Commissie voor de Landsverdediging

Commission de la Défense nationale

 

van

 

Woensdag 13 februari 2019

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 13 février 2019

 

Matin

 

______

 

 


Le développement des questions commence à 11.18 heures. La réunion est présidée par M. Damien Thiéry.

De behandeling van de vragen vangt aan om 11.18 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Damien Thiéry.

 

Le président: La question n° 28171 de Mme Grovonius est transformée en question écrite. La question n° 28434 de Mme Fernandez Fernandez est reportée. Les questions jointes n° 28437 de Mme Fernandez Fernandez et n° 28702 de M. Dallemagne sont reportées. Mme Jadin n'est pas présente pour poser sa question n° 28516. La question n° 28562 de Mme Fernandez Fernandez est reportée.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de beslissing van de Duitse Bondsrepubliek om geen F-35-gevechtsvliegtuigen te kopen" (nr. 28592)

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de beslissing van de regering om de F-16's te vervangen" (nr. 28691)

01 Questions jointes de

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la décision de la République fédérale d'Allemagne de ne pas acheter d'avion de chasse F-35" (n° 28592)

- Mme Julie Fernandez Fernandez au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le remplacement des F-16 décidé par le gouvernement" (n° 28691)

 

01.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijheer de minister, al meer dan zes maanden probeer ik als Kamerlid een inkijk te krijgen in de contracten die gesloten zijn tussen, enerzijds, de Verenigde Staten en België – de overeenkomsten van staat tot staat – en, anderzijds, de contracten die getekend zijn met de constructeur Lockheed Martin.

 

Vóór de beslissing van de regering, eind oktober, werd mij telkens gezegd dat dit inkijkrecht niet kon worden gegeven omwille van bedrijfsgeheimen van de constructeur. Ik hoopte dat dit inkijkrecht wel in orde zou komen na de beslissing. De toen nog voltallige Zweedse meerderheid besliste om dat inkijkrecht te beperken tot de leden van de commissie voor de Legeraankopen en -verkopen. Bovendien moesten de collega's die lid waren van die commissie dit niet alleen in moeilijke omstandigheden gaan bekijken, ze moesten er ook over zwijgen. Vervolgens schreef ik het Rekenhof aan om te vragen of ik het dossier dat bij het Rekenhof ligt mocht inkijken. Helaas, op 6 februari kreeg ik als antwoord van het Rekenhof dat, zolang het Rekenhof met zijn onderzoek bezig is, ik geen inzagerecht in het dossier kan krijgen.  Ik moet hieruit concluderen dat het zeer betreurenswaardig is dat er geen inkijkrecht voor parlementsleden is in het allergrootste militaire aankoopdossier van de volgende veertig of vijftig jaar.

 

Mijnheer de minister, u bent mijn laatste toeverlaat. Ik kom bij u terecht en ik vraag u of u een onderzoek wilt laten doen van de drie akkoorden. Twee van staat tot staat, van 25 en 27 oktober, denk ik. Dat is het enige wat ik te weten ben gekomen, misschien is die informatie niet volledig. Mijnheer de minister, wilt u een onderzoek instellen of wij, gelet op de formulering van de overeenkomsten die ik niet ken, nog een mogelijkheid hebben om onder de gesloten overeenkomsten uit te komen? Experten zeggen mij dat dit mogelijk moet zijn, zeker wat de overeenkomsten van staat tot staat betreft. Anderen hebben dit ook gedaan, Canada bijvoorbeeld. Maar ook de overeenkomst met Lockheed-Martin, die voor zover mijn informatie uit de pers klopt, alleen gaat over compensaties moet ook onderuit te komen zijn. Nogmaals, ik kan die teksten niet inzien. We krijgen de kans niet om die teksten voor te leggen aan eigen gekozen experten. Mijnheer de minister, wilt u dus die overeenkomsten eens onderzoeken en nagaan of we daar nog onderuit kunnen?

 

Ik heb daarvoor twee belangrijke argumenten die ik vandaag aan de commissie wil voorleggen.

 

Het eerste argument is al eerder gebruikt: de blijvende ongerustheid over de technische performantie van het vliegtuig. Op 31 januari van dit jaar is er een nieuw rapport van het Pentagon uitgekomen. Ik zal niet alle vastgestelde gebreken opsommen, maar er wel twee geven. Die moeten elk verantwoordelijk lid van de Kamer en zeker de verantwoordelijke minister die moet letten op de budgettaire situatie waar we voor staan, zorgen baren. Het eerste is technisch. Ik citeer de twijfels van het Pentagon: "Cyber security testing raised concerns about a number of vulnerabilities that still have not been remedied, raising concerns giving the growing concerns about complex, state backed cyberattacks." Dit vliegtuig is dus, eenvoudig gezegd, een vliegende supercomputer. Het Pentagon zegt in dit rapport dat de super­computer in dat vliegtuig zeer kwetsbaar is.

 

Een tweede element dat in dat rapport staat is de vaststelling van het Pentagon dat de onderhouds­kosten – niet de gebruikskosten – per vliegtuig op jaarbasis zouden stijgen van 4 tot 7 miljoen euro. Tot daar wat de technische performantie betreft.

 

Ik kom dan bij mijn laatste punt.

 

Een ander argument dat volgens mij politiek veel zwaarwegender is, is de keuze die Duitsland heeft gemaakt. Duitsland heeft een paar dagen geleden de keuze gemaakt waarvoor mijn fractie al heel lang pleit, de keuze voor een Europese defensie. U bent ook minister van Buitenlandse Zaken, een gelukkige combinatie. Is die zwaarwichtige beslissing van Duitsland op zich geen voldoende reden om alsnog de boeg te keren en, in plaats van te kiezen voor een bijdrage aan een Amerikaans georiënteerde defensie, resoluut te gaan voor de Europese defensie?

 

De voorzitter: Ik wil de leden vragen om de timing te respecteren. Ik heb het u al een paar keer gevraagd.

 

01.02  Dirk Van der Maelen (sp.a): Ik heb lang gewacht om mijn vraag te mogen stellen.

 

01.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van der Maelen, ik heb ook zeer lang gewacht om antwoord te kunnen geven.

 

Ten eerste, in lopende zaken behouden wij dezelfde regels voor de toegang van parlements­leden tot dossiers. Ik heb over geen enkele verandering beslist.

 

Ten tweede, ik zal alle studies lezen, ook die van het Pentagon. Ik had van het Pentagon nog niet gehoord dat de F-35 een slecht vliegtuig is. Misschien gebeurt dat echter nog. Ik zal volgende week contact hebben met Washington en ik zal dan de mening van mijn Amerikaanse collega's daarover vragen.

 

Wij vernemen inderdaad dat de Duitse regering besloten zou hebben om de F-35 uit te sluiten van de competitie ter vervanging van de Duitse Tornado ECR en de oudere types Eurofighter gevechtsvliegtuigen. Alleen de Eurofighter Typhoon en de Amerikaanse F-18 Super Hornet zouden overblijven als mogelijke vervang­toestellen. Voor zover ons bekend, hebben de Duitse autoriteiten die beslissing nog niet toegelicht. Wij weten dus niet wat de eventuele beweegredenen zijn. Ieder land is soeverein in dergelijke keuzes.

 

La position allemande en la matière n'a pas d'impact sur la décision prise par le gouvernement belge concernant le remplacement de l'actuelle capacité aérienne de combat F-16.

 

Hoewel deze kwestie niet actueel is, kan onze overeenkomst met de Amerikaanse regering in theorie opgezegd worden, net als iedere andere overeenkomst. De financiële gevolgen van een dergelijke opzegging zouden afhangen van de fase waarin de uitvoering van de overeenkomst zich bevindt en die zouden dus pas op dat moment kunnen worden berekend.

 

Cette décision aurait également des consé­quences sur la capacité de la Belgique à disposer d'une flotte d'avions opérationnels qui lui permette de continuer à assumer ses missions de défense aux niveaux national et international. Je rappelle que ce choix nous permet d'ailleurs de collaborer avec plusieurs pays au sein de l'OTAN qui ont fait le même choix.

 

01.04  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik herinner u eraan dat de regering in lopende zaken is. Ik zou u dan ook willen vragen om een bevriezing of een standstill af te kondigen en geen verdere stappen te zetten in dit dossier.

 

Ik heb goed naar uw antwoord geluisterd. U hebt gezegd dat het, net zoals voor elke overeenkomst, mogelijk is om eronderuit te komen. De kostprijs van de verbreking zal afhangen van de stand waarin het dossier zich bevindt. Dat is een reden temeer om geen verdere stappen meer te zetten in dit dossier en het aan de volgende regering over te laten om te beslissen of zij al dan niet de stap wil zetten om af te zien van de aankoop van de F-35. Dat is al gebeurd in Canada.

 

Ik wil, ten slotte, nog op twee belangrijke punten in de Duitse beslissing wijzen. Ik weet dit slechts uit de internationale pers, maar de Duitse beslissing zal een serieus probleem geven voor de nucleaire capaciteit, voor de tactische kernbommen. Duitsland heeft het wel overwogen. Ik wil dus een bijkomend pleidooi houden om af te zien van de F-35, zodat wij van die tactische kernbommen af raken. Verder wil ik erop wijzen dat men er in Duitsland klaarblijkelijk in geslaagd is om vast te stellen dat een topgeneraal van het Duitse leger hand- en spandiensten geleverd heeft voor Lockheed Martin en niet objectief geijverd heeft. Hij heeft ontslag moeten nemen. In België is het mogelijk gebleken dat de adjunct-kabinetschef van de minister van Defensie, Simon Put, overstapte van het kabinet van de minister van Defensie naar Lockheed Martin, zonder ook maar één verder gevolg.

 

01.05  Peter Buysrogge (N-VA): (…)

 

01.06  Dirk Van der Maelen (sp.a): Dat heeft alles met dat dossier te maken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de M. Michel Corthouts au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'hommage qui sera organisé en l'honneur des Casques bleus belges tués au Rwanda" (n° 28629)

02 Vraag van de heer Michel Corthouts aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het huldebetoon dat zal worden georganiseerd ter ere van de in Rwanda gedode Belgische blauwhelmen" (nr. 28629)

 

02.01  Michel Corthouts (PS): Monsieur le ministre, je me permets de vous interroger concernant l’hommage qui sera organisé en mémoire des soldats belges tués au Rwanda. Le 7 avril prochain, il y aura en effet vingt-cinq ans jour pour jour que dix Casques bleus belges perdaient la vie en exerçant leur mission au Rwanda.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire ce qui est prévu pour rendre hommage aux dix paras belges tués au Rwanda? A-t-on une idée claire du déroulé des cérémonies qui auraient éventuelle­ment lieu? Si oui, pouvez-vous m’en dire davantage?

 

02.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Corthouts, comme chaque année, le 7 avril aura lieu la cérémonie au monument du Soldat inconnu pour honorer tous les soldats tombés en exécution de leur devoir depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nos Casques bleus morts seront donc à l'honneur en ce jour qui nous rappellera les événements tragiques qui ont eu lieu au Rwanda.

 

De plus, nous étudions la possibilité de nous rendre ce jour-là au Rwanda pour rendre hommage à nos morts sur place. Les familles seraient associées à ce déplacement. Nous étudions également la possibilité d'une présence de jeunes Belges dans le but d'accomplir notre devoir de mémoire envers la jeunesse. De plus, des activités seront prévues au deuxième bataillon de commandos afin d'honorer leurs camarades.

 

02.03  Michel Corthouts (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Je suis heureux que tout cela se fasse dans les normes.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Michel Corthouts au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'organisation de l'opération Tropical Storm" (n° 28676)

03 Vraag van de heer Michel Corthouts aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de organisatie van de operatie Tropical Storm" (nr. 28676)

 

03.01  Michel Corthouts (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je me permets de vous interroger concernant l'organisation de l'opération Tropical Storm. En effet, tous les deux ans, 800 à 900 militaires belges effectuent des entraînements au Gabon. L'objectif de cet exercice important est de conserver la capacité à opérer dans des conditions tropicales. Ces entraînements sont également suivis par certains militaires gabonais.  La dernière opération de ce genre a eu lieu en 2017 et devrait donc être organisée cette année. Cependant, la situation au Gabon est relativement préoccupante depuis quelques semaines, suite à la tentative de coup d'État avortée du 7 janvier dernier.

 

Monsieur le ministre, l'organisation de cet exercice est-elle toujours à l'ordre du jour? Des alternatives sont-elles éventuellement étudiées par votre département dans ce contexte afin de préserver un tel exercice essentiel pour nos militaires?

 

03.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Corthouts, la Défense organise tous les deux ans un exercice majeur en conditions tropicales afin de développer et de maintenir à jour ses capacités opérationnelles.

 

En 2019, Tropical Storm sera à nouveau organisée au Gabon. Du point de vue des techniques et des tactiques militaires, le Gabon réunit toutes les conditions recherchées pour ce type d'entraînement. En outre, la présence sur le territoire gabonais de certains de nos partenaires militaires privilégiés, notamment la France et les Etats-Unis, facilite la coopération multinationale et réduit considérablement les coûts liés à cet exercice.

 

À ce stade, une alternative n'est pas à l'étude pour 2019, mais j'ai demandé que d'autres options soient étudiées pour le futur. La situation au Gabon est bien entendu suivie en permanence par nos services spécialisés. Actuellement, il n'y a pas d'élément significatif qui mettrait l'exécution de Tropical Storm 2019 en péril.

 

03.03  Michel Corthouts (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le site de l'abbaye de la Cambre" (n° 28684)

04 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de site van de Ter Kamerenabdij" (nr. 28684)

 

04.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, à l'occasion de débats qui se sont tenus au mois de janvier dernier au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le ministre Flahaut a confirmé la volonté du gouvernement d'acquérir les bâtiments de l'Institut géographique national (IGN) situés à l'Abbaye de la Cambre, actuellement propriété de la Défense. Celui-ci a indiqué avoir chargé ses services d'étudier la possibilité d'opérer une expropriation à l'amiable.

 

Monsieur le vice-premier ministre, je souhaiterais faire le point sur ce dossier important.

 

Dans ce cadre, pourriez-vous nous communiquer un état des lieux des concertations nouées sur le processus d'acquisition? À ce stade, la piste de l'expropriation vous semble-t-elle la plus appropriée? Disposez-vous éventuellement d'un agenda prospectif quant à la vente possible de ces bâtiments? Enfin, des concertations sont-elles également prévues avec les autorités communales d'Ixelles et de Bruxelles-Ville, com­munes sur lesquelles est localisé ce site remarquable?

 

04.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Calomne, comme vous le savez, l'Institut géographique national occupe actuellement une partie des bâtiments du site de la Cambre. Il est toujours prévu que l'IGN déménage vers le site de l'École royale militaire dans le courant de l'année 2019. La Fédération Wallonie-Bruxelles nous a confirmé, fin décembre 2018, son souhait d'acquérir les biens immeubles, qui sont la propriété de l'État, sur le site de la Cambre par une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

Dès que le dossier de désaffectation aura été établi par la Défense, le site sera transféré au Comité d'acquisition fédéral et pourra, dès lors, faire l'objet d'une expropriation. Entre-temps, des informations ont été échangées entre la Défense, le Comité d'acquisition fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant la procédure à suivre, les initiatives à prendre et le montant de la transaction. Ce sera évidemment un élément important à prendre en considération.

 

Enfin, je n'ai bien entendu pas de difficulté à envisager aussi une concertation avec les autorités communales d'Ixelles et de Bruxelles-Ville concernant ce dossier.

 

04.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie pour cette réponse rassurante.

 

Voici quelques mois à peine, certains collègues de cette assemblée pointaient des difficultés quant à l'avenir de ce site. La voie aujourd'hui privilégiée et qui pourrait se dessiner avec un élargissement des installations de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le site de la Cambre pourrait effectivement être une solution, une piste positive et rassurante pour les riverains et les communes concernées.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 28690 de Mme Fernandez Fernandez est transformée en question écrite.

 

La réunion publique de commission est levée à 11.38 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.38 uur.