Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

van

 

Dinsdag 19 februari 2019

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 19 février 2019

 

Matin

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 10 h 19 et présidée par M. Jean-Marc Delizée.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.19 uur en voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée.

 

01 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, over "de digitalisering van de collecties en archieven" (nr. 28827)

01 Question de M. Vincent Van Peteghem à la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale et de la Politique scientifique, sur "la numérisation des collections et des archives" (n° 28827)

 

01.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de minister, ik wil u, ten eerste, feliciteren met uw nieuwe bevoegdheid van Wetenschapsbeleid, die u nu opneemt en waarover ik een aantal vragen heb.

 

De eerste vraag gaat over de digitalisering.

 

De voorbije jaren zijn op het vlak van digitalisering enige inspanningen geleverd. Er zijn ook twee grote initiatieven genomen, enerzijds, een initiatief rond de Long Term Storage Platform van de POD Wetenschapsbeleid, die instaat voor het bewaren op lange termijn van e-documenten met historische waarde en, anderzijds, de e-Archiving as a Service in opdracht van het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA, dat tracht voor de gehele federale administratie een archiefbeheersysteem voor semi­statische archieven te ontwikkelen.

 

Ik heb dan ook een aantal vragen voor u.

 

Ten eerste, hoe staat het met het budget en de middelen die voor 2019 zijn uitgetrokken, om het digitaliseringproces te versnellen?

 

Ten tweede, wat is de stand van zaken inzake de digitalisering? Welke stukken werden al gedigita­li­seerd en hoeveel stukken zult u in 2019 digita­liseren?

 

Ten derde, wat is de stand van zaken van de twee projecten die ik daarnet heb vermeld? Welk budget is daarvoor in 2019 ingeschreven?

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

 

01.02 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer Van Peteghem, ik dank u voor uw vraag en voor uw vriendelijke woorden. Ik ben ook heel blij dat ik hier aanwezig kan zijn.

 

Ten eerste, in 2019 wordt een tweede meerjarenprogramma voor de digitalisering van de collectie van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Filmarchief aangevat. Het programma zet de activiteit van het eerste programma voort. Voor 2019 is daarvoor een budget van 5 230 000 euro uitgetrokken.

 

Ten tweede, het Algemeen Rijksarchief (ARA) en de Koninklijke Bibliotheek (KBR) beschikten eind 2018 over respectievelijk bijna 24 miljoen en 6 miljoen digitale beelden van items uit hun collecties. Om dat duizelingwekkend aantal enigszins in perspectief te plaatsen, merk ik op dat het gaat om 1,24 % van de papier- en perkamentcollectie van het ARA en 9 % van de KBR-collecties.

 

Het aantal digitale beelden dat de voorbije jaren, dus in 2016-2018, intern en extern is gemaakt, is opgenomen in een tabel, die na de commissie naar u kan worden gestuurd. De tabel bevat immers heel veel cijfers.

 

Er werden eind 2018 iets minder dan 17 miljoen bestanddelen in het archiveringssysteem SAM of State Archive Management door ARA ingevoerd. Eind 2018 waren daarvan ongeveer 210 000 delen of 1,24 % gedigitaliseerd. Dat betekent dat het einde van de digitalisering nog lang niet in zicht is.

 

Er kunnen nog 6,8 miljoen stukken ingescand worden. De collectie van de KBR telt meer dan 8 miljoen documenten waarvan 9 % intussen gedigitaliseerd is.

 

In 2019 zal het ongeveer om hetzelfde aantal gaan als in 2018. Het gaat dus om ongeveer 4 miljoen digitale beelden voor ARA en 330 000 digitale beelden en 900 uur opnamen voor de KBR.

 

Wat uw laatste vraag betreft, in 2016 werd een langetermijnbewaarplatform opgezet. Het wordt beheerd door Atos Video House. Ik geef u de budgetten. In 2016 ging het om 92 000 euro, in 2017 om 1 160 000 euro en in 2018 om hetzelfde bedrag. Voor 2019 is er een budget van 940 000 euro.

 

e-Archiving as a Service maakt deel uit van de G-Cloud en wordt gefinancierd door de RSZ. We beschikken niet over informatie betreffende de aan dit project toegekende middelen. We hebben echter contact opgenomen met de algemene administratie van de RSZ. Ik zal u de informatie mailen zodra ik ze ontvangen heb.

 

01.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Het is interessant om die cijfers te zien. Er is dus nog veel werk te doen met betrekking tot de digitalisering, maar het verheugt mij dat er in budgetten voorzien wordt voor deze toch wel belangrijke initiatieven om de collecties en archieven te digitaliseren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, over "het Koninklijk Belgisch Filmarchief" (nr. 28828)

02 Question de M. Vincent Van Peteghem à la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale et de la Politique scientifique, sur "la Cinémathèque royale de Belgique" (n° 28828)

 

02.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de minister, het Filmarchief beschikt over heel wat beeldmateriaal. De digitalisering ervan zorgt voor een gemakkelijke consultatie en is bovendien belangrijk voor de bescherming van lichtgevoelige en oude werken. Ik heb daarover een aantal vragen naar u doorgestuurd. Misschien kunt u mij de getallen bezorgen, het is misschien wat omslachtig om die hier allemaal op te sommen. Graag zou ik weten welk budget u nog ter beschikking stelt voor de digitalisering in 2019. Hoeveel collectiestukken zullen er nog worden gedigitaliseerd?

 

02.02 Minister Sophie Wilmès: Ik zal u het hele antwoord lezen, omdat ik het antwoord op uw precieze vragen niet meteen vind. Ik kan u natuurlijk ook nog alles per e-mail bezorgen.

 

U had oorspronkelijk gevraagd wat de bezoekersaantallen in 2018 en 2019 waren. In 2018 ging het om 108 283 bezoekers voor het Filmarchief en 1 310 voor de bibliotheek. Voor 2019 wordt er gestreefd naar 117 500 bezoekers voor de voorstellingen en 1 500 voor de bibliotheek.

 

Wat de financiering betreft, het Filmarchief ontving in 2018 van de POD Wetenschapsbeleid 2 876 776 euro voor de digitalisering van de collectie en 568 500 euro van de Nationale Loterij. Voor 2019 bedraagt het budget ongeveer hetzelfde, namelijk 2 775 000 euro van de POD en hetzelfde bedrag van de Nationale Loterij.

 

De rest van het antwoord zal ik u toesturen, als u dat goedvindt.

 

02.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat er middelen voorzien blijven voor die inspanningen, maar ik kijk uiteraard ook uit naar de cijfers die u nog zult doorgeven, omdat die een duidelijk beeld zullen geven. Het is niet nodig of nuttig om die hier te vermelden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, over "de hervorming van de FWI's" (nr. 28829)

03 Question de M. Vincent Van Peteghem à la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale et de la Politique scientifique, sur "la réforme des ESF" (n° 28829)

 

03.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de minister, ik vind dit een zeer belangrijke vraag. Het gaat om de hervorming die met betrekking tot Wetenschapsbeleid in de steigers stond. Na vijf jaar wachten wij echter nog steeds op concrete beslissingen. Verschillende wetenschappelijke instellingen hebben een directeur ad interim, wat niet echt de slagkracht van de betrokkenen en hun instellingen versterkt. Er werd ook een audit uitgevoerd bij alle FWI's. Het Rekenhof gaf ook aan dat op dit vlak heel dringend een beleidsbeslissing moet genomen worden.

 

Ik weet natuurlijk wel dat u nu de derde beleidsverantwoordelijke bent op dit domein en ik ga zeker geen steen naar u werpen. Het is natuurlijk wel zo dat de Federale Wetenschap­pelijke Instellingen de voorbije jaren toch wel wat in de kou zijn blijven staan.

 

Ten eerste, wat is de stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de Federale Wetenschappelijke Instellingen? Welke stappen zullen er nog genomen worden in 2019?

 

Ten tweede, wat was de opdracht van dat consultancybedrijf? Wanneer zal dat consultancy­bedrijf zijn eindverslag opleveren? Kan dit ook aan ons bezorgd worden?

 

Ten derde, wat is uw verwachting met betrekking tot de tijdslijn voor de voltooiing van de inkanteling van de POD Wetenschapsbeleid in de FOD Economie?

 

Ten slotte, wanneer zullen alle wetenschappelijke instellingen een niet-waarnemend directeur hebben en dus een definitieve directeur? Moeten zij wachten op de globale hervorming die nog in de steigers staat? Of wordt daarover de komende maanden alsnog een beslissing genomen?

 

03.02 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer Van Peteghem, na de wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 houdende het materieel en financieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, werden er geen verdere beslissingen meer door mijn voorgangster genomen.

 

De consultancyopdracht werd ook niet gegund.

 

Ook voor de inkanteling van de POD Wetenschaps­beleid in de FOD Economie werden geen nieuwe beslissingen genomen door mijn voorgangster. Ik wens erop te wijzen dat dit dossier nauw samenhangt met de hervorming van de wetenschappelijke instellingen.

 

Zoals u weet, zijn wij in lopende zaken niet langer in staat om belangrijke hervormingen te overwegen. Ik heb echter een reeks bijeen­komsten met de Federale Wetenschap­pelijke Instellingen gehad en heb hun gevraagd om een plan te bezorgen voor de periode van lopende zaken. Dit moet ons in staat stellen om de behoeften van de instellingen te identificeren, die in deze specifieke periode kunnen worden getroffen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de administratieve en organisatorische dossiers die essentieel zijn voor het functioneren van de instellingen.

 

Wat uw laatste vraag betreft, gelet op de lopende zaken kunnen er op dit ogenblik geen benoemingen tot algemeen directeur plaats­vinden. Dat is een dossier voor de volgende legislatuur. Ik ben mij bewust van de ongemak­kelijke situatie, maar ik ben tevens overtuigd van de betrokkenheid van deze mensen bij het beheer van hun instellingen.

 

03.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord, hoewel het weinig hoopvol is. Op basis van de beleidsnota's van uw voorganger had ik gedacht dat er veel meer inspanningen zouden worden geleverd, maar vandaag meldt u ons dat zelfs die consultancyopdracht niet gegund is. Uw voor­ganger laat de Federale Wetenschappelijke Instellingen dus een zware erfenis na.

 

U haalt aan dat die mensen heel gemotiveerd zijn en leven voor hun instelling, maar dan ziet men op welke manier er met hen wordt omgegaan. Uw voorganger heeft immers geen stappen ondernomen om die hervorming effectief in de steigers te zetten. Uw antwoord verbaast mij, ik wist dat het erg was, maar niet dat het zo erg was. Ik hoop dat de periode van lopende zaken snel voorbij mag zijn en dat we verder stappen kunnen zetten voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, over "de musea" (nr. 28830)

04 Question de M. Vincent Van Peteghem à la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale et de la Politique scientifique, sur "les musées" (n° 28830)

 

04.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de minister, de federale musea bevatten heel wat topcollecties. Wij stockeren die in kelders, maar er is dus heel wat erfgoed hier aanwezig. Met alles wat er in de musea, archieven en stockageruimtes staat, moet het mogelijk zijn om veel meer te doen voor onze musea. Met al het erfgoed dat wij hebben, hier in hart van Europa, zijn veel grotere bezoekersaantallen mogelijk, zeker mochten de verschillende musea wat meer samenwerken en zoeken naar synergieën op het vlak van marketing en events, om zich zo nationaal en internationaal te profileren.

 

Mevrouw de minister, wat was de verhouding tussen de ticketverkoop en de totale inkomsten in 2018 per instelling? Wat waren de bezoekers­aantallen in 2018 per instelling? Wat zijn de doelstellingen voor 2019? Het is opnieuw een vraag naar cijfers, maar ik wil er vooral voor pleiten om de musea in het centrum van ons land, in onze hoofdstad, beter te ondersteunen en uit te bouwen als instellingen die de bezoekersaantallen krijgen die zij verdienen.

 

04.02 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer Van Peteghem, voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bedroegen de inkomsten een beetje minder dan 1,1 miljoen euro, of 6,22 % van het totaal. Ik zal u de precieze cijfers per mail bezorgen. De totale inkomsten bedroegen 17 500 000 euro. In 2018 waren er 260 420 bezoekers. Voor 2019 hebben wij als doelstelling 285 000 bezoekers vooropgesteld.

 

Voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bedroegen de eigen inkomsten een beetje minder dan 7 miljoen euro, op een totaal van een beetje meer dan 16 miljoen euro, zijnde 42,5 % van het totaal. Er waren ongeveer 680 000 bezoekers en wij voorzien voor 2019 in een verhoging van het aantal bezoekers tegenover 2018.

 

Voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bedroegen de inkomsten uit de ticketverkoop een beetje meer dan 1,6 miljoen euro, op een totaal van een beetje minder dan 35 miljoen euro, wat neerkomt op 4,8 %.

 

In het Koninklijk Belgisch Instituut waren er iets minder dan 330 000 bezoekers. Het doel is om ongeveer hetzelfde aantal bezoekers te bereiken in 2019.

 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika heropende de deuren in december 2018. Bijgevolg zijn er geen relevante cijfers voor de instelling. Ik kan wel meegeven dat de doelstelling voor 2019 tussen 250 000 en 300 000 bezoekers is.

 

04.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de minister, de cijfers zijn natuurlijk slechts één gegeven. Ik heb daarnet ook een beleidsvraag aan u gericht, met de vraag of er wordt gezocht naar synergie tussen die verschillende musea, naar mogelijkheden om samen te werken. Ik denk immers dat er veel meer in zit dan er vandaag wordt uitgehaald, zeker in vergelijking met internationale musea, die eveneens in de hoofdstad liggen en een gelijkaardige of zelfs minder sterke collectie tentoonstellen. Er is op dat vlak veel meer mogelijk.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Michel de Lamotte à la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale et de la Politique scientifique, sur "l'état des dossiers de la Politique scientifique et la direction du Secrétariat polaire" (n° 28396)

05 Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, over "de stand van zaken in de dossiers op het departement Wetenschapsbeleid en de directie van het Poolsecretariaat" (nr. 28396)

 

05.01  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, vous avez récemment repris le portefeuille de la Politique scientifique à la suite du départ de la N-VA du gouvernement. Un certain nombre de projets étaient en cours. Certains n'auraient de toute façon pas pu aboutir avant la fin de la législature. Les quelques mois restant pourraient néanmoins permettre des avancées sur d'autres dossiers.

 

Madame la ministre, pourriez-vous exposer vos priorités pour les prochains mois en ce qui concerne la Politique scientifique? Quels dossiers repris dans la note de politique générale de votre prédécesseur pourront-ils aboutir? Quels dossiers seront-ils potentiellement reportés à la prochaine législature?

 

Où en est la création de I'AISBL Institut polaire? Cette institution est relativement importante dans le cadre de la pacification de certains dossiers concernant la station polaire.

 

Le directeur de cabinet de votre prédécesseur, Mme Demir, jouait le rôle de directeur intérimaire du secrétariat polaire, à la suite du départ de M. Touzani. Je rappelle que les circonstances de ce départ, sur décision de Mme Demir, n'ont jamais été très claires et que personne n'a jamais voulu commenter cette situation.

 

Madame la ministre, allez-vous faire appel à l'ancien directeur du secrétariat pour en assurer la bonne gestion? J'aurais également voulu obtenir des précisions quant à la mise en place de l'AISBL. Les contrats préalables existant ont-ils été repris? Où en est le transfert du reste de la station polaire à l'État belge? En fonction de votre réponse, je me permettrai d'ajouter d'autres commentaires.

 

Dans les projets de Mme Demir, il y avait l'Office pour l'Espace, qui n'a toujours pas pu aboutir pour des questions de financement, à la suite des remarques de l'Inspection des finances. Vous êtes maintenant en charge des deux volets du dossier - Politique scientifique et Budget -, que comptez-vous faire pour aboutir à la création de cette organisation?

 

05.02  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, monsieur de Lamotte, je vous remercie pour vos questions.

 

En réponse à votre première question, je peux vous indiquer que, durant cette période particulière d'affaires courantes, l'ambition est de soutenir le mieux possible la Politique scientifique fédérale. Cela signifie que là où les dossiers peuvent avancer, nous tentons de les faire avancer. Dans ce cadre, j'ai invité tous les responsables des établissements scientifiques fédéraux (ESF) à établir une feuille de route pendant les affaires courantes, comme je l'ai évoqué en réponse à la question de M. Van Peteghem.

 

Cette feuille doit servir à identifier les besoins des ESF qui peuvent être rencontrés durant cette période, comme par exemple la nécessité de traiter les dossiers d'ouverture de postes, de nomination de personnel ou de régler les problèmes d'organisation.

 

Les dossiers de travaux et de rénovation en cours avec la Régie des Bâtiments feront également l'objet d'une attention particulière dans le cadre de cette feuille de route afin de voir, dans le cadre d'un dialogue proactif avec la Régie, comment on peut avancer au mieux dans l'intérêt des ESF et ce, malgré cette période d'affaires courantes.

 

Cette feuille de route est aussi un moyen pour nous d'entrer en dialogue constructif avec les ESF et de mieux appréhender leur réalité. C'est d'ailleurs aussi dans cette logique que je rencontre chaque responsable des ESF au sein de leurs institutions afin qu'ils puissent nous faire découvrir l'étendue de leurs activités et de leur patrimoine. C'est aussi un moyen d'aller à la rencontre du personnel, de les écouter.

 

Dans cette dynamique, nous avons déjà pu soutenir les infrastructures de recherche ESFRI de plusieurs établissements scientifiques au travers d'un financement de 3,4 millions. On travaille actuellement en étroite collaboration avec BELSPO et les ESF pour mettre en place les actions du plan de personnel qui peuvent être entreprises, toujours durant les affaires courantes, car vous savez que cette période limite notre champ d'action, à savoir les déclarations de vacances de postes, les nominations, les promotions jusqu'au rang A2-SW2.

 

Nous travaillons aussi sur le renouvellement des membres des commissions de gestion et des conseils scientifiques des ESF, alors que ces dossiers étaient restés sur le côté depuis longtemps.

 

En ce qui concerne le volet spatial, nous sommes en contact étroit avec le service en charge de la préparation de la prochaine réunion ministérielle de l'ESA qui se tiendra fin 2019, afin que le dossier qui sera transmis au prochain gouverne­ment ne fasse l'objet d'aucun retard. Dans ce cadre, nous appuyons aussi l'administration dans son travail.

 

Vu les affaires courantes, la possibilité de mener à bien certains projets est, comme vous le savez, limitée. Ainsi, certains projets ambitieux annoncés par la précédente secrétaire d'État en charge de la Politique scientifique ne pourront être menés à terme. Je pense notamment à l'intégration de BELSPO dans une autre administration ou l'autonomisation accrue des ESF et encore la création d'une agence spatiale interfédérale.

 

Par contre, nous avons pu avancer sur un certain nombre de dossiers évoqués par Mme Demir en son temps.

 

En plus de ce que j'ai déjà indiqué, on a nommé deux nouveaux représentants au sein de la plateforme Airbus pour que ses activités puissent continuer. La plateforme s'est d'ailleurs déjà réunie une première fois la semaine dernière.

 

Nous travaillons avec l'administration sur l'implémentation de BRAIN-be, dont les premières étapes seront la désignation des membres des comités d'avis et les lancements d'appels à projets.

 

Nous travaillons sur le suivi du chantier du Belgica avec l'administration BELSPO et la Défense.

 

Nous avons aussi travaillé sur la stabilisation financière de l'Institut von Karman. Il y a eu des soucis importants puisqu'en fin d'année dernière, j'ai soumis un dossier au Conseil des ministres relatif à l'octroi de crédits supplémentaires.

 

Nous finalisons la dernière mise en place du déménagement de BELSPO, prévu pour le mois prochain.

 

Nous finalisons l'intégration de l'Académie royale des sciences d'outre-mer au sein de l'Observatoire royal de Belgique. Nous avons donné notre accord pour faire passer le dossier le plus vite possible pour discussion en Comité 1.

 

En ce qui concerne la question des œuvres d'art et de leur restitution éventuelle - qui occupe aussi l'actualité -, j'ai réuni un premier groupe de travail exploratoire avec les principaux responsables des ESF qui sont visés par cette question.

 

S'agissant de la création de l'AISBL, ce projet ne pourra malheureusement pas aboutir avant la formation du prochain gouvernement. En affaires courantes, il n'est pas possible de créer une telle AISBL et d'y nommer des personnes. En attendant, c'est toujours le secrétariat polaire qui est en charge de la gestion. À la suite de la démission des deux représentants de Mme Demir, j'en ai désigné deux nouveaux au sein du conseil stratégique. C'est mon chef de cabinet qui occupe à présent la fonction de président du conseil stratégique et du secrétariat polaire. Cela signifie, comme le prévoit l'arrêté royal du 20 mai 2009, qu'en l'absence d'un directeur nommé, c'est également le président qui occupe la fonction de directeur. Cette situation ne devrait pas perdurer puisqu'une fois que l'AISBL sera créée, celle-ci aura la possibilité de recruter un directeur. En attendant, la gestion sera assurée par mon chef de cabinet, en étroite collaboration avec le comptable du secrétariat ainsi que l'inspecteur des finances que j'ai chargé de suivre le dossier.

 

En ce qui concerne la création d'un Office de l'Espace, ce dossier, dont la complexité ne se limite pas uniquement à une question de financement, devra être rediscuté par le prochain gouvernement. Comme vous pouvez l'imaginer, un tel dossier ne peut aboutir en période d'affaires courantes.

 

Pour résumer, les affaires courantes nous empêchent de faire évoluer beaucoup de dossiers mais elles ne nous empêchent pas de travailler main dans la main avec les ESF. Ces institutions doivent pouvoir continuer à fonctionner et, pour ce faire, une série d'actions doivent être entreprises, ce que je m'emploie à faire de mon mieux.

 

05.03  Michel de Lamotte (cdH): Madame la ministre, j'ai entendu votre réponse: "Affaires courantes, gestion courante." C'est ainsi que j'en fais la synthèse. C'est dommageable pour la politique scientifique de notre pays, qui mérite mieux.

 

J'ai entendu également vos remarques sur la préparation de la prochaine session ministérielle de l'ESA. S'il y a un dossier à suivre, c'est celui-là. Beaucoup d'entreprises belges sont derrière cette session ministérielle.

 

Je voudrais revenir sur le statut de la station polaire. Vous avez dit que vous aviez nommé votre directeur de cabinet pour agir dans ce dossier. C'est perturbant. On se retrouve avec un secrétariat polaire qui est une autre ASBL qui reçoit de l'argent de l'État via le budget de l'État, avec un président qui est aussi le directeur de cabinet de la ministre du Budget. Je suppose qu'il n'a pas trop de problèmes pour se mettre d'accord avec lui-même au sujet des finances de l'institution! Ne pensez-vous pas qu'un souci de gouvernance se pose dans cette situation?

 

Par ailleurs, on a souffert dans le passé de l'absence d'un directeur propre à la structure, ce qui avait créé une espèce de boîte noire politique où les choses n'étaient pas tout à fait claires. Le constat est le suivant: pas de directeur et pas de comptable propre. Rappelons que tous les contrats ont été repris par l'IPF (International Polar Foundation), que l'AISBL, comme vous le dites, n'est pas constituée et ne le sera pas. Dès lors, on continue avec une structure passée qui a causé d'énormes problèmes.

 

Enfin, il y avait encore un transfert de propriété à concrétiser entre l'État belge et la nouvelle AISBL. Aucun transfert n'a été réalisé. Il n'y a pas de contrôle de l'État belge en tant que tel. Rappelons-nous qu'il y a eu quelques soucis dans le passé en termes de respect des marchés publics.

 

Les questions sont nombreuses, madame la ministre. Je me permets d'en ajouter et je reviendrai vers vous car les choses ne sont pas claires, d'autant plus qu'une mission scientifique est annoncée pour la station polaire.

 

Il n'y a pas de comité scientifique, alors qu'il était prévu. Comment le projet a-t-il été validé pour envoyer ces scientifiques sur la station polaire? Il me revient que beaucoup de chercheurs avaient déposé des candidatures pour y aller; ils n'y sont pas allés. La station polaire – c'est peut-être son rôle – s'est adressée à des chercheurs étrangers alors que des chercheurs patientaient dans nos universités.

 

Madame la ministre, votre réponse pose davantage de questions, si vous me permettez l'expression. On se retrouve devant une problématique qui n'est pas neuve puisqu'on l'a connue avec votre prédécesseur. Pour l'instant, il existe manifestement des soucis de conflit d'intérêts et des difficultés de contrôle de gestion dans la structure existante.

 

Le président: Monsieur de Lamotte, je vous remercie pour cette réplique "circonstanciée", si vous me permettez de la qualifier comme telle.

 

05.04  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, je ne m'oppose pas à une dernière réaction de Mme la ministre.

 

05.05  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, cher collègue, je répondrai ultérieurement à d'autres questions que vous pourriez poser. Ceci étant dit, je confirme que j'ai donné réponse à toutes les questions que vous venez de me poser, avec la plus grande précision possible. Je reste, avec grand plaisir, à la disposition du Parlement.

 

05.06  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, si vous pouviez fixer une date à l'agenda de la commission avant la fin du mois de mars, pour que nous ayons le plaisir d'entendre Mme la ministre sur ces questions.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le développement des questions se termine à 10 h 51.

De behandeling van de vragen eindigt om 10.51 uur.