Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

 

du

 

Mercredi 6 juillet 2011

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 6 juli 2011

 

Voormiddag

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.16 uur en voorgezeten door de heer Hans Bonte.

La séance est ouverte à 10.16 heures et présidée par M. Hans Bonte.

 

01 Vraag van mevrouw Annick Ponthier aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de eventuele uitbreiding van het transitcentrum in de oude kazerne van Houthalen-Helchteren" (nr. 4774)

01 Question de Mme Annick Ponthier au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "l'agrandissement éventuel du centre de transit de l'ancienne caserne de Houthalen-Helchteren" (n° 4774)

 

01.01  Annick Ponthier (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, tijdens de commissie voor de Landsverdediging van 11 mei 2011 kondigde minister De Crem aan dat een haalbaarheidsstudie onderzoekt of het asielcentrum van Houthalen-Helchteren kan worden uitgebreid en of er op andere locaties in extra opvangplaatsen kan worden voorzien.

 

Mijn vragen zijn de volgende. Bent u op de hoogte van het bestaan van die studie? Ik veronderstel van wel. Weet u binnen welke termijn deze studie beëindigd zal zijn? Bij navraag in de commissie voor de Landsverdediging bleek minister De Crem nog niet op de hoogte te zijn van het resultaat van die studie. Ik wil weten of dat resultaat er is en eventueel wanneer het zal worden bezorgd aan de minister van Landsverdediging.

 

In de media vernamen wij dat het Rode Kruis ondertussen werkt aan de voorbereiding van de sluiting van het transitcentrum in Houthalen-Helchteren. Kunt u dit bevestigen? Werd er aan het Rode Kruis om advies gevraagd over een uitbreiding? Indien ja, weet u wat de reactie hierop was?

 

Werd u al gecontacteerd in verband met een eventuele verlenging van de concessie?

 

01.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Ponthier, in antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meedelen. Zoals mijn collega, de heer De Crem, al stelde, gaat het in het geval van Houthalen-Helchteren om een onderzoek naar een mogelijke verlenging.

 

Op dit ogenblik is er nog geen enkele beslissing genomen omtrent een verlenging. Het is dus normaal dat het Rode Kruis zich voorbereidt op de sluiting van het transitcentrum tegen de oorspronkelijke datum.

 

Mijn grootste bekommernis is zoveel mogelijk te vermijden dat er asielzoekers zonder opvangplaats zijn.

 

De versterking van de asielinstanties leidt voorlopig nog niet tot kortere procedures. Wij moeten ons dus al voorbereiden op de komende winter. Dat kan eventueel door de bestaande sites langer open te houden. Het is aan de regering om daarover te beslissen.

 

01.03  Annick Ponthier (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord, maar, met alle respect, het is geen antwoord op de vragen die ik heb gesteld. Ik heb u gevraagd wanneer de studie wordt beëindigd. Ik heb vernomen dat zij al op 9 juni moest afgerond zijn.

 

Er heerst ter zake bezorgdheid, zeker in Limburg. Ik vrees dat er geen oplossing komt voor de problemen met deze site, die ons zeker in Limburg bezighouden. Wij krijgen nu al van de omwonenden allerlei signalen over overlast.

 

Ik vrees dat, wanneer de studie nu niet besproken kan worden met uw collega van Landsverdediging, en gelet op de tijd die dit alles in beslag neemt, die studie bij de aanvang van het nieuwe politieke jaar opnieuw zal zorgen voor een overhaaste beslissing.

 

Ik hoop dat dit niet de bedoeling is. De studie zou er zijn op 9 juni. Is zij er of is zij er niet? Daar hebt u niet op geantwoord.

 

01.04 Staatssecretaris Philippe Courard: De studie zal vóór het reces klaar zijn. Daarna kan een beslissing worden genomen. Ik ben er thans nog niet klaar mee en de regering evenmin. Wij werken eraan.

 

01.05  Annick Ponthier (VB): U zegt dus dat de studie er vóór het reces zal zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het eisenpakket van de stad Gent over migratie en integratie" (nr. 5350)

- de heer Siegfried Bracke aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de eisen van het Gentse stadsbestuur" (nr. 5601)

02 Questions jointes de

- Mme Karin Temmerman au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "le cahier des revendications de la ville de Gand à propos de l'immigration et de l'intégration" (n° 5350)

- M. Siegfried Bracke à la ministre de l'Intérieur sur "les exigences de l'administration communale de Gand" (n° 5601)

 

De heer Bracke is afwezig.

 

02.01  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, de grote verschillen in welvaart, werkgelegenheid, welzijn, sociale zekerheid, sociale bijstand in Europa brengen aanzienlijke migratiestromen teweeg, onder andere van EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa. Het is genoegzaam bekend dat vele grote steden, waaronder Gent, worden geconfronteerd met die grote instroom. In Gent zijn bijvoorbeeld al meer dan 10 000 personen hoofdzakelijk uit Bulgarije en Slowakije geregistreerd.

 

De migratie brengt belangrijke uitdagingen met zich. Duidelijk is dat een dergelijke onbegeleide en ongecontroleerde instroom de draagkracht van de steden zwaar belast, te meer daar blijkt dat die personen dikwijls via illegale praktijken worden uitgebuit op alle mogelijke manieren, van huisjesmelkerij over illegale tewerkstelling tot zelfs prostitutie. Ik onderstreep duidelijk dat Gent uitdrukkelijk het recht op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie onderschrijft en absoluut pleitbezorger is voor de uitbouw van een sociaal Europa. De stad wenst er echter toch op te wijzen dat het absorptievermogen van vele steden is bereikt. Bovendien blijkt dat de vrijheid van verkeer binnen de Unie geenszins een waarborg biedt op een meer menswaardig bestaan van de migrerende inwoners.

 

De stad heeft een brief gericht aan de eerste minister, maar eigenlijk aan de volledige regering, met een aantal vragen.

 

Die vragen stel ik ook aan u. Ik heb ze ook aan al uw collega’s gesteld.

 

Mijnheer de staatssecretaris, de eerste vraag is om een onderzoek te voeren met het oog op de eventuele noodzakelijke harmonisering van de voorwaarden tot verlenging van maatschappelijke dienstverlening voor de OCMW’s in de periode voorafgaand aan het verblijfsrecht van meer dan drie maanden. Immers, het blijkt dat de OCMW’s daar verschillend mee omgaan. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat steden elkaar beconcurreren op dat vlak.

 

Een tweede vraag is of u kunt voorzien in voldoende opvangmogelijkheden met omkadering voor grote gezinnen die in precaire omstandigheden verblijven. Wij denken daarbij aan kazernes, leegstaande federale overheidsgebouwen enzovoort. Ik wil daarbij benadrukken dat het niet gaat over asielzoekers, maar wel over inwoners van de EU die meestal, om niet te zeggen voor 99 %, geen asiel aanvragen. De traditionele opvangwet is daarop dus niet van toepassing, hoewel wij merken dat zeker steden als Antwerpen en Gent voor de opvang van grote gezinnen echt wel in de problemen geraken.

 

02.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Op de website van de POD Maatschappelijke Integratie staan FAQ’s met duidelijke uitleg. Ze geven uitleg bij de verschillende bijlagen en de impact ervan op de toekenning van steun. Die FAQ’s vermelden duidelijk op welke steun een EU-burger aanspraak kan maken wanneer hij nog geen verblijfsrecht van langer dan drie maanden heeft gekregen.

 

In aanvulling op die FAQ’s heeft mijn administratie ook een rondzendbrief opgemaakt over de kwestie.

 

Het Europees recht garandeert ondersteuning voor EU-burgers. In België kunnen zij bovendien asiel aanvragen.

 

Binnen dat wettelijk kader komt het de raad voor maatschappelijk welzijn van elk OCMW toe om in de meest gepaste hulp te voorzien, telkens na een sociaal onderzoek.

 

02.03  Karin Temmerman (sp.a): Ik ken die FAQ's en die omzendbrief. Toch blijkt dat verschillende OCMW’s die verschillend interpreteren. Misschien zou het goed zijn dat daar eens duidelijkheid over verschaft wordt en dat men de OCMW’s ertoe aanzet op dezelfde manier te ageren.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik heb geen antwoord gekregen op mijn tweede vraag, namelijk of u bereid bent om, als er gezinnen zijn die in precaire omstandigheden leven, te voorzien in mogelijke opvang. Zij vallen natuurlijk buiten de traditionele opvangwet, omdat zij geen asielzoekers zijn.

 

Er zijn al een paar keer gevraagd aan de federale overheid om bijvoorbeeld kazernes open te stellen of leegstaande gebouwen van de federale overheid. Tot nu toe is het antwoord altijd negatief geweest. We zijn nu midden in de zomer, maar ik denk al aan de winter. Het zou goed zijn mochten de steden zich daarop kunnen voorbereiden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Mevrouw Lanjri heeft verzocht om haar vragen nrs 5135 en 5624 uit te stellen. Mevrouw Smeyers heeft gevraagd om haar vragen nrs 5361 en 5363 om te zetten in schriftelijke vragen. Mevrouw Genot is niet aanwezig om haar vraag nr. 5661 te stellen. Ook mevrouw Van Moer is niet aanwezig om haar vraag nr. 5690 te stellen. Verder is de heer Francken, die vraag nr. 5706 had ingediend, afwezig. De vragen waarvoor geen omzetting of uitstel gevraagd werd, vervallen.

 

Aangezien we ook geen quorum hebben om met de behandeling van het wetsvoorstel te beginnen, stel ik voor de vergadering te sluiten en de bespreking van het wetsvoorstel te verschuiven naar een latere datum.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.28 uur.

La réunion publique de commission est levée à 10.28 heures.