Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Dinsdag 21 maart 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 21 mars 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.30 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

La réunion publique de commission est ouverte à 14.30 heures et présidée par M. Dirk Van der Maelen.

 

01 Vraag van mevrouw Maya Detiège aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de malaise binnen de Benelux Unie" (nr. 16867)

01 Question de Mme Maya Detiège au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le malaise au sein de l'Union Benelux" (n° 16867)

 

01.01  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn vraag betreft inderdaad de malaise binnen de Benelux Unie. U weet dat de Benelux mij na aan het hart ligt, en ik stel u deze vraag vandaag dan ook uit bezorgdheid.

 

De voorbije jaren werd door het Benelux-parlement en het secretariaat-generaal van de Benelux een nieuw elan gegeven aan de samenwerking tussen onze drie landen. Het nieuwe verdrag van 2008 heeft de unie een kader gegeven om slagkrachtiger en dynamischer vorm te geven aan de samenwerking. Deze modernisering kwam er net op tijd. Nu de Europese Unie een politieke crisis doormaakt, moeten onze drie landen meer dan ooit tonen dat internationale samenwerking loont. De Benelux doet dit dagelijks met oplossingen te zoeken voor de obstakels die de landgrenzen blijven vormen. De Europese interne markt is immers verre van voltooid, de veiligheidsvraagstukken vragen om meer gegevensuitwisseling, wat nog deze week opnieuw in de aandacht kwam, en de complexe klimaatuitdagingen moeten regionale oplossingen krijgen.

 

De voorbije twee jaar had ik de eer om voorzitter te zijn van het Benelux-parlement. Ik heb deze nieuwe lente binnen de unie en binnen het Benelux-parlement kunnen vaststellen én actief kunnen ondersteunen. De regeringen hebben hierop zeer proactief ingespeeld. Ook op ministerieel vlak wordt sterker samengewerkt. Als minister van Buitenlandse Zaken leidde u in 2015 het Belgisch voorzitterschap van het comité van ministers en dit met succes. De eerste ministers en de vakministers ontmoeten elkaar ook steeds meer in Benelux-verband.

 

De administratieve spil van deze samenwerking is het secretariaat-generaal van de unie, dat sinds tientallen jaren hier in Brussel gevestigd is. Deze instelling kende de voorbije jaren ook een wederopstanding en heeft op het vlak van resultaten en zichtbaarheid een kwantumsprong gemaakt. U hebt dat zelf ook kunnen ondervinden.

 

Het zal u dan ook niet verbazen dat velen samen met mij met heel wat onbegrip kijken naar het feit dat het nieuwe College van secretarissen-generaal niet aangesteld raakt. Op 1 januari van dit jaar diende het nieuwe mandaat van de collegeleden in te gaan. Op 26 januari was ik aanwezig in Den Haag bij het startschot van het Nederlandse voorzitterschap met uw collega, de heer Koenders. Er was toen veel afkeuring ten opzichte van ons land, over het feit dat er geen secretaris-generaal aanwezig was. De aangestelde adjuncten waren wel aanwezig, maar de secretaris-generaal zelf was er niet. Op 20 februari was er een bijeenkomst van de Benelux-ministers van Economie, met onder anderen minister Peeters, maar opnieuw zonder secretaris-generaal. Dit is niet goed voor de uitstraling van ons land in de relaties met onze beste buren.

 

Nochtans verneem ik dat het Interministerieel Comité voor het Buitenlands Beleid, het ICBB, reeds op 16 februari van vorig jaar de heer Luc Willems voor een nieuwe termijn als lid van het College van secretarissen-generaal voordroeg. Dit orgaan bestaat uit de verantwoordelijke ministers voor het buitenlands beleid van de federale regering, maar ook van de Gemeenschappen en de Gewesten. Op 15 februari jongstleden werd tijdens de vergadering van het ICBB het verslag goedgekeurd waarin deze beslissing stond, eens te meer een bevestiging van deze kandidatuur. In april 2016 hebt u in uitvoering van deze intra-Belgische beslissing de heer Luc Willems voorgedragen aan uw collega’s van het Benelux-comité van ministers. Daarna werd afgesproken dat het Belgisch lid van het College van secretarissen-generaal de functie van secretaris-generaal zou uitoefenen, in het kader van een rotatie van deze functie tussen de landen.

 

Op 13 december vergaderde het Benelux-comité van ministers om het College van secretarissen-generaal aan te stellen, met ingang van 1 januari 2017. Tot verbazing van iedereen werd door België de beslissing geblokkeerd en dit net op het moment waarop er voor het eerst een landgenoot deze functie zou opnemen. Het gevolg was dat er op 1 januari geen College van secretarissen-generaal was. Hierdoor is het secretariaat-generaal, dat nochtans de voorbije jaren de drijvende kracht was achter de vele Benelux-projecten, in een malaise geraakt.

 

In de dagelijkse leiding en de vertegenwoordiging van het secretariaat-generaal is België niet langer volwaardig aanwezig. Dat blijkt uit een aantal recente evenementen, waarvan ik er al een paar heb aangehaald. Heel veel van mijn collega’s en ikzelf vinden dat echt een blamage voor ons land. Tegenover de twee buurlanden is het niet netjes, in het bijzonder tegenover het Nederlandse voorzitterschap. Laten wij niet vergeten dat er een paar jaar geleden in Nederland nog een debat was over de meerwaarde van de Benelux en het is vooral jammer dat de schwung die er de voorbije jaren is gekomen in het secretariaat-generaal, hiermee stilvalt. Het is nochtans een tijd waarin de Benelux nodig is en een voortrekkersrol kan en moet spelen in Europa.

 

Ik heb hierover dan ook enkele vragen, mijnheer de minister.

 

Bent u zich bewust van de malaise waarin de Benelux-samenwerking is terechtgekomen door de Belgische blokkering om een nieuw College van secretarissen-generaal voor 1 januari 2017 aan te stellen?

 

Mijn meest pertinente vraag is of het besluit van het ICBB van 16 februari 2016 waarbij er een akkoord was om de heer Willems voor te stellen en dat door u in april 2016 werd meegedeeld aan het comité van ministers, tot op heden niet uitgevoerd? Ik begrijp dat niet.

 

Zult u snel uitvoering geven aan het besluit, waardoor de secretaris-generaal kan worden aangesteld en de malaise kan worden beëindigd?

 

01.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Detiège, de federale regering is zeer gehecht aan de Benelux Unie en streeft een goede samenwerking na binnen haar instellingen.

 

Met het oog op de hernieuwing van het College van secretarissen-generaal besliste het kernkabinet op 24 februari 2017 om de heer Thomas Antoine, huidig ambassadeur van België in Luxemburg, voor te stellen als Belgisch lid van dit college en als secretaris-generaal. De heer Antoine beschikt zoals blijkt uit zijn staat van dienst over de nodige kwaliteiten om deze organisatie te leiden.

 

De beslissing van 16 februari 2016 waarnaar u verwijst betrof de verlening van het mandaat van de adjunct-secretaris-generaal. Ondertussen werd op de top van Schengen van 3 oktober 2016 door de drie eerste ministers van de Benelux beslist dat de functie van secretaris-generaal naar het Belgisch collegelid zou gaan. Dit heeft de situatie veranderd. Na de beslissing van het kernkabinet werden de leden van de ICBB op 28 februari 2017 aangeschreven met de vraag de voordracht van de heer Antoine als Belgisch lid van het College van secretarissen-generaal goed te keuren. De heer Antoine zal zijn functie begin april opnemen. De Ministerraad heeft de beslissing van de federale regering bevestigd afgelopen vrijdag 17 maart. Het Nederlands voorzitterschap finaliseert de laatste administratieve geplogenheden met inbegrip van het aanstellingsbesluit van de heer Antoine.

 

We zullen dus een normaal functioneren krijgen met een nieuwe secretaris-generaal vanaf begin april.

 

01.03  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de minister, dit thema ligt mij na aan het hart. We hebben hierin ook goed samengewerkt. Ik stel nu een vreemde gang van zaken in dit dossier vast en dat doet pijn.

 

Er was een akkoord. Ik denk ook aan de menselijke aspecten. Iemand was zeker van zijn benoeming. U zegt dat er een goedkeuring was over het adjunctschap. De mensen die mij hebben geïnformeerd bevestigen met 100 % zekerheid dat het niet ging over het adjunctschap maar over de functie van secretaris-generaal. Ik denk dat er een groot misverstand bestaat tussen de actoren op het veld.

 

U hebt ook gezegd dat de ICBB recent in februari een schrijven heeft ontvangen met de vraag om dat goed te keuren. Ik heb begrepen dat dit ook door de ICBB is goedgekeurd. Dat is voor mij onduidelijk. U zegt dat de heer Thomas Antoine zou starten op 1 april. Ik heb gewoon begrepen dat u een brief hebt gegeven, ter informatie of ter goedkeuring? Werd dat goedgekeurd?

 

Verontschuldig mij voor het feit dat ik zo doorvraag. Het is dus goedgekeurd? Dan kan ik alleen vaststellen dat er blijkbaar wel iemand is aangesteld vanaf 1 april. Ik wil die persoon bij dezen feliciteren, maar ik vind het toch een ongewone gang van zaken dat mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor een goede werking – ik kan beamen dat dit het geval was – en eerst zouden worden aangesteld, plots een andere denkpiste zien hanteren. Dat is toch wel ongezien. Ik hoop dat dit zich in de toekomst niet herhaalt.

 

Dank u voor de toelichting.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le développement des questions et interpellations est suspendu de 14.40 heures à 15.09 heures.

De behandeling van de vragen en interpellaties wordt geschorst van 14.40 uur tot 15.09 uur.

 

02 Questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le nouveau cadre régissant les organisations non gouvernementales et étrangères au Burundi" (n° 16718)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les représailles contre les militaires tutsis" (n° 16864)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'évolution de la situation au Burundi" (n° 17147)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het nieuwe kader voor de niet-gouvernementele en buitenlandse organisaties in Burundi" (nr. 16718)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de represailles tegen de Tutsimilitairen" (nr. 16864)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de evolutie van de situatie in Burundi" (nr. 17147)

 

02.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, il est important de revenir sur la situation actuelle au Burundi. D'après le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide, M. Dieng, la situation au Burundi est alarmante. Dans un courrier, il met en garde les membres du Conseil de sécurité contre les risques de violences massives, si aucune mesure n'est prise pour mettre fin à cette crise qui s'est déclenchée, il y a maintenant près de deux ans.

 

Dans ce courrier, M. Dieng renseigne que le pouvoir burundais envisage de faire sauter le verrou qui empêche actuellement le président de se présenter pour un troisième mandat. Le président Nkurunziza vient de mettre en place la commission chargée de proposer une révision de la Constitution. Il relève également plusieurs signes inquiétants, à savoir l'arrêt du dialogue de crise, le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale (CPI), les restrictions imposées aux organisations internationales et locales, le discours de haine tenu par certaines autorités. À cela, il faut ajouter le constat de violations des droits humains et des abus perpétrés par des éléments du service secret, de la police et de l'armée. Par ailleurs, selon certaines sources, les corps de sécurité arrêteraient et détiendraient en secret des femmes, dont certaines ne réapparaîtraient jamais. Toujours selon ces sources, les autorités burundaises fermeraient les yeux sur des crimes innommables commis sur des femmes: viols, sévices sexuels, assassinats. Lorsqu'une enquête s'ouvre à la suite d'un de ces faits, cette dernière serait souvent ni sérieuse ni objective.

 

Le conseiller spécial des Nations unies appelle le Conseil de sécurité à prendre des mesures énergiques afin de mettre un terme à cette crise. Quelle est votre lecture de la situation au Burundi et des actions supplémentaires qui pourraient être menées? Enfin, avez-vous déjà été informé de la problématique des sévices qui seraient commis par des membres des corps de sécurité? Si oui, quel suivi a-t-il été donné?

 

Ensuite, j'aimerais vous interroger sur la nouvelle loi régissant l'implantation des organisations non gouvernementales étrangères (ONGE) au Burundi, qui a été promulguée le 23 janvier dernier. Depuis ce nouveau texte, toute ONGE qui sollicite un agrément doit s'adresser au ministre de la Coopération internationale, qui a trois mois pour analyser et rendre son avis. Outre cette validation, les ONGE devront désormais remplir d'autres exigences. En d'autres termes, les ONGE seront beaucoup plus suivies et contrôlées par les organes étatiques dans le contexte que nous connaissons. Un Comité interministériel de suivi et d'évaluation de ces ONGE a été mis sur pied afin de valider les réalisations des projets de ces organisations et donner son avis sur la prolongation de leurs activités.

 

Ces dernières devront aussi, en accord avec le ministre concerné, définir leur champ d'action et les zones d'exécution.

 

Monsieur le ministre, quelle est votre position sur cette nouvelle loi qui sera applicable à toutes les organisations non gouvernementales et étrangères? La Belgique compte-t-elle réagir face à cette mesure? Cette nouvelle réglementation va-t-elle selon vous "filtrer" les ONGE à qui les organes étatiques accorderont un agrément, comme on peut le craindre? En avez-vous déjà discuté avec votre collègue en charge de la Coopération au développement?

 

02.02  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, ma question a également trait au Burundi, mais elle se base sur un rapport rédigé par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme concernant, notamment, le changement radical au Burundi et les répressions qui y sont associées.

 

Plusieurs mois après les conclusions de ce rapport, les exactions sont toujours à l'œuvre. Ladite organisation et les médias font état d'une dynamique génocidaire et d'une ethnisation de la violence, plus particulièrement envers les militaires tutsis. Certains membres des forces armées ont été traqués, torturés dans le but de dénoncer d'autres soldats tutsis, puis exécutés. La répression de ces militaires s'effectue également par des mises en détention arbitraire et des condamnations allant jusqu'à trente années de prison, par exemple pour tentative de vol.

 

Monsieur le ministre, avez-vous pris connaissance dudit rapport? Les informations dont dispose votre département rejoignent-elles celles reprises dans ce rapport? Les informations qui vous ont été transmises font-elles état d'une répression et d'exactions accrues envers les militaires tutsis? Par ailleurs, pouvez-vous nous faire le point concernant les relations entre la Belgique et Bujumbura? La Belgique a-t-elle affirmé sa position quant à cette répression? Quelles sont les actions entreprises par la Belgique sur le plan diplomatique pour mettre fin à cette situation?

 

02.03  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, pour revenir à votre dernière question, madame Jadin, mon département a effectivement pris connaissance du rapport international de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), qui a donné lieu à cette conférence au sénat en novembre dernier. Vu l'histoire du Burundi, il importe de rester vigilant sur la question ethnique et la FIDH, tout comme l'ambassadeur Dieng, sont dans leur rôle lorsqu'ils alertent de certaines dérives à ce sujet. En tant que ministre belge, je reste prudent quant à l'utilisation de termes tels que "génocide", en particulier dans le contexte actuel.

 

À ce stade, le conflit reflète essentiellement un clivage politique. Cependant, le danger d'une ethnicisation du conflit est bien réel et nous constatons déjà des conséquences sur ce plan, conséquences dont font état les différents rapports internationaux. C'est la raison pour laquelle nous rappelons dans toutes nos interventions à propos du Burundi, qu'il est nécessaire de préserver les équilibres ethniques prévus par l'Accord d'Arusha. Tant que le Burundi restera en crise, il faudra continuer à rappeler cette exigence.

 

Il importe également d'éviter les discours de haine et enfin, il est essentiel de trouver une réponse politique à la crise. C'est pourquoi j'invite toujours à la prudence lorsque l'on utilise une certaine terminologie. Vous avez raison de parler de tensions qui existent aujourd'hui et des conséquences qui ont été constatées. Sans aller trop loin dans la démarche, nous n'avons malheureusement pas les moyens de vérifier avec précision le nombre de militaires tutsis (ou d'autres ethnies) tués, emprisonnés ou torturés. Il en va de même pour les violences sexuelles commises par les forces de sécurité ou des milices difficiles à contrôler par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans les circonstances actuelles. C'est le problème de l'observation des droits de l'homme au Burundi qui se fait dans des conditions particulièrement difficiles, tant pour les observateurs locaux que pour ceux de l'Union africaine ou de l'ONU.

 

Toutefois, on nous indique qu'il y a eu une augmentation de la répression à l'égard des ex-FAB notamment suite à l'attaque du camp Mukoni à Muyinga. Il faut faire preuve d'une grande vigilance à ce sujet. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec le haut-commissaire aux droits de l'homme lors de ma visite à Genève pour le Conseil des droits de l'homme.

 

Nous gardons les canaux de communication ouverts avec Bujumbura mais, dans tous nos contacts avec les autorités burundaises, nous exprimons notre forte inquiétude quant à la situation des droits de l'homme et nous demandons que le Burundi coopère avec les Nations unies. Je parle principalement de la négociation sur l'Accord de Siège avec le bureau des Nations unies pour les droits de l'homme et de l'accès au territoire burundais pour les enquêteurs de la commission d'enquête pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme étaient au cœur de mes messages lors de ma rencontre avec mon homologue Alain Nyamitwe, le 9 mars dernier, durant laquelle je lui ai rappelé que la communauté internationale attendait des gestes en la matière ainsi qu'en matière d'ouverture politique pour commencer à rétablir la confiance.

 

La Belgique ne peut pas, bien sûr, résoudre seule la crise burundaise. Cependant, nous pouvons espérer que la multiplication de nos contacts à tous les niveaux avec les autorités burundaises finira par les convaincre d'enclencher une dynamique positive en termes de droits de l'homme et d'ouverture politique. L'engagement de la communauté internationale reste toutefois nécessaire. Je constate qu'après une période de flottement, celle-ci semble de nouveau s'activer au sujet du Burundi. Une discussion relative à la situation locale a eu lieu au Conseil de sécurité la semaine dernière sur la base du rapport de M. Jamal Benomar, conseiller spécial du secrétaire général. Le Conseil des droits de l'homme se penche également sur ce sujet durant sa session actuelle à Genève. Vous aurez sans doute suivi ces débats dans lesquels la Belgique est intervenue avec des messages clairs.

 

Par ailleurs, l'East African Community va également s'exprimer sur la situation au Burundi à l'occasion de son prochain sommet, qui devrait avoir lieu le mois prochain. M. Mkapa, l'ancien président tanzanien, ne cache pas qu'il souhaite un soutien plus appuyé de la région, en particulier de l'Ouganda et de la Tanzanie, dans ses efforts de facilitation. Le message de l'East African Community sera crucial pour tenter de faire évoluer la situation.

 

Monsieur Crusnière, vous soulevez la question de la nouvelle loi sur les ONGE, adoptée en décembre dernier sans concertation préalable avec les intéressées. Je ne puis que constater qu'elle soulève beaucoup d'interrogations. En effet, certaines de ses dispositions risquent de constituer un frein sérieux aux activités de ces ONGE au Burundi. Je pense notamment à l'obligation qui leur est imposée d'ouvrir un compte à la Banque centrale pour y verser un tiers de leur budget ou encore au plafonnement de leur budget de fonctionnement à 35 %. L'obligation de respecter les quotas ethniques pour leur personnel burundais est même littéralement inapplicable. L'Accord d'Arusha ne prévoit pas de quota ethnique pour les travailleurs des ONGE. Il y a un risque de filtrage de celles-ci par le biais de l'agrément des autorités, mais il y a surtout un risque de découragement des ONGE qui, pour beaucoup, vont hésiter à travailler au Burundi si elles sont soumises à des conditions aussi drastiques. Or ce pays a un grand besoin de l'aide étrangère. Je voudrais préciser que la situation économique est si mauvaise aujourd'hui que la famine est revenue dans certaines provinces et que le gouvernement burundais vient juste de déclarer officiellement une épidémie de malaria. Je rappelle également que la liberté et la sécurité des membres de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme font partie des indicateurs retenus dans le cadre de la procédure de l'article 96 que prévoit l'Accord de Cotonou.

 

J'ai plusieurs fois eu l'occasion de m'entretenir de la situation sur place avec mon collègue de la Coopération, monsieur De Croo, avec lequel je vais continuer à suivre le dossier.

 

Il est évident qu'il y a eu et il y a toujours un grand nombre de réfugiés. Il y a eu pas mal de victimes de violences pendant cette situation d'isolement de plus en plus fort du Burundi ou de repli du Burundi sur lui-même. Je répète plusieurs éléments. Nous allons continuer à garder des canaux ouverts à travers notre ambassade sur place, comme en direct lorsque j'ai l'occasion de rencontrer mon collègue, le ministre des Affaires étrangères.

 

Je tiens à confirmer, parce que je vois circuler des messages sur les réseaux sociaux, qu'il fallait prendre des sanctions à l'égard du Burundi. J'ai répété à plusieurs reprises qu'on avait été un peu vite, ce que je pense sincèrement, dans la manière de travailler. Mais il est évident, quand on voit la situation, qu'il fallait prendre des sanctions à l'égard du Burundi et celles-ci sont maintenues tant qu'il n'y a pas de geste positif vers une ouverture du dialogue.

 

Mais la préoccupation aujourd'hui porte aussi - il ne faut pas le cacher et je viens de le dire - sur l'évolution non seulement économique mais aussi sanitaire à l'intérieur du pays. Le pays se referme de plus en plus sur lui-même et on a des préoccupations de plus en plus fortes tant sur l'évolution de la situation économique, voire de la malnutrition ou de la famine dans certaines régions, que sur l'évolution sanitaire de façon plus générale.

 

02.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces réponses.

 

Nous en avons déjà débattu longuement au sein de cette commission. Je pense comme vous que c'est, avant tout, un problème politique et non pas ethnique. On le sait, ce qui a déclenché tout cela, c'est la volonté du président actuel de se représenter. Mais, malgré tout, il ne faudrait pas grand-chose pour que cela se transforme en conflit ethnique. Il y a une tension permanente là-bas et cela pourrait malheureusement déboucher sur des conflits encore plus graves que ceux auxquels on assiste pour l'instant.

 

Il faut effectivement passer par une solution politique mais on a le sentiment que c'est de plus en plus compliqué avec cette volonté à présent de modifier la Constitution. Il faut continuer à mettre la pression sur le pouvoir en place et bien évidemment aussi en termes de droits de l'homme. Je pense que c'est ce que vous faites. Je partage tout à fait votre avis sur les sanctions. Nous devons, nous aussi, continuer à le faire dans nos contacts parlementaires. Actuellement, une délégation vient d'arriver et a demandé à être reçue dans le cadre de l'Union interparlementaire. J'ai donc transféré les différentes demandes car l'ambassade m'a contacté. Je présume que nous pourrons les rencontrer dans le courant de cette semaine et nous ferons passer, croyez-nous bien, le même discours. C'est important.

 

En ce qui concerne les ONGE, j'ai la même perception que vous. Avec le drame, les sanctions et la fin des aides à l'État, ce sont à nouveaux les citoyens, les Burundais qui souffrent. Effectivement, un des moyens est de passer par ces ONGE mais je crains, comme vous, que les ONGE aient tendance aussi à vouloir se retirer de par le contrôle que veut effectuer le pouvoir en place. Cela risque de compliquer encore plus la situation humanitaire, sécuritaire et sanitaire sur place dans les prochaines semaines.

 

02.05  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, je partage tant le point de vue du ministre que ce qui vient d'être dit par mon collègue Crusnière.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la rencontre du ministre avec son homologue algérien, M. Lamamra" (n° 16766)

03 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de ontmoeting van de minister met zijn Algerijnse ambtgenoot, de heer Lamamra" (nr. 16766)

 

Le président: Je me pose une question.

 

Les questions sont écrites. Le ministre en a connaissance. Pourquoi dans la tradition de notre maison faut-il encore présenter oralement une question qui a été écrite? Mais suivons les règles de la maison!

 

03.01  Stéphane Crusnière (PS): Vous savez, monsieur le président, que les parlementaires aiment bien parler souvent pour ne rien dire, je le concède.

 

Monsieur le ministre, je me permets de vous interroger concernant votre rencontre avec votre homologue algérien, M. Lamamra. J'imagine de vous avez abordé de nombreux sujets d'actualité avec lui. Pouvez-vous nous faire un débriefing de votre rencontre avec M. Lamamra?

 

Il semblerait que vous ayez abordé la lutte contre le terrorisme, en évoquant la coopération bilatérale et la coopération en matière de renseignement. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce sujet en particulier? Selon votre collègue en charge de I'Asile et de la Migration, vous auriez dû également évoquer le retour des sans-papiers en Algérie. Pourriez-vous nous en dire un mot?

 

Enfin, avez-vous évoqué avec lui le futur des relations entre l'Union européenne et les pays du Maghreb?

 

03.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Crusnière, j'ai effectivement rencontré mon homologue algérien, M. Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères, le 15 février dernier, en marge de la Conférence internationale sur la médiation. Nous avions prévu un entretien à cette occasion. Les points suivants ont été abordés: M. Lamamra souhaite développer davantage les relations économiques bilatérales avec une attention particulière pour le secteur de l'énergie et des transports. La récente visite du ministre algérien des Transports et la visite annoncée du ministre algérien de l'Énergie démontrent une nouvelle impulsion des relations économiques entre notre pays et l'Algérie.

 

La situation sécuritaire et les récents développements dans la région parmi lesquels la situation au Mali et au Sahara occidental ont été soulevés durant notre conversation. J'ai souligné que l'Union européenne devrait jouer un rôle plus visible et devrait soutenir l'Union africaine et les partenaires régionaux pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger, ce qui peut contribuer à la stabilisation et au maintien de la paix dans le Sahel.

 

J'ai interrogé le ministre au sujet de la situation actuelle au Mali et en particulier sur le suivi de l'accord d'Alger. Je reste convaincu que le Sahel est probablement l'une des régions du monde dans laquelle l'Union européenne peut réellement mener une stratégie globale et pourrait être un acteur encore plus important et plus présent qu'aujourd'hui. Vous savez que la Belgique y joue un rôle déterminant maintenant, en ayant pris la tête d'un certain nombre d'opérations sur le plan militaire, notamment au Mali.

 

En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le ministre Lamamra a déclaré souscrire aux principes d'une plus grande collaboration internationale. L'Algérie est disponible pour contribuer à la lutte contre le radicalisme. Je lui ai indiqué l'importance que la Belgique attache au respect des droits de l'homme en Algérie.

 

Nous avons brièvement discuté des résultats de la visite du premier ministre en Algérie en décembre 2016. Celle-ci a conduit à une amélioration de la coopération concernant la réadmission des migrants en situation irrégulière. Ce qui a été confirmé lors de mon entretien avec M.  Lamamra. Il m'a répété cette volonté d'avancer dans ce cadre.

 

La coopération bilatérale de la police, pour laquelle les négociations sont également bien avancées, la possibilité de coopération dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le radicalisme et le terrorisme sont des sujets qui ont aussi été discutés. Le ministre a été informé de la visite de travail du SPF Intérieur, de l'Office des Étrangers, de la police fédérale et de la Sûreté de l'État en Algérie. Elle devrait avoir lieu dans les semaines à venir pour donner une expression concrète à cette coopération élargie entre les services.

 

Comme exprimé dans ma réponse du 17 février dernier, à la question de M. Denis Ducarme, j'ai insisté, durant cet entretien sur l'importance de la coopération régionale entre les pays du Maghreb. Le ministre Lamamra a non seulement souligné les défis communs – terrorisme, migration – mais aussi l'importance de développer une stratégie européenne pour renforcer la coopération avec les pays du Maghreb. J'ai d'ailleurs évoqué l'idée que les pays du Maghreb et ceux du Benelux pourraient entamer des discussions en la matière. J'avais déjà développé cette idée auprès de mon collègue tunisien et les autorités tunisiennes au plus au niveau lors de ma récente visite à Tunis. Ce serait une occasion de progresser.

 

Je souligne encore que nous avons également évoqué avec M. Lamamra la situation du retour du Maroc dans l'Union africaine. Ce qui a aussi, évidemment, des conséquences sur la façon de pouvoir débattre de thèmes communs. Je ne dis pas que nous allons pouvoir mettre en place une sorte de Benelux du Maghreb ou d'Union européenne du Maghreb dans des délais très brefs, mais peut-être qu'en commençant par des sujets techniques très concrets pourra-t-on progresser dans les relations entre les pays de la région.

 

03.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je remercie le ministre pour sa réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Madame Jadin, je vous donne la parole pour votre question n° 16890 sur la situation des femmes en Afghanistan.

 

03.04  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, je souhaite transformer cette question en question écrite car elle concerne une réponse qui m'a été donnée.

 

Le président: Dont acte.

 

04 Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées" (n° 16897)

04 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning" (nr. 16897)

 

04.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'Organisation des Nations unies a récemment appelé les États signataires de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à ratifier ladite Convention. En effet, cela fait maintenant dix ans que la Convention est ouverte à ratification et 55 États membres l'ont actuellement ratifiée, la Belgique faisant partie des États en cours de ratification.

 

Compte tenu de l'importance de ce sujet au regard du contexte migratoire, aux conflits internes dans le monde ou encore aux crises humanitaires qui touchent l'ensemble des pays et l'Europe, où en est-on dans les étapes de ratification, monsieur le ministre?

 

04.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, madame Jadin, en 2011, tous les parlements compétents avaient porté assentiment à la Convention, le Parlement fédéral étant le premier de tous. La loi d'assentiment de cette Convention date déjà du 6 avril 2010 et a été publiée au Moniteur belge du 30 juin 2011.

 

En date du 2 juin 2011, la Belgique a déposé son instrument de ratification auprès du dépositaire, le secrétaire général de l'ONU. La Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Belgique le 2 juillet 2011.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la Tunisie" (n° 16980)

05 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Tunesië" (nr. 16980)

 

05.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, votre département a assoupli fin février son avis de voyage pour la Tunisie: "À la condition d'observer la prudence recommandée, les voyageurs peuvent se rendre à Tunis, sur l'axe côtier Mahdia/Monastir/Sousse/Hammamet/ Nabeul/Tunis/Bizerte", indique le site des Affaires étrangères, alors que tous les voyages non essentiels vers la Tunisie étaient précédemment déconseillés.

 

En ce début de mars, vous vous êtes rendu en Tunisie dans le cadre d'une mission officielle, dont les relations bilatérales en général et la situation sécuritaire du pays étaient au centre des discussions. Je reviens moi-même d'une mission sur place.

 

Pouvez-vous nous dresser un bref compte rendu de votre visite? Avez-vous constaté les efforts consentis par la Tunisie afin de lever l'avis négatif de voyage? La levée complète de cet avis est-elle à l'examen et prévue prochainement avec toutes les précautions d'usage?

 

05.02  Didier Reynders, ministre: La visite de travail effectuée à Tunis début mars m'a permis de rencontrer le président Beji Caid Essebsi, le chef de gouvernement Youssef Chahed, ainsi que plusieurs ministres, dont mon homologue Khemaies Jhinaoui, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Développement et de l'Investissement, la ministre du Tourisme.

 

Nous avons évoqué de nombreux sujets: notre coopération bilatérale, notamment dans le domaine sécuritaire et en matière de migration, les secteurs envisagés dans le cadre de la conversion partielle de la dette tunisienne, les perspectives économiques, incluant le climat des affaires en Tunisie, les prochaines élections municipales et régionales en Tunisie, la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, les droits de l'homme, la situation en Libye, et à la frontière libyenne. Je me suis entretenu avec plusieurs responsables de la société civile à propos de la lutte contre la radicalisation et des droits des femmes, en particulier dans la perspective de ces prochaines élections municipales et régionales, qui devraient avoir lieu fin de cette année ou début 2018.

 

J'ai constaté de nombreux efforts effectués par la Tunisie en matière sécuritaire et ce, depuis les tragiques attentats du Bardo et de Sousse, notamment lors de ma visite du pôle sécuritaire organisée en Tunisie. Ces progrès indéniables ont nourri l'évaluation de nos services et sont à la base de la précision de l'avis de voyage opéré par mon département.

 

Cette modification maintient un appel fort à la prudence, car la menace reste présente. Nos services sont toujours très attentifs à l'évolution de la sécurité en Tunisie. L'avis de voyage qui – je le répète – reste un avis évoluera en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire sur place. Je n'exclus pas qu'on aille plus loin dans un avis plus favorable, mais je ne peux pas non plus exclure qu'on puisse reculer. Tout cela dépendra de l'évolution de la situation.

 

En tout cas, une levée complète me paraît, au vu de la situation à la frontière libyenne et à la frontière algérienne, particulièrement problématique. Mais nous allons continuer à faire évaluer la situation de manière régulière par les services en charge de la sécurité. Il ne s'agit nullement d'une analyse liée à d'autres aspects que celui de la sécurité. Le but est de donner l'avis le plus objectif possible à nos compatriotes, ce sans rien interdire.

 

05.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.  Nous avons déjà eu, à plusieurs reprises, cette discussion en commission.

 

Ces derniers jours, j'ai rencontré tant des représentants de la société civile que des représentants politiques sur place. J'ai été frappée par le sentiment d'injustice qui les anime. Ils ont l'impression d'être traités différemment de la Turquie, par exemple.

 

Ils ont vraiment insisté sur le fait que toutes les mesures étaient prises pour qu'en termes de sécurité, la situation soit la plus optimale qu'il soit.

 

Je suppose que vous les avez partiellement entendus puisqu'on peut constater une évolution positive, ce que nous saluons. Mais je tenais à vous faire part de ces éléments, dont il est régulièrement fait état sur place, mais aussi au sein de la communauté tunisienne en Belgique.

 

Par ailleurs, comme vous l'avez dit, la question de la dette a été soulevée. En la matière, la demande est forte.  Il y a des revendications de la part d'une partie des représentants que j'ai rencontrés concernant la partie de la dette qui a été contractée sous le précédent régime. En effet, ils considèrent que cette dette n'est pas légitime dans la mesure où elle n'a pas bénéficié au peuple tunisien. Ils souhaitent, d'ailleurs, entreprendre une série de démarches et il serait bienvenu que la Belgique puisse soutenir la Tunisie en la matière puisqu'on peut objectivement et légitiment s'interroger sur la légitimité de cette dette.

 

05.04  Didier Reynders, ministre: Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quand je parle de remise de dette, c'est une opération que nous faisons. Il y a déjà plus de 10 % de la dette qui va être remise et nous cherchons des projets qui seront financés grâce à cela. Nous avons entamé les opérations de remise de dette.

 

En ce qui concerne les avis, je ne peux que répéter ce que j'ai dit sur place et ce que je dis à beaucoup de journalistes ou de parlementaires qui m'interrogent sur le sujet: plutôt que de parler de la Turquie de manière générale, lisez l'avis de voyage concernant la Turquie et vous observerez si son contenu est vraiment beaucoup plus favorable que celui que nous écrivons sur la Tunisie. Comparez les deux, en lisant l'avis sur la Turquie et pas simplement en entendant ce qu'on en dit!

 

05.05  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, sur la dette, je continue à insister même si j'entends qu'il y a une volonté d'en transformer une partie en projets d'investissements. Ce n'est qu'un tout petit pourcentage et je continue à insister pour que nous puissions mettre en évidence l'illégitimité d'une grosse partie de cette dette. Cela pourrait donner une réelle bouffée d'oxygène à ce pays.

 

En ce qui concerne les avis de voyage, je ne fais que relater ce qui a été entendu à de nombreuses reprises et ce que je continue à entendre. Les choses ne sont peut-être pas suffisamment claires sur le site, je n'en sais rien, mais quand je les lis, je n'ai pas l'impression que les avis soient exactement pareils pour la Turquie et la Tunisie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les traités commerciaux internationaux" (n° 16989)

06 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de internationale handelsverdragen" (nr. 16989)

 

06.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous avez plaidé, fin février à Genève, lors d'un événement organisé au Graduate Institute Geneva, en compagnie du directeur général de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), Roberto Azevedo, et de son homologue de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Guy Ryder, pour la mise en place d'un système commercial inclusif qui puisse répondre aux inquiétudes des populations générées par la mondialisation.

 

Vous avez également exposé les quatre axes sur lesquels la Belgique veut travailler pour la négociation des futurs traités commerciaux: la transparence lors des négociations et dans les accords, des bienfaits prioritairement destinés aux citoyens et aux PME, un système plus équitable et l'inclusion de clauses relatives au développement durable dans les accords. Je pense que cela a été évoqué lors de la discussion sur le projet de loi.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par "libre échange inclusif"? Une concertation en la matière avec les entités fédérées est-elle prévue? Pouvez-vous développer les quatre axes sur lesquels la Belgique entend travailler?

 

06.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, madame Grovonius, effectivement, lors d'un événement, le 28 février 2017, co-organisé par la Belgique et le Graduate Institute Geneva, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec les directeurs généraux de l'Organisation mondiale du Commerce et de l'Organisation internationale du Travail sur la thématique du commerce inclusif. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui s'intéressent à cette thématique à visionner ces débats dont le streaming, certes en anglais, est disponible en ligne sur le site internet du Graduate Institute Geneva.

 

Deuxièmement, améliorer l'intégration dans les échanges internationaux des petites et moyennes entreprises, première source de création d'emplois en Belgique et dans d'autres pays.

 

Troisièmement, assurer des conditions de concurrence internationale équitables. Pour cette raison, la Belgique soutient pleinement les efforts de l'Union européenne pour moderniser ses instruments de défense commerciale et pour réexaminer sa méthodologie antidumping.

 

Quatrièmement, améliorer encore la mise en œuvre des clauses relatives aux normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux européens, habituellement regroupées dans le chapitre dit du développement durable.

 

Mon discours à Genève s'inscrit donc dans la suite logique de mes déclarations de politique générale successives présentées au parlement depuis que je suis en charge de la politique commerciale.

 

Enfin, la mise en œuvre transversale de cette politique fait l'objet d'une concertation continue avec les entités fédérées, par le biais des réunions en DGE, auxquelles elles sont conviées à la fréquence moyenne d'une par semaine. On peut difficilement imaginer aller plus loin.

 

Pour la concertation avec le parlement, je serais évidemment ravi de présenter à nouveau à votre commission un rapport sur l'état d'exécution des différents traités commerciaux, en espérant, monsieur le président, que nous soyons plus de deux au début de la présentation.

 

06.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

J'espère que la prochaine fois, s'il s'avère que de nombreux parlementaires sont en mission à l'étranger, nous pourrons reporter ce débat de telle sorte que nous soyons tous présents et que nous puissions en discuter ensemble pour que la participation active au sein de cette commission soit la meilleure possible.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "le Livre blanc de la Commission et l'avenir de l'Union européenne" (n° 17008)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le Livre blanc de la Commission relatif à l'avenir de l'Union européenne" (n° 17344)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "het Witboek van de Commissie en de toekomst van de Europese Unie" (nr. 17008)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het Witboek van de Europese Commissie over de toekomst van de EU" (nr. 17344)

 

07.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, komend weekend vindt een herdenking plaats voor de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU komen daarvoor bijeen in Rome. Naar aanleiding van die bijeenkomst en dat feest voor de 60e verjaardag heeft de Europese Commissie een witboek geschreven over de toekomst van Europa. Daarin worden een aantal scenario's naar voren geschoven waarnaar de Europese Unie tegen 2025 kan evolueren.

 

Ik zal die scenario’s hier niet naar voren brengen, maar ik heb wel een aantal vragen daaromtrent.

 

Welk scenario schuift u naar voren als het beste voor de EU? Wat zijn uw argumenten voor die positie?

 

Ik heb gezien dat er eigenlijk al een akkoord ontstaan is over het concept van een Europa met verschillende snelheden. Normaal gezien zal dat ook opgenomen worden. Volgens een artikel van Belga van deze middag is daar al een akkoord over. Hoe schat u die evolutie in? Welke motivatie leeft er bij de verschillende lidstaten over dat concept?

 

Welke verwachtingen hebt u van de top van Rome en het witboek van de Europese Commissie?

 

07.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van Peteghem, de Belgische regering heeft geen formeel standpunt ingenomen over het witboek. Het gaat om een witboek van de Commissie, dat nog niet echt besproken is in de Raad, zelfs niet tijdens de voorbereiding van de top eind deze week in Rome. Bepaalde maatregelen lijken in ieder geval uitgesloten, zoals de herleiding van de Europese Unie tot louter een interne markt.

 

Andere door de Commissie aangehaalde scenario’s sluiten elkaar bovendien niet uit. Men kan bijvoorbeeld de actie van de Unie van 27 in bepaalde domeinen verkleinen en het tegelijk mogelijk te maken, voor zij die verder wensen te gaan, dit te doen binnen het institutionele kader van de Unie. Men kan eveneens pleiten voor hervormingen op korte termijn, maar tegelijkertijd de mogelijkheid behouden om ambitieuzere hervormingen op langere termijn door te voeren die een herziening van de verdragen zouden vereisen.

 

Heel concreet hebben wij bij de voorbereiding van de Europese top eind vorige week een Benelux-document op tafel gelegd met een aantal duidelijke oriëntaties over de verschillende snelheden. Ik wil liever tot een andere terminologie komen, met verschillende dimensies. Met Groot-Brittannië hebben wij trouwens gezien dat het mogelijk was om een totaal andere richting uit te gaan, veeleer dan met verschillende snelheden te werken. Het is ook mogelijk om de Europese Unie te verlaten. Hetzou echter heel nuttig zijn om bepaalde bevoegdheden met groepen van landen te beheren, zoals nu al het geval is in de eurozone, met 19 lidstaten van de Europese Unie. Dat is ook mogelijk op het gebied van defensie, met 22 EU-lidstaten binnen de NAVO. Het is ook mogelijk voor Schengen. Waarom zou het dus niet voor andere bevoegdheden mogelijk zijn? Dat betekent dus een Europese Unie met verschillende dimensies, wat in feite een differentiatie is.

 

Nu heb ik gehoord dat het voor bijna alle lidstaten mogelijk zou zijn om tot een dergelijke oriëntatie te komen. Wij zullen daarvoor dus pleiten. Wij zullen nog andere stappen zetten, om tot een echte beschrijving van de mogelijke evolutie van de Europese Unie te komen.

 

Tot slot, wil ik nog opmerken dat er na de verkiezingen in Nederland in dat verband misschien een positievere visie is op de samenwerking tussen de Europese landen. Wij moeten echter nog volgende verkiezingen afwachten, niet alleen in Frankrijk maar ook in Duitsland en de Tsjechische Republiek. Het zal dus een heel moeilijk jaar worden.

 

Ik herhaal dat er nog geen formeel standpunt is ingenomen over het witboek, er ligt evenwel een Benelux-voorstel op tafel. Wij pleiten voor een differentiatie in Europa. Het is onmogelijk om het status quo te behouden, alleen op basis van een weigering van één of twee landen voor één of twee bevoegdheden. Het standpunt waarvoor wij pleiten, is differentiatie. Het is noodzakelijk om daartoe te komen.

 

07.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, het is inderdaad een goede zaak dat wij kiezen voor de richting van een Europa met verschillende dimensies of verschillende snelheden. Dat is inderdaad de weg die wij moeten bewandelen.

 

Wij moeten natuurlijk wel opletten dat het geen Europa met verschillende snelheden in verschillende richtingen wordt. Het zal belangrijk zijn dat wij allemaal dezelfde richting blijven uitgaan. Dat op de ene of de andere manier een differentiatie mogelijk moet zijn, is echter duidelijk.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Questions jointes de

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'interdiction des meetings turcs pour la campagne référendaire du 16 avril" (n° 17081)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les tensions entre la Turquie et les pays européens" (n° 17346)

- de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les violations des droits de l'homme dans le sud-est de la Turquie" (n° 17358)

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het verbod op campagnemeetings met Turkse politici in het kader van het referendum van 16 april" (nr. 17081)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de spanningen tussen Turkije en een aantal Europese landen" (nr. 17346)

- van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de mensenrechtenschendingen in het zuidoosten van Turkije" (nr. 17358)

 

08.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, la proximité du référendum turc sur une révision de la Constitution renforçant le caractère présidentiel du régime a entraîné une série de tensions entre les responsables turcs et européens. Ces tensions ont sans nul doute été exacerbées par la tenue d'élections aux Pays-Bas le 15 mars dernier, par l'échéance électorale allemande de septembre, les présidentielles françaises en avril-mai, toutes sur fond de montée des partis xénophobes.

 

La Belgique et la France, attachées à la liberté d'expression, ont, dans la mesure où il n'y avait pas de risque de troubles à l'ordre public, autorisé la tenue de meetings sur leur territoire.

 

Dans notre pays, ces autorisations sont du ressort des bourgmestres. Certains d'entre eux, comme le bourgmestre de Saint-Josse, ont accepté l'organisation de meetings alors que d'autres, comme les bourgmestres d'Anvers et de Gand, les ont interdits. En Allemagne, les meetings ont également été autorisés. Les Pays-Bas et le Danemark les ont interdits, ce qui a entraîné des manifestations parfois violentes de la part de citoyens d'origine turque qui se sont sentis atteints dans leur dignité.

 

Une des leçons à tirer de cette situation est que M. Erdogan, que certains dans d'autres partis appellent le "Pacha", joue de ces tensions intérieures dans les pays européens pour attiser la flamme nationaliste qu'il a allumée, au risque de voir les ressortissants turcs, pourtant fort bien intégrés dans nos pays, stigmatisés suite à ces évènements. Hélas, une fois de plus, l'Europe montre où est sa faiblesse.

 

La souveraineté des États ne saurait être remise en question, mais le fait qu'ils expriment chacun une lecture différente permet à nos interlocuteurs extra-européens d'instrumentaliser l'absence de position commune et forte.

 

Monsieur le vice-premier ministre, les dirigeants européens se réunissent régulièrement. Le 9 mars, une réunion s'est tenue à Bruxelles. Ce sujet a-t-il été abordé lors de vos entrevues avec vos homologues? La question de la nécessité de renforcer le poids de la parole européenne est-elle désormais abordée par les 28 ou 27 pays?

 

Existe-t-il un espoir de voir, enfin, Mme Mogherini exprimer une position commune ex ante sur des sujets où l'Europe doit faire entendre sa position de manière forte, et non plus ex post pour tenter d'exprimer une position médiane, affaiblie par la polémique et le chacun pour soi dans la résolution des tensions diplomatiques? Quelle position défendez-vous dans ce domaine?

 

Le chemin d'une parole commune et forte de l'Europe est-il sur le point d'être tracé ou, pour paraphraser Staline – excusez-moi de la référence –, va-t-on devoir dire "l'Europe, combien de divisions" entre les différents États qui la composent, combien de positions différentes quand elles ne s'opposent pas?

 

08.02  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma première question va dans le même sens que celle de mon collègue Flahaux dans la mesure où je m'interroge également quant à la réaction éventuelle de notre pays face à l'appel des Autrichiens de défendre une position unanime à l'égard de la tenue (ou non) de manifestations électorales – ce qui selon les interprétations pourrait être considéré comme une ingérence dans la souveraineté des États européens –, quant à savoir pour quelle raison une telle position n'avait pas pu être dégagée et quant au fait de savoir s'il y a toujours un intérêt à discuter de ce genre de phénomène qui risque de se représenter encore à l'avenir.

 

Monsieur le ministre, ma deuxième question concerne la Turquie et a trait à la violation des droits de l'homme dans le sud-est de ce pays. En février dernier, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a publié un rapport sur les accusations de destructions massives, d'assassinats et d'autres graves violations commises dans le sud-est de la Turquie, ce qui représente plus de quatorze provinces, depuis juillet 2015.

 

Ledit rapport relate également les violations commises lors d'opérations dirigées par les forces gouvernementales dans plus de trente villes et districts. Durant cette période, plus de 335 000 personnes, principalement kurdes, ont été déplacées et plus de 2 000 personnes ont été tuées lors d'opérations de sécurité. En outre, le rapport détaille des disparitions forcées, des assassinats et des destructions massives de biens privés ou culturels.

 

Monsieur le vice-premier ministre, avez-vous connaissance dudit rapport? Au regard du contexte actuel et de la tenue du référendum le 16 avril prochain, quelle influence aurait, selon vous, un renforcement des pouvoirs du président Erdogan sur la situation des droits de l'homme dans le sud-est de la Turquie? Quelle est la position ou l'appréciation de la Belgique sur ces violations commises?

 

08.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, lors des débats en séance plénière jeudi passé, j'ai déjà eu l'occasion de revenir sur la position de la Belgique en ce qui concerne l'organisation de meetings électoraux liés au référendum turc, sur les amendements constitutionnels, ainsi que sur les propos inadmissibles visant les Pays-Bas ou l'Allemagne, qui ont encore été complétés ces derniers jours, en ce compris à l'égard d'une des membres du gouvernement belge. Le premier ministre a eu l'occasion de réagir très fermement à ce sujet.

 

En ce qui concerne les meetings, les grands principes qui régissent notre position ont déjà été rappelés. La liberté d'expression est une valeur fondamentale pour la Belgique et l'Union européenne. Elle doit prévaloir dans notre pays, et si possible, partout dans le monde. Á ce principe général, s'ajoute la nécessité d'assurer l'ordre public et la sécurité. Il revient aux autorités locales, avec l'appui des services de police, d'évaluer le risque de troubles à l'ordre public et de prendre les mesures nécessaires, notamment l'annulation éventuelle d'événements s'inscrivant dans le contexte de la campagne du référendum turc.

 

Ces principes ont conduit certaines communes à maintenir et d'autres à annuler certains meetings au référendum turc. Je ne dispose pas d'informations exhaustives sur tous les événements de cette nature planifiés ou organisés dans notre pays. Je puis cependant vous confirmer que plusieurs communes sont concernées, tant au Nord qu'au Sud du pays, ainsi qu'à Bruxelles. Les organisateurs sont des associations issues de la communauté turque de notre pays, liées à différentes tendances politiques, et donc pas exclusivement à l'AKP (Parti de la justice et du développement). Pour plus d'informations sur le nombre de communes concernées et le type d'événements organisés, je vous invite à interroger mon collègue le ministre de l'Intérieur. D'autres manifestations concernant la Turquie sont organisées indépendamment du référendum et sont autorisées ou non en fonction d'analyses de l'ordre public, effectuées par les services de sécurité, qui conduisent à une décision des bourgmestres.

 

Selon une note verbale, transmise par l'ambassade de Turquie, le nombre de participants au référendum en Belgique est estimé à 63 000 personnes dans les bureaux de vote au sein du consulat général de Turquie à Bruxelles et à un nombre similaire dans les bureaux de vote qui seront ouverts à Anvers.

 

Nous pouvons regretter l'absence de position commune européenne sur l'organisation de meetings. Elle s'explique du fait de la responsabilité de chacun des États membres concernés, de sa législation nationale et de son évaluation au regard de la situation qui prévaut à l'intérieur de ses frontières. Il n'est pas possible d'adopter une position réellement commune européenne sur le sujet, d'autant que cela ne concerne qu'un nombre restreint d'États membres. Il est évident que les échanges sur le sujet ont eu lieu, entre partenaires européens, et qu'ils se poursuivent au niveau des ministres, notamment en marge de récents Conseils, et au niveau des administrations.

 

J'ajoute – mais c'est une remarque que j'ai souvent formulée auprès de collègues – que pour dégager une position commune, il serait évidemment préférable qu'avant de prendre une quelconque décision, une première concertation intervienne. Si un État membre prend une décision puis demande une position commune, il ne s'agit plus vraiment d'un dialogue, il ne s'agit plus vraiment d'une discussion ouverte. Cela pose aussi un peu le problème de la manière d'organiser cette concertation. Je préférerais que nous soyons tous exactement sur la même ligne, si nous avions les raisons d'aller dans ce même sens. J'ai rappelé les règles qui régissent notre comportement en matière de meetings électoraux.

 

Si les positions divergent dès lors sur l'opportunité d'autoriser ces meetings et les modalités selon lesquelles ceux-ci sont dans certains cas annulés, il existe en revanche une unanimité au sein de l'Union européenne pour qualifier d'"inacceptables" les propos adressés à certains États membres. Cette unanimité existe aussi pour appeler à la désescalade. Je m'en suis moi-même fait l'écho la semaine dernière par voie de communiqué et en séance plénière de la Chambre.

 

Il semble cependant que ces appels au calme n'aient pas été entendus, si l'on considère les propos tenus encore ce week-end en Turquie. La situation devient de plus en plus préoccupante, non seulement dans le contexte de la campagne du référendum, mais bien plus largement en ce qui concerne les relations entre l'Union européenne et la Turquie.

 

Plusieurs rapports récents des organes du Conseil de l'Europe et des Nations unies nous informent de l'ampleur des atteintes aux droits de l'homme et du recul de l'État de droit en Turquie. Les violations des droits de l'homme que vous évoquez dans le sud-est de la Turquie, madame Jadin, nous préoccupent depuis longtemps, particulièrement depuis la reprise du conflit armé en juillet 2015.

 

Mes services ont pris connaissance du rapport du bureau du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, auquel vous faites référence. Ce rapport nous fournit une information objective et de qualité sur la situation des droits de l'homme dans le sud-est de la Turquie. L'analyse confirme les inquiétudes prononcées par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, dans le cadre d'un mémorandum qu'il avait rédigé à ce propos fin 2016, faisant suite à ses deux visites en Turquie en avril et septembre 2016. Ce genre de contribution doit alimenter un débat avec le pays concerné et conduire à la prise de mesures appropriées pour répondre aux inquiétudes formulées, faire cesser les violations des droits de l'homme sur le terrain et assurer que les victimes de violations soient entendues et réhabilitées le cas échéant.

 

Nous espérons qu'Ankara verra les choses de la même façon. Étant donné les derniers développements, je ne pense pas qu'il soit réaliste de s'attendre à ce que cette discussion puisse être initiée de manière sereine en amont du référendum du 16 avril, mais je continue de nourrir l'espoir que nous pourrons aborder le sujet dans les semaines suivant cette date. Il est indispensable qu'Ankara respecte ses engagements internationaux en matière de droits humains, tant dans le cadre onusien que du Conseil de l'Europe.

 

La Belgique continuera à mettre l'accent sur ce point aux côtés de ses partenaires européens mais aussi à d'autres horizons. Dans ce cadre, nous espérons, entre autres, voir les autorités turques autoriser un meilleur accès des équipes du bureau que je viens d'évoquer en matière des droits de l'homme mais aussi aux autres interlocuteurs onusiens à la zone concernée, comme spécifié dans les conclusions du rapport. Cela a été rappelé plusieurs fois, y compris en bilatéral, aux autorités turques. C'était d'ailleurs un engagement pris par le ministre turc en charge des Affaires européennes lors des premiers contacts que nous avions eus après l'été dernier à Bratislava.

 

J'espère que la situation pourra évoluer mais, je le répète, les déclarations qui sont formulées ces derniers temps à Ankara sont totalement inacceptables. On a encore eu l'occasion de le rappeler, non seulement à propos des Pays-Bas ou de l'Allemagne, par exemple, mais aussi à l'égard d'un membre du gouvernement belge. Ce qui se dit encore ces dernières heures ne semble pas aller dans la voie de l'apaisement. Mais nous faisons la distinction entre la tenue d'un certain nombre de réunions et les propos qui, malheureusement, sont proférés pendant cette période de pré-référendum à Ankara.

 

08.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il est vrai que la situation est particulièrement complexe. On sait qu'il faudrait presque y ajouter une autre problématique des réfugiés qui nous empêche d'agir comme on le souhaiterait véritablement. C'est clair. C'est extrêmement frustrant parce que la Turquie est un pays, au-delà de son intérêt touristique et autres, qui longtemps a été un modèle. C'est un pays largement musulman où les femmes avaient acquis un rôle extrêmement important. Je rappelle que 25 % des professeurs d'université sont des femmes, ce qui est loin d'être le cas dans tous les pays d'Europe. C'est donc vraiment "bisquant" de voir que M. Erdogan – excusez-moi du terme qui n'est pas très diplomatique – adopte une telle attitude.

 

Mais au-delà des déclarations totalement inacceptables à l'encontre de la chancelière allemande ou du premier ministre néerlandais, il est clair qu'il y a aussi d'autres paramètres. Quand on voit que, dans cette campagne, circulent des dépliants présentant le croissant musulman qui doit lutter contre la croix, j'ai l'impression d'être revenu à des temps immémoriaux et inacceptables.

 

C'est semblable à la campagne de Wilders, mais en sens inverse.

 

Dans cette perspective, je comprends qu'il faille faire preuve de diplomatie dans la mesure où il est presque aussi peu manipulable que Trump – et j'assume mes propos, qui ne sont pas ceux du ministre. C'est donc extrêmement délicat.

 

Je remercie M. le ministre pour ses réponses et cède à présent la parole à mon éminente collègue.

 

08.05  Kattrin Jadin (MR): Merci, cher collègue.

 

Monsieur le ministre, que puis-je ajouter, sinon que cette situation est particulièrement inquiétante au vu de tous les enjeux en présence et compte tenu de la manière dont nous souhaitons véhiculer les valeurs démocratiques dans nos pays. Si j'entends ou vois, à travers différentes émissions d'information, que les élections ou même que les référendums se gagnent souvent grâce aux ressortissants européens d'origine turque, je me pose des questions sur la diffusion de nos valeurs démocratiques, y compris chez nous. C'est évidemment préoccupant.

 

Bien entendu, et vous avez tout à fait raison, monsieur le ministre, la liberté d'expression doit être garantie. Et elle est totale en Belgique, pour peu qu'on respecte l'ordre public.

 

J'entends qu'il sera difficile d'aborder le problème dans le sud-est de la Turquie. Je souhaite évidemment beaucoup de courage à M. le ministre pour qu'il puisse peser de tout son poids et faire valoir ses arguments, que je sais toujours très pertinents.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les violences sexuelles commises par des membres de l'ONU" (n° 17116)

09 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "seksueel geweld door VN-personeel en -militairen" (nr. 17116)

 

09.01  Kattrin Jadin (MR): Un site d'information français a récemment remis en question la procédure disciplinaire interne à l'ONU et relative au traitement des abus sexuels. Il affirme que les règles, pourtant claires, sont largement bafouées sur le terrain par les militaires agissant sous le drapeau onusien. Les soldats enivrés par la sensation de toute puissance mais aussi le racisme latent mettraient à mal le règlement de l'Organisation des Nations unies.

 

Les faits sont rapportés dans plusieurs pays comme la Bosnie, le Timor oriental, le Cambodge et la Guinée ainsi que plus récemment Haïti et la République centrafricaine. Néanmoins, ledit journal précise que, sur la période étudiée allant de 2008 à 2013, c'est bien la République démocratique du Congo qui connaît le plus de viols dont un tiers sur des mineurs.

 

Monsieur le ministre, votre département a-t-il eu connaissance dudit article? De même a-t-il pu prendre connaissance du rapport remis par l'Organisation des Nations unies sur les abus commis? En République démocratique du Congo, pays suivi par votre département, des faits similaires ont-ils été rapportés? La Belgique compte-t-elle appuyer une position auprès de ladite organisation réclamant des sanctions effectives plus sévères contre les militaires ou le personnel ayant commis des violences sexuelles?

 

09.02  Didier Reynders, ministre: Madame Jadin, il n'a pas été possible à mes services, sur la base des éléments que vous avez fournis, d'identifier l'article de presse auquel vous vous référez. Si vous avez plus de précisions sur cet article, je les communiquerai. Je peux néanmoins indiquer que le secrétaire général des Nations unies publie chaque année un rapport consacré à la question des abus sexuels commis par du personnel servant sous la bannière de l'ONU.

 

Le dernier rapport en date a été publié le 28 février dernier. Il porte la cote A71818 et couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ce rapport indique que sur l'ensemble de l'année 2016, 145 allégations d'exploitation et d'abus sexuels ont été recueillies: 65 concernant du personnel civil des Nations unies et 80 visant du personnel en uniforme. Sur ces 145 allégations, 103 visent des membres du personnel des missions de maintien de la paix et des missions politiques spéciales. S'agissant de la République démocratique du Congo, le rapport fait état pour 2016 de 19 allégations d'exploitation et d'atteintes sexuelles: 5 impliquant du personnel civil et 14 du personnel en uniforme.

 

La promotion des droits des femmes et particulièrement la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité de la politique étrangère belge dans les enceintes onusiennes, notamment à l'Assemblée générale (cinquième et sixième commission, Comité spécial des opérations de maintien de la paix).

 

Notre pays plaide pour la tolérance zéro face aux abus sexuels commis par des membres du personnel onusien. À cet égard, la Belgique appuie pleinement les efforts du secrétaire général et soutient la détermination de celui-ci à lutter contre ce fléau intolérable. La nomination, l'an passé, par M. Ban Ki-moon, d'une coordinatrice spéciale pour l'amélioration de la réponse de l'ONU à l'exploitation et aux abus sexuels, constitue un développement très positif.

 

La Belgique soutient par ailleurs la stratégie proposée par le nouveau secrétaire général Antonio Guterres, dans son dernier rapport visant à mettre fin à l'impunité et à donner priorité aux droits et à la dignité des victimes. À l'instar du secrétaire général, j'estime en outre crucial de promouvoir un meilleur équilibre dans la proportion de personnel féminin et masculin dans les opérations de maintien de la paix et dans le missions de politique spéciales. Faire progresser la parité contribuera à faire reculer les abus. Ces abus sont évidemment d'autant plus inacceptables qu'ils sont commis par des responsables envoyés par les Nations unies sur le terrain pour, en principe, apporter la paix et garantir la sécurité aux populations civiles.

 

De voorzitter: Ik noteer dat er geen repliek is.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Collega Maingain is verwittigd. Als hij tegen het einde van de vergadering niets laat horen, vervalt zijn vraag nr. 17128.

 

10 Question de M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la rencontre bilatérale du ministre avec le ministre des Affaires étrangères britannique" (n° 17134)

10 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de bilaterale ontmoeting van de minister met de Britse minister van Buitenlandse Zaken" (nr. 17134)

 

10.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je me permets de vous interroger concernant votre rencontre bilatérale avec votre homologue britannique, M. Johnson, à Bruxelles. À quelques jours du début des négociations en vue du Brexit - le 29 mars est cité -, j'imagine que vous avez discuté des modalités de celui-ci et de la future architecture des relations bilatérales entre la Belgique et le Royaume-Uni, tant sur le plan politique que socioéconomique.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous tout d'abord nous faire un débriefing de votre rencontre avec M. Johnson? Quelle est la position belge que vous lui avez exposée? Enfin, êtes-vous revenu sur les propos du ministre de l'Économie britannique qui avait déclaré que Londres n'hésiterait pas à modifier et à rendre le modèle économique et fiscal britannique plus attrayant et compétitif s'il n'obtenait pas l'accès au marché européen?

 

10.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Crusnière, j'ai rencontré le lundi 6 mars dernier mon homologue britannique, M. Boris Johnson, à l'occasion d'un dîner pour un contact bilatéral à Bruxelles au palais d'Egmont. Après un bref échange de vues sur la commémoration des trente ans du naufrage du Herald of Free Entreprise et sur la commémoration de la bataille de Passendaele qui aura lieu fin juillet, notre discussion a évidemment porté sur les négociations en vue du Brexit. Il s'agissait d'une discussion générale sur les modalités de retrait une fois la notification de l'article 50 actionnée. On nous a annoncé depuis que ce sera le cas le 29 mars 2017.

 

J'ai appelé à plus de clarté et de précision sur les desiderata britanniques quant aux futures relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, notamment en matière d'arbitrage puisque Londres rejette la compétence de la Cour de Justice dans la future relation. J'ai ensuite rappelé le point de vue que nous partageons au sein de l'Union européenne. J'ai indiqué qu'une fois la notification de l'article 50 actionnée, nous souhaitons démarrer les négociations sur la sortie de l'Union, ayant à l'esprit que des mesures de transition seraient nécessaires.

 

Mon interlocuteur a souligné combien le Royaume-Uni était désireux de voir l'Union européenne être un succès, mettant l'accent sur l'importance de développer un espace de prospérité européen. Il a régulièrement précisé - et pas seulement lors de cet entretien bilatéral - que la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne mais ne sortait pas de l'Europe.

 

Je vous laisse tirer les conclusions de cette déclaration. Elle pourrait vouloir dire que, par exemple dans le cadre de l'OTAN, nous allons continuer à collaborer avec la Grande-Bretagne. Outre le souhait britannique de ne plus appartenir au marché intérieur, mon collègue a indiqué l'importance de poursuivre notre collaboration en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, de défense, de politique de sanctions et de coopération sur le plan de la justice.

 

Les propos du ministre de l'Économie britannique n'ont pas été abordés. Il était surtout important de bien préciser le calendrier dans lequel nous voulons travailler: d'abord la négociation sur la sortie de l'Union et les mesures de transition, puis les relations futures. Même si on n'empêchera pas un certain nombre de réflexions sur le futur de nos relations pendant les premières négociations, M. Johnson n'est pas directement en charge de la négociation sur le Brexit. C'est M. Davis qui en a la charge. J'ai simplement tenté de reconfirmer le message avec le souci, maintes fois répété, de savoir comment vont désormais être gérées les relations à la frontière irlandaise. C'est aussi un sujet de débat. Si la libre circulation ne fait pas partie des relations futures, comment gérera-t-on cette frontière? Je n'ai évidemment pas reçu de réponse précise sur ce sujet.

 

10.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je remercie le ministre pour sa réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Mme Jadin transforme sa question n° 17135 en question écrite.

 

11 Questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la République démocratique du Congo" (n° 17136)

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo" (n° 17349)

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Democratische Republiek Congo" (nr. 17136)

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de politieke en de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo" (nr. 17349)

 

11.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je me permets de vous interroger au sujet des conclusions du Conseil des Affaires étrangères du 6 mars dernier auquel vous avez participé et qui a notamment évoqué la situation, qui reste très préoccupante, de la RDC. Vous et vos collègues avez demandé la mise en œuvre urgente de l'accord du 31 décembre, seul moyen d'obtenir une alternance démocratique et pacifique au pouvoir.

 

Ce processus devra également aboutir à l'organisation d'élections présidentielles dans le courant de l'année 2017, espérons-le! Les conclusions du Conseil de l'UE rappellent aussi que la situation reste très instable et est aggravée par une crise économique et budgétaire ce qui touche durement la population. La situation sécuritaire dans certaines régions du pays pose également question, car le risque de contagion n'est pas à exclure.

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais, dès lors, vous poser les questions suivantes. Dans ses conclusions, le Conseil des Affaires étrangères appelle à prendre des mesures complémentaires en matière de transparence et de gouvernance de la CENI. Avez-vous déjà discuté de la nature de ces mesures? Récemment, vous avez rencontré, entre autres, le président de l'Assemblée. Je l'ai aperçu et il m'en a parlé dans la foulée.

 

L'Union européenne va-t-elle proposer une série de mesures à prendre dans ce cadre? Si tel est le cas, pouvez-vous m'en dire davantage? En ce qui concerne le renouvellement du mandat de la MONUSCO, l'Union européenne appelle à doter la mission des moyens nécessaires, afin que cette dernière puisse mener sa mission à bien et puisse fournir un appui pertinent au processus électoral. Avez-vous déjà une idée de l'apport financier, voire humain et logistique que pourrait apporter l'UE? Qu'en est-il pour la Belgique? Enfin, pour ce qui relève de la préparation et du déroulement du scrutin présidentiel, l'UE est disposée à apporter son soutien, y compris financier, à condition bien évidemment que toutes les conditions requises soient réunies, à savoir un processus inclusif, des élections libres démocratiques et inclusives, le respect de la liberté d'expression, la liberté d'association ainsi que la liberté de la presse. Avez-vous évoqué, dans ce cadre, l'idée du financement par tranches dont nous avons déjà débattu ici?

 

11.02  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik verwijs ook naar de Raad Buitenlandse Zaken van 6 maart die toch wel heel interessante conclusies voortbracht. Ik verwijs ook naar het akkoord van 31 december 2016 dat door een breed politiek spectrum in Congo werd ondersteund en dat nog altijd niet is uitgevoerd. Daarnaast neemt de veiligheid in Congo af. Er wordt regelmatig bericht over buitensporig geweld tegen burgers, zowel in het centrum als in het oosten van het land. Dit blijft maar toenemen. Op 13 maart zijn twee experts van de VN, een Zweedse en een Amerikaanse, verdwenen.

 

Mijnheer de minister, wat is uw analyse inzake de veiligheidssituatie in het land?

 

De conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken waren zeer interessant in die zin dat de Raad ook pleit voor de uitbreiding van individuele sancties, niet alleen als het gaat over de schending van mensenrechten maar voor de allereerste keer ook tegen personen die een vredevol verkiezingsproces hinderen. De verlenging van het mandaat van MONUSCO zal deze maand worden besproken in de VN-Veiligheidsraad. Het rapport van de secretaris-generaal van de VN alsook de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken gaven aan dat dit mandaat versterkt moet worden om ondersteuning te kunnen bieden aan het verkiezingsproces en om de bevolking beter te beschermen tegen de verslechterende veiligheidssituatie. U gaf deze prioriteiten ook aan als antwoord op mijn plenaire vraag van 23 februari.

 

Welke ondersteuning geeft België momenteel aan de MONUSCO? Overweegt u ook om de ondersteuning van de internationale gemeenschap te versterken, zowel financieel, logistiek als in mankracht? Zijn er voorwaarden voor een verdere ondersteuning? Zo ja, welke?

 

De implementatie van het Sylvesterakkoord blijft achterwege. U hebt begin dit jaar ook gezegd dat het belangrijk is dat er een nieuwe eerste minister wordt aangeduid. Dat gebeurde vooralsnog niet. Ook Kabila past nog altijd vertragingsmanoeuvres toe door te zeggen dat er drie kandidaten moeten zijn, terwijl dat helemaal niet in het akkoord staat en de oppositie dus nog altijd geen overeenstemming heeft over drie potentiële kandidaten.

 

Wat is uw inschatting omtrent het aanduiden van de eerste minister?

 

11.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur Crusnière, je continue à suivre de très près la situation en RDC, notamment par de nombreux contacts dans la majorité et dans l'opposition. Comme nos principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux, nous sommes attachés à l'accord de la Saint-Sylvestre et nous nous inquiétons des retards dans la mise en œuvre de ce projet. Le statu quo menace la stabilité du pays et celle de la région. Les foyers de violence se multiplient. Il importe donc qu'un premier ministre, présenté par l'opposition, soit nommé dans les plus brefs délais pour activer les indispensables préparatifs électoraux et pour offrir des réponses aux défis pressants sur plusieurs fronts: sécuritaire, socioéconomique et autres.

 

J'ai fait passer ce message, la semaine dernière, au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Selon lui, il est possible d'avancer assez rapidement vers la conclusion d'un accord sur les arrangements particuliers et la désignation d'un premier ministre du rassemblement. Le maintien du gouvernement actuel n'est, en tout cas, pas tenable. Le Conseil de l'Union européenne du 6 mars a examiné la situation en RDC. Les conclusions présentent un message clair: il s'agit d'activer la mise en œuvre rapide de l'accord du 31 décembre, seul capable d'apporter la légitimité nécessaire aux institutions congolaises.

 

Notamment, il est demandé à la haute représentante Federica Mogherini de démarrer le travail préparatoire visant à adopter de nouvelles mesures restrictives individuelles. Ce travail est en cours sur la base de l'évolution du contexte politique global. Dans les jours et semaines à venir, nous serons amenés à nous prononcer à ce sujet. Dans ce contexte, la situation des droits de l'homme dans le pays sera un élément déterminant pour nous. La communauté internationale est fortement préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire, tout particulièrement dans la région du Kasaï, à la suite de l'inquiétante disparition de deux membres du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, ainsi que de leurs quatre accompagnateurs congolais.

 

Face aux informations convergentes faisant état de violation massive des droits de l'homme et du droit humanitaire dans cette région, notamment l'usage disproportionné de la force, des exécutions arbitraires et la découverte de fosses communes, nous plaidons avec nos partenaires européens pour l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante. Je l'ai rappelé aussi au président de l'Assemblée nationale, puisque la session de l'Assemblée allait s'ouvrir dans les jours suivants.

 

Ons land is ook zeer actief in het dossier over de vernieuwing van het MONUSCO-mandaat. Mijn speciaal gezant voor de regio van de Grote Meren is twee weken geleden naar New York gegaan om er contact te hebben met de belangrijkste gesprekspartners. Zelf zal ik vrijdag de SRSG Maman Sambo Sidikou ontvangen.

 

België verdedigt een duidelijke visie over die herziening. De MONUSCO dient een meer prominente rol te spelen in de uitvoering van het akkoord van 31 december, in de eerste plaats bij de organisatie van geloofwaardige verkiezingen vóór eind 2017. Om de geloofwaardigheid van het verkiezingsproces tegenover de bevolking en de internationale gemeenschap te herstellen, zal de MONUSCO die verkiezingen steviger moeten ondersteunen en helpen beveiligen, maar ook beter moeten monitoren en begeleiden. Wij zullen op alle niveaus in alle internationale contacten voor een dergelijke richting pleiten.

 

En ce qui concerne votre question sur le financement des élections, la Belgique continue d'insister au sein de l'Union européenne, mais également dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle résolution sur la MONUSCO, pour s'accorder sur les conditions à fixer afin de décider d'un appui. Si les modalités de financement n'ont pas été évoquées lors du Conseil, elles font, à ce stade, l'objet de discussions entre experts. Notre pays insiste, comme vous l'indiquez, sur la crédibilité du processus et sur une approche graduelle si les conditions sont remplies.

 

Il sera d'autant plus praticable d'en débattre si un nouveau gouvernement entre en fonction avec un nouveau premier ministre issu du Rassemblement.

 

Het tweede belangrijk aandachtspunt voor de MONUSCO is de bescherming van de burgers. In het bijzonder in de pre-electorale context zal de MONUSCO in staat moeten zijn om vlugger en flexibeler te reageren op de veranderende veiligheidssituatie, niet enkel in het oosten, maar in heel het land, met meer politie en civiele middelen. Daarbij zal de MONUSCO oog moeten hebben voor de veiligheid van specifieke categorieën van burgers die een bijzonder risico lopen, zoals politieke actoren, mensenrechten-verdedigers en journalisten.

 

Inzake de middelen die ons land in dat kader ter beschikking stelt van de MONUSCO, onderhoud ik contact met mijn collega’s bevoegd voor Landsverdediging en voor Ontwikkelings-samenwerking. Ons land zal de aanwezigheid van een tweetal militairen in Kinshasa en Goma alvast aanhouden. Inzake de financiële bijdrage aan de werkingskosten neemt ons land de bijdrage voor haar rekening volgens de voor ons land bepaalde verdeelsleutel. Daarnaast draagt ons land via Ontwikkelingssamenwerking bijkomend ook 1,1 miljoen euro bij voor het UNJHRO, het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties, in Congo.

 

Concreet, wij pleiten voor de integrale implementatie en uitvoering van de akkoorden van 31 december en voor een contact tussen de meerderheid en de oppositie, al dan niet via een mogelijk noodzakelijke bemiddelingsopdracht of een specifieke rol voor de CENCO, zoals eind vorig jaar. Wij wachten tot nu toe nog altijd op een eerste nieuwe stap in de uitvoering van de akkoorden van eind 2016.

 

11.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

11.05  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, wat de MONUSCO betreft, verdedigt België de juiste positie. De uitvoering van het akkoord van 31 december 2016 blijft onrustwekkend. Ik hoor hier nog altijd in de voorwaardelijke wijs spreken, om de CENCO opnieuw in te schakelen. Dat is een noodzakelijke stap. Ik heb af en toe contacten met leden van de oppositie. Daaruit blijkt dat er niet echt schot in de zaak komt, omdat Kabila handig gebruikmaakt van de verdeeldheid bij de oppositie over het aanduiden van een nieuwe eerste minister. Er mag hem niet te veel tijd meer worden gegeven, want anders belanden wij opnieuw in een glissement en komen er geen presidentsverkiezingen eind 2017.

 

Mijnheer de minister, ik weet dat België achter de schermen enorm veel druk uitoefent, ook via u. Het is noodzakelijk om tegen eind april 2017 een eerste stap te hebben gezet in de richting van een nieuwe regering en van het opstellen van een nieuwe verkiezingskalender.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le suivi de l'assistance consulaire à apporter à un citoyen belgo-marocain incarcéré au Maroc" (n° 17142)

12 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de follow-up betreffende de consulaire bijstand aan een Belgisch-Marokkaanse burger die in een Marokkaanse gevangenis zit" (nr. 17142)

 

12.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, c'est un sujet qui a déjà été beaucoup évoqué au sein de cette commission. En décembre 2015, nous avions échangé ensemble au sujet de la situation catastrophique dans laquelle se trouve un citoyen belgo-marocain actuellement incarcéré au Maroc. Ali Aarrass – c'est son nom – a été condamné, il y a plusieurs années pour "appartenance à un groupe ayant l'intention de commettre des attentats terroristes". Ali Aarrass était soupçonné à tort d'être un djihadiste proche d'Abdelkader Belliraj. Amnesty International, une organisation sérieuse, a estimé que cette condamnation s'était faite sur base d'aveux obtenus sous la torture.

 

Sa famille nous a livré des éléments récents. Ali Aarrass va mal. Son état de santé se dégrade à la suite de son transfert dans une prison où il est désormais soumis à un régime d'isolement 23 heures par jour, depuis plus de quatre mois. Il bénéficie d'une heure de sortie par jour, mais toujours seul. Il serait mal nourri et bénéficierait d'une dalle de béton en guise de lit. Il bénéficie d'un appel téléphonique de cinq minutes autorisé par semaine. Pourtant, aucun événement au cours de la détention de l'intéressé n'est cependant survenu qui pourrait expliquer ce transfert de prison et l'aggravation de ses conditions de détention depuis le mois d'octobre 2016.

 

Vous venez de faire un discours à l'occasion de la 34session du Conseil des droits de l'homme du 28 février dernier. Vous y avez affirmé très justement: "Il faut être aussi strict sur les droits de l'homme que sur le budget." Vous savez que là-dessus, nous vous suivons à 100 %.

 

Monsieur le vice-premier ministre, pouvez-vous me préciser les raisons invoquées par les autorités marocaines pour le transfert de ce ressortissant vers un autre lieu de détention? De quand datent vos derniers contacts avec votre homologue marocain à ce sujet? On sait que nous avons échangé ici sur des contacts précédents, mais j'aurais aimé savoir à quand remonte le dernier. Enfin, pourriez-vous me détailler les diverses initiatives que votre département a prises entre décembre 2015 et aujourd'hui, en termes d'assistance consulaire pour ce ressortissant belgo-marocain?

 

Présidente: Kattrin Jadin.

Voorzitter: Kattrin Jadin.

 

12.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Hellings, j'ai été interrogé à plusieurs reprises sur ce sujet.

 

Les autorités marocaines ne m'ont pas communiqué les raisons du transfert de la prison de Salé 2 à la prison de Tiflet 2. Je peux vous confirmer que l'État belge s'est soumis à l'obligation imposée par l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2014 de requérir du Maroc de permettre aux autorités belges de rendre hebdomadairement visite à M. Ali Aarrass et de s'entretenir avec lui à la prison où il purge sa peine.

 

Plusieurs notes verbales ont été envoyées aux autorités marocaines et plusieurs démarches ont été exécutées en ce sens. À la date du 28 juin 2016, le ministère marocain des Affaires étrangères a fait savoir par note verbale adressée à notre ambassade qu'une visite consulaire ne peut être accordée. C'est le message que j'avais reçu lors du dernier contact direct avec mon homologue marocain sur le sujet, le 21 octobre 2015. À chaque fois que la situation de cette personne a été évoquée, la réponse concerne systématiquement des faits de terrorisme ou liés au terrorisme qui ont été relevés à son encontre.

 

Nous continuerons à tenter des démarches consulaires, mais pour l'instant avec un refus du côté marocain. Au-delà de cela, nous n'avons pas vraiment d'autre possibilité d'action. J'attire aussi l'attention sur le fait que nous sommes interrogés régulièrement au parlement sur les mesures qui ont été entreprises pour demander le retour en Belgique d'autres personnes soupçonnées de faits de terrorisme. J'ai d'ailleurs transmis un dossier complet concernant un cas relatif à l'Irak à la commission d'enquête en charge de la Lutte contre le terrorisme.

 

Je rends simplement attentif au message qui nous est donné systématiquement par les autorités marocaines qui considèrent cette personne comme liée effectivement à une problématique de terrorisme.

 

12.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, par rapport aux informations que vous avez transmises à la commission d'enquête, nous sommes dans deux cas strictement différents. Il s'agit de considérer que du côté de l'Union européenne, l'incrimination terroriste est fondamentalement différente de l'incrimination terroriste du côté marocain. Nous avons des normes fondamentalement différentes en termes de droits humains. Il est de notoriété publique que le Maroc utilise très régulièrement l'incrimination terroriste pour enfermer ou surveiller des personnes qui sont des opposants au régime, ce qui n'est heureusement pas le cas en Belgique et dans l'Union européenne.

 

Il est incontestable que le ressortissant subit des traitements inhumains et dégradants. Je vous encourage vivement à plaider devant votre homologue marocain pour que nous apportions l'aide consulaire qui revient à ce ressortissant belge comme à n'importe quel ressortissant belge dans le monde entier et, en conséquence, que nous améliorions ses conditions de détention qui, semble-t-il et d'après les informations qui nous parviennent, sont particulièrement inquiétantes.

 

Président: Dirk Van der Maelen.

Voorzitter: Dirk Van der Maelen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de campagne CleanSeas" (nr. 17143)

13 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la campagne CleanSeas" (n° 17143)

 

13.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, op 22 februari heeft het United Nations Environment Program (UNEP), de ambitieuze Clean Seas-campagne gelanceerd met als doel de problematiek van de vervuilde wereldzeeën aan te pakken. Met name plastiek, dat een steeds groter deel van de oceanen verziekt, is een groot aandachtspunt voor UNEP.

 

In uw beleidsnota voor 2017 heeft u beloofd dat België zich resoluut zou inzetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Agenda 2030, beter bekend als de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). Met name de doelstellingen van SDG punt 14, het zuiveren van en bewaren van de levensvatbaarheid van de oceanen, staat expliciet in uw beleidsnota. Dat België één van de tien eerste landen was om de campagne Clean Seas te ondertekenen is een logische voorzetting van uw engagement zoals beschreven in uw beleidsnota. Maar het onderschrijven van dergelijke ambitieuze en noodzakelijke internationale campagne is lang niet voldoende om echt geloofwaardig impact te hebben op de verwezenlijking van de doelstellingen van de campagne.

 

Daarom, mijnheer de minister, zou ik u in verband met het ondertekenen van de Clean Seas-campagne enkele vragen willen stellen.

 

Hoe neemt u deze campagne actief op in het Belgische buitenlandse beleid? Is daar een financieel luik aan gekoppeld?

 

Is er overleg geweest met de kabinetten van andere ministers voor implementatie van de doelstellingen van de Clean Seas-campagne in eigen land? Zo ja, met welke kabinetten? Is er al iets op tafel gelegd? Zijn er al overeenkomsten? Indien niet, dan wordt het wel tijd dat er nu overlegmomenten komen. Als u hierover een overlegmoment organiseert, wanneer zal dit dan in werking treden?

 

13.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Pehlivan, de Clean Seas-Campagne, die in februari gelanceerd werd door het Leefmilieuprogramma van de VN, zal de komende vijf jaar focussen op de vervuiling in zee door microplastics. Deze vormen immers door hun grootschalige verspreiding en moeilijke afbreekbaarheid een langdurige belasting van rivieren, zeeën en oceanen. Aldus draagt deze campagne bij tot het bereiken van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling in het algemeen en van SDG 14 inzake de oceanen in het bijzonder. Zij sluit dus perfect aan bij mijn engagement tot een sterkere samenwerking met de kleine eilandstaten, in het bijzonder inzake milieubescherming en oceanen.

 

Dat ons land zich van bij de aanvang kon aansluiten bij deze campagne stemt mij dan ook erg tevreden. Deze beslissing werd genomen in overleg met verschillende van mijn collega’s, zowel federale als gewestelijke, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de doelstellingen van deze campagne. Tijdens COR Multi op 21 februari 2017 gaven onder meer vertegenwoordigers van de federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Marghem, federaal staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy, en Noordzee, de heer De Backer, en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, mevrouw Schauvliege, aan deze campagne mee te willen ondersteunen. Zij kunnen u meer informatie bezorgen over concrete maatregelen die zij in dit verband zullen ondernemen.

 

Zelf concretiseren wij ons engagement via acties als de workshop Healthy Oceans, Resillient Islands, die wij samen met de Intergouver-nementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO en van de FOD Leefmilieu van 7 tot 9 maart jongstleden organiseerden voor vertegenwoordigers van Small Island Developping States (SIDS) met het oog op de onderhandeling van een implementatieverdrag van het VN-Zeerechtverdrag inzake biodiversiteit in de hoge zee buiten nationale rechtsgebieden. Ook ambiëren wij een actieve rol tijdens de komende VN-Oceanenconferentie tussen 5 en 9 juni 2017, waarbij wij een side event zullen organiseren, samen met Tonga en World Animal Protection, met focus op de bescherming van de mariene flora en fauna in het opruimen van verloren of achtergelaten visnetten. Ik heb contact gehad met een vertegenwoordiger van een dergelijke ngo. Dat was tijdens mijn bezoek aan Sydney eind 2016.

 

Op korte termijn voorzien wij niet in een bijkomend financieel engagement ter ondersteuning van de campagne, omdat via de core bijdrage al in een aanzienlijke financiële ondersteuning wordt voorzien voor de werking van het VN-Leefmilieuprogramma als partnerorganisatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

 

Wij gaan hier dus mee door, eerst en vooral tijdens die conferentie in New York begin juni 2017.

 

13.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ook ik ben blij dat al een aantal stappen zijn ondernomen. Het is immers heel belangrijk, zoals u hebt aangehaald, dat er een recente studie is waaruit blijkt dat vijf miljoen flessen en bovendien nog eens acht miljoen ton plastic afval in de zee terechtkomen. Wij moeten beseffen welke schade dat veroorzaakt. Ik ben dus blij dat er een aantal initiatieven zijn.

 

Het is echter ook belangrijk dat er een vorm van samenwerking is, niet alleen op Vlaams niveau of op het niveau van de lokale overheid, die ook wel belangrijk zijn, maar ook op federaal niveau. U zou het kabinet van minister Peeters eens moeten aansporen om in het kader van Werk bij de plasticproducerende fabrikanten na te gaan hoeveel plastic elk jaar wordt geproduceerd. Ik geef een voorbeeld. Greenpeace vraagt al geruime tijd aan Coca-Cola de gegevens daarover, maar krijgt geen antwoord. Hoe kunnen wij de plasticvervuiling verminderen als wij niet eens weten hoeveel plastic de grootste producenten jaarlijks verwerken? Ik hoop dat wij binnen afzienbare tijd een zicht krijgen op de manier waarop het engagement, dat u hebt gegeven, zal worden opgevolgd.

 

Positief is ook, niet alleen vanuit België maar ook internationaal, dat, zoals u wel zal weten, Kenia, Oeganda, Kameroen, Tanzania en Ethiopië het gebruik van plasticzakken hebben verboden. Dat is dus positief.

 

Wij kunnen een voorbeeld nemen aan die landen, de meeste ervan zijn ook partnerlanden, en zelf ook initiatieven in België nemen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de spanningen tussen Rusland en Wit-Rusland" (nr. 17212)

14 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les tensions entre la Russie et la Biélorussie" (n° 17212)

 

14.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, het conflict in Oekraïne is sinds de annexatie van de Krim en de wankele wapenstilstand steeds meer bevroren geraakt. Rusland houdt heel sterk de controle en heeft daar een belangrijke troefkaart in handen.

 

Het lijkt er nu op dat de Russen een nieuw front hebben gevonden, namelijk Wit-Rusland dat al jaren bekendstaat als een bondgenoot van Rusland maar de laatste tijd toch wat openingen zocht naar het Westen. Dit gaf aanleiding tot een reeks spanningen met Rusland, die onder meer resulteren in een handelsoorlog waarbij Rusland de gasprijzen verhoogt waardoor de economische groei van Wit-Rusland onder druk komt. Er vinden ook protesten plaats in Wit-Rusland tegen president Loekasjenko. Er zijn een aantal parallellen te trekken met de situatie in Oost-Oekraïne. Het lijkt er sterk op dat Rusland zijn invloedssfeer in Oost-Europa aan het versterken is.

 

Mijnheer de minister, welke analyse maakt u van de situatie in Wit-Rusland? Wat is ons standpunt en dat van de EU over de evolutie van de spanningen tussen Rusland en Wit-Rusland? Op welke wijze kunnen wij eventueel bemiddelen tussen beide landen om de situatie te ontzenuwen? Welke rol speelt onze permanente OVSE-vertegenwoordiging daarin?

 

14.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Bellens, ten eerste, president Loekasjenko is bezig aan zijn vijfde mandaat en blijft de touwtjes stevig in handen houden. De mogelijke economische situatie en de rol van Rusland in het conflict in Oekraïne hebben ertoe geleid dat Wit-Rusland toenadering heeft gezocht tot de EU. De vrijlating van politieke gevangenen in 2015 heeft de opheffing van de meeste EU-sancties mogelijk gemaakt. De EU voert een kritische dialoog met Minsk in het kader van het oostelijk partnerschap dat sterk de nadruk legt op democratie en mensenrechten. Het land blijft hoe dan ook sterk afhankelijk van Rusland, dat nog steeds de voornaamste economische en politieke partner blijft. Zoals recent nog bleek uit de reacties op demonstraties tegen het decreet 3, waarbij werklozen financieel bestraft worden, blijft de ruimte voor vrijheid van meningsuiting en vergadering in Wit-Rusland beperkt.

 

Ten tweede, mijn ontmoeting met president Loekasjenko en mijn homoloog minister Makei hebben mij de gelegenheid geboden om naast bilaterale en regionale kwesties ook de situatie inzake mensenrechten aan te kaarten en inzonderheid te pleiten voor de afschaffing van de doodstraf. Ik heb ook het belang onderstreept dat wij hechten aan democratie en de rechtsstaat als voorwaarden voor een verdere toenadering tot de Europese Unie. Daarnaast heb ik ook verschillende Wit-Russische ngo’s ontmoet, wat mij toegelaten heeft om een realistisch beeld te schetsen van de toestand inzake mensenrechten. Ik heb verschillende vertegenwoordigers van de ngo’s gevraagd om meer individuele gevallen te identificeren. Dat gebeurde in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Europese Unie ter plaatse.

 

Ten derde, de relatie tussen Rusland en Wit-Rusland is er een van gemeenschappelijk belang. Beide landen blijven nauwe bondgenoten die echter regelmatig crisismomenten meemaken. Die zijn voor een deel te herleiden tot economische geschillen omtrent de prijs van het door Rusland geleverde gas of afspraken rond markttoegang maar ook door Minsk’s genuanceerde visie op de Oekraïense kwestie alsook de Wit-Russische wens tot toenadering tot de EU en het Westen.

 

Ten vierde, de spanningen tussen Wit-Rusland en Rusland die we momenteel meemaken moeten van dichtbij worden gevolgd. Naar analogie van de situatie in Oekraïne lijkt mij dat echter voorbarig en blijft het risico van een conflict gering. Ik heb in Minsk tegenover mijn gesprekspartners herhaald dat dialoog belangrijk is en dat deze plaatsvindt op alle niveaus, zowel op het bilaterale niveau met België als met de EU en/of via internationale organisaties zoals de OVSE. Ik wil nog zeggen dat ik een zeer goed contact heb gehad met alle gesprekspartners. Het is evenwel juist dat de vrees bestaat voor een evolutie zoals in Oekraïne. Ik zal de verschillende interventies van mijn gesprekspartners niet herhalen maar ik heb goed gehoord dat die vrees bestaat, de vrees dat er een zelfde evolutie zou plaatsvinden.

 

Ten vijfde, ik heb altijd herhaald dat het voor ons zeer belangrijk blijft om aan Moskou een duidelijke boodschap te sturen. Het moet mogelijk zijn een correcte en duidelijke relatie te hebben tussen Rusland en Wit-Rusland, maar ook tussen Wit-Rusland en de Europese Unie. U weet dat dit niet het enige geval is waar het zeer moeilijk is om tot dergelijke overtuiging te komen. In sommige gevallen hebben we het gevoel dat voor Moskou geldt dat men vóór of tégen Rusland is. Het is onze rol om meer en meer tot een dergelijk pleidooi te evolueren. Het moet mogelijk zijn dat Wit-Rusland correcte relaties kan onderhouden, niet alleen met Rusland, maar ook met de Europese Unie. Tot op heden hebben we gesteld dat Wit-Rusland eerst en vooral contacten en een partnerschap met Rusland heeft.

 

14.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, het lijkt er een beetje op dat Rusland echt de tactiek hanteert van asymmetrische oorlogsvoering en bewust regelmatig brandjes aansteekt aan de oostkant, om op die manier de invloedssfeer uit te breiden. Wij moeten daar met de EU tegen reageren om te vermijden dat er daar een hoop bevroren conflicten ontstaan die nooit opgelost raken maar die altijd blijven wegen op de politiek en de veiligheid in Europa.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de mandaten binnen de OVSE" (nr. 17213)

15 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les mandats au sein de l'OSCE" (n° 17213)

 

15.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in de OVSE zijn er momenteel een aantal belangrijke mandaten vacant of zullen dit in de nabije toekomst worden. Het betreft de mandaten van de secretaris-generaal van de OVSE, de High Commissioner on National Minorities, de Representative on Freedom of the Media en de directeur van het Office for Democratic Institutions and Human Rights.

 

Deze vier posten zijn sleutelposities voor het beleid van de OVSE en kandidaten moeten dus doordacht worden geselecteerd. Uiteraard kleeft aan de invulling van dit soort mandaten ook een politiek randje. Er moeten een aantal evenwichten worden bewaard en iedere OVSE-lidstaat moet zich kunnen vinden in de uiteindelijke keuze. De keuze zal de visie van de OVSE bepalen de richting die men in de toekomst wil uitgaan.

 

Ik heb de volgende vragen.

 

Wanneer moeten de verschillende vrijgekomen of nog vrij te komen mandaten worden ingevuld? Op welke wijze verloopt die selectieprocedure? Zal de invulling apart gebeuren of is er sprake van een koppeling als een pakket? Op welke wijze worden ons land en de EU in de selectieprocedure betrokken? Heeft ons land een voorkeur voor een bepaald profiel? Draagt ons land eventueel kandidaten voor? Waarom wel of niet? Over welke kandidaturen gaat het?

 

15.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Bellens, binnen de OVSE zijn er inderdaad vier belangrijke functies die vacant zijn of in de nabije toekomst vacant zullen worden.

 

Het mandaat van de huidige secretaris-generaal, ambassadeur Lamberto Zannier, loopt af op 30 juni 2017. Het mandaat van de directeur van het ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights, de heer Michael Link, loopt eveneens af op 30 juni 2017. Het mandaat van de vertegenwoordigster voor Vrijheid van de Media, mevrouw Dunja Mijatovic, is afgelopen op 10 maart 2017. Het mandaat van de Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden, mevrouw Astrid Thors, is afgelopen op 19 augustus 2016.

 

De selectieprocedure loopt voor elk mandaat afzonderlijk. Deze procedure volgt steeds een gelijkaardig schema: periode voor kandidaatstelling, hoorzitting met de kandidaten van de deelnemende staten, indien nodig met meerdere rondes, en ten slotte consultatie van het dienstdoend voorzitterschap (chairman in office) deze keer geleid door de vertegenwoordiger van de heer Sebastian Kurz, mijn Oostenrijkse collega-minister van Buitenlandse Zaken, met de delegaties voor het vinden van een consensus en een consensuele kandidaat.

 

Ons land wordt ten volle betrokken in de hoorzittingen, waar elke delegatie de mogelijkheid heeft om vragen te stellen in een afzonderlijk contact met de kandidaat; in EU-verband, waar sommige kandidaten zich nog eens extra komen voorstellen; en in de consultaties achteraf. Volgens de regel van consensus moeten immers alle 57 deelnemende staten akkoord gaan met de nominatie.

 

Voor ons is het vooral belangrijk om sterke kandidaten aan te stellen, gezien de uitdagingen waarvoor de OVSE als organisatie en de hele OVSE-regio momenteel staan. Dit geldt uiteraard voor de cruciale functie van secretaris-generaal, maar zeker ook voor de hoofden van de instellingen waarvan de onafhankelijkheid door bepaalde deelnemende staten in vraag wordt gesteld. Verder moet per functie uiteraard ook worden gekeken welke ervaring en expertise wenselijk is.

 

Ons land heeft voor de vier functies geen kandidaten voorgedragen.

 

Aangezien de selectieprocedures nog lopen en voor sommige functies ook de Belgische standpuntbepaling nog lopende is, kan ik u in dit stadium geen concrete informatie geven over de kandidaturen die wij zullen steunen. Ik heb enkel contact gehad met enkele collega's die een kandidaat hebben, onder andere in Minsk, Wit-Rusland en in Zwitserland.

 

Ik heb altijd gezegd dat het misschien een goede zaak zou zijn om eerst de secretaris-generaal aan te duiden en dan, in samenspraak met hem, de aanstelling van de andere functies te regelen. Het zou heel nuttig zijn om dat zo snel mogelijk te doen. Het is misschien de taak van mijn Oostenrijkse collega om dat te doen. Een eerste fase, met de benoeming van de secretaris-generaal, en dan in samenwerking met hem zo snel mogelijk de benoeming van de andere functies realiseren. Wij volgen de procedure.

 

Ik heb nog geen standpunt wat betreft de mogelijke steun van België aan de een of andere kandidaat. Op het einde van de procedure zullen wij een shortlist krijgen en zal het misschien mogelijk zijn daarover iets meer te zeggen.

 

15.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor het antwoord.

 

Zoals u zegt is het inderdaad niet evident om met 57 staten tot een consensus te komen voor een benoeming op een post. Dat blijkt duidelijk uit de functie van de High Commissioner on National Minorities die al sinds augustus 2016 vacant is. Blijkbaar is er daar nog geen vooruitgang geboekt. Desalniettemin meen ik dat het belangrijk is dat die mandaten ingevuld raken, zeker in deze geopolitieke situatie met de heersende onrust. Het is nu eenmaal de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het zou toch leuk zijn als dat daar dan ook zou lukken.

 

Er staan de OVSE nog enkele uitdagingen te wachten binnen de brede Europees-Atlantische regio. Ik blijf ervan overtuigd dat de rol van de OVSE als overlegplatform daar belangrijk is. Het is ook de enige plaats waar Rusland nog rechtstreeks mee dialogeert met de andere landen. Op de meeste plaatsen zitten ze immers aan de andere kant. Ik hoop dus dat het wel lukt. Misschien is het inderdaad een opportuniteit om eerst de secretaris-generaal te benoemen en dan de opening te maken om verder te gaan.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Question de M. Richard Miller au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'évolution inquiétante des Balkans" (n° 17226)

16 Vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de zorgwekkende evolutie op de Balkan" (nr. 17226)

 

16.01  Richard Miller (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, un article bien documenté publié récemment par La Libre Belgique sous le titre "Le retour de la haute tension dans les Balkans" évoque un redécoupage des frontières entre les États, les pays et les populations de cette région du continent européen.

 

Comme vous le savez, les accords de Dayton de 1995 ont entériné l'existence d'un État, à savoir la Bosnie-Herzégovine, composé de deux entités ethniques distinctes: la Fédération croato-musulmane et la République serbe de Bosnie. Cependant les ambitions nationalistes se sont réveillées au point de susciter de nouvelles interrogations sur un redécoupage éventuel. L'option du maintien des États pluriethniques pour assurer la convivance des populations semble devoir être revue, étant donné ce que certains appellent l'échec de l'intégration de la minorité serbe. À cela s'ajoutent les incertitudes quant à la politique qui sera celle de l'administration Trump; sans oublier que les nationalistes serbes espèrent un rapprochement avec la Russie.

 

La polémique autour de la demande de révision de l'arrêt rendu en 2007 par la Cour internationale de Justice disculpant Belgrade de sa responsabilité dans les crimes commis pendant la guerre risque aussi de ne pas rester sans conséquences. Il en va de même pour le débat autour de l'adhésion éventuelle de la Bosnie-Herzégovine à l'OTAN.

 

Monsieur le ministre, quelle est la lecture du gouvernement belge de cette situation, de ce regain de tension et des conséquences éventuelles? Comment l'Union européenne appréhende-t-elle le risque d'un engrenage conflictuel, ce d'autant que vient s'ajouter à cela le problème des returnees? En effet, il n'y a pas que la Belgique qui y soit confrontée. Des returnees sont également présents dans toute cette zone des Balkans, ce qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Par ailleurs, le risque existe d'un nouveau front avec la Russie.

 

Pour ce qui concerne l'Union européenne, il semble que la Grande-Bretagne devrait présider le sommet prévu pour les Balkans. Étant donné le Brexit, cela me semble quelque peu inapproprié. Quel est votre point de vue à cet égard?

 

Enfin, y a-t-il eu des tentatives de mise en œuvre et d'aides à la mise en œuvre, notamment européennes, d'un système fédéral, au sens où nous l'entendons dans un pays comme le nôtre, en Bosnie-Herzégovine?

 

16.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Miller, les Balkans occidentaux constituent un enjeu important de notre politique étrangère et de la politique d'élargissement de l'Union européenne. Les développements récents auxquels vous faites allusion nous rappellent que la stabilité de cette région n'est pas acquise. La perspective d'adhésion de ces pays à l'Union européenne est le moteur des réformes et un facteur stabilisateur dans la région. Il s'agit néanmoins d'un objectif à moyen, voire à long terme. Un engagement continu de l'Union européenne est donc nécessaire et pas uniquement en période de crise. À cet égard, je tiens à saluer les efforts déployés par la haute représentante et vice-présidente de la Commission, Mme Mogherini, qui a effectué une tournée dans la région et ouvert une discussion très éclairante lors du Conseil des Affaires étrangères du 6 mars dernier. Lors de ce débat, je l'ai encouragée à poursuivre ses efforts dans la région, surtout dans le contexte géopolitique que vous évoquez.

 

Permettez-moi de m'attarder sur la situation particulièrement inquiétante de quelques-uns de ces pays.

 

La normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo est inséparable des perspectives d'adhésion de ces deux pays à l'Union européenne. Les efforts de réconciliation doivent se poursuivre. Les surenchères nationalistes et les initiatives polémiques unilatérales, de part et d'autre, doivent cesser.

 

En ce qui concerne l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le pays semble s'enfoncer dans une crise politique inquiétante où la polarisation aiguë entre majorité et opposition, l'absence de formation d'un nouveau gouvernement issu des élections de décembre 2016, les risques de tensions interethniques détournent le pays de la nécessité de mettre en œuvre des réformes importantes.

 

En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, nous constatons là aussi que les postures nationalistes l'emportent sur l'agenda des réformes et l'objectif d'intégration à l'Union européenne. La rhétorique continuelle sur l'organisation d'un référendum en Republica Srpsca n'annonce pas, selon notre analyse, une prochaine sécession de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, mais révèle plutôt les tentatives de l'entité de peser sur le rapport de force entre les entités et l'État central afin de renforcer ses compétences. C'est certainement un jeu dangereux qu'il faut décourager. L'Union européenne a fait passer des messages clairs à cet égard.

 

La structure de ce pays est particulièrement complexe et nécessite la mise sur pied d'un mécanisme de coordination entre l'État central et les entités afin que le pays puisse s'exprimer d'une seule voix dans les matières européennes et déterminer des positions communes. La Belgique y contribue en organisant un séminaire à Sarajevo et Banja Luka les 5 et 6 avril prochains sur notre mécanisme interne de coordination entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions. On peut faire part d'une expertise qui s'est d'ailleurs encore enrichie ces derniers mois.

 

Vous évoquez le réveil des ambitions nationalistes, qui susciterait de nouvelles interrogations relatives à un redécoupage des frontières. De mon point de vue et de celui de l'Union européenne, ce n'est pas une option envisageable. Alors que ces pays ont reçu une perspective d'intégration à l'Union européenne, ce n'est pas l'agenda nationaliste qu'il faut encourager ni les vieux démons balkaniques qu'il convient de réveiller, mais bien les réformes internes pour plus de développement socioéconomique, plus de démocratie, plus de citoyenneté et plus d'État de droit.

 

Nous devrons revenir régulièrement sur la situation dans les Balkans lors de réunions du Conseil Affaires étrangères de l'Union européenne, parce que, comme vous l'indiquez, la stabilité n'est pas garantie. En outre, il faut pouvoir être présent, pas seulement dans les périodes de tension et de crise, mais de manière permanente en vue de forcer les réformes internes qui permettront à moyen et long terme de débattre d'autres adhésions à l'Union européenne, comme cela a déjà été le cas pour plusieurs pays de la région.

 

Le président: Collègue Miller, souhaitez-vous répliquer?

 

16.03  Richard Miller (MR): Monsieur le président, ce ne sera pas vraiment une réplique. Il s'agira plutôt de remerciements adressés au ministre pour ses réponses et pour l'attention qu'il porte à une situation inquiétante. L'Histoire l'a prouvé, cette zone est particulièrement dangereuse pour la stabilité européenne. Les réponses de M. le ministre me satisfont pleinement et rappellent la vigilance qui est de mise.

 

J'ignorais complètement l'organisation de la rencontre des 5 et 6 avril, au cours de laquelle notre pays pourra mettre en avant son expertise et son expérience d'un fédéralisme qui s'est développé pacifiquement. Je vous remercie aussi, monsieur le ministre, de vous montrer très volontariste à cet égard.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vragen nrs 17227, 17232 en 17233 van mevrouw Jadin worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

17 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Montenegro" (nr. 17254)

17 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation au Monténégro" (n° 17254)

 

17.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, Montenegro is de laatste tijd in de ban van een conflict in het Montenegrijnse Parlement. Het betreft beschuldigingen van verkiezingsfraude door de belangrijkste oppositiegroep, Democratisch Front, aan het adres van de meerderheid. Ondertussen boycotten 39 parlementsleden de werkzaamheden van het Montenegrijnse Parlement. Mogelijk wordt de voor mei dit jaar verwachte toetreding van Montenegro tot de NAVO daardoor in het gedrang gebracht.

 

Enkele weken geleden verwees ik er reeds naar in een andere vraag. Er is het incident van 20 Serviërs en Russen die blijkbaar van plan waren om actie te voeren om Montenegro te destabiliseren. Deze personen werden door Servië aan de grens verhinderd om Montenegro binnen te komen. Volgens sommige bronnen werden deze activisten gesteund door Rusland, dat deze beschuldigingen uiteraard van de hand wijst. De EU heeft gevraagd om het onderzoek naar die vermeende couppoging zo snel mogelijk te voeren om klaarheid te scheppen over de situatie.

 

Wat is de inschatting van de situatie door de bevoegde diplomatieke post? Wat is het standpunt van de regering en de Europese Unie over de huidige situatie in Montenegro?

 

Op welke wijze assisteren wij of eventueel de EU bij het onderzoek naar de vermeende couppoging en de beschuldigingen van verkiezingsfraude? Op welke wijze ondersteunen wij eventueel de OVSE?

 

Welk verband heeft de situatie in Montenegro met de spanningen in de bredere regio, waar collega Miller net naar verwees?

 

Hebt u zicht op de stand van zaken met betrekking tot de toetreding van Montenegro tot de NAVO? Blijft de verwachting van de ratificatie voor mei 2017 behouden?

 

17.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Bellens, de oppositiepartijen boycotten momenteel de werkzaamheden van het Montenegrijnse Parlement. Zij rechtvaardigen die beslissing door te verwijzen naar de beschuldiging van fraude bij de parlementsverkiezingen van oktober 2016, evenals de door de oppositie gelaakte manipulatie door de regering van de door u aangehaalde couppoging. Die toestand heeft trouwens ook geleid tot een boycot door de oppositie van de lokale verkiezingen in de tweede stad van het land.

 

De Europese Unie en België pleiten voor een dialoog tussen de twee partijen en moedigen de oppositie aan om terug te keren naar het Parlement en daar haar standpunt te verdedigen. De boycot draagt niet bij tot een oplossing van de situatie. De EU heeft ook een oproep gedaan tot de Montenegrijnse autoriteiten om een licht te werpen op de onregelmatigheden tijdens de verkiezingen en om transparant te communiceren over het onderzoek naar de couppoging. België biedt geen hulp in dat onderzoek. Het onderzoek is in de handen van een speciale aanklager in Montenegro.

 

Met betrekking tot de verkiezingsfraude heeft de waarnemingsmissie van de OVSE opgemerkt dat enkele onregelmatigheden plaatsgevonden hebben, maar dat die de geldigheid van de verkiezingen niet in vraag doen stellen. De OVSE heeft ook aanbevelingen geformuleerd en zal eventueel hulp bieden om die uit te voeren. Met betrekking tot de bijstand van België bij de OVSE verwijs ik u naar mijn antwoord op de vraag over de westelijke Balkan.

 

Wat het verband tussen de interne situatie en de regionale spanningen betreft, ben ik van mening dat de gespannen politieke situatie in de eerste plaats wordt verklaard door de interne politieke context in Montenegro, hoewel die spanningen soms versterkt worden door actoren van buiten de regio. Montenegro zal lid worden van de NAVO zodra alle bondgenoten het protocol voor de toetreding van Montenegro zullen hebben geratificeerd, wat vandaag dus niet het geval is. Ik hoop van harte dat de toetreding kan plaatsvinden vóór de speciale bijeenkomst van de NAVO in Brussel in mei. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen de Montenegrijnse vertegenwoordigers hoe dan ook aanwezig zijn in Brussel. Zij wonen overigens nu reeds alle NAVO-vergaderingen bij als waarnemer en worden nauw betrokken bij het intern overleg onder de bondgenoten. Dat was voor Montenegro ook het geval bij de vorige vergadering.

 

Het klopt, er zijn moeilijke besprekingen tussen de verschillende partijen in Montenegro, maar er is ook een zekere invloed van buitenaf.

 

17.03  Rita Bellens (N-VA): Dank u, mijnheer de minister.

 

Uw antwoord bevestigt wat ik dacht. Binnen Montenegro zullen wel wat spanningen zijn maar de invloed van een aantal externen is niet te onderschatten, meen ik. Het blijft superbelangrijk dat België en de EU alle moeite doen om de dialoog gaande te houden en om de spanningen op ons continent te verminderen. De oostflank van Europa staat op dit moment zwaar onder druk door interne spanningen in die landen. Dat houdt altijd een risico in.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

18 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Macedonië" (nr. 17255)

18 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en Macédoine" (n° 17255)

 

18.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, Macedonië bevindt zich in een precaire situatie sinds de verkiezingen van 11 december 2016 waarop indertijd werd aangedrongen door de EU. De regerende partij VMRO DPMNE werd verslagen, maar de Macedonische president Ivanov weigert om een coalitie van de grootste oppositiegroep met enkele Albanese partijen te erkennen, omdat hij vreest dat zo’n coalitie de Grondwet zal schenden en de territoriale integriteit van Macedonië zal bedreigen.

 

Concreet, vanuit conservatieve hoek is men erover bezorgd dat oppositieleider Zaev toegevingen heeft gedaan omtrent de erkenning van de Albanese taal en de rechten van de Albanese minderheid in Macedonië. Daardoor lopen de spanningen hoog op.

 

Mijnheer de minister, hoe schat u de situatie in Macedonië in? Wat is de inschatting van de bevoegde diplomatieke post? Welk standpunt nemen de regering en de EU in over de situatie in Macedonië?

 

Op welke wijze bemiddelen zowel ons land als de EU aldaar? Ondersteunen wij en de EU de OVSE-missie in Skopje?

 

Hoe schatten ons land, de EU en de OVSE de rol van Albanië en Servië in bij de huidige spanningen in Macedonië?

 

Wat is het verband tussen de situatie in Macedonië en de spanningen in de bredere regio, in de westelijke Balkan?

 

18.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Bellens, ik deel uw analyse van de precaire situatie in de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië (FYROM).

 

Nadat de partij van voormalig premier Gruevski als belangrijkste politieke kracht in het land uit de parlementsverkiezingen van december 2016 was gekomen, heeft president Ivanov aan de heer Gruevski een mandaat gegeven om een regering te vormen. Nadat de heer Gruevski mislukte in zijn missie, heeft president Ivanov geweigerd om een zelfde mandaat toe te vertrouwen aan de heer Zaev, de belangrijkste oppositieleider, ondanks het feit dat deze kon rekenen op de steun van een meerderheid van de parlementsleden. Als motief voor deze weigering riep de president in dat de heer Zaev in ruil voor steun toegevingen zou kunnen doen aan de verkozen Albanese partijen, wier eisen hij een gevaar acht voor de soevereiniteit en de eenheid van het land.

 

De Europese Unie, en België in het bijzonder, zijn van mening dat deze argumenten ongegrond zijn en oordelen dat de democratische regels moeten worden gerespecteerd. Dit wil zeggen dat de oppositie nu ook een kans moet krijgen om een regering te vormen. Ik stel ook vast dat zelfs indien de heer Zaev erin slaagt een regering te vormen, hij niet over genoeg steun zal kunnen beschikken om de Grondwet te kunnen wijzigen. Dit ontkracht dus ook het argument dat de eenheid van het land in gevaar zou zijn omdat een wijziging in de staatsstructuur alleen maar door een grondwetswijziging kan gebeuren. Dat kennen wij in België.

 

In het kader van de overeenkomst tussen regering en oppositie ondersteunde de Europese Unie tot maart 2016 een bemiddelaar, onze landgenoot de heer Vanhout. Sindsdien blijft de EU nog steeds zeer betrokken, met frequente bezoeken van de hoge EU-vertegenwoordigers, zoals uitbreidingscommissaris Hahn en, zeer recent nog, Hoge Vertegenwoordiger Mogherini. Met betrekking tot de bijstand van België aan de OVSE, verwijs ik naar mijn antwoord op uw vraag over de westelijke Balkan, ik zal dan meer zeggen in dat verband.

 

Ik heb geen reden om aan te nemen dat Servië of Albanië een invloed zouden hebben in de context van de interne spanningen in de FYROM. De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië bevindt zich immers in een regio vol uitdagingen. Nochtans zijn de problemen in dit land het gevolg van zeer specifieke interne omstandigheden. Externe invloed is altijd mogelijk, maar ter zake zijn er zeer veel spanningen tussen de verschillende partijen. De interne situatie is dus al zeer ingewikkeld.

 

18.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, de situatie in Macedonië is nog niet sterk veranderd. Op dit moment begint de tegenstand zich ook te organiseren langs een etnische lijn. Wij weten allemaal, de geschiedenis heeft ons dat geleerd met betrekking tot Joegoslavië, wat het resultaat kan zijn als er spanningen op die lijn beginnen op te komen. Wij weten waartoe dat kan leiden.

 

Ik ben inderdaad, net als u, een grote voorstander van het respecteren van de democratische regels en het oproepen van de politieke verantwoordelijken om aan te dringen op een uitkomst, een oplossing voor alle bevolkingsgroepen ter plaatse om uit de impasse te geraken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

19 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Nagorno-Karabach" (nr. 17258)

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het bevroren conflict in Nagorno-Karabach" (nr. 17335)

19 Questions jointes de

- Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation au Haut-Karabagh" (n° 17258)

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le conflit gelé au Haut-Karabagh" (n° 17335)

 

19.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, Nagorno-Karabach is een van de bevroren conflicten waarover ik het zopas had.

 

Sinds de wapenstilstand van 1994 wordt de regio geregeld opgeschrikt door opflakkeringen van geweld. De OVSE, meer bepaald de Minskgroep, is de bemiddelaar in het conflict en controleert de naleving van de wapenstilstand. Bij recente schermutselingen zijn vijf doden aan Azerbeidzjaanse zijde gevallen. De NAVO, de Minskgroep en de EU hebben de schending van de wapenstilstand al veroordeeld en onderstreept dat de Minskakkoorden moeten worden nageleefd. Escalatie is immers geen oplossing.

 

De medevoorzitter van de Minskgroep voor de VS, Richard Hoagland, is in het weekend van 10 maart afgereisd naar Azerbeidzjan om met de president van gedachten te wisselen over de situatie.

 

Mijnheer de minister, wat zijn de jongste ontwikkelingen in de situatie van Nagorno-Karabach? Welke evaluatie over de verantwoordelijkheid voor het jongste treffen maken de waarnemers ter plaatse? Wat is het standpunt van de regering en de EU over de situatie? Welke rol kunnen ons land en de EU spelen in de bemiddeling in het conflict?

 

Welke invloed heeft het recentste treffen tussen Azerbeidzjan en de door Armenië gesteunde troepen in Nagorno-Karabach op de uitwerking van het op 27 februari 2017 aangekondigde Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement tussen de EU en Armenië?

 

Welke inschatting maken wij met betrekking tot de opportuniteit om Armenië en/of Azerbeidzjan via bemiddeling in dat bevroren conflict te onttrekken aan de invloedssfeer van Rusland?

 

Welke rol kan de OVSE spelen in de bemiddeling van het conflict?

 

Hoe groot is de bijdrage van ons land in de financiering van de Minskgroep?

 

Welke contacten bestaan er tussen Rusland en de Euraziatische Economische Unie, waartoe enerzijds Armenië behoort en anderzijds de EU en de OVSE, met het oog op bemiddeling in het conflict en andere bevroren conflicten in Europa? Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen van die contacten?

 

19.02  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, het bevroren conflict dat maar niet opgelost raakt, is opnieuw ontdooid: er zijn weer opflakkeringen van geweld. Destijds heeft de Minskgroep het investigation mechanism voorgesteld, het vertrouwenwekkend mechanisme waarbij men vaststelt wie de oorzaak is van het verbreken van het staakt-het-vuren. Met name Azerbeidzjan lijkt dat niet te willen aanvaarden. Ik had u daar graag straks wat vragen over gesteld.

 

Ik verwijs ook naar de twee gebeurtenissen, waarnaar collega Bellens al verwees, namelijk recent, op 27 februari, de Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement tussen de Europese Unie en Armenië, waarin gestreefd wordt naar een vreedzame oplossing voor het conflict, en op 10 maart, het bezoek van de Amerikaanse ondervoorzitter van de Minskgroep Richard Hoagland aan Azerbeidzjan om de situatie te bespreken.

 

Hoe schat u de actuele situatie in? Wat zijn de jongste ontwikkelingen?

 

Wat is de Belgische positie inzake het herhaaldelijk afwijzen van het investigation mechanism, het vertrouwenwekkend mechanisme?

 

Hebt u informatie over de ontmoeting tussen Richard Hoagland en de autoriteiten van Azerbeidzjan? Welke initiatieven worden er door de Minskgroep verder ontwikkeld met de relevante actoren?

 

Welke andere mogelijkheden ziet u zelf? Hebt u ter zake recent contacten gehad met ambtsgenoten, onder andere uit Rusland of Turkije? Wat hebben zij aangaande het conflict gemeld?

 

Ten slotte, soms worden er bedreigingen in België geïmporteerd. Zo was er in november 2016 een toeristische voorstelling van Nagorno-Karabach in Tour & Taxis. Verschillende parlementsleden werden daarop uitgenodigd, maar ze werden door de ambassade van Azerbeidzjan gevraagd om daar niet aan deel te nemen. Acht u dat aanvaardbaar? Wat is uw reactie daarop?

 

19.03 Minister Didier Reynders: Sinds de vierdagenoorlog in april 2016 blijven de spanningen langsheen de contactlijn zorgwekkend hoog. De voorbije weken hebben grootschalige gewapende confrontaties tussen beide partijen plaatsgevonden. Elke partij beschuldigt de andere van de schendingen van het staakt-het-vuren. De waarnemers ter plaatse blijven oproepen tot kalmte, het onmiddellijk stoppen van de vijandelijkheden en het constructief samenwerken naar een vreedzame oplossing.

 

België steunt de inspanning van de covoorzitters – Frankrijk, Rusland en de VS – van de Minskgroep volledig, alsook hun oproep, nogmaals herhaald na de ontmoetingen in de marge van de veiligheidsconferentie in München om alomvattende onderhandelingen te herstarten teneinde een duurzame oplossing te vinden.

 

De drie covoorzitters hebben op 11 maart een bezoek aan Baku gebracht en zijn van plan om binnenkort naar Jerevan te reizen. De context ligt momenteel gevoelig bij de betrokken partijen. Er is de controverse rond de implementatie van de conclusies van de toppen van Wenen en Sint-Petersburg, de toenemende gewapende confrontaties en het recente niet-erkende grondwettelijk referendum in Nagorno-Karabach.

 

Rusland, als covoorzitter, is bijzonder actief in het dossier met recent afzonderlijke ontmoetingen met de Azerbeidzjaanse en Armeense hoge vertegenwoordigers in Moskou. Er bestaan geen dergelijke contacten tussen de Euraziatische Economische Unie, OVSE en EU over Nagorno-Karabach.

 

België draagt 3,42 % bij tot de begroting van het Minskproces in 2017.

 

De hervatting van de vijandelijkheden maakt voor de Europese Unie en voor België duidelijk dat er dringend opnieuw moet worden onderhandeld om een vredesoplossing te bereiken, een gewelduitbarsting met mogelijk regionale gevolgen te vermijden en een eind te maken aan het leed van de lokale bevolking. De Europese Unie en België spelen geen rechtstreekse rol bij de bemiddelingsinspanningen, maar steunen volledig de acties van de Minskgroep, meer bepaald via de heer Herbert Salber, de speciale EU-vertegenwoordiger voor Zuid-Kaukasus.

 

In de op 27 februari 2017 aangekondigde overeenkomst tussen de EU en Armenië wordt niet rechtstreeks gesproken over de toestand in en rond Nagorno-Karabach en de recente ontwikkelingen langs de contactlijn. De diepgaande bilaterale banden tussen de EU en Armenië en Azerbeidzjan zullen de EU wel de gelegenheid geven om te blijven aandringen op een vreedzaam akkoord onder toezicht van de Minksgroep.

 

Wat betreft de in België georganiseerde promotie-evenementen rond Nagorno-Karabach – overigens niet erkend door België en de internationale gemeenschap, Armenië incluis –, hebben mijn diensten aan zowel de Armeniërs als de Azeri’s duidelijk uitgelegd dat, ten eerste, België een rechtsstaat is waar de vrijheid van meningsuiting gegarandeerd is; ten tweede, België de zelfverklaarde entiteit Nagorno-Karabach niet erkent; en, ten derde, België alle partijen oproept om terughoudendheid aan de dag te leggen en het conflict niet op zijn grondgebied te importeren.

 

Voor de rest herhaal ik dat wij proberen om de betrokkenen aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar dat was al het geval gedurende het vorige Belgische voorzitterschap van de OVSE in 2006. Wij blijven inspanningen leveren om uit het bevroren conflict te geraken.

 

19.04  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Duidelijk is dat het conflict rond Nagorno-Karabach de relaties tussen beide landen blijft verzuren. Op elke OVSE-bijeenkomst ben ik er een weinig enthousiaste getuige van hoe zij mekaar bij manier van spreken bijna in de haren vliegen. Ik besef dat de onderhandelingen niet evident zijn, maar we moeten blijven inzetten op dialoog en rond de tafel plaats nemen, anders zal het nooit lukken.

 

19.05  Els Van Hoof (CD&V): Ik heb daar niet veel aan toe te voegen.

 

Er is weinig vooruitgang, integendeel, het gaat achteruit op het vlak van het leed van de bevolking en geweldconfrontaties. Misschien moet de crisis weer escaleren om opgelost te geraken. Het gebeurt dichtbij de Europese Unie. Het is geen goede zaak dat in een land dicht bij de grens van de Europese Unie dergelijk conflict heerst.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

20 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het bezoek van Federica Mogherini aan de westelijke Balkan" (nr. 17259)

20 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la visite de Federica Mogherini dans les Balkans occidentaux" (n° 17259)

 

20.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, mevrouw Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de EU, heeft begin maart de ronde van de Balkan gedaan. Zij heeft verschillende landen in de regio bezocht en op 6 maart heeft zij haar bevindingen van het bezoek gepresenteerd aan de EU-Ministerraad.

 

Zoals eerder is gezegd, blijven in de regio verschillende etnische spanningen aanwezig, die de dialoog tussen de EU en de westelijke Balkan beïnvloeden. Onder meer in Bosnië-Herzegovina blijven de deelstaten in onmin met elkaar leven, zoals recentelijk nog werd aangetoond door het conflict tussen de Bosnische president Izetbegović en president Dodik van de deelstaat Republika Srpska over de heropening van de genocidezaak in verband met de Bosnische oorlog. Ook weigerde de Macedonische president Ivanov de meerderheid te aanvaarden, probleem dat wij met de vorige vraag hebben aangekaart.

 

Welk standpunt bracht mevrouw Mogherini namens de EU over de problemen in de regio? Werd dat standpunt vooraf doorgesproken in de EU-Ministerraad? Welk standpunt nam ons land in tijdens de voorbereidende Ministerraad ter zake?

 

Op welke wijze werken ons land, de EU en de OVSE samen inzake bemiddeling bij de spanningen in de regio? Steunt België de OVSE-missie ter plaatse? Onder welke voorwaarden zijn ons land en de EU bereid de OVSE-missie in de regio extra te ondersteunen?

 

20.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Bellens, de Hoge Vertegenwoordiger nam het initiatief alle landen van de regio te bezoeken, vanuit de overtuiging, die ik met alle EU-partners deel, dat de westelijke Balkan van groot belang is voor de vrede en stabiliteit in Europa. Er is vandaag sprake van oplopende spanningen.

 

In navolging van haar bezoek agendeerde mevrouw Mogherini een debriefing en een discussie met de lidstaten tijdens de vergadering van de Raad voor Buitenlandse Zaken, op 6 maart.

 

Mevrouw Mogherini bracht de regio vooral een aanmoedigende boodschap. In 2016 werd duidelijk vooruitgang geboekt op het vlak van Europese integratie in het kader van de toetredingsonderhandelingen met Servië en Montenegro. Door een aanvang te nemen met de hervormingen van Justitie, die van cruciaal belang zijn voor de EU-kandidatuur van Albanië, en door een groeiende consensus kwam Bosnië-Herzegovina op de Europese agenda, wat leidde tot het indienen van een EU-kandidatuur in het voorjaar van 2016, een kandidatuur waarvan de Europese Commissie momenteel een voorafgaande technische analyse uitvoert.

 

Tegelijk zagen wij in het begin van 2017 een verontrustende toename van de interetnische en regionale spanningen, waardoor de federale structuur van Bosnië-Herzegovina al verscheidene malen onder druk kwam. Er vonden ook een aantal verontrustende incidenten plaats in de relaties tussen Kosovo en Servië, en de aanslepende politieke crisis in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië dreigt nu ook tot spanningen te leiden tussen de Slavische en Albanese bevolking. Ook sociaal-economisch blijven grote uitdagingen bestaan.

 

De Hoge Vertegenwoordiger speelt daarin een belangrijke bemiddelende rol. Het is evenwel ook belangrijk dat de EU zichtbaar blijft buiten die crisismomenten, zeker indien ook landen als Rusland en Turkije zichtbaar aanwezig blijven.

 

In het kader van de bespreking binnen de Raad Buitenlandse Zaken, en ook tijdens de daaropvolgende Europese Raad, werd bevestigd dat het perspectief van EU-toetreding de beste garantie op vrede en stabiliteit blijft die de EU kan bieden. Tegelijk moeten wij toegeven dat het geen kortetermijnperspectief is. De lessen uit de uitbreidingsgolven in het recente verleden leren ons dat een geslaagde EU-integratie slechts gebaseerd kan zijn op de strikte naleving van alle criteria en diepgaande en moeilijke hervormingen vereist.

 

Een zichtbaar en concreet engagement van de EU in de regio blijft ondertussen noodzakelijk. Dergelijke politieke contacten op hoog niveau dragen daar zeker toe bij. De EU en de OVSE spelen een complementaire rol in deze regio. Ook de OVSE volgt de actuele situatie in de westelijke Balkanlanden op de voet. Het feit dat de OVSE terreinmissies heeft in de meeste van deze landen is daarbij uiteraard van grote toegevoegde waarde. Zo bood OVSE-secretaris-generaal Zannier, op 9 maart op bezoek in Macedonië, de hulp aan van de OVSE met betrekking tot de instelling en de terreinmissie in Skopje op het vlak van de rechtsstaat, de verkiezingen, een democratisch bestuur en politiehervormingen.

 

Wij moeten in dat geval overigens ook de NAVO, als veiligheidsorganisatie, vermelden. Haar troepenmacht is in Kosovo een cruciale veiligheidsspeler in het land, naast de Kosovaarse politie en de EULEX-missie. Het is steeds zeer belangrijk om een goede samenwerking te hebben tussen de verschillende internationale organisaties in dat verband.

 

De Europese Unie voorziet in belangrijke financiële steun, door middel van de pre-toetredingsfondsen. Het IPA 2-programma, dat loopt van 2014 tot 2020, voorziet in ongeveer 7 miljard euro aan steun voor de regio van de westelijke Balkan, als geheel. Het instrument stelt tot doel fundamentele politieke en sociaal-economische hervormingen te ondersteunen, de capaciteit van de bedoelde landen te vergroten teneinde te voldoen aan de verplichtingen van een toekomstig EU-lidmaatschap, en de regionale integratie en territoriale samenwerking uit te bouwen door de infrastructuur te moderniseren en de rechtstaat en de democratische instellingen te versterken.

 

Binnen het IPA-programma zoekt de EU wel degelijk naar synergie met de OVSE, nog een mogelijke samenwerking tussen de twee instellingen. Zo voert de OVSE binnen de domeinen die haar eigen zijn, zoals democratie en mensenrechten, verschillende projecten uit die worden gefinancierd vanuit dit EU-budget, via indirect management. De OVSE-missies in de westelijke Balkan behoren reeds tot de grootste terreinmissies binnen de OVSE. In de huidige budgettaire context is er binnen de OVSE weinig ademruimte voor een consensus met 57 landen over bijkomende financiering van deze missies. Ons land draagt zijn aandeel bij aan het reguliere OVSE-budget, waarmee de terreinmissies in de westelijke Balkan worden gefinancierd. In het kader van de geldende begrotingsdiscipline worden momenteel geen extra budgettaire bijdragen overwogen. De financiering wordt wel voortgezet vanuit de Europese Unie.

 

Nogmaals, het is van groot belang om aanwezig te blijven in de regio. Wij hebben de laatste weken en maanden veel spanningen gezien, niet in één land, maar in veel verschillende landen in de westelijke Balkan.

 

20.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, de reis van mevrouw Mogherini is een belangrijk signaal geweest dat Europa met de regio begaan is en blijft, wat ook voor de bevolking erg belangrijk om weten is. Het is vooral niet wenselijk dat etnische spanningen in geweld overgaan. Daarvoor moeten uiteraard de nodige financiën worden uitgetrokken. Tegelijk is het belangrijk dat wij de klemtoon blijven leggen op waarden en normen zoals democratie, respect voor de rechtsstaat en vrijheid van vereniging en ondernemen. Ik hoop dat wij daarop blijven inzetten.

 

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoorden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 172292 van mevrouw Grovonius wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vragen nr. 17321, nr. 17322 en nr. 17323 van de heer Luykx worden op zijn vraag uitgesteld.

 

21 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het standpunt van de VS ten aanzien van het vredesproces in het Midden-Oosten" (nr. 17345)

21 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la position des États-Unis concernant le processus de paix au Moyen-Orient" (n° 17345)

 

21.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de Verenigde Staten zijn als lid van het kwartet samen met de Verenigde Naties, de Europese Unie en Rusland toonaangevend ten aanzien van de evolutie van het vredesproces tussen Israël en Palestina. Een kernpunt van dat vredesproces is het streven naar een tweestatenoplossing.

 

Tijdens een bezoek van president Trump kondigde hij aan niet langer te streven naar een dergelijke tweestatenoplossing, maar de finale oplossing over te laten aan wat Palestina en Israël zelf het beste achten. Dit is een onrustwekkende boodschap, waarbij men decennialange diplomatieke stappen om tot een oplossing te komen tussen Israël en Palestina opzijschuift.

 

Mijnheer de minister, ik heb dan ook de volgende vragen.

 

Wat is het standpunt van de Verenigde Staten ten aanzien van het vredesproces tussen Israël en Palestina? Wat is uw analyse van dit standpunt? Hoe ziet u dit evolueren?

 

21.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van Peteghem, tot nader order handhaven de Verenigde Staten de tweestaten-oplossing. President Trump ontmoette premier Netanyahu en sprak ook met president Abbas. De speciale VS-gezant voor internationale onderhandelingen, Jason Greenblatt, was vorige week voor het eerst in die regio voor een gesprek met Israël en met de Palestijnse Autoriteit. Hij heeft onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de president van de Palestijnse Autoriteit, de heer Abbas, ontmoet.

 

De gehele internationale gemeenschap heeft hetzelfde uiteindelijke doel voor ogen: de tweestatenoplossing en dus de oprichting van een onafhankelijke, soevereine, democratische en levensvatbare Palestijnse staat, die zij aan zij en in vrede en veiligheid met Israël leeft. Alleen een onderhandelde tweestatenoplossing zal duurzame vrede en veiligheid kunnen waarborgen waarnaar Israëli’s en Palestijnen streven.

 

De belangrijkste doelstelling, het kompas en het zwaartepunt van onze politiek, is en blijft de tweestatenoplossing. Die aanpak vormt de leidraad voor ons beleid in het VPMO. België is actief betrokken bij de concrete invulling ervan. De EU heeft het VPMO ook op de politieke agenda geplaatst. De Raad voor Buitenlandse Zaken bespreekt die kwestie regelmatig. Het stond op de agenda in januari en februari 2017. De Raad blijft de situatie op de voet volgen. Wij zullen dus, in nauwe samenwerking met onze Europese en andere partners, blijven bekijken hoe wij die doelstelling in de nieuwe omstandigheden kunnen bereiken.

 

Wij hebben ons standpunt ook herhaald tijdens ons bilateraal gesprek met vicepresident Mike Pence tijdens zijn bezoek aan België voor bilateraal contact en contact met de Europese Unie. Wij zullen dus ook pleiten voor een oplossing met twee staten.

 

21.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

De Europese Unie heeft inderdaad een belangrijke hefboom in handen om naar een vreedzame en duurzame oplossing te streven. Daarbij streven wij inderdaad naar een tweestatenoplossing. Ik ben blij dat u dat standpunt bevestigt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

22 Vraag van mevrouw An Capoen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de VN-financiering door de VS" (nr. 17368)

22 Question de Mme An Capoen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le financement de l'ONU par les États-Unis" (n° 17368)

 

22.01  An Capoen (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben blij dat ik ben blijven zitten. Het is nog net gelukt om mijn vraag te stellen.

 

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een enorme budgetwijziging voorgesteld voor de begroting voor diplomatie en USAID. De VS geven jaarlijks 10 miljard dollar uit aan de VN. Dat komt neer op 22 % van het algemeen budget en 28 % procent voor het peacekeepingbudget. Daarmee zijn de VS opnieuw de grootste donor van de VN.

 

President Trump zou maar liefst 28 % willen snoeien met een 25 %-plafond van alle fondsen voor VN-vredesoperaties. Dit is zeer alarmerend. De bezuinigingen zouden een ferme streep door de rekening zijn voor internationale vredesoperaties, vaccinatieprogramma’s, het monitoren van illegale nucleaire wapenprogramma's en vredesgesprekken. De plannen van Trump stoten op kritiek van zowel Democraten als Republikeinen. De vraag is dan ook in hoeverre de besparingsactie zal lukken. UN-ambassadeur Nikki Haley heeft al verkondigd dat ze niet gelooft in de slash-and-burnbesparingen, maar argumenteert dat de VS een vrij disproportionele bijdrage leveren in vergelijking met andere landen. Daarentegen zegt de Britse ambassadeur voor de VN dat de VS toch al een goeie deal voor de financiering van de VN hebben.

 

Mijnheer de minister, welke analyse maakt uw departement over de aangekondigde maatregelen? Denkt u dat president Trump dit door het Congres krijgt? Zo ja, wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor de VN? Ziet u mogelijkheden om dit te compenseren?

 

De heer Guterres heeft eerder een hervorming van de VN aangekondigd. Is een nieuwe verdeelsleutel voor de financiering ook mogelijk?

 

Kleine landen zoals België hebben baat bij een sterk multilateraal framework. Als deze besparingen erdoor zouden komen, ziet u eventuele gevolgen voor ons land en voor multilaterale organisaties?

 

22.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Capoen, het is niet de eerste keer dat een Amerikaanse administratie zich kritisch uitspreekt over de disproportioneel hoge bijdrage die de Verenigde Staten leveren aan het budget van de VN, een organisatie waarvan de stellingnames niet altijd sporen met de posities van Washington. Het is echter niet aan mij om te speculeren over de interne begrotingsprocessen van een ander land, in casu de Verenigde Staten.

 

Dit gezegd zijnde, kan meer in het algemeen het volgende worden gesteld.

 

De president dient een ontwerpbudget in, dat vervolgens door het Congres moet worden besproken teneinde in september een begroting te kunnen voorleggen. Het is onmogelijk te voorspellen wat het eindresultaat van de bespreking in het Congres zal zijn. Daarom wil ik ook niet ingaan op speculaties over de mogelijke gevolgen voor de VN en over alternatieve financiering. De huidige verdeelsleutel voor de verplichte bijdrage tot het reguliere VN-budget werd goedgekeurd na lange onderhandelingen in december 2015. Een aantal landen, waaronder China met iets minder dan 8 %, Rusland met iets meer dan 3 % en Brazilië met 3,8 %, zagen daarbij hun aandeel stijgen, terwijl het aandeel van de VS behouden bleef tot 22 %. De volgende gelegenheid om deze verdeelsleutel te heronderhandelen zal zich pas in 2018 voordoen. Ondertussen is het voor elke secretaris-generaal van de VN duidelijk dat een strikt budgetbeheer op basis van overeengekomen prioriteiten, zorgvuldige controle en transparantie geen optie maar een verplichting is.

 

De Belgische voorkeur voor een sterk multilateraal internationaal kader is geen vrijgeleide voor budgetontsporingen of wildgroei van mandaten. Elke internationale organisatie, dus ook de VN, moet zich concentreren op de centrale taken en ze op basis van de overeengekomen taken zo efficiënt mogelijk uitvoeren. België draagt traditioneel steeds bij tot de basisfinanciering van internationale organisaties, vertrekkende van een groot vertrouwen in de capaciteiten van de multilaterale diplomatie, om de basisopdracht correct te vervullen. De beste bijdrage die ons land aan het multilaterale systeem kan leveren, is ervoor te zorgen dat elk land dat vertrouwen bewaart. Dat zal hernieuwde inspanningen vergen, om uit te leggen waarom een multilaterale aanpak efficiënter is. Tegelijk moeten wij zowel nationaal als in EU-verband nog actiever bijdragen aan het vinden van multilaterale oplossingen en daardoor het bewijs leveren dat onze aanpak de juiste is.

 

Zoals voor andere punten, hebben wij ook dat aan vice-president Mike Pence herhaald tijdens zijn bilateraal bezoek aan Brussel.

 

22.03  An Capoen (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Natuurlijk moeten we een afwachtende houding aannemen omtrent de interne begrotingen van de VS en de acties van president Trump, maar misschien kan het geen kwaad om toch al in enkele alternatieve scenario’s te voorzien in het geval er effectief forse besparingen komen of als er na 2018 eventueel veranderingen komen in de verdeelsleutel.

 

We kijken uit naar de toekomst en we zien wat er zal gebeuren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.57 uur.

La séance est levée à 17.57 heures.