Commission des Finances et du Budget

Commissie voor de Financiën en de Begroting

 

du

 

Mardi 29 novembre 2011

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 29 november 2011

 

Namiddag

 

______

 

 


Le développement des questions et interpellations commence à 16.07 heures. La réunion est présidée par Mme Muriel Gerkens.

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 16.07 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Muriel Gerkens.

 

La présidente: Chers collègues, je propose que nous passions aux questions. Notre horizon se simplifie car Mme Almaci demande que sa question n° 6794 soit transformée en question écrite. M. Gilkinet demande de faire de même pour ses questions nos 7080 et 7236 et M. Logghe demande le report de sa question n° 7210. Il nous reste donc les questions de MM. Arens et Bogaert. M. Bogaert semble être parti. C'est encore beaucoup plus simple que ce que je croyais. Je cède donc directement la parole à M. Arens.

 

01 Question de M. Josy Arens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la réforme des services des Finances dans la province du Luxembourg" (n° 7177)

01 Vraag van de heer Josy Arens aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de hervorming van de diensten van Financiën in de provincie Luxemburg" (nr. 7177)

 

01.01  Josy Arens (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, vous connaissez ma question. Si j'ai bien compris, une réponse globale sera fournie plus tard. Toutefois, si vous disposez aujourd'hui d'éléments plus précis, et si vous pouvez m'annoncer qu'aucun bureau de la province de Luxembourg ne sera supprimé, j'attends votre réponse dès maintenant!

 

01.02  Bernard Clerfayt, secrétaire d'État: Madame la présidente, chers collègues, le ministre des Finances a répondu voici quelques jours à une question similaire de M. Patrick De Groote au Sénat. Ma réponse ne déviera pas de celle qu'il vient de donner.

 

En effet, il a bien été décidé, déjà en 2003, de mener une réflexion visant à réduire le nombre d'implantations du ministère des Finances. Il y avait plus de 600 implantations éparses à travers tout le pays. Cela posait de nombreux problèmes de logistique, d'entretien, sans parler du coût de ces bâtiments.

 

La décision de rationaliser, et donc de réduire, le nombre de ces implantations afin, notamment, de regrouper différents services dans des bâtiments et d'offrir une vitrine plus rationnelle et coordonnée au citoyen, a été envisagée.

 

Le comité de direction du ministère des Finances vient, il y a à peine une semaine, d'approuver une décision sur ces questions.

 

Chers collègues, le ministre a bien entendu marqué son accord pour qu'elle vous soit présentée. Une audition est prévue bientôt, le 9 janvier. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions au représentant du comité de direction du ministère des Finances. Ce n'est pas une décision politique à ce stade. Il s'agit d'une décision administrative du SPF Finances. Vous aurez l'occasion d'en débattre avec eux.

 

01.03  Josy Arens (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie. Je souhaite dès lors poser une question complémentaire. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une décision administrative. Doit-elle ou non être approuvée par le niveau politique? J'imagine que, oui.

 

01.04  Bernard Clerfayt, secrétaire d'État: À ce stade, il s'agit d'une décision du comité de direction du ministère des Finances. Vous souhaitez déjà connaître ce qu'ils proposent. Vous les avez invités ici. Ils vous feront des propositions. Le parlement reste ensuite libre, bien entendu, d'inviter le ministre à suivre ou à ne pas suivre la proposition qui lui est faite par le comité de direction.

 

À ce stade, ni le ministre ni moi-même n'avons pris de décision particulière. Nous venons à peine de prendre connaissance de cette note. Celle-ci vous sera transmise rapidement afin que le débat soit plus large qu'au sein du seul gouvernement.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de lage belastingen die Europese ambtenaren moeten betalen" (nr. 7235)

02 Question de M. Hendrik Bogaert au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les impôts réduits que doivent payer les fonctionnaires européens" (n° 7235)

 

02.01  Hendrik Bogaert (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, een aantal Europese landen, waaronder Griekenland, staan voor immense uitdagingen. Het land heeft gigantische moeilijkheden om haar financiën terug op orde te krijgen. Dit vergt bijzonder zware inspanningen van alle Grieken en van alle andere Europeanen. Niettemin betalen Europese ambtenaren, waaronder ook heel wat Grieken, bijzonder weinig belastingen. Hun inkomen is bovendien bijzonder royaal, terwijl hun landgenoten elke euro meerdere keren moeten omdraaien. De vraag rijst of dit een houdbare en wenselijke situatie is.

 

Mijnheer de vice-premier, vindt u ook dat het moeilijk te verantwoorden is dat Europese ambtenaren bijzonder weinig belastingen moeten betalen, terwijl de rest van de bevolking in ernstige problemen verkeert?

 

Wat is de effectieve belastingvoet voor Europese ambtenaren?

 

Getuigt deze huidige regeling van veel solidariteit?

 

Kunt u dit dossier opnieuw aankaarten op Europees niveau?

 

Welke concrete acties kunt u ondernemen om dit onderwerp opnieuw op de politieke agenda te plaatsen?

 

02.02 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Mijnheer de voorzitter, de heer Bogaert stelde vijf vragen, waarvan ik de drie eerste globaal zal beantwoorden.

 

Het stelsel van interne belastingen van Europese ambtenaren is voorzien in Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, als bijlage van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gepubliceerd in het Publicatieblad C 83 van 30 maart 2010.

 

De belasting wordt progressief berekend op het belastbaar bedrag, waarbij de eerste schijf van 19,91 euro buiten beschouwing blijft en de tarieven variëren van 8 % voor de laagste inkomstenschijf tot 45 % voor de hoogste inkomstenschijf.

 

Als antwoord op uw vierde vraag, het volgende: de wijziging van het intern belastingstelsel van de Europese ambtenaren kan alleen gerealiseerd worden naar aanleiding van een herziening van de Europese verdragen en in geval van een positieve beslissing tot nieuwe onderhandelingen onder het protocol inzake privileges en immuniteiten. Mijn administratie heeft naar aanleiding van diverse herzieningen van de Europese verdragen meermaals de heropening van de onderhandeling over dit protocol gevraagd, maar de andere lidstaten hebben dit nooit aanvaard.

 

De wijziging van de verordening betreffende de interne belasting van Europese ambtenaren vereist de goedkeuring van een nieuwe Europese verordening. Deze dient het voorwerp uit te maken van een voorstel door de Commissie aan de bevoegde Europese Raad, als na een toezicht door de bevoegde diensten mocht blijken dat de effectieve belastingvoet van de Europese ambtenaar gevoelig minder bedraagt dan de gemiddelde belastingvoet in de lidstaten.

 

Op uw laatste vraag kan ik het volgende antwoorden. In het raam van enerzijds de voorbereiding van de opmaak van de begroting 2012-2013 van de Europese instellingen, en anderzijds het onderzoek naar de herziening van het systeem van de eigen middelen, kunnen de lidstaten, met inbegrip van ons land, aan de diensten van de Commissie een onderzoek in die aard vragen, in de mate dat de ontvangsten van de interne belasting deel uitmaken van de eigen middelen van de Europese Unie.

 

02.03  Hendrik Bogaert (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb daarbij een opvolgingsvraag.

 

Uit het antwoord dat u geeft, lijkt het dat men begint aan een zeer laag belastingvrij minimum.

 

02.04 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Nee, sorry, ik zal die zin herlezen. De belasting wordt progressief berekend op het belastbaar bedrag, waarbij… Ik vertaal vanuit de Franse tekst, want die is duidelijker.

 

02.05  Hendrik Bogaert (CD&V): Zegt u het maar in het Frans, dat is geen probleem.

 

02.06 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: De vertaling in het Frans is heel verschillend.

 

En français: "En tenant pour nulle la fraction n'excédant pas 19,91 euros".

 

02.07  Hendrik Bogaert (CD&V): C'est l'inverse!

 

02.08  Bernard Clerfayt, secrétaire d'État: "En tenant pour nulle la fraction n'excédant pas 19,91 euros".

 

02.09  Hendrik Bogaert (CD&V): Cela veut-il dire que les premiers 19 euros ne sont pas taxés?

 

02.10 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: De belastingvrije som, ja. Het is wat eigenaardig. Het is waarschijnlijk een oude som uit de oude verdragen uit die tijd. Het is onbelangrijk. De tarieven variëren van 8 % tot 45 %.

 

02.11  Hendrik Bogaert (CD&V): Mijn punt was dat het de indruk gaf al heel laag te beginnen belasten, in tegenstelling tot België, en dan progressief verder te gaan. Ik denk echter dat de praktijk is dat zij zeer weinig belast worden. Ik zou dus graag weten van welk bedrag tot welk bedrag welk percentage gehanteerd wordt. Ik zou dus de schijven willen zien. Ik kan het misschien zelf ook opzoeken maar ik denk dat zij bijzonder weinig belast worden.

 

De perceptie na het antwoord is dat zij zeer veel belast worden. Een lage belastingvrije som, tot 45 %, dat lijkt op het systeem in België, maar dan meer belast. Ik meen evenwel dat het in de praktijk omgekeerd is. Ik denk dat de Europese ambtenaren zeer weinig belast worden. Daarom zou ik graag de schijven en de percentages kennen.

 

02.12 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Om de belastingstelsels te kunnen vergelijken moet men natuurlijk twee tabellen vergelijken met de schijven en de belastingvoeten op die verschillende schijven. Op welk moment worden zijn belast aan 8 % en in België aan 25 %? Wat is de drempel om die schijven aan te passen?

 

Voorts veronderstel ik dat er bedragen zijn waarop zij niet belast worden, bijvoorbeeld voor de terugkeer naar hun land. Dergelijke elementen liggen denk ik buiten de inkomsten die zij ontvangen. Waarschijnlijk krijgen zij ook een som om hun huisvesting in België te kunnen betalen.

 

Als men alles vergelijkt kan het misschien de indruk geven dat zij minder belast zouden worden dan de Belgen. Die bedragen worden echter uitgekeerd voor specifieke elementen. Zoals ik gezegd heb, gaat het om huisvesting en reiskosten om naar hun land terug te keren.

 

02.13  Hendrik Bogaert (CD&V): Er is geen probleem inzake het reizen en de huisvesting, maar het lijkt mij niet aangewezen om het loon zelf bijna niet te belasten.

 

02.14 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Ik beschik hier over een tabel met de schijven en de belastingvoeten. Die kan ik u bezorgen.

 

02.15  Hendrik Bogaert (CD&V): Misschien kan dit ook aan het verslag worden toegevoegd?

 

02.16 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Ik zal het u via mail bezorgen.

 

02.17  Hendrik Bogaert (CD&V): Misschien is het ook interessant voor de collega’s.

 

02.18 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Ik zal het naar het secretariaat van de commissie sturen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

La réunion publique de commission est levée à 16.18 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.18 uur.