Commissie voor de Financiën en de Begroting

Commission des Finances et du Budget

 

van

 

Woensdag 30 november 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 30 novembre 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 16.33 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Eric Van Rompuy.

Le développement des questions et interpellations commence à 16.33 heures. La réunion est présidée par M. Eric Van Rompuy.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Meryame Kitir aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "het koninklijk besluit van 4 juli 2016 betreffende de drempel voor taxfree shoppen" (nr. 13195)

- mevrouw Meryame Kitir aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "het koninklijk besluit van 4 juli 2016 betreffende de drempel voor taxfree shoppen" (nr. 13256)

01 Questions jointes de

- Mme Meryame Kitir à la ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, sur "l'arrêté royal du 4 juillet 2016 relatif au seuil applicable au shopping hors taxes" (n° 13195)

- Mme Meryame Kitir à la ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, sur "l'arrêté royal du 4 juillet 2016 relatif au seuil applicable au shopping hors taxes" (n° 13256)

 

01.01  Meryame Kitir (sp.a): Mevrouw de minister, de twee vragen die ik heb gesteld, zijn dezelfde vragen. Ik zal ze in één keer stellen, want ik had één vraag voor de minister van Financiën ingediend, maar hij heeft mij naar u doorverwezen. Daarom richt ik mijn vraag aan u.

 

Op 4 juli ondertekende de minister van Financiën een koninklijk besluit met betrekking tot de versoepeling van het taxfree shoppen op de luchthaven. Vroeger gold er een btw-vrijstelling vanaf 125 euro. Het koninklijk besluit van de minister van Financiën verlaagde die drempel tot 50 euro. De nieuwe regeling is ingegaan op 17 juli 2016.

 

De regeling heeft een negatieve budgettaire impact volgens de Inspectie van Financiën. Dat wordt ook zo opgemerkt in een advies van de Raad van State. Dat betekent dat u, als minister van Begroting, akkoord moest gaan met de maatregel. De Raad van State merkt echter op dat u niet uw akkoord hebt gegeven over deze maatregel. Sterker nog, u hebt een negatief advies gegeven over de maatregel. De reden van uw negatief advies was dat de maatregel niet was beslist in de begrotingscontrole van enkele maanden eerder en dat de maatregel geen deel uitmaakte van het plan om de bedrijven in de luchthaven een duwtje in de rug te geven na de aanslagen. Zo citeert alvast de Raad van State uit het advies van de minister van Begroting.

 

Daar heeft de minister van Financiën zich echter niet veel van aangetrokken. Op 7 juli verscheen het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 17 juli is er dus een btw-vrijstelling vanaf 50 euro in plaats van 125 euro, zonder akkoord van u als minister van Begroting en zonder dat het KB ter zake op de Ministerraad is gebracht, zoals de procedure voorschrijft in geval van een negatief advies van de minister van Begroting. Op 15 december heeft de regering dan het onwettige koninklijk besluit van Johan Van Overtveldt geregulariseerd. De Ministerraad besliste een maatregel die al drie maanden tevoren van toepassing was, toch te regulariseren.

 

Wij merken dat er in het officiële persbericht niets gezegd werd over heel de voorgeschiedenis van de beslissing. De minister van Financiën duwde dus een maatregel door, die geld kost. Hij negeerde het negatieve advies van u als minister van Begroting. Daarmee leeft hij de begrotingsregels niet na. Enkele maanden later zet de hele regering de maatregel recht.

 

Mevrouw de minister, wat is de budgettaire impact van het voormelde KB inzake de tax-freedrempel en wie berekende die impact?

 

Waarom hebt u de beslissing van de minister van Financiën niet laten terugdraaien door de regering? Waarom hebt u geen voet bij stuk gehouden inzake uw eerste advies dat negatief was?

 

Welke maatregelen zult u nemen, opdat uw ministers voortaan ten minste de begrotingsregels volgen? Als iedere minister op eigen houtje en ondanks een negatief advies toch KB’s laat publiceren, dan meen ik dat de begroting er niet goed zal uitzien, hoewel ik me soms afvraag of ze er nog slechter kan uitzien dan nu.

 

Ik kijk uit naar uw antwoord.

 

01.02 Minister Sophie Wilmès: Mevrouw Kitir, de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het betrokken koninklijk besluit is het resultaat van een administratieve fout die de Federale Overheidsdienst Financiën en ikzelf betreuren. Deze procedurefout werd ondertussen inderdaad verbeterd vermits het koninklijk besluit ingetrokken en hersteld werd bij goedkeuring van de Ministerraad van 15 september 2016.

 

De budgettaire impact, zoals geschat door de FOD Financiën en goedgekeurd door de Inspectie van Financiën, bedroeg 1 619 246,20 euro op jaarbasis. Ik zal u de juiste cijfers op papier geven.

 

Wat uw laatste vraag betreft, iedere dag behandelt mijn kabinet zonder het minste probleem tientallen dossiers waar mijn akkoord wordt gevraagd conform het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle. Er is natuurlijk geen sprake van dat de regering zou aanvaarden dat het advies van de minister van Begroting, die garant staat voor de procedures en beslissingen die gezamenlijk werden genomen, eenzijdig wordt overschreden in het kader van de administratieve en budgettaire controle.

 

01.03  Meryame Kitir (sp.a): Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Ik ben blij te leren uit uw laatste opmerking dat u erop toe zult zien dat de begrotingsregels worden gevolgd en dat het advies van de minister van Begroting wordt gevolgd of minstens wordt gerespecteerd door een bespreking op de Ministerraad. Ik hoop van harte dat het ook zo zal gebeuren.

 

Als de cijfers niet kloppen, mag u immers opdraven om aan de media uit te leggen waardoor dat komt. Als de ministers uw advies negeren en kiezen voor maatregelen met geen kleine impact op onze begroting – in dit geval gaat het om 1,6 miljoen euro, dat is niet niks –, dan betreur ik dergelijke werkwijze. Ik hoop dat zoiets maar eenmalig gebeurt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 13296 van mevrouw Jadin wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Mevrouw Van Hoof is niet aanwezig, dus haar vraag nr. 14709 vervalt.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.40 uur.

La réunion publique de commission est levée à 16.40 heures.