Commissie voor de Financiën en de Begroting

Commission des Finances et du Budget

 

van

 

Dinsdag 26 september 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 26 septembre 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.03 uur en voorgezeten door de heer Eric Van Rompuy.

La réunion publique de commission est ouverte à 14.03 heures et présidée par M. Eric Van Rompuy.

 

01 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "de effectentaks" (nr. 20704)

01 Question de M. Peter Vanvelthoven à la ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, sur "la taxe sur les comptes-titres" (n° 20704)

 

01.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, wij hebben tijdens de zomermaanden kennis kunnen nemen van het Zomerakkoord van deze regering.

 

Een van de belangrijke beslissingen hieruit die werd bekendgemaakt, was de taks op de effecten­rekeningen. Deze maatregel was bijzonder belangrijk voor één van de coalitiepartners, alsook voor u, mevrouw de minister, omdat de regering de opbrengst van deze effectentaks voor 2018 raamt op 254 miljoen euro.

 

De afgelopen weken is hierover heel wat te doen geweest. Verschillende ministers hebben hierover verklaringen afgelegd. Vooral de verklaring van minister Van Overtveldt, de minister van Financiën, die toch de pen vastheeft van de taks op effectenrekeningen en die raamt hoeveel deze maatregel oplevert, baart opzien. Hij zegt nu namelijk dat deze maatregel de toets van het Grondwettelijk Hof niet zal doorstaan, kritiek die eerder al gegeven werd door de oppositie en door experts. Het is wel bizar dat hij dat niet zegt tijdens het overleg in de regering, want dat is het moment dat die zaken bekeken en besproken moeten worden.

 

Mevrouw de minister, daarom heb ik de volgende vraag voor u.

 

Houdt u, gezien de uitspraken van minister Van Overtveldt, voor de begroting van 2018 vast aan het vooropgestelde rendement van 254 miljoen euro?

 

01.02 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vanvelthoven, ik dank u voor uw vraag.

 

In juli laatstleden bereikte de regering een akkoord over de begroting 2018 en over een aantal nieuwe structurele maatregelen, onder meer inzake fiscaliteit, concurrentievermogen en sociale samenhang. Dit akkoord is het eindresultaat van een omvangrijk groepswerk waarbij iedere minister, zoals altijd, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beslissingen die genomen werden ten opzichte van zijn departement, het behalen van de gestelde doelstellingen en de verwachte rendementen. Deze laatste werden niet herzien.

 

Ter info, momenteel leggen de werkgroepen de laatste hand aan de parameters en vertalen zij vooral de beslissingen die genomen werden in wetteksten. Daarna zullen deze teksten worden voorgelegd aan de Ministerraad en opgestuurd naar de Raad van State. Wij zullen zeker en vast nog veel gelegenheden hebben om hierover te debatteren.

 

01.03  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mevrouw de minister, u zegt terecht dat elke minister verant­woordelijk is voor de maatregelen die hij moet uitvoeren en voor de opbrengst ervan, en u zegt dat dit ondertussen niet herzien is. Met andere woorden, de opbrengst van 254 miljoen blijft in uw begroting ingeschreven.

 

Wij kennen ondertussen uw collega, minister Van Overtveldt, die al bij herhaling uw begroting langs geen kanten heeft gehaald inzake voorop­gestelde ramingen. “Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen”, is een spreekwoord in het Nederlands. Ik wil u niet met een ezel vergelijken, mevrouw de minister, maar het risico dat u zich hier opnieuw aan de steen Van Overtveldt zult stoten, is bijzonder groot. De minister geeft immers zelf al aan dat de kans zeer klein is om bijna een kwart miljard te halen. Met andere woorden, volgend jaar zit u met een probleem.

 

Ik raad u dus aan om dit bij de volgende regeringsbespreking te herzien, vooral als u de ambitie hebt om een begroting op te stellen die minstens een beetje overeenkomt met de realiteit.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 18593 van mevrouw Smaers wordt op haar verzoek omgezet in een schriftelijke vraag. Dat geldt eveneens voor de vraag nr. 18611 van mevrouw Fonck.

 

Van de heren Gilkinet en Calvo hebben wij niets gehoord. Bij gebrek aan vraagstellers stel ik voor om deze commissievergadering te schorsen. Wie een vraag indient, maar niet tijdig aanwezig kan zijn om ze te stellen, moet ons hiervan verwittigen of vragen om ze later te mogen stellen.

 

Ik zal de vergadering gedurende 10 minuten schorsen, want ik wens de minister niet langer op te houden. Als de vraagstellers dan niet aanwezig zijn, worden hun vragen geschrapt.

 

De vragen nr. 18593 van mevrouw Smaers en nr. 18611 van mevrouw Fonck worden geschrapt.

 

02 Question de M. Georges Gilkinet à la ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, sur "l'enquête de l'Inspection des Finances concernant les soupçons de fraude ou de corruption relatifs au déménagement de la police fédérale à la Cité administrative de l'État" (n° 19055)

02 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "het onderzoek van de Inspectie van Financiën inzake de vermoedens van fraude of corruptie met betrekking tot de verhuizing van de federale politie naar het Rijksadministratief Centrum" (nr. 19055)

 

02.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, en 2014, la police fédérale a quitté ses bâtiments situés à Ixelles pour s'installer au sein de la Cité administrative de l'État pour un loyer annuel de 13,2 millions d'euros.

 

Très rapidement des soupçons de fraude et de corruption sont apparus quant à cette opération, qui ont rebondi ces derniers temps avec l'arrestation de certains suspects.

 

Le 24 mai 2017, j'interrogeais votre collègue en charge de la Régie des Bâtiments concernant ce dossier. M. Jambon a précisé qu'un audit à ce sujet était actuellement mené par le chef de corps de l'Inspection des finances sous votre responsabilité.

 

Madame la ministre, à quelle date l'audit susmentionné a-t-il été sollicité auprès du chef de corps de l'Inspection des finances? Le rapport d'audit est-il déjà disponible? Le cas échéant, quelles en sont les conclusions? Quelles suites y seront-elles données? S'il n'est pas encore disponible, dans quel délai est-il attendu? Avez-vous pris une initiative pour accélérer le traitement de ce dossier potentiellement important?

 

02.02  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, cher collègue, le Conseil des ministres du 22 novembre 2013 a, en effet, chargé le corps de l'Inspection des finances de procéder à un audit du projet de regroupement de certains services de la police fédérale dans le centre-ville de Bruxelles.

 

Le 7 mars dernier, j'ai adressé un courrier au chef de corps de l'Inspection des finances dans lequel je demandais de veiller à ce que la version finale du rapport soit disponible dans le courant du troisième trimestre.

 

Mon cabinet a eu récemment un contact avec le chef de corps de l'Inspection des finances afin de s'enquérir de l'état d'avancement de ce fameux rapport.

 

Sur la base des informations reçues, il semble que les constats soient finalisés et que les premières recommandations aient été rédigées. La phase contradictoire a donc démarré. Au cours de celle-ci, les parties concernées ont la possibilité de réagir au projet de rapport, de faire valoir leur point de vue sur les constats formulés et de signaler les améliorations qui, le cas échéant, peuvent déjà avoir été apportées au processus concerné.

 

Conformément aux usages et aux normes, le projet de rapport soumis à la procédure contradictoire a un caractère confidentiel, de manière à préserver le droit de réponse reconnu aux services concernés.

 

J'ai demandé à mon cabinet d'insister auprès de l'Inspection des finances pour que le rapport final nous soit remis dans les plus brefs délais.

 

02.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour le suivi de ce dossier.

 

Vous indiquez que le projet de rapport est confidentiel. Le rapport dont question le sera-t-il également ou sera-t-il rendu public? Il s'agit ici d'une question que je devrai, sans doute, vous reposer.

 

02.04  Sophie Wilmès, ministre: Effectivement car, très honnêtement, je n'ai jamais eu affaire à ce type de rapport. Je ne peux donc pas vous répondre sans être certaine de ne pas vous induire en erreur.

 

02.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Il faut, en effet, toujours faire preuve de prudence. Je me permettrai donc de vous réinterroger.

 

Pour ce qui concerne le délai, vous avez parlé du troisième trimestre. Vous m'avez également dit que vous aviez demandé à l'Inspection des finances de ne pas tarder dans ce dossier. D'ici un mois, je vous poserai une nouvelle question qui portera plus sur le contenu que sur la procédure, en espérant que vous pourrez me donner des informations et que ce rapport pourra être rendu public.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Monsieur Gilkinet, nous en arrivons à votre question n° 20728. Le ministre a déjà répondu à M. Vanvelthoven mais vous pouvez reposer la question sur le rendement de la taxe.

 

03 Question de M. Georges Gilkinet à la ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, sur "les recettes de la taxe sur les comptes-titres" (n° 20728)

03 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "de opbrengst van de taks op de effectenrekeningen" (nr. 20728)

 

03.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Si la question a été posée, je ne vais pas la reposer. Par contre, je vais demander à la ministre copie de sa réponse. Je devais arriver à l’heure. M. Vanvelthoven a posé la question avant que je n’arrive. C’est cela?

 

Le président: Oui. Il a posé la question.

 

03.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): J’étais absent et je suis le seul responsable.

 

De voorzitter: Mevrouw de minister, kunt u het eventueel in telegramstijl herhalen?

 

03.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, on rompt avec les usages.

 

03.04  Sophie Wilmès, ministre: Exceptionnellement, parce qu’on est dans un esprit de coopération avant les débats budgétaires!

 

03.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): C’est formidable! Pourvu que cela dure!

 

03.06  Sophie Wilmès, ministre: Comme je le disais à votre collègue, M. Vanvelthoven, en juillet dernier, le gouvernement s’est mis d’accord sur le budget 2018 ainsi que sur une série de nouvelles réformes structurelles en matière de fiscalité, de compétitivité et de cohésion sociale notamment. Cet accord est l’aboutissement d’un travail d’équipe important où, comme toujours, chaque ministre a la responsabilité de veiller à la mise en œuvre des décisions prises dans son département, à l’atteinte des objectifs fixés et des rendements escomptés, et ceux-ci n’ont pas été modifiés.

 

Les groupes de travail sont actuellement à pied d’œuvre pour finaliser les derniers paramétrages et surtout transposer dans les textes de loi les décisions qui ont été prises. Comme vous le savez, ces textes seront ensuite soumis au Conseil des ministres et puis au Conseil d’État. Comme je le faisais remarquer au collègue Vanvelthoven, ils passeront ensuite dans les commissions ad hoc et je sais que nous ne manquerons pas d’en débattre plus directement.

 

Vous aviez aussi demandé dans votre question, que j’avais reçue, un commentaire sur les déclarations de mon collègue en charge des Finances. Vous comprendrez que je me limiterai à rappeler les propos sages de notre premier ministre qui indiquait que "l’accord conclu cet été devait être respecté".  

 

03.07  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, étant donné que la ministre m'a fait l'honneur et le plaisir de me répondre, je vais me permettre de répliquer.

 

Madame la ministre, j'entends que chaque ministre fonctionnel est responsable de ses recettes et de ses dépenses. Vous avez néanmoins l'obligation en tant que ministre du Budget, de faire en sorte que la trajectoire budgétaire et les engagements soient respectés. Je suis inquiet, vous devez l'être aussi, par rapport au peu d'enthousiasme du ministre des Finances à mettre en œuvre cette taxe sur les comptes-titres. Sans doute, l'accord technique au sein du gouvernement est-il boiteux, notamment en ce qui concerne l'absence de progression de la taxe et cet effet de seuil.

 

Nous avons vraiment l'impression qu'il y a de la mauvaise volonté dans le chef du ministre des Finances et une absence totale d'envie de mettre en œuvre les engagements qu'il a pourtant acceptés, dans le cadre du conclave budgétaire. Si chaque ministre procède comme lui, il n'y aura plus de budget. Nous garderons le souvenir d'une communication brillante et flamboyante du gouvernement à la fin du mois de juillet, mais nos concitoyens se retrouveront face à une situation budgétaire complexe, et surtout face aux conséquences de celle-ci, comme de nouvelles taxes et des économies un peu sauvages, auxquelles le gouvernement nous a habitués.

 

Je vous demande d'en faire davantage que de prendre acte de la bonne ou mauvaise volonté des uns et des autres. Cependant, je suis conscient que votre rôle n'est pas facile.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Aldus zijn de vragen voor mevrouw Wilmès afgehandeld.

 

Mevrouw de minister, ik dank u voor uw komst. Wij zullen u zeker binnenkort nog uitgebreid terugzien, zodra de begroting is ingediend.

 

Le développement des questions est suspendu de 14.21 heures à 14.41 heures.

De behandeling van de vragen wordt geschorst van 14.21 uur tot 14.41 uur.

 

04 Vraag van de heer Dirk Van Mechelen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de crowdfundingplatformen" (nr. 20126)

04 Question de M. Dirk Van Mechelen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les plates-formes de crowdfunding" (n° 20126)

 

04.01  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Mijnheer de minister, in de zoektocht naar aanvullende of alternatieve financiering duikt heden ten dage het woord “crowdfunding” steeds meer op.

 

Ik herinner mij dat we in het Vlaams Parlement nog een lans hebben gebroken om dit te introduceren. We stellen ook vast dat meer dan ooit non-profitorganisaties zijn aangewezen op giften om hun werking financieel leefbaar te houden. Fondsenwervingscampagnes worden met de regelmaat van een klok gelanceerd en een succesvolle campagne vraagt ook een professionele aanpak, tijd en middelen. De ondersteuning via een crowdfundingplatform kan hier een belangrijke meerwaarde voor betekenen. Ik ben er zelf persoonlijk heel gelukkig om dat het begrip en de aanpak ondertussen steeds meer veld winnen. Dergelijk platform kan immers ook zorgen voor begeleiding qua marketing, communicatie, financiële transacties enzovoort.

 

Een niet onbelangrijk element bij fondsenwerving is natuurlijk het feit dat degenen die de giften doen, ook een fiscaal voordeel ontvangen. Organisaties kunnen een erkenning krijgen, mits te voldoen aan een aantal criteria, om fiscale attesten uit te reiken aan schenkers van giften vanaf 40 euro. Er bestaat echter een lacune: giften ontvangen via een crowdfundingplatform komen vandaag blijkbaar niet in aanmerking voor een fiscaal attest. De FOD Financiën hanteert hierbij een redelijk letterlijke interpretatie van de regelgeving. Giften via een crowdfundingplatform worden geïnterpreteerd als collectief en onrechtstreeks geïnde giften, die dus niet in aanmerking komen voor een fiscaal attest. Dat blijkt uit de commentaren op artikel 104 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen. Ik bespaar u het citaat.

 

In het verleden werd nochtans al wel een opening gemaakt voor onlinebetalingen of internetgiften. Via een rondzendbrief uit 2014 geeft de FOD Financiën immers aan dat dergelijke giften in aanmerking kunnen komen voor een fiscaal attest, waarbij vanzelfsprekend aan alle voorwaarden moet voldaan zijn. Het argument was dat men zich aan nieuwe technologische ontwikkelingen moet aanpassen. Nochtans is het werven van giften via crowdfundingplatformen ook een groeiende praktijk die vandaag wordt omschreven als een alternatieve vorm van financiering en wat mij betreft ook een positieve vorm van financiering.

 

Ook in de non-profitsector heeft men dit goed begrepen. Recent werd immers een wettelijke regeling uitgewerkt. Sinds februari 2017, dat is ook uw verdienste, kan er voor investeringen en leningen via crowdfundingplatformen een fiscaal attest worden uitgereikt als het via erkende crowdfundingplatformen verloopt. Deze fiscale voordelen bij crowdleningen en crowdinvesting of crowdequity zijn alleen bruikbaar voor vennootschappen.

 

In de cultuursector bestaat er naast de taxshelter voor audiovisuele producties sinds kort ook een taxshelter voor de podiumkunsten. Die is ook toegankelijk voor vzw's, onderworpen aan de vennootschapsbelasting, en alleen na erkenning van het podiumwerk door de Vlaamse Overheid.

 

Mijnheer de minister, erkent u het probleem? Kunnen wij er iets aan doen? Kunt u mij zeggen of crowdfundingplatformen alsnog onder de toepassing kunnen vallen? Ziet u mogelijkheden om een kader uit te werken om tegemoet te komen aan dit euvel, bijvoorbeeld via een bijkomende rondzendbrief?

 

04.02 Minister Johan Van Overtveldt: Giften die een erkende instelling ontvangt via een crowdfundingplatform passen in de wettelijke bepalingen van de belastingsvermindering voor giften in geld wanneer aan een aantal voorwaarden voor online giften wordt voldaan.

 

Er zijn vier voorwaarden. Ten eerste, de identificatie van de schenker moet duidelijk zijn, moet mogelijk zijn. Ten tweede, de gift moet toekomen op een rekening op naam van de erkende instelling en waarvan zij alleen eigenaar is. Ten derde, de erkende instelling moet de gift opnemen in haar boekhouding. Ten vierde, de gift moet definitief en onherroepelijk zijn en moet ten minste 40 euro bedragen. Dat zijn dus vrij neutrale voorwaarden.

 

Ik bevestig u dat, zodra aan die voorwaarden is voldaan, ook aan de fiscale aftrek en aanverwanten is voldaan.

 

04.03  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, daarmee is een geweldig misverstand opgelost.

 

Ik dank u daarvoor.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la nouvelle amende infligée à BNP Paribas pour manipulation de devises" (n° 20073)

05 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de nieuwe boete voor BNP Paribas wegens de manipulatie van wisselkoersen" (nr. 20073)

 

05.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, mi-juillet, on apprenait que la Réserve fédérale américaine infligeait une amende à BNP Paribas à qui elle reproche de s'être livrée à des "pratiques douteuses" sur le marché des changes. Sont touchées par cette pénalité d'un montant de 246 millions de dollars la maison-mère et plusieurs de ses filiales aux États-Unis. Elles auraient manqué "de supervision et de contrôles internes sur des opérateurs en devises qui achètent et vendent des dollars et d'autres devises pour les comptes de la banque ou de ses clients".

 

S'il se confirme, le montant de cette amende est colossal et impactera immanquablement le résultat de l'institution dont l'État fédéral demeure un actionnaire important. C'est le premier actionnaire via la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI).

 

Monsieur le ministre, de quelles informations disposez-vous quant aux motifs de la sanction infligée par la FED à BNP Paribas? En tant qu'actionnaire, quelles démarches avez-vous entreprises vis-à-vis de BNP Paribas à la suite de cette information? Disposez-vous d'une évaluation de l'impact de la sanction sur les résultats financiers de BNP Paribas, sur ses services et sur la rémunération de ses actionnaires? Des directives ont-elles été communiquées par la SFPI au gouvernement en direct ou aux administrateurs représentant l'État belge par rapport à ce dossier? En quoi consistent-elle?

 

05.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, monsieur Gilkinet, votre question s'inscrit dans le cadre de plusieurs investigations menées par les autorités de différentes juridictions envers de nombreuses institutions financières quant à des suspicions de collusion dans la manipulation de certains indices de référence sur le marché des devises.

 

Le règlement transactionnel annoncé le 17 juillet 2017 ayant fait entre-temps l'objet d'un communiqué de presse circonstancié publié le 11 août dernier, je me limiterai à rappeler les éléments suivants. Les faits incriminés portent sur des pratiques passées ayant eu cours entre 2007 et 2013. La transaction conclue pour un montant de 215 millions d'euros, de même que les transactions intervenues en mai ayant été intégralement provisionnées, elles n'affecteront pas le dividende de l'exercice. Ces transactions portent tant sur un manque de supervision que sur différents types de comportements fautifs commis par un nombre limité de collaborateurs commerciaux.

 

Les membres des organes du groupe, tant du conseil d'administration que des différents comités concernés, ont été régulièrement et dûment informés de ce dossier.

 

Depuis les faits incriminés, BNP Paribas a proactivement mis en œuvre des mesures étendues afin de renforcer ses systèmes de contrôle et de conformité. Les ressources dédiées à ces fonctions ont été largement augmentées et le groupe a mis l'accent sur les aspects "matière" dans la formation de ses équipes, et mis en place un nouveau code de conduite, applicable à tous les collaborateurs.

 

En tant qu'actionnaire, l'État belge, représenté par le gouvernement, est donc satisfait de la manière dont le groupe a géré ses problèmes passés et espère que les mesures fixées, afin que de tels problèmes ne se présentent plus, seront efficaces. Pour plus d'informations, je vous invite à prendre connaissance du rapport financier semestriel publié par BNP Paribas, ce 31 juillet dernier.

 

05.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse très complète.

 

J'espère aussi que la situation va changer au niveau de BNP Paribas. Nous sommes le premier actionnaire de cette institution, qui a été malheureusement tout sauf exemplaire dans le cadre de ce dossier, mais aussi dans d'autres situations. Ce n'est pas la seule difficulté que nous ayons eue avec cette banque.

 

Je continuerai à vous interroger et j'espère que vous continuerez à donner pour consignes aux deux administrateurs représentant l'État belge dans cette banque d'être particulièrement vigilants et impitoyables à l'égard de ce type de pratique et de malversation.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les poursuites intentées par l'Italie à l'égard de la banque américaine Morgan Stanley" (n° 20074)

06 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de vervolging van de Amerikaanse bank Morgan Stanley door Italië" (nr. 20074)

 

06.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, la Corte dei Conti, la Cour des comptes italienne, a décidé, au nom des contribuables italiens, de poursuivre la banque américaine Morgan Stanley. Elle accuse celle-ci d'être l'origine de pertes de 2,7 milliards d'euros pour l'État italien à l'issue de transactions sur des produits dérivés. Comme la Belgique, l'Italie est confrontée à une dette publique importante. Cette situation avait conduit ses dirigeants à tenter de s'assurer contre des mouvements de taux. Les produits incriminés avaient été acquis en 1995 et 2005. La chute des taux intervenue avec la crise financière a permis à l'Italie d'emprunter à des taux réduits mais lui a aussi infligé des pertes sur ces produits dérivés. Or, pour la Corte dei Conti, certains contrats liant l'Italie à Morgan Stanley étaient purement spéculatifs et comprenaient des clauses de résiliation anormalement favorables à la banque. Finalement, Morgan Stanley avait mis fin à ces contrats de dérivés moyennant le versement de trois milliards d'euros par l'État italien.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous m'indiquer si, à l'instar de l'Italie, la Belgique a enregistré des pertes importantes sur des produits dérivés acquis pour se protéger de mouvements de taux? À combien s'élèvent-elles le cas échéant? Quelles relations la Belgique entretient-elle avec Morgan Stanley en matière de gestion de la dette? La Belgique a-t-elle contracté des contrats similaires à ceux de l'État italien avec Morgan Stanley? À quelle date? Auprès de quel établissement? Pour quel montant? Une action judiciaire comparable à celle intentée par la Corte dei Conti est-elle envisagée et envisageable de la part de la Belgique? Le cas échéant, selon quelle procédure et dans quels délais? À votre connaissance, d'autres États européens ont-ils intenté des actions de ce type?

 

06.02  Johan Van Overtveldt, ministre: En 2015 et en 2016, l’État belge a payé un montant total de 2,57 milliards d’euros à plusieurs contreparties de swaps et swaptions de taux d’intérêt. Il s’agissait de swaps conclus en 2014 avec lesquels le Trésor s’est protégé contre une éventuelle hausse de taux en 2015 et 2016. Je vous renvoie au rapport annuel de la dette publique de ces années pour plus d’explications concernant ces transactions.

 

J’ai toujours refusé de qualifier ces paiements comme pertes puisque l’objectif était bien de diminuer le risque de refixation de taux. Cet objectif a été atteint. Le Trésor était par ailleurs bien conscient qu’un tel contrat aurait comme résultat soit une recette au cas où les taux auraient effectivement augmenté, soit une dépense au cas où les taux auraient diminué. C’est bien ce dernier cas qui s’est produit, comme vous le savez sans aucun doute.

 

La banque Morgan Stanley fait partie du corps des primary dealers de l’agence de la dette. La banque participe aux opérations d’emprunt de l’agence et elle a des obligations en termes de ce qu’on appelle le market making. En principe, elle est une contrepartie éventuelle aux opérations de swaps. Mais aucune des opérations de 2014 n’a été conclue avec Morgan Stanley.

 

L’État belge n’a pas l’intention d’entamer une action judiciaire comparable vis-à-vis de ses contreparties de swaps. Les droits et les obligations de l’État et de ses contreparties étaient en effet équilibrés.

 

Enfin, votre dernière question concerne ce que font d’autres pays éventuellement. Je ne dispose pas d’information particulière à ce sujet.

 

06.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse précise.

 

Je pense que la décision d’une action judiciaire de la Cour des comptes italienne est assez inusitée, originale. À suivre. Je pense que dans la gestion de la dette, il peut exister des intermédiaires ou des contreparties qui font signer aux États ce qu’on pourrait qualifier de ‘contrat léonin’. Vous estimez que la Belgique a été bien protégée, et a agi en connaissance de cause. J’en prends acte. Néanmoins, il s’agit d’une hypothèse – c’est-à-dire le fait de contester ce type de contrat a posteriori – qu’il ne faut pas négliger pour le futur. J’y serai attentif.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Monsieur Laaouej, vous pouvez poser votre question n° 20169.

 

06.04  Ahmed Laaouej (PS): Je souhaite la retirer, monsieur le président, parce que le ministre a déposé un projet de loi à ce sujet.

 

07 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de studie naar de actualisering van de kadastrale inkomens" (nr. 20418)

07 Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'étude relative à l'actualisation des revenus cadastraux" (n° 20418)

 

07.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, dit is een opvolgingsvraag.

 

In mei 2015, ik heb het artikel uit Het Laatste Nieuws bij, kondigde u aan dat u uw administratie de opdracht zou geven een voorbereidende studie te laten uitvoeren naar de impact van een mogelijke actualisering van de kadastrale inkomens.

 

Ondertussen zijn wij meer dan twee jaar verder. Is die studie intussen afgerond en kunt u ermee instemmen dat de commissie die studie ter inzage krijgt?

 

07.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vanvelthoven, wij weten inderdaad allemaal dat de methodiek waarop het KI berekend wordt op zijn zachts gezegd een beetje gedateerd is. Dat is trouwens reeds decennia het geval. Ik heb inderdaad, u verwijst er terecht naar, aan de administratie gevraagd om een uitvoerige analyse te maken van de hele thematiek en om op basis van die analyse voorstellen te formuleren.

 

Die analyse is nog niet gefinaliseerd en dus zijn er zeker ook nog geen voorstellen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat wij redelijk wat materiaal doorheen de administratie moeten jagen in het kader van een paar hervormingen die wij aan het doen zijn. Die maken dat niet altijd onverdeeld de aandacht in deze richting kan gaan.

 

07.03  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, jammer dat het zo lang duurt. Het zou immers goed zijn dat wij, zelfs los van partijpolitieke standpunten, die discussie eens zouden kunnen voeren op basis van correcte gegevens. Op die manier zouden wij dan kunnen bekijken wat het meer aangewezen pad is inzake eerlijke belastingen in de toekomst. U mag van mij verwachten dat ik hierop binnen enkele maanden terugkom.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "een 'akkoord' met de fiscus over miljoenenclaims" (nr. 20419)

08 Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "un 'accord' portant sur plusieurs millions réclamés par le fisc" (n° 20419)

 

08.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, we hebben met enige verbazing een tijd geleden in de pers een en ander gelezen over dat akkoord. Daaruit bleek dat u de topman van een onderneming ontvangen hebt om te spreken over een conflict dat die onderneming had met de BBI. De chronologie van de feiten zoals beschreven in het artikel in De Tijd van journalist Bové wijst ook uit dat de uiteindelijke schikking van de BBI, nadat u de topman had ontvangen, veel gunstiger was dan de oorspronkelijke claim van de BBI.

 

De BBI staat er niet om bekend zich te laten beïnvloeden, maar de feiten beschreven in het artikel van de heer Bové roepen toch wel een aantal vragen op.

 

Mijnheer de minister, kloppen de feiten zoals ze in dat artikel beschreven zijn? Is Ludo Sarens op uw kabinet geweest om te praten over zijn concreet belastingdossier? Hebt u hem persoonlijk gesproken over het conflict met de BBI? Wanneer heeft die ontmoeting plaatsgevonden?

 

Wat was op dat moment het bedrag van de claim van de BBI? Voor welk bedrag is er uiteindelijk met de BBI een akkoord gesloten? Wanneer gebeurde dat concreet?

 

Hebt u of een kabinetsmedewerker met de betrokken directie van de BBI of met de centrale diensten van de BBI contact gehad over de zaak-Sarens? Zo ja, wanneer is dat gebeurd en met wie werd er contact opgenomen?

 

Meer algemeen, hoeveel belastingplichtigen of vertegenwoordigers van belastingplichtigen hebt u sinds uw aantreden persoonlijk gesproken over hun concrete belastingdossier? Hoeveel werden er ontvangen door een medewerker van uw kabinet? In hoeveel gevallen was er sprake van een hangend dossier bij de BBI? In hoeveel gevallen werd hierover contact opgenomen met de BBI?

 

08.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer Vanvelthoven, ik heb inderdaad de heer Ludo Sarens ontvangen, meer dan een jaar geleden. De deur van mijn kabinet staat open voor iedereen die mij wil spreken. Voor alle sectoren, voor alle organisaties en bedrijven. En, u zult het zich misschien herinneren, ook voor de Jong-Socialisten, die zelfs geen afspraak gemaakt hadden.

 

Het spreekt voor zich dat de belastingdienst, en in dit geval de BBI, volledig autonoom werkt, zoals het eveneens voor zich spreekt dat de betrokkenen bij geschillen worden doorverwezen naar de bevoegde diensten.

 

Over de concrete inhoud van een individueel dossier kan en mag ik u, u weet dat, geen details geven. Het enige wat ik u kan meegeven, en wat ook uitdrukkelijk gecheckt werd bij de administratie, is dat het verschil tussen de oorspronkelijke claim in het geval waarover wij het hier hebben en de uiteindelijk getroffen schikking te verklaren valt door het gewijzigde artikel 219 van het WIB ’92, dat de aanslag op geheime commissielonen aanpast.

 

08.03  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, u hebt niet geantwoord op de vraag of u rechtstreeks met de BBI contact hebt opgenomen over dat dossier. Mag ik daaruit afleiden dat u daarop niet wenst te antwoorden?

 

08.04 Minister Johan Van Overtveldt: Ik heb over dit dossier geen rechtstreeks contact gehad met de BBI.

 

08.05  Peter Vanvelthoven (sp.a): Dank u wel.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belasting op inverkeerstelling (BIV) voor motorfietsen, los van hun ecoscore" (nr. 20049)

09 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la taxe de mise en circulation (TMC) pour les motos, qui n'est pas fonction de leur écoscore" (n° 20049)

 

09.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, de belasting op de inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België. Net als voor een auto betaalt men voor een motor eenmalig de BIV, maar, anders dan bij de BIV voor auto’s, spelen milieucriteria hier geen enkele rol. Men wordt belast op basis van het vermogen en de leeftijd van de motorfiets.

 

Enkele jaren geleden is de BIV voor auto’s aangepast ten voordele van meer milieuvrien­delijke auto’s die minder CO2-uitstoot produceren. Helaas werd die regel niet doorgetrokken naar motorfietsen. Bij de aankoop van een motorfiets wordt er geen rekening mee gehouden of hij nu milieuvriendelijk is of niet. Bij de berekening zijn twee factoren belangrijk, namelijk het vermogen en de leeftijd van de motorfiets. Mensen kunnen dus een hoge BIV betalen voor bepaalde motorfietsen met hogere PK’s niettegenstaande dat zij een lagere CO2-uitstoot hebben in vergelijking met een motorfiets met een lager pk.

 

Mijnheer de minister, bent u van plan om de BIV aan te passen zodat mensen met een milieu­vriendelijkere motorfiets een lagere BIV moeten betalen, zoals bij de regeling voor auto’s? Zo ja, wanneer zou die nieuwe regeling in voege kunnen gaan?

 

09.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mevrouw Lambrecht, de belasting op de inverkeerstelling is een gewestelijke belasting. Dat betekent dat enkel de Gewesten bevoegd zijn om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van deze belasting te bepalen. Ik vrees dus dat u zich voor een antwoord op uw vragen tot mijn collega’s van de drie Gewesten zult moeten wenden.

 

09.03  Annick Lambrecht (sp.a): Ik zal dat zeker doen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beperking van de aftrekbaarheid van rente en het uitstel van omzetting van de anti-ontwijkingsrichtlijn op dat punt" (nr. 20584)

10 Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la limitation de la déductibilité des intérêts et le report de la transposition de la directive sur la lutte contre la fraude fiscale" (n° 20584)

 

10.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, de anti-ontwijkingsrichtlijn van 12 juli 2016 omvat bepalingen inzake de beperking van de aftrekbaarheid van rente. De richtlijn bepaalt dat de lidstaten uiterlijk op 31 december 2018 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen moeten vaststellen om aan deze richtlijn te voldoen, en dat die bepalingen moeten worden toegepast vanaf 1 januari 2019.

 

Wat artikel 4 van de richtlijn betreft, inzake de beperking van de aftrekbaarheid van rente, bepaalt de richtlijn dat landen mogen wachten met de omzetting van de richtlijn indien zij over nationale specifieke regels ter voorkoming van risico's op BEPS beschikken die even doeltreffend zijn als de in de richtlijn vervatte regel inzake renteaftrekbeperking. Die landen moesten voor 1 juli 2017 de commissie daarvan in kennis stellen en haar alle informatie geven die nodig is om de doeltreffendheid van die nationale specifieke regels te beoordelen.

 

Mijnheer de minister, ik had daarom graag van u het volgende vernomen.

 

Claimt ons land met betrekking tot de beperking van de aftrekbaarheid van rente, over nationale regels te beschikken die even doeltreffend zijn als de in de richtlijn vervatte regel inzake renteaftrek­beperking? Wanneer heeft ons land dat aan de Commissie laten weten? Kan de minister deze claim, als die er is, motiveren?

 

10.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer Vanvelthoven, België heeft op 28 juni 2016 bij de Europese Commissie een verzoek tot verlenging ingediend, voorzien in de ATAD Europese richtlijn. In dit verzoek is uiteengezet dat een combinatie van bestaande nationale specifieke regels ter voorkoming van risico’s op BEPS even doeltreffend is als de in de richtlijn vervatte regel inzake renteaftrekbeperking.

 

Het gaat daarbij in het bijzonder over de beperking van de renteaftrek tot de marktrente zoals bepaald in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92, de algemene en bijzondere onderkapitalisatie­bepalingen, de belasting als abnormaal en goedgunstig voordeel en de niet-aftrekbaarheid van intrest betaald aan laagbelaste jurisdicties. Tot slot, is er ook verwezen naar de toepassing van de algemene voorwaarden voor de aftrekbaarheid van kosten en naar de algemene antimisbruikbepaling ten aanzien van artificiële constructies die beide in het WIB 92 zijn opgenomen.

 

10.03  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, begrijp ik het goed dat u verzoekt om een verlenging van de termijn om opmerkingen te geven, of hoe moet ik dat bekijken? U begint met te antwoorden dat u op 28 juni het verzoek tot verlenging heeft ingediend.

 

10.04 Minister Johan Van Overtveldt: Een verzoek tot verlenging, voorzien in de ATAD. Er is dus voorzien in de richtlijnen dat men een verlenging van het bestaande regime kan aanvragen.

 

10.05  Peter Vanvelthoven (sp.a): Dank u wel.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Dan gaan we over naar punt 33.1, zijnde een reeks vragen van de heer Vanvelthoven en de heer Laaouej.

 

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beperking van de aftrekbaarheid van rente en de uitzonderingen voorzien in de anti-ontwijkingsrichtlijn" (nr. 20585)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de invoering van CFC-regels zoals voorzien in de anti-ontwijkingsrichtlijn" (nr. 20587)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de notionele-intrestaftrek" (nr. 20588)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de invoering van de fiscale consolidatie" (nr. 20589)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de hervorming van de nalatigheids- en moratoriumintresten" (nr. 20590)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de overgedragen verliezen" (nr. 20591)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fairness tax" (nr. 20670)

- de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de invoering van een stelsel van fiscale consolidatie" (nr. 20675)

- de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de notionele intrest in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting" (nr. 20676)

- de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de minimumbelasting voor ondernemingen of fairness tax" (nr. 20677)

11 Questions jointes de

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la limitation de la déductibilité des intérêts et les exceptions prévues dans la directive sur la lutte contre la fraude fiscale" (n° 20585)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'instauration des règles CFC prévues dans la directive sur la lutte contre la fraude fiscale" (n° 20587)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la déduction des intérêts notionnels" (n° 20588)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'instauration de la consolidation fiscale" (n° 20589)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la réforme en matière d'intérêts de retard et d'intérêts moratoires" (n° 20590)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les pertes reportées" (n° 20591)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la fairness tax" (n° 20670)

- M. Ahmed Laaouej au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'introduction d'une consolidation fiscale" (n° 20675)

- M. Ahmed Laaouej au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le sort réservé aux intérêts notionnels dans le cadre de la réforme ISOC" (n° 20676)

- M. Ahmed Laaouej au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'impôt minimum pour les entreprises ou fairness tax" (n° 20677)

 

Mijnheer Vanvelthoven, als ik uw mail goed begrepen heb, wil u die vragen allemaal afzonderlijk stellen. Ik stel voor dat we dan vraag per vraag te werk gaan. Ik weet niet of de vragen overlappen met die van de heer Laaouej.

 

Au point 33, il y a les questions de MM. Vanvelthoven et Laaouej. M. Vanvelthoven demande de traiter ces questions séparément. Monsieur Laaouej, certaines de vos questions sont les mêmes que celles de M. Vanvelthoven. Donc, si M. Vanvelthoven pose sa question, vous pouvez poser votre question en même temps, de sorte que nous ayons une seule réponse.

 

De eerste vraag gaat over de beperking van de aftrekbaarheid van rente en over de uitzonderingen, voorzien in de antiontwijkings­richtlijn. Dat hebben we al behandeld.

 

11.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Neen, toch niet, mijnheer de voorzitter.

 

11.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, uiteraard slaat dat allemaal op onderdelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Ik heb er geen enkel probleem mee dat al die vragen hier naar voren worden gebracht, maar mijn antwoord zal in elk van die gevallen hetzelfde zijn.

 

Dans chacun des cas, ce sera le même. Actuellement, nous sommes en train, au sein du gouvernement, de finaliser en détail toutes les propositions concernant la réforme de l’ISOC. Je propose donc de répondre en détail à ces questions-là lorsque le gouvernement aura clôturé ces discussions. Ce sera certainement pour les prochains jours mais pour l’instant, on est en phase de finalisation des détails.

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, wanneer zult u een beslissing nemen inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting?

 

11.03 Minister Johan Van Overtveldt: Uiteindelijk zal die beslissing binnen de regering vallen. Het spreekt voor zich dat er wettelijke termijnen in acht moeten worden genomen, bijvoorbeeld om de verlaging op 1 januari 2018 te laten ingaan. Het is dus eerder een kwestie van dagen dan van weken.

 

De voorzitter: Zullen wij daarover meer klaarheid hebben in de periode van de State of the Union?

 

11.04 Minister Johan Van Overtveldt: Dan zullen we toch al een heel eind verder zijn.

 

De voorzitter: Er doet zich namelijk een moeilijkheid voor.

 

De leden dienen – terecht – hun vragen in, maar de regering heeft nog geen definitieve teksten. Waarschijnlijk zullen de teksten pas ter beschikking zijn van het Parlement als de wetsontwerpen een advies van de Raad van State gekregen hebben. Dan is het volgens mij al eind november of begin december.

 

Ik weet niet wat de collega’s denken over die vraagstelling?

 

11.05  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, voor mij mag in het verslag van deze vergadering opgenomen worden dat de teksten nog niet klaar zijn, waardoor de minister inhoudelijk nog niet kan antwoorden. Ik stel voor dat we dit in de volgende commissievergadering opnieuw bespreken en dat de minister antwoordt van zodra de teksten klaar zijn.

 

11.06  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, et s’il n’y a pas d’accord au sein du gouvernement ?

 

Je pense que les questions posées visent à pouvoir au moins connaître la philosophie générale de M. le ministre des Finances, la manière dont il aborde la question. On ne lui demande pas de nous répondre précisément, dans le détail. Cela fera éventuellement l’objet d’un projet de loi. Je pense qu’il y a quand même des questions que l’on se pose, qui pourraient recevoir une réponse, même générale.

 

Si nous devons chaque fois être suspendus à l’activité gouvernementale pour poser des questions - "il y a une discussion en cours", "il y a un projet en cours", etc. -, on risque de ne plus poser beaucoup de questions.

 

11.07  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Laaouej, le principe général de la réforme de l'ISOC est bien clair je crois. Il s'agit d'une réduction du taux de base, si je puis l'appeler ainsi, de 34 à 25 % en 2020, budgétairement neutre et compensée par un élargissement de la base taxable.

 

Il y a donc des changements dans le nombre et le type de déductions fiscales qu'on peut faire mais aussi dans les caractéristiques des déductions.

 

Comme vous le savez très bien – vous êtes meilleur fiscaliste que moi –, the devil is in the detail. Donc, je ne veux pas m'avancer sur des décisions de détail qui sont en pleine discussion. Actuellement, une IKW concernant l'ISOC se tient à mon cabinet. Comme je viens de le dire, je peux vous décrire les principes généraux. Mais dans les éléments très intéressants que M. Vanvelthoven et vous-même avez avancés, il y a pas mal de détails à régler avant de vous donner une réponse précise.

 

Actuellement, je le dis franchement, le travail au sein du gouvernement est en cours. Je ne vais donc pas m'avancer sur les décisions qui doivent encore être prises.

 

11.08  Ahmed Laaouej (PS): Pour la bonne forme, je pense que nous pouvons quand même poser les questions et le ministre répondra comme il le souhaite.

 

De voorzitter: Ik stel voor dat wij de vragen punt per punt afgaan en dat de minister zegt: ik geef voorlopig geen antwoord. Dan kunnen wij dat vraag per vraag zien. Dat is de enige manier, meen ik, want er zijn nog geen wetsontwerpen. Die vormen ook een geheel. Er zijn natuurlijk al verklaringen afgelegd in de pers, er zijn interviews gegeven, er zijn ook andere berichten, maar goed, uiteindelijk tellen voor ons de teksten die in het Parlement worden ingediend.

 

Ik stel voor, mijnheer Vanvelthoven, dat u uw vragen gewoon stelt, en de minister moet dan maar antwoorden. Heeft hij een standaard antwoord, dan verwijst hij daarnaar.

 

11.09  Peter Vanvelthoven (sp.a): Akkoord, mijnheer de voorzitter, maar met dien verstande dat als ik deze vragen morgen opnieuw indien, u ze dan niet afwijst omdat ze al gesteld zijn. Dit voor de duidelijkheid.

 

De voorzitter: Ik wil ze allemaal uitstellen tot volgende vergaderingen, wanneer zij opportuun zijn.

 

11.10  Peter Vanvelthoven (sp.a): Ik wil graag een formeel antwoord van de minister waarin hij zegt dat er geen teksten zijn en dat hij om die reden niet antwoordt. Dat wil ik graag geformaliseerd zien, net als collega Laaouej.

 

De voorzitter: Geen probleem.

 

11.11  Peter Vanvelthoven (sp.a): Ik wil ze allemaal voorlezen.

 

11.12 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, is het niet zinvol dat ik op de gestelde vragen in globo één antwoord geef? Ik zal elk van de thema’s in mijn antwoord hernemen.

 

De voorzitter: Goed, ja.

 

11.13  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, mijn eerste vraag betreft de anti-ontwijkingsrichtlijn van 12 juli 2016, die bepalingen omvat inzake de beperking van de aftrekbaarheid van rente.

 

Artikel 4 van de richtlijn inzake de beperking van de aftrekbaarheid van rente voorziet in een aantal uitzonderingen op de algemene regel, zoals bepaald in het eerste en tweede lid. Lidstaten kunnen er met andere woorden voor kiezen de algemene regels voor de intrestbeperking af te zwakken.

 

Conform lid 3 van dat artikel kan in afwijking van lid 1 aan de belastingplichtige het recht worden toegekend op aftrek van het financieringskosten­surplus tot drie miljoen euro, en, ten tweede, op volledige aftrek van het financieringskosten­surplus, indien de belastingplichtige een op zichzelf staande entiteit is.

 

Conform lid 4 kunnen de lidstaten het financieringskostensurplus van het toepassings­gebied van lid 1 uitsluiten indien het is ontstaan in verband met leningen die voor 17 juni 2016 zijn gesloten en, ten tweede, leningen die voor de financiering van een langlopend openbare infrastructuurproject worden gebruikt.

 

Conform lid 5 kunnen de lidstaten een belasting­plichtige die lid is van een voor de financiële boekhouding geconsolideerd concern en die voldoet aan bepaalde voorwaarden het recht op een volledige aftrek van zijn financieringskosten­surplus toekennen of, ten tweede, het recht op een hogere aftrek dan voorzien in lid 1 toekennen.

 

Conform lid 6 kan een lidstaat in regels voorzien met betrekking tot de voorwaartse en zelfs achterwaartse verrekening van het financierings­kostensurplus dat in het lopende belastingtijdvak niet kan worden afgetrokken.

 

Artikel 6 voorziet in drie mogelijke verrekenings­regels.

 

Ten slotte, kunnen de lidstaten conform lid 7 financiële ondernemingen uitsluiten van het toepassingsgebied ook wanneer zij deel uitmaken van een voor de financiële boekhouding geconsolideerd concern.

 

Kunt u mij voor elk van de leden 3 tot en met 7 aangeven of ons land kiest voor een afzwakking van de algemene regel en, indien van toepassing, voor welke opties?

 

Hebt u, rekening houdend met de gekozen opties, reeds een raming laten maken van de mogelijke budgettaire impact van de invoering van de intrestbeperking? Kunt u die raming desgevallend toelichten?

 

Mijn volgende vraag gaat over de invoering van de CFC-regels zoals in de anti-ontwijkingsrichtlijn van 12 juli 2016 vastgelegd.

 

Een entiteit of een vaste inrichting waarvan de winst in de lidstaat niet aan belasting is onderworpen of van belasting is vrijgesteld, wordt als een gecontroleerde buitenlandse vennoot­schap beschouwd, indien die entiteit voor meer dan 50 % in handen van een belastingplichtige is en de daadwerkelijk betaalde vennootschaps­belasting lager is dan de helft van de vennoot­schapsbelasting die krachtens het toepasselijke vennootschapsstelsel in de lidstaat van de belastingplichtige zou zijn geheven.

 

Volgens § 12 van de preambule kunnen lidstaten teneinde een hoger beschermingsniveau te waarborgen, de controledrempel verlagen of een hogere drempel hanteren bij het vergelijken van de daadwerkelijk betaalde vennootschaps­belasting met de vennootschapsbelasting die in de lidstaat van de belastingplichtige zou zijn geheven. Zal ons land van die mogelijkheden gebruikmaken?

 

Nog volgens de preambule is het aanvaardbaar dat lidstaten ter omzetting van de CFC-regels in een nationale wetgeving van witte, grijze of zwarte lijsten van derde landen gebruikmaken. Ze worden opgesteld op basis van de hoogte van het vennootschapsbelastingentarief in derde landen. Zal ons land van die mogelijkheid gebruikmaken? Zo ja, voor welke vennootschapsbelastingtarief kiest ons land om te bepalen of van een gecontroleerde buitenlandse vennootschap sprake kan zijn?

 

De richtlijn voorziet niet in een uitzondering voor de omzetting van artikel 5 inzake CFC-regels. De richtlijn bepaalt dat de lidstaten uiterlijk op 31 december 2018 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen moeten vastleggen om aan de richtlijn te voldoen. Die bepalingen moeten bovendien vanaf 1 januari 2019 worden toegepast. Niettemin communiceerde de regering in het kader van het Zomerakkoord dat de CFC-regels pas in 2020 van toepassing zullen zijn.

 

Daarom heb ik de hiernavolgende vraag.

 

Wat is de reden waarom de invoering van de CFC-regels, tegen de richtlijn in, pas vanaf 2020 van toepassing zal zijn?

 

Mijnheer de minister, hebt u reeds een raming laten maken van de mogelijke budgettaire impact van de invoering van de CFC-regels? Kan u desgevallend de raming toelichten?

 

Mijn volgende vraag betreft de notionele-intrestaftrek.

 

In het plan tot hervorming van de vennootschaps­belasting werd beslist dat de notionele-intrestaftrek zal worden hervormd tot een incrementele aftrek. Goed ingelichte specialisten omschrijven de nieuwe notionele-intrestaftrek als volgt: "Vanaf 2018 zal de notionele-interestaftrek niet meer toegekend worden op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen, maar op basis van de aangroei van het eigen vermogen, het zogenaamde "incrementeel" eigen vermogen. Elke toename van het eigen vermogen zal uitgesmeerd worden over vijf jaar. Bij een kapitaalverhoging van 100 zal men de notionele aftrek niet meer ineens op 100 krijgen maar op 20 gedurende vijf jaar."

 

De overdracht van de stock aan notionele-intrestaftrek uit het verleden blijft bestaan aangezien die wordt opgenomen in de zogenaamde minimumbelasting.

 

Mijnheer de minister, graag verneem ik van u het volgende.

 

Kunt u de voormelde omschrijving over de nieuwe notionele-intrestaftrek bevestigen en toelichten? Zal de nieuwe notionele-intrestaftrek alleen van toepassing zijn op kapitaalverhogingen vanaf 1 januari 2018? Zal er in een overgangsregeling worden voorzien? Zal de oude notionele-intrestaftrek met andere woorden uitdoven of zal vanaf volgend jaar, los van de overdracht van de stock aan notionele-intrestaftrek, alleen nog notionele-intrestaftrek in rekening worden gebracht volgens de nieuwe incrementele regeling?

 

Wat is de budgettaire inschatting van de administratie met betrekking tot de hervorming van de notionele-intrestaftrek? Kunt u voor de aanslagjaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 volgende voor deze discussie relevante gegevens verstrekken op basis van de aangiftes vennoot­schapsbelasting: de aftrek voor risicokapitaal (code 1435), de aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken (code 1438), saldo van de overgedragen aftrek voor risicokapitaal (code 1711), saldo van de aftrek voor risicokapitaal dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk (code 1712)?

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn volgende vraag gaat over de invoering van de fiscale consolidatie.

 

In het plan tot hervorming van de vennoot­schapsbelasting werd beslist vanaf 2020 een fiscale consolidatie in te voeren naar Zweeds model. Echter, in Zweden bestaat er geen fiscale consolidatie. Er bestaat wel een regeling waarbij, binnen een groep, de winst van een vennootschap overgeboekt kan worden naar een verlieslatende vennootschap in de groep, waarbij de overge­dragen som aftrekbaar is bij de winstgevende vennootschap en belastbaar bij de ontvangende vennootschap.

 

Is het een dergelijke regeling die België zal invoeren in navolging van het Zomerakkoord en in het kader van de hervorming van de vennoot­schapsbelasting? Kunt u dit toelichten?

 

Wat is de budgettaire inschatting van de invoering van zo'n regeling?

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn volgende vraag gaat over de hervorming van de nalatigheids- en moratoriumintresten.

 

In het plan tot hervorming van de vennootschaps­belasting werd beslist dat de moratorium- en nalatigheidsintresten zullen worden hervormd. De moratoriumintresten bedragen vanaf 2018 minimaal 2 % en worden gekoppeld aan de OLO. De nalatigheidsintresten zullen steeds 2 % hoger liggen.

 

Wat is de voorziene budgettaire impact van deze hervorming? Welk bedrag aan moratorium­intresten betaalde de FOD Financiën in elk van de jaren 2014, 2015 en 2016? Welk bedrag aan nalatigheidsintresten ontving de FOD Financiën in elk van de jaren 2014, 2015 en 2016?

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn volgende vraag gaat over de overgedragen verliezen.

 

In het plan tot hervorming van de vennoot­schapsbelasting zal een zogenaamde minimum­belasting ingevoerd worden. De korf die beperkt aftrekbaar zal zijn in een bepaald aanslagjaar omvat onder andere de overgedragen verliezen en de overgedragen DBI-aftrek. In een interview gaf u aan dat de overgedragen verliezen onbeperkt overdraagbaar zullen blijven. Voor de DBI-aftrek geldt hetzelfde.

 

Kunt u bevestigen dat zowel de overgedragen DBI-aftrek als de overgedragen verliezen onbeperkt overdraaghaar blijven?

 

Wat is de budgettaire inschatting van de administratie betreffende de invoering van de zogenaamde minimumbelasting?

 

Kunt u voor de aanslagjaren 2012 tot en met 2016 volgende voor deze discussie relevante gegevens verstrekken op basis van de aangiftes vennootschapsbelasting: de definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten (code 1433), de kosten met betrekking tot de definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten (code 1641), de overge­dragen aftrek definitief belaste inkomsten dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk (code 1704), de vorige verliezen (code 1436), het saldo van de compenseerbare vorige verliezen (code 1721) en het verlies over te brengen naar het volgende belastbare tijdperk (code 1730).

 

Dan kom ik tot mijn vragen over de fairness tax.

 

Mijnheer de minister, u hebt al meermaals te kennen gegeven geen voorstander van de fairness tax te zijn. Op mijn vraag nr. 19664 inzake de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de fairness tax bevestigde u voorzichtig dat een reparatie in navolging van dat arrest mogelijk is, maar dat u de uitspraak van het Grondwettelijk Hof wenste af te wachten vooraleer wetswijzigingen voor te stellen.

 

In het akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt niet gesproken over de fairness tax, althans niet in de notificaties die zijn bekendgemaakt.

 

De voorzitter van het VBO liet recent in een interview verstaan dat dit een van de constructiefouten in het akkoord was.

 

Mijnheer de minister, blijft de fairness tax bestaan in het kader van de besliste hervorming van de vennootschapsbelasting? Zal de fairness tax desgevallend gerepareerd worden zoals ik suggereerde in mijn vraag nr. 19664? Zal die reparatie gebeuren in het kader van het wetsontwerp dat we mogen verwachten inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting? Hoeveel bedroeg de afzonderlijke aanslag van de fairness tax, met code 1504, voor de aanslagjaren 2014, 2015 en 2016? Hoeveel vennootschappen hebben de code 1504 ingevuld voor die aanslagjaren?

 

11.14  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre, à la lecture de votre accord de juillet, il semble qu'un système de consolidation fiscale soit prévu pour 2020, basé sur le modèle suédois.

 

En réalité, il existe en Suède un mécanisme qui permet, au sein d'un groupe, que le gain d'une société soit prélevé et envoyé vers une société en perte dans le groupe. La somme ainsi transférée est déductible dans la société en boni et imposable dans la société qui reçoit.

 

Est-ce une telle réglementation qui sera introduite en Belgique à la suite de l'accord de l'été et dans le cadre de la réforme de l'impôt des sociétés? Pouvez-vous l'expliquer?

 

Quelle est l'estimation budgétaire de l'introduction d'une telle réglementation? Comme vous le savez, monsieur le ministre, établir une estimation budgétaire d'une consolidation fiscale sera un exercice particulièrement difficile car cela suppose une connaissance de l'état financier des filiales ou entreprises liées. ToFFut dépend de la manière dont vous allez concevoir les choses. Tout dépend du périmètre de la consolidation. Selon qu'il est restreint ou étendu, pour pouvoir faire une estimation budgétaire, il faudra le connaître.

 

Ensuite, il faut prêter attention à l'optimalisation fiscale car, par la consolidation fiscale, vous offrez un nouvel espace à travers lequel ou dans lequel pourraient se créer des schémas d'optimalisation fiscale, ce qui pourrait s'avérer très onéreux.

 

Du reste, il serait intéressant d'immédiatement s'intéresser aux réflexions en cours à l'OCDE dans le cadre du BEPS, voire du BEPS 2 et voir comment la problématique de la consolidation fiscale est abordée en évitant les possibilités d'optimalisation fiscale.

 

J'en viens à mes autres questions qui concernent la réforme des intérêts notionnels dans le cadre de la réforme de l'impôt des sociétés.

 

Dans le cadre de la réforme ISOC, le gouvernement annonce une réforme importante des intérêts notionnels.

 

Va-t-on vers une disparition des intérêts notionnels ou vers une réforme de ceux-ci?

 

Il semblerait que, dès 2018, la déduction ne pourra plus être octroyée sur la base du montant total des fonds propres mais sur la base de la croissance de ceux-ci. C'est en tout cas quelque chose qui doit être considéré car si on veut encourager les fonds propres par opposition au financement sur fonds de tiers, il serait logique de limiter le calcul des intérêts notionnels au surcroît de fonds propres plutôt qu'aux fonds propres considérés comme un stock.

 

Chaque augmentation des fonds propres serait répartie sur cinq ans et il y aurait un échelonnement de la déduction sur cinq ans. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer un peu la modification envisagée? Sera-t-elle effectivement d’application à partir de 2018? Quelle est l’estimation budgétaire de cette mesure?

 

Monsieur le ministre, nous le savons, vous n’êtes pas favorable à la fairness tax, c’est-à-dire à la taxe minimum des entreprises, mise en place sous le gouvernement précédent. Vous nous parliez, je pense, d’un cadavre tombé du placard, expression tirée sans doute de films à suspense ou de films policiers. Il est vrai qu’il peut y avoir une ressemblance entre la fiscalité et les films policiers!

 

La Cour de justice de l’Union européenne a été questionnée sur l’équité de cette taxe et sur sa conformité aux règles européennes. Vous en avez profité pour en tout cas tenter de l’abroger ou de donner un signal en ce sens. Cependant, dans le cadre du budget de 2018 et de la réforme de l’impôt des sociétés, on ne voit pas de trace de la suppression de cette taxe minimum. Nous ne pouvons évidemment que nous en réjouir. Pouvez-vous nous confirmer que vous avez changé d’avis et que vous n’avez pas comme ambition de supprimer la fairness tax? Pourriez-vous également nous dire si vous comptez rapidement déposer une loi de réparation pour répondre à l’avis de la Cour de justice? Si tel est le cas, nous pourrions analyser la proposition de loi que j’ai déposée avec mes collègues du sp.a et qui porte le n° 2250.

 

Enfin, quel est le rendement budgétaire annuel de cette mesure depuis son entrée en vigueur? Autre question, dans le cadre de votre projet de réforme à l’impôt des sociétés, il m’a semblé comprendre que vous pourriez mettre en place un dispositif qui s’apparente à l’impôt minimum des sociétés. Qu’en est-il?

 

Je tiens complémentairement à rappeler que le gouvernement doit bientôt envoyer son projet de budget à l’Europe, sa trajectoire. J’imagine quand même qu’à un moment donné, tous les arbitrages dont on parle vont devoir être faits. Je m’étonnais donc un petit peu de ce que M. le ministre ne nous apporte pas une réponse plus importante, compte tenu du fait que les échéances européennes sont là.

 

11.15 Minister Johan Van Overtveldt: Het geheel van de vragen gesteld door de heren Vanvelthoven en Laaouej slaat op de wijze waarop de richtlijn van 12 juli 2016 in ons intern recht zal worden verwerkt en hoe de aangekondigde maatregelen zullen worden ingevoerd. De beperking van de aftrekbaarheid van de rente, de invoering van de CFC-regels, de regels inzake notionele-intrestaftrek, de fiscale consolidatie, de nalatigheid- en moratoriumintresten, de beperking van de overgedragen verliezen en de fairness tax zijn onderdelen van het globale plan voor de hervorming van de vennootschapsbelasting.

 

Je propose de mener la discussion sur cette réforme et donc sur ces mesures lorsque nous entamerons la discussion du projet de loi que je compte déposer bientôt. Tous les aspects pourront être abordés, en ce compris l'impact budgétaire. Merci.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Het is een beetje een verwarde agenda maar ik zie de vraagstellers druppels­gewijs binnenkomen.

 

12 Question de M. Gilles Vanden Burre au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la restructuration de la Sopima" (n° 19964)

12 Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de herstructurering van Sopima" (nr. 19964)

 

12.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, le 30 juin dernier, sur proposition du ministre Jan Jambon et de votre cabinet, le Conseil des ministres a pris certaines décisions dans le cadre de la restructuration de la SA Sopima, à savoir: autoriser la Régie des Bâtiments à céder, dans le cadre de la procédure de rachat d'actions propres, à la Sopima les deux actions qu'elle détient dans le capital de cette société; apporter dans le cadre de la procédure d'augmentation de capital de la SFPI, les 1 267 actions que l'État fédéral détient dans le capital de la Sopima; autoriser la fusion par absorption de la Sopima par la SFPI

 

La Sopima gère des immeubles administratifs. Elle réalise des rénovations de bureaux. Elle a été constituée en 1996 par le Conseil des ministres de l'époque. Nombre de personnes y voyaient en fait un nouveau pas vers la privatisation de la Régie des Bâtiments. Les objectifs de cette organisation étaient alors de dynamiser la gestion du patrimoine immobilier ainsi que de réaliser l'objectif budgétaire imposé par le Conseil des ministres. Avant, la SFPI détenait 25,09 % du capital de la Sopima (soit une valeur de 61,5 millions d'euros), l'État fédéral, 75 % et la Régie des Bâtiments détenait deux actions symboliques.

 

Au vu de la décision importante qui a été récemment prise à l'égard de la Sopima et des sommes qui sont en jeu, j'aimerais connaître les missions concrètes que doit réaliser la Sopima, les sommes investies par l'État fédéral. Quelle a été l'utilisation de ces sommes et qu'en reste-t-il aujourd'hui (retour sur investissements)? Pouvez-vous nous fournir les détails de la situation financière de la Sopima, avant qu'elle ne soit absorbée? Pouvez-vous fournir la liste des biens qui relevaient de la compétence de la Sopima et qui ont été transférés? Quels sont les objectifs de la SFPI dans la gestion des actifs récupérés via l'absorption de la Sopima?

 

12.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Vanden Burre, comme vous le soulignez dans le préambule de votre question, le gouvernement a pris les décisions utiles pour mener à bien la fusion par absorption de la SA Sopima par la SA SFPI

 

Les actes notariés qui réaliseront cette opération ont été passés en date du 27 juillet dernier, étant entendu que tant les instances de la SA Sopima que les instances de la SA SFPI ont pris les dispositions nécessaires pour mener à bien le processus final conduisant à cette fusion.

 

Cette opération de fusion résulte d'un processus entamé à la demande du conseil d'administration de la SA Sopima, il y a quelque deux ans et demi. Il s'ensuit que la SA Sopima ne possède plus à ce jour d'actifs immobilisés (biens immeubles) dans son patrimoine. Voilà qui permet déjà de répondre à votre troisième question.

 

En ce qui concerne les missions que la SA Sopima devait accomplir, après avoir recouru à la valorisation des actifs en sa possession en date du 31 décembre 2016, je puis vous indiquer qu'elle n'en a plus, à proprement parler, à remplir. Le conseil d'administration et le management ont géré jusqu'à ce jour le processus de clôture des activités et de transfert de l'actif financier existant en concertation avec les actionnaires, soit la SFPI, la Régie des Bâtiments et l'État fédéral. Je pense ainsi avoir répondu à votre première question.

 

La situation financière de la SA Sopima a évolué positivement depuis sa création en 1996. Chaque année, celle-ci a été en mesure d'attribuer un dividende à ses actionnaires. Depuis sa fondation, la Sopima a distribué un dividende équivalant à 113,41 millions d'euros. L'année 2016 s'est achevée, elle aussi, sur un résultat positif de 2 millions d'euros.

 

Pour rappel, les comptes de la SA Sopima sont, à l'instar d'autres sociétés publiques, consolidés dans les comptes de l'État. C'est donc essentiellement sur le plan de sa contribution à l'allègement de la dette publique que ses résultats doivent être jaugés. Partant de capitaux propres de 203 millions en 1996, dont 3,8 millions d'euros en espèces provenant de ce qui allait devenir la SFPI, et bien qu'ayant acté des opérations successives - notamment de réduction de capital par des remboursements aux actionnaires pour un montant de quelque 90 millions d'euros - la Sopima a clôturé l'année 2016 avec des capitaux propres de 237 millions d'euros.

 

On mesure donc, au-delà du dividende évoqué plus haut, le soutien que la SA Sopima a pu apporter à l'État. Je rappelle également que, conformément à l'arrêté royal de consolidation des actifs de l'État, les moyens financiers dont dispose cette société sont placés chez bpost en titres représentatifs de la dette publique. Voilà pour votre deuxième question!

 

Enfin, la SFPI récupère, au terme de la fusion déjà évoquée, des actifs purement financiers qui, après imputation des frais inhérents au processus de fusion, seront versés – à la demande du gouvernement – au Trésor.

 

La SFPI ne peut donc être perçue comme continuant l'action de la SA Sopima mais uniquement comme l'instrument ayant permis de rationaliser une structure publique qui avait perdu sa raison d'être.

 

12.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse détaillée.

 

Je me référerai au compte rendu pour être en possession de tous les chiffres. J'en profite pour dire qu'il serait quand même intéressant, dans le cadre des travaux de la commission, de prendre un moment pour écouter les représentants de la SFPI par rapport à ses résultats 2016. Le rapport d'activités doit être presque prêt. Sauf erreur de ma part, il n'est pas encore sur le site, mais il doit être en voie de finalisation. Avoir un échange sur ce sujet d'ici la fin de l'année peut être utile. Il est intéressant d'écouter cette institution, de manière annuelle.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de vergoeding voor stewards bij voetbalwedstrijden" (nr. 20055)

13 Question de M. Brecht Vermeulen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la rémunération des stewards engagés lors des matches de football" (n° 20055)

 

13.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u hebt op 28 april op mijn mondelinge vraag nr. 17672 geantwoord dat de federale overheid werkte aan een oplossing voor het probleem van de betaling van vergoedingen aan stewards bij voetbalwedstrijden. De FOD Binnenlandse Zaken had toen contact opgenomen met de FOD Financiën om het specifieke belastingstelsel van stewards te actualiseren. U zei dat er op dat moment werd aan gewerkt om tot een actualisatie te komen met al wat daarbij hoort wat de bedragen en dergelijke betreft.

 

Voor hun vergoeding zijn stewards op dit moment ofwel onderworpen aan de wetgeving op het vrijwilligerswerk, ofwel aan het specifieke belastingstelsel dat in fiscale rondzendbrieven beschreven is. Voor vrijwilligers is er een dag­plafond van 33,36 euro, en een jaarlijks plafond van 1 334,55 euro. Dat zijn de geïndexeerde bedragen voor 2017. In het specifieke belasting­stelsel daarentegen geldt er een dagplafond van 25 euro, dat nooit geïndexeerd werd. Maar er is geen jaarplafond.

 

In de hoorzittingen in 2016 in de commissie voor de Binnenlandse Zaken inzake de evaluatie van de Voetbalwet heeft zowel de Pro League als de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken duidelijk gemaakt dat de stewards in een probleemsituatie verkeren door dit jaarplafond indien zij binnen het vrijwilligerswerk handelen. Daarom hebben zij er toen ook voor gepleit dat het statuut zou worden gewijzigd.

 

In het raam van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden hebben wij hoorzittingen georganiseerd, op 20 juli 2017, en daar heeft de Pro League herhaald dat een uitbreiding van de bevoegdheden van de stewards geen zin zou hebben als het geldelijk statuut voor deze medewerkers niet ook werd aangepast. Daarenboven legt het koninklijk besluit inzake de stewards, als uitvoeringsmaatregel van de Voetbalwet, op dat stewards en veiligheidsverant­woordelijken steeds meer opleidingen moeten volgen, en bijgevolg meer tijd en energie moeten steken in hun taak.

 

Dit was een lange uitleg, maar mijn vragen zijn vrij eenvoudig, mijnheer de minister.

 

Hoever staan de gesprekken over dit thema tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Financiën?

 

Vanaf wanneer zal de nieuwe regeling van kracht kunnen worden?

 

Zal er voor hoofdstewards en veiligheids­verantwoordelijken een aparte regeling komen? Of wordt het de bedoeling dat zij vergoed worden volgens het vrijetijdswerk, waarvoor het principe in het Zomerakkoord van eind juli werd goedgekeurd?

 

13.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vermeulen, mijn administratie heeft de voorbije tijd intens contact gehad met de FOD Binnenlandse Zaken en heeft nog zeer recent bijkomende informatie ontvangen. Dit wordt momenteel bestudeerd, met het oog op een zo correct mogelijke afbakening van de draagwijdte van de gewenste uitbreiding van het statuut waarover u het hebt.

 

Ik zal uiteraard niet nalaten u verder te informeren over de evolutie van dit dossier in de nabije periode.

 

13.03  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Ik lees tussen de lijntjes wat u niet hebt gezegd, maar wat ik wel kan vermoeden. Ik wil alleen maar op de sense of urgency wijzen, niet alleen omdat de Pro League, de Voetbalbond en de FOD Binnenlandse Zaken dit al hebben gemeld, maar ook omdat de Voetbalwet met voorliggend wetsvoorstel zeer binnenkort ter stemming komt. Daardoor zal de vergoeding voor de stewards nog actueler en prangender worden.

 

In principe zullen wij een van de volgende weken, maximaal binnen een maand, tot de stemming kunnen overgaan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "een specifiek statuut voor semi-agorale arbeid" (nr. 20127)

14 Question de M. Brecht Vermeulen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "un statut spécifique pour le travail semi-agoral" (n° 20127)

 

14.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 30 augustus 2013 heeft de VUB een studie gepubliceerd in opdracht van de toenmalige Vlaamse regering die naging of en hoe er een specifiek statuut voor semi-agorale arbeid voor sportbegeleiders kon komen.

 

In 2016 werd door de huidige Vlaamse regering een vervolgopdracht toegekend aan de VUB om een coherent wettelijk kader uit te werken. Kort samengevat stelde de studie voor om alle stewards, juryleden, scheidsrechters, coaches of coördinatoren, die naast hun meestal minstens halftijdse job, in principe minstens viervijfde zelfs, nog actief zijn in een sportclub, maximaal 15 euro per uur te laten bijverdienen, voor een maximum van 500 uur per jaar. Er geldt ook een plafond van 5 000 euro per jaar. Vrijetijdswerkers — semi-agoraal werk en vrijetijdswerk is hetzelfde — moeten geen sociale zekerheid betalen op de vergoedingen en de eerste 30 % van de verdienste zou ook vrijgesteld zijn van belastingen. De resterende 70 % wordt dan belast tegen 25 %. Wie 5 000 euro per jaar zou verdienen, zou daar dus 4 125 euro van overhouden volgens dit schema. De studie was gefinancierd door de Vlaamse regering maar de finale beslissing over dit thema ligt bij de federale regering.

 

In het Zomerakkoord werd beslist dat personen die viervijfde werken 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen. In eerste instantie zou dit enkel mogelijk zijn voor mensen in de non-profitsector zoals sportcoaches maar ook toezichthouders in de naschoolse opvang en evengoed een dirigent van een koor. Het lijkt dus een akkoord dat vrij veel weg heeft van de VUB-studie die de Vlaamse regering besteld heeft. Het bedrag is wel gestegen van 5 000 tot 6 000 euro maximaal. Belangrijker is wel dat de inkomsten niet meer fiscaal belast zullen worden maar fiscaal vrijgesteld zullen zijn terwijl de VUB er nog een belasting aan koppelde.

 

Ik kom tot mijn vragen.

 

Is er op dit moment al een limitatieve lijst bekend van sectoren binnen de non-profit die gebruik zullen kunnen maken van deze nieuwe regeling?

 

Is er al een lijst van specifieke functies in de non-profit die hiervoor in aanmerking kunnen komen?

 

Kunt u bevestigen dat stewards, juryleden, scheidsrechters, coaches en coördinatoren gebruik zullen kunnen maken van de nieuwe regeling?

 

Is het de bedoeling dat het bedrag van 500 euro ook volledig wordt vrijgesteld van sociale bijdragen?

 

Hoe zal de nieuwe regeling zich verhouden tot de bestaande uitbetaling van vergoedingen voor het vrijwilligerswerk? Dat is belangrijk omdat er eigenlijk al een principe van belastingvrij werk bestaat in het vrijwilligerswerk.

 

Op welke manier houdt de regering rekening met de verschuivingen die er zullen zijn van het bestaande vrijwilligerswerk naar het nieuwe stelsel?

 

Hoe ziet u de timing voor de nieuwe regeling?

 

14.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vermeulen, het akkoord dat de regering over het belastingvrij bijverdienen ten belope van 500 euro per maand of 6 000 euro per jaar heeft bereikt, wordt momenteel in technische werkgroepen nader uitgewerkt. Zij zullen onder meer het toepassingsgebied van de maatregel nader en finaal verfijnen.

 

Uw vraag over de vrijstelling van sociale bijdragen behoort uiteraard in principe tot de bevoegdheid van mijn collega mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken. Ik kan u echter wel bevestigen dat het akkoord dat deze zomer binnen de regering is bereikt, ook inhoudt dat er een vrijstelling van sociale bijdragen is.

 

Het is de bedoeling de regeling tegen eind 2017 in het Parlement ter stemming voor te leggen, zodat zij vanaf 1 januari 2018 effectief in werking kan treden.

 

14.03  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, u weet dat ik mij vooral met de sportsector bezighoudt. Ik weet dat in de sportclubs de vraag om hun trainers op een correcte manier te kunnen vergoeden, heel actueel is. Op dit moment wordt een en ander vaak met vrijwilligerswerk gedaan en gebeurt het eigenlijk niet altijd op de juiste manier. Soms worden daarvoor trukken van de foor toegepast, om ervoor te zorgen dat betrokkenen toch belastingvrij kunnen blijven werken.

 

Ik ben echter blij dat de regeling al vanaf 1 januari 2018 zou kunnen ingaan. In dat geval zal men in heel wat sportclubs een gat in de lucht springen. Ik ben zeer tevreden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Benoit Hellings au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la fin prochaine des exemptions fiscales concernant les ports belges" (n° 20161)

15 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de nakende afschaffing van de fiscale vrijstellingen voor de Belgische havens" (nr. 20161)

 

15.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'ai été président du port de Bruxelles et c'est la raison pour laquelle je m'inquiète de ce sujet. Comme vous le savez, chez nous, cumuler les mandats ne se fait pas. Je ne le suis donc plus.

 

Monsieur le ministre, le 27 juillet dernier, la Commission européenne a estimé que l'exemption de l'impôt des sociétés dont bénéficient les ports français et belges doit être supprimée. Ainsi, la commissaire Vestager a déclaré: "Les exemptions injustifiées de l'impôt sur les sociétés pour les ports distordent les conditions de concurrence équitables et loyales." J'insiste sur les mots "exemptions injustifiées".

 

Or, en Belgique, toute une série de ports maritimes et fluviaux comme ceux d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Charleroi, de Gand, de Liège, de Namur et d'Ostende, ainsi que quelques ports situés le long des canaux dans le Hainaut et en Flandre ne sont pas assujettis au régime général d'imposition des sociétés. Ils bénéficient, jusqu'à présent, d'un régime spécifique et paient donc globalement moins d'impôts que les autres entreprises exerçant des activités économiques en Belgique.

 

En France, la plupart des ports sont, quant à eux, totalement exonérés d'impôt des sociétés. Pour la Commission européenne, ces exemptions s'apparentent à des aides d'État illégales, qui procurent aux ports belges et français un avantage concurrentiel "en particulier, les exemptions fiscales ne poursuivant pas un objectif clair d'intérêt public, tel que la promotion de la mobilité ou le transport multimodal". La Commission a intimé notre pays de mettre fin à ces exemptions pour le 1er janvier 2018.

 

Monsieur le ministre, comment lisez-vous cette décision de la Commission européenne? Des contacts formels ou informels ont-ils été pris avec le gouvernement français afin de répondre de façon coordonnée aux attentes de la Commission? Les trois Régions qui exercent leurs compétences en matière de gestion des voies fluviales mais surtout de promotion de l'usage très écologique de la voie d'eau pour le transport des marchandises ont-elles été concertées par vos services pour la mise en œuvre du futur régime fiscal belge concernant leurs ports? Dans ce régime fiscal en gestation, envisagez-vous de maintenir l'exemption fiscale servant à la promotion de la mobilité verte des marchandises et du transport multimodal, comme vous le permettent le droit européen et la récente décision de la Commission. Si oui, de quelle manière?

 

15.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Hellings, le Code des impôts sur les revenus énumère un certain nombre de personnes morales et de sociétés non assujetties à l'impôt des sociétés. Il s'agit essentiellement d'un certain nombre d'organismes publics bénéficiant de l'un ou l'autre statut leur accordant l'autonomie de gestion. Le même Code exclut en particulier un certain nombre de ports de cet assujettissement. Ces personnes morales sont par ailleurs assujetties à l'impôt des personnes morales suivant le même Code.

 

La Commission européenne souhaite que la Belgique prenne des mesures nécessaires pour mettre fin à l'exemption fiscale de manière à assurer qu'à partir du 1er janvier 2018, tous les ports soient soumis aux mêmes règles d'imposition que les autres sociétés.

 

Le gouvernement n'estime pas nécessaire de se concerter avec les autorités françaises à ce sujet pour une adaptation de sa fiscalité. En outre, des contacts avec les trois Régions sont toujours d'actualité quant à la mise en œuvre de l'adaptation législative à apporter dans notre Code des impôts sur les revenus 92 (CIR 92) en ce qui concerne les ports.

 

Mes services examinent les meilleures dispositions à prendre pour répondre aux attentes de la Commission européenne et veiller, d'une part, à un traitement fiscal équitable pour les différentes personnes morales et, d'autre part, à maintenir au maximum les mesures permettant à la Belgique de poursuivre sa politique de développement de l'activité économique. Le transport maritime et fluvial est un des outils-clés dans celui-ci.

 

15.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il est important que les mesures fiscales prises fassent en sorte qu'il y ait moins de camions de marchandises sur nos routes et autoroutes. C'est une question de respect de nos engagements internationaux et, en particulier, de l'Accord de Paris engrangé il y a un an.

 

Visiblement, la Commission européenne vous incite à faire un shift fiscal pour faire en sorte que ce ne soient plus les personnes morales qui soient exemptées de l'impôt mais bien les activités écologiques et porteuses d'un sens environnemental qui le soient.

 

C'est donc le travail auquel votre administration, votre cabinet et vous-même allez devoir vous atteler. Il s'agit de faire en sorte que les activités écologiques porteuses de sens – c'est-à-dire celles qui nous aident à émettre moins de CO2 et de particules fines dommageables à notre santé – soient exemptées afin d'inciter nos entreprises et nos concitoyens à utiliser les voies d'eau comme mode de transport des marchandises.

 

Nous devons rester attentifs à la façon de pouvoir maintenir ensemble cette exemption fiscale, tout en adaptant notre législation au droit européen, ainsi que la Commission nous le fait remarquer.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Questions jointes de

- M. Benoît Piedboeuf au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les déductions pour revenus d'innovation" (n° 20201)

- M. Benoît Piedboeuf au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les déductions pour revenus d'innovation" (n° 20240)

16 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoît Piedboeuf aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aftrek voor innovatie-inkomsten" (nr. 20201)

- de heer Benoît Piedboeuf aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de aftrek voor innovatie-inkomsten" (nr. 20240)

 

16.01  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, je souhaite vous sensibiliser à deux questions qui se posent en matière de déduction pour revenus d'innovation et qui sont susceptibles de concerner des déclarations à l'impôt des sociétés qui doivent être rentrées pour demain!

 

La loi du 9 février 2017 portant introduction d'une déduction pour revenus d'innovation précise que "pour déterminer la déduction pour revenus d'innovation pour une période imposable, les revenus d'innovation à prendre en considération correspondent à la partie des revenus nets qui se rattache exclusivement à un droit de propriété intellectuelle". Les droits de propriété intellectuelle éligibles pour la déduction pour revenus d'innovation sont limitativement énoncés à l'article 205/1, §2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). À l'exception des brevets ou certificat complémentaire de protection, cette disposition précise qu'il n'est tenu compte que des droits intellectuels acquis après le 30 juin 2016 ou, pour un programme d'ordinateur, qui n'a pas généré de revenus avant le 1er juillet 2016. En d'autres termes, seuls les revenus générés après le 1er juillet 2016 sont pris en considération pour le calcul de la déduction pour revenus d'innovation.

 

L'article 205/1, §2, 3°, du CIR 92 stipule que le montant brut des revenus d'innovation est diminué des dépenses globales reprises en frais, faites ou supportées pendant cette période imposable.

 

En outre, l'article 543 du CIR 92 précise que "le contribuable peut demander l'application de la déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 205/1 à 205/4 ou à l'article 236bis, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par les articles 4 à 8 de la loi du 3 août 2016, pour les revenus de brevets reçus jusqu'au 30 juin 2021 inclus". À ce propos les travaux parlementaires précisent que "les frais faits ou supportés jusqu'au 30 juin 2021 ne doivent plus être compensés la première fois que la déduction pour revenus d'innovation est utilisée".

 

La lecture combinée de tous ces articles pourrait aboutir à une discrimination ou, à tout le moins, à une contradiction si la déduction des dépenses globales pour la période imposable 2016 ainsi que les coûts historiques ne sont pas limités aux dépenses exposées par le contribuable depuis le 1er juillet 2016. En effet, les titulaires d'un brevet ne doivent déduire les dépenses globales qu'à partir du 1er juillet 2016 alors que, pour les autres droits intellectuels, les sociétés devraient déduire – compte tenu de la référence à la "période imposable" – les dépenses globales exposées depuis le 1er  janvier 2016.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous dès lors confirmer que, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 2017, au 1er juillet 2016, il y a lieu de comprendre la notion de période imposable pour l'année 2016 comme visant la période à partir du 1er juillet 2016 jusqu'à la clôture de la période imposable concernée?

 

Par ailleurs, l'article 205/1, § 2, 4°, du CIR 92 précise que constituent des dépenses qualifiantes les dépenses de recherche et développement qui sont faites par la société pour des activités de recherche et développement effectuées par la société elle-même. En ce qui concerne les programmes d'ordinateur, les travaux préparatoires précisent "qu'il est évident que le développement d'un programme d'ordinateur effectué par la société elle-même s'entend comme l'acquisition initiale du droit développé par un employé, un dirigeant ou un sous-traitant, qu'elle intervienne par la présomption de cession de droit ou via une convention".

 

Partant, les coûts liés à l'acquisition des droits d'auteur sont considérés comme des dépenses qualifiantes pour la société. En pratique, il existe des situations dans lesquelles le dirigeant d'entreprise intervient par l'intermédiaire d'une société de management pour la facturation de ses prestations et la cession des droits d'auteur.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer que le développement d'un programme d'ordinateur effectué par la société elle-même s'entend également comme l'acquisition initiale du droit développé par le dirigeant d'entreprise lorsque que celui-ci facture ses prestations et la cession de ses droits d'auteur par l'intermédiaire d'une société de management?

 

16.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Piedboeuf, il existe en effet une approche similaire entre l'application de la déduction pour revenus d'innovation pour un brevet dont la déduction pour revenus de brevet a déjà été appliquée et un brevet pour lequel cela ne s'est pas produit. Dans les deux cas, tous les coûts relatifs à ce brevet faits ou supportés durant l'exercice comptable 2016 – et pas uniquement ceux faits ou supportés à partir du 1er juillet 2016 – seront portés en déduction de revenus d'innovation.

 

Lorsque la déduction pour revenu d'innovation est appliquée pour la première fois endéans l'exercice comptable 2017 ou plus tard, ce sont non seulement les coûts de cette année mais aussi les coûts historiques faits ou supportés dans les exercices précédents, se clôturant après le 30 juin 2016, qui doivent être portés en déduction.

 

Ces coûts historiques peuvent, le cas échéant, s'étaler sur une période de maximum sept ans. Là encore, aucune distinction n'est faite entre un brevet dont la déduction pour brevet a déjà été appliquée et un brevet pour lequel cela ne s'est pas produit. Ce n'est que si la déduction pour revenus de brevet est encore appliquée endéans un exercice comptable qui se clôture après le 30 juin 2016 et que celle-ci est changée le 1er juillet 2021 en déduction pour revenus d'innovation, que les coûts historiques faits ou supportés durant les périodes pour lesquelles la déduction pour revenus de brevets a été appliquée ne devraient plus être compensés dans la déduction pour revenus d'innovation, vu que la déductibilité des coûts ne vaut que pour la déduction pour revenus d'innovation et non pour le régime de déductions pour revenus de brevets.

 

Pour ce qui concerne le cas d'un programme d'ordinateur développé par un dirigeant d'entreprise qui facture ses prestations via une société de management, je peux vous préciser que ces dépenses facturées ne sont pas considérées comme étant qualifiantes. Il s'agit ici de dépenses faites en faveur d'une entreprise liée.

 

16.03  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est parfait.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

17 Question de M. Benoît Piedboeuf au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la taxe d'affichage" (n° 20204)

17 Vraag van de heer Benoît Piedboeuf aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belasting voor aanplakking" (nr. 20204)

 

17.01  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'article 44 du site du SPF Finances concernant la taxe d'affichage indique que "l'article 190 du Code prévoit que le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré".

 

Qu'en est-il pour les bâches, parasols et autres produits publicitaires? Qu'en est-il des contrôles? Qui en a la charge? Dans certains cas, la taxe est minime par rapport au coût pour effectuer le contrôle. Monsieur le ministre, combien cette taxe rapporte-t-elle à l'État?

 

17.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, monsieur Piedboeuf, la modification de la loi de 2003 à laquelle vous faites référence a entre autres pour but d'éviter de devoir faire des contrôles visant des affiches et autres objets publicitaires de moins d'un mètre carré pour lesquels le montant de la taxe due risque d'être minime par rapport au coût du contrôle. Le service "taxes diverses" du centre "Grandes Entreprises Gestion et Contrôle Spécialisé" de Bruxelles est compétent pour effectuer le contrôle de la perception et du paiement correct de cette taxe. Ces contrôles peuvent se faire au siège des diverses parties impliquées dans une campagne publicitaire, entre autres les fabricants, les imprimeurs, les entreprises d'affichage ou les entreprises bénéficiaires de la publicité.

 

Ce qui précède est également valable pour les différents produits mentionnés dans votre question.

 

Enfin, il me reste à vous signaler que la taxe d'affichage a rapporté 2,3 millions d'euros en 2016.

 

17.03  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Je serais curieux de comparer cette recette au coût de sa perception. J'ai l'impression que les coûts sont plus importants. Des contrôles ont eu lieu chez certains producteurs où la recette était de quelques euros. Cette taxe est assez étonnante.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 20292 de M. Van Hees est transformée en question écrite.

 

18 Questions jointes de

- M. Michel de Lamotte au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le deal ARCO" (n° 20294)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le dossier ARCO" (n° 20437)

18 Samengevoegde vragen van

- de heer Michel de Lamotte aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de ARCO-deal" (nr. 20294)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het ARCO-dossier" (nr. 20437)

 

18.01  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, depuis longtemps maintenant, le dossier ARCO s'invite à la table des négociations, sans jamais pouvoir trouver de solution fiable. Un grand accord de cet été aurait finalement scellé un deal pour dédommager les coopérateurs d'ARCO. En effet, la vente partielle de Belfius devrait permettre de renflouer la majeure partie du fonds prévu par le gouvernement, à hauteur de 400 millions. Auxquels sont ajoutés 200 millions provenant de la liquidation d'ARCO et d'une contribution de Beweging.net.

 

Pourtant, on observe directement deux ombres au tableau: premièrement, le risque de voir cette solution considérée comme une aide d'État de la part de l'Europe étant donné que Belfius a été sauvée avec l'argent du contribuable; deuxièmement, la hauteur de la contribution de Beweging.net qui est incertaine.

 

Monsieur le ministre, je souhaite rassurer les coopérateurs. Pouvez-vous confirmer le deal politique au sujet d'ARCO? A-t-il également été validé sur le plan juridique par l'Europe? Pour quand les coopérateurs peuvent-ils attendre une indemnisation? Cette indemnisation couvrira-t-elle l'intégralité des pertes encourues ou uniquement un certain pourcentage? Pour rappel, la presse faisait état de 40 % ou moins. Quelles seront les modalités pratiques pour procéder à la liquidation de l'indemnité?

 

18.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Le deuxième mardi d'octobre 2016, il y a presque un an, lors de sa déclaration sur l'état de l'Union, le premier ministre a confirmé, au nom du gouvernement, l'engagement d'une intervention en faveur des coopérateurs ARCO, victimes des problèmes de la banque Dexia dont ARCO était actionnaire. Lors du conclave de fin juillet, le gouvernement a retenu l'option de redistribuer une partie des recettes obtenues à la faveur de l'entrée en bourse potentielle de Belfius à ces coopérateurs.

 

La mise en œuvre de cet accord politique est notamment conditionnée à l'accord de la Commission européenne qui devra juger si le dispositif imaginé constitue ou non une aide d'État. Si c'était le cas, l'accord s'avérerait caduc et il faudrait trouver une autre solution. Des voix se sont élevées au sein de la majorité et singulièrement au sein de votre propre parti pour émettre des doutes sur la validité juridique de l'accord. Vous admettrez que c'est un peu particulier d'accepter quelque chose à un moment donné à la table des négociations et de le contester ensuite soit soi-même, soit par personne interposée. C'est sans doute une manière de fonctionner dans ce gouvernement. J'en prends acte, même si je le déplore.

 

Vraisemblablement, l'issue des démarches entamées vis-à-vis de la Commission européenne est de nature à influencer l'évolution du dossier relatif à Belfius et ARCO. En effet, la valorisation de Belfius dépend partiellement de la solution ou de l'absence de solution en faveur des coopérateurs. Les deux dossiers sont donc liés.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous décrire précisément le contenu de l'accord intervenu durant l'été au sein du gouvernement concernant l'indemnisation des coopérateurs d'ARCO? Comment ce geste sera-t-il financé? À quelle hauteur et dans quel délai les coopérateurs seront-ils indemnisés? Cela fait longtemps qu'ils attendent.

 

Pouvez-vous m'indiquer dans quelle mesure ce dossier est lié à l'entrée en bourse d'une part du capital de Belfius? La mise en bourse partielle de Belfius est-elle une condition de cette indemnisation? Pouvez-vous me dire si une notification a été introduite auprès de la Commission européenne pour faire valider cet accord? Quelles sont les étapes de cette procédure de consultation? Dans quels délais la réponse est-elle attendue si elle n'est pas déjà intervenue? Dans le cas où elle le serait, pouvez-vous nous la communiquer?

 

18.03  Johan Van Overtveldt, ministre: Messieurs de Lamotte et Gilkinet, les modalités de la solution envisagée pour ARCO doivent encore être précisées sur les plans juridique et financier pour être ensuite présentées aux instances européennes compétentes pour vérifier leur compatibilité avec le droit européen. Nous fournirons les informations sur ce dossier en temps opportun.

 

18.04  Michel de Lamotte (cdH): C'est donc toujours "secret défense", si je comprends bien, monsieur le ministre. Je reste sur ma faim par rapport à votre réponse. Ce qui attise mon envie de vous ré-interpeller dès que le dossier sera transmis à la Commission européenne.

 

Le président: Monsieur Gilkinet, vous avez la solution concernant ARCO?

 

18.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je constate en tout cas que M. le ministre des Finances et son parti aiment jouer avec vos pieds.

 

Je ne sais pas à combien de reprises déjà le CD&V a déjà acheté une solution pour ARCO, en échange de plein d'autres choses. Je constate que ces solutions ne viennent jamais. Je comprends que des dossiers très techniques ou délicats sur le plan politique ne fassent pas l'objet d'une communication, mais un des éléments de surprise du discours sur l'état de l'Union du premier ministre, il y a un an, était d'annoncer qu'il y avait une solution pour ARCO. S'agissait-il de rassurer une composante du gouvernement? S'est-il un peu trop avancé? Lors de la communication sur l'accord budgétaire à la fin du mois de juillet, c'était encore un élément important. Mais quand on vous interroge, vous restez très laconique. Des membres de votre parti osent même publiquement remettre en cause la solidité de l'accord.

 

Ce n'est pas sérieux vu le nombre de personnes concernées. Vous pouvez peut-être aussi assumer le fait que vous ne vouliez pas de solution dans ce dossier. C'est se moquer de vos collègues du gouvernement que de répondre de la façon dont vous le faites, question après question.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

19 Question de M. Gautier Calomne au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le financement du terrorisme par les fraudes à la TVA" (n° 20309)

19 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de financiering van terrorisme via btw-fraude" (nr. 20309)

 

19.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, la presse s'est récemment fait l'écho de fraudes à la TVA qui auraient permis au Danemark de financer des activités terroristes. Ces activités criminelles trouveraient même des ramifications au niveau européen puisque des réseaux de type "carrousel" auraient été identifiés en Espagne, en Suède et en Allemagne.

 

Même si la Belgique ne figure pas parmi ces pays, le sujet interpelle. Selon les informations à votre disposition, pouvez-vous nous dire si des activités de fraude à la TVA ont pu être identifiées par vos services (en synergie avec les autres services fédéraux, dont la Justice) et ce, dans le cadre du financement d'activités terroristes en 2014, 2015, 2016 et au premier semestre 2017? Le cas échéant, quels étaient les montants globaux qui y correspondaient? Quelles sont les mesures actuellement déployées pour prévenir et lutter contre les fraudes à la TVA dans le cadre d'activités criminelles?

 

19.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Calomne, l'ISI fait partie intégrante d'Eurofisc – le réseau européen de lutte contre les fraudes "carrousel" – et est d'ailleurs à son initiative. De ce fait, nous sommes rapidement informés des grandes fraudes organisées à la TVA actives en Europe. Les unités anti-fraude échangent quotidiennement et spontanément des informations sur les typologies en cours. À ce jour, aucune lien direct n'a pu être mis en évidence entre des fraudes perpétrées sur notre territoire et le financement d'activités terroristes.

 

Toutefois, ce type de fraude est souvent le fait d'organisations liées au banditisme et à la grande délinquance. Il n'est donc pas exclu que des profits illicites obtenus soient ensuite affectés à des activités criminelles, quelles qu'elles soient.

 

L'ISI a déployé depuis plusieurs années une méthode de détection ultra précoce afin d'empêcher des fraudes à la TVA. Grâce à cet outil, elle collabore avec la justice dans le cadre de la loi "una via", notamment dans les cas graves de récidivisme ou lorsque d'autres infractions sont commises. En outre, à la fin de l'année, l'ISI prendra la tête de la coordination du TNA (Transaction Network Analysis) au sein de Eurofisc qui n'est autre que la mise en pratique de notre détection précoce mais au niveau de l'ensemble de l'Union.

 

De ce fait, elle sera encore mieux armée pour avoir une vision des risques dans les transactions intracommunautaires.

 

19.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse qui se veut rassurante.

 

Vous avez indiqué qu'aucun lien entre la fraude à la TVA et le financement du terrorisme n'avait été établi à ce jour. Néanmoins, il faut rester vigilant car, comme vous l'avez indiqué, rien n'est exclu en la matière.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

20 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la participation de la Belgique à une initiative commune en vue de la taxation des sociétés GAFA" (n° 20488)

- M. Jean-Jacques Flahaux au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la proposition française de taxation des GAFA" (n° 20622)

- M. Benoît Friart au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le contrôle sur les produits du Fin Shop" (n° 20635)

20 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de deelname van België aan een gemeenschappelijk initiatief voor een GAFA-belasting" (nr. 20488)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het Franse voorstel voor een GAFA-belasting" (nr. 20622)

- de heer Benoît Friart aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de controle van de Fin Shopgoederen" (nr. 20635)

 

20.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, le sort fiscal des entreprises qui travaillent dans l'internet au sens large est vraiment problématique. En effet, ces entreprises jouent avec leurs localisations dans différents États pour échapper à l'impôt dans quelque État que ce soit. Ceci crée de l'inégalité à l'égard des contribuables qui assument leurs obligations.

 

À l’heure où ces mécanismes d’optimisation fiscale utilisés par les grandes entreprises du numérique sont de plus en plus décriés, la France tente de fédérer les États européens autour d’une initiative commune de taxation de ce qu'on appelle les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) pays par pays, sur la base de leur chiffre d’affaires.

 

Selon des informations du journal Le Monde, après la France, l'Allemagne, l'Italie et la France, l’Autriche, la Slovénie, la Grèce et la Bulgarie auraient récemment donné leur accord à ce projet. La Pologne serait également prête à y adhérer.

 

Ces pays seraient prêts à signer une lettre commune réclamant une taxation appropriée pour l’économie numérique, et plus précisément une taxe d’harmonisation sur le chiffre d’affaires des géants du numérique. Celle-ci consisterait à taxer les grands groupes du numérique sur la base de leurs revenus, et non pas de leurs bénéfices, comme c’est le cas avec l’impôt sur les sociétés. En effet, les GAFA sont le plus souvent organisés afin de concentrer leurs bénéfices dans les filiales installées dans les pays où la fiscalité est la plus légère.

 

Cette question a dû être abordée lors de la réunion des ministres des Finances de ces 15 et 16 septembre à Tallinn, avant une prise de position des dirigeants européens lors du sommet numérique du 29 septembre.

 

Il s'agit, face à cette question fiscale, et même si des détails techniques doivent être réglés, que les vingt-sept États, dont la Belgique, également victime de ce dumping fiscal, puissent avancer le plus rapidement possible.

 

Monsieur le ministre, que pensez-vous de l'initiative française en vue d'une taxation des GAFA? La Belgique a-t-elle été officiellement sollicitée sur le sujet? Qu'a-t-elle répondu? Êtes-vous prêt à soutenir l'initiative française? La question a-t-elle été abordée à l'occasion de la réunion européenne des 15 et 16 septembre? En quels termes? Quels étaient les avis favorables et défavorables à ce sujet? Quelle position avez-vous défendue? Quelles sont les prochaines étapes qui permettront d'aboutir à une solution à cette situation qui prive les États, en Europe et en dehors de celle-ci, de recettes fiscales aussi importantes que légitimes?

 

20.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous pouvez constater qu'il arrive, comme c'est le cas en Allemagne, que les écologistes et les libéraux aient des points de vue communs.

 

Monsieur le ministre, suivant une initiative française que je ne peux personnellement que louer, la Bulgarie, l'Autriche, la Slovénie et la Grèce rejoignent le projet d'une taxation des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) pays par pays, sur la base de leur chiffre d'affaires. La France aurait également obtenu l'accord de l'Allemand Wolfgang Schäuble qui est pourtant un "dur", de l'Italien Pier Carlo Padoan, et de l'Espagnol Luis de Guindos qui se disent prêts à signer une lettre commune réclamant une taxation "appropriée" pour l'économie numérique.

 

La proposition française a trait à la mise en place d'une taxe d'harmonisation sur le chiffre d'affaires des géants du numérique qui consisterait à taxer les grands groupes du numérique sur la base de leurs revenus et non de leur bénéfice, comme c'est le cas avec l'impôt sur les sociétés.

 

Les GAFA sont le plus souvent organisés afin de concentrer leurs bénéfices dans les filiales installées dans des pays où la fiscalité est la plus légère. Donc, pour l'instant, pas la Belgique!

 

Juridiquement, une société n'est soumise à l'imposition dans un pays que si elle y dispose d'un établissement stable, ce que ces groupes essaient à tout prix d'éviter en faisant valoir, par exemple, qu'il ne s'agit que de filiales marketing.

 

Monsieur le ministre, quelle est la position de la Belgique concernant la taxation des GAFA, sachant la présence de Google sur notre territoire, dans une commune bien connue de certains? Quelle est votre réponse à cette initiative de votre homologue français? Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des Affaires économiques et financières, souhaite que ce dossier avance de façon unanime avec les vingt-sept membres de l'Union européenne. Pensez-vous que cette unanimité soit possible, voire souhaitable dans la mesure où cela peut être un moyen de bloquer un dossier? La Belgique prône-t-elle une coopération renforcée dans ce dossier, dans l'éventualité où une unanimité n'était pas trouvée? Quel est l'accueil fait par vos homologues ministres des Finances européens à cette proposition française lors de l'Ecofin des 15 et 16 septembre à Tallinn?

 

Monsieur le ministre, j'espère, en tout cas, que vous serez également "en marche".

 

20.03  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Gilkinet, monsieur Flahaux, la Belgique est consciente du fait qu’un certain nombre d’entreprises du numérique, les GAFA, se sont organisées de manière à ne presque pas payer d’impôts au niveau mondial. Elle soutient dès lors l’idée de développer de nouvelles règles d’imposition internationales tenant compte des modèles économiques utilisés dans le secteur numérique. Ceci permettrait de garantir une égalité d’imposition entre les entreprises où que se situe leur siège ou leur activité.

 

La Belgique soutient pleinement l’idée d’introduire une imposition équitable pour les modèles économiques utilisés dans le numérique. Elle estime par ailleurs qu’une multiplication de solutions prises de manière unilatérale par différents États serait potentiellement dommageable tant sur le plan fiscal que sur le plan économique. Je reviendrai sur le plan économique à la fin de ma réponse.

 

Nous sommes donc favorables à la proposition française appuyée par quelques autres pays européens. Nous considérons que cette initiative accélèrera le processus menant à une solution au niveau de l’Union européenne ou même, pourquoi pas, mondial. Il importe toutefois de bien réfléchir à la portée de la proposition française, c’est-à-dire notamment aux entreprises que l’on souhaite viser. Il faudra aussi réfléchir à la meilleure manière d’introduire un tel impôt en pratique afin de limiter au maximum les charges administratives pour les autorités fiscales comme pour les entreprises concernées. La mise au point d’une telle mesure peut donc encore prendre un certain temps.

 

D’autres solutions possibles comme, par exemple, la création d’un établissement stable virtuel, doivent encore faire l’objet de discussions. Idéalement, la Belgique privilégie le cadre multinational G20/OCDE pour la définition de nouvelles normes fiscales internationales relatives à l’économie numérique. Le commerce numérique n’est pas seulement un phénomène européen. La solution doit donc certainement être élaborée à un niveau plus large.

 

Les États membres ont convenu de dégager un point de vue commun à ce sujet pour le Conseil Ecofin de décembre prochain. La Commission a été priée de formuler un certain nombre de propositions. Une première communication de la Commission est attendue dans les jours qui viennent.  

 

Il nous paraît encore trop tôt pour nous prononcer sur la suite de ce dossier et sur la position que les autres États membres adopteront face à ce projet. À ce stade, en effet, la proposition de la France consiste seulement en une lettre d’intention.

 

Les détails d'une éventuelle taxation des GAFA ne sont pas encore connus. L'accueil réservé à la proposition française lors de l'Ecofin qui a été tenu à Tallinn les 15 et 16 septembre derniers était encourageant. Toutefois, quelques États ont exprimé certaines inquiétudes quant à cette proposition.

 

Je sais que cela ne concerne pas la taxation mais je voudrais quand même ajouter un aspect purement économique au sujet de ce thème qui, je crois, est d'importance.

 

Monsieur Gilkinet, l'aspect monopole qui joue ici n'est certainement pas plus important que le volet taxation mais extrêmement important. Nous sommes face à des sociétés qui, de facto, possèdent une espèce de monopole. Pour moi, cela pose de grandes questions au niveau de la vie privée et au niveau de l'activité économique. On sait tous qu'un monopole développe une activité économique inférieure à un système compétitif. Là aussi, je pense qu'il y a des recettes qui échappent aux États. J'estime qu'une discussion doit se développer en urgence en cette matière. Je vais certainement la mettre sur la table de l'Ecofin.

 

Je le répète, la taxation est très importante mais l'aspect économique ne l'est pas moins.

 

20.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, nous sommes effectivement face à un domaine en pleine évolution qui pose des questions économiques, fiscales mais aussi éthiques et de respect des droits d'auteur.

 

Si on ne prend que l'exemple des plates-formes qui sont les intermédiaires entre les clients et les hôteliers, on se rend compte que ces plates-formes privent les hôteliers d'une partie de la valeur ajoutée de leur activité, les mettent en état de faiblesse économique et qu'il n'y a quasiment pas d'impôts payés dans les pays où la plus-value est réalisée.

 

Je note avec intérêt que vous êtes favorable à la solution française. Vous avez déjà exprimé plus de scepticisme par rapport à d'autres initiatives que nous trouvions intéressantes sur le plan européen. Je pense qu'il faut avancer d'urgence. Vous avez cité l'échéance de décembre pour le prochain Ecofin. Il faudra être beaucoup plus efficace dans les avancées sur la taxation des GAFA que l'Europe ne l'est sur la taxation des transactions financières, autre sujet sur lequel je vous interroge régulièrement.

 

Je vous encourage vraiment à maintenir cette position positive de la Belgique et à convaincre les autres États européens qui pourraient se montrer réticents car il y va, finalement, de la préservation de nos économies.

 

Il y a de la place pour les plates-formes numériques, mais, comme tout autre acteur économique, elles doivent payer leur contribution à la vie en société dans la mesure où elles réalisent des bénéfices.

 

20.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je me joins à mon collègue Georges Gilkinet. Je tiens à remercier le ministre et à lui faire savoir ma satisfaction que la position belge rejoigne la France à ce sujet.

 

Monsieur le ministre, du travail reste encore à faire. Vous avez évoqué l'échéance de décembre prochain. J'espère bien qu'entre-temps, la Commission aura finalisé une proposition et que celle-ci pourra faire l'objet d'un consensus.

 

À l'occasion de ma question, j'ai oublié d'évoquer la position britannique que je ne connais pas encore.

 

(…): Plutôt contre.

 

20.06  Jean-Jacques Flahaux (MR): Hélas! Mais je ne suis pas étonné. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le Brexit pourra s'avérer positif.

 

Cela dit, on est en train de construire dans un domaine important. Vous avez évoqué le côté économique et les tentatives monopolistiques de ces grandes sociétés que sont Google, Apple, Facebook et Amazon, auxquelles nous sommes finalement enchaînés, vu la manière dont elles fonctionnent et leur monopole. Je vous remercie donc d'avoir insisté sur cet aspect que je n'avais pas évoqué.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

21 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de kwaliteitscontrole van door Fin Shop verkochte voedingsmiddelen" (nr. 20570)

- mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de door Fin Shop verkochte voedingsmiddelen" (nr. 20571)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de kwaliteit van de in de Fin Shops verkochte goederen" (nr. 20575)

21 Questions jointes de

- Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le contrôle qualité des produits alimentaires vendus par le Fin Shop" (n° 20570)

- Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les produits alimentaires du Fin Shop" (n° 20571)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la qualité des marchandises vendues dans les Fin Shop" (n° 20575)

 

21.01  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ik dank de heer Gilkinet om deze vraag naar voren te schuiven.

 

Mijnheer de minister, ik heb twee vragen in verband met het drinken van wijn die gekocht werd in de Fin Shop van Gembloux.

 

Op de eerste vraag hebt u voor een stuk al geantwoord in de plenaire vergadering van afgelopen donderdag. Het is voor mij wel heel belangrijk om nog eens in de kijker te zetten dat het wel degelijk om voedingsmiddelen gaat.

 

Wanneer de Fin Shop voedingsmiddelen wenst te verkopen, dan rusten er ook heel wat verplichtingen op de Fin Shop, zoals de waarborging van de kwaliteit van de verkochte goederen. Er bestaat ook een informatie­verplichting ten opzichte van de consument. De kwaliteit van de voedingsmiddelen moet worden gegarandeerd om de risico’s voor de consument zo veel mogelijk te beperken. Tot slot, geldt ook het voorzorgsbeginsel. Volgens mij moet de Fin Shop aan die vier belangrijke beginselen beantwoorden als zij voedingsmiddelen wil aanbieden. Misschien hebt u daaromtrent nog meer informatie dan wat u afgelopen donderdag in de plenaire vergadering hebt gezegd.

 

Mijnheer de minister, hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd en gewaarborgd?

 

Op welke manier tracht de Fin Shop de genoemde vier beginselen in te vullen?

 

Belangrijker is mijn tweede, hieraan gekoppelde vraag, over de algemene verkoopvoorwaarden. De website van de Fin Shop vermeldt in de algemene verkoopvoorwaarden de volgende clausule in verband met de garantie: “De verkoop vindt plaats zonder enige garantie voor verborgen of verkoopvernietigende gebreken en voor de kwaliteit en het aantal van de verkochte artikelen. Eventueel vermelde eigenschappen, verwijzingen en omschrijvingen zijn informatief en te goeder trouw en binden op geen enkele wijze de verkoper.” Dat staat zo in artikel 15 van de algemene verkoopvoorwaarden, die wij terug kunnen vinden op de webstek van de Fin Shop.

 

Het is niet onmiddellijk duidelijk in welke hoedanigheid de overheid, en meer bepaald de Fin Shop, in het rechtsverkeer treedt. Wel staat vast dat een dergelijke clausule de verplichtingen van de verkoper volledig uitholt. Een dergelijke uitholling van de verplichtingen van de verkoper is verboden, zowel in het gemeen contractrecht, het gemeen kooprecht als in de verkoop aan consumenten. Dat geldt al zeker wanneer er voedingsmiddelen worden verkoch, want een dergelijke clausule miskent flagrant het principe van de voedselveiligheid, wat inhoudt dat de kwaliteit van de voedingsmiddelen moet worden gegarandeerd om de risico’s voor de consument-koper te beperken.

 

Mijnheer de minister, in welke hoedanigheid treedt de overheid, meer bepaald de Fin Shop, als verkoper in het rechtsverkeer?

 

Welke aansprakelijkheidsregels zijn ter zake van toepassing?

 

Kunt u bevestigen dat een dergelijke clausule een verboden uitholling is van de verplichtingen van de verkoper?

 

21.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question porte sur le même sujet. Je vais être rapide, puisque vous avez déjà répondu à mon collègue, le bourgmestre de Gembloux, jeudi en séance plénière.

 

Nous avons tous été interpellés par cet incident qui a mis la vie de personnes en danger et qui pose la question du contrôle de la qualité des marchandises vendues dans les Fin Shops et des responsabilités du SPF Finances à cet égard. Je voulais faire un état des lieux par rapport à l'incident lui-même. Je ne sais pas si vous avez des informations actualisées.

 

Monsieur le ministre, des produits ont-ils été retirés de la vente par le SPF Finances? J'ai cru entendre que c'était le cas. Avez-vous régulièrement des plaintes sur la qualité des produits écoulés dans les Fin Shops?

 

Surtout, qu'en est-il du contrôle de la qualité des produits proposés dans les Fin Shops? Des mesures complémentaires vont-elles être prises? Qu'en est-il de la responsabilité de l'État belge par rapport aux produits vendus et aux conséquences de leur utilisation ou consommation? En l'occurrence, la responsabilité de l'État belge est-elle mise en cause dans le dossier du vin aux amphétamines du Fin Shop de Gembloux?

 

21.03  Johan Van Overtveldt, ministre: Madame Wouters, monsieur Gilkinet, ma réponse sera en partie semblable à celle que j'ai donnée à M. Dispa jeudi dernier. Mais il y a certainement des éléments neufs.

 

Er zullen zeker nieuwe elementen aan worden toegevoegd.

 

Federale overheden zijn volgens de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begrotingen van de comptabiliteit van de federale Staat verplicht hun gedeclasseerde roerende goederen te verkopen via de Fin Shop. Fin Shop is tevens belast met de verkoop van verbeurd­verklaarde of in beslag genomen goederen, in toepassing van de wet van 26 maart 2003.

 

S'agissant de biens saisis, confisqués ou déclassés, les Fin Shops exécutent la décision du donneur d'ordre qui les leur remet. Il ne leur appartient pas d'en contrôler la qualité. Si les biens ne peuvent pas être vendus, par exemple parce qu'ils sont contrefaits ou qu'il s'agit de produits illicites, ils sont détruits.

 

Lorsqu'il s'agit de biens saisis par les douanes - dans la plupart des cas, il s'agit de gros lots -, ils sont alors soumis à un contrôle par échantillonnage.

 

En ce qui concerne les biens abandonnés, et plus particulièrement les colis de bpost, le contrôle de qualité des produits est principalement d'ordre visuel. L'objectif consiste à vérifier si le bien est intact et/ou n'est pas contrefait. Les faits récents montrent que cette méthode est insuffisante pour analyser cette catégorie de produits. La bouteille incriminée faisait partie d'un lot de deux bouteilles provenant de bpost, dont seulement une - fort heureusement! - a été achetée.

 

Mon administration a décidé de suspendre provisoirement toute vente d'alcool. Mes services examinent également l'éventualité de ne plus offrir à la vente certains produits, dans le but de prendre le maximum de précautions. Ils étudieront aussi la possibilité de prendre des mesures complémentaires.

 

Wat de aansprakelijkheidsregels betreft, zijn de algemene aansprakelijkheidsregels met betrekking tot het optreden van de overheid van toepassing. Er wordt algemeen aanvaard dat partijen hun gemeenrechtelijke aansprakelijkheid kunnen wijzigen door zogenaamde exoneratie of bevrijdingsbedingen. Aangezien de rechtsver­houding tussen de burger en de publiekrechtelijke overheid in dit geval van contractuele aard is, namelijk een koopovereenkomst, worden bevrijdingsbedingen door de heersende rechtspraak en rechtsleer in principe als wettig en toelaatbaar beschouwd.

 

Anderen baseren het onderscheid tussen toelaatbare en ontoelaatbare bevrijdingsbedingen op de vaststelling dat de burger van sommige openbare diensten verplicht gebruik maken, terwijl hij op de andere facultatief een beroep kan doen. In geval van een vrije aankoop in een Fin Shop bevindt de burger zich in dat laatste geval en wordt een bevrijdingsbeding als toelaatbaar beschouwd.

 

De geviseerde bevrijdingsclausule moet ook als een waarschuwing voor de koper worden gezien dat de kwaliteit en het gebruik van de goederen die te koop worden aangeboden niet kunnen worden gegarandeerd of gewaarborgd. Dat gegeven speelt trouwens een essentiële rol, waarmee rekening wordt gehouden bij de prijszetting in voorliggende gevallen.

 

De goederen die de Fin Shop verkoopt, zijn zonder enige garantie. De verkoopsvoorwaarden zijn raadpleegbaar in elke Fin Shop en op de website van Fin Shop. Ze worden herhaald bij een openbare verkoop. De kwaliteit van de verkochte goederen is dus niet gewaarborgd, maar de kandidaat-kopers zijn daarvan uitdrukkelijk op de hoogte gebracht.

 

21.04  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik meen dat het gevaarlijk is voedingsmiddelen te verkopen wanneer men niet zeker kan zijn van de kwaliteit, die gecontroleerd moet kunnen worden. Goederen die via bpost komen, kunnen alleen visueel gecontroleerd worden. Het zou dus goed zijn dat de overheid haar handen daarvan afhoudt. Ze kan die goederen beter vernietigen in plaats van die te verkopen, want de voedselveiligheid en de veiligheid van onze burgers moeten prioritair zijn. Die zijn belangrijker dan het kunnen verkopen van een aantal flessen wijn die ergens bij bpost achtergebleven zijn.

 

In het kader van de algemene verkoop­voorwaarden zou de overheid toch minstens de wezenlijke kenmerken moeten kunnen waarborgen, want op deze manier zegt u eigenlijk gewoon aan de burger dat het heel goed mogelijk is dat hij een kat in een zak koopt. Ook dat is in het kader van de voedselveiligheid heel gevaarlijk.

 

Ik zag op die website ook boren enzovoort. Er is geen enkele veiligheidsgarantie. Wanneer men bijvoorbeeld een boor gebruikt die men daar heeft aangekocht, is men blijkbaar ook niet verzekerd. De veiligheid van goederen die men daar koopt, is dus niet gegarandeerd.

 

Ik vind dat heel ver gaan. Ik zie dat als een uitholling van de verplichting van de verkoper. Dit kan toch niet. U zegt wel dat de klant daarvan op de hoogte is gebracht, maar onze burgers verwachten dat alles in orde is, zeker als zij iets kopen van de overheid.

 

Ik denk dat men dat hele verhaal toch eens grondig moet bekijken.

 

21.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

Je considère que l'incident doit conduire à des ajustements. Vous l'avez dit, le contrôle visuel de certains biens de consommation n'est évidemment pas suffisant. Il faut distinguer les lots dont la provenance est connue et des bouteilles individuelles qui n'auraient pas été réclamées à bpost. En tout cas, pour les Fin Shops, se pose la question de la responsabilité du vendeur. S'agissant de certains biens, la simple clause d'irresponsabilité est sans doute insuffisante en ce qui concerne l'État belge. Je ne doute pas que la situation sera évaluée et ajustée.

 

J'espère surtout que les consommateurs de ce vin aux amphétamines s'en sortiront sans conséquence négative et irréversible pour leur santé.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

22 Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'entrée en bourse de Belfius" (n° 20438)

22 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beursgang van Belfius" (nr. 20438)

 

22.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, au printemps dernier, le gouvernement fédéral s'est prononcé en faveur de l'introduction en bourse d'une part du capital de Belfius. À l'époque, je vous avais exprimé tout mon scepticisme – je le maintiens – par rapport à cette hypothèse, notamment eu égard au douloureux précédent de Dexia mais aussi à l'intérêt pour l'État belge de maintenir une banque 100 % publique, se souciant du financement de l'économie réelle et développant un autre modèle bancaire.

 

Lors de la présentation des résultats trimestriels, le CEO de Belfius a précisé le scénario envisagé par la banque, semble-t-il, avec l'accord du gouvernement, à savoir la cession de 30 % du capital en mai-juin 2018. D'après M. Raisière, ce délai doit permettra aux banques d'affaires de sonder le marché et de réaliser le prospectus d'émission.

 

Compte tenu de l'importance de ce dossier pour l'économie belge et les finances de l'État fédéral, je souhaiterais obtenir quelques précisions par rapport au processus en cours.

 

Monsieur le ministre, quel calendrier a-t-il été fixé par le gouvernement et le management de la banque en ce qui concerne cette entrée en bourse partielle de Belfius? Parmi les banques d'affaires, quel coordinateur global a-t-il été désigné? Quelles banques d'affaires y sont-elles éventuellement associées? Selon quelle procédure ces désignations ont-elles été opérées? Quel sera le coût de ces prestations? Endéans quel délai ces banques d'affaires doivent-elles communiquer le résultat de leurs "tests" du marché? Quand le prospectus serait-il diffusé? Quelles études préalables ont-elles été ou seront-elles commandées, notamment sur les conséquences d'une présence en bourse de la banque sur son fonctionnement, sa prise de risque et sa vision à long terme? Il est entendu que nous ne sommes pas favorables par principe à ce scénario.

 

22.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, monsieur Gilkinet, pour ce qui est du calendrier, le gouvernement a demandé cet été à Belfius de commencer la préparation d'une mise en bourse. Une mise en bourse exige une longue préparation (due diligence, rédaction du prospectus, approbations réglementaires, etc.). Une telle préparation prend généralement plusieurs mois, de sorte qu'une mise en bourse, le cas échéant, ne pourrait pas se faire en 2017.

 

Dès que les préparatifs et procédures nécessaires et adéquats auront été mis en place, le gouvernement prendra conseil auprès de ses conseillers financiers pour déterminer la fenêtre de marché qui sera la plus appropriée pour l'État, et évidemment pour Belfius.

 

Il est évident que le gouvernement continuera à évaluer le marché pendant ce temps et se réserve la possibilité de changer, de reporter ou d'arrêter le calendrier.

 

S'agissant du coordinateur, Nomura, Clairfield et Freshfields ont récemment été désignés comme conseils financiers et juridiques pour accompagner la SFPI et l'État belge dans le processus. L'État fera la sélection des global coordinators dans un futur proche. Cette dernière n'a pas encore été réalisée mais est en pleine préparation. Elle se réalisera par le biais d'un ou plusieurs processus concurrentiels. Une fois la sélection faite, elle sera rendue publique.

 

La question concernant les résultats des tests est très prématurée. Le gouvernement ne souhaite pas tester les investisseurs avant que les préparatifs de la mise en bourse ne soient dans un stade final. Nous allons évidemment respecter les contraintes de publicité auxquelles le gouvernement sera soumis, notamment dans le cadre du placement international. Par exemple, le prospectus ne pourrait être diffusé qu'après approbation de la FSMA, ce qui se fera juste après le lancement de la mise en bourse.

 

Enfin, quant aux études préalables, avant l'été, le gouvernement a demandé une analyse de BAML, de KPMG et d'Eubelius, notamment sur toutes ces questions.

 

22.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, concernant votre dernière réponse, j'ai demandé au président de la commission qu'un débat puisse se tenir au sein de cette commission des Finances sur différents sujets, dont celui de l'entrée en bourse de Belfius, banque à 100 % publique. Selon moi, ces études que vous venez de citer devraient être communiquées au parlement. Nous devrions avoir la possibilité de les commenter, voire de les critiquer, mais en tout cas d'en être informés.

 

Je note qu'il y a un calendrier théorique ajustable, qui peut être arrêté à tout moment. Je vais donc formuler l'espoir qu'à un moment, il soit arrêté et qu'un changement de cap soit décidé malgré les coûts et les opérations déjà engagés, dans le cadre de la préparation d'une éventuelle entrée en bourse. D'autres scénarios sont plus souhaitables que l'entrée en bourse de Belfius. Avoir dans le paysage bancaire une banque publique qui fonctionne différemment peut aussi avoir un impact positif sur l'ensemble du secteur bancaire, mais aussi de notre économie. Le gouvernement se trompe dans ce choix, qui est de court terme.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

23 Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de belastingaangifte na overlijden" (nr. 20592)

23 Question de M. Peter Dedecker au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la déclaration d'impôts après un décès" (n° 20592)

 

23.01  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, het moet hier niet altijd gaan over de economisch harde wereld van de financiën. Soms gaat het ook over de menselijke aspecten daarvan. Dat komt het meest tot uiting in het verschil tussen de half geautomatiseerde aanpak van Financiën bij het toezicht op het correct betalen van de belastingen en het empatische, menselijke verhaal bij een overlijden.

 

Als iemand die wettelijk samenwonend of getrouwd was, overlijdt, moet de langstlevende partner natuurlijk nog de belastingbrief invullen, de gezamenlijke belastingbrief van het koppel. Kort na het overlijden krijgt men daar dikwijls nog een herinneringsbrief van, in de typische ambtelijke taal opgesteld. Op dat moment gaat de betrokkene echter door een pijnlijke rouwperiode, dus het is niet empatisch hem of haar op dat moment lastig te vallen met een zeer strikt geformaliseerde brief over de belastingaangifte.

 

Ik heb daarom de volgende vragen, mijnheer de minister.

 

Hoeveel tijd zit er tussen de aangifte van een sterfgeval en de opname in de systemen van Financiën? In hoeverre is dat gekoppeld met de KSZ en andere systemen?

 

Op welke manier wordt er rekening gehouden met een eventueel overlijden bij het uitsturen van herinneringsbrieven en -mails van de belastingdienst? In hoeverre gaat men daar empatischer mee om dan een geautomatiseerd computersysteem?

 

Hoever staat u ondertussen met het initiatief om nabestaanden automatisch een brief te sturen om ze het verdere verloop van de afhandeling van de aangifte uit te leggen?

 

Het is ondertussen bijna eind 2017. Tax-on-web bestaat al een hele tijd en is een heel handige tool, voor zoiets complex als de belastingen. Leuk zullen wij het nooit kunnen maken, maar wel zo gemakkelijk mogelijk. In het geval van een overlijden onder echtgenoten of wettelijk samenwonenden moet men blijkbaar de laatste gezamenlijke belastingaangifte op papier indienen, zonder de elektronische hulp van Tax-on-web. Zijn er plannen om die aangifte ook elektronisch mogelijk te maken?

 

Welke technische belemmeringen zijn om bovenstaande vragen in de praktijk om te zetten?

 

23.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de Dedecker, wat uw eerste vraag betreft, kan ik u melden dat het gemiddeld zes dagen duurt, vanaf de registratie van het overlijden bij de gemeente, vooraleer de informatie de fiscus bereikt.

 

Wat betreft uw tweede vraag, kan ik u zeggen dat overleden personen automatisch worden geschrapt uit de lijst van de bestemmelingen voor de ontvangst van een herinneringsbrief.

 

Ik kom dan tot uw derde vraag. De mogelijkheid die u oppert, wordt nog steeds geanalyseerd. De bedoeling is ook de ongerustheid van de erfgenamen weg te nemen. Het systematisch verzenden van brieven, zodra het overlijden ons bekend is, zou dan ook contraproductief en stressvol kunnen zijn. De verzonden aangiften bevatten de gegevens van het contactcenter en van onze diensten om te antwoorden op de vragen die de burger zich zou kunnen stellen.

 

Vragen vier en vijf zal ik samen beantwoorden. In tegenstelling tot wat u in het begin van uw vraag vermeldt, hebben de nabestaanden effectief de mogelijkheid om via Tax-on-web de aangifte van de overledene in te dienen via de link “de belastingaangifte voor een overleden persoon indienen”.

 

Een uitzondering geldt echter voor de aangifte met betrekking tot de inkomsten van het jaar N-1 van de gehuwde personen of wettelijk samen–wonenden, als het overlijden in de eerste maanden van het jaar N valt. Het is inderdaad zo dat, wanneer op 1 januari van het aanslagjaar beide partners in leven zijn, de fiscale entiteit niet gescheiden is omdat de aanslag gemeen–schappelijk moet blijven. In dat geval moeten de inkomsten van de overleden persoon worden gevalideerd door zijn identiteitskaart en de pincode, alhoewel deze identiteitskaart teruggestuurd is aan de gemeente om te worden gedeactiveerd.

 

Momenteel is de juridische en technische analyse volop bezig die de validatie van de aangifte enkel met elektronische handtekening van de overlevende partner of de mandataris toelaat.

 

23.03  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het feit dat er zes dagen zitten tussen het registreren bij de gemeente en het doorgeven van die informatie naar Financiën zorgt natuurlijk voor pijnlijke situaties. Er overlijden elke dag redelijk veel mensen. In de eerste zes dagen zit men volop in de rouw. Als men dan een aanmaning krijgt, is dat allesbehalve fijn.

 

Ik weet niet waaraan die vertraging van zes dagen ligt. Ik vraag mij af op welke manier dat proces zou kunnen worden versneld. We leven in een gedigitaliseerde samenleving. De registratie in de gemeente en de bekendmaking bij Financiën zou een kwestie van minuten moeten zijn, denk ik dan. Ik ben daarin misschien veeleisend, maar dat lijkt mij alleszins iets om verder te onderzoeken.

 

Ik zal later detailvragen stellen om te achterhalen welke systemen en processen voor de vertraging zorgen en welke kunnen worden geschrapt en of versneld.

 

Blijkbaar is er ook nog een technisch probleem met de elektronische melding. Ik hoop dat dit snel wordt opgelost. Het zou logisch zijn dat er bij het melden van het overlijden van de partner bij de gemeente een systeem in werking treedt waardoor men ook de mandataris wordt met een eigen elektronische handtekening, zodat men een dergelijke elektronische aangifte zonder poespas kan invullen. Dat zou evident zijn.

 

Ik kijk reikhalzend uit naar het vervolg van de acties die u hebt genoemd.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

24 Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la hausse du taux des intérêts notionnels" (n° 20574)

24 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verhoging van het tarief van de notionele-intrestaftrek" (nr. 20574)

 

24.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, dans son édition du 19 septembre, le journal L'Echo publie les résultats des calculs qu'il a réalisés concernant le taux des intérêts notionnels au cours du prochain exercice. D'après le quotidien, ce taux atteindrait 0,746 % en 2018 contre 0,237 % en 2017. Le taux applicable aux PME passerait lui de 0,737 % à 1,246 %.

 

Les entreprises ayant la possibilité de déduire des montants plus importants, l'État verra potentiellement ses recettes provenant de l'impôt des sociétés atteindre un niveau moins élevé que si les taux actuels étaient maintenus. En d'autres termes, les dépenses fiscales liées aux intérêts notionnels vont augmenter.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous la hausse projetée par L'Echo des taux des intérêts notionnels? Les chiffres calculés par votre administration correspondent-ils à ceux repris dans le quotidien? Pouvez-vous me dire si l'impact de cette hausse pour le Trésor public a déjà été estimé? Le cas échéant, à quel montant aboutit cette estimation? Cette perte fiscale fera-t-elle l'objet d'une compensation? Laquelle? Dans quel délai proposerez-vous une modification de la loi, afin de réserver la possibilité de déduction aux nouveaux fonds propres?

 

24.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Gilkinet, les chiffres calculés par l'administration concernant les taux applicables à la déduction pour capital à risque sont effectivement identiques à ceux que vous avez pu lire dans L'Echo, à savoir 0,746 % ou 1,246 % pour les petites sociétés.

 

Pour la réforme de l'impôt des sociétés, la base de la déduction pour capital à risque a été revue de sorte que seuls les nouveaux capitaux soient repris dans cette base. L'impact combiné de la hausse des taux de cette déduction avec la réduction de cette base a été calculé dans le cadre plus large de l'impact de ladite réforme.

 

Mon administration prépare des textes de cette réforme qui, pour certains détails, est en cours de finalisation. Nous espérons pouvoir en discuter dans les prochaines semaines au sein du gouvernement et nous proposerons un texte à la Chambre dès que le Conseil d'État aura rendu son avis.

 

24.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse et suis curieux de voir la suite.

 

Je suis surtout curieux de voir comment vos tableaux budgétaires traduiront la neutralité de la réforme. C'est un engagement qui a été pris par le gouvernement dans le cadre du conclave budgétaire, mais qui tient en deux lignes. Je pense qu'il faudra plus qu'une pétition de principe et un engagement moral, mais réellement des données chiffrées, et mieux chiffrées que lors des précédents exercices du même type.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten

 

Le président: La question n° 20640 de M. Dallemagne est retirée. La question n° 20668 de M. Delannois est reportée. La question n° 20671 de M. Vanvelthoven est reportée. La question n° 20727 de M. Piedboeuf est reportée. La question n° 20733 de Mme Smaers est reportée.

 

25 Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les avoirs libyens gelés en Belgique" (n° 20739)

25 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de in België bevroren Libische tegoeden" (nr. 20739)

 

25.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous avais posé la question par écrit le 10 août et, en l'absence de réponse, je me suis permis de transformer ma question écrite en question orale. Le 7 septembre 2011, l'un de vos prédécesseurs, avec lequel j'ai souvent débattu, M. Reynders, confirmait au journal La Libre Belgique que des avoirs libyens à hauteur de 14 milliards d'euros avaient été gelés en Belgique, en application d'une résolution du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces fonds étaient logés dans diverses banques comme Euroclear, KBC, ING et BNP Paribas.

 

Selon les propos de M. Reynders à l'époque, il s'agissait de libérer ces fonds le plus rapidement possible pour le nouveau pouvoir libyen, mais aussi de rembourser des entreprises belges qui avaient obtenu des contrats dans la Libye de Kadhafi et qui n'avaient toujours pas été payées.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer ce qu'il est advenu depuis 2011 de ces fonds libyens gelés? Sont-ils toujours gelés à l'heure actuelle? Ont-ils été libérés au bénéfice de l’État Libyen? À quelle hauteur? Ont-ils permis de rembourser des entreprises belges? Lesquelles? Pour quel montant? À quelle date? Qu'en est-il des intérêts générés par ces fonds importants? Ont-ils également été gelés? Ont-ils été utilisés en vue de rembourser des entreprises belges? Ont-ils été reversés aux propriétaires des fonds gelés? Selon quelles modalités? Quelles sont les règles légales à ce sujet?

 

25.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Gilkinet, la réglementation de l'Union européenne n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye, imposait un gel des avoirs de personnes et entités. Conformément à différents autres règlements modifiant le règlement précité, d'autres entités dont la Banque centrale de Lybie et la Lybian Arab Foreign Bank, ont été délistées. Leurs fonds ont alors été immédiatement libérés. Le règlement n° 204/2011 modifié visait à geler les fonds de 37 personnes et de seize entités, et prévoyait que deux entités, la Libyan Investment Authority et la Libya Africa Investment Portfolio soient retirées de la liste du gel, mais que leurs fonds gelés en dehors de la Libye en date du 16 septembre 2011 restent gelés.

 

Ce règlement modifié a été abrogé et remplacé par le règlement Union européenne n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016.

 

L'article 18, § 2, de ce règlement prévoit que les informations liées aux comptes gelés et leurs montants ne peuvent être communiquées.

 

Les montants des fonds gelés propriété de l'État libyen ont été communiqués à la Libye. Certaines entreprises ont été remboursées d'initiative libyenne sans qu'aucune demande de dégel de fonds de sa part n'ait été introduite. Aucune autorisation n'a donc été délivrée et de ce fait, il est impossible d'avoir une idée exacte des sommes qui ont été remboursées ou des acteurs de ces transactions.

 

Enfin, les fonds gelés doivent être majorés de leurs intérêts sauf en ce qui concerne les entités visées à l'article 5, § 4, du règlement 2016/44, à savoir la Libyan Investment Authority et la Libya Africa Investment Portfolio. Une interprétation européenne du groupe RELEX a spécifié à ce sujet que les intérêts des comptes gelés de ces entités à la date du 16 septembre 2011 peuvent être libérés.

 

25.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses à cette question que je vous avais déposée par écrit.

 

On pourrait dégager du temps pour la commission des Finances si les réponses arrivaient plus rapidement! C'est un clin d'œil au cabinet mais je sais que beaucoup de questions sont posées.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 17.12 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.12 uur.