Commission des Finances et du Budget

Commissie voor de Financiën en de Begroting

 

du

 

Mardi 28 janvier 2014

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 28 januari 2014

 

Namiddag

 

______

 

 


Le développement des questions et interpellations commence à 15.55 heures. La réunion est présidée par M. Georges Gilkinet.

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 15.55 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Georges Gilkinet.

 

01 Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "telefonische incasso" (nr. 21490)

01 Question de M. Carl Devlies au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "un contact téléphonique avec les contribuables ayant une dette fiscale" (n° 21490)

 

01.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, in Nederland werd een proefproject opgestart waarbij burgers met een belastingsschuld eerst vriendelijk worden opgebeld alvorens de fiscus hen een dwangbevel bezorgt.

 

De resultaten van dat proefproject schijnen zeer positief te zijn. In 60 % van de situaties lukte het de fiscus om iemand met een belastingsschuld aan de telefoon te krijgen. Drie kwart van die gesprekken leidde tot een telefonische incasso en een terugbetalingsregeling. Daaruit blijkt dat het veel effectiever is om de belastingplichtigen in eerste instantie vriendelijk te benaderen in plaats van meteen een dwangbevel te sturen.

 

Mijnheer de minister, gebruikt de FOD Financiën ook een dergelijk procedé? Indien niet, valt het dan niet te overwegen om met onze FOD Financiën in België in de toekomst op dezelfde manier te werken?

 

01.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Devlies, die werkmethode wordt vandaag inderdaad reeds gebruikt door de algemene administratie van de Inningen en Invorderingen. Een aantal jaren geleden werd het project telefonisch debiteurenbeheer opgestart. In verschillende steden van het land werden zogenaamde belcellen opgericht die telefonisch contact opnamen met geselecteerde belastingsschuldigen vooraleer over te gaan tot de gedwongen invordering van de niet-betaalde btw en/of bedrijfsvoorheffing.

 

Door de positieve resultaten daarvan, is beslist om die werkmethode te bestendigen en uit te breiden. In 2013 werd gestart met het project IRIS. In dat project worden de belastingsschuldigen geselecteerd die de grootste kans bieden op vrijwillige betaling via telefonisch contact. Naast telefonisch contact zullen op termijn ook andere communicatiemiddelen worden aangewend.

 

Dat project past in de constante bezorgdheid van de algemene administratie van de Inningen en Invorderingen om te kiezen voor de meest efficiënte invorderingsstrategie met de minste last voor de belastingsschuldige.

 

01.03  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, dat is bijzonder positief. Beschikt u misschien ook over cijfers, zoals in Nederland, over het percentage aan succes dat die methode van werken oplevert? Aangezien ik die bijvraag niet op voorhand ingediend heb, kan ik er nu niet op aandringen om daarop een antwoord te krijgen. Wat u mij gegeven hebt, bevredigt in elk geval als antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over "de schuldgraad" (nr. 21595)

02 Question de M. Carl Devlies au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur "le taux d'endettement" (n° 21595)

 

02.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, deze vraag had ik oorspronkelijk aan de heer Chastel gericht, de minister van Begroting. Zij overstijgt ietwat het louter financiële, daar de minister van Begroting ook het macro-economische evenwicht mee bewaakt, zodat de vraagstelling wat verder kan gaan dan vragen over louter fiscale of financiële materies. Een vraag over de schuldgraad kan in elk geval rechtstreeks aan de minister van Financiën gesteld worden.

 

Laat ik even terugkoppelen naar de Europese engagementen en naar de inspanningen die u gedaan hebt in de loop van het voorbije jaar om die engagementen na te komen, onder meer de verkoop van het Berlaymontgebouw.

 

Ten eerste, welke principes werden gehanteerd bij de keuze van de verschillende scenario’s om de schuldgraad te doen dalen?

 

Ten tweede, wat is de verwachte schuldgraad voor 2014, rekening houdend met alle maatregelen die u genomen hebt het voorbije jaar? De Europese Commissie gebruikt nu een nieuwe berekeningsmethode voor het bruto binnenlands product. Ik weet niet of u die al in rekening kunt brengen? Zij heeft ongetwijfeld een invloed op ons schuldcijfer.

 

Ten derde, welke bijkomende maatregelen zullen in 2014 nodig zijn, gelet op het Europees traject dat een schuldgraad van 60 % vooropstelt? Wat is het te verwachten tijdpad?

 

Ten vierde, wat was de opbrengst van de verkoop van het Berlaymontgebouw?

 

Ten vijfde, wat is de visie van de regering inzake de verankering van strategische bedrijven?

 

02.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Devlies, in de loop van 2013 heb ik continu laten evalueren wat de schuldgraad einde 2013 zou zijn op basis van de projecties van het nominale bbp en van het begrotingsresultaat in ESR-termen. Aan dit laatste resultaat moesten verschillende correcties worden aangebracht teneinde de invloed ervan op de schuldgraad correct in aanmerking te nemen. Waar de eerste berekeningen nog lieten uitschijnen dat de schuldgraad zonder specifieke maatregelen onder de 100 % zou blijven, was dit niet meer het geval voor de berekeningen die rekening hielden met de aangepaste begrotingsverwachtingen en het aangepaste bbp. Dit laatste zal inderdaad lager zijn als gevolg van de eerder lage deflator in 2013.

 

Op dat ogenblik werd het duidelijk dat specifieke maatregelen noodzakelijk zouden zijn om het beoogde doel te realiseren. Bepaalde financiële activa, zoals de Berlaymontvordering en het belang in BNP Paribas Fortis, zijn zo aan bod gekomen, met een aanzienlijke meerwaarde. De schuldgraad eind 2014 zou bij een onveranderde bbp-methodologie eveneens rond 100 % liggen, maar als gevolg van de geplande herziening van die methodologie die een vrij belangrijke verhoging van het bbp met zich meebrengt, kunnen wij toch een schuldgraad vooropstellen die lager zal zijn dan onze huidige schatting van eind 2013.

 

Zoals ik zal zei, zal de schuldgraad dit jaar vermoedelijk dalen. De regering zal met de Europese overheden overleggen over de nieuwe doelstellingen voor dit jaar. Ik merk echter op dat België momenteel nog in de Excessive Deficit Procedure zit.

 

De vordering met betrekking tot Berlaymont had een nominaal bedrag van 505 431 678 euro, te vermeerderen met de intresten, zoals die bij het instellen van de erfpacht vastgelegd werden. Ze werd verkocht voor een bedrag van 635 721 500 euro.

 

De financiers ontvingen geen enkele vergoeding, maar zij zullen in de toekomst de jaarlijkse betalingen vanwege de Europese Commissie ontvangen. Voor de financiers is het dus een gewone belegging, waarop zij een rendement realiseren zoals bij elke andere belegging, zij het dat het hier voor hen om een weinig liquide belegging gaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld lineaire obligaties. Sta mij toe nog op te merken dat AG Insurance geen tegenpartij was in de deal. De tegenpartij voor de Staat was BNP Paribas Fortis.

 

De beleidslijn die de regering aanhoudt bij het verkopen van activa is dat er geen strategische participaties worden verkocht – noch RPI, noch Fortis waren strategisch – en dat er geen verlies geleden mag worden ten aanzien van de aanvankelijke investering en kosten.

 

02.03  Carl Devlies (CD&V): Ik dank de minister voor zijn volledige toelichting en wens hem verder succes met de afbouw van de schuld in het jaar 2014.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Siegfried Bracke aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het vrij verkeer van kapitaal en pensioensparen" (nr. 21639)

- de heer Siegfried Bracke aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het vrij verkeer van kapitaal en pensioensparen" (nr. 21727)

- de heer Mathias De Clercq aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de uitspraak van het Europees Hof van Justitie aangaande het fiscale voordeel voor pensioensparen" (nr. 21795)

- mevrouw Meryame Kitir aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het Europees arrest omtrent het fiscaal voordeel van pensioensparen" (nr. 21804)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot het fiscale voordeel voor pensioensparen" (nr. 21809)

- mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de Europese veroordeling van fiscaal voordelige pensioenspaarfondsen" (nr. 21821)

03 Questions jointes de

- M. Siegfried Bracke au vice-premier ministre et ministre des Pensions sur "la libre circulation des capitaux dans le cadre de l'épargne-pension" (n° 21639)

- M. Siegfried Bracke au vice-premier ministre et ministre des Pensions sur "la libre circulation des capitaux dans le cadre de l'épargne-pension" (n° 21727)

- M. Mathias De Clercq au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'arrêt de la Cour européenne de justice relatif à l'avantage fiscal dont bénéficie l'épargne-pension" (n° 21795)

- Mme Meryame Kitir au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'arrêt de la Cour européenne de justice relatif à l'avantage fiscal lié à l'épargne-pension" (n° 21804)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à la déductibilité fiscale en matière d'épargne-pension" (n° 21809)

- Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la condamnation par l'Europe des fonds d'épargne-pension fiscalement avantageux" (n° 21821)

 

03.01  Siegfried Bracke (N-VA): Mijnheer de minister, deze twee vragen zijn in feite één vraag. Om te beginnen doet het me genoegen dat we over de grond van de zaak, namelijk over de toekomst van het pensioensparen, geen vragen moeten stellen, omdat wij het antwoord van de minister en van zijn collega van Pensioenen al kennen.

 

In de rand vallen wel vragen te stellen; bijvoorbeeld over de rechtszaak die de Europese Commissie tegen België heeft aangespannen omdat ze meent dat het vrij verkeer van kapitaal wordt belemmerd doordat het aan pensioensparen toegekende belastingvoordeel enkel geldt voor banken en verzekeringsmaatschappijen in België.

 

Ik beperk mij tot drie vragen.

 

Ten eerste, is die optie om uit te breiden naar buitenlandse instellingen in de regering of de kern al onderzocht?

 

Ten tweede, werd dat besproken met de sector? In de rand daarvan, hoe staat u zelf tegenover die nakende Europese concurrentie? Het lijkt erop dat die echt niet af te houden is, als dat al zou moeten.

 

Ten derde, kunt u mij uitleggen wat de praktische bezwaren zullen zijn bij dergelijke uitbreiding naar buitenlandse instellingen?

 

03.02  Mathias De Clercq (Open Vld): Mijnheer de minister, aansluitend op collega Bracke is het bijzonder goed om vast te stellen dat u met uw collega bijna onmiddellijk duidelijkheid hebt geschapen over uw gezamenlijke wil om tot een oplossing te komen en het pensioensparen te vrijwaren. Visionaire geesten hebben dat in de jaren ’80 kunnen realiseren en het zou goed zijn mocht dat inderdaad worden voortgezet.

 

Enkele zeer concreet enkele vragen.

 

Ten eerste, welke mogelijkheden ziet u als oplossing die tegemoetkomt aan het arrest?

 

Ten tweede, de vraag over de consequenties is volgens mij een interessante vraag. Welke consequenties zou een mogelijke uitbreiding hebben naar de buitenlandse financiële instellingen? Welke actie zal er worden ondernomen ten gevolge van de uitspraak van het geachte Europees Hof?

 

03.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, ook mijn vragen zijn gelijkaardig aan de vragen van de voorgaande vraagstellers.

 

De vraag is natuurlijk wanneer wij het initiatief kunnen verwachten. Zal het initiatief om aan de opmerkingen van de Europese Commissie tegemoet te komen nog vóór het einde van de huidige legislatuur plaatsvinden?

 

Wij weten dat u met de visie van uw collega De Croo akkoord gaat en dat volgens u een afschaffing van het fiscale voordeel uit den boze is. Hebt u eventueel nog andere pistes in gedachten, behalve de mogelijkheid om de pensioenspaarfondsen door Europese financiële instellingen te laten aanbieden?

 

Ten slotte, indien wij het aanbieden van dergelijke fondsen naar andere financiële instellingen uitbreiden, in welke mate is de administratie dan in staat om automatisch gegevens met de andere EER-landen uit te wisselen, teneinde een correcte belastingheffing op het pensioensparen te verzekeren?

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

 

03.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, j'avais une question sur le même sujet, suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne qui condamne le régime belge de réduction d'impôt pour les primes versées dans le cadre de l'épargne-pension.

 

On peut regretter que la Cour n'ait pas été plus sensible aux arguments belges relatifs à la capacité de contrôle de l'effectivité des versements effectués et de l'affectation des fonds récoltés dans le cadre de l'épargne-pension. J'ai pris acte de la volonté du gouvernement de chercher une réponse rapide à cet arrêt. Mais l'idée d'un simple élargissement de la déductibilité à des produits d'assurance proposés par des établissements étrangers ne me semble pas être une option opportune. Il est en effet essentiel, notamment face à l'utilisation par des pays voisins, par exemple le Grand-Duché de Luxembourg, des produits d'assurance pour échapper à la directive Épargne et dans un but de lutte contre la fraude fiscale, d'assurer un meilleur échange d'informations entre États avant d'envisager une telle mesure d'élargissement.

 

Une autre question réside également dans la capacité à vérifier l'affectation finale des fonds versés dans le cadre de ces produits d'épargne-pension. On sait que les fonds de pension sont particulièrement actifs en matière de spéculation et de déstabilisation de l'économie.

 

Monsieur le ministre, avez-vous pu analyser l'arrêt de la Cour de Justice? Quels en sont les principaux arguments? De quel délai dispose la Belgique pour répondre à la Cour? Quelles sont les réponses envisagées à ce stade par le gouvernement? Dans quelle mesure ces réponses tiendront-elles compte des objectifs de capacité de contrôle fiscal et d'échange d'informations entre États? La mise en place d'un registre central des assurances-pension est-elle envisagée? Dans quelle mesure ces réponses tiendront-elles compte de la nécessité de contrôler l'affectation des fonds levés, à la fois dans une perspective prudentielle et dans une perspective de soutien à l'économie réelle?

 

Voorzitter: Luk Van Biesen.

Président: Luk Van Biesen.

 

03.05  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu, ce 23 janvier, un arrêt en ce qui concerne le régime fiscal pour l'épargne-pension, dont les conséquences potentielles doivent encore être évaluées. Je peux néanmoins déjà vous dire qu'il n'entre pas dans mes intentions de proposer la suppression de ce système fiscal. Avant de me soucier de la concurrence future des opérateurs financiers étrangers, en cas d'élargissement de ce système, nous devons d'abord examiner si ces derniers sont en mesure de s'adapter d'une manière analogue au système belge actuel.

 

De praktische problemen van de uitbreiding van het toepassingsgebied van het stelsel tot financiële instellingen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn talrijk en die analyse valt buiten het kader van het antwoord dat ik vandaag al kan geven. Ik vestig enkel de aandacht op de onmogelijkheid om de belasting op het langetermijnsparen te innen bij de buitenlandse financiële operatoren. Daarom zal de belasting bij het uittreden van de gelden gestort in het kader van de regeling pensioensparen moeten worden herbekeken.

 

03.06  Siegfried Bracke (N-VA): Mijnheer de minister, ik bedank ik u voor het antwoord, maar ik schiet er niet erg mee op.

 

U vraagt zich af of die buitenlandse banken en verzekeringsinstellingen in staat zullen zijn om in te stappen in ons systeem. Wij vragen ons dat eigenlijk ook af. Alle vraagstellers hebben geprobeerd op die vraag een antwoord te krijgen. Het ging niet alleen om die vraag, zij het dat ik moet toegeven dat het natuurlijk de meest essentiële vraag is. Als het antwoord daarop neen is, zijn alle vragen die erop volgen, zonder voorwerp. Als het antwoord ja is, komen alle vragen, die trouwens ook door de collega’s gesteld zijn, aan bod.

 

Ik kan dus alleen zeggen zoals bij de duivenberichten dat de begeleiders wachten en dat we de verdere evolutie in de zaak nauwlettend in de gaten zullen houden.

 

03.07  Mathias De Clercq (Open Vld): Mijnheer de minister, dank u voor het antwoord, waarbij u uw intentie bevestigt om het positieve systeem te vrijwaren. We zullen dat verder opvolgen te gepasten tijde. Hopelijk kunnen we daar snel klaarheid over krijgen.

 

03.08  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, een positief punt is dat u er ook geen voorstander van bent om het fiscaal voordeel af te schaffen. Ik realiseer mij ten zeerste dat er natuurlijk een groot aantal praktische problemen bestaat om het systeem snel snel aan te passen. Het is altijd mogelijk dat de Europese Commissie België opnieuw dagvaardt voor het Hof van Justitie. Het is aan de Europese Commissie om erop toe te zien dat wij uitvoering geven aan het arrest.

 

Ik hoop dat we tijdig, indien mogelijk nog tijdens deze legislatuur, een antwoord kunnen bieden. Wij lopen het risico dat er een boete wordt opgelegd. Ik hoop dat die niet nodig zal zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten" (nr. 21576)

04 Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la déduction fiscale pour les revenus de brevets" (n° 21576)

 

04.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, deze vraag werd aanvankelijk als een schriftelijke vraag ingediend, maar aangezien die onbeantwoord bleef, ben ik verplicht om de vraag mondeling te stellen.

 

Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Daarnaast laat artikel 236bis van het WIB 92 toe dat buitenlandse vennootschappen met een Belgische inrichting, onderworpen aan de belasting van niet-inwoners/vennootschappen, de aftrek voor octrooi-inkomsten verkrijgen onder dezelfde voorwaarden als Belgische vennootschappen. De doelstelling van die maatregel is het prikkelen van onderzoek en ontwikkeling.

 

Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting, of de belasting van niet-inwoners, en rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, of de belasting van niet-inwoners/RPB, kunnen niet genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten.

 

Over de aftrek van die octrooi-inkomsten heb ik volgende vragen.

 

Ten eerste, hoeveel vennootschappen maken gebruik van de belastingaftrek van octrooi-inkomsten? Hoeveel vennootschappen daarvan zijn Belgische vennootschappen? Hoeveel vennootschappen zijn buitenlandse vennootschappen, die daarvan genieten op basis van artikel 236bis van het WIB 92?

 

Ten tweede, hoeveel bedraagt de totale aftrek? Kunt u ook de cijfers per categorie geven, zoals opgedeeld in mijn eerste vraag?

 

Ten derde, kunt u aangeven hoeveel elk van de 20 grootste gebruikers aftrekt van de belastingen – die gegevens mogen uiteraard anoniem zijn – met de vermelding of zij al dan niet Belgische vennootschappen zijn?

 

04.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Van Hecke, het aantal Belgische vennootschappen dat gebruikmaakt van de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten varieert uiteraard van jaar tot jaar. Wat de Belgische vennootschappen betreft, waren er voor het aanslagjaar 2013 96 vennootschappen die van die faciliteit gebruikgemaakt hebben. Het gaat daarbij om definitieve cijfers. Voor de aanslagjaren 2011 en 2012 gaat het om respectievelijk 192 en 222 vennootschappen. Daarbij dient aangestipt te worden dat het voor die jaren om voorlopige cijfers gaat, aangezien de wettelijke aanslagtermijn van drie jaar nog steeds loopt.

 

Er zijn geen buitenlandse vennootschappen die gebruikgemaakt hebben van de aftrek voor octrooi-inkomsten voor het aanslagjaar 2010. Voor het aanslagjaar 2011 heeft één buitenlandse onderneming gebruikgemaakt van die aftrek, terwijl er voor het aanslagjaar 2012 opnieuw geen enkele buitenlandse onderneming die aftrek toepast.

 

Het totale definitieve bedrag van de belastingaftrek inzake octrooi-inkomsten bedraagt voor het aanslagjaar 2010 593,6 miljoen euro, voor de aanslagjaren 2011 en 2012 beloopt de respectievelijke belastingaftrek 763,6 en 580,1 miljoen euro. Voor die laatste twee aanslagjaren gaat het dus ook om voorlopige cijfers.

 

Aangezien de vernoemde aftrek slechts door een buitenlandse vennootschap is toegepast, zou het meedelen van de gevraagde cijfers leiden tot het verstrekken van informatie over een individuele onderneming. U begrijpt dat mijn administratie die niet kan meedelen, als gevolg van het geldende beroepsgeheim. Ik hoop niettemin dat dit antwoord uw lang beproefd geduld heeft bevredigd.

 

04.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, uw antwoord bevredigt mij helemaal. Het was het wachten waard.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de vergoeding van telewerk voor ambtenaren van de FOD Financiën" (nr. 21700)

05 Question de Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la rémunération du télétravail des fonctionnaires du SPF Finances" (n° 21700)

 

05.01  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, in de circulaire 241-616-975 van 16 januari 2014 bespreekt de administratie de fiscale gevolgen van de terbeschikkingstelling van informaticamateriaal (een computer, internetaansluiting en internetabonnement) en de terugbetaling van kosten voor informaticamateriaal in het kader van telewerk. Voor de terugbetaling van kosten in het kader van telewerk, wanneer het internet door de werknemer werkelijk wordt gebruikt in het raam van telewerk, zal de administratie er zich vanwege praktische redenen van onthouden enige rechtvaardiging te vragen wanneer het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever forfaitair wordt vastgesteld op 20 euro per maand. De administratie zal er zich eveneens van onthouden enige rechtvaardiging te vragen wanneer het bedrag van de tegemoetkoming voor de computer ook forfaitair wordt vastgesteld op 20 euro per maand.

 

Ook bij de FOD Financiën raakt het telewerk steeds meer ingeburgerd. Als ik het mij goed herinner, hebt u dat vorige week bij de ontmoeting met de vakbonden besproken. Daarbij zei u dat zowat vierduizend ambtenaren de goedkeuring hebben gekregen om te telewerken en dat we aan om en bij de tienduizend telewerkdagen per maand zitten.

 

De ambtenaren ontvangen momenteel een vergoeding van twee euro per dag indien zij in het raam van telewerk hun eigen informaticamateriaal gebruiken. Voor die terugbetaling dienen zij natuurlijk wel een onkostenstaat in te vullen.

 

Mijnheer de minister, bent u misschien van plan, omwille van de administratieve vereenvoudiging, ook aan de ambtenaren van uw eigen departement die telewerken de door uw administratie toegestane maandelijkse vergoeding van 40 euro toe te kennen, of misschien een ander bedrag, zonder onnodige administratieve verplichtingen?

 

05.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Wouters, de FOD Financiën betaalt als tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen computer één euro per telewerkdag en/of voor een internetabonnement ook één euro per telewerkdag in het raam van regelmatig en incidenteel telewerk. De administratie behoudt de werkwijze.

 

Het koninklijk besluit inzake telewerk in het federaal administratief openbaar ambt bepaalt dat telewerk over de periode van een maand niet meer dan drie vijfden van de arbeidsregeling die op het telewerk van toepassing is, mag beslaan. Zodoende kan aan een ambtenaar van een FOD maandelijks maximaal 13 euro voor computerkosten en 13 euro voor abonnements­kosten worden terugbetaald.

 

Met het oog op de administratieve vereenvoudiging van de terugbetaling van dergelijke vergoedingen zal binnenkort de schuldvordering geautomatiseerd en gekoppeld worden aan het tijdsregistratiesysteem.

 

05.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw duidelijke antwoord.

 

Het bedrag is blijkbaar niet hetzelfde als in de privésector. In ieder geval ben ik gelukkig te horen dat ook in uw administratie aan vereenvoudiging wordt gedaan en dat de schuldvordering automatisch gekoppeld zal worden. Alvast bedankt daarvoor.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de actualisatie van de lijst van belastingparadijzen voor de DBI-aftrek" (nr. 21701)

06 Question de Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'actualisation de la liste des paradis fiscaux en matière de déduction des RDT" (n° 21701)

 

06.01  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, dit is veeleer een opvolgingsvraag.

 

Nadat de Ministerraad op 27 januari 2010 de lijst van landen die als belastingparadijs worden aangemerkt, had geactualiseerd, had hij ook een actualisatie van de DBI-landenlijst in eerste lezing goedgekeurd. De huidige lijst van belastingparadijzen waarvoor de DBI-aftrek niet geldt, dateert al van 2005. De vorige regering slaagde er niet in om voor haar val op 22 april 2010 een tweede lezing door te voeren. Daardoor bleef het beoogde KB natuurlijk uit.

 

Nadat dit meerdere malen door mij werd aangekaart in deze commissie, antwoordde staatssecretaris Bogaert op 14 april 2013 “een actualisatie van de DBI-landenlijst zit in de pipe-line en is komende”. Tot op heden, bijna een jaar later, hebben wij daarover nog altijd niets zien verschijnen, tenzij ik mij vergis.

 

Mijnheer de minister, wat zijn de resultaten van het onderzoek van de administratie zoals door uw collega staatssecretaris Bogaert aangekondigd in zijn antwoord?

 

In welke fase bevindt zich dan de actualisatie van de DBI-lijst met belastingparadijzen?

 

Ten slotte, mogen wij de publicatie van het KB met de geactualiseerde landenlijst nog in de loop van deze legislatuur verwachten?

 

06.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Wouters, de administratie heeft op basis van de criteria die zijn bepaald in het Wetboek, en gebruikmakend van de internationale databank aangeleverd door het International Bureau of Fiscal Documentation, een actuele lijst voorgesteld. Hierbij is land per land nagegaan of al dan niet is voldaan aan de door de wet bepaalde criteria.

 

Bij dat onderzoek zijn de vastgelegde criteria op dezelfde wijze geïnterpreteerd als bij de vorige opmaak van de betrokken lijst. De resultaten zijn reeds besproken in een werkgroep. Daarbij werd de regering geconfronteerd met de snelle internationale evolutie inzake de standaard voor gegevensuitwisseling voor fiscale doeleinden.

 

Op de lijst zouden ook sommige landen worden opgenomen, terwijl zij actief meewerken aan de vereiste fiscale transparantie, door bijvoorbeeld hun wil om met ons land een tax information exchange agreement (TIEA) te sluiten. Momenteel wordt dat aspect nog besproken. Nadien zal het dossier in eerste lezing aan de Ministerraad worden voorgelegd.

 

06.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, de huidige lijst dateert van 2005 en kan absoluut niet meer worden gebruikt. De zaken evolueren natuurlijk snel, zeker gelet op de tax information exchange agreement waaraan bepaalde landen deelnemen die op de lijst stonden. Ik hoop echter dat wij zo snel mogelijk een aangepaste lijst krijgen, zodanig dat iedereen duidelijkheid heeft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de bewijslast van btw bij intracommunautaire levering" (nr. 21710)

07 Question de M. Mathias De Clercq au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la charge de la preuve en matière de TVA lors de livraisons intracommunautaires" (n° 21710)

 

07.01  Mathias De Clercq (Open Vld): Mijnheer de minister, om een vrijstelling te krijgen in deze materie moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Meer bepaald moet de levering gebeuren aan een als dusdanig handelende belastingplichtige en de goederen moeten ons land effectief verlaten met als bestemming een andere lidstaat. De wet omschrijft wat daarvan als bewijsmateriaal wordt aanvaard.

 

Mijnheer de minister, in de praktijk blijkt dat er heel wat problemen zijn in verband met het leveren van het bewijs, dit in de gevallen waar de koper zelf de goederen afhaalt. Als men ons systeem vergelijkt met dat in buurlanden als Nederland of Duitsland, geeft de overheid daar heel heldere richtlijnen mee opdat de ondernemers exact weten hoe zij een dergelijke intracommunautaire levering rechtsgeldig kunnen afhandelen en hoe zij een btw-vrijstelling kunnen krijgen. Ook bij de zelfstandigen klinkt de roep naar duidelijke regels in ons land.

 

Vandaar mijn vragen, mijnheer de minister.

 

Ten eerste, erkent u dat er een probleem rijst inzake rechtszekerheid voor de ondernemers die aan zo’n export willen doen?

 

Ten tweede, zijn er gevallen waar geen vrijstelling werd gekregen bij gebrek aan bewijs?

 

Ten derde, erkent u dat het in eenieders belang is om oplossingen te zoeken, om de rem op export op te heffen?

 

Ten vierde, bent u bereid tot een initiatief ter zake?

 

07.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, wanneer een leverancier goederen verkoopt aan een klant in een andere lidstaat, en die klant daar verplicht is zijn intracommunautaire verwervingen aan btw te onderwerpen, is de levering van de goederen in hoofde van de leverancier vrijgesteld. Hiervoor is het wel vereist dat de leverancier kan bewijzen dat de goederen daadwerkelijk werden vervoerd naar die andere lidstaat. Indien de goederen immers niet naar een andere lidstaat werden vervoerd, is de leverancier de schuldenaar van de btw. Het bewijs dat de goederen naar een andere lidstaat werden vervoerd, moet worden geleverd aan de hand van een geheel van bewijsmiddelen die courant worden gebruikt in het handelsverkeer, zoals onder meer bestelbonnen, contracten of vervoerfacturen.

 

Wanneer de leverancier het vervoer doet, of hier opdracht toe geeft aan een vervoersmaatschappij, vormt dit doorgaans geen probleem. Indien het vervoer echter door of voor rekening van de afnemers wordt georganiseerd, is het vaak moeilijker om de nodige bewijsstukken te verzamelen.

 

De administratie houdt evenwel geen statistieken bij over het verwerpen van de vrijstelling van btw op intracommunautaire leveringen wegens onvoldoende bewijs van het vervoer. Omdat de regelgeving van het geheel van bewijsmiddelen Europees wordt gestuurd, leeft deze problematiek in de hele Europese Unie. Om tot een communautaire aanpak te komen, werd in 2013 bij de diensten van de Commissie, binnen de werkgroep VAT Forum, dan ook een subwerkgroep Bewijs van het intracommunautair vervoer opgericht. België is een actief lid van deze subwerkgroep.

 

In afwachting van de resultaten ervan werken mijn diensten, samen met de betrokken sector, alvast aan een oplossing voor de vooraf erkende fiscale vertegenwoordiging voor wie de bewijslast extra zwaar is gezien er meestal geen duurzame relatie bestaat met de lastgevers. De gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium en gaan in de richting om de fiscale aansprakelijkheid van de vooraf erkende fiscale vertegenwoordigers te laten varen indien zij een aantal documenten kunnen voorleggen.

 

07.03  Mathias De Clercq (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik vind het alvast zeer positief dat u in afwachting van een Europese aanpak effectief ook initiatieven neemt. Ik ben in blijde verwachting van een oplossing ter zake.

 

Ik meen dat het heel belangrijk is om te zorgen voor rechtszekerheid en om initiatieven te nemen in het belang van de export. Ik kijk uit naar een concrete maatregel ter zake.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de aftrekbaarheid van lidgelden voor aangeslotenen bij interprofessionele organisaties" (nr. 21736)

08 Question de M. Karel Uyttersprot au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la déductibilité des cotisations pour les affiliés à des organisations interprofessionnelles" (n° 21736)

 

08.01  Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, uit diverse bronnen vernemen we dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over de fiscale aftrekbaarheid van het jaarlijkse lidgeld voor interprofessionele organisaties. Sommige fiscale controleurs zouden van mening zijn dat dergelijke lidgelden niet aftrekbaar zijn, in tegenstelling tot de lidgelden van beroeps- of sectororganisaties.

 

U zult het met mij eens zijn dat die interprofessionele organisaties ook een bijzondere dienstverlening voor hun leden verrichten en een belangrijke rol spelen in het middenveld. Daarom mijn vraag of die lidgelden aftrekbaar zijn als beroepskosten?

 

08.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Uyttersprot, de administratieve commentaar op het wetboek bepaalt dat bijdragen, met uitzondering van liberaliteiten die door zelfstandigen worden gestort aan een beroepsvereniging waarvan ze lid zijn, als aftrekbare beroepskosten mogen worden aangemerkt. Dat principe geldt eveneens voor lidgelden die zelfstandigen betalen aan interprofessionele organisaties die mee hun professionele belangen behartigen.

 

08.03  Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, dank u.

 

Het is mij duidelijk, want ik ben zelf 25 jaar actief geweest in een grote interprofessionele middenveldorganisatie. De problematiek was mij niet bekend. Toch blijken sommige inspecteurs dat in twijfel te trekken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de premies van de rechtsbijstandsverzekering" (nr. 21737)

09 Question de M. Karel Uyttersprot au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les primes de l'assurance de protection juridique" (n° 21737)

 

09.01  Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, een rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat bedrijven en/of particulieren worden bijgestaan voor de dekking van de kosten voor een advocaat of andere financiële kosten die met een rechtszaak gepaard kunnen gaan. Zoals u weet worden de diensten van advocaten nu door 21 % btw belast.

 

Mijnheer de minister, ik merk nu dat mijn vraag verwarrend geformuleerd is, waarvoor mijn excuses.

 

Vreest u niet dat de premies voor de rechtsbijstandverzekering sterk zullen stijgen door de invoering van de btw-regeling voor advocaten?

 

09.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, dee premieverhoging van rechtsbijstandverzekeringen beïnvloedt de aftrekbaarheid van de premie zoals beroepskosten niet. De premies, met inbegrip van de verhoging, kunnen in principe als beroepskosten worden afgetrokken in die mate dat de verzekerde risico’s betrekking hebben op de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige.

 

09.03  Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, zoals ik al zei, er is een fout in de vraagstelling geslopen. Ik wou ook weten in hoeverre de premies door de verzekeringen zullen verhogen wegens de invoering van de btw? U moet daar niet meteen op antwoorden; ik kan ook een nieuwe vraag indienen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de opmaak van fiches voor voordelen van alle aard verstrekt door derden aan mandatarissen" (nr. 21738)

10 Question de M. Karel Uyttersprot au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'établissement de fiches pour des avantages de toute nature établies par des tiers pour des mandataires" (n° 21738)

 

10.01  Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de belastbare voordelen van alle aard die aan zelfstandigen worden toegekend door hun leveranciers, hun opdrachtgevers enzovoort, moeten worden vermeld op de fiche 281.50 en op de samenvattende opgave 325.50.

 

ln het bijzonder haalt de administratieve commentaar als voorbeeld aan, toeristische privé- of groepsreizen die sommige firma's gratis of tegen sterk verminderde prijs aan kleinhandelaars, vertegenwoordigers enzovoort aanbieden.

 

Volgens artikel 25/9 daarentegen zijn niet belastbaar bij de verkrijgers de kleine voordelen verkregen naar aanleiding van een receptie die door leveranciers met reclamedoeleinden wordt aangeboden aan hun klanten of het voordeel dat voortvloeit uit de deelname af en toe aan een zakendiner.

 

Zoals bedrijfsleiders kunnen ook mandatarissen in publieke functies mee bepalen aan welke evenementen zij zelf deelnemen in het kader van hun beroepswerkzaamheden.

 

Waar ligt dan de grens voor de verplichte opmaak van een fiche tussen de deelname aan een zakendiner en een groter evenement?

 

Maakt het een verschil uit bij de beoordeling voor de opmaak van een fiche of de deelname aan een evenement door de mandataris zelf mee wordt beslist?

 

Kan het bedrag van 125 euro voor relatiegeschenken waarvoor geen fiche dient opgemaakt te worden, hier ook als richtlijn dienen?

 

Wanneer is het bedrag van 125 euro het laatste aangepast? Overweegt u eventueel een aanpassing?

 

Een heel concrete vraag, wat indien een lokale overheid voor een duur VIP-arrangement a rato van 450 euro per persoon – dus ruim 3 000 euro voor een lokale activiteit – intekent met gemeenschapsgeld?

 

10.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Uyttersprot, indien uw vraag de gemeentelijke mandatarissen betreft, kan ik u zeggen dat de vergoedingen van burgemeesters en schepenen fiscaal als bezoldigingen van werknemers beschouwd worden en vermeld moeten worden op de loon­fiche 281.10. De vergoedingen van gemeenteraadsleden worden fiscaal beschouwd als baten en moeten worden vermeld op de inkomstenfiche 281.30. De door hen verkregen voordelen van alle aard zijn belastbaar vanaf de eerste euro en moeten steeds op de fiches worden vermeld.

 

Het in uw vraag aangehaalde bedrag van 125 euro is het maximumbedrag per verkrijger per jaar, voor de commissies, makelaarslonen, ristorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen en voordelen van alle aard die voor de verkrijger als belastbare winsten of baten zijn aan te merken, maar waarvoor de schuldenaar geen fiche 281.50 moet opstellen.

 

Bij de invoering van de administratieve tolerantie, vanaf de inkomsten van het jaar 1980, bedroeg het maximumbedrag 2 000 Belgische frank. Het werd, om redenen van administratieve vereenvoudiging, eenmalig verhoogd tot 5 000 Belgische frank, vanaf de inkomsten van het jaar 1987 en, bij de invoering van de euro, vanaf de inkomsten van het jaar 2002, omgezet in 125 euro.

 

Ik zal mijn administratie verzoeken na te gaan of een verhoging van dat bedrag mogelijk is en of een belastbaar voordeel van alle aard moet worden geëvalueerd aan de hand van de feitelijke en juridische omstandigheden eigen aan elk geval.

 

10.03  Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, als ik het goed begrijp, is de grens van 125 euro ook toepasselijk op het college van burgemeester en schepenen en dient dan voor een eenmalig arrangement van 450 euro per persoon een fiscale fiche te worden opgemaakt?

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Wij hebben geen nieuws van mevrouw Galant, haar vraag nr. 21752 vervalt. Vragen nrs 21797 en 21799 van de heer Mathot worden uitgesteld. Vragen nrs 21800 van de heer George en 21838 van de heer Schiltz vervallen. Ook vraag nr. 21814 van de heer Clarinval wordt geschrapt, net als vraag nr. 21817 van mevrouw Marghem.

 

11 Question de M. Benoît Drèze au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le projet européen de réforme bancaire" (n° 21826)

11 Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het Europese plan voor de bankenhervorming" (nr. 21826)

 

11.01  Benoît Drèze (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, la Commission européenne a annoncé qu'elle dévoilerait son projet de réforme bancaire le mercredi 29 janvier, c'est-à-dire demain.

 

Avant même sa présentation officielle, la presse rapporte que certains pays, dont l'Allemagne et la France, ont émis des critiques sur ce projet qui limite la capacité pour les grandes banques de faire du trading pour compte propre.

 

Le gouvernement belge a annoncé, en décembre, un projet de loi visant à réformer le modèle bancaire en Belgique. Ce projet de loi devrait être soumis à la commission des Finances dans un avenir proche.

 

Par ailleurs, l'Agence Belga annonce aujourd'hui que M. Barnier a communiqué sur le même sujet.

 

Monsieur le ministre, la Belgique soutient-elle la proposition de la Commission européenne sur la réforme bancaire? Quels sont les principaux points qui ont fait l'objet de critiques par certains États membres et le cas échéant, par la Belgique? En quoi le projet de la Commission diffère-t-il du projet de loi proposé par le gouvernement? Celui-ci devra-t-il être modifié suite au projet de la Commission? Pensez-vous que la proposition de la Commission pourrait aboutir avant la fin de la législature européenne?

 

11.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, cher collègue, votre question concerne le futur projet de directive européenne pour donner suite aux recommandations du rapport du groupe présidé par M. Erkki Liikanen pour l'Union européenne concernant la question des réformes bancaires structurelles en Europe.

 

Comme vous le mentionnez, ce texte n'a pas encore été présenté officiellement par la Commission européenne. Dans ce contexte, il apparaît qu'il sera très improbable d'aboutir à la publication d'une directive avant la tenue des élections européennes de mai prochain.

 

Vous savez que le gouvernement a décidé, dans l'intervalle, d'intégrer dans la nouvelle loi bancaire des dispositions propres à empêcher la survenance de crises comme celle que nous avons connue en 2008. Le projet de loi fait actuellement l'objet de la relecture du Conseil d'État. Les dispositions prises concernant la structure des activités bancaires répondent aux recommandations de la Banque nationale de Belgique sur les réformes structurelles de juillet 2013.

 

À ce stade, et avant la communication annoncée par la Commission européenne de son projet, il est trop tôt pour se prononcer sur son contenu, et a fortiori sur la position de la Belgique.

 

11.03  Benoît Drèze (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, j'entends qu'il est un peu trop tôt pour avoir une réflexion complète sur le dossier. J'attendrai donc la suite des évènements.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Wij moeten nog even wachten voor de behandeling van agendapunt 25. Vraag nr. 21835 van de heer Devlies wordt uitgesteld.

 

12 Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "crowdfunding" (nr. 21844)

12 Question de M. Mathias De Clercq au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le crowdfunding" (n° 21844)

 

12.01  Mathias De Clercq (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, crowdfunding heeft een groot potentieel in ons land. Dat bleek reeds uit studies in opdracht van de Vlaamse regering. Toch valt te lezen en blijkt ook uit het werkveld dat ons land nog wat achterop hinkt ten opzichte van buurlanden. Daarom is het goed dat de Vlaamse overheid een aantal initiatieven uitvoert, maar is het ook belangrijk dat het federaal niveau desgevallend een stimulerend en transparant kader schept voor impulsen in de sector.

 

Het gaat daarbij om enkele technische zaken. Wie bijvoorbeeld meer dan 100 000 euro wil ophalen, moet een prospectus indienen bij de FSMA. Wanneer het gaat om bedragen boven de 100 000 euro, dan wordt dat beschouwd als een financiële instelling die een beroep doet op het openbaar spaarwezen. Het gevolg daarvan is dat er soms tijdrovende activiteiten dienaangaande moeten plaatsvinden, en ook administratief gezien is de procesvoering veeleisend. In vergelijking met andere landen liggen de drempels bij ons echt wel heel laag, waardoor men sneller dat proces moet doorlopen.

 

De minister-president van Vlaanderen kondigde een tijdje geleden aan dat hij met de federale minister van Financiën drempels zou wegwerken, zodat crowdfunding ook in België gestimuleerd kan worden.

 

Mijnheer de minister, heeft dat overleg al plaatsgevonden? Werd er ook al met de sector over faciliteiten gesproken?

 

Ziet u ook het potentieel van dergelijke initiatieven omtrent crowdfunding? Kan de instapdrempel desgevallend verlaagd worden? Acht u het mogelijk om het bedrag op te trekken? Tot welke hoogte dient het bedrag volgens u te worden opgetrokken om geld op te halen zonder prospectus?

 

Een essentiële vraag is natuurlijk ook welke timing u voor ogen hebt voor stimulerende initiatieven ter zake.

 

12.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer De Clercq, op maandag 16 januari vond reeds een constructief overleg plaats tussen de bevoegde kabinetsmedewerkers van de minister-president en mijzelf. Er vonden ook reeds enkele bilaterale contacten plaats met crowdfundingplatforms.

 

Inzake uw tweede vraag, is het antwoord afhankelijk van wat er concreet verstaan wordt onder stimulerend regelgevend kader. Ik ben van mening dat alle maatregelen die onze ondernemingen toelaten om hun activiteiten te financieren en op die wijze de economische bedrijvigheid te stimuleren, het verdienen om bestudeerd te worden, zeker wanneer die maatregelen een versterking zouden kunnen betekenen van het eigen vermogen van onze kmo’s.

 

Wat uw derde, vierde, vijfde en zesde vraag betreft, is het voorbarig om vooruit te lopen op mogelijke initiatieven van de wetgever. In samenspraak met de bevoegde toezichthouder zal worden bekeken of een initiatief wenselijk en mogelijk is. Ik heb hierover een brief aan de FSMA gericht. Indien de regering een wetgevend initiatief wenselijk zou achten, zal ik te gepasten tijde, dat is zo snel mogelijk, een ontwerp aan uw vergadering voorleggen.

 

12.03  Mathias De Clercq (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. In tegenstelling tot uw andere antwoorden blijf ik ietwat op mijn honger zitten. U moet weten dat bepaalde politici al twee jaar luidkeels initiatieven aankondigen, maar blijkbaar is het nog altijd wachten geblazen. Ik ben al blij dat u niet zegt dat er onverwijld tot een oplossing zal worden gekomen, maar zo snel mogelijk. Dat biedt misschien toch perspectieven.

 

Hier zit heel veel potentieel in en ik hoop dat u er werk van maakt om een stimulerend kader te realiseren, uiteraard in goede samenwerking met de deelstaten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het maandelijks aantal kohieren en de opbrengst van de kohieren in de personenbelasting in de maanden oktober, november en december 2013" (nr. 21761)

13 Question de M. Steven Vandeput au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le nombre mensuel de rôles et les recettes des rôles dans l'impôt des personnes physiques en octobre, novembre et décembre 2013" (n° 21761)

 

13.01  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de minister, kunt u in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 voor de maanden oktober, november en december het aantal inkohieringen per maand meedelen, zowel in het voordeel van de belastingplichtige als in het voordeel van de Staat; het totaal aantal ingekohierde bedragen per maand, zowel in het voordeel van de belastingplichtige als in het voordeel van de Staat; en het globale resultaat per maand?

 

Hoeveel bedraagt volgens uw jongste raming het restant aan in 2014 in te kohieren bedragen voor het aanslagjaar 2013?

 

Uw geschreven antwoord volstaat, mijnheer de minister.

 

13.02 Minister Koen Geens: In de tabellen die ik u zal bezorgen, worden de gevraagde gegevens gebundeld voor de inkohieringen gerealiseerd gedurende het begrotingsjaar 2013 met betrekking tot het aanslag jaar 2013.

 

De jongste raming van het restant aan in 2014 nog in te kohieren bedragen met betrekking tot het aanslagjaar 2013 bedraagt momenteel 1 894 656 448 euro. Ter vergelijking, het restant aan in te kohieren bedragen bedroeg voor het aanslagjaar 2012 nog 1 626 879 361 euro. Het restant voor het aanslagjaar 2013 kan dus als vrij normaal worden beschouwd. Er zijn schommelingen van jaar tot jaar, wat logisch is, omdat er per maand niet altijd precies dezelfde inkomensverdeling van de ingekohierde belastingplichtige kan worden gegarandeerd.

 

Globaal genomen is er voor 2012 per saldo 5,97 miljard euro in negatief ingekohierd op het vlak van de federale belasting. Voor het aanslagjaar 2013 zou er globaal voor een bedrag van 5,82 miljard euro in negatief aan federale belastingen worden ingekohierd.

 

13.03  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

De voorzitter: Mijnheer Vandeput, kunt u het document even aan de bodes geven, zodat het kan worden gekopieerd voor de commissieleden die erom verzoeken?

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la décision de la Cour constitutionnelle relative au précompte mobilier sur les livrets d'épargne" (n° 21810)

- Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la suppression du taux fiscal préférentiel sur les comptes d'épargne réglementés" (n° 21820)

- M. Benoît Drèze au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le précompte mobilier réduit sur les comptes épargne" (n° 21827)

14 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de beslissing van het Grondwettelijk Hof inzake de roerende voorheffing op spaarboekjes" (nr. 21810)

- mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de vernietiging van het fiscale gunsttarief voor gereglementeerde spaarboekjes" (nr. 21820)

- de heer Benoît Drèze aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de verlaagde roerende voorheffing op spaarboekjes" (nr. 21827)

 

14.01  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, het is intussen een trend geworden een veroordeling of vernietiging af te wachten vooraleer de regering in actie schiet. In uw bankenwet was al voorzien in een algemene oplossing. Nu blijft daar enkel de uitbreiding van de fiscale vrijstelling voor Europese spaarrekeningen van over, omdat dit moest van Europa. Andere maatregelen die onze spaarfiscaliteit meer ten dienste van onze economie zouden stellen, moeten blijkbaar wachten tot na de verkiezingen.

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt daar anders over. Er rijzen heel wat praktische vragen over de gevolgen van de vernietiging. Ik kom tot mijn concrete vragen, mijnheer de minister.

 

Ten eerste, in deze commissie is meer dan eens gezegd dat de fiscaal gunstige behandeling van spaardeposito’s in vergelijking met de hogere roerende voorheffing op andere spaarproducten de mensen aanzet om hun geld niet in de economie te investeren. Wat zult u doen nu het Grondwettelijk Hof de afzonderlijke regeling vernietigd heeft?

 

Ten tweede, wij weten dat u het idee genegen bent de fiscale vrijstalling uit te breiden naar andere spaarproducten, wat ook ik heb voorgesteld. De vraag is natuurlijk waarom u de regering niet hebt kunnen overtuigen te anticiperen op de vernietiging door het Grondwettelijk Hof? Ziet u een gelijktrekking van het tarief, gecombineerd met een uitbreiding van de fiscale vrijstelling naar alle inkomsten uit sparen en beleggen, als een realistische piste die misschien wel verdedigbaar is binnen uw regering?

 

Ten derde, het Grondwettelijk Hof heeft de bepaling vernietigd dat inkomsten uit spaardeposito’s niet onderworpen worden aan de rijkentaks. In de belastingaangifte voor het jaar 2012 moest de belastingplichtige echter verklaren dat hij geen inkomsten heeft verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4 %, de zogenaamde rijkentaks. Wat moet de belastingplichtige doen die code 1440 of 2440 heeft aangekruist wanneer plots blijkt dat hij alsnog rijkentaks verschuldigd is op interesten van spaardeposito’s? Wat moet de belastingplichtige doen die deze codes per abuis niet heeft aangekruist maar die ingevolge het arrest alsnog rijkentaks verschuldigd is?

 

Hoewel hun aangifte initieel verkeerd was ingevuld blijkt ze nu plots wel correct te zijn. In uw vorige antwoorden in verband met de rijkentaks hebt u aangekondigd dat de administratie zich tolerant zou opstellen omdat die code massaal werd vergeten. Bent u eveneens van mening dat het voor uw administratie bijzonder moeilijk zal worden om de juiste heffing van de rijkentaks alsnog te controleren? Zal men daar soms van afzien?

 

Aangezien voor de inkomsten 2013 10 % te weinig roerende voorheffing werd ingehouden op de intresten boven het vrijgestelde bedrag van 1 880 euro zal dit arrest bijkomende gevolgen hebben voor het invullen van het aangifteformulier in de PB en/of de verbetering van de vooraf ingevulde aangiften. Door de hervorming van de heer Vande Lanotte dient de getrouwheidspremie per trimester te worden uitbetaald. Welk tarief van roerende voorheffing zullen banken moeten hanteren zodra het vrijgestelde bedrag overschreden wordt?

 

Wat zijn de gevolgen ten aanzien van de vele vzw’s die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting? Daar hoor ik zeer weinig van in de pers. In principe is de roerende voorheffing de eindbelasting en moeten deze roerende inkomsten niet worden aangegeven. Nu blijkt dat voor respectievelijk 2012 en 2013 alsnog 21 % en 25 % in plaats van 15 % belasting verschuldigd is uit intresten op spaardeposito’s. Wat moeten zij doen? Moeten zij een aanvullende aangifte indienen voor 2012 en zal ook de aangifte voor 2013 bijzondere aandacht vragen?

 

Ten slotte, de Ministerraad heeft gevraagd om de gevolgen van de bestreden bepalingen definitief te handhaven. Men verklaarde voor het Grondwettelijk Hof dat het Belgische recht met betrekking tot de spaardeposito’s met het Europees recht zou worden hersteld in een wet die voor het einde van het jaar 2013 zou worden aangenomen. Dit wetsontwerp werd nog niet ingediend bij het Parlement. Hoe langer de regering wacht met een oplossing, hoe groter de praktische problemen natuurlijk zullen worden. Mogen wij nog voor de verkiezingen een initiatief van de regering verwachten?

 

14.02  Benoît Drèze (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, dans son arrêt n° 7/2014 du 23 janvier 2014, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions légales qui prévoient un précompte mobilier réduit, soit 15 %, pour les intérêts qui excèdent la quotité exonérée. À l'avenir, le taux normal du précompte mobilier, soit 25 %, pourrait donc s'appliquer aux intérêts des comptes épargne qui ne bénéficient pas de l'exonération.

 

La Cour constitutionnelle se base sur l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 6 juin 2013 dans l'affaire C383/10. Afin de se conformer à la décision européenne, le gouvernement a dû adapter le régime de l'exonération du compte épargne afin de permettre aux banques étrangères de bénéficier de ce traitement fiscal avantageux.

 

Monsieur le ministre, quelle réponse le gouvernement apportera-t-il à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui supprime le taux réduit du précompte mobilier pour les intérêts des comptes épargne au-delà de 1 900 euros? Quelle est la justification du taux réduit actuellement en vigueur?

 

14.03  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, mevrouw Wouters, monsieur Drèze, j'attire votre attention sur le fait que la Cour constitutionnelle n'a pas annulé l'article 21, 5 du Code. Cela signifie donc que le régime fiscal d'exemption en tant que tel n'est pas annulé. Cet arrêt rétroagit à la date d'entrée en vigueur des dispositions annulées qui sont réputées n'avoir jamais existé.

 

Les conséquences concrètes de l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernent d'abord des situations anciennes liées à l'application du taux de 15 % aux revenus afférents aux dépôts d'épargne qui excèdent la limite de 1 250 euros pour les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 et à l'exonération de cotisations supplémentaires de 4 % sur des revenus mobiliers dont bénéficiaient ces revenus.

 

Pour l'avenir, étant donné l'élargissement de l'application du régime d'exemption des revenus dans un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) proposé, le taux favorable de 15 % ne serait plus discriminatoire puisque les revenus, tant des dépôts d'épargne tenus en Belgique que de ceux tenus dans un autre État membre de l'EEE en bénéficieraient.

 

Gelet op de heel recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof in deze ingewikkelde zaak, heeft de administratie alle gevolgen van het arrest in kwestie nog niet grondig kunnen onderzoeken. Het is derhalve voor de budgettaire weerslag die uit het arrest voortvloeit, ook voorbarig om op dit moment cijfers naar voren te schuiven.

 

Mijn administratie onderzoekt momenteel wat de praktische gevolgen van het arrest zijn op het vlak van de personenbelasting, rechtspersonenbelasting en roerende voorheffing.

 

Ik kan u nu al mededelen dat op grond van een eerste analyse blijkt dat de inkomsten uit de gereglementeerde spaardeposito’s, in de mate dat zij meer bedragen dan de vastgelegde vrije inkomstenschijf, aan een roerende voorheffing van 15 % moeten worden onderworpen voor de inkomsten die vanaf 1 januari 2013 aan natuurlijke personen worden toegekend of betaalbaar gesteld. De rechtvaardiging van het verlaagde tarief heeft een historische en politieke oorsprong.

 

14.04  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik kan mij voorstellen dat de administratie nog enig onderzoek moet plegen. Ik heb echter op weinig vragen een heel concreet antwoord gekregen. De administratie zal alle praktische gevolgen nog nader moeten onderzoeken.

 

Ik ben dan ook heel benieuwd of het hele dossier voor het einde van de huidige legislatuur nog in orde zal komen. Wanneer ik terugkijk naar de vragen die ik vandaag al heb gesteld, hebt u blijkbaar nog heel veel werk voor de boeg in de komende tien weken die ons nog resten.

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, u zal dat alles ook doorvoeren, om zeker te zijn dat ieder huidig lid van het Parlement van de maatregelen kan genieten.

 

14.05  Benoît Drèze (cdH): Monsieur le président, je n'ai rien de particulier à ajouter. Merci.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de technische problemen bij de elektronische btw-aangifte" (nr. 21847)

15 Question de Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les problèmes techniques que pose la déclaration TVA électronique" (n° 21847)

 

15.01  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, nog steeds worden, ondanks het bijzondere toezicht door het directiecomité en de constante monitoring, verscheidene e-gov-toepassingen geplaagd door technische problemen.

 

Wanneer de FOD Financiën bepaalde ondersteunde internetbrowsers aanbeveelt naar gelang van het besturingssysteem van de gebruiker, kunnen wij toch op zijn minst verwachten dat zij effectief werken. In vele gevallen, vaak voor gebruikers van internetbrowsers zoals Firefox en Safari voor Intervat, wordt opgemerkt dat het onmogelijk is een certificaat online te verzenden. Wij begrijpen dat de veiligheid bij de authentificatie van primordiaal belang is, maar sinds mijn vorige vraag hierover gesteld op 25 juni 2013 blijven vele btw-plichtigen en cijferberoepers technische problemen ondervinden.

 

Mijnheer de minister, komen uw directiecomités tot dezelfde bevindingen? Ik hoor ondertussen dat de topman van ICT, de heer Louis Collet, aan de kant zou zijn gezet. Is er een plan van aanpak om de problemen te verhelpen? Zo ja, hoe ver staat men met de implementatie ervan?

 

De gebruikers van Intervat wordt gevraagd om met de recentste versie van Acrobat Reader een digitale pdf-handtekening te versturen. Enkel de recentste versie kan gebruikt worden en die is bovendien Engelstalig. Cijferberoepers ondervinden moeilijkheden met het systeem, zowel bij het verzenden van het document als bij het openen van de software. Waarom is er bij zo'n belangrijke wijziging van de procedure niet voorzien in een alternatief, of werd op zijn minst de oude procedure niet gehandhaafd bij wijze van overgang? Wordt niet eerst uitvoerig getest vooraleer de belastingplichtige aan nieuwe software- en incompatibiliteitsproblemen over te laten?

 

Waarom schakelde men over op een pdf-handtekeningensysteem, in plaats van het oude digitale handtekeningensysteem?

 

Vele cijferberoepers ondervinden problemen met hun internetbrowser. Beveelt de FOD Financiën een bepaalde internetbrowser aan?

 

Zo ja, welke en waarom? Welke versie van welke internetbrowser zou geen problemen mogen geven bij authentificatie? Wordt er onderzocht of de authentificatieprocedure maximaal ondersteund wordt door de aangeraden browsers?

 

Welk beleid voert de FOD Financiën om de authentificatieprocedures steeds aan de nieuwste technologieën en protocollen aan te passen?

 

Wat moeten de belastingplichtigen nu doen? Zal men tolerant zijn voor een eventueel laattijdig ingediende btw-aangifte, waarvan de oorzaak dit informaticaprobleem is?

 

15.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Wouters, het huidig systeem voldoet aan de eisen van de belastingplichtigen, waardoor er momenteel geen voornemen is om belangrijke wijzigingen in het systeem aan te brengen. Wel trachten wij het systeem nog te verrijken met de ervaringen van gebruikers. Wij staan dan ook open voor verdere suggesties om het systeem te verbeteren.

 

In verband met uw tweede en derde punt, de FOD Financiën streeft naar oplossingen die zoveel mogelijk burgers de kans geven om verschillende taken in een veilige omgeving te vervullen. Daarom werd geopteerd voor het systeem van de elektronische handtekening via pdf, enerzijds, om alzo de burgers meer zicht te geven op wat zij daadwerkelijk ondertekenen en, anderzijds, om de FOD Financiën de garantie te bieden dat het document ook echt wordt ondertekend. Deze nieuwe werkwijze werd bovendien noodzakelijk omdat de oude handtekening, genaamd Capicom, niet langer wordt ondersteund door Internet Explorer in de 64-bitversies.

 

Tijdens de implementatiefase heeft de FOD Financiën de wens geuit om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om het document te ondertekenen. Door het verminderen van de noodzaak om Adobe Reader 9 of een nieuwere versie geïnstalleerd te hebben en door de installatie van de plug-in Fedict, wordt dan ook maximaal de kans geboden aan de belastingplichtigen om hun aangifte in te dienen.

 

Op de browser werd voorzien in de keuze voor twee methodes, namelijk de interne modus, waarbij de burger een verklaring binnen dezelfde browser kan ondertekenen als de browser dit toelaat, en de externe modus, die hij in alle andere gevallen kan gebruiken. Er werd bovendien in een uitgebreide documentatie voorzien om de gebruikers ondersteuning te bieden bij het configureren. Ook de twee verschillende methodes worden hierbij gedocumenteerd.

 

Deze maand werd er ook meer dan 800 000 maal gebruik gemaakt van de elektronische handtekening. Hiervan werden er meer dan 75 % rechtstreeks via de interne modus behandeld.

 

Wat uw vierde vraag betreft, de FOD Financiën heeft ervoor gekozen om elke huidige OS-verbinding te laten maken met e-governmenttoepassingen. Voor Windows is dit Internet Explorer 8 en nieuwere versies, maar hier kan ook Firefox worden gebruikt. De FOD Financiën stelt bovendien alles in het werk opdat ook andere browsers toegang krijgen tot de onlineapplicaties. Zo kan ook Chrome in een aantal gevallen worden gebruikt.

 

Ten vijfde, de procedures en authenticatietechnologieën zijn toevertrouwd aan Fedict, wat ons in staat stelt om de nieuwste technologische ontwikkelingen in het veld toe te passen.

 

Ten zesde, niettegenstaande de problemen, die sommige gebruikers ervaren met het nieuwe pdf-handtekeningsysteem, ontving Intervat op 20 januari 2014 meer dan 100 000 geslaagde zendingen, met een piek van 12 800 zendingen binnen een uur. Dat is voor Intervat een absoluut record.

 

Belastingplichtigen die echter een technisch probleem zouden blijven ondervinden, kunnen terecht bij hun btw-controlekantoor voor een papieren exemplaar van de aangifte. Zij kunnen bij wijze van uitzondering hun aangifte op papier indienen. Alleszins zullen er geen sancties wegens laattijdige indiening worden toegepast vóór de tiende dag van de maand februari 2014.

 

15.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitvoerige antwoord.

 

Ik ben blij dat u rekening houdt met het feit dat al die cijferberoepers en zij die de btw-aangiften moeten invullen, niet allemaal IT-specialisten zijn. Het klopt dat er een uitgebreide documentatie bestaat. Ik heb ze in de frequently asked questions ook kunnen bekijken. Als gewone cijferberoeper die niet gespecialiseerd is in IT, blijft het hier en daar echter serieus moeilijk. Zelfs iemand als ik, die 13 jaar heeft lesgegeven in de Informatica, kan zich voorstellen dat een gewone boekhouder niet wijs raakt uit alle wijzigingen. De afgelopen weekends hebben een aantal personen volgens mij dan ook gevloekt vooraleer zij hun systeem aan de praat kregen.

 

Ik ben echter blij dat er geen boete zal komen voor laattijdigheid en dat men terugvalt op het ouderwetse papier. Ik vind dat echter een zeer spijtig voorval.

 

U hebt niet geantwoord op mijn vraag over het al dan niet vervangen van de topman van de ICT-afdeling. De vraag is echter in hoeverre dat het beleid al dan niet zal veranderen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Daarnet hadden wij de vraag van de heer Clarinval geschrapt omdat hij afwezig was. Hij is echter iets later binnengekomen.

 

16 Question de M. David Clarinval au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'amende infligée au Garage Riche (Mariembourg) par le SPF Finances pour défaut de plaques" (n° 21814)

16 Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de boete die Garage Riche (Mariembourg) door de FOD Financiën werd opgelegd wegens het ontbreken van de juiste nummerplaten" (nr. 21814)

 

C'est un cas individuel et nous ne traitons pas ce genre de cas en commission. Néanmoins, le ministre n'ayant pas fait obstruction, la possibilité vous est donnée de poser votre question.

 

16.01  David Clarinval (MR): Monsieur le président, il s'agit d'un cas individuel mais ma question porte sur la situation des frontaliers en général et en illustre les soucis.

 

Monsieur le ministre, le 8 décembre dernier, M. Van den Steen, du Garage Riche de Mariembourg, prend la route de son domicile de Couvin jusqu'à son lieu de travail à bord d'une BMW appartenant à un client français. C'est dimanche, mais il souhaite tout de même effectuer des tests sur cette voiture, par conscience professionnelle. Toutes ces informations ont paru dans la presse.

 

L'ouvrier prend donc la voiture en compagnie de son épouse, qui se joint à lui pour le trajet. Elle en a le droit dans la mesure où la voiture est pourvue de plaques "Z" et non "ZZ". Son contrat avec l'employeur stipule en outre que sa famille peut l'accompagner, même dans la voiture de clients, y compris le week-end. Par facilité, les plaques françaises sont rivées et non boulonnées. Il ne fixe pas les plaques garage sur la voiture, il les place dans le coffre, sans les attacher.

 

À Couvin, des douaniers interpellent l'ouvrier, qui leur présente tous les documents du véhicule ainsi que sa fiche de travail, prouvant ainsi qu'il effectue bien des essais dans le cadre de ses activités professionnelles. Il est néanmoins invité à payer une amende de 250 euros. Il entre ensuite dans le combi du SPF Finances, où on lui annonce qu'il devra s'acquitter, en plus des 250 euros d'amende, de 3 965 euros de mise en circulation, 1 762 euros de taxe de circulation et 176 euros d'additionnels, soit un montant total de 6 154 euros. Les douaniers vont plus loin, ils menacent de saisir la voiture et de la revendre au profit de l'État si l'amende n'est pas payée dans les trois jours.

 

Monsieur le ministre, cette situation me semble révélatrice de deux problèmes. D'un point de vue particulier, les douaniers ont fait preuve d'un excès de zèle et d'un manque de discernement. D'un point de vue général, il s'avère que l'incohérence d'une telle sanction met à jour le manque d'harmonie fiscale au niveau européen. Que pensez-vous de cette situation? Envisagez-vous de prendre des mesures visant à rendre la législation plus cohérente pour les régions frontalières?

 

16.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Clarinval, dans ce cas spécifique, je puis vous informer que les douaniers ont contrôlé un véhicule porteur d'immatriculations étrangères et conduit par une personne domiciliée en Belgique. Voilà qui constitue a priori une infraction à la réglementation sur l'immatriculation.

 

La présence de plaques Z sur le véhicule d'un client n'est pas autorisée par la réglementation sur les plaques commerciales. Les plaques Z ne peuvent être placées que sur des véhicules appartenant aux négociants et non sur le véhicule d'un client (A.R. du 8 janvier 1996 – article 11.2). Les douaniers ont par la suite rempli les tâches fiscales découlant du défaut d'immatriculation et perçu les taxes et les amendes s'élevant à 250 euros.

 

Par la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, la compétence en matière de taxes sur les moyens de transport est transférée aux Régions. Les Régions – flamande en premier lieu et wallonne à partir de 2014 – ont repris l'imposition et le contrôle. Si de nouvelles dispositions devaient être prises, elles le seraient par les parlements régionaux, le fédéral ne pouvant plus édicter de nouvelles dispositions en la matière.

 

Pour conclure, je puis vous assurer que, dans tous les domaines fiscaux européens, mon administration suit le développement afin de tendre vers toujours plus d'harmonisation européenne.

 

16.03  David Clarinval (MR): Monsieur le président, je n'ai rien à ajouter.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "nalatigheidsintresten in het kader van de gespreide belasting op meerwaarden" (nr. 21709)

17 Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les intérêts de retard dans le cadre de la taxation étalée des plus-values" (n° 21709)

 

17.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, in de praktijk rijzen vragen met betrekking tot het verschuldigd zijn van nalatigheidsintresten in het kader van de gespreide belasting op meerwaarden in toepassing van artikel 7 WIB 92.

 

Ten eerste, artikel416, eerste lid, WIB 92, bepaalt dat, in afwijking van artikel 414 en onverminderd de toepassing van de artikelen 444 en 445, op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de krachtens artikel 44bis, § 5, 44ter, § 5 of 47, § 6, belastbaar geworden meerwaarden of met de krachtens artikel 194quater, § 4, belastbaar geworden investeringsreserve, een overeenkomstig artikel 414 berekende nalatigheidsintrest verschuldigd is vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd toegestaan.

 

In de praktijk is de vraag of ook nalatigheidsintresten verschuldigd zijn wanneer in het jaar waarin de te belasten som in het resultaat wordt opgenomen, geen belastbare grondslag aanwezig is. Bijvoorbeeld, een gespreid te belasten meerwaarde van 100 000 euro wordt wegens geen tijdige herbelegging belastbaar in het jaar X, met een exploitatieverlies van 200 000 euro. De belastbare grondslag is 0. Kunt u ons informeren of er nalatigheidsintresten verschuldigd zijn?

 

Enerzijds, blijkt dit in de praktijk niet te gebeuren. Er wordt in de regel van uitgegaan dat er geen nalatigheidsintresten verschuldigd zijn wanneer er geen belasting verschuldigd is. Anderzijds, bepaalt artikel 416 WIB 92, dat nalatigheidsintresten verschuldigd zijn op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de krachtens artikel 44bis, § 5, 44ter, § 5 of 47, § 6, belastbaar geworden meerwaarden. Op grond van die tekst zou kunnen worden verdedigd dat de belasting die proportioneel verband houdt met 100 000 euro fictief wordt berekend en dat op dat bedrag nalatigheidsintresten worden berekend. Wanneer de eerste optie juist is, kan een belastingplichtige de facto een carry back van verliezen toepassen — er worden toekomstige verliezen afgezet tegen de meerwaarde — terwijl dit wettelijk niet is bepaald.

 

Ten tweede, artikel 416, eerste lid, WIB92, verwijst naar artikel 47, § 6, WIB92. Kan daaruit worden afgeleid dat geen nalatigheidintresten kunnen worden aangerekend indien de belastingplichtige spontaan zijn meerwaarde belastbaar maakt in een van de jaren vóór het verstrijken van de herbeleggingtermijn?

 

17.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Van Biesen, indien de inkomstenbelasting voor het belastbare tijdperk waarin de herbeleggingtermijn in het kader van de gespreide belasting van meerwaarden verstrijkt, gelijk is aan nul, is de berekeningsgrondslag voor de nalatigheidintrest en dus ook de nalatigheidintrest zelf eveneens gelijk aan nul.

 

Rekening houdend met de uitdrukkelijke bewoordingen in het wetboek, is de beoogde nalatigheidintrest niet van toepassing indien de verwezenlijkte meerwaarde reeds volledig is belast vóór het belastbare tijdperk waarin de herbeleggingtermijn verstrijkt.

 

17.03  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Wij overlopen nog even de agenda. Wij constateren dat wij geen nader nieuws van mevrouw Temmerman hebben. Haar vraag nr. 21751 vervalt dus. Mevrouw De Wit heeft gevraagd haar vraag nr. 21834 uit te stellen. Ook de heer Maingain heeft gevraagd zijn vraag nr. 21848 uit te stellen.

 

Aldus zijn wij aan het einde van de werkzaamheden gekomen. Ik dank de minister voor zijn aanwezigheid en de leden voor hun vragen.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.16 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.16 heures.