Commission des Affaires sociales

Commissie voor de Sociale Zaken

 

du

 

Mardi 22 mai 2012

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 22 mei 2012

 

Namiddag

 

______

 

 


Le développement des questions et interpellations commence à 14.56 heures. La réunion est présidée par M. Yvan Mayeur.

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.56 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Yvan Mayeur.

 

01 Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "kinderbijslag en spijbelen" (nr. 9649)

01 Question de Mme Miranda Van Eetvelde au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire" (n° 9649)

 

01.01  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, volgens het KB van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt, moet het kind dat recht heeft op kinderbijslag en niet meer leerplichtig is, de lessen regelmatig volgen. In artikel 7 van dit KB worden een aantal omstandigheden opgesomd die afwezigheid rechtvaardigen zoals ziekte en staking van het onderwijzend personeel.

 

Doorslaggevend is echter het oordeel van de directie van de onderwijsinrichting. Deze kan steeds oordelen dat een afwezigheid als gerechtvaardigd wordt aanzien. Bij ongerechtvaardigde afwezigheid is de kinderbijslag niet verschuldigd vanaf de dag waarop de eerste ongerechtvaardigde afwezigheid voorkomt tot en met de dag van de laatste ongerechtvaardigde afwezigheid. Deze bepaling is uitgewerkt in rondzendbrief 167 van 20 oktober 1959 met betrekking tot de regelmaat van het schoolbezoek en de ministeriële omzendbrief 489 van 10 september 1990 met betrekking tot de toepassing van artikel 48 inzake de schorsing van het recht op kinderbijslag.

 

Mijnheer de staatssecretaris, hebt u zicht op de toepassing van deze bepalingen? Wordt er vaak overgegaan tot het inhouden of terugvorderen van de kinderbijslag omdat niet-leerplichtige kinderen de lessen niet regelmatig volgen? Acht u het inhouden of terugvorderen van de kinderbijslag een adequaat middel om ouders en voogden te sensibiliseren rond spijbelen?

 

01.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Eetvelde, momenteel is artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, van toepassing, in navolging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 december 1975. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 is echter alleen van toepassing op kinderen die hoger onderwijs volgen, in tegenstelling tot artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 december 1975, dat van toepassing was zowel op kinderen die geen hoger onderwijs volgden als op kinderen die wel hoger onderwijs volgden.

 

Bovendien hebben kinderen van 0 tot 18 jaar onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. De bepaling is dus niet van toepassing op deze categorie van kinderen.

 

Volledigheidshalve wil ik nog het volgende meegeven. De bepaling uit artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt besproken in de ministeriële omzendbrief nr. 593 van 3 november 2005. Het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 vestigt een recht op kinderbijslag voor kinderen die hoger onderwijs volgen, op voorwaarde dat zij zijn ingeschreven. Voor deze categorie van kinderen is er echter geen verplichting meer om de lessen te volgen. De link met schoolverzuim lijkt mij dan ook weinig pertinent.

 

Cijfers worden niet systematisch bijgehouden. Bovendien lijkt het mij niet aangewezen om kinderbijslag te gebruiken om schoolverzuim tegen te gaan, preventie lijkt mij meer aangewezen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Aangezien mevrouw Lahaye-Battheu niet aanwezig is, is haar vraag nr. 10165 zonder voorwerp. Hetzelfde geldt voor de vraag nr. 10189 van mevrouw Van Cauter.

 

02 Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "het effect van de begrotingscontrole op het departement Kinderbijslag" (nr. 10685)

02 Question de Mme Miranda Van Eetvelde au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les effets du contrôle budgétaire sur le département Allocations familiales" (n° 10685)

 

02.01  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, tijdens de afgelopen begrotingscontrole nam de regering een aantal maatregelen – besparingen, belastingen en bevriezingen – in een poging om het budget van 2012 alsnog sluitend te houden.

 

Ik heb een aantal pertinente vragen daarover. Hoeveel wordt in uw departement bespaard en op welke posten? Wat zal er concreet gebeuren om het target te halen? Welk bedrag is in uw departement aan bevriezing onderworpen? Hoe zal dit concreet gebeuren?

 

02.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Eetvelde, in antwoord op uw vraag hoeveel er in mijn departement wordt bespaard, kan ik u het volgende meedelen.

 

De opgelegde besparing op de beheerskredieten bedraagt 2 175 000 euro. De niet-indexering van de beheerskredieten vertegenwoordigt een bedrag van 1 773 057 euro. Bovendien wordt er een onderbenutting opgelegd van 3 427 000 euro. De besparing op de administratiekosten van de kinderbijslagfondsen bedraagt 2,8 miljoen euro.

 

Wat de precieze posten betreft, gaat het om personeelskredieten, beroepsopleiding, reis- en verblijfskosten, honoraria andere dan voor betwiste zaken, in het bijzonder het krediet voorzien voor consultancy en interne audit, bureel-, publicatie- en publiciteitskosten, financiële lasten, bankverrichtingen, de niet-indexering van verschillende artikelen en werkingskosten.

 

Om het target te halen, worden heel concrete maatregelen ingevoerd. Het aantal aanwervingen wordt in belangrijke mate beperkt en vervangingen gebeuren selectief. Slechts 96 % van het personeelsplan zal worden ingevuld.

 

Er is een herkwalificatie van bepaalde functies. Bij het bepalen van de in 2012 uit te voeren projecten wordt rekening gehouden met het verminderde budget. Het kilometercontingent werd verminderd, evenals het budget voor buitenlandse reizen.

 

Er worden maatregelen ingevoerd om de frankeringskosten te verminderen. Bepaalde publicaties worden niet meer op papier verspreid, waardoor de publicatiekosten eveneens verminderen.

 

Een aantal abonnementen en lidmaatschappen wordt opgezegd. Er wordt een eigen interne auditdienst opgericht in plaats van beroep te doen op een extern consultancybureau.

 

Ten slotte, in antwoord op uw laatste vraag over de bevriezing, kan ik melden dat de uitgaven van de Rijksdienst niet worden bevroren. Er is wel een onderbenutting opgelegd van 3 427 000 euro.

 

02.03  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. Ik zal de cijfers nog eens grondig doornemen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de budgettaire impact van het recht op kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd" (nr. 10686)

03 Question de Mme Miranda Van Eetvelde au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "l'incidence budgétaire du droit aux allocations familiales pendant le stage d'insertion professionnelle" (n° 10686)

 

03.01  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, u hebt mij tijdens de vorige commissievergadering bevestigd dat de reglementering inzake de werkloosheid en de kinderbijslag op elkaar zullen worden afgestemd om te garanderen dat de kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd zou blijven worden uitbetaald en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

 

Ik heb daar eigenlijk maar een vraag over. Hebt u enig zicht op de impact van deze aanpassing op het budget van de kinderbijslag?

 

03.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Een korte vraag en een kort antwoord.

 

In antwoord op uw vraag kan ik het volgende meedelen. De budgettaire impact van de verlenging van de beroepsinschakelingstijd wordt geschat op 6,5 miljoen euro.

 

03.03  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Dat is duidelijk. Ik dank u voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de aanbeveling van de federale ombudsman inzake de kinderbijslagwetgeving en artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde" (nr. 10963)

04 Question de Mme Miranda Van Eetvelde au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la recommandation du médiateur fédéral concernant la législation sur les allocations familiales et l'article 17 de la charte de l'assuré social" (n° 10963)

 

04.01  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, in het jaarverslag van 2011 van de federale ombudsman wordt een overzicht gegeven van de nog hangende aanbevelingen voor de federale administratieve overheden.

 

Voor de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers werd door de federale ombudsman in het verleden aanbevolen om de kinderbijslagwetgeving terug in overeenstemming te brengen met artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde om zo een einde te stellen aan de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde discriminatie inzake de terugvordering van onterechte betalingen tussen sociaal verzekerden.

 

In het verslag van de ombudsman staat dat de administratie op 18 oktober 2011 aan de minister van Sociale Zaken een voorstel bezorgde om deze problematiek aan te pakken.

 

Mijnheer de staatssecretaris, bent u, als staatssecretaris bevoegd voor gezinsbijslagen, op de hoogte van het voorstel dat door de administratie werd overgemaakt op 18 oktober 2011? Wat houdt het voorstel in en bent u van plan het door te voeren? Zo ja, binnen welke termijn plant u dit te doen?

 

04.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, in zijn jaarverslag 2011 beveelt de federale ombudsman aan om de wetgeving betreffende de kinderbijslag voor werknemers opnieuw in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Handvest van de sociaal verzekerde en de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde discriminatie weg te werken.

 

In zijn arrest nr. 1/2010 van 20 januari 2010 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 120bis van de samengeordende wetten ongrondwettig verklaard. Dat geeft de kinderbijslaginstellingen de mogelijkheid om de onrechtmatig uitbetaalde gezinsbijslag wegens een fout van de instelling gedurende een jaar terug te vorderen.

 

Corrigerende maatregelen voor het financieren van de reservefondsen zijn dus nodig, gelet op de bijkomende lasten die deze fondsen zullen moeten dragen omdat zij de niet-verschuldigde bedragen niet meer kunnen terugvorderen.

 

Concreet heb ik mijn administratie gevraagd om de volgende maatregelen inzake invordering van de niet-verschuldigde bedragen voor te bereiden. De fondsen zullen bij de gezinnen geen terugbetaling meer kunnen eisen van de onrechtmatig uitbetaalde kinderbijslag wegens een fout van de administratie. De reservefondsen van de kinderbijslagfondsen zullen worden aangevuld met een toeslag die overeenstemt met 1,50 % van de teruggevorderde bijslag die onrechtmatig werd toegekend. Een mechanisme zal worden ingevoerd om na te gaan, in elk geval, of de kinderbijslagfondsen de onrechtmatige uitbetalingen niet terugvorderen bij de gezinnen in plaats van ze ten laste te leggen van hun reservefonds.

 

Mijn administratie heeft de ontwerpen van wet en verordenende teksten voorbereid. Die ontwerpen zijn momenteel, in het kader van de administratieve en budgettaire procedure, in onderzoek.

 

04.03  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, als ik het goed begrijp, is men ermee bezig. Het is goed om op korte termijn die aanbeveling van de ombudsman op te volgen, zodat de bestaande discriminatie kan weggewerkt worden. Ik ga het zeker en vast verder blijven opvolgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: Il n'y a plus de membre présent. Je clos la séance.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.10 uur.

La réunion publique de commission est levée à 15.10 heures.