Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

van

 

Dinsdag 21 maart 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 21 mars 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.03 uur en voorgezeten door de heer Koenraad Degroote.

La réunion publique de commission est ouverte à 14.03 heures et présidée par M. Koenraad Degroote.

 

01 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de oorlogszuchtige propaganda die in dit land verspreid wordt door de AK Parti Belçika" (nr. 17230)

01 Question de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la propagande belliqueuse répandue dans ce pays par l'AK Parti Belçika" (n° 17230)

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik las een artikel in La Capitale van 11 maart, waarin expliciet verwezen wordt naar de oorlogszuchtige propaganda, zoals de voorzitter terecht de vraag omschreef, die door de Belgische afdeling van de AKP wordt verspreid op sociale media.

 

Die affiche werd via Facebook rondgestuurd en bevat in het Turks de tekst – ik ken geen Turks, maar ik heb mij laten wijsmaken dat dit de exacte vertaling is: “Deze strijd is er een tussen de halve maan en het kruis. Laten we ons verenigen onder de halve maan. Je zal zien dat we met zeer velen zijn!" De tekst is vergezeld van een tekening waarbij die halve maan en dat kruis duidelijk als wapens gebruikt worden, ze laat niets aan de verbeelding over.

 

Het is duidelijk dat die AKP-afdeling zich naar aanleiding van het referendum in Turkije de jongste weken heel actief heeft betoond en heel agressief. Ze voert zelfs, als ik die affiche bekijk, op oorlogszuchtige wijze hier campagne voor de Turkse gemeenschap en de Turkse Belgen die in dit land wonen.

 

De affiche waarvan sprake is daarvan slechts één voorbeeld. Als men ze echter ten gronde analyseert, kan men niet anders dan er de betekenis aan geven dat de Turken hier strijd moeten voeren tegen onze christelijke beschaving, blijkbaar met als doel ons te onderwerpen aan de islam of in het slechtste geval ons helemaal van de kaart te vegen. Die einddoelstelling staat er niet bij. Het is wel zo dat de AKP-afdeling in België blijkbaar kan rekenen op een flinke aanhang bij groepen die in dit land leven.

 

Het valt ook op dat er vanuit de overheden een vrij onverschillige houding tegenoverstaat. De aanleiding van deze affiche en van het artikel in La Capitale was een meeting in Sint-Joost-ten-Node, die daar zonder enig probleem kon plaatsvinden en waar zulke boodschappen konden verspreid worden.

 

Mijnheer de minister, werd deze affiche door de veiligheidsdiensten geïntercepteerd? Valt dit binnen wat wettelijk mogelijk is in dit land? Zo niet, wat ik vermoed, welk gevolg werd daaraan gegeven?

 

Ten tweede, hebt u een zicht op de activiteiten die deze partij allemaal in dit land ontplooit? In hoeverre worden die activiteiten geduld?

 

Bent u van mening dat, wanneer in een of ander derde land verkiezingen of referenda worden georganiseerd, de verkiezingsstrijd daaromtrent ook in ons land kan en mag worden gevoerd, ook als dat indruist tegen de basiswaarden van onze samenleving, zoals hier duidelijk het geval is? Als u vindt dat dit niet kan, wat onderneemt de regering daar dan tegen?

 

Wat is het standpunt van de regering, meer concreet in verband met de verkiezingsmeetings en andere propaganda die door de AKP her en der in Europa worden georganiseerd voor de Turkse diaspora? Vindt u dat toelaatbaar? Hoe kadert u het in het beleid van de regering omtrent de integratie van migranten in ons land?

 

Welke conclusies trekt de regering hieruit met betrekking tot de dubbele nationaliteit van heel wat migranten? Worden er ook consequenties aan gekoppeld in die richting?

 

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.

 

01.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Pas, wat de geïntegreerde politie betreft, kan ik antwoorden dat de politie van de verspreide affiche weet heeft. De politie heeft voorts weet van de verschillende bevragingen van congreszalen verspreid over het land om hierin activiteiten van de AKP te laten doorgaan. Die informatie wordt via de geijkte wegen gedeeld met de betrokken verantwoordelijken. Ik verneem dat die informatiedoorstroming goed verloopt.

 

De standpunten en afspraken in de regering zijn duidelijk, in die zin dat de wettelijke bevoegdheidskanalen voor dergelijke beslissingen moeten worden gevolgd. Dat wil zeggen dat de eerste minister ook wordt ingelicht, als ik in subsidiaire orde hierover zou worden gevat.

 

Voor een aantal elementen van uw vragen verwijs ik naar de antwoorden die ik al twee weken na elkaar heb gegeven aan een partijgenoot van u, maar ik zal er nog wat aan toevoegen.

 

Wij hebben een heel mooi democratisch stelsel dat steunt op basisvrijheden: vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering, vrijheid van pers en dergelijke meer. Als Vlaams-nationalist ben ik heel blij dat wij die vrijheden hebben en dat het debat dus, weliswaar op een vreedzame, niet-gewelddadige manier, kan worden gevoerd. Dat geldt voor elke inwoner van ons land. Dat is de vrije meningsuiting. Men heeft in ons land zelfs het recht om idiote meningen te verspreiden. Ik ga nu geen voorbeelden geven van wat een idiote mening is en wat niet. Elke inwoner van dit land heeft die vrijheden.

 

De vraag die zich opdringt is de volgende: wanneer komt men in de onwettelijkheid terecht? Er zijn de wetten op het racisme, het negationisme en het aanzetten tot geweld. Dat is zowat het wettelijk kader waarin het opiniedelict moet worden geplaatst. Ik zal niet verhelen dat dit een moeilijk debat is. De uitersten kan men makkelijk herkennen, maar tussen beiden komt men in een continuüm terecht – ik zou bijna durven zeggen fifty shades of grey tussen wit en zwart.

 

Mijn diensten houden in het oog wanneer iets kan worden beschouwd als “aanzetten tot geweld” of “racisme”. Desgevallend wordt hiertegen opgetreden. Men treedt daarnaast ook op wanneer de openbare orde in het gedrang komt. Het is dan in eerste instantie de burgemeester die moet optreden. Ik zeg dit niet om mijn verantwoordelijkheid af te wentelen.

 

In het geval van de AKP en dergelijke is er steeds contact tussen mijn diensten en de lokale burgemeester zodat hij over alle informatie beschikt. Soms beschikken wij immers over bijkomende informatie. Tot nu toe zijn wij altijd tot een akkoord gekomen en daarom hebben sindsdien geen meetings van dergelijke aard meer plaatsgevonden.

 

Ik ben gehouden aan het wettelijk kader, net zoals mijn diensten trouwens. Als u meent dat het wettelijk kader niet voldoet, moet u als volksvertegenwoordiger trachten een meerderheid te vinden in het Parlement om het wettelijk arsenaal uit te breiden.

 

01.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord.

 

Ik ben blij dat de informatiedoorstroming goed verloopt. Ik deel volledig zijn mening wat betreft de vrijheid van vergadering en meningsuiting die mij zeer na aan het hart liggen. Ik besef inderdaad dat de grens tussen wat mag en wat niet kan niet altijd even duidelijk te trekken is, maar dat was nu juist mijn vraag.

 

Vindt u niet, mijnheer de minister, dat deze affiche de wet overtreedt? Is dit niet oproepen tot etnische zuivering? Dat is toch oorlogszuchtige propaganda? Dat valt toch onder de wetgeving die vandaag al bestaat? Ik zeg niet dat die wetgeving niet voldoet. De wetgeving bestaat en u zegt zelf dat u optreedt als er een overtreding wordt vastgesteld. Mijn vraag is dan ook of u niet meent dat dit met deze affiche het geval is?

 

Ik kan alleen maar vaststellen dat men, ondanks de goede informatiedoorstroming en het feit dat men deze affiche kent, hiertegen niet heeft opgetreden. Dat was nu net mijn vraag en daar heb ik helaas geen antwoord op gekregen, mijnheer de voorzitter.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de afbouw door de Brusselse Hoofdstedelijke regering van het toezicht op de Brusselse plaatselijke besturen voor wat de taalwet in bestuurszaken betreft" (nr. 17262)

02 Question de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la suppression par le gouvernement de Bruxelles-Capitale de la tutelle des pouvoirs locaux bruxellois dans le cadre de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative" (n° 17262)

 

02.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik heb vorig jaar in oktober een interpellatieverzoek ingediend over het feit dat de Brusselse regering met een ordonnantie en een rondzendbrief het toezicht op de Brusselse plaatselijke besturen inzake de taalwet in bestuurszaken enorm heeft afgebouwd. Mijns inziens is de afbouw van de naleving van de taalwet in bestuurszaken onwettig en in strijd met een aantal bepalingen die de federale wetgever heeft ingevoerd ter bescherming van de Nederlandstaligen in Brussel.

 

Het tijdsbestek van een mondelinge vraag laat mij niet toe om heel het juridische aspect te herhalen, maar u weet ongetwijfeld waarover ik het heb. Ik kan verwijzen naar de tekst van mijn interpellatieverzoek van destijds. Ik heb toen door omstandigheden mijn interpellatie in de commissie niet kunnen houden. U hebt mij wel een schriftelijk antwoord bezorgd waarin u beloofde over de aangelegenheid een advies te vragen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en waarin u eraan herinnerde dat de Ministerraad de mogelijkheid heeft om daarover een procedure bij het Grondwettelijk Hof in te stellen.

 

Vandaar mijn opvolgvragen van vandaag.

 

Ten eerste, welke vraag heeft uw kabinet daarover aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht gesteld? Wanneer is dat gebeurd?

 

Ten tweede, hebt u daar dan antwoord op gekregen? Wat zijn de bevindingen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht?

 

Ten derde, bent u zinnens om het dossier voor de Ministerraad te brengen met het oog op het starten van een procedure voor het Grondwettelijk Hof? Wat is uw motivatie om dat al dan niet te doen?

 

Ten slotte, overweegt u eventuele andere stappen zoals een agendering op het Overlegcomité?

 

02.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Pas, ik heb op 21 oktober 2016 aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht volgende vraag gesteld: “De ordonnantie van 23 juni 2016 en het besluit van 8 september 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behandelen het toezicht over de naleving van de taalwetten in bestuurszaken. Doen deze ordonnantie en dit besluit afbreuk aan de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken die er moeten voor zorgen dat elke plaatselijke dienst van Brussel Hoofdstad in zijn betrekkingen met een particulier de door deze gebruikte taal hanteert, voor zover die taal het Frans of het Nederland is? Ik verwijs daarvoor naar artikel 19 van de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken.”

 

Op 20 december 2016 kreeg ik van de Vaste Commissie het volgende antwoord: “De Vaste Commissie is op basis van artikel 60 van de SWT bevoegd om te waken over de toepassing van de SWT. De ordonnantie en het besluit die u vermeldt in uw vraag, regelen echter aangelegenheden die buiten het toepassingsgebied van de SWT ressorteren”.

 

De periode om met de regering een procedure op te starten bij het Grondwettelijk Hof, is intussen verstreken en in het Overlegcomité worden zaken behandeld waarbij beslissingen van een regering een invloed hebben op een andere regering. De naleving van de taalwet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een interne Brusselse aangelegenheid en is dus geen materie voor het Overlegcomité.

 

De Grondwettelijke indeling van België zet de federale overheid trouwens niet boven, maar naast de deelstaten. Daar zijn wij zeer blij om; dat is tamelijk uniek in de wereld. Bij ons geldt niet het principe Bundesrecht bricht Landesrecht. Het is niet mijn ambitie om hier iets aan te veranderen, absoluut niet.

 

De wetgever heeft voldoende garanties ingebouwd, opdat ook in Brussel één taalgroep geen beslissingen zou kunnen nemen ten nadele van een andere taalgroep. Daarom is er in de Brusselse regering voorzien in een pariteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige ministers, waarbij elke taalgroep erop kan toezien dat de taalwetten gerespecteerd worden.

 

02.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord, maar ik plaats vraagtekens bij de vraag die u aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft gesteld.

 

De vraag is niet zozeer of de ordonnantie, de rondzendbrief en de besluiten strijdig zijn met de taalwet, zoals u het formuleert, maar wel of ze strijdig zijn met de garanties in de bijzondere Brusselwet met het standstillprincipe van artikel 5. Het antwoord van de VCT is logisch op de vraag die u hebt gesteld, maar mijns inziens is het de verkeerde vraag.

 

U verwijst er zelf naar dat de termijn om naar het Grondwettelijk Hof te gaan, zes maanden, ondertussen is verstreken. De vis is dus verdronken. Ik kan alleen maar hopen dat het niet bewust is dat men de verkeerde vragen heeft gesteld met de bedoeling de vis te verdrinken. Hopen dat het onkunde is geweest, is ook een slechte formulering. Ik vraag mij af wat het slechtste is van beide.

 

Bij mij komt het alleszins over alsof men er alles aan heeft gedaan om de zaak te verdrinken en ze niet op de Ministerraad te moeten brengen om naar het Grondwettelijk Hof te gaan. Dat kan ik alleen maar betreuren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de bestrijding van straatintimidatie" (nr. 17331)

03 Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la lutte contre le harcèlement à l'égard des femmes dans la rue" (n° 17331)

 

03.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, selon une étude réalisée par l'association JUMP, près de 98 % des femmes belges ont déjà été victimes au moins une fois de harcèlement dans la rue. En outre, au moins 50 % de nos concitoyennes ont déjà subi des attouchements de la part d'inconnus dans l'espace public, selon une étude mondiale réalisée par l'université Cornell.

 

Certes, notre pays s'est doté en 2014 d'une loi condamnant pénalement le sexisme. Toutefois, dans les faits, très peu de plaintes seraient déposées par rapport au nombre total d'actes inacceptables. Je cite à ce propos la fondatrice de l'association Touche pas à ma pote!Handen af !Stop seksisme, qui s'est récemment exprimée dans la presse à ce sujet: "Nous pouvons donner trois explications à cela. La première est que, comme expliqué, les femmes ne savent pas qu'elles peuvent déposer une plainte. Ensuite, les fonctionnaires de la police ne sont parfois pas au courant de l'existence d'une telle loi, encore toute jeune. Enfin, ceux qui en sont conscients ne savent pas sous quelle nomenclature déposer la plainte de la victime."

 

Monsieur le vice-premier ministre, je ne doute pas de la volonté du gouvernement et des forces de l'ordre de combattre le harcèlement des femmes dans la rue. Toutefois, force est de constater qu'il faut redoubler d'efforts, tant les témoignages sont particulièrement inquiétants à ce sujet.

 

Disposez-vous de données quant au harcèlement des femmes dans la rue? Quel est l'état de la situation dans notre pays? Sur le plan de la formation des forces de l'ordre, qu'est-il prévu pour améliorer la gestion de ce problème, en ce compris l'accompagnement des victimes et la répression ferme des harceleurs? Enfin, pouvez-vous nous dire si des campagnes sont prévues, en synergie avec les autres niveaux de pouvoir, pour encourager les victimes à porter plainte et à briser le silence?

 

03.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Calomne, il est parfois utile de lire les questions des collègues. Vous auriez pu ainsi avoir des réponses plus tôt. Mais, comme mon respect pour le parlement est infini, je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière.

 

Tout d'abord, s'agissant de votre question relative aux données, celle-ci aurait dû être une question écrite. Je vous ai donc transmis les informations.

 

La banque de données nationale générale (BNG) est une base de données policière où sont enregistrés les faits sur base de procès-verbaux résultant des missions de police judiciaire et administrative. Elle permet de réaliser des comptages sur différentes variables statistiques telles que le nombre de faits enregistrés, le mode opératoire, les objets liés à l'infraction, les moyens de transport utilisés, les destinations, etc. À partir de cette définition de la BNG, il est possible, sur base des procès-verbaux, de recenser le nombre d'infractions enregistrées à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination.

 

Trente-cinq infractions ont été enregistrées pendant les trois premiers trimestres de 2016. En 2015, dix-huit faits ont été répertoriés dans le cadre d'une discrimination fondée sur le sexe et ce, au niveau national. Comme mentionné dans la réponse à la question parlementaire de M. Pivin du 17 mars, concernant les violences et agressions visant les femmes dans les espaces publics, le code-fait n'existe que depuis 2015 dans la nomenclature policière.

 

Le nombre de faits enregistrés par la police en matière de violences – physiques, sexuelles et psychiques –, dans l'espace public est connu. Le tableau que je vais vous transmettre reprend le nombre de faits de violence enregistrés par les services de police pour 2014, 2015 et jusqu'au troisième trimestre de 2016, reprenant les trois types de violence, et les endroits où ils se sont déroulés. Il n'est pas possible de vous transmettre les données concernant les victimes car elles n'ont pas été enregistrées. Nous modifions actuellement la banque de données nationale générale pour obtenir ce type d'informations. L'analyse technique et fonctionnelle de ce système est en cours. Celui-ci doit être prêt pour la fin du premier semestre 2017, avant les vacances d'été. 

 

La formation de base des inspecteurs veille à les sensibiliser au sujet et à transmettre les connaissances nécessaires pour gérer ce type de problématique, notamment relativement à l'accueil et à l'assistance aux victimes (cluster 8), et au contexte sociétal (cluster 12). Une formation continue spécifique au harcèlement dans la rue a été dispensée et organisée à Bruxelles en 2016. Celle-ci doit être déployée dans les autres écoles de police, en plus de celle de Bruxelles.

 

En juin, ma nouvelle collègue secrétaire d'État à l'Égalité des chances, Zuhal Demir, lancera une campagne contre l'intimidation sexuelle dans la rue en concertation avec la société civile. Cette campagne vise non seulement à s'adresser à l'ensemble de la population et à la conscientiser à la réalité quotidienne subie par de nombreuses femmes mais elle entend également faire prendre conscience aux gens de ce que signifie précisément l'intimidation sexuelle et des faits pour lesquels il est possible de porter plainte ou non.

 

L'application en question doit offrir aux fonctionnaires de police la possibilité de détecter et de recenser les zones à problèmes car les victimes pourront indiquer rapidement et facilement l'endroit où elles ont été victimes d'une intimidation sexuelle.

 

En outre, l'application expliquera quels faits sont punissables. Elle donnera une voix aux victimes et indiquera quel est le poste de police le plus proche afin que ces dernières puissent immédiatement porter plainte si elles le souhaitent.

 

03.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, je remercie M. le vice-premier ministre pour sa réponse et ce, d'autant plus qu'une partie des questions avait déjà été posée par mon collègue.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la situation à Tihange 1" (n° 17263)

04 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de situatie in Tihange 1" (nr. 17263)

 

04.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous ai régulièrement interrogé sur la situation de la centrale de Tihange 1 à l'arrêt depuis le 7 septembre dernier. Notre dernier échange remonte au 22 février, il y a un mois.

 

À ce stade, Electrabel annonce une relance fin mars, c'est-à-dire dans huit jours. Où en sont les analyses préalables à la décision de l'AFCN? L'AFCN sera-t-elle en mesure de donner sa réponse définitive avant fin mars?

 

Que donne la caractérisation du sous-sol? Pouvez-vous nous décrire le plus clairement possible le contenu du remblai peu compacté? D'où provient ce remblai? Est-il de qualité? Est-il stable? Est-il homogène? Cette couche de remblai a-t-elle été prise en compte lors des calculs sismiques préalables au lancement de Tihange 1. Les bâtiments de la centrale reposent-ils également sur le même type de remblai que le bâtiment W qui lui est attenant et qui pose aujourd'hui tant de problèmes?

 

Dans votre réponse du 22 février, vous pointiez la justification de la stabilité des structures de sûreté de Tihange 1 situées sur la couche de remblai faiblement consolidée comme étant le principal point à éclaircir. À l'époque, l'Autorité estimait que la stabilité de certaines structures situées sur cette couche n'était pas suffisamment démontrée. Qu'en est-il désormais à la veille de la date de relance annoncée? Doit-on s'attendre à un septième report de la date de réouverture?

 

Vous nous appreniez également que l'acceptabilité des déplacements physiques, dynamiques et transitoires ainsi que des déplacements permanents en cas de séisme n'était pas non plus démontrée de façon suffisante. Qu'en est-il désormais?

 

L'Autorité de sûreté demandait par ailleurs de préciser et de justifier certains paramètres de contrôle et de confortement des sols ainsi qu'un plan de suivi des tassements des structures. Quid sur ce troisième volet? Pouvez-vous expliquer où nous en sommes? Electrabel a-t-elle remis tous les documents nécessaires? L'AFCN a-t-elle déjà donné un retour à l'opérateur? A-t-elle exigé des informations complémentaires? Dans l'affirmative, lesquelles?

 

Pouvez-vous désormais nous dire clairement ce qu'a donné l'analyse pour ce qui concerne les calculs de résistance sismique du bâtiment? À quel niveau la résistance est-elle garantie? Est-ce à un niveau supérieur à celui qui prévalait avant le 7 septembre 2016?

 

Pouvez-vous finalement nous dire ce qui doit encore être réalisé et/ou testé et/ou analysé avant de pouvoir envisager un éventuel redémarrage?

 

04.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet,  vous avez raison, nous avons déjà, à de nombreuses reprises, échangé à ce sujet et vous en assurez un excellent suivi. C'est un exemple.

 

Depuis notre dernier échange qui remonte au 22 février, les différents documents et études sont toujours en cours d'analyse. Ce faisant, aucune conclusion ne pouvant être tirée, je ne peux vous fournir une réponse détaillée à vos nombreuses questions.

 

Comme vous le savez probablement déjà, le principal point de discussion entre Electrabel et l'Autorité de sûreté est la justification de la stabilité des structures de sûreté de Tihange 1 situées sur la couche de remblai faiblement consolidée, c'est-à-dire leur capacité portante et les tassements. L'Autorité de sûreté estime que la stabilité de certaines structures de Tihange 1 situées sur la couche de remblai faiblement consolidée n'est pas démontrée de façon suffisante.

 

L'Autorité de sûreté analyse actuellement les documents reçus en vue d'évaluer dans quelle mesure les questions posées à ce jour y trouvent une réponse convaincante et en vue d'évaluer si la sûreté de l'installation est démontrée. L'enquête est donc toujours en cours.

 

Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, les dates de redémarrage annoncées sont exprimées par l'exploitant et non par l'Autorité de sûreté. En effet, celle-ci ne peut pas se prononcer sur la date possible d'un redémarrage du réacteur de Tihange 1 tant que toutes les études de sûreté fournies par l'exploitant n'auront pas été évaluées et acceptées. Je peux vous assurer qu'aucune relance ne peut être envisagée sans l'aval de l'Autorité de sûreté. Toutes les démonstrations de sûreté seront examinées avant que le feu vert pour un redémarrage ne soit donné.

 

L'analyse des échantillons du sous-sol met en évidence la présence principalement de schiste (schiste brûlé, schiste noir et schiste rouge), mais aussi de gré, de traces de charbon, de pyrite et, dans une moindre proportion, la présence d'argile gonflant ou de gypse.

 

L'absence d'impact de zones moins compactées sur les calculs de résistance sismique du bâtiment concerné est en cours d'évaluation.

 

Certains bâtiments de la centrale de Tihange 1 reposent sur la même couche de remblai. Ces bâtiments font donc également l'objet d'une évaluation de sûreté.

 

Enfin, le niveau de sûreté exigé, comme par exemple, le niveau de résistance sismique du bâtiment est le même que celui qui prévalait avant le 7 septembre 2016.

 

04.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour le suivi assuré.

 

Cela dit, confirmez-vous que le type de sous-sol du réacteur est le même que celui situé en dessous du réacteur W?

 

04.04  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, nous sommes en train de poser les questions. Nous pouvons imaginer que, tout près du site, le même problème se pose.

 

04.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je pensais que la réponse avait déjà été donnée et qu'elle était négative. En réalité, on continue d'enquêter et de vérifier. Il est logique, en tout cas que, si les bâtiments sont proches, le même risque se présente.

 

Le plus préoccupant est que le contenu du remblai laisse apparaître une hétérogénéité des matériaux. Je n'ai même pas eu le temps de tout noter, mais je lirai leur description dans le compte rendu. Pour moi, il est relativement évident que la couche de charbon n'est pas stable et qu'elle ne peut plus être stabilisée.

 

En revanche, vous ne nous dites pas si cela a été pris en considération au moment du calcul des risques initiaux. Vous me répondez que l'on va maintenant les calculer. C'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Mais vous ne me dites pas si, lors de l'évaluation en 1975 - quand la centrale a été inaugurée -, ils ont été pris en considération. J'ai l'impression que l'on a découvert cette couche de remblai depuis peu et qu'à présent, on bricole. Je n'incrimine pas l'Agence fédérale, qui me semble explorer le problème à fond. Je vise l'opérateur. Cela dit, autant je peux comprendre qu'elle ne puisse pas s'engager sur un délai pour la réouverture ou la fermeture définitive, autant elle pourrait nous indiquer que la date prévue pour la relance, à savoir le 30 mars, n'est pas tenable. Je suppose que vous en savez certainement plus que moi.

 

04.06  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas responsable de la détermination de la date de réouverture.

 

04.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je ne dis pas que vous en êtes responsable, mais peut-être détenez-vous l'information.

 

04.08  Jan Jambon, ministre: Si l'enquête n'a pas encore livré d'informations, je me doute que l'on ne va pas décider de rouvrir dans huit jours.

 

04.09  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Très sincèrement, ma réflexion est identique à la vôtre, mais je préférais que ce soit dit.

 

04.10  Jan Jambon, ministre: Raisonnablement, on peut estimer qu'il est impossible de rouvrir la semaine prochaine.

 

04.11  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): D'accord. Je vais attendre le nouveau rapport et viendrai vous interroger dans quelques semaines, comme j'en ai pris l'habitude.

 

Les questions subsistantes ne sont pas dénuées d'importance. Bien entendu, je comprends que vous ne puissiez pas me répondre, puisque l'Agence ne dispose pas encore de toutes les réponses.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les mesures prises dans les centrales nucléaires en cas d'avion ne répondant plus aux appels" (n° 17264)

05 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de maatregelen die in de kerncentrales worden genomen indien een vliegtuig boven ons grondgebied geen radiocontact maakt" (nr. 17264)

 

05.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, la semaine du 10 mars 2017, nos F-16 ont dû intervenir d'urgence pour intercepter un avion de ligne indien venant d'Allemagne et volant en direction du Royaume-Uni, qui ne réagissait plus aux appels radio. Face à cette situation, toutes les centrales allemandes ont, semble-t-il, été évacuées et seul le personnel absolument nécessaire à la sécurité des réacteurs est resté en place.

 

N'étant pas certain de l'exactitude de mes informations, monsieur le ministre, je voulais vérifier ce point avec vous.

 

S'agissait-il de centrales allemandes, françaises ou hollandaises? Quelles mesures, au même moment et face à la même situation et à la même menace potentielle, ont-elles été prises chez nous à Tihange, à Doel mais également à Mol et à Fleurus? Quelles sont, pour les sites nucléaires, les prescriptions dans ce genre de situation?

 

05.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, cet événement ne représentait pas une menace directe pour les installations nucléaires. Dès lors, l'OCAM et le centre de crise ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévenir l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

 

Dans le cadre de sa mission, à savoir la protection de la population, de l'environnement et des travailleurs contre les dangers de rayonnements ionisants, aucune mesure spécifique n'a donc été prise par l'AFCN à la suite de cet événement. Il est toutefois important de souligner que, pour chaque site nucléaire, il existe des procédures internes précisant les mesures appropriées à prendre en cas d'urgence.

 

Toutefois, je me permets de vous répéter que l'éventualité d'une chute d'avion a été prise en compte dès la conception des centrales nucléaires belges et a également été analysée dans le cadre de leur révision périodique de sûreté. Après les attentats du 11 septembre 2001, une réévaluation complète du risque de chute d'avion d'origine terroriste a été réalisée pour les réacteurs de Doel et de Tihange. En 2011-2012, l'exploitant a, une nouvelle fois, analysé les études disponibles en matière de chute d'avion dans le cadre du programme de stress tests. Ces analyses sont représentatives pour les types d'avions rencontrés dans l'espace aérien belge. Sur la base des résultats des stress tests, des mesures complémentaires ont été prises sur les sites des centrales nucléaires belges pour augmenter la robustesse des installations face à une chute d'avion. Des moyens d'extinction supplémentaires ont, par exemple, été installés sur les sites afin de pouvoir éteindre rapidement un incendie de kérosène consécutif à une chute d'avion.

 

05.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, pourquoi, dans ce cas, un pays voisin, contrairement à nous, a-t-il jugé nécessaire de procéder à l'évacuation des centrales nucléaires? C'est une question qui reste sans réponse à ce stade.

 

Deuxièmement, à propos des avions pris en considération dans les tests que vous évoquez, je ne vais pas refaire le débat sur lequel nous sommes souvent revenus, mais je suppose que vous avez pris connaissance du type d'avion qui a survolé la Belgique ce jour-là, avec lequel la liaison avec les centrales ne se faisait plus. Selon mes renseignements, c'était un 787, un avion bien plus gros que les 767 utilisés pour le test.

 

Cela signifie que les paramètres pris en considération ne peuvent pas entrer ici en ligne de compte pour affirmer que nous avions la garantie qu'il n'y avait pas de problème. Je ne dis pas que l'intention ait été de porter préjudice à nos centrales nucléaires. Vous avez bien dit que ce n'était pas le cas.

 

J'ai parlé globalement, puisque dans votre réponse, vous êtes sorti du cadre, ce qui est très bien, de la question des mesures prises dans ce genre de situation. Je trouve cela interpellant, à partir du moment où un pays voisin a évacué ce qui n'a pas été le cas chez nous.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17271 van mevrouw Fernandez Fernandez zal door staatssecretaris Francken worden beantwoord. Vraag nr. 17282 van de heer Devin wordt ingetrokken. Vraag nr. 17297 van mevrouw Lahaye-Battheu wordt in een schriftelijke vraag omgezet. De vragen nrs 17339 en 17353 van mevrouw Jadin worden in schriftelijke vragen omgezet.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.39 uur.

La réunion publique de commission est levée à 14.39 heures.