Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

van

 

Woensdag 8 februari 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 8 février 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.32 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Brecht Vermeulen.

Le développement des questions et interpellations commence à 14.32 heures. La réunion est présidée par M. Brecht Vermeulen.

 

De voorzitter: Mevrouw Pas, uw interpellatie staat al een tijd op de agenda, vandaar dat zij nu bovenaan staat.

 

01 Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de onaanvaardbare adviespraktijk van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht inzake een aantal gewestelijke diensten die onder artikel 35 § 1 van de taalwet in bestuurszaken vallen" (nr. 197)

01 Interpellation de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments sur "les avis inacceptables rendus par la Commission permanente de contrôle linguistique en ce qui concerne certains services régionaux qui relèvent de l'article 35, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative" (n° 197)

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik kan niet in alle commissies tegelijk aanwezig zijn. Het is dus een voordeel dat deze interpellatie boven aan de agenda staat, zodat ik tijdig naar de volgende commissie kan gaan.

 

Mijnheer de minister, graag krijg ik vandaag van u een juridische uitklaring van volgdende kwestie inzake de taalwetgeving.

 

Artikel 32 van de taalwetgeving bepaalt heel duidelijk wat een gewestelijke dienst is: een dienst met een werkingsgebied dat groter is dan een gemeente maar kleiner dan het volledige grondgebied van het land. Ik heb vorig jaar aan alle ministers gevraagd welke diensten onder hun bevoegdheid onder de toepassing van artikel 35, § 1, van de taalwetgeving vallen; alle gewestelijke diensten met als werkingsgebied gemeenten uit Brussel-Hoofdstad, evenals gemeenten uit Brussel-Hoofdstad en uit het Nederlandstalig taalgebied, het Franstalig taalgebied, of beide taalgebieden tegelijk, zonder dat die het hele grondgebied bestrijken. Ik kreeg als antwoord: vier diensten, waarvan twee diensten onder de FOD Volksgezondheid vallen, één die onder de minister van Pensioenen valt, en twee diensten die onder Sociale Zaken vallen. Die vallen allemaal onder die regeling.

 

Ik heb doorgevraagd naar de taalwetgeving in die diensten. Artikel 35, § 1, bepaalt dat volgens de taalbepalingen alle personeelsleden van die plaatselijke diensten in Brussel-Hoofdstad de kennis van de twee talen zouden moeten hebben en een taalattest zouden moeten kunnen voorleggen. De ministers gaven zelf aan dat de genoemde diensten onder artikel 35, § 1, van de taalwet vallen. Uit de omschrijving van hun werkingsgebied blijkt dat ook.

 

Uit het antwoord van de ministers bleek echter ook dat bijna niemand van de personeelsleden van die diensten het vereiste tweetaligheidattest kan voorleggen. Als ik daarover doorvroeg, gaven die ministers aan dat ze helemaal niet van plan waren om maatregelen te treffen om de taalwet door die diensten te laten respecteren. Ze zochten zelfs een uitweg om dat net niet te moeten doen. Ze hadden het lumineuze idee om over het statuut van die diensten advies te vragen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De VCT heeft hen meteen op hun wenken bediend, want in haar adviezen stelt ze dat die diensten geen gewestelijke diensten zouden zijn volgens artikel 35, § 1, van de taalwetgeving. Ze noemen het centrale of uitvoeringsdiensten, met andere woorden, diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt.

 

Voor de ministers leek het probleem dan opgelost, want de personeelsleden van die diensten hoeven niet tweetalig te zijn. Dat is echter natuurlijk geen oplossing. De VCT baseert zich op een verslag van Saint-Remy uit het begin van de jaren 60. Ik heb dat verslag eens gelezen, maar ik heb in de verste verte niets gevonden dat kan onderbouwen dat die diensten inzake hun werkingsgebied centrale of uitvoeringsdiensten zouden kunnen zijn of als zulke diensten zouden kunnen worden beschouwd.

 

Die adviezen van de VCT zijn dan ook niet anders dan typevoorbeelden van de intussen absurde adviespraktijk contra legem van de VCT. Die adviezen hebben echter wel grote gevolgen. Ze zetten een basisprincipe van de taalwetgeving, dat van het werkingsgebied, volledig op losse schroeven. Ze kunnen ook als precedent gebruikt worden in andere zaken. Daarvan kunnen de gevolgen natuurlijk verstrekkend zijn en leiden tot de ondermijning van de taalwet.

 

Dit leidt ook tot tal van inconsequenties, een forse uitbreiding van de faciliteiten en allerlei vaagheden. Als die diensten, die in Brussel en in Vlaams- en Waals-Brabant actief zijn, nu plots als centrale diensten worden beschouwd – wat ze niet zijn – dan kan men zich afvragen hoe het zit met andere gewestelijke diensten die vandaag wel onder dat artikel 35, § 1, van die taalwetgeving vallen. Zijn dat ook ineens centrale of uitvoeringsdiensten? Als ze dat niet zijn, waar zit dan het verschil met die vier gewestelijke diensten waarvan de VCT nu plots vindt dat het centrale diensten zijn? Hoe zit het met equivalente gewestelijke diensten, die voor die materies bevoegd zijn voor de rest van Vlaanderen en Wallonië? Moeten zij ook plots worden beschouwd als centrale of uitvoeringsdiensten? Indien zij wel gewestelijke diensten zijn, waarom zijn zij dat dan wel en de andere vier diensten niet?

 

Dat zijn allemaal zaken die niet echt duidelijk zijn en gevolgen hebben voor de taalwetgeving, die in alle genoemde diensten van toepassing is.

 

Het zou er bijvoorbeeld kunnen toe leiden dat, wanneer een dienst plots in plaats van een gewestelijke dienst als een centrale dienst of een uitvoeringsdienst wordt beschouwd, die dienst niet, zoals tot nu toe gebeurde, enkel in de taal van het taalgebied moet worden gecommu­niceerd, maar dat zulks nu plots in beide landstalen zou moeten gebeuren.

 

Ik zie geen enkele rechtvaardiging voor de stelling dat de vier genoemde diensten, die de voorbije tientallen jaren altijd als gewestelijke diensten werden beschouwd en waarvan het personeel tweetalig zou moeten zijn, ineens tot een centrale of uitvoeringsdienst zouden worden omgetoverd, wat verstrekkende gevolgen zou hebben.

 

Mijnheer de minister, daarom heb ik de hiernavolgende vragen voor u.

 

Onderschrijft u de adviezen of stelling contra legem van de VCT?

 

Gaat het in de vier gevallen om centrale of uitvoeringsdiensten? Op welke gronden is dat in het licht van de taalwetgeving het geval?

 

Indien dat het geval blijkt te zijn, moet de redenering dan niet consequent worden doorgetrokken naar alle andere gewestelijke diensten, met als gevolg dat de faciliteiten voor anderstaligen fors worden uitgebreid?

 

Ten slotte, indien u die redenering contra legem van de VCT niet volgt, zult u dan stappen ondernemen ten aanzien van uw collega-ministers inzake de vier diensten, teneinde hen erop te wijzen dat zij wel degelijk gewestelijke diensten zijn en dat de taalwetgeving in die dossiers wel degelijk moet worden nageleefd?

 

01.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Pas, ik zal u eerst officieel antwoorden.

 

Ik moet er u, ten eerste, de aandacht op vestigen dat iedere minister binnen zijn eigen bevoegdheid verantwoordelijkheid is voor de correcte toepassing van de bestuurstaalwet die van toepassing is.

 

Ten tweede, ik wens te herhalen dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht een onafhankelijk orgaan is dat tot de wetgevende macht behoort. In die hoedanigheid brengt zij adviezen uit overeen­komstig de taalwetgeving in bestuurszaken. Zij moet dat ook doen overeenkomstig de taalwetgeving in bestuurs­zaken.

 

Ik ben niet op de hoogte van een advies dat de VCT aan de minister van Pensioenen of Sociale Zaken hebben doorgegeven. Het advies wordt door de betrokken minister aangevraagd en wordt ook aan de betrokken minister bezorgd. Zij zijn het dan ook die het advies gekregen hebben.

 

Officieel kan ik mij dus niet uitspreken over een advies dat ik niet gezien heb.

 

Ik wil echter zeggen dat ik uw interpellatie betekenisvol genoeg vind om dat verder te onderzoeken. Ik zal daar weliswaar de tijd voor nemen, maar we gaan dat eens tegen het licht houden om te zien welke verduidelijkingen we kunnen aanbrengen en of we eventueel andere initiatieven moeten nemen om de taalwetgeving op een correcte manier te laten toepassen.

 

01.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

De adviezen van de VCT zijn beschikbaar. U zou ze dus zeker en vast kunnen krijgen. Ik wil ze u ook bezorgen maar u zult ze ongetwijfeld krijgen van uw collega’s.

 

Het probleem is dat de taalwetgeving momenteel niet gehonoreerd wordt. De zaken die Nederlandstalig zijn worden wel door de Nederlandstaligen gedaan en Waals-Brabant wordt door het Franstalig personeel opgevangen. Als u dit aankaart bij uw collega’s lijkt het mij dus de beste oplossing om zulke diensten te splitsen. In Vlaams en Waals-Brabant is op die manier het probleem opgelost, omdat men dan geen tweetaligheidverplichting meer heeft. Die geldt dan enkel nog voor Brussel. Misschien is dat een suggestie die u uw collega’s kunt aanreiken.

 

Ik heb in mijn interpellatie verwezen naar alle schriftelijke vragen die ik hen heb gesteld. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de adviezen van de VCT tegen de taalwetgeving ingaan. U moet daar wel degelijk voor een oplossing zorgen. Ik kom hier zeker nog op terug.

 

Ik zal u tegenover uw collega’s al een steuntje in de rug geven met een motie van aanbeveling, om daar met uw collega’s over samen te zitten en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de taalwet in bestuurszaken strikt wordt nageleefd.

 

Moties

Motions

 

De voorzitter: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Barbara Pas

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen,

- gelet op artikelen 32 en 35, § 1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT);

- overwegende dat de regionale diensten van Medex, de Federale Gezondheidsinspectie, de Federale Pensioendienst en Famifed die voor Brussel en delen van Waals- en Vlaams-Brabant bevoegd zijn, zonder de minste twijfel als gewestelijke diensten in de zin van artikel 32 SWT moeten worden beschouwd en bijgevolg onder de taalregeling van artikel 35, § 1, van de SWT vallen;

- overwegende dat de meeste personeelsleden van deze diensten niet over het vereiste tweetaligheidsbrevet, zoals vereist conform artikel 35, § 1, beschikken om in deze diensten hun functie te kunnen uitoefenen;

overwegende dat de bevoegde ministers, om deze overtreding van de taalwet te legitimeren, in navolging van een absurd advies contra legem van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, hebben gesteld dat het hier om centrale diensten zou gaan, met andere woorden diensten waarvan het werkingsgebied het hele land bestrijkt;

overwegende dat hiermee een basisbeginsel van de SWT op de helling wordt gezet;

- overwegende dat dit ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor de equivalente gewestelijke diensten van deze administraties die de rest van het land bedienen en dit de poort opent voor een uitbreiding van faciliteiten voor anderstaligen in de eentalige gebieden,

vraagt de minister

- zijn collega’s van Leefmilieu, van Pensioenen en van Sociale Zaken te melden dat de vier vernoemde diensten wel degelijk gewestelijke diensten zijn in de zin van artikel 32 van de SWT, die wat hun taalregeling betreft onderworden zijn aan artikel 35, § 1, van SWT;

- maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de taalwet in bestuurszaken ook in deze aangelegenheid strikt wordt nageleefd."

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu l’interpellation de Mme Barbara Pas

et la réponse du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments,

- eu égard aux articles 32 et 35, § 1, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative;

- considérant que les services régionaux du Medex, de l'Inspection fédérale de la santé, du Service fédéral des Pensions et de Famifed compétents pour la Région de Bruxelles-Capitale, de certaines parties du Brabant wallon et du Brabant flamand doivent incontestablement être considérés comme des services régionaux au sens de l'article 32 des lois coordonnées précitées et sont soumis à ce titre au régime linguistique prévu par l'article 35, § 1, des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative;

- considérant que la majorité des agents de ces services ne disposent pas du brevet de bilinguisme requis conformément à l'article 35, § 1, pour exercer leur fonction dans les services précités;

- considérant que pour légitimer cette infraction aux lois linguistiques, à la suite d'un avis contra legem absurde de la Commission permanente de Contrôle linguistique, les ministres compétents ont affirmé qu'il s'agit de services centraux, c'est-à-dire de services dont les activités s'étendent à l'ensemble du territoire;

- considérant qu'un principe fondamental des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative est ainsi compromis;

- considérant que cette interprétation risque d'avoir d'énormes conséquences sur les services régionaux équivalents de ces administrations dont les activités s'étendent au reste du territoire et pourrait ouvrir la voie à une extension des facilités pour les allophones dans les régions unilingues,

demande au ministre

- de signaler à ses collègues de l'Environnement, des Pensions et des Affaires sociales que les quatre services précités sont bien des services régionaux au sens de l'article 32 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative et sont dès lors régis en matière linguistique par les dispositions de l'article 35, § 1, de cette même loi;

- de prendre des mesures de sorte à veiller à ce que les lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative soient aussi scrupuleusement respectées dans cette matière."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Veerle Heeren.

Une motion pure et simple a été déposée par Mme Veerle Heeren.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

02 Vraag van mevrouw Veerle Heeren aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de grote werkdruk bij de lokale politie en de terreurdreiging" (nr. 16161)

02 Question de Mme Veerle Heeren au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'importante charge de travail auprès de la police locale et la menace terroriste" (n° 16161)

 

02.01  Veerle Heeren (CD&V): Het zal u niet verbazen, mijnheer de minister, dat de werkdruk bij de politie op alle fronten erg hoog is. Dat is zeker ook het geval op het lokale niveau. Dat heeft onder meer te maken met de aanhoudende terreurdreiging en de aanslagen die we gekend hebben. Daardoor komt de grotere capaciteit in het gedrang die normaal gezien besteed wordt aan basisopdrachten zoals lokale interventies.

 

Ik spreek hier niet enkel uit eigen naam. We zijn met meerdere burgemeesters hier in de deze commissie. Onlangs verscheen er ook een artikel in één of ander tijdschrift van verschillende korpsoversten die dit aankaarten.

 

Tegelijkertijd worden we ook belast met federale opdrachten. We leven in een solidair land, dus vervullen alle lokale politiezones die taken ook. We hebben het al vaker gehad over de problematiek van Brussel en de nood aan bijkomende krachten. U heeft ook al gemeld dat u bijkomende krachten gaat aanwerven, bij de begrotingsbesprekingen en de bespreking van de beleidsnota. Op het ogenblik dat die krachten er ook werkelijk komen, gaan ze echter allemaal naar Brussel. U heeft het hele detacheringsverhaal heel sterk afgebouwd naar het lokale bestuur, met alle gevolgen vandien. Heel veel lokale besturen en lokale politiezones doen een beroep op die functies die gedetacheerd worden naar het lokale niveau. Dat werd de voorbije weken teruggeschroefd.

 

Als we het hebben over integrale politiezorg, dan hebben we het over het feit dat we ons naar buiten moeten richten, probleemoplossend moeten werken, betrokkenheid moeten tonen en vooral bekwame politiemensen moeten hebben. Dit heeft tot gevolg dat er overal heel veel verwachtingen worden gecreëerd, ook vanuit de bevolking. Onze politiemensen krijgen daardoor steeds meer bewakings- en beschermingsopdrachten. Zelfs wijkploegen worden ingezet voor dergelijke opdrachten.

 

Een laatste pijnpunt is het financiële. Lokale besturen nemen volgens mij meer dan ooit hun verantwoordelijkheid op financieel vlak. Dat is althans mijn ervaring. We werken toch ook met verschillende gemeenten samen in onze regio. Dat komt eigenlijk niet onder druk, omdat wij weten dat dit onze verantwoordelijkheid is. Dat een groot deel van het lokale budget via betoelaging naar de politie gaat, is bij mijn weten in de regio waar ik actief ben nog nooit in vraag gesteld.

 

Als de druk natuurlijk zo groot wordt dat men nog maar heel moeilijk een beroep kan doen op de federale politie, enerzijds, en als men ervaart dat detachering onmogelijk wordt, anderzijds – men heeft die ook teruggeschroefd –, dan moet men zich de vraag stellen wat men op het lokale niveau nog moet doen en met welke middelen.

 

Dat is een ruimer debat waard en het overstijgt mijn vraag om uitleg, maar naar aanleiding van het artikel dat ik las dacht ik dat ik het toch nog eens op een of andere manier te berde moest brengen.

 

Er wordt van politiemensen heel veel verwacht, net zoals van militairen. Het hele psychologische aspect van de job is niet onbelangrijk. Heel veel politiemensen kunnen vandaag niet om met de druk. Dat is ook een van de redenen waarom wij worden geconfronteerd met veel ziekteverzuim. Men krijgt gemiddeld drie à vier rustdagen per maand. Dat is echt niet veel, als men weet dat een maand 31 dagen telt. De druk wordt dus almaar groter en de vraag is hoe men daar in godsnaam mee moet omgaan. Is men daar op het federaal niveau mee bezig, vanuit de FOD, om de lokale politiezones daar ook in te ondersteunen?

 

Wij leven al bijna een dik jaar onder terreurniveau 3. Ik stel mij soms de vraag of wij daar nog ooit van af zullen geraken of dat het iets is waarmee wij permanent zullen moeten leven. Als het iets is wat een heel lange periode, verschillende jaren, zal aanhouden, dan is de vraag op welke manier de politiediensten zullen worden georganiseerd. Denkt u zelf aan een reorganisatie? Hoe moeten wij daarmee omgaan?

 

Zoals ik zei, begin ik uit de solidariteitsgedachte: wij moeten allemaal, in heel het land, solidair zijn met Brussel. Dat is waar. U hebt aangegeven dat u bijkomende manschappen zult inzetten, maar uiteindelijk is er ook een grens aan wat men fysiek aan man- en vrouwkracht kan afdragen, vandaar mijn vraag. Op welke manier zult u op korte termijn, in 2017, het manschappentekort in de zone Brussel kunnen invullen, zodat er weer ruimte kan komen voor de rest van ons land?

 

02.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Heeren, ik had oorspronkelijk meer vragen van u gekregen, maar u hebt nu een hele uitleg gegeven om dan een tamelijk eenvoudige vraag te stellen.

 

Hoe zullen wij dat opvangen? Op de enige manier waarop het kan, namelijk met bijkomende rekruteringen en met federale en lokale inspanningen. Voor de lokale inspanningen kan ik niet opdraven in Brussel, voor de federale inspanningen kan ik dat wel.

 

Alle manschappen die wij hebben beloofd in het kader van het Kanaalplan worden momenteel inderdaad ingevuld door bijeen te schrapen – sorry voor het woord –, hetzij uit federale diensten, hetzij in het kader van HyCap-regelingen uit lokale diensten. Dat is geen duurzame oplossing. De duurzame oplossing zal er komen vanaf 1 mei.

 

Momenteel worden in totaal 400 mensen opgeleid, die eind april zullen afstuderen. Daarvan zijn er 300 toegewezen aan het Kanaalplan in Brussel en de kanaalzone. Dan valt de fase van het bijeenschrapen van 300 mensen om hen daar op het terrein te hebben omdat we hen daar nu al nodig hebben, weg. Daarnaast moet ook de lokale politie in Brussel haar kaders opvullen. Dat moet ook gebeuren. Ten slotte – dat heb ik in deze commissie al meermaals gezegd –, zijn we samen met de lokale en de federale politie een nieuwe HyCap-regeling aan het uitwerken.

 

Ik weet dat de huidige, nog vigerende HyCap-regeling in de stresssituatie die we in 2016 hebben gekend, haar limieten heeft aangetoond. Wij zijn een nieuwe HyCap-regeling aan het uitwerken.

 

Ik heb in 2016 1 600 mensen aangeworven, we werven dit jaar 1 400 mensen aan en volgend jaar nog eens 1 400 mensen om de gedeconcentreerde federale reserve en de centrale federale reserve aan te vullen en op het niveau te brengen dat is voorzien. Die reserves werden tijdens de vorige regering helemaal weggehaald. Ik heb hier ook al een aantal keren herhaald dat men vandaag de politieke beslissing kan nemen – wij hebben die een jaar geleden genomen – om bijkomend aan te werven, maar daar gaat tijd over.

 

Ik heb de capaciteit van de politiescholen. Dat is een gegeven, en er is de tijd die nodig is om te rekruteren, te selecteren en op te leiden. Ik wens in geen van die drie fases de factor tijd in te korten en dus aan kwaliteit in te boeten. Een opleiding duurt nu eenmaal een jaar en ik meen dat dit zelfs vrij kort is. Als men kijkt naar de opleidingen van politiemensen in de toekomst dan zal die opleiding zeker worden verlengd want een jaar is eigenlijk te kort. Als ik kijk naar de selectie en de selectiegesprekken om te bekijken wie geschikt is om te worden toegelaten tot een opleiding, dan vergt dit inspanningen en tijd. Men kan daar niet veel op toegeven.

 

Gelukkig zijn wij nu in een context aanbeland dat er elke maand mensen de politieschool zullen verlaten om “de gaten” op het lokale en federale niveau op te vangen. Vanaf 1 mei zullen er 300 man minstens gedurende drie jaar worden ingezet voor het Kanaalplan. Op die manier zal de versterking in de Brusselse zones van federale en lokale diensten kunnen wegvallen.

 

02.03  Veerle Heeren (CD&V): Kunt u wat meer uitleg geven over de herwerkte regeling van HyCap?

 

Daarnaast is er ook het psychologische aspect van de job. Ik heb daar zelf ook geen antwoord op, maar ik neem aan dat de federale politie daar bezig mee is. We worden geconfronteerd met heel veel uitval en dan heb ik het nog niet over de verschillende verlofstelsels waarop iedereen recht heeft. Dit maakt het toch wel bijzonder moeilijk.

 

02.04 Minister Jan Jambon: U vroeg naar de situatie in Brussel. Ik heb er geen probleem mee dat u nu een bijkomende vraag stelt.

 

Wat de HyCap-regeling betreft, sta mij toe dit nog even uit te stellen. De lokale en federale politie finaliseren momenteel hun voorstel. Dit wordt in de loop van deze maand op het coördinatiecomité besproken. Als we dit valideren, kan ik dat communiceren. Het heeft geen zin werkhypothesen te communiceren.

 

02.05  Veerle Heeren (CD&V): Ik heb de indruk dat men daar op het lokale niveau geen zicht op heeft. Ik weet niet hoe de doorstroming van de communicatie verloopt.

 

02.06 Minister Jan Jambon: Als het niet belangrijk was, zou ik me er niet mee bezighouden.

 

02.07  Veerle Heeren (CD&V): Wij vinden dit meer dan ooit belangrijk.

 

En dan het psychologische aspect?

 

02.08 Minister Jan Jambon: Ik kan u daarover het volgende zeggen.

 

De aspecten rond het psychologisch beheer van situaties die agenten en inspecteurs van de politie tegenkomen, krijgen in de opleiding bijzondere aandacht. Ik ben van mening dat die aandachtsgraad zeker moet worden gehandhaafd en eventueel zelfs verhoogd. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bijzonder moeilijke context waarmee politiemensen vandaag worden geconfronteerd.

 

Ik wil ook nog eens benadrukken dat er, enerzijds, de opleiding is en, anderzijds, de aansturing en omkadering op het niveau van de politiediensten zelf. Men kan mensen opleiden, maar die opleiding vervaagt. De aansturing, de human resources in de politiezone zelf is daarbij erg belangrijk.

 

Wat uw vraag betreft rond de opleidingen en de aandacht voor deze zaken daarin, is er eerst en vooral de basisopleiding. In de basisopleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan deze problematiek wat de opleiding van de leden van het operationeel kader betreft. In de bestaande opleiding tot inspecteur die van toepassing is in de politiescholen sedert oktober 2015 – alle mensen die nu in de politiescholen zitten genieten die opleiding – komt in verschillende transversale clusters Stressbeheer aan bod, voornamelijk in de cluster 12, Maatschappelijke Oriëntering, waarin een van de te verwerven competenties is dat de aspirant-inspecteur zich bewust wordt van de structurele en maatschappelijke oorzaken en gevolgen van stress. In cluster 15, Geweld en Stressbeheer, worden onder andere volgende competenties nagestreefd: omgaan met stress en opbouwen van weerbaarheid, stresssignalen bij zichzelf en andere herkennen, technieken voor stressbeheer toepassen en emotionele stabiliteit verhogen. In de basisopleiding aspirant-agent van politie, dus de laagste graad van de politie, worden eveneens 12 uren gewijd aan welzijn op het werk en stressbeheer.

 

Verder zijn er de specifieke opleidingen van het psychosociale type, in het bijzonder deze rond stressbeheer. Deze kennen een groot succes en de vraag ernaar is aanzienlijk, wat gezien de context – die u ook geschetst hebt – natuurlijk makkelijk te begrijpen valt. De politiescholen doen hun uiterste best om daaraan tegemoet te komen. Deze opleidingen worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd om nog beter aan de behoeften te beantwoorden. Ik geef enkele voorbeelden van dergelijke opleidingen: de talrijke voortgezette opleidingen van het psychosociale type die aangeboden worden op het niveau van de politiescholen, ik denk in eerste instantie aan de opleiding rond stressbeheer en de opleiding rond het gebruik van geweld tegen politieambtenaren die een luik omvatten over de psycho-medisch-sociale aspecten en een luik over het welzijn en de veiligheid op het werk. Verder denk ik aan de verschillende opleidingen aangeboden rond het beheer van conflicten en de gecertificeerde opleiding zelfmoordpreventie, stressbeheer en actief luisteren, voorzien voor de leden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten. Deze opleiding werd door een groot aantal onder hen reeds gevolgd. Tevens gaat het om de opleidingen HRM, stress en burn-out, HRM en beheer van stresssituaties voor de HR-verantwoordelijke en de medewerkers.

 

Tot slot, komen bepaalde vragen inzake welzijn op het werk en stressbeheer ook ter sprake in andere bestaande opleidingen die niet direct te maken hebben met de problematiek. Ik denk daarbij aan de voorbereidende opleiding voor gespecialiseerde hoofdinspecteurs en commissarissen en aan de opleiding coaching of nog de opleiding actief luisteren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vraag nr. 16285 van mevrouw Katja Gabriëls is uitgesteld.

 

03 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la mise en oeuvre du système PNR belge pour le trafic ferroviaire international à grande vitesse" (n° 16297)

03 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de invoering door België van het PNR-systeem voor het internationale hogesnelheidstreinverkeer" (nr. 16297)

 

03.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, je reviens à notre vieil amour commun: le PNR.

 

03.02  Jan Jambon, ministre: (…)

 

03.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Ce sont, en tout cas, des centres d'intérêt communs.

 

Après le vote de votre projet de loi le 22 décembre dernier à la Chambre, vous avez profité de la réunion informelle des ministres européens de l'Intérieur qui se déroulait le 26 janvier dernier à Malte pour discuter du système PNR concernant les trains à grande vitesse à mettre en œuvre avec les pays, comme l'a indiqué votre porte-parole, "avec lesquels nous avons une connexion directe".

 

Dans un article publié le 8 janvier dernier dans le journal britannique The Times, les oppositions du secteur touristique sont rappelées, ce surtout que les cas récents de fermeture ou de restriction aux frontières en Europe (contrôle d'identité) ont entraîné d'importantes complications pour les voyageurs. Dans cet article, votre porte-parole précise même ce qui suit: "Idéalement, nous aimerions pouvoir dire que, du point de vue de la sécurité, ces billets de train ne peuvent plus être vendus moins de douze heures avant le départ."

 

Le 16 janvier dernier, la European Passengers’ Federation (EPF) écrivait une lettre aux membres de la commission des Transports du Parlement européen pour leur faire part de sa totale opposition à la mise en œuvre d'un PNR frappant les trains. Sa principale objection est l'obstacle que ce type de mesure représente pour le transfert modal entre les moyens de transport polluants et le train. Ainsi, l'Association d'usagers du train a fait remarquer que, lorsque la Suède et le Danemark ont réinstauré, entre 2015 et 2016, la vérification systématique des documents d'identité pour les voyageurs en train sur le pont frontalier d'Oresund, la fréquentation de ce moyen de transport avait baissé de 12 % sur une seule année. L'EPF insiste également sur l'absurdité sécuritaire de ce type de mesure: les files qui immanquablement se créeront dans les gares deviendront des cibles aisées pour d'éventuels terroristes.

 

Monsieur le vice-premier ministre, vos arrêtés royaux en cours de préparation pour la mise en œuvre d'un PNR concernant les trains transfrontaliers à grande vitesse prévoiront-ils bien l'impossibilité pour les opérateurs ferroviaires de vendre des tickets de dernière minute et/ou moins de douze heures avant le départ?

 

Confirmez-vous que seules les personnes dont le personnel de bord aura vérifié la concordance entre le billet et le document d'identité pourront, à l'avenir, emprunter les trains à grande vitesse transfrontaliers?

 

Comment envisagez-vous de gérer le risque de report de danger terroriste entre ces lignes à grande vitesse et les lignes ferroviaires régionales transfrontalières, pour ne pas parler des véhicules automobiles individuels que des terroristes ont déjà empruntés?

 

Quelles mesures techniques et financières prévoyez-vous de mettre en œuvre afin de prévenir le danger représenté par les files qui se créeront dans les gares internationales de notre pays suite à la mise en œuvre de ce système? Je pense ici aux files qu'on a pu voir, par le passé, à Brussels Airport, suite à des mesures qui avaient été prises et qui, entre-temps, ont été supprimées.

 

03.04  Jan Jambon, ministre: Et qui n'ont rien à voir avec le PNR mais bon! Repetitio est mater studiorum. Je vais mettre toutes mes réponses sur une clé USB et quand vous en aurez l'envie, vous pourrez immédiatement les consulter. Je vais les réécouter parce tout ce que vous avez demandé, j'y ai déjà répondu à plusieurs reprises et - c'est mon style -, je ne change normalement pas d'avis s'il n'y a pas de nouveaux éléments.

 

Le jeudi 26 janvier 2017, la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni ont en effet abouti à un accord sur le lancement d'une task force qui élaborera, par le biais d'un projet pilote, une proposition commune sur l'application du PNR aux trains à grande vitesse. Ce signal important démontre que la Belgique n'est pas seule dans son approche relative aux trains à grande vitesse, mais que ses pays voisins la soutiennent et se rallient à son avis. De plus, cet accord répond à la demande du secteur, à savoir que les différents pays appliquent une même approche dans un souci d'uniformité.

 

À présent, permettez-moi d'apporter une réponse à toutes vos questions. L'affirmation selon laquelle la réservation n'est plus possible à moins de 24 heures avant le départ est fausse. La loi-cadre belge en matière de PNR et donc également les arrêtés royaux qui en découlent n'interdisent aucunement les réservations last minute ou les billets non nominatifs. Évidemment, nous encourageons autant que possible les transporteurs à délivrer des billets nominatifs mais il n'y a aucune obligation prévue.

 

Deuxièmement, la législation belge PNR prévoit un contrôle de la conformité entre le billet de voyage et un document d'identité. La manière dont ce contrôle de conformité s'effectuera sera définie spécifiquement par secteur dans nos arrêtés royaux - par secteur et après concertation avec le secteur. L'objectif est de concilier les intérêts de sécurité de la société et les intérêts commerciaux.

 

Troisièmement, afin d'éviter la création d'un effet de déplacement pour les voyages à l'intérieur de l'Union européenne en introduisant le système uniquement pour le secteur aérien, la Belgique a décidé d'impliquer, dès le départ, les trains à grande vitesse dans la portée de la loi PNR. Je tiens à souligner que le PNR n'est qu'une des dix-huit mesures prises par ce gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. D'autres mesures comme le réseau de caméras ANPR qui est en cours de développement ou les contrôles frontaliers ad hoc peuvent à leur tour contribuer à résoudre la problématique du transport par voiture.

 

L'ensemble de ces mesures doit permettre de renforcer la sécurité dans notre société. Finalement, l'objectif de la task force est précisément de lutter, en collaboration avec les transporteurs ferroviaires, contre la problématique des files. Je ne peux pas encore me prononcer sur les conclusions de cette task force.

 

Vous avez fait référence aux files du premier jour après la réouverture de l'aéroport de Zaventem. À ce moment-là, nous avons contrôlé de manière approfondie chaque personne, chaque passager à son arrivée. Pas seulement les passagers, mais également les visiteurs: toutes les personnes qui arrivaient à Zaventem. Un contrôle approfondi, cela signifie aussi ouvrir les sacs. Il est clair qu'ici, ce n'est pas du tout le but. Mais je peux revenir à tous ces détails une fois que cette concertation aura eu lieu et que nous aurons un arrêté royal.

 

03.05  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Tout d'abord, vous avez bien cité la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mais pas l'Allemagne. J'ai bien entendu: l'Allemagne ne fait pas partie du projet; or nous avons des relations ferroviaires avec l'Allemagne aussi, c'est donc important.

 

Je ne vais pas vous répéter que la raison pour laquelle vous mettez en oeuvre un PNR pour les trains à grande vitesse est l'attentat manqué dans le Thalys. Souvenons-nous en! C'est en tout cas comme cela que c'est expliqué dans le développement de votre projet de loi. Sachez que ce terroriste, qui heureusement a été arrêté par deux militaires américains, avait acheté un billet de dernière minute. Si votre arrêté royal rend possible l'achat de billets en dernière minute, il ne permettra pas d'empêcher un terroriste de le faire. Donc quel est le sens d'un PNR pour les trains?

 

Vous aviez déjà l'opposition de la DG Transports de la Commission européenne. Vous avez reçu une lettre de trois commissaires en charge de la sécurité au niveau européen, et aujourd'hui, les membres de l'EPF (European Passengers’ Federation), qui inclut des associations belges comme TreinTramBus, Navetteurs.be ou le Vlaamse Reizigersbond, sont extrêmement clairs et sont opposés au principe de ce PNR, qui va à l'encontre du transfert modal de la voiture vers le train.

 

Il est clair que la mise en oeuvre du PNR dans les trains à grande vitesse va reporter le danger vers les lignes régionales transfrontalières, dont vous n'avez pas parlé. Il faudrait analyser dans le détail le trajet exact d'Anis Amri en Allemagne vers la Belgique, en passant par la France et les Pays-Bas jusqu'en Italie, et j'espère qu'on pourra le faire un jour ensemble et sereinement. Mais il est probable qu'Anis Amri n'a pas pris de train à grande vitesse réservé à l'avance, et a probablement pris des trains transfrontaliers qui n'étaient pas à grande vitesse.

 

Par conséquent, la mise en œuvre du PNR pour les trains à grande vitesse ne répond pas aux dangers observés pour le moment. Le contrôle systématique des billets de train et de la carte d'identité ou du passeport va évidemment provoquer des files dans les gares, lesquelles ne sont pas organisées pour y remédier.

 

Enfin, monsieur le ministre, à force de réfléchir à cette question, je me suis demandé si, du point de vue de la proportionnalité et de l'efficacité, il ne serait pas plus utile de ne contrôler de façon extrêmement efficace et approfondie que le parcours des personnes qui réservent leur voyage à la dernière minute - puisque la plupart des terroristes ont emprunté des trains de cette manière. De la sorte, vous vous concentreriez sur une partie fort restreinte de la population. Nous savons que c'est là que réside le problème.

 

En tout cas, la mise en œuvre de cette mesure m'inquiète grandement. C'est le cas d'autres personnes en Europe, comme les Allemands, je présume, puisqu'ils ne font pas partie de ce projet pilote.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vragen nrs 16349, 16350 en 16351 van mevrouw Kattrin Jadin worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

04 Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'état et la disponibilité du matériel de la zone de police Midi" (n° 16377)

04 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de verouderde staat en de beschikbaarheid van het materieel van de politiezone Zuid" (nr. 16377)

 

04.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, récemment, la presse révélait que les membres du personnel de la Brigade Anti-Criminalité de la zone de police Midi, opérant dans les communes bruxelloises d'Anderlecht, de Forest et de Saint-Gilles, effectuaient leurs opérations quotidiennes avec un équipement obsolète. Il semblerait, en effet, que les gilets pare-balles dont se servent les policiers aient dépassé leur date de péremption depuis près d'un an.

 

Les policiers sont également en charge du transfert de détenus, dont ceux dits de niveau 2, considérés comme dangereux. Pour ce faire, ils disposent bien entendu d'un gilet pare-balles mais, en raison du nombre de transferts de détenus enregistrés ces derniers mois et de la pénurie d'équipements, certains gilets ont dû être empruntés à d'autres services de police.

 

Monsieur le ministre, il s'agit d'une situation préoccupante pour les forces de l'ordre, qui assurent au quotidien des actions méritoires dans des conditions très difficiles. Pouvez-vous confirmer la situation qui touche les membres du personnel de la Brigade Anti-Criminalité de la zone de police Midi? Concrètement, quel est l'état des lieux s'agissant de l'équipement en gilets pare-balles? Quels éléments permettent d'expliquer qu'une telle situation, tant au niveau de l'équipement périmé qu'au niveau du manque de matériel, puisse se produire au sein des forces de police? Quelles mesures ont déjà été retenues pour apporter des solutions à cette problématique? Enfin, pouvez-vous nous indiquer si des situations similaires sont connues dans d'autres zones de police à Bruxelles ou ailleurs dans le pays?

 

04.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Calomne, je suis toujours au service des parlementaires. Je vais vous fournir des informations sur une zone pour laquelle je n'ai pas de responsabilité.

 

Selon les informations obtenues auprès de la zone de police locale Midi, les policiers de cette zone disposent tous de gilets pare-balles classiques, de classe 3. Le dépassement de la date de péremption concerne uniquement certains gilets de classe 4, spécifiquement conçus pour résister aux armes de guerre. La Brigade Anti-Criminalité (BAC) de la zone Midi, composée de 24 unités, disposait de 20 gilets classe 4 collectifs périmés en 2016. Avant la menace terroriste, l'usage des gilets classe 4 était limité au transfert des détenus et, par conséquent, cette quantité était suffisante.

 

On notera, comme l'indique le rapport de la société Safeguard Clothing, que la validité des gilets de classe 4 est considérée par les fabricants comme illimitée.

 

En 2015, dans le contexte de la menace terroriste, 75 porte-plaques, dont 12 pour la BAC, permettant de transformer un gilet de classe 3 en classe 4, ont été commandés.

 

En ce qui concerne votre deuxième question, en 2016, 80 nouveaux porte-plaques permettant l'usage de classe 4 ont été commandés par la zone Midi parmi lesquels 15 sont réservés à la BAC. Ils ont été livrés à la mi-janvier de cette année.

 

Pour ce qui est de votre troisième question, il n'est matériellement pas possible, vu le délai imparti, de consulter les 188 autres zones de police du pays à ce sujet. Si vous êtes vraiment intéressé, envoyez-moi une question écrite et nous ferons la recherche pour vous.

 

04.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie.

 

Effectivement, cela ne ressort pas de votre responsabilité et je ne mettais celle-ci nullement en cause. Mais, à la lecture de ces éléments dans la presse, il m'était revenu que cela suscitait quelques inquiétudes. C'est la raison pour laquelle je souhaitais savoir s'il vous était revenu que cela s'était produit dans d'autres communes et dans d'autres zones de police du pays.

 

Je vous remercie d'ores et déjà pour les éléments de réponse que vous avez pu me communiquer par rapport à cette situation particulière de cette zone en Région bruxelloise.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vraag nr. 16411 van mevrouw Lahaye-Battheu wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

Mevrouw Lambrecht is nog niet aanwezig, maar we zullen nog eens proberen haar te contacteren. Ze heeft alleszins aangekondigd dat ze zou komen.

 

Vraag nr. 16447 van de heer Kir wordt uitgesteld, evenals vraag nr. 16449 van de heer Blanchart. Vraag nr. 16451 van mevrouw Lahaye-Battheu wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

05 Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'attribution d'un contrat de nettoyage par le SPF Intérieur" (n° 16473)

05 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de gunning van een schoonmaakcontract door de FOD Binnenlandse Zaken" (nr. 16473)

 

05.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, la présente question est plus directement liée à des faits de la vie quotidienne que les précédentes.

 

Ce 23 janvier, l'Union Générale Belge du Nettoyage (UGBN) a publié un communiqué s'étonnant des conditions d'un contrat de nettoyage récemment conclu par le SPF Finances. En effet, d'après l'UGBN, ces conditions sont "bien en dessous des prix normaux du marché" et sont "impossibles à réaliser avec de la main-d'œuvre aux salaires et aux conditions en vigueur". En d'autres termes, l'Union accuse le SPF Finances de participer d'une dynamique de dumping social dans le cadre de la conclusion d'un marché public de nettoyage.

 

Elle indique que le marché a été accordé à un prix horaire moyen de 16,91 euros alors que le salaire horaire d'un nettoyeur ordinaire atteint au moins 21 euros, cotisations sociales incluses mais coûts d'équipement et d'encadrement exclus. En incluant ces deux dernières variables, le salaire approche alors 25 euros par heure.

 

L'UGBN a également indiqué que "Au SPF Intérieur, une situation similaire risque d'apparaître", dès lors qu'un autre marché public serait en cours de négociation. Il s'agit de s'assurer que ce ne sera pas le cas alors que le gouvernement fédéral annonce vouloir lutter contre le dumping social et inclure dans les marchés publics des clauses éthiques et sociales.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous qu'un contrat de nettoyage a récemment été attribué par le SPF Intérieur ou le sera prochainement? Quelles sont les prestations visées? Sur quelle durée et quel montant porte-t-il?

 

S'il a déjà été attribué, pouvez-vous me dire quel prix horaire est prévu par ce contrat pour les prestations de nettoyage?

 

Pouvez-vous m'indiquer quelles clauses sociales étaient ou seront intégrées au cahier spécial des charges?

 

Disposez-vous de garanties fermes quant au non-recours par l'adjudicataire au dumping social et au paiement d'un salaire correct (salaire + cotisation sociale) à ses travailleurs? Quel contrôle sera-t-il effectué pour le garantir?

 

Les pouvoirs publics doivent en effet montrer l'exemple en la matière.

 

05.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, monsieur Gilkinet, je suis entièrement d'accord avec vous. Je peux vous dire que le marché visé n'a pas été attribué. En effet, à la suite d'une procédure au Conseil d'État, il a été décidé de renoncer à la passation de ce marché. Le pouvoir adjudicateur examine actuellement l'organisation d'un nouveau marché de nettoyage en tenant compte de cet arrêt. Les modalités de contrôle pour éviter le recours au dumping social seront spécifiées dans le cahier spécial des charges qui est en cours d'élaboration.

 

Je peux par ailleurs vous expliquer la raison de cette grande différence de prix horaire entre 16,91 euros et 25 euros.

 

Cela s'explique par le fait que la firme d'entretien initialement désignée relevait de l'économie sociale. Elle emploie du personnel handicapé ou exclu du circuit traditionnel de l'emploi.

 

Mais, comme je l'ai indiqué dans ma réponse, le marché n'a finalement pas été attribué.

 

05.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions.

 

Comme je le disais, les pouvoirs publics doivent pouvoir montrer l'exemple et inclure, dans les marchés publics à conclure, des clauses qui s'assurent qu'il n'y a pas de dumping social. Je n'assimile évidemment pas le recours à des opérateurs de l'économie sociale à du dumping social. Il s'agit de deux choses différentes. On peut tout à fait réserver des marchés publics spécifiquement à ce type d'opérateurs qui permettent à des personnes handicapées notamment d'accéder à l'emploi.

 

Toujours est-il que les SPF, le SPF Intérieur comme le SPF Finances et tous les autres, doivent vraiment, dans le cadre des marchés publics, prévoir des clauses qui permettent d'éviter des situations qui ne sont pas souhaitables d'un point de vue social et économique. J'espère que vous y serez attentif sur la base de cet arrêt du Conseil d'État qui a annulé le marché qui avait été conclu par le SPF Intérieur. Nous y serons également attentifs dans le futur.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la sécurité des agents des services de secours" (n° 16499)

06 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de veiligheid van de hulpverleners" (nr. 16499)

 

06.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le vice-premier ministre, les agents des services de secours, notamment les corps de pompiers et les équipes d'intervention médicale d'urgence, ont récemment tiré la sonnette d'alarme face à la recrudescence de l'agressivité au sein de la société. À cet égard, interrogé dans un quotidien, le président de la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique déclarait ceci: "Si nous n'avons pas de chiffres précis à donner, il est très clair que la violence verbale mais aussi physique est de plus en plus importante à l'égard des pompiers et/ou des ambulanciers, lors de nos interventions. C'est une des très grandes difficultés que nous rencontrons dans les différentes zones de secours. L'agressivité des personnes à notre égard n'est plus rare. Elle est principalement verbale, même si des agressions physiques sont également à déplorer (...) Les secouristes blessés n'auront aucune utilité pour les victimes, d'autant plus que ces situations retardent les secours à apporter, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques."

 

Monsieur le vice-premier ministre, si les estimations sont exactes, il y aurait une agression subie chaque mois par un pompier en Région bruxelloise. C'est la raison de mes questions car ces faits sont préoccupants et ils appellent évidemment une réaction forte de la part des pouvoirs publics, pour protéger celles et ceux qui sont amenés à nous protéger au quotidien.

 

Disposez-vous d'un état des lieux objectivé de ces agressions dont sont victimes les agents des services de secours? Concrètement, quel est l'état de la situation? Observe-t-on effectivement une recrudescence de ces actes d'incivilité et, plus grave, d'agression envers ces différents agents? Quelles sont les mesures qui sont actuellement déployées par vos services ou à l'étude, pour renforcer encore la sécurité de ces agents des services de secours? Quels mécanismes sont-ils prévus pour mieux lutter contre ces violences verbales mais aussi physiques qui sont, je le répète, inacceptables et injustifiées?

 

06.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Calomne, mes services ont déjà eu connaissance de cas d'agression ou de violence à l'égard des pompiers dans l'exercice de leur mission. À l'heure actuelle, le modèle de rapport d'intervention que les zones de secours doivent utiliser comprend des cases à cocher permettant de récolter les données relatives aux agressions contre les pompiers. Les zones de secours ont déjà commencé à envoyer leurs rapports d'intervention via l'application informatique en cochant ces cases. Les rapports transmis sont actuellement en train d'être consolidés par mes services.

 

Entre-temps, j'ai pu faire usage des données enregistrées par les services de police dans les procès-verbaux initiaux et repris dans la banque de données nationale générale.

 

Il est constaté que le nombre de faits enregistrés contre les métiers d'intérêt général, sauf la police, est plus ou moins constant pour la période entre 2013 et 2015. Plus spécifiquement, pour des faits enregistrés contre du personnel médical, dont les ambulanciers font partie, 175 délits ont été notés. Je possède des chiffres plus précis, mais je propose que vous introduisiez une question écrite afin que nous vous donnions tous les détails.

 

S'agissant des autres délits - outrage, menace ou d'autres formes de violence -, l'information recensée dans la Banque de données nationale générale (BNG) ne permet pas de fournir des données suffisamment fiables ou complètes. En d'autres mots, il n'est pas possible de transmettre des données fiables sur les victimes vu que les informations qui permettent de spécifier la catégorie de victime, dans ce cas-ci agent de service de secours, ne sont pas soumises à une obligation d'enregistrement.

 

Certaines mesures visant à assurer la sécurité des pompiers pour les besoins de l'intervention même peuvent constituer une mesure de protection en cas de violence à leur égard. Ainsi, les pompiers sont équipés de radios ASTRID disposant d'un bouton urgence qui, d'une simple pression, les met en contact direct avec un centre 112. Certaines zones ont également installé des black box track & trace dans leurs véhicules afin de pouvoir déterminer à tout moment l'endroit où se trouve le véhicule.

 

Pour le reste, la demande prioritaire du terrain est d'assurer la sécurité des pompiers compte tenu des risques liés à l'intervention. Ces risques ne sont pas induits par des personnes violentes mais par les circonstances de l'incident. C'est la raison pour laquelle c'est une politique d'achat d'équipement de protection individuel qui est favorisée, notamment par le biais de la dotation fédérale que les zones reçoivent.

 

Je vous informe également que le fait de s'en prendre à un pompier dans l'exercice de ses fonctions est une circonstance aggravante, prévue par l'article 410 bis du Code pénal introduit dans le Code par la loi du 20 décembre 2006 modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus sévèrement la violence contre certaines catégories de personnes, dont les pompiers.

 

06.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie.

 

Je prends bonne note de vos différents éléments de réponse, même si j'introduirai pour le surplus une question écrite, comme vous me l'avez suggéré.

 

Votre réponse me conforte dans ma réflexion à propos de ces métiers exercés par des personnes qui, outre le fait d'être amenées à nous protéger en prenant déjà des risques dans le cadre des interventions, sont encore menacées par des éléments extérieurs de violence verbale ou physique. C'est interpellant et nous y resterons attentifs.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 16504 van mevrouw Lahaye-Battheu wordt omgezet in een schriftelijke vraag en vraag nr. 16510 van de heer Kir wordt uitgesteld. Aangezien zij niet aanwezig zijn, worden de samengevoegde vragen nrs 16420 van mevrouw Lambrecht en 16444 van de heer Demon uitgesteld.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.27 uur.

La réunion publique de commission est levée à 15.27 heures.