Commissie voor de Financiën en de Begroting

Commission des Finances et du Budget

 

van

 

Woensdag 22 maart 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 22 mars 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 15.04 uur en voorgezeten door de heer Eric Van Rompuy.

La réunion publique de commission est ouverte à 15.04 heures et présidée par M. Eric Van Rompuy.

 

01 Gedachtewisseling over de begrotingscontrole 2017 met de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude en de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij en toegevoegde vragen van:

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "het verslag van het monitoringcomité" (nr. 17187)

- mevrouw Griet Smaers aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "het rapport van het monitoringcomité" (nr. 17291)

01 Échange de vues sur le contrôle budgétaire 2017 avec le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et la ministre du Budget, chargée de Loterie nationale et questions jointes de:

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "le rapport du Comité de monitoring" (n° 17187)

- Mme Griet Smaers à la ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, sur "le rapport du Comité de monitoring" (n° 17291)

 

De voorzitter: Collega’s, ik heb maandag het initiatief genomen om onze commissie tijdens een gedachtewisseling de kans te geven een toelichting te krijgen bij de budgetcontrole 2017. Er zijn ook twee toegevoegde vragen van de heer Gilkinet en van mevrouw Smaers, die straks aan bod kunnen komen tijdens de bespreking.

 

Ik stel voor dat minister Wilmès en minister Van Overtveldt een korte toelichting geven bij de beslissingen van de begrotingscontrole. Er werd ook al een tabel rondgedeeld, die een toelichting geeft bij een aantal begrotingsposten.

 

Na de toelichting van de ministers stel ik voor dat elke fractie de kans krijgt om tussen te komen. Ik plak er geen duur op, maar meestal bedraagt de spreektijd vijf tot zeven minuten. Dan volgt er een repliek van de regering, waarna iedereen nog de kans krijgt om een aantal opmerkingen te maken.

 

Er is vanmorgen wel overeengekomen in de Conferentie van voorzitters dat de bespreking hier niet uitsluit dat er ook in de plenaire vergadering vragen kunnen worden gesteld over dit thema. Bepaalde fracties stelden de vraag of we deze zaak gingen ‘encommissioneren’. Neen, als er na deze bespreking nog vragen zijn, kunnen die ook gesteld worden in de plenaire vergadering.

 

De heer Calvo heeft het woord.

 

01.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): We hebben ondertussen de tabel met de cijfers ontvangen. We lezen vandaag in de krant echter dat het Planbureau ondertussen nieuwe prognoses heeft en inschat dat voor de begroting 2018 een inspanning van 6,5 miljard euro zal moeten worden geleverd. Om de gedachtewisseling te voeren met de volledige informatie voorhanden – want uiteraard hangt de begrotingscontrole samen met het bredere begrotingsperspectief – wil ik erop aandringen dat de ministers de analyses en vooruitzichten van het Planbureau met ons delen. Het zal u niet verbazen dat die informatie zal opduiken in dit debat. Ik zou als Parlementslid graag de volledige cijfers ontvangen, zonder die te moeten afleiden uit kranten of zonder er zelf naar op zoek te moeten gaan.

 

De voorzitter: Het staat de ministers vrij een toelichting te geven. Wat het Planbureau vandaag gezegd heeft, verbindt de regering natuurlijk nergens toe. Ik heb die tabellen gezien. Ze kunnen ook gebruikt worden in het debat en er kunnen natuurlijk vragen over gesteld worden.

 

01.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, si ce rapport existe et si monsieur le ministre, madame la ministre sont en possession de ce rapport, peut-on nous le transmettre séance tenante? J'imagine qu'il ne doit pas être trop compliqué d'en faire quelques photocopies, pour qu'on puisse disposer des chiffres du Bureau du Plan, de manière à pouvoir aborder cet échange de vues en parfaite connaissance de cause. Ma question est donc très claire et très explicite.

 

De voorzitter: Ik ben er niet zeker van, maar volgens mij ressorteert het Planbureau onder de eerste minister. Ik zal het verslag deze namiddag vragen. Blijkbaar was het elektronisch ter beschikking. Ik heb daar ook een artikel over gelezen in De Tijd. Ik zal het opvragen.

 

01.03  Karin Temmerman (sp.a): Het Planbureau ressorteert onder minister Peeters, bevoegd voor Economie.

 

De voorzitter: Wij zullen het aan minister Peeters vragen.

 

Het is voor mij misschien moeilijker om … (gelach)

 

01.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik vind het jammer dat ik zo’n humoristisch moment moet onderbreken met iets serieus.

 

Laten wij het nu niet formeel spelen. Mij interesseert het op dit moment echt geen bal wie de voogdijminister is van het Planbureau. Dit weekend heeft de regering een budgettaire hoerashow georganiseerd: alles is in orde, wij zijn goed bezig. Dan kunnen wij deze gedachte­wisseling niet beginnen vooraleer de analyse van het Planbureau over 2018 met ons gedeeld wordt. De heer Van de Velde vindt dat blijkbaar grappig.

 

01.05  Rob Van de Velde (N-VA): Ja, ik vind dat grappig.

 

01.06  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Op dat vlak is er in elk geval wel al de kracht van verandering, want als er in de vorige legislatuur nog een gat van 6,5 miljard was geweest, dan had de N-VA op de tafels gestaan.

 

Mijnheer de voorzitter, ik herhaal mijn vraag formeel. Ik wens dat beide ministers dat rapport met ons delen. Ik kan mij niet voorstellen dat zij dat rapport niet hebben, dat zou pas helemaal een probleem zijn. Ik wens dat beide ministers het met ons hebben over de vooruitzichten van het Planbureau die wij vandaag kunnen lezen en waaruit blijkt dat er nog gigantisch veel werk is.

 

De voorzitter: Ik heb dat artikel ook gelezen in de krant. Ik zal minister Peeters om dat rapport van het Planbureau vragen. Ik kan u trouwens zeggen dat de cijfers van het Planbureau geen rekening houden met de maatregelen van de budgetcontrole. Die houden daar geen rekening mee.

 

01.07  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Dan moeten wij er nog 500 miljoen bij doen.

 

De voorzitter: Laten wij een beetje serieus blijven. Ik heb de moed gehad — ik zeg wel de moed, want ik heb daarop deze middag kritiek gekregen in de Conferentie van voorzitters — om te zeggen dat het Parlement deze discussie eerst zou voeren in de commissie voor de Financiën en de Begroting. Daarvoor dient een parlement.

 

Wij gaan nu beginnen. De ministers zijn hier. Ik heb hen gevraagd om naar hier te komen. Zij zijn voorbereid. Iedereen kan interveniëren en zijn bedenkingen formuleren. Ik zal aan minister Peeters vragen om de studie van het Planbureau te krijgen. Die zal waarschijnlijk wel ter beschikking zijn van iedereen, vermits de kranten erover berichtten.

 

Laten wij thans eerst luisteren naar wat de regering beslist heeft, in welke context. Dan kan men eventueel repliceren. Ik zal proberen deze studie vandaag nog te uwer beschikking te stellen.

 

01.08  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, on peut quand même demander aux ministres s'ils sont en possession de ce rapport et, s'ils sont en possession de ce rapport, de nous le transmettre. Pourquoi nécessairement devoir demander au ministre de l'Économie? On peut le faire pro forma, mais si le rapport est déjà à leur disposition, on peut peut-être l'avoir, ce qui nous permettra peut-être de nourrir nos discussions. Je ne vois pas pourquoi on va s'encombrer d'une procédure…

 

Le président: On va attendre d'abord la réponse des ministres.

 

01.09  Ahmed Laaouej (PS): Peuvent-ils nous dire s'ils ont le rapport ou pas?

 

Le président: Ils vont donner une explication sur le contrôle budgétaire. Ils vont répondre à vos questions mais attendons d'abord le gouvernement puis vous avez la possibilité d'intervenir, de poser des questions… Personnellement, je m'engage à demander ce rapport au Bureau du Plan qui a fait des prévisions sur la base de mesures non encore prises en compte dans le contrôle budgétaire.

 

Mevrouw de minister, u heeft het woord.

 

01.10  Sophie Wilmès, ministre: Dank u mijnheer de voorzitter. Bonjour mesdames et messieurs les députés. Tout d'abord, effectivement, on vient ici avec plaisir vous expliquer les grandes lignes de l'accord politique intervenu samedi soir dans le cadre du contrôle budgétaire. Il marque le terme d'un processus de discussions de plusieurs jours. Il est vrai, vous le savez comme moi, que ce travail n'est pas fini pour autant. Nous devons encore travailler sur les notifications budgétaires, qui vont formaliser le cadre des décisions qui ont été prises. Ces notifications budgétaires sont toujours en voie de finalisation, et devront d'ailleurs ensuite être approuvées par le Conseil des ministres. Vous aurez donc compris que ce n'est pas encore le cas et c'est logique puisque nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour le faire.

 

Après cela, il appartiendra au SPF Stratégie et Appui, sur la base des données transmises par les différents départements, de confectionner les documents budgétaires qui seront déposés à la Chambre en vue de leur discussion et de leur vote. Ce sont ces documents-là qui font loi et aucun autre. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en débattre en long, en large, en travers et dans le détail, lors des discussions qui seront prévues pour l'ajustement budgétaire, au moment venu.

 

Ceci n'empêche pas d'aborder déjà la façon dont le gouvernement a travaillé dans le cadre de ce conclave.

 

Effectivement, en février, il y a eu une série de réunions bilatérales techniques qui ont été organisées entre mon cabinet et l'administration et l'ensemble des départements afin d'analyser les propositions budgétaires de ces derniers. L'objectif est bien de procéder à une actualisation des besoins, compte tenu des effets volumes et de nouveaux paramètres techniques.

 

Ces données ont ensuite été transmises au Comité de monitoring et tenant compte de cette actualisation et des nouvelles prévisions macroéconomiques, le Comité de monitoring a établi son rapport qu'il a rendu public le 10 mars 2017. Comme vous le savez aussi, il a fixé l'effort structurel à réaliser à 313 millions d'euros, dans le cadre de l'ajustement budgétaire qui ne sert qu'à rediriger le "bateau budget" dans la trajectoire que l'on s'est fixée.

 

Ter herinnering, bij de opmaak van de initiële begroting 2017 had de regering als doel gesteld een verbetering van het structureel saldo te bereiken van 1,2 % tussen 2015 en 2017. Als behoedzaamheidsmaatregel heeft de regering beslist een buffer of een veiligheidsmarge te behouden ten belope van 558,8 miljoen euro, voornamelijk om zich te beschermen tegen eventuele afwijkingen op het vlak van de verwezenlijking van de fiscale ontvangsten en zo te waarborgen dat onze doelstelling inzake het begrotingstraject wordt gehaald. Dat brengt de te leveren inspanning op 871,8 miljoen euro.

 

Zoals dat elke keer het geval is, heeft de nauwkeurige analyse van het rapport van het Monitoringcomité in de werkgroep geleid tot verschillende technische correcties en aanpassingen om in de lijn te liggen van de beslissingen genomen door de regering sinds de initiële begroting 2017 ten belope van 932 miljoen euro.

 

Daardoor is een begrotingsmarge van 60 miljoen euro vrijgekomen die wordt besteed aan Justitie, politie, de non-profitsector en het energietransitiefonds. Parallel hiermee heeft de regering in bijkomende middelen voorzien om het hoofd te bieden aan de asielcrisis, 232 miljoen in totaal, en de strijd tegen het terrorisme, 6,2 miljoen euro in totaal, die door de flexibiliteitsclausule buiten de begrotings­inspanning mogen worden gehouden.

 

Cet exercice budgétaire démontre que les mesures prises par le gouvernement portent également leurs fruits sur le plan budgétaire. Ainsi, par rapport aux prévisions initiales, la croissance pour 2017 a été revue à la hausse, passant de 1,2 à 1,4 %. Par ailleurs, le nombre de jobs a été adapté. Le Bureau fédéral du Plan, en juin 2015, tablait sur la création de 59 000 emplois en 2015 et 2016. Le même Bureau du Plan constate dans son budget économique de février dernier que ce sont 100 000 emplois qui ont finalement été créés sur la période, soit 40 000 emplois supplémentaires.

 

Nous ne pouvons que nous réjouir. Mais j'ai déjà entendu parler de triomphalisme. Nous n'y sommes pas du tout! Cet exercice-ci est bien de replacer le budget initial 2017 dans sa trajectoire. Il n'est pas question de 2018, ni de 2019. Il n'est pas question de nouvelles mesures ou de nouvelles politiques à mettre en place. Il s'agit d'un ajustement et j'aimerais que l'on comprenne ce que cela veut dire.

 

L'ajustement consiste à remettre les curseurs en place par rapport à ce qui avait été prévu. Nous pouvons effectivement nous réjouir d'avoir pu placer l'exercice dans sa trajectoire budgétaire. Mais l'initial prévoyait toujours un déficit structurel global de la Belgique à –1,11 % fin 2017, soit encore un peu moins de 5 milliards à réaliser d'ici 2018 pour l'entièreté de la Belgique. Ces montants restent valides. Ces montants n'ont pas disparu. Loin de nous l'idée de déclarer que l'équilibre budgétaire est atteint cette année. Tel n'est pas l'objectif de l'exercice!

 

Je vous ai parlé des chiffres pour la Belgique. Pour l'entité 1, soit les matières qui nous occupent principalement, à l'initial 2017, le déficit structurel était à 0,84 %. Vous vous en souvenez, puisque vous avez lu et, pour certains d'entre vous, voté le budget.

 

Si le budget reste dans les clous de la trajectoire que nous nous étions fixée, vous aurez compris que le chemin vers l'équilibre reste ambitieux. Dans cette optique, nous devons continuer à effectuer un monitoring sérieux pour nous assurer que le budget reste effectivement dans la trajectoire que nous avons décidée. Il est important de respecter ces engagements, entre autres envers la Commission européenne qui, comme vous le savez, nous observe et nous évalue.

 

J'imagine que le ministre des Finances va également faire un exposé introductif. Pour le reste, je serai ravie de répondre à vos premières questions, sachant que nous aurons encore l'occasion de débattre.

 

01.11 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, geachte commissieleden, de nodige bijsturing was dit jaar een stuk kleiner dan de afgelopen jaren en dit omwille van essentieel twee redenen: ten eerste, de verbetering van de economische parameters en, ten tweede, de buffer die, zoals u weet, op mijn initiatief werd aangelegd.

 

Enerzijds kennen we, als gevolg van de structurele hervormingen die de regering op diverse terreinen heeft doorgevoerd en nog zal doorvoeren, een hogere economische groei en vooral een hogere jobcreatie dan verwacht werd toen de begroting initieel werd ingediend. Ik verwijs onder meer naar het rapport van het IMF van eind vorige week dat ter zake heel duidelijk een aantal zaken naar voren heeft gebracht.

 

Anderzijds bleef de inspanning, zoals berekend door het Monitoringcomité, beperkt – 313 miljoen, zoals u weet – en dit mede dankzij de buffer van 749 miljoen, die in de initiële begroting vervat zat. Hoewel deze buffer initieel hoofdzakelijk was aangelegd om eventueel lagere fiscale ontvangsten op te vangen, is deze ook deels gebruikt om hogere uitgaven op te vangen. Deze buffer werd bij de opmaak van de begroting ingevuld met concrete, structurele maatregelen. De opbrengsten daarvan werden rechtstreeks meegenomen in de berekeningen van het Monitoringcomité.

 

De fiscale ontvangsten lagen in globo 253 miljoen lager dan de initiële begroting, maar als wij daarbij de fiscale afdrachten in rekening brengen en enkel kijken naar het gedeelte van de fiscale ontvangsten dat bestemd is voor de federale overheid, dan is er een negatieve bijstelling van 146 miljoen, wat 0,13 % van de totaliteit van de ontvangsten vertegenwoordigt.

 

Nous constatons à présent l'utilité de ce buffer et de la prudence dont nous avons fait preuve. Lors du conclave, le gouvernement a, dès lors, décidé, et Sophie Wilmès l'a déjà souligné, d'inscrire à nouveau un buffer, principalement affecté aux recettes fiscales, à concurrence d'un montant 558,8 millions, soit un peu plus de neuf douzièmes du buffer initial, ce qui est tout à fait raisonnable vu que nous sommes presque à la fin du mois de mars. Grâce à cela, nous respecterons la trajectoire budgétaire fixée en ce qui concerne l'objectif du déficit structurel. C'est là le premier objectif du contrôle budgétaire, à savoir veiller à ce que le budget reste sur les rails et à ce que l'objectif fixé lors de la confection du budget soit atteint, ni plus ni moins.

 

Avant de vous fournir des explications sur les corrections techniques opérées, permettez-moi de dire encore quelques mots sur le cadre général dans lequel nous nous trouvons. À la fin de l'année passée, certains membres de cette commission avaient qualifié le budget 2016 de "honteux", car il flirtait, soi-disant, avec le seuil dangereux des 3 % du PIB. Nous constatons que le chiffre final se situera plutôt autour de 2,6 à 2,7 % du PIB, grâce, entre autres, aux recettes fiscales plus favorables que prévues que nous devrions engranger à la fin de l'année.

 

L'ICN (Institut des Comptes Nationaux) déterminera le chiffre définitif au cours des prochaines semaines. En 2016, nous sommes donc parvenus à rester sous la limite dangereuse de 3 %. En 2017, le basculement doit être définitivement mis en route. Le solde nominal doit, en 2017, définitivement quitter les eaux troubles.

 

Inzake de net afgewerkte controle werden vragen gesteld over de technische correcties die gebruikt werden om de bijsturing te realiseren. De voornaamste daarvan situeren zich in het kader van de inkomsten, meer bepaald de notionele intrest naar rato van 325 miljoen en de gevolgen van de opheffing van de excess profit rulings naar rato van 100 miljoen.

 

Ik begin met de daling van het referentietarief van de notionele-intrestaftrek. Voor het inkomstenjaar 2017 gaat dat met bijna een vol procentpunt naar beneden. Niet de regering beslist dat, het is wettelijk bepaald. Uiteraard speelt vooral de evolutie van de rentevoet daarin een belangrijke rol. Dat tarief gaat van 1,13 % vorig jaar naar 0,237 % dit jaar. Dat betekent dus dat het tarief letterlijk door vijf gedeeld wordt. Per definitie kan dat niet anders dan een enorme impact hebben op de notionele-intrestaftrek die in rekening gebracht kan worden in het kader van de vennootschaps­belasting.

 

Indien wij die enorme daling van dat basistarief of van dat aftrektarief in het kader van de notionele intrest gewoon lineair zouden toepassen op de gegevens die wij daaromtrent hebben, dan zou dat niet minder dan 1,35 miljard euro betekenen qua notionele-intrestaftrek minder in de vennootschaps­belasting. Uit het verleden weten wij echter, eens dat dergelijke – zelfs kleinere – evoluties in het tarief van de notionele-intrestaftrek waargenomen worden, dat er zich ook andere bewegingen beginnen voor te doen. Bedrijven zullen trachten om die evolutie van minder notionele-intrestaftrek deels op te vangen door naar andere aftrekposten over te gaan. Ik herhaal dat de bruto lineaire kosten potentieel 1,35 miljard zouden kunnen bedragen, maar op basis van de waarnemingen heeft de regering geoordeeld om die netto in te schatten op 325 miljoen.

 

Voorts verdwijnt het stelsel van de excess profit rulings. Dat betekent een verhoging van de belastbare basis en dus ook een verhoging van de vennootschapsbelasting, ingeschat, opnieuw, voor een bedrag van 100 miljoen.

 

Voorts wordt de budgettaire opbrengst van de hervorming van het regime van de vastgoedvehikels opwaarts herzien. Het rapport dat het Monitoringcomité heeft ingediend, hield niet langer rekening met een budgettaire opbrengst met betrekking tot deze vastgoedvehikels, die initieel was vooropgesteld voor 2016. Nochtans zal de geplande hervorming van deze vehikels binnenkort volledig uitgevoerd zijn.

 

Eind vorig jaar, namelijk op 18 november, werd het koninklijk besluit gepubliceerd met betrekking tot het nieuwe regime van de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, de zogenaamde GVBF-FIIS, dat zich richt op de institutionele investeerder. Dit zal aanleiding geven tot meer nieuwe vastgoedprojecten in het kader van deze vehikels.

 

Ook de hervorming van het regime van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, de GVV-SIR, die recent goedgekeurd werd op de Ministerraad van 17 maart jongstleden, gaat in dezelfde richting. Dit wetsontwerp is nu voor advies naar de Raad van State. Het behelst een uitbreiding van de scope en de versoepeling van het regime. Beide moeten ertoe leiden dat er meer institutioneel en particulier kapitaal kan worden aangetrokken voor investeringen en meer in het bijzonder voor publieke infrastructuur­investeringen.

 

Op basis van deze evoluties kan rekening worden gehouden met een budgettaire opbrengst die wordt geraamd op 100 miljoen euro voor 2017 voor GVBF en GVV samen.

 

Le rendement de la régularisation fiscale a également été revu à la hausse. Cette révision est, elle aussi, basée sur les évolutions récentes. La législation fédérale est pleinement opérationnelle depuis août 2016 et les premiers dossiers ont déjà été traités, assez massivement, en décembre 2016.

 

Une nouvelle donnée: à la suite de la régularisation fiscale fédérale, les différentes Régions ont également entrepris les actions nécessaires. En Flandre, la régularisation fiscale est possible depuis le 6 mars 2017. Bruxelles et la Wallonie seront également opérationnelles d'ici l'été. En outre, les autorités fédérales ont conclu des accords de coopération avec la Flandre, Bruxelles et la Wallonie où le processus législatif est en cours.

 

Dans ce cadre, des accords clairs sont conclus quant à la répercussion des recettes issues de la régularisation fiscale qui porte à la fois sur les impôts fédéraux et régionaux. Dès que ces accords seront opérationnels, cela donnera un coup d'accélérateur à la régularisation fiscale. On peut donc s'attendre à une augmentation du nombre de dossiers. En conséquence, les estimations des recettes liées à la régularisation fiscale pour le compte des autorités fédérales ont été majorées de 50 millions d'euros par rapport à l'estimation du Comité de monitoring.

 

Met betrekking tot de opbrengst inzake de bijzondere liquidatiereserve zou ik graag een verduidelijking geven.

 

De administratie van de FOD Financiën is bij het opmaken van de raming van de fiscale ontvangsten correct uitgegaan van een opbrengst uit de bijzondere liquidatiereserve van 90 miljoen euro in 2016. Er is dus geen correctie van de raming van de fiscale ontvangsten, niet voor 2016 en niet voor 2017. In het rapport van het Monitoringcomité is er echter een fout geslopen in tabel 55 op pagina 86. Die tabel geeft een overzicht van de eenmalige maatregelen die in rekening moeten worden gebracht om van het nominale vorderingssaldo over te gaan naar het structurele saldo. Daarbij werden verkeerde cijfers opgenomen voor 2016 en 2017. De aanpassing van die tabel betreft een louter technische correctie.

 

Ik denk dat wij daarmee de voornaamste punten overlopen hebben. We zien dat het overheidsbeslag en de belastingdruk verder afgebouwd worden. De schuldgraad laat eindelijk ook een knik zien, maar het staat buiten kijf – dit is ook al duidelijk aangegeven door collega Wilmès – dat wij voor 2018 en 2019 nog zeer belangrijke bijkomende inspanningen zullen moeten leveren.

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer de minister, mevrouw de minister, voor de toelichtingen. Wij kunnen nu overgaan tot een gedachtewisseling. Elke fractie krijgt het woord. U hoeft geen gebruik te maken, zoals gewoonlijk, van uw spreektijd van vijf à acht minuten. Ik neem de volgorde volgens de sterkte van de fractie, tenzij de grootste oppositiepartij als eerste het woord wil?

 

01.12  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je ne comptais pas nécessairement intervenir en premier. Je tiens à remercier Mme et M. les ministres pour leurs explications. J'aimerais, en guise de demande liminaire, que nous puissions entendre la Cour des comptes lorsque l'ajustement aura été déposé. Nous le faisons automatiquement pour l'initial, mais il me semble judicieux de pouvoir connaître également son avis sur l'ajustement et, dès lors, d'avoir un échange de vues avec elle sur cette base.

 

Monsieur le président, chers collègues, nous n'avons pas obtenu d'indications très précises sur l'évolution de la trajectoire budgétaire et du déficit structurel. Il eût été utile que les ministres nous disent comment l'ajustement affectera la trajectoire budgétaire. En reste-t-on à ce qui avait été prévu à l'initial? Donc, maintient-on une base qui devrait nous conduire en 2018 à 2,2 % de déficit structurel? De ce point de vue, il conviendrait que nous sachions à combien l'effort devrait s'élever en 2018 pour atteindre l'équilibre – si tant est que celui-ci représente encore une option politique. Au demeurant, et je vous pose la question explicitement, le gouvernement compte-t-il encore, conformément à ses engagements, atteindre l'équilibre à cette date? C'est la question la plus importante parce que de la réponse à celle-ci dépendront les mesures qui, pour reprendre l'expression de M. le ministre, "devront encore être livrées" et qui, immanquablement, supposeront soit de nouvelles mesures d'économies soit de nouvelles recettes. C'est pourquoi il serait judicieux que nous connaissions aujourd'hui la position officielle du gouvernement. Allez-vous maintenir, oui ou non, l'objectif d'équilibre en 2018?

 

Ensuite, que vous le vouliez ou non, vous allez prélever dans le buffer que vous aviez mis en place. Autrement dit, vous allez en puiser une partie pour résoudre votre problème au moment de l'ajustement. Cela signifie que vous dépensez quelque chose qui devait servir à affronter l'éventuelle évolution négative de l'un ou l'autre paramètre, qui pourrait vous mettre en difficulté au cours de l'exercice budgétaire – alors que nous sommes au mois de mars. Autrement dit, après trois mois, vous choisissez déjà d'aller chercher une partie dans le buffer, que vous aviez pourtant établi, selon vos chiffres, à 739 millions. Une controverse avec la Cour des comptes avait cependant éclaté, dans la mesure où cette dernière estimait que le buffer était passé à 482 millions.

 

Mme la ministre avait répondu en disant que la Cour des comptes s'était trompée. En admettant que votre buffer se montait effectivement à 739 millions, vous allez, dès maintenant, chercher une partie sur ledit buffer. Vous percez ainsi le matelas qui devait vous permettre d'avoir une sécurité sur l'ensemble de l'exercice et vous le faites après trois mois. Que se passera-t-il dans trois mois? Que se passera-t-il dans six mois? Vous commettez une imprudence qui, une nouvelle fois, traduit votre politique générale qui consiste à reporter les efforts sur les exercices ultérieurs.

 

Un autre élément doit, selon moi, être abordé. Je veux parler de la question des nouvelles mesures censées rapporter, mesures qui n'avaient pourtant pas été retenues au moment de l'initial. Je pense ici en particulier à la réévaluation du coût des intérêts notionnels. Vous nous expliquez qu'il y a une baisse du taux de déduction qui passe de 1,31 % à 0,23 % entre 2016 et 2017. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne disposiez pas de ces éléments lors de la confection de l'initial? Quelques semaines nous séparent, finalement, de la fin de l'exercice 2017. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous découvrez subitement l'existence d'une baisse assez spectaculaire du taux de référence des OLO et donc du taux des intérêts notionnels? Nous souhaiterions pouvoir disposer du détail des calculs et des référents, à partir desquels vous déterminez cette moindre dépense fiscale ou cette nouvelle forme d'économie.

 

Un autre point me semble tout à fait interpellant. Ce sont les 100 millions que vous allez chercher sur l'excess profit ruling. On sent bien que l'évaluation a été faite à la grosse louche. Vous dites qu'à partir du moment où le système ne sera plus opérationnel, le gain en termes d'impôt des sociétés sera de 100 millions d'euros. Quels sont les éléments matériels et factuels qui vous permettent de retenir ce chiffre?

 

Ce n'est quand même pas rien. Il me semble que là aussi, on est face à une nouvelle hypothèse, une de plus. C'est un peu symptomatique de votre façon de gérer le budget. C'est une hypothèse de plus qui, visiblement, n'est étayée sur rien, sauf le fait que le système ne va progressivement plus être opérationnel.

 

Régularisation fiscale. Vous nous expliquez que du fait des accords de coopération qui doivent encore être finalisés et mis en œuvre dans chacune des Régions, il y aura un appel d'air qui va amener des dossiers supplémentaires. Hypothèse! Hypothèse! Qu'est-ce qui vous permet de chiffrer cela à 100 millions d'euros globalement, soit 50 millions pour le fédéral et 50 millions pour les Régions? Il y aura en effet un déblocage de dossiers et un afflux de dossiers qui pourraient engendrer des recettes supplé­mentaires.

 

De la même manière, s'agissant du nouveau véhicule d'investissement immobilier, vous rajoutez une recette de 50 millions. Vous ne nous expliquez pas si, selon vous, ce sera une recette structurelle ou pas. Or on sait ce que la Cour des comptes et l'Europe ont pointé à propos de ces recettes liées à des mesures nouvelles, en disant qu'il y avait un doute sur leur montant. Je parle des budgets initiaux. Ici, visiblement, vous allez plutôt dans le sens inverse et vous fixez 50 millions d'euros. Là aussi, vous nous permettrez de douter de ce que vous faites.

 

Je n'ai pas très bien compris à quoi correspondait le projet cross-border. On peut quand même poser des questions de manière à avoir un peu plus d'éléments. Concrètement, de quoi s'agit-il? Si c'est de la réorganisation du côté des dépenses et si ce sont des économies, concrètement, où allez-vous les chercher? Comment arrivez-vous à ce chiffre? Il y a là aussi, me semble-t-il, une nécessité de clarification.

 

Vous postulez aussi la flexibilité des postes "terrorisme". Est-ce à dire que vous anticipez le fait que l'Europe va accepter de considérer que pour les dépenses de terrorisme, vous pouvez faire valoir la clause de flexibilité qui vous permettra dès lors de faire sortir cette dépense du calcul du périmètre, du calcul de déficit structurel, du solde structurel?

 

Immigration également. Qu'est-ce qui vous permet, une fois de plus, d'être aussi sûr? Êtes-vous certain que la commission ira dans votre sens? Avez-vous un échange de courriers? On se rappellera que la fois passée, nous vous avions demandé de nous fournir des échanges de courrier. Et finalement, là où vous nous disiez que les choses allaient se passer de manière certaine, on s'apercevait en réalité que la Commission n'avait pas encore remis d'accord formel. Cela avait fait l'objet d'une polémique. On s'en souvient.

 

Autre élément qui me semble important, vous vous déclarez satisfait du fait que votre politique budgétaire et économique commence à porter ses fruits. Permettez-moi d'en douter: je ne vois pas que le taux d'endettement public se résorbe de manière spectaculaire; je ne trouve pas, dans les explications que vous nous fournissez, de vision pluriannuelle pour assainir les finances publiques sans dégâts économiques ni dégâts sociaux. Pour le reste, je ne suis pas un fétichiste de ces paramètres macroéconomiques mais, même s'il y a peut-être une légère augmentation du taux de croissance, nous sommes encore bien en dessous de la moyenne de la zone euro.

 

Depuis l'entrée en fonction de votre gouvernement, vous collectionnez les échecs. Vous collectionnez les déficits, les augmentations d'endettement, ainsi que toute une série de paramètres négatifs, comme une stabilisation du taux d'emploi.

 

Vous vous rattachez à la création d'emplois comme à une bouée. Pouvez-vous nous dire, sur le nombre d'emplois que vous prétendez créer, quelle est la part d'emplois à temps plein? Et quelle est la part des flexi-jobs, des emplois à temps partiel, des emplois ad interim? Pouvez-vous nous fournir une approche qualitative?

 

Je pourrais aussi le demander au ministre de l'Emploi, mais le fait est que vous êtes celui qui utilisez cet argument de la création d'emplois pour masquer votre bilan négatif en matière budgétaire. Vous justifiez le fait que vous n'assainissiez pas vraiment la situation au rythme auquel vous vous étiez engagé en disant que ce n'est pas grave car vous créez de l'emploi. Nous avons déjà dit qu'il faudrait certainement dégrossir le nombre d'emplois créés, mais en plus qu'en est-il au niveau qualitatif?

 

Voilà les quelques questions que je voulais vous poser. Je vous demande de ne pas perdre de vue la demande que j'ai faite à propos de la Cour des comptes. Pour le reste, mon collègue M. Crusnière reviendra certainement sur d'autres aspects.

 

Le président: En ce qui concerne la Cour des comptes, la tradition de la commission et le Règlement du Parlement précisent qu'il faut d'abord avoir un projet de loi concernant le contrôle budgétaire. Et ce projet de loi est ensuite transmis à la Cour des comptes. Le projet de loi sera prêt d'ici quelques semaines. On ne travaille en effet pas sur la base de tableaux fournis dans des conférences de presse mais il faut un véritable projet de loi.

 

Vous aurez la Cour des comptes d'ici quelques semaines, sans discussion, mais il faut d'abord un projet de loi. La parole est à M. Klaps pour la N-VA.

 

01.13  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, de relatief gemakkelijke begrotings­controle is het gevolg van de aantrekkende economie, en, nog belangrijker, toont ook aan dat het economisch beleid van de regering effectief werkt. Het beste bewijs daarvan werd geleverd bij het begin van deze commissievergadering. Het eerste punt van collega Laaouej ging over 2018, het ging niet meer over 2017. In plaats van detailkritiek op 2017 verlegt men de focus nu reeds naar 2018. Dat is een bewijs dat wij voor 2017 zeer goed op koers zitten.

 

Collega’s, het beleid van de regering werkt. Het eerst jaar hebben wij moedige en noodzakelijke maatregelen genomen. Wij hebben de economie opnieuw competitief gemaakt. Wij zijn beginnen te besparen in overheidsuitgaven. Wij hebben de belastingdruk op arbeid verminderd.

 

Collega’s, ik wijs u er even op dat wij volgens de oppositie veel te hard aan het besparen waren en dat wij onmenselijk en asociaal bezig waren. Dezelfde collega’s zeggen nu dat we volgend jaar nog aanzienlijke inspanningen zullen moeten leveren en dat we niet snel genoeg gaan. Misschien kunt u eens beslissen wat het nu eigenlijk is. Wilt u misschien nog meer belastingen, zoals bij elke discussie over de begroting, terwijl de belastinggraad in dit land nog steeds zeer groot is?

 

Wij beginnen eindelijk de vruchten van het beleid te plukken. De groei is inderdaad nog relatief beperkt, maar wij hebben een recordaantal banen gecreëerd. De werkloosheid daalt. De tewerkstellingsgraad stijgt. Het aantal starters groeit. Het aantal faillissementen daalt. Het aantal stopzettingen daalt. Het vertrouwen in de economie is positief. De overheidsschuld daalt, langzaam maar zeker, en het beschikbaar inkomen, collega’s, neemt toe.

 

Ik wil dan ingaan op een aantal elementen die collega Laaouej aanhaalde. Hij verwijt ons nu dat wij een stuk van de buffer voor 2017 gebruiken in de huidige begrotingscontrole. Collega’s, als men een buffer aanlegt voor twaalf maanden en na drie maanden een kwart van die buffer gebruikt om te corrigeren, dan denk ik niet dat men de buffer gebruikt. Ik denk dat men dan de buffer op peil houdt; voor de volgende negen maanden is die in verhouding nog exact even groot als voor het hele jaar.

 

Over de notionele-intrestaftrek hoor ik ook opmerkingen. Dat lijkt mij ook maar normaal. Er wordt altijd gezegd dat de voorafgaande berekeningen zo correct mogelijk gemaakt moeten worden. Welnu, als het tarief verlaagt, dan heeft dat nu eenmaal gevolgen in de begroting. Dat is onder eerste minister Di Rupo zo gebeurd en nu opnieuw. Volgens mij is dat logisch.

 

Wij moeten dus het gevoerde beleid voortzetten. Dat is het duidelijkste punt. We moeten vooral volhouden, geachte ministers, want in de toekomst liggen er wel enkele risico’s op de loer. Het is mogelijk dat de interesten stijgen, waardoor ook de interestlasten stijgen. De inflatie is in ons land ook hoger dan in onze buurlanden; dat is een feit. Gelukkig hebben wij, door de herziening van de wet van 1996, ervoor gezorgd dat de competitiviteit er niet door in gevaar wordt gebracht. Wij moeten er alleen over waken dat de bereikte akkoorden niet uitgehold worden.

 

Bovendien wordt de bevolking alsmaar ouder. Wij hebben in dat verband al veel stappen gezet, maar wij moeten toch zeer waakzaam blijven voor het creëren van mogelijk nieuwe putten. Vanaf het moment dat het ietsje beter begint te gaan, moeten wij ervoor zorgen dat het gat verkleint, zodat de economie nog beter begint te draaien. Wij mogen dan niet toegeven aan de roep die dan overal te horen zal zijn, om extra uitgaven te doen, waardoor het probleem weer vergroot.

 

Collega’s, de begroting moeten wij dus zo snel mogelijk saneren door te besparen op de overheidsuitgaven. Op die manier kunnen wij de schuldgraad verlagen en ervoor zorgen dat de vergrijzingskosten en een eventueel stijgende rente onder controle blijven. Wij moeten ook verder gaan in het modaliseren en flexibiliseren van de arbeidsmarkt, zodat onze tewerkstellingsgraad, die aan het stijgen is, nog verder stijgt en zodat onze bedrijven competitief blijven en blijven investeren in infrastructuur. Op die manier zal de economische groei op langere termijn verzekerd zijn.

 

01.14  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, je voudrais d'abord remercier M. le ministre des Finances et Mme la ministre du Budget pour cet échange de vues. Nous pouvons nous en réjouir. Le débat aura lieu de manière plus approfondie quand l'ajustement aura été déposé, vous y avez fait référence, et avec l'audition de la Cour des comptes. C'est un élément qu'il faut souligner.

 

Je m'étonne de certaines réactions de l'opposition. Nous sommes dans le cadre d'un ajustement budgétaire et pas d'un budget. J'ai pu prendre connaissance de certaines déclarations dans la presse. Les réformes ont été mises en place à travers le budget de 2017. Les prochaines réformes viendront évidemment avec le budget initial 2018.

 

Les taux d'intérêt se sont effondrés. Les intérêts notionnels coûtent moins cher à l'État. Le Comité de monitoring n'en avait pas tenu compte.  Je constate quand même que le gouvernement est allé plus loin en prévoyant des marges supplémentaires. Des marges ont été dégagées pour la police, la justice, le secteur non marchand, la fonction publique et l'énergie renouvelable.

 

Contrairement à M. Laaouej, je trouve qu'il faut noter une prudence budgétaire, puisque le buffer a été maintenu et que, pour la croissance, vous avez pris une base prudente de 1,4 %, alors que plusieurs instances internationales et non des moindres tablaient sur 1,6 %.

 

Je pense que nous pouvons tous reconnaître, si nous sommes de bonne foi, que cet ajustement budgétaire ne prévoit pas de nouvelles taxes ni de nouvelles économies. C'est important. Par ailleurs, le contexte de croissance et de création d'emplois a permis de conclure l'exercice avec moins de difficultés que les précédents. Cela permet, n'en déplaise à certains, de démontrer que les choix socioéconomiques de ce gouvernement sont bons. Ce n'est pas seulement le groupe MR et la majorité qui le disent, mais ce sont des organismes indépendants que vous aimez citer, vous aussi – par exemple la BNB et le Bureau fédéral du Plan. Je ne pense pas que nous remettrons leur analyse en cause.

 

De plus, nous pouvons bénéficier des résultats des réformes structurelles mises en place par ce gouvernement et ce, même sur le plan budgétaire. Nous en arrivons donc à un effort limité à 313 millions qui témoigne de la dynamique économique positive mise en place par ce gouvernement, même si l'effet sur le budget ne se fait ressentir que progressivement.

 

Mon collègue Klaps a déjà fait allusion à certains éléments positifs: la création d'emplois, la dynamique entrepreneuriale, le nombre de faillites actuellement au plus bas, ce qui implique une réduction du taux de chômage. La consommation privée s'améliore. Ce sont des éléments dont nous pouvons nous réjouir. Il est normal que l'effet sur le budget se fasse progressivement ressentir, car, comme je l'ai dit, le marché du travail et la création d'entreprises ont commencé à se consolider à partir de 2016. L'impact de toutes ces améliorations sur les recettes ne se fait évidemment ressentir qu'avec un certain décalage.

 

Je ne dois pas, surtout en cette date symbolique, rappeler le caractère exceptionnel de l'année 2016, qui a été notamment marquée par les attentats, qui ont eu un effet sur la croissance et sur la confiance des ménages. Ils ont entraîné des coûts exceptionnels qui n'avaient pas pu être anticipés lors de l'élaboration du budget 2016.

 

Enfin, l'effort accompli ici est limité mais témoigne des procédures de surveillance qui ont été mises en place par ce gouvernement. Il a été décidé de monitorer les grands postes du budget, ce qui a permis un suivi des recettes, mais aussi des dépenses. Il a également été décidé, à l'initial 2017, de mettre en place un buffer de 0,17 %, principalement pour les recettes fiscales, comme vous l'avez évoqué. Lors de cet ajustement, le gouvernement fait encore preuve de prudence, puisqu'il prévoit un buffer de l'ordre de 558 millions, soit, après trois mois, un quart de buffer en moins. Il y aura donc trois quarts du buffer initial, au prorata de l'année écoulée.

 

Je voudrais encore souligner un élément. Si on peut se réjouir de ces quelques éléments encourageants, 2017 ne se terminera pas sans que l'on doive continuer à faire des efforts pour garder ce budget dans les clous et poursuivre cet assainissement budgétaire, pour nous permettre de maintenir notre système de sécurité sociale et de remplir nos obligations européennes. Nous devons poursuivre ces efforts pour continuer à réformer, pour créer de l'emploi, pour soutenir les PME et pour financer le système de sécurité sociale.

 

Comme je l'ai dit, ces réformes, notamment celles qui visent à réformer l'impôt des sociétés, ne doivent pas s'arrêter. Il s'agit d'un chantier indispensable pour la compétitivité économique de nos entreprises, dont nous aurons l'occasion de reparler, mais aussi de donner des impulsions supplémentaires à notre activité économique à travers les grands travaux d'infrastructure, notamment dans le domaine de la mobilité.

 

J'en viens rapidement à mes deux questions, car vous n'avez pas eu l'occasion d'expliciter ces sujets dans votre propos introductif. Les montants des dépenses éligibles à la clause de flexibilité s'élèvent à 423,2 millions d'euros. Il s'agit de 232 millions en matière d'asile et de 191 millions en matière de terrorisme. Il existe toujours un risque que la Commission européenne ne prenne pas tout le montant du solde structurel tel qu'il a été provisionné en compte. Ce risque remet-il en cause la réalisation de l'objectif d'amélioration du solde structurel de 1,2 % en 2017? Cette amélioration sera-t-elle garantie même si nous devons, finalement, prendre en compte ces dépenses en matière d'asile et de terrorisme? Avez-vous déjà eu des contacts à ce stade avec la Commission européenne à ce sujet?

 

De voorzitter: Mevrouw Smaers van CD&V heeft het woord.

 

01.15  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik dank u om deze gedachtewisseling te agenderen en ik dank beide ministers voor hun toelichting.

 

Er stonden vandaag wel twee vragen op de agenda, maar het is goed om een ruimere gedachtewisseling te kunnen houden na de bekendmaking van de inspanningen naar aanleiding van de begrotingscontrole.

 

Zoals minister Wilmès heeft gezegd, betreft het een begrotingscontrole. Het is geen begroting, geen globaal groot werk voor het komende jaar maar een controle van de cijfers op basis van het traject dat vooropgesteld was bij de opmaak van de begroting 2017. Wij stellen vast dat de begrotingscontrole de laatste jaren een steeds belangrijker moment wordt om het begrotings­traject op peil te houden. Wij zien dat er ook deze keer een afwijking is ten opzichte van de initiële begroting.

 

Heel positief is de bevestiging dat het beleid zijn vruchten afwerpt inzake het hoger aantal jobs. Volop inzetten op tewerkstelling was een van de doelstellingen van deze regering. Deze doelstelling wordt ook behaald; wij creëren meer jobs dan aanvankelijk gehoopt en gepland, wat dus goed is. De positieve effecten van het voorgenomen beleid tonen zich op dat vlak.

 

Het rapport van het Monitoringcomité, dat als basis en start dient voor de inspanningen en de controle van de regering bij het begrotingswerk, leerde dat er voor 313 miljoen euro aan inspanningen zou moeten worden gedaan om het structureel saldo met 1,2 % te kunnen verbeteren ten opzichte van 2015, dus bekeken over de twee jaren 2016 en 2017. Wij leren— en u hebt dat vandaag ook toegelicht — dat de totale inspanning die de regering heeft gedaan naar aanleiding van deze controle, maatregelen ten belope van 932 miljoen euro inhouden, zowel totale maatregelen als technische correcties.

 

Op basis van de vrijgegeven cijfers en gezien het feit dat een buffer van 559 miljoen euro in stand wordt gehouden, is er dus ongeveer 180 miljoen euro afgenomen van de initiële buffer. Er wordt dus nog steeds een buffer in stand gehouden, wat ik respecteer en ook positief vind. Ik vind dat dus opnieuw een positief element in deze begrotingscontrole. Wij stellen echter wel vast dat de inspanningen, de maatregelen en de technische correcties toch meer dan 600 miljoen euro bedragen, voor een groot stuk technische correcties op ontvangsten, voor een kleiner deel op uitgaven.

 

Daarbij moet ik toch de bedenking maken dat er een belangrijk verschil is tussen de vaststelling in het rapport van het Monitoringcomité en de inspanning van de regering. Ik ben daarover bekommerd. Ik blijf daarmee zitten. Ik heb daar geen afdoend antwoord op gehoord. Hoe wil de regering daarmee omgaan in de toekomst? Het adequate werk dat bij aanvang door de leden van het Monitoringcomité gedaan wordt, zou toch de juiste basis moeten kunnen zijn voor de start van de begrotingswerkzaamheden? Wat is jullie visie op dat verschil? Hoe wilt u daar in de toekomst mee omgaan? Zullen er eventueel andere instructies worden gegeven aan de leden van dat Monitoringcomité?

 

Ik heb ook nog een bedenking bij het verminderde tarief voor de notionele-intrestaftrek. U hebt daarbij net een toelichting gegeven, mijnheer de minister. Het gaat om een verschil van meer dan 300 miljoen euro, door de toepassing van het verminderde tarief van de notionele-intrestaftrek. Was dat verschil, aangezien dat een gevolg is van een regel die vastlag, niet te voorzien in 2016? Was het totale effect van de verminderde tarieven voor de notionele-intrestaftrek in 2017 niet te voorzien?

 

Naast de goede effecten op de tewerkstelling wil ik ook nuanceren wat collega Klaps heeft gezegd over onze schuld. Wij weten dat onze schuld telkens een lastig element is in de begrotingsbesprekingen. Die schuld daalt niet fundamenteel, ze blijft redelijk stabiel, collega Klaps, en flirt met de grens van 106 tot 107 %. Kunnen wij in de komende maanden en het komende jaar, bij de volgende inspanningen die geleverd zullen moeten worden, niet nog meer inzetten op de afbouw van de schuld? Wij zullen die meeslepen in de komende jaren. Voor de toekomstige generaties en met het oog op een duurzaam beleid zouden wij toch wat van die schuld moeten kunnen afbouwen. Het is jammer dat er bij deze begrotingscontrole niet meer kan gebeuren voor de schuldafbouw. Ik begrijp dat, maar hoe ziet u het verdere traject van de schuldafbouw?

 

Ik wil ook aanhalen dat volgens mij waakzaamheid geboden is bij de extra uitgaven voor Asiel en Migratie, waarbij andermaal een beroep wordt gedaan op de flexibiliteitsclausule die de Europese Commissie ook toelaat voor dergelijke uitgaven. Hoewel de Europese Commissie dit toelaat, moeten wij toch waakzaam zijn en erop toezien dat deze uitgaven effectief aanvaard kunnen blijven door de Commissie. Daarbij zal volgens mij een strikte controle noodzakelijk zijn, opdat die uitgaven ook effectief in oorzakelijk verband staan met de nodige uitgaven en de druk op die uitgaven ingevolge de vluchtelingencrisis.

 

Mijn vraag is dus of de extra uitgaven die nu zijn opgenomen bij de begrotingscontrole inderdaad in relatie staan met de vluchtelingencrisis, zoals de Europese Commissie in haar voorwaarden stelt.

 

Tot slot, in welke ruimte wordt voorzien voor toekomstige investeringen, waaraan nog steeds nood is? Ik merk ook dat men daarbij in de controle niet heeft stilgestaan, misschien niet noodzakelijk in functie van de werkzaamheden van de begrotingscontrole.

 

Mijn vraag, die ik ook al heb gesteld aan minister Wilmès, is hoe u zelf het vrijmaken van ruimte en capaciteit ziet voor de nodige investeringen voor de komende jaren met betrekking tot het investeringsplan?

 

Tot daar mijn bijkomende vragen.

 

Enerzijds wens ik u proficiat met het werk dat u levert om op koers te blijven in verband met de structurele verbetering van ons saldo. Anderzijds verzoek ik u om waakzaamheid aan de dag te leggen. Ik heb ook kritische vragen in verband met de schuldafbouw en het verschil tussen de technische correcties op ontvangsten en de inspanningen zoals vooropgesteld in het rapport van het Monitoringcomité.

 

01.16  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik dank u om het mogelijk te maken dat wij dit gesprek hier vandaag kunnen voeren. Het is immers belangrijk eerst een aantal technische elementen te kunnen bespreken alvorens, morgen wellicht, het in plenaire vergadering met de eerste minister te hebben over de begrotingscontrole.

 

U weet dat ik, samen met u, wat bevreesd was voor de begroting 2017. Het Monitoringcomité heeft evenwel duidelijk bepaald dat de inspanningen van de verschillende regeringen hebben geloond. Als er een tekort is op de begroting, is dat immers een gevolg van het beleid van de verschillende regeringen. Als er zich nu een betere situatie aandient, dan is dat dankzij alle regeringen in dit land, niet alleen de federale maar ook de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse. Dat mag in dit Parlement ook eens gezegd worden.

 

Ook de switch binnen de regering, waarbij de begroting aan een dame werd toevertrouwd, is een positieve zaak. Ik heb minister Wilmès bij haar aantreden de raad gegeven een moeilijke tante te zijn en te proberen iedereen terecht te wijzen. Het is geen gemakkelijke stiel om de federale begroting in goede banen te leiden, maar de toenmalige keuze blijkt een goede zaak te zijn geweest. Wij gaan dus met enige geruststelling over tot de begrotingsanalyse.

 

Ik heb een aantal concrete vragen en opmerkingen.

 

Ten eerste, betreffende het gezochte geld. Men spreekt over een goeie 932 miljoen, waarvan het grootste gedeelde afkomstig is van de vennootschappen. De aanpassing van de notionele-intrestaftrek omvat 325 miljoen, de excess profit rulings betreffen 100 miljoen, en de liquidatiebonussen inzake roerende voorheffing omvatten 90 miljoen, samen zo’n 515 miljoen. Eigenlijk is dat een verhoogde opbrengst van de vennootschapbelasting.

 

Hieromtrent heb ik een algemene vraag. U stelt, wat de notionele-intrestaftrek betreft, een wijziging voor van het tarief van 1,13 naar 0,23. Ik stel voor dat de verhoging van 0,50 voor kmo’s behouden blijft. Het gaat dus over 0,23 en 0,73. Uw berekening van 325 miljoen meeropbrengsten voor de vennootschapbelasting is dus zowel door de kmo’s als door de grote ondernemingen gedaan. Ik veronderstel dat u dan ook berekend hebt welk deel door welke groep betaald wordt? Wordt de bijkomende inspanning van 320 miljoen gevraagd van de grote ondernemingen of van de kmo’s? Hoe is de verdeling tussen beide? Ik kreeg graag duidelijkheid daaromtrent.

 

Mijn tweede vraag betreft een gemiste kans. Het stond namelijk in de sterren geschreven dat er zich, door de koppeling van de notionele-intrestaftrek en de intrestvoet, op termijn een daling zou voordoen. Bij de besprekingen van de hervorming van de vennootschapsbelastingen, die jammer genoeg nog steeds ter tafel ligt, heb ik altijd gedacht dat minder notionele-intrestaftrek voor onze kmo’s gecompenseerd zou worden door een algemene verlaging van het tarief.

 

Nu wordt de verhoging van 325 miljoen alleen door de vennootschappen gedragen en dat wordt niet gecompenseerd door een verlaagd vennootschapsbelastingtarief voor de kmo’s, waarvoor iedereen in het halfrond nochtans vragende partij is. De grote uitdaging voor een wijziging van de vennootschapsbelasting bestaat erin dat er meer gehaald wordt bij de grote ondernemingen en minder bij de kmo’s, zodat het al jarenlang bestaande onevenwicht waarbij de kmo’s meer belastingen betalen dan de grote ondernemingen, weggewerkt zou kunnen worden. Met de voorliggende begrotingscontrole geeft u echter een van de belangrijkste instrumenten weg. Met de fundamentele verlaging van de notionele-intrestaftrek geeft u vandaag een van de belangrijkste mogelijkheden tot een taxshift op het vlak van de vennootschaps­belastingen grotendeels weg. U laat dat opgaan in de algemene begroting.

 

Daarom wil ik u vragen of die 0,5 behouden blijft voor de kmo’s en hoe die maatregel zich specifiek verhoudt tot de grote, dan wel de kleine ondernemingen.

 

Mevrouw de minister van Begroting, van u wil ik graag vernemen hoeveel er niet in de begroting staat. Daarmee bedoel ik het volgende. Welk aandeel moet aan Europa niet gerapporteerd worden? Over welk bedrag gaat het in het geheel van de begrotingscontrole? Hoeveel voor Asiel, hoeveel voor Binnenlandse Zaken en hoeveel voor Defensie wordt niet opgenomen in de rapportering voor Europa? Het lijkt mij belangrijk om het algemeen bedrag daarvan te kennen.

 

In het begin zei u dat het Planbureau geen rekening houdt met deze begrotingscontrole. U hebt echter wel rekening gehouden met de cijfers voor de begroting van 2018. In welke mate zullen de wijzigingen die u vandaag voorstelt, een structurele invloed hebben op het saldo van de begroting van 2018? Met andere woorden, welke van de nu voorgestelde maatregelen kunnen structureel genoemd worden en zullen bijdragen tot het dichtrijden van het gat in 2018?

 

Tot slot, samen met de verschillende regeringen in ons land heeft de regering aangekondigd een investeringsregering te zullen zijn. Er hebben in dat verband al heel wat gesprekken plaats­gevonden tussen de eerste minister en de ministers-presidenten van de regio’s. In welke mate houdt de huidige begrotingscontrole rekening met toekomstige grote en noodzakelijke investeringen in verschillende departementen op verscheidene domeinen?

 

Wat blijft er over van het investeringspact? Wat is de financiële vertaling van het investeringspact in de voorgestelde cijfers?

 

01.17  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, mevrouw de minister, dank u voor de uitleg, die u ons verschaft hebt.

 

Ik wil vooral aan de heer Klaps, maar ook aan de andere sprekers van de meerderheid zeggen dat onze fundamentele kritiek op de begroting natuurlijk overeind blijft, ook voor 2017, mijnheer Klaps. Maakt u zich geen zorgen.

 

De kritiek is natuurlijk dat zowel de initiële begroting als onderhavige begrotingscontrole fundamenteel onrechtvaardig blijft. Meer nog, terwijl de wereldeconomie aantrekt – daar heeft de huidige regering trouwens geen verdienste aan, noch treft de vorige regering schuld aan de toen slabakkende wereldeconomie –, grijpt men de betere cijfers niet aan om de onrechtvaardigheid in de vorige begrotingen recht te zetten. Alle inspanningen die moeten gebeuren, komen terecht bij de zieken en bij de werkenden.

 

Mijnheer Klapt, u verwijst er trouwens zelf naar door op de borst te kloppen in verband met de wijzigingen van de wet van 1996. maar wie is daarvan het grootste slachtoffer, mijnheer Klaps? Inderdaad, dat zijn de mensen die werken.

 

Die kritiek blijft dus ook overeind bij onderhavige begrotingscontrole.

 

Mijnheer Klaps, u zei dat men moest blijven besparen op de overheidsuitgaven om zo de schuld af te bouwen. Misschien moet u dat ook eens zeggen aan uw N-VA-ministers. Welke ministers hebben immers het meeste bij­gevraagd? Dat zijn de heer Francken, de heer Vandeput en de heer Jambon. Als u zegt dat de overheid moet afbouwen, dan moet u dat misschien eerst eens tegen uw eigen ministers zeggen.

 

Overigens, u klopt zich net zoals de beide ministers op de borst dat het land het nu veel beter doet met een hogere groei. Ik wil echter herhalen dat wij in vergelijking met Europa nog steeds onder het gemiddelde zitten, ondanks het feit dat de economie aantrekt. Dus zo goed heeft de regering het ook niet gedaan.

 

Ik kom dan nu tot mijn opmerkingen over het berekeningsmodel. U zult zich herinneren, mijnheer de minister, dat u in september vorig jaar gezegd hebt dat u er genoeg van had. De tekorten in de fiscale ontvangsten waren niet uw fout, maar het was de administratie, die systematisch verkeerde berekeningen maakt en de zaken overschat. Er zou een nieuw berekeningsmodel komen. Voor de begroting van 2017 werd dan ook een buffer ingeschreven; ik kom daarop straks terug.

 

Wij zijn ondertussen bijna een half jaar later en u acht het nog steeds niet opportuun om ons duidelijk te maken wat de nieuwe ramings­methode is. Mijnheer de voorzitter, u hebt er ook reeds naar gevraagd en wij hebben die discussie niet kunnen voeren, omdat de minister ze nog niet opportuun vond. Mijnheer de minister, hoever staat het dus met de nieuwe ramingsmethode?

 

Tegelijkertijd moeten wij toch vaststellen dat ook zonder de nieuwe ramingsmethode het nog meeviel met de fiscale ontvangsten voor 2017. U liet weten dat wij slechts 200 miljoen achter zitten op het schema. Ook daarvan kunnen wij natuurlijk zeggen dat de inkomsten tegenvallen, terwijl de voorspelde economische groei opwaarts werd bijgesteld sinds de opmaak van de initiële begroting; dat hebt u eventjes vergeten te vermelden. Maar dat is natuurlijk niet iets om fier op te zijn. Eigenlijk zou men het omgekeerde kunnen verwachten. Met een opwaartse bijstelling van de groei van 0,2 % zou men toch kunnen verwachten dat de inkomsten een meevaller opleveren in plaats van een tegenvaller.

 

Laten wij dan eens kijken naar de begrotingscontrole zelf. Het is bijna een hocus pocus. Zonder één maatregel hebt u ongeveer 600 miljoen uit uw hoed getoverd. Het is waar, men heeft hiervoor een deel van de buffer aangesproken. Men kan zeggen dat men voorzienig is geweest. Ik kan dat begrijpen, men heeft een buffer gerealiseerd. Maar het is toch wel tekenend dat men na twee maanden reeds een groot stuk van die buffer moet gebruiken. Ik zou daar dus toch niet zo fier op zijn.

 

Als men dan kijkt op welke manier deze begrotingscontrole wordt opgemaakt, dan zijn het allemaal technische correcties, maar het zijn weer bijna allemaal technische correcties die het gevolg zijn van het overrulen van een raming van de administratie. We weten uit het verleden dat zoiets daarna iedere keer weer moet worden rechtgezet. We weten dus al wat de toekomst ons zal brengen.

 

We zullen het eens punt voor punt overlopen. Collega’s hebben al verwezen naar de tariefdaling voor de notionele intrest. Die gaat nu 325 miljoen opleveren. Mijnheer de minister, mij is het echt niet duidelijk waarom dit niet in de initiële begroting werd voorzien. Op dat moment wist men dat immers al, men wist al dat er een tariefdaling zou komen. Waarom men nu plots die 325 miljoen inschrijft en men dit niet gedaan heeft bij de initiële begroting, is mij dus totaal onduidelijk.

 

Hetzelfde geldt voor de excess profit rulings. Het was als sinds begin vorig jaar duidelijk dat die werden stopgezet. Ook dit werd niet volledig ingeschreven in de initiële begroting. Nu brengen die plots 100 miljoen op. Graag wat duiding waarom dit niet in de initiële begroting werd ingeschreven.

 

Ik kom tot het rendement van de fiscale regularisatie. De administratie schat dat die 100 miljoen minder zal opleveren voor de federale overheid. De reden daarvoor was dat een deel uiteraard naar de Gewesten moet ten gevolge van de samenwerkingsakkoorden. Maar dit wist men toch ook vooraf? Ten tweede, hier doet u een neerwaartse correctie. De administratie heeft het over 100 miljoen, u zegt dat het slechts 50 miljoen zal zijn. Kunt u uitleggen op basis van welke berekening dit gebeurd is?

 

Met de vastgoedfondsen zien we het hetzelfde verhaal. Ook daar doet u 50 miljoen boven op de opbrengst die door de administratie vooropgesteld was. Ook daarover had ik graag wat meer details gekregen.

 

Er is ook nog de eenmalige opbrengst in de roerende voorheffing van 99 miljoen, terwijl de administratie daar helemaal geen surplus meer had gegeven. Graag heb ik daarover wat meer uitleg.

 

Dan wil ik het even hebben over sociale fraude. Het stond initieel ook in een aantal krantenberichten en in een tabel die ik heb teruggevonden. Een effectieve opbrengst heb ik niet gevonden, maar misschien heb ik erover gekeken. Misschien kunt u daarbij nog even toelichten hoeveel de opbrengst zal zijn en hoe die gerealiseerd zal worden.

 

Is het feit dat u asiel en terreur buiten de begroting houdt al met de Europese Unie besproken? Is men honderd procent zeker dat dit buiten de begroting mogelijk is? Als ik me niet vergis, moet dit immers gaan over onvoorziene en eenmalige uitgaven. Men kan bezwaarlijk zeggen dat wat er tot nu toe gebeurd is qua terrorisme onvoorzien en eenmalig is. Nagenoeg hetzelfde geldt voor asiel en migratie. Ik weet niet goed hoe Europa daarop zal reageren. Als u al een akkoord heeft, dan had ik dat graag vernomen.

 

In de tabel zien we ook het crossborderproject staan. In de initiële begroting stond er 22,8 miljoen. Nu, twee maanden na de opstart, zou het de helft meer opbrengen, een plus van 44 miljoen. Kunt u ook daarover wat meer duiding geven?

 

Ten slotte, gaat men nog steeds voor het evenwicht in 2018? Ik veronderstel dat u “ja” gaat zeggen, aangezien deze regering dat al de hele tijd heeft gedaan. Daar zit het verschil, mijnheer Klaps. Natuurlijk zijn we daar bezorgd over. Als men dit wil bereiken en als men de zaken niet op orde zet, noch in de initiële begroting noch in de controle, terwijl er een lichte economische groei is, en men geen enkele maatregel neemt, weten we dat die maatregelen nog zullen komen.

 

De vraag aan de minister is, als de regering voor dat evenwicht gaat, hoeveel de regering in de toekomst dan zal moeten besparen. Men spreekt nu over rond 6 miljard, maar waarschijnlijk zal het nog meer zijn. Is dat in rekening gebracht? De eerste vraag is of de regering voor het evenwicht gaat. Ik veronderstel dat u daarop nog steeds “ja” zult zeggen. De tweede vraag is hoe men dat in hemelsnaam zal bewerkstelligen, als men geen enkele controle en ook de initiële begroting niet aangrijpt om dat evenwicht te krijgen?

 

01.18  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, er is al veel gezegd. Qua teneur sluit ik misschien wel sterk aan bij de teneur van collega Smaers, die een nuchtere, kritische kijk op de zaak heeft, wat in contrast staat met de euforie van afgelopen weekend en de debatfiche van collega Klaps.

 

Het feit dat men zegt dat het wel meevalt, heeft natuurlijk veel te maken met wat er achter ons ligt. Zover zijn wij gekomen dat de inspanning die men nu moest doen, meevalt, maar dat heeft natuurlijk een stukje te maken met de macht der gewoonte die binnenslijt en de begrotingscontroles van de afgelopen jaren, die nog steviger waren. Bovendien is het moeilijk, collega’s van de N-VA, om hard te maken dat uw recept werkt, als u weet dat voor het bijna laatste jaar van de legislatuur nog een inspanning van 6,5 miljard moet worden geleverd en als men voorts  vaststelt dat ons land op een aantal belangrijke sociaal-economische parameters onder het Europese gemiddelde scoort. Die goednieuwsshow is dus nergens goed voor en is zelfs een tikkeltje wereldvreemd. Voor heel veel landgenoten die dagelijks aan de slag zijn, die heel veel inspanningen hebben geleverd – de facturen van deze en andere regeringen ziet men dan terugkomen in de hoge inflatiecijfers – is dat heel, heel wrang.

 

Ik begin misschien bij het eerste wat er na de persconferentie is gebeurd, het dispuut rond de arbeidsongeschiktheid en of er daarbij al dan niet sancties moeten worden getroffen. Voor het debat van morgen is het misschien goed dat u op dat punt voor wat klaarheid zorgt.

 

Ten tweede, de buffer en de uitgaven/inkomsten. U hebt gezegd dat het deel van de buffer dat u nodig hebt, niet alleen te maken heeft met inkomsten, maar ook met hogere uitgaven.

 

Ik zou graag hebben dat u daar wat uitgebreider bij stilstaat. Ik had het gevoel dat mevrouw Smaers er ook benieuwd naar was.

 

Ten derde, mijnheer de voorzitter, ik laat mij opnieuw inspireren door een vooraanstaand christendemocraat, met name Wouter Beke, die het voorbije weekend of het weekend daarvoor over de ramingen het volgende verklaarde.

 

De voorzitter: U bent zo lief voor de christendemocraten.

 

01.19  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik vind dat u dat wel verdient, als u het in deze regering volhoudt.

 

01.20  Rob Van de Velde (N-VA): Nu ze het ACW hebben overgenomen…

 

De voorzitter: In Nederland wil Jesse Klaver ook met het CDA in zee gaan.

 

01.21  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Nee, eigenlijk niet.

 

De voorzitter: Groenlinks neigt een beetje naar de christendemocraten.

 

01.22  Rob Van de Velde (N-VA): In Nederland zijn de groenen wel sympathieker. Dat is mijn appreciatie.

 

De voorzitter: De Vlaamse Jesse Klaver heeft opnieuw het woord.

 

01.23  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik dank de Belgische Bernie. (Gelach)

 

Ik kom tot mijn vierde vraag. Mijnheer Van Overtveldt, u werd door de commissie uitgenodigd om een stand van zaken te geven omtrent het werk rond de ramingen. Een tijdje geleden werd een en ander gepland, maar er lijkt niets te bewegen. Ik zou u dus vandaag de kans willen geven om daaromtrent duiding te geven.

 

Ten vijfde, ik wil het hebben over een aantal fiscale maatregelen en extra opbrengsten in de fiscale sfeer. Eerst en vooral, daarnet, toen u het had over de vastgoedvennootschappen, leek het alsof u sprak over de eerste 100 miljoen euro die deze maatregelen zullen opleveren. Klopt dat?

 

Dat zou immers het volgende betekenen. Ik heb de cijfers uit de begrotingsaanpassing 2016 nog eens opgezocht. Daarin was voor 2017 meer dan 265 miljoen euro ingeschreven. Betekent zulks dat het fors vermindert en dat het al dan niet de eerste 100 miljoen euro zou zijn?

 

Inzake de notionele-intrestaftrek en de excess profit rulings sluit ik mij aan bij de andere sprekers, die vroegen hoe het komt dat een en ander niet eerder is geweten. Waarom wordt dat niet opgepikt door het Monitoringcomité? Dat is enigszins vreemd.

 

Inzake flexibiliteit begrijp ik de vraag van de heer Van Biesen, die vroeg aan de hoeveelste flexibiliteitsclausule wij nu zitten. Ik heb voor de huidige begrotingsaanpassing alleen al even de oefening gemaakt en het gaat over 422 miljoen euro aan maatregelen die onder de flexibiliteitsclausule worden geduwd. Dat is niet weinig. Dat is zelfs veel.

 

De criteria zijn genoemd door mevrouw Temmerman: uitzonderlijk, eenmalig. Ik denk dat dit zeer moeilijk hard te maken is voor de antiterreurmaatregelen. Bovendien, inzake Asiel en Migratie, wij hebben een staatssecretaris die dag na dag loopt te toeteren dat alles onder controle is, die opvangplaatsen sluit, maar geheel in contrast daarmee lapt u er nu een flinke portie Asiel en Migratie bij onder de flexibiliteitsclausule. Ik begrijp dat niet goed. Enerzijds zegt men dat het helemaal onder controle is en anderzijds zegt men dat het gaat over eenmalige, onvoorspelbare extra uitgaven. Dat zijn voor mij twee zaken die moeilijk te rijmen zijn. De vraag is wat Europa daarover gaat zeggen. Hebt u daarover een formele bevestiging?

 

Het is dan te hopen, om deze en andere redenen, dat de Europese Commissie de Twitter van Theo Francken niet volgt, want ik kan die twee zaken moeilijk met elkaar verzoenen.

 

Een aantal zaken staan er niet in. Over de fiscale hervorming zal ik het morgen met de eerste minister hebben. U hebt daarover al eerder gezegd dat ik u daarover geen vragen meer moet stellen, mijnheer Van Overtveldt, want dat zit volledig bij de eerste minister. Het spreekt voor zich dat wij daar op onze honger blijven zitten. Ik sluit mij op dat vlak aan bij de heer Van Biesen. Ik moet vanavond bij Voka Mechelen gaan spreken in afwachting van uw komst. Ik vermoed dat daar heel veel steun zal zijn voor een hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat blijft uit, net zoals de eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Morgen ondervraag ik de eerste minister over zijn engagement ter zake.

 

Twee aspecten die ook niet opduiken en waarover ik het vandaag met u wil hebben, zijn de volgende.

 

Ten eerste, het investeringspact. Onze fractie heeft zelf het initiatief genomen om ter zake een traject op te zetten, BE.invest. Ik nodig iedereen uit om daaraan deel te nemen. Mij was altijd gezegd dat het investeringspact dat door de eerste minister werd aangekondigd, ging over een relatief korte termijn met een langetermijnperspectief. Waar zijn dan die euro’s gebleven in deze begrotingsaanpassing? In oktober beloven dat daarvan werk zou worden gemaakt, dat niet realiseren in de initiële begroting en daar evenmin aandacht voor hebben in de begrotingsaanpassing, dat vind ik heel vreemd en zeer spijtig.

 

Vervolgens en ten slotte, opnieuw om mijn christendemocratische collega’s ter wille te zijn: waar is ARCO gebleven in de tabel?

 

De premier heeft op dat vlak in de State of the Union gezegd dat 2017 het jaar van ARCO wordt. Er werd in de periode van de State of the Union — niet ten onrechte — een koppeling gesuggereerd tussen het laten vallen van de meerwaardebelasting en de oplossing voor ARCO. Alleen, wat ook de oplossing is rond ARCO, er zal wel een of andere impact zijn op de staatsfinanciën. Ik vind dat hier niet terug.

 

Mevrouw Wilmès, mijnheer Van Overtveldt, quid ARCO, zoals quid investeringspact, zaken waarvan ik had verwacht dat ze toch zouden worden opgenomen in de begrotingsaanpassing maar die ik voorlopig niet terugvind?

 

Ik kijk uit naar uw antwoorden.

 

01.24  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence. Je ne vous reprocherai pas de tenir un discours triomphaliste plein d'autosatisfaction. Je vous ai bien écoutés. J'ai entendu un discours extrêmement prudent, d'une prudence de Sioux. J'ai entendu un ouf! de soulagement comme si vous aviez échappé au pire. Finalement, on s'en tire à moindre mal. L'effort était moins important que redouté et on parvient à l'encaisser sans faire trop de mal aux uns et aux autres.

 

Permettez-moi de vous dire que je ne partage pas tout à fait votre ouf! de soulagement. En effet, j'ai le sentiment que vous ne perdez rien pour attendre.

 

Je voudrais évoquer un certain nombre d'éléments qui suscitent chez moi une réelle inquiétude. Je dois avouer que je ne suis pas rassuré après ce que j'ai entendu cet après-midi et je voudrais lister les points qui justifient cette inquiétude.

 

En premier lieu, je trouve que votre communication est vraiment minimaliste. Vous essayez de passer entre les gouttes pour qu'on parle le moins possible de la question. La conférence de presse de ce dimanche se résume à la formule "pas de nouvelles taxes, pas de nouvelles économies". Avec cela on est déjà relativement soulagé.

 

Cela dit, il a fallu que le président de la commission fasse un peu le forcing pour qu'un débat puisse avoir lieu dans cette commission et c'est un peu à contre-cœur que la majorité a accepté qu'on revienne, demain, en séance plénière, sur le sujet. Cette façon d'édulcorer la communication ou de la minimiser ne me rassure pas, d'autant qu'à l'occasion de votre présentation, vous avez été extrêmement laconique. Je pense ici en particulier à vous, madame la ministre du Budget qui nous avez fait distribuer un tableau qui tient sur une page A4 et qui résume un peu le contrôle budgétaire. Je tiens, d'ailleurs, à remercier le ministre des Finances qui a commenté les cinq lignes qui le concernent et qui a apporté quelques éléments d'explication. Mais pour le reste, pas un mot n'a été dit.

 

Je vous invite donc, madame la ministre du Budget, de bien vouloir détailler ce qui se trouve derrière chaque ligne. En effet, un certain nombre de corrections s'avèrent notamment négatives puisque le rendement attendu de certaines mesures prises précédemment ne se vérifie pas ou parce que des éléments nouveaux interviennent (e-commerce, écartement, responsabilisation, harmonisation, crédit-temps, interruption de carrière, rendement du stage d'attente, erreur matérielle sur le Fonds amiante, l'effet volume, l'intégration sociale, le masterplan). Tous ces points mériteraient un mot de présentation.

 

Que trouve-t-on derrière tout cela? Pouvez-vous nous en dire plus et aller au-delà du libellé de cette ligne ainsi que du chiffre figurant dans la colonne? Pour que cet échange puisse servir à quelque chose, il serait intéressant que nous recevions de votre part une explicitation de ces points. Je pense notamment à des postes faisant l'objet de corrections positives. Certains collègues ont ainsi parlé du projet "Crossborder". À quoi correspondent les 45 millions? Quid aussi du remboursement du trop-perçu de la SNCB, à savoir 39 millions? Tous ces postes mériteraient d'être détaillés. S'agissant de la SNCB, par exemple, nous n'avons pas l'impression qu'elle vive au-dessus du strict minimum. J'aimerais que vous soyez plus explicite sur ces différents aspects.

 

Un deuxième élément ne me rassure pas, à savoir l'utilisation que vous faites des paramètres macroéconomiques. En gros, vous laissez entendre que, finalement, les chiffres de l'emploi et de la croissance sont meilleurs que prévu. Vous inscrivez cette amélioration à votre actif, en l'imputant aux réformes structurelles décidées par le gouvernement. Je dois confesser que la vérité m'apparaît tout autre. Nous assistons en effet à une amélioration des perspectives de croissance dans toute la zone euro, qui bénéficie également à notre économie - mais moins qu'ailleurs. J'aimerais y insister.

 

Madame la ministre, vous avez indiqué que les taux de croissance étaient meilleurs que prévu, mais ils restent quand même en deçà de la moyenne constatée dans la zone euro. L'augmentation du taux d'emploi est également moins forte en Belgique. Sans vouloir ouvrir une polémique, nous savons bien que des études font apparaître que le pouvoir d'achat dans notre pays a diminué et que nous sommes peut-être même le seul pays dans ce cas.

 

01.25  Sophie Wilmès, ministre: Non, ce n'est pas vrai.

 

01.26  Benoît Dispa (cdH): Je sais bien qu'une discussion est en cours à cet égard. Toujours est-il que nous ne pouvons pas réussir mieux que nos voisins. C'est pourquoi, s'agissant des paramètres macroéconomiques, je vous invite à davantage de prudence, d'autant plus que les dossiers géopolitiques auxquels nous allons être confrontés sont lourds de menaces pour l'avenir. Dans le cas du Brexit, on va à présent rentrer dans le vif du sujet. Ce ne sera pas sans conséquences. L'élection du nouveau président des États-Unis et ses prises de position quelque peu étonnantes quant au commerce mondial suscitent tout autant l'inquiétude.

 

Je voudrais vous inviter à la prudence avant de vous réjouir des éléments qui s'améliorent, ne serait-ce que parce qu'ils s'améliorent dans une moindre mesure que dans les autres pays européens.

 

Troisième élément d'insatisfaction, vous affirmez qu'il n'y aura pas de nouvelles taxes, pas de nouvelles économies. Espérez-vous vraiment que la population va oublier tout ce qui a été décidé par le passé?

 

J'aurais bien voulu voir quelques mesures de correction des mesures antérieures. Dans le budget initial, vous avez porté le fer essentiellement sur la sécurité sociale et dans le secteur de la santé, avec des mesures fortes, qui se sont ajoutées à des mesures précédentes comme l'augmentation de la TVA sur l'électricité, l'entrée en vigueur rapide de l'augmentation des accises visant à financer le tax shift. Pourtant, il n'y a aucune mesure pour corriger l'effet de toutes les mesures négatives antérieures. Il ne faut donc pas croire que la population va faire des bonds de joie en apprenant l'absence de nouvelles taxes. Elle a suffisamment payé pour ne pas se réjouir aujourd'hui de cet ajustement budgétaire a minima.

 

Quatrièmement, je relève dans le tableau que vous nous communiquez un certain nombre de mesures ponctuelles. Vous le reconnaissez d'ailleurs. Pourtant, vous les comptabilisez, sauf erreur de ma part, dans le calcul du solde structurel. Par exemple, les 24,5 millions concernant la possibilité de racheter des périodes d'études pour le calcul de la pension, les 50 millions liés à la régularisation fiscale, les 90 millions liés à la réserve de liquidation exceptionnelle relative au précompte mobilier, ce sont toutes des mesures one shot. Je me permets de le souligner car cela complique les perspectives à terme de rétablissement du solde structurel.

 

Cinquièmement, le cdH a toujours soutenu la nécessité de la mesure de précaution du buffer. Les exercices précédents démontrent en effet que les mauvaises surprises sont fréquentes et qu'il faut pouvoir y faire face. Toutefois, ce buffer est en train de fondre comme neige au soleil.

 

On en est maintenant à 558 millions d'euros, si je ne me trompe. Voici moins d'un an, en juillet 2016, le Comité de monitoring plaidait pour un buffer de plus d'un milliard d'euros. Et donc, au départ d'une proposition, d'une suggestion de plus d'un milliard d'euros, on est passé à l'initial 2017 à 739 millions. On est maintenant à 558 millions d'euros. Votre argument consistant à dire qu'"on aurait sur les neuf douzièmes" n'est pas très convaincant dans la mesure où il n'y a aucune actualisation des recettes fiscales. On sait bien que c'est là que se pose un problème.

 

Je pense que vous êtes optimiste quant aux perspectives à venir et qu'en réduisant ainsi le buffer, vous risquez de compliquer les exercices futurs, d'autant plus – et c'est mon sixième élément – qu'en matière de recettes fiscales, il n'y a rien. M. le ministre des Finances l'a confirmé. Il n'y a aucune actualisation. Vous aviez pourtant expliqué à quel point vous étiez conscient des difficultés, des erreurs ou des impasses dans lesquelles vous étiez dans l'estimation des recettes fiscales, au point que vous avez mis sur pied un groupe de travail.

 

Honnêtement, ce n'est pas rassurant de constater que vous n'êtes toujours pas en mesure de nous livrer les résultats, fussent-ils provisoires, de ce groupe de travail, puisque vous avez refusé, monsieur le ministre, de venir ici devant la commission pour un échange sur les premières conclusions du groupe de travail. Je le regrette vivement. Certes, on peut toujours enrichir la discussion et d'autres instances seront amenées à donner leurs recommandations. Il n'empêche qu'on tarde un peu par rapport à cette vraie nécessité d'actualiser les recettes fiscales et de valider les méthodes de calcul.

 

Il semble finalement qu'il n'y ait qu'une seule mesure qui soit entrée en vigueur. C'est celle que vous appeliez de vos vœux, d'un regroupement des services du Budget et des Finances. Cet après-midi, on a l'impression que le ministre des Finances a clairement pris la main, pris l'ascendant et que la présentation budgétaire se réduit vraiment à la portion congrue. Je dis cela un peu en boutade mais, en tout cas, je regrette vraiment qu'on n'ait pas, fin mars 2017, un état des lieux de la part du gouvernement sur ce travail pourtant important, fondamental de réflexion, d'actualisation des méthodes d'estimation utilisées par le SPF Finances.

 

Le septième élément, qui, à mes yeux, ôte beaucoup de crédibilité à votre ajustement budgétaire, ce sont les initiatives nouvelles, les nouvelles dépenses. Il y a quatre partis dans la majorité et, comme par hasard, dans les nouvelles dépenses, on trouve quatre lignes, chacune de quinze millions. Il y en a un peu pour tout le monde: quinze millions pour la police, quinze millions pour la justice, quinze millions pour Mme De Block et le non-marchand, quinze millions pour la transition énergétique.

 

Chaque parti a reçu son petit renforcement positif. Cela enlève toute crédibilité au travail qui a été réalisé. Vous avez trouvé une petite marge de 60 millions et vous l'avez répartie équitablement entre les partis de la majorité. Cela ne donne pas l'impression que vous ayez tenu compte des besoins réels et que vous y répondiez de manière objective. C'est une approche purement politique. Si vous démentez ces propos, je vous invite à expliquer à quoi correspondent ces montants dans les domaines de la police, de la justice, du non-marchand et de l'énergie. Qu'allez-vous pouvoir faire avec ces quinze millions?

 

Le huitième élément, en raison duquel je ne suis pas rassuré par votre ajustement budgétaire, c'est ce qui ne s'y trouve pas. Il n'y a rien sur l'impôt des sociétés et cette réforme attendue et nécessaire. D'aucuns s'accordent à ce sujet. Vous me direz que ce n'est pas dans un ajustement budgétaire que l'on peut implémenter une réforme aussi importante. Je souscris à ce point de vue. Mais, vu le temps écoulé, la réforme ne pourra pas s'implémenter en 2017. Peut-être le pourra-t-elle ultérieurement. Entre-temps vous avez déjà mangé toutes les sources de financement potentielles de cette réforme: vous avez décidé d'augmenter le précompte mobilier de 27 à 30 % dans le budget initial et, ici, vous mangez quasi complètement le gain lié à la baisse des intérêts notionnels.

 

Vous l'avez expliqué: avec la diminution du taux de référence de 1,31 à 0,23 %, vous réalisez une économie. Et donc les intérêts notionnels, dont on pouvait penser que c'était un poste important pour financer la réforme de l'impôt des sociétés, sont engloutis dans les efforts qui sont consentis pour maintenir le budget à flots. Vous vous privez de possibilités de financement de la réforme de l'impôt des sociétés. C'est peut-être pourquoi vous avez dit que cette réforme ne serait sans doute pas neutre du point de vue budgétaire.

 

Ce n'est pas rassurant, car vous laisserez vos successeurs gérer l'impact. En effet, si la réforme est mise en œuvre, au mieux, en 2018, vous n'aurez pas à assumer les conséquences de son impact budgétaire. Voilà une source d'inquiétude importante et un regret que nous avons par rapport à cette réforme, pourtant nécessaire et attendue. J'en profite pour dire que le groupe cdH a déposé des propositions sur la table et que vous pouvez vous en saisir. Ce retard risque finalement de compliquer la maîtrise de l'impact budgétaire de cette réforme.

 

Neuvième élément d'insatisfaction, que d'autres collègues ont également signalé: l'absence totale, sauf erreur de ma part, d'évocation des investissements publics. On nous avait annoncé un plan permettant de mobiliser, à tous les niveaux de l'État Belgique, les capacités d'investissements. Des investissements importants étaient annoncés dans les secteurs de la mobilité, de l'énergie, de la sécurité, de l'agenda digital. Le gouvernement avait annoncé plusieurs milliards d'euros, et toujours rien! Quand cela viendra-t-il? À quelle échéance? À quel moment pourrez-vous passer des effets d'annonce à l'annonce de faits?

 

Dernier élément: la trajectoire. Nous sommes bien d'accord sur l'ajustement 2017, mais il est difficile de faire abstraction de l'échéance du retour à l'équilibre budgétaire. Qu'en sera-t-il en 2018 et au-delà? À combien estimez-vous l'effort à réaliser au-delà de l'exercice 2017 pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2018?

 

C'est une question importante, qui me permet de faire le lien avec ce qui a été dit sur les annonces du Bureau du Plan. Sommes-nous à 3,6 milliards ou sommes-nous largement au-delà? Sommes-nous à 0,8 ou à 1,5 %? C'est quand même une question très importante. Je voudrais entendre le gouvernement sur le chiffrage de l'effort à réaliser, en l'état actuel des choses, au-delà de cet ajustement, dans la perspective du budget 2018. Ce n'est pas anticiper que poser la question; c'est s'inscrire dans une forme de cohérence pluriannuelle, dont on ne peut évidemment pas se départir. Sur ce point, je souhaiterais avoir les chiffres de manière à être rassuré (ou pas) quant à la capacité du gouvernement à atteindre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés.

 

01.27  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la ministre, monsieur le ministre, j'ai d'abord une question de compréhension sur le buffer. J'avais compris qu'un buffer servait à réduire l'effort et non à l'augmenter. Or, ici, vous utilisez le buffer pour augmenter l'effort à réaliser. Je cherche à comprendre. Soit il n'avait pas été budgété, soit vous l'avez déjà utilisé entièrement après trois mois et vous devez le reconstituer. Est-ce que vous pourriez m'éclairer à ce sujet?

 

Par ailleurs, il y a deux lectures possibles de cet ajustement budgétaire. La lecture pessimiste et le lecture optimiste. La lecture pessimiste consiste à dire que votre ajustement est assez imprudent, que les chiffres ne sont pas vraiment fondés. Il est vrai qu'un milliard de correction par rapport à ce que le Comité de monitoring a donné comme chiffres, c'est quand même beaucoup. On se demande s'il ne faut pas donner leur C4 aux membres du Comité de monitoring ou alors au ministre. On se demande qui mérite son C4. Un milliard de correction, c'est quand même énorme. Il y a aussi la lecture optimiste: nous avons une conjoncture qui est favorable; je parle bien sûr de la conjoncture internationale; on ne va pas attribuer cela aux réformes du gouvernement, qui sont plutôt contre-productives à mon sens. Donc, cette bonne conjoncture internationale permet de dégager des marges. À quoi fallait-il les utiliser? À desserrer l'étau de l'austérité que vous avez mis sur la population belge, en particulier sur la sécurité sociale, avec les coupes incroyables que vous avez réalisées. Ce serait l'occasion de desserrer cet étau. Visiblement, vous décidez de ne pas le faire.

 

Vous vous réjouissez à l'occasion de cet ajustement budgétaire; vous en profitez pour nous dire que l'emploi est bon, que le bulletin de ce gouvernement serait excellent. Je trouve au contraire que ce bulletin n'est pas bon du tout! La conjoncture internationale est favorable! Je vois que Mme Wilmès est effondrée mais ne pleurez pas!

 

En ce qui concerne le déficit, vous nous dites maintenir le cap pour 2017. En tout cas, j'observe que les estimations récentes de la Banque nationale, de l'Union européenne ou encore de l'OCDE sont plus pessimistes que vos prévisions. Et je ne parle que de cette année, parce que s'agissant de 2018, ce n'est plus pleurer que vous allez faire, madame Wilmès, mais peut-être envisager le suicide.

 

Quant à la dette, elle ne diminue pas. Pour la sécurité sociale, la situation est catastrophique. Non seulement vous avez décidé des restrictions budgétaires, mais de surcroît, le tax shift a définancé le poste de la sécu à hauteur de quatre milliards d'euros. La réforme de la sécu que vous allez entreprendre sape en outre les fondations de son financement.

 

Le taux d'emploi n'augmente pas. Si l'on regarde les chiffres de l'ONSS pour les deux dernières années, on constate que sur six emplois créés, un seul l'est à temps plein - les autres étant des emplois précaires. C'est un énorme problème!

 

01.28  Ahmed Laaouej (PS): Budget précaire, emplois précaires.

 

01.29  Marco Van Hees (PTB-GO!): En effet! Seuls 12 000 emplois temps plein ont été créés en deux ans.

 

J'en viens à une question sur le financement de la sécurité sociale pour conclure votre mauvais bulletin. Vous avez appliqué, dans le budget 2017, la réforme de la sécurité sociale qui n'a pourtant pas été encore été votée. Cette disposition en fixe le financement alternatif sur la base d'un taux fixe de recettes en termes de TVA et de précompte mobilier. Comme j'ai cru comprendre que ces recettes fiscales baissaient, je vous demande si le financement de la sécu est encore assuré. Cela ne ressort pas de vos explications. Pour tous ceux qui se soucient de l'équilibre de la sécurité sociale - ce n'est peut-être pas le cas du gouvernement… -, cette question est primordiale.

 

Alors, vous nous dites sur le structurel que "grâce à notre ajustement, on reste sur l'objectif de -1,11 %". Qu'en est-il pour le nominal? Je crois que c'est à 1,70 que vous avez fixé l'objectif pour le nominal à la fin 2017. Restez-vous là aussi sur 1,70 ou est-ce un chiffre différent auquel vous arrivez?

 

Enfin, quelques questions sur vos corrections. Écartement, responsabilisation de 50 millions. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Fonds amiante, erreur matérielle. C'est vrai que je me suis penché un petit peu sur le Fonds amiante. Ce qui s'est passé au niveau du Fonds amiante et ce qui se passe maintenant, ce n'est pas limpide. Je constate en plus qu'il y a une erreur matérielle. Si vous pouviez donc expliciter cela.

 

Par rapport aux dépenses de terrorisme, 165 millions et 58,3. Est-ce compris dans le nominal, dans le structurel? Comment le faites-vous? Comment tient-on compte de ces corrections?

 

Sur les intérêts notionnels, j'ai deux questions. D'abord, une question sur le taux. Vous nous dites que le taux est passé de 1,35 à 0,325. Moi quand je lis le Code des impôts sur les revenus, article 205ter, je lis que: "le taux applicable est égal à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à dix ans des mois de juillet, août, septembre, donc du troisième trimestre, de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition".

 

C'est du texte juridique mais cela veut donc dire, monsieur le ministre des Finances - j'essaie de suivre le cheminement de votre baisse de taux - qu'en 2017, les sociétés versent leurs versements anticipés. C'est là-dessus que vous vous basez, les versements anticipés que les sociétés paient en 2017. Elles vont tenir compte du taux des intérêts notionnels. Ces intérêts notionnels sont ceux qui seront déterminés à l'exercice 2018 pour la pénultième année, c'est-à-dire 2016. C'est donc le troisième trimestre 2016 qui sert de référence pour les versements anticipés payés en 2017? C'est cela qui nous intéresse. Ou alors, c'est même des intérêts notionnels d'avant si on compte les régularisations fiscales.

 

Ma question est la suivante. Les taux des OLO du troisième trimestre 2016, je suppose que cela fait longtemps qu'ils sont connus. Si cela n'est pas le cas, il faut nous expliquer pourquoi.

 

Mon raisonnement est-il correct? Comment se fait-il que c'est seulement maintenant qu'on apprend que ce taux baisserait?

 

Ma deuxième question sur les intérêts notionnels porte sur le passage du brut au net. Vous estimez un rendement net de 1,35 milliard brut mais en net, cela ne représente plus que 325 millions. Comment passez-vous de l'un à l'autre?

 

En ce qui concerne les excess profit rulings, je pense que nous étions à plus de 900 millions à rembourser par la trentaine de multinationales concernées. Vous avez déjà puisé dans cette réserve pour trouver des recettes pour le budget. Comment prenez-vous tout d'un coup 100 millions? Que reste-t-il? Quel est votre raisonnement? Allez-vous continuer à puiser un peu chaque année? Sur quoi vous basez-vous?

 

Pour ce qui est de la régularisation fiscale, sait-on déjà combien d'argent est rentré dans les caisses en 2017?

 

Pour terminer, monsieur le ministre des Finances, comment jugez-vous la décision du parquet fédéral de jeter à la poubelle les 36 milliards de capitaux blanchis, suite à la dénonciation au parquet de 61 000 dossiers par l'ISI de Gand? Il y avait tout de même une manne potentielle de 36 milliards d'euros qui aurait pu servir. On aurait pu vraiment trouver des recettes. Au regard de vos 50 millions, c'est nettement supérieur.

 

01.30  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ik dank op mijn beurt de ministers voor hun uitleg. Ik dank ook u omdat u deze vergadering georganiseerd hebt, blijkbaar een beetje in weerwil van de Conferentie van voorzitters, zoals u gezegd hebt.

 

Mijnheer de voorzitter, tegelijkertijd ben ik toch een klein beetje ontgoocheld in u. Een heel klein beetje. Zolang ik tot de meerderheid behoorde, hielp u op uw blog de oppositie altijd een beetje. De heer Calvo maakte daar altijd gebruik van. Nu ik tot de oppositie behoor, bent u daarmee gestopt. Ik hoop dat ik dit niet persoonlijk moet nemen.

 

Ik vond het een beetje eigenaardig dat er op uw blog niets over de begrotingscontrole verscheen.

 

De voorzitter: Het komt nog.

 

01.31  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Het komt nog? Ik kijk daar in ieder geval naar uit.

 

Ik heb een beetje terug gescrold, en ik heb gezien dat u tussen 1 en 15 december in een bijzonder vruchtbare periode zat. U hebt toen vier stukken geschreven met als titel “een high-riskbegroting”.

 

De erfzonden die in de begroting van december 2016 stonden, zitten nog altijd in de begroting voor 2017. Nog altijd gaat het over de bijkomende inkomsten die men gezocht heeft: de beurstaks, de tankkaarten en voornamelijk de roerende voorheffing, die op vijf of zes jaar spectaculair is verhoogd van 15 % naar 30 %. Dat zijn allemaal belastingen die grotendeels door de Vlamingen betaald worden. Zeker voor de roerende voorheffing is dat het geval. Blijkbaar houdt men geen rekening met de regionale indicatoren.

 

Ik stel ook vast dat men voor de begrotingsdoelstellingen de lat altijd lager legt en dat men dan altijd zegt: “Kijk eens hoe goed wij erover gesprongen zijn.” Twee jaar geleden zei men dat er in 2017 een tekort mocht zijn van 1 %. Nu legt men dat tekort structureel vast op 1,3 % en nominaal op 1,7 %. Volgens sommige bronnen zal dat percentage in de realiteit zelfs hoger zijn.

 

Men legt de lat van langsom lager, om dan te zeggen: “Kijk eens hoe goed wij erover gesprongen zijn.” Eigenlijk is het een groot geluk dat wij in 2014, bij de vorming van de regering-Michel, de organisatie van de Ronde van Vlaanderen niet hebben toevertrouwd aan de regering. Anders bedroeg die in 2014 290 kilometer, in 2015 nog 150 kilometer, in 2016 nog 100 kilometer, en in 2017 50 kilometer. Dan zou men zeggen: “Kijk, alle Belgen kunnen de Ronde van Vlaanderen uitrijden.” Dat is een beetje wat men doet met de lat van de begroting.

 

Men goochelt ook veel met cijfers en begrippen. Ik zou natuurlijk graag willen weten of dat evenwicht in 2018 nog op de agenda staat of is dat ook iets waarvoor men de lat lager zal leggen? Ik zou ook willen weten wat er aan de hand is met het Monitoringcomité, dat zo wordt overruled en terechtgewezen. Dit is toch een beetje eigenaardig voor een comité dat geacht wordt te bestaan uit specialisten? Men maakt natuurlijk ook ruimschoots gebruik van de flexibiliteitsclausule. Ik zou toch wel eens graag weten hoe groot het bedrag is dat men buiten de begroting houdt.

 

Men heeft een aantal technische correcties aangebracht, maar dat belet niet dat de lastige dossiers nog steeds bestaan. Er is de fameuze drieling: het activeren van het spaargeld, het hervormen van de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting. De eerste minister heeft dit allemaal naar zich toe getrokken. De geluidsnormen van Zaventem heeft hij ook naar zich toe getrokken. Het wordt zo wel begrijpbaar dat de eerste minister verklaringen aflegt in de media dat er te veel ministers zijn. Hij kan het misschien allemaal zelf doen, als hij zulke belangrijke dossiers weghaalt bij de minister van Financiën.

 

Er is ook nog het mobiliteitsbudget en de pensioenval. Dat zijn allemaal zaken die men voor zich uitschuift. De responsabilisering van de langdurig zieken leidde meteen tot een ruzie. Dat lijkt nu te zijn bijgelegd. Er zou licht zijn aan het einde van de tunnel. Ik zou toch eens graag weten of er effectief licht is aan het einde van de tunnel.

 

De meerderheid spreekt heel veel over jobcreatie. Dat klopt, maar ik zou toch graag eens vernemen over wat voor soort jobs het gaat. Sommige collega’s zeggen dat het gaat over zeer precaire jobs. Hoeveel van die jobs zijn effectief voltijds? Hoeveel jobs zijn interimstatuten? Hoeveel zijn er deeltijds?

 

De regering is gestart met de slogan “verandering”. Het zou allemaal anders worden. De PS zat niet in de regering enzovoort. Alleen ligt de overheidsschuld nog altijd significant – dat woord zal u begrijpen – ver boven de 100 % en ligt het overheidsbeslag nog altijd significant boven de 50 %.

 

Ik meen dat ik het woord “significant” hier wel in de juiste betekenis heb gebruikt. Het is ook niet toevallig dat wij al onmiddellijk lezen dat deze begrotingscontrole volgens Europa het minimum minimorum zal zijn.

 

Ik kom tot mijn laatste punt. Wat is er eigenlijk aan de hand met het Planbureau? Er zijn problemen met het Monitoringcomité, dat overruled wordt. Wat is er aan de hand met het Planbureau? In De Tijd van vandaag staat dat er voor 2018 6,5 miljard euro nodig zou zijn.

 

De begrotingscontrole leert ons uiteindelijk twee zaken.

 

Ten eerste, alle collega’s, ook ik, hebben de vraag gesteld – zoals u weet, stellen professoren vaak vragen waarop zij de antwoorden al kennen – of het evenwicht in 2018 nog bereikt zal worden. Ik ken het antwoord op die vraag. De meeste collega’s kennen het antwoord ook. Het zal “neen” zijn, want het is een zo goed als onmogelijke opdracht geworden.

 

Ten tweede, tot mijn bijzonder groot genoegen – ik ben de regering hiervoor zelfs bijzonder dankbaar – bewijst de regering dat financieel orde op zaken stellen met louter socio-economische maatregelen niet lukt. Dat hebt u nu echt wel bewezen. U hebt altijd gezegd dat dat wel kon. U zou de rekeningen in orde brengen en dan nadien, in 2019, andere zaken op de agenda plaatsen. Ik hoop dat het stilaan begint te dagen, dat u stilaan begint in te zien dat, indien men de rekeningen echt op orde wil krijgen, men dat zal moeten doen in een grote, globale beweging, met een staatshervorming. Op dat ogenblik zal men kunnen besparen op de instellingen, in een gebied of een domein waarin de mensen geen pijn gedaan wordt en niemand het voelt. Men zal, integendeel, kunnen zorgen voor meer efficiëntie en meer transparantie, want nu vindt een kat haar jongen niet meer terug in die instellingen.

 

De voorzitter: Geachte ministers, ik zou zelf twee vragen willen stellen die door verschillende fracties naar voren gebracht werden.

 

Een eerste vraag gaat over het tekort.

 

Het nominaal tekort bedroeg vorig jaar 2,6 % tot 2,8 %, naargelang de bron. Laat mij het op 2,7 % houden. Het is de bedoeling om dat in 2017 naar 1,7 % te brengen. Die percentages over het nominaal tekort staan in de algemene toelichting vermeld.

 

Over het structureel tekort lees ik – de minister van Begroting heeft dat daarnet bevestigd – dat de regering in 2017 tot een structureel deficit van 0,8 % wil komen. Het structureel tekort zou dus onder de 1 % uitkomen. In 2016 bedroeg het structureel tekort 2 %. Er gaat 1,2 % af, waardoor het op 0,8 % uitkomt. Dat is althans de structurele ambitie voor de begroting van 2017.

 

Het Planbureau stelt, volgens wat ik in de pers lees, dat het structureel tekort voor 2017 op 1,3 % zou uitkomen en in 2018 op 1,5 %.

 

De discussie wordt al een hele tijd gevoerd. Het nominaal tekort zou van 2,7 % naar 1,7 % worden gebracht. Is dat de ambitie van de regering met de nu voorliggende budgetcontrole? Het structureel tekort zou van 2 % op 0,8 % gebracht worden, een daling met 1,2 %, wat Europa ons ook gevraagd heeft. In de persconferentie werd gesproken over een duurzaam structureel tekort onder de 1 % van het bnp en het cijfer staat in de documenten: 0,8 %. Het Planbureau zegt echter dat het structureel tekort op 1,3 % zal uitkomen en de Europese Commissie spreekt zelfs over een nog hoger cijfer in haar jongste berekeningen.

 

Ik zou graag van de regering willen weten welke ambitie ze heeft voor het nominaal en structureel tekort in 2017. De discussie over het evenwicht hoeft vandaag niet gevoerd te worden, maar ze hangt hier natuurlijk mee samen. Als men van 0,8 % in 2017 naar 0 moet gaan in 2018… Die inspanning is natuurlijk veel groter als men een structureel tekort heeft van 1,5 %. Dat verklaart het cijfer van het Planbureau, dat spreekt van 6,5 miljard, maar daarover wil ik me niet uitspreken.

 

Voor de commissie is het ook goed om te weten dat er van verschillende kanten naar gekeken wordt.

 

Een tweede zaak houdt de commissie al een tijdje bezig, namelijk de evolutie van de ontvangsten. Uit een studie van het ministerie van Financiën is gebleken dat er niets mis is met de ramingsmethode. Die is goed, maar er zijn twee andere problemen. Ten eerste, de macro-economische hypotheses. Daarvan zegt het ministerie van Financiën dat het daarvoor niet verantwoordelijk is; het is immers het Planbureau en de regering die zeggen in welke richting de economie zal evolueren. Ten tweede kan er een probleem rijzen inzake de opbrengst van de nieuwe maatregelen die genomen zijn.

 

Gaat de regering voor 2017 eigenlijk uit van hogere ontvangsten? Is de redenering dat ze dankzij de notionele interest, het vastgoed of de roerende voorheffing het 600 miljoen euro beter zal doen dan het Monitoringcomité heeft vooropgesteld? We kunnen dus eigenlijk meer inkomsten verwachten, terwijl vorig jaar de hele discussie ging over het uitblijven van de ontvangsten.

 

Voor 2016 kunnen we vaststellen dat het al bij al goed is meegevallen. In het verslag van het Monitoringcomité staat dat de resultaten voor 2016 relatief goed zijn, omdat er heel wat meer ontvangsten zijn uit de vennootschapsbelasting. Ook voor dit jaar ziet het Monitoringcomité dat de kohieren van de vennootschappen 814 miljoen meer zullen opbrengen en de kohieren van de natuurlijke personen en de bedrijfsvoorheffing respectievelijk 129 miljoen en 364 miljoen meer. Deze twee zaken hangen samen met de conjunctuur en met de macro-economische ontwikkelingen en niet met de ramingsmethode als dusdanig. We zien dat er minder inkomsten zijn voor de accijnzen, btw en roerende voorheffing. Dat hangt wellicht samen met de nieuwe belastingen die zijn geïnd, waarvan de uitkomst niet altijd voorspelbaar is.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag is hoever het staat met deze nieuwe ramingsmethode. Er is een vergadering geweest met de Nationale Bank, het Planbureau en de FOD Financiën. Men zou dus kunnen verwachten dat wij door de nieuwe ramingsmethode andere soorten vooruitzichten krijgen voor de grote posten, namelijk de vennootschapsbelasting en de bedrijfsvoorheffing. Dat is echter absoluut niet het geval. Wat is de uitkomst, na de begrotingscontrole waarbij wij eigenlijk relatief meer ontvangsten kunnen verwachten, in tegenstelling tot vorig jaar, toen het 2 miljard minder was? Wat is de conclusie van dat verhaal? Is de interpretatie die ik geef verkeerd?

 

Deze vragen kwamen bij de verschillende fracties naar voren.

 

Men heeft op de regeringsbanken gevraagd om een technische pauze van vijf minuten in te lassen. Ik stel voor dat wij daarna overgaan tot de antwoorden.

 

De gedachtewisseling wordt geschorst van 17.12 uur tot 17.17 uur.

L’échange de vues est suspendu de 17.12 heures à 17.17 heures.

 

Collega’s, ik stel voor dat wij de regering aan het woord laten voor de antwoorden.

 

De minister van Begroting heeft het woord voor de antwoorden. Daarna krijgt de minister van Financiën het woord.

 

01.32 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer de voorzitter, ik zal mijn best doen om in een goede orde te antwoorden. Ik heb notities genomen.

 

Premièrement, je voudrais rappeler, dans le travail qui a été fait, par rapport aux tableaux que vous avez reçus et le travail réalisé lors du conclave, que les chiffres que vous voyez sont à prendre en fonction du rapport du Comité de monitoring. Ce ne sont pas des corrections apportées au budget initial.

 

Vous avez donc une couche entre les deux. C'est important parce que le raisonnement n'est pas le même que si c'était des corrections par rapport au budget initial. Donc pour bien lire ce tableau - et vous aurez le temps d'ici le débat budgétaire - il faut prendre le Comité de monitoring, le lire dans son analyse et puis, sur base du rapport du Comité de monitoring - puisque la base du tableau est de 313 millions - on prend le Comité de monitoring, on travaille sur les corrections faites par le Comité de monitoring.

 

Vous aurez donc compris que parfois, il s'agit de corrections de corrections. Soit on apporte des corrections à ce qui n'a pas été corrigé, soit on fait des corrections de corrections. Donc, quand vous lisez ce tableau, vous devez bien comprendre ce principe-là, sinon vous risquez de vous tromper.

 

Évidemment, pour faire son rapport, ce Comité de monitoring s'est basé sur les évolutions de l'entièreté des recettes et des dépenses, donc sur une actualisation des recettes, parce que j'ai entendu que "les recettes n'avaient pas été actualisées". Mais si, elles ont été actualisées, c'est l'objectif même de l'ajustement budgétaire. L'entièreté des recettes et des dépenses ont été actualisées, également sur base du rapport du Bureau fédéral du Plan. Au mois de février, celui-ci a mis à jour les données macroéconomiques. Que ça plaise ou non, on y trouve des réponses dans le sens qu'on souhaite mais il n'en reste pas moins que dans le rapport du Bureau fédéral du Plan, la croissance par rapport à la croissance prévue augmente, le nombre d'emplois créés par rapport au nombre d'emplois supplémentaires créés augmente également. Ça, ce sont des données objectives.

 

En ce qui concerne le résultat de ce travail en termes de trajectoire budgétaire. D'abord je voudrais faire une incise importante. Nous nous parlons aujourd'hui pour cadrer l'ensemble, mais ce qui fera loi, ce sont les documents budgétaires qui seront déposés. C'est très important car le budget, c'est comme un travail de dentellière. C'est un travail très vaste et toutes les petites variations à la hausse et à la baisse jouent.

 

Quand on parle de déficit nominal ou structurel, on parle en pourcentage de PIB: 0,xxx %, ça peut changer la donne. Donc, pour 2017, je peux vous dire dans les grandes lignes que nous devrions rester dans les 0,8 %. L'objectif du contrôle était en effet de rester dans l'objectif que s'était fixé le gouvernement, c'est-à-dire 1,2 %. Je ne vais pas vous citer aujourd'hui un pourcentage plus précis parce que le job du SPF est précisément de mettre tout sur papier, de mettre tout en musique. Il est donc intéressant d'avoir un débat quand les documents sont déposés et pas avant, car au moins on parle de chiffres certains.

 

Évidemment, les chiffres sur lesquels nous discutons aujourd'hui prennent en compte la mise à jour des seuils. "Qu'est-ce qu'était 2016?" Ils mettent aussi en forme la réévaluation des recettes et des dépenses.

 

On a beaucoup fait référence aux autres institutions. Je pense ici notamment à la fuite dans la presse sur le rapport du Bureau fédéral du Plan. Force est de constater que la presse reçoit ce dernier avant moi. Cela fait partie des joyeusetés du travail de ministre.

 

(…): (…)

 

01.33  Sophie Wilmès, ministre: Je l'ai reçu aujourd'hui, alors que l'article est paru ce matin.

 

Quoi qu'il en soit, vous faites souvent référence aux autres institutions, ce qui n'est pas inintéressant. Cependant, si de nombreuses communications ont été faites sur les déficits prévus par la Banque nationale, la Commission européenne, beaucoup moins d'informations ont circulé quand il s'est avéré que les déficits prévus n'étaient pas exacts. Je m'explique. En décembre 2016, par exemple, la Banque nationale estimait que le déficit nominal de 2016 serait de 3 %. Or, il est de 2,6 %. Une différence de 0,4 %, c'est une grosse différence! On est près du déficit excessif ou on ne l'est pas. En février 2017, la Commission européenne nous faisait savoir que fin 2016 – donc rétroactivement – le déficit de la Belgique s'élèverait à 2,9 %.

 

Loin de moi l'idée de critiquer la démarche, je veux juste profiter de l'occasion pour montrer la pertinence et la justesse des chiffres parce qu'ils ne sont que des évaluations faites par des organismes extérieurs à des moments divers. Donc, par définition, ils ne prendront pas les mêmes évaluations macroéconomiques ou autres mais aussi parce qu'ils ont des modèles différents. On sait, par exemple, que, dans ses projections de ce que seront les soldes, le Bureau fédéral du Plan est jusqu'à présent et généralement plus pessimiste que nous. Je ne parle pas de ses évaluations macroéconomiques. On sait aussi, par définition, que le Bureau fédéral du Plan ne prend pas toutes les mesures. On sait aussi que le Bureau fédéral du Plan, quand il s'exprime, il le fait au nom de la Belgique, donc entité 1 et entité 2.

 

Je comprends, et j'imagine que ce n'est pas volontaire, qu'il y ait moyen d'avoir une confusion dans les chiffres. Mais les chiffres dont nous parlons ici sont les chiffres de l'entité 1. Ce sont nos chiffres par rapport à des budgets qui sont déposés, établis par l'administration. Les chiffres que nous venons d'entendre, ce sont les chiffres du Bureau fédéral du plan avec son modèle pour la Belgique et pas pour l'entité 1. Voilà!

 

Pour ce qui concerne ce fameux rapport, on a pris des contacts pour voir quel était le statut de ce rapport. C'est un rapport provisoire. On me dit que la demande peut être faite au ministre Peeters sans difficulté. J'insiste quand même pour remettre les choses en perspective parce qu'on crie beaucoup au loup et puis, lorsqu'on décortique un peu les choses, on se rend compte que la réalité est probablement un peu différente de ce qu'on essaie de faire croire.

 

Je comprends aussi les questions relatives à 2018, mais je rappelle que l'exercice vise l'ajustement 2017. Il ne s'agit pas d'un nouvel exercice pluriannuel. Le gouvernement a-t-il changé de point de vue en ce qui concerne l'équilibre 2018? Non. Si cela avait été le cas, je pense qu'il l'aurait annoncé. Estime-t-il que l'objectif est très ambitieux? Oui, et le premier ministre l'a d'ailleurs confirmé. Pour ma part, et je parle à titre personnel, est-ce que j'estime que l'équilibre en 2018 constitue un fétiche absolu? Je ne le pense pas. Ce qui compte, et nous nous y attelons, c'est de suivre résolument le chemin de l'assainissement budgétaire, qui doit aussi tenir compte de la réalité et donc de 2016. Cela consiste également à éviter de prendre des mesures qui pourraient entrer en collision avec le développement économique – et nous ne les avons pas prises.

 

Vous le savez, un équilibre budgétaire est fondamental. Nous ne voudrions pas faire peser sur les épaules de nos enfants des décisions qui seraient prises actuellement. Au contraire, nous voulons leur offrir des réformes positives. En revanche, si vous avez un équilibre budgétaire, mais sans croissance ni emploi, cet équilibre ne se maintiendra pas longtemps, de sorte qu'il faudra continuer à prendre des mesures contre-productives. C'est un point de vue personnel.

 

En bref, le gouvernement reste toujours dans la perspective d'un équilibre budgétaire en 2018. Il n'a pas changé d'avis en ce domaine. L'objectif pour 2017 consiste toujours à parvenir à -0,8. C'est là-dessus que nous avons travaillé. Mais, comme je vous l'ai dit, il est trop tôt pour vous communiquer les chiffres à la virgule près.

 

Le buffer n'est pas un matelas. Ce n'est pas le ménage qui met de l'argent de côté pour les jours tristes. Ce n'est pas cela, un buffer: Ce sont des mesures supplémentaires qui avaient été prises à l'époque, pour s'assurer qu'on ferait bien 1,2 %. La démarche n'a pas changé. Elle reste prudente, puisque nous continuons à prendre un buffer alors que nous avons réévalué les recettes fiscales en fonction d'une réalité qui est plus proche aujourd'hui, puisque nous sommes en cours d'année, que de celle qui avait cours six mois avant la réalisation de l'initial. En effet, vous savez que nous travaillons dès les mois de juillet, août et septembre à la confection de l'initial 2017.

 

J'en viens à la flexibilisation. Je vais en rappeler les principes. À l'époque, quand on avait flexibilisé les dépenses pour la première fois, pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, on avait eu des contacts avec la Commission. Nous avons des contacts très fréquents avec la Commission, ce qui est normal puisque nous essayons de travailler de manière constructive avec cette institution, comme avec les autres d'ailleurs. Nous avions eu à l'époque des signaux encourageants pour flexibiliser les montants terro. Ce n'est que plus tard que nous avons reçu une lettre nous confirmant que nous pouvions les flexibiliser.

 

Dans le cas de l'asile, nous sommes exactement dans la même démarche. Nous avons eu des contacts encourageants. Je pense sincèrement que nous avons des arguments extrêmement convaincants, d'autant plus que ces montants sont provisionnés. Ce ne sont pas des montants que l'on place directement dans les allocations de base et qui pourraient, du coup, être considérés comme du ongoing business. Nous ne sommes pas du tout là-dedans. Il s'agit d'une provision qui sera relâchée au fur et à mesure des besoins du terrain. Lorsque l'on compare les montants dédiés à l'accueil et à l'asile par rapport à la pré-crise de l'asile, il n'y a pas photo. Il y a vraiment là de quoi flexibiliser.

 

Je vais envoyer une demande officielle à la Commission européenne pour ce faire.

 

En ce qui concerne les garanties, ce n'est pas parce qu'on reçoit une lettre de la Commission européenne qu'il y a des garanties sur le terro ou sur l'asile. Il s'agit de dépenses analysées ex post. Elles doivent répondre à un certain nombre de critères. Je pense que nous répondons à ces critères, parce qu'en prenant le cas de l'asile, toutes les dépenses liées à ce domaine ne sont pas flexibilisées. Ce sont les mouvements à la hausse, exceptionnels par nature, qui le sont. C'est pareil pour le terro, on ne flexibilise pas l'entièreté des dépenses en Intérieur, en police, en Justice. On ne flexibilise que les dépenses relatives à la crise. De plus, on ne flexibilise que les dépenses qui ne sont pas récurrentes. À plusieurs niveaux, nous avons des processus de prudence, qui correspondent aux demandes de la Commission européenne.

 

Il y avait une question concernant le cross-border. Ce sont des lignes qui correspondent au différentiel entre le tableau du Comité de monitoring et nous. Il y a un recul de l'entrée en vigueur du projet cross-border dont le Comité de monitoring n'avait pas tenu compte. Dans le tableau, la ligne de 44,9 corrige le Comité de monitoring. Il s'agit de dépenses que l'on fera moins parce qu'on a la moitié des dépenses en moins en frais de fonctionnement si on commence au 1er juillet. En recettes fiscales, c'est une correction que le Comité de monitoring n'avait pas prise.

 

Hoeveel is er niet in de begroting opgenomen ten opzichte van de provisies? U hebt begrepen dat alle uitgaven in de begroting opgenomen zijn, ook als die flexibel zijn. In de begroting zijn alle uitgaven en ontvangsten opgenomen. Het verschil is dat de flexibilisering ons helpt om de inspanning van 1,2 % te halen. De bottomline is echter dat die in de begroting opgenomen zijn. Ik herinner mij heel goed dat wij die discussie de vorige keer al gevoerd hebben. Het is exact hetzelfde principe.

 

C'était une question de M. Van Hees, qui n'est plus là, au sujet des deux lignes. Les 165 millions de flexibilisation terro, ce sont les montants qu'on flexibilise mais pas l'entièreté de l'enveloppe terrorisme car, comme je vous l'ai expliqué, on ne prend en considération que les dépenses non récurrentes que l'on flexibilise de l'entièreté de l'enveloppe terro. Les 58,3 millions, c'est une correction du tableau, c'est-à-dire qu'on a des prévisions pluriannuelles des dépenses qu'on va faire en terro. Ce tableau évolue en fonction des appels d'offres, de la précision des dépenses à la hausse ou à la baisse et aussi du timing.

 

Que constate-t-on dans ce tableau pour la provision terro par rapport à l'initial? Une diminution de 58 millions, parce que ces projets sont repoussés en 2018 et en 2019. Non pas qu'on ne veuille pas les faire, mais parce que techniquement, ils ne seront pas faits en 2017.

 

À ceux qui ont compris de manière erronée qu'au total, on enlevait de l'argent dans la terro, je peux vous garantir que c'est tout à fait inexact, parce que la mise à jour du tableau terro au niveau pluriannuel nous donne une augmentation de 6 millions. L'entièreté des projets reste sur la table.

 

En ce qui concerne le financement de la sécu, la dotation d'équilibre est bien incluse dans les calculs du Comité de monitoring, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.

 

Pour le Fonds amiante, il s'agit effectivement d'une erreur matérielle.

 

Monsieur Dispa, vous avez parlé des one shot. Ils sont tous nommés dans le budget et nous utilisons à chaque fois la définition de la Commission européenne.

 

Monsieur le président, je pense avoir ainsi répondu aux questions.

 

01.34 Minister Johan Van Overtveldt: Ik wil eerst twee zaken herhalen die wel heel belangrijk zijn.

 

Je ferai deux répétitions importantes de ce que Sophie Wilmès vient de dire. La première, c'est qu'il est très important de dire que les chiffres qui tombent maintenant ou dont on parle maintenant, sont toujours des déviations par rapport au monitoring. Le Comité de monitoring a développé des chiffres, et toutes les adaptations techniques dont on discute aujourd'hui sont des adaptations en différentiel avec le Comité de monitoring.

 

Deuxièmement, nous sommes tout à fait orthodoxes du point de vue budgétaire concernant le buffer. En effet, nous le gardons pour neuf douzièmes du montant original de 749 millions. Nous sommes fin mars et je crois que nous pouvons dire que nous sommes tout à fait orthodoxes dans le traitement du buffer. Le montant de 559 millions qui reste dans ce buffer est le résultat d'une manière très conservatrice et orthodoxe de le traiter.

 

Ik zal nu een aantal specifieke punten beantwoorden die in de verschillende vragen naar voren gekomen zijn, om dan straks nog op een aantal meer algemene punten terug te komen.

 

Wat de notionele-intrestaftrek betreft, de referentierente kon inderdaad in de loop van de tweede helft van vorig jaar worden vastgelegd. Voor alle duidelijkheid, mijnheer Van Biesen, die is voor de grote ondernemingen inderdaad van 1,13 naar 0,24 afgerond en voor de kmo’s van 1,63 naar 0,74. Ongeveer een derde van het geheel is voor rekening van de kmo’s. De rest is voor de grotere ondernemingen.

 

Waarom is die aanpassing nu gebeurd? Omdat wij uit het verleden weten dat het bedrag dat uiteindelijk uit de bus komt bij een aanpassing van de notionele-intrestaftrek aanleiding geeft tot een aantal verschuivingen die individueel zeer moeilijk te traceren zijn. Een bedrijf dat een vrij grote notionele-intrestaftrek geniet, maar voorheen geen andere of nauwelijks andere aftrekken gebruikte, kan dan wanneer de notionele-intrestaftrek daalt bijvoorbeeld wel andere aftrekken aanwenden, die ook ter beschikking zijn van dat bedrijf. Die analyse, die wij nu veel verfijnder hebben kunnen maken, heeft ons geleid tot de conclusie dat daar waar wij puur lineair…

 

Linéairement, il est question d'un montant de 1,35 milliard. De ce montant brut, linéaire, le gouvernement a décidé de garder 325 millions pour les intérêts notionnels.

 

In verband met de excess profit rulings, de excess profit rulings zijn destijds in het leven geroepen, vóór deze regering, om aan een aantal bedrijven een fiscaal voordeel toe te kennen. Dat is ook de reden waarom de Europese Commissie uiteindelijk tegen dit systeem in het getouw gekomen is. Dit systeem verdwijnt nu en dus zullen deze bedrijven onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting zonder te kunnen terugvallen op de modaliteiten van een excess profit ruling zoals voorheen, wat aanleiding geeft tot een aanpassing in de cijfers ten opzichte van het Monitoringcomité van 100 miljoen.

 

Ik wil nog even terugkomen op de notionele-intrestaftrek. Ik heb de voorbije dagen gelezen dat dit een belastingverhoging is. Dat is natuurlijk volkomen fout. De notionele-intrestaftrek evolueert in functie van de belastbare basis, zijnde het pakket eigen vermogen dat in aanmerking genomen wordt en de evolutie van de rente. Uiteraard zou dan de notionele-intrestaftrek een belastingverlaging zijn, als bij een stijgende rente de aftrekmogelijkheden toenemen. Dit is dus echt een argument dat niet juist is, dat men graag verspreidt, maar waar ik mij toch wel formeel tegen verzet.

 

Dan was er nog een specifieke vraag inzake de fiscale regularisatie. Het Monitoringcomité zegt dat de voorziene 250 miljoen eigenlijk 150 miljoen federaal en 100 miljoen voor de regionale entiteiten is. Ik breng in herinnering dat er aan de fiscale regularisatie drie delen zijn.

 

Elle comprend trois parties: une partie fédérale, pour tout ce qui relève de la taxation fédérale; une partie régionale, pour tout ce qui relève de la taxation régionale; et une espèce de black box, pour les montants dont la source est incertaine. Dans ce cas, les conventions avec les Régions prévoient une division moitié-moitié. Cela a été discuté lors des négociations avec les Régions ayant abouti à ces accords de coopération.

 

Wat er veranderd is ten opzichte van het moment van de opmaak van de begroting, is dat de samenwerkingsakkoorden ook effectief gesloten zijn. Men werd zeer duidelijk gewaar dat de geneigdheid om aangiften te doen door het ontbreken van de samenwerkingsakkoorden afgeremd werd. Wat doen we in de oefening? Waar komt die 50 miljoen vandaan? Het Monitoringcomité spreekt van 150 miljoen fede­raal, 100 miljoen regionaal. Wij voegen 50 miljoen bij de 150 miljoen federaal, in het licht van de argumenten die ik daarnet gegeven heb.

 

Een gelijkaardige redenering vinden we bij de vastgoedvehikels, waarvoor het Monitoringcomité de financiële opbrengsten van de hele operatie op 0 had gezet. Daar hebben we eind vorig jaar en vorige week een aantal wijzigingen in aangebracht, in het wettelijk kader, die ik daarstraks in mijn inleiding heb toegelicht. Hierdoor maken we ons sterk dat we toch 100 miljoen inkomsten kunnen realiseren. Die 100 miljoen is, zoals gezegd, de delta ten opzichte van wat het Monitoringcomité had geraamd, namelijk 0.

 

De operationaliteit van de vastgoedvehikels zal ons helpen om een aantal investeringsprojecten te realiseren in de sfeer van onder meer infrastructuur. In die zin sluit de maatregel perfect aan bij de ideeën rond een groot investeringsplan, waaraan we in dit land inderdaad behoefte hebben.

 

Ik vermeld ook nog een aantal algemene bemerkingen. Het Monitoringcomité levert een rapport af. Ik heb nog nooit een begrotingscontrole gezien waarbij geen technische aanpassingen gemaakt worden. Die zijn er altijd. Dat maakt deel uit van de definitie van de begrotingscontrole. Men gaat namelijk kijken op welke punten de gegevens van het Monitoringcomité om allerhande redenen eventueel moeten aangepast worden.

 

Pour ce qui concerne la question de la dette, il est évident qu'une dette de 106, voire 107 %, c'est trop. Il faut donc tout faire pour essayer de réduire ce ratio, non pas parce que l'Europe le demande, mais simplement parce que c'est trop haut. Il faut penser aux générations futures.

 

On peut réduire ce taux d'endettement de manière directe et de manière indirecte. On peut le réduire directement, par la réalisation des actifs de l'État, autrement dit par des privatisations. On vend et le montant obtenu de cette manière sert directement à la réduction de la dette. Mais une solution plus structurelle et plus efficace consiste à réduire le déficit à proprement parler; c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cette raison que l'objectif visant à atteindre l'équilibre budgétaire est très important.

 

De meest structurele manier om de schuldratio naar beneden te krijgen, is ervoor zorgen dat men niet jaarlijks deficits opstapelt en zo de schuldenberg verhoogt.

 

Dan waren er opmerkingen over de taskforce in verband met de ramingsmethode. Uit de analyses bleek zeker en vast dat er iets schortte aan de voeding van de ramingsmethode, de hypothese inzake de evolutie van de macro-economische omgeving. Het is zeker ook zo dat de ramingsmethode zelf voor aanzienlijke verbeteringen vatbaar is. Zoals de voorzitter al terecht stelde, zien we dat we dit jaar minder binnenkrijgen op het vlak van de roerende voorheffing en de btw, terwijl we voor de bedrijfsvoorheffing en de vennootschapsbelasting beduidend meer binnenkrijgen. Het zou natuurlijk wel mooi zijn, mochten de realisaties dichter aansluiten bij de prognoses, zelfs over de grote categorieën. Een nauwgezette analyse van de ramingsmethode kan op dat vlak zeker tot verbeteringen leiden.

 

Wat is er tot nu toe gebeurd op dat vlak? De FOD Financiën, het kabinet Financiën, het Planbureau en de Nationale Bank zijn allemaal betrokken bij diverse besprekingen over het fundamentele werk ter zake, besprekingen die al achter de rug zijn. Het gaat dan niet om bepaalde principes, zoals een correctie van systematische afwijkingen of meer betrouwbare prognoses. Neen, het is een zeer diepgaand, complex statistisch werk – maar niet alleen statisch werk – dat we zeer goed willen doen. We willen dus niet over een nacht ijs gaan wat die oefening betreft. We zijn daar volop mee bezig. Zo gauw die oefening concreet vorm krijgt, zullen we niet aarzelen om daarmee naar de commissie te komen.

 

Tot slot, werkt het programma van de regering of niet? Wat mij betreft, is het antwoord ja. Men ziet de groei toenemen en wat daarbij vooral van zeer groot belang is, is dat die groei breed gedragen wordt in alle componenten. De investeringen stijgen, de export stijgt en de consumptie stijgt. Dat is de definitie van een structurele verbetering van de groei. Als men op een of twee poten tracht te dansen, dan wordt het verhaal al heel snel onderuitgehaald.

 

Wat de tewerkstellingsgraad betreft, heb ik horen zeggen dat het niet vooruitgaat. Het gaat wel degelijk vooruit. Als ik kijk naar de prognoses van de Nationale Bank van vorige maand, dan varieert de tewerkstellingsgraad nu rond de 67 % en men stelt voor 2019 69 % in het vooruitzicht. Op die manier komen we toch wel heel dicht bij het streefdoel van 70 % terecht.

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, u had mij gevraagd om uiterlijk rond 18 u 00 te kunnen afronden. Ik denk dat er morgen in de plenaire vergadering ook nog vragen zullen worden gesteld. Misschien is er nog tijd voor een heel korte repliek?

 

01.35  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, tout d'abord, et M. le ministre des Finances vient de le rappeler, l'incertitude continue à régner sur les méthodologies permettant de déterminer les recettes fiscales. Cela veut dire que M. le ministre admet le fait qu'il pourrait encore y avoir des ajustements sur le niveau des recettes fiscales en fonction du résultat du groupe de travail mis en place et dont on ne connaît toujours pas les conclusions. D'ailleurs, nous avions demandé à avoir un débat, un échange de vues avec le ministre à ce sujet. Cela nous a été refusé. Donc, je tiens à le rappeler. Cela rend hypothétique l'ensemble des travaux budgétaires du gouvernement. Il faut bien se le rappeler.

 

Deuxième élément, madame Wilmès, quand vous nous dites "la Banque nationale retient 2,6 % de déficit pendant que la Commission européenne en retient 2,9 % et cela change", elles ne font pas le même boulot! La Commission européenne fait un travail de screening poste par poste, et en particulier, il faut s'en rappeler, sur le rendement des mesures nouvelles. Elle avait pointé cela précisément pour indiquer que vous étiez dans l'antichambre de la procédure de déficit excessif. Là où la Banque nationale développe une approche macroéconomique et macrobudgétaire, la Commission européenne va dans le détail. C'est la raison pour laquelle le travail qui est réalisé par la Commission européenne est un travail qui doit être considéré d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle affine l'approche qui est faite par les institutions que sont la Banque nationale ou le Bureau du Plan.

 

Troisièmement, moi, je lis à travers les lignes et ce que je comprends de votre discours, madame Wilmès, c'est que quand vous dites "pour moi, l'équilibre en 2018, ce n'est pas un fétichisme", je comprends que vous ne visez plus l'équilibre en 2018. Cela signifie clairement que vous n'allez pas respecter l'engagement que vous aviez vous-même pris parce que, nous, nous n'avons jamais été fétichistes. Nous ne nous targuons pas de couper dans les services publics, la sécurité sociale et toute une série d'autres choses pour atteindre l'équilibre budgétaire en pratiquant de l'austérité.

 

Aujourd'hui, je comprends de votre discours que vous ne visez plus l'équilibre en 2018. Autrement dit, lorsque vous affirmez que vous n'avez pas de fétichisme, vous ouvrez la porte à l'absence d'équilibre en 2018.

 

Nous avons demandé des informations sur la qualité de l'emploi créé. Nous n'avons pas reçu de réponse à nos questions. Il faudra sans doute poser la question ailleurs ou trouver l'information par nous-mêmes. Dans les emplois qui sont créés, nous voulons connaître la part des emplois temps plein et celle des emplois précaires.

 

Autre point, sur lequel on n'entend pas beaucoup le ministre des Finances, c'est l'inflation, qui est à 3 %. L'inflation va très certainement rouvrir le débat de l'indexation automatique et nous savons quel danger nous courons dans ce cas. Monsieur le ministre des Finances, quelles sont vos intentions pour juguler l'inflation? Ne considérez-vous pas que, pour une bonne part, l'inflation est due à votre politique d'augmentation des taxes sur la consommation, qui, directement ou indirectement, interviennent dans le coût de revient des produits qui sont fabriqués ou des services qui sont rendus et qui, dès lors, soutiennent ou dopent l'inflation? Celle-ci a aussi un impact patrimonial sur l'épargne des ménages. Autant elle va vous permettre d'améliorer votre situation sur le terrain de l'endettement public, autant, du fait de votre politique, il y a un grignotage progressif du capital des épargnants.

 

Sur la charge d'intérêts, vous utilisez les économies issues d'une baisse relative des taux d'intérêt pour combler vos trous, voire financer l'une ou l'autre dépense courante. Les économies de charges d'intérêts devraient être imputées sur le désendettement de l'État et non être utilisées pour faire des économies ou arriver à votre trajectoire et résorber progressivement le déficit structurel.

 

Pourquoi dis-je cela? Parce que demain, les taux peuvent remonter! Il ne faut pas s'imaginer que les taux sont à la baisse ad vitam aeternam. Non, vous n'êtes pas à l'abri d'une remontée des taux! En cas de diminution des taux, il serait peut-être plus approprié de les utiliser à d'autres choses qu'à financer vos propres déficits.

 

Autre point, madame Wilmès: j'avoue que ce que vous faites avec les dépenses de terrorisme, les fameux 58,3 millions, n'est pas très clair. Vous nous dites que finalement, on ne va pas les dépenser en 2017, mais en 2018. Ne devriez-vous pas alors les provisionner? Ne devriez-vous pas, d'une manière ou d'une autre, les réserver? Visiblement, vous dites: "puisque c'est une dépense qui n'aura pas lieu, cela nous permet de combler le trou budgétaire." Moi, je pense qu'il aurait fallu, au contraire, utiliser cette somme pour augmenter vos provisions et les sanctuariser pour améliorer votre trajectoire budgétaire, plutôt que de reporter les problèmes vers 2018, comme c'est le cas depuis le début de travaux budgétaire de ce gouvernement. Voilà quelques éléments complémentaires, monsieur le président!

 

J'entends que les difficultés budgétaires de la maison Belgique sont également dues aux entités fédérées. Je rappelle que celles-ci ne comptent que pour 0,2 % dans le déficit. Il ne faut donc pas exagérer leur responsabilité.

 

01.36  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, je ne sais pas si vous estimez avoir obtenu beaucoup de réponses à vos questions. J'ai le sentiment que vous n'avez pas reçu énormément de précisions. C'est, en tout cas, la frustration que je ressens. Je comprends que nous n'entamions pas à cette heure un débat politique, puisque nous ne disposons pas encore de tous les éléments. Cela dit, on pourrait au moins essayer d'éclaircir ces points sur un plan technique. Or aucun éclaircissement n'a été apporté.

 

Pour 2016, madame la ministre, vous nous dites que le déficit se situe à 2,6 %, alors qu'on craignait qu'il soit à 2,9, voire à 3 %. Nous nous en réjouissons, mais vous n'apportez aucune explication ni aucune analyse à ce sujet. Comment cette amélioration inattendue s'est-elle produite? Aucun élément technique ne nous permet de comprendre pourquoi les chiffres sont meilleurs que prévu.

 

S'agissant de 2017, hormis pour le cross-border, vous n'avez donné aucune information technique à propos des lignes budgétaires qui figurent dans le document qui nous a été distribué. D'accord, il s'agissait de rectifier les corrections apportées par le Comité de monitoring. Cependant, je pensais que nous aurions pu obtenir quelques informations sur l'e-commerce, la responsa­bilisation, le crédit-temps, le stage d'attente. Rien du tout. Dont acte. Nous n'avons reçu aucune explicitation relative aux mesures correctrices qui sont prises. De même, aucune précision ne vient éclairer les dépenses nouvelles qui sont annoncées. Par exemple, que recouvrent les quatre fois quinze millions? Rien. Tout cela est vraiment très flou.

 

Pour 2018, c'est vraiment le pompon. Finalement, ce n'est pas une surprise. Vous nous dites refuser tout fétichisme. De ce point de vue, vous êtes relativement cohérente. En effet, dès votre entrée en fonction, vous nous aviez laissé entendre que toutes les options étaient sur la table, tel le retour à l'équilibre. Donc, vous restez dans cette cohérence.

 

La réponse à la question de l'équilibre en 2018, nous l'aurons peut-être en 2019, quand rétrospectivement, nous pourrons constater les chiffres de l'exercice 2018. Je reste vraiment sur ma faim puisque pour le passé, pour le présent et pour l'avenir, nous n'avons que des réponses lacunaires.

 

01.37  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Het is inderdaad duidelijk dat de tabel aantoont hoe een en ander zich verhoudt tot de inschatting van het Monitoringcomité.

 

Mijnheer de voorzitter, ik kijk nu ook naar u. Het zou bijgevolg interessant zijn, mochten wij maatregel per maatregel weten wat de inschatting van het Monitoringcomité is. Nu kennen wij immers enkel de correctie die de regering naar aanleiding van de begrotingscontrole heeft toegepast.

 

In het rapport staat niet maatregel per maatregel gegeven wat het in zijn analyse heeft opgenomen.

 

Mijnheer de minister, voor de vastgoed­ondernemingen hebt u nu zelf aangegeven dat er eigenlijk 100 miljoen euro bijkomt, terwijl het Monitoringcomité 0 inkomsten had vooropgesteld. Dat is echter niet voor elke maatregel duidelijk.

 

Ik zou dus graag zien dat er een kolom aan de tabel wordt toegevoegd. Dat is weinig werk. Dat hoeft niet in Excel. Het kan ook in Word.

 

Mijnheer de minister, ik zou u dus willen uitnodigen de informatie in kwestie ter beschikking te stellen. Dat kan het debat morgen en in de toekomst alleen maar voeden.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, ik meen dat we moeten wachten op het ontwerp met de begrotingscontrole, dat over een paar weken in de commissie zal worden ingediend. Daar zullen we lijn per lijn kunnen nagaan wat de maatregelen inhouden. We zullen dan ook de tabellen kunnen raadplegen en nagaan of het inderdaad 0,8 % is, tegenover de oorspronkelijke 2 % of tegenover een ander percentage. Ik meen dat het ontwerp duidelijkheid zal brengen.

 

Ik dank iedereen voor de goede bespreking. Het staat iedereen vrij om hierover morgen in de plenaire vergadering nog vragen te stellen. In de komende weken zullen we het ontwerp betreffende de begrotingscontrole nog grondig bespreken in onze commissie.

 

Ik dank de regering ook voor de toelichting.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Indien u het wil, kunt u de overige vragen omzetten in schriftelijke vragen. Zo niet worden ze uitgesteld tot volgende week dinsdagnamiddag. Om 14 u 00 is er dan opnieuw een vergadering van de commissie voor de Financiën met vragen.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.59 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.59 heures.