Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

van

 

Woensdag 18 januari 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 18 janvier 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.06 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Brecht Vermeulen.

Le développement des questions et interpellations commence à 14.06 heures. La réunion est présidée par M. Brecht Vermeulen.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de internationale samenwerking rond de bestuurlijke aanpak van misdrijven" (nr. 15660)

- de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de bestuurlijke aanpak van misdrijven in ons land" (nr. 15661)

01 Questions jointes de

- M. Raf Terwingen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la coopération internationale dans le cadre de l'approche administrative des délits" (n° 15660)

- M. Raf Terwingen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'approche administrative des délits dans notre pays" (n° 15661)

 

01.01  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn twee vragen gaan over hetzelfde item. U moet maar zien hoe u ze beantwoordt. U weet dat ik, net als u, zeer begaan ben met de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit. Ik meen dat dit de toekomst is en dat wij dit verder moeten uitbouwen om op die manier onze veiligheidsdiensten en politiediensten toch een beetje verder te helpen. Uiteindelijk blijft veiligheid vooral een maatschappelijke kwestie en ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat ik deze vragen stel.

 

Ik heb enerzijds een vraag over de RIEC’s, binnenlands, en anderzijds over de EU-RIEC’s, de EU-regionale RIEC’s, waarover enige tijd geleden in Maastricht een colloquium is gehouden. Ik meen dat daar interessante informatie en mogelijkheden werden uiteengezet.

 

Ik wil u gewoon vragen wat de stand van zaken is. Wat vindt u daarvan? Hoe zullen wij dit verder ontwikkelen? Liefst in Limburg en Antwerpen, zoals, naar ik meen, uw bedoeling was. En hoe staat het concreet met het EU-regionale RIEC?

 

01.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, ik zal de twee vragen, die samen werden gesteld, ook samen beantwoorden.

 

Misschien eerst wat de EU-RIEC’s betreft. Op dat vlak volgen wij de ontwikkeling op de voet. Ter zake neemt de administratie de initiatieven. De gesprekken tussen de deelnemende lidstaten van de Benelux en Nordrhein-Westfalen, want daar spreken wij over, zijn aan de gang. De noodzakelijke documenten en richtlijnen worden op dit moment uitgeschreven. Dat is het werk van de betrokken administraties.

 

Het EU-RIEC zal grotendeels gefinancierd worden met geld van de Europese Commissie. Daarvoor werden de eerste contacten reeds gelegd. Een aanvraagdossier is voorbereid.

 

Waar het EU-RIEC gehuisvest zal worden, wordt nog onderzocht. Het is wel de bedoeling het te huisvesten in of nabij de Euregio Maas-Rijn, en op Belgisch grondgebied.

 

Ik kan mij voorstellen dat bepaalde gemeenten daar misschien ruimte voor hebben. Feel free.

 

EU-RIEC is een proefproject, een labo voor internationale samenwerking in het kader van de gegevensuitwisseling ten voordele van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het zal ter beschikking staan van de geïnteresseerde bestuurlijke overheden en politiediensten. Het is aan de lokale overheden en politiediensten om met dat aanbod iets te doen. Er is de EU-RIEC en de nationale RIEC, waarover ik dadelijk iets meer zeg. De nationale proeflabo’s zullen een schakel zijn en daar zullen de directe contactpersonen zitten met de EU-RIEC.

 

Wat betreft de nationale RIEC, het volgende. Er worden op dit moment vier proefprojecten op het niveau van de arrondissementen opgestart, namelijk in Antwerpen, Limburg, Brussel en Moeskroen. Het gaat om een bottom-upstructuur voor een bestuurlijke handhaving. Deze wordt getest binnen het huidige wettelijke kader. Enkele arrondissementen hebben al bottom-up de structuur van hun proefproject bepaald.

 

Het is de bedoeling dat het proefproject Antwerpen wordt gehuisvest bij de CSD van de federale politie en dat het proefproject-Limburg ondergebracht wordt bij het provinciebestuur. Voor de twee andere proefprojecten wordt nog bekeken hoe ze kunnen worden ingevuld. De noodzakelijke en bijkomende capaciteit die daarvoor nodig is, namelijk drie FTE’s, zullen ter beschikking worden gesteld. In totaal gaat het dus om zes personeelsleden die gedetacheerd zullen worden vanuit de federale politie. De profielen werden bottom-up uitgeschreven, dus door de lokale diensten. Er wordt niet specifiek in extra middelen voorzien. De federale politie stelt het personeel ter beschikking binnen haar reguliere werking. Er zijn dus geen bijkomende aanwervingen.

 

Dat is op dit moment de stand van zaken.

 

De voorzitter: Heb ik goed begrepen dat u beide vragen hebt beantwoord?

 

01.03 Minister Jan Jambon: Dat klopt, mijnheer de voorzitter.

 

01.04  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de minister, ik was vooral benieuwd naar het euregionaal aspect en de eventuele evolutie op dat vlak. Ik stel voor dat wij dat samen opvolgen. Ik weet dat ik altijd terecht kan bij uw kabinet, dat mij soms interessante zaken proactief laat weten. Ik meen het proefproject indertijd mee te hebben mogen lanceren.

 

Ik zie dat de nodige stappen worden ondernomen om het project verder uit te rollen in Limburg en Antwerpen en ook op de twee andere plaatsen. Ik kan misschien enkele suggesties doen voor goede federale ambtenaren die daar heel goed werk kunnen leveren. Ik zal u dat misschien off the record meedelen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la situation des pompiers de Vresse-sur-Semois au sein de la zone de secours DINAPHI" (n° 15714)

02 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de situatie van de brandweerlieden van Vresse-sur-Semois in de hulpverleningszone DINAPHI" (nr. 15714)

 

02.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le ministre, je me suis rendu à Vresse-sur-Semois, un endroit charmant, que je vous recommande, bien connu des amateurs de bon air. La presse y avait d'ailleurs réservé un petit écho. J'avais été interpellé sur l'état de la caserne des pompiers de Vresse-sur-Semois. Ce corps de pompiers volontaires dépend de la zone de secours DINAPHI (Dinant/Philippeville), l'une des trois zones de la province de Namur. Leurs conditions de travail sont tout à fait déplorables: espace confiné, vétuste, manque de salubrité, danger d'effondrement. C'est un vieil hangar qui ne répond plus à aucune norme de sécurité. Il est assez étonnant de voir un service de sécurité logé dans de telles conditions.

 

Le projet d'une nouvelle caserne à Alle-sur-Semois porté par la zone de secours a fait l'objet d'un processus d'élaboration depuis près de dix ans. Des plans ont été présentés. Ils sont contestés par les officiers membres de ce corps de pompiers volontaires de Vresse qui ont sollicité de la présidente de la zone de secours quelques aménagements, notamment l'extension du vestiaire et des garages, pour des questions de manœuvres et de rangement du matériel. La présidente de la zone de secours ne semble pas donner suite aux recommandations pratiques des hommes de métier ou des volontaires, qui savent de quoi ils parlent quant à la gestion de leur charroi, notamment.

 

Existe-t-il un régime d'inspection des casernes de pompiers et des services de secours, en général, par le SPF Intérieur? Le constat a-t-il été fait que les équipements et infrastructures ne répondraient pas à des normes de sécurité, notamment la prévention incendie? Il est paradoxal que des services de secours ne soient pas logés dans des bâtiments qui répondent aux normes de sécurité.

 

Lorsqu'il y a un conflit entre responsables politiques et le personnel opérationnel, n'y aurait-il pas lieu d'envisager une médiation, voire des recommandations quant au type d'aménagement des infrastructures? Il serait assez logique que des normes de références soient fournies par les services du SPF Intérieur pour savoir comment concevoir des infrastructures pour les bâtiments qui doivent abriter des services aussi essentiels que les services de secours.

 

Je souhaiterais savoir si vous pouvez, par l'intermédiaire de vos services, jouer un rôle intermédiaire et conciliateur entre une gestion politique visiblement assez fermée vis-à-vis des attentes du personnel et les représentants du corps de pompiers concerné.

 

02.02  Jan Jambon, ministre: Je voudrais d'abord rappeler que depuis la réforme des services d'incendie, les zones de secours ont une personnalité juridique propre et jouissent d'une grande autonomie pour fixer les moyens nécessaires pour remplir leur mission légale, y compris la remise en état de leur caserne.

 

Je suis conscient de la problématique soulevée par votre question et mes services connaissent la situation du poste de Vresse-sur-Semois.

 

Comme mentionné dans votre question, la présidente de la zone DINAPHI reconnaît également que les conditions dans lesquelles les pompiers de Vresse-sur-Semois travaillent sont inadmissibles. Elle souligne également que cette situation date de bien avant la mise en place de cette zone.

 

Cette problématique a été soulevée par les services de l'inspection qui y restent attentifs dans leur tâche de contrôle. Les services d'inspection vérifient aussi si les normes des casernes et les conditions de travail sont conformes. Mes inspecteurs sont vigilants dans leur tâche de contrôle et d'accompagnement des zones de secours car, depuis le début de cette réforme, aucune inspection n'a été menée les premières années et les tâches se résumaient à de l'accompagnement.

 

Il faut également souligner que le ministre n’a pas de compétence directe pour imposer des travaux dans une caserne mais, comme vous le dites, nous pouvons jouer un rôle d'intermédiaire. La semaine prochaine, j’ai rendez-vous dans une autre zone pour voir comment mettre le choses en route car il y a encore d’autres problèmes à résoudre.

 

Cette problématique résulte du non-investissement de certaines communes dans la mise en état et en conformité de certaines casernes. Les zones n'ont fait qu'hériter de casernes dans l'état dans lesquelles elles se trouvaient lors de leur transfert vers les zones. Il ne s'agit pas d'un problème lié à la réforme mais plutôt d’un problème que la réforme va enfin permettre de résoudre car l'échelle est plus grande.

 

À cet égard et selon mes informations – je vais vérifier sur le terrain –, la zone DINAPHI a lancé en 2016, les travaux relatifs à la caserne, en vue de l'adapter aux moyens humains et matériels actuels. Ces travaux devraient être terminés pour la fin de cette année-ci.

 

Une rencontre a également eu lieu entre le personnel de la caserne et le conseiller en prévention de la zone ainsi que son directeur logistique, afin d'apaiser les tensions et les craintes des pompiers. À cette occasion, certaines des demandes des pompiers ont été rencontrées, en tenant compte de la situation de la caserne, de l'utilisation du matériel roulant, du nombre d'interventions, de la disponibilité du personnel et des réalités du terrain (agrandissement du vestiaire, création d'une petite salle de cours, création d'une dalle pour laver les véhicules).

 

En outre, il convient de souligner que la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile n'a pas pour rôle de trouver des solutions à ces types de problèmes. En effet, elle est chargée d'une analyse globale des effets de la réforme et non de la résolution des litiges locaux qui, par ailleurs, résultent d'une situation qui existait avant la réforme.

 

Je suis d'accord avec vous. Je peux jouer un rôle d'intermédiaire et je le ferai car je vais visiter, la semaine prochaine, je pense, la zone DINAPHI.

 

02.03  Olivier Maingain (DéFI): Ma question est arrivée à brûle-pourpoint, pour autant que l’on puisse utiliser cette expression à propos des pompiers! Monsieur le ministre, je vous remercie pour l'attention que vous réservez à ce dossier.

 

D’abord, la situation de vétusté du bâtiment n'est pas de la responsabilité de la zone de secours actuelle. C'est clair, c’est un héritage et beaucoup de communes n'ont plus continué, à une époque, à investir dans des bâtiments parce qu'elles étaient dans l'attente de la réforme des services de secours. Elles considéraient qu'elles n’avaient plus la responsabilité première en cette matière et qu’elles n'étaient plus tenues d'investir. C'est regrettable mais c'était le réflexe de certains municipalistes un peu proche de leurs finances.

 

Ensuite, en ce qui concerne le travail d'accompagnement, je me réjouis que ce soit dans ce sens que l’inspection et la commission d'accompagnement travaillent. Je crois que ce travail est utile parce que, pour les services de police, il est d'usage – à vous de voir le fondement que vous y donnerez, par voie de circulaire ou par d'autres formes juridiques –, qu'il y ait un certain nombre de recommandations sur la manière de concevoir une caserne de pompiers.

 

En effet, ce n'est pas un bâtiment ordinaire, ce n'est pas un bâtiment administratif. C'est un bâtiment qui doit répondre non seulement à des normes de sécurité, cela va sans dire, mais à des critères d'efficacité pour l'opérationnalité des services. Si, petit à petit, il pouvait s'ébaucher une sorte de guide de bonnes pratiques quant à la manière de concevoir une infrastructure de ce type, ce serait utile, notamment pour les gestionnaires de zones de secours.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de bijstand door de politie van gerechtsdeurwaarders" (nr. 15717)

03 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'assistance de la police auprès des huissiers" (n° 15717)

 

03.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, er wordt al enige tijd gewerkt aan een wijziging van de bijstand door politie aan gerechtsdeurwaarders. De bedoeling is om de systematische bijstand door de politie aan de gerechtsdeurwaarder terug te dringen en “systematische bijstand” terug te brengen tot “daar waar nodig en gevraagd”.

 

Hiervoor is echter een doorgedreven informatie-uitwisseling nodig tussen de politie en de betrokken gerechtsdeurwaarders. Om die informatie-uitwisseling te structureren en waar mogelijk te informatiseren, werd afgesproken dat de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en het kabinet van Binnenlandse Zaken een protocol zouden uitwerken. Zodra het protocol zou zijn afgewerkt, zou een eventuele wetswijziging worden bekeken.

 

Ik heb u hierover al ondervraagd in juli 2016. Toen zei u dat het protocol normaal gezien tegen eind 2016 klaar zou zijn. U hebt toen ook gezegd dat wetswijzigingen zeker noodzakelijk zouden zijn, bijvoorbeeld inzake de mogelijkheid om een beslag ten huize uit te voeren zonder de verplichte aanwezigheid van de politie.

 

Ik heb hierbij dan ook de volgende opvolgingsvragen.

 

Is het protocol intussen in de eindfase? Kunt u het toelichten en de verdere timing schetsen?

 

Hebt u ondertussen meer duidelijkheid over welke wetswijzigingen hiervoor noodzakelijk zijn?

 

03.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lahaye-Battheu, in juni 2016 heeft de werkgroep “Het optimaliseren van de bijstand aan gerechtsdeurwaarders en notarissen” zijn voorstellen geformuleerd aan mijn kabinet. De voorstellen werden in oktober 2016 bevestigd. Op 20 december 2016 vond er op mijn kabinet een werkvergadering plaats om de stand van zaken van het dossier op te maken. Zoals aangegeven, werden de voorstellen geformuleerd en worden zij op dit moment nog besproken op het federaal niveau met Justitie. De volgende stap is nu het sluiten van een protocolakkoord met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Hiervoor worden in de komende weken de nodige vergaderingen georganiseerd.

 

Zodra het protocol is afgewerkt, zullen wij bekijken of een wetswijziging wel noodzakelijk is. Het zou kunnen dat wij het protocol kunnen sluiten binnen de huidige wetgeving, maar dat hangt ervan af. Justitie is het nu nog aan het bekijken. Als dat werk klaar is, zou het wel eens kunnen dat wij het protocol kunnen sluiten zonder wetswijziging. Indien het wel nodig is om een wetswijziging door te voeren, zullen wij dat proces onmiddellijk in gang zetten.

 

03.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor de stand van zaken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Questions jointes de

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le projet eCall" (n° 15733)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le système eCall" (n° 15948)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het project eCall" (nr. 15733)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het eCallsysteem" (nr. 15948)

 

De voorzitter: De heer Blanchart is niet aanwezig.

 

04.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de vicepremier, ten gevolge van de Europese regelgeving moeten alle nieuwe personenwagens vanaf 31 maart 2018 uitgerust zijn met een automatisch noodoproepsysteem. Het principe is dat een auto die betrokken is bij een ongeval, via het noodnummer 112 spontaan een oproep naar de hulpdiensten laat vertrekken. Dat zou moeten leiden tot minder doden en gewonden in het verkeer en kortere files.

 

Op Belgisch niveau werd aangekondigd dat er een filtercentrale zou komen om valse van echte noodoproepen te scheiden. In die filtercentrale zouden de noodoproepen worden geanalyseerd en pas wanneer het effectief nodig zou blijken, zouden de hulpdiensten worden verwittigd. Er was nog niet uitgemaakt wie die bijkomend centrale zou financieren, de belastingbetaler of de automerken, waarvan een aantal vandaag al een gelijkaardig alarmsysteem aan boord van zijn wagens heeft, waarbij een callcenter van het automerk de hulpdiensten verwittigt.

 

Los van de bijkomende centrale moeten de lidstaten hun alarmcentrales aanpassen tegen 1 oktober 2017, zodat het technisch mogelijk wordt om eCalls te ontvangen. Er werden u hierover al vragen gesteld, onder meer in april 2015. Toen hebt u geantwoord dat u een systeem wil ontwikkelen in ons land dat een zo groot mogelijke meerwaarde biedt aan slachtoffers die de meldkamers snel en vlot kunnen contacteren, en aan hulpdiensten door ervoor te zorgen dat de noodcentrales niet overbelast geraken door eCall-oproepen die geen echte noodoproepen blijken te zijn.

 

U hebt toen ook gezegd dat de teksten in voorbereiding waren en dat België samen met vijf andere lidstaten was toegetreden tot het harmonised eCall European pilot project. Via dat platform worden informatie en ervaringen over pilootprojecten uitgewisseld.

 

Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken in de voorbereidingen om het eCall-systeem in te voeren? Welke stappen werden reeds gezet? Wat moet er nog gebeuren? Wat is de timing?

 

Wat zijn de positieve en/of negatieve ervaringen in het kader van dat Europees pilootproject?

 

04.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lahaye-Battheu, het project is lopende en beantwoordt aan zijn doelstelling, namelijk de technische infrastructuur in België implementeren om vanaf 1 oktober 2017 alle eCall-oproepen te kunnen ontvangen. Dat is overeenkomstig de gedelegeerde Verordening van de EU nr. 305/2013.

 

Vanaf april 2018 moet in alle nieuwe voertuigmodellen eCall worden geïnstalleerd. Er bestaan twee eCall-systemen, een systeem voor private eCall en een systeem voor publieke eCall.

 

In het systeem van private e-call geven autoconstructeurs vandaag de dag aan privéfirma’s de opdracht om de e-callberichten afkomstig van hun voortuigen, te behandelen. Die firma’s zullen de oproepen filteren en enkel de dringende gevallen doorsturen naar de noodcentra 112. Om de oproepen naar de noodcentra te mogen transfereren, zullen de private firma’s erkend moeten worden, overeenkomstig het KB betreffende de minimale normen. Na erkend te zijn, zullen zij de lange telefoonnummers van de noodcentra kunnen ontvangen en aldus rechtstreeks in contact kunnen treden met het bevoegde noodcentrum.

 

In het systeem van de publieke e-call zijn alle autoconstructeurs vanaf april 2018 verplicht een e-callmodule te integreren in elk nieuw verkocht voertuig. Om te vermijden dat e-calls van voertuigen rechtstreeks in onze noodcentra 112 zouden binnenkomen, ook wanneer er niet echt een urgentie is waardoor het inzetten van de hulpdiensten gehypothekeerd zou kunnen worden, werd er wettelijk in voorzien dat e-calls gefilterd moeten worden. De hulpcentra 112 zullen tegen oktober 2017 klaar zijn om e-calls te ontvangen.

 

De komende weken zullen de betrokken diensten, namelijk de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en de federale politie, de meest efficiënte filteroplossingen bestuderen. In samenwerking met ITS.be heeft België deelgenomen aan het harmonised e-call European pilot project, HeERO 2. Met dat programma heeft België een technische proof of concept kunnen uitwerken voor het beheer en de overdracht van de gegevens en oproepen. We baseren ons op dat systeem, waarmee onze hulpcentra uitgerust zullen worden.

 

De ervaringen met het HeERO waren positief, omdat het mijn diensten de kans heeft geboden om de Europese normen en standaarden te testen. Dat is gebeurd op een prototype, waarbij rekening werd gehouden met de toestellen en functionaliteiten die momenteel gebruikt worden.

 

Naast het technische aspect zijn we momenteel bezig met het reglementaire aspect, met name de uitwerking van drie teksten. Ten eerste is er het KB betreffende de minimale normen, dus met de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen voor de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de veiligheidsdiensten, dat de voorwaarden definieert opdat een filteringscentrale de nodige accreditatie zou verkrijgen. Dat ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.

 

Een tweede KB is het KB verificatie, waarin de procedures vastgelegd worden hoe een inkomende e-call behandeld moet worden, hoe de oproep moet worden beheerd en hoe die, indien nodig moet worden getransfereerd naar de bevoegde hulpverleningsdienst. De tekst ervan wordt momenteel nog opgesteld.

 

Dan is er nog het KB opleidingen, het KB van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, en betreffende de erkenning van de opleidingen.

 

Daarin worden de opleidingen vastgelegd die gevolgd moeten worden door de operatoren van de filteringcentrale, teneinde de erkenning te verkrijgen. De tekst wordt momenteel opgesteld.

 

Ik ga trouwens op uitnodiging van de autoconstructeurs komende zaterdagnamiddag naar het Autosalon, waar ze nog een aantal elementen rond eCall met mij willen bespreken.

 

04.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Ik dank u voor de stand van zaken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de update van het computersysteem ISLP" (nr. 15937)

05 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la mise à jour du système informatique ISLP" (n° 15937)

 

05.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, sinds 1 januari 2017 is de maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom teruggebracht van 90 naar 70 kilometer in Vlaanderen.

 

Een van de voornaamste argumenten om hiertoe over te gaan was dat dit een vertaling is van de bestaande situatie en dat hierdoor duizenden verkeersborden uit het straatbeeld zouden kunnen verdwijnen. Het wegbeeld zou leesbaarder worden.

 

Bij de invoering van deze nieuwe regel bleek er echter een probleem te zijn met de handhaving. Het computersysteem-ISLP, waarmee de processen-verbaal voor snelheidsovertredingen worden opgemaakt, zou niet op deze wijziging van de Wegcode voorzien geweest zijn. Een correct proces-verbaal opmaken voor een overschrijding van de nieuwe maximumsnelheid was dus niet mogelijk. Een update van het systeem zou ervoor moeten zorgen dat er in de toekomst wel correcte processen-verbaal kunnen worden opgemaakt.

 

Kunt u bevestigen dat het computersysteem niet tijdig werd aangepast? Zijn de noodzakelijke updates intussen gebeurd? Wat is de reden van het niet-tijdig beschikbaar zijn? Heeft het ontbreken van deze update ertoe geleid dat er een bepaalde periode geen processen-verbaal konden worden opgemaakt?

 

05.02 Minister Jan Jambon: Ik kan bevestigen dat het systeem-ISLP inderdaad niet tijdig werd aangepast. Ondertussen gebeurden de noodzakelijke updates.

 

De reden waarom dit niet tijdig gebeurde is omdat de periodes om het ISLP-systeem aan te passen zeer beperkt zijn. Het systeem wordt 24 uur op 24 gebruikt. Men moet dus een slot hebben om dat te kunnen aanpassen.

 

Dat komt omdat een aanpassing aan het ISLP-systeem zowel technisch als procedureel een zeer arbeidsintensieve operatie is. Het vraagt de collectieve samenwerking van verschillende diensten en personen. Als gevolg hiervan kon men niet klaar zijn op 1 januari 2017.

 

Evenwel kon het ISLP-systeem worden aangepast binnen de termijn die de redactie van een proces-verbaal toelaat.

 

Er is wel degelijk voldoende overleg op dat punt geweest met het Vlaamse Gewest.

 

Ik vernam van de bevoegde dienst dat geen enkele mobiele controle werd uitgesteld of afgeschaft en dat  de vaste camera’s normaal hebben gewerkt. Men meldt mij eveneens geen weet te hebben van het feit dat de laattijdige aanpassingen van het ISLP-systeem de redactie van processen-verbaal inzake verkeer zou hebben verhinderd. Mogelijks zijn bepaalde processen-verbaal inzake verkeer hierdoor later maar nog steeds binnen de wettelijke termijn opgesteld.

 

De periode dat het ISLP-systeem niet beschikbaar was, was korter dan de periode waarin men processen-verbaal kan opstellen.

 

05.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, ondertussen is alles in orde, maar wanneer precies was het systeem dan in orde?

 

05.04 Minister Jan Jambon: Op 1 januari was het niet orde. Wij zijn vandaag 18 januari. Ik kan het niet exact zeggen, maar in deze korte periode is dat in orde gebracht.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 15766 van mevrouw Jadin wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nr. 15768 van de heer Metsu wordt uitgesteld.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de hervorming van de civiele bescherming" (nr. 15773)

- mevrouw Sonja Becq aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de hervorming van de civiele bescherming" (nr. 15835)

- de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de civiele bescherming" (nr. 15851)

06 Questions jointes de

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la réforme de la protection civile" (n° 15773)

- Mme Sonja Becq au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la réforme de la protection civile" (n° 15835)

- M. Koenraad Degroote au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la protection civile" (n° 15851)

 

06.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 14 april 2016 zei u dat er nog geen beslissing was genomen omtrent de herstructurering van de civiele bescherming en dat het sociaal overleg dienaangaande alle kansen zou krijgen.

 

Voor zover ik weet, is er nog steeds geen definitieve afronding in het dossier, maar toch zijn er steeds meer aanwijzingen dat men rekening houdt met de sluiting van de kazerne in Jabbeke. Zo zouden mutaties van beroepsagenten naar Jabbeke worden geweigerd, terwijl mutaties in omgekeerde richting, naar Liedekerke of Brasschaat, wel nog gebeuren. Daardoor is de kazerne in Jabbeke op sommige dagen nu al verplicht te sluiten wegens onderbemanning. Bovendien heerst er grote onzekerheid onder het personeel, dat terecht graag duidelijkheid zou krijgen.

 

Ik heb daarover de volgende vragen.

 

Ten eerste, klopt het dat er, hoewel er nog geen beslissing tot hervorming is, toch al officieuze maatregelen worden genomen om de sluiting van de kazerne van Jabbeke te bespoedigen?

 

Ten tweede, wie heeft die maatregelen beslist? Ik heb het over het weigeren van mutaties, het invoeren van sluitingsdagen enzovoort.

 

Ten derde, tijdens de sluitingsdag van Jabbeke moet bij een interventie in West-Vlaanderen personeel van de andere kazernes interveniëren. Zijn zij vertrouwd met het materiaal voorzien voor op zee, bijvoorbeeld in geval van pollutie, en met ander gespecialiseerd materiaal?

 

Ten vierde, hoever staat het met de bespreking van het herstructureringsplan van de civiele bescherming in het algemeen? Wanneer zult u de knoop doorhakken?

 

06.02  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, er werd inderdaad een hervorming van de civiele bescherming aangekondigd. Daarbij zal het takenpakket van de huidige civiele bescherming en van de huidige brandweerzones moeten worden herzien. In het licht daarvan wordt gekeken naar wat er zal gebeuren met de taken, bevoegdheden en activiteiten in de bestaande kazernes van Jabbeke, Brasschaat en Liedekerke.

 

Welke taken zullen door wie uitgevoerd worden? Hoe ver staat de hervorming? Welke van de huidige taken zullen de bestaande kazernes nog op zich dienen te nemen? Worden bepaalde taken door andere diensten overgenomen?

 

Hoever staat het met de implementatie van de nieuwe plannen?

 

De voorzitter: Mevrouw Becq is niet aanwezig voor het stellen van haar vraag en bijgevolg geef ik het woord thans aan de minister.

 

06.03 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, ik zal eerst de vragen van de heer De Vriendt beantwoorden.

 

Het is niet zo dat er officieuze maatregelen genomen worden voorafgaand aan een discussie. De aangepaste werking in Jabbeke sinds 1 december 2016 is ingegeven door de evolutie in het beschikbare personeel en niet door de toekomst van de eenheid. Daar wil ik heel duidelijk over zijn.

 

De beslissing tot het invoeren van de sluitingsdagen werd genomen door de interne verantwoordelijke hiërarchie. Het is immers de verantwoordelijkheid van de directeur-generaal van de civiele bescherming om het beschikbare dispositief qua manschappen en materialen te allen tijde optimaal in te zetten, rekening houdende met de vigerende procedures.

 

Personeelsleden van de eenheid in Brasschaat en Liedekerke werden inderdaad ook opgeleid om te interveniëren met dit materiaal. Het is dus niet zo dat, omdat het materiaal voor bijvoorbeeld zeegebonden taken in Jabbeke staat, dat de mensen in andere eenheden niet de competentie hebben om met dat materiaal te werken. De reden daarvoor is evident. Als er langdurige acties op zee zijn, wordt de civiele bescherming van overal gemobiliseerd om hand- en spandiensten te leveren.

 

Uw vierde vraag, mijnheer De Vriendt, werd ook gesteld door de heer Degroote, te weten hoever het staat met de herstructureringsplannen. Ik kan u zeggen dat de analyse, de voorstellen en de besprekingen inzake de rationalisering van de eenheden zich in een vergevorderd stadium bevinden. Er zijn nog steeds verschillende scenario’s. Het zou voorbarig zijn om reeds een datum vast te leggen voor de politieke beslissing.

 

Ik ben het evenwel met u beiden eens dat de tijd dringt. Ik stel dan ook alles in het werk opdat de regering zo snel mogelijk een beslissing neemt op dat vlak. Ik heb de neiging om de zaken te noemen zoals ze zijn. Deze beslissing had eigenlijk al lang genomen moeten zijn, maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn binnen de coalitie. Neem van mij aan dat ik op dezelfde lijn sta als u. Deze discussie heeft nu lang genoeg geduurd en moet nu zo snel mogelijk tot een beslissing leiden.

 

Mijnheer Degroote, de beslissingen op het niveau van de kern werden wel al genomen. Wat is de toekomst van de civiele bescherming, nu de hervorming van de brandweer doorgevoerd is? Ik heb het steeds betreurd dat men enkel de brandweer hervormd heeft, en niet de hele keten, met name de dringende geneeskundige hulp en de civiele bescherming. Het zou beter geweest zijn mocht dit tegelijkertijd zijn doorgevoerd, maar dat is niet gebeurd.

 

Wat de civiele bescherming betreft, hebben wij goed nagedacht en overleg gepleegd over wat de toekomst is in het gewijzigde landschap en de — althans binnenkort — grotere, geprofessionaliseerde brandweerzones. Is er een toekomst en wat is de toekomst van de civiele bescherming?

 

Laat mij daar heel duidelijk over zijn. Ja, er is een toekomst voor de civiele bescherming, en wel met drie taken. Ten eerste, gespecialiseerde taken, waarbij gespecialiseerd twee dingen kan betekenen, omdat men er gespecialiseerd personeel voor nodig heeft of omdat men er gespecialiseerd materiaal voor nodig heeft. Dat is één taak. De tweede taak zijn taken van langdurige aard, bij overstromingen bijvoorbeeld of bij een incident als de heidebrand in Kalmthout, die dagen heeft geduurd. Dat overstijgt meestal de capaciteit van een brandweerzone. Dan is het ook de civiele bescherming die mee ondersteuning biedt voor langdurige taken. De derde takencomponent is de CBRN, de chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen. Dat zijn de drie taken van de civiele bescherming. Noem het de tweede lijn. De eerste lijn zijn de brandweerzones, de nieuwe veiligheidszones. Zij kunnen een beroep doen op de civiele bescherming om in tweede lijn in die drie domeinen op te treden.

 

Ik meen hiermee ook de vragen van de heer Degroote te hebben beantwoord.

 

06.04  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, u zegt dat u de dingen benoemt zoals ze zijn, waarvoor mijn waardering, maar misschien kunt u dan ook wat toelichting geven bij de verschillende standpunten van de coalitiepartners? De dingen benoemen zoals ze zijn, zou nochtans heel informatief zijn op dat vlak. Alle gekheid op een stokje, over het nut van de civiele bescherming mag geen enkele discussie bestaan.

 

De werking met vrijwilligers kan ook zeer interessant zijn, ook voor het draagvlak bij de bevolking en sensibilisering. Maatschappelijke dienstverlening is een waarde in onze samenleving die nuttig is, maar bij de hervorming moet volgens ons rekening worden gehouden met een redelijke spreiding van de kazernes, een redelijke spreiding van de eenheden van de civiele bescherming. Een sluiting van Jabbeke past niet in dat plaatje. Wij willen dan ook pleiten voor het openhouden van de kazerne van de civiele bescherming in Jabbeke.

 

Dit is niet de enige reden, maar wij pleiten daar vooral ook voor, omdat zij nauw aan het maritieme gelieerd zijn. Indien daar moet worden opgetreden, is de afstand overbrugbaar en kan die afstand een snelle interventie toelaten.

 

Ik vraag u nogmaals om dat mee in overweging te nemen. Ik heb u in dat verband al een aantal vragen gesteld. Ik dring er nogmaals op aan om de kazerne in Jabbeke open te houden.

 

06.05  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw omstandige antwoord.

 

Ik kan mij ook perfect vinden in deze bevoegdheidsomschrijving. Een deel van de bevoegdheden wordt aan de brandweerzones toegewezen. De specifieke bevoegdheden voor de civiele bescherming zijn in het belang van de algemene veiligheid. Daarmee wordt ook de toekomst en het belang van de civiele bescherming zeker niet ontkend.

 

Over Jabbeke noteer ik dat het feit dat daar maar vier vijfde wordt gewerkt, te wijten is aan interne personeelssituaties, maar niets te maken heeft met een eventuele sluiting of met beslissingen over de toekomst.

 

Wat wij wel vragen, is dat voor alle kazernes een objectieve analyse zou worden gemaakt, los van politieke spelletjes. Ik heb immers soms de indruk dat men het in dat dossier te veel politiek wil spelen. Nochtans moet de algemene veiligheid voor ogen worden gehouden.

 

Wel een belangrijk domein is de Noordzee. Daarvoor moet aan een structurele oplossing worden gewerkt. Uw diensten zullen dat denkelijk wel weten en zullen er ook wel aandacht voor hebben.

 

Ik dank u evenwel voor alle inspanningen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'incident grave survenu à la centrale de Doel 4 le 10 janvier" (n° 15769)

- M. Éric Thiébaut au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'incident à Doel 4" (n° 15852)

- M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'incident survenu à Doel 4" (n° 15912)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het ernstig incident dat op 10 januari plaatsgevonden heeft in Doel 4" (nr. 15769)

- de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het incident in Doel 4" (nr. 15852)

- de heer Michel de Lamotte aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het incident in Doel 4" (nr. 15912)

 

07.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je vous présente mes excuses pour ce retard: j'étais en commission de la Justice. Je remercie mon collègue et le ministre d'avoir accepté de décaler cette question.

 

La centrale de Doel 4 a été mise à l'arrêt ce mercredi 10 janvier, suite à un incident grave. Un travailleur gravement blessé a été transporté en urgence à l'hôpital. Pourriez-vous nous donner des nouvelles de son état de santé si vous en avez?

 

Pouvez-vous nous dire ce qui s’est exactement passé ce 10 janvier à Doel? Pouves-vous nous expliquer les conséquences de cet incident, les conséquences humaines mais aussi matérielles? Pouvez-vous nous en expliquer les causes? Le ou les blessé(s) sont-ils des membres du personnel d'ENGIE Electrabel ou bien s'agit-il de sous-traitants? À quoi travaillaient-ils exactement? Cet incident s'inscrit dans le contexte d'un affaiblissement de la culture de sûreté et de sécurité dans nos centrales. Quelle a été la réaction de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN)? Cet incident est-il classé sur l'échelle INES? Pourquoi l'AFCN n'a-t-elle pas immédiatement communiqué sur son site? J'ai consulté son site avant de déposer ma question, il n’y avait toujours rien. Evidemment, depuis que j'ai déposé ma question sur la raison de l'absence de réaction de l'AFCN, l'AFCN a réagi. Cela arrive, mais j'espère que cela n'a rien à voir avec le dépôt de ma question. Je voudrais rester dans la proactivité dont nous avons parlé récemment. À quand remonte le dernier incident ayant eu un tel impact humain dans une de nos centrales? Qu'est-ce qui a été décidé et mis en place pour qu'un tel incident ne se reproduise plus, ni à Doel, ni à Tihange?

 

07.02  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, comme vous le savez, le 10 janvier 2017, un incident s'est produit dans la partie non nucléaire de Doel 4. L'AFCN a classé cet incident au niveau 0 de l'échelle INES. L'AFCN mentionne que: "l'incident s'est produit à cause d'une irrégularité dans la connexion entre la centrale nucléaire et un poste à haute tension extérieur. S'en est suivi un échappement contrôlé de vapeur, dont une partie s'est échappée via une grille de ventilation vers la salle des machines où un travailleur a subi des brûlures aux mains". J'espère que ce travailleur se porte mieux et que son rétablissement s'annonce favorable. Je poursuis ma lecture: "En respect des procédures de sûreté, le réacteur s'est ensuite mis automatiquement à l'arrêt. ENGIE Electrabel a notifié l'incident aux autorités avec un niveau N1. Ce niveau signifie qu'il s'agit d'un événement sans impact sur la population et l'environnement, mais implique l'activation du plan d'urgence nucléaire à titre préventif. Après des analyses plus poussées, la situation s'est avérée sous contrôle. La phase fédérale de gestion de crise n'a donc pas été déclenchée. L'exploitant et les autorités examinent encore la cause de l'incident. ENGIE Electrabel et l'AFCN ont immédiatement effectué les mesures de radioactivité. Les résultats ont démontré que l'incident n'a eu aucune conséquence radiologique".

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous les informations mentionnées a posteriori dans le communiqué de presse de I'AFCN? Avez-vous reçu, depuis lors, des informations complémentaires? Pouvez-vous nous fournir davantage d'informations sur les causes de cet incident? Que signifie cette "irrégularité dans la connexion entre la centrale nucléaire et un poste à haute tension extérieur"? Quelles sont les conclusions tirées par I'AFCN à la suite de cet incident, tout ceci dans le contexte de culture de sûreté, comme cela a été évoqué dans nos précédentes réunions de commission?

 

07.03  Jan Jambon, ministre: Je confirme bien évidemment les informations communiquées par l'AFCN concernant cet incident. Ce 10 janvier, le réacteur de Doel 4 a été mis à l'arrêt suite à l'indisponibilité d'une des alimentations électriques externes. À la suite de cette indisponibilité, le réacteur a été mis à l'arrêt en toute sûreté. Les générateurs diesel de secours du réacteur de Doel 4 ont été mis en route, afin de fournir de l'électricité aux systèmes relatifs à la sûreté et ces derniers ont fonctionné correctement.

 

Lors de la mise à l'arrêt, une partie de la vapeur ayant été déchargée dans l'atmosphère a été récupérée par le système de ventilation de la salle des machines et injectée dans celle-ci. La présence de vapeur en salle des machines a occasionné le déclenchement d'une alarme, laissant penser aux opérateurs de la salle de commande qu'un accident était en cours, ce qui a conduit l'exploitant à notifier l'événement selon un critère ne correspondant pas à la réalité, et à une mobilisation importante de l'AFCN et du Centre de Crise.

 

Cet événement a causé, via la présence de vapeurs en salle des machines, un accident grave du point de vue de la sécurité classique. Cet incident n'a eu aucun conséquence du point de vue radiologique ou sur la sûreté des installations de manière générale, et n'a eu aucun impact sur la santé des autres travailleurs, de la population et sur l'environnement.

 

La personne blessée est un sous-traitant. Cette personne occupait un poste de surveillance dans la salle des machines. Cette indisponibilité d'une des alimentations électriques externes résulte d'une mauvaise opération réalisée sur des équipements électriques par les gestionnaires du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique. L'hypothèse d'un acte malveillant est écartée.

 

Contrairement à ce qui est affirmé dans la question, cet événement ne s'inscrit nullement dans un quelconque contexte d'affaiblissement de la culture de sûreté. L'origine de cet événement se situe au niveau d'une mauvaise opération sur les équipements n'étant pas de la responsabilité d'Electrabel. Dans le cadre de cet événement, l'AFCN n'a pas formulé de remarques négatives en matière de culture de sûreté. Le réacteur a été mis à l'arrêt en état sûr et le redémarrage du réacteur n'a eu lieu qu'après compréhension des causes du problème et mise en place d'actions correctives.

 

Suite à la notification initiale à un niveau trop élevé par l'exploitant par rapport à la réalité des installations, l'AFCN s'est mobilisée au niveau de son centre de crise interne et a envoyé une équipe d'experts au Centre de Crise gouvernemental. L'AFCN a suivi en direct le déroulement de l'événement et a rapidement constaté que l'impact au niveau sûreté de l'événement était inexistant. Néanmoins, l'AFCN a demandé à Electrabel d'examiner les causes profondes à l'origine de l'indisponibilité d'une des alimentations électriques externes et a organisé, le lendemain de l'événement, un contrôle de BelV au niveau de Doel 4. L'AFCN n'a par contre aucune compétence en matière de suivi de l'accident du travail.

 

L'événement a été classé au niveau zéro de l'échelle INES (International Nuclear Event Scale) étant donné l'absence d'impact du point de vue de la sûreté nucléaire. L'AFCN a, comme cela se fait pour tous les événements classés sur l'échelle INES, communiqué une fois le niveau INES fixé. Il y a par ailleurs lieu de signaler que, vu l'absence d'impact du point de vue de la sûreté, l'AIEA et le manuel INES estiment qu'il est optionnel de communiquer un événement classé au niveau zéro de l'échelle INES. Néanmoins, dans un souci de transparence et au vu de l'intérêt médiatique de l'événement, l'AFCN a décidé de communiquer sur celui-ci.

 

L'impact dont il est question se situe au niveau de la sécurité classique, qui ne fait pas partie des missions de l'AFCN. Pour connaître à quand remonte le dernier incident ayant eu un tel impact humain dans une de nos centrales, il y a lieu de s'adresser à Electrabel ou à l'autorité compétente en matière de sécurité classique.

 

Des actions ont été menées par Electrabel visant à augmenter le niveau de concertation avec le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique et à le sensibiliser sur l'impact potentiel de toute manipulation erronée sur les circuits électriques alimentant les centrales nucléaires. Ces actions devront également couvrir la situation au niveau de la centrale nucléaire de Tihange.

 

L'AFCN n'a par contre aucun droit de regard sur les actions prises en matière de sécurité classique suite à cet accident du travail, ces matières n'étant pas de son ressort.

 

07.04  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je voudrais vous faire part de trois éléments dans ma réaction.

 

Premièrement, le déroulement de l'événement me paraît bizarre. De la vapeur s'échappe et revient immédiatement, sans qu'on ne sache comment, dans la salle des machines où elle provoque un incident touchant un travailleur présent. À ma connaissance, il s'agit d'une première ou d'un événement rare, mais sommes-nous certains que cela ne va pas se reproduire? Il est étrange que cette vapeur s'échappe de la cheminée puis retourne à l'intérieur. J'entends donc recueillir un maximum d'informations sur cet évènement.

 

Deuxièmement, je voudrais revenir sur la séparation que vous faites entre ce qui concerne le nucléaire et le non nucléaire. L'incident n'a pas eu lieu dans la partie nucléaire du site et l'AFCN s'en préoccupe peu. Pourtant l'incident a eu lieu dans l'enceinte d'une centrale nucléaire et il faut tenir compte de l'impact sur les citoyens qui estiment que cela concerne une centrale nucléaire. De plus, ce qui se passe dans la partie extérieure à une centrale nucléaire peut très rapidement avoir des conséquences sur la partie nucléaire. Cela n'a pas été le cas ici mais la cellule de crise interne de l'AFCN s'est mobilisée, de même, comme vous l'avez dit, que le Centre de Crise de Bruxelles, comme cela est le cas lors d'incidents réels qui requièrent la présence de l'AFCN.

 

C'est pour le moins bizarre.

 

Cette séparation des communications est problématique et j'aimerais traiter ce sujet dans mon troisième point. L'AFCN choisit de communiquer, ou non, quand c'est un INES de niveau 0. La jurisprudence essaie d'installer la doctrine de réagir, de communiquer quand les médias en parlent. Imaginez-vous ce que cela signifie! Quand il y a un incident, nous n'allons pas l'apprendre, sauf si nous arrivons à obtenir l'information, que nous la donnons aux médias, qui lui donnent un peu d'ampleur, alors l'AFCN communique sur cet incident.

 

La communication sur les INES 0 pose problème. Il faut continuer à réfléchir pour développer une communication proactive de l'AFCN. Forcément, tout le monde en parle, tout le monde attend. J'invite les gens à avoir le réflexe d'aller vérifier sur le site de l'AFCN quand ils entendent parler d'un incident dans une centrale nucléaire. Elle n'en parle pas. Mais avec les réseaux sociaux, tout va très vite évidemment. Les médias officiels en parlent aussi. Electrabel communique sur les événements. Mais sommes-nous sûrs des informations? L'idéal serait d'aller voir sur le site de l'AFCN, mais le souci est qu'elle n'annonce rien au public, sauf s'il existe trop de bruits à l'extérieur sur le sujet. Il y a moyen d'améliorer le choix de la politique de communication autour des INES 0. Sur les INES 1 et 2, l'AFCN est obligée de transmettre des informations, c'est automatique.

 

Par ailleurs, évidemment, nous espérons que le travailleur sera entièrement remis et le plus vite possible.

 

07.05  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, nous sommes toujours attentifs à tous les événements. La dernière intervention en sous-commission de Sécurité nucléaire, avec M. Bens, par rapport à la culture de sûreté et aux lettres envoyées à Electrabel et à la maison-mère d'ENGIE, nous rend encore plus attentifs à cette dimension. Je réserve mes questions notamment sur la culture de sûreté pour la commission à venir.

 

Suite à votre présentation des événements, il reste que, dans le mot du communiqué, il y a "irrégularité" entre la connexion de la centrale nucléaire et le poste à haute tension. Techniquement, cela n'est peut être pas de votre compétence exacte, mais il reste que ce mot est entouré d'une zone floue. J'y reviendrai dans la prochaine sous-commission de Sécurité nucléaire sur le sujet, car il faut préciser ce terme pour rassurer les gens.

 

07.06  Jan Jambon, ministre: C'est la raison pour laquelle Electrabel est en contact avec le fournisseur afin d'éclairer les choses.

 

07.07  Michel de Lamotte (cdH): J'espère donc que nous aurons le résultat de l'explication sans devoir vous réinterpeller.

 

07.08  Jan Jambon, ministre: Je peux vous le fournir, il n'y a pas de problème.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la gestion de l'identité en Belgique" (n° 15792)

08 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de bescherming van de identiteit in België" (nr. 15792)

 

08.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, en 2015, la Direction générale Institutions et Population du SPF Intérieur a enregistré 317 plaintes pour usurpation d'identité et les chiffres pour 2016 sont aussi interpellants.

 

L'utilisation d'internet - particulièrement les réseaux sociaux, dont Facebook -, facilite la transmission des données des utilisateurs, aisément récupérables par les malfaiteurs. La gestion de l'identité en Belgique a également été mise à mal dans un rapport international.

 

Pour lutter contre les usurpations d'identité, vous avez, monsieur le ministre, pris plusieurs mesures qui visent à améliorer la détection des faux documents au niveau des communes en leur donnant accès aux photos et signatures utilisées.

 

Monsieur le ministre, quels autres moyens seront-ils mis en œuvre pour protéger les données du citoyen sur internet et sur les réseaux sociaux, mais aussi quant à la gestion de l'identité en Belgique? Envisagez-vous des mesures d'information et de sensibilisation du citoyen sur la sécurisation des données? Quelles formes ces mesures préventives prendront-elles?

 

08.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, madame Jadin, j'ai décidé d'agir de manière renforcée au niveau préventif en prenant différentes actions concrètes à destination des communes qui sont à la source de la chaîne identitaire et qui, par conséquent, occupent une position-clé dans la détection des fraudes à l'identité.

 

Par circulaire ministérielle du 27 mai 2016, cosignée par mes collègues, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, une approche coordonnée de la prévention et de la lutte contre la fraude à l'identité au niveau fédéral et local a été développée et transmise aux communes, à la police locale et aux postes consulaires belges à l'étranger.

 

Comme vous le soulignez, cette circulaire reprend également plusieurs mesures concrètes permettant une meilleure détection de faux documents. Par circulaire du 30 décembre 2016, les communes ont également été invitées à participer à des formations provinciales relatives à la lutte contre la fraude d'identité.

 

Ensuite, mes services veillent à poursuivre et atteindre certains objectifs de la note-cadre de Sécurité intégrale (NCSI) et du Plan national de sécurité 2016-2019 (PNS), approuvé le 7 juin 2016.

 

Dix priorités pour les prochaines années y sont définies en matière de sécurité générale et s'articulent autour de cinq thèmes transversaux dont la détermination d'identité et l'usurpation d'identité. Différents objectifs seront poursuivis dans l'amélioration et la sécurisation continue de la sécurité physique des documents d'identité et de voyage ainsi que les procédures de délivrance, la sensibilisation des différents publics cibles et l'amélioration du flux d'informations opérationnelles entre les acteurs concernés par la lutte contre la fraude à l'identité.

 

En 2016, le helpdesk de la Direction générale Institutions et Population a reçu 483 signalements et 317 en 2015 pouvant indiquer une fraude à l'identité. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires sur la sensibilisation. Ces partenaires comprennent le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) et Europol. En ce qui concerne la CCB, cela se fait par des campagnes d'information comme, par exemple, Safeonweb. Nous collaborons aussi pour les campagnes d'information organisées par Europol, par exemple, No More Ransom (NMR). Nous distribuons ces campagnes à travers nos canaux de police.

 

08.03  Kattrin Jadin (MR): Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour toutes ces informations. C'est en effet un sujet très important. Je suis très contente de voir que vous prenez les choses à bras-le-corps. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un combat que je mène depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne la facilité d'usurpation d'identité lors de la demande d'un crédit à la consommation. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il est vrai que la collaboration avec les communes est très importante, de même que la sensibilisation, le fait de savoir à quoi il convient de faire attention lorsqu'on se voit présenter une carte d'identité qui n'est pas celle de la personne. Beaucoup de dérives ont été constatées. Évidemment, dans le contexte sécuritaire que l'on connaît, il est important de garder la dimension européenne pour pouvoir combattre cela efficacement.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les moyens de prévention et de communication entre la police et les citoyens en Communauté germanophone" (n° 15796)

09 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de middelen voor preventie en communicatie tussen de politie en de burgers in de Duitstalige Gemeenschap" (nr. 15796)

 

09.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, une récente étude de l'Université de Tilburg aux Pays-Bas met en avant l'importance des moyens de communication et plus particulièrement le rôle des messageries instantanées et des réseaux sociaux dans la baisse de la criminalité. Ce système, par l'utilisation d'applications comme WhatsApp, aurait permis une baisse de 50 % des infractions aux Pays-Bas. Vous avez d'ailleurs communiqué là-dessus la semaine dernière. Il y aura peut-être une redondance avec ce qui a été dit. Je m'en excuse d'avance.

 

Monsieur le ministre, vous avez expliqué que la police n'est pas en reste puisqu'elle possède déjà une charte régissant les modalités de contact entre elle et les citoyens et qu'elle est fortement active via sms et certains réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook dans les partenariats locaux de prévention (PLP).

 

Mes questions sont un peu plus spécifiques car cela a suscité un certain émoi et un intérêt dans ma région. Quel est le nombre de partenariats locaux de prévention qui existent actuellement en Communauté germanophone? Quels sont les moyens mis en œuvre pour permettre le développement de ces PLP? Les PLP sont-ils demandeurs de ces nouvelles applications? Comment comptez-vous mettre en œuvre ces nouveaux moyens de communication? Estimez-vous que les moyens actuels de communication sont suffisamment efficaces?

 

09.02  Jan Jambon, ministre: Madame Jadin, à l'heure actuelle, il n'y a pas de partenariats locaux de prévention enregistrés en Communauté germanophone selon les informations obtenues par mon administration. Actuellement, il y a 957 PLP enregistrés dans notre pays. Les chiffres actuels démontrent que les PLP sont très bien connus auprès des citoyens. Les PLP sont en effet portés à la connaissance des citoyens à l'aide de différents canaux.

 

Tout d'abord, les fonctionnaires de police mandatés jouent un rôle important en la matière. Ils peuvent informer les citoyens de la possibilité de créer un PLP et peuvent également fournir toute l'information locale. Au niveau fédéral, différents instruments (une charte standard, une check-list, un staters kit, etc.) ont été développés afin de simplifier la création d'un PLP et l'existence de PLP est promue lors de différentes visites de terrain et lors de campagnes de prévention contre le cambriolage.

 

Les PLP seront également soutenus et encadrés par le comité d'accompagnement qui a été mis sur pied au niveau fédéral. Ce comité développera, d'une part, des outils utiles afin de stimuler et simplifier la création d'un PLP et, d'autre part, il agira comme facilitateur afin d'échanger des bonnes pratiques et obtenir une meilleure collaboration entre les partenaires concernés.

 

Enfin, les partenariats locaux de prévention existants jouent déjà un grand rôle. Leur succès doit être porté à la connaissance de tous afin de faire apparaître clairement la plus-value d'un PLP et stimuler également d'autres personnes à conclure de tels accords de collaboration.

 

Mon administration a pris connaissance de la demande émanant des partenariats locaux de prévention de pouvoir utiliser les médias sociaux dont WhatsApp.

 

À l'heure actuelle, une collaboration est mise en place avec quelques partenaires afin de définir des directives uniformes concernant l'utilisation de médias sociaux, notamment WhatsApp, par les PLP, compte tenu de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire la loi sur la protection de la vie privée.

 

Ces directives seront reprises dans une nouvelle circulaire relative aux partenariats locaux de prévention et constitueront notamment la base pour les PLP s'ils souhaitent intégrer l'utilisation des médias sociaux dans leur fonctionnement au quotidien.

 

Je suis favorable à l'utilisation des médias sociaux et des applications mobiles dans le cadre de la sécurité et de la prévention pour autant que cet usage se déroule dans le cadre réglementaire des PLP. Les médias sociaux représentent, en effet, un parfait complément aux moyens de communication traditionnels déjà utilisés (téléphone, sms, email, lettres d'information, etc.)

 

09.03  Kattrin Jadin (MR): Je vous rejoins bien sûr dans votre analyse. On est évidemment confronté à un équilibre qu'il est impératif de conserver entre, comme vous le dites très justement, le respect de la vie privée et tout ce que cela a comme conséquence, d'une part, et le cadre légal en vigueur, d'autre part.

 

J'entends bien que les médias sociaux pourraient être utilisés mais qu'il faudrait améliorer, si j'ai bien compris, le cadre dans lequel ils sont utilisés.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les commentaires à propos d'articles de presse sur l'internet" (n° 15797)

10 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "reacties op persartikels op internet" (nr. 15797)

 

10.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, le groupe de presse flamand, Roularta, a pris la décision de stopper définitivement la diffusion de commentaires postés sur ses sites internet à cause de messages régulièrement haineux, irrespectueux ou racistes. Le groupe avait déjà entrepris d'interdire les messages anonymes sur ses sites, ne laissant la possibilité de poster un commentaire qu'aux personnes ayant un profil d'utilisateur. Toutefois, ladite mesure n'a pas empêché les utilisateurs les plus ardus de créer de faux comptes afin de poster des messages haineux ou irrespectueux.

 

Les commentaires irrespectueux sur les réseaux sociaux ou sur le net sont un frein au débat démocratique et, in fine, à la liberté d'expression puisqu'il semble particulièrement compliqué de les limiter. Certains commentaires ne sont pas volontairement haineux mais sont la conséquence d'un dérapage qui peut toucher l'ensemble des classes sociales.

 

Monsieur le ministre, quelles mesures peuvent-elles être prises pour limiter les commentaires à caractère raciste et haineux – question vague, je vous le concède? Le système actuel permettrait-il de limiter la création de faux comptes en liant l'adresse IP de la personne avec son identité afin de la responsabiliser? Selon vous, cette mesure serait-elle efficace (notamment en ce qui concerne l'implantation) et réalisable? Quelles sanctions sont-elles actuellement envisageables et selon quels critères peuvent-elles être appliquées?

 

10.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, madame Jadin, le fournisseur de services pourrait faire appel à un modérateur chargé de vérifier le contenu des messages avant leur publication. En tant que fournisseur de services, sa responsabilité pénale pourrait être mise en cause lors de la constatation d'infractions. Plus généralement, les conditions générales d'utilisation du service pourraient clairement mentionner l'interdiction de publication de messages contraires à la législation. A posteriori, des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre les auteurs de publications haineuses, négationnistes, xénophobes ou tout autre message portant atteinte à l'honneur d'une personne. Toutefois, gardons à l'esprit que des poursuites judiciaires nécessitent une enquête pour identifier l'auteur généralement sur base de l'adresse IP utilisée et que les délais de rétention de données actuels sont très courts. Cela nécessite dès lors une réaction rapide pour entamer des poursuites après constatation de l'infraction. Ceci dit, tant les parquets que les services de police travaillent sur base de priorités en fonction d'une politique criminelle, de leurs capacités respectives et du Plan national de sécurité.

 

Ce type d'infraction est, en réalité, rarement poursuivie sans plainte formelle de la victime. L'éducation de l'internaute au travers du système éducatif et des campagnes de sensibilisation est une mesure préventive à ne pas négliger.

 

En ce qui concerne votre deuxième question, non, le système actuel ne le permet pas. L'identité des internautes n'est connue que des fournisseurs d'accès. Les fournisseurs de services comme Facebook, Roularta, Google n'ont pas le droit d'avoir accès aux données personnelles des internautes. En effet, lorsque l'internaute est un client d'un fournisseur d'accès ou de services internet (FAI/FSI), le procureur du Roi qui doit avoir été saisi d'un dossier peut demander que l'identité de l'abonné soit dévoilée. Pour ce faire, il doit faire usage de l'article 46bis du Code d'instruction criminelle sur base d'un réquisitoire adressé au FAI/FSI.

 

De plus, l'adresse IP réelle de l'internaute peut facilement être masquée par des moyens techniques facilement accessibles et gratuits. La seule adresse IP ne garantit donc pas l'identification formelle de l'auteur d'infractions. Il pourrait être envisagé d'obliger l'internaute souhaitant poster un commentaire de s'identifier avec sa carte d'identité via un lecteur eID, tout comme cela se fait déjà pour certains sites fédéraux comme MyPension ou Tax-on-Web. Mais ceci devra être décidé par les fournisseurs de services eux-mêmes, en sachant que ce système diminuera l'accessibilité au réseau par l'internaute.

 

Ce système a donc ses limites. D'une part, il serait impossible à un internaute mobile de s'identifier à partir de son smartphone ou de certaines tablettes alors que ces terminaux sont de plus en plus utilisés à la place d'un ordinateur. D'autre part, cette mesure ne vaudrait que pour des internautes disposant d'un ID électronique délivré par une administration belge. Enfin, l'identification eID n'est pas non plus une garantie absolue contre les dérapages de certains internautes.

 

Votre troisième question ne ressort pas de mes compétences mais de celles du ministre de la Justice.

 

10.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, merci beaucoup. En effet, voilà pas mal d'éléments qui me permettent déjà d'ajuster certaines idées qui me trottent dans la tête au niveau de propositions à formuler. Moi, je considère que la liberté d'expression doit exister et doit être garantie. Mais je pense que toute liberté d'expression implique une responsabilité. Être identifiable est une façon d'assumer cette responsabilité. Je cherche des pistes pour essayer d'agir par la voie légale afin de combattre ce phénomène nocif et qui contribue, dans de nombreux cas, à des tragédies, parfois personnelles. En effet, toute agression n'est pas forcément poursuivie par la justice et ne fait pas forcément l'objet d'une plainte. Ce n'est pas pour autant que les victimes n'en souffrent pas. Et ce ne sont pas que les politiques parce que ces derniers ont généralement le dos un peu plus arrondi à ce sujet.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 15800 van de heer Van Hecke wordt uitgesteld, aangezien hij in de onderzoekscommissie zit.

 

11 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de terbeschikkingstelling van didactisch materiaal voor de opleiding van drugshonden" (nr. 15829)

11 Question de M. Raf Terwingen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la mise à disposition de matériel didactique pour la formation de chiens anti-drogue" (n° 15829)

 

11.01  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wist niet dat het een geplogenheid was in de commissie om bij het begin van de vergadering erom te verzoeken al zijn vragen te groeperen. Mevrouw Lahaye-Battheu heeft mij wat dat betreft slimmer gemaakt en ik zit hier dus een beetje naïef te wachten op de derde vraag van de drie die ik vandaag wou stellen.

 

De voorzitter: De stilste wezels zuipen de beste eieren, zeggen wij in West-Vlaanderen. Ik weet niet hoe u dat in Limburg zegt. Als u het niet vraagt, dan krijgt u het niet.

 

11.02  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de minister, ik heb een heel specifieke technische vraag omtrent de opleiding van drugshonden bij de politionele diensten. Drugshonden worden getraind door gebruik te maken van echte drugs. Maar het didactisch materiaal, zoals het dan heet, om de honden op te leiden, is niet zo makkelijk voorhanden; het wordt namelijk niet aangekocht, maar is afkomstig van beslagnames waarna het wordt geanalyseerd om na te gaan om welke drugs het gaat. Dan weet men natuurlijk ook met welke drugs de honden worden getraind.

 

Mijnheer de minister, welke procedures worden er toegepast om drugs te controleren en vervolgens als didactisch materiaal ter beschikking te kunnen stellen?

 

11.03 Minister Jan Jambon: Mijnheer Terwingen, het verschuiven van een vraag hangt mede af van de enorme goedertierenheid van de betrokken minister, wat in deze commissie enorm meevalt.

 

Nu ga ik ernstig in op uw zeer terechte vraag. In het kader van de opleiding en de training van de drugdetectiehonden behorende tot de Directie Hondensteun van de federale politie, DACH, wordt eveneens gebruikgemaakt van in beslag genomen verdovende middelen via de verschillende griffies. Het aanbod is zeker niet regelmatig genoeg en sommige producten, bijvoorbeeld opium, zijn niet meer ter beschikking, aangezien zij nog heel zelden aangetroffen worden.

 

Tot nu toe worden die producten tweemaal per jaar vervangen. Ideaal dienen de producten drie tot vier keer per jaar vernieuwd te worden om steeds een zekere versheid te kunnen garanderen. De kwaliteit is ook een probleem, aangezien er geen degelijke analyses gebeuren van de samenstelling van de in beslag genomen producten. De meest gangbare producten worden bij aantreffen door de politiediensten enkel getest om te bevestigen dat het wel degelijk om verdovende middelen gaat, doch zonder verdere analyse van de samenstelling.

 

Voor heroïne en cocaïne werkt DACH samen met de gerechtelijke politie op de luchthaven van Zaventem. Bij inbeslagname van die producten wordt een analyse uitgevoerd door het NICC, zodanig dat de exacte samenstelling steeds bekend is. In het kader van de beslissing van het kernkabinet van december 2015 om DACH aan te duiden als expertise- en opleidingscentrum van de patrouille- en recherchehonden van zowel de federale politie als de lokale politie, maar ook privéfirma’s, zal eerstdaags overleg gepleegd worden met het NICC, onder andere inzake de analyse van de verdovende middelen en de mogelijkheden ter zake.

 

Voor de terbeschikkingstelling van verdovende middelen voor de opleiding en training van honden van de lokale politie bestaan er tussen DACH en bepaalde lokale politiekorpsen als Antwerpen, Leuven en Schaarbeek samenwerkingsakkoorden, waarbij DACH instaat voor het beheer en de aanlevering van de benodigde producten.

 

De federale politie werkt momenteel aan het project PACOS, een prachtige afkorting voor Pièces À Conviction - OvertuigingsStukken. PACOS is een databank en een tracking systeem van de inbeslaggenomen goederen in een strafdossier, uitgewerkt door de federale politie in samenwerking met Justitie. Via PACOS zal het mogelijk worden om na te gaan welke goederen in beslag genomen werden en waar die zich bevinden. Er zal dan ook achterhaald kunnen worden waar er producten beschikbaar zijn voor de opleiding van drugshonden.

 

11.04  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de minister, u gaf een heel gedetailleerd antwoord. Blijkbaar wordt aan het probleem gewerkt. Ik zal een en ander verder opvolgen, en misschien over een paar maanden een vervolgvraag stellen om te kijken hoe ver wij staan. Als het PACOS-verhaal geldt voor alle in beslag genomen goederen, zal het niet zo moeilijk zijn via een gedigitaliseerd register enkel de verdovende middelen op te zoeken. Zo kan de werking met honden, die heel belangrijk is in de strijd tegen verdovende middelen, worden geoptimaliseerd.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vraag nr. 15800 van de heer Van Hecke is uitgesteld.

 

12 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le combustible usé entreposé à Tihange" (n° 15856)

12 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de verbruikte splijtstof die in Tihange ligt opgeslagen" (nr. 15856)

 

12.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous poursuivons notre enquête sur le contenu exact des piscines de Tihange.

 

Monsieur le ministre, vous vous souviendrez que, lors de notre échange du 11 janvier, vous me précisiez qu'en décembre 2016, cinq piscines correspondant à 2 663 assemblages de combustible usé étaient déjà remplies sur le site nucléaire de Tihange. Vous me précisiez également que le volume d'un assemblage était compris entre 0,21 et 0,25 m3 en fonction des unités, ce qui, grosso modo, correspond à plus de 610 m3 de combustible usé stocké dans les piscines du bâtiment DE situé sur le site de Tihange. Mais vous n'aviez pas pu me donner le poids de ces 2 663 assemblages de combustible usé.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous les informations données précédemment? Pouvez-vous me préciser ce que cela représente en poids? Je parle ici du combustible puisque, lors de nos précédents échanges, vous aviez fait allusion au poids de l'eau.

 

12.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, je confirme bien entendu ce que j'ai dit précédemment. Mais je suis désolé de devoir vous dire que je ne peux répondre à votre dernière question car l'information relative au poids total du combustible usé dans les piscines du bâtiment DE est classée confidentielle. Ce faisant, elle ne peut être communiquée, conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 2011.

 

12.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Pourquoi?

 

12.04  Jan Jambon, ministre: Je ne sais pas. Je n'ai pu que constater que cette information est confidentielle. Je ne peux donc pas vous la communiquer ici.

 

12.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Vous nous avez quand même fait part du contenu. Cinq piscines sont remplies. Cette information n'était pas confidentielle?

 

12.06  Jan Jambon, ministre: Les informations que je vous ai fournies lors de ma réponse de la semaine dernière étaient disponibles. Mais l'information relative au poids semble être confidentielle.

 

12.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): On peut connaître les m3, mais on ne peut pas savoir ce que cela représente en tonnes.

 

Pourquoi cette information est-elle confidentielle? Je peux comprendre qu'il en soit ainsi pour la localisation. On a déjà discuté de cette question. Toujours est-il que si on se rend sur les sites et qu'on examine les documents, on trouve la localisation. En revanche, il n'est pas possible de trouver des informations quant au poids.

 

Le président: Monsieur Nollet, le ministre a répondu.

 

12.08  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voulais simplement comprendre pourquoi l'information est confidentielle.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'enceinte de confinement du bâtiment DE à Tihange" (n° 15857)

13 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de containmentstructuur van het DE-gebouw in Tihange" (nr. 15857)

 

13.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, lors du même échange, vous me précisiez que, contrairement aux bâtiments des réacteurs qui sont munis d'une double enceinte de confinement, le bâtiment DE, celui qui abrite les fameuses piscines dont on vient de parler, n'est muni que d'une simple enceinte.

 

Pouvez-vous tout d'abord me confirmer que ce sont tant les murs que le toit de ce bâtiment qui ne sont munis que d'une simple épaisseur d'enceinte?

 

J'aimerais aussi revenir sur cette problématique parce que vous ne m'avez pas répondu sur l'épaisseur de cette enceinte. Quelle est l'épaisseur de cette enceinte?

 

J'aimerais également que vous me précisiez de quoi est composée cette enceinte: est-elle en béton armé précontraint et munie d'une peau d'étanchéité métallique, comme le réacteur, ou est-ce un autre composé?

 

La semaine dernière, vous me dites que ce bâtiment DE a été conçu pour faire face à certains projectiles. Je souhaite que vous soyez plus précis. À quel type d'avion résiste ce bâtiment qui abrite les 610 m³ de combustibles usés ayant été utilisés ces dernières années dans nos centrales nucléaires?

 

Pouvez-vous nous garantir que ce bâtiment résiste notamment à la chute d'un Boeing 747 version cargo comme ceux de la compagnie TNT à l'aéroport de Bierset? Existe-t-il une étude qui prouve cela? Je parle bien d'une étude sur le B747, pas le Cessna ou le F-16. Je vise les B747 tels qu'ils décollent et atterrissent à Bierset.

 

13.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, effectivement, tant les murs que le toit du bâtiment DE n'ont qu'une simple enceinte en béton armé.

 

Je vous rappelle que, contrairement à un bâtiment de réacteur nucléaire, où est prévue une double enceinte pour assurer le maintien des produits radioactifs à l'intérieur en cas d'accident de conception impliquant une forte pressurisation de l'intérieur, le bâtiment DE ne dispose pas de double enceinte parce qu'il ne doit pas faire face à ce type d'accidents internes.

 

Comme déjà répondu, le bâtiment DE est effectivement "bunkerisé" et est conçu pour faire face à des accidents externes tels que des accidents d'avions de ligne, une explosion accompagnée d'une onde de choc et de projectiles et pour éviter l'infiltration de gaz explosifs à l'intérieur des installations.

 

L'information concernant le type d'avions utilisés dans la conception est classée confidentielle et ne peut être communiquée. L'épaisseur exacte de cette enceinte est confidentielle et ne peut être communiquée.

 

Je tiens à vous préciser que des questions détaillées similaires concernant la résistance d'autres installations nucléaires à des chutes d'avion n'ont pas reçu de réponse dans le passé pour les mêmes raisons de confidentialité.

 

Une réévaluation complète du risque de chute d'avion sur les unités des sites de Doel et de Tihange avait déjà été réalisée par l'exploitant en 2002 et en 2004, en réponse aux événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et en 2011 et 2012 dans le cadre du programme de test de résistance. Les résultats de ces réévaluations montrent que les piscines d'entreposage du combustible usé sont peu vulnérables à la chute d'avions compte tenu de l'épaisseur des murs de béton et de leur situation à une hauteur très proche du sol.

 

13.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, cela ne me rassure pas. Le fait de savoir que ces piscines sont peu vulnérables, mais de ne pas savoir si elles pourraient résister à un Boeing 747 du type de ceux qu'on trouve à Bierset ne peut rassurer ni les parlementaires ni les citoyens.

 

Que vous gardiez des informations confidentielles concernant le type d'avion, etc., je le comprends, mais vous ne pouvez pas garantir l'absence de risque. Vous dites qu'il y a peu de risques, mais cela peut quand même exister.

 

Pouvez-vous garantir qu'un 747 n'arrivera pas à briser cette simple enceinte? Ou affirmez-vous que le risque existe pour les 747? Ou bien ne pouvez-vous rien dire à propos des 747?

 

13.04  Jan Jambon, ministre: Je ne peux rien dire, parce que cela concerne le type d'avion. Il s'agit d'une information confidentielle.

 

13.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Pourquoi? À partir du moment où il s'agit d'une réalité physique à Liège, et que ces avions survolent la centrale, pourrait-on avoir la garantie que la centrale et la piscine sont en mesure de résister à une chute de ce type d'avions?

 

13.06  Jan Jambon, ministre: L'information est confidentielle.

 

13.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Est-ce oui ou non?

 

13.08  Jan Jambon, ministre: Je ne répondrai pas. Cette information est confidentielle!

 

13.09  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je vais devoir dire aux citoyens qu'on ne sait pas si la centrale est en mesure de résister à ce type d'avions.

 

13.10  Jan Jambon, ministre: Parce que vous ne le savez pas!

 

13.11  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Et vous ne pouvez pas leur dire qu'ils ont les assurances nécessaires.

 

13.12  Jan Jambon, ministre: (…)

 

13.13  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Vous dites que les études ont été faites.

 

13.14  Jan Jambon, ministre: Les études ont été faites, l'évaluation également.

 

13.15  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): On ne peut pas les rassurer?

 

13.16  Jan Jambon, ministre: Il n'y pas de mesure additionnelle à prendre.

 

13.17  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Mais on ne peut pas les rassurer sur les 747?

 

13.18  Jan Jambon, ministre: On a testé avec des avions de ligne et les tests ont été évalués. Il n'y a pas de mesure additionnelle à prendre!

 

13.19  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, selon mes informations, les tests qui ont été effectués sur les avions de ligne concernent des avions beaucoup moins puissants que les cargos et les 747. Ce n'est pas pour rien que je pose cette question!

 

Je regrette vraiment que vous soyez tenu par cette confidentialité qui empêche de rassurer et d'informer les gens.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le démantèlement différé des centrales nucléaires" (n° 15858)

14 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de uitgestelde ontmanteling van de kerncentrales" (nr. 15858)

 

14.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a motivé l'introduction, dans un arrêté que vous avez signé en 2015, d'une disposition permettant à Electrabel de demander un report du démantèlement des centrales nucléaires? Une demande en ce sens a-t-elle déjà été évoquée, voire déposée?

 

J'ai déjà posé ces deux questions à votre collègue Mme la ministre Marghem, mais elle m'a renvoyé vers vous.

 

14.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, en effet, via un arrêté royal du 10 août 2015, une disposition a été rajoutée concernant le démantèlement différé des installations nucléaires. L'objectif de cette décision est d'établir des exigences de base en termes de sûreté nucléaire pour la préparation et l'exécution du démantèlement d'une installation nucléaire de classe I ou d'une partie de celle-ci.

 

Ces dispositions de sûreté correspondent à la transposition d'un certain nombre d'exigences en matière de démantèlement que la WENRA a établies au niveau européen. Cet arrêté royal est applicable à toutes les installations nucléaires de classe I et n'est donc pas uniquement destiné à Electrabel.

 

Une des nouvelles exigences également établies par la WENRA est d'imposer des conditions plus strictes lorsqu'un exploitant choisirait un démantèlement différé. Avant l'introduction de cette disposition, la possibilité d'un démantèlement différé existait déjà. Ce nouvel arrêté n'a fait que rajouter une obligation de justification.

 

En effet, dans le cas où l'exploitant opte pour un démantèlement différé, il doit justifier ce choix dans la notification de décision de cessation d'activité. Cette justification comporte une analyse des avantages et inconvénients de la stratégie retenue par rapport à ceux d'un démantèlement immédiat et une analyse des implications sur la sûreté.

 

Dans le cas d'un démantèlement différé, l'exploitant élabore préalablement à la cessation d'activités elle-même, un programme adéquat de surveillance et de maintenance qui garantit la sûreté de l'établissement pendant la période précédant le début du démantèlement et qui ne porte pas préjudice au démantèlement futur.

 

Pendant la période précédant le démantèlement, le recours à des systèmes de sûreté actifs, à un monitoring et à l'intervention humaine pour garantir la sûreté est limité autant que raisonnablement possible et doit être justifié par l'exploitant.

 

Aucune demande en ce sens n'a été déposée par Electrabel auprès des Autorités de sûreté.

 

14.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je prends bonne note qu'à ce stade, il n'y aucune demande. Mais en ce qui concerne la motivation, je me permets une réplique car vous dites que, précédemment, le démantèlement différé était déjà de l'ordre du possible. Mais je ne vois pas à quel article de l'ancienne version de l'arrêté vous faites allusion. Dans la nouvelle version, je vois bien lorsque vous introduisez par l'arrêté de 2015 la possibilité de le faire. Par le passé, tous les modèles, y compris ceux de l'ONDRAF sont construits exclusivement sur le démantèlement immédiat. Vous dites qu'il y aura des conditions supplémentaires, ce que j'applaudis. Les conditions en plus, c'est plus strict et c'est très bien. Mais, selon vos propos, c'était déjà possible avant. Mais non! Quel était l'article concerné dans les versions antérieures?

 

14.04  Jan Jambon, ministre: Nous avons simplement adapté aux recommandations de WENRA ... 

 

14.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): En effet, dans WENRA était évoqué le démantèlement différé mais jamais en Belgique. D'ailleurs, on a vécu le cas récemment en France où EDF, pour des raisons financières (la vraie motivation est financière), a demandé de démanteler leurs installations quarante années plus tard que ce qui avait été prévu. Imaginez! L'entreprise n'existera plus, la France a déjà tellement de mal avec EDF, son système AREVA, etc. Je veux éviter que se présente en Belgique un problème identique. J'aimerais que vous me précisiez dans la législation belge et non celle de WENRA ce qui, par le passé, c'est-à-dire avant votre arrêté de 2015, permettait déjà un démantèlement différé.

 

14.06  Jan Jambon, ministre: Je vous communiquerai le numéro de l'arrêté royal précédent. Je ne l'ai pas ici.

 

14.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): J'aimerais bien recevoir la réponse de votre collaborateur rapidement car, cette semaine, il y avait du retard. Je note que vous me l'enverrez et, le cas échéant, si la réponse ne suffit pas, je reviendrai vers vous Je vous remercie pour la seconde partie de la réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le remplacement des couvercles des réacteurs de Doel 1 et 2" (n° 15859)

15 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vervanging van de reactordeksels van Doel 1 en 2" (nr. 15859)

 

15.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, lors des travaux parlementaires préalables à la prolongation des vieilles centrales nucléaires de Doel 1 et 2, la ministre Marghem affirmait ceci: "Un remplacement éventuel d'un des deux couvercles n'est pas encore décidé à ce jour. Les études détaillées sont en cours. Les budgets prévus se retrouvent dans la rubrique des grands composants primaires, ou "mécanique primaire", du tableau. Le budget de l'ordre de 80 millions d'euros est indiqué dans ces montants. Mais il n'y a pas encore de décision de remplacer. On ne remplace que lorsque c'est nécessaire sur la base des informations recueillies." On peut supposer que désormais les études sont terminées.

 

Monsieur le ministre, que donnent ces études? Quelle décision a-t-elle été prise? Pouvez-vous nous donner le chiffre plus précis du budget nécessaire pour ce faire? Si tel n'est pas encore le cas, à quel moment allons-nous enfin être fixés en la matière?

 

J'ai posé ces mêmes questions en commission à votre collègue Marghem mais elle m'a renvoyé vers vous.

 

15.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, dans le rapport de synthèse LTO d'avril 2015, Electrabel indiquait que de nouvelles inspections sur les couvercles des réacteurs devaient être menées en 2015 afin d'apprécier, sur base des résultats, la nécessité de les remplacer ou la possibilité d'opter pour des stratégies de réparation.

 

Les résultats accessibles de l'inspection indiquent que ces couvercles ne doivent pas être remplacés à court terme. Toutefois, les résultats d'inspection et les études montrent que certaines réparations sur le couvercle de Doel 1 sont indiquées pour pouvoir continuer à exploiter le réacteur à long terme. C'est pourquoi il a été choisi de recourir à des opérations de réparation via une méthode qualifiée. Elles sont prévues lors de la révision planifiée de 2018. Le couvercle de Doel 2 est en bon état. Aucune réparation n'est donc actuellement nécessaire.

 

La stratégie mise à jour – la réparation du couvercle du réacteur de Doel 1 au lieu du remplacement préventif des deux couvercles – a été exposée par Electrabel en 2016 aux autorités de sûreté. Elles l'ont approuvée. De plus, les couvercles sont périodiquement inspectés, conformément aux pratiques internationales. Ainsi, la sûreté des couvercles des réacteurs est toujours assurée.

 

L'Agence ne peut pas se prononcer sur l'impact budgétaire des activités mentionnées ci-dessus, qui relèvent d'Electrabel.

 

15.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je commence par le volet de l'impact budgétaire. L'Agence fédérale ne se prononce pas, j'en conviens, mais la ministre Marghem me renvoie vers vous. Dès lors, je me dis que ce n'est pas l'Agence, mais vous, en tant que ministre de l'Intérieur, qui devez me donner les chiffres. Ce montant intervient dans les fameux 700 millions. Elle me dit de vous poser la question. À votre tour, vous me renvoyez vers elle. Je veux bien, mais vous jouez tous deux à une sorte de ping-pong sur cet aspect. Je ne parle bien que de celui-là. Je répliquerai ensuite sur le reste.

 

15.04  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, vous admettrez avec moi que je suis le ministre de tutelle de l'AFCN. Autrement dit, je suis en charge de la sécurité et de la sûreté des installations.

 

15.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Oui, c'est pourquoi je l'ai d'abord interrogée.

 

15.06  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, vous connaissez mon pragmatisme. Je vais donc me mettre en contact en contact avec Mme Marghem pour voir comment vous fournir la réponse.

 

15.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Voilà pour le volet chiffré, et je vous en remercie.

 

Pour le reste, un vrai problème se pose à moi. Dans le LTO déposé en 2012, quand Electrabel avait imaginé de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, le remplacement était prévu en tant que tel. En 2015, l'entreprise se dit que cela va quand même lui coûter cher et envisage d'y renoncer. Elle valorise cela dans les 700 millions, mais commande des études pour voir si cela vaut la peine de le faire. Bref, en 2012 on va le faire, en 2015 on se demande si cela vaut le coup et, en 2017, on y renonce – en tout cas, pas tout de suite: pour Doel 1, on doit seulement réparer, tandis que c'est bon pour Doel 2. Cela ne va pas! Quel manque de sérieux!

 

Le remplacement en 2012 était prévu par Electrabel, pas par l'AFCN. Un miracle a eu lieu en 2015. Probablement l'énergie nucléaire en produit-elle sur les couvercles au point qu'elle les répare! Ce doit être une sorte de médicament interne. C'est un peu particulier, admettez-le. Sans doute s'agit-il de l'évolution de la science… Mais, entre-temps, je ne suis pas certain que la sécurité y gagne beaucoup.

 

Je l'ai dit avec humour, comme vous l'aurez noté, mais vous vous doutez que, derrière cela, le problème est d'importance. 

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la distribution des comprimés d'iode" (n° 15860)

16 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de verdeling van jodiumtabletten" (nr. 15860)

 

16.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, en complément des débats que nous avons eus en sous-commission, pouvez-vous nous dire combien de comprimés d'iode ont été fabriqués dans le cadre de l'application de la dernière campagne de distribution (en vertu du plan d'urgence nucléaire qui vient bientôt à échéance) et quel budget cette fabrication a-t-elle nécessité? Pouvez-vous nous dire quels opérateurs privés et/ou publics ont pris en charge ce budget? Je veux me faire confirmer que ce sont bien les opérateurs qui le paient et non le budget de l'État.

 

Lors de notre récente discussion en sous-commission sécurité nucléaire à propos du nouveau plan d'urgence, vous nous précisiez que désormais les comprimés seraient pré-distribués dans un rayon de 20 km autour des centrales et seraient rendus accessibles pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants dans toutes les pharmacies du pays. Pouvez-vous nous dire, dans un tel scénario, combien de comprimés seront fabriqués et quel est le budget approximatif qui sera nécessaire (toute autre chose restant égale par ailleurs à la dernière campagne)? Pouvez-vous enfin nous dire quel serait le nombre de comprimés supplémentaires à fabriquer si l'accès gratuit à ceux-ci n'étaient pas, au-delà des 20 km, limité à ces catégories que vous avez définies comme prioritaires? Le cas échéant, par application d'une règle de trois, pouvez-vous donner une approximation du budget qui serait nécessaire suivant ce scénario alternatif?

 

16.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, dans le cadre de la campagne de distribution de la campagne de distribution de comprimés d'iode organisée en 2011, 4 millions de boîtes de comprimés d'iode ont été acquises. 10 comprimés par boîte, donc 40 millions. Le coût de cette production s'élevait à 1,56 millions d'euros. Les coûts ont été pris en charge par ledit Fonds nucléaire alimenté par les producteurs d'énergie nucléaire. Ces comprimés étaient et sont encore toujours distribués par les pharmacies dans une zone de 20 km autour des installations nucléaires à tous les habitants et collectivités dans cette zone. Des stocks de tablettes sont présents dans les unités opérationnelles de la protection civile pour la distribution au moment même si besoin et dans un stock central permettant l'approvisionnement du dispositif dans une zone de 20 km.

 

Dans le cadre de l'actuelle campagne de distribution de comprimés d'iode qui est en cours de préparation, le dispositif tel que décrit ci-dessus est conservé. La distribution de comprimés d'iode dans le reste du pays en dehors de la zone de 20 km est prévue. Cette distribution vise en première instance les groupes cibles vulnérables et spécifiques: les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent et les collectivités pour ces groupes cibles qui seront activement encouragées à se procurer des comprimés d'iode.

 

La distribution se fera via les pharmacies. Un stock de comprimés d'iode sera disponible en permanence dans toutes les pharmacies. Personne n'est toutefois exclu. Si par exemple de grands-parents qui accueillent souvent leurs petits-enfants souhaitent se procurer des comprimés d'iode, ceux-ci pourront être obtenus via les pharmacies.

 

Un cahier de charges est en cours de préparation en vue de l'achat de comprimés d'iode. Dans ce cadre et à la demande de ma collègue de la Santé publique, un achat supplémentaire de 46 millions de comprimés d'iode est proposé en première instance avec la possibilité de commander, si nécessaire, des comprimés d'iode supplémentaires. Pour l'instant il est impossible de communiquer le coût car celui-ci sera fonction du marché.

 

Le choix d'un encouragement actif ciblé, qui a été fait, n'a rien à voir avec une question budgétaire, mais bien avec une question d'utilité et d'efficacité.

 

16.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Merci, monsieur le ministre. Votre réponse est claire pour ce qui est du passé – 40 millions de comprimés d'iode distribués dans les 20 km autour et un budget de 1 560 000 euros. C'est un peu moins clair concernant la nouvelle campagne. Vous parlez de 46 millions de comprimés supplémentaires. Cela veut dire qu'on devra recommander 40 millions de comprimés pour les 20 km autour et 46 millions en plus, ce qui fait 86 millions. Ou bien les 46 millions remplacent les 40 millions?

 

Je suppose que c'est en plus. Donc le budget devra quasi être doublé, sans tenir compte de l'évolution des prix du marché. Nous passerons de 1,5 million à 3, voire 4 millions. Combien cela coûterait-il si nous devions les distribuer partout? Pas énormément plus, puisqu'on vise déjà les femmes enceintes – ce qui signifie potentiellement toutes les jeunes femmes —, les femmes allaitantes, et les enfants – qui peuvent être chez leur parrain, chez des amis,…

 

Vu les faibles coûts et vu que ces coûts sont couverts par ailleurs – ce n'est pas le budget de l'État —, cela ne dépasserait pas 10 millions si ces comprimés étaient distribués à tout le monde. Je ne vois pas ce qui vous empêche de prévoir ces dispositions. Et je continue à penser, sur l'autre volet de votre réponse, que ce serait plus efficace. Tout le monde en aurait, serait responsabilisé et rassuré.

 

Comme votre décision finale n'a pas encore été prise, et même si je connais votre option de départ, je ne peux que vous dire de continuer à réfléchir maintenant que nous connaissons le coût de la campagne précédente. Nous pouvons donc imaginer le coût d'une campagne selon les deux options, et ce coût mériterait de prévoir une distribution généralisée.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

17 Questions jointes de

- M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la situation de Tihange 1" (n° 15861)

- M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'incident survenu à Tihange 1" (n° 15913)

17 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de stand van zaken betreffende Tihange 1" (nr. 15861)

- de heer Michel de Lamotte aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het incident in Tihange 1" (nr. 15913)

 

17.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, la centrale de Tihange 1 est à l'arrêt depuis le 7 septembre, cela fait plus de quatre mois maintenant. Pouvez-vous désormais nous dire ce qu'a donné l'analyse, par l'AFCN, des documents relatifs à la démonstration de sûreté, et particulièrement pour ce qui concerne les calculs de résistance sismique du bâtiment? Je vous avais posé la question la fois passée, mais c'était encore en cours. J'attendais un feedback mais je n'en ai pas reçu. Je me permets de reposer la question car il y a quand même urgence.

 

À quel niveau la résistance est-elle garantie? Est-ce un niveau supérieur à celui qui prévalait avant le 7 septembre 2016? Pouvez-vous également nous dire ce qui doit encore être réalisé et/ou testé et/ou analysé avant de pouvoir envisager un éventuel redémarrage? L'opérateur a-t-il transmis tous les éléments nécessaires pour que l'AFCN réalise son analyse ou bien certains documents et/ou certains travaux sont-ils encore manquants? Pouvez-vous également nous dire à qui incombe la responsabilité de cette fermeture de plus de quatre mois? Au sous-traitant ou à Electrabel?

 

17.02  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, comme nous le savons, Tihange 1 est à l'arrêt depuis le 7 septembre 2016, à la suite du soulèvement d'une dalle d'un bâtiment. Selon ENGIE Transparency, le réacteur nucléaire Tihange 1 restera à l'arrêt jusqu'au 15 février 2017. Cette date est fournie par les exploitants dans le cadre des obligations Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT), mais cela ne signifie pas que Tihange 1 redémarrera forcément à cette date.

 

Cette date du 15 février pour le redémarrage est-elle confirmée? Si ce n'est pas le cas, avez-vous une estimation réaliste concernant la date du redémarrage? Quels travaux et analyses restent-ils à réaliser avant de remettre en service ce réacteur? Quelles sont les dernières informations fournies par l'exploitant, l'AFCN et Bel V à ce sujet?

 

17.03  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, chers collègues, depuis septembre 2016, la situation à Tihange 1 a fait l'objet de nombreuses questions parlementaires: timing, responsabilité, progrès des recherches. Je crains dès lors de devoir me répéter dans mes différentes réponses. Néanmoins, je peux vous exposer l'update suivant concernant l'état actuel des recherches.

 

Monsieur Nollet, je dois préciser que, dans le cadre de questions informelles, je ne reçois pas très vite les réponses de l'AFCN. Les questions formelles ont la priorité. Il ne s'agit pas d'avancer des excuses mais de clarifier les choses.

 

En ce qui concerne les travaux, le renforcement du sol sous le bâtiment W tel que requis avant le redémarrage a été réalisé. Les Autorités de sûreté, l'AFCN et Bel V, ont reçu la plupart des documents nécessaires à l'évaluation de la sûreté. L'analyse de ces documents est en cours.

 

Le niveau de sûreté exigé est le même que celui qui prévalait avant le 7 septembre 2016. La détermination des responsabilités financières n'est pas du ressort de l'Autorité de sûreté. Dans le cadre de l'analyse de l'événement, l'Autorité prend en compte les éléments, processus ou autres en rapport avec la sûreté nucléaire ou à la radioprotection, pour éviter qu'un nouvel événement similaire ne se répète.

 

Monsieur de Lamotte, l'Autorité de sûreté ne peut pas se prononcer sur la date possible d'un redémarrage du réacteur de Tihange 1 tant que toutes les études de sûreté fournies par l'exploitant n'ont pas été évaluées et acceptées. Comme dans mes réponses précédentes, je peux vous assurer qu'aucune relance ne peut être envisagée sans l'aval de l'Autorité de sûreté. Toutes les démonstrations de sûreté seront examinées avant le feu vert pour le redémarrage. Je peux le répéter chaque semaine et ce sera toujours la même réponse.

 

17.04  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous entends bien et, franchement, je comprends les difficultés inhérentes à la nécessité de donner rapidement les informations, mais il s'agissait juste ici de savoir quand on serait en mesure d'avoir une réponse complète. Je n'ai pas eu de réponse. C'est pourquoi je dépose cette question. Les autres sont moins urgentes. Le site est fermé quand même depuis le 7 septembre. On va bientôt aller le voir.

 

Mais votre réponse comporte un élément interpellant. J'avais cru comprendre, la semaine dernière, que toutes les études avaient été réalisées et que l'AFCN les étudiait. Ici, vous venez de dire que "la plupart des études ont été réalisées et sont en cours d'analyse". Je veux juste être certain d'avoir bien saisi. D'autres études doivent-elles encore arriver?

 

17.05  Jan Jambon, ministre: Comme je l'ai dit la semaine dernière, tous les documents sont reçus. C'est bien la situation actuelle.

 

17.06  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Nous attendrons l'annonce de la date qui sera fixée, suite à la validation des études complètes.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 15879 van de heer Wouter De Vriendt wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Ik neem aan dat collega Gilles Vanden Burre momenteel ook in een onderzoekscommissie zit. Zijn vraag nr. 15902 wordt uitgesteld. Dan hebben we nog drie vragen van mevrouw Lanjri. We hebben haar daarstraks proberen te bellen en ze zou komen. Vraag nr. 15904 van de heer Maingain wordt uitgesteld.

 

18 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het aantal erkende staatlozen in ons land" (nr. 15888)

18 Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le nombre d'apatrides reconnus dans notre pays" (n° 15888)

 

18.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, wij hebben in het regeerakkoord afgesproken dat er een oplossing zou moeten worden gezocht voor staatlozen, en ook dat hun procedure moest worden verbeterd. We zien nu dat dit in de rechtbanken van eerste aanleg enorm verspreid is. Daardoor is de expertise bij de verschillende rechtbanken niet altijd even goed. Soms duren procedures ook 3 tot 4 jaar.

 

Minister Geens heeft een ontwerp voorgesteld, dat zit in de potpourri 5. Dat voorstel zou dit gaan hervormen. Mijn vragen aan u gaan over de aantallen. Kunt u mij een overzicht geven van het aantal mensen dat momenteel in onze bevolkings- en vreemdelingenregisters als staatloos of vaderlandsloos zijn ingeschreven in het jaar 2015 en 2016? De cijfers van de periode daarvoor gaf u me al eens als antwoord op een andere vraag.

 

Wat is het globale aantal personen op dit ogenblik dat staatloos is? Hoeveel zijn er in 2015 en 2016 ingeschreven geweest? Kunt u mij ook de voornaamste regio’s of landen van herkomst geven, waarvan deze mensen afkomstig zijn? Men kan immers niet altijd spreken over een nationaliteit, omdat ze die nu net vaak niet hebben. Iemand kan wel van een bepaald land komen, maar toch staatloos zijn, omdat hij daar de nationaliteit niet had.

 

18.02 Minister Jan Jambon: Volgens de gegevens opgeslagen in het Rijksregister op observatiedatum van 14 januari 2017, dus zeer recent, werd voor volgend aantal personen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente een informatie “vaderlandsloos” geregistreerd in hun persoonlijke dossier. In 2015 waren dat er 164, in 2016 nog 149.

 

Het totale aantal personen dat als vaderlandsloos geregistreerd staat in het bevolkingsregister bedraagt 885. De personen die als vaderlandsloos erkend werden, zijn voornamelijk afkomstig uit voormalige Oostbloklanden of uit landen of gebieden uit het Midden-Oosten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

19 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap" (nr. 15900)

19 Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'utilisation abusive des cartes de stationnement pour personnes handicapées" (n° 15900)

 

19.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, sinds oktober 2016 worden er nieuwe parkeerkaarten voor personen met een beperking uitgereikt, voorzien van een QR-code. Vanaf dit jaar zal de politie met een smartphone de QR-codes kunnen scannen om de geldigheid van de parkeerkaart na te gaan. Momenteel zijn er maar liefst 200 000 kaarten vervallen, zo heeft mevrouw Sleurs mij meegedeeld. Op die manier zouden die voor een stuk uit circulatie kunnen worden gehaald. Dat is een enorm hoog aantal. Het aantal geldige kaarten bedraagt ongeveer, dacht ik, 380 000.

 

Er rijst een ander probleem wanneer een geldige kaart door de verkeerde persoon wordt gebruikt, wat misbruik of fraude is. In Brugge werden zo vorig jaar 38 parkeerkaarten ingetrokken. In de eerste twee weken van december werden maar liefst 27 personen beboet in Brugge die onterecht een parkeerplaats voor een persoon met een beperking gebruikten, terwijl zij dat niet zelf zijn. Dat is zo veel geweest in één maand, omdat de politie er toen echt een prioriteit van heeft gemaakt.

 

In heel wat steden, zoals Antwerpen, kunnen sinds de invoering van de GAS-wetgeving ook gemeenschapswachten en personeel van autonome gemeentelijke parkeerbedrijven zoals het Antwerpse GAPA parkeerovertredingen vaststellen. Daarnaast kunnen ze een geldboete geven als er geen parkeerkaart in de auto ligt of als die kaart vervallen is. Momenteel hebben parkeerwachters de toestellen om personen op te sporen die een parkeerkaart gebruiken die niet voor hen bedoeld is, maar ze mogen die niet gebruiken om na te gaan of die bestuurder of medepassagier recht heeft op het gebruik van een parkeerkaart voor gehandicapten. Zij hebben immers geen toegang tot de databank van het DG Personen met een handicap, wat wel zo is voor de politie. Daarom kan misbruik niet efficiënt worden aangepakt in zones die door parkeerwachters worden gecontroleerd.

 

U weet dat bijvoorbeeld de stad Antwerpen de stad opdeelt in zones die door de politie nog worden gecontroleerd en zones die door de parkeerwachters van GAPA worden gecontroleerd. Men loopt een heleboel fraudeurs mis, omdat de parkeerwachters een en ander niet mogen of kunnen controleren.

 

Ik heb aan staatssecretaris Sleurs al gevraagd hoe we dat probleem efficiënt kunnen oplossen. Een parkeerwachter die zijn ronde doet en een kaart ziet liggen, kan toch geen agent oproepen om de geldigheid van de kaart in de wagen te controleren? Tegen dat de agent er is, is de wagen ondertussen misschien al niet meer op de parkeerplaats.

 

Mijnheer de minister, kunt u overleggen met staatssecretaris Sleurs, zodat ook gemeenschapswachten en personeel van autonome gemeentelijke parkeerbedrijven toegang kunnen krijgen tot de databank, uiteraard met respect voor de privacy, wat ook geldt voor de politie?

 

Welke andere methoden ziet u eventueel om het probleem efficiënt aan te pakken? Mij lijkt het echter het meest logisch om de parkeerwachters ook de mogelijkheid te geven om na te kijken of de kaarten geldig zijn. Zij hebben er trouwens de instrumenten voor; dus investeringen zijn zelfs niet nodig.

 

Is hiervoor eventueel een wijziging van de GAS-wetgeving nodig? Zou u dat desgevallend doen?

 

19.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lanjri, ik heb een tamelijk omzichtig en uitgebreid antwoord in verband met de problematiek, die u terecht schetst.

 

In het KB van 9 maart 2014 worden de inbreuken stilstaan en parkeren opgesomd die kunnen worden gesanctioneerd met een GAS. In artikel 2, § 2, punt d,  van dat KB wordt het wederrechtelijk parkeren van een voertuig op een voorbehouden parkeerplaats zonder dat men in het bezit is van een parkeerkaart voor gehandicapten als een inbreuk omschreven. Hieronder zijn ook inbegrepen de gevallen waarbij de gehandicaptenkaart vervallen of vervalst is.

 

Actueel kunnen vier categorieën van personen die inbreuk vaststellen ingevolge artikel 21, § 4 van de GAS-wet, meer bepaald de politieambtenaren of agenten van politie, gemeenteambtenaren, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 21, § 1, eerste lid, van de GAS-wet, en personeelsleden van autonome gemeentebedrijven wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerinbreuken alsook tot de in artikel 3, derde punt van de GAS-wet bedoelde inbreuken en, ten slotte, personeelsleden van het Brussels hoofdstedelijk parkeeragentschap.

 

De gemeenschapswacht-vaststellers vallen niet onder die opsomming en zijn dus niet bevoegd om die inbreuken vast te stellen. Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de fusie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswacht en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet zijn zij immers enkel bevoegd om inbreuken vast te stellen op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van artikel 119bis, § 6, van de nieuwe gemeentewet die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.

 

De inbreuken stilstaan en parkeren, waaronder eerder vermelde inbreuk, betreffen evenwel gemengde inbreuken, zodat zij uitgesloten zijn van de vaststellingsbevoegdheid van de gemeenschapswacht-vaststellers.

 

Ik heb evenwel de intentie om voormelde wet van 15 mei 2007 te wijzigen, teneinde de gemeenschapswacht-vaststellers ook bevoegd te maken om die vaststellingen te verrichten. Op dit ogenblik is dat juridisch nog niet mogelijk. De wet moet eerst nog worden gewijzigd.

 

Uw eerste vraag dient dan ook in die zin genuanceerd te worden, aangezien alleen het personeel van autonome gemeentelijke parkeerbedrijven actueel bevoegd is om die vaststellingen te verrichten.

 

De aflevering van een parkeerkaart voor gehandicapten behoort tot de bevoegdheid van de staatssecretaris, mevrouw Sleurs. Het directoraat-generaal Personen met een Handicap bij de FOD Sociale Zekerheid is hiermee belast. Ik ben bereid met de staatssecretaris contact op te nemen om de controle op het gebruik van die kaarten zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren, met dien verstande dat vaststellers, politie of andere zoals ik eerder omschreven heb, alleen kunnen controleren op de aanwezigheid van een rechtsgeldige kaart, zonder dat ze instaan voor het beheer van de gegevens van de personen aan wie dergelijke kaarten worden afgeleverd.

 

De aflevering en het beheer van de gehandicaptenkaart valt onder de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid. In eerste instantie is het directoraat-generaal Personen met een Handicap de aangewezen instantie die naast de aflevering van de kaarten ook instaat voor het beheer ervan.

 

Daarnaast verwijs ik naar het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor personen met een handicap. Dat besluit voorziet er onder meer in dat de kaart in het geval van misbruik door een bevoegde agent kan worden ingehouden. Dat kan de bevoegde diensten van de FOD Sociale Zekerheid helpen bij het beheer van de gegevens van personen die in het bezit van een parkeerkaart zijn.

 

Omwille van coherentie lijkt het mij raadzaam dat alle categorieën van vaststellers over dezelfde mogelijkheden beschikken om na te gaan of een persoon al dan niet correct gebruikmaakt van een parkeerkaart voor gehandicapten.

 

Indien hiervoor een wijziging van de GAS-wet of andere wetgevingen noodzakelijk is, zal ik die zeker in overweging nemen.

 

19.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, uw antwoord verheugt mij in die zin dat u samen met mevrouw Sleurs wil bekijken hoe de parkeerwachten kunnen nagaan of de gebruikte parkeerkaarten geldig zijn. Ik heb ook nooit meer dan dat gevraagd. Het beheer en de uitreiking is uiteraard voor het DG Personen met een handicap. Ik vraag niet meer dan dat er bij wijze van spreke een code rood wordt gehanteerd, als de kaart niet meer geldig is. Dat is het enige wat de vaststellers zouden moeten kunnen zien.

 

Positief is ook uw bereidheid om de wetgeving aan te passen, zodat alle vaststellers de geldigheid kunnen controleren. Vandaag is er ter zake een probleem, wat leidt tot een inefficiënt optreden, waardoor velen de dans ontspringen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

20 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "een auditrapport van de AIG aangaande de luchtvaartpolitie" (nr. 15905)

20 Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "un rapport d'audit de l'AIG concernant la police aéronautique" (n° 15905)

 

20.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, mijn laatste vraag gaat over het auditrapport van de AIG aangaande de luchtvaartpolitie. Ik heb deze vraag eigenlijk al veel vroeger ingediend, in november of december. Op 14 december was ze geagendeerd in de commissie maar toen waren er te veel vragen en was ik bereid om ze om te zetten in een schriftelijke vraag. Alleen heb ik tot vandaag nog geen antwoord gekregen, waardoor ik verplicht ben om deze vraag opnieuw te stellen. Anders had ik het antwoord natuurlijk schriftelijk kunnen krijgen.

 

Naar verluidt heeft de AIG een auditrapport gemaakt aangaande de luchtvaartpolitie. Het is er gekomen in het kader van de repatriëring van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Dit auditrapport staat naast het jaarlijks rapport dat de AIG opmaakt met betrekking tot de gedwongen terugkeer van mensen zonder papieren, waarover de laatste dagen veel te doen is geweest.

 

20.02 Minister Jan Jambon: Veel?

 

20.03  Nahima Lanjri (CD&V): Wel ja, er verschenen daarover artikels gedurende drie dagen.

 

(…): (…)

 

20.04  Nahima Lanjri (CD&V): Morgen nog? Dat weet ik niet. Ik heb nog geen zicht op wat de journalisten morgen zullen schrijven.

 

Mijnheer de minister, kunt u toelichten wat de aanleiding was van de vraag om een audit? Was er een specifieke aanleiding? Was dat gevraagd naar aanleiding van een of ander incident of van problemen?

 

Wat waren de bevindingen van de AIG in het kader van de audit? Welke conclusies werden er getrokken? Wat gaat u doen met de conclusies, de aanbevelingen als die er eventueel zijn of de bevindingen?

 

Kunt u dat rapport bezorgen aan het Parlement, eventueel toegevoegd aan het schriftelijk verslag?

 

20.05 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lanjri, de commissaris-generaal van de federale politie heeft de algemene inspectie gevraagd om een audit uit te voeren betreffende het verwijderingsproces uitgevoerd binnen de luchtvaartpolitie. Het gaat dus niet om een doorlichting van de luchtvaartpolitie.

 

De centrale vraag van deze audit was hoe het verwijderingsproces wordt uitgevoerd binnen de luchtvaartpolitie. Het uitgangspunt daarbij was het deel van het verwijderingsproces, dat wordt uitgevoerd door de leden van de luchtvaartpolitie van Zaventem betrokken bij dit proces. Deze audit richtte zich op de functionaliteit van de verwijderingen, maar niet op het Team Verwijderingen binnen de sectie Luchtvaartpolitie Brussel Nationaal.

 

Het auditverslag heeft een diagnose willen geven van de wijze waarop de federale politie de onderzochte aspecten van de werking inzake verwijderingsopdrachten beheerst. Het auditverslag moet de leidinggevenden van de federale politie ertoe aanzetten om stil te staan bij de risico’s die de realisatie van de doelstellingen inzake verwijderingen in gevaar brengen en hen tevens motiveren om adequate beheersingsmaatregelen uit te werken die tegelijk ook inspelen op de noden en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden in een permanent wijzigende context.

 

De conclusies van deze audit zijn de volgende. De escorteurs voeren hun verwijderingsopdrachten professioneel en humaan uit. De luchtvaartpolitie dient haar interne werking te versterken en op een hoger organisatieniveau te brengen. Een gedeelde organisatiecultuur als voedingsbodem voor een sterke organisatie met leidinggevenden die de toon zetten, zeker op het vlak van integriteit, deontologie, people management en sterk leiderschap, is onontbeerlijk.

 

Wat de verwijderingsopdrachten betreft, heeft de LPA Brussel Nationaal maatregelen en initiatieven genomen om aan de aanbevelingen van de commissies-Vermeersch 1 en 2 en de validatiecommissie escorteurs te voldoen. Dit resulteert in een aanpak die de basisprincipes indachtig is, alhoewel niet alle aanbevelingen dezelfde aandacht hebben gekregen. Verschillende van de genomen maatregelen en initiatieven zijn aan een evaluatie, een update of een integratie toe.

 

Hoewel de focus van deze audit lag op het verwijderingsproces bij de luchtvaartpolitie, mogen de complexiteit en de gevoeligheid ervan niet uit het oog worden verloren, evenals de rol van elk van de belanghebbenden. De optimalisatie van het verwijderingsproces is geen zaak van de luchtvaartpolitie alleen. Enkel samen kunnen alle betrokken interne en externe actoren in het proces dit realiseren en zulks binnen het beleidskader van de bevoegde overheden. Afstemming en overleg tussen hen is essentieel. Zij dienen blijvend in te zetten op een integrale en geïntegreerde aanpak van de verwijderingsproblematiek, met respect voor de basisprincipes. Die basisprincipes zijn humaniteit, effectiviteit, efficiëntie en veiligheid.

 

Ten slotte, de uitvoering van een permanente monitoring, al dan niet door een specifiek interdisciplinair en onafhankelijk orgaan, is aangewezen om de integrale en geïntegreerde aanpak te bewaken, aanpassingen voor te stellen ter optimalisering van de uitvoering van het verwijderingsbeleid sensu lato, de verwezenlijkingen op te volgen en verantwoording af te leggen op politiek niveau.

 

Tot daar de aanbevelingen van de audit.

 

Wat uw laatste vraag betreft, indien het Parlement erom verzoekt, zal het rapport worden meegedeeld.

 

20.06  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, dat is ook mijn vraag, om het te bezorgen.

 

20.07 Minister Jan Jambon: U bent een deel van het Parlement, u bent niet het Parlement.

 

20.08  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, ik onthoud dat u, net als ik, van mening bent dat het, meer dan tien jaar na de aanbevelingen van het rapport-Vermeersch, belangrijk is om deze opnieuw te evalueren.

 

Mijn laatste vraag kaderde in de openbaarheid van bestuur en in het toezicht dat elk parlementslid kan hebben. Vandaar mijn vraag om dit rapport te bezorgen. Ik ging ervan uit dat het aan alle commissieleden zou worden bezorgd. De vraag gaat van mij uit en ik stel voor dat het via de commissievoorzitter onder alle commissieleden wordt verspreid, waarvoor dank.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

21 Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'extension de la flotte de drones de la police fédérale" (n° 15701)

21 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de uitbreiding van de dronevloot van de federale politie" (nr. 15701)

 

21.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le vice-premier ministre, la presse a rapporté l'information selon laquelle la flotte de la police fédérale sera bientôt dotée d'un nouveau drone disposant d'une caméra infrarouge. Cette acquisition viserait à étoffer le champ d'action des services, en particulier pour réguler le trafic lors des accidents de la route. Je me réjouis évidemment de cet investissement, qui contribue directement à la sécurité et à la mobilité de nos concitoyens. Je souhaiterais néanmoins vous poser les questions suivantes.

 

Quelles missions spécifiques seront dévolues à ce nouveau drone? Quand l'engin sera-t-il opérationnel sur le terrain? Qu'est-il prévu au niveau des ressources humaines, notamment pour la formation à son usage? Enfin, quelle sera l'affectation géographique de ce nouveau drone?

 

21.02  Jan Jambon, ministre: La direction de l'appui aérien va bientôt acquérir son troisième drone. Ce drone sera équipé d'une caméra à multi-senseurs, y compris infrarouges. Les trois drones seront mis en œuvre dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre public, de constatations d'accidents de la route, d'enquêtes judiciaires et de recherches de personnes disparues.

 

Le nouvel engin de la direction de l'appui aérien sera opérationnel d'ici quelques mois (printemps 2017). Quatre membres de cette direction sont déjà formés au pilotage de ce nouvel aéronef. Le nouveau drone sera stationné à la base centrale de la direction de l'appui aérien à Melsbroek. Le but est de le mettre à la disposition de toutes les zones de police ainsi que de toutes les directions de la police intégrée.

 

21.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

22 Vraag van de heer Veli Yüksel aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het screenen van internetsites op haatberichten" (nr. 15934)

22 Question de M. Veli Yüksel au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la détection de messages haineux sur les sites internet" (n° 15934)

 

22.01  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, bij de gruwelijke aanslag op oudejaarsnacht op een nachtclub in Istanboel zijn 39 slachtoffers gevallen. Eén van de slachtoffers was een Limburgse jongen. Daarover zijn toen op de sociale media heel wat haatberichten en racistische berichten gepost.

 

Daar is flink wat commotie over geweest. U hebt daar toen heel goed en kordaat op gereageerd. Dit was niet het eerste incident in de voorbije periode, en ik maak mij geen illusies, ook in de toekomst zullen dergelijke zaken zich jammer genoeg nog voordoen.

 

De zogenaamde Internet Referral Unit van de federale politie is sinds vorig jaar actief inzake haatberichten op de sociale media. U hebt aangegeven dat haatboodschappen, zoals naar aanleiding van de dood van de Limburgse jongen, zullen worden opgespoord en vervolgd. Ook andere misdrijven die via internet of de sociale media worden verspreid, zullen op die manier worden opgespoord en vervolgd.

 

Ik heb de volgende vragen voor u, mijnheer de minister.

 

Hoeveel personeelsleden werken op dit moment voor die eenheid van de federale politie? Zal deze eenheid nog worden versterkt? Met hoeveel FTE’s, en wat is hiervoor de timing?

 

Hoeveel misdrijven werden reeds opgespoord in 2016? Om welke inbreuken gaat het dan? Kunt u een overzicht geven van de belangrijkste inbreuken?

 

Hoeveel haatspuiers werden geïdentificeerd naar aanleiding van deze concrete zaak van het Limburgse slachtoffer van de aanslag in Istanboel? Werden die haatspuiers opgespoord? Welke straf riskeren zij?

 

22.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Yüksel, de dienst DJSOC/I2, de internetrecherche, die transversaal werkt en die belast is met de opdracht IRU, Internet Referral Unit, bestaat op dit moment uit 14 voltijdse equivalenten. Het gaat om 1 commissaris van politie, 1 hoofdinspecteur en 11 inspecteurs van politie, en 1 CALog-medewerker-niveau B.

 

De eenheid wordt in de eerste helft van 2017 versterkt met 8 FTE’s. Er komt een tweede commissaris van de politie, een tweede hoofdinspecteur en 6 inspecteurs. Deze werden geselecteerd in 2017 en zullen naar die DJSOC-eenheid in de eerste helft van 2017 worden gehaald.

 

In de bezetting voor DJSOC/I2 wordt voorzien als volgt: 10 FTE’s internetrecherche en 23 FTE’s IRU. De nog vacante plaatsen zullen in 2017 in mobiliteit geplaatst worden.

 

In totaal komen er dus 33 mensen bij. We hebben er al 22 gerekruteerd: 14 zijn er al en 8 zitten in de mobiliteit. Er moeten er dus nog 11 bijkomen in de loop van 2017.

 

Sinds de oprichting van die eenheid werd er 857 keer steun verleend in reactieve dossiers. Voor het IRU-gegeven, werden er 449 verdachte accounts doorgegeven aan de internetserviceprovider, met de vraag tot verwijdering. Deze accounts werden gelieerd aan het verspreiden van onlinehaat en/of het verspreiden van propaganda. De meest voorkomende social media accounts betreffen facebook, met177 en twitter, met 192 accounts. De resterende zijn websites, youtube of google+.

 

De inbreuken waarbij DJSOC/I2 reactieve steun heeft verleend, zijn cybercrime 18, diefstallen 6, drugs 24, fraude 48, hormonen 5, algemene info 38, openbare orde 15, pedofilie 96, mensenhandel 12, terrorisme 571, wapenhandel 23 en zelfmoord 1. De opzoekingen op social media naar onlinehaat gebeuren actueel op manuele wijze.

 

Op het moment waarop DJSOC/I2 ingelicht werd over de haatberichten over dat Limburgs slachtoffer, waren deze commentaren reeds verwijderd. Iedere burger kan commentaren melden en rapporteren aan een socialmediaverstrekker, waarbij de onlinehaat vrij snel verwijderd wordt door de socialmediaverstrekker. Vermoedelijk was dit hier dus ook het geval.

 

Momenteel hebben we een onderzoek lopen om dit te kunnen automatiseren. Dan zal een robot via een aantal sleutelwoorden niet alleen haatboodschappen maar ook andere dingen kunnen detecteren en hoeft dit niet langer manueel te gebeuren. Dat is dus work in progress Dat is de actuele stand van zaken.

 

22.03  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, bedankt voor uw uitgebreid antwoord. Deze eenheid is een belangrijke eenheid bij de federale politie, om, ook in het kader van de strijd tegen het terrorisme, toch de grenzen af te bakenen van wat kan in onze samenleving, wat valt onder vrije meningsuiting en wat niet valt onder vrije meningsuiting.

 

Ik vind het aan de ene kant goed dat de operatoren zijn opgetreden en dat ze de berichten hebben verwijderd, maar aan de andere kant vind ik het spijtig dat degenen die dit soort haatberichten hebben geplaatst, op deze manier vrijuit gaan. U hebt gereageerd stellende dat die mensen zullen worden opgespoord en gestraft, maar ze gaan natuurlijk op deze manier vrijuit.

 

Ik hoop dat uw diensten alsnog van de operatoren, van Facebook en Twitter, de informatie kunnen bekomen om die mensen alsnog te identificeren. Ik denk immers dat er voor dit soort misdrijven een symbooldaad moet worden gesteld. Ik heb in mijn inleiding gezegd dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt.

 

Ik wil trouwens heel duidelijk zijn, ook het verheerlijken van terrorisme moet in die zin aangepakt worden, laat mij dat ook duidelijk stellen. Ik vind het evenwel spijtig dat degenen die naar aanleiding van dat incident allerlei haatboodschappen en racistische boodschappen hebben gepost, vrijuit gaan. Ik hoop dat u uw diensten alsnog kunt aansporen om via de providers toch nog informatie te bekomen over die mensen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.26 uur.

La réunion publique de commission est levée à 16.26 heures.