Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Woensdag 8 februari 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 8 février 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.52 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Rita Bellens.

Le développement des questions et interpellations commence à 14.52 heures. La réunion est présidée par Mme Rita Bellens.

 

01 Question de M. Paul-Olivier Delannois au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'évaluation de l'implémentation des accords de Tournai II" (n° 15834)

01 Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de evaluatie van de implementatie van de akkoorden van Doornik II" (nr. 15834)

 

01.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, en juillet 2016, je vous avais interrogé en commission au sujet des Accords de Tournai II. Je vous demandais si vous aviez pu discuter avec votre homologue français, Jean-Marc Ayrault, des possibilités d’amélioration de ces accords pour répondre à la réalité de terrain à laquelle sont confrontés nos policiers.

 

En effet, j’estime qu’il faut aller encore plus loin dans les moyens attribués aux policiers belges et français dans la lutte contre certains délits, notamment la petite délinquance - qui est leur lot quotidien en zone transfrontalière. Vous m’expliquiez dans votre réponse qu’un groupe de travail préparait une première évaluation de l'exécution de ces accords.

 

Pourriez-vous, monsieur le ministre, me dire si l’évaluation a été finalisée? Si oui, que révèle-t-elle? Quelles conclusions pouvez-vous en tirer? Enfin, du côté belge, de réels moyens seront-ils mobilisés pour augmenter le nombre de patrouilles mixtes à la frontière franco-belge?

 

01.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Delannois, dans le cadre des Accords de Tournai II, le Comité stratégique franco-belge a entériné, lors de sa dernière réunion, des décisions destinées à renforcer la coopération entre les deux pays. Concrètement, il a été convenu de mettre en place, par analogie avec le système qui est déjà entré en vigueur avec les Pays-Bas, une concertation locale structurée entre voisins, couvrant la région frontalière franco-belge.

 

Au cours des prochains mois, les bassins géographiques de cette concertation seront conjointement définis. Un nouveau forum opérationnel supralocal servira de lien entre la concertation des pays voisins et le Comité stratégique. La nouvelle concertation entre pays voisins devrait être opérationnelle d'ici la prochaine réunion du Comité stratégique, qui se tiendra probablement en juin.

 

Le Traité de Tournai II paraît, dès lors, être assez bien entré dans les moeurs. Un groupe de travail se charge, comme vous l'avez rappelé, de déterminer les dispositions dudit texte, pour lesquelles il y a lieu de prévoir des accords d'exécution supplémentaires ou si certaines d'entre elles nécessitent éventuellement une interprétation commune à confirmer au niveau central. Ce groupe de travail est composé des opérationnels et des juristes des services policiers des deux pays. Sur la base des résultats de son analyse, il conviendra d'organiser des formations éventuellement communes supplémentaires.

 

Je reste évidemment attentif à la question de la criminalité transfrontalière, tout en respectant en ce domaine les prérogatives du ministre de l'Intérieur tant dans les dossiers nationaux qu'internationaux. Pour plus de détails sur les aspects pratiques, il vous est évidemment loisible de l'interroger. En tout cas, nous veillons à ce que la concertation entre voisins se déroule normalement et à un rythme aussi soutenu que possible.

 

Comme je vous l'ai dit, il y aura une nouvelle concertation du comité stratégique, normalement programmée en juin. Sur le plan opérationnel, plusieurs avancées sont déjà organisées, à propos desquelles le ministre de l'Intérieur peut peut-être vous donner plus de détails.

 

01.03  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Nous attendons beaucoup de cette réunion du mois de juin. Ce qui est vraiment gênant dans les zones transfrontalières… Il y a eu les accords de Tournai. Sans être méchant, il est souvent question de "grand-messe" entre deux grands pays. Mais ce qui est quand même vraiment très important, ce sont justement les petits faits qui gênent quand même de nombreuses personnes des deux côtés de la frontière. Je vous remercie en tout cas d'être attentif au dossier.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen over "de problematiek van de "plaasmoorde" (systematische moorden op vooral blanke boeren, hun familie en hun personeel) in Zuid-Afrika" (nr. 154)

02 Interpellation de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales sur "la problématique des "plaasmoorde" (assassinats systématiques de fermiers, essentiellement blancs, de leur famille et de leur personnel) en Afrique du Sud" (n° 154)

 

02.01  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, Zuid-Afrika is sinds 1994 een volwaardige democratie en een bevriend land. Niettemin moeten wij toch een aantal zorgelijke ontwikkelingen vaststellen in dat land. Zo neemt de geweldmisdaad er hand over hand toe en vormt een enorme bedreiging voor heel het land. Eén categorie van die geweldmisdaden zijn de zogenaamde plaasaanvalle en plaasmoorde, gericht tegen de Afrikaner-boerengemeenschap. Deze zijn hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, gericht tegen de Afrikaanse Boeren.

 

Het zijn overvallen en moorden waarbij op die boerderijen mannen, vrouwen, volwassenen, kinderen, baby’s, ouderlingen door niet-blanke moordcommando’s op de meest gruwelijke wijze worden gemarteld alvorens uiteindelijk te worden vermoord. De Boerengemeenschap in Zuid-Afrika wordt daarmee bijna dagelijks geconfronteerd.

 

Deze gruwelijke misdaden hebben niet alleen een gevolg, zoals elke moord, voor de naasten van de slachtoffers, maar veroorzaken ook een domino-effect. Landbouw is een blijft heel belangrijk in Zuid-Afrika en vaak gaat het om het wegvallen van de eigenaars, de bedrijfsleiders van de boerderijen, wat dan weer oorzaak is van werkloosheid en ontreddering van tal van werknemers en hun gezinnen.

 

Het gaat om een groot probleem en uit verschillende bronnen zijn cijfers ter beschikking in verband met deze plaasmoorde. 70 % van de mensen die op de boerderijen werden vermoord waren eigenaars. Er zijn misdaadstatistieken van de Zuid-Afrikaanse politie met cijfers van 1994 tot 2007 en die gaan allemaal in stijgende lijn. Ik zal ze hier niet allemaal opsommen, maar het is wel opvallend dat na 2007 de Zuid-Afrikaanse politiedienst, de SAPD, geen aparte cijfers meer bekend heeft gemaakt over de plaasaanvalle en plaasmoorde.

 

Een aantal organisaties neemt die taak wel op zich, onder andere de burgerrechtenorganisatie AfriForum en de landbouworganisatie Transvaalse Landbouwunie. Zij hebben in 2015 en in 2016 verslagen uitgegeven waaruit blijkt dat 2015 een recordjaar was inzake plaasaanvalle. In dat jaar waren er bijna elke dag, namelijk 318, tijdens dewelke 64 Boeren en hun werklui het leven verloren. In die 318 plaasaanvalle werden samen 570 Boeren en hun gezinnen, werklui en toevallige gasten het slachtoffer. In 40 gevallen waren 65 werklui directe slachtoffers.

 

Een rapport van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding geeft voor 2012 een gemiddeld moordcijfer voor Zuid-Afrika van 31 op 100 000. Als men daarnaast de cijfers van de landbouworganisatie AgriSA legt, blijkt dat het moordcijfer voor de Boeren in Zuid-Afrika gemiddeld 313 op 100 000 is.

 

De opmerking van Interpol dat het landbouwerschap in Zuid-Afrika het gevaarlijkste beroep ter wereld is, spreekt boekdelen. Uiteraard heeft de geweldmisdaad, zoals de plaasaanvalle gericht tegen de Afrikaner Boerengemeenschap, een nadelig effect op de productie van landbouwproducten en op lange termijn ook op de voedselzekerheid in Zuid-Afrika.

 

Gebeurt er in dat land helemaal niets? Er is gelukkig de laatste jaren een kentering. De politie zegt prioritair werk te zullen maken van de plaasmoorde. Helaas stellen wij vast dat het nog altijd wachten is op concrete resultaten, ook al is er sprake van een doorbraak en van een mentaliteitswijziging. Het land zelf zegt dat het de zaken wil aanpakken, maar dat komt vooral door een aantal rapporten die hebben aangetoond hoe het erg de situatie is. In augustus 2015 was de belangrijke conclusie van een 110 bladzijden tellend rapport van de Zuid-Afrikaanse Mensenrechtencommissie dat niet alleen de blanke Boeren exclusief worden geviseerd, maar dat die geweldmisdaad voor een deel duidt op rassenhaat. Dat is niet onbelangrijk in een Zuid-Afrikaanse context.

 

Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van het probleem? Ik veronderstel van wel want er zijn niet alleen in Zuid-Afrika initiatieven om er de aandacht op te vestigen, maar ook in het buitenland. Jaren geleden werd zelfs de Paus al aangeschreven. Heel veel landen hebben positief gereageerd op een oproep van het Forum voor Minderheidsaangelegenheden van de Verenigde Naties om het probleem aan te kaarten en er tegen op te treden, onder meer Duitsland, Nederland, Namibië en Hongarije.

 

België bleef tot hiertoe in gebreke, vandaar mijn vragen.

 

Mijnheer de minister, zou België zich niet moeten aansluiten bij de verschillende Europese landen die aankondigen dat zij de rechten van de minderheden in Zuid-Afrika en de kwestie van de plaasmoorde onder de aandacht willen brengen bij de Zuid-Afrikaanse regering zelf?

 

Op de webstek van Buitenlandse Zaken lezen wij: “Zuid-Afrika is voor België een belangrijke partner waarmee constructief wordt samengewerkt in het zoeken naar vrede, veiligheid en democratie in Afrika. Op economisch vlak is Zuid-Afrika voor België de belangrijkste handelspartner in Sub-Sahara Afrika. De activiteiten strekken zich uit over diverse sectoren en bedrijven, waarvan de haven-, de diamant- en de energiesector tot de voornaamste behoren. Zuid-Afrika maakt eveneens deel uit van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.” Mijnheer de minister, mijn logische vraag luidt dan ook of u er bij de Zuid-Afrikaanse regering zelf wil op aandringen dat de vrede en de veiligheid in eigen land minstens even belangrijk zijn als in de omringende landen.

 

Zult u specifieke initiatieven nemen in het kader van buitenlandse handel en ontwikkelings-samenwerking om de Zuid-Afrikaanse regering ertoe aan te zetten om daadwerkelijk werk te maken van een veilig landbouwklimaat?

 

Zult u initiatieven nemen om de betrokken burgerrechteninitiatieven in Zuid-Afrika en/of de Mensenrechtencommissie te horen aangaande hun bevindingen over de geweldproblematiek ten aanzien van de landbouwers in Zuid-Afrika?

 

Vindt u het aangewezen om er bij de Zuid-Afrikaanse regering voor te pleiten dat ook de landhervormingen waardig, eerlijk en rechtvaardig verlopen, met inachtneming van historisch gegroeide situaties, waarbij alle in de landbouw actieve groepen, dus ook de Afrikaner Boeren, een rol kunnen blijven spelen?

 

02.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Pas, de problematiek van de plaasmoorde behoort jammer genoeg tot een van de talrijke vormen van zwaar geweld waarmee Zuid-Afrika wordt geconfronteerd. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat de oorzaken ervan van uiteenlopende aard zijn en niet kunnen worden gereduceerd tot een kwestie van ras of kleur. Vaak gaat het om geweld, eigen aan het ruraal karakter van de omgeving, zoals de minder nabije aanwezigheid van politie, of om een conflict tussen werkgever en werknemer.

 

Uiteraard ben ik van mening dat aan dit geweld, net als aan alle andere vormen ervan, een einde moet worden gesteld. Persoonlijke veiligheid is een van de basisrechten van elke burger die daarvoor een beroep op de overheid moet kunnen doen.

 

Ik meen dat in Zuid-Afrika het daartoe vereiste rechtskader aanwezig is. Gezien de zeer hoge graad van geweld vormt dit voor de Zuid-Afrikaanse overheid een enorme uitdaging. Ik verwelkom dan ook de kentering in het politiebeleid, met name de prioritaire behandeling die sinds vorig jaar aan deze vorm van geweld zou worden gegeven, evenals de formele overeenkomst die in mei 2016 tussen de Zuid-Afrikaanse politie en de landbouworganisatie werd gesloten.

 

De cijfers van het voorbije jaar wijzen op een stabilisatie, wat het fenomeen echter niet minder verwerpelijk maakt. Dit neemt niet weg dat AfriForum zich recent, naar aanleiding van de vastgestelde vermindering van het aantal gewelddaden tijdens de eindejaarsperiode, positief heeft uitgesproken over de inzet en de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse politie om deze vorm van geweld de nodige aandacht te geven via een integrale aanpak.

 

Ook met betrekking tot het gevoelige thema van de landeigendom heeft de overheid zich steeds laten leiden door de principes van de legaliteit en de rechtsstaat. Bilaterale contacten beperken zich niet tot thema’s van regionale vrede en veiligheid. Soortgelijke binnenlandse thema’s kunnen evenzeer ter sprake komen. In het kader van het gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid is er regelmatig overleg met de Europese landen en de posthoofden ter plaatse over de politieke dialoog met Zuid-Afrika, een onderwerp dat bijzondere aandacht verdient.

 

Daarnaast bestaat er een mensenrechtendialoog tussen beide partijen, die toelaat een dergelijk onderwerp diepgaander te bespreken. Ik ben bereid om de noodzakelijkheid van een dergelijk thema nogmaals op de agenda te plaatsen.

 

Het staat de civiele maatschappij in Zuid-Afrika vrij om België te informeren en te sensibiliseren over de ontwikkelingen in dit thema. De Belgische ambassade in Pretoria is een geprivilegieerde waarnemer en een aanspreekpunt op dit vlak. Wij zijn bereid om contact te hebben met alle vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Er zijn veel contacten tussen onze ambassades, de ngo’s en veel andere partners met betrekking tot de mensenrechten.

 

Wat mogelijke Belgische initiatieven in het kader van Ontwikkelingssamenwerking of Buitenlandse Handel betreft, verzoek ik u uw vraag te richten aan mijn drie collega's bevoegd voor deze twee beleidsdomeinen, namelijk de minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, alsook de minister-president bevoegd voor Buitenlandse Handel en de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.

 

Wij zijn bereid om de civiele maatschappij ter plaatse te contacteren en om verder te werken aan dit thema via bilaterale contacten en via een dialoog tussen de Europese Unie en de overheden in Zuid-Afrika.

 

02.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

U deelt de bekommernis en ik neem akte van uw bereidwilligheid om het daarover te hebben met uw vele contactpersonen.

 

Het probleem is bijzonder groot. Als ik nog een cijfer mag geven, in 1994 waren er 84 000 commerciële Boeren in Zuid-Afrika. De recentste officiële cijfers die ik heb kunnen bemachtigen, dateren al van een zestal jaren geleden, maar toen waren er nog maar 30 000.

 

De plaasmoorde raken niet alleen de boerderijen, maar ook de plaatselijke economie, de landelijke dorpen die in grote mate afhankelijk zijn van het voortbestaan van de landbouw. Zowat 40 % van de bevolking van Zuid-Afrika, meer dan de helft van de provincies aldaar, is afhankelijk van de landbouw.

 

U zegt dat de cijfers stabiliseerden in 2016. Eigenlijk is dat geen goed nieuws, want 2015 was al een recordjaar inzake het aantal plaasmoorde. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de Zuid-Afrikaanse regering bijzonder weinig haast maakt om een kentering in de praktijk in te zetten.

 

Ik stel vast dat de partij Vrijheidsfront Plus er tien jaar over heeft gedaan om de ANC-slagzin “kill the Boer kill the farmer” via gerechtelijke weg als haatspraak veroordeeld en verboden te krijgen. Het ANC bleef die slogan tot op de laatste moment verdedigen. Er zijn zo nog een aantal zaken die aantonen dat men weinig gehaast is om doortastende maatregelen te nemen.

 

Vandaar mijn vraag om vanuit het buitenland net iets proactiever te zijn en het zelf te agenderen in alle internationale fora binnen de Europese Unie en vooral bij de Zuid-Afrikaanse regering zelf.

 

Naast het u aanbevelen van de zeer aangrijpende film Treurgrond, over deze problematiek, die vorige jaar uitkwam, zal ik ook een motie van aanbeveling indienen om u ertoe aan te zetten om het probleem daadwerkelijk aan te kaarten op de internationale fora en daar zaken met betrekking tot handel en ontwikkelingssamenwerking tegenover te stellen, om de druk ten aanzien van de Zuid-Afrikaanse regering wat te verhogen.

 

De voorzitter: De minister wenst nog kort te reageren.

 

02.04 Minister Didier Reynders: Deze problematiek staat al op de agenda’s van verschillende fora.

 

Wij zijn steeds bereid om aan een regering te vragen om zelf geen geweld te gebruiken tegen de burgers. Ook aan de Syrische regering bijvoorbeeld vragen wij om zelf geen geweld te gebruiken tegen de burgers.

 

Mevrouw Pas, wellicht zult u mij tijdens de volgende commissievergadering opnieuw interpelleren, ditmaal om de Syrische regering te verzoeken om geen geweld te gebruiken tegen de burgers.

 

Moties

Motions

 

De voorzitter: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas en luidt als volgt:

“De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Barbara Pas

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,

- gelet op de 1 600 à 2 000 "plaasmoorde", gepleegd tijdens duizenden "plaasaanvalle" in Zuid-Afrika sinds 1990;

- gelet op het moordcijfer van 313 op 100 000 voor de boerenbevolking in 2010, terwijl dit in algemene orde 31 op 100 000 was in 2012;

- overwegende dat er in Zuid-Afrika in 1994 nog 85 000 geregistreerde commerciële boeren waren en in 2010 nog slechts 30 000;

- overwegende dat dergelijke aanvallen en moorden voornamelijk één bevolkingsgroep in Zuid-Afrika viseren, namelijk de blanke en meer specifiek de Afrikaner-boerengemeenschap;

- gelet op de grote angst en onzekerheid die is ontstaan bij de boerenbevolking en in het bijzonder bij de Afrikaner-boerengemeenschap en haar niet-blanke medewerkers;

- gelet op de nadelige effecten van deze angstpsychose op de winstgevende productie van landbouwproducten en de voedselzekerheid in Zuid-Afrika;

- gelet op de groeiende werkloosheid als gevolg van het wegtrekken en emigreren van veel boeren;

- gelet op het feit dat 40 % van de Zuid-Afrikaanse bevolking en meer dan de helft van de provincies primair ook afhankelijk is van de landbouw;

- gelet op de druk van democratische oppositiepartijen om de regering te bewegen tot daadwerkelijk optreden tegen deze aanvallen en moorden;

- gelet op de aanbevelingen van het Report of the SAHRC National Investigative Hearing to 'Safety and Security challenges in farming communities – 15 & 16 September 2014 and 6 October 2014;

- gelet op de overeenkomst van begin mei 2016 tussen de Zuid-Afrikaanse Politiedienst (SAPD) en de burgerrechtenbeweging AfriForum om het probleem van de "plaasmoorde" eindelijk aan te pakken, waarbij toch de ongerustheid bestaat dat het enkel bij goede voornemens zal blijven;

- gelet op de voorlegging door AfriForum, TLU SA en VF+ van aandachtspunten aangaande "plaasmoorde" bij het Forum voor Minderheidsaangelegenheden van de Verenigde Naties;

- gelet op de aanvaarding einde mei 2010 in Rome van een motie waarin de "plaasmoorde" als een ernstige mensenrechtenschending veroordeeld werd door het Algemeen Congres van de UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organisation);

- overwegende dat racisme in al zijn vormen – ook het anti-blank racisme – dient verworpen te worden;

- overwegende dat onze regering tal van mogelijkheden heeft om op het internationale vlak deze gruwelijkheden aan te klagen;

- overwegende dat onze regering zich op het vlak van mensenrechten en discriminaties altijd daadwerkelijk inzet en veelal het voortouw neemt;

- overwegende dat de landhervormingen in Zuid-Afrika veel trager verlopen dan voorzien, waardoor de onzekerheid bij de Afrikaner-boerengemeenschap enkel maar toeneemt;

- gelet op het feit dat ook zwarte gemeenschappen eisen dat het geweld op de boeren, dat ook hun gemeenschappen schaadt, een halt moet toegeroepen worden;

vraagt de regering

1. initiatieven te nemen om zo spoedig mogelijk en formeel via de Europese Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken druk uit te oefenen op de Zuid-Afrikaanse regering teneinde de "plaasmoorde" afdoende te bestrijden en het niet bij goede voornemens te laten;

2. bij de Zuid-Afrikaanse regering rechtstreeks aan te dringen onmiddellijk een einde te stellen aan de "plaasmoorde" op straffe van de verbreking van bilaterale akkoorden;

3. er bij de Zuid-Afrikaanse regering op aan te dringen om de bevindingen van de Zuid-Afrikaanse Mensenrechtencommissie, de uitspraken van het hooggerechtshof in Pretoria en de verklaring van het hoofd van de politiediensten ernstig te nemen en resultaatgericht op te volgen;

4. via het Belgisch mandaat in de Verenigde Naties de zaak ter sprake te brengen en een internationale waarnemingscommissie te eisen die op zeer korte termijn concrete voorstellen doet om het geweld in te dijken;

5. voor te stellen binnen de Europese Unie om alle mogelijke verdragen met Zuid-Afrika te herzien of minstens te bevriezen zolang het probleem van de "plaasmoorde" niet is opgelost of ten minste afdoende wordt aangepakt;

6. op alle internationale fora en in alle internationale vertegenwoordigingen en instellingen het onaanvaardbaar anti-blank racisme aan de kaak te stellen vanuit de wetenschap dat het even onaanvaardbaar is als anti-zwart racisme en racisme zonder meer;

7. er bij de Zuid-Afrikaanse regering voor te pleiten dat de landhervormingen waardig, eerlijk en rechtvaardig verlopen met inachtname van historisch gegroeide situaties, en dat zij niet alleen prioritaire aandacht vereisen, maar ook onverminderde vooruitgang dienen te kennen waarbij alle in de landbouw actieve groepen, dus ook de Afrikaner-boeren, een rol kunnen blijven spelen."

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas et est libellée comme suit:

“La Chambre,

ayant entendu l’interpellation de Mme Barbara Pas

et la réponse du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

- vu les 1 600 à 2 000 "plaasmoorde" perpétrés lors de milliers d'attaques contre des fermes ("plaasaanvalle") en Afrique du Sud depuis 1990;

- vu le taux d'homicide de 313 pour 100 000 en 2010 pour la population paysanne, alors que la moyenne générale est de 31 pour 100 000 en Afrique du Sud en 2012;

- considérant qu'en Afrique du Sud, il y avait encore 85 000 fermiers enregistrés exerçant une activité commerciale en 1994 et qu'ils n'étaient plus que 30 000 en 2010;

- considérant que ces attaques et ces meurtres visent principalement un groupe de la population sud-africaine, à savoir la communauté blanche, et plus spécifiquement la communauté paysanne afrikaner;

- vu la grande angoisse et incertitude qui règne parmi les fermiers et en particulier la communauté paysanne afrikaner et ses collaborateurs non blancs;

- vu les effets négatifs de cette psychose sur la production commerciale de produits agricoles et sur la sécurité alimentaire en Afrique du Sud;

- vu la hausse du chômage résultant de la cessation d'activités et de l'émigration de nombreux fermiers;

- considérant que 40 % de la population sud-africaine et plus de la moitié des provinces dépendent aussi fondamentalement de l'agriculture;

- vu les pressions exercées par les partis démocratiques de l'opposition sur le gouvernement afin que celui-ci prenne des mesures effectives contre ces attaques et ces assassinats;

- vu les recommandations du Report of the SAHRC National Investigative Hearing to Safety and Security challenges in farming communities – les 15 & 16 septembre 2014 et 6 octobre 2014;

- vu l'accord conclu début mai 2016 entre les services de police sud-africains et l'organisation de défense des droits civils AfriForum dans le but de s'attaquer enfin au problème du "plaasmoorde", et qui laisse cependant craindre qu'il se limitera à de bonnes intentions;

- vu la présentation par AfriForum, TLU SA et VF+ de priorités concernant les "plaasmoorde" devant le Forum des minorités des Nations unies;

- vu l'adoption à Rome, fin mai 2010, d'une motion dans laquelle le Congrès général de l'UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organisation) condamne le "plaasmoorde" comme étant une grave violation des droits de l'homme;

- considérant qu'il faut rejeter le racisme sous toutes ses formes, y compris le racisme à l'encontre des blancs;

- considérant que notre gouvernement dispose de nombreuses possibilités pour dénoncer ces atrocités sur la scène internationale;

- considérant que notre gouvernement s'engage toujours effectivement et prend le plus souvent l'initiative dans le domaine des droits de l'homme et des discriminations;

- considérant que les réformes agraires en Afrique du Sud sont beaucoup plus lentes que prévu, ce qui ne fait qu'accroître l'incertitude régnant parmi les fermiers afrikaner;

- considérant que les communautés noires exigent, elles aussi, que cessent les violences faites aux fermiers et qui nuisent également à leurs propres communautés,

demande au gouvernement

1. de prendre des initiatives afin d'exercer le plus rapidement possible, par l'intermédiaire du Conseil des ministres européens des Affaires étrangères, des pressions sur le gouvernement sud-africain pour qu'il lutte efficacement contre les "plaasmoorde" et ne s'en tienne pas à de bonnes intentions;

2. d'insister directement auprès du gouvernement sud-africain afin qu'il mette fin sans délai aux "plaasmoorde" sous peine de rupture d'accords bilatéraux;

3. d'insister auprès du gouvernement sud-africain afin qu'il prenne au sérieux et traduise en résultats les constatations de la Commission sud-africaine pour les droits de l'homme, les jugements de la Cour suprême de Pretoria et la déclaration du chef des services de police;

4. de soulever la question par le biais du mandat belge aux Nations unies et d'exiger l'institution d'une commission d'observation internationale chargée de formuler, à très bref délai, des propositions pour endiguer la violence;

5. de proposer à l'Union européenne de revoir ou, à tout le moins, de geler tous les accords possibles conclus avec l'Afrique du Sud tant que le problème des "plaasmoorde" n'aura pas été résolu ou du moins efficacement combattu;

6. de dénoncer dans tous les forums internationaux et au sein de toutes les représentations et organisations internationales, l'inacceptable racisme anti-blanc, sachant qu'il est aussi inacceptable que le racisme anti-noir et que toute forme de racisme, quelle qu'elle soit;

7. de plaider auprès du gouvernement sud-africain afin qu'il procède à des réformes agraires valables, honnêtes et équitables, en tenant compte du contexte historique, et de préciser que non seulement celles-ci requièrent une attention prioritaire, mais qu'en outre elles doivent être poursuivies sans réserve et qu'il faut que tous les groupes actifs dans l'agriculture, y compris donc les fermiers afrikaner, puissent y jouer un rôle."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Annemie Turtelboom en Els Van Hoof en door de heren Jean-Jacques Flahaux, Peter Luykx en Richard Miller.

Une motion pure et simple a été déposée par Mmes Annemie Turtelboom et Els Van Hoof et par MM. Jean-Jacques Flahaux, Peter Luykx et Richard Miller.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

03 Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la Cour européenne des droits de l'homme" (n° 15555)

03 Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Europees Hof voor de rechten van de mens" (nr. 15555)

 

03.01  Philippe Blanchart (PS): Madame la présidente, merci. Monsieur le ministre, je vous ai déjà interrogé, il y a quelques années, sur la remise en cause de la Cour européenne des droits de l'Homme, garante de nos droits fondamentaux. En ces temps troublés, les critiques à son encontre augmentent. En effet, "l'activisme de la Cour" est considéré par de plus en plus d'États comme une ingérence croissante dans leur activité normative. Cela va parfois assez loin comme les menaces de M. Fillon, s'il est élu, de faire sortir son pays de la Cour. Plus explicitement, François Fillon voudrait réformer la Cour des droits de l'Homme pour qu'elle ne puisse plus intervenir sur certains sujets qu'il décrit comme fondamentaux pour nos sociétés.

 

Cette tendance "anti-CEDH" se répand également parmi de nombreux élus britanniques, notamment après que la Cour eut condamné Londres sur la question du droit de vote des prisonniers, interdit par la loi britannique. D'autres États, comme la Pologne ou la Russie, contestent souvent également le bien-fondé des décisions de la Cour et parfois même son existence. Ils rechignent dès lors à en appliquer les arrêts. Tous ces États considèrent que la Cour est une entrave à la souveraineté nationale. Hors si un État ignore un arrêt, il n'existe pas vraiment de sanctions.

 

Monsieur le ministre, quel est votre regard sur cette tendance? Pour avoir une modification de la Convention européenne des droits de l'Homme, il faudrait l'accord et la signature des 47 États, ce qui est rassurant. Toutefois l'inquiétude est là, avez-vous déjà pu aborder cette situation critique auprès de vos homologues européens et quelle position défendez-vous?

 

Cette juridiction est supranationale. Toutefois si les arrêts ne sont pas respectés, il n'y a pas vraiment de sanctions. La seule sanction est la sanction finale d'exclusion, ce qui ne laisse pas la place au dialogue et, par ailleurs, n'est encore jamais arrivé. Or, de nombreuses difficultés sont rencontrées dans le cas des violations massives des droits de l'Homme. Des initiatives sont-elles envisagées afin de mettre en place certaines sanctions en cas de violation des droits? Des initiatives pour faire respecter les arrêtés sont-elles prévues au sein de la Cour? Quelles sont les nouvelles pistes envisagées afin de préserver au mieux le bon fonctionnement de cette institution essentielle sur notre continent et sa liberté d'action dans la défense des droits de l'Homme?

 

03.02  Didier Reynders, ministre: Mevrouw de voorzitster, monsieur Blanchart, comme vous le savez, la Belgique s'est fortement engagée en faveur du renforcement des actions du Conseil de l'Europe, en particulier à l'occasion de notre présidence du Comité des ministres entre novembre 2014 et mai 2015.

 

Nous avions dans ce cadre négocié la déclaration de Bruxelles, entérinée par les ministres en charge du respect de la Convention réunis à l'occasion d'une conférence de haut niveau sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'Homme, une responsabilité partagée. Cette réunion s'est tenue à Bruxelles en mars 2015.

 

Cette déclaration, qui est à placer dans le contexte plus large de la réforme de la Cour, propose notamment des pistes pour pallier le problème de l'exécution des arrêts en mettant l'accent sur la responsabilité des États, à titre national, mais également dans le suivi général des arrêts. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer le président et le responsable de la Cour pendant notre présidence.

 

Pour ce qui est de l'analyse de fond de la tendance à laquelle vous faites référence, je ne peux que confirmer que celle-ci est bien antérieure aux déclarations de M. Fillon. C'est justement le constat de cette dynamique qui avait poussé la Belgique à prendre l'initiative de la Conférence de Bruxelles et de la déclaration du même nom, en amont de notre présidence. J'en profite pour saluer le travail important effectué par le ministère de la Justice, compétent en la matière, à cette occasion.

 

Concernant l'avenir, je peux vous confirmer que notre engagement demeure le même et que nous continuerons à prendre nos responsabilités à cœur, tant en ce qui concerne l'exécution des arrêts qui nous concernent – et qui relèvent principalement de la compétence de mon collègue de la Justice – qu'en ce qui concerne le suivi par le Comité des ministres des arrêts dans l'ensemble des États membres. C'est un point que nous défendons régulièrement aux côtés d'une majorité des États membres du Conseil de l'Europe, qui prennent cette responsabilité partagée très à cœur.

 

Permettez-moi tout de même de rappeler que, nonobstant ces tendances, la grande majorité des arrêts sont exécutés sans difficulté et donnent l'occasion à un suivi et à un dialogue régulier entre pairs devant le Comité des ministres.

 

Je ne partage pas votre analyse, selon laquelle en cas de non-exécution d'un arrêt de la Cour, aucune sanction n'est prévue en dehors d'une exclusion et que dans cette optique, aucun dialogue n'est possible. En effet, l'article 46, § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoit que, lorsque le Comité des ministres estime qu'une haute partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au comité, saisir la Cour de la question du respect par cette partie. C'est son obligation.

 

Les dispositions combinées de cet article 46, § 4 de la Convention et de la règle n° 11, § 2, règle du Comité des ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes de règlement amiable, veut que le recours en manquement obéit, vu son caractère exceptionnel, à une procédure en deux étapes, à savoir la mise en demeure de l'État concerné par le Comité des ministres, suivie d'une décision du Comité des ministres de mettre en œuvre le recours en manquement. Chacune de ces étapes prévoit plusieurs actes à poser, moyennant des majorités qualifiées.

 

La procédure prévoit un jalonnement de ces étapes dans le temps, qui est explicitement prévu pour laisser la place au dialogue.

 

Une telle procédure qui, je vous l'accorde, est exceptionnelle, a récemment été lancée dans le cadre du suivi de l'exécution de l'arrêt définitif de la Cour dans l'affaire qui oppose M. Ilgar Mammadov à l'Azerbaïdjan. J'avais d'ailleurs évoqué ce cas en tant que président du Comité des ministres lors d'une visite en Azerbaïdjan auprès du président Aliev. Je crois qu'on doit pouvoir poursuivre le travail, comme on l'avait fait dans la déclaration de Bruxelles, sur la responsabilité spécifique des États des parties contractantes. Des procédures existent, elles peuvent peut-être encore être améliorées.

 

03.03  Philippe Blanchart (PS): Merci monsieur le vice-premier ministre pour ces clarifications. Effectivement, la procédure existe et elle est encore un peu lourde. Si nous pouvions nous pencher sur une amélioration, qui permettrait de l'assouplir un peu, ce ne serait pas une mauvaise chose.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le suivi de la situation en Pologne" (n° 15564)

04 Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de opvolging van de situatie in Polen" (nr. 15564)

 

04.01  Philippe Blanchart (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, à l'issue d'une séance de la Commission européenne ce 21 décembre dernier, la Pologne pourrait, semble-t-il, perdre son droit de vote au sein du Conseil européen si elle ne propose pas de solution pour se sortir de sa crise constitutionnelle actuelle et des dérives de son gouvernement.

 

La Commission européenne pourrait entamer la procédure si le dialogue sur les amendements à la constitution nationale ne mène à rien. En effet, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire. Dernièrement on a pu constater des nouvelles législations adoptées par le Parlement polonais visant à restreindre les rassemblements en public et à restreindre le travail de la presse parlementaire, des mesures qui visent donc encore à réduire la liberté d'expression et portent donc encore atteinte aux valeurs européennes.

 

Mais il y a également les faits qui sont reprochés au gouvernement polonais depuis un an qui n'ont pas été résolus, ainsi que d'autres questions survenues et qui menacent les valeurs fondamentales de l'UE également. Malgré que vous ayez rejeté notre texte sur la situation en Pologne, j'aimerais encore une fois, monsieur le ministre, vous poser les quelques questions suivantes. Quel est le bilan de la situation en Pologne depuis ces derniers faits? Quelle est la position de la diplomatie belge dans ce cadre et son attitude dans les forums européens? Selon vous, que se passera-t-il si les recommandations de la Commission ne sont à nouveau pas respectées par la Pologne?

 

04.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Blanchart, le climat politique en Pologne a été marqué par une alternance de controverses et de compromis. Les dossiers que vous avez cités ainsi que la discussion sur la validité budgétaire 2017 ont créé un blocage entre l'opposition et la majorité gouvernementale. Dès le16 décembre 2016, une partie de l'opposition a même occupé l'hémicycle du Sejm (chambre basse du Parlement polonais). Cette occupation a été suspendue le 12 janvier 2017 suite à la décision du premier ministre de lever les restrictions imposées aux médias pour l'accès au débat parlementaire. Néanmoins, le gouvernement polonais a bien l'intention de poursuivre son train de réformes notamment celle de la justice dont les grandes lignes ont été présentées le 23 janvier 2017: renforcer davantage le cadre disciplinaire des magistrats, réformer le Conseil national de la magistrature dont seul le parlement pourrait élire des membres, consolider le pouvoir des managers de tribunaux chargés de la gestion administrative et financière au détriment des magistrats et présidents des tribunaux.

 

Par ailleurs, une incertitude règne toujours au sujet des projets de réforme des médias.

 

En ce qui concerne la réforme du tribunal constitutionnel, le ministère des Affaires étrangères polonais a publié le 22 décembre 2016 un communiqué pour réaffirmer sa volonté de dialoguer avec la Commission européenne tout en estimant qu'à ses yeux, cette réforme est conforme aux standards européens. Depuis le début de l'année, les audiences du tribunal constitutionnel ont été reportées sine die en raison de deux polémiques. Le tribunal a été saisi par le ministre de la Justice en sa qualité de procureur général pour se prononcer sur la légalité de l'élection en 2010 de trois de ses juges. En outre, un certain nombre de juges refusent de statuer provoquant ainsi le report de certaines affaires.

 

La situation de l'État de droit en Pologne fait l'objet d'une procédure basée sur une communication de la Commission européenne en vue de renforcer l'État de droit au sein de l'Union européenne. Le processus se compose de trois étapes: une évaluation de la situation par la Commission, une recommandation de celle-ci et un suivi de la recommandation lequel, à défaut de réponse satisfaisante, pourrait effectivement amener la Commission à actionner le mécanisme prévu à l'article 7 du Traité sur l'Union européenne.

 

Actuellement, nous nous trouvons à la seconde étape. En juillet 2016, la Commission avait envoyé une recommandation à la Pologne. Fin décembre, la Commission avait décidé d'adresser à la Pologne une recommandation complémentaire. La Pologne peut y réagir avant la fin du mois de février. La Commission recommande que la Pologne veille à ce que le tribunal constitutionnel puisse examiner d'urgence la constitutionnalité de la loi sur le statut des juges, la loi sur l'organisation et les procédures et la loi d'exécution.

 

La Commission met aussi l'accent sur la coopération loyale qui s'impose entre les différentes institutions publiques en ce qui concerne les questions liées à l'État de droit. La Commission s'est déclarée prête à poursuivre dans la voie d'un dialogue constructif avec le gouvernement polonais. Cette procédure est spécifique à la Commission. La Belgique n'a donc pas à se prononcer à ce stade. Je considère toutefois que la Commission, en agissant de la sorte, ne ferait qu'assurer sa fonction de gardienne des traités. Je vous l'ai dit depuis le début; c'est la raison pour laquelle nous voulons d'abord voir se mettre en œuvre cette procédure européenne, plutôt que de voir des procédures initiées ou des démarches initiées dans les différents parlements nationaux.

 

En février 2016, j'avais proposé de mettre en place, dans le cadre du Conseil Affaires générales, une évaluation périodique du respect de l'État de droit et des droits fondamentaux dans l'ensemble des États membres de l'Union. Le SPF Affaires étrangères a, à ma demande, organisé à Bruxelles, en juillet 2016, un séminaire qui a été suivi par une réunion ministérielle à Rome, le 3 octobre dernier. Douze États membres ont signé le document "Friends of the Rule of Law dialogue".

 

Lors du Conseil Affaires générales du 15 novembre, il y a eu un échange de vues sur le dialogue régulier sur l'État de droit qui existe depuis deux ans au sein du Conseil. Celui-ci a montré l'engagement des États membres à maintenir le respect de l'État de droit et à améliorer l'organisation du dialogue. La présidence slovaque a d'ailleurs fait référence, dans son rapport, à la possibilité d'installer une évaluation périodique.

 

J'ai rappelé, au nom de la Belgique, que, si le respect de l'État de droit et des droits fondamentaux est un élément intervenant dans les débats de l'Union européenne avec des États partenaires, il n'y a pas d'instrument pour l'évaluation objective de l'État de droit dans les États membres, alors que nous utilisons des critères précis et détaillés pour l'examen de leur situation économique.

 

Nous disposons également des critères de Copenhague mais seulement avant l'adhésion des pays candidats. J'ai indiqué que la Belgique souhaite que l'on puisse progresser de manière graduelle vers une meilleure préparation et un meilleur suivi du dialogue, à réévaluer si possible avant 2019, et un passage à une véritable revue périodique politique, que l'on ait finalement le même genre de contrôle des critères politiques et donc des valeurs que le contrôle qui est organisé sur la situation budgétaire en fonction du Pacte de stabilité et du traité de Maastricht.

 

Je voudrais simplement ajouter que nous avons eu aussi, après le Conseil Affaires étrangères et avant le Conseil Affaires générales, lundi soir, une rencontre entre un certain nombre de pays soutenant la démarche – nous étions douze à Rome et un ou deux pays de plus encore lors de la réunion de lundi – et une délégation du Parlement européen qui a aussi initié l'idée d'une procédure en matière de respect de l'État de droit.

 

Je pense que lorsque le dossier polonais reviendra sur la table, nous aurons à nous prononcer. De même, le passage à une véritable revue périodique permettrait de renforcer encore les moyens d'action de l'Union européenne, dans le respect des valeurs.

 

Il n'y a pas de raison qu'une fois qu'un État devient membre de l'Union, on ne s'intéresse plus, de manière aussi détaillée, à la situation du respect de l'État de droit, alors qu'on le fait pour le respect de la situation budgétaire.

 

Je maintiens qu'il est nécessaire de le faire pour le budget mais il faut y ajouter la démarche en matière d'état de droit.

 

Pour le reste, je vous rassure, nous allons suivre de très près la procédure initiée par la Commission et nous aurons à prendre attitude lorsqu'elle se présentera devant le Conseil.

 

04.03  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Votre démarche est tout à fait louable et c'est peut-être, actuellement, la seule voie qui permette d'amorcer des changements en Pologne. En effet, le gouvernement polonais promet beaucoup de choses et estime que les avancées sont suffisantes mais, dans les faits, des décisions non conformes au respect de l'État de droit, tel que nous l'entendons, sont prises.

 

Nous ne pouvons pas faire de compromis dans le cadre de l'État de droit. Il doit être respecté dans son intégralité. L'Europe ne peut pas rester silencieuse sur ce sujet. J'espère que votre démarche aboutira et que des changements verront le jour en Pologne mais aussi dans tous les pays que nous passons en revue.

 

Cependant, si la situation n'évolue pas, notre gouvernement devra prendre ses responsabilités et inviter clairement le gouvernement polonais à changer de cap.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Een klein vraagje tussendoor. Mijnheer de minister, tot hoe laat kunt u in deze commissie blijven?

 

04.04 Minister Didier Reynders: Minstens tot 18 uur.

 

De voorzitter: Dank u wel.

 

05 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au premier ministre sur "la Tunisie" (n° 15837)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la surproduction d'oranges en Tunisie" (n° 16173)

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de eerste minister over "Tunesië" (nr. 15837)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de overproductie van sinaasappelen in Tunesië" (nr. 16173)

 

05.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, à la lecture de leurs intitulés, il n'y a pas beaucoup de corrélation entre la question de mon collègue Flahaux et la mienne, si ce n'est qu'elles concernent toutes deux la Tunisie.

 

J'imagine que le ministre aura subdivisé les réponses.

 

Ma question porte spécifiquement sur l'avis de voyage à destination de la Tunisie.

 

Lors de la séance plénière du 8 décembre 2016, le premier ministre avait en effet déclaré, en réponse à une question de mon collègue Dallemagne concernant l'avis de voyage sur la Tunisie, je cite: "Je suis très sensible à l'appel qui a été adressé par la partie tunisienne et j'ai pris l'engagement de réévaluer les dispositifs qui ont été décidés. Il y a un avis de voyage réservé pour le moment mais vous connaissez la procédure. C'est une procédure au départ de l'administration des Affaires étrangères, au départ du poste diplomatique. En concertation avec le ministre Reynders, nous avons considéré qu'il était nécessaire de demander une nouvelle évaluation à l'OCAM, qui est en cours pour l'instant. Nous souhaitons avoir le plus vite possible cette nouvelle évaluation. Et, effectivement, je n'exclus pas, en fonction de cette nouvelle évaluation, - mais je veux bien entendu être prudent - qu'on puisse faire évoluer l'évaluation."

 

Dès lors, monsieur le ministre, deux mois après cette réponse du premier ministre, je reviens vers vous pour savoir ce qu'il en est par rapport à cette réévaluation de l'avis de voyage pour la Tunisie.

 

La présidente: La parole est à M. Flahaux pour poser sa question.

 

05.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): (…)

 

De voorzitter: Zal u uw vraag apart stellen?

 

05.03 Minister Didier Reynders: Dat zal gemakkelijker zijn, mevrouw de voorzitter.

 

Madame Grovonius, je vais peut-être vous décevoir mais il s'agit d'une question de semaines. Comme l'avait annoncé le premier ministre dans sa réponse du 8 décembre dernier, l'avis de l'OCAM a été sollicité, ainsi que celui de notre ambassade en Tunisie, qui nous représente au sein du groupe de travail à Tunis intitulé "le G7+6", qui regroupe les principaux partenaires de la Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme.

 

Nous sommes en train de recevoir les différents avis. L'objectif est d'aboutir à une précision de l'avis de voyage, dans les prochaines semaines. Je crois que cela sera encore pour le courant de ce mois-ci, en fonction des éléments qui vont nous parvenir.

 

05.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): Merci, monsieur le ministre. Nous allons donc attendre et suivre la situation.

 

05.05  Didier Reynders, ministre: Comme les convoyeurs!

 

05.06  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le vice-premier ministre, je n'aurai pas l'occasion de vous interroger sur le Brexit, puisque ma collègue Mme Jadin a demandé le report de sa question, avec laquelle la mienne est jointe. Ce sera donc ma seule question aujourd'hui.

 

L'intérêt de la Belgique à l'endroit de la Tunisie est ancré dans l'histoire de la Belgique depuis ses débuts, avec la signature du traité d'amitié entre les deux pays en 1839. La Belgique a toujours soutenu concrètement le développement socio-économique tunisien, lors de conférences comme celle de Tunis en septembre 2014, où une assistance macro-financière de l'Union européenne en faveur de la relance économique de la Tunisie a été décidée ou bien encore par les projets de résolution déposés en ce sens par plusieurs parlementaires. Cette politique a aussi fait l'objet d'un point d'attention dans votre note politique de 2015.

 

Les dégâts économiques causés par les attentats au musée du Bardo, puis dans un complexe touristique, ont accentué les difficultés que connaît la Tunisie, avec 450 millions d'euros de pertes en 2015. Dès cette époque, notre pays, par la voix du premier ministre Charles Michel, a réaffirmé vouloir renforcer cette politique d'échanges économiques, de soutien au développement économique tunisien, dans le cadre d'une coopération des États européens regroupant notamment la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, et l'octroi d'une assistance de 116 millions d'euros pour le développement d'une économie durable. La Coopération technique belge a mis en place des modalités concrètes d'aide à la Tunisie.

 

Aujourd'hui, la Tunisie se trouve, à la suite d'une récolte exceptionnelle – ce qui en soi est positif –, dans une situation de surproduction d'oranges avec plus de 550 000 tonnes produites, contre 400 000 habituellement. La météo très favorable, l'amélioration des modes culturaux, l'augmentation d'un tiers des surfaces plantées depuis dix ans risquent, faute de débouchés conséquents à l'exportation, de conduire à la destruction de près de la moitié de la récolte.

 

Aussi des mesures d'urgence ont déjà été prises. La France a augmenté ses importations d'oranges dites maltaises, mais il est nécessaire pour la Tunisie de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Les débouchés alternatifs sont déjà pour beaucoup l'objet de la concurrence des productions égyptiennes et turques pour ce qui est de la Russie, par exemple. En Europe, les oranges viennent essentiellement d'Espagne et d'Afrique du Sud.

 

Monsieur le vice-premier ministre, parmi les nombreux dossiers que vous avez à traiter à l'échelon de la Belgique et de l'Europe, cette question d'aide à l'écoulement des oranges tunisiennes a-t-elle déjà été abordée?

 

Pour ce qui est de la Belgique – et ceci est une boutade, pour faire plaisir à mon collègue de Thuin – , la saison des carnavals, où nos Gilles offrent généreusement des oranges, peut-elle être un moyen d'augmenter la quantité d'oranges en provenance de Tunisie sans déstabiliser la filière d'importation et de commercialisation des oranges?

 

Plus sérieusement, en cette période hivernale, est-il possible d'approvisionner les banques alimentaires belges et européennes en oranges, riches en vitamines, pour aider les plus démunis?

 

Est-il possible, d’autre part, de travailler à la confection de produits dérivés, tels que la marmelade et les fruits confits, permettant une conservation dans le temps de ces fruits? Comment pouvons-nous aider nos amis tunisiens à écouler leur production d’oranges par une action bénéfique politiquement, économiquement et écologiquement, en évitant la destruction des fruits?

 

Au demeurant, M. l'ambassadeur de Belgique en Tunisie nous disait en automne 2015 que, depuis les attentats, presque plus aucun paquebot ne s'arrêtait à Tunis, pour accoster à Malte. Les conséquences économiques sont évidemment dommageables.

 

Monsieur le ministre, je vous remercie d'avance pour vos réponses.

 

05.07  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, j'ai attiré l'attention de mes services sur le problème que vous soulevez relativement à l'exportation d'oranges tunisiennes. Cette question n'a pas encore fait l'objet de propositions, qu'elles soient bilatérales ou qu'elles aient été émises au sein de l'Union européenne. En revanche, d'autres initiatives ont été prises pour soutenir le développement économique et la transition démocratique en Tunisie, malgré le contexte politique et sécuritaire difficile que nous connaissons. Avec ses partenaires européens, la Belgique a ainsi mandaté la Commission dès 2011 en vue de négocier un accord de libre-échange approfondi avec la Tunisie. Les négociations se sont ouvertes en octobre 2015. Elles sont basées sur une approche asymétrique et d'assistance, afin de tenir compte de la différence de niveau de développement.

 

En raison de l'attentat de Sousse en juin 2015, l'Union européenne a aussi adopté des mesures d'urgence et de soutien sous forme de dispositions commerciales autonomes augmentant l'importation d'huile d'olive non traitée, originaire de Tunisie, dans l'Union européenne sur la base d'un contingent tarifaire à droits nuls à hauteur de 35 000 tonnes pour les années civiles 2016 et 2017. Ces mesures viennent s'ajouter à une enveloppe financière pouvant atteindre 300 millions d'euros en 2017, ce qui représente un accroissement substantiel de l'aide de l'Union européenne à la Tunisie au cours des deux dernières années, notamment dans les domaines de la coopération, du commerce, de l'industrie, de l'éducation, de la recherche et de la lutte contre le terrorisme.

 

La Commission et les services d'action extérieure de l'Union européenne ont enfin publié en septembre dernier une communication conjointe intitulée "Renforcer le soutien de l'Union européenne à la Tunisie", dont j'ai salué l'approche avec mes homologues européens lors du Conseil Affaires étrangères d'octobre dernier. En relation avec votre question spécifique, je rappelle qu'une des propositions d'action de cette communication porte sur l'amélioration des capacités tunisiennes en matière sanitaire et phytosanitaire afin d'augmenter la possibilité pour les produits agricoles tunisiens d'être exportés sur le marché européen.

 

Maintenant, j'attirerai simplement votre attention sur le fait que vous avez cité plusieurs produits qui ne posent probablement pas de problèmes aux producteurs belges, mais d'autres acteurs intervenant sur le territoire de l'Union européenne éprouvent un peu plus de difficultés à ouvrir leur marché. Nous pouvons le comprendre, puisque, si nous parlions de produits particulièrement développés en Belgique, nous émettrions les mêmes remarques.

 

Je tiens à souligner le fait que, malgré cela, sur l'huile d'olive, par exemple, il y a vraiment eu une ouverture importante. Ce qui n'est pas simple pour certains partenaires de l'Union. Sur les oranges, j'ai vraiment demandé qu'on regarde quelles démarches bilatérales sont possibles ainsi qu'à l'échelon européen. Si on peut avoir une réponse avant le début du carnaval, on ne manquera pas de la mettre en œuvre.

 

05.08  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse. Il est vrai que la Tunisie nous est chère à plusieurs titres, du fait de nos liens mais aussi, on l'a vu après l'attentat de Berlin, il s'agissait bien d'un Tunisien. On sait à quel point la frontière est poreuse entre la Libye et la Tunisie. Tout ce que nous pourrons faire pour la Tunisie contribuera à éviter d'autres choses moins souhaitables.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'utilisation de mosquées par le gouvernement turc" (n° 15872)

06 Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de instrumentalisering van moskeeën door de Turkse regering" (nr. 15872)

 

06.01  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, selon le journal Knack, il apparaîtrait que la Diyanet et les mosquées turques informeraient les autorités turques, à leur demande, du fonctionnement et de l'organisation des associations liées au mouvement Gülen en Belgique. La Diyanet avait déjà eu l'occasion de nier cette accusation. Toutefois, un rapport consulté par Knack, et qui semblerait avoir quitté la Belgique le 26 septembre, révèle que des informations ont, en effet, été envoyées au directorat des Affaires religieuses à Ankara. Il semblerait également que les mêmes informations ont été demandées dans 28 pays.

 

Vu le contexte actuel, cette information peut être qualifiée d'inquiétante. Les purges pratiquées par le gouvernement AKP depuis le coup d'État avorté du 15 juillet dernier peuvent nous faire craindre que toute personne prétendument liée de près ou de loin au réseau Gülen soit considérée comme "terroriste" par le gouvernement Erdogan. J'aimerais dès lors, monsieur le ministre, vous poser les questions suivantes: nos services diplomatiques ont-ils pris contact avec les autorités turques pour les questionner sur ces informations? Y a-t-il une réponse coordonnée au niveau européen face à ce dossier?

 

06.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Blanchart, je vous remercie de poser cette question qui a trait à une matière relevant principalement des compétences du ministre de la Justice. Et c'est pour cette raison que nous avons donné une instruction à notre ambassade à Ankara, en étroite coordination avec le ministre de la Justice. Cette instruction vise à demander à notre ambassade d'entreprendre des démarches afin d'obtenir les informations sur les activités menées par la Diyanet en Belgique et de transmettre nos préoccupations qui sont aussi les vôtres dans le contexte que vous avez mentionné.

 

Lors de cette démarche, le ministère turc des Affaires étrangères a assuré à notre ambassadeur que, d'une part, les agents de la Diyanet à l'étranger ont pour seule fonction et objectif de répondre aux besoins religieux des communautés dont ils ont la charge et qu'il n'entre pas dans leurs attributions de se mêler de questions politiques. D'autre part, il a aussi mentionné que la partie turque est sensible au dialogue avec la Belgique et à notre préoccupation d'éviter toute tension entre membres de la communauté belgo-turque, quelles que soient les convictions des uns et des autres.

 

Je peux en outre ajouter que, dans les contacts que j'ai eus avec mon collègue turc des Affaires étrangères en direct, ces dernières semaines, nous avons à nouveau convenu d'organiser, à Bruxelles cette fois, une rencontre trilatérale, c'est-à-dire des ministres des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Intérieur, comme nous l'avions organisée la dernière fois à Ankara. Nous reviendrons donc bien entendu sur cette préoccupation à l'occasion de cette rencontre trilatérale, en rappelant que la préoccupation concernant la Diyanet et l'activité dans nos mosquées relèvent plus du contact que les deux ministres de la Justice auront. Mais nous continuerons à suivre cette situation de près, en ce compris à travers notre ambassade.

 

Pour ce qui concerne le niveau européen, il n'y a pas eu de réponse coordonnée au niveau de l'Union européenne mais des échanges d'informations entre pays partenaires concernés par cette question, dans le cadre des contacts réguliers entre les administrations belges et leurs homologues. J'ai eu moi-même l'occasion d'en parler à plusieurs collègues des pays voisins parce que notre préoccupation concerne notamment la demande de ne pas importer en Belgique ou de ne pas exporter de Turquie vers un certain nombre d'autres États, les conflits ou débats qui peuvent avoir lieu en interne, au sein du pays pour l'instant. C'est vrai pour plusieurs aspects des débats qui ont lieu en Turquie pour le moment. Nous voulons vraiment éviter qu'il y ait ces mêmes évolutions à l'intérieur de la communauté turque ou d'origine turque en Belgique.

 

Nous continuerons à suivre ceci et, lors de la réunion trilatérale qui n'est pas encore fixée formellement mais qui va l'être, nous aurons à cœur de revenir sur le sujet.

 

06.03  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, je vous invite vraiment à être au taquet dans ce dossier avec votre collègue des Affaires intérieures parce que, vous l'avez évoqué bien sûr, il y a visiblement une volonté …

 

06.04  Didier Reynders, ministre: Surtout de la Justice.

 

06.05  Philippe Blanchart (PS): Oui de la Justice. Il y a visiblement une volonté d'importer la purge chez nous. On sait d'ailleurs que la situation ne s'améliore pas. Nous avons reçu ici hier, comme vous le savez, un député du parti HDP qui s'est exprimé sur la dégradation, malheureusement, de l'État de droit en Turquie et particulièrement dans la région du sud-est.

 

L'ambiance dans les quartiers à majorité turque de Bruxelles est devenue très lourde. Chacun est sommé de se positionner pour ou contre Erdogan. La polarisation risque de s'aggraver. Il y a des discours de haine, des propos injurieux notamment sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une volonté et une organisation pour importer ce problème politique en Belgique. Des personnes subissent maintenant des menaces contre elles, contre leur famille, contre leur commerce sous prétexte qu'elles auraient sponsorisé une activité. Ce sont vraiment des faits graves qu'il faut suivre avec beaucoup d'intérêt pour ne pas que cela explose véritablement chez nous. Je pense que la tension est très vive pour le moment.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de steun voor een Belgische zetel in de VN-Veiligheidsraad" (nr. 15962)

07 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le soutien pour un siège belge au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies" (n° 15962)

 

07.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, België heeft de voorbije vijftig jaar een internationaal profiel opgebouwd van opkomen voor rechtvaardigheid. Het is een profiel dat wij verdiend hebben vanwege de inzet van verschillende regeringen en volksvertegen-woordigers voor de mensenrechten. Het is een cruciale hoeksteen van onze buitenlandse betrekkingen die niet in twijfel wordt getrokken door de democratische partijen in ons land. Dat u voor ons land een van de tijdelijke zetels in de VN-Veiligheidsraad ambieert, is daarom een positieve zaak. Het zal ons helpen om des te harder op de tafel te kloppen bij mensenrechtenschendingen wereldwijd.

 

Wij zouden dat echter nu al moeten doen voor de misdaden van het Syrische regime en zijn concentratiekamppraktijken. Het is toch voor het internationaal veroordelen en bestrijden van folteringen en de doodstraf dat wij een zetel in de VN-Mensenrechtenraad hebben bemachtigd.

 

U hebt in de media verteld dat u in Australië de afspraak hebt gemaakt dat, als zij ons steunen voor de zetel in 2019, wij hen zullen steunen in 2029, tien jaar later. Dat niet alleen, wij zouden hen ook steunen om een zetel in de VN-Mensenrechtenraad te behalen en daarbij heb ik toch enkele vragen en bedenkingen.

 

Waarom denkt u dat Australië een zetel verdient in de VN-Mensenrechtenraad en dus ook onze steun verdient? Welke argumenten hebben u overtuigd?

 

Hebt u enkel steun beloofd voor een zetel in de Mensenrechtenraad of heeft u ook steun voor hun voorstellen beloofd?

 

Welke punten zou de Australische vertegenwoordiging op de agenda willen plaatsen als zij een zetel zou krijgen in de VN-Mensenrechtenraad? Hebt u dat ook besproken met uw Australische collega’s?

 

07.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Pehlivan, aangezien de verkiezingen voor het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad en de Veiligheidsraad steeds via een geheime stemming verlopen, is het niet gebruikelijk noch opportuun om gedetailleerde publieke mededelingen te doen over ons stemgedrag of over steunuitwisseling. Ik mag echter een aantal elementen geven, zoals dat ook voor de media gebeurt.

 

Ik kan u verzekeren dat België bij verkiezingen voor de Mensenrechtenraad zowel rekening houdt met de opstelling van de kandidaten op multilaterale mensenrechtenfora als met de mensenrechtensituatie in het betrokken land zelf. Dit gebeurt conform de oprichtingsresolutie van de Mensenrechtenraad, die bepaalt dat de VN-lidstaten bij het verkiezen van de leden van de raad rekening zullen houden met de bijdragen van de kandidaat aan de bevordering en de bescherming van de mensenrechten en met hun vrijwillig engagement.

 

Inzake uw vraag over de prioriteiten die Australië in de Mensenrechtenraad zal verdedigen, liet Australië de VN-lidstaten – en dus ook België – weten dat het, indien verkozen, de volgende vijf thema’s ter harte zal nemen: gendergelijkheid, goed bestuur, de vrijheid van meningsuiting, de rechten van inheemse volkeren en sterke nationale mensenrechteninstituten.

 

Australië, dat nooit eerder lid was van de Mensenrechtenraad – dat is ook een criterium –, stelde zich als waarnemer zeer actief op inzake de afschaffing van de doodstraf. U weet dat België een van de landen is die zeer actief zijn betreffende een mogelijke afschaffing van de doodstraf. Dat is dus ook voor ons land een prioritair thema. Over deze mensenrechtendossiers blijven we in dialoog met Australië.

 

We zijn dus bereid om met dit land samen te werken in de Mensenrechtenraad of op andere fora op basis van dit programma.

 

07.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, gelet op hetgeen ook in Syrië gebeurt, is het belangrijk dat België zich resoluut inzet voor het respect voor de mensenrechten, wereldwijd, en dat wij onze ogen niet sluiten als dat ons goed uitkomt.

 

Ik hoop vooral dat u geen (…). Uw antwoord zegt dat u dat niet gedaan hebt en ik wil u daarin geloven. Ik hoop dat België de mensenrechten vooropstelt en blijft verdedigen. Wij mogen daarop niets toegeven, ook niet in ruil voor zetels of een mandaat.

 

Mijnheer de minister, Australië is geen onbesproken land. Australië werd de laatste jaren meermaals veroordeeld door Human Rights Watch en Amnesty International voor de manier waarop het land vluchtelingen en migranten hardvochtig aanpakt.

 

Ik wil ter illustratie een stuk uit het rapport van Amnesty International meegeven over dit systeem, genaamd Island of Despair, dus Eiland van de Wanhoop: “Het Australische regeringsbeleid, dat kortgeleden nog door minister-president Turnbull tijdens de VN-top over vluchtelingen werd opgehemeld, is precies het tegenovergestelde van wat landen zouden moeten nastreven. Het minimaliseert bescherming en maximaliseert het lijden van mensen. Australië, een van de initiatiefnemers van het vluchtelingenverdrag, schendt hiermee op grove wijze het internationaal recht en moedigt andere landen aan hetzelfde te doen.”

 

Mijnheer de minister, dat is niet niets. Ik hoop dat u in het engagement dat u aangaat, het is nog tien tot twaalf jaar, ons geloof in en de verdediging van de mensenrechten niet tenietdoet.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 16032 de M. David Clarinval et les questions jointes n° 16063 de Mme Kattrin Jadin et n°16071 de M. Jean-Jacques Flahaux sont reportées.

 

08 Questions jointes de

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la politique étrangère des USA sous l'ère Trump et ses relations avec l'OTAN" (n° 16064)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la venue en Belgique du président Donald Trump" (n° 16505)

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het buitenlandse beleid van de VS onder president Trump en de betrekkingen met de NAVO" (nr. 16064)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het bezoek van president Donald Trump aan België" (nr. 16505)

 

La question n° 16064 de Mme Jadin est reportée.

 

08.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, l'information concernant la venue, fin mai, de Donald Trump pour l’inauguration du nouveau QG de l'OTAN a été confirmée hier. Dans les médias, notre premier ministre a réagi en déclarant cette venue "positive", ajoutant qu'il espérait pouvoir rencontrer le président et que cette venue constituait "un moment important qui confirmait notre rôle international".

 

Le président Trump a déjà annoncé sa volonté d'investir plusieurs centaines de milliards d'euros dans le budget militaire dans les années à venir, et d'exiger des efforts supplémentaires également de la part des autres membres de l'OTAN. "De Tijd" titrait ainsi, le 7 février, que la Belgique pourrait devoir augmenter son budget militaire de 5 milliards d'euros pour coller aux exigences du président américain.

 

Cette volonté colle tout à fait avec la vision guerrière défendue par le gouvernement de milliardaires mis en place par Donald Trump. Ce gouvernement est prêt à faire des guerres économiques et manifestement aussi à les prolonger au niveau militaire. Cela colle également d'ailleurs avec la politique générale de M. Trump qui répond totalement aux intérêts du big business et, entre autres, à ceux de l'industrie du complexe militaro-industriel. On sait qu'actuellement, le président est prêt à s'en prendre à toutes les règles fiscales, financières, sociales ou environnementales pour servir les intérêts des grands de Wall Street.

 

On sait depuis lors que le président de la Chambre des Communes du Parlement britannique a déclaré refuser recevoir M. Trump, vu sa politique actuelle.

 

Monsieur le ministre, quels sont les contacts actuels avec l'administration Trump concernant sa venue en Belgique? Quelle sera l'attitude de votre gouvernement par rapport à sa venue, étant donné les éléments de sa politique? Ne pensez-vous pas que, vu ses déclarations, M. Trump ne devrait pas être le bienvenu en Belgique? Le vice-président Mike Pence a annoncé également une visite en février en Belgique. Quels sont les contacts pris et le programme de rencontre de celui-ci? Est-il prévu qu'il rencontre le gouvernement belge? De manière plus générale, comment envisagez-vous l'engagement de la Belgique dans l'OTAN, dans le nouveau contexte de l'élection de Donald Trump? Quelles ont été les discussions à ce propos avec les partenaires européens?

 

08.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, cher collègue, lors du Sommet de Varsovie, en 2016, les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN ont décidé de tenir leur prochaine réunion au nouveau quartier général à Bruxelles.

 

En vue de l'organisation de ce Sommet de l'OTAN, les contacts actuels avec la nouvelle administration américaine du président Donald Trump se font principalement au niveau du secrétaire général de l'OTAN et de son staff. En effet, ce n'est pas une affaire bilatérale. Les États-Unis d'Amérique sont membres fondateurs de l'Alliance Atlantique qui regroupe, aujourd'hui, 28 alliés.

 

Dans son rôle de pays hôte des deux sièges de l'Alliance (politique à Bruxelles et militaire au SHAPE à Casteau), la Belgique doit s'assurer que les autorités politiques et militaires de tous les États membres puissent assister aux réunions de l'Alliance qui se déroulent sur son territoire.

 

J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le Secrétaire général de l'OTAN. Nous cherchons à fixer une date, si possible, durant ce premier semestre. Ce Sommet de l'OTAN se tiendrait donc effectivement à Bruxelles en présence du président américain et dans le cadre de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'OTAN à Evere.

 

Le 19 février prochain, le vice-président Pence rendra une courte visite à notre pays. Il sera, bien entendu, reçu par le gouvernement et, en particulier, par le premier ministre. Le programme de cette rencontre est encore en pleine préparation. J'ai, d'ailleurs, pris des contacts pour organiser des rencontres à Bruxelles ou à Washington avec le nouveau secrétaire d'État américain.

 

Depuis, la fin de la deuxième guerre mondiale, la Belgique a encadré sa politique de défense et de sécurité dans l'approche multilatérale de l'OTAN. Comme c'était déjà le cas par le passé, la personnalité du locataire de la Maison blanche n'a pas d'influence sur cette décision souveraine.

 

Je signale simplement que, déjà à l'occasion d'un sommet aux Pays de Galles, notre pays s'était engagé à tendre vers les 2 % du PIB. Et lors du Sommet de Chicago, le précédent président américain avait déjà évoqué la demande d'un renforcement des dépenses militaires de l'Union européenne pour assumer une part plus importante de la défense de l'Europe dans le cadre de l'OTAN.

 

Pour le reste, je suis évidemment à l'écoute de tous les parlements et de tous les parlementaires. Cependant, je ne peux que constater qu'il est très compliqué de parler des droits de l'Homme avec l'Australie, de parler de commerce avec le Canada. Si, en plus, vous voulez qu'on ne reçoive pas le président américain, il faudra bientôt fermer boutique.

 

08.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je prends bonne note de votre réponse et du fait que cette visite ne résulte pas d'une décision bilatérale. Je constate avec vous que le siège de l'OTAN est établi dans notre pays.

 

Il n'empêche que je m'étonne d'entendre le premier ministre caractériser cette venue de "positive". Dans le contexte actuel et, eu égard non seulement aux déclarations, mais surtout aux décisions du président des États-Unis, ce genre de propos est malvenu. Le comportement du président américain pose problème à de nombreux titres. Dès lors, décrire cette visite comme positive me semble déplacé de la part du premier ministre.

 

S'agissant de l'implication de la Belgique dans l'OTAN, l'élection de Donald Trump peut également nous interloquer en raison de ses tendances bellicistes, de sa politique actuellement menée ainsi que des exigences demandées à notre pays en termes d'engagement et de dépenses militaires.

 

Cette présidence Trump pourrait être l'occasion de nous interroger sur l'appartenance de notre pays à cette organisation ou, du moins, sur le rôle qu'elle y joue. Je sais, bien sûr, que nous sommes très éloignés sur ces questions, monsieur le ministre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "Israël et sa politique de colonisation" (n° 16257)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'approfondissement des relations entre l'UE et Israël" (n° 16426)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le Conseil d'association avec Israël du 28 février 2017" (n° 16446)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le Conseil d'association avec Israël" (n° 16490)

09 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Israël en het Israëlische nederzettingsbeleid" (nr. 16257)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verdieping van de betrekkingen tussen de EU en Israël" (nr. 16426)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Associatieraad met Israël op 28 februari 2017" (nr. 16446)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de EU-Israël Associatieraad" (nr. 16490)

 

09.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, Israël a annoncé le mardi 24 janvier la construction de 2 500 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, la plus importante annonce du genre depuis des années, exploitant les nouvelles réalités à Washington – l'élection du président Trump – a priori plus favorables au gouvernement de M. Netanyahu.

 

Le 1er février, 3 000 logements de plus ont également été annoncés. C'est la quatrième décision israélienne relative à la colonisation depuis janvier. Après le feu vert donné ce dimanche à la construction de 566 logements dans des quartiers de colonisation de Jérusalem-Est, partie majoritairement palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël, et les 153 logements à Jérusalem, gelés à l'époque de l'administration Obama.

 

Cette annonce reflète la volonté clairement affichée par le gouvernement israélien de profiter de la nouvelle donne créée selon lui par l'élection de Donald Trump.

 

M. Netanyahu n'a pas hésité à tweeter: "Nous construisons et nous continuerons à construire". Une nouvelle loi a d'ailleurs été approuvée en ce sens à la Knesset cette semaine.

 

Monsieur le ministre, qu'en est-il de l'approfondissement de la politique de différenciation entre Israël et ses colonies? Qu'en est-il d'éventuelles sanctions pour répondre à cette violation continue du droit international? On a beau condamner, cela n'a pas l'air d'apporter beaucoup de réflexions et de modifications dans le chef du gouvernement de M. Netanyahu.

 

Outre le fait essentiel de condamner la colonisation, n'estimez-vous pas qu'il est temps d'entamer des initiatives, notamment pour déterminer le "moment opportun" auquel vous conditionnez la reconnaissance de la Palestine par notre pays?

 

09.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, Israël a annoncé, le 31 janvier dernier, la construction de 3 000 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, quatrième annonce du genre en moins de deux semaines depuis l'investiture du président américain Donald Trump. Il s'agit d'un gage supplémentaire donné aux partisans de la colonisation, à un moment où les autorités israéliennes ne paraissent plus avoir d'autre choix que d'appliquer un arrêt de la justice israélienne et de démolir la colonie d'Amona.

 

Depuis le 20 janvier, date de la prestation de serment de M. Trump, Israël a donné son feu vert définitif à la construction de 566 logements dans trois quartiers de colonisation de Jérusalem-Est, occupée et annexée, et annoncé la construction de 2 502 logements en Cisjordanie. Jeudi dernier, la municipalité israélienne de Jérusalem a donné son accord final à 153 nouvelles unités d'habitation. "Nous construisons et nous continuerons de construire" a déclaré le premier ministre israélien Netanyahu, ajoutant que la présidence de Donald Trump représentait "une chance formidable".

 

Monsieur le ministre, mes questions sont donc les suivantes. Face à ces quatre nouvelles annonces en violation flagrante du droit international, ne considérez-vous pas qu'il est temps de prendre des mesures concrètes à l'égard d'Israël? Quels sont les objectifs du Conseil d'association UE-Israël fin février? Quelles seront les discussions inscrites à l'ordre du jour? Pensez-vous qu'il soit opportun d'envoyer un signal d'approfondissement des relations dans le contexte actuel? Par ailleurs, le premier ministre est en voyage en Israël. Quelles sont les rencontres prévues et quels en sont les objectifs? 

 

09.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, zoals u weet heeft de Israëlische nederzettingenpolitiek sinds de verkiezing van Donald Trump een hoge vlucht genomen. Het lijkt wel alle remmen los in Israël. Bovendien werd in de Knesset gedebatteerd over een ondertussen ook goedgekeurde wet die toelaat om delen van de Westbank legaal te annexeren. Dat is een ongeziene demarche sinds de annexatie van Oost-Jeruzalem in 1980.

 

Op 28 februari is er een Associatieraad EU-Israël. Dat is het forum bij uitstek voor politieke dialoog tussen de EU en Israël. De vraag is of het opportuun is om deze raad te laten doorgaan nu Israël de facto een illegale annexatiepolitiek aan het voeren is in Palestijns gebied. Zelfs president Trump heeft er onlangs dan toch voor gewaarschuwd dat nieuwe nederzettingen misschien niet zo bevorderlijk zijn voor de vrede.

 

Ik heb drie vragen voor u.

 

Ten eerste, vindt u dat het in de huidige omstandigheden opportuun is om de voorziene EU-Israël-Associatieraad op 28 februari te laten doorgaan?

 

Ten tweede, bent u bereid om er op Europees niveau voor te pleiten om de associatieraad uit te stellen?

 

Ten derde, zult u er voor pleiten om dergelijk uitstel te laten vergezellen door een sterk signaal dat duidelijk maakt dat de Europese Unie de Israëlische nederzettingenpolitiek niet langer tolereert en dat op Europees vlak verder moet worden gegaan met de differentiatiepolitiek ten aanzien van de nederzettingen? Dus niet alleen een veroordeling, maar ook effectieve daden koppelen aan de veroordeling die al een aantal jaar wordt uitgesproken, ook door mevrouw Mogherini en door u.

 

09.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): On aurait pu tout joindre. J'ai parlé de la politique de différenciation. Ici, il s'agit spécifiquement de savoir quelle position sera défendue par la Belgique lors de ce Conseil d'association du 28 février prochain.

 

09.05  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, comme la haute représentante de l'Union européenne l'a encore exprimé récemment, la Belgique n'a de cesse de rappeler que la politique de colonisation menée par Israël est illégale au regard du droit international, qu'elle constitue un obstacle à la paix et qu'elle risque de gravement compromettre la possibilité d'une solution à deux États.

 

La loi que vient d'adopter le Parlement israélien, visant à régulariser des implantations illégales, en vertu même du droit israélien franchit une nouvelle étape dans la politique de colonisation. Elle est très préoccupante. Si elle est mise en œuvre, cette loi ne fera qu'aggraver les tensions et éloigner davantage la perspective d'une solution à deux États. Son adoption a été fermement condamnée par la haute représentante au nom de l'Union européenne, hier. Cette même position a été directement exprimée par le premier ministre belge dans ses contacts avec les autorités israéliennes et palestiniennes, ainsi que dans un communiqué national publié aujourd'hui.

 

Mme Mogherini a rappelé, à l'issue du Conseil Affaires étrangères du 6 février que l'Union européenne reste engagée au sein du quartet, mais aussi avec les acteurs régionaux pour que cette solution à deux États puisse se concrétiser.

 

Plusieurs contacts auront lieu prochainement avec l'administration américaine. La haute représentante se rendra à Washington cette semaine et le vice-président américain devrait être à Bruxelles le 20 février. Ce sera l'occasion de réitérer la position de l'Union européenne et la position belge – pour ce qui concerne la visite du vice-président américain – et, espérons-le, de clarifier les positions de l'administration américaine qui reste un acteur majeur dans le cadre de la recherche d'une solution définitive au conflit.

 

Wat de Associatieraad met Israël betreft, ik heb eergisteren bij mijn EU-collega's bepleit dat deze bijeenkomst zou worden uitgesteld. De datum van 28 februari werd niet in aanmerking genomen, maar er werd beslist om een aantal voorbereidingen op te starten met het oog op het beleggen van de Associatieraad.

 

Ik ben uiteraard voorstander van een serene, franke en constructieve dialoog met Israël. In die zin vormt de Associatieraad een opportuniteit, maar ik denk dat wij ons tijd moeten gunnen om deze raad goed voor te bereiden, met dien verstande dat zo’n dialoog alle prioriteiten van de EU, evenals de kwestie van het vredesproces in al zijn dimensies moet omvatten.

 

Bovendien hecht België bijzondere aandacht aan de kwestie van het parallellisme van de discussie met de Palestijnse autoriteiten. Ik heb samen met andere collega's gevraagd om op dat punt terug te komen in onze volgende vergadering in maart.

 

Er is dus nog geen datum, we zijn alleen in een voorbereidende fase en we pleiten voor een parallellisme, een similair contact met de Palestijnse autoriteiten.

 

Dans le cadre de son voyage dans la région, le premier ministre s'est entretenu avec le président Rivlin et le premier ministre Netanyahu, pour la partie israélienne, tandis qu'il a rencontré le premier ministre Hamdallah du côté palestinien. Comme je l'ai déjà indiqué, ces entretiens ont été l'occasion de rappeler nettement la position belge quant à la politique de colonisation menée par Israël et d'appeler toutes les parties à s'engager activement en faveur de la paix.

 

Le président Mahmoud Abbas viendra s'entretenir demain avec notre premier ministre à Bruxelles. Nous aurons donc l'occasion de lui rappeler également la position de notre pays en ce domaine et de voir avec lui comment envisager la reprise, d'une manière ou d'une autre, d'un dialogue en vue de trouver une solution de paix.

 

Wat het differentiatiebeleid betreft, heeft de EU zoals u weet reeds een aantal maatregelen genomen teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen Israël en de nederzettingen. In de toekomst zal België altijd ijveren voor een gemeenschappelijk EU-standpunt daar dit zeker meer impact heeft. Conform resolutie 2334 van de VN Veiligheidsraad zullen we het onderscheid blijven maken tussen het grondgebied van de Staat Israël enerzijds en de sinds 1967 bezette gebieden anderzijds.

 

Madame Grovonius, en ce qui concerne votre suggestion relative à la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État, vous connaissez ma position à ce sujet. Elle rejoint d'ailleurs celle de la résolution adoptée par la Chambre le 5 février 2015. Nous sommes déterminés à reconnaître la Palestine en tant qu'État mais le moment de cette reconnaissance sera déterminé en fonction de différents éléments, notamment l'impact positif que cette reconnaissance pourrait avoir afin de relancer ou d'appuyer un processus politique inclusif de négociations entre Israël et la Palestine ainsi que l'évolution de la concertation entre les États membres de l'Union européenne sur ce sujet.

 

Dans l'état actuel des choses, il est difficile de croire que la reconnaissance de la Palestine aura un quelconque impact positif sur la relance du processus politique. Nous n'estimons donc pas que le moment opportun d'une reconnaissance de la Palestine soit advenu. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec plusieurs de mes collègues européens, notamment lors de visites récentes à Lisbonne et à Madrid mais aussi lors des réunions que nous avons tenues cette semaine.

 

Je tiens à ajouter qu'un des points que nous tentons de développer au sein de l'Union européenne est le maintien d'une unanimité de l'Union européenne dans sa position à l'égard du conflit au Moyen-Orient. Je souhaite vraiment que l'Union européenne puisse jouer un rôle actif, pas seulement au sein du quartet mais dans la relance d'un dialogue de paix. Or je ne cache pas que ces derniers temps, il est particulièrement difficile de maintenir cette position unanime à l'égard de la situation au Moyen-Orient.

 

Si l'Union européenne ne parvenait pas, là ou ailleurs, à maintenir une position unanime, elle perdrait toute crédibilité dans ses actions de politique extérieure. Je pense donc qu'il faut aussi vous rendre attentifs à cette préoccupation qui est la nôtre. Des réactions ont été très claires à l'égard du vote qui vient d'intervenir à la Knesset, tant en Belgique que sur place, lors de la visite du premier ministre, ou à l'échelon de l'Union européenne. J'insiste sur le fait que nous sommes en permanence confrontés à la nécessité de travailler de manière unanime. C'est vrai dans le conflit au Moyen-Orient, c'est vrai quand on parle de l'Ukraine et de nos relations avec la Russie et c'est vrai dans bien d'autres dossiers qui, malheureusement, sont particulièrement inquiétants pour le moment.

 

09.06  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Nous avons eu ces débats un peu trop souvent, malheureusement.

 

Vous citiez le cas de l'Ukraine en ce qui concerne l'importance d'essayer de maintenir une forme d'unanimité de la position européenne. Je peux entendre cet argument.

 

Néanmoins, en ce qui concerne l'Ukraine, ça n'a pas empêché qu'on entrevoit et mette en œuvre des sanctions économiques. J'insiste sur le fait que les condamnations, aussi importantes soient-elles, ne sont malheureusement que des mots. Lorsqu'on a des condamnations de violations continues du droit international et que, dans le même temps, des mains se serrent autour de grands accords économiques entre Israël et la Belgique, on s'aperçoit que les mots pèsent peu par rapport à une situation où des hommes, des femmes et des enfants souffrent quotidiennement dans leur chair. Il faut des sanctions, sans quoi aucune réaction ne sera jamais obtenue.

 

09.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, Israël pousse encore d'un cran sa politique de colonisation illégale et chaque fois, la Belgique et l'Union européenne répètent avoir un dialogue franc avec Israël. Ce dialogue franc est clairement un blanc-seing. On peut condamner mais clairement Israël en rigole. Vous dites que si l'Union européenne n'est pas unanime, elle perd sa crédibilité, mais quelle est la crédibilité de cette politique du laisser-faire? Nous l'avons perdue. Il faut dire clairement qu'on continue à considérer Israël comme un allié géostratégique, un partenaire commercial avec lequel il y a du business à faire. Et tout ce que Israël peut faire d'illégal nous importe peu, finalement.

 

09.08  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Op de agenda van de Associatieraad stond de uitdieping van de relaties tussen de EU en Israël. Ik denk dat in de gegeven omstandigheden geen sprake kan zijn om nog meer gunstmaatregelen ten gunste van Israël uit te werken. Ik denk dat dit niet het goede moment is. Ik vind het zeer positief dat u hebt gepleit voor het uitstel van de Associatieraad. Ik denk dat dit de meest logische beslissing kan zijn.

 

U zegt de nederzettingenpolitiek te veroordelen. Dat is juist. U doet dat vanuit België. De Europese Unie doet dat, maar dat heeft natuurlijk geen impact. Dat zien wij in de feiten.

 

Als u zegt dat wij die unanieme positie vanuit de EU moeten behouden, denk ik dat België ook een aantal zaken alleen kan doen zonder de unanimiteit binnen Europa in het gedrang te brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan het pleidooi voor het uitstellen van de Associatieraad. Dat hebt u gedaan.

 

Een ander voorbeeld, de FOD Justitie is betrokken in het EU-LAW-TRAIN-project. Het zou perfect mogelijk zijn voor België om zich uit dat project terug te trekken zonder daarmee de Europese consensus in het gedrang te brengen. U kent het project. Een van de problemen daarmee is dat er wordt samengewerkt met de Israëlische politie waarvan het hoofdkwartier zich in bezet gebied bevindt.

 

Ik denk dat het mogelijk kan zijn, als klein diplomatiek signaal, zonder daarom de geloofwaardigheid van ons land compleet op de helling te zetten, om ons daaruit terug te trekken.

 

Ik wil u vragen om met uw administratie nog eens te bekijken om die stap te zetten.

 

Het probleem blijft wel unanimiteit in de EU. Als die er niet komt, als de EU alleen unaniem kan zijn over het status quo, dan zit ook de Belgische diplomatie met een zeer groot probleem. Dan moeten wij proberen uit dat carcan te breken op een aantal punten.

 

Ik heb u net een aantal suggesties gedaan van domeinen waarin u dat kunt doen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les mesures prises par le président américain afin d'interdire l'accès au territoire à certains citoyens étrangers" (n° 16293)

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les effets du décret du président Trump interdisant le séjour aux États-Unis pour tous les ressortissants de 7 pays musulmans" (n° 16294)

- M. Tim Vandenput au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les nouvelles mesures américaines en matière de migration et d'accueil de réfugiés" (n° 16330)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'interdiction d'entrée imposée par l'administration des États-Unis" (n° 16483)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le muslim ban décrété par le président Donald Trump" (n° 16506)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het door de Amerikaanse president afgekondigde inreisverbod voor bepaalde buitenlanders" (nr. 16293)

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de gevolgen van het door president Trump gedecreteerde inreisverbod voor de burgers van zeven moslimlanden" (nr. 16294)

- de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de nieuwe Amerikaanse maatregelen inzake migratie en opvang van vluchtelingen" (nr. 16330)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het inreisverbod opgelegd door de VS-administratie" (nr. 16483)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de door president Trump gedecreteerde muslim ban" (nr. 16506)

 

De voorzitter: De heer Crusnière is verontschuldigd. Hij bevindt zich in het buitenland.

 

10.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le vice-premier ministre, depuis le 29 janvier, pullulent sur les réseaux sociaux des images d'écrans d'aéroports européens affichant – tels des piloris – des noms de passagers que l'on pensait ressortissants des sept pays repris sur la liste noire élaborée par le président américain. La vérité a ses droits, et entre-temps, nous avons appris que ces photos d'images d'écrans d'aéroports concernaient en fait autre chose. Il n'empêche, le décret signé ce vendredi 27 janvier suspend l’octroi de visas américains à tous les ressortissants yéménites, irakiens, libyens, somaliens, soudanais, syriens et iraniens, et ce pendant 90 jours. L'ordre présidentiel a immédiatement été attaqué en justice, avec succès, par plusieurs avocats et organisations de défense des droits, dont l'American Civil Liberties Union.

 

La mesure s’applique – je devrais dire s'appliquait – même aux ressortissants de ces pays lorsqu'ils ont une autre nationalité. Les listes aperçues çà et là dans les aéroports européens comportent des noms à consonance rappelant les origines de ces passagers, et parfois même leur religion. Ces méthodes de bannissement rappellent les heures les plus noires de l'histoire européenne contemporaine.

 

D'où, monsieur le vice-premier ministre, mes quatre questions. Pourriez-vous détailler la manière dont s'est matérialisée diplomatiquement la vive préoccupation de la Belgique à l'égard de ce décret indécent et complètement raciste? Avez-vous pris des contacts avec l'Union européenne et avec nos pays voisins, comme l'Allemagne et la France, pour coordonner une attitude commune européenne en la matière?

 

Pourriez-vous nous préciser combien de citoyens belges disposant également d'une de ces sept nationalités ont connu la désagréable expérience de ne pas pouvoir voyager à destination des États-Unis depuis ce 27 janvier? On sait qu'entre-temps le ban a sauté.

 

Enfin, les gouvernements canadien et britannique ont obtenu, dès le 29 janvier, la garantie que leurs ressortissants binationaux ne seraient pas touchés par la mesure, à moins que leur vol parte d’un des pays concernés. Un Canado-Syrien pourra donc entrer aux États-Unis depuis le Canada, mais pas depuis la Syrie. Des exceptions de cette sorte ont-elles été négociées avec le gouvernement américain pour les citoyens binationaux de l'Union européenne et/ou de la Belgique?

 

10.02  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de minister, collega Hellings heeft de problematiek heel goed geschetst, dus ik zal ze niet herhalen.

 

Ik wil gewoon aanhalen dat ook premier Michel liet weten dat België het oneens was met deze beslissing. U noemde dat inreisverbod arbitrair en heel brutaal. Ik vind dat gepaste bewoordingen voor wat er door president Trump werd beslist.

 

Ik heb vier vragen. Heeft er over deze kwestie reeds overleg plaatsgevonden op Europees niveau? Zo ja, wat is de conclusie hiervan?

 

Zal er vanuit de EU rechtstreeks worden gecommuniceerd met de Amerikaanse regering om deze maatregel te veroordelen? We hebben ondertussen ook mevrouw Mogherini gehoord, maar kunt u nog wat meer toelichting geven?

 

Hebt u zicht op de gevolgen voor personen die in België verblijven, inclusief diegenen met een dubbele nationaliteit, die zowel over het Belgisch staatsburgerschap als het staatsburgerschap van een van de zeven geviseerde landen beschikken?

 

Hebben uw dienst of de Belgische ambassades in het buitenland hierover reeds vragen gekregen van Belgen met een dubbele nationaliteit?

 

Volgt de Belgische ambassade in Washington dit dossier van nabij op? Ik veronderstel van wel. Kunt u toelichting geven bij de informatie die u al van hen kon ontvangen? Heeft onze ambassadeur reeds de bezorgdheden van de Belgische regering over deze beslissing aan de Amerikaanse regering meegedeeld?

 

Ten slotte, schendt deze executive order volgens u het internationaal recht, zoals de Vluchtelingenconventie van Genève of het intern Amerikaans recht? Dat is nu al gebleken na de uitspraak van die rechter, maar wat is uw visie hierover?

 

10.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik heb dezelfde vraag.

 

De situatie is duidelijk. België is altijd een bruggenbouwer geweest en is steeds een voortrekker geweest van internationale samenwerking. We hebben een open samenleving en een open economie.

 

Vandaag zien we dat de Verenigde Staten, die in dat verhaal altijd een trouwe bondgenoot was, een aantal maatregelen hebben genomen en uitlatingen hebben gedaan die uiterst zorgwekkend zijn. Het inreisverbod naar de VS uit zeven landen met een grote moslimgemeenschap is inderdaad een triest hoogtepunt.

 

De nieuwe administratie in de VS houdt er duidelijk een heel andere visie op na dan de EU, bijvoorbeeld over Rusland, over vrijhandel en over de NAVO. Wij moeten blijven opkomen voor de waarden die we nastreven en we moeten die ook blijven verdedigen.

 

Vanuit Europa is daar al op verschillende manieren een antwoord op gegeven. Europees voorzitter Tusk heeft in niet mis te verstane woorden zijn bezorgdheid uitgedrukt. Ik citeer even: “De uitdagingen waar de Europese Unie nu voor staat zijn de gevaarlijkste sinds het tekenen van het Verdrag van Rome zo’n 60 jaar geleden, met onder andere de zorgwekkende verklaringen van de nieuwe Amerikaanse regering”. Het is eigenlijk de eerste maal dat de Europese Unie op die manier een boodschap aan het adres van de VS brengt. Ook de Duitse bondskanselier Merkel heeft dat inreisverbod al heel scherp veroordeeld. Ze was opnieuw een beetje het moreel kompas van Europa.

 

We hebben daaromtrent enkele vragen. Mijnheer de minister, sluit u zich aan bij de woorden van bondskanselier Merkel over het inreisverbod van de VS?

 

Een tweede vraag werd ook al door de collega’s gesteld. Hebt u reeds weet van Belgen die de toegang tot de VS geweigerd werden? Welke Belgen betreft het dan? Er wordt immers dikwijls gesproken over Belgen met een dubbele nationaliteit maar wij horen ook verhalen over Belgen die in het verleden naar een van de zeven landen gereisd zijn en die nu geweigerd worden als ze naar de VS willen reizen.

 

In laatste instantie, vorige week vond de EU-top van Malta plaats. Werd het beleid van de nieuwe VS-administratie daar besproken? Zo ja, welke elementen werden er aangekaart? Welke gevolgen zal men daaraan geven?

 

10.04  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la présidente, monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur deux mesures: le décret concernant ces sept pays, dont il a été question, et la suspension par Donald Trump de l'accueil des réfugiés pour quatre mois, et de façon indéfinie pour les réfugiés syriens.

 

Monsieur le ministre, y a-t-il eu des problèmes avec des passagers venant de ou renvoyés vers notre pays? Avec des personnes possédant éventuellement la double nationalité? Si oui, pouvez-vous préciser le nombre et les cas? Quelles ont été les réactions politiques et diplomatiques de la Belgique et de l'Union européenne face à cette mesure? Ne considérez-vous pas que cette mesure contrevient au principe de la Convention de Genève?

 

10.05  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, je tiens d'abord à rappeler, comme cela a été fait par M. Vandenput, qu'après la publication de cette mesure, je l'ai qualifiée d'arbitraire et de brutale et j'ai souligné qu'il existe des règles minimales quant à la validité des documents de voyage.

 

Bien entendu, cela relève du libre arbitre de chaque État de donner l'accès ou non à son territoire. Mais je l'ai qualifiée de brutale, car elle concerne des personnes qui avaient des titres de voyage tout à fait en ordre, et d'arbitraire, car elle concerne des citoyens d'un certain nombre de pays, sans distinction entre eux. Il n'y a donc aucune reconnaissance des situations particulières des individus, ce que nous ne pratiquons pas.

 

Notre département a pris contact avec l'ambassade américaine pour tenter d'identifier, dès qu'elle a été connue, la portée exacte de la mesure afin d'informer correctement les citoyens. Dans cet esprit, je vous renvoie à l'avis de voyage qui a été modifié, pour les États-Unis, par le département des Affaires étrangères.

 

Wij hebben geen cijfers over landgenoten met een van de zeven nationaliteiten die een probleem hebben gehad met een reis naar de VS. Wij hebben geen vragen gekregen van landgenoten ter zake. Er waren misschien wel problemen, ik heb een aantal zaken vernomen in de pers, maar er is geen contact met ons departement opgenomen.

 

Ons reisadvies voor landgenoten met een dubbele nationaliteit uit een van de zeven landen is om contact op te nemen met de consulaire diensten van de VS, in België of het land waar zij verblijven.

 

Wij hebben ook aan onze ambassade in Washington gevraagd om contact op te nemen met de Amerikaanse diensten om meer verduidelijking te krijgen. Er is een verbintenis om visa te vragen, ook voor de mensen met de twee nationaliteiten, een Belgische nationaliteit en een nationaliteit uit een van de zeven opgesomde landen.

 

Wij willen ook overleg plegen met verschillende partners. Wij hebben contact opgenomen met externe diensten op Europees vlak, maar ook met Duitsland en Nederland.

 

Lors du sommet de Malte du 3 février, les 28 chefs d'État et de gouvernement ont discuté de la relation avec le nouveau gouvernement américain. Dans sa lettre d'invitation à ce sommet, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a exprimé sa préoccupation quant aux récents développements aux États-Unis. Au sommet même, les chefs de gouvernement ont insisté sur leur volonté de continuer à collaborer, tout en reconnaissant que cela s'avérera difficile dans certains dossiers. En tout cas, comme je l'évoquais dans d'autres dossiers, l'Union doit à nouveau se montrer unie en la matière.

 

La semaine dernière, la Haute Représentante Federica Mogherini a fait une déclaration devant le Parlement européen au sujet du décret américain, indiquant son désaccord avec la mesure. L'Union européenne a aussi fait connaître ses préoccupations auprès du Secretary of Homeland Security.

 

Le 3 février, une décision de la justice américaine a suspendu provisoirement la mise en œuvre de ce décret, décision contre laquelle une procédure en appel a été lancée. Par conséquent, nous avons adapté une nouvelle fois notre avis de voyage. Nous allons évidemment suivre la situation étape par étape.

 

Je voudrais en outre rappeler, concernant les questions relatives aux réfugiés (cela sera communiqué à M. Van Hees), que les États-Unis ne sont pas partie à la Convention de Genève de 1951 concernant les réfugiés et ne sont donc pas tenus par la lettre de cette Convention. Cela ne nous empêche pas d'en parler au niveau européen ainsi que dans les contacts avec nos collègues américains.

 

Ik wil ook zeggen dat het een van de redenen is waarom contact met de nieuwe Amerikaanse administratie zo noodzakelijk is. Wij zullen proberen contacten te onderhouden met bijvoorbeeld de vicepresident en ik zal ook proberen om contacten te hebben met mijn nieuwe collega. Wij moeten proberen om in dat verband een gesprek te voeren. Daarmee bedoel ik niet dat het decreet afgeschaft moet worden, maar wel kunnen we om hulp vragen voor onze landgenoten met twee nationaliteiten, waarvan één nationaliteit tot een van die zeven landen behoort.

 

In ons contact met onze Amerikaanse collega’s ben ik ook bereid om de volgende stap te bespreken. Ik heb namelijk vernomen dat de nieuwe Amerikaanse administratie mogelijk nog andere maatregelen neemt in verband met de visaregels. Daarover moeten wij vragen stellen en misschien ook onze bekommernissen uiten tegenover onze Amerikaanse collega’s.

 

C'est un sujet que nous suivrons de manière précise, non pas seulement dans le cadre de l'Union européenne mais aussi sur le plan bilatéral. La position de la Belgique concernant ce décret a été clairement exprimée. Je rappelle qu'il y a, à la fois, une non-participation des États-Unis à la Convention de Genève de 1951 en ce qui concerne le volet lié aux réfugiés, et une compétence propre de chaque État concernant l'accès au territoire. Outre la décision concernant ces sept États, nous devons rester particulièrement vigilants sur la suite des décisions qui pourraient être prises aux États-Unis. Dès lors, nous devrons en parler avec les autorités américaines. Il me semble important que ces contacts aient lieu tant bilatéralement que de la part de l'Union. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un autre cadre, la Haute Représentante se rend dans les prochains jours à Washington où elle abordera évidemment ce sujet.

 

10.06  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, nous sommes entrés dans un autre monde dont personne ne perçoit encore les tenants et les aboutissants. Il va falloir nous habituer. Vous dites que vous avez l'intention de prendre contact avec le vice-président Mike Pence. Je vous y encourage. Espérons que l'impeachment ne soit pas trop loin et que nous ne devions pas attendre trop longtemps!

 

10.07  Didier Reynders, ministre: (…)

 

10.08  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Vous n'avez pas répondu à ma quatrième question concernant les éventuelles facilités similaires à celles que le Canada et la Grande-Bretagne ont obtenues pour leurs binationaux. Visiblement, ce n'est pas prévu ou envisagé pour la Belgique ou les pays de l'Union européenne.

 

10.09  Didier Reynders, ministre: D'après les contacts que nous avons pris, parce que cela a circulé, il semble qu'il n'y ait pas de différenciation. Il y a un besoin de visas de la même manière. Nous sommes apparemment dans la même situation que le Canada et la Grande-Bretagne, sauf peut-être dans les premières heures qui ont suivi ce décret.

 

10.10  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Je partage avec vous l'analyse comme quoi cette mesure indiscriminée est tout à fait sotte et absurde car inefficace du point de vue de la sécurité. Aucun de ces sept pays ne concerne un terroriste qui a commis un acte sur le sol des États-Unis car, je le rappelle, les terroristes du 11 septembre étaient égyptiens et saoudiens.

 

L'initiative politique est abominable car elle légitime tous les comportements racistes y compris les plus violents aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Je terminerai en citant Meryl Streep, lors d'une célèbre cérémonie de cinéma, qui a dit que quand une personne publique, a fortiori un président des États-Unis, rabaisse les autres de la sorte, cela donne le droit aux autres de faire la même chose. Le manque de respect engendre le manque de respect, la violence, la violence. Quand une personne qui a du pouvoir rabaisse les autres, nous perdons tous. C'est en effet une malheureuse conclusion à cette affaire.

 

10.11  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de vice-eerste minister, ik dank u voor uw antwoorden. U hebt het nog eens gezegd dat brutale en arbitraire beslissing inderdaad de juiste analyse is. We mogen niet vergeten dat de president democratisch verkozen is. We mogen het systeem in zijn geheel hier dus niet gaan veroordelen. Ik denk dat we actie per actie moeten opvolgen. Ik denk dat uw diensten dat in dit geval goed doen.

 

10.12  Vincent Van Peteghem (CD&V): Ik denk dat we de evolutie inderdaad in het oog moeten blijven houden. We weten immers hoe de situatie nu is, maar we weten niet wat er nog gaat komen. Dat moeten we dus goed opvolgen.

 

Daarnaast is het ook belangrijk dat Europa met één stem blijft praten en blijft hameren op de samenwerking. We mogen niet vervallen in wat er nu plaatsvindt in de Verenigde Staten, namelijk het terugplooien op zichzelf. We moeten bruggen blijven bouwen, de discussie aangaan en eensgezind onze bezorgdheden trachten te uiten samen met alle lidstaten van de Europese Unie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "administratieve aanhoudingen" (nr. 16399)

11 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les détentions administratives" (n° 16399)

 

11.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je reviens sur la situation en Israël et en Palestine, et plus spécifiquement sur la question des détentions administratives.

 

Pour rappel, aujourd'hui, plus de 700 Palestiniens, femmes, hommes et enfants, subissent la détention administrative en Israël. De nombreux rapports d'organisations internationales attestent qu'Israël utilise la détention administrative comme moyen de punition collective, ce qui à nouveau est en opposition avec le droit international.

 

Une proposition de résolution adoptée en séance plénière, le 23 novembre 2016, demande notamment au gouvernement "de continuer à exhorter les autorités israéliennes à mettre fin au recours à la technique de la détention administrative, notamment comme moyen de répression de mouvements politiques et associatifs, de condamner cette pratique sur la scène internationale, en prêtant une attention particulière à la situation des mineurs détenus dans le cadre de ce régime et d'appeler les autorités israéliennes à garantir le droit des Palestiniens à un procès équitable".

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais dès lors vous interroger sur ce point. Cette position a-t-elle été défendue par vous-même et par le gouvernement tant sur le plan bilatéral que multilatéral? La question spécifique, dans ce cadre, du sort réservé aux mineurs a-t-elle également été abordée? J'ai en effet appris qu'il semblerait que l'École du cirque de Palestine a, une fois de plus, fait les frais de cette pratique de détention administrative. De fait, le jeudi 26 janvier 2016, Sohaib Saeed, un enfant de douze ans, a été privé de liberté pour avoir, selon les autorités israéliennes, jeté des pierres. Quelques jours plus tard, la sentence est tombée et cet enfant a été condamné à 31 jours de prison ainsi qu'à une amende de 500 shekels, soit environ 130 euros. Cette pratique est très choquante et je la condamne avec force. J'aimerais dès lors également vous entendre, monsieur le ministre, par rapport à cet élément spécifique de la question des mineurs.

 

Voorzitter: Tim Vandenput.

Président: Tim Vandenput.

 

11.02  Didier Reynders, ministre: Madame Grovonius, nous sommes au courant de l'arrestation du jeune Sohaib Saeed. Cette question est suivie de près par notre consulat général à Jérusalem.

 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler ici même, notre position sur les détentions administratives ne souffre pas la moindre ambiguïté. Nous les condamnons de manière générale et rappelons que les arrestations administratives doivent rester des mesures exceptionnelles, pour une durée limitée et tenant compte de différentes garanties, telles que le droit au respect des droits de la défense du détenu et le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

 

Le 9 décembre dernier, le bureau du Représentant de l'Union européenne pour la Cisjordanie et Gaza a publié un communiqué local au sujet des détentions administratives, rappelant la position de l'Union européenne à ce sujet et mentionnant expressément le cas de M. Mohammed Abu Sakha, animateur de l'école du cirque de Birzeit, de même que celui d'autres détenus. Ce communiqué a été élaboré au nom de l'ensemble des délégations des États membres à Jérusalem et Ramallah.

 

Cela étant dit, le cas du jeune Sohaib Saeed ne relève a priori pas d'un dossier de détention administrative. Au contraire du cas de l'animateur de l'école du cirque, une condamnation a été prononcée. Il s'agit donc davantage de l'arrestation d'un mineur et de la disproportionnalité évidente de la sentence.

 

Je voudrais rappeler que la Belgique et l'Union européenne sont préoccupées par la méthode israélienne consistant à juger des mineurs palestiniens devant des tribunaux militaires. Nous avons régulièrement l'occasion de soulever cette question dans les contacts que nous avons avec les autorités israéliennes. Nous le ferons encore.

 

11.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je renvoie à mes questions précédentes pour les suites qui devraient, selon moi, être données à cette impunité qui ne cesse de faire des ravages dans cette région.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de non-proliferatie-onderhandelingen" (nr. 16408)

12 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les négociations relatives à la non-prolifération nucléaire" (n° 16408)

 

12.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, de machtswissel tussen presidenten gaat dit keer net iets anders dan de vorige. Vooral de overdracht tussen de administraties van president Obama en van president Trump gaat iets anders. Er is namelijk een aantal heel snelle beslissingen aangaande het aftreden van ambtenaren, zonder dat er evenwel duidelijkheid is over de opvolging.

 

Mijn vraag gaat specifiek over de Undersecretary of State for Arms Control and International Security, die zich onder meer bezighoudt met nucleaire non-proliferatie en de monitoring van verdragen in verband met wapencontroles. Hij heeft onlangs ontslag genomen en er is voorlopig nog geen opvolger bekend. Ik kan mij voorstellen dat dit mogelijk onderhandelingen bemoeilijkt of verhindert, aangezien de VS een belangrijke speler is in dat soort onderhandelingen.

 

Ik heb hier dan ook enkele vragen over.

 

Hoe verlopen doorgaans internationale onderhandelingen over arms control wanneer een van de deelnemende landen in een periode van transitie tussen twee regeringen zit? Is het al eerder voorgevallen dat er namens de VS geen verantwoordelijk regeringslid bekend was?

 

Welke invloed heeft het uitblijven van de benoeming van de Undersecretary op de onderhandelingen over non-proliferatie van wapens, in het bijzonder nucleaire wapens?

 

Welke invloed heeft het uitblijven van de benoeming van de Undersecretary op de VN-onderhandelingen over VN-resolutie L41, die op 27 maart van start zouden gaan? Ik weet dat er nog een dikke maand is, maar ik wou gewoon weten op welke manier hiermee wordt omgegaan.

 

12.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Bellens, een aantal politieke functies in de VS-administratie wordt ingevuld per politieke benoeming. Bijgevolg vindt er een aantal personeelswissels plaats tijdens de overdracht tussen twee presidenten, zeker indien die uit verschillende politieke partijen komen.

 

Aangezien de Amerikaanse Senaat zijn fiat moet geven voor politieke benoemingen, gebeurt het wel vaker dat functies gedurende een bepaalde periode uitgeoefend worden door waarnemend ambtenaren. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de diplomatieke dienst. In de ambassade zijn enkele functies nu in handen van waarnemende diplomaten. De politieke dekking wordt steeds verzekerd door de hoogst politiek verantwoordelijke, in casu de Secretary of State.

 

De Verenigde Staten zullen dus, zoals voorheen, deelnemen aan de onderhandelingen over wapenbeheersing, bijvoorbeeld aan de werkzaamheden in mei van dit jaar, ter voorbereiding van de toetsingsconferentie van het non-proliferatieverdrag. De nieuwe administratie zal een nieuw beleid ontwikkelen waarvan de impact momenteel nog niet te bepalen valt. Ter herinnering, onder de vorige administratie werd aangegeven dat de VS niet zou deelnemen aan de onderhandelingen over een kernwapenban.

 

Wij moeten nu dus werken met de waarnemend ambtenaren die bevoegd zijn voor de voorbereidende werken met het oog op de onderhandelingen.

 

Daarna is het misschien nuttig om meer details te krijgen omtrent de positie van de nieuwe administratie, want tot nu toe is die positie nog onzeker.

 

12.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Bosnië-Herzegovina" (nr. 16409)

13 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en Bosnie-Herzégovine" (n° 16409)

 

13.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de verhoudingen tussen de verschillende deelstaten van Bosnië-Herzegovina zijn zeer broos. De recente opflakkering van spanningen in de regio, onder meer tussen Servië en Kosovo, en de mogelijke escalatie van deze spanningen door wapenleveringen van Rusland aan Servië, hebben ook een impact op de situatie in Bosnië.

 

Zo heeft Republika Srpska in september 2016 nog bij referendum een uitspraak van het Bosnische hooggerechtshof over hun nationale feestdag verworpen. Deze zou vallen op 9 januari, de dag waarop destijds de Bosnisch-Servische Republiek haar onafhankelijkheid uitriep, wat aanleiding gaf tot de Bosnische oorlog. Ook de NAVO en de Hoge Vertegenwoordiger voor Bosnië-Herzegovina hebben aangegeven dat het vieren van deze feestdag niet past in de geest van de Daytonakkoorden. Republika Srpska is niet bepaald onder de indruk en vierde toch op 9 januari, zelfs met een militaire parade. Het lijkt erop dat er een mogelijke verdere escalatie – ik druk mij heel voorzichtig uit – op til is. Als reactie heeft de VS sancties afgekondigd tegen president Dodik van de Republika Srpska en heeft ook de EU besloten de diplomatieke contacten met president Dodik te onderbreken.

 

Wat is uw analyse van de situatie in Bosnië-Herzegovina? Welke analyse maakt de EU van de situatie in het land?

 

Welk standpunt nemen de regering en de EU in ten aanzien van de spanningen in het land?

 

Zullen er volgend op het verbreken van diplomatieke contacten door de EU nog sancties tegen de heer Dodik uitgevaardigd worden? Wat is de argumentatie daarvoor?

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de kandidatuur van Bosnië-Herzegovina om tot de EU toe te treden en wat is de invloed van de huidige spanningen op die kandidatuur van Bosnië?

 

Op welke wijze bemiddelen ons land en de EU in Bosnië-Herzegovina om de spanningen tussen de verschillende deelstaten te doen afnemen?

 

13.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Bellens, de situatie in Bosnië-Herzegovina blijft inderdaad complex en broos, zowel op economisch als op politiek vlak. Er werd vooruitgang geboekt in de uitvoering van socio-economische hervormingen. Wat de rule of law betreft, heeft Bosnië belangrijke actieplannen opgesteld, onder andere ter bestrijding van corruptie. Het is met de uitvoering van deze actieplannen dat de Bosnische autoriteiten van goede wil zullen kunnen getuigen om verder te gaan op het pad van de Europese integratie.

 

België en de Europese Unie betreuren het referendum in de Republika Srpska dat in strijd is met het besluit van het grondwettelijk hof van Bosnië-Herzegovina. De nationalistische retoriek en provocaties van de president van de Republika Srpska, Milorad Dodik, dragen bij aan de politieke instabiliteit en zijn in strijd met de geest van het Daytonakkoord en het Europese integratieproces van Bosnië-Herzegovina. Dit referendum veroorzaakt onnodige spanningen. De steriele polemiek voldoet niet aan de behoeften van de Bosnische bevolking, die nieuwe banen verwacht en betere vooruitzichten voor de toekomst van het land.

 

Er is geen beslissing van de Europese Unie om de diplomatieke contacten met Milorad Dodik of de autoriteiten van de Republika Srpska te verbreken. De EU spoorde de instellingen van Bosnië-Herzegovina aan om dit probleem op te lossen via de gevestigde juridische procedures, een constructieve dialoog en het bestaande grondwettelijk kader. Hoewel er geen Europese sancties actief worden overwogen, blijven de EU-instellingen en de lidstaten de gevolgen van het gebrek aan respect voor besluiten van het grondwettelijk hof monitoren. In die context beschikt de EU ook over andere instrumenten dan sancties, zoals de dialoog over justitie met de entiteiten en de centrale instellingen.

 

Bosnië-Herzegovina diende op 15 februari 2016 een aanvraag voor EU-lidmaatschap in. In navolging van de Raadsconclusie van december 2014 engageert de Europese Unie zich om deze aanvraag in aanmerking te nemen op basis van een betekenisvolle vooruitgang in het kader van de hervormingsagenda, de uitwerking van een EU-coördinatiemechanisme tussen de verschillende bestuursniveaus en de aanpassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië-Herzegovina na de EU-toetreding van Kroatië.

 

De Raad heeft daarop de Europese Commissie gevraagd een technische analyse van de kandidatuur te maken, waarvoor deze een uitgebreide vragenlijst aan de Bosnische regering heeft bezorgd. Pas na de analyse van de Commissie zal de Bosnische kandidatuur door de Raad in overweging worden genomen, waarbij het constructieve engagement van de Servische deelrepubliek in het pas opgerichte maar nog niet operationele EU-coördinatiemechanisme een belangrijke rol zal spelen.

 

Ons land zal in april met een gemengde delegatie van ambtenaren van zowel mijn administratie als die van de Gewesten en Gemeenschappen een seminarie organiseren in Sarajevo en Banja Luka. Daar zal een uiteenzetting worden gegeven van het Belgische coördinatiemechanisme ter voorbereiding van de Raadsbijeenkomsten van de Europese Unie. België heeft een zekere ervaring op dat vlak. We hopen hiermee de verschillende entiteiten in Bosnië-Herzegovina te inspireren tot een meer constructieve samenwerking rond de EU-agenda.

 

Dit is een voorbeeld van de zeer grote moeilijkheden voor de implementatie van een akkoord. We hebben met Cathy Ashton destijds veel vergaderingen georganiseerd in Brussel, met Pristina en Belgrado, om een positieve evolutie mogelijk te maken in de relatie tussen Servië en Kosovo. Dezelfde redenering geldt voor Bosnië-Herzegovina, waarvoor de Europese Unie vele inspanningen levert om tot een positieve evolutie te komen, met een aantal mogelijke akkoorden. Daarna hebben we echter veel problemen met de implementatie van die akkoorden. Dat was het geval met Kosovo en Servië, maar dat is ook het geval met Bosnië-Herzegovina. Soms zijn er zelfs dezelfde actoren in de twee dossiers. Het is altijd zeer moeilijk om tot een akkoord te komen, maar het is nog moeilijker om tot een correcte implementatie van zo’n akkoord te komen.

 

13.03  Rita Bellens (N-VA): Ik ben het eens met u, mijnheer de minister. Ik ben in Bosnië-Herzegovina geweest. Twintig jaar na de Daytonakkoorden houdt men daar nog steeds vast aan het akkoord dat eigenlijk de basis had moeten worden voor een grondwet. Er worden weinig of geen vorderingen gemaakt omdat alle partijen zich vasthouden aan dat akkoord. Niettemin lijkt deze regio me zeer belangrijk voor Europa.

 

Het is de oostkant van de Europese Unie. Ik denk dat we een vinger aan de pols moeten houden in deze regio. Wij moeten mee trachten om de vrede te bewaren, want de situatie is, om het zacht uit te drukken, licht ontvlambaar.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 16415 van mevrouw Lijnen wordt uitgesteld.

 

14 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de opbouw van de militaire capaciteit in Servië" (nr. 16416)

14 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le développement de la capacité militaire en Serbie" (n° 16416)

 

14.01  Rita Bellens (N-VA): Met deze vraag over Servië blijf ik in dezelfde regio, mijnheer de minister. Er heerst heel wat opschudding in de streek. Ondertussen blijft Rusland zich mengen in de binnenlandse aangelegenheden van een aantal staten. Oekraïne is het bekendste voorbeeld, maar er was mogelijk ook een moordpoging gepland op de premier van Montenegro. Russische activisten zouden zich daarachter hebben gezet. Servië zou die activisten aan de grens met Montenegro hebben tegengehouden.

 

Het lijkt er dus op dat Rusland zijn netwerk in die regio heel actief aan het uitbreiden is. Ik denk daarbij ook aan de levering van militair materieel, waaronder MIG-29 gevechtsvliegtuigen, tanks en 30 militaire gevechtsvoertuigen. Gezien de spanningen in de regio, tussen Servië en Kosovo, de bijna afgeronde toetreding van Montenegro tot de NAVO en de interne spanningen in Bosnië-Herzegovina kan die wapenlevering de stabiliteit in de regio erg onder druk zetten, vandaar mijn vragen.

 

Wat is de analyse van uw administratie met betrekking tot de levering van militair materieel door Rusland aan Servië? Welke analyse maakt de EU daarover? Welk standpunt nemen de regering en de EU in ten aanzien van die arsenaaluitbreiding? Op welke wijze monitoren ons land en de EU de verhoudingen tussen de verschillende Balkanlanden en, meer bepaald, de staten van zogenaamd ex-Joegoslavië? Welke gevolgen heeft die wapenoverdracht voor de toetredingsgesprekken van Servië tot de EU?

 

14.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Bellens, ik ben op de hoogte van de wil van de Servische autoriteiten om militaire uitrusting aan te schaffen, onder meer in Rusland.

 

De vliegtuigen en tanks waarvan sprake zijn vrij oud en moeten gemoderniseerd worden door de Servische overheid. Ik stel ook vast dat de Servische autoriteiten daarover openlijk communiceren en dat die informatie in de pers uitgebreid aan bod komt. Ze rechtvaardigen die aankoop in de context van de modernisering van de Servische strijdkrachten. U verwijst er terecht naar dat die aanschaf gebeurt op een moment van spanningen tussen Servië en sommige buurlanden. Dat gaat gepaard met toenemende Russische inmenging en aanwezigheid in de regio.

 

Bovendien evolueert de stabiliteit in de westelijke Balkan vandaag niet in gunstige zin. Ik verwijs naar uw vorige vraag over Bosnië en Herzegovina, maar er zijn ook andere problemen. Een aantal indicatoren noodzaakt tot behoedzaamheid en aandacht voor de regio. De landen van de westelijke Balkan bevinden zich in een Europees integratieproces. In die context volgen de Europese instellingen en de lidstaten nauw de interne ontwikkelingen van de betrokken landen evenals hun betrekkingen met de buurlanden.

 

De Hoge Vertegenwoordiger en de Europese dienst voor Externe Actie zijn in het bijzonder zeer actief in de politieke dialoog tussen Kosovo en Servië. Er zijn veel vergaderingen geweest in Brussel tussen de twee eerste ministers om tot een akkoord te komen, maar de implementatie verloopt moeilijker.

 

De Europese Unie heeft haar bezorgdheid over die wapenaankoop nog niet geuit omdat hij geen invloed heeft op de toetredingsonderhandelingen van Servië tot de Europese Unie en geen onmiddellijke bedreiging vormt voor de stabiliteit in de regio. Dat belet niet dat de timing betreurenswaardig is gezien de regionale spanningen.

 

We zullen de situatie in Servië volgen en erop terugkomen tijdens een van de volgende vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie.

 

Meer algemeen ben ik bezorgd over de evolutie in de Balkan door de beslissing van de Europese Commissie om de Europese Unie niet uit te breiden tijdens de huidige legislatuur. Dat is een concreet signaal met een aantal gevolgen in de verschillende landen. Ik weet niet of het noodzakelijk was om dat te doen. Het was misschien beter geweest om verder te gaan met de onderhandelingen zonder aan te kondigen dat er geen uitbreiding komt.

 

Ten tweede, er is een zekere invloed van Rusland in de regio, dat is klaar en duidelijk. Wij hebben dat ook gezien tijdens bijvoorbeeld de presidentiële verkiezingen in Moldavië.

 

Ten derde, wij moeten zeer aandachtig blijven voor een correcte toepassing van de verschillende akkoorden. Er was een aantal akkoorden in de regio, met ofwel verschillende gemeenschappen in een bepaald land, maar bijvoorbeeld ook tussen Kosovo en Servië. Wij moeten ter zake een correcte implementatie vragen.

 

In verband met de wapenlevering, wij zullen hierop terugkomen tijdens een volgende vergadering van de Europese Raad voor Buitenlandse Zaken.

 

14.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, Servië met de vinger wijzen en geen toekomstvisie geven naar Europa toe, is het land bijna in de armen drijven van. Ik weet niet of dat politiek de beste keuze is die er gemaakt kan worden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de politieke stabiliteit in partnerland Congo (DRC)" (nr. 16432)

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de uitvoering van het transitieakkoord" (nr. 16479)

15 Questions jointes de

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la stabilité politique en RDC, pays partenaire" (n° 16432)

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la mise en oeuvre de l'accord de transition" (n° 16479)

 

15.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, op 1 februari is Etienne Tshisekedi overleden. Dat is niet alleen betreurenswaardig voor de nabestaanden, maar ook voor de uitvoering van het transitieakkoord dat op 31 december 2016 werd gesloten. Hij was een van de sterkhouders van de oppositie en daarom ook een van de sterkhouders in de onderhandelingen ter uitvoering van het transitieakkoord.

 

In het transitieakkoord werden de modaliteiten opgenomen voor de transitie van 12 maanden. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de benoeming van een nieuwe regering, in het bijzonder de aanwijzing van een nieuwe eerste minister?

 

Wat is de stand van zaken in de oprichting van de Nationale Raad ter opvolging van het akkoord en het verkiezingsproces, in het bijzonder de overname van het voorzitterschap na het overlijden van de heer Tshisekedi die dat voorzitterschap ging opnemen.

 

Wat is de stand van zaken in de oprichting van een commissie van Hoge Magistraten en de hervorming van de kiescommissie CENI en de media-autoriteit CSAC?

 

Heeft het overlijden van de heer Tshisekedi nog een verdere invloed op het uitvoeren van het transitieakkoord? Is er al een zicht op de machtswissel binnen de UDPS, de oppositiepartij waarvan de heer Tshisekedi de voorzitter was? Hoe verloopt deze wissel?

 

Het transitieakkoord wist de gemoederen in Congo te bedaren, maar wat is de veiligheidssituatie in het land sinds het overlijden van de heer Tshisekedi?

 

Voorzitter: Rita Bellens.

Présidente: Rita Bellens.

 

15.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, ik had over dit onderwerp ook enkele vragen van de heer Luykx en mevrouw Jadin. Ik heb dus een antwoord in de twee talen.

 

Le décès d'Étienne Tshisekedi nous prive d'une figure emblématique de la RDC depuis plusieurs décennies. Après en avoir pris connaissance, je me suis rendu, le 3 février, à la résidence de la famille du défunt en Belgique pour lui présenter mes condoléances ainsi qu'aux proches présents. Des milliers de congolais de la Diaspora se sont rassemblés au Palais du Heysel pour lui rendre un dernier hommage, marquant un moment fort dans l'histoire bilatérale de nos deux pays. Ce décès devrait, je l'espère, entraîner comme conséquence un désir des Congolais de s'unir afin d'honorer sa mémoire et surtout la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, fruit de son dernier combat pour le respect de la démocratie et de la Constitution.

 

Cependant, cet événement comporte également des risques sur le plan politique. La question de sa succession devra être réglée tant au niveau de son parti (l'UDPS), du rassemblement de l'opposition, que du Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral.

 

Ons land heeft reeds vóór het overlijden van Étienne Tshisekedi haar ongerustheid uitgesproken over de uitvoering van het akkoord, zoals ook andere landen deden. In een persverklaring van 23 januari heb ik het belang van het akkoord opnieuw benadrukt. Dat akkoord heeft ervoor gezorgd dat de rust onder de bevolking sinds 31 december grotendeels is teruggekeerd.

 

Momenteel is er geen specifiek gevaar voor onze landgenoten, maar niet-essentiële reizen blijven nog steeds afgeraden.

 

Op 7 februari had ik een gesprek over de uitvoering van het akkoord met de Congolese bisschoppenconferentie CENCO, die alle steun heeft van ons land en haar internationale partners. Ik steun ook hun oproep tot verantwoordelijkheid en compromisbereidheid om zo vlug mogelijk afspraken te maken over de uitvoering van het Nieuwjaarsakkoord, dat moet leiden tot de snelle aanduiding van een nieuwe eerste minister, die voorgedragen wordt door de Rassemblement, de vorming van een nieuwe regering en van een nationaal comité voor de opvolging van de uitvoering van het akkoord, en tot de start van een verkiezingsproces, dat normaal gesproken in 2017 moet zijn voltooid.

 

U stelde mij een specifieke vraag over een bezoek van een team dat zich bezighoudt met de vertrouwenwekkende maatregelen. Ik vermoed dat u doelt op de onderzoekscommissie van de CENCO die zich bezighoudt met de situatie van Moïse Katumbi. Wij hopen dat de CENCO vlug de resultaten van dat onderzoek kenbaar kan maken. Met de vertegenwoordiger van de CENCO heb ik twee belangrijke punten besproken, met name, ten eerste, de benoeming van een nieuwe eerste minister, en ten tweede, de publicatie van het verslag in verband met verschillende zaken rondom Moïse Katumbi.

 

Ons land zal van nabij de uitvoering van het akkoord blijven opvolgen in overleg met onze partners. Naast een aantal gesprekken die ik recent had met de oppositie en de CENCO, zal ik op vrijdag 10 februari mijn Congolese homoloog in Brussel spreken om hierover van gedachten te wisselen en aan te dringen op een loyale uitvoering van het akkoord van 31 december.

 

Ik zal uiteraard ook vragen dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van onze landgenoten in deze onzekere periode te garanderen. Ook ons departement en de ambassade in Kinshasa zullen de politieke en de veiligheidssituatie actief blijven opvolgen in de komende weken en maanden.

 

Nogmaals, wij steunen het akkoord van 31 december. We vragen een correcte uitvoering van het akkoord, want dat is steeds het moeilijkste punt, en tot een akkoord komen is op zich al zo moeilijk.

 

Ten derde, wij vragen twee precieze punten. Eerst en vooral de snelle benoeming van een nieuwe eerste minister. Dat is immers de enige manier waarop een correcte toepassing van het akkoord kan worden gestart. Ten tweede een snelle publicatie van het verslag van de CENCO over de zaak rond Moïse Katumbi.

 

Zoals ik gezegd heb, zal ik in de loop van de volgende dagen nog contact hebben over de situatie in Congo. We zullen dat ook de volgende maanden nog doen.

 

15.03  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor de stand van zaken.

 

Het is goed dat u in nauw contact blijft met alle betrokkenen en dat u binnenkort ook contact hebt met uw homoloog. Het is interessant om te zien hoe zij omgaan met het overlijden van Tshisekedi en niet proberen de zaak op de lange baan te schuiven. Dat risico bestaat immers steeds.

 

Er zijn een paar zaken die in het Sylvesterakkoord zeer goed waren. Maar het feit dat de CENI nu pas een kieskalender moet publiceren in april, blijft zorgwekkend. Er is dan een kans dat de verkiezingen niet zouden kunnen plaatsvinden eind dit jaar. Het is dus goed dat u kort op de bal blijft spelen en contact hebt met alle betrokkenen en ook meegeeft welke onze prioriteiten zijn, onder andere de aanduiding van de eerste minister en het opvolgen van de zaak rond Katumbi.

 

Ik denk dat het belangrijk is dat u die prioriteiten naar voor schuift en bezorgdheid blijft uiten over het uitblijven van een kieskalender die noodzakelijk is om verkiezingen te kunnen organiseren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Questions jointes de

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en Ukraine" (n° 16370)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la recrudescence du conflit ukrainien" (n° 16433)

16 Samengevoegde vragen van

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Oekraïne" (nr. 16370)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de opflakkering van het Oekraïense conflict" (nr. 16433)

 

La présidente: M. Luykx n'étant pas présent, la parole est à M. Blanchart.

 

16.01  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, à la fin du mois de janvier dernier, l'Ukraine a connu un regain des affrontements dans l'est du pays, entre l'armée de Kiev et les rebelles pro-Russes. Sur cette ligne de front se trouvent des milliers de civils, sans électricité ni chauffage. Leur sort suscite l'inquiétude de l'Union européenne et de l'ONU.

 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé au rétablissement immédiat du cessez-le-feu en vigueur. Quant à elle, la diplomatie de l'Union européenne a dénoncé une rupture flagrante du cessez-le-feu mis en place fin décembre. Une rencontre a eu lieu début février entre le groupe trilatéral de contact réunissant Moscou, Kiev et l'OSCE. Pour rappel, ce groupe de contact avait permis la signature de l'accord de paix en 2015, dont les dispositions sont régulièrement violées et dont le volet politique est resté lettre morte.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire un état de la situation actuelle dans cette région? Au regard de cette nouvelle situation, pouvez-vous nous en dire davantage sur l'évolution de la situation entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie? Les deux camps s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces attaques. En savez-vous davantage sur les causes de ce non-respect du cessez-le-feu mis en place fin décembre? Quel est l'impact de cette violation du cessez-le-feu sur la population et sur l'acheminement de l'aide humanitaire, notamment? Enfin, dans ce contexte, comment le dialogue entre l'OTAN et la Russie a-t-il évolué?

 

16.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Blanchart, je vous répondrai dans les deux langues, puisqu'il y avait aussi une question de M. Luykx.

 

On assiste depuis la fin janvier à une recrudescence des combats au nord de Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine. Ceux-ci ont fait des victimes militaires et civiles de part et d'autre de la ligne de contact. Les combats les plus intenses se concentrent autour de deux villes, Avdiivka, située dans la zone contrôlée par le gouvernement ukrainien, et Yassynouvata, sous le contrôle des forces séparatistes.

 

D'après l'OSCE, il s'agit des bombardements les plus intenses dans la région depuis l'été dernier. Il est fait état de l'utilisation d'armes lourdes, prohibées par les accords de Minsk.

 

Les combats ont été violents mais circonscrits à une zone réduite. Bien que l'on parle d'une accalmie depuis ce week-end, le risque d'une reprise reste réel.

 

De gevechten verdienen in elk geval onze aandacht, aangezien zij hoe dan ook een veiligheidsuitdaging in Europa vormen en gepaard gaan met aanzienlijk menselijk leed.

 

In het kader van de EU en de NAVO werkt ons land solidair nauw samen met andere lidstaten en volgt de situatie in Oekraïne nauwgezet op.

 

Les causes directes de cette flambée de violence sont difficiles à cerner. Ces combats s'inscrivent en fait dans une logique de violation continue et croissante du cessez-le-feu, ces derniers mois. Il n'est pas impossible que les parties au conflit, en particulier les forces séparatistes, cherchent à étendre le territoire sous leur contrôle, cette région très industrialisée revêtant une importance stratégique en matière d'infrastructure.

 

Een oorzakelijk verband leggen tussen de opflakkering van het geweld en de verkiezing van Donald Trump lijkt mij hoe dan ook niet evident. De gevechten vormen weliswaar een test voor de nieuwe administratie in de Verenigde Staten. De recente uitspraken van de ambassadeur van de VS in de Veiligheidsraad wekken alleszins de indruk dat er op korte termijn geen wezenlijke verandering komt in de houding van de VS met betrekking tot de Krim-sancties. Ambassadeur Haley pleitte voor de territoriale integriteit van Oekraïne en bevestigde de onwettigheid van de annexatie van de Krim en de bijbehorende sancties. Een telefoongesprek tussen de Oekraïense president Poroshenko en president Trump lijkt dit standpunt te bevestigen.

 

Les circonstances dans la zone de combat sont rendues plus précaires encore par les coupures d'eau et d'électricité et les conditions climatiques qui contribuent à l'émergence d'une situation humanitaire particulièrement pénible. Les autorités ukrainiennes ont décrété l'état d'urgence dans la ville d'Avdiivka et tentent d'assurer une fourniture minimale en matière de chauffage. Il est essentiel que les parties respectent le cessez-le-feu afin de permettre la réparation des infrastructures endommagées.

 

La situation en Ukraine a fait l'objet d'une discussion lors du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne ce 6 février. Les États membres ont condamné sans réserve les violations du cessez-le-feu et l'utilisation d'armes lourdes et ont appelé au respect du processus de Minsk. Ils ont souligné que l'observation du cessez-le-feu, tel que prévu par les accords de Minsk, est une priorité absolue et qu'il est impératif que les parties respectent leurs engagements en vue de parvenir à une résolution du conflit.

 

Nieuwe sancties tegen Rusland lijken mij op dit ogenblik niet behulpzaam. Wij moeten de nieuwe administratie in de VS de kans geven om de dialoog aan te gaan met Moskou. Sancties alleen volstaan niet. Om tot een duurzame oplossing van dit conflict te komen is er ook dialoog nodig.

 

Les interventions russes en Ukraine ont entraîné la suspension de la coopération pratique et militaire de l'OTAN avec Moscou. Néanmoins, l'Alliance atlantique a développé à l'égard de la Russie une politique fondée tout à la fois sur la dissuasion crédible et sur le dialogue. Le Conseil OTAN-Russie est un mécanisme d'échange périodique d'informations visant à accroître la transparence mutuelle et à éviter les malentendus et l'escalade. La crise en Ukraine est inscrite à l'ordre du jour de tout dialogue avec la Russie au sein de ce Conseil. C'était ainsi le cas lors de la dernière réunion, en date du 19 décembre dernier. À défaut de positions concordantes, l'échange de vue a été franc et a démontré que ce dialogue demeurait indispensable.

 

J'ajouterai simplement qu'au cours de notre dernier Conseil Affaires étrangères, mes homologues français et allemand ont rappelé que le "Format Normandie", comme on l'appelle, allait encourager des prises de contact dans les jours à venir. J'espère que cela permettra de progresser en vue d'un cessez-le-feu, mais aussi de relancer les demandes à l'égard de nos homologues ukrainiens pour qu'ils poursuivent leurs réformes - en particulier dans la lutte contre la corruption. Des dispositifs ont, en effet, été élaborés, mais peu de dossiers sont parvenus à la justice. Il convient de rappeler que, dans l'exécution des Accords de Minsk, le cessez-le-feu est indispensable, mais aussi que des mesures doivent être prises en Ukraine. Nous y insistons régulièrement.

 

16.03  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

La vision géopolitique de Trump va probablement influer sur la situation, étant donné ses récentes déclarations!? Nous verrons!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Samengevoegde vragen van

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de terdoodveroordeling in Iran" (nr. 16439)

- de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de terdoodveroordeling van Ahmadreza Djalali in Iran" (nr. 16507)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de terdoodveroordeelde in Iran" (nr. 16508)

17 Questions jointes de

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la condamnation à mort en Iran" (n° 16439)

- M. Tim Vandenput au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la condamnation à mort de Ahmadreza Djalali en Iran" (n° 16507)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le condamné à mort en Iran" (n° 16508)

 

17.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, u bent wellicht vertrouwd met de zaak van Ahmadreza Djalali, een Iraanse onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij wilde in april 2016 zijn familie bezoeken in zijn thuisland maar werd opgepakt door de lokale autoriteiten. Hij verbleef meer dan zeven maanden in isolatie in de gevangenis. Ondertussen zou hij ter dood veroordeeld zijn, na een niet-openbaar proces. Het is niet helemaal duidelijk waarvan hij precies wordt beschuldigd, maar Iran roept redenen in van nationale veiligheid en zou Djalali verwijten dat hij samenwerkt met wetenschappers uit zogenaamde vijandige staten zoals Israël of de Verenigde Staten.

 

Het is duidelijk dat Iran zijn onderdanen in buitenlands academisch milieu nauwgezet opvolgt. Zo is er ook de zaak van Hamid Babaei, een doctoraal onderzoeker aan de universiteit van Luik, die al bijna vier jaar in een Iraanse cel zit omdat hij zou hebben geweigerd te spioneren voor de Iraanse inlichtingendiensten.

 

Het is een goede zaak dat het nucleaire akkoord leidt en zal leiden tot meer toenadering en openheid tussen Iran en het Westen. Maar dat moet ook betekenen dat we aandachtig blijven voor de penibele mensenrechtensituatie in dat land.

 

Ik heb drie vragen voor u.

 

Ten eerste, in de mate dat uw antwoord een goede afloop in de zaken Djalali en Babaei niet in de weg staat, welke stappen onderneemt u op bilateraal en multilateraal vlak in deze twee zaken?

 

Ten tweede, op welke manier leggen België, de Europese Unie en andere actoren de kwestie van de mensenrechten op tafel in hun dialoog met Iran? Zijn er redenen om te denken dat Iran bereid is aan zijn mensenrechtenpalmares te werken?

 

Ten derde, is het denkbaar om specifiek het uitvoeren van de doodstraf in Iran te koppelen aan een verdere normalisatie van de politieke en handelsbetrekkingen met Europa? Wat is daarover uw standpunt?

 

17.02  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de minister, de heer De Vriendt heeft de situatie al geschetst.

 

Met betrekking tot de terdoodveroordeling van de heer Djalali vernamen wij toch al beter nieuws, met name dat hij een eerder proces zou krijgen. Dat neemt niet weg dat hij de laatste zeven maanden in een isoleercel werd opgesloten zonder zijn advocaten te kunnen raadplegen, zonder enig contact. Er zijn ook nog 500 andere mensen ter dood veroordeeld in Iran. Het goede nieuws moeten wij dus een beetje relativeren en in zijn context plaatsen.

 

Mijnheer de minister, in de media konden we lezen dat uw departement contact zou opnemen met de diplomatieke vertegenwoordiging van de EU in Teheran om te bekijken welke stappen we kunnen nemen. Is dit reeds gebeurd? Wat was het resultaat hiervan?

 

Zal deze veroordeling u aanzetten om nog eens duidelijk het gebruik van de doodstraf te veroordelen bij de lraanse regering? Via welke weg zal dit gebeuren? Wij weten dat u een pertinent tegenstander van de doodstraf bent.

 

Welke stappen kunnen we internationaal nog ondernemen om Iran de mensenrechten beter te doen respecteren? Wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een uitbreiding van de EU-sancties tegen Iran in verband met de mensenrechten?

 

Wij lazen in de pers dat u als minister van Buitenlandse Zaken de zaken verder opvolgt. Is er nog nieuws dat wij mogen en kunnen weten?

 

17.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, de zaak is intussen gekend.

 

Gisterenavond kwam er het bericht dat er nog geen uitspraak is gekomen. Wat is precies de aanklacht tegen de heer Djalali? Welke diplomatieke stappen hebt u of de FOD Buitenlandse Zaken al gezet? Wat was de uitkomst van deze demarches? Welke stappen kunt u nog bijkomend nemen? Kunt u ook de huidige stand van zaken in het dossier meedelen?

 

17.04 Minister Didier Reynders: Collega’s, na het vernemen van het nieuws over de verontrustende zaak van professor Djalali heb ik vorige week mijn diensten in Teheran de opdracht gegeven contact op te nemen met zowel de EU-vertegenwoordiging in Iran als de Zweedse en Italiaanse collega’s ter plaatse.

 

Professor Djalali heeft immers een permanente verblijfsvergunning voor Zweden, wat de consulaire mogelijkheden van dat land enigszins vergroot. Hij heeft vooral gewerkt in Italië, waar hij docent was. Voor Iran is de heer Djalali een Iraniër. Het land duldt geen consulaire bijstand.

 

Zelf heb ik deze zaak reeds maandagochtend bij mijn Zweedse collega aangekaart in de marge van de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken. Onze ambassade in Teheran heeft ook rechtstreeks om verduidelijking gevraagd bij de Iraanse autoriteiten.

 

Ook de zaak van Hamid Babaei, die ik in het verleden in Iran op het hoogste niveau heb aangekaart, werd bij die contacten nogmaals aangehaald.

 

Ik kan u verzekeren dat mijn diensten, zowel in Teheran als in Brussel, deze zaak verder van zeer nabij zullen opvolgen. Zowel ten aanzien van de Zweedse gesprekspartners als ten aanzien van onze ambassadeur werd gezegd dat de heer Djalali nog niet veroordeeld is. Dat was ook de reactie in Iran.

 

België en de Europese Unie kaarten de mensenrechtensituatie zowel in bilaterale contacten als in multilaterale context aan. Zo steunde ons land uitdrukkelijk de resolutie over de mensenrechtensituatie, die door de Algemene Vergadering van de VN afgelopen december werd aangenomen. Daarnaast steunt ons land steeds de resolutie die elk jaar in maart door de Mensenrechtenraad wordt aangenomen inzake de mensenrechtensituatie in Iran. Deze resolutie voorziet in de verlenging van de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran. België neemt dan ook steeds deel aan het interactieve debat met de speciale rapporteur om onze steun te betuigen aan zijn werk en om onze bezorgdheid uit te drukken over de mensenrechtensituatie in dat land. Ons land zal dat in maart uiteraard opnieuw doen.

 

Ik ben een sterk tegenstander van de doodstraf. Zoals u weet, bestaan er EU-richtsnoeren inzake de doodstraf die zowel door de Europese Unie als haar lidstaten worden opgevolgd.

 

Tot slot wil ik u eraan herinneren dat er reeds EU-sancties van kracht zijn tegen Iran vanwege de mensenrechtensituatie in het land. Wij kunnen altijd een evaluatie van het sanctieregime bekijken.

 

Ik moet nog twee of drie elementen toevoegen.

 

Ten eerste, ik heb al in een rechtstreeks contact met mijn collega Zarif mijn zeer sterk standpunt over de doodstraf meegedeeld. Hij heeft aanvaard om in dat verband een bilaterale dialoog te starten. Wij zullen voortgaan met die contacten met Iran wat de doodstraf betreft. Wij hebben altijd een afschaffing van de doodstraf gevraagd of ten minste geen toepassing ervan. U weet dat er verschillende mogelijkheden zijn in dat verband.

 

Ten tweede, ik heb dat ook al gezegd aan president Rohani tijdens mijn contacten met Teheran. In de volgende weken zullen wij misschien nog contacten in dezelfde richting hebben met de hoogste overheden in Iran.

 

Ten derde, wij vragen ook dat voor de heer Djalali een correcte procedure wordt gevolgd, met een echte verdediging van de heer Djalali, met een normaal proces. Ik hoop dat dit het geval zal zijn. Tot nu toe hebben wij als info gekregen dat er nog geen veroordeling is, maar goed, wij zullen de evolutie volgen. Ik herhaal dat wij een correcte behandeling van de zaak vragen.

 

Ten gronde heb ik geen echte informatie. Wij proberen via verschillende contacten om meer info te krijgen in verband met de mogelijke kritieken van Iran tegenover de heer Djalali, maar tot nu toe hebben wij geen toegang tot een dossier.

 

Nogmaals, wij zullen een aantal demarches en veel verschillende contacten organiseren in Brussel en in Teheran. Ik herhaal echter dat wij proberen om dat in samenwerking met Zweden en misschien met Italië te doen. De heer Djalali heeft meer contacten met die twee landen, aangezien hij een permanente verblijfsvergunning voor Zweden heeft en een echte job in Italië.

 

Ik begrijp de reactie bij de VUB. Ik heb dat ook gezien in Luik en met de heer Babaei en zijn partner in Brussel. Wij moeten echter onze acties rechtstreeks tegenover Iran voeren om ons uit te spreken tegen de doodstraf. Op consulair vlak – als dat mogelijk is, tot nu toe is er een weigering uit Iran – moeten we meer en meer steun geven aan onze Zweedse en Italiaanse collega’s en aan een eventuele actie van de Europese Unie. Ik heb gezegd dat we in dat verband contact hebben opgenomen met de Europese Unie, in Brussel en in Teheran.

 

17.05  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik wil u vragen om de inspanningen die België doet verder te zetten. U hebt gelijk als u benadrukt dat het belangrijk is dat het in het slechtst geval maar tot een normale rechtsprocedure kan komen die deels openbaar is. In dat geval zou ik willen vragen om vanuit de Belgische ambassade een waarnemer te sturen – dat gebeurt af en toe – zodat we dit kunnen volgen.

 

Een paar maand geleden ben ik samen met de IPU België naar Iran geweest. Ik heb gemerkt dat het een vrij complexe maatschappij is en dat er in verschillende delen van die samenleving een drang is naar meer openheid richting het Westen. Dat geldt ook binnen de politiek. Het is allemaal niet zo eenduidig. Vandaar dat een verdere normalisering van de betrekkingen met Iran misschien in de weegschaal kan worden gelegd om een waardige afloop van dit soort zaken te gaan bepleiten, respect voor de mensenrechten en dergelijke meer.

 

Een laatste element gewoon ter overweging. Het valt te bezien hoe de nieuwe Amerikaanse politiek ten opzichte van Iran een rol zal spelen in het al dan niet meer respect hebben voor afwijkende politieke meningen, voor de rechten van de mens en dergelijke meer. Dat is misschien iets wat u met Trump zou kunnen bespreken als hij dan toch naar België zou komen.

 

17.06  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de minister, dank u voor uw duidelijke antwoord en voor de inspanningen die u samen met uw diensten doet. Ik heb begrepen dat de EU de sancties in verband met mensenrechten in april gaat herbekijken. Ik hoop dat u dat meeneemt mocht de situatie in Iran toch niet verbeterd zijn, dat u het mee overweegt bij het eventuele uitbreiden van de sancties indien nodig.

 

17.07  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ook van mijn kant dank voor het overzicht dat u gegeven hebt en voor alle inspanningen die geleverd zijn en die zeker nog geleverd moeten worden in dit dossier.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

18 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het rapport van Amnesty International 'Human Slaughterhouse'" (nr. 16482)

18 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le rapport d'Amnesty International 'Abattoir humain'" (n° 16482)

 

18.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Op 6 februari 2017 publiceerde Amnesty International het rapport Human Slaughterhouse. Dat stelt dat tussen 2011 en 2015 dertienduizend gevangenen op systematische wijze bij massale ophanging werden gedood in de militaire gevangenis van Sednaya. Alhoewel de bevindingen lopen van 2011 tot 2015, heeft Amnesty International geen enkele reden om aan te nemen dat die situatie zich niet heeft voortgezet in 2016.

 

Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van dat rapport? Wat is uw analyse? Deelt u mijn mening dat het gaat om een misdaad tegen de mensheid waarbij Syrische burgers door het regime van president Assad als oppositie beschouwd worden?

 

Welke gepaste gevolgen geeft u aan dit rapport op zowel Belgisch, Europees als internationaal niveau?

 

Welke stappen zult u zetten binnen de EU en de VN, in het bijzonder de VN-Mensenrechtenraad waarin België momenteel een zetel heeft, om de bevindingen van dit rapport en de nodige gevolgen en opvolging aan te kaarten? Hebt u weet van andere dergelijke situaties in de gevangenissen in Syrië?

 

18.02 Minister Didier Reynders: Ik heb kennis van dit rapport genomen en ik deel uiteraard uw grote bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Syrië. U spreekt terecht over een misdaad tegen de mensheid.

 

Daarom heeft België sinds 2011 alle resoluties gesteund die de VN-Mensenrechtenraad heeft aangenomen over de mensenrechtensituatie in Syrië. De laatste resolutie dateert van september 2016 en roept onder meer op tot onmiddellijke toegang van een internationaal toezichtorgaan tot alle gevangenen. Die resolutie voorziet eveneens in de organisatie van een paneldiscussie op hoog niveau over de mensenrechtensituatie in Syrië tijdens de komende sessie in maart van de VN-Mensenrechtenraad.

 

Daarnaast heeft ons land de organisatie van alle spoedeisende sessies van de raad over Syrië gesteund. De laatste spoedeisende sessie dateert van oktober 2016 en boog zich over de situatie in Aleppo. Het spreekt voor zich dat België ook het werk van de onderzoekscommissie voor Syrië steunt die de VN-Mensenrechtenraad enkele jaren geleden heeft opgericht. België neemt steeds actief deel aan de interactieve dialoog met die onderzoekscommissie.

 

Voorts organiseerde België in september 2016 tijdens een interministeriële week binnen de Verenigde Naties in New York een side event over de strijd tegen straffeloosheid voor de meest grove misdaden van internationaal recht, begaan in Syrië.

 

Tijdens dat side event riep België opnieuw op om de situatie in Syrië naar het Internationaal Strafhof te verwijzen en de internationale gerechtelijke samenwerking in de strijd tegen straffeloosheid te versterken.

 

Tot slot is België samen met Liechtenstein een van de drijvende krachten achter de recente resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die in de oprichting van een internationaal, onpartijdig en onafhankelijk mechanisme voorziet dat internationale, regionale en nationale rechterlijke instanties moet helpen bij de opsporing en vervolging van de verantwoordelijken voor de meest ernstige misdaden van internationaal recht, begaan in Syrië sinds maart 2011.

 

België mobiliseerde succesvol en wereldwijd zijn volledige diplomatieke netwerk om de VN-lidstaten te overtuigen het initiatief te steunen. De resolutie werd uiteindelijk met 105 ja-stemmen goedgekeurd.

 

Op dit ogenblik wordt hard gewerkt om het mechanisme operationeel te maken.

 

Alle genoemde acties kaderen in de strijd tegen de straffeloosheid waaraan ons land groot belang hecht.

 

Over de precieze juridische kwalificatie van de misdaden die in het rapport worden vermeld, zal ik mij hier niet uitspreken, behalve zoals u, met de referentie aan misdaden tegen de mensheid, die een correcte referentie is. Daarover moeten echter nog enige bewijzen worden verzameld, niet alleen over de bewuste gevangenis maar ook over andere gevangenissen.

 

Ik heb er altijd op gewezen dat het voor een mogelijke strijd tegen straffeloosheid nu erg belangrijk is – dit was al sinds enkele maanden en jaren heel belangrijk – die bewijzen te verzamelen.

 

Bijvoorbeeld, tijdens ons side event in New York hebben wij contact gehad met Nadia Murad, een jong meisje uit de Yezidische gemeenschap. Zij was enige tijd geleden ook in Brussel. Haar redenering is dezelfde. Wij moeten eerst in Irak en in Syrië veel bewijzen verzamelen.

 

Op basis van het verslag van Amnesty International is het heel belangrijk om met het verzamelen van bewijzen door te gaan, teneinde een echte mogelijkheid te creëren om de verantwoordelijke personen naar de rechtbank te sturen.

 

Wij zijn altijd bereid om in samenwerking met andere landen in die richting te werken.

 

18.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor de opsomming van wat in het verleden reeds is gedaan.

 

Wij kunnen niet voorbij aan wat daar is gebeurd en wat in het rapport staat. Dat is hallucinant. Wij moeten zeker het signaal geven dat wij deze situatie heel sterk veroordelen.

 

Ik treed u bij wanneer u zegt dat het goed zou zijn om met andere landen bewijzen te verzamelen en dan een heel duidelijk signaal te geven. Mij lijkt dit echt een misdaad tegen de mensheid, waartegen moet worden opgetreden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

19 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de versoepeling van de anticorruptiewetgeving in Roemenië" (nr. 16502)

19 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'assouplissement de la réglementation anti-corruption en Roumanie" (n° 16502)

 

19.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, in december 2016 won de sociaaldemocratische PSD de parlementsverkiezingen in Roemenië. Amper een maand later, een tweetal weken geleden, op 31 januari, nam de nieuwe Roemeense regering een nooddecreet aan dat de anticorruptieregelgeving voor politici in het land versoepelde door enkel in celstraffen te voorzien voor verschillende vormen van machtsmisbruik wanneer het misbruik meer dan 44 000 euro opleverde.

 

De Europese Commissie berispte de Roemeense regering terecht over dat nooddecreet. Daarop brak massaal protest uit, waarbij het ontslag van de regering geëist werd. Het massaal protest blijft aanhouden, zelfs na de terugtrekking van het voorstel.

 

Mijnheer de minister, omtrent die situatie heb ik enkele vragen.

 

Nog niet zolang geleden prees de Europese Commissie in een rapport de aanpak van corruptie in Roemenië. Onder andere door dat nooddecreet is de situatie wel duidelijk veranderd. Wat is de stand van zaken in het land ten aanzien van de strijd tegen corruptie?

 

Hoe analyseert u die ontwikkeling in Roemenië?

 

Welk gevolg dient daaraan binnen de Europese Unie gegeven te worden?

 

19.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Van Peteghem, de recent gepubliceerde analyse van de Europese Commissie in het kader van het samenwerkings- en verificatie-mechanisme bevestigt inderdaad de vooruitgang die Roemenië heeft gemaakt op het vlak van de versterking van de rechtsstaat en de strijd tegen de corruptie in de tien jaar sedert de toetreding tot de Europese Unie, ook al werden er nog problemen gemeld, onder meer inzake de procedure voor de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid. Roemenië bevindt zich in de implementatiefase, na belangrijke wetgevende en grondwettelijke hervormingen.

 

Het rapport van de Europese Commissie werd echter afgerond voorafgaand aan de invoering van de bewuste spoeddecreten door de minister van Justitie, een decreet met onder meer een oplijsting van de veroordelingen die van genade kunnen genieten en een ander decreet met wijzigingen aan artikels in het strafwetboek, onder meer inzake machtsmisbruik.

 

Wij moeten erkennen dat dergelijke spoeddecreten zowel inhoudelijk als vormelijk de positieve evoluties van de jongste jaren sterk onder druk zetten.

 

De massale burgerprotesten tonen daarnaast de weerbaarheid van het maatschappelijk middenveld.

 

Het rapport van de Commissie wordt momenteel besproken met de lidstaten in een ad-hocwerkgroep met het oog op conclusies van de Raad Algemene Zaken van 7 maart 2017. In de huidige context lijkt het in elk geval voorbarig om een uitdoving op termijn van het samenwerkings- en verificatiemechanisme in het vooruitzicht te stellen. De Eurobarometer voor Roemenië toont overigens aan dat de bevolking dit mechanisme steunt. Ook de steun voor het Roemeense EU-lidmaatschap blijft er overigens erg groot.

 

Ons land zal dan ook binnen de Raad pleiten voor een verdere nauwgezette opvolging van de verschillende benchmarks van de Commissie en de Roemeense regering vooralsnog geen uitzicht bieden op de beëindiging van deze evaluaties.

 

Het doel van het samenwerkings- en verificatiemechanisme is om uiteindelijk alle burgers van de EU een gelijkwaardig hoog niveau van rechtsbedeling te bieden en een einde te maken aan een dergelijke straffeloosheid.

 

Ik heb in februari 2016 een voorstel gedaan in de Raad Algemene Zaken voor een jaarlijkse evaluatie van de rechtsstaat in alle Europese lidstaten. Ik denk dat dit de enige oplossing is voor een proces zonder discriminatie. Wij moeten niet altijd wachten op een probleem in een of andere lidstaat om iets te doen.

 

Enkele jaren geleden vonden er besprekingen met Hongarije plaats en nu met Polen. Wij zien nu deze evolutie in Roemenië. Ik denk dat het noodzakelijk is om verder te gaan met de implementatie van een echte peerreview over de waarden, de rechtsstaat en de individuele rechten. Het is niet juist om dit alleen voor de begrotingen te doen en niet voor de mensenrechten.

 

Wij zijn nog ver van een akkoord. Ik heb maandag nog contact gehad met veertien lidstaten en het Europees Parlement om in dezelfde richting te gaan.

 

Met betrekking tot Roemenië moeten wij sterk zijn en proberen in de goede richting te gaan.

 

19.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Ik steun uw voorstel van de peerreview, zodat de evaluatie van het rechtssysteem en de rechtsstaat niet alleen in enkele specifieke lidstaten kan gebeuren maar in elke lidstaat. Ik hoop dat ter zake op korte termijn verdere stappen kunnen worden gezet.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 16503 van mevrouw Onkelinx wordt uitgesteld.

 

20 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het nationaal actieplan 'Bedrijven en mensenrechten'" (nr. 16337)

20 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le plan d'action national Entreprises et droits de l'homme" (n° 16337)

 

20.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, 11.11.11, Broederlijk Delen en Fair Fun publiceerden vorige week een rapport over de investering van Belgische banken in controversiële mijnbedrijven voor een bedrag van ongeveer 36 miljard euro tussen 2011 en 2016. Dergelijke praktijken kunnen beter opgevolgd worden door het beleid, door onder andere de publicatie en implementatie van het nationaal actieplan Bedrijven en mensenrechten.

 

Op een eerdere vraag van 13 januari 2016 over de stand van zaken daaromtrent, gaf u aan dat de finale versie in de lente van 2016 zou voorgelegd worden aan de regering. Dit plan is echter nog altijd niet goedgekeurd door de bevoegde regeringen.

 

Wat is de stand van zaken voor het opmaken van het nationaal actieplan Bedrijven en mensenrechten? Wanneer plant u het finale plan voor te leggen aan de regering?

 

Kunt u toelichten hoe de implementatie van het plan in de praktijk zal worden opgevolgd?

 

20.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Van Peteghem, hartelijk dank voor uw vraag. Voor mij is dit een mogelijkheid om een stand van zaken te geven over het nationaal actieplan Bedrijven en mensenrechten.

 

Ik kan u bevestigen dat het federale gedeelte van het nationaal actieplan reeds is afgerond. Wij hebben de komende week een vergadering gepland met de bevoegde kabinetten op het niveau van de Gemeenschappen en de Gewesten, met als doel de laatste geüpdatete versie van de acties toe te voegen die vanuit hun bevoegdheden zullen worden ingediend voor het nationaal actieplan. Wij hopen dit proces voor de zomer te kunnen afronden.

 

Wat de uitvoering van het nationaal actieplan betreft, kan ik u al meedelen dat een tabel wordt opgesteld waarin de actoren die verantwoordelijk zijn voor elke actie, duidelijk geïdentificeerd worden. Het is zeer belangrijk om echte verantwoordelijkheid te vragen aan alle actoren in dat verband. Deze tabel zal als basis dienen voor de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan door de werkgroep Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. Op basis van deze evaluatie zal een voorafgaand verslag worden opgemaakt en gepubliceerd op de website van belgië.be. Dit rapport zal ook in bijlage worden aangehecht aan het ICDO-jaarverslag, dus de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, dat wordt overgemaakt aan de regering, het Parlement en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

 

Tevens zal het ter informatie worden overgemaakt aan de andere adviesraden die werden betrokken bij de consultatie inzake dit nationaal actieplan.

 

Het is onze bedoeling om drie jaar na de goedkeuring van het nationaal actieplan in een evaluatie ervan en van de uitvoering van de acties te voorzien, in overleg met de stakeholders. Op basis van deze evaluatie kan worden besloten om het actieplan te updaten.

 

Wij zullen nu proberen om het werk samen met de Gemeenschappen en de Gewesten tot een goed einde te brengen voor de zomer. Normaal gezien zal het daarna mogelijk zijn om een echt nationaal actieplan te hebben, niet alleen met federale maatregelen, maar ook met alle mogelijke acties van de Gemeenschappen en de Gewesten.

 

20.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en kijk uit naar de uitvoering van dit nationaal actieplan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.54 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.54 heures.