Commission de la Défense nationale

Commissie voor de Landsverdediging

 

du

 

Mercredi 27 juin 2012

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 27 juni 2012

 

Namiddag

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 13.44 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Filip De Man.

Le développement des questions et interpellations commence à 13.44 heures. La réunion est présidée par M. Filip De Man.

 

01 Vraag van de heer Gerald Kindermans aan de minister van Landsverdediging over "de VN-vredesmacht MONUSCO in de DR Congo" (nr. 12214)

01 Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur "la MONUSCO, force de maintien de la paix des Nations Unies, en République démocratique du Congo" (n° 12214)

 

01.01  Gerald Kindermans (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, aangezien het geweld in Oost-Congo opnieuw oplaait, wil ik u vragen of de rol van de VN-vredesmacht MONUSCO op korte termijn zal worden geëvalueerd.

 

Welke conclusies zullen de internationale gemeenschap en mogelijks ons land trekken inzake de inzetbaarheid en het mandaat van de troepen?

 

Het is een heel korte, maar wel belangrijke vraag.

 

01.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Kindermans, tijdens de commissie van 5 juni 2012 werd het onderwerp van uw vraag reeds aangehaald.

 

In essentie wordt over een nieuw mandaat voor MONUSCO nog onderhandeld. De bescherming van de burgerbevolking moet echter vooropstaan.

 

België heeft 22 militairen gestationeerd in Kisangani. Zij hebben tot doel de C-130 operationeel te houden. Hun deelname duurt nog tot 30 november 2012 en is gekoppeld aan het nieuwe MONUSCO-mandaat. Over de vernieuwing van het mandaat werd nog geen beslissing genomen.

 

Het budget van de bijdrage bedraagt 1,6 miljoen euro. Drie Belgische officieren maken deel uit van de staf van MONUSCO. De verlenging van de opdracht van deze personen zal dus afhangen van, enerzijds, de behoeften van de Verenigde Naties, en, anderzijds, de vernieuwing van het mandaat van 30 juni.

 

Mijnheer de voorzitter, aldus rond ik mijn korte antwoord op de korte vraag af.

 

01.03  Gerald Kindermans (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik druk namens onze fractie mijn bezorgdheid uit over de situatie in de regio in kwestie. Ik hoop dat de internationale gemeenschap de aandacht voor Oost-Congo niet uit het oog zal verliezen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Gerald Kindermans aan de minister van Landsverdediging over "de recente beslissing in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om 15 000 Amerikaanse militairen terug te trekken uit Europa" (nr. 12215)

02 Question de M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense sur "la récente décision de la Chambre des représentants des États-Unis de retirer d'Europe 15 000 militaires américains" (n° 12215)

 

02.01  Gerald Kindermans (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, reeds vóór de recente NAVO-top in Chicago kondigden de Verenigde Staten aan dat zij een groot deel van hun troepen op korte termijn volledig zullen terugtrekken uit Europa. Dit is een wijziging die past in de strategische heroriëntatie van de VS naar de Pacific en Zuidoost-Azië.

 

Recent werd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een maatregel aangenomen die hier concrete cijfers op plakt. Op aansturen van zowel een Republikeins als een Democratisch lid werd immers voorgesteld om van de 79 000 Amerikaanse militairen, en bijhorende militaire staf, die op dit ogenblik gestationeerd zijn in Europa niet minder dan 15 000 manschappen terug te halen.

 

Hoewel die maatregel nog een procedure moet doorlopen en de uitkomst nog niet zeker is, wil ik de minister toch al de volgende vragen stellen.

 

Ten eerste, het capabilities debate was een van de belangrijkste punten op de agenda in Chicago. Kan de minister van Defensie meedelen of de Amerikaanse regering concrete cijfers heeft gegeven wat betreft de afbouw van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa?

 

Ten tweede, wat zullen de concrete gevolgen zijn voor de defensiebudgetten en de operationaliteit van de Europese partners indien het huidige voorstel in het Huis van Afgevaardigden wordt aanvaard?

 

02.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer Kindermans, ik dank u voor uw interessante vraag.

 

Op 26 januari heeft de Secretary of Defense, Leon Panetta, de genomen maatregelen bekendgemaakt om het Amerikaanse budget van Defensie met 487 miljard US dollar te verminderen in de komende tien jaar. Dit zijn natuurlijk gigantisch grote bedragen. Dit gaat dus om ongeveer 400 miljard euro en men kan zelf wel uitrekenen wat de impact daarvan is.

 

Een van de vijf sleutelelementen uit de nieuwe strategische richtlijn behelst de heroriëntering van de invloedssferen naar de “Atlantisch-Pacifieke” regio en het Midden-Oosten. Dit impliceert tevens een verminderde aanwezigheid in Europa. De wijze waarop dit zou gebeuren, werd nog niet meegedeeld waardoor op de top van Chicago ook de Amerikaanse president Obama nog geen cijfers heeft bekendgemaakt met betrekking tot de mogelijke terugtrekking van een aantal Amerikaanse soldaten uit Europa.

 

Eerder kondigde generaal Odierno, de stafchef van de landmacht, wel de ontbinding aan van twee heavy brigades: de eerste in 2013 en de tweede in 2014. Samen zijn deze goed voor 7 000 manschappen. Verder zouden ook een A-10 squadron met 525 mannen en vrouwen, en een air control squadron met 336 mannen en vrouwen in 2013 worden gesloten. Een bijkomende vermindering van 2 500 manschappen in de steuneenheden zou de totale vermindering ten slotte op ongeveer 11 000 manschappen brengen.

 

Ik moet u wel waarschuwen want zoals gezegd, gaat het hier voorlopig nog maar om een aantal ingeschatte planningsgegevens.

 

De voorstellen van het Huis van Afgevaardigden hebben echter geen rechtstreekse impact op de Belgische defensiebudgetten, noch op de Belgische operationaliteit.

 

Met betrekking tot het Belgische defensiebudget is het mijn bedoeling om, rekening houdend met de economische en budgettaire evoluties, dit alvast op een zo proportioneel, geloofwaardig en redelijk mogelijk peil te kunnen behouden.

 

Ik kan met betrekking tot de investeringen in de nieuwe uitrusting ondertussen zeggen dat het investeringsplan ter waarde van 242 miljoen euro voor 2012 door de Ministerraad op 11 mei 2012 werd aanvaard.

 

Voor de investeringen voor 2013 en 2014 zullen de nodige vastleggingsmiddelen ten gepaste tijde aan de regering worden voorgesteld. Zo komt ons land in zekere mate tegemoet aan de bezorgdheid over de groeiende transatlantische kloof op het gebied van de militaire capaciteiten en de ongelijke verdeling van de lasten volgens de Amerikanen en de oproep tot verantwoordelijkheid die de Europese lidstaten van de NAVO op zich zouden moeten nemen.

 

02.03  Gerald Kindermans (CD&V): Mijnheer de minister, ondanks het feit dat de Amerikanen proberen om de terugloop van de inspanningen te minimaliseren - wij hebben dat ook gemerkt bij het bezoek van de commissie aan Ramstein -, moeten wij er toch van uitgaan dat de terugtrekking van mensen en middelen door de VS een grotere verantwoordelijkheid bij de Europese partners van het bondgenootschap zal leggen. Gecombineerd met de financiële situatie waarin wij verkeren, zal het een extra uitdaging zijn om de budgetten voor Defensie zo optimaal mogelijk te behouden.

 

Met pooling and sharing alleen zullen wij dat gat waarschijnlijk toch niet kunnen dichten. Dat is de manier om met dezelfde middelen meer te kunnen doen, maar het moet ook een waarschuwing zijn voor degenen die hopen nog heel zwaar op Defensie te kunnen ingrijpen bij de volgende begrotingsronde.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur "l'hypothèse d'une participation belge à une intervention militaire en Syrie" (n° 12792)

03 Vraag van de heer Denis Ducarme aan de minister van Landsverdediging over "een mogelijke Belgische deelname aan een militaire interventie in Syrië" (nr. 12792)

 

03.01  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, on parle beaucoup de la Syrie en Belgique depuis quelques semaines mais un peu plus encore actuellement.

 

Vous avez en effet, monsieur le ministre, pu exprimer aux médias que si une intervention militaire en Syrie devait être décidée, la Belgique était prête. Si je vous prête des mots qui ne sont pas ceux que vous avez utilisés, vous rectifierez mais il me semble, en tout cas dans la presse francophone, que c'est ce que j'ai pu lire.

 

Dès lors, j'ai un certain nombre de questions à vous poser concernant nos avions F-16, lesquels seraient sans doute amenés à intervenir.

 

Il serait utile de faire le point sur le nombre d'heures de vol qui ont pu être opérées par nos F-16. Vous savez que ce nombre est calculé sur une base annuelle. Pouvez-vous informer le Parlement du nombre d'heures annuelles de vol par F-16 ainsi que le nombre de pilotes opérationnels?

 

Pouvez-vous également confirmer au Parlement que nous prendrons, fin 2013, notre tour de garde OTAN pour des missions de police de l'air dans les pays baltes et préciser la durée de cette mission?

 

Pouvez-vous confirmer également que nos plans de vol en Afghanistan ont bien été revus à la baisse?

 

Si je vous pose cette question, monsieur le ministre, c'est parce que j'ai le sentiment que si vous indiquez que nous serions prêts à une intervention militaire en Syrie, c'est que c'est sans doute le cas pour un certain nombre de nos unités, mais j'ai des doutes au sujet de notre capacité aérienne, en particulier les F-16.

 

Tel est l'objet de ma question.

 

03.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, cher collègue, je répondrai avec bienveillance à votre question qui concerne un grand nombre de données hypothétiques.

 

En ce moment – peut-être la réunion est-elle terminée –, une discussion est en cours au sein de la commission des Affaires étrangères. On y a interpellé mon collègue, le ministre des Affaires étrangères, sur la situation en Syrie, y compris sur l'éventualité d'une intervention militaire, sous quel mandat, sur la position des Nations unies, celle de la Russie, de la Chine, de la Turquie au sein de l'OTAN, sur les pourparlers qui ont eu lieu hier. Il y a eu en effet une réunion très importante au niveau du Conseil de l'Atlantique Nord avec tous les ambassadeurs au sujet de l'incident qui s'est produit entre la Turquie et la Syrie.

 

Pour être concret, je me rallie aux propos qui ont été tenus par M. Reynders il y a quelques instants, en commission des Affaires étrangères.

 

En ce qui concerne la mise à disposition de nos F-16, le gouvernement a déjà pris une décision au sujet des tensions en cours autour de la Syrie en annonçant sa participation à la NATO Reaction Force. Six F-16 sont mis à disposition et opérationnels, sur demande – après évidemment que toutes les conditions d'un mandat international auront été fixées –, et un chasseur de mines. C'est en quelque sorte le même cas de figure avant le déclenchement de l'opération Unified Protector en Libye.

 

Vous m'aviez aussi posé quelques questions techniques sur les heures de vol mais je n'ai pas bien compris si vous faisiez référence aux heures de vol qui ont été prestées en Lybie.

 

03.03  Denis Ducarme (MR): Pour les F-16, elles sont calculées, vous le savez, en "heures de vol annuelles par machine". Monsieur le ministre, je peux me satisfaire d'une réponse dans un second temps pour ces chiffres.

 

03.04  Pieter De Crem, ministre: Je vous répondrai sans le moindre problème car les données sont connues. D'ailleurs, si je ne me trompe, à l'issue de l'opération en Libye, j'ai déjà donné des informations sur les heures annuelles de vol des F-16, sur les heures relatives aux vols particuliers de nos avions, sur le nombre de bombardements effectués incluant le nombre de bombes GPS et laser larguées. Je vais refaire le calcul et je vous tiendrai au courant.

 

03.05  Denis Ducarme (MR): Si vous le permettez, je redéposerai une question à ce sujet.

 

03.06  Pieter De Crem, ministre: Volontiers.

 

03.07  Denis Ducarme (MR): Suivant les chiffres dont je dispose, par machine, on en est à 220 heures de vol par an avec 30 pilotes à Florennes et 45 à Kleine-Brogel.

 

Cela dit, nos plans de vol en Afghanistan on été réduits, estimant que l'on avait déjà beaucoup trop volé, si on additionnait les opérations militaires en Libye et en Afghanistan.

 

Au-delà de la machine, 220 heures de vol, c'est beaucoup plus que, par exemple, le nombre de vols d'avions comparables aux F-16 dans les autres pays européens. On enregistre un "excès" ou un over quota pour ce qui concerne nos pilotes. En 2013, il faudra également compter avec les vols de police au niveau des pays baltes.

 

J'ai bien compris que la situation est extrêmement difficile en Syrie. Je vous rejoins ainsi que le ministre des Affaires étrangères à ce sujet et je note vos démonstrations conjointes lorsqu'il s'agit de porter la voix de la Belgique en ce qui concerne le problème syrien. Mais je doute, en termes de logistique relative à nos F-16, à nos pilotes, et par rapport à notre présence en Afghanistan, que nous puissions impliquer, aujourd'hui ou dans les mois à venir, six avions F-16 dans le cadre d'une intervention en Syrie.

 

03.08  Pieter De Crem, ministre: Nous en reparlerons.

 

De voorzitter: Mijnheer De Crem, wij zullen zien of dat zich opdringt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Vraag nr. 12216 van de heer Dallemagne vervalt. Hij heeft niets laten weten. Vraag nr. 12464 van mevrouw Jadin wordt op haar verzoek omgezet in een schriftelijke vraag.

 

04 Vraag van de heer Roland Defreyne aan de minister van Landsverdediging over "de training van piloten ter besturing van de NH90" (nr. 12477)

04 Question de M. Roland Defreyne au ministre de la Défense sur "l'entraînement des pilotes au pilotage du NH90" (n° 12477)

 

04.01  Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de minister, vier piloten van de basis Koksijde zouden momenteel in Zuid-Frankrijk een opleiding volgen om de nieuwe NH90 helikopters te besturen. Na de fabriekscursus zullen de bestaande procedures worden getest zoals ze nu worden uitgevoerd met de Sea King. Daarna zullen die vier piloten ook instaan voor de opleiding van de volgende crews.

 

Ik had daaromtrent volgende vragen:

 

Wat zijn de kosten van de opleiding van de vier Belgische piloten in Frankrijk?

 

Zijn de opleidingsfases, zoals beschreven, een correcte weergave van de realiteit?

 

Welke termijnen zullen worden gehanteerd voor de verschillende fases?

 

Binnen welke termijn acht u over een operationeel team op de NH90 te beschikken?

 

Wat zijn de verwachtingen inzake de tests die worden uitgevoerd op de procedures die momenteel lopen met de Sea King?

 

Verwacht u dat alle bestaande taken met het nieuwe toestel kunnen worden uitgevoerd?

 

04.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, de opleidingskosten van de in de vraag vermelde piloten maken deel uit van het aankoopcontract van de nieuwe helikopters. Defensie dient dus enkel de logements-, maaltijd- en transportkosten te betalen, evenals eventuele andere kosten verbonden aan de zending.

 

De opleiding of conversie van de vier piloten bestaat uit drie modules: een theoretische module van vijf weken, een module op vluchtsimulator van zeven weken en een conversie op toestel van ongeveer negen weken. Deze modules sluiten niet op elkaar aan waardoor de totale duur van de vorming ongeveer zes maanden zal bedragen.

 

Rekening houdend met deze elementen zullen deze vier piloten in het eerste trimester van 2014 gekwalificeerd zijn op NH90. In een volgende fase zullen deze piloten, naast het verzekeren van het Operational Test and Evaluation system, verantwoordelijk zijn voor de opleiding van de overige bemanning.

 

In het eerste trimester van 2014 zou Defensie over voldoende bemanning moeten beschikken om operationeel te zijn met de NH90 om samen met de Sea King de Standby Search and Rescue te verzekeren in de Belgische verantwoordelijkheidszone.

 

Indien we niet geconfronteerd worden met onverwachte bijsturingen in het NH90 programma zal Defensie eind 2014 in staat zijn autonoom met de NH90 deze opdracht te verzekeren. Dit betekent dat op dat ogenblik de Sea King uit omloop kan worden genomen.

 

De Operational Test and Evaluation op de NH90 zal in principe geen impact hebben op het takenpakket dat vandaag wordt verzekerd door de Sea King. Deze fase heeft als doel na te gaan of de huidige procedures al dan niet dienen te worden bijgestuurd en dit in functie van de gemoderniseerde uitrusting.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- M. Anthony Dufrane au ministre de la Défense sur "la situation au sein de l'inspection générale Défense (AIG)" (n° 12589)

- M. Roland Defreyne au ministre de la Défense sur "le fonctionnement de l'inspection générale Défense (AIG)" (n° 12683)

- Mme Julie Fernandez Fernandez au ministre de la Défense sur "la situation au sein de l'inspection générale défense (AIG)" (n° 12747)

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Anthony Dufrane aan de minister van Landsverdediging over "de situatie bij de algemene inspectie Defensie (AIG)" (nr. 12589)

- de heer Roland Defreyne aan de minister van Landsverdediging over "de werking van de algemene inspectie Defensie (AID)" (nr. 12683)

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de minister van Landsverdediging over "de toestand bij de algemene inspectie defensie (AIG)" (nr. 12747)

 

05.01  Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in de pers konden wij de onrust vernemen van verschillende vakbonden over de gang van zaken bij de algemene inspectie Defensie.

 

Die dienst is belast met het opsporen van eventuele fraude in het leger. Sinds de pensionering van generaal-majoor Bernard Jacobs zit de AIG zonder chef. De dienst zou momenteel slechts een team van zes inspecteurs tellen, terwijl er drie teams voorzien zijn. Sinds eind 2011 zou er dan ook geen enkele opdracht meer toevertrouwd zijn aan het personeel.

 

Er worden ook vragen gesteld bij de werkingskosten van de dienst die momenteel is gehuisvest in de kazerne Panquin in Tervuren. Volgens de vakbonden mogen de personeelsleden zelfs kiezen om thuis te blijven. Niettemin wordt de bewaking van Panquin vierentwintig uur per dag verzekerd, wat neerkomt op ongeveer 300 000 euro functioneringskosten per jaar, en daarbij komen nog de onderhoudskosten.

 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen. Bent u op de hoogte van die situatie? Hoe verklaart u de huidige personeelsbezetting van zes inspecteurs in plaats van achttien binnen die dienst?

 

Kunt u de commissie meer informatie geven omtrent de taakstelling en de werking van de Algemene Inspectie Defensie?

 

Wat zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten sinds de inwerkingtreding ervan? Hoe verklaart u de hoge functioneringskosten voor deze dienst?

 

05.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, ik zal een lang antwoord geven, want dit is een belangrijke aangelegenheid. Ook Franstalige leden hadden een vraag ingediend, dus mijn voorbereid antwoord is voor een deel ook in het Frans opgesteld. Ik zal sommige passages vertalen terwijl ik ze voorlees.

 

Zoals mevrouw Fernandez en de heer Dufrane, beiden niet aanwezig, in hun ingediende vragen onderstreept hebben, is er een verschil tussen de algemene inspectie AIG en de inspectie algemene interne audit van Defensie. Dat verschil is groot.

 

Het artikel van de CGSP/ACOD-militairen heeft voor een stuk verwarring gezaaid in een domein dat duidelijk is afgebakend. Het is dan ook nodig om een aantal zaken scherp te stellen, want het artikel van de ACOD/CGSP-militairen toont aan dat niet alle zaken duidelijk werden gevat.

 

Ik zet mij ook af tegen insinuaties of aantijgingen die zouden willen doen geloven dat de dienst niet op een optimale wijze zou worden bemand, met het doel om over bepaalde fraudegevallen het onderzoek niet te moeten opstarten.

 

En ce qui concerne les questions par rapport au fonctionnement de l'AIG, je rappelle que c'est moi qui ai instauré ce service en 2010 après avoir constaté qu'un tel service avait sa raison d'être. On aura aussi remarqué que, par le même arrêté royal, j'ai instauré l'audit interne de la Défense et le service interne pour la gestion des plaintes et la médiation.

 

Que l'on ne vienne donc pas nous dire que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour mener une politique ouverte vis-à-vis de plaignants au sein ou en dehors du département!

 

En ce qui concerne la lutte contre la fraude, la Défense a clairement mis sur pied des systèmes qui doivent permettre une identification rapide de fraudes possibles et elle s'est donné les moyens pour le faire.

 

Twee diensten werden opgericht om elke poging tot fraude zo snel als mogelijk te detecteren.

 

De eerste bevindt zich bij de Algemene Directie Budget en Financiën, te weten de sectie Financiële Controle. De bevoegdheid van die dienst omvat de financiële controle ter plaatse op stukken van de Administratieve Steuneenheden, de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie, zowel de lokale rekenplichtigen als de clubs, de messes, de bars en de logementfaciliteiten, de rekenplichtigen Ontvangsten en de rekenplichtigen Voorschotten en op de financiële processen bij de Algemene Directie Budget en Financiën, de defensieattachés, de financiële processen inzake operaties en de gesubsidieerde vzw’s.

 

En deuxième lieu, l'Inspection générale de la Défense a explicitement prévu, dans ses missions, une vigilance accrue dans le domaine de la fraude. En effet, comme le stipule le chargé de l'audit interne à la Défense, lors de l'exécution des missions de l'audit, le risque de fraude doit être systématiquement pris en compte, en particulier lors de l'évaluation des mesures de contrôle. Les auditeurs doivent avoir une connaissance suffisante des mécanismes de fraude pour pouvoir identifier les signes de fraude. Cette connaissance couvre notamment les caractéristiques de la fraude, les techniques de fraude, les différents schémas et scénarios de fraude dans le domaine audité.

 

Lors de l'exécution de chaque mission, les auditeurs doivent être attentifs aux possibilités de commettre des fraudes comme, par exemple, un contrôle interne défaillant. Les failles identifiées donneront lieu à des vérifications plus approfondies.

 

L'IAD n'exécute en principe pas d'enquête au sujet des fraudes. Cette prérogative est du ressort des autorités judiciaires. Cependant, si les auditeurs identifient de sérieuses indications de fraude, ils appliqueront les directives de rapportage en vigueur. Celles-ci ont été fixées dès 2004 à l'occasion de la suppression des juridictions militaires en temps de paix et reprennent les lignes de conduite que les militaires doivent impérativement respecter.

 

Il sera toujours fait appel à la direction générale Appui juridique et Médiation pour l'information des autorités judiciaires. La transmission aux autorités judiciaires de l'enquête administrative demandée par l'IAD suivra également la même voie. En fonction de la gravité des faits, soit la police locale, soit le parquet sera informé.

 

En conclusion, en ce qui concerne la lutte contre la fraude, le seul commentaire sur lequel je puis marquer mon accord avec les militaires CGSP-ACOD est qu'une clarification s'imposait.

 

De Algemene Inspectie Defensie, afgekort AIG en niet AID, staat voor de interne audit. Die heeft geen enkele bevoegdheid op het vlak van de fraudebestrijding. De wettelijke basis voor de AIG bepaalt zeer duidelijk haar bevoegdheidsdomeinen, namelijk op verzoek van de minister of de Chef Defensie elke situatie onderzoeken die aanleiding geeft tot het formuleren van aanbevelingen in de volgende domeinen: de werking van de diensten, de transversale werking van de diensten van de Krijgsmacht, de administratieve vereenvoudiging, de te nemen maatregelen of op te starten procedures ten aanzien van personen en de uitvoering van het vastgelegde defensiebeleid.

 

De AIG heeft sedert haar oprichting zeer correct de opdrachten uitgevoerd, die haar werden opgelegd door de Chef Defensie en door mijzelf. De context van vandaag is echter niet meer de context van bij de oprichting van de AIG. De auditdienst van Defensie heeft zich ontwikkeld tot een ervaren, goed geolied auditorgaan, ook in het financiële domein. De professionalisering van de onderzoeksraden werd gerealiseerd en middels wijziging van de wetgeving werden de procedures ten aanzien van personen deskundiger aangepakt.

 

Mijnheer de voorzitter, er zijn nog twee paragrafen in het Frans, maar ik stel voor dat ik het antwoord volledig aan collega Defreyne, de secretaris van de commissie en uzelf geef.

 

De voorzitter: Wij worden trouwens buitengekeken door de commissie voor de Sociale Zaken, die hier haar intrek wil nemen, mijnheer de minister.

 

05.03  Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wilde net voorstellen om het antwoord schriftelijk te mogen ontvangen.

 

De voorzitter: Vraag nr. 12589 van de heer Dufrane en vraag nr. 12747 van mevrouw Fernandez Fernandez vervallen bijgevolg.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.11 uur.

La réunion publique de commission est levée à 14.11 heures.