Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

van

 

Woensdag 15 maart 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 15 mars 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


Le développement des questions et interpellations commence à 15.23 heures. La réunion est présidée par M. Philippe Pivin.

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 15.23 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Philippe Pivin.

 

01 Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de politievoertuigen die gebruikt worden in het kader van repatriëringen met special flights" (nr. 16946)

01 Question de M. Franky Demon au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les véhicules de police utilisés dans le cadre des rapatriements au moyen de vols spéciaux" (n° 16946)

 

01.01  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, voor repatriëringen met special flights worden bepaalde zaken ter beschikking gesteld, waaronder politievoertuigen om de personen over te brengen naar de plaats waar de special flight vertrekt.

 

Naar aanleiding van deze gegevens had ik graag een antwoord op de volgende vragen.

 

Welke politievoertuigen worden daarvoor ter beschikking gesteld? Gaat het om voertuigen die afgeschreven zijn door de politie? Om welke redenen werden deze voertuigen eventueel afgeschreven? Hoe oud zijn de voertuigen gemiddeld die ter beschikking gesteld worden voor de overbrenging van personen naar special flights? Wie staat in voor het nazicht en het onderhoud van die ter beschikking gestelde politievoertuigen?

 

Uit een verslag van het AIG over een special flight op 17 april 2012 blijkt dat de veiligheid van de inzittenden en van andere weggebruikers in gevaar was door de staat waarin het politievoertuig zich op dat moment bevond. Hebt u weet van soortgelijke incidenten?

 

01.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Demon, op uw eerste vraag, voor de uitvoering van de opdrachten, dus niet enkel voor de special flights, beschikt de afdeling BRUNAT, luchtvaartpolitie Brussel Nationaal, die instaat voor verwijdering, over 11 voertuigen, namelijk 7 Volkswagens Crafter, 3 Mercedessen Sprinter en 1 autobus. Het zijn specifieke voertuigen en zeker geen voertuigen die werden afgeschreven door de politie. Deze voertuigen zijn specifiek aangekocht voor de cel verwijderingen.

 

Op uw tweede vraag kan ik antwoorden dat de voertuigen VW Crafter werden aangekocht en geleverd in 2011 en 2012. Gemiddeld hebben zij ongeveer 42 000 kilometer afgelegd. De voertuigen Mercedes Sprinter dateren van 2009 en hebben gemiddeld 19 000 kilometer afgelegd. De autobus is ook vrij recent, want deze werd via Europese subsidies aangekocht in 2014 en geleverd in 2015.

 

Ik kom tot uw derde vraag. Voor de voertuigen VW Crafter is voorzien in een onderhoudscontract met de leverancier, dus met Volkswagen. Het onderhoud van de autobus wordt door de leverancier van het voertuig uitgevoerd. Voor de voertuigen Mercedes Sprinter wordt bij de federale politie zelf voorzien in het onderhoud.

 

Op uw vierde vraag, ik heb weet van één incident met een voertuig. Het ging daarbij om de oude autobus, die op dat moment werd gebruikt voor de overbrenging naar een Duitse luchthaven. Deze autobus werd in 2015 vervangen. Van andere incidenten heb ik geen weet.

 

Gelet op het aantal kilometers op de luchthaven zelf en gezien het permanent onderhoudscontract, meen ik dat dit voertuigenpark nog in perfecte staat is.

 

01.03  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, ik heb daar verder geen vragen over.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de toenemende agressie tegen parkeerwachters" (nr. 16957)

02 Question de M. Franky Demon au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la recrudescence d'agressions envers les gardiens de parking" (n° 16957)

 

02.01  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, agressie op de werkvloer is geen illusie maar een maatschappelijk fenomeen waar wij niet langer onderuit kunnen. Het aantal gevallen van agressie op de werkvloer kent sinds enkele jaren een stijgende trend. Ook de zogenaamde parkeerwachters, die controleren op het betalend parkeren op de openbare weg, ontsnappen niet aan deze trend en worden steeds vaker met agressie geconfronteerd. Dat blijkt uit veelvuldige krantenartikelen die berichten over de verwijten, de slagen en eventuele verwondingen die parkeerwachters ervaren tijdens het uitoefenen van hun job.

 

De ene parkeerwachter is de andere niet. In ons land hebben gemeentebesturen de vrijheid om voor de controle op het betalend parkeren in hun gemeente eigen personeelsleden in te schakelen. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op een parkeerbeheerbedrijf als concessiehouder of op een erkende en vergunde bewakingsonderneming.

 

Overeenkomstig de wet op de private veiligheid kunnen die bewakingsondernemingen enkel gescreend en opgeleid personeel inschakelen voor het uitvoeren van parkeercontroles. De bewakingsagenten in dienst van bewakingsondernemingen ondergaan een veiligheidsscreening om te kunnen garanderen dat zij voldoen aan het gewenste profiel. Wanneer zij slagen voor die screening, volgen zij meer dan 150 uren opleiding om parkeercontroles te kunnen uitvoeren. Op die manier kunnen de bewakingsondernemingen niet alleen waarborgen dat de gedane vaststellingen van goede kwaliteit zijn, maar ook dat de bewakingsagenten op het terrein getraind zijn om om te gaan met verbale en fysieke agressie. Hoewel zij dezelfde taken uitvoeren, worden de personeelsleden van de parkeerbeheerbedrijven niet gebonden door gelijkaardige wettelijke verplichtingen.

 

Graag had ik een antwoord op de volgende vragen.

 

Hoeveel incidenten van agressie tegen werknemers van parkeerbeheerbedrijven hebben zich in 2016 voorgedaan? Hebt u daar cijfers van?

 

Werden die incidenten door de parkeerbeheerbedrijven aangegeven bij de bevoegde politiediensten?

 

Voorziet u in initiatieven om ook de personeelsleden van de parkeerbeheerbedrijven een opleiding in agressiebeheer te laten volgen?

 

Zou een dergelijke opleiding voor die personeelsleden ook verplicht kunnen worden gemaakt?

 

02.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Demon, de ANG, de Algemene Nationale Gegevensdatabank van de politie, is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en de bestuurlijke politie. Zij laat toe om tellingen uit te voeren op verschillende statistische variabelen zoals: het aantal geregistreerde feiten, de modus operandi, de voorwerpen gehanteerd bij het misdrijf, de gebruikte vervoersmiddelen, bestemmingen, plaatsen, enzovoort.

 

Specifiek wat uw vragen betreft inzake agressie tegen werknemers van parkeerbeheerbedrijven, dien ik u te informeren dat de ANG niet over de nodige gegevens beschikt om een antwoord op deze vraag te formuleren. Op basis van de in het ANG aanwezige informatie is het niet mogelijk betrouwbare slachtoffergegevens te verstrekken.

 

De wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot de bescherming op de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering, hervormt de regels van het politioneel informatiebeheer en maakt deze uitbreiding naar slachtoffers wel mogelijk. Dit vraagt de nodige expertise, functionele analyse en  technische aanpassingen. Bijgevolg vraagt dit dus ook tijd en capaciteit.

 

De werkzaamheden die dienen te leiden tot toevoeging van de slachtoffers in de ANG maken deel uit van de prioriteiten van zowel de functionele als technische ontwikkelingsteams voor het eerste semester van 2017. Ik kan de gegevens nu niet geven, maar wij zijn de databank in die mate aan het aanpassen dat de gegevens wel voorhanden zullen komen. De rapportage met betrekking tot de slachtofferinformatie is daarvan logischerwijze ook afhankelijk. De bijkomende informatie met betrekking tot de slachtoffers zal bijgevolg pas worden geregistreerd vanaf de datum van implementatie van de technische aanpassingen.

 

Wat uw derde en vierde vraag betreft, zoals u aanhaalt hebben gemeentebesturen in ons land de vrijheid om voor de controle op het betalend parkeren in een gemeente een beroep te doen op eigen personeelsleden, op een parkeerbeheerbedrijf als concessiehouder, of op een erkende en vergunde bewakingsonderneming. Betreft de laatste categorie legt de wet van 1990 betreffende de private veiligheid strenge voorwaarden op.

 

Ook het wetsontwerp betreffende de private veiligheid dat ik hier over enkele weken zal voorstellen, zal strenge voorwaarden blijven opleggen. Zoals ik al aangekondigd heb, zal dit wetsontwerp de screening van bewakingsagenten nog verstrengen. Wanneer een stad of gemeente opteert om eigen personeel of een parkeerbedrijf als concessiehouder, dat niet valt onder de wet betreffende private veiligheid, in te schakelen, dan is het aan de stad of gemeente om de voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een opleiding in agressiebeheer, op te leggen. Als men daarvoor beroep doet op private bewakingsfirma’s, vallen ze onder die wet. Kiest men voor andere wegen die wettelijk toegelaten zijn, dan moet men zich daar zelf tegen indekken.

 

02.03  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, ik denk dat het precies daarover gaat. De mensen die in sommige steden en gemeenten optreden namens die parkeerbedrijven, komen nu eenmaal in contact met agressie. Dat is dezelfde agressie als deze waarmee agenten van private bewakingsfirma’s in aanraking komen. Mijn vraag is dus heel concreet. Bent u bereid om in de wet die u aan het opstellen bent die verplichting ook in te schrijven voor mensen van die parkeerbedrijven, in hun eigen belang?

 

Veel heeft ook te maken met de manier waarop boetes geïnd worden. Ook op dat vlak zijn er verschillen tussen parkeerbedrijven en private ondernemingen. Mijn visie is dat een parkeerbeheerbedrijf ook diezelfde opleiding moet aanbieden aan haar personeelsleden. Dat kan ingeschreven worden in die wet. Bent u daartoe bereid?

 

02.04 Minister Jan Jambon: Ik wil de discussie niet uit de weg gaan maar erop ingaan. Ik zal dat zeker niet in de wet inschrijven. We moeten “zuivere” dingen doen. Een parkeerbedrijf is geen bewakingsbedrijf en dus is ook de wetgeving daarop verschillend. Ik ben wel bereid om eens na te denken over hoe we deze problematiek kunnen aanpakken.

 

02.05  Franky Demon (CD&V): Ik heb statistieken gezien uit 2014 over mensen die met verbale en fysieke agressie te maken hadden. Daaruit bleek duidelijk dat het beter ging voor mensen met een opleiding dan voor mensen zonder opleiding. Ik ben blij dat u zegt dit te willen bekijken of ook mensen van parkeerbeheerbedrijven een dergelijke opleiding opgelegd kan worden, in hun eigen belang.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het HyCap-systeem" (nr. 17009)

03 Question de M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'HyCap" (n° 17009)

 

03.01  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, de aanhoudende terreurdreiging, de asielcrisis en de moeilijke werkomstandigheden wegen door op de politie, zeker op de lokale politiediensten. Het is een vicieuze cirkel. De federale politie roept steeds vaker de hulp in van lokale korpsen, die op hun beurt terecht klagen over een gebrek aan mankracht.

 

Niet alle zones zijn even bereidwillig. Daarom besliste u om sancties in te voeren. Een aantal weken geleden werd op een vergadering van het Coördinatieorgaan van de geïntegreerde politie beslist om de ministeriële richtlijn die de solidariteit tussen de korpsen regelt, te verstrengen.

 

Via de afhouding op de federale dotatie voorziet men in een sanctiemechanisme. Concreet, als de Algemene Inspectie na onderzoek vaststelt dat een zone op een niet-gerechtvaardigde basis heeft geweigerd om aan het HyCap-systeem bij te dragen, dan wordt een bedrag ingehouden. De totaal ingehouden som wordt op het einde van het jaar verdeeld onder de zones die wel solidair zijn.

 

Mijnheer de minister, wat is, ten eerste, een niet-gerechtvaardigde basis? Hoe beoordeelt men dat?

 

Ten tweede, wie zal dat onderzoeken? Is daarvoor voldoende personeel?

 

Ten derde, welke som zal worden ingehouden, als men die sanctie oplegt?

 

03.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Top, het is nooit mijn intentie geweest om het huidige HyCap-systeem eenzijdig te verstrengen.

 

Zoals u zelf zei, hebben wij gezien dat het systeem in zijn huidige vorm en wanneer de hele politieorganisatie onder druk komt te staan, zijn limieten heeft. Ik denk dat wij de jongste tijd de limieten hebben opgezocht.

 

Vandaar dat ik de lokale en de federale politieverantwoordelijken heb gevraagd om een aangepaste regeling uit te werken. Dat is dus in samenspraak met de lokale als de federale politie.

 

Het streefdoel is een evenwichtig en gerechtvaardigd mobilisatiemodel, gebaseerd op solidariteit, gedifferentieerd volgens de draagkracht van de zones en met ingebouwde hefbomen en garanties om steeds en overal te beschikken over de nodige politiecapaciteit.

 

Bovendien wens ik een belonend en stimulerend solidariteitsmechanisme voor de goede leerlingen en een geloofwaardig, uitvoerbaar en overlegd sanctiemechanisme voor de hardleerse achterblijvers. Wij mogen immers niet uit het oog verliezen dat de wetgever destijds heeft geopteerd voor een dwingend karakter, waarvoor de federale overheid overigens jaarlijks dotaties uitreikt ten voordele van de lokale politie.

 

De praktijk en de onderzoeken van de AIG hebben al aangetoond dat bepaalde weigeringen van lokale politiezones niet gerechtvaardigd en eigenlijk ontoelaatbaar zijn. Zij ondermijnen de evenwichten en het rechtvaardigheidsgevoel bij de geïntegreerde politie.

 

Wel hebben we het HyCap-systeem herijkt, in de zin dat we opnieuw dichter aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling, een solidariteitsmechanisme tussen de lokale zones en veel minder een solidariteitsmechanisme tussen federale en lokale politie. Alleen nog in bepaalde, uitzonderlijke gevallen wordt er een beroep gedaan op de solidariteit tussen de federale en de lokale politie, namelijk bij grote manifestaties met een nationale envergure. Gaan we na waar het systeem onder druk is komen te staan, dan is dat waar er veel te veel HyCap moest worden geleverd aan het federale niveau.

 

De precieze contouren en de invulling van het sanctiemechanisme moeten nog worden vastgelegd. Verdere details kan ik in deze fase hierover nog niet geven. De politionele werkgroep legt momenteel de laatste hand aan de redactie van een nieuwe ontwerprichtlijn, die mij eerstdaags zal worden voorgelegd. Hij heeft met mij al afgetoetst hoe de solidariteit tussen de zones te beogen, of er een belonend en stimulerend solidariteitsmechanisme kan opgezet worden en ook hoe tegen hardleerse weigeraars op te treden. De details daarvan, de modaliteiten, krijg ik eerstdaags en deel ik zeker met de commissie; op dat vlak is er geen enkel probleem.

 

03.03  Alain Top (sp.a): Dank u voor de korte verduidelijking. Ik heb begrepen dat de contouren en de principes nog niet zijn vastgelegd. Wat niet-gerechtvaardigde basis precies inhoudt en hoe een en ander zal worden uitgevoerd, zullen dus nog worden voorgelegd.

 

Het is duidelijk dat door de feiten van het afgelopen jaar en door externe omstandigheden als besparingen de druk op de lokale zones en de druk tussen lokale en federale politie groter is geworden. Ik ben er alvast over tevreden dat u wil terugkeren naar het oorspronkelijke principe van het HyCap-systeem. Dat alleen zal echter de druk niet wegnemen. U moet ook iets doen aan de personeelstekorten bij onder andere de federale politie, zodat er voortaan wel aan de vraag van de federale politie voldaan kan worden. Ik zie uw voorstel in onze commissie tegemoet.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Emir Kir au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le rapatriement à Bagdad d'un suspect de terrorisme" (n° 17093)

04 Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de repatriëring van een terreurverdachte naar Bagdad" (nr. 17093)

 

04.01  Emir Kir (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, en février dernier, j'ai interpellé le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, M. Francken, sur le rapatriement à Bagdad d'un suspect de terrorisme. En effet, l'homme aurait eu des contacts avec des suspects de terrorisme en Allemagne et il a été renvoyé de force de Belgique vers l'Irak.

 

M. Francken m'a répondu que "cette question ne relève pas de mes compétences ni de celles de l'Office des Étrangers et doit être posée aux ministres de la Justice et de l'Intérieur." C'est ce que je fais.

 

Monsieur le ministre, des concertations avec les pays concernés sont-elles prévues dans ce genre de cas? En l'espèce, les autorités allemandes ont-elles été contactées? Ont-elles donné leur aval avant cette expulsion? Pouvez-vous nous confirmer que les enquêtes nécessaires quant à l'existence d'éventuels réseaux terroristes dans l'Union européenne et en Belgique ont été menées avant l'expulsion?

 

Nous sommes évidemment soucieux, comme vous, de la sécurité nationale et de celle de tous nos concitoyens, mais au vu des éléments avancés dans la presse, on parle de quelqu'un qui a eu des contacts avec des personnes suspectes. Qui détermine et qui contrôle le fait qu'une personne constitue effectivement une menace pour la sécurité nationale?

 

Par ailleurs, notre pays dispose désormais de toute une série d'instruments judiciaires visant à lutter contre le terrorisme, mais c'est au final l'option d'expulsion qui a été retenue ici. Comment est prise la décision finale dans ce genre de cas?

 

04.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Kir, en ce qui concerne la première question générale, elle n'a pas été posée à mon collègue Theo Francken, alors qu'elle relève de sa compétence. À la deuxième question, mon collègue a répondu qu'il ne communiquait pas au sujet de cas individuels.

 

Concernant votre deuxième question, ce qui devait être fait avant l'expulsion de l'intéressé a été réalisé. L'enquête en cours ne nécessite pas la présence de la personne mise en cause.

 

Concernant votre troisième question, ces éléments d'information font partie du secret de l'enquête. Il s'agit d'une responsabilité commune au niveau de la magistrature et de la task force locale. La menace est toujours évaluée en premier lieu par l'OCAM.

 

Enfin, il faut bien faire la distinction entre la procédure administrative au niveau de l'expulsion et la procédure judiciaire en tant que telle. L'expulsion n'est pas nécessairement à considérer comme étant une résultante d'une procédure judiciaire. La procédure judiciaire relève de la compétence du ministre de la Justice.

 

04.03  Emir Kir (PS): Monsieur le ministre, quand vous avez parlé de la première question qui concerne M. Francken, vous pensiez à la concertation avec l'Allemagne? Cette question relève donc des compétences de M. Francken.

 

Pour le reste, je vous remercie pour les éléments de réponse que vous nous avez fournis.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Éric Thiébaut au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'utilisation de l'enveloppe de 400 millions d'euros annoncée pour la lutte contre le terrorisme" (n° 17110)

05 Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de besteding van de in het kader van de strijd tegen terrorisme beloofde 400 miljoen euro" (nr. 17110)

 

05.01  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous nous annonciez voici un peu plus d'un an, le déploiement de 400 millions d'euros supplémentaires en faveur de la police fédérale pour renforcer la sécurité et mieux lutter contre le terrorisme.

 

Au vu de la grogne syndicale et des éléments issus du dernier compte rendu du comité de direction de la police fédérale, force est de constater que la situation est difficile. Sur le terrain, les policiers ne voient aucun résultat malgré les 400 millions d'euros promis. Pire encore, pour les syndicats, tous les voyants sont au rouge. Ils voient plusieurs directeurs de la police fédérale quitter le navire. Ils voient que les recrutements promis ne sont pas effectués. Ils voient que les moyens matériels font défaut et, surtout, ils observent que les coupures annuelles de 2 % restent d'actualité, malgré les conditions de travail difficiles.

 

Même la Commissaire générale est récemment sortie du bois en estimant que la police fédérale n'aurait pas reçu de capacité supplémentaire pour exécuter le Plan national de sécurité (PNS) et que l'exécution complète de celui-ci ne serait pas garantie. En outre, elle a laissé entendre que l'accent mis sur la lutte contre le terrorisme se faisait au détriment des autres missions telles que la lutte contre la drogue, la fraude sociale et fiscale, la criminalité violente - la violence intrafamiliale, les abus sexuels sur mineurs -, les incivilités, la migration illégale, l'amélioration de la sécurité routière, etc.

 

Dans l'état actuel des choses, les quatre syndicats annoncent qu'ils pourraient durcir le ton tout prochainement si la situation n'évolue pas. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, la police fédérale était en grève à Mons.

 

05.02  Jan Jambon, ministre: (…)

 

05.03  Éric Thiébaut (PS): Oui, mais, comme je l'explique, il y a une grogne globale.

 

Monsieur le ministre, que leur répondez-vous pour les rassurer? Confirmez-vous les coupures budgétaires de 2 % prévues dans les dépenses de fonctionnement et de personnel? Comment sont concrètement utilisés les 400 millions d'euros supplémentaires que vous avez annoncés voici plus d'un an?

 

En résumé, je vous demande, aujourd'hui, de faire le point sur l'utilisation des 400 millions d'euros, comme je vous l'ai demandé, il y a quelques mois en séance plénière, à l'occasion des questions d'actualité.

 

05.04  Jan Jambon, ministre: Monsieur Thiébaut, j'ai rencontré les quatre syndicats vendredi dernier. Après cette rencontre, nous avons organisé une concertation le vendredi après-midi. Ensuite, ils ont suspendu leur préavis de grève. Ils attendent le contrôle budgétaire, qui est en cours, pour décider. En ce qui concerne la coupure, je ne peux rien vous dire car cela fait partie du contrôle budgétaire. Je fais tout pour fournir les ressources opérationnelles nécessaires à la police. Je vous répondrai après le contrôle budgétaire.

 

Deuxième question, divers projets ont été lancés et sont en cours d'exécution à la police fédérale: le Plan canal, l'Automatic Number Plate Recognition (ANPR), la DGG, la DSU, le Foreign Fighters, le recrutement, l'iPolice, le contrôle des frontières, le DGA, la police aéroportuaire (LPA) et le CBRN (chimique, biologique, radiologique et nucléaire). Tous ces projets se retrouvent dans les provisions interdépartementales prévues dans ces 400 millions. Ces projets sont répartis sur la période de 2016-2019. Durant celle-ci, la police fédérale peut faire appel à la provision interdépartementale terrorisme et radicalisation. Nous avons toujours dit que les 400 millions n'étaient pas uniquement réservés à la police. En 2015, les 200 millions étaient répartis dans les départements concernés dans le combat contre le terrorisme. Une grande partie était réservée à la police.

 

En 2016, 51,999 millions ont été engagés pour l'ensemble des différents projets, dont 13,8 millions destinés aux dépenses en personnel et 38 millions aux dépenses en fonctionnement et investissement. En 2017, un grand nombre de crédits ont été attribués à la police fédérale.

 

En ce qui concerne les engagements, comme je l'ai déjà dit ici, en 2016 nous avons respecté notre engagement en ce qui concerne les recrutements. Nous avions dit que nous recruterions 1 600 personnes en 2016; 1450 personnes ont été recrutées, plus 150 personnes qui prestent leur préavis chez leur employeur actuel.

 

En 2017, il est prévu d'engager 400 personnes et je suis cela mois après mois afin d'y parvenir. Je vous invite à visiter les écoles de police. Vous verrez qu'elles sont pleines de recrues en formation.

 

En 2016, 218 (?) membres du personnel ont déjà été financés de manière structurelle à partir de la provision interdépartementale terrorisme et radicalisation. Par ailleurs, l'an dernier, 634 aspirants ont été engagés spécifiquement au profit des différents projets liés à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme.

 

Nous avions dit que, pendant la période 2016-2018, nous allions augmenter le nombre net de la police fédérale de 1 200 unités. Quand je dis que j'ai recruté 1 600 personnes en 2016, ce n'est pas seulement pour atteindre ce nombre de 1 200, mais aussi pour remplacer les pensionnés et remplir les emplois vacants.

 

Donc 218 (?) sont déjà sur le terrain et 634 sont en formation. La mise en place de ces aspirants prend du temps car ils doivent d'abord suivre leur formation. Nous avons veillé en 2016 à remplir provisoirement 135 places dans le cadre du Plan Canal avec des détachements, dans l'attente de la fin de la formation des aspirants.

 

Il s'agissait d'un problème dans le Plan Canal, comme M. Kir le sait bien. Je ne pouvais pas garantir que les mêmes policiers resteraint à cause du système de mobilité. Je me suis engagé à ce que ceux qui sortent de l'école fin avril soient attribués dès le 1er mai au Plan Canal et y restent pendant trois années. Ils ne pourront pas utiliser le système de mobilité pendant ces trois années. C'était quelque chose de compliqué à gérer parce que les gens allaient et venaient, mais dès le 1er mai, ce problème sera résolu.

 

Monsieur le président, la question déposée n'était pas aussi détaillée que celle posée aujourd'hui. Mais je suis disposé à donner et analyser tous les chiffres en détail pour les différents projets qui concernent la police. Comme ce sont des moyens publics, le parlement a le droit de les consulter et d'avoir toutes les explications nécessaires. Je n'ai rien à cacher.

 

05.05  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le ministre, je crois que c'est une bonne suggestion. Le président en titre n'est pas là mais nous pouvons lui relayer votre proposition de venir faire un exposé de l'état et de l'utilisation des 400 millions d'euros de manière plus détaillée. Un an après les attentats du 22 mars 2016, je crois effectivement que ce n'est pas une mauvaise idée de le suggérer.

 

Vous avez répondu de manière très détaillée à la deuxième partie de ma question concernant les 400 millions d'euros. Pour ce qui est de la première partie relative à la possible non-indexation de 2 % du budget, vous avez répondu qu'il faudrait attendre le contrôle budgétaire. Vous avez dit aussi que les syndicats avaient suspendu leur préavis de grève. Pourtant, je vous l'ai dit, hier, la police fédérale à Mons faisait grève, d'après mes renseignements, du fait de la réduction de ses moyens budgétaires. Manifestement, tous les préavis de grève n'ont donc pas été suspendus, contrairement à ce qui a été annoncé. Peut-être me direz-vous que c'est pour d'autres raisons. Tant que je vous ai sous la main, monsieur le ministre, pouvez-vous m'éclairer sur cette situation évoquée à Mons par les syndicats?

 

05.06  Jan Jambon, ministre: Non, je ne peux pas car cela n'était pas l'objet de votre question mais, si vous déposez une nouvelle question, j'y répondrai.

 

05.07  Éric Thiébaut (PS): J'aurai essayé.

 

05.08  Jan Jambon, ministre: Vous avez raison. Il y a toujours des nœuds durs. M. Di Rupo m'a un jour appelé "le dur des durs". Je pense qu'il doit en exister aussi dans le monde syndical.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Éric Thiébaut au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'avenir de la police scientifique de Mons-Tournai" (n° 17111)

06 Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de toekomst van de wetenschappelijke politie van Bergen-Doornik" (nr. 17111)

 

06.01  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, c'est peu dire que votre projet de réduire le nombre de laboratoires de la police technique et scientifique de quatorze à cinq pour toute la Belgique suscite d'énormes inquiétudes auprès du personnel concerné.

 

Si je prends l'exemple des agents de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai, c'est l'incompréhension et la crainte qui règnent. Ils vivent déjà une situation compliquée du fait d'un désinvestissement chronique de leur service, tant en personnel qu'en matériel. Ils ne sont ainsi que 17 personnes à travailler au sein du laboratoire de Mons-Tournai alors le cadre prévoit 34 personnes, soit pratiquement le double.

 

Dès lors, lorsque vous affirmez que, je vous cite, "pour un pays d'une surface réduite, tel que la Belgique, il va de soi qu'une organisation composée de cinq laboratoires accrédités est réaliste pour l'exécution de ces tâches", cela passe mal.

 

Avec votre projet, le risque que les délais d'intervention s'allongent et nuisent à la qualité du travail des enquêteurs est réel. Dans leur avis rendu l'an dernier d'ailleurs, le Conseil des procureurs du Roi, suivi par le Collège des procureurs généraux, ne s'y trompent pas: ils souhaitent qu'il y ait au minimum un laboratoire par police judiciaire fédérale, soit au minimum 14 laboratoires pour le pays. "C'est essentiel", disent-ils "pour le travail tant de la police que de la justice."

 

Dès lors, monsieur le ministre, voici mes questions.

 

Quel est l'objectif réel visé par votre projet? Ne risque-t-il pas de détériorer encore davantage un service en faveur des citoyens et le travail des enquêteurs sur le terrain? Quelle serait la plus-value de la réduction du nombre de labos?

 

Pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de l'avis du Collège des procureurs généraux et du Conseil des procureurs du Roi?

 

Quelle réponse apportez-vous aux agents concernés qui craignent pour leur avenir et leurs conditions de travail? Le maintien de 14 laboratoires est-il encore envisagé?

 

06.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Thiébaut, ce projet d'accréditation de laboratoires de la police technique et scientifique est avant tout une réponse à la note-cadre 2009/905/JAI de l'Union européenne, qui vise entre autres l'échange des données dactyloscopiques entre pays européens.

 

Au niveau belge, notre ambition est de profiter de cette obligation européenne pour améliorer le fonctionnement de la police, la qualité, la rapidité et la fiabilité des missions et des activités réalisées et, de facto, le service offert et rendu à la population.

 

Lorsque vous parlez de la réduction du nombre de laboratoires, il s'agit des sites back office qui continueront à effectuer les analyses dactyloscopiques intra muros selon des normes nationales avec du personnel formé et disponible, du matériel adéquat et une infrastructure moderne.

 

Les modalités pratiques d'exécution de cette décision sont pour le moment en cours d'étude.

 

Toutefois, en fonction de la politique locale des autorités judiciaires de chaque arrondissement, des considérations budgétaires et d'autres liées à l'infrastructure actuelle, il n'est pas impossible que certains des vingt-cinq sites encore en activité ferment à court ou moyen terme. Cela a déjà été le cas en 2015 et 2016 pour les sites de Hasselt, Malines et Arlon.

 

Ensuite, comme déjà signalé dans ma réponse à la question n° 16636 de M. Gilles Vanden Burre, cette décision a été prise en parfaite concertation avec mon honoré collègue, le ministre de la Justice. Nous avons, bien entendu, pris connaissance de l'avis des partenaires qui se sont prononcés dans ce dossier, y compris le Collège des procureurs généraux et le Conseil des procureurs du Roi, tout en gardant à l'esprit notre volonté d'améliorer les processus de qualité au sein des laboratoires de police forensique et d'obtenir l'accréditation imposée par l'Europe.

 

Accréditer cinq sites constitue un bon compromis réaliste entre cette qualité tant recherchée et les moyens nécessaires pour répondre aux exigences de la norme ISO 17025.

 

Pour votre troisième question, ces modalités aborderont, bien entendu, la gestion des ressources humaines et l'usage correct des moyens logistiques et informatiques, de l'infrastructure et du budget. Il n'est pas question de revoir à la baisse la capacité actuelle de la police forensique. Bien au contraire!

 

Quant aux conditions de travail des enquêteurs forensiques, si l'on compare l'objectif poursuivi (la situation to be) à la situation actuelle (as it is) sur de nombreux sites, je puis vous répondre que leur amélioration sera bien à l'ordre du jour dans les prochains mois et années.

 

En résumé, M. Geens et moi-même sommes bien d'accord pour accréditer les cinq sites de back office. Nous en sommes encore à l'étude relative aux front offices. Je vais être très honnête à ce sujet. Il est certain que nous n'allons pas conserver les vingt-trois laboratoires, mais cela ne signifie pas que nous ne garderons que cinq back offices. L'étude est sur le point d'être achevée. De la sorte, nous pourrons prendre une décision. En attendant, la question reste ouverte.

 

06.03  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le ministre, je suis très content de votre réponse, car c'est une vraie réponse. En effet, voici une demi-heure, j'interrogeais votre collègue de la Justice sur le même sujet. Il m'a absolument baladé sans me dire quoi que ce soit de très concret. Il m'a seulement indiqué que le nombre de labos allait être réduit pour répondre à une exigence de qualité européenne. Cette réponse était très peu satisfaisante. En effet, je pourrais lui rétorquer, ainsi qu'à vous, que, si le niveau d'exigence est supérieur, il faut alors engager les moyens partout en vue de répondre à ces critères, et non réduire le nombre de labos.

 

Ici, vous me dites que l'on envisagerait tout de même cinq bureaux plus spécialisés, avec des antennes tout de même, pour que les gens puissent aller sur le terrain récolter des empreintes, des traces ADN et ce genre de choses. Des personnes pourraient continuer à travailler dans le cadre de la police scientifique et enverraient les échantillons vers cinq laboratoires plus spécialisés. Ai-je bien compris? Oui! Le nombre n'est pas encore tranché. Cela me rappelle tout de même une autre histoire, dans laquelle était impliquée la protection civile. J'espère que vous et vos collègues trancherez un peu plus vite. C'est une petite pierre dans votre jardin. Merci en tout cas pour la clarté de vos explications.

 

Président: Brecht Vermeulen.

Voorzitter: Brecht Vermeulen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la coordination du plan régional de sécurité de la Région bruxelloise" (n° 17100)

07 Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de coördinatie van het gewestelijk veiligheidsplan van het Brussels Gewest" (nr. 17100)

 

07.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, suite à la dernière réforme de l'État qui a conféré aux autorités régionales de nouvelles compétences, le gouvernement bruxellois vient enfin d'approuver son plan régional de sécurité et de prévention. On en a d'ailleurs pris acte ce matin au conseil zonal de sécurité de Bruxelles-Ouest. Dans le même temps, on a pris acte de la note-cadre et du plan national. Ce sont évidemment des documents précieux et importants. Mes questions portent sur la coordination de cet ensemble.

 

Monsieur le ministre, quelles ont été les collaborations menées entre les services fédéraux et l'autorité régionale dans l'élaboration du plan régional? Quelles sont les pistes communes d'action dans le cadre de la lutte contre la radicalisation prévues par le plan régional et le plan R? Quelle coopération est-elle, ou sera-t-elle, planifiée entre les autorités fédérales et les autorités régionales dans le cadre du réseau de caméras ANPR? La Computer Crime Unit est-elle sollicitée pour offrir son expertise aux services régionaux et pour assurer une mise en commun des objectifs? Au niveau de l'installation du centre d'information et de communication 101, quels processus et mécanismes de fonctionnement ont-ils été définis entre le niveau fédéral et les autorités régionales?

 

07.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Pivin, les services du directeur coordinateur de la police fédérale de Bruxelles ont été consultés lors de l'élaboration du plan global de sécurité et de prévention de la Région de Bruxelles-Capitale. Plus spécifiquement, ils ont été associés aux réunions préparatoires. Le service d'Appui à la politique de la DCA Bruxelles a été impliqué dans plusieurs groupes de travail pour la réalisation d'images de criminalité et la rédaction conjointe de documents préparatoires avec d'autres partenaires externes et l'organisme d'intérêt public Bruxelles Prévention & Sécurité.

 

De plus, je souhaite signaler que la Région de Bruxelles-Capitale a participé activement à l'élaboration de la note-cadre de sécurité intégrale et qu'elle a pu donner son avis sur le plan national de sécurité. Ces deux documents ont été validés en Conférence interministérielle du 7 juin 2016 à laquelle le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale a participé. La Région s'est donc inspirée, au niveau du contenu et de la méthodologie, de ces deux documents pour élaborer son plan régional de sécurité.

 

De plus, la loi sur la police intégrée prévoit, dans son article 37bis que: "En vue d'assurer une politique de sécurité urbaine intégrée sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un plan régional de sécurité est élaboré par l'agglomération bruxelloise, préalablement à l'adoption des plans zonaux de sécurité des zones de l'arrondissement et en tenant compte du plan national de sécurité."

 

Cette articulation entre le plan national de sécurité (PNS) et le plan régional de sécurité (PRS) a été respectée.

 

Comme une articulation est faite entre la NCSI, le PNS et le PRS, plusieurs mesures et réactions sont donc prévues et sont coordonnées ensemble. Je vous invite à consulter les plans. À titre d'exemple, la taskforce Radicalisme en Région bruxelloise a été mise en place et pilotée par le directeur-coordinateur de Bruxelles et à laquelle l'ensemble des partenaires impliqués dans le phénomène assistent. Elle se réunit régulièrement dans le but d'envisager et de coordonner les différentes actions.

 

Un protocole de collaboration a été rédigé entre la PJF de Bruxelles et l'autorité régionale dans le contexte du plan Canal en vue de venir en appui aux zones de police et d'apporter l'expertise sur le focus cybercriminalité. Il est évident que je souhaite mentionner le plan Canal auquel la Région de Bruxelles-Capitale et les communes concernées participent activement.

 

Comme vous le savez, le projet fédéral relatif au réseau de caméras ANPR financé par l'autorité fédérale vise à mettre en place un back office ANPR national, c'est-à-dire un système central de gestion lié à une banque de données nationale ANPR. La coopération entre les niveaux fédéral et régional se situe tant au niveau stratégique qu'au niveau technique et opérationnel.

 

À titre d'exemple, le data center de la police fédérale où est hébergé le back office ANPR national sera connecté au réseau de fibres optiques des Régions. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, c'est le réseau IRIS. Ces réseaux de fibres optiques sont utilisés préférentiellement pour la connexion des sites de caméras au back office national. C'est également le cas dans le but d'offrir aux zones de police des solutions financièrement abordables pour des applications à partir du data center de la police fédérale qui nécessitent des bandes passantes élevées, comme par exemple le vidéo streaming.

 

Le back office ANPR national est destiné à transmettre en temps réel, à toutes les Régions, les lectures ANPR rendues anonymes des plaques d'immatriculation dans le cadre de leurs fonctions de gestion de la circulation routière. Les zones de police bénéficieront de toutes les applications ANPR du back office national à travers le réseau intranet de la police intégrée. Il faut noter que l'usage des réseaux de fibres optiques pour la police, d'une part, et la transmission des données rendues anonymes, d'autre part, font l'objet d'un projet de protocole qui sera négocié par le niveau fédéral avec les Régions dans les prochains mois.

 

Enfin, le niveau fédéral espère – il n'y a pas d'engagement en la matière jusqu'à présent – que la Région de Bruxelles-Capitale sera disposée à connecter son réseau ANPR au back office ANPR national et ainsi au réseau national des caméras ANPR.

 

Les centres d'information et de communication 111 font partie des directions de Coordination et d'Appui, plus précisément du Service d'information et de communication de l'arrondissement (SICA).

 

Dans le courant de l'année 2017, un arrêté royal relatif aux SICA sera publié. Cet arrêté royal précisera davantage les fonctionnalités et le fonctionnement des SICA, en général, et des centres d'information et de communication 111, en particulier. Le texte de cet arrêté royal a été discuté en étroite collaboration avec la Commission permanente de la police locale.

 

07.03  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les réfugiés présents à la gare du Nord de Bruxelles" (n° 17101)

08 Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vluchtelingen in het station Brussel-Noord" (nr. 17101)

 

08.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, ce sujet est d'une moins grande actualité mais cela reste un questionnement.

 

Je vous ai déjà interpellé à plusieurs reprises concernant les renforts policiers que vous aviez décidés dans le cadre des flux de migrants en transit en France, à la frontière franco-belge et aux abords de nos zones portuaires, à destination de la Grande-Bretagne, ceci dans le cadre du démantèlement de ce qu'on appelait "la jungle de Calais". Des mesures précises ont été prises dans le cadre du plan Medusa mais il est apparu que, depuis ce démantèlement, des migrants de cette zone, ainsi que de nouveaux "transmigrants" sans point d'arrivée sur le continent à proximité de l'Angleterre à la suite de ce démantèlement, seraient sur le territoire belge et précisément dans les environs de la gare du Nord.

 

L'ONG Médecins du Monde a fait un commentaire à ce sujet, il y a quelques semaines, en indiquant que "plus de deux cents personnes se trouvaient en transit aux abords de cette gare et de la gare du Midi."

 

Confirmez-vous que des migrants ou certains candidats réfugiés sont présents aux abords de la gare du Nord et que leur présence augmente encore aujourd'hui? Confirmez-vous que ces réfugiés émanent bien du démantèlement du périmètre de Calais? Enfin, des mesures de sécurité ont-elles été prises en cette matière et ce, en collaboration, je suppose, avec le secrétaire d'État aux migrations?

 

08.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, des informations obtenues auprès de la zone de police Bruxelles-Nord (POLBRUNO), il s'avère qu'une présence de réfugiés dans la gare du Nord de Bruxelles est encore constatée en journée et soirée. Dès la fermeture des portes de la gare, à 01.00 heures du matin, ces personnes sont priées de quitter la gare par le service interne de gardiennage.

 

D'après les constatations de la zone de police, une trentaine de personnes restent à l'extérieur de la gare à l'issue de cette démarche.

 

Pour répondre à votre deuxième question, je peux vous indiquer que, bien que certains réfugiés se trouvant à la gare du Nord déclarent avoir résidé dans la jungle de Calais, l'information dont la zone de police dispose ne lui permet pas de confirmer que ces réfugiés proviennent de cette zone.

 

Le 30 janvier 2017, la zone de police a effectué une opération policière d'envergure visant à interpeller et identifier toutes les personnes dormant à l'extérieur de la gare après sa fermeture. 86 personnes ont été identifiées à cette occasion. Des collaborateurs de l'Office des étrangers étaient présents sur le terrain. Parmi ces personnes, 39 ont été relaxées en recevant un ordre de quitter le territoire, 4 ont été placées en centre en vue de leur rapatriement et 43 ont été libérées sans aucune mesure particulière.

 

Depuis l'exécution de cette opération, ladite zone de police maintient des passages très fréquents dès la fermeture de la gare, afin d'éviter que des réfugiés s'installent aux abords de celle-ci.

 

08.03  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les violences et les agressions visant les femmes dans les espaces publics" (n° 17102)

09 Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "geweld en agressie jegens vrouwen in de openbare ruimte" (nr. 17102)

 

09.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, nos différents plans nationaux de sécurité ont, parmi leurs priorités, la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un phénomène qui ne cesse de rayonner, notamment dans les grandes villes de notre pays. C'est évidemment à déplorer, d'autant qu'il semblerait que les faits soient de plus en plus nombreux chaque année. Il faut donc prendre cette préoccupation avec le plus grand sérieux.

 

Monsieur le ministre, combien de faits d'agression verbale et physique à connotation sexuelle envers les femmes ont-ils été enregistrés par le parquet et les services de police, fédérale et locale, en 2014, en 2015 et en 2016? Quelles actions de sensibilisation ont-elles été réalisées par vos services auprès des services de police? Quelles actions spécifiques ont-elles été menées dernièrement par les services de police dans le cadre de cette lutte contre ce type d'agressions? Enfin, quelles sont les collaborations mises en place entre les services de police et le parquet en vue d'assurer la sanction systématique des faits lorsqu'ils sont avérés et enregistrés?

 

09.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, monsieur Pivin, l'information relative aux agressions verbales et physiques à connotation sexuelle n'est pas reprise en tant que telle dans la BNG. Le tableau suivant, que je peux vous fournir, reprend le nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de violences physiques, sexuelles et psychiques dans l'espace public, tels qu'ils sont enregistrés dans la BNG sur la base des procès-verbaux pour les années 2014, 2015 et le premier trimestre de 2016 au niveau national. Ces données proviennent de la banque de données en date du 20 juillet 2016.

 

Tous les chiffres relatifs aux faits de violences physiques, sexuelles et psychiques y sont disponibles et sont répartis dans quatre catégories: transports publics, voie publique, autres endroits publics, endroits accessibles au public. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu environ 40 000 cas de violences physiques en 2014, 4 000 cas de violences sexuelles et 30 000 cas de violences psychiques.

 

Il est également possible de rapporter le nombre d'infractions enregistrées à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, afin de pénaliser l'acte de discrimination. Sept infractions ont été enregistrées au cours du premier trimestre 2016. En 2015, 18 faits ont été enregistrés en matière de discrimination fondée sur le sexe. Il faut savoir, au demeurant, que le code fait n'existe que depuis 2015 dans la nomenclature policière.

 

En ce qui concerne les victimes, dans ce cas-ci les femmes, sur base des informations présentées dans la BNG, il n'est pas possible de transmettre de données fiables. Cela parce que la BNG est également une base de données relationnelle constituée de plusieurs entités. Si ces entités ne sont pas prévues, c'est difficile à rapporter.

 

La loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l'information policière opérationnelle et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle réforment les règles de gestion de l'information policière en permettant cet élargissement aux victimes. Ce changement nécessite une expertise, une analyse fonctionnelle. Pour faire court, le travail n'est pas encore fini. Il devrait l'être avant l'été 2017.

 

Les informations complémentaires en rapport avec les victimes ne seront enregistrées qu'à partir de la date de mise en œuvre des adaptations techniques.

 

Le plan national de sécurité prévoit différentes initiatives pour une approche policière professionnelle de ce genre de faits. Certaines ont déjà été réalisées. Le manuel Mœurs a été diffusé, sous forme digitale, à tous les services de la police intégrée, tant au niveau bottom-up que top-down. Le document peut être consulté sur l'intranet de la police. En 2016, environ 900 policiers et magistrats ont suivi une formation continuée "Enquête de qualité dans les affaires de mœurs".

 

D'autres initiatives sont prises pour investir dans des auditions de qualité des victimes de faits de mœurs et dans des systèmes de recherche de liens entre les dossiers de mœurs tels que ViCLAS et la réalisation de profils d'auteurs par les analystes comportementaux.

 

S'agissant de votre dernière question, celle-ci relève de la compétence du ministre de la Justice.

 

09.03  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Je vais, bien entendu, regarder attentivement les tableaux que vous m'avez communiqués avant d'en tirer quelque enseignement que ce soit. En tout cas, j'observe que les chiffres sont bien en progression.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le recrutement des policiers par les zones de police à Bruxelles" (n° 17103)

10 Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de aanwerving van politieagenten door de politiezones in Brussel" (nr. 17103)

 

10.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, depuis 2016 est mené un projet pilote de recrutement direct d’effectifs policiers à Anvers. Il porterait sur une période de deux ans. On est à mi-chemin.

 

Il semble qu’un certain nombre de zones seraient disposées à mettre en oeuvre un fonctionnement similaire de recrutement. J’ai déjà pu vous interpeller à ce sujet.

 

Cette question est d'autant plus intéressante qu’en Région bruxelloise, une difficulté est avérée depuis de nombreuses années pour recruter du personnel policier opérationnel pour les six zones. Le recrutement bruxellois reste en effet un réel défi face aux trop nombreuses courtes périodes d'exercice de la fonction de policier à Bruxelles, avant un légitime mais perturbant départ dans une zone hors territoire régional.

 

Tout à l'heure je vous entendais, avec raison d'ailleurs, dire qu'il fallait aller voir dans les écoles de police pour constater le grand nombre de personnes en train de suivre des formations. C'est exact, mais en amont de cela, que n'y a-t-il pas comme déchets? Je ne le dis pas de façon péjorative, mais que n'y a-t-il pas comme échecs? On parle tout de même d'un taux de réussite des candidats bruxellois aux différentes épreuves de sélection qui ne dépasse pas 7 %, ce qui est terriblement interpellant. Ceci explique évidemment que moins de 10 % de l'effectif bruxellois est constitué de policiers bruxellois.

 

Pourriez-vous dès lors m’indiquer si une évaluation a déjà pu être réalisée, même à titre intermédiaire, de l’expérience menée à Anvers? Le taux de réussite en formation et aux tests de sélection est-il meilleur ou semblable à celui constaté chez nous? Quel est le pourcentage de candidats anversois? Est-il exact que vous ayez déjà reçu plusieurs demandes de mise en place de procédures de recrutement direct par d'autres zones du pays, et notamment en Région bruxelloise? Pourriez-vous m’indiquer les éléments de réponse que vous avez communiqués dans le suivi de ces demandes, en en précisant les aspects légaux, techniques et financiers?

 

10.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Pivin, en ce qui concerne vos première et troisième questions, je fais référence à la présentation qui a été donnée en commission le 7 février dernier par la direction du recrutement et de la sélection et la police locale d'Anvers dans le but d'expliquer le projet pilote et ses premiers résultats. Cette présentation reprend les grandes lignes de conduite du projet, ses résultats intermédiaires ainsi que les scénarios et modalités concernant l'élargissement de ce projet à d'autres zones de police. En ce qui concerne les modalités d'élargissement de ce projet, je vous renvoie vers cette présentation.

 

L'ensemble des aspects et conditions pour qu'un tel projet soit mené à bien est en phase de finalisation. Certains aspects sont encore à l'étude, notamment budgétaires. Le dossier devrait être finalisé avant début mai, de sorte à pouvoir répondre de manière complète et précise aux unités demanderesses afin qu'elles puissent décider de s'engager ou non en toute connaissance de cause.

 

Vous pouvez demander cette présentation au secrétariat de la commission.

 

Nous avons défini trois manières de mener un projet de recrutement. Le projet anversois se nomme The Full Monty. La police d'Anvers a procédé à un investissement de son côté et chaque zone de police ou un regroupement des zones peut en faire autant. Entre la manière dont la zone d'Anvers procède au recrutement local, avec le soutien du DRI de la police fédérale, et l'ancien mode de recrutement, nous allons définir une possibilité intermédiaire, moins onéreuse et qui permettra de tirer profit de certains avantages de l'expérience anversoise.

 

Les trois options seront donc offertes: le recrutement tel qu'appliqué depuis des années, le recrutement comme le pratique la police fédérale d'Anvers, une formule intermédiaire en cours de développement et plus facile.

 

En ce qui concerne votre deuxième question, plusieurs zones de police ont adressé une demande par courrier, dont celle de Bruxelles Capitale - Ixelles. Une session d'information a été organisée, le 24 janvier 2017, par la zone de police d'Anvers pour présenter le projet de sélection et ses résultats intermédiaires. La police fédérale y a aussi expliqué les possibilités concernant l'élargissement de ce projet. Ainsi, les zones qui ont montré un intérêt ont pu être informées presque comme nous venons de le faire ici. Quasi la moitié des zones étaient représentées, y compris celle de Bruxelles Capitale - Ixelles. Je sais que la Région bruxelloise est également intéressée par le projet. En mars ou avril, une session semblable sera organisée pour les zones de police à Bruxelles et en Wallonie. La Région de Bruxelles-Capitale et les six zones de la police bruxelloise seront probablement présentes.

 

10.03  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie. Je n'étais pas à cette séance de la commission de début février. Ça ne me dit rien, mais je me documenterai. Nous sommes en effet sollicités par différentes commissions qui se tiennent souvent simultanément.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la formation des policiers" (n° 17104)

11 Vraag van de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de opleiding van de politieagenten" (nr. 17104)

 

11.01  Philippe Pivin (MR): C'est la dernière, parce que la même question a, je pense, été inscrite deux fois.

 

Le président: Je ne sais pas. Les numéros sont différents: 17103 et 17105, mais avec le même titre. Nous allons voir si le contenu est différent.

 

11.02  Philippe Pivin (MR): C'est la même question. En tout cas, je n'en ai pas d'autre ici. Je ne vais pas improviser et en chercher une autre!

 

Il y a quelques semaines il était fait écho, dans la presse, de formations visant à sensibiliser nos policiers à la religion islamique. Il est évidemment important et nécessaire que l'ensemble de nos policiers belges soient sensibilisés aux diverses préoccupations de terrain, qui ont un impact certain dans la vie sociale dans les grandes villes ou ailleurs, mais on a pu lire que cela ne faisait pas l'unanimité. J'ai pourtant entendu bon nombre de réflexions dans la commission d'enquête sur le suivi des attentats qui disaient que des spécialistes de ce type pouvaient s'avérer bien précieux à certains moments.

 

Je voulais vous entendre à ce sujet. Sur quelle base ces modules de formation ont-ils été établis et par qui? À quelle date une évaluation par la police fédérale a-t-elle été délivrée pour ces formations et selon quelle procédure? Une évaluation de ces formations est-elle réalisée là où elles existent déjà? Il y a eu des exemples similaires il y a une vingtaine d'années en Région bruxelloise. On s'en est peut-être inspiré. Je l'ignore. Enfin, selon quels critères les modules de formation ont-ils été décidés pour les policiers bruxellois? En d'autres termes, pourquoi cela n'est-il pas suggéré dans le Hainaut ou à Liège par exemple? La formation a-t-elle déjà débuté? Si oui, combien de policiers l'ont-ils déjà suivie là où elle existe?

 

11.03  Jan Jambon, ministre: Monsieur Pivin, il existe plusieurs formations relatives au sujet que vous évoquez, chacune ayant des origines et des objectifs propres. La formation diversité "Mon islam, ma citoyenneté" a ainsi été développée par la zone Polbruno pour aider ses membres à appréhender la diversité, et se place dans une vision plus large de connaissance de l'environnement multiculturel des citoyens de ces communes. Elle s'intègre dans les activités du réseau "diversité interne bruno@ttitude", dans le cadre de la collaboration interne de la police fédérale, et externe, avec Fedasil et le Centre pour l'égalité des chances etc.

 

La formation "Questions difficiles sur l'islam et l'islamisme" est une réaction à l'enquête annuelle des besoins des zones de police locale de la province d'Anvers. Elle a été développée en collaboration avec le Centre d'expertise et de conseil en matière de prévention et d'intervention dans le radicalisme et l'extrémisme dans une approche de prévention. La formation "Introduction et approche du djihadisme et islamisme radical", également développée par ce centre, vient compléter la formation précédente. Dans les deux cas, la formation Community Policing Preventing Radicalisation and Terrorism (COPPRA) constitue un pré-requis.

 

La formation "Introduction à l'islam" a été développée en 2007 à l'initiative des directions judiciaires déconcentrées de Bruges, Courtrai, Ypres et Furnes et vise à donner une vue des principaux concepts de l'islam. Enfin, la formation "Terrorisme et islamisme radical" est destinée aux policiers travaillant dans le domaine judiciaire qu'en dehors de celui-ci et a pour but de leur donner les éléments de compréhension de la complexité du phénomène.

 

Chacune de ces formations est évaluée individuellement dans le cadre de l'offre de chaque école qui l'organise. Les participants sont généralement invités à faire part de leur intérêt et de leurs avis sur l'utilité de la formation.

 

À l'exception de la première formation, organisée spécifiquement pour les besoins d'une zone de police, les autres sont ouvertes à tous les membres de la police intégrée – policiers et civils – avec l'accord de leur supérieur. Des sessions de ces formations ont été organisées et/ou sont encore prévues cette année dans les écoles de police des provinces d'Anvers, du Brabant flamand et du Limbourg, ainsi que dans les écoles de Bruxelles et à l'Académie nationale de police.

 

11.04  Philippe Pivin (MR): Je remercie le ministre pour toutes ses réponses.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 17105 de M. Pivin est sans objet, car il s'agit d'un doublon de la question n° 17103.

 

De heer Top zit in de zaal hiernaast, hij zal straks komen.

 

Mijnheer Demon, u heeft een vraag die is samengevoegd met een vraag van de heer Vanvelthoven, maar die is niet aanwezig.

 

11.05  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik heb er geen moeite mee dat de vragen van de heer Demon eerst worden behandeld.

 

Mijn vraag was blijkbaar een ietwat ingewikkeld geval. De heer Top is hier momenteel niet. Ik heb een vraag gesteld die blijkbaar niet op de agenda staat, terwijl de heer Werner Janssen – Janssen in plaats van Janssens – vermeld wordt als vraagsteller. Ik heb het hem gevraagd, ook al vindt hij als Limburger Brabant wel belangrijk, hij heeft daarover geen vraag gesteld. Samengevat, laten wij wachten op de heer Top en dan kunnen wij samen de vraag stellen.

 

De voorzitter: De heer Top is verwittigd. Mijnheer Janssens, ik zal u straks heel graag het woord geven, omdat u de juiste vraagsteller bent en niet de persoon die verkeerd op de agenda staat.

 

12 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Vanvelthoven aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de facturen van de Civiele Bescherming" (nr. 17220)

- de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de facturen van de Civiele Bescherming" (nr. 17241)

12 Questions jointes de

- M. Peter Vanvelthoven au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les factures de la Protection civile" (n° 17220)

- M. Franky Demon au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les factures de la Protection civile" (n° 17241)

 

12.01  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de voorzitter, in het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen worden verhaald en degene die gratis zijn, ligt vast voor welke taken de hulpdiensten kosten kunnen aanrekenen.

 

Vorig jaar werden bepaalde gemeenten getroffen door een windhoos die veel schade heeft aangericht. Door de vele oproepen kon de brandweer niet alle vragen beantwoorden en werd de hulp van de civiele bescherming ingeschakeld.

 

Nu blijkt dat voor dezelfde taken, bijvoorbeeld het tijdelijk dichtleggen van een dak, de brandweer geen factuur stuurde, maar de civiele bescherming wel. Het lijkt me niet logisch dat mensen niet gelijk behandeld worden voor het uitvoeren van dezelfde taak.

 

Ik heb dan ook enkele vragen.

 

Communiceert de civiele bescherming, net zoals de brandweer, vooraf dat er een factuur zal worden aangerekend voor de taak die ze komen uitvoeren, in dit geval het tijdelijk dichtleggen van een dak? Kan de civiele bescherming rechtstreeks aan de burger een retributie vragen of is het aan de hulpverleningszone om dit te doen? Hoe komt het dat hulpverleningsdiensten niet op dezelfde manier factureren? Bent u bereid het KB van 25 april 2007 te herbekijken? Welke oplossingen ziet u voor de personen die een hoge factuur kregen van de civiele bescherming?

 

12.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Demon, de civiele bescherming communiceert niet actief op voorhand dat er een factuur zal worden aangerekend voor de taak die zal worden uitgevoerd. De wijze van handelen is wel openbaar gemaakt door de publicatie in Het Belgisch Staatsblad en op de website van de civiele bescherming van de bijlage van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen worden verhaald en degene die gratis zijn.

 

Op basis van het KB van 25 april 2007 kunnen de hulpverleningszones én de civiele bescherming, ieder voor hun eigen interventies, rechtstreeks factureren aan de begunstigden van de prestaties. Dat is de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie wordt uitgevoerd.

 

Bepaalde interventies zijn altijd gratis, terwijl andere altijd te betalen zijn. Voor nog andere interventies wordt het aan de autonomie van de overheid, bevoegd voor de hulpdienst, overgelaten om ze al dan niet te factureren en zo ja, volgens welk tarief.

 

Dit betekent concreet dat voor de interventies van de civiele bescherming dit wordt geregeld in de bijlage van het KB van 25 april 2007. Die tarieven zijn van toepassing voor het hele land. Voor de hulpverleningszones wordt dat in iedere zone afzonderlijk geregeld in een retributiereglement dat wordt goedgekeurd in de zoneraad. Dit betekent dat er voor eenzelfde type interventie anders kan worden gefactureerd door de civiele bescherming dan door de brandweer, maar ook dat dit kan verschillen van hulpverleningszone tot hulpverleningszone. Dit is de discrete bevoegdheid van iedere zone.

 

Zoals reeds eerder aangekondigd, wil ik dit besluit gerust opnieuw bekijken, in overleg met onder andere de brandweerfederaties. Soms komen de zaken pas in de praktijk naar boven en is de minister zich niet op voorhand van alles bewust. Gelet op de feiten die u aanhaalt, wil ik dit gerust herbekijken.

 

De inwoners in kwestie werden intussen aangeschreven met de melding dat de interventie voor dakafdekking wel degelijk te betalen is maar dat er een fout gebeurd is bij de berekening van de facturen en dat een creditnota en een nieuwe factuur zullen volgen.

 

Zoals ik in antwoord op uw derde vraag heb aangehaald, wil ik benadrukken dat er voor bepaalde interventies vrij kan worden gekozen wel of niet te factureren, maar eens dit is vastgelegd, moet er volgens deze regels gefactureerd worden. De overheid kan niet per interventie kiezen of er wel of niet gefactureerd wordt. Bovendien houdt het KB van 25 april 2007 geen mogelijkheid in om in individuele gevallen af te wijken van de gestelde regels.

 

12.03  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, ik heb nog twee extra vragen.

 

Ten eerste, ik weet dat u misschien zult antwoorden dat dit moeilijk in te schatten is, maar kunt u mij een zekere timing geven waarbinnen u dit KB wil herbekijken?

 

Ten tweede, ik meen dat het beter is dat deze zaken voor de civiele bescherming gratis zijn, en als de lokale brandweerzones dergelijke zaken dan toch dergelijke zaken aanrekenen, is dat hun probleem. Nu is het alsof het KB ervoor zorgt dat de mensen ter plaatse moeten betalen voor zaken die, als de brandweer gekomen was, gratis zouden zijn.

 

12.04 Minister Jan Jambon: Ik wil hier wel even op ingaan.

 

Ik meen dat men dit moet kaderen in de hervorming van de civiele bescherming. Als men zegt: de civiele bescherming zal zich nog enkel bezighouden met gespecialiseerde taken, wil dat per definitie zeggen dat er geen overlapping meer is met de brandweerfederaties. Ik meen dat deze gespecialiseerde taken eerder op het publieke domein dan op privéterrein zullen plaatsvinden. Er kunnen altijd uitzonderingen zijn, maar het zullen dan wel taken zijn die de lokale brandweerzone niet voor haar rekening neemt.

 

Ik meen dat de civiele bescherming dus rustig eigen tarieven kan aanrekenen. Tegen het einde van het jaar zou dit geregeld moeten zijn.

 

12.05  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, als de civiele bescherming in de toekomst moet helpen bij een windhoos, bijvoorbeeld, zullen we die verschillen in prijzen moeten vermijden. Als zich dergelijke calamiteiten voordoen is het immers logisch dat ook de civiele bescherming komt helpen.

 

12.06 Minister Jan Jambon: Dat is juist. Dat is ook zo bepaald in de taakomschrijving, er zijn ook taken van langere duur voor de civiele bescherming. We zouden de tarifering van de brandweer eventueel kunnen overnemen. Ik ben het met u eens dat we daar een zekere logica moeten hanteren.

 

12.07  Franky Demon (CD&V): Dank u wel, mijnheer de minister.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Samengevoegde vragen van

- de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de sluiting van de eenheid van de Civiele Bescherming in Liedekerke" (nr. 17137)

- de heer Dirk Janssens aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de Civiele Bescherming te Liedekerke" (nr. 17215)

13 Questions jointes de

- M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la fermeture de l'unité de la Protection civile à Liedekerke" (n° 17137)

- M. Dirk Janssens au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la Protection civile à Liedekerke" (n° 17215)

 

13.01  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, de eenheid van de civiele bescherming in Liedekerke zal dan toch de deuren moeten sluiten. Althans, volgens de berichtgeving die ik hoorde dit weekend. Dat wordt bevestigd door burgemeester Luc Wynant. Zo'n 130 werknemers moeten daardoor op zoek naar een nieuwe job of naar een andere werklocatie. Liedekerke ligt het meest centraal van Vlaanderen op het vlak van aanrijtijden naar alle hulpverleningszones van Vlaanderen en zelfs naar Wallonië. De post is bovendien uitgerust met zeer goede gebouwen, recent gebeurden nog enkele zware investeringen.

 

Mijnheer de minister, ik had graag een antwoord op volgende vragen gekregen.

 

Kunt u bevestigen dat de kazerne in Liedekerke zal sluiten? Waar en wanneer werd dit beslist? Indien dit nog niet werd beslist, hoe verklaart u de uitspraken van burgemeester Luc Wynant?

 

Op basis van een objectieve analyse werd Liedekerke als meest geschikte en kostenefficiënte kazerne gerangschikt. Hoe verklaart u de keuze om Liedekerke alsnog te sluiten? Op basis van welke criteria beslist u welke andere kazernes eventueel open blijven?

 

Hoe zal de sluiting in de praktijk worden aangepakt? Zal er met een uitdoofscenario gewerkt worden en welke impact heeft dit op het personeel en op de hulpverleningszones?

 

Ten slotte, wat staat er te gebeuren met de andere kazernes en locaties van de civiele bescherming?

 

13.02  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijn vraag sluit naadloos aan op de vraag van collega Top.

 

Samengevat komt het hierop neer.

 

Op 9 maart berichtten de media over het feit dat de eenheid van de civiele bescherming te Liedekerke moet sluiten vanwege uw hervormingsplan. Uw kabinet reageerde “met verwondering op deze berichten”, maar stelde dat er dringend een besluit zou worden genomen.

 

Vermits dit lijnrecht tegenover elkaar staat lijkt het mij opportuun om mijn vragen rechtstreeks aan u te stellen.

 

Kunt u uitsluitsel geven over de al dan niet sluiting? Welke argumenten wenst u te gebruiken?

 

Ik zou enkele elementen willen aanbrengen die pro het behoud van Liedekerke pleiten.

 

Ten eerste, de centrale ligging. Dat lijkt mij een evidentie. Ten tweede, het feit dat Brussel als Europese hoofdstad en vestigingsplaats van het NAVO-hoofdkwartier de aanwezigheid noodzakelijk maakt. Ten derde, de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen. Ten vierde, de nabijheid – in Brasschaat – van de kerncentrales van Doel. Ik wil niet aan doemdenken doen, maar het risico bestaat dat bij een ramp de civiele bescherming zou worden herleid tot nul.

 

Wat betreft het argument van de besparingen, is er het feit dat pas enkele jaren geleden nieuwe gebouwen werden opgetrokken in Liedekerke en een herbestemming vrijwel onmogelijk wordt. Opdat wij toch enige stappen verder zouden kunnen zetten, zou het nuttig zijn te weten of er al overleg is geweest met de vakbonden, de lokale besturen en de provincie Vlaams-Brabant?

 

13.03 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik heb het hier al vaak gezegd: repetitio mater studiorum est. Ik wil alle vragen beantwoorden, maar het zou nuttig zijn u en mij tijd te besparen door voorgaande identieke vragen na te lezen. Dan zou u een aantal vragen niet meer moeten indienen.

 

Mijnheer Janssens, er zat in uw pleidooi, uw PR-campagne pro Liedekerke, geen enkel argument dat wij niet in onze overwegingen hebben meegenomen.

 

Ik moet ontkennen dat er al een beslissing is genomen over welke kazernes zouden openblijven en welke zouden sluiten. Dat is hier al een paar keer aan bod gekomen. Ik heb altijd eerlijk gezegd dat de politieke besluitvorming wat dat betreft wat meer tijd vergt dan ik initieel had ingeschat. De laatste dagen zijn de standpunten daarover binnen de regering echter dichter bij elkaar gekomen en we zijn in de finale fase om tot definitieve besluitvorming te komen.

 

Het is misschien goed om de context weer te geven waarom wij voor een reductie van het aantal kazernes gaan. Dat is immers wel beslist: we gaan naar een reductie van het aantal kazernes. Er is nog niet beslist over welke kazernes het gaat. Wat is de context en de ratio daarachter?

 

Het eerste nieuwe feit is het bestaan van de hulpverleningszones. Ik heb die wet niet opgesteld, mijn voorgangers hebben dat gedaan. Zij hebben gepleit en politiek beslist om grotere hulpverleningszones te creëren, niet om de professionalisering, maar wel om het professionalisme binnen die hulpverleningszones te doen toenemen en daar ook schaalvoordelen te creëren, zodat die hulpverleningzones meer aankunnen.

 

Persoonlijk meen ik dat het beter zou zijn mocht men tegelijkertijd met de brandweerhervorming de civiele bescherming en de dringende geneeskundige hulp, want dat is dan het andere uiterste, erbij had genomen. Dat zou coherenter en beter zijn geweest, maar men heeft daar toen niet voor geopteerd. We zetten dat werk verder.

 

In dat gegeven van die nieuwe hulpverleningszones, die meer aankunnen, waren er verschillende thesissen over wat er met de civiele bescherming moest gebeuren. Eén thesis luidde: verdwijnen. Daar hebben wij duidelijk niet voor geopteerd. Een andere thesis, die mij de juiste lijkt, bestaat erin om tot een welbepaalde en welomschreven functie van de civiele bescherming in de veiligheidsketen te komen.

 

Die functie voor de civiele bescherming hebben wij bepaald en die bevat drie zaken.

 

Ten eerste, de civiele bescherming zal in het vervolg verantwoordelijk zijn voor gespecialiseerde taken die de hulpverleningszones, de brandweerzones, niet aankunnen. Gespecialiseerd betekent in deze context ofwel gebruikmakend van gespecialiseerd materiaal dat de hulpverleningszones zich niet kunnen permitteren, ofwel gebruikmakend van gespecialiseerde competenties en kennis die niet voorhanden zijn in de hulpverleningszones.

 

Ten tweede, taken van langdurige aard. De heer Demon heeft zonet het voorbeeld gegeven van een windhoos, waarna er daken dichtgelegd moeten worden. Dat duurt enkele dagen. De civiele bescherming kan daarbij de lokale zones ondersteunen voor die taken.

 

Ten derde, alles wat met CBRN te maken heeft, dus chemische, biologische, radiologische en nucleaire bescherming.

 

Op politiek niveau, binnen het kernkabinet, is al beslist dat dit de taken zullen zijn van de civiele bescherming. De toekomst van de civiele bescherming is dus gegarandeerd.

 

Een tweede element dat in die hervorming past, is dat wij het statuut van de agenten van de civiele veiligheid zullen opkrikken tot het brandweerstatuut. Een statuut kan veel zaken inhouden, maar zeker en vast verloning. Er bestaat een grote gap in verloning tussen leden van de civiele bescherming en van de brandweer, zeker sinds de brandweer hervormd werd.

 

Met de hervorming van de civiele bescherming brengen wij al de agenten van de civiele bescherming in een vergelijkbaar statuut als dat van de brandweer. Daartoe zijn er enkele redenen. Ten eerste, als die agenten gespecialiseerde taken uitvoeren die de hulpverleningszones niet aankunnen, dan lijkt het mij nogal logisch dat zij in verloning op zijn minst op hetzelfde niveau staan. Ten tweede, ik zou willen dat de doorstroming van de brandweerzones naar de civiele veiligheid gemakkelijker verloopt, in beide richtingen. Brandweerlieden die zich meer willen specialiseren, moeten kunnen doorgroeien naar de civiele bescherming. Andersom, wie in de civiele bescherming werkt en bijvoorbeeld dichter bij huis wil werken, moet terechtkunnen in een open vacature in zijn hulpverleningszone. De wisselwerking tussen beide moet bestaan.

 

Dat is politiek beslist.

 

Om dat statuut betaalbaar te maken, gecombineerd met het feit dat wij alleen over gespecialiseerde taken spreken, willen wij zo veel mogelijk overhead weghalen bij de civiele bescherming. Daarom gaan wij naar minder kazernes. Dat is de logica. De laatste etappe, het bepalen van de kazernes die overblijven, zal zeer snel gebeuren. De communicatie van de burgemeester van Liedekerke is niet gebaseerd op een politieke besluitvorming en is dus voorbarig. Ik zeg daarmee niet dat Liedekerke niet gesloten zal worden of dat Liedekerke open blijft. Ik zeg dat er ter zake nog geen beslissing is genomen, maar dat zal eerstdaags wel gebeuren.

 

13.04  Alain Top (sp.a): Mijnheer Janssens, voor alle duidelijkheid, een groot deel van de uitleg in de hervorming heb ik al verschillende keren van u gehoord en ze wijkt niet af van de vorige. Ik mag zeggen dat u rechtlijnig bent in het verkondigen van het standpunt van de regering.

 

De reden waarom ik deze vraag herhaal is omdat medewerkers van de civiele bescherming bezorgd zijn over hun toekomst en over de wijze waarop de toekomst voor hen uitgestippeld en uitgesteld wordt.

 

U hebt gezegd dat u het statuut van de medewerkers van de civiele bescherming zal opkrikken naar het statuut van de brandweer. Ik meen te vernemen van de mensen dat daarover wel vragen worden gesteld. Als ik het goed begrijp zal het aantal mensen dat nog zal overblijven in de hervormde civiele bescherming verminderen. De mensen die nu nog aanwezig is, zullen niet allemaal met pensioen gaan, zijn niet allemaal pensioengerechtigd. Zij zullen de kans moeten krijgen om te kunnen doorstromen naar een hulpverleningszone. Ik meen begrepen te hebben van een aantal mensen van de civiele bescherming dat hierover zeer veel vragen zijn. Zij willen weten hoe hun statuut wordt gelijkgesteld, hoe zij de kans zullen krijgen om cursussen te volgen. De cursussen die ze al gevolgd hebben, worden momenteel ook niet aanvaard of gelijkgesteld aan gelijkaardige opleidingen voor brandweermannen.

 

Zolang die vragen niet beantwoord worden en er geen duidelijkheid over bestaat, zal, enerzijds, die doorstroming niet mogelijk zijn. Anderzijds, zal er ook geen sprake zijn van de door u aangehaalde “ruil” en zal een doorstroming in de andere richting, van brandweerzones naar civiele bescherming voor specialisatie en dergelijke, ook niet mogelijk zijn. Dat zijn hete hangijzers die vooral bij het personeel voor nogal wat ongenoegen, onbegrip en rumoer zorgen.

 

Die groep van de mensen van de civiele bescherming is niet zo groot. Momenteel hebben we in ons land zes kazernes. Het lijkt alsof ze wat in de vergeethoek worden gezet. De hervorming van de brandweer is veel sneller vooruitgegaan. Zoals u zelf zegt, is het jammer dat deze hervorming nu nog niet uitgevoerd is. Als er plannen gemaakt worden voor bepaalde personeelsgroepen, dan is het goed dat er duidelijkheid wordt geschapen.

 

Dan wil ik nog iets zeggen over de zones zelf.

 

U hebt al een uiteenzetting gegeven over de specialisatie. Ik blijf bij mijn standpunt: het gaat hier eigenlijk over iets hypothetisch. Ik hoor alleen maar geruchten dat er twee kazernes zouden overblijven, namelijk Brasschaat, in uw eigen gemeente en Crisnée langs Waalse zijde. Die liggen in vogelvlucht niet zover van elkaar. Ze zijn alle twee gesitueerd in het oosten van het land. Ik stel vast dat de andere kant van het land dus een lagere dekkingsgraad heeft. U hebt verwezen naar die specialisatie. Ik wil ook naar het westen van het land kijken en dan is er een specialisatie in Jabbeke, inzake kustredding. Liedekerke is dan weer heel centraal gelegen.

 

Ik wil de wens uiten om toch met die zaken rekening te houden vooraleer een definitieve beslissing te nemen. Als er toch een beslissing valt, dring ik erop aan om te zorgen voor klare taal: schep duidelijkheid, zodat de mensen niet moeten blijven wachten op een antwoord.

 

13.05  Dirk Janssens (Open Vld): Bedankt voor uw antwoord, mijnheer de minister.

 

Persoonlijk heb ik geen enkele moeite met de redenen tot de reductie van het aantal kazernes. Ik ben niet de PR-man van Liedekerke, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat duidelijkheid het belangrijkste criterium is om verder te kunnen werken, in het bijzonder voor het personeel. Dat is ook de reden waarom ik deze vraag heb gesteld. Ik blijf erbij en ik ben er ook verheugd over dat de toekomst van de civiele bescherming wordt gegarandeerd. Langs de andere kant zullen we de uitvoeringsmodaliteiten toch wel van zeer dichtbij opvolgen.

 

13.06 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, ik vind dit gegeven belangrijk genoeg om te reageren op de repliek.

 

U maakt de vergelijking met de brandweerzones. De wet op de brandweerzones dateert van 2007 en is begin 2015 in werking getreden. Zolang zijn wij nog niet bezig met de civiele bescherming. Ik zit er ook mee verveeld dat het eindtraject van de politieke besluitvorming zo lang heeft geduurd. Al gaat het maar om 425 mensen van de civiele bescherming, zij vormen een essentiële schakel in onze veiligheidsketen. Natuurlijk hadden wij veel sneller duidelijkheid moeten creëren voor die mensen, maar daarvoor moest ik eerst weten met welke kazernes ik moet verder werken. Het voordeel van met zo weinig te zijn, is dat wij bijna op maat van die mensen kunnen werken en met hen aan tafel kunnen gaan zitten. Dat is ook de bedoeling. De problematiek stelt zich het meest voor de mensen die het verst wonen van de kazernes die openblijven.

 

Het is de bedoeling om een fade-outscenario te hebben en niet bij wijze van spreken binnen een maand naar vier kazernes te rijden, de sleutel om te draaien en te zeggen dat ze vanaf nu dicht is. Het is de bedoeling om een fade-outscenario te hebben en de mensen die vlakbij hun pensioen staan comfort te bieden. Het is de bedoeling om, voor mensen die het lange traject niet kunnen afleggen, na te gaan of er vacatures in de omliggende brandweerzones zijn, of wij dat kunnen faciliteren.

 

U somde daarnet praktische modaliteiten op. De wil en het engagement is er om die zaken op te lossen, zodat we dat voor die mensen kunnen faciliteren. Er zullen geen naakte ontslagen vallen. Er zal worden bekeken hoe wij de situatie voor iedereen kunnen oplossen.

 

U mag daar inderdaad kritiek op hebben. Die periode van onzekerheid heeft lang geduurd voor die mensen, ik geef mij daar rekenschap van.

 

Ten slotte, wat Brasschaat betreft, zonder vooruit te lopen op de feiten, het is niet omdat ik in Brasschaat woon dat Brasschaat niet mag openblijven en het is ook niet omdat ik in Brasschaat woon dat Brasschaat moet openblijven. Dat moet gebaseerd zijn op een objectief beslissingsproces. Zowel het openblijven als het sluiten van Brasschaat mag niet afhangen van de woonplaats van de minister.

 

13.07  Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil nog kort reageren.

 

Mijnheer de minister, ik houd u aan uw belofte om, in geval van een beslissing, het personeel zeer nauwgezet op te volgen zodat er aan elk personeelslid een zo goed mogelijke oplossing geboden wordt. Het zijn tenslotte medewerkers. U hebt zelf nog met medewerkers gewerkt en u weet hoe goed u hen moet soigneren om gemotiveerde medewerkers te behouden.

 

Ten tweede, ik wil het nog even hebben over de civiele bescherming. Het behoort niet meer tot het toekomstig takenpakket, maar ik wil verwijzen naar 22 maart 2016. Op de plaats van de aanslagen waren leden van de civiele bescherming als eerste hulpdienst ter plaatse. Dat wil ik toch wel even in herinnering brengen. Die mensen hebben hun job toen heel goed gedaan. Dat is heel belangrijk.

 

De voorzitter: Mijnheer Janssens, hebt u nog een repliek? (Nee)

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17230 van mevrouw Pas wordt uitgesteld.

 

14 Question de M. Emir Kir au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les propos du ministre dans la presse dans le cadre de la lutte contre le terrorisme" (n° 17237)

14 Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de uitspraken van de minister in de pers in het kader van de strijd tegen terrorisme" (nr. 17237)

 

14.01  Emir Kir (PS): Monsieur le ministre, vous avez fait toute une série de déclarations sur lesquelles je reviendrai lors d'une prochaine interpellation. Je ne partage pas du tout votre point de vue sur certaines orientations que vous donnez au combat contre le terrorisme. On aura l'occasion d'y revenir, comme je le disais, lors d'une prochaine interpellation.

 

Ici, je m'arrêterai sur le niveau de menace, partant de ce que vous avez déclaré lors de cette interview. Selon vos propos parus dans la presse de vendredi dernier, près d'un an après les attentats de Bruxelles, la Belgique reste sous la menace d'attentats terroristes mais la nature du danger a évolué, le groupe État islamique étant à présent une "source d'inspiration" plus qu'un commanditaire. Vous affirmez sans complexe et je vous cite: "Mais nous restons au niveau 3 de menace", sur une échelle de 4, "ce qui veut dire que nous restons vigilants à ce qu'il se passe sur notre territoire et dans le monde, parce que le terrorisme ne connaît pas de frontière."

 

Je me permets dès lors de vous faire part de mon inquiétude face à de tels propos qui semblent traduire une action politique à tout le moins fragile face à la menace à affronter. Je voudrais vous poser la question suivante. En normalisant le niveau 3 qui signifie concrètement que la menace est possible ou vraisemblable, l'échelle de la menace est-elle toujours aussi pertinente?

 

14.02  Jan Jambon, ministre: Le niveau de la menace est fixé par l'OCAM, selon une méthodologie spécifique qui a d'ailleurs été peaufinée l'an passé. Je pense que ni le gouvernement que nous représentons, ni qui que ce soit, ne peut remettre en cause la pertinence de l'évaluation et la fixation du niveau de la menace par l'OCAM. Le niveau 3 signifie qu'il y a suffisamment d'informations pour considérer une menace comme possible et vraisemblable. Cette évaluation s'effectue sur la base d'informations provenant de l'ensemble des services. Ce sont sept services d'appui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises.

 

Je n'ai jamais entendu aucun de ces services émettre le moindre doute sur les résultats de l'analyse de l'OCAM. Cette analyse qui a abouti à un niveau 3 depuis plus d'un an, n'est nullement mise en cause par aucun de ces services. Je suis donc rassuré sur le fait que cette analyse est correcte.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.12 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.12 heures.