Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

 

du

 

Mardi 27 novembre 2012

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 27 november 2012

 

Voormiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 10.19 heures et présidée par M. André Frédéric.

De vergadering wordt geopend om 10.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, over "de regionalisering van het dienstenchequestelsel" (nr. 13677)

- mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de regionalisering van de gezinsbijslagen" (nr. 13679)

01 Questions jointes de

- Mme Miranda Van Eetvelde au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "la régionalisation du système des titres-services" (n° 13677)

- Mme Miranda Van Eetvelde au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la régionalisation des allocations familiales" (n° 13679)

 

01.01  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, in de commissie voor de Sociale Zaken heb ik op 16 oktober bij uw collega van Werk, mevrouw De Coninck, gepeild naar de stand van zaken van de regionalisering van het stelsel van de dienstencheques, de kinderbijslag, de geboortepremie en de adoptiepremie. Zij heeft mij toen doorverwezen naar u, als bevoegde staatssecretaris.

 

Ik kom dus tot mijn concrete vragen.

 

Wat is de stand van zaken van de regionalisering van het stelsel van de dienstencheques en wat is de timing ervan?

 

Ik krijg ook graag een overzicht van de acties die reeds werden ondernomen om tot de regionalisering van de gezinsbijslagen te komen. Wat is de timing ervan? Is die strikt gekoppeld aan het voorafgaandelijk gelijkschakelen van de gezinsbijslagen voor werknemers en zelfstandigen?

 

01.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Collega, het is de vaste ambitie om de behandeling van de voorstellen van bijzondere wet houdende de bevoegdheidsoverdrachten, en daarin begrepen de overdrachten van de dienstencheques en de kinderbijslagen, in 2013 parlementair af te handelen. De ontwerpteksten dienaangaande worden voorbereid en besproken met de acht partijen die het institutionele akkoord voor de zesde staatshervorming hebben gesloten.

 

Wat is de werkwijze? Eerst zijn wij de teksten in hun geheel – het gaat over het hele Vlinderakkoord, met heel de tweede sequentie van het Vlinderakkoord en de bevoegdheidsoverdrachten – aan het voorbereiden met de kabinetten van collega Wathelet, van de premier en mijzelf. Wanneer wij met dat voorbereidend werk klaar zijn, zullen wij contact opnemen met de bevoegde ministers, die op dit ogenblik federaal, vóór de overdracht, nog steeds bevoegd zijn voor het bevoegdheidsdomein dat zal worden overgeheveld. Zij zullen de teksten nog verder aanscherpen en uitzuiveren. Vervolgens gaan de teksten naar de technici van de acht politieke formaties die het Vlinderakkoord hebben goedgekeurd. Als zij daar verwerkt en eventueel herwerkt zijn, gaan zij naar de acht partijvoorzitters.

 

U hebt de eerste minister tijdens zijn beleidsverklaring gehoord. Hij heeft gesteld dat wij alle teksten, niet alleen die met betrekking tot de bevoegdheidsoverdrachten, maar ook die met betrekking tot de bijzondere financieringswet, in de loop van 2013 wensen af te handelen.

 

Wat de kinderbijslag betreft, verwijs ik specifiek naar het Vlinderakkoord, waarin zeer uitdrukkelijk staat dat er een gelijkschakeling zal moeten zijn tussen de kinderbijslagen van de loontrekkenden en van de zelfstandigen, vóór de inwerkingtreding van de overheveling van de gezinsbijslagen. Die gelijkschakeling zal, met andere woorden, hoe dan ook dienen te gebeuren. Daarvoor is ook een legistiek proces vereist. De legistieke processen kunnen afzonderlijk van elkaar gebeuren, met dien verstande dat de datum van inwerkingtreding van het ene voor het andere moet plaatsvinden.

 

01.03  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb vorige week ook gehoord dat er werk van wordt gemaakt. Het zal dus uitkijken zijn naar de besprekingen ervan.

 

Ik wil toch nog iets zeggen over het stelsel van de dienstencheques. Er wordt enorm veel energie gestoken in het onaantrekkelijk maken van het stelsel: het wordt duurder gemaakt, er komt een prijsverhoging, er is die 60 %-regel. Voor ons is het heel belangrijk dat men volop inzet op die regionalisering. De klok tikt. Ik kijk uit naar die teksten.

 

In verband met de kinderbijslag, wij zijn ook absoluut voorstander van de gelijkschakeling van de stelsels van zelfstandigen en werknemers. Nogmaals, voor ons is het prioritair dat wordt ingezet op die regionalisering. De recente studie van mevrouw Cantillon heeft ook aangetoond dat de uitdagingen in het stelsel zeer groot zijn. Wij willen daarvan vanuit de regio zo snel mogelijk werk maken. Het is ook duidelijk dat dit stelsel niet meer up-to-date is. Het wordt een beetje afwachten naar de teksten daarover.

 

Mijnheer de staatssecretaris, uw partij zit ook in de Vlaamse regering, uw partij zit in de federale regering. Het is enorm belangrijk dat u daarvan dringend werk maakt.

 

01.04 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mevrouw Van Eetvelde, het doet mij genoegen van de N-VA positieve dingen te horen over het Vlinderakkoord en te horen dat u reikhalzend uitkijkt naar een zo snel mogelijk legistiek proces. Ik hoop dat dit ook zal blijken tijdens de parlementaire besprekingen en uit het stemgedrag.

 

Verder verwijs ik naar de beleidsverklaring van de eerste minister, waarin hij heeft gezegd dat er overleg zal zijn met de twee staatssecretarissen en de ministers-presidenten, om die overgang op organisatorisch vlak voor te bereiden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le développement des questions et interpellations se termine à 10.25 heures.

De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 10.25 uur.