Commission des Finances et du Budget

Commissie voor de Financiën en de Begroting

 

du

 

Mardi 25 juin 2013

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 25 juni 2013

 

Voormiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 10.04 heures et présidée par M. Georges Gilkinet.

De vergadering wordt geopend om 10.04 uur en voorgezeten door de heer Georges Gilkinet.

 

01 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het huurcontract van het gebouw in de Handelsstraat 76 te Brussel" (nr. 17141)

01 Question de M. Steven Vandeput au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le contrat de location du bâtiment situé au 76 rue du Commerce à Bruxelles" (n° 17141)

 

01.01  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, uw collega, de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is in de loop van 2012 met haar kabinet verhuisd van de Handelsstraat 76 naar de Hertogstraat 61 in Brussel, niet zo ver hiervandaan. In de lijst met de eigendommen die door de Regie der Gebouwen worden gehuurd, waarvan u mij een afschrift hebt bezorgd, komen zowel het gebouw in de Handelsstraat als het gebouw in de Hertogstraat nog voor.

 

Kunt u aangeven wat de jaarlijkse huurlast, inclusief taksen, bedraagt in de Handelsstraat 76?

 

Blijft het contract in de Handelsstraat lopen? Zo ja, hoe lang nog? Wordt dit gebouw inmiddels bezet door een andere dienst?

 

Is het huurcontract voor de Handelsstraat inmiddels verbroken? Zo ja, wanneer is het opgezegd? Is er een verbrekingsvergoeding betaald en hoeveel bedraagt die vergoeding?

 

01.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer de voorzitter, collega, met betrekking tot de Handelsstraat heb ik u met die lijst misschien op het verkeerde been gezet, waarvoor mijn verontschuldigingen. Het absolute geluk bestaat niet, niet voor de Regie der Gebouwen en niet voor de staatssecretaris verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen. Wij proberen er wel het beste van te maken.

 

Het gaat om een operatie waarbij de huurovereenkomst verstreek. Het gebouw had zijn inconveniënten. Het gebouw in de Handelsstraat was een duur gebouw. Het had inconveniënten met betrekking tot de verwarming en dus tot de duurzaamheid. Wij zijn dus op zoek moeten gaan naar een nieuw gebouw. Ik heb hier zestien jaar gezeten, en dus zijn dit huis en zijn patrimonium mij niet volledig onbekend. Daarom heb ik de vice-eersteminister zelf de suggestie gedaan naar de Hertogstraat te gaan.

 

Het einde van de huur van het gebouw in de Handelsstraat was vrij kort. Ik heb de diensten van de Quaestuur echter gevraagd de verhuis te versnellen. Zij waren daartoe bereid. Zo konden we perfect van het ene gebouw naar het andere overgaan.

 

Het huurcontract in de Handelsstraat werd op 30 november 2012 stopgezet. De opzegging gebeurde volgens de voorwaarden van de overeenkomst, zonder enige vergoeding.

 

De huurprijs in 2011 bedroeg 912 657,22 euro. De belasting in 2012 bedroeg 102 002,36 euro. De totaalprijs bedroeg 1 014 659,22 euro.

 

De Kamer bezit als gevolg van de verhuis naar de Leuvenseweg nog patrimonia die min of meer of zelfs degelijk in orde zijn, zoals het vroegere gebouw van het Comité P.

 

Dit alles past in een reeks besparingen voor de Kamer. Hopelijk realiseren we ook in een volgende legislatuur, wie ook de bezetters zullen zijn, een win-winsituatie in plaats van op de markt te huren.

 

01.03  Steven Vandeput (N-VA): Als het goed is, dan mag het ook gezegd worden. Ik feliciteer de staatssecretaris met zijn besparingsoperaties voor de Kamer.

 

Gisteren hebben wij in de Commissie voor de Comptabiliteit nog een discussie gevoerd over de leegstaande gebouwen. De volgende legislatuur is nog ver. Ik hoop dat de Regie der Gebouwen in dezen kan tussenbeide komen om versneld een huurder te vinden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het gebruik van een nieuw boekhoudpakket" (nr. 17142)

02 Question de M. Steven Vandeput au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'utilisation d'un nouveau logiciel comptable" (n° 17142)

 

02.01  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, in uw beleidsnota van 20 december 2012 over de Regie der Gebouwen stelt u: "In 2013 zal een nieuw boekhoudpakket worden gebruikt. Dit pakket heeft de nodige analytische kenmerken om een betere beheerscontrole mogelijk te maken. Dit zal ons toelaten om vanaf het boekjaar 2014 de jaarrekening van de Regie der Gebouwen als een beheersinstrument te kunnen gebruiken."

 

Mijn vraag is een opvolgingsvraag. Om welk boekhoudpakket gaat het? Wat is de kostprijs ervan of, indien nog niet bekend, wat is de geraamde kostprijs van het pakket? Wat is de geraamde kostprijs van consultancy en opleiding?

 

Alle FOD's, POD's en ministeries zijn ondertussen overgestapt op hetzelfde boekhoudpakket, met name FEDCOM. Stapt de Regie der Gebouwen mee in dit project? Indien niet, wat zijn de redenen om een ander boekhoudpakket aan te kopen?

 

Ingevolge een technisch mankement ontbreekt een deel van de digitale geluidsopname. Voor het antwoord op vraag nr. 17142 van de heer Vandeput steunt het verslag uitzonderlijk op de tekst die de staatssecretaris heeft overhandigd.

En raison d'un problème technique, une partie de l'enregistrement digital fait défaut. Pour la réponse à la question n° 17142 de M. Vandeput, le compte rendu se base exceptionnellement sur le texte remis par le secrétaire d'État.

 

02.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vandeput, het boekhoudpakket is nog niet bekend. Het opstellen van het bijzonder bestek is in een eindfase.

 

De te verwerven informatica-applicatie zal naast een zuiver boekhoudkundige module eveneens verschillende modules moeten bevatten die eigen zijn aan het specifieke karakter van de activiteiten van de Regie der Gebouwen.

 

De raming van de kostprijs van het pakket wordt voorbereid. De meer precieze raming is afhankelijk van de volgende elementen.

 

Ten eerste, het te leveren pakket bevat een aanzienlijk aantal specifieke kenmerken, zoals modules die niet standaard bestaan in een boekhoudpakket.

 

Ten tweede, de behandeling en overname van de historische gegevens maken eveneens deel uit van de opdracht en zullen nauw samenhangen met de aangeboden nieuwe toepassing. Ten derde, de mogelijke technische oplossingen en systemen die kunnen worden aangeboden zijn nogal uiteenlopend, ondanks het beperkt aantal leveranciers op de markt.

 

Hoewel de instellingen van openbaar nut in het prille begin in de scope van het FEDCOM-project waren opgenomen, was na een aantal jaar het gebruik van FEDCOM door de parastatalen niet langer voorzien. Aangezien de hervorming van de boekhoudwetgeving van de federale Staat onder andere een consolidatie van de rekeningen van de Staat voor ogen had, onderzocht de Regie der Gebouwen of zij kon toetreden tot het FEDCOM-project en nam ze, als enige parastatale, contact op met de Federale Accountant. Na afweging van alle aspecten bleek het specifieke karakter van de activiteiten van de Regie der Gebouwen weinig verenigbaar met het huidig opzet van de FEDCOM-applicatie en werd beslist dat een aangepast boekhoudsysteem zou worden geïmplementeerd.

 

Als reden kan bijvoorbeeld worden aangehaald dat FEDCOM ontwikkeld is voor het gebruik door de FOD’s, de POD’s, het ministerie van Defensie en de federale politie, overheidsdiensten waarvan de begroting is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting. De Regie beschikt over haar eigen begroting.

 

Nog een reden is dat FEDCOM niet beschikt over een aantal specifieke modules waarover de Regie der Gebouwen op dit moment wel al beschikt in haar huidige applicatie en waarover zij ook in de toekomst moet beschikken om onder andere aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De ontwikkeling van dergelijke modules zou bij toetreding tot FEDCOM niet in concurrentie kunnen worden gesteld en zodoende ook geen gunstige prijs-kwaliteitverhouding kunnen garanderen, terwijl de Regie der Gebouwen ook in dat geval volledig de kosten zou moeten dragen.

 

Een van de bijzondere eisen van het pakket is dat het in elk geval de consolidatie met de algemene rekening van de Staat moet kunnen verzekeren.

 

02.03  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw nochtans weinig verhelderend antwoord.

 

Ik heb twee opmerkingen na dit antwoord.

 

Ten eerste, wij zijn halverwege 2013. U had gepland het boekhoudpakket dit jaar te installeren. Wij wachten nog altijd op heel wat jaarrekeningen uit het verleden, van de Regie der Gebouwen. Ik had begrepen dat u het voornemen had om alles vanaf 2014 te kunnen opvolgen. Ik denk dat uw timing in moeilijkheden zal komen. Dit is een voorzichtige inschatting, maar ik zie niet in waar men uiteindelijk zal eindigen als het bestek vandaag nog moet worden vervolledigd en het budget zelfs nog niet gekend is.

 

Ten tweede, uw voorganger en mensen in de hoorzittingen hebben destijds altijd verwezen naar een aantal specifieke elementen en activiteiten van de Regie der Gebouwen, die het onmogelijk maken om mee in te stappen in het FEDCOM-systeem.

 

Misschien moet ik een vraag indienen over die specifieke elementen, maar ik had graag meer uitleg gekregen over wat de Regie der Gebouwen zo specifiek maakt dat zij niet kan instappen in een systeem dat een automatische consolidatie mogelijk maakt met de begroting, enerzijds, en waarbij eventueel een aantal modules worden ingepast om aan gebouwbeheersing te doen, anderzijds.

 

Ik ken systemen die dat soort werk doen op basis van SAP-applicaties, wat FEDCOM eigenlijk in essentie ook is.

 

Ik weet dat u het voornemen hebt om de Regie der Gebouwen fitter te maken, en ik wil daar graag in meegaan, maar ik zou ook graag een duidelijk antwoord krijgen op de vraag wat de Regie der Gebouwen zo specifiek maakt dat het onmogelijk is om te doen zoals iedereen en de geplande timing te respecteren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de overheidsopdrachten betreffende de inrichting en installatie van een keuken in het gebouw bezet door het kabinet van de FOD Sociale Zaken en Volksgezondheid" (nr. 17183)

03 Question de M. Steven Vandeput au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les marchés publics concernant le montage et l'installation d'une cuisine dans le bâtiment occupé par le cabinet du SPF Affaires sociales et Santé publique" (n° 17183)

 

03.01  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, op 12 en 19 februari 2013 werden twee overheidsopdrachten bekendgemaakt voor de inrichting en de installatie van een keuken in het gebouw dat wordt bezet door het kabinet van de FOD Sociale Zaken en Volksgezondheid in de Hertogstraat 61 te 1000 Brussel.

 

De overheidsopdracht omvat, in een eerste perceel, de ruwbouw en de afwerking, inclusief de installaties voor de keuken, en, in een tweede perceel, de uitvoering van de HVAC-installaties, zijnde verwarming, koeling en airconditioning, inclusief isolatie- en schilderwerken. De opening van de offertes was gepland op 26 maart 2013.

 

Mijnheer de staatssecretaris, kunt u aangeven waarom de opdracht over twee percelen werd uitgesplitst?

 

Wat is de kostprijs van elk van beide percelen? Indien u geen exacte kostprijs hebt, wat is de geraamde kostprijs van elk van beide percelen?

 

Werd de overheidsopdracht in kwestie in het kader van de huidige budgettaire behoedzaamheid tijdens de Ministerraad besproken? Zijn er alternatieven overwogen?

 

Een voorbeeld dat u zelf al hebt aangehaald, is dat het gebouw vlakbij de Kamer ligt. Er zou dus ook toegang tot het restaurant van de Kamer kunnen worden verleend alsook tot de restaurants van de andere federale overheidsdiensten.

 

Ik kijk graag uit naar uw antwoorden.

 

03.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer Vandeput, de opdracht werd over twee delen uitgesplitst, omdat het hier verschillende vakspecialiteiten betreft. Het eerste perceel omvat de ruwbouwwerken, zoals de afbraak van bestaande wanden en vloeren, het plaatsen van nieuwe afvoeren, de realisatie van chapes en de afwerking, zoals de betegeling, de bevloering, de plafonds en schilderwerken, alsook de installatie van keukentoestellen. Het tweede perceel omvat technische installaties, zoals de ventilatie, de verwarming en de dampkappen met bijhorende afzuiging.

 

De kostprijs van de percelen in kwestie bedraagt respectievelijk 154 000 euro en 146 000 euro, inclusief btw.

 

De inhuring werd samen met de eerste inrichtingswerken tijdens de Ministerraad van 20 juli 2012 goedgekeurd. De dossiers werden op de Ministerraad niet in het kader van de budgettaire behoedzaamheid besproken, aangezien die op het ogenblik van de publicatie niet meer van toepassing was.

 

Beide dossiers werden conform de geldende regels door de bevoegde Inspectie van Financiën voor publicatie gevalideerd.

 

Mijnheer Vandeput, over de inrichtingswerken is er wel enig overleg geweest met het bewuste kabinet en met de eigenaar van het gebouw.

 

Het is eigenlijk mijn ambitie om dat gebouw tegen de volgende legislatuur gebruiksklaar te maken voor het persoonlijk kabinet en het kabinet van een vicepremier, enerzijds, en voor een staatssecretariaat, anderzijds. Zo kan dat gebouw gecombineerd worden gebruikt. Daartoe heb ik dus ook enige modaliteiten opgelegd. We hebben gepoogd de prijs van de inrichtingswerken, die er overal zal zijn, tot het strikte minimum te beperken. Als u het kon zien, zou u merken dat de vloerbekleding, die nog in perfecte staat was, er nog ligt. De kabinetsmedewerkers kunnen hun werkzaamheden uitvoeren, aangezien er nu vloerbekleding ligt, overigens met de insignes van de Kamer. We hebben getracht om de kosten te beperken.

 

03.03  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, bedankt voor uw eerlijk antwoord. Ik begrijp dat verhuizen kosten met zich brengt, maar in tijden waarin van onze bevolking inspanningen worden gevraagd via bijkomende lasten die door de regering worden opgelegd, wordt 300 000 euro uitgegeven aan een keuken ten behoeve van een kabinet. Tegelijk liggen op nog geen honderd meter alle restaurants die men zich kan inbeelden. Voor mij getuigt de keuze daarvoor dan van een gebrek aan inlevingsvermogen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Jean-Marc Delizée au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "un terrain appartenant à la Régie des Bâtiments situé à Philippeville" (n° 17906)

04 Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "een terrein van de Regie der Gebouwen in Philippeville" (nr. 17906)

 

04.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, avec cette question, je souhaite revenir sur un très ancien dossier qui se trouve dans les cartons de votre département et du département des Finances.

 

Pour rappel, la Ville de Philippeville est propriétaire d'un bâtiment, une ancienne caserne militaire dite "La caserne des Fours" située rue de la Reine, proche du centre-ville. À l'arrière de ce bâtiment se trouve un terrain d'une superficie d'environ 8 000 m2 appartenant à la Régie des Bâtiments. À l'abandon depuis des années, ce terrain nécessite un entretien coûteux.

 

En 1996, le ministre des Finances de l'époque, M. Maystadt, avait manifesté son intention d'y construire un nouveau centre des Finances. C'est ainsi que la Régie des Bâtiments avait planché sur un avant-projet.

 

Depuis lors, j'ai interrogé à ce propos les ministres et secrétaires d'État qui se sont succédé au département des Finances, notamment MM. Reynders et Daems. Ces derniers m'ont ainsi fait savoir que ce dossier relatif à la construction d'un centre des Finances devrait voir le jour et devrait connaître une issue favorable dans un délai raisonnable. C'était il y a maintenant une quinzaine d'années.

 

Peut-être le département des Finances s'est-il fixé, depuis, d'autres priorités et a-t-il pris d'autres options. Mais il convient de rappeler que la Ville de Philippeville a cédé, à titre gracieux, le terrain à la Régie des Bâtiments pour y construire le futur centre des Finances. C'est dire qu'il existait un réel partenariat entre la Régie des Bâtiments, le ministère de Finances et la Ville de Philippeville au sujet de ce projet.

 

Ne voyant rien venir, la Ville de Philippeville a écrit des courriers à la Régie des Bâtiments. Elle souhaiterait savoir si l'État envisage toujours de construire, à moyen ou long terme, un centre des Finances sur ce terrain, centre qui rassemblerait en un seul lieu tous les services des Finances qui sont dispersés à Philippeville ou dans l'arrondissement. Un tel centre aurait notamment le mérite de permettre une économie d'énergie, si l'on considère tous les lieux loués ici ou là, ce parfois dans des conditions assez pénibles et, en tout cas, pas toujours opérationnelles.

 

S'il n'existe plus de volonté de construire ce centre des Finances, que ce soit à moyen ou à long terme, la Ville de Philippeville souhaiterait récupérer ce terrain afin d'y aménager une zone de stationnement pour les bus et de désengorger le centre-ville. Il faut se rendre sur place et voir la configuration des lieux pour se rendre compte que le stationnement de bus sur la Grand-Place n'est pas très pratique. Toujours est-il qu'à ce jour, le Collège n'a pas obtenu de réponse à ses courriers et souhaiterait savoir ce qu'il va advenir de ce terrain.

 

Monsieur le secrétaire d'État, quelle est finalement la destination de ce terrain? La Régie des Bâtiments a-t-elle enfin connaissance des intentions du ministère des Finances?

 

Dans l'éventualité d'un abandon du projet de construction de ce centre, la Ville pourrait-elle recouvrer la propriété de ce terrain et, le cas échéant, dans quelles conditions? Rappelons qu'elle a cédé ce terrain à la Régie des Bâtiments pour la construction de cet hypothétique centre des Finances.

 

En raison d'un problème technique, une partie de l'enregistrement digital fait défaut. Pour la réponse à la question n° 17906 de M. Delizée, le compte rendu se base exceptionnellement sur le texte remis par le secrétaire d'État.

Ingevolge een technisch mankement ontbreekt een deel van de digitale geluidsopname. Voor het antwoord op vraag nr. 17906 van de heer Delizée steunt het verslag uitzonderlijk op de tekst die de staatssecretaris heeft overhandigd.

 

04.02  Servais Verherstraeten, secrétaire d'État: Monsieur le président, les services du SPF Finances sont actuellement logés dans un immeuble loué, situé rue du Moulin. Le SPF Finances vient de transmettre ses besoins dans le cadre de leur nouveau plan d'infrastructure 2015-2017, soit une surface brute de plus ou moins 1 200 m2 pour environ 50 agents.

 

La Régie étudie actuellement le relogement des services du SPF Finances dans un nouveau bâtiment à construire sur l'ancien site des Casernes. Les services de la justice de paix pourraient également y être inclus, si une valorisation du bâtiment actuel, propriété de l'État situé Place d'Armes (pas d'accessibilité PMR), pouvait être dégagée.

 

Ce ou ces deux projets ne requièrent pas la totalité du terrain du site des Casernes. Je demande à la Régie de comparer les alternatives, soit de conserver les deux implantations actuelles, soit d'envisager la construction d'un nouveau bâtiment. Dans ce dernier cas, il s'agirait d'un projet à moyen terme dont l'aboutissement pourrait être envisagé dans les cinq ans, projet et exécution.

 

Comme dit précédemment, un projet de nouvelle construction étudié sur base des besoins du SPF Finances et éventuellement du SPF Justice ne requiert pas la totalité de la surface du terrain qui est de 8 309 m2. La Régie analyse actuellement les possibilités et obligations urbanistiques du site. Une réunion pour pouvoir étudier la compatibilité des projets possibles sur ce site devrait être tenue avec les autorités communales. Le cas échéant, nous devrons examiner sous quelles conditions la Ville pourrait acquérir la partie restante du terrain.

 

04.03  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, je remercie M. le secrétaire d'État pour sa réponse. Je pense qu'effectivement, ceci va donner aux autorités de Philippeville une orientation sur les intentions de l'État. Je note que la construction d'un bâtiment répondant aux besoins est étudiée, ce qui est une bonne chose. La priorité de la Ville était de construire cette infrastructure et de rassembler les services des Finances ou d'autres services, comme la justice de paix. C'est tout à fait pertinent d'y réfléchir.

 

Comme vous l'avez indiqué, cela ne concernerait pas la totalité du terrain, de sorte que la Ville pourrait envisager d'autres projets. Votre démarche est la bonne. La communication doit circuler entre vos services, la Régie des Bâtiments et l'administration de Philippeville.

 

Je vous remercie de favoriser cette rencontre et, accessoirement, de m'en tenir informé. Vous êtes aussi le bienvenu à Philippeville, que je vous invite à découvrir, monsieur le secrétaire d'État.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Luc Gustin au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les travaux urgents à réaliser au centre pénitentiaire de Marneffe" (n° 17955)

05 Vraag van de heer Luc Gustin aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de dringende werken in de strafinrichting van Marneffe" (nr. 17955)

 

05.01  Luc Gustin (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, ma question concerne des travaux urgents à réaliser au centre pénitentiaire de Marneffe.

 

Un très long et tout récent rapport du service régional d'incendie (SRI) de Hannut met en évidence de nombreuses carences relatives à la sécurité de plusieurs bâtiments constituant le centre pénitentiaire de Marneffe. Ce centre héberge 141 détenus, 123 membres du personnel, 120 candidats agents pénitentiaires en formation et 35 formateurs.

 

Les nombreux manquements concernent le centre pénitentiaire, le centre de formation, l'hôtellerie, le mess, les ateliers et les annexes. La stabilité même des bâtiments est plusieurs fois épinglée dans ce rapport et plus particulièrement la charge portante des planchers, qui est nettement insuffisante, comme l'atteste le rapport dressé par un bureau d'études et transmis à la Régie des Bâtiments.

 

Monsieur le secrétaire d'État, vous comprendrez dès lors que sans une réaction rapide de votre part je devrai, en tant que bourgmestre de la commune, prendre des mesures très contraignantes allant jusqu'à une éventuelle fermeture des bâtiments litigieux, et ce malgré la bonne volonté affichée par la direction du centre pénitentiaire.

 

Je me permets donc de vous demander quel sera le planning que vous comptez imposer à la Régie des Bâtiments de Liège, en insistant bien évidemment sur l'urgence de l'intervention.

 

05.02  Servais Verherstraeten, secrétaire d'État: Monsieur le président, cher collège, un bref historique s'impose pour bien comprendre toutes vos questions. Dans son rapport de 2003, le Service régional d'incendie (SRI) interdisait l'occupation du deuxième étage du château.

 

En 2007, la direction de Liège de la Régie des Bâtiments informait le directeur général de la DG Établissements pénitentiaires (EPI) que la surcharge admissible des planchers du premier étage n'est probablement pas suffisante pour des salles de cours.

 

Après quelques mois, la direction de Liège a rappelé au directeur général de la DG EPI les surcharges admissibles et que les études ne pourront débuter qu'après réception d'un programme des besoins complets visé favorablement par l'inspection des finances du SPF Justice.

 

En 2007, le SRI constatait que les locaux étaient occupés malgré l'interdiction formulée dans son premier rapport. Celui-ci mentionnait également un problème de charges admissibles au niveau des planchers du premier étage.

 

En avril 2010, la Régie des Bâtiments, via un bureau d'études privé, a fait procéder à une expertise des planchers du premier étage du bloc C2. Ces résultats ont été communiqués par recommandé à la direction de l'établissement.

 

Ce petit historique montre que les directions successives du site de Marneffe n'ont pas tenu compte des remarques du SRI et de la Régie des Bâtiments, à tel point que cette dernière a dû écrire à la DG EPI pour décliner toute responsabilité en cas d'accident.

 

Mais il est également évident que la Régie des Bâtiments est consciente des problèmes de stabilité des planchers sur le site de Marneffe. Cette situation n'est confortable pour aucune des deux parties. Le bâtiment n'est pas du tout adapté à l'utilisation actuelle de par les planchers en bois. Les travaux de mise en conformité nécessiteront la fermeture complète, bloc par bloc, y compris de la zone cellulaire; cela n'est pas évident dans le contexte actuel.

 

En ce qui concerne le planning, en concertation avec le SPF Justice, la Régie des Bâtiments a établi une liste de priorités pour les travaux au CPE Marneffe.

 

Les trois premières priorités sont: sécurisation du Centre, rénovation de la cuisine, stabilité des planchers. Les deux premières sont en cours d'études; elles devraient être finalisées dans le courant de l'année. Dès que les études des priorités 1 et 2 seront terminées, la Régie des Bâtiments commencera l'étude de la stabilité, travail très conséquent.

 

05.03  Luc Gustin (MR): Monsieur le secrétaire d'État, merci pour votre réponse. Néanmoins, j'ajouterai que, depuis le dépôt de ma question, une question importante a surgi entre les diverses parties prenantes: la Régie des Bâtiments, le SCRI, les représentants de la police. Leur réunion a débouché sur un constat dramatique. Même si la direction a pris certaines mesures pour rencontrer les desiderata du commandant des pompiers, il est évident que la situation reste catastrophique et ne peut pas perdurer. La priorité des priorités qui s'est dégagée de cette réunion, c'est de réaliser une étude sur la stabilité du bâtiment; je tenais à vous le signaler. Les deux autres points que vous avez cités, cuisine et sécurisation, sont importants, mais moins que la stabilité.

 

C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir transmettre à la Régie des Bâtiments la requête d'activer cette étude concernant la stabilité du bâtiment. Je me permettrai de revenir vers vous à la fin de l'année pour faire le point de la situation qui devient intenable: énormément de personnes occupent ces lieux.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de investering van de federale overheid in afgeleefde containers in de jeugdgevangenis van Everberg" (nr. 18249)

06 Question de M. Theo Francken au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les investissements réalisés par les autorités fédérales dans de vieux conteneurs servant de bureaux au centre de détention pour jeunes d'Everberg" (n° 18249)

 

06.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, de Regie der Gebouwen wil 800 000 euro investeren in de renovatie van de compleet afgeleefde containers in de jeugdgevangenis van Everberg te Kortenberg. Sinds 2002 is het administratief personeel van de instelling daar gehuisvest.

 

Sinds enige tijd regent het er binnen en ook de isolatie is versleten. Toch lijkt deze renovatie vreemd, aangezien reeds een nieuw administratief gebouw in aanmaak is. De federale overheid weigert echter de nieuwbouw af te werken omdat het beheer van de jeugdgevangenis binnenkort hoogstwaarschijnlijk wordt overgeheveld naar Vlaanderen. Toch moet het Parlement nog stemmen over de overheveling; dat weet u beter dan eender wie.

 

Ik heb vernomen dat er eind vorige week een fax zou zijn binnengekomen van de Regie der Gebouwen in Everberg, waarin wordt gezegd dat de vragen van Vlaanderen toch moeten worden ingewilligd en dat het administratief gebouw effectief moet worden afgewerkt. Is dat juist?

 

Blijkbaar hebt u de opdracht gegeven om het administratief gebouw toch af te werken. Is dat correct, of zal men toch voortgaan met de renovatie of aankoop van nieuwe containers? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een betreurenswaardige beslissing zou vinden. Aangezien de jeugdgevangenis wordt overgeheveld, had men dat geld beter kunnen investeren in de nieuwbouw, die voor tientallen jaren zou kunnen dienen. Kunt u wat meer uitleg geven bij dit dossier?

 

06.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Francken, al wat is verteld of geschreven, komt niet overeen met de werkelijkheid. Ik maak dus gebruik van deze gelegenheid om een en ander te corrigeren, zoals ik ook vorige week in de Senaat heb gedaan.

 

Het gebouw dat in aanbouw is, het zogenaamde polyvalente gebouw, dient niet ter vervanging van alle diensten die in de containers zijn gehuisvest. Na de afwerking kunnen de containers nog niet volledig worden weggehaald. Na de afwerking van het gebouw zal 75 % van de containers dienen behouden te blijven. Deze diensten zouden later eventueel kunnen worden gehuisvest in de te renoveren villa die op de site staat. De renovatie van de containers blijft dus sowieso een noodzaak en het is dan ook niet meer dan logisch dat daarin wordt geïnvesteerd, zodat de personeelsleden beter kunnen worden gehuisvest.

 

In de pers heeft men laten uitschijnen dat de federale overheid om communautaire redenen niet meer wil investeren in de jeugdinstelling van Everberg. Ik spreek dat ten volle tegen. Er was, is en blijft een duidelijke afspraak, te weten dat het polyvalente gebouw zal worden afgewerkt, aangezien het een lopende werf is. Dat vergt een uitgave van ongeveer 4,4 miljoen euro.

 

Wegens een verschil in visie tussen de dienst Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid en de FOD Justitie werd de afwerking van het polyvalente gebouw wel even on hold gezet in afwachting van een door beide partijen gevalideerd behoefteprogramma, precies om te vermijden dat er nutteloze investeringen zouden gebeuren.

 

Het verschil in visie heeft een belangrijke impact op het beveiligingsconcept van de hele site. De FOD Justitie had een behoefteprogramma ingediend, op basis waarvan een schetsontwerp werd gemaakt. Dit ontwerp werd, gezien de samenwerking ter plaatse, aan de dienst Jongerenwelzijn voorgelegd, die fundamentele opmerkingen had. Het was toen nog niet duidelijk dat deze instelling integraal zou worden overgedragen in het kader van de staatshervorming en dus werd beslist hiermee even te wachten. Nu is daarover duidelijkheid en staat niets een verdere afwerking van het dossier nog in de weg.

 

Uiteraard moet men nog rekening houden met de geplande termijnen, te rekenen vanaf het moment waarop wij het gevalideerde behoefteprogramma hebben ontvangen. Voor de studies werd voorzien in anderhalf jaar en voor de uitvoering eveneens.

 

Wij hebben hier voor een efficiënte oplossing gekozen, aangezien anders een nieuw gebouw zou worden opgeleverd dat niet conform de Vlaamse normen en/of desiderata is, en dus onmiddellijk na de overdracht zou moeten worden aangepast. Dat zou zinloze kosten voor de toekomstige eigenaar tot gevolg hebben gehad. Dit scenario had zeker overbodige uitgaven met zich meegebracht en die hebben wij willen vermijden.

 

06.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord en voor uw verduidelijking. U zegt dat de federale overheid haar woord gestand zal doen en dit project dus zal uitvoeren, wat bij benadering 4,4 miljoen euro zal kosten. Dat zou dan gebeuren volgens de desiderata van de Vlaamse welzijnsinstanties, vermits zij de nieuwe eigenaar worden, maar eerst moeten er studies worden uitgevoerd. Ik wil nog zien dat de Regie der Gebouwen dit zal uitwerken. Ik neem aan dat de overheveling naar Vlaanderen niet in 2035 zal gebeuren, maar hopelijk vroeger. Als de staatshervorming wordt goedgekeurd en dit wordt overgeheveld, zullen de kosten voor de gebouwen ook naar Vlaanderen gaan. Ik vermoed althans dat dit de afspraak zal zijn.

 

Het zou een geweldig mooi cadeau zijn als de Regie der Gebouwen dit nog volledig zou betalen, ook al is het ondertussen overgeheveld naar Vlaanderen. Ik maak mij daarover echter niet te veel illusies. Waar zal dit op uitdraaien? De staatshervorming zal, hopelijk, voor het einde van het jaar worden goedgekeurd. De overheveling is voor januari 2015, maar dan zal dit project nog in de studiefase zitten en zal er nog geen steen zijn aangebracht. Welnu, mijn persoonlijke inschatting in dit dossier is dat Vlaanderen uiteindelijk de kosten voor het nieuwe gebouw zal dragen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 18489 de M. Ronny Balcaen est transformée en question écrite.

 

Si je pouvais recevoir la réponse, ce serait formidable!

 

07 Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la construction du nouveau palais de justice d'Eupen" (n° 18539)

07 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw te Eupen" (nr. 18539)

 

07.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, la dernière fois que je vous ai interrogé au sujet du palais de justice d'Eupen, vous m'aviez dit que les choses avançaient bien. Pour rappel, un marché de promotion avait été envisagé avec une architecture réalisée par les services de la Régie des Bâtiments. J'ai cru comprendre qu'il y aurait des problèmes dans la finalisation du dossier. Cela m'inquiète dans la mesure où il semble que le permis unique délivré par la Région wallonne viendrait bientôt à expiration.

 

Monsieur le secrétaire d'État, quel est l'état d'avancement du dossier?

 

Je me réjouis déjà de pouvoir poser, avec vous, la première pierre de ce palais de justice que ma région attend depuis presque quarante ans.

 

07.02  Servais Verherstraeten, secrétaire d'État: Monsieur le président, chère collègue, pour la première phase de la construction du palais de justice d'Eupen, la procédure de sélection est terminée au sein de l'administration. La décision de sélection et ses annexes ont reçu, la semaine passée, l'approbation de l'Inspection des Finances accréditée auprès de la Régie des Bâtiments. Je signerai cette décision de sélection cette semaine ou la semaine prochaine.

 

Avant de lancer la deuxième phase de la procédure, l'approbation du cahier spécial des charges prendra deux semaines supplémentaires. Le délai de publicité pour cette deuxième phase est de quarante jours calendrier à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre. Les offres seront donc réceptionnées fin août ou début septembre 2013.

 

Un délai minimum de deux mois est nécessaire pour une analyse correcte des offres et la négociation. En tenant compte des quinze jours de temps d'attente pour un recours éventuel, la décision d'attribution est donc prévue pour fin octobre 2013.

 

Étant donné les délais de passation des actes administratifs d'acquisition, les travaux pourront commencer deux mois après l'approbation de l'offre.

 

Les travaux se dérouleront en deux phases. Pour ce qui concerne la première phase, le cahier spécial des charges prévoit que le complexe à construire doit être mis à disposition (accès et parking compris), au plus tard vers la première moitié de 2016. Dans la deuxième phase, il sera procédé à l'importante rénovation des bâtiments situés Rathausplatz 8 et 10. Ces bâtiments devront être mis à disposition fin 2018, au plus tard.

 

J'en arrive ainsi au permis d'urbanisme obtenu en date du 23 décembre 2010 et prolongé d'une année. Des travaux préliminaires et significatifs commenceront dans le courant du dernier trimestre de 2013 pour pallier un éventuel retard dans la procédure d'attribution du marché de promotion.

 

07.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie pour votre réponse.

 

07.04 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Dat zijn tenminste nog mensen die niet achterdochtig zijn en die vertrouwen hebben, collega Francken.

 

Ik ben in mijn kinderjaren ooit in Eupen op kamp geweest. Eupen ligt mij na aan het hart.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Questions jointes de

- M. Olivier Maingain au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'ouverture du Palais de Justice de Bruxelles à des services horeca" (n° 18624)

- M. Luk Van Biesen au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la conversion d'une partie du Palais de Justice de Bruxelles en centre commercial" (n° 18678)

- M. Stefaan Van Hecke au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "une nouvelle affectation pour certains espaces du Palais de Justice de Bruxelles" (n° 18694)

- M. Georges Gilkinet au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'avenir du Palais de Justice de Bruxelles" (n° 18834)

08 Samengevoegde vragen van

- de heer Olivier Maingain aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het openstellen van het Brusselse Justitiepaleis voor de horeca" (nr. 18624)

- de heer Luk Van Biesen aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het Brusselse Justitiepaleis als winkelcentrum" (nr. 18678)

- de heer Stefaan Van Hecke aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de invulling van het Brusselse Justitiepaleis" (nr. 18694)

- de heer Georges Gilkinet aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de toekomst van het Justitiepaleis van Brussel" (nr. 18834)

 

08.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Kennelijk heeft de staatssecretaris zijn inspiratie gehaald bij een bekend televisieprogramma waarin een mooie advocate uit het Gentse temidden van een winkelcentrum haar diensten aanbiedt.

 

Er is al een tijdje sprake van om de mastodont van het Justitiepaleis te Brussel beter te gebruiken. Het paleis heeft een historische plaats en lokt heel wat toeristen. Intussen zijn gerechtelijke diensten uit het Justitiepaleis in omliggende gebouwen ondergebracht en wordt het te groot om er enkel gerechtelijke werkzaamheden in onder te brengen. Het lijkt me dan ook niet onlogisch om er privéactiviteiten te organiseren.

 

Er komt ongeveer 44 969 m² vrij voor winkels, horecazaken, culturele, toeristische en andere commerciële activiteiten. Het is van een vergelijkbare grootte als Wijnegem Shopping Center. Met Uplace, de brownfields in Vilvoorde en de werkzaamheden aan de Van Praetlaan zou dat al het vierde soortgelijke winkelcentrum in het Brusselse zijn. Als daar een markt voor is, dan houd ik dat niet tegen. Als liberaal zou dat ongepast zijn.

 

Door het Justitiepaleis voor privéactiviteiten open te stellen, wordt de concurrentie met de andere winkels in de prestigieuze Louizalaan vergroot.

 

Zijn er al concrete plannen?

 

Hebt u een idee van de kostprijs?

 

Wat is de te volgen strategie? Wordt het globaal aan derden onderverhuurd? Wie neemt de investeringswerken op zich?

 

Kortom, wat is de stand van zaken?

 

Le président: M. Van Hecke est excusé.

 

08.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, je réagirai avec peut-être moins d'enthousiasme que mon collègue M. Van Biesen sur cette annonce que vous avez faite. Il est vrai que la Belgique est le pays du surréalisme. Décider de consacrer 45 000 m2 de la surface du Palais de justice de Bruxelles à des magasins, espaces horeca et autres activités culturelles, touristiques et commerciales, en réservant les étages supérieurs aux instances judiciaires dont la Cour de Cassation, c'est un peu étonnant et cela n'a pas manqué de susciter des réactions. Ce qui me fait dire qu'il a manqué au moins une étape dans votre annonce: celle de la concertation avec les représentants de la magistrature et des avocats, ainsi qu'avec les autorités régionales bruxelloises. Cette décision va clairement à l'encontre de la résolution adoptée le 10 février 2012 à l'unanimité du Parlement bruxellois qui disait notamment que "le Palais de Justice, tant symbole de la justice qu'élément inestimable du patrimoine commun, ne peut être confisqué aux citoyens" et qu'il doit conserver comme fonction principale la justice. Un ancien ministre de la Justice, Stefaan De Clerck, avait pris des engagements clairs en la matière.

 

Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous m'indiquer quelle est l'origine de cette décision d'affecter un volume si important du Palais de Justice de Bruxelles à des activités sans lien, voire même en contradiction avec l'activité de rendre la justice? Quelle concertation a-t-elle été mise en oeuvre préalablement avec les autorités judiciaires? Les autorités régionales bruxelloises ont-elles été consultées face à un projet aussi important? Une étude préalable en termes de potentiel commercial et d'impact socioéconomique a-t-elle été réalisée? J'ai lu aussi les critiques sur l'impact du commerce proche de l'avenue Louise et donc du Palais de Justice. Quel est le plan financier attaché à ce projet? Comment la Régie des Bâtiments répondra-t-elle aux besoins d'espace pour la justice bruxelloise? Comment assurer la bonne cohabitation entre des fonctions commerciales et une fonction de justice? Quel budget sera-t-il consacré à la relocalisation des activités judiciaires dans le Palais de Justice? Selon quel calendrier cette relocalisation sera-t-elle opérée? Un autre plan d'affectation et de rénovation du Palais de Justice est-il envisagé compte tenu des remarques négatives que votre annonce a suscitées. En général, vous êtes un peu plus prudent, monsieur le secrétaire d'État.

 

08.03 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik neem nota van de steun van collega Van Biesen voor een shoppingcenter onder het Justitiepaleis.

 

Alle gekheid op een stokje, en van gekheid kan men hier wel gewagen: ik was enigszins verbaasd, niet over de vragen – die had ik verwacht – maar wel over de reacties na een artikel in De Tijd.

 

Ik wil opnieuw een en ander op punt zetten en rechtzetten. Ik kan alleen maar verwijzen naar eerder dit jaar beantwoorde vragen, antwoorden die nog steeds van toepassing zijn en blijven.

 

De regering heeft op 7 februari 2013 het masterplan voor een beter beveiligde huisvesting voor de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus goedgekeurd, dat de volgende principes bevat. Er wordt gestreefd naar een gedeelde functie van het Justitiepaleis, zijnde een aantal gerechtelijke diensten die in het paleis blijven of er opnieuw naartoe gaan, en een aantal andere functies die in een deel van het paleis kunnen worden gerealiseerd.

 

Le Palais de Justice maintiendra sa fonction judiciaire, qui est primordiale – contrairement à ce qui a été énoncé.

 

Le choix du Conseil des ministres résulte d'un examen approfondi. Je me réfère à la décision qu'il avait déjà prise en 2010. Il s'agit d'un travail qui a pris des années. Tous les acteurs concernés ont été impliqués. La magistrature et les barreaux y ont participé par le biais du groupe de travail P1. Le fait est que tout le monde n'a pas la même opinion. Beaucoup de participants sont favorables à ce choix, surtout au sein du monde judiciaire. Cependant, une unanimité n'est malheureusement pas possible quand il s'agit d'un dossier aussi volumineux. Toutefois, nous avons essayé de tenir compte autant que possible des opinions des différents acteurs.

 

Certains services resteront installés dans le Palais. D'autres pourront y être de nouveau hébergés. La Cour de cassation, le parquet de cassation, la cour d'assises, le barreau ainsi que le restaurant du SPF Justice seront maintenus. De plus, le Collège des procureurs généraux, deux justices de paix ainsi que le tribunal de police y seront de nouveau accueillis.

 

Par ailleurs, les services correctionnels seront éloignés du Palais étant donné les problèmes de sécurisation. Je veux parler du tribunal de première instance, de la cour d'appel et du parquet général. En effet, il ressort d'une étude approfondie qu'il était impossible de garantir la sécurité de ces services au sein du Palais, en raison du coût, de l'infaisabilité technique et des dommages que cela causerait au bâtiment en tant que monument. Cependant, ils peuvent être hébergés à proximité immédiate du Palais de Justice, conformément au principe selon lequel un complexe judiciaire doit être développé autour de la place Poelaert.

 

Une étude relative à cette nouvelle location est en cours. Cela signifie que nous examinons plusieurs pistes et que nous sommes en train de négocier. Dès que l'étude aura été achevée, ses conclusions seront soumises au Conseil des ministres.

 

Naast de opgesomde justitiële functies zal er nog extra ruimte vrijkomen. Het gaat hier concreet over de sokkel, die bestaat uit vier verdiepingen en twee tussenverdiepingen, waar een andere ontwikkeling mogelijk is. Hier worden nieuwe culturele, toeristische of commerciële invullingen mogelijk op een oppervlakte van ongeveer 44 900 m².

 

Ik heb dat de vorige keer in exact dezelfde bewoordingen gezegd, zonder dat toen gelijkaardige conclusies werden getrokken. De creatie van een groot shoppingcentrum in het Justitiepaleis is nooit aan de orde geweest. Hierover werd nooit zo gecommuniceerd en dat zal ook nooit aan de orde zijn.

 

La cause de tout ceci, monsieur le président, c'est la parution d'un article dans un journal néerlandophone, dont l'auteur faisait remarquer que la superficie de 44 000 m² était équivalente à celle du Shopping Center de Wijnegem. Mais cela ne signifie aucunement que moi-même, mes collaborateurs et la Régie des Bâtiments avons suggéré un shopping center au sein du Palais! Personne n’a émis cette idée!

 

Om de mogelijkheden van die 44 000 m2 te onderzoeken, zal een consultant worden aangesteld. Het bestek is nu afgerond en wordt de komende week gepubliceerd. Onder normale omstandigheden kunnen wij dan in het najaar de opdracht gunnen. Het is de bedoeling dat de consultant, samen met de Regie, een marktonderzoek uitvoert naar mogelijke commerciële, culturele en sociale invullingen en onderzoekt welke combinaties mogelijk zijn, welke invulling al dan niet kan, gezien de deels justitiële bestemming van het paleis, en volgens welke exploitatievormen dat mogelijk moet zijn. Ik herhaal dat de justitiële bestemming de belangrijkste is. Alle andere bestemmingen zijn eraan ondergeschikt.

 

Pas na dat onderzoek zal op de verdere vragen geantwoord kunnen worden. Ik ben uiteraard bereid om het onderzoek hier te komen toelichten. Er zal rekening gehouden worden met alle betrokken actoren, waaronder ook de bevoegde Brusselse overheden. Dat staat in de nota aan de Ministerraad trouwens expliciet vermeld bij de taak van de consultant.

 

En effet, il n'est pas seulement nécessaire de rénover le Palais de Justice P1, mais également de restructurer le site Poelaert. Cela exige des concertations avec la Ville, la Région et tous les acteurs concernés.

 

08.04  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, bedankt voor uw antwoord.

 

Ik weet dat het niet de gewoonte is om bijkomende vragen te stellen, maar toch heb ik er enkele.

 

Hoeveel tijd krijgt de consultant voor de uitwerking van zijn opdracht? Gaat het om een opdracht van een aantal maanden of een aantal jaren? Hij moet consulteren welke de beste, verstandigste en meest rendabele invulling zal zijn voor die 44 000 m² oppervlakte. Als de consultant daartoe twee of drie jaar tijd krijgt, dan weten wij dat het project wel enkele jaren stilligt.

 

Vier verdiepingen en twee tussenverdiepingen krijgen dus een andere functie, maar het Justitiepaleis zelf is aan een grondige vernieuwing toe. Wordt daarmee gewacht tot er een oplossing gevonden is voor die vier verdiepingen en wordt er gewacht op het antwoord van de consultant alvorens de hoofdopdracht van het Justitiepaleis beter ingevuld zal worden, met andere woorden de renovatie van het Justitiepaleis? Ook wilt u nieuwe diensten terug naar het Justitiepaleis brengen. Zal die beweging al in gang worden gezet alvorens men weet wat men met die vier verdiepingen zal doen?

 

Als er gewacht wordt op een beslissing omtrent die vier verdiepingen, dan ligt de renovatie en de werking in het Justitiepaleis weer voor ettelijke jaren stil. Dat vind ik geen oplossing op termijn. Die site heeft immers, zoals u zelf zegt, nood aan renovatie. Het blijft ook een van de mooiste sites van Brussel en het zou jammer zijn als men niet sneller kan vooruitgaan, wanneer nu beslist wordt om enkele jaren te wachten en eerst studies te laten uitvoeren over wat er moet gebeuren met de commerciële ruimte.

 

Aan VTM zal ik melden dat zij opnames voor hun nieuwe reeksen nog niet in het Justitiepaleis moeten plannen.

 

08.05 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Ze kunnen in Wijnegem terecht!

 

08.06  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse. Ce dossier, tout sauf simple, couvre plus d'une législature, surtout si les législatures sont aussi courtes. C'est la raison pour laquelle il doit être bien étudié et les moments de concertation doivent avoir lieu au bon moment. J'entends qu'il s'agit ici d'une extrapolation journalistique, ou à tout le moins d'une comparaison utilisée qui a pu susciter de l'inquiétude, mais pour moi c'est un signal!

 

45 000 m² d'activités commerciales, culturelles, touristiques dans un palais de justice: même si celui de Bruxelles est très grand, il n'est pas évident d'y garder la primauté à la Justice. D'où les inquiétudes, d'où la nécessité d'activer le plus rapidement possible – même avant la fin de la phase d'étude – une concertation avec les autorités de la ville de Bruxelles et de la Région bruxelloise.

 

Ce peut être un projet où tout le monde gagne. On peut imaginer une amélioration, y compris en termes de mobilité, de l'aménagement de la place Poelaert, mais il faut que tout le monde soit partenaire. Or, ces articles malheureux parus dans De Tijd et dans L'Écho, et en tout cas l'interprétation qui en a été donnée, causent de l'inquiétude.

 

Cela risquerait peut-être d'empêcher le projet d'aboutir, en tenant compte autant que possible des desiderata des uns et des autres. Je vous engage vraiment dans le processus en cours de forcer cette rencontre à ce stade du développement.

 

08.07  Luk Van Biesen (Open Vld): (…) (geen micro)

 

08.08 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Het werk van de consultants zal zeker geen werk van een paar maanden zijn. Ik kan u uit het vuistje geen exacte timing geven. De ervaringen met het Justitiepaleis van Antwerpen leren mij dat een masterplan wel wat tijd vergt, omdat het eigenlijk in de feiten de voorbereiding inhoudt van het ontwerp.

 

Ik ben het met beide vraagstellers eens dat wij zo snel mogelijk voortgang moeten maken met het dossier om de degradatie van het gebouw zo snel mogelijk te kunnen stoppen. Wij moeten het gebouw zo snel mogelijk uit de steigers krijgen.

 

Le président: Ce sera pour votre successeur à moins que vous ne vous succédiez! Nous verrons d'ici-là!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Georges Gilkinet au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'affectation des bâtiments prévus pour la Protection civile à Gembloux" (n° 18647)

09 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de bestemming van de gebouwen die voorbestemd waren voor de Civiele Bescherming in Gembloux" (nr. 18647)

 

09.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, dans le cadre d'un débat en commission des Affaires sociales, votre collègue Mme De Block a confirmé la réduction des capacités d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est ainsi que le centre de Gembloux, géré par la Croix-Rouge, fermera très prochainement ses portes. Le travail qui a été effectué au sein de celui-ci par les travailleurs, mais aussi par les bénévoles, mérite d'ailleurs d'être salué.

 

Il convient maintenant de se pencher sur la future affectation du site de Gembloux, propriété de la Régie des Bâtiments, qui était initialement destiné à accueillir les services de la Protection civile. Débutés en 2008, les travaux de rénovation du site avaient coûté près de 15 millions d'euros. Or, il s'avère qu'en l'absence de moyens financiers suffisants, la Protection civile n'est pas en mesure de s'y installer.

 

Monsieur le secrétaire d'État, à présent que l'utilisation temporaire par la Croix-Rouge est terminée, quelle affectation est-elle envisagée pour le complexe de Gembloux? Une solution de plus long terme se dégage-t-elle? Des contacts ont-ils été pris avec les autorités communales afin de ne pas laisser ces bâtiments à l'abandon? Quel est le calendrier de la Régie des Bâtiments en fonction des projets que vous allez peut-être m'annoncer?

 

En raison d'un problème technique, une partie de l'enregistrement digital fait défaut. Pour la réponse à la question n° 18647 de M. Gilkinet, le compte rendu se base exceptionnellement sur le texte remis par le secrétaire d'État.

Ingevolge een technisch mankement ontbreekt een deel van de digitale geluidsopname. Voor het antwoord op vraag nr. 18647 van de heer Gilkinet steunt het verslag uitzonderlijk op de tekst die de staatssecretaris heeft overhandigd.

 

09.02  Servais Verherstraeten, secrétaire d'État: Monsieur Gilkinet, il est, en effet, confirmé que ma collègue Maggie De Block souhaite fermer ce centre, mais ceci n'a pas encore été officialisé.

 

Le SPF Finances a fait part à la Régie des Bâtiments de sa volonté de développer ses services Fin Shop et de regrouper les services de la Ville de Gembloux. Le site auquel vous faites référence pourrait répondre à ces besoins. Ceci ne pourra se concrétiser qu'une fois rendus les avis nécessaires de l'Inspection des Finances.

 

En cas de faisabilité et de disponibilité, le site serait utilisé, pour partie, par le regroupement des services du SPF Finances de la ville de Gembloux et, pour l'autre partie, par le service du Fin Shop.

 

Les bâtiments ne seront pas laissés à l'abandon, mais seront par contre rénovés et adaptés en fonction de leur nouvelle vocation.

 

Dès le départ des résidents étrangers, les services de la Croix-Rouge remettront en leur pristin état les bâtiments occupés par le Centre d'accueil pour réfugiés.

 

Si la piste de l'hébergement des services des Finances se confirme, certains travaux plus conséquents seront mis en adjudication dès réception du programme des besoins définitifs du SPF Finances et verront leur exécution fin 2013/début 2014.

 

L'occupation, du moins partielle, pourrait se faire avant la fin de l'année 2013.

 

09.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie. Il semble que Mme De Block a été claire et que la décision de fermeture du centre de la Croix-Rouge est définitive. Il faut à présent envisager une affectation pour ce site. Vous avouerez que le fait de réaliser des travaux pour 15 millions d'euros pour un centre pour la protection civile, avec ses spécificités (fosses pour les camions, cuisines de collectivités, etc.), et ne pas l'utiliser à cette fin est un énorme gaspillage. On essaie aujourd'hui de remplir cette propriété de la Régie des Bâtiments mais cela fait très cher pour un Fin Shop et ce n'est pas tout à fait adapté pour un service du SPF Finances car ce n'est pas dans le centre de la ville de Gembloux. De plus, vous nous annoncez de nouveaux frais car des hangars ne sont effectivement pas adaptés à des bureaux du SPF Finances. Je sais que vous gérez les conséquences du passé.

 

En Communauté française, dans les années 70 et 80, il y avait une très célèbre série télévisée qui s'appelait Le Journal des Travaux inutiles. À cette époque, l'État fédéral dépensait sans compter. Ici, nous sommes vraiment dans un cas typique de travaux inutiles. 15 millions d'euros pour un Fin Shop et pour des services du SPF Finances, c'est vraiment désespérant et les citoyens qui s'inquiètent d'une telle gabegie ont raison!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de keuringskwalificatie van de Regie der Gebouwen" (nr. 18541)

10 Question de M. Bert Wollants au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les qualifications dont doit disposer la Régie des Bâtiments pour pouvoir procéder à des homologations" (n° 18541)

 

10.01  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, binnen de Regie der Gebouwen is een directie Wettelijk Toezicht actief, die instaat voor diverse keuringen van installaties in federale overheidsgebouwen. Het gaat meer bepaald over de keuringen van elektrische installaties, liften, hefwerktuigen enzovoort. Voor het uitvoeren van dat soort keuringen is evenwel een accreditatie van Belac nodig.

 

De FOD Economie publiceert op regelmatige basis een lijst van geaccrediteerde organen en de domeinen waarvoor de accreditatie geldt. De laatste versie die ik heb gevonden, bijgewerkt tot 22 mei 2013, vermeldt dat de Regie der Gebouwen, directie Wettelijk Toezicht, niet langer geaccrediteerd is voor elektrische installaties en dat de accreditatie in opschorting is.

 

Daarnaast schijnt de Regie der Gebouwen ook met personeelsproblemen te kampen. Op korte termijn zou geen personeel meer voorhanden zijn dat over de nodige kwalificaties beschikt om nog door Belac te worden geaccrediteerd. Op het vlak van de technici voor het uitvoeren van de keuringen zelf zou er geen probleem zijn.

 

Dat roept natuurlijk een aantal vragen op.

 

Ten eerste, welk type keuringen van installaties behoort tot het takenpakket van de Regie der Gebouwen? Voor welke keuringen is de Regie der Gebouwen nog in regel op het vlak van de accreditatie? Klopt het dat de resterende accreditaties op het einde van dit jaar zullen vervallen?

 

Ten tweede, als de accreditatie voor elektrische installaties momenteel al opgeschort is, wie voert dan momenteel die keuringen uit? Welke gevolgen heeft dat voor de correcte keuring van de federale overheidsgebouwen?

 

Ten derde, is het zo dat op basis van het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften een risicoanalyse diende te worden uitgevoerd door de Regie der Gebouwen en dat de moderniseringswerken die daaraan gekoppeld zijn, eveneens moeten worden gekeurd door diezelfde Regie der Gebouwen? Ontstaat er een wettelijk probleem als de Regie der Gebouwen daarvoor niet langer geaccrediteerd is?

 

Ten vierde, momenteel heeft de dienst Wettelijk Toezicht een aantal mensen in dienst die alle keuringen op het terrein uitvoeren. Over hoeveel mensen gaat het en welk werk dienen zij te doen zodra men niet meer mag keuren?

 

Ten vijfde, als de keuringen binnenkort door externe firma's moeten worden uitgevoerd, wat zullen dan de jaarlijkse meerkosten voor de federale overheid zijn?

 

10.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: De diverse keuringen waarvoor de directie Wettelijk Toezicht van de Regie der Gebouwen instaat, zijn beschreven in artikel 2.13.1 van het administratief reglement van de Regie. Voor de laagspanningsinstallaties, de hef- en hijswerktuigen, de branddetectie, het evacuatiealarm en de veiligheidsverlichting gebeurt de controle door de dienst Wettelijk Toezicht van de Regie. De kosten zijn ten laste van de Regie.

 

De controles op de hoogspanningsinstallaties daarentegen gebeuren, volgens hetzelfde artikel 2.13.1 van het administratief reglement, steeds door een door de Regie aangeduide instantie. Die kosten zijn ten laste van de bezettende dienst. Momenteel beschikt de Regie nog over de accreditatie voor het wettelijk keuren van hef- en hijsinstallaties. De accreditaties betreffende de laagspanningsinstallaties, de branddetectie, het evacuatiealarm en de veiligheidsverlichting werden niet voortgezet.

 

Dringende keuringen van elektrische installaties worden momenteel per aparte aanvraag aan de dienst Elektriciteit, via een speciale gunning op factuur, per entiteit uitgevoerd.

 

Er wordt overwogen een algemeen kadercontract met identificatie van alle gebouwen uit te werken.

 

De dienst Elektriciteit heeft reeds jaren ervaring met het uitbesteden van wettelijk verplichte inspecties van hoogspanningsinstallaties. Er wordt onderzocht hoe zijn missie nu zou kunnen worden aangepast met de opvolging van de inspecties laagspanning.

 

Het KB van 9 maart 2003 verplicht inderdaad in hoofdstuk III, artikel 4 tot het uitvoeren van een risicoanalyse voor hef- en hijswerktuigen. Hetzelfde KB bepaalt in artikel 5, § 4 van hoofdstuk IV dat moderniseringswerken moeten worden gekeurd door hetzelfde organisme dat de risicoanalyse heeft uitgevoerd. In een afwijking is in de reglementering niet voorzien.

 

Binnen de Regie wordt onderzocht hoe de dienst Wettelijk Toezicht, die strikt genomen alleen de accreditatie heeft, samen met de cel Elektromechanica deze verantwoordelijkheid kan delen. De cel Elektromechanica is verantwoordelijk voor de projecten en het onderhoud van liften en hefwerktuigen. Per slot van rekening maken beide diensten deel uit van dezelfde Regie der Gebouwen.

 

Momenteel telt de directie Wettelijk Toezicht vijftien personeelsleden waarvan twee voor de afdeling Brand, zeven voor de afdeling Liften, vier administratieve krachten en één directeur, of samen 13,3 voltijdse equivalenten. Zoals gesteld, wordt onderzocht hoe deze controleurs kunnen samenwerken binnen andere diensten van de Regie der Gebouwen, meer bepaald de cel Elektromechanica. Een hertewerkstelling binnen de Regie vormt dus geen enkel probleem.

 

Op dit ogenblik wordt onderzocht wat best door de Regie der Gebouwen kan blijven gebeuren, en wat niet. De kostprijs hiervan is uiteraard een belangrijk element. Indien er merkelijke meerkosten zouden zijn bij uitbesteding, spreekt het voor zich dat eerder wordt geïnvesteerd in de versterking van de bestaande diensten.

 

10.03  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik mis toch nog een aantal antwoorden op mijn vragen.

 

In mijn eerste vraag heb ik u gevraagd of die accreditaties allemaal zullen vervallen op het einde van dit jaar. U bent daarop niet ingegaan. Ik veronderstel dat wij die vraag positief moeten beantwoorden en dat u effectief verwacht dat zij zullen vervallen. Ik vind dit toch een belangrijk punt.

 

Ik heb ook gevraagd naar de gevolgen voor de gebouwen. U zegt wat men momenteel doet voor de dringende keuringen. Zo is er bijvoorbeeld nog geen kadercontract. Betekent dit dan dat er vandaag laattijdige keuringen plaatsvinden en er gebouwen zijn die nog niet werden gekeurd? U gaat daar niet op in. Ik vind dit toch wel een bijzonder aandachtspunt.

 

Er is een wettelijk probleem, want enkel de keuringsmechanismen mogen dit opvolgen. U gaat in op de vraag of de dienst Wettelijk Toezicht zijn accreditatietaak kan delen. Mijnheer de staatssecretaris, op het einde van dit jaar verliest de dienst Wettelijk Toezicht zijn accreditatiebevoegdheid. Zij kunnen dus niets meer delen. Dit wil zeggen dat u ervoor moet zorgen dat het KB wordt nageleefd en dat u de nodige investeringen moet doen om ervoor te zorgen dat het personeel en zijn expertise in huis kan worden gehouden.

 

Dat doet u vandaag niet. Ik zal dus in ieder geval de voor het koninklijk besluit bevoegde collega’s De Coninck en Vande Lanotte vragen of het zomaar kan dat de Regie der Gebouwen op die manier te werk gaat. Ik kan mij voorstellen dat zij een andere mening hebben.

 

Ten slotte, als ik het goed begrijp, maakt u voor de uitbesteding offertes op zonder een definitieve kosten-batenanalyse. U weet nog niet wat de meerkosten zullen zijn, en als die te groot blijken wil u het alsnog zelf doen? Mijnheer de staatssecretaris, wij weten waar het probleem zit. U kunt die accreditatie niet meer krijgen, want u hebt de expertise niet meer en Belac is niet bereid u een accreditatie te geven.

 

De opschorting heeft natuurlijk een reden. Het feit dat de accreditaties vermoedelijk eind dit jaar vervallen, heeft ook een reden, namelijk dat er onvoldoende expertise aanwezig is en dat Belac niet wil meewerken. Ik accepteer uw antwoord op dat vlak dus niet.

 

Zoals u van mij gewend bent, zal ik dan ook verder op dit dossier doorgaan, want het hangt met haken en ogen aan elkaar.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de uitvoering van het federaal milieucharter" (nr. 18542)

11 Question de M. Bert Wollants au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'exécution de la charte environnementale fédérale" (n° 18542)

 

11.01  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, op 1 augustus 2002 — al even geleden dus — werd door de regering en de directeur-generaal van de Regie der Gebouwen het milieucharter ondertekend. Dat charter bevat de toepassing van de principes en actiethema's die in het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling zijn vervat. De inhoud is tweedelig. Het gaat, enerzijds, over thema's die alle federale administraties gemeen hebben, zoals het beheer van kantoorafval en het in acht nemen van milieucriteria bij de aankoop van goederen en diensten. Anderzijds gaat het om acties die eigen zijn aan de Regie der Gebouwen, zoals het sorteren van afbraak- en bouwafval en het rationeel energie- en waterverbruik in de overheidsgebouwen.

 

Een van de hoofddoelstellingen van het charter is de permanente verbetering van de milieuprestaties. Deze worden gevalideerd door het EMAS. In het reglement van deze laatste instelling wordt dit als volgt gedefinieerd: "Het proces van jaarlijkse verbetering van de meetbare resultaten van het milieubeheersysteem in verband met het beheer door een organisatie van haar belangrijkste milieuaspecten, op basis van haar beleid, doelstellingen en taakstellingen op milieugebied. De resultaten behoeven niet op alle activiteitsgebieden tegelijkertijd te worden verbeterd."

 

Om dit te realiseren werd een Federale Coördinatiecel voor Milieuzorgacties opgericht en werd er per FOD een milieucoördinator aangesteld die zich permanent met deze doelstelling bezighoudt.

 

Het charter werd elf jaar geleden ondertekend. Welke acties werden reeds ondernomen om een milieubeheersysteem conform de normen van het EMAS uit te werken?

 

Het EMAS evalueert, rapporteert en verbetert het milieubeleid en deelt op basis van zijn bevindingen certificaten uit. Werd het milieumanagementsysteem van de Regie der Gebouwen reeds geëvalueerd en beoordeeld door het EMAS? Wat waren de conclusies en werd die registratie, na elf jaar, verkregen?

 

Welke personeelsinzet werd tot nu toe aangewend tot het verkrijgen of trachten te verkrijgen van de EMAS-registratie?

 

Op welke manier worden de systemen desgevallend permanent verbeterd?

 

11.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer de voorzitter, de Regie der Gebouwen heeft niet gewacht op de ondertekening van het charter in augustus 2002 om strenge eisen op punt te stellen en te promoten inzake de controle van de milieukwaliteit van haar gebouwen. Dankzij haar bekwame studiedienst heeft de Regie der Gebouwen op dit vlak typevoorschriften opgesteld die regelmatig worden bijgewerkt teneinde te beantwoorden aan of zelfs beter te doen dan de reglementaire eisen ter zake. Ik wil u er trouwens aan herinneren dat het de Regie der Gebouwen was die het typebestek 105 heeft uitgewerkt en op punt heeft gesteld. Dit document is uitgegroeid tot een referentie op het vlak van HVAC.

 

In 2011 vond er een milieuanalyse plaats van de activiteiten van de Regie der Gebouwen. Naar aanleiding hiervan werden er prioritaire milieudoelstellingen naar voren geschoven en werd er een milieubeheersysteem opgezet.

 

Sinds 2012 heeft de Regie der Gebouwen een actieplan voor duurzame ontwikkeling opgesteld. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt, in het licht van zowel interne als externe opmerkingen. Een bijgewerkte papieren of digitale versie hiervan is verkrijgbaar.

 

Het plan werd eind 2012 door de cel Energie en Duurzame Ontwikkeling van de Regie der Gebouwen op de directievergadering van de Regie der Gebouwen voorgesteld en het werd goedgekeurd door het directiecomité. Het geeft een regelmatig bijgewerkte synthese van de verplichtingen van de Regie der Gebouwen inzake duurzame ontwikkeling. Het geeft ook een concreet voorbeeld van de voortgang van de acties en van de effectieve behandeling ervan.

 

Inzake de conclusies en de EMAS-registratie kan ik meegeven dat de conclusies het actieplan inzake duurzame ontwikkeling van de Regie der Gebouwen en het EMAS waren. Het document dat u hebt gekregen, bevat een beknopt organogram met de doelstellingen en acties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het algemeen actieplan voor duurzame ontwikkeling van de Regie der Gebouwen en het beperktere EMAS-luik.

 

Inzake de auditprocedures vindt u hierna een overzicht van de interventies.

 

De externe audit door het controleorganisme AIB-Vinçotte begon op woensdag 12 december 2012. Die dag werd voornamelijk gewijd aan het onderzoek van de documenten, namelijk de milieuanalyse, het actieplan, de milieuverklaring, de milieubeleidsverklaring, de procedures en de plaatsbeschrijving. De audit werd in februari en maart 2013 voortgezet.

 

Intussen vond half december 2012 de tweede jaarlijkse audit inzake reglementaire conformiteit plaats in de hoofdzetel van de Regie der Gebouwen. De eerste audit dateert van juni 2011. Er werden diverse inbreuken opgespoord. In overleg met de beheersdienst worden momenteel correctieve acties ondernomen. De registers waarin de indicatoren worden bijgehouden, werden met de gegevens voor 2012 aangevuld.

 

Van april tot augustus 2013 loopt er een interne audit 2013.

 

In januari 2013 werden de EMAS-procedures verspreid. Interne communicatie over het EMAS en over de lopende acties in toepassing van het communicatieplan en het milieubeleid werd medegedeeld.

 

Van naspoorbaarheid en van correctieve en preventieve acties wordt werk gemaakt. De milieuhandleiding werd bijgewerkt, met tekst en verwijzing naar goede praktijken, naar aanleiding van de evoluties van het MBS.

 

De afwerking van de milieuverklaring is aan de gang. De voltooiing is in het vroege najaar van 2013 gepland.

 

Inzake de concretisering van de beslissing naar aanleiding van de beoordeling door de directie zijn het opleidingsplan en het auditplan 2013-2015 aan de gang.

 

De heer Hermoye staat bij de Regie der Gebouwen in voor het bevorderen en het coördineren van de voormelde acties en is verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling bij de Regie der Gebouwen, waar hij reeds meer dan dertig jaar ervaring heeft opgebouwd.

 

Het organiseren van regelmatige evaluaties ligt aan de grondslag van het systeem. Volgens EMAS-procedure 9 wordt een overzicht van de overtredingen gemaakt en wordt een actieplan met aan te brengen verbeteringen opgesteld. U kunt op verzoek een overzicht betreffende de stand van zaken van de verbeteringen krijgen.

 

11.03  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. Ik zal het allemaal nog eens nalezen, maar het is mij aan het eind van uw hele uitleg nog altijd niet duidelijk of de Regie der Gebouwen de EMAS-registratie heeft bekomen of niet. Is ze soms nog steeds bezig met dit proces dat elf jaar geleden is gestart?

 

Ik noteer dat ik hierop geen antwoord krijg.

 

Ik meen dat wij met een probleem zitten als dat niet in orde komt en als u zo veel tekst nodig hebt om uit te maken dat u van alles aan het doen bent, maar dat de EMAS-registratie er nog niet is.

 

Bovendien wil ik nogmaals verwijzen naar het antwoord dat u mij hebt gegeven op mijn schriftelijke vraag aangaande het energieverbruik van de federale overheidsgebouwen. Als u daarmee naar het EMAS gaat, lachen zij u vierkant uit. U houdt geen stookolieverbruik bij, u gelooft niet in energieaudits bij de Regie der Gebouwen en u hebt beslist dat u het energieverbruik zult monitoren vanaf het jaar 2013. U zegt dat u wel degelijk investeert in rationeel energiegebruik, voornamelijk eind jaren ’80, begin jaren ’90. Mijnheer de staatssecretaris, dat is niet ernstig. Op die manier zult u nooit een degelijk milieu- en energiebeleid kunnen voorleggen binnen de Regie der Gebouwen.

 

Hoelang zullen wij nog moeten wachten op een degelijk beleid ter zake? En dit terwijl u van alle bedrijven verwacht dat zij wel een degelijk energiebeleid voeren. Ik meen dat u op dat vlak toch nog wat lessen te leren hebt. U kent wellicht het actieplan voor de Vlaamse overheidsgebouwen zeer goed. Doe daar eens inspiratie op; u zult er een heel eind verder mee komen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sophie De Wit aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het onderzoek naar extra verdiepingen op de gevangenis van Ieper" (nr. 18445)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het stilliggen van de werkzaamheden in de gevangenis van Ieper" (nr. 18493)

12 Questions jointes de

- Mme Sophie De Wit au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'étude relative à l'aménagement d'étages supplémentaires à la prison d'Ypres" (n° 18445)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'interruption des travaux à la prison d'Ypres" (n° 18493)

 

12.01  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, begin dit jaar konden wij vernemen dat een uitbreiding van de gevangenis van Ieper werd onderzocht. Er werd gedacht aan dertig tot zestig extra cellen. Dan zouden er 110 personen kunnen zitten, terwijl er nu maar plaats is voor 60, dus bijna een verdubbeling van de capaciteit.

 

Daarvoor moet worden onderzocht of het gebouw stabiel genoeg is voor één of twee verdiepingen. De FOD Justitie gaf de Regie der Gebouwen de opdracht voor dat onderzoek dat in het voorjaar zou gebeuren. Intussen is het zomer, of zou het zomer moeten zijn. Het stadsbestuur van Ieper had geen bezwaar en was zelfs voorstander van de plannen. Het zou ook kunnen passen in het Masterplan Tris om andere gevangenissen te bouwen of te renoveren.

 

Is het onderzoek ondertussen afgerond? Zo ja, wat was de conclusie? Zo neen, wanneer mag het rapport worden verwacht?

 

Indien het onderzoek al is uitgevoerd, welke beslissing heeft de regering hieraan gekoppeld? Wij weten dat het gebouw stabiel genoeg is, maar dan moet nog worden beslist wat men zal doen.

 

Indien wordt besloten tot een uitbreiding, hoeveel cellen zullen worden bijgebouwd? Zullen dat meer of minder dan dertig tot zestig extra cellen zijn?

 

In welk budget wordt daarvoor voorzien? Wat betekent het voor de werkgelegenheid?

 

Indien niet wordt besloten tot een uitbreiding, waarom niet? Bestaat er misschien een mogelijkheid in andere gevangenissen?

 

Men plande ook renovatiewerken aan de keuken, de kantoren en de ontvangstruimte in Ieper. Wat is de stand van zaken daar?

 

Ten slotte – het stond ook in de beleidsnota van de minister van Justitie – zou het zinvol en nuttig zijn dat het Parlement wat meer informatie kreeg over de inhoud van het Masterplan Tris voor het gevangeniswezen. Vanwaar komt die Tris? Is het om het te laten rijmen op bis? Maar dat is niet zo belangrijk, ik weet liever wat in het plan staat dan waarom het zo heet.

 

12.02  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, graag vraag ik u naar de stand van zaken van het stabiliteitsonderzoek dat door de Regie der Gebouwen moet worden uitgevoerd om na te gaan of er een extra verdieping kan worden gebouwd op het achterste gedeelte van de gevangenis van Ieper.

 

Mijn vraag gaat ook over de stand van zaken van de verbouwingswerken in de Ieperse gevangenis, die sinds 2005 aan de gang zijn. Als ik goed ben ingelicht, is de ruwbouw zo goed als afgewerkt, maar is er nog steeds een probleem inzake de levering van het veiligheidsglas. Er is een probleem met dat veiligheidsglas, waardoor het blijkbaar niet kan worden geplaatst, waardoor de ruwbouwfase niet kan worden voltooid en de afwerkingfase, die al toegekend is, niet kan worden aangevat.

 

Graag krijg ik van u de juiste stand van zaken. Klopt het dat er nog altijd een probleem is met het veiligheidsglas? Kunt u het probleem schetsen?

 

Wat zijn de oplossingen? Wat betekent dit voor de timing van de werken aan de gevangenis? Hoeveel vertraging is er opgelopen? Welke meerkosten zijn daaraan verbonden?

 

Wanneer zal de afwerkingfase kunnen starten? Wanneer moet die afgerond zijn?

 

12.03 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer de voorzitter, collega’s, inzake de renovatiewerken aan de Ieperse gevangenis kan ik u het volgende meedelen.

 

Er is inderdaad een probleem met de levering van het veiligheidsglas. Het beantwoordt niet volledig aan de bepalingen van het lastenboek. De Regie onderhandelt op dit moment met de eigenaar om een snelle plaatsing conform het bestek te kunnen verkrijgen.

 

Volgens de initiële planning had de ruwbouw in mei 2013 voltooid moeten zijn. Wij hopen deze fase zo snel mogelijk te kunnen afronden, zodat de vertraging beperkt blijft. Het is wel belangrijk te vermelden dat een beperkte vertraging niet opweegt tegen het operationele nadeel van een oplevering volgens de planning maar niet volgens de gevraagde normen. Meerkosten zijn er voorlopig niet.

 

De bouwkundige afwerkingsfase is reeds aanbesteed en de nodige kredieten ervoor zijn vastgelegd. Voor de technische uitrusting zijn de studies voltooid. De deelprojecten worden binnenkort aanbesteed. De voltooiingswerken zouden eind 2013 worden aangevangen. De installatie van de keuken ligt nog ter studie. Die zal in de eerste helft van 2014 kunnen worden aanbesteed. De voltooiing van het hele project wordt verwacht tegen eind 2015, begin 2016.

 

Het vooronderzoek naar de stabiliteit van het gebouw is afgerond. Daaruit blijkt dat een uitbreiding op de bestaande paalfundering mogelijk is, op voorwaarde dat de uitbreiding zodanig wordt geconcipieerd dat het gewicht beperkt wordt.

 

De keuze van de materialen dient te gebeuren in overleg met Justitie, gelet op de correlatie tussen de aard van het materiaal en de uitbraakgevoeligheid.

 

Indien voor twee bijkomende verdiepingen wordt geopteerd, wat op 60 cellen zou neerkomen, zal de bestaande fundering moeten worden versterkt, wat volgens de studie technisch niet onmogelijk lijkt.

 

Een studie ten gronde zal evenwel noodzakelijk zijn, maar die studie kan slechts worden uitgevoerd als alle parameters van het project gekend zijn, zoals het aantal bouwlagen, de materialen, het concept, room-by-roombeschrijving.

 

Over de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit in zijn geheel is vandaag nog geen beslissing genomen omdat er nog geen goedkeuring van de regering is voor een uitbreiding van de capaciteit.

 

Het is inderdaad zo dat in samenwerking met de minister van Justitie gewerkt wordt aan de voorbereiding van een Masterplan Ter, maar dit is nog niet goedgekeurd. Het dossier ligt momenteel voor bij de Inspectie van Financiën van Justitie.

 

Het plan omvat, zoals reeds eerder meegedeeld, een aantal nieuwe projecten en ook een aantal uitbreidingen. Hierover kan pas meer uitleg worden gegeven als dit is goedgekeurd.

 

Na deze goedkeuring moet nog een en ander worden uitgeklaard met betrekking tot de kostenefficiëntie van het project, de mogelijkheden met betrekking tot het materiaalgebruik, de beschrijving van de behoeften enzovoort.

 

In de huidige stand van zaken kan nog geen raming van de kosten, geen timing voor het project of een prognose over het noodzakelijk aantal extra personeelsleden worden gegeven.

 

12.04  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. U moet eens aan de minister van Justitie vragen of het wel over hetzelfde masterplan gaat. Zij heeft het over het Masterplan Tris in haar beleidsnota. Misschien zit daar de verwarring.

 

Voor haar is dat al een vaststaand feit. Ik hoor hier vandaag dat daaraan nog heel veel werk is en dat er zelfs nog geen volledige goedkeuring is. Wij zullen dit dossier goed opvolgen, want dit is wel belangrijk.

 

Ondanks alle inspanningen – en gelukkig hebben een aantal procedures eindelijk hun beloop gekend, waardoor wij op andere plaatsen kunnen starten – weten wij dat er nog altijd een serieuze overbevolking is.

 

Ik ben blij te horen dat het technisch mogelijk zal zijn en ik hoop dat u verder gaat met die studie om te bekijken wat er kan, zodat dit dossier vooruitgaat.

 

U zegt dat de renovatiewerken in 2015 zullen worden afgerond. Dan zijn wij weeral twee jaar verder. Ondertussen puilen de cellen uit. Er is geen tijd om te talmen. Er moet snel worden gehandeld.

 

Wij volgen dit verder op, mijnheer de staatssecretaris. Ik hoop dat de inhoud, de timing en de capaciteit snel concreter worden.

 

12.05  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik stel vast dat de problemen met het veiligheidsglas blijven aanslepen. Ik vernam al in december dat de werken stillagen omwille van dat probleem. Er zou een gerechtelijke procedure hangende zijn.

 

Ik heb dat niet letterlijk gevraagd, maar ik hoop in elk geval dat wij niet nog enige tijd zoet zijn met de discussie over dat veiligheidsglas. De werken zijn al acht jaar bezig en zouden voor de mensen die in de gevangenissen tewerkgesteld zijn en voor de gedetineerden toch best opschieten.

 

Vandaar mijn oproep om bij de verantwoordelijken – dat zijn waarschijnlijk de aannemer en het glasbedrijf – aan te dringen om tot een oplossing te komen, zodat de werken vooruit kunnen gaan.

 

Het tweede deel van uw antwoord stemt mij tevreden. De stabiliteitsstudie is afgerond en een uitbreiding blijkt mogelijk te zijn. Dat is positief voor de capaciteit van onze gevangenissen en voor mijn streek.

 

In West-Vlaanderen was er tot nu toe immers geen uitbreiding van de gevangeniscapaciteit gepland. Dat zou nu voor Ieper wel mogelijk zijn, wat gunstig is voor de tewerkstelling en voor de ontwikkeling van deze streek.

 

Dit is positief en ik volg het verder op.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de overname van het vredegerecht te Wervik door de Regie der Gebouwen" (nr. 18494)

13 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la reprise de la justice de paix de Wervik par la Régie des Bâtiments" (n° 18494)

 

13.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, de federale overheid neemt stelselmatig alle gebouwen voor de vredegerechten over. In West-Vlaanderen werden in augustus vorig jaar nog slechts 3 van de 15 vredegerechten gehuisvest in een eigendom van een stad of gemeente.

 

Mijn vraag gaat in de eerste plaats over Wervik. In 2009 al werd beslist dat de Regie dit jaar de huisvesting zou overnemen. Het tweede vredegerecht is dat van Nieuwpoort, waar het gebouw met hoge prioriteit zou worden verlaten. In Waregem ten slotte, zou de Regie nakijken of de eigendom van de gemeente kan worden overgenomen.

 

Ik zou graag een stand van zaken over de huisvesting van die drie vredegerechten krijgen. Wanneer zal de overname door de Regie een feit zijn en op welke manier zal die gebeuren?

 

13.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mevrouw Lahaye-Battheu, het globale dossier werd inderdaad goedgekeurd. Het voorstel werd ondertussen verstuurd naar de Raad van State en reeds aangepast aan zijn opmerkingen. Het dossier volgt dus de normale gang van zaken.

 

Op 11 september 2011 besliste de Ministerraad om een deel van de dienstensite van de stad Wervik in huur te nemen voor het vredegerecht. Dat bouwproject bevindt zich in de fase van uitvoering. Het vredegerecht zal naar verwachting rond de jaarwisseling kunnen verhuizen naar zijn nieuwe locatie. De ruimtes zullen door de Regie der Gebouwen in huur worden genomen van de stad.

 

Het vredegerecht van Waregem bevindt zich in een gebouw dat eigendom is van het Waregems autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling, dat door de stad wordt gehuurd. De locatie voldoet aan de behoeften en kan behouden blijven. Wanneer het ontwerp van wet dat de huisvestingsverplichting van de vredegerechten naar het federale niveau brengt, zal zijn goedgekeurd door het Parlement, zal de Regie der Gebouwen bekijken op welke wijze de huisvesting voor dat concreet dossier bij voorkeur kan worden gerealiseerd. Waarschijnlijk zal het huurcontract worden overgenomen.

 

Het vredegerecht van Nieuwpoort bevindt zich in een gebouw dat eigendom is van de gemeente en dat moet worden verlaten, omdat het niet meer voldoet aan de huidige functionele eisen. De Regie der Gebouwen zal in overleg met de FOD Justitie de mogelijkheid tot herhuisvesting van het vredegerecht onderzoeken. Om te anticiperen op de overdracht van de huisvestingsplicht naar het federale niveau, zal in eerste instantie worden bekeken welke mogelijkheden er zijn met het patrimonium dat federaal reeds in beheer is. Een concrete oplossing is er momenteel echter nog niet.

 

13.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor het antwoord. Bijkomend wil ik nog vragen of u een zicht hebt op de timing voor de behandeling van het voorontwerp.

 

13.04 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: We staan natuurlijk kort voor het parlementair reces. Ik vermoed dat de definitieve afhandeling in de twee assemblees wellicht in het najaar zal plaatsvinden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: La question n° 18672 de Mme Galant est reportée.

 

14 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de renovatie van het gerechtsgebouw te Ieper" (nr. 18675)

14 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la rénovation du palais de justice de la ville d'Ypres" (n° 18675)

 

14.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ook aan het gerechtsgebouw in Ieper werden renovatiewerken uitgevoerd. Aanvankelijk werd aangenomen dat deze werken eind 2012 zouden worden beëindigd. Dat antwoordde u mij in de maand juni van vorig jaar. De werken hebben echter een beetje vertraging opgelopen en zijn nog niet helemaal afgerond. Volgens de inlichtingen waarover ik beschik zou het gelijkvloers wel zijn afgewerkt, maar moet er nog een en ander gebeuren op de verdiepingen.

 

Het parket is voor de duur van de werken verhuisd naar de D’Hondtstraat 13 in Ieper. Dit pand wordt gehuurd door de Regie der Gebouwen. Eenmaal het parket kan terugkeren naar het gerenoveerde gerechtsgebouw zal de D’Hondtstraat 13 worden ingenomen door het justitiehuis, want in het huidige gebouw van het justitiehuis moeten ook verbouwingswerken gebeuren. De huurovereenkomst met de D’Hondtstraat 13 is jaarlijks opzegbaar en zal pas worden opgezegd als ook de renovatie van het Colaertplein voltooid is.

 

Mijnheer de staatssecretaris, wat is de stand van zaken van de renovatiewerken van het gerechtsgebouw? Zijn deze al dan niet volledig afgerond? Zo nee, wat moet er nog gebeuren? Wanneer is het einde van de werken gepland?

 

Is het mogelijk om het gebouw gesplitst in gebruik te nemen? Hiermee bedoel ik de benedenverdieping eerst in gebruik te laten nemen door de rechtbank en op een later tijdstip de verdiepingen in gebruik te laten nemen door het parket.

 

Wanneer zullen de verbouwingswerken in het justitiehuis starten? Wanneer is de verhuis van het justitiehuis gepland? Zal het parket tegen die tijd teruggekeerd zijn naar het gerechtsgebouw? Hoelang zullen de verbouwingswerken in het justitiehuis duren? Hoelang zal de huurovereenkomst voor de D’Hondtstraat vermoedelijk nog lopen?

 

Mijn laatste vraag gaat over de loods in de Bloemenstraat in Ieper, die als opslagruimte wordt gehuurd voor het gerechtsgebouw. Zal deze huur al dan niet moeten worden bestendigd?

 

14.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer de voorzitter, collega, met betrekking tot de renovatiewerken in het gerechtsgebouw zelf kan ik u zeggen dat de bouwkundige werken inderdaad klaar zijn. Momenteel worden er nog moderniseringswerken uitgevoerd aan de liften. Wij hopen dat alle werken voltooid zullen zijn in het vroege najaar.

 

De gelijkvloerse verdieping kan in september-oktober door de rechtbank van eerste aanleg in gebruik worden genomen. Om organisatorische redenen wordt de toegang nog via de Korte Torhoutstraat gepland. In de loop van het najaar wordt door Justitie gestart met de verhuis van de parketdiensten naar de overige verdiepingen. Vanaf de algemene ingebruikname zal het gebouw langs de hoofdingang aan de Markt toegankelijk zijn. Het nieuwe en gerenoveerde complex zal dan één geheel vormen.

 

In het regeerakkoord en de staatshervorming is een overdracht van de bevoegdheden van de justitiehuizen aan de Gemeenschappen opgenomen. Er wordt momenteel een nota voor de Ministerraad voorbereid, waarin een aantal dringende dossiers, waaronder het dossier-Ieper, zullen worden voorgesteld. De Ministerraad zal worden verzocht zich over het dossier uit te spreken, nadat de acht politieke partijen die de institutionele meerderheid vormen, zich er ook over hebben uitgesproken.

 

Met de dienst Justitiehuizen werd een tijdelijke verhuis naar de D’Hondtstraat 13 besproken. De verhuis werd door de dienst echter geweigerd, aangezien er nog geen concreet antwoord van de Ministerraad is over de renovatie van het huidige pand en de dienst dus geen zicht heeft op de timing. De huur werd dan ook tegen 31 oktober aanstaande opgezegd.

 

Ten slotte, in antwoord op uw vraag over de loods in de Bloemenstraat, kan ik u melden dat, rekening houdende met de benodigde opslagcapaciteit van Justitie, op 1 oktober 2010 de huur van de loods voor een periode van negen jaar werd aangegaan. De bewuste extra opslagcapaciteit blijft derhalve tot het einde van het contract ter beschikking van Justitie.

 

14.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord en ik heb geen repliek.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: La question n° 18742 de M. Destrebecq est transformée en question écrite.

 

15 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de mogelijkheden om gerechtsgebouwen beter in te richten" (nr. 18829)

15 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les possiblités d'améliorer l'aménagement des palais de justice" (n° 18829)

 

15.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik kom terug op een vraag die ik al eens heb gesteld, maar die meer dan ooit actueel is omdat de familierechtbank vandaag onder andere geagendeerd staat op de commissie voor de Justitie.

 

Familiale geschillen worden op een andere manier behandeld dan voorheen. Er wordt veel meer ingezet op bemiddeling en minnelijke schikking. Daardoor worden de grote zittingszalen die de historische gerechtsgebouwen hadden, minder gebruikt en moeten wij meer kunnen gaan naar kleinere lokalen waar partijen met advocaten kunnen samen zitten om nog te onderhandelen.

 

Ik geef het voorbeeld van de rechtbank in Ieper, waar ik vanochtend nog was en waar er een zitting van de jeugdrechtbank was. Ik stelde daar vast dat in de hal, waar iedereen passeert en men alles kan horen, advocaten met partijen aan het onderhandelen waren over de verblijfsregeling voor de kinderen.

 

Ik vind zoiets heel jammer omdat het delicate discussies zijn die Justitie zou moeten kunnen laten doorgaan in gepaste ruimtes. Ik stel geen hoge eisen, maar vraag dat er zou worden meegedacht bij de inrichting van de gerechtsgebouwen, rekening houdend met de evolutie van de procedures, waarbij het pleiten tegen elkaar evolueert naar meer regelingen, minnelijke schikkingen en bemiddelingen.

 

Ik wil vandaag nogmaals onder de aandacht brengen dat er daarvoor aandacht moet zijn bij de inrichting van gerenoveerde of nieuwe gerechtsgebouwen. Mijnheer de staatssecretaris, in dat licht wil ik vandaag vragen welke gerechtsgebouwen momenteel in een aanpassings-, verbouwings- of opbouwfase zijn.

 

Hoe wordt bij die werken door de Regie der Gebouwen rekening gehouden met de toepassing van de wet die ik zonet heb geschetst?

 

15.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lahaye-Battheu, ieder jaar voert de Regie der Gebouwen een aantal aanzienlijke projecten, interventies, kleine aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden uit in gerechtsgebouwen, verspreid over het gehele land.

 

Zo werden bijvoorbeeld in 2012 alleen al bouwprojecten uitgevoerd in 95 verschillende gerechtsgebouwen. Daaraan dienen nog alle gewone onderhoudswerkzaamheden, kleine herstellingen en alle dossiers in het raam van de inhuurneming toegevoegd.

 

Voor 2013 werden momenteel reeds projecten gepland in 59 verschillende gerechtsgebouwen, een aantal dat nog zal stijgen in de tweede helft van het jaar.

 

Een gedetailleerde lijst van al deze interventies, gaande van kleine aanpassingen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden tot het vervangen van daken, het herinrichten van zittingszalen, totale renovaties en nieuwbouwprojecten, is te lang om hier toe te lichten en vraagt het nodige concrete opzoekingswerk.

 

Bovendien zou dit weinig bijdragen aan de concrete vraag, vermits hieruit niet kan worden afgeleid in welke mate het gaat om in de vraag aangehaalde aanpassingswerken.

 

Telkens wanneer de Regie der Gebouwen interventies uitvoert op vraag van haar klant, in casu de FOD Justitie, wordt deze vraag door de klant beschreven in een behoefteprogramma. Dit behoefteprogramma dient eerst door de Inspectie van Financiën van de klant te worden gevalideerd op het vlak van de werking van de gerechtelijke diensten en hun personeelskader.

 

Vervolgens wordt het door de Inspectie van Financiën geaccrediteerd en door de Regie der Gebouwen beoordeeld op de gevraagde oppervlaktes, in overeenstemming met de nieuwe oppervlaktenorm.

 

De gerechtelijke diensten kunnen via hun centrale administratie hun noden betreffende onder meer de in de vraag aangehaalde wet zelf inschatten, beschrijven en bezorgen aan de Regie der Gebouwen voor realisatie. Door de nauwe samenwerking tussen beide administraties kunnen gevraagde interventies vervolgens worden ingeplant in functie van de werking van de gerechtelijke dienst, enerzijds, en de toegekende prioriteiten Algemene Planning van de diensten van de Regie der Gebouwen, anderzijds.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Question de M. Georges Gilkinet au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la construction d'une prison de haute sécurité à Achêne" (n° 18663)

16 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de bouw van een zwaarbeveiligde gevangenis in Achêne" (nr. 18663)

 

16.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, en 2006-2007, la Régie des Bâtiments faisait l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 8 hectares à Achêne, dans la commune de Ciney située en province de Namur, pour un montant de 778 935 euros. Six ans plus tard, l'affectation du terrain acheté au Bureau économique de la province de Namur n'a pas encore été décidée, ce qui est problématique économiquement parlant puisque, en Wallonie comme en Flandre, les terrains de cette qualité sont rares et que des entreprises sont en recherche d'endroits pour investir.

 

Depuis quelques semaines, la construction d'une prison de haute sécurité sur le site d'Achêne est à nouveau évoquée dans les médias. La Direction générale des Établissements pénitentiaires (EPI) envisagerait la construction sur ledit site d'une prison destinée à accueillir 120 détenus à haut risque. Comme vous pouvez le supposer, cette éventualité suscite une certaine inquiétude parmi les riverains et les occupants de la zone de police concernée.

 

Monsieur le secrétaire d'État, je compte bien interroger également la ministre de la Justice sur le sujet. En attendant, c'est vous que j'interroge en tant que responsable de la construction des bâtiments. Ainsi, confirmez-vous ce projet de la DG EPI de construction d'une prison de haute sécurité pour 120 détenus en collaboration avec la Régie des Bâtiments? Cette dernière estime-t-elle que le site d'Achêne est propice pour ce type d'implantation? Quel serait le budget consacré à ce projet?

 

Pouvez-vous me dire si une concertation préalable avec les responsables locaux a été mise en œuvre, afin notamment d'informer la population riveraine et de prendre en compte ses préoccupations dans la mise en oeuvre de ce projet?

 

Pouvez-vous m'indiquer comment évolue le projet de construction d'une prison à Sambreville? Quel est le calendrier adapté à son sujet? Dans quel délai la Régie des Bâtiments prendra-t-elle une décision définitive quant à l'affectation du terrain d'Achêne?

 

En cas d'absence de projet sur le site, dans l'hypothèse où cette prison de sécurité ne se construirait pas, est-il envisagé de réaffecter le site à de l'activité économique? Le cas échéant, je peux vous présenter l'un ou l'autre entrepreneur intéressé.

 

16.02  Servais Verherstraeten, secrétaire d'État: Cher collègue, vu le transfert des compétences dans le cadre de la réforme de l'État, le projet de construire un centre fermé pour jeunes à Achêne a été abandonné.

 

À la suite du manque de place dans les prisons, le SPF Justice a souhaité pouvoir disposer du projet tel qu'étudié pour la réalisation du Centre pour jeunes mineurs, c'est-à-dire sous forme pavillonnaire, autrement dit une prison de haute sécurité - 134 détenus. C'est le SPF Justice qui décide de la destination du projet. Si celui-ci est validé, il demandera à la Régie de l'exécuter.

 

Le projet a été adapté et préparé, mais nous devons attendre. En effet, la proposition de la modification de destination doit encore être soumise pour approbation au Conseil des ministres. Jusqu'à présent, aucun projet autre que celui de la prison de haute sécurité n'a été envisagé.

 

Le site d'Achêne est susceptible d'accueillir cet établissement. Si le projet devait se réaliser, une nouvelle demande de permis serait toutefois nécessaire.

 

La dernière estimation s'élève à un montant d'environ 60 millions d'euros.

 

Le 5 mai 2010, une présentation publique du projet initial de centre d'enfermement pour jeunes a obtenu un accueil favorable des membres du Collège présents.

 

Entre-temps, une concertation a été organisée avec la justice et les autorités locales. Lors d'une réunion d'information destinée à la population, la justice présentera le projet en association avec la Régie, comme cela se fait à chaque reprise.

 

S'agissant du dossier Sambreville, l'étude globale de faisabilité a été achevée et présentée au début de l'année. Une étude complémentaire va être lancée afin de disposer des données relatives à la pollution et à la capacité portante du sous-sol.

 

16.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour ces précisions.

 

Comme je l'avais annoncé en vous posant ma question, j'interrogerai également la ministre de la Justice pour connaître ses véritables intentions et le calendrier du gouvernement. Je lui demanderai aussi quels sont les moyens disponibles pour la construction d'établissements pénitentiaires, étant entendu que ceux qui sont mobilisés pour la rénovation des bâtiments existants sont énormes.

 

Des décisions déjà prises, comme pour Sambreville, n'ont pas encore été mises en œuvre malgré les réponses régulièrement apportées aux questions posées, dont celles concernant la pollution du sol.

 

Dans ce dossier comme dans d'autres, il conviendrait d'organiser une concertation la plus large possible entre les autorités et la population locale. J'insiste pour que chacun y reste attentif.

 

De même, il convient de rester attentif au fait que, si ce projet ne devait pas se réaliser, il serait urgent de réaffecter ce terrain à de l'activité économique: les demandes et les besoins sont importants. Une prison est aussi une activité économique, mais moins productive que souhaitée.

 

Nous resterons donc attentifs au devenir de ce dossier.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 18763 de Mme Meire est reportée. La question n° 18855 de M. Veys est transformée en question écrite.

 

La réunion publique de commission est levée à 11.58 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.58 uur.