Commissie voor de Justitie

Commission de la Justice

 

van

 

Woensdag 11 januari 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 11 janvier 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 14.28 heures et présidée par M. Philippe Goffin.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.28 uur en voorgezeten door de heer Philippe Goffin.

 

01 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "de GAS-ambtenaren en de parkeerwachters" (nr. 15504)

01 Question de Mme Nahima Lanjri au ministre de la Justice sur "les fonctionnaires SAC et les gardiens de parking" (n° 15504)

 

01.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, u weet dat het parkeerbeleid in heel wat steden, zeker ook in de grote steden, in handen wordt gelegd van parkeerwachters en dat daarnaast in alle gemeenten GAS-ambtenaren heel nuttige taken verrichten op het publieke domein.

 

Ik krijg echter regelmatig signalen dat zij door burgers worden bedreigd of geslagen wanneer zij hun job uitoefenen. Wanneer zij een klacht indienen op het politiebureau, wordt dat soms wat geminimaliseerd. In het beste geval wordt de klacht wel genoteerd, maar wordt de zaak uiteindelijk vaak door het parket geseponeerd.

 

Hierdoor voelen zowel de GAS-ambtenaren als de parkeerwachters zich niet ondersteund omdat er niet wordt geluisterd naar hun bezorgdheden en hun klachten niet ernstig worden genomen, terwijl zij zien dat agressie tegen andere collega's, zoals ambtenaren en politieagenten in het Strafwetboek wordt bestempeld als "verzwarende omstandigheden".

 

Mijnheer de minister, ik heb twee vragen. Momenteel is er nog niets vooropgesteld voor de nieuwe categorieën van GAS-ambtenaren en parkeerwachters. Dat is een vrij recent fenomeen. Vroeger werd alles immers door de politieagent gedaan. We hebben een aantal functies bij gecreëerd om de politie te ontlasten.

 

Ten aanzien van hen bestaat de beschrijving van verzwarende omstandigheden niet. Acht u het wenselijk dat GAS-ambtenaren en parkeer­wachters worden toegevoegd aan de beroepen waarbij verzwarende omstandigheden kunnen worden toegekend in geval van slagen en verwondingen? Indien ja, bent u bereid om een wijziging in die richting in de wet te op te nemen?

 

Wat kan er nog worden ondernomen om het seponeren van dergelijke klachten maximaal tegen te gaan?

 

01.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lanjri, zoals u weet heeft de expertencommissie voor de hervorming van het Strafwetboek een aanvang genomen met het herwerken van het tweede boek van het Strafwetboek houdende de incriminaties. Met het oog op een meer accuraat, eenvoudig en coherent arsenaal van strafbepalingen en straffen worden de incriminaties doorgelicht, afgetoetst aan jurisprudentie en rechtspraak en gewogen op strafwaardigheid en strafmaten.

 

Ook de wildgroei aan verzwarende omstandigheden die tot een hogere strafmaat kunnen leiden wordt doorgelicht.

 

Wij verwachten in de tweede helft van dit jaar een uitgewerkt voorstel van nieuw boek 2, zodat het gehele nieuwe Strafwetboek door de regering en het Parlement kan worden besproken.

 

Ik wil beklemtonen dat feiten van geweld en bedreiging door de parketten sowieso ernstig worden genomen en een prioriteit voor de strafvervolging zijn. Het probleem dat bij zulke feiten vaak rijst heeft betrekking op de bewijslast en de identificatie van de dader.

 

Wanneer de dader onbekend blijft of geen sluitend bewijs kan worden geleverd van agressie of bedreiging bij gebrek aan getuigen, woord tegen woord, dan kan het parket uiteraard niet efficiënt vervolgen. Het vermoeden van onschuld prevaleert in dat geval.

 

Dat is trouwens ook de reden waarom heel wat stadswachten, parkeerwachters en GAS-vaststellers omwille van hun eigen veiligheid met twee op pad worden gestuurd.

 

01.03  Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb begrepen dat u bij de doorlichting van de incriminaties zal bekijken welke correcties nodig zijn. Midden 2017 lanceert u dan nieuwe voorstellen. Dat is positief.

 

Parketten nemen geweld ernstig. Toch zien we in de feiten dat het een probleem blijft. Ik begrijp dat woord tegen woord niet volstaat en dat er bewijzen moeten zijn. Parkeerwachters en GAS-ambtenaren zijn wel beëdigde ambtenaren. Als ze beschikken over voldoende bewijzen en de gegevens van de persoon die hen agressief bejegent, dan zou zo’n gedrag niet mogen leiden tot een seponering.

 

Mag ik u vragen dat het parket daar in dat geval wel een prioriteit van maakt?

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Tim Vandenput aan de minister van Justitie over "een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde" (nr. 15509)

02 Question de M. Tim Vandenput au ministre de la Justice sur "un tribunal spécifique pour Hal-Vilvorde" (n° 15509)

 

02.01  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de minister, als burgemeester van de gemeente Hoeilaart stel ik soms vast dat iemand die opgepakt werd met voldoende bewijslast, bijvoorbeeld na het plegen van een inbraak, vanuit mijn gemeente moet worden overgebracht naar Brussel om daar voor de onderzoeksrechter te worden voorgeleid, en dat de onderzoeksrechter aldaar de verdachte dan na ondervraging laat gaan, tot frustratie van de politieambtenaren die er als eersten bij betrokken zijn en heel veel tijd gestoken hebben in de aanpak van het dossier.

 

Ik geef een recent voorbeeld uit mijn gemeente, mijnheer de minister. Zo kwam na een inbraak ’s nachts de politiepatrouille ter plaatse om een sporenonderzoek te doen, een dossier waarin maar liefst 120 politie-uren werden gestoken; de verdachte werd gevat en voorgeleid, maar was twaalf uur nadien alweer op vrije voeten. Vandaar de frustratie bij de politie. Hun verzuchting dat wie zij oppakken, meteen weer op vrije voeten is, bereikt mij, als burgemeester en als hoofd van de politie. Ik vind dat zeer lastig.

 

Opmerkelijk is dat bij het begin van het gerechtelijk jaar 2016 de procureur van ons arrondissement Halle-Vilvoorde in de pers een pleidooi hield voor een eigen rechtbank voor ons gerechtelijk arrondissement.

 

Het parket van Halle-Vilvoorde is erg actief. Het hanteert een vrij streng vervolgingsbeleid. De communicatie met de politiezones verloopt zeer goed. Ik ben dan ook blij dat er door de splitsing van het gerechtelijk arrondissement een eigen parket is gekomen, dat voldoende aandacht kan besteden aan de criminaliteit in de Vlaamse rand rond Brussel.

 

Jammer genoeg moet ik vaststellen dat de rechtbank in Brussel soms niet volgt. De prioriteiten van sommige rechters in Brussel die over aanhouding en bestraffing moeten oordelen, liggen niet altijd in de Vlaamse rand.

 

Mijnheer de minister, u begrijpt dat het niet prettig is dat ik als burgemeester die praktijken moet aanzien, te meer omdat wij zwaar investeren in personeel en in instrumenten om de criminaliteit te doen dalen. Het probleem in Brussel lijkt mij een probleem van prioriteiten en van inleving bij sommige rechters te zijn.

 

Een andere reden kan zijn dat de rechters in Brussel geconfronteerd worden met andere vormen van criminele feiten, die hun volledige aandacht opslorpen en voor een grote werklast zorgen. Daarom vind ik des te meer dat onze regio, ons gerechtelijk arrondissement, een eigen rechtbank moet hebben.

 

Mijn vraag is heel eenvoudig. Wat is uw visie op de veel gestelde suggestie een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde te installeren? Welke pro’s en contra’s ziet u?

 

02.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Vandenput, reeds op 28 september vorig jaar heb ik een antwoord gegeven op twee vragen van mevrouw Van Vaerenbergh en mevrouw Pas omtrent hetzelfde onderwerp. Mijns inziens zijn er sindsdien geen nieuwe elementen voorhanden en ik herneem derhalve kort wat ik toen heb geantwoord.

 

Dankzij de verticale splitsing kan het parket van Halle-Vilvoorde een eigen opsporings- en vervolgingsbeleid voeren, gelet op de bijzondere problematiek van de rand rond Brussel. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft drie keer meer zaken bij de rechtbank aanhangig gemaakt. De Brusselse rechtbank is verplicht die zaken te behandelen. Dat is een serieuze en positieve evolutie, die ook mogelijk is gebleken met een rechtbank gelegen te Brussel.

 

Voor de rechtbank werd een andere logica gehanteerd en is er vandaag sprake van een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank te Brussel, waarbij de territoriale bevoegdheid niet werd gewijzigd. Dat heeft als voordeel dat de Nederlandstalige rechtbank te Brussel voldoende slagkracht heeft en behoudt, hetgeen ook in het belang van de Nederlandstalige zaken te Brussel is.

 

Het gros van de rechtzaken voor de rechtbank van eerste aanleg zijn immers zaken die door een burgerlijke rechtbank of door de jeugd- en familierechtbank worden behandeld. Men moet dan ook de vraag stellen of de Nederlandstalige rechtzoekende in Brussel en Vlaams-Brabant voor die zaken beter gediend wordt met de overplaatsing naar een rechtbank in Asse. Dezelfde vraag moet worden gesteld wat het effect zou zijn van een eventuele verhuis van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel uit Brussel.

 

Zoals toen gezegd, ik ben zeer aandachtig voor de suggesties en ik denk zeer diep na, maar op dit ogenblik lijkt een verandering mij nog niet raadzaam.

 

02.03  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor het hernemen van de antwoorden die u op 28 september hebt gegeven.

 

Ik vind het goed dat u aandachtig blijft voor de problematiek en ik zou toch regelmatig eens checken of het niet aangeraden is een volwaardige rechtbank in ons arrondissement te installeren. Ik denk dat wij het enige arrondissement zonder rechtbank zijn. Vanuit het basisgelijkheidsprincipe moeten wij dat nader onderzoeken, denk ik. Ik dank u voor uw antwoord en uw aandacht voor de problematiek.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 15518 van mevrouw Van Cauter wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Dat geldt eveneens voor vraag nr. 15552 van de heer Vercamer.

 

03 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "de procedure tot erkenning van de status van staatloosheid" (nr. 15560)

03 Question de Mme Nahima Lanjri au ministre de la Justice sur "la procédure de reconnaissance du statut d'apatride" (n° 15560)

 

03.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ons land heeft het Verdrag betreffende de status van staatlozen ondertekend op 28 september 1954 en bij wet goedgekeurd op 12 mei 1960. In dat verdrag wordt een staatloze gedefinieerd als een persoon die door geen enkele Staat krachtens diens wetgeving als onderdaan wordt beschouwd. Een staatloze heeft dus geen nationaliteit.

 

Staatloosheid moet uiteraard maximaal worden vermeden. Dat staat zo in het Verdrag van New York. In ons land loopt de procedure via de rechtbank van eerste aanleg. Deze is bevoegd om staatlozen te erkennen. De aanvrager moet daarbij kunnen aantonen dat hij geen enkele nationaliteit bezit.

 

In het regeerakkoord sprak men af om dit proces sneller en adequater te laten verlopen door het te centraliseren op het niveau van het gerechtelijk arrondissement. Dat zou tot een kortere termijn van afhandeling leiden. Nu duurt het vaak jaren. Daarnaast zou de centralisatie op niveau van het gerechtelijk arrondissement ook zorgen voor een betere specialisatie van de betrokken magistraten. Indien nodig kunnen zij een beroep blijven doen op adviezen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

 

Hieromtrent werden afspraken gemaakt, opgenomen in het regeerakkoord. Mijn vragen zijn de volgende.

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van dit voorstel? Wat is er al gebeurd? Welke zijn de eventueel resterende obstakels? Wanneer meent u daarmee rond te zijn?

 

Vanaf wanneer kunnen de aanvragen op een andere manier worden ingediend, namelijk op het niveau van het gerechtelijk arrondissement? Ik hoop dat wij dit voor het einde van de legislatuur kunnen invoeren.

 

03.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, het regeerakkoord schenkt inderdaad aandacht aan de erkenning van de status van staatloosheid. Artikel 16 van het Verdrag van 28 september 1954 betreffende die status waarborgt daarenboven het recht op een vrije en eenvoudige toegang tot de rechtbanken in de Staat waar de betrokkene zijn gewone verblijfplaats heeft en het recht om voor deze rechtbanken dezelfde behandeling te genieten als de onderdanen van die Staat.

 

Het wetsontwerp houdende de vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht, alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake Justitie, het zogenaamde wetsontwerp Potpourri V, dat zopas werd ingediend bij uw Kamer, zorgt ervoor dat de doelstellingen in het regeerakkoord op dit vlak, en van het Verdrag van 1954, in de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek worden geïntegreerd. De commissie voor de Justitie zal zich hierover de volgende weken buigen.

 

Concreet reorganiseert het wetsontwerp de materiële en territoriale bevoegdheidsregels die deze materie regelen, zodat de specialisatie van bepaalde rechters op dit vlak wordt verhoogd en de aanvragen binnen een redelijke termijn kunnen worden behandeld. In dat opzicht zullen de geschillen, verbonden aan vragen met betrekking tot de nationaliteit en met betrekking tot het statuut van staatloosheid, voortaan worden toevertrouwd aan de familierechtbank. Deze hergroepering van bevoegdheden in de handen van de familierechters zal de gerechtelijke procedure betreffende de staatlozen versnellen, aangezien het niet meer nodig zal zijn om verschillende rechtbanken te vatten om familiale geschillen te beslechten.

 

Overeenkomstig het nieuwe artikel 632bis van het Gerechtelijk Wetboek zullen evenwel enkel de familierechtbanken die zitting houden ter zetel van het hof van beroep, de geschillen inzake de erkenning van het statuut van staatloze kunnen beslechten. Het doel van deze nieuwe bepaling is om van deze rechtbanken gespecialiseerde rechtsmachten te maken op dit vlak.

 

03.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, deze passage uit het regeerakkoord, die misschien maar een paar lijnen omvat, kan voor bepaalde personen een heel groot verschil uitmaken als zij de status van staatloze kunnen krijgen, want dan kunnen zij nadien de nationaliteit aanvragen. Het doet mij veel plezier dat deze regeling werd opgenomen in het wetsontwerp dat u naar de Kamer hebt verzonden.

 

Ik zal dit verder opvolgen en ik hoop dat dit in voege zal kunnen treden vóór de zomer. Of voorziet u in een bepaalde termijn om de rechtbanken de nodige tijd te geven om dit alles uit te werken? Ik hoor later wel welke timing zal worden gehanteerd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 15570 van mevrouw Gabriëls wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

04 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur "la suite judiciaire du dossier du Kazakhgate" (n° 15593)

- M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur "la banque d’Interpol" (n° 15601)

- M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur "l'absence de poursuites dans le dossier du Holding Communal" (n° 15630)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de gerechtelijke nasleep van het dossier-Kazachgate" (nr. 15593)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de bank van Interpol" (nr. 15601)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de niet-vervolging in het dossier van de Gemeentelijke Holding" (nr. 15630)

 

04.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, ces trois questions portent, me semble-t-il, sur des dossiers très distincts: les suites judiciaires du dossier Kazakhgate, les suites judiciaires du dossier Holding Communal et le numéro de compte d'Interpol. C'est pourquoi je m'étonne qu'elles aient été jointes. Cela me semble assez particulier.

 

Cela dit, avant de commencer par la première, je vous souhaite une très bonne année 2017. Je vous promets de vous poser encore beaucoup de questions.

 

Monsieur le ministre, juste avant les congés de Noël, les journaux L'Echo et Le Soir ont relayé des échos du parquet de Bruxelles selon lesquels l'information judiciaire relative au rôle de notre ancien collègue et sénateur Armand De Decker dans le dossier dit du Kazakhgate était quasiment bouclée et que la substitute en charge du dossier plaiderait clairement pour une poursuite en justice de l'ancien président du Sénat.

 

Selon L'Echo, le procureur du Roi de Bruxelles envisagerait de ne pas procéder à une mise à l'instruction et donc de ne pas désigner de juge d'instruction dans ce dossier pourtant particulièrement complexe et aux portes d'entrée multiples, si j'en juge les articles paraissant presque toutes les semaines à ce sujet.

 

Cela n'a pas manqué de susciter des réactions dans le monde judiciaire – et politique aussi -, notamment relayées par le journal La Libre Belgique de ce 27 décembre. Plus d'un magistrats s'étonnent de cette option de ne pas désigner de juge d'instruction, alors que le parquet général est cité dans le dossier, alors que d'autres personnes que M. De Decker le sont également, alors que des devoirs d'enquête complémentaires seront sans doute utiles et qu'il est important de traiter le dossier à charge et à décharge, en fonction des demandes d'éventuels devoirs complémentaires émanant des parties.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les règles qui président de façon générale à la désignation ou pas d'un juge d'instruction dans un dossier? Ne convient-il pas – selon l'opinion exprimée par un magistrat dans cet article de La Libre Belgique – de prévoir un juge d'instruction dans les dossiers complexes – ce que me semble être ce dossier – et de limiter le recours à la seule information à des affaires simples, dans lesquelles les preuves sont établies?

 

Pouvez-vous confirmer cette intention du procureur du Roi de Bruxelles de ne pas désigner de juge d'instruction dans ce dossier? Qu'est-ce qui justifierait une telle option? Les risques de cette option ont-ils été mesurés par le procureur du Roi?

 

Êtes-vous prêt, le cas échéant, à user de votre droit d'injonction positive? Cela permettra, comme le premier ministre s'y est engagé devant le Parlement, de mettre tous les moyens au service de la vérité judiciaire et d'éviter l'étouffement de cette affaire?

 

Je poursuis avec mes autres questions, qui n'ont rien à voir avec ce premier sujet, me semble-t-il.

 

Monsieur le ministre de la Justice, je voudrais vous interroger également concernant l'absence de poursuites dans le dossier du Holding Communal. Le 25 novembre dernier, on apprenait que le parquet de Bruxelles, qui menait l'enquête judiciaire relative à la liquidation du Holding Communal – le fameux dossier Dexia – a conclu à l'absence d'infraction pénale. D'après le journal De Tijd, la gestion du holding soulève effectivement question mais le parquet n'aurait pas relevé d'intention frauduleuse.

 

Il s'agit maintenant de voir quelles suites la chambre du conseil accordera à ce réquisitoire. En tout état de cause, cette légèreté de gestion aura coûté très cher aux communes belges et à l'ensemble des contribuables.

 

Pouvez-vous nous indiquer les conclusions du parquet à l'issue de l'enquête sur la liquidation du Holding Communal? Qu'est-ce qui justifie la proposition de ne pas poursuivre? Quelle est la suite potentielle de cette position du parquet et quel est le calendrier judiciaire? Quand la chambre du conseil doit-elle se positionner sur le sujet?

 

Ma question suivante concerne la banque d'Interpol.

 

L'arrêté royal relatif à la quote-part de la Belgique à l'Organisation internationale de Police Criminelle Interpol pour l'année 2016 a été publié au Moniteur du 30 décembre 2016. Le montant de la contribution belge est de 748 991 euros. Quelle ne fut pas ma surprise, cependant, de découvrir que ce montant avait été versé sur un compte ouvert à la banque HSBC.

 

Vous n'êtes pas sans savoir que cette banque est menacée en France d'un des procès les plus importants en matière de fraude fiscale de ces dernières années. Le parquet national financier français a demandé, au mois de novembre dernier, un procès pour la holding du géant bancaire britannique dans l'affaire de fraude fiscale à grande échelle qui lui est reprochée. Si les juges d'instruction suivent les réquisitions du parquet, HSBC Holding, l'une des premières banques d'Europe avec un bénéfice net de 13,52 milliards de dollars en 2015, sera prochainement jugée devant le tribunal correctionnel de Paris pour "blanchiment de fraude fiscale" et "complicité de démarchage illicite".

 

Pour rappel, l'affaire avait commencé par la remise aux autorités françaises fin 2008 de fichiers volés par l'ex-informaticien français de la banque, Hervé Falciani. Cet acte avait permis d'ouvrir plusieurs enquêtes en Europe, notamment en Espagne et en Belgique. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interroger le ministre des Finances sur ce sujet. Ce dossier a aussi connu un rebondissement spectaculaire en 2015 avec l'opération SwissLeaks, une série de révélations d'un réseau mondial de journaux qui ont accusé HSBC de démarcher activement de riches déposants et d'avoir fait transiter quelque 180 milliards d'euros appartenant à ses clients entre novembre 2006 et mars 2007 sur des comptes en Suisse, pour leur permettre d'échapper à l'impôt.

 

Dans ses missions, Interpol a un rôle important à jouer en matière de lutte contre la criminalité financière. Sur son site internet, l'organisation précise que les principales initiatives d'Interpol en matière de criminalité financière concernent notamment le blanchiment de fonds. Il conviendrait sans doute, dans ce cadre, et en toute cohérence, qu'elle soit particulièrement attentive au choix de ses opérateurs bancaires.

 

D'où mes questions: ne jugez-vous pas, avec moi, problématique que le principal organisme de coopération policière en Europe ait pour opérateur bancaire un établissement très régulièrement cité dans des affaires de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, à savoir HSBC?

 

Quels sont les critères utilisés par Interpol pour choisir son opérateur bancaire? Des critères d'honorabilité et d'éthique en font-ils partie? Une liste noire des établissements bancaires impliqués dans des faits de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent a-t-elle été établie? Qu'en est-il des autres organisations internationales dans lesquelles la Belgique est impliquée, comme Eurojust?

 

La Belgique, via ses représentants au sein d'Interpol, pourrait-elle mettre sur la table cette question et suggérer aux dirigeants d'Interpol le choix d'un opérateur bancaire plus cohérent avec ses propres objectifs en matière de lutte contre la criminalité financière? Si vous me répondez aux premières questions que vous ne savez pas, vous pouvez au moins prendre l'engagement d'essayer de contribuer à changer les choses, monsieur le ministre. Désolé de vous avoir posé trois questions d'affilée sur des sujets aussi différents.

 

04.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Gilkinet, permettez-moi d'abord de vous faire observer que, dans le contexte des questions orales en commission de la Justice, je ne peux transmettre des informations que dans une mesure très réduite, d'autant plus qu'il s'agit généralement d'enquêtes toujours en cours.

 

Vu la commission d'enquête récemment constituée relativement au dossier nommé "Kazakhgate", celle-ci me paraît bien mieux indiquée pour qu'il soit répondu de manière plus approfondie à toutes vos questions, puisqu'elle permet d'entendre et questionner directement les représentants du ministère public.

 

Pour répondre à vos questions, le Collège des procureurs généraux m'a transmis les informations suivantes: "L'affaire dite du 'Kazakhgate' a fait l'objet d'une information judiciaire menée par le procureur du Roi. Conformément à l'article 28bis du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi a veillé à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. Pour le surplus, aucun acte de contrainte ou touchant aux libertés et aux droits individuels, relevant de la compétence exclusive du juge d'instruction, n'a été nécessaire. Il n'y avait donc pas lieu de requérir un juge d'instruction".

 

En ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité du ministère public, le Collège se réfère à l'analyse approfondie qui figure dans la mercuriale prononcée par le procureur général de Bruxelles, le 1er septembre 2015. "L'analyse de la Constitution, de la législation, de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, ainsi que des avis de la Commission de la protection de la vie privée amène à la conclusion que le ministère public a accompli ses missions légales de recherche et de poursuite des infractions de manière indépendante, de façon loyale, à charge et à décharge et dans l'intérêt de la société".

 

À propos de vos questions relatives à HSBC et au Holding Communal, il convient de noter que ces affaires sont, bien entendu, indépendantes du Kazakhgate et qu'en outre, elles font l'objet d'une instruction.

 

En ce qui concerne votre question n° 15601, car je pense que la n° 15624 est identique, le Collège des procureurs généraux me précise que l'instruction du dossier HSBC est en cours. Eurojust est utilisé dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.

 

Pour vos questions relatives à Interpol et Eurojust, je les porterai à l'attention de nos représentants auprès des instances dirigeantes de ces organisations afin qu'ils puissent récolter, dans toute la mesure du possible, les précisions demandées.

 

Enfin, en ce qui concerne votre question n° 15630, le ministère public me communique qu'une requête finale en non-lieu pour cause de charges insuffisantes contre les suspects a été rédigée au nom du procureur du Roi le 27 octobre dernier. L'affaire a été fixée pour règlement de la procédure à l'audience de la chambre du conseil du 21 février prochain.

 

04.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, ce n'est pas très sérieux. Vous me renvoyez à la commission d'enquête mais celle-ci ne peut évidemment pas empiéter sur l'enquête judiciaire. Je me vois mal, en commission d'enquête, interroger le parquet sur les suites judiciaires données. On doit justement faire attention – et c'est dans la loi – de ne pas empiéter sur cette enquête. C'est bien pour cela que je me permets de vous interroger dans le cadre de la commission de la Justice sur le sujet.

 

Et sur cette polémique, qui est vraiment importante d'un point de vue de l'actualité et d'un point de vue sociétal, vous me renvoyez à des principes généraux et à la seule réponse du Collège des procureurs généraux. Nous verrons effectivement quelle est la décision dans ce dossier. Je ne veux pas préjuger de la vérité judiciaire.

 

Mon seul souci depuis le début de ce dossier, et je vous ai interrogé à de multiples reprises bien en amont sur le sujet, c'est que tous les moyens au niveau judiciaire soient mis en œuvre pour obtenir la vérité, quelle qu'elle soit, et je dois m'inquiéter, en l'occurrence, de la non-désignation d'un juge d'instruction. Je ne suis pas le seul à le faire d'ailleurs; plusieurs magistrats se sont exprimés à ce sujet.

 

Concernant le fait que HSBC est l'opérateur bancaire d'Interpol, j'espère que l'information vous a interpellé autant que moi. Je prends note avec satisfaction qu'à tout le moins, vous avez porté cette problématique à l'attention de nos représentants à Interpol et j'espère qu'ils pourront non seulement récolter des informations mais avoir une influence sur la suite.

 

Je vous donne donc rendez-vous, peut-être pas pour la prochaine commission de la Justice mais d'ici un mois ou deux pour obtenir quelques informations plus précises sur les changements que vous aurez pu impulser via nos représentants.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Les questions n° 15598 de Mme Kattrin Jadin et n° 15731 de M. Philippe Blanchart sont transformées en questions écrites.

 

05 Question de Mme Muriel Gerkens au ministre de la Justice sur "l'évolution de la situation au SECAL" (n° 15677)

05 Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Justitie over "de evolutie van de situatie bij de DAVO" (nr. 15677)

 

05.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question est relative au SECAL et comporte deux parties. J'en viens, tout d'abord, à la commission de suivi des créances alimentaires. Cette commission a été mise en place l'année dernière pour assurer le suivi des montants des créances alimentaires dues prévu lors de la révision de la loi sur le calcul de ces créances en 2009. J'aurais voulu savoir où en étaient ses travaux. A-t-on déjà des informations quant l'harmonisation et les différences entre les jugements et les estimations des créances à payer pour des familles de même situation? La loi prévoit, en effet, en cas de différences, de charger cette commission d'élaborer un outil utilisable par tous les juges concernés.

 

Le deuxième objet de ma question concerne l'accès du SECAL aux données concernant les jugements et arrêts en termes de créances alimentaires. D'après les informations que vous avez données dans notre commission, le SECAL ne fait pas partie des organes de la Justice et n'a donc pas accès automatiquement à la banque de données des jugements et arrêts. Votre réponse annonçait des dispositions pour lui donner cet accès, mais il ne dispose pas de titre exécutoire en vue d'actions récursoires éventuelles contre un débiteur d'aliments. Le problème ne sera donc pas résolu sur le fond par une copie du jugement.

Monsieur le ministre, où en est cette question d'accès à la banque de données? Quelles modifications législatives sont-elles éventuellement nécessaires, malgré la réforme pot-pourri IV de la Justice, afin de permettre la communication électronique des données au SECAL ?

 

Enfin, pour le moment, une personne s'adressant au SECAL pour des créances non payées doit fournir la copie certifiée du jugement. Le fait que le jugement soit envoyé électroniquement à l'avocat remplacera-t-il cette nécessité pour les personnes concernées de redemander copie du jugement?

 

05.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Gerkens, la commission à laquelle vous faites allusion est la Commission des contributions alimentaires prévue par l'article 1322 du Code judiciaire. Selon l'arrêté royal du 7 février 2014 fixant la composition et le fonctionnement de cette Commission, celle-ci est composée non seulement de magistrats et d'organisations représentatives familiales, mais aussi de différents acteurs qui interviennent dans les procédures relatives aux créances alimentaires comme l'Ordre des avocats et le notariat. Par ailleurs, elle intègre également des représentants du ministre de la Justice, du ministre compétent en matière de politique familiale et des Communautés flamande, française et germanophone. Afin de s'assurer de son indépendance, cette Commission est présidée par un magistrat. Elle s'est réunie pour la première fois en janvier 2016.

 

Selon l'article 1322 du Code judiciaire, cette Commission est chargée d'établir des recommandations, d'une part, sur l'évaluation des frais résultant des contributions alimentaires et, d'autre part, sur la fixation des contributions de chacun des père et mère. La Commission des contributions alimentaires s'est réunie à cinq reprises en 2016. Elle a donc déjà commencé son travail de fond. Elle doit, chaque année, évaluer les recommandations qu'elle a établies et adresser un avis au ministre de la Justice et aux ministres compétents pour les familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Cet avis doit être transmis aux chambres législatives fédérales accompagné des commentaires des ministres précités.

 

Si sa principale mission est d'établir des recommandations, cette Commission ne peut cependant se substituer aux magistrats dans leurs décisions ni contrôler leur contenu. Dès lors que le travail de cette Commission ne fait que commencer, il est prématuré d'en évaluer les effets sur l'harmonisation des décisions en matière de calcul des créances alimentaires rendues par les tribunaux.

 

En outre, concernant vos questions relatives à la banque de données digitale de la Justice, à l'heure actuelle, les délais pour l'intégration des données ne peuvent être précisés mais je peux vous assurer que tout est mis en œuvre pour déployer VAJA dans les meilleurs délais. La banque de données VAJA existe en effet. Les jugements de première instance y sont chargés. Cependant, le tribunal de la famille n'y est pas encore connecté. Nous escomptons que ceci sera en ordre pour la fin de l'année tout comme pour les autres tribunaux.

 

La création de la base légale et l'arrêté royal qui fixe les modalités de fonctionnement et d'accès sont en préparation. Mes services sont en contact permanent avec l'administrateur du SECAL, M. Boelaert, dans le cadre d'une meilleure perception et d'un meilleur recouvrement des amendes pécuniaires et du recouvrement non fiscal dont aussi la perception des créances alimentaires fait partie.

 

05.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Il est vrai que cette commission d'évaluation n'a pas pour mission de remplacer les juges. Elle ne peut pas s'y substituer. Néanmoins, sa mission consiste à observer les différents jugements et calculs ayant eu lieu et vérifier s'il y a harmonisation dans les décisions. Après un an de réunions, recevoir un feed-back de l'information à ce sujet serait la moindre des choses. Il n'est pas ici question des effets de la loi sur les décisions mais bien de l'observation des décisions dans le but de savoir si cela justifiera ou pas la mise en place d'un outil. C'est dans cet esprit-là que cela avait été mis en place au moment de l'adoption de la loi.

 

Je ne suis pas entièrement satisfaite de votre réponse, monsieur le ministre.

 

Un an de plus pour que le SECAL ait un accès automatique aux jugements et pour que le tribunal de la famille soit intégré dans la banque de données m'apparaît être particulièrement long. Vu le nombre de dossiers et les difficultés de recouvrement, il me semble que ce dossier doit être traité en urgence si l'on veut préserver le SECAL et le respect du droit du paiement des créances alimentaires.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur "l'application du taux de TVA de 21 % aux prestations pro deo" (n° 15682)

- M. Ahmed Laaouej au ministre de la Justice sur "l'application de la TVA sur les prestations des avocats relatives à l'aide juridique de seconde ligne" (n° 15742)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de toepassing van het btw-tarief van 21% voor pro-Deoprestaties" (nr. 15682)

- de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Justitie over "de btw op de prestaties van advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand" (nr. 15742)

 

06.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, le 23 décembre dernier, votre collègue et successeur en charge des Finances, M. Van Overtveldt, a publié une circulaire relative au taux de TVA applicable aux prestations de deuxième ligne dans le cadre de l'aide juridique et aux huissiers effectuant des services pro deo dans le cadre de l'assistance judiciaire. Ce taux passera le 1er avril 2017 de 0 à 21 %.

 

Cette décision est peut-être annoncée suite à des points de vue de justice sur le sujet. On aurait néanmoins pu défendre le maintien d'une TVA à 0 %, au nom du caractère social des interventions pro deo. Cette décision soulève surtout des questions quant à la manière dont le gouvernement fédéral entend permettre aux plus fragiles d'entre nous d'avoir accès à des conseils juridiques via le pro deo. Il faut pouvoir adapter le budget de l'aide juridique en conséquence, sinon l'accès à la justice pour tous risque d'être encore plus compliqué et difficile qu'aujourd'hui.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer si vous avez été informé de la décision du ministre des Finances avant la publication de la circulaire du 23 décembre? A-t-il joué en solo ou vous a-t-il informé de ses intentions? Savez-vous s'il a tenté, au nom du gouvernement, de défendre le bien-fondé de la vision belge quant à cette exonération de TVA pour cause sociale? Je répète que c'est une possibilité en droit européen. Confirmez-vous sa lecture juridique du dossier quant à l'éligibilité des prestations pro deo à la TVA ou la contestez-vous?

 

Quelles seront les conséquences de cette application de la TVA, du point de vue de l'aide aux justiciables à faibles revenus? Cela signifie-t-il que moins d'aides pro deo seront accordées, si l'enveloppe globale reste la même? Ou comptez-vous augmenter le budget de l'aide juridique en conséquence de l'application de la TVA, pour permettre un même volume d'intervention qu'avant?

 

Des mesures compensatoires ont été ou seront-elles négociées avec vos collègues en charge des Finances et du Budget? Puisque c'est une ressource complémentaire pour l'État, peut-être pourrait-elle réintégrer votre budget?

Comment évoluera le budget pro deo à l'avenir? Vous n'ignorez pas que beaucoup s'inquiètent, parmi les justiciables, mais aussi parmi les avocats concernés, de l'avenir de l'aide juridique.

 

06.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre, nous avons appris récemment l'existence d'une circulaire qui impose un taux de 21 % de TVA sur les prestations des avocats pro deo ainsi que sur le nouveau ticket modérateur que votre gouvernement a mis en place.

 

Cette mesure, qui est loin de recueillir notre assentiment, n'est ni plus ni moins qu'une taxation sur la pauvreté. Et elle s'ajoute aux nombreuses mesures déjà prises par votre gouvernement qui rendent la justice toujours plus inaccessible pour les citoyens les plus précarisés.

 

En augmentant le coût de l'accès à la justice, le gouvernement ne réduit pas le nombre de conflits, il augmente seulement ceux qui seront réglés par la loi du plus fort et l'arbitraire.

 

Cette circulaire ferait suite à l'arrêt du 21 juillet dernier de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce serait là faire une interprétation partielle de l'arrêt. Car celui-ci est fondé sur une présomption: celle que les justiciables qui ne disposent pas de ressources suffisantes ont droit à une aide juridique suffisamment forte, qui leur garantit un accès effectif à la justice. Or personne ne peut ignorer qu'aujourd'hui, faire appel à la justice est devenu un luxe, même pour une large partie de la classe moyenne.

 

Le gouvernement n'a pas donc pas d'autre choix que de compenser sa propre taxe en augmentant l'enveloppe budgétaire – déjà insuffisante, faut-il le souligner – destinée à l'aide juridique. Toute autre solution représenterait une grave atteinte à l'accès à la justice de la part d'un gouvernement qui a déjà augmenté les droits de greffe et réduit les voies de recours pour les citoyens.

 

La décision d'appliquer la TVA aussi au ticket modérateur est encore plus critiquable. D'une part, parce que le ticket modérateur est déjà une taxe en soi exclusivement à charge des plus précarisés – la TVA serait finalement une seconde taxe sur une première taxe. Et, d'autre part, parce que l'arrêt européen n'exige ni ne porte sur ce ticket modérateur, qui n'existait pas le jour de la publication de l'arrêt.

 

Dès lors, monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser les questions suivantes. Puisque le budget destiné à l'aide juridique de seconde ligne est une enveloppe fermée, la décision de l'administration de la TVA implique une diminution de 21 % des revenus des avocats prestant dans le cadre de l'aide juridique.

 

Le gouvernement a-t-il dès lors prévu d'augmenter l'enveloppe consacrée à l'aide juridique de 21 % en guise de compensation?

 

Quel sera l'impact budgétaire de cette mesure?

 

Quel impact aura selon vous cette nouvelle taxe sur l'accès à la justice pour les plus précarisés?

 

06.03  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, messieurs, la TVA est neutre en soi. Cela signifie que les avocats ne perdront pas une partie de leurs revenus parce que la TVA s'ajoute à leurs recettes et n'en est pas déduite. C'est l'État qui devra se payer la TVA à lui-même, la Justice paiera aux avocats, qui devront la reverser au Trésor. Dès lors, l'instauration de la TVA n'aura pas d'effet sur le volume des prestations pro deo.

 

J'ai été informé le 21 décembre de la décision TVA n° ET131.005 du 12 décembre 2016. La ratio legis de cette décision ne m'a pas été communiquée, mais je contacterai mon collègue des Finances avec qui ce point doit encore être concerté.

 

Je note que la Cour constitutionnelle doit encore déterminer son point de vue sur la base de la réponse récente de la Cour européenne de Justice à cette question préjudicielle.

 

Comme vous le savez, je ne ménage pas mes efforts pour améliorer l'accès à la justice et je travaille sur deux pistes: les réformes de l'aide juridique de deuxième ligne et l'institution d'un fonds de l'aide juridique de deuxième ligne et via l'assurance protection juridique, à laquelle je souhaite associer un incitant fiscal pour qu'un produit de qualité soit payable via la mutualisation de l'instrument d'assurance pour une grande partie de la population, une partie plus grande que celle qui peut faire appel à une aide juridique pro deo.

 

En effet, le budget du pro deo est traité comme enveloppe fermée, raison pour laquelle je tente de l'alimenter complémentairement par l'institution d'un fonds pro deo. C'est aussi pour cette raison que je fais le maximum chaque année pour maintenir le point au-dessus de 25 euros en négociant des moyens supplémentaires ou par la réallocation lors de la clôture budgétaire de la fin d'année.

 

Il me reste donc à demander une augmentation de 21 % du budget de TVA lors des prochaines négociations budgétaires, augmentation que l'État doit se payer à lui-même. Je ne m'attends donc pas à des difficultés particulières, vu que c'est budgétairement neutre au niveau global des pouvoirs publics.

 

Étant donné qu'il s'agit précisément d'une opération blanche, il est préférable d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il est trop tôt pour tirer une conclusion définitive sur l'application de la TVA aux prestations pro deo.

 

06.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je constate que vous avez été mis devant le fait accompli par votre collègue, le ministre des Finances. Vous avez été informé de cette décision, comme l'ensemble des citoyens, le 21 décembre. C'est à tout le moins un manque de courtoisie, mais j'appellerais plutôt cela du sabotage.

 

Vous dites que vous vous êtes contactés pour essayer de mettre cela au clair. Je ne sais pas s'il accepterait que vous, dans le cadre de vos compétences en matière de justice, preniez des décisions qui ont un impact sur son ministère des Finances. Cela dénote, à tout le moins, une mauvaise ambiance au sein du gouvernement et surtout une manière de travailler qui n'est pas efficace, au-delà d'être totalement injuste. En effet, si vous voulez nous rassurer sur le budget de l'État ou sur les revenus des avocats, je dois vous dire que ce n'est pas vraiment cela qui nous inquiète.

 

Ce qui nous inquiète, c'est la capacité des justiciables les moins fortunés à avoir accès à la justice via le pro deo. Et tant que vous n'avez pas obtenu ce remboursement de la TVA du ministère des Finances vers le SPF Justice, qui n'est pas automatique, on aura un trou dans le budget. Vous dites que c'est l'État qui paie l'État, mais c'est le SPF Justice qui paie le SPF Finances. Nous aurons une capacité d'intervention moindre pour les personnes qui en ont besoin.

 

J'entends que vous allez essayer de négocier, au niveau de l'ajustement budgétaire, une augmentation de votre enveloppe à due concurrence. J'entends aussi qu'on aurait dû attendre l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle avant de décider. Je pense que le ministre des Finances vous a joué un très mauvais tour et que vous ne devez pas vous laisser faire comme vous le faites. Vous êtes bien trop placide par rapport à ce croche-pied que vous subissez.

 

06.05  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. On a l'impression qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Vous l'expliquez vous-même: l'État va se reverser la TVA qu'il prélève sur l'aide juridique. C'est un total non-sens. Je peux donc rejoindre ce qui vient d'être dit. Ne vous laissez pas faire parce qu'il y va de l'accès à la justice. Si on rabote de 21 % l'enveloppe budgétaire fermée, il y a aura moins à répartir entre les avocats qui essaient de permettre à toute la population, y compris sa partie la plus précarisée, de bénéficier d'un accès à la justice.

 

Aussi, dès le prochain conclave budgétaire, il faudra trouver une solution permettant de revenir à une certaine neutralité. Ce qui ne veut pas dire que l'enveloppe fermée est suffisante; il faudra l'augmenter. Mais alors même que vous vous battez, comme vous l'expliquez, pour essayer de l'alimenter, vous partez déjà avec une enveloppe rabotée de 21 %. Vous devez donc faire un rattrapage d'autant avant de pouvoir envisager une augmentation. Quelque chose ne va pas. Nous interpellerons également vigoureusement le ministre des Finances.

 

Sur les pistes que vous évoquez, comme l'aide juridique de seconde ligne, le fonds de seconde ligne, etc., nous attendrons de voir comment les choses se concrétiseront. J'espère qu'elles pourront se faire rapidement.

 

Concernant l'assurance protection juridique avec incitant fiscal, rappelons-nous que le propre des incitants fiscaux est quand même de profiter d'abord aux déciles les plus élevés. Il ne faudrait pas que cette approche "fiscalo-centriste" renforce l'inégalité de départ. Je ne suis pas sûr que cela puisse rencontrer les besoins du public le plus précarisé.

 

Comme je vous le disais, il va falloir, dès le conclave prochain, trouver des solutions. Je trouve étrange que vous soyez logé à la même enseigne que nous et mis devant le fait accompli d'une circulaire administrative. Soit l'administration de la TVA a agi de sa propre initiative – ce qui pose question au sein du SPF Finances sur le rapport entre les sphères politiques et administratives - soit le ministre des Finances était au courant et a validé cette circulaire. Cela pose un autre problème, plus politique encore, au sein du gouvernement. Vous conviendrez qu'il y a là aussi matière à clarifier.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur "les honoraires des médecins indépendants travaillant dans les prisons" (n° 15663)

- M. Gautier Calomne au ministre de la Justice sur "les retards de paiement des honoraires de médecins en milieu carcéral" (n° 15699)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de honoraria van de zelfstandige gevangenisartsen" (nr. 15663)

- de heer Gautier Calomne aan de minister van Justitie over "de betalingsachterstand op het vlak van de honoraria van de gevangenisartsen" (nr. 15699)

 

Le président: M. Gautier Calomne ne sera pas présent.

 

07.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, en mars 2014, votre prédécesseur avait conclu un accord avec les médecins indépendants actifs dans les prisons. Celui-ci portait, d'une part, sur une renégociation du budget prévu pour leurs soins et, d'autre part, sur le versement des honoraires à un rythme mensuel et sans interruption en cours d'année.

 

Or il apparaît qu'en date du 2 janvier 2017, les honoraires relatifs aux prestations effectuées en septembre, octobre, novembre et décembre 2016 n'avaient toujours pas été versés à ces médecins. D'après le porte-parole de l'association qui fédère ces médecins de prisons, mais aussi des dentistes ou des kinésithérapeutes, le SPF Justice n'a donné aucune explication quant aux raisons de ces retards.

 

Nous connaissons le caractère récurrent de ces retards de paiement par la Justice des personnes qui exercent notamment dans les prisons et qui jouent de la sorte un rôle essentiel dans le soutien des détenus. Cette fonction est nécessaire à court terme en termes d'ambiance carcérale et de capacité à maintenir un certain ordre, mais surtout en vue d'aider les détenus à se réinsérer dans la société. Dès lors, si les prestataires ne sont pas rémunérés, ils ne peuvent pas mener un travail de qualité, au-delà de toutes les conséquences économiques que cela peut engendrer.

 

Monsieur le ministre, comment expliquez-vous ces retards de plusieurs mois? S'agit-il d'un problème budgétaire? Quel est le nombre de praticiens concernés? Quelle somme leur est-elle due au total? Dans quel délai la situation sera-t-elle régularisée? De quelle manière comptez-vous assurer à l'avenir le respect strict des engagements pris en 2014 par votre prédécesseur?

 

07.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Gilkinet, il est prévu que le paiement des honoraires des prestataires de soins indépendants intervienne dans un délai de maximum soixante jours à compter de la réception de la facture: trente jours pour la vérification, trente jours pour le paiement.

 

Les montants dus pour les mois de septembre et d'octobre s'élèvent à 1 160 353,59 euros et concernent 317 bénéficiaires. Ils ont été versés hier et dépendaient de l'opération de clôture budgétaire de fin d'année. Pour les mois de novembre et de décembre, les délais légaux ne sont pas, à ce jour, dépassés. Il ne peut donc pas être fait état de retard à ce stade.

 

Nous sommes conscients que cette situation reste de temps en temps problématique. Cependant, elle ne doit pas être mise en rapport avec une mauvaise planification du budget, mais bien avec un sous-financement du service médical. Nous mettons tout en œuvre pour dégager une solution structurelle qui évitera de nouvelles difficultés temporaires de cet ordre.

 

07.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je me réjouis que la situation ait pu être résolue pour moitié depuis le dépôt de ma question, en tout cas pour ce qui concerne les deux mois les plus anciens.

 

Je ne dirais pas qu'il y a un lien de cause à effet; ce serait faire preuve d'immodestie. En tout cas, je vous invite vraiment à surveiller de près ce type de paiement. Comme je l'ai indiqué, le rôle de ces personnes au sein des prisons est essentiel si l'on défend une approche ne se voulant pas uniquement répressive, mais également humaine et misant sur la capacité de ceux qui sont provisoirement détenus à redevenir des citoyens normaux dans la vraie vie et avec des droits intégraux au sein de la société.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 15718 van mevrouw Lahaye-Battheu wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

08 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "de mogelijkheid tot ontvangstmachtiging in geval van niet betaling onderhoudsgeld voor een kind" (nr. 15720)

08 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur "l'autorisation de percevoir la somme due en cas de non-paiement d'une pension alimentaire pour un enfant" (n° 15720)

 

08.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, vooreerst mijn beste wensen in dit nieuwe jaar.

 

Mijnheer de minister, ik heb een vraag over de mogelijkheid tot ontvangstmachtiging wanneer onderhoudsgeld voor kinderen niet wordt betaald. Sinds de wet van 19 maart 2010, die op 1 augustus 2010 in werking is getreden, ongeveer zes en een half jaar geleden, is de onder­houdsgerechtigde gerechtigd op een ontvangst­machtiging zodra hij het voorbije jaar minstens twee maanden onderhoudsgeld niet heeft ontvangen.

 

Ik verneem graag in hoeverre dat systeem wordt toegepast. Ik heb via een schriftelijke vraag geprobeerd cijfers te verkrijgen, maar het antwoord was dat die cijfers blijkbaar niet beschikbaar zijn in de applicatie BGC, wat dat ook moge zijn. Ik heb een eigen rondvraag gedaan bij de afdelingen in mijn provincie en de cijfers staan in de schriftelijke neerslag van deze mondelinge vraag.

 

Conclusie is dat die mogelijkheid slechts in geringe mate wordt toegepast. Een griffie merkte zelfs op dat die ontvangstmachtiging minder voorkomt sinds het ontstaan van de DAVO. Nochtans zou de DAVO volgens mij geen ‘concurrentie’ zijn van de ontvangstmachtiging. Het is immers toch in eerste instantie de ouder en niet de Staat die het onderhoudsgeld voor het kind moet betalen, en hiertoe moeten eerst alle mogelijke manieren worden aangewend.

 

Mijnheer de minister, ik heb vier vragen. Klopt het dat er geen enkele mogelijkheid is om officiële cijfers te krijgen?

 

Kunt u bevestigen dat artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek, dat de ontvangstmachtiging regelt, slechts in geringe mate wordt toegepast?

 

Wat is uw reactie op de eventuele concurrentie tussen de ontvangstmachtiging en de DAVO? Is er een oplossing voor dit probleem?

 

Kan het eventueel vermelden in de vonnissen van de mogelijkheid tot ontvangstmachtiging volgens u enig soelaas bieden? Op vandaag vindt men in alle vonnissen rond onderhoudsgeld het bestaan van de DAVO terug, maar blijkbaar is die ontvangstmachtiging na zes en een half jaar algemeen te zijn ingevoerd nog altijd te weinig bekend.

 

08.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lahaye-Battheu, ook mijn beste wensen voor u.

 

Wat de vraag naar cijfergegevens betreft omtrent het aantal ontvangstmachtigingen op grond van artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek en de suggestie om een extra vermelding op te nemen in de vonnissen, verwijs ik naar mijn antwoord op de parlementaire vraag nr. 15487 van volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersprot.

 

Mijn administratie beschikt niet over cijfers die aangeven hoe vaak iemand die twee maanden geen onderhoudsbijdragen heeft ontvangen, op basis van artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek opnieuw naar de rechtbank gaat om een machtiging te vragen om de verschuldigde geldsom te ontvangen. Deze cijfers zijn namelijk niet opgenomen in de publicatie van de activiteitsstatistieken van het College van de hoven en rechtbanken. De cijfers kunnen daarenboven, zoals u zelf ook opmerkte, niet worden berekend op basis van de gegevens uit de applicatie die wordt gebruikt op de griffies van de familierechtbanken.

 

De suggestie om nog een extra vermelding in het vonnis op te nemen, die de rechtsonderhorigen wijst op hun mogelijkheid om een dergelijke machtiging te verkrijgen, is het overwegen waard. Evenwel is het in de eerste plaats de taak van een rechter om recht te spreken en geschillen te beslechten. Het kan niet de bedoeling zijn om in een vonnis steeds de partijen voor te lichten over hun rechten en plichten. Dit is in de eerste plaats de taak van de juridische bijstand. Het is dan ook belangrijk om de betrokkenen in de eerste plaats te leiden naar die juridische bijstand zoals justitiehuizen, advocaten enzovoort.

 

De vermelding van de Dienst voor alimentatievorderingen in rechterlijke beslissingen die onderhoudsbijdragen voor kinderen vaststellen, heeft ook tot doel de betrokkene te leiden naar een vorm van juridische bijstand. Deze vermelding werd door de wet van 19 maart 2010 net aangebracht om de DAVO meer bekendheid te geven en onderhoudsgerechtigden van meet af aan te informeren waar zij terechtkunnen indien problemen zouden rijzen bij de betaling van onderhoudsbijdragen, op voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden om een beroep te doen op de tussenkomst van de DAVO.

 

Dezelfde wet van 19 maart 2010 heeft de ontvangstmachtiging, bepaald in artikel 203ter, verder uitgebreid, alsook een bijkomende verplichte ontvangstmachtiging ingevoerd wanneer de onderhoudsplichtige gedurende al dan niet twee opeenvolgende termijnen, binnen een periode van 12 maanden, verzuimt te betalen. De Dienst voor alimentatievorderingen, reeds opgericht in 2003, vóór de wet van 19 maart 2010, moet dan ook niet worden beschouwd als een concurrentie voor de maatregel, bepaald in artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek.

 

De DAVO is een administratieve dienst van de FOD Financiën die belast is met de invordering van onderhoudsgelden waarbij de DAVO zelf in de plaats van de onderhoudsgerechtigde zal overgaan tot de inning en invordering van de alimentatievordering. Onder bepaalde voorwaarden kennen zij ook voorschotten toe op verschuldigde onderhoudsgelden.

 

Artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek verleent de onderhoudsgerechtigde zelf, via de familierechtbank, een rechterlijke machtiging om de verschuldigde onderhoudsgelden te innen. De DAVO is net opgericht om in de plaats van de onderhoudsgerechtigde op te treden en de invordering te faciliteren. Het feit dat de doelstelling dezelfde is betekent niet noodzakelijk dat de maatregelen als concurrerend moeten worden beschouwd, maar eerder als twee verschillende opties die onderhoudsgerechtigden voorhanden hebben en waarop zij zich, gelet op hun noden, kunnen beroepen bij niet-betaling van het onderhoudsgeld. Daarenboven betekent een beroep op de invordering door de DAVO ook dat er een ontlasting is van de rechtbank.

 

Het is ten slotte inderdaad zo dat het in eerste instantie de ouder en niet de overheid is die het onderhoudsgeld moet betalen, maar dat betreft de vraag naar de voorschotten en niet de invordering door de DAVO.

 

08.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en specifiek ook voor het feit dat u zegt dat een extra vermelding het overwegen waard is. Ik ga ermee akkoord dat de DAVO noodzakelijk is, maar ik stel op het terrein vast dat men vaker naar de DAVO stapt in plaats van eerst eens de feiten te bekijken. Werkt de ouder die onderhoudsgeld moet betalen, dan zou men kunnen vragen dat een ontvangstmachtiging wordt toegekend en dat de griffie een brief stuurt naar de werkgever, die dan iedere maand stipt het onderhoudsgeld betaalt. Alles samen gaat het nog altijd over het feit dat onderhoudsgeld – buitengewone kosten – heel moeilijk betaald wordt en in veel gevallen de oorzaak is van heel veel miserie en conflicten en ook van armoede in gezinnen die niet meer samen zijn.

 

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitvoerig antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "de maaltijden in de gevangenis" (nr. 15721)

09 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur "les repas servis en prison" (n° 15721)

 

09.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, deze vraag bouwt ook voort op een schriftelijke vraag met daarop uw schriftelijk antwoord, waarnaar ik verwijs. Er werd mij geantwoord dat bij het binnenkomen van een gedetineerde in de gevangenis niet meer naar de geloofsovertuiging wordt gepeild en dat daarom de door mij gevraagde cijfers naar voedingsregimes gerelateerd aan de geloofsovertuiging, niet gegeven konden worden.

 

Ter zake is enkel artikel 74, § 2 van de basiswet van toepassing, dat stelt dat de gedetineerde zijn intentie om deel te nemen aan de eredienst of daarmee samenhangende activiteiten kenbaar moet maken aan de betrokken aalmoezenier of consulent.

 

Op de website van de FOD Justitie staat de volgende officiële toelichting te lezen: “Binnen de grenzen van het redelijke houdt de gevangenis ook rekening met aspecten van de geloofsovertuiging die betrekking hebben op de voeding."

 

Een eigen bevraging bij een gevangenis in mijn regio leverde wel cijfers op. Op een bevolking van 102 gedetineerden kregen veertig gedetineerden er een aangepast menu.

 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen.

 

Waarom zouden er geen cijfers voorhanden zijn, terwijl een eigen bevraging uitwijst dat de gegevens eenvoudig uit het computersysteem van de gevangenis kunnen worden gehaald?

 

Wat is de begroting voor maaltijden per dag vandaag in onze gevangenissen?

 

Wordt er inzake de kostprijs een onderscheid gemaakt tussen een gewone maaltijd en een aangepast menu?

 

09.02 Minister Koen Geens: Ik bevestig mijn eerder antwoord op uw vraag van 7 oktober 2016, namelijk dat artikel 74, § 1 van de wet van 12 januari 2005 de gedetineerde het recht geeft om zonder beperking en volgens zijn persoonlijke keuze zijn geloofs- of filosofische overtuiging te belijden en deel te nemen aan de daaraan gerelateerde activiteiten. Dit houdt in dat hij zich zonder beperking tot vertegenwoordigers van eender welke geloofs- of filosofische overtuiging kan richten. Dat gedetineerden zich tot verschillende vertegenwoordigers richten is dan ook een realiteit.

 

De wetgever heeft in het bijzonder aandacht willen hebben voor de vertrouwelijke relatie tussen de gedetineerde en de persoon belast met de pastorale of filosofische begeleiding. Het waarborgen van deze vertrouwelijkheidsrelatie vertaalde zich onder meer in het opheffen van het formulier waarop hij zijn geloofsovertuiging kenbaar diende te maken, overeenkomstig het artikel 16 van het algemeen reglement op de gevangenissen. De gedetineerde diende voortaan een beroep te doen op een aalmoezenier of een lekenconsulent via een brief onder een gesloten omslag en niet langer via de tussenkomst van de directeur.

 

Om dit mogelijk te maken werd de opdracht gegeven aan de gevangenissen om brievenbussen te plaatsen op voor gedetineerden toegankelijke plaatsen, opdat zij een vertrouwelijke briefwisseling kunnen voeren naar aanleiding van de regeling, bepaald door de commissies van toezicht.

 

Deze onderrichtingen werden in november 2005 aan de gevangenissen bezorgd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de godsdienst en levensbeschouwing uit de basiswet.

 

De gevangenis registreert dus niet de band die er kan bestaan tussen de geloofs- of filosofische overtuiging van de gedetineerde en diens voedingsregime.

 

In de gegevens die u ontving, gaat het wellicht over het aantal gedetineerden dat voor een bepaald voedingsregime heeft gekozen, waarbij een een-op-eenrelatie tussen het ene en het andere wordt verondersteld. Men kan deze stelling om de hier voormelde redenen echter niet staven.

 

Ten tweede, de penitentiaire inrichtingen krijgen voor de voeding van de gedetineerden een enveloppe toegewezen op basis van het gemiddeld aantal gedetineerden aanwezig in de inrichting en het beschikbaar budget. Dat is een enveloppe op jaarbasis. Dat wil zeggen dat inrichtingen de aanwending van dit budget, dus de opmaak van de menu’s, kunnen invullen binnen de beperkingen ervan.

 

In 2016 was de enveloppe berekend op een voedingsdagprijs van 3,5 euro per gedetineerde per dag. Voor 2017 is de enveloppe berekend op een voedingsprijs van 3,7 euro per gedetineerde per dag.

 

Het boekhoudsysteem geeft alleen de totale kosten weer voor de voeding van de gedetineerden.

 

Heel wat voedingsmiddelen worden in bulk aangekocht en gebruikt binnen diverse voedingsregimes. Andere zijn dan weer specifiek voor een of ander regime bedoeld. Het ligt voor de hand dat producten die in grote volumes worden aangekocht doorgaans goedkoper zijn dan producten die in kleinere hoeveelheden worden aangekocht of die heel specifiek bedoeld zijn voor een dieet op medisch voorschrift.

 

De variëteit aan mogelijke voedingsregimes is erg groot. Het opleggen van normen per voedingsregime zou bijgevolg onwerkbaar zijn. De gevangenissen worden dan ook geacht zich op inrichtingsniveau aan de budgettaire norm te houden.

 

09.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Mevrouw Lahaye-Battheu, uw vraag nr. 15722 handelt over “de mogelijkheid voor DAVO om klacht wegens familieverlating neer te leggen”.

 

09.04  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, die vraag mag worden omgezet in een schriftelijke vraag.

 

10 Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice sur "l'usage de la contrainte par les fonctionnaires de police" (n° 15499)

10 Vraag van de heer Philippe Goffin aan de minister van Justitie over "het gebruik van dwang door politieambtenaren" (nr. 15499)

 

10.01  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, j'ai une dernière question à propos des circulaires du procureur du Roi et du procureur général de Liège concernant l'usage de la contrainte par les fonctionnaires de police. Ces circulaires ont récemment provoqué l'émoi parmi ceux-ci.

 

Selon mes informations, ces circulaires émettent des recommandations quant aux mesures à prendre et à la procédure à suivre lorsqu'un fonctionnaire a recours à la force physique, à des moyens auxiliaires ou à des armes lors d'une intervention et que cela a pour conséquence le décès, la mise en danger d'une personne ou des blessures graves.

 

Pour les fonctionnaires de police, les recommandations formulées dans ces circulaires étaient de nature à limiter leurs droits, notamment en matière d'audition. Il semble difficilement acceptable qu'un fonctionnaire de police qui a fait usage de la force ou de la contrainte lors d'une intervention et qui est entendu dans le cadre d'une enquête ouverte à cette occasion, bénéficie de moins de droits ou de droits limités par rapport à ceux prévus dans le cadre de la procédure Salduz ou de l'assistance d'un avocat.

 

Vous avez déjà répondu à certaines questions sur ce même sujet lors de la réunion de la commission du 14 décembre dernier. Sans revenir sur ce qui a déjà été dit, je souhaite m'informer sur l'évolution du projet COL du Collège des procureurs généraux ainsi que sur les discussions en cours entre magistrats et représentants des fonctionnaires de police. À la suite de la concertation entre les syndicats policiers et les procureurs liégeois, quelles clarifications et/ou adaptations ont-elles été obtenues concernant la procédure à suivre en cas d'usage de la contrainte par un fonctionnaire de police et en cas d'incident de tiers par les policiers?

 

10.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Goffin, le Collège des procureurs généraux a fait savoir que la circulaire du procureur du Roi de Liège sur l'usage de la contrainte par des services de police dans l'exécution de leurs missions, est obsolète suite à la nouvelle législation sur Salduz+. Chaque policier qui serait impliqué dans un dossier d'usage de la contrainte ayant entraîné des lésions graves a le droit de consulter un avocat avant d'être entendu. Ses droits sont les mêmes que pour tout autre citoyen.

 

À propos de votre deuxième question sur la circulaire du procureur général de Liège du 13 avril 2015 concernant l'usage de la contrainte par des fonctionnaires de police, cette circulaire a pour objet d'arrêter certains principes que les membres du ministère public devront appliquer, lorsque des faits de violence ont été commis par des fonctionnaires de police et lorsque ceux-ci ont entraîné des conséquences létales ou potentiellement létales pour les personnes qui en ont fait l'objet.

 

Il est notamment demandé d'ouvrir une enquête complète, impartiale et approfondie, afin de déterminer si le recours à la force était justifié ou non, ceci afin de pouvoir répondre à une éventuelle procédure devant la Cour européenne des droits de l'Homme et d'éviter que l'écoulement du temps permette l'installation d'un doute. Une telle procédure indépendante de la procédure pénale classique peut intervenir quelques années après les faits, d'où l'importance de consigner immédiatement ce qui s'est passé. Le ressort de Liège est le seul à avoir rédigé une telle circulaire.

 

Troisièmement, un projet de circulaire du Collège des procureurs généraux est en discussion et a notamment fait l'objet de réunions le 6 décembre à Bruxelles et le 7 décembre à Liège, avec des représentants du Collège. Ceux-ci ont rencontré les organisations syndicales, afin d'écouter leurs revendications et les craintes des policiers. Cette circulaire sera nationale et aura pour effet d'uniformiser les procédures à suivre.

 

Le monde judiciaire et moi-même avons la meilleure considération pour les policiers et pour le travail qu'ils font. Nous travaillons ensemble à trouver des solutions dans le respect de la loi et des droits tant des policiers que des citoyens.

 

10.03  Philippe Goffin (MR): Merci, monsieur le ministre, pour ces précisions de nature à rassurer les policiers, en tout cas en région liégeoise.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 15.39 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.39 uur.