Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

van

 

Woensdag 3 mei 2017

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 3 mai 2017

 

Matin

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.05 uur en voorgezeten door mevrouw Monica De Coninck.

La réunion publique de commission est ouverte à 10.05 heures et présidée par Mme Monica De Coninck.

 

01 Vraag van mevrouw Monica De Coninck aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de mentale gezondheid van asielzoekers" (nr. 16870)

01 Question de Mme Monica De Coninck au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la santé mentale des demandeurs d'asile" (n° 16870)

 

Ingevolge een technisch mankement ontbreekt een deel van de digitale geluidsopname. Voor de vraag nr. 16870 van mevrouw Monica De Coninck steunt het verslag uitzonderlijk op de tekst die de spreekster heeft overhandigd.

En raison d’un problème technique, une partie de l’enregistrement digital fait défaut. Pour la question n° 16870 de Mme Monica De Coninck le compte rendu se base exceptionnellement sur le texte remis par l’oratrice.

 

01.01  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, via de pers vernemen we dat er in Zweden enkele Afghaanse, voornamelijk minderjarige, asielzoekers zelfmoord gepleegd hebben. Dit doet ook de vraag rijzen naar de mentale gezondheid van asielzoekers hier, met name van die asielzoekers die hier reeds enige tijd verblijven.

 

Vandaar mijn volgende vragen.

 

Ten eerste, hoeveel van de asielzoekers die nu nog in de opvang zitten, zaten reeds in 2015 in de opvang?

 

Ten tweede, hoeveel van hen wachten nog steeds op een eerste interview bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen?

 

Ten derde, wat zijn hierbij de voornaamste nationaliteiten, uitgedrukt in percentages?

 

Ten vierde, wat is de gemiddelde duur die iemand die op dit ogenblik in de opvang zit in totaal in de opvang zat?

 

Ten vijfde, welke gemiddeldes zijn er voor de nationaliteiten die in de opvang het best vertegenwoordigd zijn?

 

Ten zesde, wat zijn hierbij de gehanteerde criteria bij het CGVS om te beslissen om uit te nodigen voor een interview? We begrepen bijvoorbeeld dat Afghanen normaal gezien pas na de Syriërs en de lrakezen aan bod kwamen. Welke andere criteria worden er gebruikt, de datum van aankomst bijvoorbeeld? Ook voor de mensen op het terrein is het vaak niet duidelijk. Bovendien blijkt het erg moeilijk om uit te leggen in een opvangcentrum waarom iemand die nochtans dezelfde nationaliteit heeft en eerder in België aankwam nog niet werd uitgenodigd, terwijl dat voor een landgenoot die later aankwam wel het geval is. Uiteraard sluit dit alles ook aan bij mijn eerdere vraag over de criteria die gehanteerd worden bij de doorstroming naar de LOl's.

 

Ten zevende, hoeveel van de huidige asielzoekers hebben psychologische begeleiding? Wat zijn hierbij, uitgedrukt in percentages, de voornaamste nationaliteiten? Komt dit overeen met de personen die reeds lang in een procedure en opvang zitten? Schat u het aanbod als voldoende in?

 

Ten achtste, wat de Zweedse situatie betreft zou het vooruitzicht van uitzetting een belangrijke factor zijn voor wanhoop en zou dit ook voor verdere mentale problemen zorgen.

 

Ten negende, kunt u uw terugkeerbeleid ten aanzien van Afghanistan schetsen?

 

Voorzitter: Brecht Vermeulen.

Président: Brecht Vermeulen.

 

01.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mevrouw De Coninck, op uw eerste vraag kan ik antwoorden dat het gaat om 11 672 personen. Uit de informatie waarover Fedasil beschikt blijkt dat er 499 onder hen wachten op hun eerste interview bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

 

De cijfergegevens met betrekking tot de tien voornaamste nationaliteiten zijn de volgende. Afghanistan: 182 personen, Irak: 99, Rusland inclusief Tsjetsjenië: 29, Syrië: 28, Iran: 13, Armenië, Burundi en onbepaald, dat is waarschijnlijk Palestina: 11, de DRC en Somalië: 10.

 

Op 31 januari bedroeg de gemiddelde verblijfstijd 13,2 maanden.

 

De gemiddelde opvangduur van de voornaamste nationaliteiten is de volgende. Afghanen: 12,5 maanden, Irakezen: 14,3 maanden, Syriërs: 9,4 maanden, Somaliërs: 11,8 maanden.

 

Het CGVS hanteert de volgende criteria. Er zijn tal van wettelijk vastgelegde situaties waarbij het CGVS een asieldossier bij voorrang moet behandelen, bijvoorbeeld de asielaanvragen van personen uit een veilig land van herkomst of de asielaanvragen van personen in detentie of in een gesloten opvangcentrum. Daarnaast hanteert het CGVS een projectmatige aanpak in die zin dat het soortgelijke dossiers zo mogelijk in één pakket behandelt. De bedoeling is om de efficiëntie in de dossierbehandeling te verhogen, het aantal beslissingen te maximaliseren en de achterstand weg te werken. Dit verklaart ook waarom het CGVS niet zonder meer het FIFO-principe, first in first out, toepast.

 

Fedasil beschikt niet over statistieken van het aantal asielzoekers dat momenteel psychologische begeleiding krijgt. Fedasil is er zich echter van bewust dat het belangrijk is om bijzondere aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van de asielzoekers. Daarom wordt er voor elke asielzoeker een medische intake georganiseerd, waar alle medische problemen, ook psychologische problemen, worden besproken. Daarbij heeft elke opvangstructuur contact met instellingen voor mentale gezondheid of met externe psychologen om asielzoekers met mentale problemen door te verwijzen.

 

Er gaat ook bijzondere aandacht uit naar de ondersteuning van samenwerkingsprojecten inzake mentale gezondheid en in het bijzonder naar projecten die de toegang tot psychiatrische zorgen willen vergemakkelijken. Via aanwerf-fondsen steunt Fesasil momenteel twee projecten in twee instellingen van de Broeders van Barmhartigheid, een in Grimbergen, met name Sint-Alexius en een in Dave, met name Saint-Martin. De minderjarigen kunnen een beroep doen op psychiatrische zorgen via een samenwerking met PraxisP in Leuven, dat u misschien wel kent.

 

Ook in de nationale projectoproep die Fedasil onlangs lanceerde, kwamen de specifieke opvangnoden en behoeften van kwetsbare doel-groepen waaronder het verschaffen van aan-gepaste psychiatrische zorg aan bod. Fedasil werkt ook samen met Artsen Zonder Grenzen om de impact te evalueren van een nieuw ondersteuningsmodel voor mentale gezondheid. Er zijn verschillende projecten die wij al jaren ge-leden hebben opgezet en verder uitbreiden. De nationale projectoproep die wij elk jaar orga-niseren met het Fedasilpotje, specifiek voor de psychiatrische zorgen, is een van mijn prioriteiten want op dat vlak zijn er veel problemen.

 

In Bierset is er ook het Cardaproject voor per-sonen met zeer zware psychologische oorlogs-trauma’s. Ik heb dat centrum bezocht en heb gemerkt dat daar knap werk wordt geleverd. Dat blijft bestaan en daarvoor trekken wij heel wat geld uit. Wij zijn daar bijzonder aandachtig voor.

 

De administratie heeft geen weet van dergelijke feiten in de Belgische situatie. In de gesloten centra in België is er een medische omkadering aanwezig om eventuele problemen op te vangen. Ook psychologische omkadering is aanwezig. Ook is er een in begeleiding voorzien tijdens het volledige terugkeertraject via sociale assistenten die alles monitoren. Ook bij de effectieve terugkeer kan er in aangepaste begeleiding worden voorzien op de luchthaven en zelfs in bepaalde omstandigheden tot in het land van herkomst.

 

Op het niveau van de Europese Unie zijn er afspraken gemaakt met de Afghaanse overheid in de Joint Way Forward, waarbij onder andere ook in de terugkeer van Afghaanse onderdanen voor-zien is. Conform de regeringsverklaring worden de nodige initiatieven genomen om Afghaanse onder-danen aan te moedigen om vrijwillig terug te keren. In 2016 hebben Fedasil en IOM sessies in de open centra georganiseerd waarbij een verte-genwoordiger van IOM Kabul de mogelijkheden en voordelen van een vrijwillige terugkeer heeft uitgelegd aan de Afghanen. Zij kunnen een be-roep doen op een uitgebreider rehabprogramma om hun reïntegratie na hun terugkeer te verge-makkelijken.

 

Voor de vrijwillige terugkeer is in samenwerking met IOM een aanbod uitgewerkt om Afghanen die wensen terug te keren te ondersteunen. Zo werd de terugkeerpremie gedurende zes maanden ver-dubbeld. Daarnaast konden terugkeerders reke-nen op een maximale invulling van hun reïnte-gratie via projecten ter plaatse die voorzien in de begeleiding en training door de opstart van micro-ondernemingen, medische zorgen indien nodig, vervoer, hulp bij huisvesting enzovoort. Vijfentwintig personen maakten daarvan gebruik.

 

Indien er echter niet voor een vrijwillige terugkeer gekozen wordt, wordt een gedwongen terugkeer georganiseerd. Ik verkies om hierbij prioriteit te geven aan criminele en alleenstaande volwassen mannen. Sinds oktober 2016 organiseert de DVZ de gedwongen terugkeer op basis van de Joint Way Forward. Er werden afspraken gemaakt over de implificatieprocedure en de praktische uitvoering van de terugkeer.

 

Elke Afghaan die met of zonder escorte naar Afghanistan wordt teruggestuurd, kan, tenzij om ernstige redenen inzake openbare orde, op vrijwillige basis een beroep doen op het ERIN-project, het Europees project inzake terugkeer dat in België werd opgestart. Dit project geeft de mogelijkheid om materiële ondersteuning te bekomen na aankomst in Afghanistan. In de praktijk gaat het hier vaak om assistentie bij het doorreizen van Kabul naar de herkomstregio, opvolging van kleinere medische problemen en het voorzien in tijdelijk onderdak.

 

Uit statistieken blijkt ook duidelijk dat er verhoudingsgewijs veel meer mensen vrijwillig vertrekken dan gedwongen. In 2016 vertrokken 161 Afghanen vrijwillig met assistentie van IOM. In januari 2017 waren dat er 8. In 2016 werden 41 Afghanen gedwongen verwijderd. In januari 2017 ging dat om 1 Afghaan.

 

01.03  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik weet dat u zware inspanningen levert, maar u moet toch toegeven dat meer dan een jaar wachten op uw eerste interview lang is voor bepaalde groepen. Er zou naar moeten worden gestreefd om een en ander sneller op te nemen, zodat de betrokkenen sneller duidelijkheid krijgen.

 

01.04 Staatssecretaris Theo Francken: Het is heel interessant om te vermelden dat deze cijfers gemiddelden zijn.

 

Ik heb opgevraagd hoeveel mensen heel lang in de opvang zitten, soms jaren. Ik ben daar echt van geschrokken omdat het er zoveel zijn. Ook daar zijn wij stelselmatig met een approach bezig, een plan van aanpak, om die prioritair een antwoord te kunnen bieden.

 

We zitten daar enerzijds met het probleem van illegale gezinnen met kinderen die zijn uitgeprocedeerd maar niet gerepatrieerd kunnen worden omdat de kinderen nog school lopen of er andere redenen zijn. Omdat wij geen laissez-passer vastkrijgen. Dan heeft men de rechtbanken die beslissen dat we nog altijd opvang moeten geven. Die mensen zitten soms heel lang in onze asielcentra tot dat de kinderen meerderjarig zijn en hun schoolse carrière beëindigd hebben. Dat zijn mensen die aldus 5 tot 6 jaar, soms veel langer, in de opvang zitten. Wat doet men daarmee? Er is niet onmiddellijk een oplossing voor. Die mensen worden niet erkend en hebben geen papieren. Dat is niet evident.

 

Daarnaast heeft men een aantal mensen die reeds heel lang in een procedure zit. Wij hebben die opgelijst en zijn met een heel plan van aanpak bezig. Dat zou best een interessante vraag kunnen zijn.

 

01.05  Monica De Coninck (sp.a): Dikwijls gaat het over gezinnen met kinderen die reeds een lange schoolcarrière achter de rug hebben. Men zou eens moeten kijken over hoeveel gezinnen het gaat. Eventueel zou men een uitzonderlijke regularisatie voor die situaties kunnen voorzien. In Nederland heeft men dat ook gedaan. Ik heb daarover ook een voorstel klaar. Dat gaat niet over ontzettend veel mensen maar vooral in het belang van die kinderen, zou het interessant zijn om te kijken wat wij daar rond kunnen doen om die op een of andere manier te legaliseren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: De vraag nr. 16892 van mevrouw Ben Hamou wordt omgezet in een schriftelijke vraag. De samengevoegde vragen nrs 17249, 17648 en 17759 van de heren Kir en Maingain worden op vraag van de heer Maingain en in akkoord met de heer Kir uitgesteld.

 

02 Questions jointes de

- M. Emir Kir au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la mort d'un réfugié en centre fermé" (n° 17250)

- M. Benoit Hellings au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le décès d'un demandeur d'asile au centré fermé de Vottem" (n° 18124)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Emir Kir aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de dood van een vluchteling in een gesloten centrum" (nr. 17250)

- de heer Benoit Hellings aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het overlijden van een asielzoeker in het gesloten centrum van Vottem" (nr. 18124)

 

De heer Hellings is niet aanwezig.

 

02.01  Emir Kir (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, au début du mois de mars, la presse a relaté la mort d'un demandeur d'asile originaire d'Azerbaïdjan dans le centre fermé de Vottem. Il venait d'être transféré en début de semaine du centre fermé 127bis de Steenokkerzeel. Il s'agit d'un événement dramatique qui montre la détresse des demandeurs déboutés et la dureté de la politique d'enfermement.

 

À titre de rappel, je vous ai déjà alerté, le 17 juin 2015, en commission sur cette problématique qui concernait cette fois-là deux demandeurs d'asile ainsi que le 19 janvier 2016 sur le suicide d'un demandeur d'asile d'origine congolaise.

 

Selon la porte-parole de l'Office des Étrangers, le détenu a été transféré à Vottem en raison de son cas jugé lourd. L'homme avait été placé en cellule d'isolement et était surveillé par caméra. Durant la nuit, il recevait des visites toutes les demi-heures. Vers 9 h 30 le jeudi matin, un infirmier et un accompagnateur ont découvert l'homme décédé. Le SMUR s'est rendu sur place mais il était trop tard. Un médecin légiste a conclu à une mort naturelle.

 

Certains codétenus contestent cette version des faits. Ils parlent de mort suspecte à cause de ses blessures non soignées. Selon eux, l'homme aurait du être pris en charge médicalement dans la nuit de mercredi à jeudi et transféré dans un hôpital.

 

Cette nouvelle tragédie amène plusieurs questions. Le secrétaire d'État peut-il nous faire part des conclusions définitives de l'enquête, des circonstances qui ont conduit à ce drame et des mesures qui ont été ou n'ont pas été prises au niveau médical pour soigner cette personne et éventuellement lui sauver la vie? Combien de décès a-t-on dû déplorer en centre fermé depuis 2014? Quelles étaient les raisons de ces décès? Pourriez-vous ventiler les chiffres par centre fermé, par sexe et par nationalité?

 

02.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur Kir, me référant à votre question orale relative au décès survenu au centre fermé de Vottem dans la nuit du 1er au 2 mars dernier,  je tiens à préciser que le résident était sous méthadone et en surveillance régulière compte tenu de son comportement et de son passé d'automutilation. C'est en allant lui apporter sa méthadone au matin que l'infirmer a constaté son décès.

 

D'après les informations reçues de médecins légistes, il s'agit d'une mort naturelle. Dans le centre, rien ne permettait de prévenir ce décès qui est survenu durant le sommeil. À l'heure actuelle, l'enquête est toujours en cours au niveau du parquet.

 

Ce résident est arrivé à Vottem le lundi 27 février. Le 28 février au matin, le personnel a procédé à son in-take administratif, médical et social et il a été aussitôt intégré dans une aile normale avec d'autres résidents.

 

Durant la journée, la direction du centre a reçu plusieurs plaintes de résidents de l'aile à son sujet. Il proférait des menaces envers les résidents et a failli se bagarrer avec plusieurs résidents. Par conséquent, la direction a décidé de le placer en isolement comme mesure d'ordre et de sécurité.

 

Le lendemain, la direction a décidé de le transférer dans une chambre individuelle dans l'aile spéciale. Une fois dans cette chambre, il a menacé de se faire du mal notamment en se frappant la tête contre l'évier. C'est ainsi qu'il a été replacé en isolement sous caméra afin de le surveiller en permanence. Outre la caméra, il y avait une surveillance visuelle d'un agent toutes les 30 minutes.

 

Le jeudi 2 mars au matin, un infirmier et un accompagnateur sont rentrés dans sa cellule pour lui donner sa méthadone et ont découvert qu'il ne réagissait pas. Les secouristes ont tenté de le réanimer ainsi que le service d'urgence mais en vain.

 

Il faut noter que durant son séjour à Vottem, il a été vu chaque jour par le team médical et a eu plusieurs entretiens avec les membres du personnel ainsi que le directeur du centre.

 

Depuis 2014, il y a eu trois décès dans les centres fermés, dont deux en 2015: un résident originaire du Maroc qui s'est suicidé à Merksplas en avril 2015 et un autre originaire de la République démocratique du Congo qui s'est suicidé à Vottem en décembre 2015. Vous m'avez aussi interpellé suite à ce décès tragique.

 

En mars 2017, un résident originaire d'Azerbaïdjan décédait de mort naturelle et ceci fait l'objet de votre interpellation.

 

02.03  Emir Kir (PS): Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais vous remercier pour les éléments de réponse que vous m'avez apportés. Ces morts régulières et ces décès tragiques sont inquiétants. Votre réponse montre qu'un travail au niveau médical a été réalisé mais, malgré tout, on en arrive à cet échec. Il serait intéressant de comprendre pourquoi on en arrive là. Manifestement, il était dans un premier centre puis il arrive dans ce centre fermé. On essaie d'apporter des réponses de plusieurs manières et on n'arrive pas à trouver une solution. Vous avez parlé des différentes séquences qui ont eu lieu. Il y a eu des plaintes de la part de corésidents, un placement en isolement puis un retour en chambre individuelle quand la situation s'est améliorée puis de nouveau des problèmes et il se retrouve à nouveau en isolement. Et le fameux jeudi, on découvre cette situation. Il serait intéressant de mener une réflexion pour comprendre quelle est la réponse la plus appropriée à apporter. Je ne connais pas les chiffres de ce type de situation mais trois, c'est déjà à chaque fois un de trop. Ce genre de situation ne devrait pas exister. Je vous invite, avec vos services, à réfléchir à des réponses nouvelles et plus complètes s'il est possible d'en trouver.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17271 van mevrouw Fernandez Fernandez wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nr. 17329 van mevrouw Lanjri wordt uitgesteld.

 

03 Questions jointes de

- M. Emir Kir au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'appel d'expert pour l'Office des Étrangers dans le cadre de la régularisation médicale" (n° 17334)

- M. Emir Kir au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'offre de médecin-conseil du Selor pour l'Office des Étrangers" (n° 18077)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Emir Kir aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de oproep tot kandidaat-deskundigen voor de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van de regularisatie om medische redenen" (nr. 17334)

- de heer Emir Kir aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de door Selor gepubliceerde vacature voor een adviserend geneesheer bij de Dienst Vreemdelingenzaken" (nr. 18077)

 

03.01  Emir Kir (PS): Monsieur le président, monsieur Francken, lors de l'audition des médecins de la section 9ter de l'Office des Étrangers et du vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le 14 mars dernier en commission Intérieur consacrée à la régularisation médicale, un de vos médecins nous a fait part en substance  qu'un appel à experts avait été lancé par l'Office des Étrangers afin de les appuyer dans leur travail mais qu'il n'avait été suivi d'aucune candidature. Nous avons évidemment été très étonnés.

 

Des propos qui interrogent quant au respect des procédures en sachant que: "Sur base de l'avis du médecin et/ou de l'expert, une décision est prise par l'Office des Étrangers quant au fondement de la demande". On dit bien dans la loi que l'avis du médecin ou de l'expert est un des éléments décisifs dans la prise de décision.

 

Monsieur le secrétaire d'État, j'ai déjà eu l'occasion d'aborder avec vous l'offre des médecins-conseils du Selor pour l'Office des Étrangers dans le cadre de l'examen des demandes 9ter. Aujourd'hui, je vous interroge sur les points suivants. Confirmez-vous les propos de votre administration suivant lesquels il n'est pas possible de recourir à des experts comme le prévoit la loi, faute de liste? Si oui, quelles sont les initiatives prises pour faire face à cette situation? Pourquoi ne pas avoir lancé un nouvel appel dans la mesure où ce manque d'experts handicape le traitement optimal des demandes de régularisation et de surcroît la qualité du travail des médecins de l'Office des Étrangers? Vous allez peut-être me dire que depuis que j'ai déposé la question, vous avez lancé cet appel. Quel est le nombre, exprimé en équivalents temps plein (ETP), de médecins-conseils et d'experts à la disposition de l'Office des Étrangers? De quelle manière ce nombre a-t-il évolué au cours de la période 2014-2017? Comment M. Francken évalue-t-il ces chiffres et leur évolution? Quel est le nombre de demandes sur lesquelles des médecins ont statué l'année dernière? Combien ont reçu des avis positifs et négatifs?

 

03.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur le président, honorable membre, j'ai l'honneur de vous communiquer les informations suivantes.

 

Voor alle duidelijkheid, zijn deze vragen nu samengevoegd? Ja toch? Ik antwoord dus op de twee vragen.

 

De voorzitter: (…)

 

03.03  Emir Kir (PS): (…)

 

03.04  Theo Francken, secrétaire d'État: Je peux faire une réponse globale mais vous avez seulement posé la première question. 

 

03.05  Emir Kir (PS): J'ai deux questions. Vous vouliez répondre aux deux en même temps?

 

03.06  Theo Francken, secrétaire d'État: Oui.

 

03.07  Emir Kir (PS): Je pose alors ma deuxième question. Dans cette question, je vous interpelle par rapport à l'offre médecin-conseil pour l'Office des Étrangers publiée sur le site du Selor et dont la limite pour postuler était le 24 avril dernier. En effet, selon le contenu de la fonction décrite dans l'annonce, les médecins-conseils auront pour tâche de rendre des avis sur des demandes de séjour invoquant des motifs médicaux entre autres: "Vous appréciez, sur base du dossier médical présenté par l'étranger qui séjourne en Belgique, si l'état clinique de la maladie dont celui-ci prétend souffrir répond aux conditions prévues par la loi, c'est-à-dire qu'il peut entraîner un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Cette appréciation n'est ni d'ordre diagnostique ni d'ordre pronostique et vous n'avez donc pas avec le demandeur une relation de médecin-patient".

 

Or, selon le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique: "Quand un médecin - qu'il soit fonctionnaire ou non - fournit un avis au sujet d'un dossier médical, il s'agit d'un acte médical pour lequel ce médecin est soumis à la déontologie médicale". Ainsi, le médecin-fonctionnaire de l'Office des Étrangers est un médecin avant tout et pose un acte médical en formulant un conseil. Cet acte médical a une composante diagnostique, sachant qu'il s'agit notamment de "l'appréciation de la maladie mentionnée dans l'attestation médicale, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire".

 

Du point de vue médical, une évaluation d'une maladie et de sa gravité ne peut être interprétée autrement qu'une tâche diagnostique suivie par une pose d'indication, à savoir l'évaluation du traitement estimé indispensable. La tâche du médecin fonctionnaire diffère, bien entendu, de celle du médecin traitant et attestant mais en même temps, elle présente un certain chevauchement dans une perspective médicale. L'article 35, b., du Code de déontologie médicale précise que: "Le médecin ne peut outrepasser sa compétence. Il doit prendre l'avis de confrères, notamment de spécialistes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du patient, chaque fois que cela paraît nécessaire ou utile dans le contexte diagnostique ou thérapeutique".

 

Monsieur le secrétaire d'État, ne pensez-vous pas que cette approche de la fonction est contraire à l'esprit de la loi, comme le souligne le Comité consultatif de bioéthique de Belgique? Comment le futur médecin fera-t-il pour évaluer le risque réel et le degré de gravité d'une maladie si cette appréciation n'est ni d'ordre diagnostique, ni d'ordre pronostique et qu'en plus, il n'aura pas avec le demandeur une relation de médecin à patient? Êtes-vous conscient du risque d'avis biaisé, susceptible d'avoir des répercussions négatives sur la recevabilité des demandes de séjour médical? De quelle garantie de recours à ces avis les demandeurs disposeraient-ils alors?

 

03.08  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur le président, monsieur Kir, les experts prévus par l'arrêté royal du 17 mai 2007, à qui les médecins-conseils de l'Office des Étrangers peuvent s'adresser pour un deuxième avis lorsqu'ils l'estiment nécessaire, comme l'article 9ter de la loi prend le soin de préciser, sont désignés pour une période de cinq ans.

 

À l'issue de cette période, l'Office a lancé, via Selor, un appel aux éventuels candidats. Les candidats sortants qui étaient encore en service médical actif et dont les coordonnées étaient à jour ont même été contactés par téléphone. Comme aucune candidature n'a été posée endéans le délai annoncé dans l'appel, ce délai fut même renouvelé, sans résultat. Sur l'ensemble du territoire, aucun médecin ne s'est porté candidat ou a maintenu sa candidature après un premier contact avec l'Office. Je dois ajouter que les procès publics et gratuits, allant jusqu'au mensonge, qui ont été menés pendant des mois contre les médecins de l'Office ont eu une influence certaine sur cet état de choses.

 

Il est inexact de dire que les médecins ne peuvent obtenir un deuxième avis faute de liste. Une liste de pathologies est bel et bien prévue dans l'arrêté royal de 2007, qui n'est pas abrogé.

 

Ce sont les candidats qui font défaut. On ne peut pas reprocher à l'administration de ne pas trouver de candidats s'il n'y en a pas. Ce manque ne handicape pas le traitement des dossiers car les médecins-conseils en service ne doivent consulter les experts désignés que lorsqu'ils l'estiment nécessaire, et cela n'a pas été le cas. À ce jour, ils n'ont pas encore interpellé leur administration à propos de ce manque. En cas de doute, ils formulent toujours leur avis suivant l'adage "le doute profite au demandeur".

 

Je rappelle que la jurisprudence constante pose clairement que les médecins de l'Office ne doivent pas avoir le même niveau d'expertise que les médecins traitants des demandeurs. Les médecins-conseils n'ont aucune mission de diagnostic ou thérapeutique. Un avis de leur part, qu'il soit favorable ou défavorable, ne confirme ou n'infirme pas le diagnostic du médecin traitant.

 

Je peux certifier que le nombre de médecins-conseils au sein de l'Office a toujours été proportionnel à l'ampleur du travail. Le nombre mensuel de demandes est tombé de plus de 800, il y a quelques années, à moins de 150. Il est donc normal que le nombre de médecins soit réduit. Les chiffres 9ter de l'année d'exercice 2016 se trouvent, mois par mois sur le site de l'Office des Étrangers. Vous pouvez donc vous y référer.

 

Je vous fais remarquer que ce n'est pas le Comité de bioéthique qui détermine l'esprit des lois. C'est le législateur qui a déterminé l'objectif, les raisons d'être et le sens de l'article 9ter. Cet article est très clair quant à la mission des médecins-conseils intervenant dans son contexte: elle est d'évaluer les risques cliniques qui peuvent ou non ressortir d'un dossier médical communiqué par l'étranger. Le médecin-conseil ne doit pas poser de diagnostic ou émettre de pronostic. Pour autant que la demande soit techniquement recevable, le médecin-conseil vérifie si le dossier médical communiqué répond aux exigences de la loi. Il ne se prononce pas sur un patient puisque, par définition, le demandeur n'est pas son patient.

 

La jurisprudence confirme, par ailleurs, que ce risque doit être réel et actuel – certainement pas hypothétique. Dans l'exercice 9ter, le médecin-conseil n'a pas de mission diagnostique ou thérapeutique; il n'est simplement pas un prestataire de soins.

 

Après dix ans d'exercice et plus de 50 000 demandes 9ter, l'Ordre des médecins n'a jamais réprimandé un médecin-conseil 9ter pour avoir établi un diagnostic sans avoir vu le patient.

 

L'Ordre est en effet bien conscient du fait que poser des diagnostics n'est pas la mission d'un médecin 9ter. C'est lui, et non pas le Comité d'éthique, qui a l'autorité de se prononcer sur la déontologie d'un médecin individuel. Je ne doute pas que l'Ordre et le Comité de bioéthique soient au courant de la différence entre un acte médical et un acte de diagnostic ou thérapeutique. Le médecin-conseil n'apprécie pas une maladie mais un état clinique et uniquement celui que le demandeur lui présente dans sa demande. Rien ne dit que ces pièces sont forcément concluantes ou complètes. Cette diligence revient au demandeur et non pas à l'administration ou à ses médecins.

 

Le même article 9ter dit d'ailleurs explicitement que le demandeur doit faire accompagner sa demande de toute information utile à l'appréciation médicale de sa demande. Les instances de recours prévues par la loi ont confirmé que le médecin-conseil ne doit pas avoir le degré d'expertise d'un médecin traitant puisqu'il ne peut pas poser de diagnostic et qu'il ne doit pas le faire. Le médecin traitant de l'étranger n'est, par ailleurs, pas tenu par l'article 9ter à posséder un degré d'expertise quelconque; il doit simplement avoir le droit d'exercer la médecine en Belgique.

 

Vous répondez vous-même à une de vos remarques en signalant, comme le confirme l'article 9ter, qu'un médecin-conseil consulte un confrère s'il l'estime nécessaire. Cette périphrase se retrouve explicitement à l'article 9ter. Dans le respect de l'indépendance médicale du médecin-conseil, c'est lui et lui seul qui juge de cette éventuelle nécessité.

 

Enfin, je rappelle que l'examen de recevabilité d'une demande 9ter est bien plus large et exige la vérification d'autres données uniquement médicales; de plus, c'est le délégué du ministre et non pas le médecin qui décide de l'examen et de sa conclusion.

 

L'avis médical 9ter représente l'appréciation par un médecin d'informations médicales communiquées par un demandeur 9ter. Cette appréciation relève exclusivement de l'autorité et de l'indépendance du médecin-conseil si celui-ci estime pouvoir le faire sans l'avis d'un confrère ou sans informations supplémentaires. La loi lui permet d'apprécier en toute liberté. Chaque injonction externe ne ferait que limiter et violer son indépendance dont dépend pourtant l'essence même de l'appréciation médicale. L'information médicale fournie par le demandeur sera à l'image de la diligence de ce dernier. Elle peut être complète ou non, sérieuse ou non, la loi admet d'ailleurs l'éventualité que le volet médical d'une demande 9ter puisse être si peu sérieux qu'il permette même une appréciation très rapide, c'est-à-dire prima facie.

 

Je rappelle que l'avis médical n'est pas forcément contraignant pour le délégué. Ainsi, un avis médical favorable de fond n'oblige pas le délégué qui apprécie également les aspects non médicaux tels que l'ordre public. Par contre, c'est bien la loi qui pose qu'un avis médical défavorable de recevabilité oblige le délégué à déclarer la demande irrecevable.

 

Enfin, il reste toujours possible que le médecin qui a formulé un avis favorable de recevabilité émette, après, un avis défavorable sur le fond. Les avis des médecins n'étant ni des décisions médicales ni des décisions de séjour, ils doivent toujours être incorporés à la motivation de la décision de séjour qui suivra. Celle-ci sera éventuellement susceptible de recours devant les instances connues, à savoir la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État.

 

03.09  Emir Kir (PS): Monsieur le président, je voudrais remercier M. Francken pour ses réponses. Je ne vais pas aborder ici la question de la régularisation médicale et la manière dont elle est menée. Nos avis sont divergents.

 

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez encore une fois rappelé votre approche qui est une approche purement légaliste et administrative qui ne tient pas compte de la situation humaine et médicale de nombreux étrangers qui font une demande de régularisation médicale. Vous ne tenez pas compte de l'avis du Comité consultatif de bioéthique de Belgique mais nous reviendrons sur ce débat puisque je dépose, avec certains collègues, une proposition de loi pour une autre politique en matière de régularisation médicale.

 

Je voudrais revenir sur l'appel pour avoir des médecins-conseils. Si l'appel est lancé, c'est qu'il n'y en a pas assez. Dans votre réponse, au fond, je retiens deux éléments. Tout d'abord, vous nous expliquez qu'il y a moins de demandes pour l'article 9ter, ce que je peux comprendre. Mais si on lance un appel, c'est bien qu'il n'y a pas assez de médecins-conseils, sinon on ne le ferait pas. 

 

Ce qui est inquiétant, c'est qu'aucun médecin ne se porte candidat ou que ceux qui se sont portés candidats ne maintiennent pas leur candidature. Ce sont vos mots. Vous avez dit cela dans votre réponse: "Soit il n'y a pas de candidature, soit quand il y a une candidature, elle n'est pas maintenue". Je voudrais vous demander si cela ne vous inquiète pas en tant que ministre. Vous lancez un appel à candidatures, les médecins ne réagissent pas. Il y a peut-être matière à réflexion ou à analyse.

 

En général, quand on a un échec, monsieur Francken, on se remet en question et on essaie de comprendre toutes les raisons qui nous amènent à l'échec. J'imagine que vous êtes occupé, avec votre cabinet et l'administration, à essayer de comprendre pourquoi on en arrive à un tel échec. Parmi les pistes qui peuvent conduire à l'échec, il y a peut-être l'approche professionnelle du travail de médecin, la déontologie.   

 

Présidente: Monica De Coninck.

Voorzitter: Monica De Coninck.

 

Vous inscrivez la politique de la régularisation médicale dans une approche purement formaliste et administrative. Vous n'entendez pas l'Ordre des médecins, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique. À aucun moment, vous ne considérez que leur avis est à prendre en compte.

 

J'imagine que tout médecin digne de ce nom doit être heurté par ce manque d'intérêt pour son art. Pour eux, un acte médical reste un acte médical. Dans son avis, le Comité consultatif de bioéthique rappelle que le médecin ne peut outrepasser sa compétence. Il doit prendre l'avis des confrères, notamment des spécialistes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du patient, chaque fois que cela paraît nécessaire ou utile dans le contexte diagnostique ou thérapeutique.

 

Quand bien même il est médecin-conseil, il reste un médecin et il pose un acte médical. Mais pour vous, il doit poser un acte administratif. C'est un point de vue que je ne partage évidemment pas.

 

Monsieur le secrétaire d'État, avez-vous réfléchi aux raisons pour lesquelles les médecins ne restent pas candidats ou ne posent pas leur candidature? Quel est le nombre de médecins-conseils qui travaillent actuellement pour l'Office des Étrangers? Quel nombre souhaitiez-vous atteindre avec l'appel à candidatures du Selor?

 

03.10  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur le président, monsieur Kir, je n'ai pas ces chiffres ici, mais je vous les communiquerai aujourd'hui. Il est clair que vous avez un argument.

 

Als men een oproep doet, is het natuurlijk wel de bedoeling dat daar iemand zou op ingaan.

 

Maar het aantal aanvragen is ook sterk gedaald. Het is niet dat er echt een probleem is. Moest er een arts bij zijn, zou dat ook welkom zijn. Met 1 of 2 artsen erbij zou het wel goed zijn.

 

Ik bezorg u de cijfers over het aantal artsen vandaag nog.

 

03.11  Emir Kir (PS): Monsieur le secrétaire d'État, j'attendrai de disposer des chiffres pour poursuivre ce débat.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de stijging van het aantal nationaliteitstoekenningen op basis van artikel 8 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit" (nr. 17371)

04 Question de Mme Carina Van Cauter au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'augmentation du nombre d'attributions de la nationalité sur la base de l'article 8 du Code de la nationalité belge" (n° 17371)

 

04.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, u weet dat eind 2012 het Wetboek van de Belgische nationaliteit werd herschreven. Vooral de procedure tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit en de procedure inzake naturalisatie werden fundamenteel hervormd. Daarbij zijn niet alleen legaal verblijf, maar ook taal, integratie, economische participatie en goed gedrag deel gaan uitmaken van deze procedure. U begrijpt ongetwijfeld ook dat wij met interesse jaarlijks de toepassing van deze regelgeving opvolgen.

 

In het licht daarvan heb ik van de minister van Justitie een aantal cijfers gekregen met betrekking tot 2016. Daaruit blijkt dat wat de naturalisaties op basis van de nieuwe wetgeving betreft, er dertien gevallen van naturalisatie door het Parlement waren. Als we kijken naar het jaar dat daaraan voorafging, was er nog sprake van 8 110 toekenningen van de Belgische nationaliteit op basis van de naturalisatieprocedure. Wat het aantal toekenningen van de Belgische nationaliteit betreft, dat bedroeg in 2016 20 196, waarvan 10 239 op basis van artikel 8, toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de nationaliteit van de vader of de moeder van het kind. Als we het cijfer 10 239 vergelijken met dat van 2015, waar er sprake is van 853, zien we een meer dan vertienvoudiging van het aantal toekenningen van de Belgische nationaliteit op basis van de nationaliteit van de moeder of de vader.

 

Mijnheer de staatssecretaris, in de pers hebt u verklaard dat deze cijfers niet correct zouden zijn. Onze bezorgdheid was om waakzaam te zijn voor de problematiek van schijnerkenningen. Dat blijkt een reëel probleem als we de vaststellingen van het parket en van het College van procureurs-generaal lezen. In sommige gevallen blijken er door één en dezelfde man meer dan 10, tot zelfs 17 erkenningen gebeurd te zijn van kinderen met het oog op het verkrijgen van gezinshereniging en verblijf op het grondgebied.

 

Dat is een reëel probleem. Onze bezorgdheid is om ook deze problematiek van schijnerkenningen, niet meer dan mensenhandel en nog erger waar het kinderen betreft, aan te pakken. Wij hebben daartoe ook initiatieven genomen en ik stel met genoegen vast dat ook de regering daarvan werk tracht te maken.

 

Mijnheer de staatssecretaris, om het probleem goed te kunnen duiden en begrijpen, heb ik de volgende vragen.

 

Waarop baseert u zich om te zeggen dat de cijfers van de minister van Justitie niet correct zouden zijn? Indien ze fout zijn, kunt u dan de correcte cijfers bezorgen? Wat onderneemt u als staatssecretaris, bevoegd voor administratieve vereenvoudiging, om dergelijke missers te voorkomen?

 

Kunt u vanaf het jaar 2012 tot 2016 cijfers geven inzake het aantal gezinsherenigingen op basis van de nationaliteit van het Belgisch kind? Kunt u daarbij een opsplitsing maken naargelang die kinderen geboren zijn in het binnenland of in het buitenland?

 

Kunt u een overzicht geven van het aantal visumhouders ingevolge gezinshereniging op basis van de Belgische nationaliteit van het kind en desgevallend ook die cijfers opsplitsen?

 

Mijnheer de staatssecretaris, de cijfergegevens hoeft u voor mij niet allemaal voor te lezen. Het volstaat voor mij als u ze mij kunt bezorgen.

 

04.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mevrouw Van Cauter, naar aanleiding van het antwoord van mijn collega, minister Geens, en gelet op de enorme stijging van de cijfers inzake de toekenning van de Belgische nationaliteit op basis van artikel 8 van het wetboek, heb ik mij bevraagd bij mijn voogdijminister van Binnenlandse Zaken. Zijn kabinet kon mij bevestigen dat de gecommuniceerde cijfers, meer bepaald een stijging van 805 toekenningen in 2015 naar 10 239 toekenningen in 2016, niet kloppen. Het gaat hier om een technische rekenfout bij de codering. Het klopt dus niet. Er is geen stijging maal tien op een jaar in die categorie. Dat is gewoon een fout. Als u het mij vraagt, is er een cijfer vergeten en gaat om stijging van bijvoorbeeld 8 500 naar 10 000 ofwel van 850 naar 1 023. Er moet ergens iets misgelopen zijn.

 

Aangezien die aangelegenheid echter niet tot mijn bevoegdheid behoort, verzoek ik u uw vraag omtrent die cijfers te richten tot minister Jambon en/of minister Geens. Ergens moet er iets fout gedrukt of fout gelopen zijn. Ik weet het niet. Het is alleszins niet juist, er is geen stijging maal 10. Ik kreeg op een avond een telefoon van een journalist, die mij vroeg of dat wel klopte. U kent het traject heel goed, mevrouw Van Cauter. Wij hebben nog niet zo lang geleden, toen ik nog parlementslid was, heel goed samengewerkt voor de afschaffing van de snel-Belgwet. Ergens moet er een fout gebeurd zijn.

 

In verband met uw cijfers, ik heb die niet bij. Als u uw vraag schriftelijk indient, dan zal ik de cijfers bezorgen van de gezinsherenigingen, en ook de categorieën met een Belgisch kind, al of niet in België geboren. Ik kan u die cijfers bezorgen.

 

Of zij dan ook Belg geworden zijn, is nog iets anders. Die dossiers liggen bij Justitie. Dat weet u.

 

04.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, als ik u goed begrijp, dan denkt u, op het eerste gezicht, dat de cijfers niet kloppen, zonder echt precies te weten hoe nu precies de vork in de steel zit.

 

04.04 Staatssecretaris Theo Francken: (…)

 

Het is niet juist dat er stijging is van 800 naar 10 000. Mijn idee is dat er ergens een cijfer vergeten is.

 

04.05  Carina Van Cauter (Open Vld): Dat betekent ook dat er in het totale aantal toekenningen van de Belgische nationaliteit, met alle opgesplitste categorieën, op basis van de nationaliteit van een van de ouders…

 

04.06 Staatssecretaris Theo Francken: … in 2015 waarschijnlijk ook hoger was.

 

04.07  Carina Van Cauter (Open Vld): … een manifeste fout geslopen zou zijn. Men heeft die fout een keer gemaakt, maar men is die dan blijven doorrekenen op alle echelons.

 

04.08 Staatssecretaris Theo Francken: Ik herhaal nogmaals dat het niet mijn bevoegdheid is. U vraagt het nu aan mij, omdat ik daarover iets gezegd heb. Men vroeg het na aan mij. Ik kreeg plots een telefoon. Men vroeg mijn reactie daarop. Ik heb daarop gezegd dat ik daarvoor niet bevoegd was, maar dat ik er wel iets van kende en dat het mij bijzonder sterk leek. Ik heb het laten navragen en die cijfers zijn niet correct. Hoe, wat en wie? Het is alleszins niet aan mij om dat te zeggen, maar men heeft mij bevestigd dat de gecommuniceerde cijfers door een technische fout niet juist zijn. Ik verwijt daarmee niemand, geen enkele collega. Er moet een fout gebeurd zijn. In een van mijn schriftelijke antwoorden is er ook ooit eens technisch iets misgelopen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Fouten zijn menselijk.

 

04.09  Carina Van Cauter (Open Vld): Ik moet mij dus tot de minister van Binnenlandse Zaken richten.

 

04.10 Staatssecretaris Theo Francken: Dat is volgens mij mogelijk wel het beste.

 

04.11  Carina Van Cauter (Open Vld): En u bezorgt mij een schriftelijk antwoord op mijn twee laatste vragen?

 

04.12 Staatssecretaris Theo Francken: Ik zal u daarop schriftelijk antwoorden.

 

04.13  Carina Van Cauter (Open Vld): Moet ik die vragen opnieuw indienen?

 

04.14 Staatssecretaris Theo Francken: Nee, in een goede samenwerking zal ik u die antwoorden zo snel mogelijk bezorgen.

 

04.15  Carina Van Cauter (Open Vld): Dank u wel.

 

04.16 Staatssecretaris Theo Francken: U alludeert ook op schijnerkenningen. In dat verband is het heel belangrijk dat u weet dat wij daarmee in de regering volop bezig zijn. Wij kennen elkaar daarin. Er werden al initiatieven genomen. Ik ben ervan overtuigd dat u, voor de laatste kleine struikelblokjes, uw collega-partijgenoten kunt overtuigen om de laatste bezwaren te laten vallen.

 

04.17  Carina Van Cauter (Open Vld): Naar ik meen, is er al bijna een akkoord.

 

De voorzitter: In verband met de naturalisaties kan ik, aangezien ik lid ben van de commissie Naturalisaties, zeggen dat wij de historische voorraad in versneld tempo aan het bekijken zijn. In het algemeen zal het aantal naturalisaties wel gestegen zijn, maar mogelijk werd er verkeerd geregistreerd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Voorzitter: Brecht Vermeulen.

Président: Brecht Vermeulen.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17443 van mevrouw Lanjri wordt uitgesteld.

 

05 Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'examen des demandes d'asile par le CGRA" (n° 17587)

05 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het onderzoek van de asielaanvragen door het CGVS" (nr. 17587)

 

05.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le secrétaire d'État, le CGRA examine de manière scrupuleuse les demandes d'asile et octroie, le cas échéant, une protection internationale: le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. L'interview dure trois heures et analyse les craintes objectives de persécution du demandeur, l’absence de protection de la part des autorités nationales de ce dernier et le contexte sécuritaire du pays. Dans cette optique, l’officier de protection est appuyé par un service de documentation, le CEDOCA.

 

Monsieur le secrétaire d'État, quel est le poids des analyses et des rapports du CEDOCA dans la décision prise par l'officier de protection? Combien de personnes travaillent-elles dans ce service? Quel est le profil recherché? L'officier de protection est-il libre de faire appel au CEDOCA lors de l'interview ou est-ce une obligation? Comment l'officier de protection, avec le CEDOCA, procède-t-il à l'examen des arguments avancés par le demandeur d'asile?

 

05.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Madame Jadin, je suis volontiers disposé à vous communiquer les informations quant à l'organisation du travail au CGRA. Cependant, le CGRA est une instance indépendante. La collecte d'informations sur la situation dans le pays d'origine est assortie à l'obligation de collaborer à charge de l'instance d'asile, qui fait écho à l'obligation de coopérer à charge du demandeur d'asile. Ceci implique qu'on attend de ce dernier qu'il apporte toutes les pièces possibles permettant de démontrer l'existence dans son chef d'une crainte fondée de persécution ou d'un risque réel d'atteintes graves.

 

L'importance des rapports du CEDOCA varie très fortement d'un dossier à l'autre. Un rapport peut revêtir des fonctions très différentes. Il peut servir d'information de contexte et fournir un aperçu de la situation dans le pays d'origine, il peut servir à déterminer la politique et la motivation des décisions au moment d'examiner s'il est nécessaire ou pas d'octroyer le statut de protection subsidiaire en raison des conditions de sécurité ou de la situation de guerre; il peut servir à jauger la crédibilité des faits invoqués par le demandeur d'asile.

 

En ce qui concerne sa composition, le CEDOCA est une équipe de 37 personnes - 33 équivalents temps plein. Il se compose d'un staff de trois personnes (responsable, adjoint et chef adjoint bibliothécaire). Les chercheurs, attachés de niveau A, sont au nombre de 28. L'équipe intranet est composée de deux personnes. Il y a sept collaborateurs administratifs - grade d'assistant administratif de niveau B ou C -, qui assurent entre autres l'assistance aux chercheurs pour la gestion de l'information, qui s'occupent des demandes de dossiers à l'étranger, de l'intranet, des relations avec les services de police pour la vérification de l'authenticité des documents d'identité.

 

Chaque officier de protection du CGRA peut s'appuyer sur une base de données performante pour rassembler les informations pertinentes dont il a besoin pour le traitement de ses dossiers. L'officier de protection peut poser une question complémentaire spécifique aux chercheurs du CEDOCA.

 

L'examen d'une demande d'asile représente un travail complexe. Cela requiert une bonne connaissance de la situation objective prévalant dans le pays d'origine ainsi que de la réglementation en matière d'asile.

 

C'est pourquoi le CGRA veille à fournir une formation adéquate et un bon soutien à tous ses collaborateurs. En outre, cela nécessite une bonne préparation des auditions ainsi qu'une bonne collaboration des demandeurs d'asile. Il revient à l'officier de protection après l'audition d'évaluer l'ensemble des éléments, de prendre en considération les points positifs ou négatifs et d'élaborer une proposition de décision. Au cours de chacune de ces démarches, chaque officier de protection du CGRA peut compter sur un coach superviseur. Il y un coach superviseur responsable de la supervision des décisions et du soutien général à apporter à ces officiers de protection par unité de quatre à cinq officiers.

 

05.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour la transmission de ces informations extrêmement intéressantes puisqu'on n'en sait pas grand-chose de ce service. Je relirai vos réponses attentivement.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les 'réfugiés vacanciers'" (n° 17590)

06 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de vakantiegangers onder de vluchtelingen" (nr. 17590)

 

06.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je me réfère à un article de La Dernière Heure.

 

Le CGRA est en charge de l'octroi d'une protection internationale ou de son retrait. En 2016, 46 signalements de possibles fraudes ont été transmis au CGRA pour étude. La personne reconnue réfugiée doit donc venir s'expliquer au Commissariat général qui décidera de son maintien ou non.

 

Dans la perspective d'éviter les fraudes, notre pays entend développer sa collaboration avec des pays limitrophes comme les Pays-Bas, l'Allemagne et la France.

 

Monsieur le secrétaire d'État, lorsque ces personnes sont interrogées par le CGRA, quels sont les principaux motifs invoqués? Le retrait du séjour est-il automatiquement lié au retrait du droit de séjour en Belgique? Sur les retraits prononcés en 2016, combien de personnes étaient-elles dans cette situation? Quand un partenariat structurel pourrait-il être mis en place entre les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et, évidemment, la Belgique?

 

06.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Le CGRA est l'instance indépendante chargée de l'examen des demandes d'asile. D'après mes informations, il s'avère que les éléments invoqués par les demandeurs d'asile concernés peuvent être de nature très diverse. Le CGRA examine ces dossiers de manière individuelle. Toutefois, il ne dispose pas de statistiques ou d'un aperçu permettant de refléter cette problématique spécifique.

 

Après que le Commissaire général a retiré le statut de rejet, une décision de retrait du droit de séjour reste nécessaire.  À l'heure actuelle, trois dossiers sont à l'examen à l'Office pour un éventuel retrait de séjour. J'ai ici les chiffres très intéressants relatifs aux réfugiés vacanciers.

 

Par ailleurs, j'ai signé une déclaration d'intention avec mon homologue des Pays-Bas et un accord pratique a été conclu entre nos administrations en décembre dernier. Mon but est de procéder de la même façon avec la France, l'Allemagne ainsi qu'avec d'autres États membres.

 

Pour ce qui concerne l'Allemagne, le projet de texte de la déclaration d'intention sera débattu avec le cabinet du ministre de l'Intérieur allemand, M. Thomas de Maizière. J'espère que ce texte pourra être signé cet été. En tout cas, j’ai prévu de me rendre à Berlin avec M. Jambon le 31 mai prochain.

 

Peut-être pourrons-nous alors signer, je l'espère, en tout cas.

 

En outre, une rencontre opérationnelle est prévue pour la fin du mois de juin entre une délégation de l'Office et la Bundespolizei des aéroports de Düsseldorf et Cologne. L'Office reçoit déjà de manière informelle des signalements de la police aéroportuaire allemande.

 

Avec la France, des contacts informels existaient déjà mais, vu l'effervescence électorale, c’est un peu plus difficile pour l’instant. Je pense que vous le comprendrez. Après les élections, je prendrai l'initiative de conclure une déclaration d'intention. Le projet belge a également été présenté à une conférence EASO (European Asylum Support Office), où la possibilité de retrait des statuts de la protection internationale a fait l'objet de discussions.

 

D'autres États membres de l'Union se sont montrés très intéressés par la manière dont la Belgique gère ce dossier. Certains États – la Suisse ou l'Italie, par exemple – ont déjà pris contact avec mes services, vu qu'ils sont aussi confrontés à des fraudes similaires.

 

Ensuite, j'ai établi une collaboration avec les Affaires étrangères dont M. Reynders a la charge, en vue de sensibiliser nos ambassades et nos consulats belges. La semaine dernière, les Affaires étrangères ont envoyé, à la demande de M. Reynders et de moi-même, une instruction par e-mail. Peu après, de premiers signalements ont été enregistrés. Dans les deux heures après l'envoi du courriel, nous avons reçu la première réaction depuis Jérusalem d'une personne qui vit à Gaza et qui veut revenir en Belgique pour des raisons médicales, afin de se faire soigner. J'ignore comment elle s’est retrouvée là-bas… Si je vous en parle, c’est pour vous montrer que la technique du mail se révèle très efficace, étant donné que nos consulats reçoivent quotidiennement beaucoup de monde.

 

Enfin, depuis hier, il est également possible aux villes et aux communes de consulter ce projet via Gemcom, une plate-forme d'information qui leur est destinée. Vu que les documents de voyage des réfugiés partent des provinces vers les communes, elles peuvent être des partenaires dans la lutte contre cette fraude. Vous pouvez donc constater que je mets tout en œuvre pour la détecter et décider, le cas échéant, du retrait du statut. Auparavant, aucun contrôle n'était mené. Depuis l'année dernière, nous en effectuons systématiquement.

 

Bien qu'il s'agisse d'un groupe restreint de réfugiés, nous devons poursuivre avec fermeté les personnes qui se rendent coupables d’abus.

 

Sur les quarante-six dossiers transmis au CGRA en 2016, quatorze retraits ont été opérés et six statuts ont été maintenus. Les vingt-six autres dossiers font toujours l'objet d'enquêtes auprès du CGRA. Pour cette année, à la date du 30 avril, trente-huit cas lui ont été transmis. Depuis que nous avons initié ce projet, quatre-vingt-quatre dossiers de réfugiés vacanciers ont été introduits. Il s'agit d'une augmentation considérable, qui est surtout due à l'échange d'informations structurelles avec nos pays voisins et à la bonne collaboration avec la police aéroportuaire belge.

 

06.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le secrétaire d'État, votre réponse est, une fois de plus, très étayée. Certaines informations sont assez surprenantes. En effet, je constate, comme vous, cette légère hausse. Probablement résulte-t-elle aussi de la mise en place de relations structurelles permettant de mieux détecter ce phénomène.

 

Je pense aussi que l'octroi d'un statut doit répondre à certains critères. C'est pourquoi il est difficile de comprendre comment quelqu'un qui cherche à fuir son pays puisse, à un certain moment, y retourner en dépit du statut qui lui a été octroyé.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Emir Kir au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la formation des médecins-fonctionnaires" (n° 17647)

07 Vraag van de heer Emir Kir aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de opleidingen voor de artsen-ambtenaren" (nr. 17647)

 

07.01  Emir Kir (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, lors de l'audition des médecins de la section 9ter de l'Office des Étrangers et du vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le 14 mars dernier, un des médecins nous a fait part, en substance, du déficit de formation prévue par votre administration, qui pousse certains d'entre eux à chercher par eux-mêmes à se perfectionner, avec à la clé une répercussion sur la qualité de leur travail.

 

Suite à ces propos, j'ai interpellé votre collègue le ministre Vandeput, en charge de la Fonction publique, quant au respect de la loi, sachant que l'article 11, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l'État stipule que "l'agent de l'État a droit à la formation utile à son travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de sa carrière professionnelle. L'agent de l'État suit, avec attention et la volonté de développer ses compétences, les formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions".

 

Or ces médecins sont, en tant que fonctionnaires de l'État, sous le statut fédéral, soumis aux dispositions du présent arrêté. Le ministre m'a fait remarquer que: "Les formations médicales relèvent de la compétence des organisations auxquelles les médecins appartiennent. C'est le SPF concerné qui est responsable de l'enveloppe des salaires de ses agents, et donc aussi de l'enveloppe des formations. Dans ma réponse, je vous ai bien stipulé qu'au niveau de l'Asile et la Migration, je crois qu'il n'y a pas de médecins identifiés."

 

Monsieur Francken, confirmez-vous les propos de cette fonctionnaire selon lesquels les formations continues ne sont pas organisées pour les médecins de l'Office des Étrangers? Si oui, quelles sont les initiatives prises pour corriger cette situation? Si non, quelles sont celles prévues pour les médecins-conseils de l'Office des Étrangers?

 

Est-il admissible, dans de telles conditions, que des avis médicaux soient pris en compte, puisqu'ils sont remis par des médecins n'ayant pas reçu de formation spécifique dans une spécialité pour laquelle l'Office des Étrangers ne prévoit pas de formations?

 

Enfin, quel est le budget consacré annuellement à ces formations?

 

07.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur le président, monsieur Kir, je rappelle que la mission des médecins-conseils à l'Office des Étrangers n'est ni d'ordre diagnostique, ni d'ordre thérapeutique. La jurisprudence constante des organes de recours confirme que les médecins ne doivent par conséquent pas avoir le même niveau d'expertise que celui du médecin ayant signé le certificat médical appuyant la demande 9ter, puisque leurs avis ne doivent ni confirmer ni infirmer un diagnostic quel qu'il soit.

 

Je fais d'ailleurs remarquer que, de même, la loi de 1980 n'impose au médecin de l'étranger aucun niveau d'expertise particulier, sauf celui d'avoir le droit d'exercer la médecine en Belgique.

 

Un praticien de médecine générale peut donc très bien émettre un diagnostic psychiatrique dans une demande 9ter sans avoir suivi de formation psychiatrique. Le médecin-conseil de l'Office des Étrangers qui n'émet ni ne contredit aucun diagnostic n'est donc a fortiori pas tenu à une expertise particulière. Il ne se prononce d'ailleurs pas au sujet d'un patient mais d'un nombre de documents présentés par celui-ci.

 

Comme M. Roosemont, directeur général de l'Office des Étrangers, a pu le préciser lors de son audition en commission, le 21 février 2017, le recrutement de médecins supplémentaires est, pour le moment, plus important pour réaliser les objectifs de traitement rapide des requérants. Pour l'instant, il n'est pas possible d'envoyer des médecins-conseils à des cours sans retarder de manière importante leurs tâches majeures, celles de produire des avis dans les demandes à l'examen.

 

Si certains membres de l'Ordre des médecins semblent insister sur le niveau d'expertise des médecins-conseils 9ter, c'est que la tâche réelle de ces médecins-conseils, qui n'est donc pas le diagnostic, semble toujours leur échapper malgré de nombreuses précisions fournies tant au Conseil national qu'aux conseils provinciaux de l'Ordre depuis l'automne 2013. Il suffit de lire les contributions de certains médecins au prétendu Livre blanc sur l'autorisation de séjour pour raisons médicales (9ter) pour se rendre compte de cette ignorance.

 

07.03  Emir Kir (PS): Monsieur Francken, je ne suis pas du tout satisfait par vos réponses. Les médecins travaillent pour l'Office des Étrangers. Comme tout agent de l'État, le ministre chargé de la Formation publique rappelle le droit à la formation utile à son travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de sa carrière professionnelle. C'est un droit du travailleur.

 

Ici, en plus de la législation qui prévoit la formation continue, le droit à la formation pour les agents de l'État, vous avez aussi des demandes qui proviennent des médecins eux-mêmes. Les médecins de l'Office des Étrangers parlent d'un déficit de formation prévue par l'Office des Étrangers qui les pousse eux-mêmes, d'initiative, à aller suivre des formations pour essayer de remettre des avis les plus appropriés possibles.

 

Vous n'avez pas un mot d'empathie vis-à-vis de ces médecins qui travaillent au quotidien à la régularisation médicale. Vous vous retranchez derrière la définition du 9ter, approche formelle, approche administrative, approche systématique, mais qui ne tient pas compte du fait que des actes médicaux sont posés ici. Je ne suis évidemment pas satisfait. Vous n'avez rien dit sur la formation. Il y a une obligation légale de l'État à assurer la formation des travailleurs.

 

Je voudrais savoir quelles sont les initiatives que vous allez prendre. Quels budgets allez-vous prévoir pour la formation des médecins-conseils?

 

Le président: L'incident est clos.

 

07.04  Emir Kir (PS): Monsieur Francken, c'est à vous que je parlais! Qu'avez-vous répondu? Vous n'avez pas répondu. Je voudrais savoir, monsieur le président. Il n'y a pas de formation pour les médecins-conseils? Ils n'ont pas le droit en tant qu'agents de l'État à suivre une formation? C'est ce que vous êtes occupé à dire.

 

Le président: Monsieur Kir, j'ai dit que l'incident était clos.

 

07.05  Emir Kir (PS): Monsieur le président, permettez que je puisse avoir une réponse à la question que j'ai posée!

 

De voorzitter: Neen, mijnheer Kir. Ik heb gezegd dat het incident gesloten was. Trouwens, uw laatste vraag was: “Je me demande si…”

 

07.06  Emir Kir (PS): Oui…

 

De voorzitter: Dat leek mij vooral een retorische vraag, die past in uw repliek, maar het is geen bijkomende vraag.

 

07.07  Emir Kir (PS): D’accord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Catherine Fonck au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'organisation de la Section Médicale de l'Office des Étrangers" (n° 17739)

08 Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de organisatie van de Medische Sectie van de Dienst Vreemdelingenzaken" (nr. 17739)

 

08.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, les récentes auditions organisées par la commission de l'Intérieur de la Chambre au sujet de la régularisation médicale, organisées à la suite de la publication du rapport du médiateur fédéral, ont souligné l'importance du respect de la déontologie médicale par les médecins de l'Office des Étrangers dans l'examen des demandes de séjour fondées sur l'article 9ter.

 

La Section médicale de l'Office des Étrangers est composée d'une cellule administrative médicale francophone, d'une cellule administrative médicale néerlandophone et d'une cellule d'évaluation médicale. Les cellules administratives sont composées d'agents administratifs qui prennent les décisions relatives aux demandes d'autorisation et de prorogation de séjour pour raisons médicales. La cellule d'évaluation médicale est composée de médecins-conseillers qui rendent des avis médicaux sur les demandes d'autorisation et de prorogation de séjour pour raisons médicales, dont deux médecins-coordinateurs. Le secrétariat médical apporte quant à lui le soutien à la cellule d'évaluation médicale.

 

Le rapport du médiateur fédéral a pointé que la procédure d'évaluation actuellement organisée au sein de la section médicale pose question au regard du respect du Code de déontologie médicale. L'évaluation des médecins-conseillers est assurée par le médecin-coordinateur. Or l'évaluation du médecin-coordinateur, de rang A3, est effectuée par le responsable de la Section médicale, qui n'est pas médecin et qui est de rang A2. S'il n'y a pas d'objection à ce qu'un chef fonctionnel évalue un agent d'un rang supérieur au sien, il convient toutefois que l'évaluateur ait reçu délégation du chef hiérarchique. Sur la base des éléments dont dispose le médiateur fédéral, aucune délégation formelle de ce type n'existe. Est-ce exact?

 

Le fait qu'un médecin-coordinateur soumis au respect du Code de déontologie médicale soit évalué par un fonctionnaire hiérarchique qui, lui, n'est pas soumis au Code de déontologie médicale pose fortement question. Les médecins de l'Office sont aujourd'hui bloqués dans une structure et une hiérarchie administrative. Ils doivent pouvoir exercer leurs missions en toute autonomie, dans le respect du Code de déontologie médicale.

 

Il me revient que le poste de responsable de la Section médicale sera bientôt disponible en raison d'un départ à la pension. Compte tenu des éléments mis en évidence par le médiateur fédéral, il s'agit d'une occasion à saisir afin de revoir l'organisation de l'ensemble de la Section médicale. À cet égard, il semble logique qu'un médecin occupe la direction de la Section médicale. À défaut, l'évaluation des médecins-coordinateurs devrait au moins être assurée par un médecin soumis lui aussi au respect du Code de déontologie médicale.

 

Monsieur le secrétaire d'État, quelles sont vos intentions au sujet de la Section médicale de l'Office des Étrangers? Quelles mesures préconisez-vous pour répondre aux recommandations du médiateur fédéral? N'est-ce pas l'occasion de régler cette situation qui pose problème en mettant un médecin à la tête de cette Section médicale?

 

Par ailleurs, compte tenu de ce départ, comment va s'organiser la procédure de sélection?

 

08.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Madame Fonck, je travaille en ce moment à une proposition de modification de loi visant à dissocier la procédure de protection subsidiaire de la régularisation pour des raisons médicales.

 

Il n'entre pas dans mes intentions de réformer le volet médical de la demande de régularisation. Bien entendu, il sera autant que possible tenu compte des recommandations du médiateur.

 

Dans la fonction fédérale, il n'est pas requis que l'évaluateur d'un agent soit forcément d'un rang supérieur à celui de l'évalué. De préférence, l'évaluateur est le supérieur fonctionnel de l'évalué. Cela ne signifie pas forcément qu'il soit d'un degré hiérarchique différent. Il est donc possible qu'un rang A2 évalue un rang A3. La personne qui évalue le médecin-coordinateur à l'Office n'est effectivement pas médecin, mais elle ne doit pas évaluer les aptitudes médicales de ce dernier, seulement ses aptitudes en tant que coordinateur de ses collègues médecins. Il s'agit d'un jugement de management et non d'un jugement médical.

 

Dès le début de la constitution de la Direction "Séjour exceptionnel", son organigramme a prévu et indiqué les évaluateurs des différentes cellules et sections. Cet organigramme est cautionné à la fois par le responsable hiérarchique de cette direction et par le directeur général de l'Office.

 

Le temps est venu de mettre un terme au mythe de la non-indépendance médicale des médecins de l'Office. On y revient constamment depuis quatre ans sans fournir la moindre preuve. Les rapports des médiateurs n'en ont pas trouvé. Vous ne citez aucune injonction médicale ayant pu être donnée par des médecins à des non-médecins. On choisit les mots que l'on veut, mais prétendre que les médecins de l'Office sont bloqués dans une structure administrative alors qu'ils n'y reçoivent pas d'injonction médicale de non-médecins, d'une part, et que, d'autre part, c'est la loi qui leur réserve un rôle et une mission limitée par celle des délégués du ministre est simplement une caricature.

 

Faut-il encore le rappeler: la procédure 9ter n'est pas une procédure diagnostique ou thérapeutique, mais une procédure de séjour. Comme le directeur général de l'Office l'a déjà fait remarquer lors de son audition, les médecins de l'Office ont des occasions de se concerter et d'échanger leurs vues sur des dossiers similaires. Garantir le monitoring de cette concertation est exactement la mission actuelle du médecin coordinateur.

 

Selon les termes de la loi de 1992, la gestion informatisée de données médicales doit se faire sous la supervision d'un praticien de l'art de guérir. C'est le cas de l'Office, et le médecin qui assure cette tâche était d'ailleurs l'un des trois médecins auditionnés le 14 mars dernier. Du reste, la loi de 1980 soumet au même degré les médecins et les délégués de l'Office à la même discrétion professionnelle prévue par l'article 458 du Code pénal. Pour être très clair, je n'ai rien changé à la pratique. Je n'ai pas donné d'instructions pour la régularisation médicale à partir de mon cabinet de secrétaire d'État ou en tant que responsable politique. La politique que nous menons sur ce dossier est la même que celle du gouvernement de M. Di Rupo, et que celle du gouvernement précédent quand M. Wathelet occupait ce poste. Je n'ai rien changé. Je veux être très clair. Je n'ai pas de souci avec les questions, plus il y en a, plus c'est intéressant. Mais je n'ai donné aucune instruction à ce sujet.

 

08.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, merci pour vos réponses. La loi n'a pas été modifiée, en tout cas pas depuis deux ans. La question, ici, n'est pas la loi mais son application. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, que le fait qu'un non-médecin, in fine, évalue et soit la hiérarchie des médecins ne pose pas de problème.

 

Je dois quand même faire deux constats. Considérons d'abord tous les signaux envoyés par les services du médiateur. Ensuite, que dit le directeur général de l'Office des Étrangers? Il considère qu'un médecin qui ne pose pas de diagnostic et qui ne pilote pas de traitements n'est pas soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres. Et ça, monsieur le secrétaire d'État, ce n'est pas acceptable. C'est, de sa part, une interprétation et une application toute personnelle des règles de déontologie. La déontologie médicale s'applique à tous les médecins, qu'ils posent ou non des diagnostics, qu'ils fassent ou non des traitements, et cela quel que soit le lieu où ils travaillent et quelle que soit la fonction qu'ils occupent. Un des nœuds est là. Vous parlez de l'indépendance complète des médecins de l'Office; je dois donc rappeler ce constat de la non-prise en considération des règles déontologiques par votre directeur général de l'Office.

 

Vous ne réagissez pas par rapport au fait qu'il n'y a pas de concertation lorsque les dossiers sont très complexes. Et les dossiers le sont bien souvent. Il est logique qu'un médecin ne puisse pas tout connaître. Mais il n'y a pas de concertation, pas de lien effectué avec des médecins qui seraient spécialisés dans ces pathologies complexes.

 

Mon objectif est d'avancer positivement sur ces questions. Comme un remplacement doit avoir lieu, compte tenu d'un départ à la pension de la direction de cette section médicale, je plaide à nouveau pour qu'un médecin pilote cette section, ce qui nous permettrait d'évoluer, dans le respect des codes déontologiques s'appliquant à tous, y compris aux médecins de l'Office des Étrangers.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Wouter De Vriendt aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de lgbt-vervolging in Tsjetsjenië" (nr. 17805)

- de heer Stéphane Crusnière aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het geweld tegen lgbtqi's in Tsjetsjenië" (nr. 18093)

09 Questions jointes de

- M. Wouter De Vriendt au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les poursuites contre des LGBT en Tchétchénie" (n° 17805)

- M. Stéphane Crusnière au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les violences commises à l'encontre des personnes LGBTQI en Tchétchénie" (n° 18093)

 

09.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, er is in de media veel te doen geweest rond de manier waarop LGTB’s behandeld worden in Tsjetsjenië. Er bereiken ons berichten over ernstige schendingen van hun rechten, onder meer door ze in detentiekampen te stoppen.

 

Seksuele oriëntatie is sowieso een van de gronden op basis waarvan men onder de vluchtelingenconventie asiel kan aanvragen. Het leek mij interessant om eens bij u te polsen naar die dimensie, de asieldimensie, vluchtelingen, asielzoekers en dergelijke meer.

 

Mijnheer de staatssecretais, ten eerste, hoeveel asielaanvragen uit Tsjetsjenië waren er in 2015 en 2016 in België? Kunt u een stijging vaststellen in de eerste maanden van 2017? Dat is dan misschien naar aanleiding van die berichten over de behandeling van die mensen aldaar.

 

Ten tweede, hebt u weet van asielaanvragen uit Tsjetsjenië op basis van het criterium seksuele oriëntatie en genderidentiteit? Zo ja, hoe reageert u daarop? Hoe zit het met dit soort aanvragen uit Rusland in het algemeen? Zijn uw diensten vertrouwd met deze specifieke, gevoelige problematiek?

 

Ten derde, hoe wordt met dit thema omgegaan in de asielopvang? Zijn er aangepaste voorzieningen? Kunt u dit toelichten?

 

09.02  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais vous interpeller concernant la situation des LGBT en Tchétchénie. Une résolution a été adoptée en séance plénière, la semaine dernière, qui condamne fermement  toutes les atteintes aux droits des LGBT en Tchétchénie. Des centaines d'hommes, présumés homosexuels, auraient été enlevés en Tchéchénie et soumis à des actes de torture. Toutes ces maltraitances auraient été commises dans la plus grande impunité et les auteurs de ces actes sont très rarement condamnés.

 

Seriez-vous prêt à accorder des visas humanitaires à des personnes LGBT souhaitant fuir leur pays, car elles ne s'y sentent plus en sécurité? Avez-vous déjà reçu des demandes de la part de ces personnes en grande difficulté dans leur pays?

 

09.03 Staatssecretaris Theo Francken: Dank u wel collega. Er zijn geen statistische gegevens beschikbaar over de etnische achtergrond of herkomstregio binnen de landen van herkomst van asielzoekers.

 

Ik wijs er u op dat de beoordeling van de asielaanvraag in eerste instantie gebeurt door het CGVS. Deze instantie voert deze opdracht uit in onafhankelijkheid rekening houdend met de in de wet vastgelegde definities en procedures; de situatie in het land van herkomst en de door de asielzoekers aangebrachte elementen.

 

De controle op de wijze waarop het CVGS de asielaanvragen beoordeelt en of deze in overeenstemming is met de wet, het recht en de internationale en Europese standaarden gebeurt door een onafhankelijk college, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Als uitvoerende en wetgevende macht kunnen wij hier niet in tussenkomen.

 

Het CVGS is grondig voorbereid en uitgerust voor de behandeling van asielaanvragen ingediend door personen die vervolging riskeren omwille van gendergebonden redenen waaronder seksuele geaardheid. Dit geldt voor Rusland net zoals vele andere landen van herkomst. Er zijn best wel wat aanvragen op basis van seksuele geaardheid.

 

De begeleiding van LGTBI-asielzoekers is, net als die voor elke bewoner, een belangrijk aandachtspunt voor Fedasil. In de laatste jaren werden interfederale actieplannen tegen homo- en transfobie gelanceerd met als focus het aanpakken van geweld en verschillende discriminatievormen, ook binnen de opvangstructuren voor asielzoekers. Fedasil voert daarnaast een studie uit over de identificatie en opvang van kwetsbare asielzoekers binnen alle structuren van het opvangnetwerk. Het doel is om de bestaande praktijken te evalueren en aanbevelingen en tools aan te reiken om de opvangomstandigheden van kwetsbare bewoners, waaronder LGTBI-asielzoekers, te verbeteren.

 

Fedasil ondersteunt bovendien het project Save Havens en besliste om in 2017 de financiële steun aan het project met een jaar te verlengen wegens de positieve impact. Met het project Save Havens II wil de Vlaamse holebi- en transgenderkoepel çavaria een bijdrage leveren aan de opvang en begeleiding van LGTBI-asielzoekers en erkende vluchtelingen.

 

Dit project voorziet in de volgende activiteiten.

 

Ten eerste, het organiseren van een vormingstweedaagse voor begeleiders en maatschappelijk werkers van de opvangcentra, advocaten en andere relevante groepen;

 

Ten tweede, inhoudelijke uitbreiding van de e-learning modules. Het e-learning platform bestaat momenteel uit 4 modules. Alles wat men wil weten over LGTBI’s en mensenrechten, uit de kast en identiteit en religie en cultuur. Elke module bestaat uit verschillende lessen met telkens een afsluitende test. Het platform is momenteel voor iedereen toegankelijk na registratie en aanvaarding door çavaria. In samenwerking met Fedasil zal dat e-learning platform naar het Frans worden vertaald en verder verspreid worden naar het volledige opvangnetwerk van Fedasil.

 

Cette plate-forme sera disponible en français dans les prochaines semaines.

 

Rekrutering en opleiding van referentiepersonen in opvangcentra in regio noord. Het organiseren van collectieve bijeenkomsten voor LGBTI-asielzoekers. Het ontwikkelen van een online-informatiebundel voor LGBTI-asielzoekers in zes talen.

 

In het kader van het nieuwe Interfederaal Actieplan Tegen Homofoob En Transfoob Geweld heeft Fedasil zich ook geëngageerd om de continuïteit in de begeleiding van LGBTI-asielzoekers en mainstreaming van specifieke acties en goede praktijken met betrekking tot LGBTI-asielzoekers in het opvangnetwerk te verzekeren. Het gaat om de identificatie en analyse van verschillende projecten en activiteiten voor LGBTI-asielzoekers in het opvangnetwerk alsook de identificatie van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de LGBTI-asielzoekers. De bedoeling is om gemeenschappelijke praktijken te ontwikkelen en uit te wisselen.

 

Verder is er nog steeds een maandelijkse bijeenkomst voor LGTBQI-asielzoekers van Rainbows United. Rainbows United is een activiteit die opgestart werd in het kader van het AHHA-aSOSda-project van Fedasil. Dit wordt in Brussel georganiseerd door Coordination Holebi Bruxelles, Merhaba, Omnia, Why Me en Rainbowhouse Brussels.

 

In verband met de aangepaste voorziening, Fedasil tracht steeds een gepaste opvangplaats aan te bieden, in functie van de specifieke noden van het individu.

 

Pour ce qui est des visas humanitaires, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que chaque demande de visa humanitaire sera examinée sur la base des éléments du dossier.

 

Als er aanvragen voor humanitaire visa binnenkomen, dan zullen die uiteraard ook bestudeerd worden. Er zijn daarover natuurlijk heel veel vragen, maar dat is voor minister Reynders. Ik hoef mij daarover niet per se uit te spreken, maar ik heb ook veel vragen bij de praktijken in Tsjetsjenië op het vlak van holebi’s. Als er aanvragen voor humanitaire visa binnenkomen uit die regio, dan zullen wij die zeker ook bekijken, zoals wij bij andere regio’s ook doen, dat weet u.

 

09.04  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ik wil u vragen om daarvoor een bijzondere gevoeligheid aan de dag te leggen, zeker wat de opvang betreft. Ik wil u bovendien ook vragen om waakzaam te zijn mocht er een stijging, een piek zijn in het aantal asielaanvragen om die reden. Dan is dat natuurlijk te verklaren door de manier waarop zij behandeld worden in Tsjetsjenië.

 

Eén ding is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb u een aantal cijfers, statistieken gevraagd over het aantal asielaanvragen. U zegt dat er daarover geen statistieken zijn. Een beetje verder in uw antwoord zegt u echter dat er best wel wat aanvragen zijn op basis van seksuele oriëntatie. Als er best wel wat aanvragen zijn, moet u toch beschikken over cijfers, anders kunt u dat toch niet zeggen?

 

09.05  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse. J'espère que vos services sauront faire preuve d'humanité dans le traitement de ces dossiers, car on ne peut rester insensible à la situation des LGBT en Tchétchénie.

 

09.06 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, op de vraag over de statistieken wil ik erop wijzen dat ze bestaan. De heer Di Rupo vraagt immers jaarlijks via zijn schriftelijke vraag – de enige schriftelijke vraag per jaar die ik van de heer Di Rupo krijg – naar het aantal erkenningen op basis van gender en seksuele geaardheid.

 

Er zijn dus statistieken. Dat kan niet anders, want de heer Di Rupo heb ik, zoals ik mij herinner, al geantwoord. Ze moeten dus zeker bestaan.

 

Er is echter een misverstand. Er bestaan geen statistieken voor Tsjetsjenië. Tsjetsjenië wordt immers bij Rusland geteld. Rusland is heel groot. Het kunnen ook mensen uit Pakistan zijn of uit Rusland zelf. Holebi’s in Rusland bevinden zich overal in een behoorlijk problematische situatie en dus niet alleen in Tsjetsjenië.

 

Daarom is het antwoord op die manier gegeven. De statistieken over de holebigerelateerdheid worden door het CGVS gecodeerd. Dat gebeurt niet 100 % correct, maar er zijn wel statistieken. Ik zal ze bezorgen. Indien u het wenst, kan ik ze aan de commissie bezorgen. Ik heb er geen probleem mee, om ze nog eens te bezorgen.

 

Binnenkort is het de Gay Parade, waar die problematiek ook het centrale thema is.

 

Ik zal ze vandaag nog laten opsnorren en aan de voorzitter bezorgen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Paul-Olivier Delannois au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le suivi des dossiers des candidats réfugiés" (n° 17835)

10 Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de opvolging van de dossiers van kandidaat-vluchtelingen" (nr. 17835)

 

10.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, je me permets de vous interpeller sur la situation des réfugiés arrivés en Belgique il y a quelques mois et qui sont, pour certains, toujours en attente d’une décision sur leur avenir. Aucune information n'est donnée à certains candidats réfugiés sur les dates d’interview au CGRA, ni même sur le délai d’attente sur la décision relative à leur statut, alors qu’ils sont arrivés en Belgique il y a de nombreux mois. C’est une situation notamment vécue à Tournai, où quelques candidats réfugiés sont en attente de nouvelles depuis plus de quinze mois, ce qui crée chez ces derniers un sentiment pesant d’incertitude pour leur avenir.

 

Pourriez-vous me dire quel est le délai d’attente moyen depuis l’été 2015 pour les candidats réfugiés, afin d’avoir une décision relative à leur statut? Comment comptez-vous faire en sorte que le suivi apporté au traitement des dossiers des candidats réfugiés soit plus efficace?

 

10.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Il est exact que certains demandeurs d'asile attendent une décision depuis plus de quinze mois. Ma réponse à une question de Mme De Coninck en début de commission va dans la même direction. Cette situation est due à une série d'éléments.

 

Tout d'abord et surtout, le nombre de demandeurs d'asile s'est fortement accru, en particulier durant la seconde moitié de 2015, comme vous le savez. Ensuite, un examen adéquat et de qualité des demandes d'asile ne permet pas de résorber l'arriéré à très brève échéance. À ma demande, le gouvernement a mis des moyens supplémentaires à disposition en vue d'un renforcement substantiel de l'Office, du CGRA et du CCE. Ces instances ont fait tout ce qui était possible pour engager et former du personnel complémentaire dans les plus brefs délais. Cependant, engagements et formations requièrent du temps. En outre, traiter un dossier dans les meilleures conditions de qualité nécessite aussi du temps. Chaque dossier doit être examiné en détail et individuellement. Des efforts particuliers sont fournis, afin de résorber dans les plus brefs délais l'arriéré accumulé.

 

À l'Office, l'arriéré s'est entre-temps réduit. Le CGRA se consacre entièrement à la résorption de l'arriéré. La charge de travail totale du CGRA a atteint un pic de 18 000 dossiers en avril 2016. Depuis, cette charge de travail diminue. Le nombre de dossiers pendants au 1er avril était de 13 000.

 

Certains doivent attendre plus de quinze moins, mais cela ne veut pas dire que tous les demandeurs d'asile doivent attendre tout ce temps. Pour de nombreux demandeurs d'asile, une décision est prise dans des délais beaucoup plus brefs. De plus, pour certaines catégories de demandeurs d'asile, un traitement prioritaire trouve à s'appliquer, par exemple pour les personnes détenues et pour les ressortissants de pays d'origine sûrs etc., conformément à la loi.

 

10.03  Paul-Olivier Delannois (PS): Je vous remercie, monsieur le ministre. J'ai noté que vous avez engagé du personnel et que vous allez vous attaquer à l'arriéré. On peut en conclure, je suppose, que le problème des personnes qui attendent une réponse à Tournai depuis quinze mois va être réglé. Il faut aussi se mettre à leur place. Attendre depuis plus de quinze mois peut créer un stress qui n'est jamais bon pour personne.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de toevoeging van Georgië aan de lijst van de veilige landen" (nr. 17917)

11 Question de M. Wouter De Vriendt au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'ajout de la Géorgie à la liste des pays sûrs" (n° 17917)

 

11.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, op 26 juli 2016 stelde ik u een schriftelijke vraag over Georgië, dat u, tegen het advies van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, op de lijst van veilige landen plaatste. Ik ontving uw antwoord op 14 april 2017, dus negen maanden later.

 

Ik vroeg u ook om een kopie van het advies van het CGVS. Dat ontving ik echter niet en ik ben dus genoodzaakt het u mondeling te vragen. Mijnheer de staatssecretaris, kunt u mij een kopie bezorgen van het advies van het CGVS?

 

Vervolgens, kunt u meer in detail ingaan op de vraag waarom de regering oordeelt dat de positieve evoluties in Georgië voldoende doorwegen? Dat was uw argument in uw antwoord om Georgië op die lijst van veilige landen te zetten. Over welke evoluties hebt u het precies?

 

11.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, de adviezen van het CGVS zijn niet publiek en ik kan ze u dus niet bezorgen. Deze zijn nooit publiek geweest en werden nooit bezorgd aan de pers noch aan het Parlement. Ik zal dat dus ook niet doen.

 

In het advies van het CGVS werd aangegeven dat sinds de verkiezingen van 2012 een nieuwe bewindsploeg in Georgië telkens stappen had gezet om de democratie in de rechtstaat te herstellen. Voorts meldde het CGVS dat de situatie op het vlak van de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften en de algemene politieke omstandigheden in positieve zin waren geëvolueerd.

 

Ook de diensten van Buitenlandse Zaken adviseerden dat de politieke situatie en de veiligheidssituatie in Georgië voldoende stabiel waren om het land aan de lijst toe te voegen.

 

In dit verband voeg ik er graag aan toe dat het CGVS in zijn adviezen voor de vaststelling van de lijst van veilige landen van 2017 ditmaal wel een positieve beoordeling maakt over Georgië en dus de conclusie van de regering deelt dat de positieve veranderingen in Georgië van die aard zijn dat kan worden aangenomen dat op algemene wijze geen nood is aan internationale bescherming voor Georgiërs. Het is dus goed nieuws dat Georgië door het CGVS nu wel als een veilig land wordt beschouwd.

 

In de loop van de komende weken zal ik de lijst van veilige landen voorleggen aan de regering. Ik wacht nog op de adviezen van Buitenlandse Zaken die bijna klaar zijn.

 

In 2016 werden 242 asielaanvragen door Georgiërs ingediend. Het CGVS nam in dat jaar 104 beslissingen. Slechts in 1,2 % van de gevallen besloot het CGVS tot een toekenning van het statuut. In 2017 werden tot nu toe 30 beslissingen genomen, waarvan geen enkele positief. Dit illustreert opnieuw dat er op algemene wijze geen nood is aan internationale bescherming voor Georgiërs.

 

Na de bekendmaking dat Georgië zou worden toegevoegd aan de lijst van veilige landen in juli 2016 merkten wij een duidelijke daling van het aantal asielaanvragen. Terwijl gedurende de eerste zes maanden van het jaar nog telkens gemiddeld 24 Georgiërs per maand asiel aanvroegen, liep dit in de tweede helft van 2016 terug tot ongeveer 17 personen per maand. Wij blijven de situatie echter nauwgezet monitoren in het licht van de visumliberalisering voor Georgiërs, die in werking trad op 28 maart van dit jaar. Het is nu de komende maanden goed om te evalueren of de visumliberalisering ervoor zorgt dat er een verhoogde toestroom is. Alleszins zullen wij dus nog even moeten wachten.

 

Ik ben zeker zinnens om Georgië opnieuw op de lijst van veilige landen te zetten en ik voel mij bijzonder gesteund door het CGVS ditmaal. Buitenlandse Zaken is nog aan het wachten, maar ik denk dat zij, net als vorig jaar, wel een positief advies zullen geven.

 

11.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, eigenlijk was u een jaar te vroeg met uw beslissing, als ik het goed begrijp.

 

Zijn de adviezen van het CGVS geclassificeerde documenten?

 

11.04 Staatssecretaris Theo Francken: Dat weet ik niet precies. Ik begrijp dat u ze vraagt en mijn reflex is dat ik niet zou weten waarom ik ze niet mag geven, maar de commissaris-generaal staat er nogal op dat dit niet wordt gedaan. Ik zal daarover overleggen. Ik weet niet hoe wij dat het beste oplossen. In het verleden is dat nooit gebeurd. Ik heb dat tijdens de vorige legislatuur ook gevraagd, maar ik ben daar niet verder op ingegaan en dat is niet gebeurd. De heer Van den Bulck is daar nogal formeel in, in die zin dat hij de adviezen liever niet overmaakt. Deze bevatten immers een aantal elementen en bepaalde informatie, en ik heb gemerkt dat als er iets aan de Kamer wordt bezorgd, dat binnen de vijf minuten in de kranten online staat. Qua deontologie op dat vlak…

 

Op de suggestie om de documenten ter inzage te leggen bij het commissiesecretariaat van de Kamer, is uw reactie dat dit geen democratie is. U vraagt zich af waarom dat niet mag, u vindt dat maar niks en vraagt om alles door te mailen. Maar als men het doormailt aan iedereen, dan staat alles binnen de kortste keren online. Dit zou natuurlijk bepaalde Georgiërs en hun advocaten, en ook andere advocaten, op ideeën kunnen brengen over hoe men een solide asielverhaal in elkaar kan boksen. Dat is niet de bedoeling, maar uiteraard gebeurt het.

 

Ik begrijp uw vraag als parlementslid. U hebt gesproken over een totaal gebrek aan parlementaire reflex bij de heren Francken en Jambon. Ik neem u dat persoonlijk een beetje kwalijk, want u weet dat dit niet juist is. Dat is niet waar. Ik vind het jammer dat u er zo over denkt. Ik heb wel een parlementaire reflex. Om te beginnen ben ik altijd stipt aanwezig, om maar iets te zeggen. Ik kan u nog veel andere voorbeelden geven.

 

Alleszins, ik wil daar samen wel uit raken. Ik heb daar op zich geen probleem mee. Als de heer Van Den Bulck er echt op staat dat dit geen goed idee is, dan wil ik niet dat dit zomaar weet ik veel waar belandt, op advocatenkantoren, bij mensensmokkelaars en bij weet ik veel wie die voor veel geld asielverhalen verkopen. Zo is het immers wel. Er zijn ook aanvragen ingediend voor Marokko en Tunesië. Het gaat niet alleen om Georgië. Ik neem aan dat u ze dan allemaal opvraagt, niet alleen voor Georgië. Dan moeten wij dat wel op een correcte manier proberen aan te pakken.

 

11.05  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, wij kunnen daarover toch overleggen op een of andere manier? Op dit moment is de vraag gericht op Georgië. Wij proberen onze taak te doen als controlerend parlementair orgaan. Zolang het niet gaat om persoonlijke gegevens en dergelijke… En dan nog, de optie bestaat nog altijd om de adviezen in te kijken bij het commissiesecretariaat. Dat is niet ideaal.

 

Als algemene opmerking wil ik nog meegeven dat ik meen dat wij daarvoor in de Kamer een betere regeling moeten uitwerken. De ene keer is het zo, de andere keer is het anders. Ik blijf echter bij mijn punt. Ik vind dat de parlementsleden dit soort adviezen moeten kunnen inkijken.

 

De voorzitter: Het is natuurlijk zo dat het Parlement recht heeft op controle en documenten moet kunnen inkijken. Het is ook aan de opsteller ervan om te bepalen in hoeverre het gevoelige informatie betreft en op welke manier die kan gedeeld worden, niet alleen met parlementsleden maar vooral ook met de buitenwereld.

 

Daarom bestaat de eyes-onlyprocedure. U zegt dat er verschillende manier zijn. Ik heb in deze commissie al vaak gebruik gemaakt van het eyes-onlyprincipe. Tot op heden heeft er mij nog niemand over aangesproken, dat andere manieren slechter of beter zouden zijn.

 

11.06 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, mijn voorstel is dat wij in de komende uren en dagen contact opnemen om te bekijken hoe we dit kunnen aanpakken. Ik heb mijn bedenkingen geformuleerd. Ik zal daar met de heer Van Den Bulck contact over opnemen. Voor alle duidelijkheid, het is een document dat gemaakt is door zijn diensten, in alle onafhankelijkheid. Ik hoeverre ik daar iets over te zeggen heb… Ik heb het natuurlijk ontvangen. Dat is een.

 

Ten tweede, wij moeten eerlijk zijn, het zijn natuurlijk kritische en soms zeer kritische rapporten over bepaalde regeringen en overheden waarbij België probeert in het belang van ons land en van onze onderdanen met vaak grote gemeenschappen op ons grondgebied goede relaties te onderhouden.

 

Men kan bijvoorbeeld kijken naar de Maghreb. Misschien hebben die rapporten niet onmiddellijk nieuwswaarde in België, maar ze hebben een enorme nieuwswaarde aan de andere kant van de Middellandse Zee en dit op een zeer negatieve manier.

 

Wij gaan contact opnemen en kijken hoe wij het kunnen oplossen. Ik sta echter steeds aan de zijde van het Parlement en ben voorstander van een goed inzagerecht. Ik vind dat een parlementslid nagenoeg alles moet kunnen inkijken als het gaat over regeringsbeslissingen. Principieel sta ik aan die kant, maar het is van het CGVS en dus moet ik daarover verder overleggen.

 

11.07  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, dan kijk ik daarnaar uit. Ik vind echter wel niet dat het argument van delicate informatie over derde landen opgaat. De FOD Buitenlandse Zaken maakt immers landennota’s op waarin soms ook kritiek wordt gegeven enzovoort. Met die landen onderhouden wij ook diplomatieke relaties. Dit soort landennota’s wordt wel aan het Parlement doorgemaild. Het gebeurt niet alleen in eyes-only-commissiekamertjes of zo, maar wordt doorgemaild.

 

Ik hoop dat wij er toch samen kunnen uitgeraken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Monica De Coninck aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "visa voor imams" (nr. 17921)

12 Question de Mme Monica De Coninck au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les visas délivrés aux imams" (n° 17921)

 

12.01  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag werd aanvankelijk schriftelijk ingediend, want het gaat heel veel over cijfers, op 19 december 2016. Naar aanleiding van die vraag werd ik zo’n twee à drie weken geleden gecontacteerd door een journalist van De Tijd. Hij vroeg of ik nu al een antwoord had gekregen op mijn vraag. Ik heb hem moeten zeggen dat ik nog geen antwoord had gekregen.

 

Tot mijn grote verwondering las ik de dag nadien in de krant de antwoorden op mijn vraag. De vraag is dus beantwoord aan journalisten, maar niet aan mij. Voor alle duidelijkheid – ik wil daar zeer open over zijn – ik heb daarover een brief geschreven naar de voorzitter van de Kamer, de heer Bracke, omdat iemand mij heeft gezegd dat de heer Peumans, de voorzitter van het Vlaams Parlement, er heel strikt op toeziet dat dat correct gebeurt.

 

Ik kan er nog begrip voor opbrengen dat men niet tijdig kan antwoorden aan een parlementslid, als er veel cijfers worden gevraagd, maar ik heb het er echt wel moeilijk mee dat het maar een paar uur duurt om diezelfde vragen te beantwoorden aan een journalist.

 

De vraag gaat over imams die tewerkgesteld worden in een erkende moskee. Daarover heb ik de volgende vragen.

 

Ten eerste, hoeveel visumaanvragen vanwege buitenlandse imams waren er in 2012 tot en met 2016? Ik wil graag een onderscheid naar de nationaliteit van de aanvrager.

 

Ten tweede, hoeveel aanvragen daarvan resulteerden in de afgifte van een visum? Ook hier wil ik graag een onderscheid naar het jaar van de aanvraag en naar de nationaliteit van de aanvrager.

 

Ten derde, hoeveel aanvragen resulteerden in een weigeringsbeslissing? Ook hier wil ik graag een onderscheid naar het jaar van de aanvraag en naar de nationaliteit van de aanvrager. Kunt u ook de percentages inzake weigeringen expliciteren?

 

Ten vierde, tegen hoeveel weigeringsbeslissingen werd beroep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen? Ook hier wil ik graag een onderscheid naar het jaar van de aanvraag en naar de nationaliteit van de aanvrager.

 

Ten vijfde, bij hoeveel dossiers besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot de vernietiging van de weigeringsbeslissing? Ook hier wil ik graag een onderscheid naar het jaar van de aanvraag en naar de nationaliteit van de aanvrager.

 

Gelieve ook te verduidelijken of er meerdere weigeringsbeslissingen voor één dossier zouden zijn.

 

Ten zesde, hoe vaak beslist de Dienst Vreemdelingenzaken om alsnog een visum uit te reiken na vernietiging door de RVV? Graag ook daar onderscheid naar nationaliteit en jaar van aanvraag.

 

12.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mevrouw De Coninck, ik begrijp uw opmerking. Ik was er niet van op de hoogte dat er zo’n vraag liep maar ik zal mijn zaak anders gestructureerd krijgen zodat dit niet meer voorkomt want het is inderdaad niet correct te noemen. Ik heb dat niet bewust gedaan maar ik kan begrijpen dat dit niet correct overkwam. In die zin zal ik proberen dat zeker te vermijden.

 

We proberen de achterstand die ik had opgelopen met de schriftelijke vragen in te lopen. Er komt redelijk veel binnen sinds enkele weken en we proberen helemaal bij te raken. Voor de komende twee jaar maak ik het goede voornemen om daarmee geen verdere achterstand op te lopen. Er zijn goede redenen voor die achterstand maar goed, we proberen toch altijd op tijd te antwoorden.

 

Ik heb hier een overzicht met een paar tabellen. Ik zal u dat bezorgen, ik ga het niet allemaal opsommen want ik vrees dat u het niet zult kunnen volgen. Ik zal de tekst voorlezen.

 

Via officiële weg kunnen buitenlandse imams op twee manieren legaal naar ons land komen om te prediken, enerzijds via kort verblijf, wat hoofdzakelijk in het kader van de ramadan wordt gebruikt, en anderzijds via een visum lang verblijf waarbij een imam voor een langere periode in een moskee aan de slag wenst te gaan. In beide gevallen worden de aanvragen voorgelegd aan de Staatsveiligheid, de ADIV en het OCAD zodat er een veiligheidsscreening kan gebeuren. Ik wens echter te benadrukken dat geen enkel van de in 2016 23 geweigerde visa geweigerd werd omwille van extremisme of openbare veiligheid.

 

Voor lang verblijf lever ik sinds 2016 geen visa meer af aan buitenlandse imams die in België willen prediken in niet-erkende moskeeën. U kent dat. Om die reden heb ik in 2016 12 imams de toegang en het verblijf hier bij ons geweigerd. Het waren allemaal Turkse imams. Een viertal van die Turkse imams ging in beroep bij de RVV om die weigering aan te vechten maar ving bot. De RVV bevestigde dat mijn weigering voor niet-erkende moskeeën rechtsgeldig was genomen en dat het gelijkheidsbeginsel en de vrijheid van godsdienstbeleving niet werden geschonden. Dit wil zeggen dat onze strengere behandeling voor niet-erkende moskeeën juridisch standhoudt en anderzijds dat gezien de imams zich in het buitenland bevinden zij niet onder de rechtsmacht vallen van de Belgische staat.

 

Ik wens hierbij te benadrukken dat dergelijke weigeringen voordien niet gebeurden. Buiten Turkije ontvangt de DVZ amper aanvragen voor visa voor lang verblijf. Voor 2017 werden nog geen aanvragen ontvangen. We zijn nu toch al mei.

 

Twee van de imams, één Franstalige en één Nederlandstalige, zijn in cassatie gegaan bij de Raad van State tegen de bevestiging van de RVV. Zij blijven dus procederen. Zij willen dus duidelijk principieel op het hoogste niveau spelen. Dit kan ook nog tot bij Europa geraken.

 

Voor visa voor kort verblijf heb ik vorig jaar een instructie opgemaakt die door Buitenlandse Zaken werd verstuurd naar hun posten. Deze instructie houdt eerst en vooral in dat aanvragen voor visum C in het kader van de ramadan verplicht worden voorgelegd aan de DVZ. Wat belangrijk is aan deze nieuwe instructie is dat de buitenpost de gegevens van de personen die worden verwacht in België in het kader van de ramadan pro-actief opvraagt bij de bevoegde gesprekspartners. Deze gegevens worden dan voor de effectieve visumaanvraag aan de DVZ bezorgd zodat deze kunnen worden voorgelegd aan onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hierbij wint de DVZ kostbare tijd bij het latere onderzoek van de aanvragen.

 

Van de 77 aanvragen in 2016 werden in totaal 11 aanvragen geweigerd. Deze aanvragen kwamen hoofdzakelijk vanuit Marokko. Deze weigeringen waren niet gebaseerd op extremisme of openbare veiligheid, maar wel omdat ik strengere controles heb ingevoerd naar de volledigheid van de dossiers en of ze aan alle voorwaarden voldeden.

 

Dergelijke weigeringen gebeurden voordien ook nauwelijks. Ik bekijk momenteel of het daarna ook mogelijk is om visumaanvragen kort verblijf te weigeren, indien dit voor niet-erkende moskeeën zou zijn. De opdeling maken tussen erkende en niet-erkende moskeeën is echter lastiger aangezien kortlopende visa gebonden zijn aan Europese regels en visa voor lang verblijf een bevoegdheid van de lidstaten zijn.

 

Daarnaast heeft een verstrenging ook belangrijke diplomatieke gevolgen en is het niet uit te sluiten dat via andere lidstaten wordt getracht een visum te bekomen. Op vragen 4, 5 en 6 kan ik omwille van technische redenen geen antwoord geven.

 

We zijn dus momenteel bezig met de visa voor kort verblijf, maar dat is een zeer delicate oefening.

 

De voorzitter: Ik stel voor dat u de cijfers aan het commissiesecretariaat bezorgt, zodat de informatie aan iedereen verspreid kan worden.

 

12.03  Monica De Coninck (sp.a): En dan zal iedereen het publiceren en ermee naar de pers lopen. Ik zal dan zolang op die vraag gewacht hebben. Ik word langs alle kanten gestraft.

 

De voorzitter: Nee, u mag van mij de cijfers onmiddellijk hebben. Maar als ze enkel naar u gaan, komen ze in geen enkel verslag terecht, niet van de schriftelijke maar ook niet van de mondelinge vragen. Zo zorgen we ervoor dat de informatie gedeeld kan worden. We zorgen ervoor dat u de informatie zo snel mogelijk en als eerste in handen krijgt. Op die manier zal iedereen de informatie ook krijgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het doorzoeken van computers van vluchtelingen" (nr. 17965)

13 Question de M. Wouter De Vriendt au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la fouille des ordinateurs de réfugiés" (n° 17965)

 

13.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, de Ministerraad heeft op 21 april een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het CGVS bij de asielaanvraag toelaat om, enerzijds, het publieke sociale mediaprofiel van een asielzoeker mee in overweging te nemen en, anderzijds, te vragen dat een asielzoeker toegang verleent tot zijn computer of smartphone. Volgens uw verklaringen in de pers mag een kandidaat-vluchteling die toegang weigeren, maar dat zal dan wel een weerslag hebben op zijn dossier.

 

Kunt u wat meer uitleg daarover geven? Welke informatie zal het CGVS mogen screenen? Is de toegang tot de computer en smartphone onbeperkt? Wie komt in aanmerking?

 

Hoe zult u garanderen dat de informatie die aangetroffen wordt ook enkel in het kader van de asielaanvraag zal worden gebruikt?

 

Wat bedoelt u met uw verklaring dat het een weerslag kan hebben op het dossier?

 

Het recht op privacy is vervat in artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hoe kunt u staven dat het weigeren van toegang een negatieve weerslag mag hebben op de evaluatie van het dossier?

 

13.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer De Vriendt, een asielzoeker wordt geacht al van bij het indienen van zijn verzoek tot internationale bescherming bij de DVZ alle nodige elementen ter staving van zijn identiteit en zijn asielrelaas aan te brengen. Het door de Ministerraad op 21 april goedgekeurde voorontwerp van wet stipuleert bijkomend uitdrukkelijk de samenwerkingsplicht in hoofde van de asielzoeker tijdens de asielprocedure voor het CGVS en de RVV.

 

De asielzoeker dient mee te werken om alle nodige elementen, in het bijzonder deze die zijn identiteit of nationaliteit staven, aan te brengen zodat het CVGS in staat is zijn asielverzoek correct te beoordelen. De medewerkingsplicht vereist dus van de verzoeker tot internationale bescherming dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld, reisweg en elementen die betrekking hebben op de feiten die aan de basis van zijn of haar vertrek of de vrees of het risico bij terugkeer liggen.

 

Van de asielzoeker mogen dus correcte verklaringen en, waar mogelijk, documenten en stukken verwacht worden over zijn identiteit, nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die over familieleden, plaatsen van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute. Dat is heel duidelijk gestipuleerd bij het indienen van elk verzoek tot internationale bescherming. Dat staat ook nog eens in het voorontwerp van wet.

 

Het bovenstaande is een omzetting van de artikelen 13.1 en 13.2 B van de Asielprocedurerichtlijn 2013/32/EU en de artikelen 4.1 en 4.2 van de Kwalificatierichtlijn 2011/95/EU. Beide richtlijnen moeten in samenhang en in aanvulling op elkaar gelezen worden.

 

Het verlenen van de toegang tot computer of smartphone betreft een variatie van deze medewerkingplicht en is niet alleen gebaseerd op de hiervoor vermelde artikelen van de asielprocedurerichtlijn en de kwalificatierichtlijn, maar tevens gedeeltelijk op artikel 13.2D van de asielprocedurerichtlijn.

 

Het CGVS kan de asielzoeker uitnodigen om de hiervoor vermelde elementen voor te leggen, wat ook hun drager is. Het kan bijgevolg gaan om een materiële of een immateriële drager, met inbegrip van elk stuk, elk voorwerp, elk communicatietoestel: gsm, tablet, draagbare computer, pc, elke toegang tot een sociale netwerksite of internet: Facebook, Twitter, Instagram, elke uitwisseling van briefwisseling inclusief elke elektronische informatiedrager: usb-sleutel, cd-rom, geheugenkaart, geschikt om de hiervoor bedoelde elementen te bevatten en waarvoor het CGVS toegang kan vragen met toelating van de asielzoekers om kennis te nemen van de inhoud om het asielverzoek te kunnen beoordelen.

 

Betrokken instanties en medewerkers van die instanties zijn gehouden tot absoluut respect van privacy en beroepsgeheim. Voor het CGVS is dit zelfs uitdrukkelijk in de wet opgenomen in artikel 57/27 van de Vreemdelingenwet. Dit geldt voor alle elementen die zij vaststellen bij de registratie en het onderzoek voor de asielaanvraag. Dit geldt a fortiori bij het onderzoek van een smartphone of ander internet- of IT-materiaal.

 

De toegang, het verzamelen en het behandelen van informatie met een persoonlijk karakter gebeurt met de instemming van de asielzoeker, zoals ik ook heb gecommuniceerd.

 

Voor het gebruik van openbare of publiekelijk toegankelijke gegevens van de sociale netwerksites zoals Facebook is uiteraard geen instemming van de asielzoeker vereist. Deze kan immers de informatie die hij niet met iedereen wenst te delen afschermen voor het publiek of op het privé-gedeelte van zijn Facebookpagina plaatsen.

 

Alleen als door het CGVS wordt vastgesteld dat van de asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij bepaalde stukken indient en hem uitnodigt om deze alsnog in te dienen, dient hij een bevredigende verklaring te kunnen geven voor het ontbreken van deze documenten.

 

Indien wordt vastgesteld dat de asielzoeker niet tegemoet komt aan zijn medewerkingplicht, kan niet zonder meer worden besloten tot een weigering op deze basis, maar deze vaststellingen vormen wel een belangrijk element in de beoordeling tot het verzoek om internationale bescherming naast andere positieve en negatieve elementen.

 

Dit is niet nieuw. Het tekort aan medewerking is nu al een element bij de beoordeling van een asielaanvraag door het CGVS. Zoals voor andere aspecten zal het tekort aan medewerking bij het onderzoek van een smartphone of ander IT-materiaal een element naast andere elementen zijn in de beoordeling van de asielaanvraag.

 

Ik heb nooit iets anders beweerd in mijn communicatie. Ik heb altijd heel duidelijk gezegd dat het een element is, dat natuurlijk negatief meespeelt als men weigert toegang te geven. Het is immers verdacht dat men dit niet wenst te doen.

 

Men zegt dat het al kon. Ik heb dat ook gelezen bij mevrouw Lanjri. Ja, dat kon al, maar het stond juridisch niet zo in de wet. Sommige rechters van de RVV deden daar moeilijk over. Er is dan een algemene vergadering van de RVV geweest waarin werd uitgelegd dat het wel kon, maar het blijft beter als dat duidelijk in de wet staat.

 

Dat zullen we nu dan ook doen. Ik zal dat wetsontwerp nog voor 21 juli in de Kamer voorleggen.

 

13.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, dat aan een asielzoeker wordt gevraagd om alle elementen ter beschikking te stellen van het Commissariaat-generaal, is normaal. Ik heb het echter wat moeilijk met het feit dat men onbeperkt toegang zou kunnen hebben tot bijvoorbeeld een computer of een smartphone van een asielzoeker. Ik kan ermee akkoord gaan dat men toegang heeft tot alle elementen die relevant zijn voor het dossier, maar op een computer of smartphone staan nog veel andere zaken. Dat de overheid onbeperkt toegang kan hebben tot zulke dragers, zonder onderscheid, lijkt mij wat verregaand. Ik zal uw antwoord daarop nog eens keurig nalezen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la reconnaissance des contrats 'article 60' dans le cadre de la délivrance de titres de séjour aux ressortissants européens" (n° 17971)

14 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de erkenning van de artikel 60-arbeidsovereenkomsten in het kader van de uitreiking van verblijfsvergunningen aan Europese burgers" (nr. 17971)

 

14.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, dans une réponse que vous donniez à un collègue en date du 16 décembre 2015, vous affirmiez que "les travailleurs employés dans le cadre de l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 sont bel et bien considérés aujourd'hui par mon administration comme des travailleurs au sens de la directive 2004/38 et sont donc autorisés au séjour sur base de ce type de contrat comme travailleurs salariés". Malheureusement, il ressort des expériences d'organisation sur le terrain que cette ligne, pourtant affirmée également dans le cadre de votre note de politique générale de 2014, n'est pas toujours suivie d'effets. De nombreuses communes et CPAS ne semblent pas informés correctement de la façon dont les contrats article 60 doivent être considérés dans le cadre de la délivrance de permis de séjour aux ressortissants européens.

 

J'aimerais m'assurer que chacun des services et des personnes concernés sont parfaitement informés des règles à suivre. Monsieur le secrétaire d'État, avez-vous également connaissance de cas de ressortissants européens dont l'autorisation au séjour aurait été refusée sur base d'une non-reconnaissance de contrats article 60 comme contrats de travail, au sens de la directive 2004/38?

 

Ne conviendrait-il pas d'informer les communes, en particulier les services Population et, le cas échéant, celui des Étrangers, du fait que ces contrats article 60 doivent être considérés comme des contrats de travail et non comme des aides sociales, ce qui répond d'ailleurs à l'esprit même de ces contrats? Une démarche similaire ne devrait-elle pas être entreprise à l'égard des CPAS de notre pays, acteurs concernés au premier chef par ces contrats?

 

Enfin, ne serait-il pas pertinent de voir figurer, noir sur blanc, une mention clarifiant le statut de ces contrats, comme "de travail", sur le document lui-même, de telle sorte qu'ils offrent une ouverture en matière de droits de séjour?

 

14.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Madame Grovonius, s'il y a un refus du permis de séjour, il n'est pas basé sur le fait qu'il s'agit d'un article 60 qui le demande, mais sur d'autres motifs, comme par exemple parce qu'il s'agit d'un travail marginal, de moins de 12 heures par semaine.

 

En deuxième lieu, les communes sont informées, mais nous pouvons leur adresser un rappel.

 

Ensuite, les contrats article 60 ne sont pas établis dans le but de faire bénéficier l'intéressé d'un séjour. Ils sont établis sur la base de critères propres au règlement des CPAS. Je ne vois donc pas l'utilité d'une telle démarche. Lorsqu'un citoyen de l'Union européenne l'obtient, il introduit sa demande auprès de l'administration communale, mais il peut déjà le faire en tant que demandeur d'emploi.

 

Par ailleurs, je ne vois pas en quoi un contrat article 60 serait différent d'un autre contrat de travail, puisqu'il concerne bien un travailleur. L'intéressé doit prouver qu'il en est bien un, comme n'importe quel autre citoyen de l'Union européenne ou qu'il remplit toujours les conditions légales lorsque l'administration l'interroge à ce sujet à l'occasion d'un réexamen de son dossier. Le retrait d'un permis de séjour est possible pendant cinq ans.

 

Le fait qu'il s'agisse d'un contrat article 60 ne change rien. Le contrat de travail constitue un accord entre un employeur et un employé, et non un contrat définissant le droit ou, éventuellement, le maintien du droit au séjour.

 

14.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le secrétaire d'État, comme vous l'aviez déjà indiqué dans votre réponse précédente et ainsi que je l'ai moi-même précisé, il s'agit d'un contrat de travail à part entière. Je ne suis pas directement concernée, mais il m'est revenu que la difficulté est que certains CPAS et certaines communes ne le considèrent pas comme tel. C'est pourquoi l'information doit vraiment être diffusée auprès des autorités locales. Ma question portait sur la meilleure manière de la transmettre correctement afin d'éviter des refus. Je répète que le contrat article 60 est un contrat de travail à part entière.

 

J'ai entendu que vous ouvriez une porte sur cette nécessité d'informer. Concrètement, comment faire? Est-ce vous ou un autre ministre qui allez vous en charger? En tout cas, j'aimerais que ce projet puisse être mené à bien.

 

14.04  Theo Francken , secrétaire d'État: Nous sommes d'accord sur le principe. J'en parlerai lundi matin lors d'une réunion avec mon directeur général. Je comprends tout à fait votre préoccupation et il est sans doute nécessaire de faire un rappel aux CPAS et aux communes au sujet de l'interprétation de la loi quand on parle de droit de séjour pour un article 60.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.15 uur.

La réunion publique de commission est levée à 12.15 heures.