Commissie voor de Justitie

Commission de la Justice

 

van

 

Woensdag 26 april 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 26 avril 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 15.31 heures et présidée par M. Philippe Goffin.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 15.31 uur en voorgezeten door de heer Philippe Goffin.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de houding van het parket in de Brugse zaak waarin een politierechter strafvermindering toekende in ruil voor een gift" (nr. 17663)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "de toegekende strafvermindering in de politierechtbank na een gift aan de slachtoffers" (nr. 17865)

01 Questions jointes de

- Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "l'attitude du parquet dans l'affaire brugeoise dans laquelle un juge de police a accordé une réduction de peine en échange d'un don" (n° 17663)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur "l'octroi d'une réduction de peine au tribunal de police en échange d'un don aux victimes" (n° 17865)

 

01.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik geef een citaat: “Uw spijt klinkt oprecht. Bewijs het door geld te storten aan het Fonds Emilie Leus en kom volgende maand terug.” Die opmerkelijke boodschap gaf de Brugse politierechter Peter Vandamme op 7 maart aan een chauffeur die afgelopen zomer achter het stuur werd betrapt met 1,54 promille alcohol in het bloed. Hij kreeg hiervoor bijval van zijn Dendermondse collega-rechter.

 

Op 3 april 2017 kreeg de beklaagde uiteindelijk strafvermindering, nadat hij beloofde een gift van 750 euro te zullen doen aan het Fonds Emilie Leus. De 1 200 euro boete werd een boete volledig met uitstel en het rijverbod van één maand werd voor de helft met uitstel uitgesproken, net voldoende om de periode van de intrekking van het rijbewijs te dekken.

 

Nog vóór de uitspraak werd de Brugse politierechter in een open brief van de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie afgebrand als een rechter die een vorm van bestraffing buiten de wet uitvond. De open brief droeg de niet mis te verstane titel “In een rechtsstaat moeten ook magistraten zich gedragen!”

 

Ik heb twee vragen, mijnheer de minister. Ten eerste, wat is de houding van het parket in deze zaak? Ten tweede, zal het parket berusten in dit vonnis of is het zinnens hoger beroep aan te tekenen?

 

01.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, wat uw vraag betreft over het vonnis van de politierechter van Brugge van 4 april 2017, kan ik u melden dat het openbaar ministerie mij heeft laten weten dat het niet in beroep zal gaan tegen het vonnis omdat het wettig is, zowel naar appreciatie van de feiten als naar schuld, straftoemeting en motivering.

 

Bij de straftoemeting mag en moet de rechter rekening houden met de feiten, de omstandigheden en de persoonlijkheid van de dader. Schuldinzicht en spijt maken daar een onderdeel van uit. In voorliggend geval heeft de rechter een straf uitgesproken binnen de wettelijke vork. De straf lag zelfs boven het minimum, aangezien het verval van het recht tot sturen is uitgesproken voor vijftien dagen terwijl dit wettelijk niet verplicht was. Er hoeven geen initiatieven te worden genomen.

 

Inzake de schriftelijke vraag nr. 933 van mevrouw Lahaye-Battheu van 4 april 2016 over het aantal werkstraffen dat door de rechtbanken werd opgelegd in 2013, 2014 en 2015, kan ik melden dat de bevoegde diensten het antwoord hebben voorbereid. In totaal legden de rechtbanken in 2013 9 657 werkstraffen op, in 2014 9 747 werkstraffen en in 2015 10 212. De extractiedatum van deze cijfers is 30 januari 2017.

 

Ik zal spoedig antwoorden op uw schriftelijke vraag en ik kan u nu reeds de cijfers overhandigen.

 

01.03  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de collectieve schuldenregeling" (nr. 17892)

02 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "le règlement collectif de dettes" (n° 17892)

 

02.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, de wet betreffende de collectieve schuldenregeling werd de voorbije jaren verschillende keren gewijzigd. Toch blijven een aantal wijzigingen betwist en een aantal onduidelijkheden of onzekerheden bestaan.

 

Overweegt u een evaluatie en desgevallend een herziening van de wetgeving betreffende de collectieve schuldenregeling? Zo ja, welke aandachtspunten zullen daarbij aan bod komen?

 

02.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, de collectieve schuldenregeling is inderdaad een onderdeel van mijn beleidsplannen.

 

De betreffende wetgeving is reeds het voorwerp geweest van een cruciale wijziging, namelijk de wet van 25 december 2016, de zogenaamde potpourriwet IV, die reeds een wettelijke basis invoerde voor de oprichting van een elektronisch platform voor de procedurele afhandeling van collectieve schuldenregelingen.

 

De inrichting en het beheer van het centraal register collectieve schuldenregelingen is toevertrouwd aan de balieverenigingen OVB en OBFG.

 

Mijn administratie bereidt momenteel een wetsontwerp voor dat de verdere afhandeling van de procedure aanpast aan de mogelijkheden die een dergelijk elektronisch platform biedt. Het is mijn bedoeling om in eerste instantie de procedure efficiënter te laten verlopen en zo te komen tot een kostenvermindering.

 

Daarnaast wens ik ervoor te zorgen dat er transparante gegevens over de procedure worden bijgehouden. De informatie die de ingebruikname van het register ons zal opleveren, zal vervolgens toelaten om de werking van de collectieve schuldenregeling grondig te evalueren.

 

02.03  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, hebt u er zicht op wanneer de nieuwe regeling er komt?

 

02.04 Minister Koen Geens: Zoals altijd, moet dat zo snel mogelijk zijn. Het nieuwe wetsontwerp zal zeker nog het komende najaar worden ingediend.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur "l'évaluation des sections spéciales de déradicalisation (Deradex) dans les prisons" (n° 17762)

- M. Georges Dallemagne au ministre de la Justice sur "les sections Deradex dans les prisons de Ittre et Hasselt" (n° 17845)

- Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "la gestion et l'évaluation des ailes Deradex en Belgique" (n° 17998)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de evaluatie van de speciale deradicaliseringsafdelingen (Deradex) in de gevangenissen" (nr. 17762)

- de heer Georges Dallemagne aan de minister van Justitie over "de deradicaliseringsafdelingen (Deradex) in de gevangenissen van Itter en Hasselt" (nr. 17845)

- mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "het beheer en de evaluatie van de Deradexafdelingen in België" (nr. 17998)

 

03.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le Conseil de l'Europe a identifié en mars 2016 une série de lignes directrices à l'attention des services pénitentiaires et de probation concernant la radicalisation et l'extrémisme violent.

 

Le rapport aborde entre autres la nécessité de l'évaluation des mesures mises en place dans ce cadre particulier, la nécessité d'un accompagnement des détenus, ainsi que la nécessité d'un contrôle. Voici un an que les ailes Deradex ont vu le jour en Belgique et plusieurs lignes directrices établies par le Conseil de l'Europe ne sont visiblement pas suivies ou, du moins, pas de manière systématisée et sans réelle transparence.

 

L'évaluation a bel et bien été effectuée mais, à l'heure actuelle et à ma connaissance, l'administration n'en communique pas les résultats. Au niveau du contrôle, il apparaît qu'il n'existe aucun recours administratif ou judiciaire ouvert aux détenus ayant été placé en cellules Deradex et les critères établissant leur affectation à cette section ne sont pas clairs.

 

Enfin, les détenus se trouvant dans les ailes Deradex ne disposent d'aucun réel suivi spécialisé.

 

Monsieur le ministre, avez-vous suivi les lignes directrices du Conseil de l'Europe? Quel est votre plan d'action par rapport à ces questions en matière de suivi et de contrôle? Pourquoi les résultats de l'évaluation effectuée dans les ailes Deradex belges sont-ils toujours inconnus? Quand pourrons-nous en disposer?

 

03.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, chère collègue, au 1er avril dernier, on comptait 16 détenus dans la section d'Ittre et 10 dans celle de Hasselt.

 

La méthodologie en matière d'approche du radicalisme est toujours en plein développement. Les actions qui se développent pour les détenus radicalisés sont actuellement documentées dans deux feuilles de route. L'une porte sur la gestion interne de ce groupe-cible, l'autre sur la coopération entre les services des prisons et les services des Communautés.

 

En ce qui concerne l'approche interne, le volet du screening et celui de la politique de placement sont les plus élaborés et les plus opérationnels.

 

La classification des détenus radicalisés dans une prison ordinaire, dans une prison satellite ou dans une section Deradex intervient à la suite d'une procédure de screening, laquelle vise à identifier les détenus sur la base des critères suivants: une personne placée sous mandat d'arrêt ou condamnée en tant que dirigeant d'un groupe terroriste, une personne placée sous mandat d'arrêt ou condamnée pour avoir diffusé ou mis à la disposition du public un message avec l'intention d'inciter à commettre des infractions terroristes, une personne qui, pendant sa détention, tient un discours djihadiste combiné à la manifestation de qualités de meneur, une personne qui, pendant sa détention, recrute d'autres personnes (détenus, personnel ou externes).

 

L'approche des Communautés est, elle aussi, en plein développement et varie d'une Communauté à l'autre. Exposer ici ces différences dans le détail me conduirait trop loin.

 

On dénombre actuellement 16 conseillers islamiques néerlandophones et 15 francophones, soit 22,65 équivalents temps plein sur un cadre prévu de 27. L'Exécutif des Musulmans de Belgique proposera 4 nouveaux candidats pour compléter le cadre.

 

Un arrêté royal relatif au statut des aumôniers des cultes reconnus, aux conseillers des cultes reconnus et aux conseillers moraux est actuellement en préparation. Il inclura des dispositions sur les droits et devoirs de ces personnes.

 

Pour ce qui est de la formation du personnel, on investit actuellement surtout dans une formation de base la plus large possible pour tous les membres du personnel. D'autres modules de formation de perfectionnement sont encore à l'étude.

 

Quant aux recours administratifs ou judiciaires, il est utile de rappeler que la décision de placement dans les sections Deradex est une décision administrative et qu'elle peut, comme toutes les décisions administratives émanant des autorités administratives, faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État (juridiction administrative compétente pour traiter les recours contre les actes administratifs).

 

Les lignes directrices du Conseil de l'Europe, à l'instar de nombreuses autres recommandations comme celles de l'ONU ou celles du RAN Network, ont été prises en compte à l'occasion de l'élaboration de la politique.

 

L'évaluation des ailes Deradex est en cours de finalisation. Les résultats de cette dernière ne sont donc pas encore connus.

 

03.03  Özlem Özen (PS): Monsieur le ministre, merci pour tous ces éléments. J'ai été un peu inondée d'informations concernant le nombre de détenus, les screenings, les conseillers de culte, etc. Il m'a fallu attendre la fin de votre réponse pour apprendre que vous n'aviez pas le rapport d'évaluation. C'était ce rapport qui m'intéressait le plus, pour avoir un maximum de transparence. Nous avons eu l'occasion, lors de la Semaine des prisons, de visiter la prison d'Ittre et notamment la partie Deradex. Nous nous sommes rendu compte que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de suivi ou de détention spécifique qui étaient mis en route pour ces détenus. Je ne manquerai pas de revenir vers vous afin de recevoir les résultats de cette évaluation.

 

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Paul-Olivier Delannois au ministre de la Justice sur "le Masterplan bâtiments judiciaires et le palais de justice de Tournai" (n° 17843)

04 Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Justitie over "het Masterplan gerechtsgebouwen en het gerechtsgebouw van Doornik" (nr. 17843)

 

04.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le samedi 18 mars se tenait à l'hôtel de ville de Tournai la rentrée du barreau. Le bâtonnier y a tenu un discours très intéressant, mais surtout extrêmement interpellant sur les mesures prises par le gouvernement sur les matières liées à la Justice.

 

Un point relatif à la suppression de certains lieux de justice pour raisons économiques a notamment été abordé et fait craindre le pire chez les citoyens tournaisiens. Plus spécifiquement, des interrogations sont émises sur le devenir du palais de justice de Tournai et un éventuel déménagement de certains lieux de justice de Tournai vers Mons.

 

Dès mai 2015, je vous interrogeais sur la publication de votre Masterplan Bâtiments judiciaires. Dans votre réponse, vous m'énonciez très clairement que ce rapport serait disponible à partir de décembre 2015.

 

Monsieur le ministre, nous sommes en avril 2017 et le dessin du futur paysage judiciaire n'a toujours pas été élaboré. Pourriez-vous me dire quand il sera établi? Des pistes liées au transfert de lieux d'audience de Tournai vers Mons sont-elles envisagées?

 

04.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Delannois, en ce qui concerne la logique du Masterplan relatif aux bâtiments judiciaires, je renvoie aux réponses que j'ai déjà données précédemment à ce sujet.

 

Vous comprendrez que la reconfiguration du paysage judiciaire - en ce compris, en l'occurrence, la répartition des bâtiments judiciaires - est une matière complexe et sensible. Elle est complexe parce que de nombreux paramètres doivent être pris en compte, et sensible parce que beaucoup d'acteurs sont impliqués.

 

La réflexion est poursuivie. Il faut d'abord définir les principes généraux. Il est nécessaire de développer une vision à long terme et cela ne peut se faire dans la précipitation. J'espère, d'ici l'été, pouvoir être plus précis. Vous savez que les trois phases de la reconfiguration des justices de paix viennent de se terminer. En tout cas, toutes les décisions ont été prises et il convient maintenant de les exécuter au parlement et sur le terrain.

 

Pour ce qui concerne les tribunaux de première instance, je prépare pour l'instant un plan dont vous faisiez état, en cours depuis un certain temps, qui s'appellera "Le tribunal de l'avenir" et dans lequel j'établirai très précisément comment je compte aborder cette problématique.

 

Mais il ne faut rien craindre: nous n'allons pas nous précipiter. Je m'excuse de vous demander tellement de patience, monsieur Delannois, mais malheureusement, je n'y peux rien.

 

04.03  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie de reconnaître ma patience. Vous me dites de ne rien craindre. Je vais vous prendre au mot. Mais il faut se mettre à ma place de bourgmestre faisant fonction.

 

Je suppose qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais juste avant les élections, M. Reynders, Mme Marghem et M. De Clerck ont amené des dragées de baptême, sur les fonds baptismaux. Un nouveau palais de justice allait être érigé. Le problème, c'est que malgré les dragées, nous n'avons jamais vu l'enfant. S'agit-il d'un éléphanteau? Ou y aura-t-il un jour un nouveau palais de justice?

 

Nous avions déjà des plans pour une construction au quai du Luchet d'Antoing. Or, le dossier passe de la Défense nationale à la Régie des Bâtiments, pour retourner à la Défense nationale. Je pense que le nouveau palais de justice au Luchet d'Antoing est bel et bien enterré.

 

Vous dites que c'est un dossier complexe, qu'il y a beaucoup de sensibilités. Je l'admets. J'espère en tout cas que vous prendrez ma sensibilité tournaisienne en considération. Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Les questions nos 17848, 17853, 17854 et 17855 de Mme Sabien Lahaye-Battheu, la question n° 17940 de M. Stefaan  Van Hecke et la question n° 18016 de M. Raf Terwingen sont transformées en questions écrites.

 

05 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de minister van Justitie over "speekseltesten" (nr. 17972)

05 Question de Mme Barbara Pas au ministre de la Justice sur "les tests salivaires" (n° 17972)

 

05.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik kom uit een zeer actieve politiezone die niet alleen gekend is om de vele flitscontroles, maar ook om de vele alcoholcontroles. Het wordt niet steeds even erg gewaardeerd, maar het beleid werpt wel zijn vruchten af, als men de resultaten inzake verkeersveiligheid bekijkt.

 

Lokaal scoren we goed op het vlak van alcoholgebruik achter het stuur, maar het druggebruik in het verkeer is blijkbaar een toenemend probleem. Daarop wordt niet systematisch gecontroleerd, enerzijds door een gebrek aan middelen, anderzijds omdat het een tijdrovende procedure is.

 

Daarom heb ik een aantal vragen over druggebruik in het verkeer, meer bepaald over de speekseltest.

 

Kunt u een overzicht geven van het aantal speekseltesten dat door de verschillende politiezones werd uitgevoerd in 2015 en 2016?

 

In welk budget is voorzien voor het beschikbaar stellen van speekseltesten aan de politiezones voor dit jaar? Hoe groot was dat budget vorig jaar?

 

Sommige politiezones hebben een tekort aan speekseltesten. Mijn eigen politiezone plant om er zelf aan te kopen, omdat Justitie achterblijft met het leveren ervan. Hoeveel speekseltesten werden vorig jaar en het jaar daarvoor aan de verschillende politiezones geleverd? Hoeveel speekseltesten werden er besteld door de politiezones? Is dat in verhouding? In hoeveel speekseltesten voorziet u in 2017?

 

Mijnheer de minister, in de praktijk duurt het nu gemiddeld acht minuten vooraleer men het resultaat van de speekseltest kent. Het is dan ook absoluut niet evident voor de politieploegen die bezig zijn met de alcoholcontroles om op die manier systematisch te gaan testen. Het neemt te veel tijd in beslag als men er iemand op basis van zichtbare elementen uithaalt. Dan is de ploeg even buiten dienst om de rest van de controles die avond deftig te kunnen uitvoeren.

 

Een tijdje geleden is er sprake geweest van een soort elektronische speekseltest, waarvan het resultaat veel sneller beschikbaar zou moeten zijn. In andere landen wordt er al gebruik van gemaakt. Wanneer zullen die elektronische speekseltesten ter beschikking worden gesteld van onze politiezones?

 

 Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

 

05.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Pas, op grond van de overheidsopdrachten voor de levering van speekseltesten kan ik u bevestigen dat voor 2015, op de twee contracten die in 2015 bestonden, 15 400 testen zijn besteld voor een gecumuleerd bedrag van 139 349 euro.

 

Voor 2016 zijn 21 620 testen besteld voor een bedrag van 208 469 euro.

 

In de mate van de beschikbare vastgelegde kredieten wordt de door de politiezones gevraagde hoeveelheid in een bestelling omgezet. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de gevraagde grote hoeveelheden moeten worden aangepast, om binnen het beschikbare krediet te kunnen voldoen aan alle aanvragen die op één moment samenlopen. Die manier van handelen is uitzonderlijk nodig, om maximaal aan alle aanvragen van de verscheidene politiezones te kunnen voldoen.

 

Het is daarbij natuurlijk vervelend dat Justitie daarmee bepaalde keuzes inzake de verdeling van de speekseltesten voor de politie moet maken.

 

Wij vragen sinds enige tijd dat de politie overeenkomstig de verschillende politiezones zelf die keuzes zou maken.

 

Voor 2016 bedroeg het aantal gevraagde testen 25 855 stuks. Er werden er, zoals ik al vermeldde, 21 620 besteld.

 

Justitie beschikt niet over informatie over het gebruik van speekseltesten door de politiezones. Dat gegeven werd al gevraagd aan de overkoepelende toezichthoudende instanties, zoals de Vaste Commissie van de Lokale Politie, opdat het verbruiksgedrag beter op de bestellingen zou kunnen worden afgestemd.

 

Voor 2017 is rekening gehouden met de door de politie medegedeelde jaarbehoeften aan speekseltesten. Er werd een budget van maar liefst 432 000 euro uitgetrokken om de gevraagde 36 000 stuks te kunnen aanleveren. Door de opgelegde budgettaire behoedzaamheid voor 2017 kan dat budget maar per kwartaal worden vastgelegd.

 

Op dit ogenblik is een krediet van 108 000 euro vastgelegd, waarop de bestellingen worden uitgevoerd. Inmiddels loopt de aanvraag voor het verkrijgen van een volgende vastleggingsschijf van 108 000 euro voor het tweede trimester van 2017.

 

In antwoord op uw vraag over elektronische speekseltesten kan ik u melden dat die test, net zoals de actueel gebruikte speekseltest, ook een immunologische test is. Het positief of negatief resultaat wordt evenwel automatisch afgelezen zonder interpretatie van een politiedienst.

 

Een aantal van de huidige op de markt gebrachte elektronische speekseltesten zijn zeker goed en worden inderdaad in het buitenland gebruikt.

 

Toen de wetgeving is opgestart, opteerde de geïntegreerde politie niet voor een elektronische speekseltest omwille van de kostprijs en omdat de technologie nog in volle evolutie was.

 

De speekseltesten zijn de voorbije jaren enorm verbeterd en zullen de komende jaren nog verbeteren. De huidige niet-elektronische testen werken ook goed.

 

De afleestijd van de elektronische speekseltest duurt minimaal vijf minuten, afhankelijk van het type. Momenteel werken een aantal firma’s met gewone testen ook hard om de tijdsduur op vijf minuten te krijgen.

 

Hoewel ik begrip kan opbrengen voor het argument van de politiediensten inzake de afleestijd, acht ik het vooral belangrijk dat het aflezen van het resultaat op een zo objectief mogelijke wijze kan gebeuren. Het eventueel overschakelen naar een ander, meer duurzaam instrumentarium voor het afnemen van speekseltesten, naar analogie van de evolutie van de apparatuur voor de ademtest voor alcoholverbruik in het verkeer, moet het voorwerp uitmaken van overleg met mijn collega, verantwoordelijk voor de geïntegreerde politie. Het aanschaffen van duurzaam materiaal voor het uitvoeren van testen, hetzij ademtesten hetzij speekseltesten in het wegverkeer, hoort eerder thuis in het domein van de werkingsmiddelen van de geïntegreerde politie, terwijl de actuele aankoop van eenmalig bruikbare speekseltesten als gerechtskosten wordt aangezien.

 

05.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. Ik ben, enerzijds, verheugd dat, ondanks de budgettaire krapte waarin u moet manoeuvreren, het budget bijna is verdubbeld tegenover vorig jaar en dat u erkent dat dit een belangrijke prioriteit is. Het is echt wel nodig als men van een veilig verkeersbeleid en, in ruimere zin, gezondheidsbeleid werk wil maken.

 

Ik zal de cijfers die u mij hebt meegedeeld, zeker nog eens nakijken. In alle budgettaire krapte zou met het oog op de veiligheid voor die duurzame testen het budget niet mogen meespelen. Dat blijft in mijn ogen de belangrijkste prioriteit voor een overheid.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de kosten voor het vernietigen van wapens" (nr. 17887)

06 Question de M. Koenraad Degroote au ministre de la Justice sur "le coût de la destruction d'armes" (n° 17887)

 

06.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, ik stelde u al vaker vragen over de Wapenproefbank en het vernietigen van wapens.

 

In een van de laatste antwoorden kreeg ik van u een overzicht van het aantal wapens dat de laatste jaren werd vernietigd. Dat schommelde tussen de elf- en de twintigduizend wapens per jaar, waarvan 95 % op vraag van de griffies.

 

Er is een speciaal KB op de loontarieven. Het laatste dateert van 2012. De loontarieven bij de proefbank bedragen 9,85 euro. In het begin van de wapenwetgeving was dat 5 euro, dan 8 euro. Dit is dus gestegen in de loop der jaren. Hiermee gaan dus grote bedragen gepaard.

 

Volgens artikel 24 van de wapenwet, dat verwijst naar artikel 42 van het Strafwetboek, vallen bij de verbeurdverklaring van de wapens de kosten voor de tijdelijke bewaring, het vervoer en de vernietiging in de proefbank ten laste van de veroordeelde.

 

Ik heb een aantal vonnissen en arresten geraadpleegd. Ik vind de begrote kosten hiervan echter niet terug. Dat betekent dus dat die kosten niet worden ingevorderd. Justitie loopt daar dus al vele jaren ettelijke bedragen mis.

 

Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van dit probleem? Worden stappen ondernomen of hebt u dat al gedaan om dit probleem te verhelpen?

 

06.02 Minister Koen Geens: De kosten voor de vernietiging van wapens kunnen niet steeds op een verdachte of een veroordeelde worden verhaald. Zo kan het parket bij inbreuken op de wapenwet beslissen tot seponering indien er geen andere, voorgaande omstandigheden in hoofde van de betrokkene aanwezig zijn die een vervolging opportuun maken.

 

Een dergelijke seponering kan dan worden verbonden aan de voorwaarde dat de betrokkene het wapen vrijwillig afstaat en een minnelijke schikking betaalt. In dat geval is er geen veroordeling en draagt de Staat de kosten voor de vernietiging.

 

Wordt er wel vervolgd, veroordeeld en verbeurdverklaard, dan vallen de gerechtskosten inderdaad ten laste van de veroordeelde. In beginsel belet niets de begroting van deze kosten in het vonnis. De proefbank rekent namelijk een forfait per vernietigd wapen aan.

 

Ik heb er helaas geen zicht op in hoeverre deze kosten daadwerkelijk worden gerecupereerd bij de veroordeelde. Misschien kan de FOD Financiën die instaat voor de inning en de invordering van de uitgesproken gerechtskosten, hierover duidelijkheid verschaffen.

 

06.03  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik had al enigszins verwacht dat de bal zou worden doorgespeeld naar de FOD Financiën, maar ik kan u zeggen dat de FOD Financiën hierin slechts iets nuttigs te doen heeft als de kosten begroot worden in het vonnis. De kosten kunnen slecht begroot worden in het vonnis als ze in feite voorzien zijn. Er is een KB inzake de gerechtskosten in strafzaken en er is een omzendbrief inzake de gerechtskosten in strafzaken die regelmatig gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

 

In die omzendbrief staat een ganse reeks items die onder de gerechtskosten vallen en de bedragen die daarvoor aangerekend worden. Het vernietigen van wapens staat daar gewoon niet bij. Dat er in geval van seponering misschien nog niet kan aangerekend worden, wil ik vandaag wel aanvaarden, maar ook daaraan kan iets gedaan worden.

 

Mijnheer de minister, het eerste wat zeker zal moeten worden gedaan, is het aanpassen van die omzendbrief en het koninklijk besluit. Anders kunt u die kosten gewoonweg niet recupereren. Als we de rekening maken van 2007 tot nu, weet ik zeker dat we al mooie bedragen verspeeld hebben. Ik meen nochtans dat Justitie deze goed kan gebruiken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Paul-Olivier Delannois au ministre de la Justice sur "les détenus enfermés sous une fausse identité" (n° 17984)

07 Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Justitie over "gedetineerden die opgesloten zitten onder een valse identiteit" (nr. 17984)

 

07.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, je me permets de vous interroger sur un sujet très interpellant qui est celui des détenus incarcérés dans les prisons en Belgique sous une fausse identité. Un bourgmestre d’une entité du Royaume a été récemment témoin d’un fait de ce genre, à savoir le décès d’une personne enfermée sous un faux nom. Le détenu, du nom de M. X, était enfermé sous le nom de M. Y. Il y est décédé sous le nom de M. Y et a été enterré sous le nom de M. Y.

 

Ce fait précis cause évidemment un réel problème, notamment de sécurité et entraîne des conséquences dramatiques pour la personne dont le nom a été emprunté.

 

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser les questions suivantes. Pouvez-vous me donner le nombre de faits liés aux fausses identités constatés dans les prisons du pays en 2016? Quels sont les contrôles préalables à l’incarcération permettant de déceler ce genre de faits? Quelles mesures sont-elles envisagées afin que ce genre de faits ne puisse plus se reproduire?

 

07.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Delannois, la DG EPI ne dispose pas des données relatives au nombre de faits liés aux fausses identités. Les contrôles d'identité des personnes incarcérées sont, dans un premier temps, réalisés par les policiers qui effectuent les arrestations. Les détenus et incarcérés sous une fausse identité ou alias sont des personnes arrêtées sans papiers d'identité et majoritairement des étrangers.  Ces personnes déclarent des identités et parfois des nationalités qui ne leurs sont pas propres.

 

Lors de l'écrou, la procédure prévoit que l'identité de la personne présentée est vérifiée. Elle est interrogée sur son nom, prénom, date de naissance. Certaines difficultés peuvent se poser lorsqu'il s'agit de personnes étrangères s'exprimant dans une langue étrangère. Il arrive que l'agent de greffe doive faire appel à quelqu'un qui puisse traduire ces questions. S'il y a discordance, les autorités qui ont demandé l'arrestation sont consultées (par exemple, une erreur matérielle dans l'orthographe du nom ou de la date de naissance). L'écrou n'est effectué que lorsque la certitude sur l'identité de la personne à incarcérer est acquise. Ses empreintes et sa photo sont alors prises dans le programme Sidis Suite sous l'identité donnée.

 

Les informations sur les alias ne parviennent postérieurement que si la personne est déjà connue dans les fichiers de l'identification judiciaire sous un ou d'autres noms. Si la personne sans papiers d'identité ne figure pas dans les fichiers de l'identification judiciaire et qu'elle maintient l'identité annoncée, il est impossible d'éviter les alias.

 

La DG EPI va, d'ici peu, disposer d'un programme informatisé APFIS, via Sidis Suite. Les empreintes des détenus seront automatiquement envoyées à la police, qui confirmera l'identité du détenu. Ce nouveau système permettra de mieux identifier les alias et de fusionner les dossiers après les écrous.

 

Tant en ce qui concerne la fraude à l'identité que l'utilisation de pseudonymes, les différents services publics que sont le ministère public, la police, l'Office des Étrangers et l'administration des établissements pénitentiaires se concertent afin d'améliorer l'échange d'informations.

 

07.03  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, je suis rassuré par le fait que vous essayiez de trouver des solutions via un nouveau système. Mais il faut quand même avouer que c'est assez interpellant. Imaginez qu'une personne soit décédée avec le nom d'un autre! Si M. Delannois allait en prison sous le nom de M. Geens et que M. Delannois décède, je vous garantis que M. Geens aura beaucoup de problèmes pour ressusciter administrativement parlant. Concrètement, cela s'est déjà passé!

 

Je suis toujours stupéfait qu'on puisse être incarcéré sous de faux noms. J'en ai parlé avec des membres du monde judiciaire, qui ne semblaient pas trop inquiets.

 

En ma qualité de bourgmestre d'une ville où se trouve une prison, je suis quelque peu inquiet, pour ne pas dire autre chose.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van mevrouw Goedele Uyttersprot aan de minister van Justitie over "ouderverstoting en -vervreemding" (nr. 17994)

08 Question de Mme Goedele Uyttersprot au ministre de la Justice sur "l'aliénation parentale" (n° 17994)

 

08.01  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, gisteren, 25 april, was de internationale dag van bewustwording inzake oudervervreemding en -verstoting. Het doel van die dag is het bewustzijn voor dit probleem onder de aandacht te brengen bij de actoren op het terrein, namelijk magistraten, politie, psychiaters en psychologen, maar ook bij familie en vrienden van mensen die hun kinderen, bewust dan wel onbewust, manipuleren ten nadele van de andere ouder.

 

Ik heb u daarover in het verleden al een aantal vragen gesteld. Ondertussen is ouderverstoting gelijkgesteld aan partnergeweld en wordt het ook in die zin vervolgd en bestraft. Dat is alleszins een stap in de goede richting. Dit is echter onvoldoende. In de fase van de sanctionering is het kwaad immers al geschied. Het herstel van het contact tussen de verstoten ouder en het kind moet het streefdoel zijn en dat wordt met de sanctionering alleen niet bereikt. Daarom is het belangrijk om van bij een eerste vermoeden of een eerste schending van het omgangsrecht reeds te kunnen ingrijpen.

 

Vandaar mijn volgende vragen.

 

Het Vlaams Forum Kindermishandeling zou een aantal beleidsadviezen hebben overgemaakt in verband met vechtscheidingen en ouderverstoting. Er zouden ook een aantal aanbevelingen zijn geformuleerd. Blijkbaar dateren deze aanbevelingen van juni 2015. In antwoord op een eerdere vraag bleek dat deze aanbevelingen nog niet werden besproken. Ik vraag mij af of dit inmiddels wel is gebeurd. Zo ja, wat zijn de resultaten daarvan? Zit er stof in voor effectieve maatregelen?

 

Voorziet u in een plan van aanpak om in een zo vroeg mogelijk stadium oudervervreemding te kunnen tegengaan? Zo ja, hoe ziet u dat?

 

Heeft u inmiddels een bevraging kunnen organiseren op het niveau van het parket en de politie over de toepassing van COL 4/2016, waardoor ouderverstoting als partnergeweld dient te worden beschouwd? Leidt dit tot een adequate aanpak van de problematiek? Welke conclusies kunnen eventueel uit deze bevraging worden getrokken?

 

08.02 Minister Koen Geens: Ik kan u meedelen dat het beleidsadvies van het Vlaams Forum Kindermishandeling werd besproken en goedgekeurd op 23 maart 2015 en daarna aan de betrokken ministers werd bezorgd, zijnde de Vlaamse ministers van Welzijn, van Onderwijs, van Jeugd en Sport, en de federale ministers van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Justitie.

 

Het is belangrijk op te merken dat dit beleidsadvies gaat over de ruimere problematiek van de vechtscheidingen, waarvan ouderverstoting kan worden aangezien als een bijzondere vorm.

 

Het VFK heeft heel duidelijk de problematiek van ouderverstoting gedefinieerd als een bijzondere vorm van kindermishandeling. Het beleidsadvies van het VFK bevat verschillende concrete aanbevelingen die zijn gericht tot de bevoegde ministers. Voor de aanbevelingen die behoren tot het domein van Justitie zijn er reeds concrete stappen ondernomen. Zo werd er inmiddels een rechtsvergelijkende studie uitgevoerd betreffende het horen van kinderen in andere landen. De algemene coördinatie van de uitvoering van deze beleidsadviezen is echter een bevoegdheid van het VFK zelf.

 

Om te antwoorden op uw tweede vraag kan ik u meedelen dat de werkgroep “familierechtbanken” zich tijdens de vergadering in mei zal buigen over de problematiek van de ouderverstoting. Het is inderdaad de bedoeling dat de concrete aanpak op dat tijdstip wordt besproken, waarbij de nadruk wordt gelegd op het tijdig erkennen van het probleem en het zoeken naar een gepast antwoord in elke fase.

 

In de strijd tegen dit fenomeen zal een mix van burgerrechtelijke, protectionele en strafrechtelijke maatregelen noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd zal aandacht worden besteed aan de noodzaak van een goede opleiding van magistraten en advocaten en in een volgende fase zal er uiteraard een afstemming gebeuren met de Gemeenschappen.

 

Ten slotte kan ik u meedelen dat er inderdaad op vraag van mijn beleidscel door de administratie een vragenlijst over deze problematiek werd toegestuurd aan een aantal referentiemagistraten jeugd & gezin. Intussen ontvingen we ook al een aantal antwoorden. Ondanks de lage responsgraad, kunnen er toch reeds enkele conclusies worden getrokken. Uit antwoorden blijkt dat ouderverstoting een moeilijk te vatten concept is waarvoor men over zeer weinig instrumenten beschikt om een duidelijk beeld ervan te krijgen. De antwoorden bevestigen dat ouderverstoting inderdaad kan gezien worden als een vorm van niet-afgifte van de kinderen, artikel 432 van het Strafwetboek, waardoor het onder het toepassingsgebied valt van de COL 4/2006 betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld.

 

Hieromtrent blijkt echter dat er vooral nood is aan vorming van magistraten die het moeilijk hebben deze linken te leggen. Het doel van deze vorming zou erin kunnen bestaan de signalen van een daadwerkelijke ouderverstoting te leren herkennen en inzicht te krijgen in de nodige tools om deze problematiek te verhelpen.

 

Zoals ik heb aangegeven, zullen deze conclusies verder worden besproken in de werkgroep “familierechtbanken”, in aanwezigheid van het expertisenetwerk van de magistraten in jeugd- en familiezaken.

 

08.03  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, als ik u goed begrijp, dan zullen op basis van de aanbevelingen van het Vlaams Forum enkele concrete stappen gezet worden. Ook een werkgroep van de familierechtbanken zal in mei op zoek gaan naar oplossingen. Het is al belangrijk dat het probleem bekend is. Oplossingen kunnen slechts geboden worden aan bekende problemen.

 

Telkens, zowel in uw antwoord op de tweede vraag als in uw antwoord op de derde vraag, komt de opleiding van de magistraten terug. Volgens mij is het echt belangrijk dat het probleem erkend wordt, zodat het verholpen kan worden, in eerste instantie liefst preventief, en in een later stadium waar nodig via sanctionering. Die sanctionering mag alleen, zoals daarnet al werd gezegd, responsabiliserend en als een stok achter de deur werken. Het probleem is daarmee niet opgelost. Aan een oplossing moeten we nu wel echt werken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'espionnage par l'ambassade turque de sa diaspora en Belgique" (n° 17764)

09 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de spionageactiviteiten van de Turkse ambassade ten aanzien van de Turken in ons land" (nr. 17764)

 

09.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, début avril, la presse belge a pris connaissance, par le biais d'un réseau de journalistes d'investigation au niveau européen, de rapports rédigés par des imams et conseillers religieux basés dans les ambassades et consulats turcs pour surveiller les partisans gülenistes installés en Europe. L'un de ces rapports, daté du 26 septembre 2016, a été rédigé par le conseiller aux affaires religieuses de l'Ambassade de Turquie à Bruxelles. À la demande du Directorat turc aux affaires religieuses, il épingle l'ensemble des associations prétendument liées à Fethullah Gülen, qu'elles soient commerciales, culturelles, artistiques, médiatiques... La coupole associative Fedactio y est également nommément désignée. Cette pratique, qui s'inscrit dans la lignée des purges menées par le régime Erdogan à la suite du coup d'État manqué du 15 juillet 2016, pose un véritable problème d'ingérence dans nos affaires intérieures, voire d'une atteinte à notre souveraineté nationale, en ce qu'il s'agit ni plus ni moins du contrôle et de l'espionnage par une ambassade, de sa diaspora. La commissaire européenne chargée des Affaires étrangères a ainsi estimé que la matière relève de la compétence des États qui se sentent lésés.

 

En conséquence, je vous adresse les questions suivantes: les faits sont-ils vérifiés par les services de renseignement? Comme le suggère l'article du 2 avril publié dans le quotidien Le Soir, estimez-vous que l'auteur de ce rapport pourrait être frappé d'une mesure, éventuellement allant jusqu'à l'éloignement, possibilité qu'a rappelée le Comité R dans son rapport dès 2012? Ce rapport du Comité R attirait l'attention sur le fait que ce type de pratiques n'était pas autorisé au regard de notre État de droit. Si ce n'est pas une mesure de déclaration de persona non grata, cela peut être une non-prolongation de l'accréditation, voire une expulsion vers le pays d'origine. Des organes compétents, tels que le Conseil National de Sécurité, se sont-ils déjà réunis et prononcés sur cette question? D'abord sur le principe, ensuite sur le cas d'espèce. La Sûreté de l'État a-t-elle été sollicitée pour une enquête de contrôle? L'article 11, § 1er, 5°, de la la loi organique des services de renseignement et de sécurité lui confie en effet la mission de "rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge", peu importe la fonction précise des membres de ces services. Merci pour vos réponses, monsieur le ministre.

 

09.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Maingain, il m'a été demandé de répondre à la question posée initialement au collègue Didier Reynders, pour l'aspect Sûreté de l'État.

 

Compte tenu de sa mission de détecter des activités d'espionnage et d'ingérence étrangère sur le territoire belge, la Sûreté porte automatiquement l'attention nécessaire à la problématique concernée et aux signaux qui peuvent indiquer que des activités problématiques sont menées sur le territoire belge.

 

Depuis l'évolution politique en Turquie, à la suite du coup d'État manqué, la Sûreté a d'ailleurs consacré une attention et des moyens particuliers aux conséquences de cet événement et aux tensions qu'il a entraînées, notamment au sein de la diaspora turque. S'il ressortait de ces enquêtes qu'il est nécessaire d'intervenir, le service de renseignements en informerait logiquement les autorités fédérales et fédérées, le cas échéant.

 

Pour une réponse à votre question sur les sanctions et mesures que vous énumérez, je vous renvoie à mes collègues compétents.

 

09.03  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le ministre, je comprends que le sujet soit délicat. On sait par ailleurs le rôle que joue la Turquie dans d'autres dossiers. J'interrogerai vos collègues pour d'autres aspects.

 

Mais il est évident qu'il serait difficilement compréhensible que le gouvernement accepte plus longtemps l'ingérence d'un représentant de l'ambassade de Turquie à l'égard des ressortissants turcs ou ayant la double nationalité en Belgique car incontestablement, tout cela s'inscrit dans une stratégie d'influence politique du régime actuel. Alors, je ne suis pas du tout un défenseur de la tendance du ministre. J'avoue que sur le plan des principes, j'ai également plus que des réserves à l'égard de cette tendance mais peu importe, il y va quand même des libertés fondamentales dans notre pays et on ne peut accepter cette volonté d'un État tiers de contrôler la pensée et la liberté de pensée de ses ressortissants ou des bi-nationaux établis dans notre pays.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Paul-Olivier Delannois au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la garde nationale et les missions de surveillance des détenus lors de leur transfert entre la prison et le palais de justice" (n° 18012)

10 Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de nationale garde en de opdrachten in het kader van de overbrenging van gedetineerden van de gevangenis naar het gerechtsgebouw" (nr. 18012)

 

10.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, votre collègue, le ministre de l'Intérieur M. Jambon, avait annoncé durant l'été 2016 sa volonté de créer une garde nationale. Dans les grandes lignes, cette garde permettrait de soulager l'armée et la police de certaines tâches qui leur sont actuellement attribuées.

 

Ma question s'inscrit dans cette perspective, et plus précisément sur le rôle que jouera la garde nationale dans certaines missions du corps de sécurité, attribuées aujourd'hui aux polices locales, relatives à la surveillance des détenus transférés entre la prison et le palais de justice.

 

Monsieur le ministre, quel rôle la future garde nationale sera-t-elle amenée à jouer dans les missions exercées par le corps de sécurité? Dans quelle mesure et de quelle façon cette garde nationale prendra-t-elle les fonctions de corps de sécurité? Quel sera le nouveau statut des membres du corps de sécurité, dès lors que la création de cette garde nationale impliquera que le corps de sécurité de la Justice sera transféré vers l'Intérieur?

 

10.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Delannois, toutes les tâches exercées actuellement par le corps de sécurité seront exercées, après le transfert du personnel à la nouvelle direction de la Sécurisation, par le personnel de ce nouveau service. Le personnel du corps de sécurité sera transféré administrativement à la police fédérale par des dispositions légales et réglementaires. Spécifiquement pour lui, un certain nombre de dispositions seront prévues afin de protéger ses droits acquis dans un statut transitoire. Les négociations avec les organisations syndicales du personnel sont déjà partiellement conclues. Je vous remercie.

 

10.03  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De behandeling van de vragen en interpellaties wordt geschorst van 16.19 uur tot 16.22 uur.

Le développement des questions et interpellations est suspendu de 16.19 heures à 16.22 heures.

 

11 Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le lien entre les suspects soupçonnés de la préparation d'un attentat à Marseille et la mouvance djihadiste belge" (n° 17896)

11 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de link tussen de personen die ervan verdacht worden een aanslag in Marseille te beramen en de jihadistische beweging in België" (nr. 17896)

 

11.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, un article du journal La Meuse du 18 avril dernier énonce que l'un des deux suspects soupçonnés d'avoir préparé un attentat aurait été en lien avec la mouvance djihadiste belge. Pour rappel, trois kilos de TATP, un explosif, des armes, des sacs de munitions et un drapeau de l'État islamique ont été saisis le 18 avril à Marseille. On suspecte, dans le chef desdits individus, la préparation d'un acte terroriste contre plusieurs candidats à l'élection présidentielle française. J'avais adressé cette question à M. Reynders et elle a été redirigée vers vous.

 

Selon le procureur de Paris, François Molins, l'un des suspects, bien que de nationalité française, aurait eu des liens avec la mouvance djihadiste belge, et des liens avec des personnes radicalisées de Verviers.

 

Monsieur le ministre, qu’en est-il, à ce stade-ci de l’enquête, des éventuels liens entre la mouvance djihadiste belge et les auteurs de cet attentat qui a échoué? Avez-vous davantage d’informations concernant les auteurs?

 

11.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Jadin, avec l'accord du parquet fédéral, il peut seulement être rapporté que les autorités judiciaires françaises ont sollicité à plusieurs reprises leurs homologues belges par commission rogatoire dans les jours qui ont précédé les arrestations à Marseille. Le parquet fédéral a requis un juge d'instruction antiterroriste de Liège pour l'exécution des devoirs demandés.

 

Par ailleurs, une information judiciaire était déjà en cours au parquet fédéral concernant un des deux individus arrêtés. Je ne peux pas donner de détails sur les faits eux-mêmes, étant donné le secret de l'information et le secret de l'instruction.

 

11.03  Kattrin Jadin (MR): Merci beaucoup, monsieur le ministre.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de audit van de Brusselse rechtbanken" (nr. 17568)

12 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur "l'audit des tribunaux bruxellois" (n° 17568)

 

12.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, de Brusselse rechtbanken zijn, met uitzondering van de vredegerechten, gesplitst in een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling met elk een eigen werking en personeel. De vorige openbaar aanklager op de politierechtbank in Halle, de heer Steppe, liet het volgende optekenen in de krant, toen hij met pensioen ging: “Wat in sommige politierechtbanken in Brussel gebeurt, vind ik niet kunnen. Daar spreken ze voor mensen zonder verzekering een straf voor negen tiende met uitstel uit. Dan kan je de dossiers beter weggooien. Ik zou veel zaken naar Brussel kunnen doorverwijzen omdat de beklaagde Franstalig is. Maar in de plaats spreek ik Frans.”

 

In een dubbelinterview in De Standaard van 5 januari 2017 met de heer Hennart, rechtbankvoorzitter te Brussel, en Thierry Freyne, procureur in Halle-Vilvoorde, laat laatstgenoemde optekenen: “Het is objectief zo dat Franstalige onderzoeksrechters minder snel mensen aanhouden dan Nederlandstalige. Laatst nog hadden we een dossier met inbrekers die op heterdaad waren betrapt, maar niet aangehouden werden.” De Brusselse rechtbankvoorzitter Hennart volgde hem daarin.

 

Ook de burgemeesters in de Rand, net zoals al wie in Brussel pleit, voelen aan dat Franstalige rechters milder straffen dan Nederlandstalige rechters. Hierdoor wordt het zelfs een praktijk dat verdachten shoppen en steevast kiezen voor het Frans als taal van de rechtsgang. Binnen eenzelfde gerechtelijk arrondissement zou men toch een zekere eenheid van rechtspraak mogen verwachten.

 

Meneer de minister, kunt u de Hoge Raad voor de Justitie als neutrale instantie de opdracht geven een onderzoek uit te voeren naar de eenheid van rechtspraak binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel, en meer bepaald naar de verschillen in rechtspraak van gelijkaardige zaken tussen Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken? Waarom wel of waarom niet? Ik weet dat er in het verleden al heel veel audits werden uitgevoerd of nog lopen voor de rechtbank van Brussel, maar misschien niet met betrekking tot die specifieke vraag.

 

12.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Van Vaerenbergh, het zal u niet onbekend zijn dat de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder onderzoek kan instellen naar de werking van de rechterlijke orde. Dat is een bevoegdheid die toekomt aan de verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad, overeenkomstig artikel 259bis16 van het Gerechtelijk Wetboek. Een dergelijk bijzonder onderzoek kan ambtshalve worden ingesteld, op verzoek van de meerderheid van de leden van de Kamer of de Senaat en ook op verzoek van de minister van Justitie.

 

Ik moet er evenwel op wijzen dat ook de Hoge Raad voor de Justitie in de uitoefening van zijn bevoegdheden gebonden is door de Grondwet. De Hoge Raad is luidens artikel 151 van de Grondwet ertoe gehouden de onafhankelijkheid van de leden van de rechterlijke macht te respecteren in de uitoefening van hun rechtsprekende bevoegdheden en kan dus geen controle uitoefenen op de inhoud van een rechterlijke beslissing.

 

De manier waarop Nederlandstalige en Franstalige rechters recht spreken en de voorlopige hechtenis al of niet aanwenden in een strafrechtelijke procedure, raakt de inhoud van de rechterlijke beslissingen en gaat aldus de bevoegdheid van de Hoge Raad te buiten, denk ik.

 

12.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 17918 de M. David Clarinval est reportée.

 

Madame Jadin, au point 15 de l'agenda, vous avez une question jointe avec une question de M. Sébastian Pirlot et une question de Mme Isabelle Poncelet. Peut-on la reporter étant donné qu'ils sont absents ou souhaitez-vous la poser?

 

12.04  Kattrin Jadin (MR): Non, monsieur le président, je ne souhaite pas la poser maintenant car je veux faire preuve de collégialité. Toutefois, pourrais-je néanmoins obtenir la réponse? (Oui)

 

Le président: Les questions jointes n° 17777 de M. Sébastian Pirlot, n° 17933 de Mme Kattrin Jadin et n° 17969 de Mme Isabelle Poncelet sont reportées.

 

13 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Justice sur "le nombre d'internés dans les prisons belges et dans les établissements de défense sociale" (n° 17989)

13 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "het aantal geïnterneerden in de Belgische gevangenissen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij" (nr. 17989)

 

13.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'objet de la présente question revient souvent dans ma région. En 2013, le nombre d'internés qui séjournaient dans les ailes psychiatriques des prisons belges était de 1 130. Fin 2016 ce nombre avait été réduit à 750 internés. Les personnes placées dans les ailes psychiatriques des prisons ne bénéficient en effet pas des soins adaptés qu'exigerait leur état.

 

Monsieur le ministre, quel est le nombre actuel d'internés qui se trouvent encore, non pas en établissement de défense sociale mais bien en prison?

 

Combien de ces internés sont d'origine germanophone?

 

13.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Jadin, à la date du 25 avril dernier, il y avait 727 personnes internées dans les établissements pénitentiaires. Il est difficile de communiquer des données précises au sujet du nombre de germanophones parmi ceux-ci. Veuillez noter que les germanophones parlent souvent le français; ils peuvent donc être repris dans cette catégorie dans les données de l'administration centrale.

 

À Paifve, deux personnes internées sont enregistrées comme étant de langue allemande, mais il y a certainement également d'autres germanophones parmi les 180 internés à Paifve, qui sont repris comme étant de langue française.

 

Mes services ne disposent pas de données concernant la présence éventuelle d'internés germanophones dans d'autres établissements pénitentiaires du pays.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Justice sur "le harcèlement et les agressions contre les journalistes" (n° 17996)

14 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "stalking van en agressie tegen journalisten" (nr. 17996)

 

14.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, selon une étude publiée le 20 avril 2017 par le Conseil de l'Europe notamment, beaucoup de journalistes seraient exposés à la violence, aux intimidations et à l'autocensure. La première forme d'intrusion la plus signalée est celle de la violence physique et la deuxième est celle du cyber-harcèlement. Ces trois dernières années, près d'un tiers des journalistes ayant participé à cette étude avaient été victimes d'agressions physiques. Monsieur le ministre, j'aurais donc voulu savoir si vous connaissez le nombre d'agressions physiques enregistrées dans notre pays vis-à-vis de journalistes?

 

14.02  Koen Geens, ministre: Madame Jadin, j'ai pris connaissance du communiqué de presse du Conseil de l'Europe concernant l'étude récente à laquelle vous faites allusion. Je ne dispose pas encore de l'étude elle-même. Je voudrais souligner que celle-ci a été réalisée par voie de questionnaire auprès d'un échantillon de 940 journalistes répartis dans les différents États concernés. Il est donc dangereux d'en tirer spécifiquement des conclusions générales pour caractériser la situation dans certains États membres. Le délai imparti par une question orale ne me permet pas de me renseigner auprès des analystes statistiques des parquets. Qui plus est, les statistiques tenues par les parquets ne permettent pas d'extraire le nombre de dossiers qui portent sur des violences ou menaces envers des journalistes, ou de dossiers dans lesquels les violences ou menaces sont en lien avec l'exercice de la profession de journaliste. Il n'est pas possible non plus de donner des informations plus détaillées au sujet des auteurs. Ces variables ne figurent en effet pas dans la nomenclature, ce qui est compréhensible.

 

Selon nos informations, il n'y aurait que peu d'incidents connus dans notre pays, dans lesquels des journalistes auraient effectivement subi des menaces ou des violences. Notre État de droit a instauré de nombreuses garanties en vue de la protection de la liberté de la presse et du journalisme. J'y accorde personnellement de l'importance. Je vous remercie.

 

14.03  Kattrin Jadin (MR): Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous sommes déjà deux puisque j'accorde moi aussi énormément d'importance à ce sujet qui est essentiel dans un État de droit comme le nôtre et dans une démocratie que nous souhaitons toujours défendre.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "het informaticaprobleem in de gevangenis van Itter" (nr. 18000)

15 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur "le problème informatique à la prison d'Ittre" (n° 18000)

 

15.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, in de gevangenis van Itter, waar zware criminelen en terreurverdachten vertoeven, vond een staking plaats omdat het telecommunicatieveiligheidssysteem voor het gevangenispersoneel niet werkte. Het systeem is een intern communicatiesysteem tussen cipiers, dat toelaat elkaar op te roepen wanneer zich een urgentie voordoet.

 

Volgens mijn info blijkt dat het systeem sinds de lancering zes maanden geleden slechts één week operationeel was.

 

Bent u op de hoogte van het niet werken van het systeem?

 

Werd het euvel intussen reeds verholpen? Zo ja, wanneer en op welke wijze gebeurde dat? Indien niet, wat is nodig om het probleem op te lossen en tegen wanneer zal het zijn opgelost?

 

Wordt hetzelfde systeem ook in andere gevangenissen gebruikt? Zo ja, in welke gevangenissen wordt het gebruikt? Hoe goed of hoe slecht werkt het systeem daar?

 

Werd ook in andere gevangenissen gestaakt wegens het slecht functioneren van het systeem?

 

15.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Van Vaerenbergh, de installatie waarnaar u verwijst, is effectief een communicatiesysteem dat bestaat uit walkies met een geolokalisatiesysteem voor een persoon in nood. Het systeem is uitgerold in alle Waalse en Brusselse gevangenissen. In een aantal Vlaamse gevangenissen is de installatie ervan een feit.

 

Het systeem functioneert in het algemeen naar behoren. De problemen die wij hebben ervaren, zijn voornamelijk het gevolg van het feit dat de installatie in een aantal inrichtingen was afgerond kort vóór de langdurige staking tijdens het voorjaar van 2016. Daardoor is de tijdens de opleidingssessies opgedane kennis verloren gegaan en achteraf onvoldoende bijgewerkt. Ook de voorbereiding van het gebruik ervan was daardoor verstoord.

 

De gevangenis van Itter was de laatste waar het systeem werd geïnstalleerd. De installatie was effectief kort vóór de staking afgerond.

 

Gebrek aan ervaring bij het gebruik van de apparatuur, de toe te passen procedures en verkeerde verwachtingen ten aanzien van het systeem hebben geleid tot problemen bij het gebruik ervan. Die problemen hebben nauwelijks met het systeem zelf te maken.

 

Het opleidingscentrum van Marneffe plant bijkomende opleidingen. Er is tevens een sterke ondersteuning van de installateur. Binnenkort moet het systeem dan ook optimaal kunnen worden gebruikt.

 

15.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Indien ik het goed begrijp, werkt het systeem op dit ogenblik al opnieuw en kunnen de mensen die ermee moeten omgaan er op dit ogenblik ook mee omgaan. Het probleem is dus verholpen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Mevrouw Van Vaerenbergh, ik geef u het woord voor uw vraag over “de vervolging van dierenmishandeling” (nr. 18001).

 

15.04  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zal de vraag omzetten in een schriftelijke vraag, aangezien ik nog naar een andere commissie moet. Ik kan het antwoord misschien meenemen.

 

Le président: La question n° 18011 de Mme Laurette Onkelinx est reportée.

 

La réunion publique de commission est levée à 16.36 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.36 uur.