Commission des Finances et du Budget

Commissie voor de Financiën en de Begroting

 

du

 

Mardi 29 mai 2012

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 29 mei 2012

 

Namiddag

 

______

 

 


Le développement des questions et interpellations commence à 18.56 heures. La réunion est présidée par M. Georges Gilkinet.

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 18.56 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Georges Gilkinet.

 

01 Vraag van mevrouw Gwendolyn Rutten aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de deskundigheid van personen die deelnemen aan het bestuur, het beleid of de officiële leiding van kredietinstellingen" (nr. 11063)

01 Question de Mme Gwendolyn Rutten au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "la compétence des personnes qui font partie du Conseil d'administration, de la gestion ou de la direction officielle des organismes de crédit" (n° 11063)

 

01.01  Gwendolyn Rutten (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn vraag betreft de deskundigheid van personen die deelnemen aan het bestuur, het beleid of de officiële leiding van kredietinstellingen.

 

Er bestaat daarover wetgeving. Artikelen 18, 19 en 26bis van de wet van 22 maart 1993 hebben betrekking op de professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en passende ervaring van de personen waarnaar ik daarnet heb verwezen. Krachtens artikel 26bis is het aan de toezichthouder om met betrekking tot deze elementen advies of eensluidend advies uit te brengen in geval van benoemingen en herbenoemingen.

 

Mijnheer de minister, mijn mondelinge vraag bevat heel wat aspecten. Ik heb er alle begrip voor dat u mij schriftelijk antwoordt wat betreft aantallen en opsommingen. Dit lijkt mij een belangrijk aspect in het hele debat, dat is ook de reden waarom ik er toch op sta om deze vraag mondeling te stellen. Wij hebben de Dexia-commissie en een aantal andere aanbevelingen daaromtrent gehad.

 

Ik wil deze vragen bundelen, zowel mondeling als eventueel schriftelijk, om na te gaan of het nodig is om tot een betere beoordeling te komen.

 

Is er sinds de inwerkingtreding van artikel 26bis van de wet van 22 maart 1993 een evaluatie gebeurd van de vereiste tot advies?

 

Hoe verloopt die adviesprocedure in de praktijk? Op welke manier worden de professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en passende ervaring van personen die deelnemen aan het bestuur, beleid of de officiële leiding van kredietinstellingen daadwerkelijk getoetst? Gaat het bijvoorbeeld om gesprekken tussen de toezichthouder en de betrokken personen of gaat men louter uit van informatie die op papier wordt aangedragen, een evaluatie van het curriculum vitae?

 

Heeft men gesprekken met de omgeving? Toetst men de informatie die in het cv staat aan de praktijk? Is er in een test voorzien of gaat men enkel uit van reputatie? Mijn eerste vragen betreffen dus zowel de evaluatie van de procedure als de praktijk achter dit artikel. Ik denk dat deze zeker mondeling kunnen worden beantwoord.

 

Wij hebben ondertussen het Twin Peaks-model ingevoerd. Er is dus een andere toezichthouder. Zijn er verschillen in de toetsing tussen de huidige en de vorige toezichthouder? Indien ja, welke?

 

Een volgende reeks vragen betreft aantallen. Hoeveel voorgedragen personen werden sinds de inwerkingtreding positief, eensluidend positief, negatief of eensluidend negatief geadviseerd? Zijn deze adviezen bindend? Zijn alle adviezen sinds de inwerkingtreding overeenkomstig opgevolgd?

 

Meer algemeen, zijn er, naar analogie van voorstellen in Nederland, waar men het afleggen van een eed wil toevoegen aan de vereisten voor voordracht, benoeming of herbenoeming, denkoefeningen in die richting te maken? Wat is uw mening daarover?

 

Artikel 26bis betreft enkel voordracht, benoeming en herbenoeming, Welke mogelijkheden heeft de toezichthouder indien na de voordracht sprake zou zijn van ondeskundigheid of onbetrouwbaarheid?

 

Welke opleidings- of bijscholingsvereisten worden gesteld aan personen die deelnemen aan het bestuur, het beleid of de effectieve leiding van kredietinstellingen? Biedt de informatieplicht van kredietinstellingen ten aanzien van de toezichthouder met betrekking tot de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité ook de mogelijkheid voor de toezichthouder om te adviseren?

 

Met andere woorden, mijn laatste blokje van vragen gaat over het functioneren zelf en de mogelijkheden die er op dat vlak bestaan om in te grijpen. Ik zal nog kort even duiden hoe ik daarbij kom. U weet dat wij van mensen in de medische sfeer permanente bijscholing verwachten en dat dit bijvoorbeeld een voorwaarde vormt om in het systeem van terugbetaling te kunnen treden. Het gaat hierbij over de gewone huisarts tot en met de topchirurg. Het is altijd de chirurg die verantwoordelijk is, ongeacht wie er effectief aan de operatietafel staat. Van dat soort mensen verwachten wij een permanente bijscholing en niet zomaar een engagementsverklaring of een vrijwillige bijscholing. Het is als het ware een verplichting om permanent op de hoogte te zijn.

 

Door de kredietcrisis, die wij vanaf 2007-2008 kennen, hebben wij, vaak tot onze grote verbazing, moeten vaststellen dat mensen aan de top van kredietinstellingen niet eens weten of kunnen uitleggen welke producten zij zelf aanbieden, maar wel van consumenten verwachten dat zij weten welke risico’s zij nemen en in welke producten zij zich engageren. Ik meen dan ook dat wij stilaan mogen nadenken over bijscholingsvereisten, ook nadat zij werden voorgedragen of benoemd. Ik wil mijn vraag in die sfeer plaatsen en daarover het debat met u aangaan om te kijken welke eventuele bijsturingen mogelijk en wenselijk zijn.

 

01.02 Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, ik vind het een excellent onderwerp voor een mondelinge gedachtewisseling. De zes vragen zijn de moeite waard om ons even mee bezig te houden.

 

Een eerste blokje met een aantal overwegingen. De beoordeling van het zogenaamde fit and proper-karakter van bestuurders van banken en verzekeringsondernemingen maakt deel uit van het prudentieel toezicht dat de Nationale Bank uitoefent op de bank- en verzekeringssector. De Nationale Bank dient daarbij voor zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders na te gaan of ze beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en passende ervaring. De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de vereiste professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en passende ervaring ligt natuurlijk op de eerste plaats bij de banken of de verzekeringsondernemingen. Bij de Nationale Bank dient een gedetailleerd dossier te worden ingediend dat de Nationale Bank in staat moet stellen een beoordeling uit te spreken.

 

Wel is het zo dat de Nationale Bank bijkomende informatie kan inwinnen bij de gerechtelijke autoriteiten over iedere veroordeling of ieder opsporingsonderzoek, dus veroordelingen en lopende zaken ten gevolge van de overtreding van financiële toezichtswetten. De Nationale Bank past ook geregeld de interviewtechniek toe, zowel voor kandidaten als voor zittende bestuurders. Het zal meteen duidelijk worden waarom dat ook voor zittende bestuurders af en toe relevant is. Tijdens deze interviews komt vaak de kennis van de relevante wetgeving inzake het prudentieel toezicht aan bod. Zoals in het verleden de CBFA ook deed, communiceert de Nationale Bank via het jaarverslag over beleidsontwikkelingen inzake fit and proper-beoordelingen. Momenteel houdt de Nationale Bank een interne evaluatie van haar fit and proper-beleid. Die moet in de tweede helft van dit jaar uitmonden in een nieuwe fit and proper-rondzendbrief van de Nationale Bank en, indien nodig, ook in suggesties tot wetswijziging.

 

In 2011, vanaf 1 april vorig jaar, het tijdstip waarop de Nationale Bank de bevoegdheid voor het prudentieel toezicht heeft gekregen; werden door de Nationale Bank 211 dossiers behandeld van personen die deelnemen aan het bestuur, het beleid of de officiële leiding van kredietinstellingen. De procedure is zodanig dat kandidaten die geen bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen of die negatief dienen te antwoorden op vragen betreffende betrouwbaarheid of passende ervaring, niet mogen worden voorgedragen door de financiële instelling. Dat is bij wijze van spreken een eerste filter.

 

Bovendien is het ook zo dat fit and proper-dossiers vaak informeel worden voorbereid tussen de instelling en de Nationale Bank. Hierdoor gebeurt er ook reeds een vorm van selectie voor de fase van de formele kandidaatstelling. Gezien het cruciale belang van het beschikken over een passende leidingstructuur leert de ervaring van de toezichthouder dat de adviezen steeds worden gevolgd als onderdeel van het ruimere deugdelijk bestuur van de instellingen en het toezicht erop. In termen van track record zitten wij nu in een situatie waarin die adviezen telkens worden opgevolgd.

 

U verwijst dan naar ontwikkelingen in andere landen, in het bijzonder naar wat er in Nederland gebeurt. De Nationale Bank volgt die wijzigingen in onze buurlanden natuurlijk. De eed die recent werd voorgesteld door minister Jan Kees de Jager in de Nederlandse Tweede Kamer staat eigenlijk los van een heel aantal andere, meer inhoudelijke wijzigingen aan hun fit and proper-beleid, het beleid van De Nederlandsche Bank en van de Autoriteit Financiële Markten. Zowel de Nationale Bank als de Autoriteit Financiële Markten hebben bijvoorbeeld in 2011 hun beleidsregel deskundigheid ingevoerd — het heet beleidsregel deskundigheid — met veel nadruk op de skills, de managementvaardigheden die de zogenaamde beleidsbepalers moeten hebben. Per 1 juli 2012 zullen zij ook de geschiktheidtoets invoeren.

 

Het is vooral die inhoudelijke aanscherping van het beleid in Nederland inzake beoordeling van het fit and proper-karakter die de Nationale Bank relevant vindt ter oriëntatie, veel meer dan een aantal elementen van vorm. Zoals het zich nu aandient vindt men de suggestie rond de eedaflegging veeleer een aangelegenheid met betrekking tot de vorm dan met betrekking tot de inhoud. Het aanvoelen is dat wat België betreft een eventuele eed noch nodig zou zijn voor de inhoudelijke beoordeling van het fit and proper-karakter van de kandidaten, noch voor het mogelijk maken van een eventuele sanctionering. Op dit ogenblik is men dus toch wel wat gereserveerd ten opzichte van de meerwaarde die zo’n eed zou hebben.

 

Ik bevestig u inderdaad dat de toezichthouder op elk ogenblik een negatief advies kan geven indien hij nieuwe elementen in zijn bezit krijgt, die de professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en passende ervaring in twijfel brengen. Met andere woorden, het is wel degelijk mogelijk om hier na een eerste fase op terug te komen. Dat verklaart meteen waarom men de interviewtechniek soms ook toepast op zittende bestuurders. Permanente opleidings- en bijscholingsvereisten vormen duidelijk een onderdeel van wat men de vereiste passende ervaring noemt.

 

Mevrouw Rutten, anders gezegd, u hebt gelijk in uw aanvoelen dat, eens men door de sluis is gepasseerd, dat geen vrijbrief geeft die verzekert dat men voor eeuwig en een dag is gevrijwaard van bevraging over bijvoorbeeld bijscholing en vaardigheden.

 

Tot slot wil ik bevestigen dat men naast individuele betrouwbaarheid, deskundigheid en passende ervaring natuurlijk ook nagaat of de directie en de raad van bestuur collectief voldoende deskundigheid bezitten om de instelling te leiden. Dat houdt dat er voldoende gediversifieerde kennis in de raad van bestuur aanwezig moet zijn om alle domeinen van de bedrijfsuitoefening van de instelling af te dekken.

 

De Nationale Bank spreekt zich eveneens uit over taakverdelingen binnen het directiecomité, als onderdeel van de beoordeling van het deugdelijk intern bestuur. Het is zelfs denkbaar dat er te individuelen titel geen echte tegenindicaties zijn, maar dat men ten gevolge van een niet-adequate compositie van wat wordt voorgesteld, toch overgaat tot het geven van het advies om een en ander te herzien vanuit collectief oogpunt.

 

Voorzitter: Peter Dedecker.

Président: Peter Dedecker.

 

01.03  Gwendolyn Rutten (Open Vld): Mijnheer de minister, het is interessant en goed om te vernemen dat er momenteel een interne evaluatie bij de toezichthouder loopt. Dat geeft in elk geval aan dat het aanvoelen om zowel naar de wetgeving als naar de praktijk en de toepassing te kijken nodig is in het licht van de gebeurtenissen van de voorbije jaren en het principe fit and proper dat in de praktijk wordt toegepast tegen het licht te houden.

 

Ik kijk uit naar de resultaten. Ik hoop dat wij hierover te gepasten tijde opnieuw van gedachten kunnen wisselen en eventueel suggesties voor wetswijzigingen kunnen doen.

 

U hebt gezegd dat sinds 1 april 2011 211 dossiers door de Nationale Bank zijn behandeld. Hebt u specifieke informatie over hoeveel dossiers daarvan positief of eensluidend positief zijn geadviseerd of, omgekeerd, hoeveel er daarvan zijn tegengehouden? Ik denk dat dit een relevante vraag is. Als het systeem zo werkt dat de score honderd procent is, wil dat ofwel zeggen dat de financiële sector zelden of nooit een verkeerde persoon voor een functie voordraagt, ofwel dat er misschien een te groot automatisme zit in het voordragen en in wat fit and proper wordt bevonden. Dat maakt misschien ook deel uit van de lopende interne evaluatie.

 

Ik heb nog een vraag. Het antwoord daarop mag u ook schriftelijk geven. De wet is van toepassing sinds 1993. Ik denk dat artikel 26bis van een iets latere datum is. Dat wil zeggen dat er ook een vorige toezichthouder was. Zijn die procedures copy-paste overgegaan naar de Nationale Bank of heeft men bijgesteld of een andere manier van toepassing ingevoerd? Is er een evaluatie geweest?

 

Ik stel dezelfde vraag met betrekking tot de vorige toezichthouders. Hoeveel dossiers werden er voorgedragen vanaf de inwerkingtreding van het desbetreffende wetsartikel? Hoeveel werden er positief en hoeveel negatief beoordeeld, ook in de vorige periode?

 

Inzake Nederland deel ik uw opmerkingen over het onderscheid tussen vormelijke en inhoudelijke aspecten. Ik kijk uiteraard in eerste instantie ook naar de inhoudelijke toevoegingen die moeten gebeuren volgens het fit and proper-principe. Ik deel echter niet de bedenking dat de vormelijke aspecten in eerste instantie niet aan de orde zijn.

 

Er is interessant onderzoek, onder meer van de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten, over een dergelijke eedaflegging. Voegt de eedaflegging iets aan de inhoudelijke geschiktheid? Nee, dat doet ze uiteraard niet. U hebt honderd procent gelijk dat het ter zake om de vorm gaat. Echter, net zoals dit in andere beroepen het geval is, voegt ze wel een extra morele component toe aan wat iemand moet doen. Op het publieke forum, waar mensen uit bank- en financiële instellingen een onontbeerlijke schakel in ons maatschappelijk bestel vormen — ik ben daarvan overtuigd en bedoel het zeer positief — kan een eedaflegging een belangrijke signaalfunctie hebben.

 

Indien er bij wijze van spreken geen probleem is, zie ik ook niet in waarom het zelfs niet in overweging zou kunnen worden genomen om de eedaflegging toe te voegen. Zoals ik reeds vermeldde, een eedaflegging is een belangrijke signaalfunctie.

 

Ik ben verheugd te merken dat de beoordeling kan gebeuren na de eerste fase. Heeft zich dat al voorgedaan? Met andere woorden, deed het zich al voor dat na een onafhankelijke benoeming, respectievelijk voordracht, eventueel zelfs door de vorige toezichthouder, een betrokkene nadien werd geëvalueerd of voor een interview werd opgeroepen? Het antwoord op deze vraag mag mij ook schriftelijk worden medegedeeld. Uiteraard moet ik geen individuele dossiers kennen; het gaat mij om de kwantiteit.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Peter Dedecker aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de aanbesteding van het security-contract bij de FOD Financiën" (nr. 11070)

02 Question de M. Peter Dedecker au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "l'attribution du contrat de sécurité pour le SPF Finances" (n° 11070)

 

02.01  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, de aanbesteding voor de security bij de FOD werd binnengehaald door Belgacom. In het lastenboek werd voorzien dat de huidige apparatuur wordt vervangen, dat gaat over het standaard Juniper-, Cisco- en Infoblox-materiaal, want hergebruik van die componenten is niet toegestaan. Zelfs de racks, een redelijk standaardelement, mogen niet hergebruikt worden.

 

Dit wordt inderdaad ook bevestigd in de antwoorden die de aanbieders gekregen hebben op hun vragen op basis van die openbare aanbesteding. Een aanbieder stelde de vraag of componenten kunnen hergebruikt worden voor de nieuwe oplossing en of trade-inpremies in rekening kunnen worden gebracht. Dit betekent dat men betaalt voor de overname van het materiaal. Eveneens werd de vraag gesteld wat exact onder de oude infrastructuur valt.

 

Daarop kwam het antwoord dat hergebruik van componenten niet toegestaan is. Ook werd meegedeeld dat inzake met de gevraagde switchinfrastructuur met layer 4-functies – iets wat mij standaardmateriaal lijkt – kon de bestaande infrastructuur niet hergebruikt worden. Zelfs het rack kon niet hergebruikt worden.

 

Ik begrijp dat met de technologische vooruitgang bepaalde onderdelen en componenten aan vervanging toe zijn en dat er nieuwer en beter materiaal op de markt is. Maar bepaalde onderdelen, en zeker iets elementair en simpel en zonder veel technologie, zoals een rack, moet toch eenvoudig herbuikbaar zijn, dat materiaal kan toch niet allemaal versleten zijn.

 

Waarom werd precies deze strategie toegepast, waarbij per se alle infrastructuur vervangen moet worden?

 

Wat werd er met dat oude materiaal gedaan?

 

02.02 Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, de modernisering van de firewall infrastructuur is een onderdeel van de veiligheidsstrategie van de FOD Financiën. Om twee redenen moeten grote onderdelen van de oude firewall vervangen worden.

 

Ten eerste, grote delen van de oude infrastructuur voldoen wel degelijk vandaag niet meer aan de technische vereisten van de nieuwe infrastructuur.

 

Ten tweede, de bruikbare racks, dus de technologische rekken, de zwarte dozen waarop een aantal applicaties draait, die gebruikt worden om de verouderde firewall nog draaiende te houden, zullen ook vervangen worden. Dat komt omdat die racks niet geïnstalleerd kunnen worden op de nieuwe firewall terwijl ze gebruikt worden op de oude. Het gelijktijdig gebruik van zowel de nieuwe als de oude firewall is noodzakelijk om systeemuitval te voorkomen tijdens de overschakeling van de oude firewall infrastructuur naar de nieuwe infrastructuur.

 

Het materiaal van de oude firewall infrastructuur dat niet meer kan worden gebruikt, is eigendom van de FOD Financiën en zal aan de Administratie der Domeinen ter beschikking worden gesteld.

 

02.03  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Continuïteit is ter zake zeker belangrijk. Ik kan mij echter niet voorstellen dat al die racks voor honderd procent gevuld zijn. Als men de oude racks overhevelt naar de directie Gebouwen en Facilitair Beheer zal dat in het verleden ook wel gebeurd zijn. Daar zal men ergens in de kelder wellicht ook nog enkele racks hebben staan die voor dergelijke zaken hergebruikt kunnen worden. Dat lijkt mij eigenaardig, maar verder begrijp ik uw antwoord wel.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de Duitse oorlogspensioenen" (nr. 11424)

- mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de informatieverstrekking door de FOD Financiën over de Duitse belasting op Duitse pensioenen" (nr. 11976)

03 Questions jointes de

- M. Stefaan Vercamer au vice-premier ministre et ministre des Pensions sur "les pensions de guerre allemandes" (n° 11424)

- Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "les informations fournies par le SPF Finances au sujet des impôts perçus par l'Allemagne sur les pensions allemandes" (n° 11976)

 

De voorzitter: De heer Vercamer kon niet worden bereikt.

 

03.01  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, vorig jaar ontstond er commotie in de pers over het feit dat Belgische dwangarbeiders voortaan Duitse belastingen moesten betalen op hun Duits pensioen, dat zij ontvangen als oorlogsslachtoffer of -weduwe. Via diplomatiek overleg wordt nu een oplossing gezocht om alle Belgische dwangarbeiders vrij te stellen van die Duitse inkomstenbelasting. De Duitse vrijstelling is immers beperkt tot de NS-Verfolgten, personen die door het naziregime vervolgd werden. Dwangarbeiders in een getto worden gelijkgesteld met NS-Verfolgten, zodat ook hun pensioen vrijgesteld is van Duitse belasting. Dwangarbeiders in Duitse fabrieken vallen niet onder het begrip NS-Verfolgten, maar worden in België wel als dwangarbeiders gezien.

 

De groep van personen die een Duits pensioen ontvangen, is echter veel ruimer. Ook collaborateurs ontvangen een Duits pensioen, net zoals de Duitstalige Belgen uit de Oostkantons die als soldaat werden ingelijfd in het Duitse leger. Werknemers die na WO II Duitse pensioenrechten opbouwden, worden nu ook met die Duitse belastingheffing geconfronteerd. Bij die laatsten is er vooral nood aan informatie over de Duitse belastingwetgeving.

 

Mijnheer de minister, hoeveel personen met een Duits pensioen zijn er onderworpen aan de Belgische personenbelasting? Tot welke dienst van de FOD Financiën kunnen gepensioneerden met een Duits pensioen zich wenden voor bijkomende informatie? Welke richtlijnen hebt u de plaatselijke taxatiekantoren gegeven met betrekking tot het invullen van de verklaring Bescheinigung EU/EWR?

 

Uw diensten kunnen op basis van de fiche 281.11 het brutopensioen niet aflezen. Is er al overleg geweest met de Rijksdienst voor Pensioenen? Kan men steunen op die fiche 281.11 voor de verdeling van gezinspensioenen tussen echtgenoten, aangezien die verdeling steunt op de Belgische fiscale wetgeving en bijgevolg natuurlijk van geen tel is voor de Einkommensteuer?

 

Welk overleg is er gepland tussen de Belgische fiscus en Finanzamt Neubrandenburg om alle interpretatieverschillen tussen het Belgische en het Duitse recht uit te klaren? Welke diensten zijn hierbij betrokken?

 

Ten slotte, zou het niet wenselijk zijn om de dossiers van belastingplichtigen met buitenlandse inkomens te centraliseren bij een enkele dienst, zoals dat in Nederland gebeurt, meer bepaald bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen?

 

03.02 Minister Steven Vanackere: Vooraleer ik op uw vragen inga, herhaal ik dat de Belgische belastingadministratie in het kader van het bereikte diplomatieke akkoord de Duitse administratie in maart een lijst heeft bezorgd waarop ongeveer 11 000 personen staan, personen die overeenkomstig de wet van 7 juli 1953 in België erkend zijn als gedeporteerd. Die lijst is opgesteld door de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers.

 

De Belgische belastingadministratie heeft in maart ook gevraagd om onderhandelingen te starten met het oog op een overeenkomst, zodat het diplomatiek akkoord zou worden bekrachtigd. In dat diplomatiek akkoord heeft Duitsland zich er immers toe verbonden vrijstelling te verlenen voor de pensioenen die zijn toegekend aan de vernoemde gedeporteerden. Die onderhandelingen zullen gebeuren op basis van het dubbelbelastingverdrag. We moeten daarbij natuurlijk een aantal procedureregels volgen.

 

Inmiddels heeft de Duitse administratie ons bevestigd dat zij het diplomatiek akkoord dat tussen onze landen werd bereikt, de facto toepast. Dat betekent concreet dat Duitsland vrijstelling verleent voor de pensioenen die zijn toegekend aan de personen op de lijst, die door de Belgische administratie werd meegedeeld.

 

Andere demarches, zoals een schrijven aan 11 000 mensen die heel vaak geen pensioen genieten, lijkt mij geen aangewezen benadering. Wij beschikken natuurlijk niet over de informatie wie een Duits oorlogspensioen ontvangt.

 

Ik kom terug op uw vragen. Ten eerste, buitenlandse inkomsten zijn ofwel vrijgesteld of niet vrijgesteld. Er zijn dus geen specifieke gegevens per inkomstencategorie per land bekend.

 

Ten tweede, aangezien de pensioenrechten opgebouwd worden in het land waar de betrokken persoon heeft gewerkt, dienen de werknemers die na de Tweede Wereldoorlog Duitse pensioenrechten opbouwden, zich voor informatie over de Duitse belastingwetgeving te wenden tot de Duitse belastingadministratie. De Duitse administratie stelt twee medewerkers te werk in het informatiecentrum Belastingdienst Buitenland, gevestigd in Maastricht. De Duitse belastingambtenaren zijn vanuit België bereikbaar via het gratis nummer 0800/90220. Een andere mogelijkheid voor informatie over de Duitse belastingwetgeving is de Duitse ambassade te Brussel. Ik bezorg het secretariaat de coördinaten.

 

Ten derde, het Duitse formulier EU/EWR dient al verschillende jaren voor het ontvangen van het voordelig belastingtarief in Duitsland. Omdat het invullen van die formulieren voor onze controlediensten praktische problemen met zich meebracht, werden in 2006 met de Duitse fiscus afspraken gemaakt omtrent de wijze waarop het formulier moet worden ingevuld.

 

Richtlijnen daarvoor werden in april 2006 aan alle controlediensten bezorgd.

 

Ten vierde, het document EU/EWR moet het bedrag van het Belgische pensioen vermelden, zoals dat blijkt uit de pensioenfiches 281.11. De werkwijze maakt het voorwerp uit van de afspraken met de bevoegde Duitse overheden.

 

Ten vijfde, de pensioenen die aan beide echtgenoten samen worden toegekend, worden opgenomen op de fiche 281.11. Die fiche wordt opgemaakt door de instelling die instaat voor de toekenning van de pensioenrechten. Met andere woorden, de FOD Financiën houdt geen rekening met de verhouding van de inkomsten van de afzonderlijke echtgenoten.

 

Ten zesde en ten slotte, u verwees naar het Nederlandse voorbeeld. Ik moet u melden dat de Nederlandse Belastingsdienst Buitenland in Heerlen niet de inwoners van Nederland met buitenlandse inkomsten groepeert, maar alle niet-inwoners. Bij de FOD Financiën bestaat daarvoor de dienst Belasting Niet-Inwoners.

 

03.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

U zegt dat men in Maastricht terechtkan en dat men via de Duitse ambassade verdere informatie kan krijgen, maar volgens mij mogen die mensen in Maastricht geen advies geven in concrete, specifieke dossiers. Zij mogen enkel algemene informatie geven over hoe het in elkaar zit. Dat is wel een probleem.

 

03.04 Minister Steven Vanackere: (…)

 

03.05  Veerle Wouters (N-VA): Dat klopt. Het gaat over Duitse belastingwetgeving, maar het gaat niet alleen om gepensioneerde dwangarbeiders en hun weduwen. U kon mij het aantal betrokken Belgen niet geven, omdat men ze niet opsplitst per land en enkel kan zeggen of ze vrijgesteld zijn of niet, maar enorm veel mensen hebben daarmee te maken en zij hebben dringend nood aan informatie. Het kan een enorm groot verschil uitmaken of zij een formulier “onbeperkt belastingplichtig” aanvragen of niet. Ik vind dat u onze burgers, ook al gaat het om een Duitse belasting, die ze niet aan België moeten betalen, betere informatie mag verstrekken. Ik betreur dat er weinig voor hen gedaan wordt.

 

03.06 Minister Steven Vanackere: Mevrouw Wouters, ik wil echt niet polemiseren, maar conform het gelijkheidsbeginsel zou dat betekenen dat iemand die te maken heeft met fiscale verplichtingen in Curaçao of die vindt dat er iets niet in orde is met zijn belastingen in Venezuela, bij mij te rade zou moeten kunnen komen over een mogelijke oplossing. Ik krijg het niet voor mekaar om van heel de planeet de belastingwetgeving bij te houden. Gelukkig maar dat er Belgen actief zijn op heel de planeet. Als zij belastingplichtig zijn in een ander land, dan zou ik hen volgens u aan het handje moeten houden?

 

Er was hier het concrete voorbeeld van personen met fiscale verplichtingen in Duitsland. Overigens, ik heb nagelaten om nog eens te verwijzen naar de frequently asked questions op de website van de FOD Financiën waarmee wij dubbel en dik ons best doen om de burger zo veel als mogelijk bij te staan. De dag dat u mij suggereert om een dienst op te richten voor de behartigenswaardige situatie van de dwangarbeiders, dan moet ik mij in het kader van het gelijkheidsbeginsel ook bezighouden met elk belastingdossier van elke Belg, ook als dat te maken heeft met de meest exotische fiscale wetgevingen.

 

Ik neem aan dat dat toch niet de bedoeling kan zijn van uw pleidooi?

 

03.07  Veerle Wouters (N-VA): Neen, mijnheer de minister, maar er is natuurlijk een verschil. Ik kan mij heel goed voorstellen dat het maar om een beperkt aantal mensen gaat dat in Venezuela fiscale verplichtingen heeft. Hier gaat het wel over onze directe buren. In het kader van het progressievoorbehoud weet men die mensen dan weer wel te vinden. Ik vind dat jammer.

 

De fiche 281.11 is opgesteld voor de Belgische fiscus. De manier waarop uw diensten die hanteren, voldoet niet voor de Duitse belastingdiensten. Ik heb het dan over de Bescheinigung EU/EWR. Ik hoor dat verschillende belastingkantoren dat document ook op een verschillende manier invullen. Ik vind dan ook dat hier sprake is van een probleem.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Peter Dedecker aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de biljetten in Belgische frank" (nr. 11554)

04 Question de M. Peter Dedecker au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "les billets en francs belges" (n° 11554)

 

04.01  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, wij gebruiken ondertussen al tien jaar de euromunt. Ik hoop de munt nog lang te kunnen gebruiken, maar zulks zal afhangen van een aantal actuele ontwikkelingen op het internationale toneel.

 

Het gebruik van de euro wil echter ook zeggen dat de Belgische frank ondertussen gedurende dezelfde periode niet meer in omloop is, ook niet meer fysiek in munten en biljetten.

 

In andere landen heeft het oude papiergeld soms een nieuwe invulling gekregen. Zo is de artistieke wereld met dergelijk papiergeld aan de slag gegaan.

 

Daarom heb ik de hiernavolgende vragen voor u.

 

Ten eerste, waar zijn de biljetten in Belgische frank naartoe? Liggen zij ergens opgeslagen? Zijn zij gerecycleerd of zijn zij vernietigd?

 

Ten tweede, indien zij zijn opgeslagen, waar zijn zij dan opgeslagen? Welke plannen zijn er voor de toekomst van deze biljetten?

 

Ten derde, hoe staat u tegenover het verwerken of gebruiken van de bewuste biljetten in een andere context, bijvoorbeeld in een artistieke context?

 

04.02 Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, ongeveer 25 jaar geleden heeft de Nationale Bank van België ervoor gekozen om alle binnengekomen bankbiljetten die niet terug in omloop gaan, onmiddellijk te vernietigen. De machines die toen geïnstalleerd werden, konden de door de banken binnengebrachte biljetten in één machinedoorgang sorteren en degene die ongeschikt waren om terug uit te geven zeer fijn versnipperen. Daarvoor werd een woord gevonden, online shredding. Die werkwijze is heel wat efficiënter en veiliger dan de oude werkwijze met de opslag van biljetten tussen het sorteren en vernietigen.

 

Ook bij de invoering van de eurobiljetten is dit procédé gebruikt. Alle bankbiljetten in Belgische frank werden dus onmiddellijk versnipperd.

 

Natuurlijk heeft de Nationale Bank van alle biljetten die zijn uitgegeven sinds haar oprichting, een beperkt aantal exemplaren bewaard in haar archieven en in de collectie van haar museum.

 

Mijnheer Dedecker, samengevat, behalve voor de museale en gearchiveerde stukken spreken wij vandaag over een situatie waarin deze biljetten wel degelijk verdwenen zijn.

 

De biljetten die in particulier bezit zouden zijn, met de emotionele of artistieke waarde die de betrokkene daaraan wilt geven, is een onderwerp dat buiten mijn veld van expertise ligt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 11094 van de heer Schoofs vervalt.

 

Vragen nrs. 11161, 11128, 11159, 11160, 11255 en 11300 van de heer Destrebecq worden omgezet in schriftelijke vragen. Vraag nr. 11639 van de heer Bonte wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nr. 11953 van de heer Defreyne wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

Vraag nr. 11957 van mevrouw De Bue wordt ingetrokken.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 19.34 uur.

La réunion publique de commission est levée à 19.34 heures.