Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

 

du

 

Mardi 25 février 2014

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 25 februari 2014

 

Voormiddag

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.18 uur en voorgezeten door de heer Willem-Frederik Schiltz.

La séance est ouverte à 10.18 heures et présidée par M. Willem-Frederik Schiltz.

 

01 Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de concurrentienadelen van ICT-bedrijven uit de private sector ten opzichte van ICT-vzw's bij de overheid" (nr. 20533)

01 Question de M. Willem-Frederik Schiltz au secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le handicap concurrentiel des sociétés TIC du secteur privé par rapport aux ASBL TIC de l'État" (n° 20533)

 

01.01  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, met enige regelmaat worden er overheidsbedrijven, vaak vzw's, opgericht om diensten te leveren binnen de sfeer van de overheid. Dat is ook zo voor het leveren van lCT-diensten. Die vzw’s heten dan ook, niet verwonderlijk, de lCT-vzw's.

 

De concurrentiekracht tussen de lCT-vzw's bij de overheid en de klassieke private lCT-bedrijven, die weliswaar dezelfde diensten leveren, zou echter uit evenwicht zijn. Dat komt, onder andere, doordat de overheid voor haar eigen vzw's enkel personeelskosten moet betalen, een btw-vrijstelling geniet, vrijstelling geniet van de openbare aanbesteding voor het leveren van diensten aan de leden van de vzw en gebruik kan maken van administratieve en financiële voordelen. Het zorgt er ook voor dat de diensten die de overheid afneemt bij lCT-vzw's financieel voordeliger zijn dan dezelfde diensten bij de private lCT-bedrijven. Daarnaast loopt de FOD Financiën uiteraard heel wat inkomsten mis omdat er bij de lCT-vzw's van de overheid geen btw betaald dient te worden. Het is dus vestzak-broekzak.

 

Een tweede punt waarnaar ik wil verwijzen, heeft te maken met de kosten en specifiek de loonkosten. Die liggen schijnbaar hoger in de private sector dan in de overheidssector. lCT-vzw's beweren bijgevolg in hun communicatie met zowel de overheid als de private sector dat zij goedkoper zijn dan lCT-bedrijven in de private sector.

 

In het Vlaams Parlement werden onlangs cijfers voorgesteld waaruit moet blijken dat de programmeurs uit ICT-vzw’s tot 62 000 euro per jaar goedkoper zijn. ICT-projectmanagers bij de overheidsbedrijven zouden zelfs tot 183 000 euro per jaar goedkoper zijn dan gelijkaardige profielen in de privésector. Allicht worden ter zake kosten voor sociale zekerheid en btw alsook overige kosten in de sfeer van de organisatie en het beheer niet in acht genomen. Het lijkt mij belangrijk een correcte vergelijking hiervan te krijgen, waarin deze elementen wel in rekening worden gebracht.

 

De openbare aanbesteding is een derde punt dat de positie van de privéondernemingen in de ICT-sector verzwakt. Een overheid die van de diensten van een ICT-vzw gebruikmaakt, is niet verplicht daartoe een openbare aanbesteding uit te schrijven en te doorlopen, wat uiteraard maakt dat dergelijke diensten enigszins buiten de klassieke marktwerking staan.

 

Een laatste punt, is de rekrutering van medewerkers. Indien de overheid van diensten van een ICT-vzw gebruik wil maken, is zij voor de profielen die zij daarbij gebruikt, niet verplicht via een rekruteringsdienst zoals Selor de profielen op te zoeken en op te vragen. Aldus kan de overheid dus in principe haar eigen reglementering omzeilen.

 

Mijn vragen aan u zijn dan ook de volgende.

 

Welke federale overheidsdiensten hebben de voorbije vijf jaar het meest een beroep gedaan op ICT-diensten van overheids-vzw’s? Zou u, indien mogelijk, de resultaten op basis van hun omzet willen weergeven?

 

Kan u mij een correcte vergelijking geven van de loonkosten van medewerkers bij dergelijke ICT-vzw’s ten opzichte van medewerkers bij de privébedrijven?

 

Hoeveel medewerkers werden de voorbije vijf jaar op dergelijke wijze gerekruteerd?

 

Hoeveel btw-inkomsten is de federale overheid naar schatting misgelopen?

 

Hoeveel bedrijven in de privésector hebben de voorbije vijf jaar voor ICT-diensten een contract met ICT-vzw’s gesloten? Met andere woorden, begeven deze vzw’s die vooral in house-dienstverlening aanbieden, zich ook op de privémarkt? Hebt u een zicht op hoe vaak en hoe frequent zij dat doen? Hoe groot is hun participatie in de privémarkt?

 

Hoeveel openbare aanbestedingen werden de laatste vijf jaar stopgezet of werden niet uitgeschreven omdat ze uiteindelijk door toewijzingen aan ICT-vzw's werden vervangen?

 

Bent u bereid om alsnog de nodige stappen te zetten en een evenwichtigere concurrentiekracht tussen de beide segmenten te realiseren?

 

01.02 Staatssecretaris Hendrik Bogaert: Graag verwijs ik naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 160. Ik heb voor u een kopie, daarin staat een aantal zaken verwoord waarover u vragen hebt gesteld.

 

Bijkomend kan ik u zeggen dat de verenigingen zonder winstoogmerk Smals vzw en Egov vzw als dusdanig geen ICT-bedrijven zijn, maar tot doel hebben kostenbesparende synergieën te bewerkstelligen ten behoeve van hun leden die allemaal overheidsinstanties zijn. Zij worden door de overheidsinstanties die gebruikmaken van hun diensten beschouwd als onmisbare instrumenten voor de efficiënte uitvoering van hun opdrachten.

 

Deze overheidsinstanties nemen daarenboven, net als de ICT-vzw’s zelf, ook in belangrijke mate goederen en diensten van de private sector af.

 

De loonkosten van de ICT-vzw’s bij de overheid en de ICT-bedrijven uit de private sector zijn volledig vergelijkbaar. Uit een door een gespecialiseerd bureau uitgevoerde salarisbenchmark is gebleken dat de bij de ICT-vzw’s meest voorkomende functies zoals programmeur en functioneel analist zich ongeveer op het vijftigste percentiel bevinden. Dat betekent dat er sprake is van even veel bedrijven die minder betalen en lagere kosten hebben als bedrijven die meer betalen en hogere kosten hebben.

 

Voorts vallen de ICT-vzw’s en ICT-bedrijven onder hetzelfde socialezekerheidsstelsel zodat er geen verschil speelt wat de eigenlijke loonkosten betreft.

 

01.03  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, uw cijfers zijn tegenstrijdig met degene waarover ik beschik. Ik zal ze aan een grondiger onderzoek onderwerpen.

 

Ik begrijp dat de overheid niet per se heel haar administratie moet uitbesteden en dat een goede in house-dienst belangrijk is. In de sector groeit de ongerustheid over het feit dat die organen hoe langer hoe groter worden en niet meer alleen aan de overheid diensten verlenen, maar ook buiten het overheidsbestek opereren en de private sector beconcurreren met de expertise die zij bij de overheid hebben opgebouwd.

 

Ik denk dat dit een blijvende bezorgdheid is. Wij moeten erop letten dat we niet met overheidsgeld een administratie een marktspeler laten worden.

 

01.04 Staatssecretaris Hendrik Bogaert: Mijn politiek bestaat erin om die vzw’s te ondersteunen, maar in de mate dat zij voor de eigen overheidsperimeter werken. Op het ogenblik dat zij beginnen externe offertes in te dienen, stopt mijn steun.

 

01.05  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Dat is geruststellend.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Kristof Calvo aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het stopzetten van de aanbesteding van G-cloud" (nr. 21973)

02 Question de M. Kristof Calvo au secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'arrêt de l'adjudication du G-cloud" (n° 21973)

 

02.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ik zal kort zijn, want ik word verwacht in de commissie voor het Bedrijfsleven, maar ik vond het toch belangrijk deze vragen aan u voor te leggen.

 

G-cloud was een ambitieus project van Fedict met betrekking tot digitalisering. Ik heb begrepen dat de aanbesteding van dat project stilgelegd zou zijn. Het gaat over een project waarvoor in principe 15 à 20 miljoen euro was uitgetrokken en waarvan de invoering was gepland voor maart 2013.

 

Waarom werd de aanbesteding van dit project stopgezet? Blijft u verder gaan met dit belangrijke project? Hoeveel vertraging zal het project oplopen? Welke verdere stappen tracht u te zetten in dit dossier?

 

Voorzitter: Steven Vandeput.

Président: Steven Vandeput.

 

02.02 Staatssecretaris Hendrik Bogaert: Mijnheer de voorzitter, collega Calvo, de aanbesteding is niet gegund omdat, enerzijds, voor een aantal loten onvoldoende kwaliteitsgaranties konden worden geboden en, anderzijds, voor die loten die kwalitatief wel geschikt werden bevonden de voorgestelde offertes niet in overeenstemming waren met de geraamde budgetten. Sommige leveranciers maakten voorbehoud op essentiële voorwaarden van het lastenboek, zoals algemene voorwaarden en privacybepalingen. Daardoor waren er niet altijd voldoende kandidaten en kon het competitieve aspect van een openbare aanbesteding, dat soms leidt tot een hogere kwaliteit of lagere prijs, niet steeds ten volle spelen. Vanwege al deze factoren waren de risico’s, zowel kwalitatief als financieel, voor het succesvol afronden van dit project te groot geworden en is er besloten om niet te gunnen.

 

Dan kom ik aan uw vraag of ik verder blijf gaan met dit belangrijke project. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de begroting 2014 en de mogelijke alternatieven die nog moeten worden uitgewerkt.

 

In antwoord op uw derde vraag kan ik u zeggen dat vermits de alternatieven nog niet zijn uitgewerkt, ik geen exacte informatie kan geven, maar Fedict schat dat pas ten vroegste in 2015 een volwaardig alternatief kan worden opgezet.

 

Het systeem dat voldoet aan de vereiste flexibiliteit, beschikbaarheid en veiligheidseisen, zowel op het gebied van systeemveiligheid als bescherming van privacygevoelige informatie, zou nu volgens de ingediende offertes tot 30 % meer kosten dan de huidige omgeving. In budgettair moeilijke tijden is een dergelijke groei van het budget uiteraard niet of zeer moeilijk te verantwoorden.

 

Nu kom ik tot uw vijfde vraag. Fedict onderzoekt momenteel alternatieven voor die elementen uit de voorgestelde architectuur die het meest bijdragen tot het hoge prijskaartje, zonder de belangrijkste voordelen van een cloudgebaseerde oplossing uit het oog te verliezen. Die oefening is nog niet afgerond.

 

Op uw laatste vraag kan ik het volgende antwoorden. Pas na een grondige evaluatie van de verschillende alternatieven en hun budgettaire implicaties en in functie van de continu wijzigende behoeftes bij de administraties, zal ik daar preciezere informatie over kunnen geven. Momenteel staat het verzekeren van de continuïteit van de huidige dienstverlening voorop, maar voor alle duidelijkheid herhaal ik dat wij met dat dossier intens bezig zijn.

 

02.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, het spreekt voor zich dat er voor een aanbesteding voldoende kandidaten moeten zijn en dat de kwaliteit gewaarborgd moet zijn, want anders heeft het geen zin om daarin verder te gaan. Ik ga ervan uit dat die afweging op een ernstige manier is gemaakt. Tegelijkertijd ben ik blij te horen dat dit ambitieus project inzake digitalisering toch niet helemaal van de baan is.

 

Hopelijk wordt het op korte termijn gedeblokkeerd en vooruit gestuwd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Kristof Calvo aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de toepassing en de evaluatie van de antidiscriminatiewet" (nr. 21975)

03 Question de M. Kristof Calvo au secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'application et l'évaluation de la loi anti-discrimination" (n° 21975)

 

03.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik heb u eerder al een aantal vragen gesteld over de etnisch-culturele diversiteit in ons openbaar ambt. Het is mijn oprechte overtuiging dat in onze Westerse samenleving het openbaar ambt een stuk meer divers kan zijn en een pioniersrol moet blijven spelen.

 

In mijn vraagstelling heb ik uitgebreid verwezen naar de toepassing en de evaluatie van de antidiscriminatiewet. Ik vind het niet onbelangrijk te polsen hoever u daarmee staat.

 

Daaraan gelinkt is het debat over de invoering van streefcijfers. Als ik mij niet vergis, is uw partijgenote mevrouw Lanjri voorstander van het invoeren van streefcijfers. Dat staat trouwens ook in de Innestoteksten. Het voordeel van de partijcongressen die nu volop plaatsvinden is dat men zicht krijgt op de ideeën die spelen binnen de politieke partijen.

 

U geeft aan dat u geen voorstander bent van streefcijfers. Ik las in elk geval in De Standaard van 27 november 2013 dat u, als staatssecretaris of ten persoonlijke titel - dat is ook een element van deze vraag - zei geen voorstander te zijn van streefcijfers voor allochtonen. Er is blijkbaar een contradictie tussen het standpunt van staatssecretaris Bogaert en het partijstandpunt. Ik ben veeleer het partijstandpunt genegen.

 

Het is mijn overtuiging dat streefcijfers een hefboom kunnen zijn voor meer diversiteit in het openbaar ambt. Ik verwijs ook naar vroeger gestelde parlementaire vragen in dat verband. U gaf daarbij toen aan bij de rekrutering een monitoring te willen uitvoeren inzake etnisch-culturele diversiteit, zij het op vrijwillige basis.

 

Mijnheer de staatssecretaris, waarop baseert u zich om te stellen dat er bij de federale overheid geen discriminatie is inzake aanwerving en loopbaan? Zijn er geen elementen die ons in elk geval moeten aanzetten tot meer positieve actie? Waarop baseert u zich om te stellen dat er geen nood is om over te gaan tot meer stimulerende en responsabiliserende maatregelen zoals streefcijfers en/of quota om meer culturele diversiteit in het openbaar ambt te realiseren?

 

Uw collega van Gelijke Kansen voorziet in de ontwikkeling van een koninklijk besluit om positieve acties mogelijk te maken voor publiekrechtelijke instanties. Acht u het nodig dat dit KB wordt ontwikkeld? Werd u hierover geconsulteerd?

 

Hoever staat u met het monitoren van etnisch-culturele diversiteit in de openbare diensten? Gebeurt dit ondertussen? Welke cijfers zijn er momenteel beschikbaar? Het is prima als ik die schriftelijk kan ontvangen.

 

Welke andere initiatieven hebt u genomen en zult u nog nemen om de etnisch-culturele diversiteit in het openbaar ambt te realiseren en te versterken?

 

03.02 Staatssecretaris Hendrik Bogaert: Mijnheer de voorzitter, beste collega Calvo, waarop baseren wij ons om te zeggen dat er geen discriminatie bestaat bij de federale overheid inzake aanwerving en loopbaan?

 

Wat betreft de aanwerving worden er verschillende acties ondernomen om discriminatie bij de rekrutering en de selectie van personen voor de federale overheid zoveel mogelijk uit te sluiten. Ik denk in dat verband aan een gratis infolijn voor vragen over selectieprocedures, het gratis ter beschikking stellen van twee pc’s bij Selor voor het aanmaken van cv’s en het consulteren van en solliciteren voor vacatures, het gebruik van anonieme cv’s door Selor, een infocenter bij Selor voor vragen, Selorpunten in samenwerking met bijvoorbeeld de VDAB waarbij regionaal ook gebruik kan worden gemaakt van pc’s en bijkomende informatie kan worden gegeven over de selectieprocedures van Selor en klaar en toegankelijk, duidelijk taalgebruik in vacatures en functiebeschrijvingen.

 

Een stuk rond diversiteit, gelijke kansen en maatregelen voor personen met een handicap wordt standaard in de functiebeschrijvingen opgenomen.

 

Voorts is er de mogelijkheid tot het aanvragen van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte, het gebruik van cultuur- en genderneutrale tests, het aanbieden van demotests op de website van Selor, opleidingen van selectieverantwoordelijken en juryvoorzitters op het gebied van diversiteit, een deontologische code voor juryleden waarvan neutraliteit een belangrijk deel uitmaakt, het gebruik van een competentiewoordenboek met indicatoren, de standaardisatie van competentiefiches, cv-screening met minstens twee evaluators, divers samengestelde selectiejury, gebruik van de startmethodiek tijdens interviews en EVC-procedures voor personen die niet beschikken over een diploma of althans niet over het juiste diploma.

 

Waarop baseren wij ons standpunt dat er geen nood is aan stimulerende en responsabiliserende maatregelen, zoals streefcijfers of quota? Ik volg de besluiten van het Innestocongres. Dat betekent dat er in de volgende regeringsonderhandelingen wellicht zal worden gesproken over streefcijfers - geen quota.

 

Wat mij betreft, gaat dat ook gepaard met een toetsing, want streefcijfers alleen zijn niet genoeg. Er moet ook voldoende aanbod zijn. Misschien kunnen wij ook iets doen om het aanbod te stimuleren. Ik wil niemand stigmatiseren, maar er moet ook voldoende push zijn van mensen naar arbeidsmarkt in het algemeen, dus niet alleen met betrekking tot deze groep. Dat is volgens mij nodig. Als er tussen beide een goed evenwicht kan worden gevonden, zal ik mij uiteraard in de doelstellingen van het Innestocongres op dat vlak inschrijven.

 

Wat betreft het KB dat mijn collega, de minister van Gelijke Kansen zou willen tot stand brengen, dat is voorlopig nog niet geconcretiseerd. Wij zullen uiteraard de initiatieven van de minister ondersteunen en zien op welke manier wij kunnen voortgaan in de ontwikkeling van het betrokken ontwerp. Het is echter niet omdat er een ondervertegenwoordiging is, dat er automatisch een discriminatie is. Die dingen moeten wij van elkaar kunnen onderscheiden.

 

Wat de monitoring van de cijfers betreft, is Selor sinds februari 2013 gestart met het bevragen van de afkomst van de kandidaat. De kandidaten kunnen hun afkomst op vrijwillige basis aangeven in het online cv. De Vlaamse overheid definieert een allochtone medewerker als een medewerker met een nationaliteit van buiten de EU-15 of een medewerker van wie minstens een ouder of twee grootouders de nationaliteit van een land buiten de EU-15 hebben.

 

Selor vraagt niet naar de nationaliteit van de ouders of de grootouders, maar wel naar hun afkomst. Als definitie nemen wij dan een kandidaat met een nationaliteit van buiten de EU-15, of een kandidaat met een afkomst van buiten de EU-15, of een kandidaat met een ouder afkomstig van buiten de EU-15, of een kandidaat met twee grootouders afkomstig van buiten de EU-15.

 

Die monitoring leverde voorlopig de volgende resultaten op. Het totaal aantal kandidaten bedraagt 17 461. Er zijn 10 008 kandidaten van allochtone origine. Het aantal kandidaten met een nationaliteit van buiten de EU-15 bedraagt 1 079. Er zijn 15 375 kandidaten van de eerste generatie afkomstig van buiten de EU-15. Het aantal kandidaten van de tweede generatie, dus met een ouder afkomstig van buiten de EU-15, is 3 314. Van de derde generatie, dus met twee grootouders afkomstig van buiten de EU-15, zijn er 240 kandidaten.

 

Welke andere initiatieven heb ik genomen en zal ik nog nemen om etnisch-culturele diversiteit in het openbaar ambt te realiseren? Op het vlak van rekrutering en selectie bestaat er cultuurneutraliteit van bepaalde selectietests die Selor gebruikt. Er wordt nagegaan of een eventuele indirecte bias ten aanzien van personen van vreemde origine kan worden vermeden.

 

Er worden ook projecttests uitgevoerd. Bij de aankoop van nieuwe tests wordt de cultuur- en genderneutraliteit, en de toegankelijkheid van de tests opgenomen in de voorwaarden van de openbare aanbesteding. Er bestaat ook een uitwerking van diversiteitskanalen met organisaties die de belangen van personen van vreemde origine vertegenwoordigen. Er worden samenwerkingsverbanden gesloten en informatiesessies gegeven. Daarnaast worden personen van vreemde origine gemotiveerd om te solliciteren voor functies bij de federale overheid. Ik verwijs ook naar de EVC-procedures waardoor vacatures worden opengesteld voor personen die niet over een diploma of niet over het juiste diploma beschikken, maar die via elders verworven competenties een instapkaart voor de functie kunnen verwerven.

 

Voorts worden er vacatures verspreid via het diversiteitskanaal, met als doel het bereiken van zoveel mogelijk personen van vreemde origine. Er wordt ook klaar en neutraal taalgebruik gehanteerd in de vacatures en functiebeschrijvingen van Selor. Tot slot, wordt de neutraliteit van de juryleden bij de selectieprocedures van Selor gewaarborgd; alle juryleden ondertekenen hiervoor een deontologische code en zij zijn gehouden aan de richtlijnen voor juryleden met betrekking tot personen van vreemde origine.

 

03.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ik ben het met u eens dat de ondervertegenwoordiging niet per definitie betekent dat er structureel sprake zou zijn van discriminatie.

 

Het antwoord heeft mij ook een mooie inventaris opgeleverd van initiatieven die vandaag al bestaan en van werven die nog openliggen. De tweede lijst, van werven die nog openliggen was ook vrij substantieel en daaruit leid ik af dat u de doelstellingen aan de basis van mijn vraag ook onderschrijft.

 

De cijfers leken mij in eerste instantie vrij substantieel. Op basis van het schriftelijk antwoord zal ik ze nog verder analyseren. Dit toont ook aan dat kleur de weg vindt naar onze openbare sector.

 

Mijnheer de voorzitter, ik zal mijn volgende vraag nr. 22387 omzetten in een schriftelijke vraag, niet omdat ik ze niet belangrijk vind, maar anders wordt in de commissievergadering hiernaast snel zonder mij beslist en dat plezier kan ik hun niet gunnen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de verwijlintresten bij de FOD P&O en bij Fedict" (nr. 22019)

04 Question de M. Steven Vandeput au secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les intérêts de retard du SPF P&O et Fedict" (n° 22019)

 

04.01  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag strekt ertoe na te gaan in welke mate de wettelijke voorschriften worden gevolgd bij laattijdige betalingen door de overheid. Wanneer bij een overheidsopdracht de vastgestelde betalingstermijnen worden overschreden, heeft de opdrachtnemer van die overheidsopdracht van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een intrest naar rato van het aantal dagen overschrijding.

 

Voor de overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013, worden de verwijlintresten geregeld in artikel 69 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken. Voor de vroegere opdrachten geldt artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden van 26 september 1996.

 

Datzelfde artikel 69 van het KB van 14 januari 2013 bepaalt in § 2 eveneens dat de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht heeft op de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten, als er voor de opdrachten gesloten met ingang van 16 maart 2013, intrest voor laattijdige betaling verschuldigd is.

 

Mijnheer de staatssecretaris, kunt u voor de administraties onder uw bevoegdheid, met name de FOD P&O en Fedict, voor 2013 aangeven of de verwijlintrest, zoals bepaald in de wetgeving, systematisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling wordt uitgekeerd?

 

Hoeveel facturen werden te laat betaald en welk bedrag vertegenwoordigen die? Welk percentage vertegenwoordigen die facturen ten opzichte van het totale aantal facturen? Hoeveel verwijlintrest werd er betaald? Op hoeveel van de te laat betaalde facturen werd er verwijlintrest betaald?

 

In hoeveel gevallen gebeurde de uitbetaling van de verwijlintresten automatisch en in hoeveel gevallen gebeurde die op aanvraag of na ingebrekestelling?

 

Wordt de forfaitaire vergoeding van 40 euro systematisch uitbetaald ingeval de overheid verwijlintresten verschuldigd is? Voor hoeveel te laat betaalde facturen is dat gebeurd?

 

04.02 Staatssecretaris Hendrik Bogaert: Mijnheer Vandeput, eerst en vooral wil ik u wijzen op het recente nieuws dat de federale overheidsdiensten de beste betalers zijn van alle overheidsdiensten in het land. Wij zijn zeker bereid om consultancy te geven aan andere bestuursniveaus in ons land om ook dat resultaat te bereiken.

 

Inzake de FOD P&O kan ik zeggen dat wij de wetgeving toepassen wanneer dat vereist is. Voor Fedict, de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, worden de verwijlinteresten zoals bepaald in de wetgeving niet systematisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling uitgekeerd.

 

Hoeveel facturen werden er te laat betaald en welk bedrag vertegenwoordigt dat? Voor de P&O kan ik zeggen dat 218 van de 3 689 facturen een betalingstermijn van meer dan dertig dagen doorliepen of van meer dan vijftig dagen tussen de datum van oplevering van de gefactureerde prestaties en de betaling. Die 218 facturen vertegenwoordigen 1,7 miljoen euro. Alle 3 689 facturen samen bedragen 10,2 miljoen euro. Van die 218 facturen waren er twee die samen goed waren voor 800 000 euro, wat het hoge bedrag verklaart.

 

Tijdens het dienstjaar 2013 werden er 213 facturen te laat betaald. Dat vertegenwoordigt een bedrag van 1,9 miljoen euro.

 

Welk percentage vertegenwoordigt dat ten opzichte van het totaal aantal facturen? Dat is 5,91 %, namelijk 218 gedeeld door 3 689.

 

De meeste facturen worden te laat betaald, omdat de leverancier een anticipatiefactuur heeft gestuurd, waaruit ik begrijp dat dat ten onrechte gebeurt, of omdat de verantwoordingsstukken niet in orde zijn of omdat er materiële rekenfouten in de factuur zitten enzovoort. Er zijn uiteraard geen verwijlinteresten verschuldigd, zolang die fouten niet zijn rechtgezet.

 

De gemiddelde termijn voor de betaling van een factuur of schuldvordering bedroeg 14,36 kalenderdagen in 2013; wat volgens mij een redelijke termijn is.

 

Wat Fedict betreft, tijdens het dienstjaar 2013 werden er 1 498 facturen betaald, waarvan 213 te laat, wat 14,2 % vertegenwoordigt.

 

Hoeveel verwijlintresten werden er betaald? Bij P&O was dat 11,08 euro en bij Fedict 2 487,97 euro.

 

Op hoeveel van de te laat betaalde facturen werd verwijlintresten betaald? Bij P&O was dat op een factuur en bij Fedict op zes facturen.

 

In hoeveel gevallen gebeurde de uitbetaling van de verwijlintresten automatisch en in hoeveel gevallen op aanvraag of ingebrekestelling? Een keer gebeurde dat op aanvraag van het incassobureau, naar aanleiding van een factuur die de administratie nooit had ontvangen. In het totaal werd voor een bedrag van 2 487 euro aan verwijlintresten betaald.

 

Werd de forfaitaire vergoeding van 40 euro systematisch uitbetaald en voor hoeveel facturen is dat gebeurd? Wat P&0 betreft, vroeg het incassobureau in kwestie om de som van 50 euro aan kosten te betalen. Wat Fedict betreft, werd de forfaitaire vergoeding van 40 euro in geen enkel geval uitbetaald.

 

04.03  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, dank u voor het antwoord.

 

P&O zegt dan wel de wet toe te passen, maar dat rijmt niet met de bedragen van de laattijdige betalingen! Het is u gegund dat de federale overheid goed betaalt; dat zou er nog aan mankeren.

 

De vraag is wel in hoeverre de verwijlintresten en de verschuldigde boetes automatisch worden betaald. Dat blijkt tweemaal niet zo te zijn. U kunt dan wel verwijzen naar andere overheden die misschien later betalen, maar daar wordt de wet toegepast zoals die is. Ik kan daar slechts op blijven hameren. Het is begrijpelijk dat sommige facturen niet op tijd betaald kunnen worden, maar als ze in orde zijn, horen ze op tijd betaald te worden. Als dat niet zo is, is sowieso van rechtswege en zonder ingebrekestelling zowel verwijlintrest als de vergoeding van 40 euro verschuldigd.

 

04.04 Staatssecretaris Hendrik Bogaert: Ik wil hierover geen zwaar debat voeren, maar ik geef toch dit mee. Ik heb het fenomeen destijds bekeken bij het Rekenhof. Op één departement betaalde men heel automatisch verwijlintrest, namelijk Defensie. Daar was de redenering bijna dat het niet erg was dat niet werd betaald, omdat er toch verwijlintrest aan 9 % was. Ik weet niet wat dat nu bedraagt. De leverancier werd daar heel rijk van.

 

Die automatische betaling kan goed lijken, maar het is niet slecht dat een en ander wordt uitgevlooid. Ik zie dat aannemers anticipatief factureren, maar niet in orde zijn met verantwoordingsstukken of dat er rekenfouten zijn. Als dan automatisch verwijlintresten worden toegekend en een forfaitaire som, staan we niet aan de goede kant van de belastingbetaler. Ik neem aan dat we het daarover eens zijn.

 

04.05  Steven Vandeput (N-VA): In mijn repliek heb ik duidelijk gesteld dat een factuur in orde is of niet. Een geprotesteerde factuur is voor mij geen factuur, daar komt het voor mij op neer. U zou natuurlijk automatisch alle facturen kunnen betwisten, maar dat is ook niet de bedoeling. Een factuur moet binnen aanvaardbare termijnen worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, moet de boete er maar bij worden genomen en dat moet automatisch gebeuren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Ik stel voor vraag nr. 21367 van de heer Weyts om te zetten in een schriftelijke vraag.

 

04.06 Staatssecretaris Hendrik Bogaert: Mijnheer de voorzitter, het is een gunst dat een vraag wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Ik zou liever zien dat men naar hier komt. Ik kan een vraag ter plaatse in een schriftelijke vraag omzetten, maar ik zal niet het systeem toepassen waarbij men mondelinge vragen indient, opdat ze in schriftelijke vragen zouden worden omgezet.

 

De voorzitter: Vraag nr. 21367 van de heer Weyts wordt dus uitgesteld, alsook vraag nr. 22127 van mevrouw Boulet en vraag nr. 22194 van mevrouw Marghem.

 

Vraag nr. 22387 van de heer Calvo wordt in een schriftelijke vraag omgezet.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.48 uur.

La réunion publique de commission est levée à 10.48 heures.