Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

 

du

 

Mercredi 27 février 2013

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 27 februari 2013

 

Voormiddag

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 10.36 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

Le développement des questions et interpellations commence à 10.36 heures. La réunion est présidée par M. Siegfried Bracke.

 

01 Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de toepassing van artikel 24 van de FANC-wet" (nr. 15310)

01 Question de M. Kristof Calvo à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'application de l'article 24 de la loi relative à l'AFCN" (n° 15310)

 

01.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, de titel van mijn vraag luidt “de toepassing van artikel 24 van de FANC-wet.” In mensentaal komt mijn vraag op het volgende neer. Volgt de regering de wetgevende voorstellen van het FANC wel voldoende snel en voldoende vaak op?

 

De FANC-wet bepaalt dat dit agentschap voorstellen kan doen aan de minister onder wie het ressorteert. Dat bent u. In het verleden waren dat mevrouw Turtelboom, de heer De Padt en de heer Dewael. Het FANC kan aan zijn voogdijminister wetgevende voorstellen doen, maatregelen die de Koning krachtens deze wet oplegt.

 

Ik weet dat het FANC die opdracht vervult en inderdaad op regelmatige basis voorstellen doet. Dat is logisch. Ons wetgevend kader inzake nucleaire veiligheid is immers op bepaalde vlakken aan vernieuwing en aan verdieping toe. De voorstellen die worden gedaan door het agentschap, door deze mensen die elke dag met de problematiek bezig zijn, worden echter niet altijd opgevolgd en geïmplementeerd, of toch niet altijd even snel opgevolgd en geïmplementeerd.

 

Vandaar mijn vragen, mevrouw de minister.

 

Kunt u een overzicht geven van de voorstellen die het FANC de afgelopen vijf jaar geformuleerd heeft op basis van artikel 24 van de FANC-wet? U mag mij dit overzicht eventueel schriftelijk bezorgen.

 

Kunt u aangeven wat de stand van zaken van die voorstellen is? Wanneer zij nog niet zijn omgezet in wetgeving, wat is dan het probleem?

 

Hoe voorziet u als politiek verantwoordelijke, in de systematische opvolging van de wetgevende suggesties van het FANC?

 

Zou het geen goed idee zijn dat het FANC zijn voorstellen ook systematisch aan het Parlement bezorgt en/of ze expliciet opneemt in zijn jaarverslag?

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

 

01.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer Calvo, ik ben sinds december 2011 toezichthoudend minister van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, dus gedurende 13 maanden en enkele dagen. U mag mij gerust bevragen over alle voorstellen die het FANC tijdens deze periode aan mij heeft bezorgd met het oog op een aanpassing van de regelgeving. Ik draag evenwel geen politieke verantwoordelijkheid voor wat er vier jaar voordien al dan niet zou zijn gebeurd.

 

Ik beperk het gevraagde overzicht tot de initiatieven die door het FANC aan mijn kabinet werden bezorgd. Het gaat om een voorontwerp van wet tot hervorming van de organisatie van de fysieke controle op de nucleaire inrichtingen alsook een KB houdende de opdrachten van Bel V. Nu vraag ik dus een aanvullend advies van de heer Bens in het raam van de opdrachtbrief.

 

Ten tweede is er een voorontwerp van wet betreffende het dosimetrische toezicht op personen die professioneel zijn blootgesteld aan ioniserende straling. Op 3 december werd dat heringediend door het FANC na advies van de Raad van State en de Privacy-commissie. We hebben de twee adviezen bekeken en ik heb kleine aanpassingen gevraagd.

 

Ten derde is er een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een aangepast vergunningsstelsel voor de inrichtingen voor eindberging van radioactief afval. Een nieuw advies van de Europese Commissie werd aangevraagd door het FANC.

 

Ten vierde is er een voorontwerp van wet voor de sanering van sites die radioactief zijn verontreinigd door historische activiteiten. Dat wordt momenteel herwerkt door het FANC.

 

Ten vijfde is er een voorontwerp van wet tot aanpassing van het statuut van de nucleaire inspecteurs van het agentschap. We hebben een eerste lezing gehad in de Ministerraad. Ik wacht op het advies van de Raad van State. Ik heb hun nog een brief gestuurd want de raad neemt veel tijd om hun advies te geven. Tevens werd samen met de minister van Justitie gewerkt aan de strafvaststelling voor de intrusie of poging tot intrusie van gevoelige zones van een nucleaire installatie.

 

Daarnaast worden in mijn beleidsnota enkele initiatieven vermeld die zich nog in een ontwikkelingsstadium bevinden.

 

Het gaat om een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften toepasselijk op de inrichtingen voor de eindberging van radioactief afval, om een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften voor de ontmanteling van nucleaire inrichtingen en om een voorontwerp van wet tot herziening van de onverenigbaarheidregels voor de bestuurder van het agentschap om de onafhankelijkheid van zijn werking te verstevigen.

 

De verschillende, opgesomde bepalingen van de verschillende wetsontwerpen zullen in een groot wetsontwerp houdende diverse bepalingen worden opgenomen. Na Pasen 2013 zal ik een belangrijk wetsontwerp indienen dat de verschillende bepalingen van de verschillende wetsontwerpen zal bevatten.

 

In een ander wetsontwerp zullen wij de bepaling over de herziening van de onverenigbaarheidregels voor de bestuurder van het agentschap opnemen.

 

Een en ander zal dus in een groot wetsontwerp worden opgenomen.

 

01.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ten eerste, ik begrijp u als u zegt dat u niet ongelooflijk veel goesting hebt om de wetsontwerpen die uw voorgangers hebben laten liggen in beeld te brengen. Tegelijkertijd betreur ik wel dat mijn vraag daarover, die legitiem is maar waarvoor u geen politieke verantwoordelijkheid draagt, niet beantwoord wordt. Ze wordt wel beantwoord voor uw beleidsperiode maar niet voor de voorbije jaren, terwijl ik toch vernomen heb dat er daar een probleem is. Ik zal erop terugkomen via een schriftelijke vraag zodat ik toch een overzicht daarvan kan krijgen.

 

Ten tweede, ik ben blij dat er een aantal zaken in de pijplijn zit, u hebt er heel wat opgenoemd. U spreekt over de sanering van vervuilde sites, over de strafbaarheid van de intrusie van nucleaire zones wat vandaag hyperactueel is, en over onverenigbaarheidregels. Ik ben blij te horen dat dit in de pijplijn zit.

 

Ten slotte, u spreekt over diverse bepalingen en de paasvakantie, ik heb het niet helemaal goed begrepen. Gaat het om een wetsontwerp dat alles bundelt in verband met het FANC of gaan er nog een heleboel andere dingen bij zitten?

 

01.04 Minister Joëlle Milquet: Neen, het gaat alleen over het FANC. Het zal verschillende hoofdstukken hebben en elk hoofdstuk zal in feite een wetsontwerp zijn. Het zit in één wetsontwerp omdat dit gemakkelijker is voor de Raad van State en voor de commissie. Het zijn heel technische bepalingen.

 

01.05  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik vind het een goede manier van werken. U zegt dat er heel veel wetgevende aanpassingen in de pijplijn zitten met betrekking tot het FANC en bundelt deze in één wetsontwerp. Dan kan men ook één reeks hoorzittingen organiseren. Dan kan men het FANC één keer uitnodigen. Dan kunnen wij daarover dus wel een deftig debat hebben. Ik juich die manier van werken toe en kijk uit naar de debatten dit voorjaar.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de Mme Laurence Meire à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les vols de métaux par des bandes itinérantes" (n° 15540)

02 Vraag van mevrouw Laurence Meire aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de metaaldiefstallen door rondtrekkende bendes" (nr. 15540)

 

02.01  Laurence Meire (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chaque semaine, la presse nous relate des incidents sur le rail suite à des vols de câbles. Selon le porte-parole d'Infrabel, la société doit affronter chaque jour trois à quatre vols de câbles en cuivre. Le coût en matériel et en frais de personnel pour les réparations s'élèverait à 8 millions d'euros rien que pour l'année 2012. Et on ne parle pas ici du coût qu'engendrent les retards de trains pour l'économie belge. N'oublions pas non plus les vols commis sur les chantiers ou dans les entreprises de recyclage de métaux.

 

Madame la ministre, je m'inquiète de cette recrudescence des vols de cuivre. Ils sont évidemment liés à l'évolution des prix du marché ainsi qu'aux dispositions légales hétérogènes existant en Europe pour lutter contre ces vols. À cet égard, depuis juin 2011, des mesures importantes pour lutter contre ce fléau sont d'application et imposent à toute personne ou société active dans la récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux ou de métaux précieux, d'identifier les vendeurs.

 

Cependant, selon la police, ces vols sont généralement le fait de bandes itinérantes venues d'Europe de l'Est qui, étant donné la taille de notre pays, profitent des législations moins rigoureuses chez nos voisins pour revendre la marchandise volée. Si on veut pouvoir lutter efficacement contre ces bandes, il est donc impératif d'harmoniser les règles au niveau européen.

 

Madame la ministre, quelle est la proportion de vols de métaux commis par des bandes itinérantes en Belgique depuis 2008? Cette problématique est-elle abordée régulièrement lors des réunions du Conseil Justice et Affaires intérieures de l'Union européenne? Le cas échéant, qu'en ressort-il? Prévoit-on une harmonisation des législations et une intensification des contrôles frontaliers au sein de l'Union européenne pour lutter contre ce phénomène?

 

Nos voisins directs subissent-ils également une recrudescence de ce type de vols? Avez-vous des réunions conjointes, avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice hollandais, français, allemands et luxembourgeois, pour mettre en place des contrôles spécifiques et harmoniser les lois? Enfin, quel bilan tirez-vous de la mise en application de la loi sur l'identification des vendeurs par les commerces de ferraille?

 

02.02  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur le président, chère collègue, vous avez raison: les vols de métaux augmentent. J'ai récemment donné des chiffres à ce sujet, que je peux vous communiquer de nouveau. Le nombre de faits s'élevait à 721 en 2010, à 759 en 2011 et à 1 362 en 2012. En 2010, 25 % des auteurs identifiés étaient itinérants, tandis que 18 % l'étaient en 2009.

 

D'après les informations que nous récoltons, il s'agirait majoritairement de bandes itinérantes provenant de Roumanie. Lors d'un vol récent, un ressortissant roumain est d'ailleurs décédé.

 

Quelles mesures prenons-nous? Nous avons organisé des rencontres coordonnées avec Infrabel et la police. Nous avons ainsi renforcé les équipes et augmenté la sécurisation. Ensuite, à l'échelle européenne, nous menons avec la France un projet relatif aux bandes itinérantes. Seize pays européens se réunissent périodiquement. Nous avons abordé le thème du vol de métaux en vue d'harmoniser les pratiques et les législations, voire d'organiser des opérations conjointes. Les polices belge et française ont ainsi pris des initiatives communes. Les échanges d'informations vont s'amplifier grâce au nouvel accord que nous allons signer le 18 mars.

 

S'agissant des pays voisins, le SPF Intérieur a pris des mesures de prévention et des dispositions relatives à l'échange de bonnes pratiques. Tout récemment, sur ma proposition, et à la suite d'une rencontre avec Infrabel qui a eu lieu voici six semaines, nous préparons une loi destinée à interdire le paiement en cash des vendeurs de métaux d'une certaine valeur chez les ferrailleurs. Je l'ai d'ailleurs rappelé à mon homologue français Manuel Valls. Nous avons aussi écrit aux États voisins – France, Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas – pour qu'ils élaborent la même législation afin d'éviter que certains ne soient plus accommodants. Certains pays s'y attellent déjà.

 

Par ailleurs, au sein du Conseil JAI (Justice et Affaires intérieures), j'ai demandé qu'on puisse échanger des bonnes pratiques relatives à la criminalité transfrontalière.

 

Voilà où nous en sommes. Mais vous avez raison de souligner que, pour régler ce genre de problème, si nous avions un embryon de compétence complémentaire, une initiative d'harmonisation européenne devrait pouvoir être prise. Cela permettrait de forger une règle très stricte sur la revente des métaux, car les auteurs profitent des lacunes législatives pour se rendre dans le pays le plus accommodant.

 

02.03  Laurence Meire (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

J'ai bien entendu que, vu la taille de notre pays, des contacts, voire une harmonisation avec les pays limitrophes étaient en cours. Pourtant, il avait aussi été question de la ratification d'un traité: quelle est la situation avec nos pays voisins à ce sujet?

 

02.04  Joëlle Milquet, ministre: Il s'agit là d'un débat encore plus large et j'y répondrai à l'occasion d'autres questions.

 

Néanmoins, pour la France, nous l'avons finalisé lundi avec le ministre Valls et nous le signerons le 18 mars à Tournai, en précisant le contenu de l'accord et l'amorce d'un plan d'action concret sur les pratiques transfrontalières avec la France.

 

Dans les mois qui viennent, j'agirai de même à l'égard du Luxembourg avec lequel l'accord était déjà plus avancé, comprenant des possibilités d'intervention, à l'égard des Pays-Bas et à l'égard de l'Allemagne. Nous réalisons donc un tour complet de renforcement de tous nos protocoles d'accord transfrontalier.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de politiepatrouilles op de Erasmushogeschool Brussel" (nr. 15542)

03 Question de M. Michel Doomst à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les patrouilles de police à la Erasmushogeschool de Bruxelles" (n° 15542)

 

03.01  Michel Doomst (CD&V): Mevrouw de minister, de Erasmushogeschool te Brussel had om dringende lokale en federale bijstand voor de delicate zone rond de school gevraagd, opdat hun studenten toch op een veilige manier van en naar school kunnen gaan. Die school wordt trouwens heel druk bezocht door studenten die van alle kanten komen. Voor hen moeten wij de normale dagelijkse veiligheid kunnen garanderen. Daarna is er toch enige verbetering vastgesteld.

 

Mevrouw de minister, wat heeft het overleg aan afspraken voortgebracht? Wat zal er de volgende weken concreet nog gebeuren? Met welke partners wordt er gepraat? Ik denk dat wij immers niet alleen curatief maar ook preventief moeten optreden om de zaak toch structureel te verbeteren.

 

03.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Doomst, ik heb die vragen al beantwoord tijdens de commissievergadering van 23 januari 2013.

 

De problemen slaan vooral op overlast en criminaliteit in en rond het metrostation Delacroix en op overdreven snelheid langs de vernieuwde Nijverheidskaai.

 

In een brief van 12 december 2012 heeft de directeur van de Erasmushogeschool een verzoek ingediend tot nader overleg met de lokale overheden. Dat overleg met de directeur, de lokale politie, de MIVB en de dienst Net Anderlecht vond plaats in de Erasmushogeschool op 14 januari, waar de verschillende problemen werden besproken. Bij de politie werd een referentiepersoon aangesteld voor de directe contacten met de school. Er zullen meer snelheidscontroles worden gehouden en aan het Gewest zal voorgesteld worden om het zwaar vervoer te weren en snelheidsremmers aan te brengen. De MIVB zal nagaan of er bijkomende camera’s kunnen worden geplaatst in het metrostation. Net Anderlecht zal wekelijks een kuisoperatie houden.

 

Inmiddels heeft de politiezone Zuid al een dankbrief ontvangen van de directeur. Het overleg was dus tamelijk doeltreffend.

 

03.03  Michel Doomst (CD&V): Mevrouw de minister, snelheid is inderdaad misschien een probleem, maar kleine criminaliteit is ook een van de feiten waar wij oog voor moeten blijven hebben. Het is goed dat wij nu op korte termijn hebben gereageerd, maar toch blijf ik met het gevoel zitten dat wij daar structureel moeten blijven werken om de onveiligheid in de zone in de toekomst te verhelpen. Alleen al wanneer men daar voorbijrijdt, merkt men allerhande fenomenen, waarvoor wij ook in de toekomst heel waakzaam zullen moeten zijn. Wij zullen de resultaten daarom op de voet blijven volgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 15563 van mevrouw Ponthier wordt uitgesteld.

 

04 Vraag van mevrouw Reinilde Van Moer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de werking van het Rijksregister" (nr. 15594)

04 Question de Mme Reinilde Van Moer à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'accès au Registre national" (n° 15594)

 

04.01  Reinilde Van Moer (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de toegankelijkheid van het Rijksregister vormt een probleem. Het is immers niet meer te raadplegen vanaf zaterdagmiddag. Dan is het weekend voor iedereen, dus ook voor het Rijksregister, zo blijkt.

 

Via de webtoepassing “mijn dossier” is het voor personen wel nog mogelijk om hun dossier te raadplegen, maar er kunnen dus geen aanpassingen meer gebeuren door de bevoegde overheden. Bijgevolg is het voor steden en gemeenten die hun dienstverlening wensen uit te breiden tot de zaterdagnamiddag onmogelijk om dat te doen. De beperkte toegankelijkheid levert duidelijk problemen op. Zo is het bijvoorbeeld ook onmogelijk om tijdens het weekend een wilsbeschikking op te vragen, met alle gevolgen van dien.

 

Ik heb de volgende vragen. Kan de toegankelijkheid aangepast worden? Zo nee, waaraan ligt dat en hoe kan dat probleem worden verholpen? Plant u een aanpassing, als de noodzaak zou blijken? Zo nee, waarom niet?

 

04.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral merk ik op dat in tegenstelling tot wat wordt aangehaald, het Rijksregister van de natuurlijke personen kan worden geraadpleegd vierentwintig uur op vierentwintig en zeven dagen op zeven. De bijwerking van de informatiegegevens in het Rijksregister is op weekdagen mogelijk van 07 u 00 tot 20 u 30 en op zaterdag van 09 u 00 tot 13 u 00. Een uitbreiding van de openingsuren voor bijwerking van de informatiegegevens op avonden in de week en op zaterdagvoormiddag werd trouwens in 2005 doorgevoerd om de gemeenten toe te laten de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen voor deze dienstverlening aan de inwoners.

 

Ter illustratie kan ik u melden dat over het tijdvak van 1 tot en met 27 januari 2013 meer dan 42 miljoen transacties werden uitgevoerd. Dit komt neer op een gemiddelde van meer dan 1,5 miljoen transacties per dag. De openingsuren voor het bijwerken van de informatiegegevens zijn beperkt wegens een aantal redenen. De instanties die instaan voor de verrijking van de databank, zoals gemeenten en FOD’s, werken niet tijdens de nacht of slechts gedeeltelijk tijdens het weekend. Buiten de openingsuren voor het bijwerken moeten de nodige exploitatie- en onderhoudswerken worden uitgevoerd teneinde te kunnen voorzien in een performante en bijgewerkte databank, ten behoeve van alle gebruikers van het Rijksregister.

 

De toepassing laat aan iedere persoon die is ingeschreven in het Rijksregister eveneens toe om vierentwintig uur op vierentwintig en zeven dagen op zeven de gegevens te raadplegen die met betrekking tot zijn persoon worden bijgehouden in het Rijksregister. Het afleveren van uittreksels of getuigschriften aan de hand van de informatiegegevens die zijn opgeslagen in het Rijksregister van de natuurlijke personen, is niet gebonden aan de bijwerking van het register, doch wel aan de raadpleging ervan. In de gegeven omstandigheden lijkt het mij dan ook niet aangewezen om de bestaande openingsuren aan te passen. Indien die noodzaak zou blijken, dan zal dit uiteraard met volle aandacht worden onderzocht door de bevoegde diensten.

 

04.03  Reinilde Van Moer (N-VA): Mevrouw de minister, ik had in mijn tekst al geschreven dat het raadplegen geen probleem vormde, enkel het aanpassen. Dit geldt vooral voor steden die hun dienstverlening willen uitbreiden naar zaterdagnamiddag.

 

Er stelt zich ook een probleem bij bijvoorbeeld begrafenisondernemers die het moeilijk hebben om wilsbeschikkingen op te vragen van mensen die in het weekend of vrijdagavond zijn overleden. De familie kan wel een bepaalde wilsbeschikking hebben of maatregelen treffen om de begrafenis te regelen, maar als de overledene andere wensen had die in het Rijksregister zijn opgenomen dan is het een probleem voor de begrafenisondernemers om dit uit te zoeken.

 

Wij zullen zien hoe dit in de toekomst verloopt. Ik blijf dit zeker opvolgen zodat ik eventueel bijkomende vragen kan stellen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Bernard Clerfayt à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le fonds de financement de certaines dépenses découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles" (n° 15611)

05 Vraag van de heer Bernard Clerfayt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het financieringsfonds voor uitgaven die voortvloeien uit de organisatie van Europese toppen te Brussel" (nr. 15611)

 

05.01  Bernard Clerfayt (FDF): Monsieur le président, madame la ministre, le Fonds Sommets européens a été créé en 2002 afin d'accorder des moyens financiers particuliers aux zones de police ainsi qu'aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui doivent faire face à des frais spécifiques à la sécurité résultant de l'organisation des sommets européens.

 

Ainsi, le gouvernement fédéral a libéré 12,5 millions d'euros dès 2003 pour soutenir les efforts destinés à l'amélioration de la sécurité et de la prévention. Ce montant récurrent dès l'année suivante a été de 25 millions d'euros par an. Dans le cadre des nouvelles réformes, un montant de 30 millions d'euros est octroyé depuis 2012.

 

Deux tiers de ce montant sont attribués aux zones de police pour le volet policier de l'encadrement des sommets européens et un tiers est affecté aux communes pour le volet préventif.

 

Chaque année, cette aide récurrente aux communes et aux zones de police de la Région bruxelloise est rendue publique par la publication, très tardive, des arrêtés royaux au Moniteur belge. Les arrêtés qui accordaient les subsides pour les années civiles en question ont été publiés pour 2009, le 22 décembre 2009, pour 2010, le 10 septembre 2010, pour 2011, le 30 décembre 2011 et pour 2012, le 21 décembre 2012. Avoir si tard dans l'année la garantie que ces sommes seront versées et connaître tardivement les modalités particulières d'usage de ces subsides ainsi que les spécificités d'attribution de ces montants est de nature à mettre en difficulté les communes et les zones de police.

 

Madame la ministre, quelles sont les raisons qui expliquent cette publication tardive des arrêtés royaux? Je crois connaître la réponse.

 

Des modifications substantielles chaque année dans le contenu des arrêtés justifieraient-elles que l'on prenne du temps à les réécrire? La réponse est généralement non. Il n'y a pas de raison de repenser le texte d'un arrêté; il suffit de le republier.

 

Qu'est-ce qui empêche qu'une mesure de bonne administration soit prise afin que la publication de ces arrêtés ait lieu plus tôt dans l'année, par exemple, dès que le budget fédéral où ces dépenses sont inscrites est rendu exécutoire?

 

Je ne pose pas la question concernant le volet toxicomanie qui figurait dans le texte que je vous avais transmis; en effet, j'ai obtenu une réponse par ailleurs.

 

05.02  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur Clerfayt, je suis de votre avis. J'ai posé les mêmes questions à mes services. On me dit que c'est chaque fois la même chose. Ce n'est pas une réponse. Cela ne concerne pas uniquement cette problématique, qui demande que les communes remettent leur projet en suivant une série d'étapes administratives complexes, avec des avis de l'Inspection des Finances, etc. On a déjà connu cette problématique dans le cadre de la liquidation des sommets européens. N'oublions pas non plus le Comité de coopération.

 

Que ce soit pour la problématique des sommets, que nous sommes en train de modifier puisque nous appliquons la nouvelle disposition institutionnelle, ou pour d'autres pratiques en matière d'investissements ou de liquidation des dotations, même de la dotation annuelle aux zones, j'ai demandé qu'on lance les procédures dès le début du mois de janvier et que tout n'arrive pas forcément en décembre.

 

Certains dossiers sont complexes, dont celui-ci. Mais, pour d'autres, il s'agit plus d'une question d'habitude que cela se fasse au mois de décembre. Quand on est en pleine croissance et qu'il n'y a pas de problème budgétaire, tout va bien. Mais, avec les difficultés que nous connaissons actuellement, cela arrive juste dans les périodes de gel, et les administrations perdent leur capacité d'investissement.

 

Donc, j'ai donné un ordre très clair, tant du côté de la police que de l'administration, de préparer et de présenter les dossiers, qui initialement passaient aux mois de novembre ou décembre, dans le courant du premier trimestre.

 

05.03  Bernard Clerfayt (FDF): Vous vous engagez à ce que cela paraisse dans le premier trimestre de l'année, afin de permettre la bonne exécution par les zones de police et les communes récipiendaires des modalités de ces arrêtés royaux?

 

05.04  Joëlle Milquet, ministre: Je suis dans une obligation de moyens et pas encore de résultats! J'attends de voir la rapidité avec laquelle ce que j'ai demandé sera suivi. Mais c'est effectivement ce que j'ai demandé. Cela arrivera de toute façon plus tôt. Je vais mettre en place un petit monitoring de la traçabilité du dossier pour en être sûre.

 

05.05  Bernard Clerfayt (FDF): Cela pourrait être le cas pour les arrêtés royaux qui sont identiques d'année en année.

 

05.06  Joëlle Milquet, ministre: La situation a changé, puisque c'est la Région bruxelloise qui doit décider. Nous, nous devons organiser la liquidation, nous donnons un avis. Maintenant, il y a une instance supplémentaire. Mais cela peut aller vite. Je veillerai à ce que cette procédure aille le plus rapidement possible.

 

05.07  Bernard Clerfayt (FDF): Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: De heer Fouad Lahssaini is afwezig en heeft niets laten weten; zijn vraag nr. 15622 is zonder voorwerp. Vraag nr. 15653 van de heer Georges Gilkinet wordt uitgesteld.

 

06 Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "Vietnamese criminele bendes in België" (nr. 15672)

06 Question de M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "des bandes criminelles vietnamiennes en Belgique" (n° 15672)

 

06.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, in het buitenland krijgt de nieuwe misdadigerscategorie, zijnde de Vietnamese triades, steeds meer greep op de illegale cannabisteelt. Europa wordt niet gespaard. Blijkbaar zijn zij ook in dit land actief.

 

De ontdekte cannabiskwekerijen maken een erg professionele indruk. Er wordt op industriële schaal gekweekt.

 

Vietnamese bendes gebruiken daarenboven, aldus de politiemensen, vuurwapens, explosieven en zelfs boobytraps, om hun kwekerijen te beveiligen. Het gaat dus om vrij gewelddadige groepen, die natuurlijk vertakkingen in de mensenhandel, de gokcircuits, de kinderarbeid, de slavernij en de prostitutie hebben.

 

Mevrouw de minister, in Luik zou de politie in samenwerking met de Nederlandse politie ondertussen één netwerk hebben opgerold.

 

Ten eerste, ongetwijfeld hebt u ook kennisgenomen van de vrij verontrustende berichten over de insijpeling van erg gewelddadige Vietnamese bendes op Belgisch grondgebied. Graag kreeg ik dan ook uw eerste reactie.

 

Ten tweede, natuurlijk kunt u in het kader van het politieonderzoek niet al te veel gegevens vrijgeven. De naam Luik is echter al gevallen. Mevrouw de minister, zijn er ondertussen nog andere onderzoeken lopende?

 

Ten derde, ik neem er nota van dat er een vergaande samenwerking met de politiediensten van Nederland is. Zijn er in het kader van de Vietnamese triades ook samenwerkingsverbanden met andere, ons omringende landen, zoals Duitsland?

 

Ik meen dat Frankrijk als oud-koloniale macht in Vietnam ook wel een betrokken partij zal zijn. Zijn er contacten met de Franse politie? Hoe verloopt de samenwerking met de Franse politie?

 

Ten vierde, mevrouw de minister, ik verneem dat er in 2009 al twee kwekerijen van industriële omvang in de handen van de Vietnamese bendes waren. In 2010 zou het om elf gevallen gaan. In 2011 zouden er al veertien zijn geweest.

 

Zijn ondertussen cijfers voor 2012 bekend?

 

Hoeveel vaststellingen waren er in 2012 van cannabis- en andere drugskwekerijen die in handen van de Vietnamese triades bleken te zijn?

 

06.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer Logghe, de politiediensten hebben inderdaad een dadergroep van Vietnamese origine geïdentificeerd, die vooral actief is in de cannabisteelt en -trafiek.

 

De dadergroep heeft sinds 2009 zijn criminele activiteiten ontplooid in verschillende gerechtelijke arrondissementen. In tegenstelling tot de bendes in andere landen zijn de Vietnamese criminelen in ons land niet gewelddadig. Wel staan die criminele kringen bekend om systematische mensenhandel en mensensmokkel om in arbeidskrachten te voorzien.

 

Verschillende gerechtelijke onderzoeken zijn aan de gang. Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar mijn hiervoor bevoegde collega van Justitie.

 

Frankrijk en Nederland worden net als andere Europese landen eveneens getroffen door die vorm van misdaad. De politionele samenwerking op Europees niveau gebeurt door middel van rechtstreekse contacten tussen recherche en magistraten, alsook via bilaterale verbindingsofficieren en Europol.

 

De statistieken voor 2012 zijn in voorbereiding. Een eerste schatting leert mij dat er een tiental onderzoeken is, waarbij een twintigtal Vietnamese daders is betrokken.

 

06.03  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik heb daaraan weinig toe te voegen, vooral omdat het thema drugs nog het onderwerp uitmaakt van een andere vraag van mij.

 

Ik dank u voor uw antwoord en kom terug op de kwestie van drugs in mijn andere vraag.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "bijkomende middelen en investeringsprojecten voor speciale eenheden" (nr. 15679)

07 Question de M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "des moyens supplémentaires et des projets d'investissement pour les unités spéciales" (n° 15679)

 

07.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, deze vraag over de bijkomende middelen en investeringsprojecten voor de speciale eenheden is een opvolgingsvraag. Een maand geleden ondervroeg ik u over het Commissariaat-Generaal Special Units en over het tekort aan middelen en personeel aldaar, waardoor de fundamentele taken van deze belangrijke dienst in gevaar komen.

 

In uw antwoord bevestigde u dat er minstens 6 miljoen euro extra nodig was om de dienst optimaal te laten draaien, alsook dertig voltijdse eenheden. In februari zou de commissaris-generaal een investeringskrediet aanvragen, en u maakte zich sterk dat u deze financiële uitbreiding er wel door zou krijgen. De versterking, zei u zelf, is immers van fundamenteel belang voor de werking van de speciale eenheden.

 

Mevrouw de minister, hoever staat het met de investeringsprojecten die de commissaris-generaal van de special units zou indienen? Zijn zij ingediend? Wat wordt er concreet gevraagd?

 

Wat is de weerslag op de middelen en op het personeel?

 

Hebt u intussen de uitbreiding van middelen en personeel gevraagd? Hoe en wanneer wordt die vraag opgevolgd? Binnen welke termijn wil men de investeringsprojecten uitrollen?

 

07.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, ik heb deze namiddag een vergadering waarop de vertegenwoordiger van de politie aanwezig zal zijn, om ons conclaaf van volgende week voor te bereiden. Wij hebben verschillende voorstellen met betrekking tot de begroting verstuurd, namelijk bepaalde aanpassingen binnen het kader van onze begroting om meer middelen voor het CGSU te krijgen. Dat zal het voorwerp zijn van een klein debat – niet het grootste – tijdens de werkzaamheden van het conclaaf van volgende week en de week daarna.

 

Vervolgens zullen wij binnen de huidige begroting enkele aanpassingen voorstellen om meer geld aan het CGSU te besteden, voor de aanwerving van personeel en voor investeringen. Ik heb nog een afspraak met de nieuwe directeur van het CGSU om de verschillende gevolgen van onze laatste vergadering te bekijken.

 

07.03  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, u bent niet zeer volledig in uw antwoord, wellicht door het feit dat de verschuiving van middelen in de begroting naar de special units nog niet is afgerond. U zegt dat er in elk geval aanwervingen komen. Kunt u nu al zeggen hoeveel aanwervingen zijn gepland? Er is waarschijnlijk ook al een lijst met investeringsprojecten. Betreft dit nieuwe taken voor de special units of betreft het werkelijk een versterking van de kerntaken van de special units? Zal daar vooral geld naartoe gaan? Kunt u een idee geven welke richting het uit moet gaan?

 

07.04 Minister Joëlle Milquet: Het moet in twee richtingen gaan: enerzijds de aanwerving van meer personeel en anderzijds nieuwe en betere investeringen. Daarnaast dient ook een aanvullende opleiding te worden gepland, maar dat is een ander element. De Regie der Gebouwen heeft onze verschillende voorstellen gekregen, ook met betrekking tot de verschillende projecten voor het CGSU. Wij wachten nu op een nieuw voorstel van de Regie. Normaal is er een bedrag van ten minste 16 miljoen euro voor 2013 gepland voor de investeringen van de politie. Van dat bedrag is een belangrijk deel voor het CGSU bestemd. Wij wachten echter op de voorstellen van de Regie, maar ons dossier is klaar en volledig.

 

07.05  Peter Logghe (VB): Het zal allicht niet gaan over 30 voltijdse eenheden, zoals oorspronkelijk gevraagd?

 

07.06 Minister Joëlle Milquet: Dat was mijn doelstelling.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Questions jointes de

- Mme Jacqueline Galant à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la lutte contre le trafic de drogues et le rapport 2013 alarmant d'Europol et de l'EMCDDA" (n° 15681)

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le rapport 2013 d'Europol et de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies" (n° 15684)

- M. Michel Doomst à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la Belgique, paradis de la drogue" (n° 15696)

- M. Damien Thiéry à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le rapport conjoint sur les marchés des drogues dans l'UE, élaboré par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et Europol" (n° 15761)

- M. Willem-Frederik Schiltz à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le rapport d'Europol et de l'EMCDDA relatif au marché européen de la drogue" (n° 15904)

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de strijd tegen de drugshandel en het alarmerende rapport 2013 van Europol en het EMCDDA" (nr. 15681)

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het rapport 2013 van Europol en het Europees Centrum voor drugs en drugsverslaving" (nr. 15684)

- de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "België als drugsparadijs" (nr. 15696)

- de heer Damien Thiéry aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het door het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) en Europol gezamenlijk opgestelde rapport over de drugsmarkt in de EU" (nr. 15761)

- de heer Willem-Frederik Schiltz aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het rapport van Europol en EMCDDA inzake de Europese drugsmarkt" (nr. 15904)

 

08.01  Jacqueline Galant (MR): Madame la ministre, un rapport d'Europol épingle une fois de plus la Belgique en matière de drogue: nulle part ailleurs en Europe, les drogues illégales ne sont aussi bon marché et aussi facilement disponibles.

 

Selon le rapport 2013 d'Europol et de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies, notre pays est présenté comme une plaque tournante du commerce de drogue et un paradis pour les consommateurs. Cette situation pitoyable n'est pas nouvelle. Des rapports précédents de l'Observatoire démontraient la réputation de la Belgique en matière de cocaïne: parce que notre pays se situe au début de la chaîne, la cocaïne y présente un degré de pureté important et un prix très bas en Europe. Il occupe ainsi la quatrième place avec 19 tonnes de cocaïne interceptées durant la période 2009-2011.

 

Fait nouveau et plus alarmant encore, la Belgique devient également un haut lieu pour le trafic d'autres drogues comme le cannabis, les amphétamines ou l'ecstasy. La politique hollandaise en matière d'accès légal au cannabis, le réservant aux seuls Néerlandais, n'est pas étrangère à l'augmentation d'activités illégales sur notre territoire. En ce qui concerne les amphétamines et l'ecstasy, notre pays est décrit comme un gros producteur de ces produits.

 

La commissaire européenne des Affaires intérieures préconise d'avoir une meilleure compréhension de la façon d'aborder ce problème. Elle estime qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Or le Plan national de sécurité (PNS) 2008-2011 reprenait comme priorité la lutte contre la production et le trafic de drogues ainsi que la criminalité liée à la drogue.

 

Le Plan national de sécurité 2012-2015 reprend quant à lui comme phénomène de criminalité prioritaire "les drogues, en particulier l'importation et l'exportation de cocaïne, la production et le trafic de drogues synthétiques et de cannabis, et la vente de stupéfiants".

 

Madame la ministre, la lutte contre la drogue et le trafic de drogues constitue une priorité des PNS depuis longtemps. Or, les résultats sont loin de s'améliorer si l'on s'en réfère à tous ces rapports. Comment expliquer ce décalage entre la volonté affichée de lutter contre le trafic de drogues et les résultats obtenus? Une nouvelle approche de lutte contre ces phénomènes ne devrait-elle pas être envisagée, en collaboration avec l'Europe et nos pays voisins? Une concertation avec la commissaire européenne compétente est-elle prévue? Récemment vous disiez ne pas constater d'augmentation du phénomène suite à la décision des Hollandais de réserver l'accès aux coffee shops aux seuls Néerlandais. Apparemment, votre constat n'était pas complet. Une concertation avec la Hollande en particulier est-elle prévue régulièrement?

 

08.02  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw Galant heeft het inderdaad al gehad over het rapport van 2013 van Europol en het Europees Centrum voor Drugs en Drugsverslaving.

 

Twee vaststellingen lijken mij fundamenteel. Ten eerste, nergens in Europa zijn illegale drugs zo goedkoop en zo zuiver als in België. Het gaat om heroïne, cocaïne, cannabis en amfetamines. Een tweede vaststelling, dit land komt in het rapport steeds vaker naar voren als de draaischijf voor drugshandel en als een paradijs voor drugsgebruikers. België is het geprefereerde land bij uitstek.

 

Drugsbestrijding is terecht een prioritair aandachtspunt in het Nationaal Veiligheidsplan, maar na de aankondiging hiervan zal dus ook een concreet actieplan moeten worden opgesteld en uitgerold. Waar blijft dat concreet actieplan, mevrouw de minister?

 

Wie draaischijf zegt, zegt ook doorvoerhavens. Ook dit is een zeer oud zeer, mevrouw de minister. Er moet nog meer dan vroeger worden gecontroleerd op de luchthavens en nog meer in de zeehavens zoals Zeebrugge, Antwerpen, Gent, Brussel. Hoe denkt u daar met uw collega's concreet aan te beginnen? Iedereen zegt zich hiertoe te willen engageren maar er zullen snel en dringend bijkomende aanwervingen moeten gebeuren.

 

Hoe kunt u verklaren dat dit land meer en meer een draaischijf wordt van cannabis, amfetamines en xtc? België was dat vroeger veel minder. Ligt het aan het gebrek aan controle, het gebrek aan vervolging? Hoe komt het dat België steeds meer als een drugsparadijs wordt beschouwd?

 

Ik durf aan te nemen dat u na dit Europees rapport nog meer middelen en mensen zult willen inzetten op de drugsproblematiek. Moeten er bijkomende middelen komen? Moeten er bijkomende aanwervingen komen? Moeten er meer gespecialiseerde drugsteams worden opgeleid? Moet het strafvervolgingsbeleid niet dringend worden aangescherpt?

 

08.03  Michel Doomst (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, goedkoop en zuiver, beter kan men het niet dromen, nergens in Europa blijken drugs zo goedkoop en zuiver te zijn als bij ons. Wij worden af en toe heel hard geconfronteerd met de gevolgen ervan in andere cenakels en dus moeten wij de oorzaken sterk bestrijden. Als wij een van de belangrijkste distributiecentra zijn voor heroïne en een belangrijke rol spelen in de invoer van cocaïne, dan moeten wij daarvan echt dringend werk maken.

 

Mevrouw de minister, hoe reageert u op dat rapport waaruit blijkt dat ons land een geweldige draaischijf is voor drugshandel en blijkbaar ook een waar paradijs is voor drugsgebruikers?

 

08.04  Damien Thiéry (FDF): Monsieur le président, madame la ministre, je voudrais aussi revenir rapidement sur ce rapport concernant le marché des drogues dans l'Union européenne. Il relève manifestement que le montant annuel d'héroïne interceptée chez nous est, comparativement aux autres pays, relativement faible. Cependant, il confirme un rôle important de la Belgique comme point d'entrée de la cocaïne en Europe.

 

Si j'avais été amené à poser cette question, c'était évidemment en rapport avec le fait, un peu surréaliste, que des paquets de cocaïne ont été retrouvés dans des bacs de bananes distribués dans plusieurs grandes surfaces, ou tout au moins dans plusieurs magasins d'une grande surface en Belgique.

 

Je vais passer tous les détails, parce que je pense que beaucoup a été dit, et en arriver directement aux questions. Madame la ministre, pouvez-vous nous communiquer les mesures prévues afin de répondre aux conclusions du rapport commun d'Europol et de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur les marchés des drogues dans l'Union européenne?

 

Pouvez-vous nous faire savoir où en est la note-cadre pour la sécurité intégrale, qui a par ailleurs été qualifiée de première étape vers "la mise en place d'un plan Marshall contre l'importation de drogues et destiné à favoriser une meilleure collaboration entre les services de police et des douanes"?

 

Pouvez-vous également nous communiquer l'état de la collaboration entre les services de douane et les services de police? Quel est l'état des actions coordonnées et de la coopération en matière de lutte contre les trafics de drogues au niveau de l'Union européenne?

 

Enfin, pouvez-vous nous faire savoir si des démarches ont été prévues avec votre homologue des Pays-Bas, pays qui est avec nous maintenant la plaque tournante du trafic de drogues?

 

08.05  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je suis parfois étonnée de votre étonnement: nous avons fait preuve de beaucoup de clarté, lors de la rédaction du PNS sur la problématique de la drogue. En effet, nous avons explicité être en présence de deux phénomènes bien établis, en Belgique comme en d'autres pays.

 

D'une part, l'augmentation constante de la production interne, comme des plantations de cannabis, liée ou non, consécutive ou non à la modification de législation aux Pays-Bas. Les services locaux de police, tant hollandais que belges, bien informés et expérimentés, peut-être davantage encore qu'Europol ou Interpol, ne constatent pas cette liaison.

 

À plusieurs reprises, j'ai visité des caves où du cannabis était cultivé. C'est très facile à réaliser: installer des lampes, étendre de l'aluminium, se procurer le nécessaire à proximité, dans les supermarchés hollandais, puis de planter; au bout de six semaines, on récolte et c'est de bon rapport. Puis, on recommence. Attention, ce n'est pas une promotion, mais c'est ainsi que cela se passe!

 

D'autre part, l'augmentation de l'importation de cocaïne, liée sans doute à l'importance et la situation stratégique du port d'Anvers: le trafic est considérable.

 

Voilà pourquoi le PNS indique de nettes priorités accordées à l'encontre de la production de drogues synthétiques, de drogues issues de cultures locales, mais surtout du trafic de cocaïne. De ce fait, la police fédérale a dû établir un plan d'action concret; il forcera les polices locales à adapter ces priorités dans leurs futurs plans zonaux, en cours d'élaboration, qui devraient être déposés pour septembre.

 

Op basis daarvan heeft de federale gerechtelijke politie een programmadossier opgesteld voor een integrale en geïntegreerde aanpak van alle aspecten van het fenomeen. De inhoud van deze programmadossiers werd onlangs gevalideerd en dient thans te worden vertaald in actieplannen, zowel lokaal als op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen.

 

Met betrekking tot de specifieke problematiek van de Europese havens, is het de bedoeling van de Belgische politiediensten zich niet alleen te beperken tot de regio Antwerpen. Er zal ook aandacht worden besteed aan andere zeehavens die nu minder getroffen worden door de drugstrafiek zodat men enerzijds kan zorgen voor het consequent implementeren van de actieplannen en anderzijds een verschuiving kan voorkomen van de criminele activiteiten die in de haven van Antwerpen worden vastgesteld.

 

De inzet van het personeel van de douane valt onder de bevoegdheid van de minister van Financiën. Op 18 september 2012 werd een raamovereenkomst gesloten tussen de federale politie en het directoraat-generaal van Douane en Accijnzen. Deze raamovereenkomst vormt het startschot voor een betere coördinatie van het beleid van de federale politie en de douane en een beter beeld op de fenomenen in de strijd tegen drugs.

 

Naast de uitwisseling van analyse komt er ook binnen de grenzen van het wettelijke kader een betere uitwisseling van operationele informatie. Gecoördineerde acties kunnen plaatsvinden en gezamenlijke opleidingen georganiseerd. Bovendien zal er worden gezorgd voor een optimale inzet van de beschikbare technische middelen.

 

Nous renforçons également l'usage de notre matériel de scanning. Systématiquement, à Anvers, nous scannons les camions qui sortent; cela nous a permis de trouver énormément de drogue. Nous avons donc intensifié les contrôles, les accords avec la douane et les présences policières autour des ports.

 

De plus, nous avons de nouvelles coordinations d'équipes, notamment dans la lutte contre la production de cannabis. Nous travaillons de manière beaucoup plus transversale avec les différents services qui peuvent nous fournir des informations, entre autres en matière de consommation électrique. Grâce à cette approche et à ces informations, nous avons augmenté les prises ces derniers mois.

 

L'accord que nous avons signé avec la France ne concerne pas uniquement la criminalité liée aux cambriolages. Il concerne également les caméras, les contrôles, les patrouilles mixtes ainsi que l'identification des phénomènes prioritaires au niveau de la drogue, notamment le passage par la Belgique afin d'aller se fournir aux Pays-Bas. À ce sujet, en termes de production interne, nous remarquons qu'il y a un rapprochement de la frontière.

 

Nous avons aussi décidé de la création d'une banque de données unique. Avec mon collègue hollandais, nous nous sommes donné des rendez-vous à six mois d'intervalle afin d'analyser, comme nous l'avons fait avec la France, les types d'opérations conjointes que nous pouvons mener.

 

Nous sommes intégrés dans différents projets européens au sein d'Europol, dans le but de développer l'expertise policière et renforcer la coordination des actions menées.

 

Si les phénomènes augmentent, les prises augmentent aussi. Je vais vous citer quelques chiffres pour vous prouver l'efficacité de nos services de police, de contrôle et de douane. En 2009, nous avons saisi 4 tonnes de cocaïne. Nous sommes passés à 6 tonnes en 2010, à 7 tonnes en 2011 et à 18 tonnes en 2012. Ceci montre donc l'augmentation à la fois du phénomène mais aussi de l'efficacité. Cela fait partie de nos priorités et nous connaissons les endroits où il faut aller. Par contre, nous ne pouvons rien faire au fait que le prix du marché soit assez bas ou alors il faudrait réglementer, ce qui signifie aussi légaliser!

 

08.06  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, madame la ministre, c'est un fléau qui entraîne des conséquences graves sur la santé des consommateurs, en particulier chez les jeunes. Me rendant parfois dans des soirées "jeunes", je puis vous dire que la consommation est tellement facile que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de contrôles, d'autant plus que certains en prennent devant vous.

 

J'entends bien que vous avez déjà pris des mesures et qu'il n'est pas aisé de contrôler ce phénomène. Mais il faut intensifier les collaborations avec les zones de police. La mienne comprend des localités rurales. J'ai découvert que, dans ma commune, il y avait une production exceptionnelle dans un hangar installé dans une rue où personne ne passe. La zone de police locale n'en était même pas informée, faute d'une bonne collaboration.

 

Les contrôles aux frontières doivent être renforcés. En une nuit, des millions transitent entre la France et la Belgique. Ils partent en voiture acheter de la drogue à Maubeuge ou Valenciennes pour la revendre ensuite à Mons. En une soirée, ils se retrouvent blindés de fric. Les contrôles doivent donc être mieux organisés. Je sais que les frontières n'existent plus, mais des coups de sonde s'imposent.

 

Les jeunes en parlent si facilement que cela en devient ahurissant.

 

Vous avez parlé des discussions avec votre homologue français. Je suis rassurée d'apprendre que vous rencontrez votre homologue néerlandais tous les six mois. Là aussi, il faut resserrer les contacts au vu de la législation en vigueur aux Pays-Bas.

 

Madame la ministre, je sais que vous êtes consciente du problème. Mais, de grâce, il faut agir et prendre des mesures contraignantes, car les conséquences sont néfastes pour notre jeunesse.

 

08.07  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik wil mij graag aansluiten bij de woorden van collega Galant. Het werkt: als men meer controleert krijgt men meer resultaten. Uw eigen cijfers geven dat aan. Wie zoekt die vindt. Er moet nog meer gezocht worden en er zal nog meer gevonden worden. Controle, controle en nog eens controle is het enige dat werkt. Er zijn nog verschillende gaten als ik zie dat men op websites gewoon over kan gaan tot de aankoop van allerlei materiaal om drugsplantages op te zetten. Dat is allemaal vrij en gemakkelijk in de handel verkrijgbaar. Ik vraag mij dan af of men niet het ene kraantje dichtdraait terwijl het andere gewoon blijft lopen. Hier is dus nog heel wat werk aan de winkel.

 

U heeft het over het federaal programmadossier drugs dat wordt klaargemaakt. U zegt dat dit dan allemaal in actieplannen moet worden omgezet. Ik zou van u willen weten wanneer dat concreet zal zijn omgezet in actieplannen. Dit moet inderdaad lokaal worden omgezet in beleid. Het is al jaren hetzelfde fenomeen. Drugs en alles wat ermee te maken heeft vormen in mijn politiezone het op vier na zwaarste misdrijf. De politiecommissaris zegt mij dat als we willen dat ze daar nog meer mensen op zetten zij dat ook zullen doen en dat ze dan nog meer drugs zullen onderscheppen en vinden. Dit is dus werkelijk een zeer zware problematiek. Daar moet nog meer aandacht voor komen. Ik zou dus van u willen vernemen wanneer die actieplannen er effectief zullen zijn.

 

08.08  Michel Doomst (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. U zegt terecht dat de overheid in het Nationaal Veiligheidsplan duidelijk gesteld heeft dat de strijd tegen drugshandel een van de grote prioriteiten is waaraan wij moeten werken. Ik heb het gevoel dat wij hier vandaag over de bron hebben gepraat, in casu waarlangs komen drugs binnen? Wij moeten echter ook praten over de stroom waarlangs die bij de uiteindelijke gebruiker komen. Ik meen dan ook dat wij het netwerk van de distributie nog meer lokaal en harder moeten aanpakken.

 

Er bestaat zoiets als een leugendetector, maar op dat vlak zou men wat ik lapidair de BMW-detector noem, kunnen gebruiken. Men ziet het gewoon aan de handel en wandel van sommige mensen. Ik merk ook in onze zones dat de bewuste personen jarenlang dezelfde handel en wandel kunnen aanhouden.

 

Bij de opstelling van de zonale veiligheidsplannen – misschien kunt u daaraan nog eens een extra impuls geven – moeten wij daarvan werk maken. Zo komen wij weer bij het heikele punt dat ook Justitie op dat vlak hard moet optreden. De mensen die worden gesnapt, moeten op het terrein met de nodige en gepaste remedies worden aangepakt.

 

08.09  Damien Thiéry (FDF): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Vous ne m'en voudrez pas d'être moi-même étonné que vous soyez étonnée que nous soyons étonnés!

 

J'espère que nous aurons encore l'occasion de poser des questions d'actualité. Comme je l'ai dit, ce qui est surprenant, c'est que malgré la mise en place du système, des sachets de cocaïne sont découverts dans des caisses à bananes. Cela peut faire sourire certains. Mais en attendant, c'est la preuve qu'il y a un souci permanent.

 

J'entends que vous allez faire effectuer des contrôles approfondis ailleurs qu'à Anvers. C'est évidemment une bonne chose. Je vous encourage à aller à Jurbise et à Gooik où de nombreux problèmes se posent.

 

Par ailleurs, une chose est fondamentale. S'il est vrai que nous aimerions avoir des résultats rapidement, les polices locales demandent surtout – et ce point a été soulevé pendant la discussion –, une meilleure collaboration car, en définitive, ces problèmes sont rencontrés absolument dans toutes les communes. Madame la ministre, si vous pouviez réaliser un travail supplémentaire en la matière, je pense que vous seriez particulièrement bien reçue!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Ben Weyts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de oproepingsbrieven in de zes faciliteitengemeenten" (nr. 15711)

09 Question de M. Ben Weyts à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les convocations électorales dans les six communes à facilités" (n° 15711)

 

09.01  Ben Weyts (N-VA): Mevrouw de minister, ik heb gelezen dat de Ministerraad op uw initiatief het speciaal model van oproepingsbrief goedkeurde voor de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijsten in het kanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dat nieuw kieskanton wordt gecreëerd door de onzalige akkoorden over de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement BHV.

 

Het is een initiatief ter uitvoering van de afspraken inzake de zesde staatshervorming, met name van het nieuwe artikel 98ter. Het biedt de kiezers ingeschreven op de kieslijst van het nieuwe kieskanton Sint-Genesius-Rode, de mogelijkheid om voor de verkiezingen van de Kamer te kiezen voor ofwel een kandidatenlijst van Vlaams-Brabant, of voor een kandidatenlijst van het kieskanton van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Het nieuwe artikel 107ter van de Kieswet schrijft voor dat het speciale model van kiesbrief voor die kiezers door de Ministerraad bij koninklijk besluit moet worden vastgelegd. Zo geschiedde intussen, begrijp ik. Ik heb gelezen dat het ontwerp op dit moment wordt geviseerd door de Raad van State.

 

Mevrouw de minister, ik heb slechts één concrete vraag voor u.

 

Zal de oproepingsbrief voor de betrokken faciliteitengemeenten – want daar gaat het uiteindelijk om, de 6 faciliteitengemeenten die deel uitmaken van de nieuw opgerichte kieskring Sint-Genesius-Rode – eentalig Nederlands zijn, conform de logica van de rondzendbrief-Peeters? Kunnen Franstaligen desgewenst op eenvoudige aanvraag een kopie krijgen in het Frans?

 

09.02 Minister Joëlle Milquet: De Ministerraad heeft inderdaad op 1 februari, zoals bepaald in het nieuwe artikel 107 ter van het Kieswetboek, een ontwerp van koninklijk besluit onderzocht tot vastlegging van het model van oproepingsbrief bestemd voor de kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode. Het ontwerp is voor advies voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Na de verschillende procedures en na ondertekening door de Koning zullen het koninklijk besluit in kwestie alsook de bijlage ervan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, in beide landstalen.

 

In het ontwerp is er geen verandering betreffende de taalwetgeving. Er is alleen de nieuwe bepaling dat kiezers ingeschreven op de kieslijst van de gemeente, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor ofwel een kandidatenlijst voorgesteld in de kieskring Vlaams-Brabant ofwel een kandidatenlijst voorgesteld in de kieskring Brussel-Hoofdstad. Dat zijn de enige nieuwe elementen en veranderingen aan ons huidige wettelijke kader.

 

09.03  Ben Weyts (N-VA): Mevrouw de minister, u hebt het misschien niet helemaal begrepen, maar u hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag. Dat het een en ander gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad in twee talen, is mij genoegzaam bekend, dat geldt voor alles.

 

Mijn vraag was heel eenvoudig. Die oproepingsbrief voor de zes faciliteitengemeenten, zal die eentalig Nederlands zijn, ja of neen?

 

09.04 Minister Joëlle Milquet: Er zijn twee bijlagen, één bijlage in het Frans en één bijlage in het Nederlands. Ik heb het duidelijk gezegd, er is geen enkele verandering van onze huidige taalwetgeving.

 

09.05  Ben Weyts (N-VA): Als de brief officieel aan de betrokken kiezers wordt toegezonden, wordt die verstuurd in het Nederlands of in het Frans?

 

09.06 Minister Joëlle Milquet: Ik spreek over het nieuwe koninklijk besluit. Er is een koninklijk besluit met twee bijlagen voor het nieuwe model van de oproepingsbrief. Er verandert niets.

 

09.07  Ben Weyts (N-VA): Ik probeer het nog eens, wordt die verstuurd in het Nederlands en vervolgens kunnen Franstaligen desgewenst een vraag richten om een Franstalig exemplaar? Wordt die in eerste instantie verstuurd in het Nederlands, ja of neen?

 

09.08 Minister Joëlle Milquet: De beslissing van de Ministerraad gaat over de goedkeuring van een nieuw koninklijk besluit met twee bijlagen. Ik heb dus geantwoord. Ik heb hieraan niets toe te voegen.

 

09.09  Ben Weyts (N-VA): Het is ja of het is neen. U hebt twee keuzes. Wordt die verstuurd in het Nederlands, ja of neen? Is er daarover geen akkoord in de regering?

 

09.10 Minister Joëlle Milquet: Daarover gaat de beslissing van de Ministerraad niet. De Ministerraad heeft enkel het koninklijk besluit goedgekeurd.

 

09.11  Ben Weyts (N-VA): Zelfs los daarvan, wordt de brief verstuurd in het Nederlands, ja of neen? U weet het niet.

 

09.12 Minister Joëlle Milquet: Dat was niet de beslissing van de Ministerraad, …

 

09.13  Ben Weyts (N-VA): U weet het dus niet. U bent wel bevoegd minister.

 

09.14 Minister Joëlle Milquet: … die gaat over het nieuwe koninklijk besluit.

 

09.15  Ben Weyts (N-VA): U bent bevoegd voor de verzending van die oproepingsbrieven.

 

09.16 Minister Joëlle Milquet: Ik heb geen aanvullende commentaar.

 

09.17  Ben Weyts (N-VA): U weet het niet. Er is geen akkoord in de regering. U weet het niet.

 

09.18 Minister Joëlle Milquet: Er is geen verandering van de taalwetgeving.

 

09.19  Ben Weyts (N-VA): U weet het dus niet. Er is geen akkoord in de regering.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 15782 de Mme Fonck est transformée en question écrite.

 

10 Questions jointes de

- M. Denis Ducarme à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le rapport du Comité P relatif à la formation inadaptée des fonctionnaires de police" (n° 15781)

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la formation des agents de police" (n° 15857)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Denis Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het rapport van het Comité P betreffende de ontoereikende opleiding van de politieambtenaren" (nr. 15781)

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de opleiding voor politieagenten" (nr. 15857)

 

10.01  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, madame la ministre, cette question que j'ai posée il y a déjà un certain temps se rapporte finalement de très près à l'actualité. Comme vous le savez, j'ai déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de vous interpeller sur la problématique relative à la formation de nos policiers. Je me propose donc de poursuivre en nous penchant sur ce qui me semble impliquer une adaptation de ces formations aux nouvelles réalités de terrain.

 

"La formation de base de la police n'est pas adaptée à la réalité du terrain, et les agents ne sont donc pas suffisamment préparés pour réagir aux situations violentes". C'est en tout cas, madame la ministre, ce qu'indique une enquête des services de police bruxellois, réalisée dans le cadre d'une étude du Comité P produite à propos de la violence contre le personnel des services de police dans l'agglomération bruxelloise.

 

Cette étude était motivée par le fait que les cas d'agression de policiers auraient augmenté ces dernières années. Je reviens sur cette phrase: une étude motivée par le fait que les cas d'agression de policiers auraient augmenté ces dernières années. On voit depuis maintenant une semaine la manière dont la balle est renvoyée strictement vers les policiers. La fonction de policier m'en semble sortir un peu noircie. C'est dans ce sens-là que je dis que cette phrase est importante.

 

Le Comité P a en effet envoyé une enquête écrite à 517 membres des services de police bruxellois. Près de 93 % des policiers auraient répondu qu'ils avaient déjà été victimes de violences. Dans 55 % des cas, il s'agissait d'une agression verbale ou de gestes déplacés. Mais 31 % des agents auraient également été agressés physiquement.

 

Madame la ministre, j'en viens maintenant aux conclusions de cette étude. Les conclusions principales relatives à cette étude du Comité P doivent nous interpeller. J'ai écrit cela avant d'avoir connaissance de ce qui est ressorti dans le cadre de l'affaire de Mortsel. En effet, les fonctionnaires de police bruxellois attribueraient ce problème à la formation défaillante des policiers.

 

Dans son rapport d'enquête, le Comité P pointe notamment des lacunes dans la formation de base concernant la gestion des situations conflictuelles ou violentes, les difficultés d'accès aux formations complémentaires sur la gestion du stress et la maîtrise de la violence ou encore les formations peu adaptées à la réalité du terrain. "Le personnel de police n'est donc pas suffisamment préparé à la gestion des situations violentes", dixit le Comité P. Ce dernier, je me permets cette parenthèse, ne me semble pas toujours, madame la ministre, être le plus proche non plus des réalités de terrain.

 

Néanmoins, cette conclusion est intéressante. Pourriez-vous confirmer au Parlement les résultats de cette étude? Vous demandiez également si d'autres résultats relatifs à cette même étude méritaient d'être portés à la connaissance du Parlement. Ensuite, vous faisiez part d'initiatives que vous comptiez prendre au dépôt de cette étude. J'ignore de quand elle date, mais vous disiez ce week-end que vous alliez demander au Comité P de préparer des recommandations en vue de compléter les directives opérationnelles pour les policiers qui sont confrontés à de telles situations et de proposer d'adapter en conséquence les formations à la maîtrise de la violence.

 

Apparemment, ils ont déjà fait le constat. Cependant, le Comité P est-il le plus à même de produire des recommandations dans le cadre de ce que vous indiquez être les directives opérationnelles pour les policiers qui sont confrontés à de telles situations et adapter en conséquence les formations? Je ne le pense pas! Je ne pense pas que ce soit le Comité P qui soit le plus habilité à traduire ce qui doit se passer de manière opérationnelle en fonction des réalités de terrain. Vous m'en direz peut-être davantage, compte tenu de la réflexion que vous aurez menée ces derniers jours à ce propos.

 

10.02  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de opleiding van politieagenten is al enkele keren aan de orde geweest in deze commissie. Collega Ducarme heeft het kader al geschetst. Uit een bevraging van Brusselse politiemensen bleek dat de basisopleiding niet was aangepast aan de realiteit op straat. Men is onvoldoende voorbereid op gewelddadige situaties, vooral in grootstedelijke gebieden.

 

93 % van de 517 bevraagde Brusselse politiemensen verklaarde het slachtoffer van geweld te zijn geweest. Een meer aangepaste opleiding zal het geweld uiteraard niet meteen doen verminderen, maar wel de politiemensen de mogelijkheid geven gepaster te reageren en zichzelf beter te beschermen. Uit de cijfers die ik van u kreeg, blijkt dat politiemensen en sowieso mensen die in openbare ambten werken, steeds meer het slachtoffer worden van fysiek geweld.

 

Mevrouw de minister, de toestand is precair, vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar zich de meeste problemen voordoen. Wordt er gezocht naar middelen om politiemensen meer middelen te geven en beter te beveiligen?

 

Ten tweede, welke denkpistes liggen er momenteel voor om tot een betere en meer aangepaste opleiding te komen? Wanneer wordt dat ingepast in de cursussen? Wanneer wordt dat concreet gemaakt? Welke tijdslijn wordt hierin gevolgd?

 

Ten derde, wordt de aanpak er louter een van praten met de daders of zal de opleiding eventueel ook voorzien in een aangepaste vorm van gevechtstechnieken? Dit zijn geen mensen met wie men zomaar een pint gaat drinken; daar zit een aantal zeer gewelddadige figuren bij.

 

Ten vierde, geen beleid zonder een sluitstuk, met name de sanctionering voor geweld tegen politiemensen en andere dragers van het openbaar ambt, zoals medewerkers van veiligheids- en gezondheidsdiensten, brandweermensen of mensen die met politiewagens rijden. Hoe zal men de veiligheid van betrokkenen verhogen? Op welke manier meent u een lik op stukbeleid te kunnen voeren voor deze categorie van mensen die elke dag hun leven op het spel zetten, die alles doen om de veiligheid van de burgers te verhogen en die het slachtoffer dreigen te worden van gewelddadige feiten?

 

10.03  Joëlle Milquet, ministre: Vos deux interventions démontrent que nous devons agir avec la même intensité et le même volontarisme, tant contre les violences à l'égard des policiers, en les formant mieux et en prenant des mesures pour mieux les protéger, qu'en s'assurant du non-usage d'une violence disproportionnée par les policiers. Et cela pour favoriser le respect et la diminution de la violence à leur égard. Nous devons absolument éviter le manichéisme. Il faut travailler avec la même approche dans les deux cas de figure.

 

En 2010, après les incidents bruxellois, le président du Sénat avait demandé au Comité P de faire une série de recommandations et d'ouvrir une enquête sur l'usage des armes à feu, notamment à l'égard des policiers. D'initiative, le Comité P avait élargi son spectre de travail à la problématique de la violence envers les policiers. Ils ont remis en octobre 2011 une série de recommandations, qui se trouvent depuis lors sur leur site.

 

J'ai moi-même fait de la lutte contre la violence à l'égard des policiers une priorité.

 

Wij hebben dus een echte strategie met betrekking tot het geweld tegen de politie en wij hebben ook een actieplan opgesteld met de verschillende vakbonden. Er is bijvoorbeeld een omzendbrief betreffende de rechtshulp aan personeelsleden van de politiediensten die het slachtoffer zijn van gewelddaden, er is een ontwerp van koninklijk besluit over de rechtsbijstand in voorbereiding, idem voor een ontwerp van ministerieel besluit met betrekking tot het uniformiseren van de arbeidstijdorganisatie voor de personeelsleden, er zijn andere initiatieven inzake herplaatsing en inzake investeringen voor de bescherming van de veiligheid van de verschillende politiemensen, alsook nieuwe maatregelen wat de arbeidsongevallen betreft, enzovoort.

 

Le Comité P a indiqué dans son rapport qu'il ne jugeait pas opportun, vu les nombreuses initiatives en cours, de tirer des conclusions et de formuler des recommandations et qu'il se réservait le soin de le faire après une évaluation de l'ensemble des mesures que nous allions prendre.

 

De verschillende werkgroepen zijn opgedeeld in subwerkgroepen die verschillende facetten van het geweld tegen politieagenten aanpakken. Er is de groep voor preventie, voorlichting en opleiding, daarnaast is er de groep voor de analyse van het geweldfenomeen, vervolgens is er de groep voor de nazorg en de begeleiding van het slachtoffer en, ten slotte, de groep voor de opvolging en de snelheid van de gerechtelijke procedure.

 

En ce qui concerne le groupe Prévention, Sensibilisation et Formation, objet de vos préoccupations, toute une série de recommandations viennent d'être formulées. Elles soulignent la nécessité d'augmenter le nombre d'heures de cours sur la gestion de la violence dans la formation initiale et continuée, de créer un pôle d'expertise en la matière au sein des formateurs de la formation de base, d'améliorer l'infrastructure des locaux dans lesquels ces cours sont donnés.

 

Le rapport recommande, en outre, sur un plan individuel, que chaque policier soit obligé de participer à la formation en gestion du stress et de la violence, que les entraînements soient modulables et différenciés en fonction des exigences de la fonction, que chaque policier doive rester attentif à sa condition physique et qu'il y ait des politiques en la matière au niveau des zones locales et fédérales.

 

J'ai dès lors proposé et demandé à la Commission permanente de la police locale et aux responsables de la formation d'établir une liste et de traduire les recommandations en propositions concrètes de formations pour pouvoir les intégrer dans les prochains modules.

 

Par ailleurs – j'anticipe une autre question –, j'ai demandé au Comité P, à la suite du problème survenu la semaine dernière à Anvers même si les faits datent, de nous faire des recommandations, comme dans le rapport Vandermeersch, sur la formation à l'usage contrôlé de la violence des policiers à l'égard des citoyens. Il faut qu'il y ait des modus operandi plus clairs et mieux préparés, avec une plus grande sensibilisation et explication, notamment sur l'anatomie pour savoir jusqu'où exercer une violence et à partir de quelle limite des gestes ou un usage disproportionné de la violence peuvent entraîner des conséquences graves, voire dramatiques.

 

Nous allons donc travailler en profondeur sur les deux aspects.

 

10.04  Denis Ducarme (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour le détail de votre réponse.

 

Vous avez présenté un certain nombre de projets en préparation sur la question. J'ai donc envie de vous dire que nous verrons une fois que les projets seront déposés sur la table, quand nous en saurons plus sur la manière dont tout cela se concrétisera dans la vie de nos policiers.

 

Vous avez cité un certain nombre de dossiers qui me semblent importants. Nous verrons ultérieurement car ils ne sont pas encore sur la table.

 

Vous avez évoqué le fait qu'il ne s'agissait pas de verser dans le manichéisme à propos de cette question relative à la sécurité des policiers vu ce qui a été publié ce week-end concernant l'événement spécifique de Mortsel. J'ai pourtant envie de vous faire une remarque quand vous sortez dans ce cadre et que vous nous dites avoir demandé au Comité P de nous préparer des recommandations pour expliquer aux policiers jusqu'où ils peuvent aller pour éviter de tuer les gens.

 

10.05  Joëlle Milquet, ministre: Je n'ai pas dit cela comme ça!

 

10.06  Denis Ducarme (MR): C'est ce que cela signifie!

 

10.07  Joëlle Milquet, ministre: Non, non. Je ne supporte pas le simplisme et je suis tout sauf simpliste. J'ai rencontré mon collègue français Manuel Valls lundi: il a exactement la même approche sur la fonction d'exemples.

 

La problématique est complexe. Nos policiers sont confrontés à du stress, à des situations excessivement difficiles, comme lors de manifestations. Parfois, comme c'était le cas à Anvers, certaines personnes se trouvent dans un état psychiatrique et sont très compliquées à maîtriser. Il existe des formations; elles sont indispensables et il faudrait sans doute les renforcer. Il convient toujours de bien préciser l'attitude à adopter pour agir dans des circonstances particulières, comme ce fut déjà le cas lors d'expulsions.

 

C'est pourquoi je n'ai jamais tenu le propos que vous me prêtez. Je suis derrière les policiers, je les défends, je suis d'avis que nous agissons insuffisamment en matière de protection et de sécurité à leur égard. Nous avons lancé une grande campagne d'information. Nous nous voyons chaque semaine depuis plusieurs mois pour leur donner un cadre; les syndicats sont ravis de son contenu.

 

Nous ne pouvons tenir deux discours. Nous devons aussi prévenir qu'il faut faire attention par ailleurs. Nous comprenons les situations délicates dans lesquelles les policiers sont parfois amenés à se retrouver, mais nous devons garder la même approche s'agissant de violences et leur procurer les meilleurs outils pour éviter de devenir victimes, eux-mêmes ou d'autres, lors de situations très tendues.

 

Je ne suis pas simpliste et je ne tiens pas ces propos.

 

10.08  Denis Ducarme (MR): En tout cas, premièrement, quand vous demandez la suspension directe du policier, trois ans après les faits, parce que, ministre de l'Intérieur, vous avez vu les images comme tout le monde; deuxièmement, quand vous indiquez qu'il convient absolument de réfléchir à des recommandations en vue de compléter les directives opérationnelles en faveur des policiers confrontés à de telles situations et d'adapter en conséquence les formations à la maîtrise de la violence, le message qui passe c'est que certains policiers ne sont pas en mesure de maîtriser leur violence lors de certaines interventions.

 

Je ne fais pas de simplisme non plus; je parle de la manière dont cela a été traduit. Dans ce dossier, vous avez pris véritablement position contre nos policiers.

 

10.09  Joëlle Milquet, ministre: Je suis désolée, ce n'est pas l'objet de la question! Et on ne va pas se livrer ici à de la politique de bas étage! C'est faux! Un mort d'un côté ne vaut pas plus ni moins qu'un mort de l'autre côté. Si vous n'estimez pas que des choses doivent être améliorées, sur la base d'éléments que j'ai découverts, j'aurais pour ma part manqué à ma tâche dans un État démocratique en ne disant rien. C'eût été très démagogique.

 

Je ne cible personne. En matière disciplinaire, j'ai une autre vision. Des faits s'étaient déjà produits avant que je ne devienne ministre de l'Intérieur. Il y a même eu un renvoi en correctionnelle pour des traitements inqualifiables à l'égard d'illégaux dans la gare. J'ai demandé une suspension en toute logique. C'est une fonction de modèle qui doit être protégée et respectée, mais nous devons aussi améliorer les choses et tenir compte de circonstances qui auraient pu être évitées.

 

Ce n'est pas du tout prendre position pour ou contre qui que ce soit. Mon approche de la violence est identique en toutes circonstances. Je suis une démocrate à l'égard de quiconque. Et je n'aime pas les traitements iniques.

 

10.10  Denis Ducarme (MR): En tout cas, je vous proposais de monter d'un niveau. Quant à la politique de bas étage, excusez-moi, mais vous auriez pu rappeler les éléments de cette étude qui montraient que 31 % des policiers avaient été agressés!

 

10.11  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur Ducarme, vous n'allez pas m'apprendre mon métier!

 

10.12  Denis Ducarme (MR): Ce n'est pas dans mes intentions, mais je veux vous dire comment a été perçue votre communication.

 

10.13  Joëlle Milquet, ministre: Plutôt comment vous essayez d'exploiter une communication!

 

10.14  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, puis-je essayer d'en placer une? Ce n'est pas moi qui ai perçu votre sortie comme étant une attaque vis-à-vis des policiers; ce sont ces derniers et leurs représentants syndicaux.

 

Mon rôle n'est pas d'exploiter, mais d'exercer un contrôle parlementaire de votre action et de vous interroger sans simplisme. C'est très facile, madame la ministre, de lancer ce genre d'anathème.

 

Ce dossier extrêmement difficile concerne des policiers qui vivent une situation professionnelle très sensible. Il est utile de demander des formations plus adaptées à la situation de violence mais vous auriez dû, dans cette affaire en particulier et de manière générale, être un peu plus équilibrée.

 

10.15  Joëlle Milquet, ministre: Je suis très équilibrée!

 

10.16  Denis Ducarme (MR): Ce n'est pas comme cela que c'est perçu! Vous pouvez accepter la critique un minimum sans jeter des anathèmes de politique de bas étage!

 

10.17  Joëlle Milquet, ministre: Ce n'est pas vrai! Les policiers ne remettent jamais en cause leur déontologie!

 

10.18  Denis Ducarme (MR): Je ne me permettrais pas d'indiquer que vous menez une politique de bas étage, même si elle ne me semble pas toujours frôler les sommets!

 

10.19  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord waaruit ik vier zaken onthoud. U hebt een plan klaar voor de opleiding van politieagenten om te reageren op het algemeen beeld van politieagenten tegenover het geweld dat zij moeten ondergaan.

 

Ten eerste, momenteel zijn vooral zaken omtrent de nazorg klaar, zoals rechtsbijstand, rechtshulp, een ontwerp van ministerieel besluit over de arbeidstijden en de arbeidsongevallenregeling. Dat is afgerond en al die dingen zijn klaar. Die elementen passen volgens mij allemaal in de nazorg.

 

Ten tweede, u zegt dat de omgang met stress en geweld geïntegreerd moet worden in de opleiding van politiemensen. Dat kan ik wel volgen.

 

Ten derde, aan het Comité P hebt u aanbevelingen gevraagd om politiemensen te leren gepast en vooral ook proportioneel te reageren op geweld. Ik stap niet mee in de discussie die u zonet bent aangegaan, ik wil proberen om dat er volledig uit te houden. Wel wil ik van u graag vernemen wanneer u die aanbevelingen van het Comité P verwacht, want dat is toch wel zeer belangrijk. Ik denk dat de leden van deze commissie die aanbevelingen ook met de grootste aandacht zullen lezen.

 

Een vierde punt heeft betrekking op de bestraffing van geweld op politiemensen en op andere dragers van het openbaar ambt. Het gaat om mensen die, laat me zeggen, dagelijks hun leven op het spel zetten om de veiligheid van andere mensen te verhogen. Ik vraag u naar een gepaste bestraffing. Bent u van mening dat de bestraffing scherper moet of dat de sancties eventueel hoger moeten? Ik weet wel dat dit een bevoegdheid is van uw collega, de minister van Justitie. Het wordt toch tijd dat dit allemaal in een geïntegreerd plan wordt samengevoegd, als wij gepast willen reageren en vooral ook als wij de motivatie van de mensen op het terrein hoog willen houden. Daartoe is het nemen van maatregelen inderdaad nodig. Inzetten op de nazorg, rechtshulp en rechtsbijstand alleen, zal niet helpen, hoe belangrijk dat allemaal ook is. De mensen moeten gemotiveerd worden om dagelijks hun job uit te voeren en dat is het allerbelangrijkste. Ik zal u in elk geval blijven opvolgen op dat vlak.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Zoals ik al zei, wordt vraag 15782 van mevrouw Fonck omgezet in een schriftelijke vraag.

 

Ten behoeve van de collega’s geef ik nog mee dat wij tot 12 u 30 zullen doorgaan.

 

10.20 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, over vijf minuten moet ik de commissie verlaten.

 

De voorzitter: U moet dus sneller weg.

 

10.21 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, wij kunnen misschien nog één vraag behandelen.

 

De voorzitter: Het gaat om twee samengevoegde vragen.

 

10.22  Michel Doomst (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, wij kunnen bondig zijn.

 

De voorzitter: Indien u dat wil, kan u dat inderdaad.

 

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de 'no-go zones' in Brussel" (nr. 15806)

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het verschil tussen 'no-go-zones' en 'gevoelige plaatsen'" (nr. 15811)

11 Questions jointes de

- M. Michel Doomst à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les zones 'no go' à Bruxelles" (n° 15806)

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la différence entre les zones 'no go' et les zones 'sensibles'" (n° 15811)

 

11.01  Michel Doomst (CD&V): Mijnheer de voorzitter, wij willen ook en dat zal dus ook nu het geval zijn.

 

Mevrouw de minister, in tegenstelling tot wat de politievakbonden beweren, zijn er in Brussel blijkbaar geen echte no-gozones. Uit een onderzoek van het Comité P dat heel wat agenten over het onderwerp heeft ondervraagd, blijkt dat er wel 25 gevoelige plaatsen zijn, zoals ze worden genoemd. Ik zou ze “Don’t like”-zones of zo moeten noemen.

 

Wat wordt in die zones gedaan? Wat zijn de specifieke maatregelen? Meer dan 40 % merkt immers op dat zij in de deze zones bepaalde delen van de bevolking wil mijden om conflicten te vermijden.

 

Wat is uw reactie op een dergelijke uitspraak?

 

Wat wordt gedaan, om de problematiek aan te pakken?

 

11.02  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ook ik zal mijn vraag inkorten, zodat wij binnen de vooropgestelde tijdspanne van vijf minuten kunnen blijven.

 

Uit het onderzoek is gebleken dat het niet over no-gozones gaat, maar over zones waar politie-interventies regelmatig erg moeilijk verlopen, zoals zulks dan heet. Het gaat om pleinen en voorpleinen. In totaal gaat het over 25 gevoelige plaatsen, straten, zelfs metrostations en twee grote treinstations.

 

Het politieoptreden wordt er vaak bemoeilijkt door samenscholingen, beledigingen en in sommige gevallen zelfs door het gooien van projectielen, flessen en stenen.

 

Mevrouw de minister, kan u mij het verschil uitleggen tussen een no-go zone en de bedoelde plaatsen waar de politie niet komt en, om het met de woorden van de heer Doomst te zeggen, niet welkom is, tenzij een interventie echt noodzakelijk is en waarvoor bijkomende maatregelen zijn getroffen?

 

Welke, bijkomende maatregelen worden bedoeld? Gaat het over bijkomende middelen of over bijkomend personeel?

 

Hoe verloopt een en ander in de praktijk?

 

Ten derde, ondanks het feit dat de huidige regering – maar ook de vorige regeringen – omwille van allerlei politiek correcte redenen weigert criminele activiteiten en overlastgevallen op basis van etnische en/of culturele achtergrond bij te houden, verneem ik niettemin uit hetzelfde onderzoek dat 41,5 % van de ondervraagde politiemensen toegeeft contacten met bepaalde bevolkingsgroepen in Brussel te vermijden, teneinde zichzelf niet in hachelijke situaties te brengen.

 

76,1 %, toch niet bepaald een kleine minderheid volgens mij, geeft zelfs toe zich harder op te stellen tegenover die bevolkingsgroepen om zijn gezag te doen gelden.

 

Ik zou u de volgende vragen willen stellen. Mevrouw de minister, wanneer neemt u deze factoren mee in uw beleid? Wat zult u doen om risicovolle plaatsen op te doeken? Ik kan mij moeilijk voorstellen dat u gewoon nota neemt van het bestaan van deze plaatsen om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Deze plaatsen, of men ze nu risicogevoelig of no-go zones noemt, zijn wat mij betreft gewoon haarden van straffeloosheid. Als u als overheid een politieke boodschap moet vermijden, is het wel die van straffeloosheid. Wat zult u op korte termijn doen om dit soort zaken te vermijden of in te dijken.

 

Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

 

11.03 Minister Joëlle Milquet: Het rapport is inderdaad duidelijk. Van no-go zones is absoluut geen sprake. Dit zal ook nooit het geval zijn want geen enkele overheid zal dit ooit tolereren. Ook ik niet.

 

Het is evenmin een verrassing dat het politieoptreden op sommige plaatsen soms wordt bemoeilijkt door bijvoorbeeld smaad, weerspannigheid of zelfs zwaardere gewelddaden. Dat sommige buurten gevoeliger zijn, is trouwens niet enkel het geval in Brussel. Alle grote steden, binnen en buiten België, worden ermee geconfronteerd. De lokale overheden zijn zich ervan bewust en nemen in het raam van hun lokale veiligheidsbeleid de maatregelen die zij nodig achten.

 

Er zijn twee gevolgen. Ten eerste, het Comité P heeft een onderzoek gevoerd naar diverse vormen van geweld tegen Brusselse politiemensen. Het is ruimer dan enkel de gevoelige plaatsen. Dat is de reden waarom ik het rapport heb laten opnemen in de vier werkgroepen die werden opgericht om het geweld tegen de politie in kaart te brengen en bijkomende maatregelen voor te stellen. Ten tweede, dit zal de prioriteit worden in het lokale veiligheidsplan van de zes lokale zones van Brussel. Ik heb binnenkort een vergadering met de verschillende burgemeesters over de huidige toestand in Brussel. Wij zullen uiteraard aanbevelingen formuleren en informatie verstrekken over het rapport om te komen tot een echte strategie op lokaal vlak.

 

11.04  Michel Doomst (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is in elk geval al een goede zaak dat wij niet kunnen spreken van no-go zones Dat is toch al een stap voorwaarts. Op het terrein is het wellicht niet gemakkelijk om in die vijfentwintig delicate zones vooruitgang te boeken. Wij doen inspanningen, maar Brussel moet blijvend die kankerplekken durven aanpakken. Ik hoop dat wij in de commissie de concrete vooruitgang zullen kunnen blijven opmeten en dat wij op het terrein voelbaar zullen kunnen vaststellen dat wij naar zuiverdere zones gaan. Het is heel belangrijk dat wij dat van hieruit op de voet en meetbaar kunnen blijven volgen.

 

11.05  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord, hoewel het mij geen voldoening geeft. Ik zie het anders dan collega Doomst. Voor mij worden hier semantische spelletjes gespeeld. Of het nu gaat over kankerplekken die moeten worden aangepakt of gevoelige plaatsen waar de politie niet vlot kan interveniëren, eigenlijk gaat het in de praktijk om no-go zones, waar men niet komt als men er niet noodzakelijk moet zijn.

 

Als 41 % van de ondervraagde politiemensen zegt dat men gewoon contacten vermijdt om zichzelf niet in hachelijke toestanden te brengen en als ik de cijfers zie met betrekking tot het geweld dat die mensen moeten ondergaan, dan is het vijf voor twaalf om van die zes politiezones een prioriteit te maken. Dat is ongeveer het enige waarover ik met u akkoord ga. Het moet een prioriteit worden, als het al niet te laat is.

 

Ik zal dus met veel belangstelling de verdere uitrol van uw prioriteitenplan voor de Brusselse politiezones blijven volgen. Ik sta aan de kant van de politiemensen, die het in Brussel al moeilijk genoeg hebben. Ik kijk uit naar uw concrete plannen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.21 uur.

La réunion publique de commission est levée à 12.21 heures.