Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

van

 

Woensdag 10 januari 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 10 janvier 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen vangt aan om 15.31 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Brecht Vermeulen.

Le développement des questions commence à 15.31 heures. La réunion est présidée par M. Brecht Vermeulen.

 

01 Questions jointes de

- M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le rendez-vous du ministre avec son homologue français au sujet de la sécurité nucléaire" (n° 22440)

- M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le rendez-vous du ministre avec son homologue français au sujet de la sécurité nucléaire" (n° 22813)

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het onderhoud van de minister met zijn Franse ambtgenoot over de nucleaire veiligheid" (nr. 22440)

- de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het onderhoud van de minister met zijn Franse ambtgenoot over de nucleaire veiligheid" (nr. 22813)

 

01.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, ma question concerne les contacts que vous aurez avec votre collègue française, car on m'a fait savoir que la rencontre n'avait pas encore pu avoir lieu. Je redéposerai donc ma question au début du mois de février.

 

Voorzitter: Monica De Coninck.

Présidente: Monica De Coninck.

 

01.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, il y a un JAI informel les 24 et 25 janvier. Je la rencontrerai également lors d'une réunion à Lille au sujet des déchets nucléaires. Je pourrai vous faire rapport de ces rencontres début février.

 

01.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je reviendrai donc vers vous ultérieurement.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De vragen nrs. 22602 van de heer Friart, 22729 van mevrouw Jadin, 22735 van mevrouw Thoron en 22745 van mevrouw Jadin worden omgezet in schriftelijke vragen. Vraag nr. 22774 van de heer Kir werd geschrapt.

 

02 Vraag van mevrouw Monica De Coninck aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het onderzoek naar de uitgezette Sudanezen" (nr. 22811)

02 Question de Mme Monica De Coninck au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'enquête relative aux Soudanais expulsés" (n° 22811)

 

02.01  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de minister, in de eerste plaats wens ik u een goed jaar toe. Ik meen dat oprecht, het is niet ironisch bedoeld. Ik hoop dat wij goede antwoorden zullen krijgen op de vragen die wij zullen stellen.

 

Op vrijdagavond 22 december verduidelijkte u dat er die ochtend in het kernkabinet over Soedan of de Soedandeal gesproken was en dat een opdracht aan u werd gegeven om op zeer korte termijn een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de situatie in Soedan en naar de Soedandeal.

 

U hebt op verzoek van het kernkabinet aan het onafhankelijk Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen gevraagd om dat onderzoek te doen. De heer Van den Bulck, commissaris-generaal, heeft vervolgens toegezegd om met onmiddellijke ingang en in volle onafhankelijkheid het onderzoek te starten.

 

Ik heb daarover de volgende vragen.

 

Wat is de exacte vraag die u aan de heer Van den Bulck gesteld hebt of wat is de exacte opdracht die u hem gegeven hebt? Werd hem gevraagd om alleen de eventuele mishandelingen of folteringen in Soedan te onderzoeken of ook te onderzoeken wat er met de mensen die uitgezet zijn gebeurd is? Werd hem ook gevraagd te onderzoeken wat aan de uitzettingen vooraf ging, namelijk onder andere de afspraken met Soedan, de wijze waarop de interviews verliepen, de verificatie door België van gegevens bezorgd door Soedan, het EVRM-onderzoek en de afspraken met betrekking tot de opvolging?

 

Ik wil veel meer duidelijkheid krijgen over de bovenstaande aspecten en over wat al dan niet onder het onderzoek valt. Werd er op de een of andere manier binnen het kernkabinet afgesproken dat die zaken het voorwerp zouden uitmaken van een onderzoek uit te voeren door een andere instantie dan het CGVS? Ik denk bijvoorbeeld aan een audit of een toekomstige audit.

 

Ik zou op die vragen graag een heel uitgebreid antwoord krijgen.

 

02.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw De Coninck, ook mijn beste wensen voor u en alle leden van de commissie. Ik wens jullie allen veel plezier in 2018 in alle mogelijke betekenissen van het woord. U vroeg mij om ook dit jaar volledig te antwoorden op alle vragen. De mensen die deze commissie frequent volgen, zullen kunnen getuigen dat dit steeds mijn betrachting is.

 

Dan kom ik tot uw vragen.

 

Ik heb in opdracht van het kernkabinet inderdaad aan het CGVS gevraagd om de waarachtigheid van de getuigenissen van de gerepatrieerde Soedanezen te onderzoeken, om het risico voor gerepatrieerde personen in Soedan te onderzoeken en om na te gaan aan welke risico's ze daar worden blootgesteld. Ik heb ook gevraagd om de betreffende departementen in de Europese Unie en de Verenigde Naties daarbij te betrekken.

 

Het CGVS zal dit onderzoek onafhankelijk behandelen, zoals het wordt geacht dat te voeren.

 

Ik heb geen andere onderzoeken gevraagd noch een afzonderlijke audit.

 

02.03  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw summier antwoord.

 

Ik vind dit geen verhaal van "voor of tegen Theo", ik vind dit een verhaal van collectieve verantwoordelijkheid van een regering omtrent de Soedandeal. Die Soedandeal is wat het is. Het is gelopen zoals het gelopen is.

 

Voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen een correct migratiebeleid en ook niet tegen een correct uitzettingsbeleid, maar we leven in een rechtsstaat en de regelgeving moet worden gerespecteerd, zowel voordien als nadien.

 

Dit is een crisis. Don't waste a crisis. Laat de hele deal onderzoeken. Wat is er voorafgaand gebeurd? Wat is er na de concrete uitzetting gebeurd? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit in de toekomst beter verloopt? Wij moeten daaruit leren.

 

Ik heb een paar keer aan de staatssecretaris gevraagd of er een tolk aanwezig was bij de identificatie van de Soedanezen op de ambassade van Soedan. Hij heeft gezegd dat dit niet zo was, maar dat hij dit wel wilde overwegen voor de toekomst. Wij weten immers dat daar zaken gezegd zijn die de mensen van de DVZ niet hebben begrepen. Ik geef nu dit voorbeeld, maar ik heb ook andere vragen over die hele procedure gesteld.

 

Als men het onderzoek alleen toewijst aan het CGVS vraag ik mij af in welke mate zij hun collega's, want dat zijn ze, objectief kunnen onderzoeken. Ik insinueer daarmee niet dat het CGVS dat niet zou kunnen of willen, maar u begrijpt dat dit deontologisch toch een zeer delicate zaak is.

 

Ik meen dat u best eens goed kijkt naar wat de opdrachten precies zijn en hoe wij dit alles kunnen uitklaren. Wij moeten er vooral voor zorgen dat hier in de toekomst op een betere manier mee wordt omgegaan.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Mme Nawal Ben Hamou au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les tasers au sein des services de police" (n° 22733)

03 Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het gebruik van tasers door de politie" (nr. 22733)

 

03.01  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos bons vœux. Je vous souhaite également une excellente année 2018.

 

Dans le courant du mois de mars, vous nous aviez indiqué que le projet pilote concernant le test de tasers au sein de 15 zones de police devait se conclure et être évalué six mois plus tard.

 

Aujourd'hui, nous sommes au-delà de ce délai, c'est l'occasion pour moi de vous demander ce qu'il en est de ce projet et de vous questionner sur le cadre légal autour de l'utilisation de ce type d'arme.

 

Monsieur le ministre, quel est le bilan de cette phase de test? Combien de policiers ont-ils utilisé le taser? À quelle fréquence? A-t-on noté des incidents? Avez-vous entendu les policiers quant à la pertinence de l'utilisation de cette arme et quant à son impact sur leur travail quotidien? Des formations ont-elles été organisées? Comment va s'organiser la suite? Quelle est la prochaine échéance? Qu'en est-il du cadre légal afin de protéger juridiquement les utilisateurs de ce nouvel outil?

 

03.02  Jan Jambon, ministre: Madame Ben Hamou, toutes les formalités administratives ont été rigoureusement respectées et cela a pris du temps.

 

Les 22 et 27 décembre 2017, j'ai autorisé 14 zones de police à acquérir, détenir et porter le pistolet à impulsion électrique à partir du moment où les utilisateurs finaux auront suivi la formation prévue et reçu l'autorisation individuelle d'utilisation, telles que prévues par la circulaire ministérielle GPI 48. Cela signifie que l'achat, la formation, l'utilisation et son évaluation se feront dans les mois qui suivent.

 

Pour votre information, les 14 zones de police sont les suivantes. Pour la Région bruxelloise: Midi, Bruxelles-Ouest; pour la Région wallonne: Boraine, Liège, Arlon/Attert/Habay/Martelange, Beloeil/Leuze-en-Hainaut, Mons/Quévy, Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes; pour la Région flamande: Alost, Westkust, Hasselt, Bruges, Ostende et Anvers.

 

En ce qui concerne la formation à l'usage du pistolet à impulsion électrique, elle se déroulera sur une période de trois journées de six heures pour les formateurs et sur deux journées de huit heures pour les utilisateurs. Chacune de ces formations sera composée par une moitié de théorie et une moitié d'exercices pratiques. La formation des formateurs sera donnée par des formateurs désignés par l'Académie Nationale de Police et sera organisée au début du printemps 2018. La formation des utilisateurs sera donnée par les formateurs en question au sein des 14 zones concernées par le projet. 28 formateurs seront formés, soit deux par zone. Le nombre d'agents formés par zone est laissé à l'appréciation de chaque chef de corps.

 

Conformément aux autorisations précitées, la détention et le port de cette arme ne sont autorisés qu'à l'occasion de l'exécution des missions suivantes: des missions d'une unité d'assistance spéciale telles que visées par la GPI 81, des missions d'intervention et d'appui en milieu pénitentiaire ou dans une cellule, conformément à la procédure "espace exigu", des missions d'appui pour le transfert des détenus avec menaces ou risques, des missions d'une unité d'appui en renfort au service d'intervention ou d'une équipe de première ligne.

 

Quelle que soit la mission exécutée, l'utilisation du pistolet à impulsion électrique ne peut avoir lieu que conformément au prescrit de l'article 37 de la loi sur la fonction de police qui soumet tout recours à la force à l'existence préalable d'un motif légitime: à savoir, la légitime défense de soi ou d'autrui ou afin de contrer la résistance à la mise en œuvre d'une mesure privative de liberté subsidiaire, raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi.

 

Ce cadre légal a déjà été évoqué au sein de cette commission en fin d'année. Par exemple, je répondais le 20 décembre aux questions nos 22606 et 22607 de M. Flahaux. Il importe de rappeler que les autorisations octroyées déterminent clairement non seulement les missions mais surtout les circonstances dans lesquelles cette arme peut être utilisée.

 

03.03  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, merci pour vos réponses.

 

Je voudrais revenir brièvement sur le cadre légal. Est-il déjà établi? Finalisé? Attendez-vous d'abord que la phase de test soit terminée? D'après mes contacts auprès des organisations syndicales, il n'y aurait justement pas de cadre légal pour pouvoir utiliser ces armes sur le terrain. Vous n'avez pas été très clair là-dessus.

 

03.04  Jan Jambon, ministre: Le cadre légal existe déjà parce que c'est le même que celui qui concerne l'utilisation des matraques et des pepper sprays. Ce n'est pas une arme à feu.

 

03.05  Nawal Ben Hamou (PS): Vous l'englobez dans ce groupe d'armes, dans l'article 37?

 

03.06  Jan Jambon, ministre: C'est ça.

 

Ce n'est pas une arme à feu. Cela requiert un cadre légal spécifique.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de Mme Nawal Ben Hamou au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la privatisation des services de police" (n° 22734)

04 Vraag van mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de privatisering van de politiediensten" (nr. 22734)

 

04.01  Nawal Ben Hamou (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, vous avez évoqué dans votre note de politique générale, l'externalisation, voire parfois la suppression, d'une série de tâches déterminées qui concernent différents services de police. Sont concernés la police à cheval, le personnel responsable des écoutes téléphoniques et auditions audiovisuelles, l'éducation routière et la régulation de la circulation à l'aéroport. Vous avez également cité les services responsables du transport de valeurs, des ressources humaines et de la logistique. En outre, vous avez évoqué une réorganisation de la poste interne.

 

Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger à ce sujet, mais je voudrais obtenir plus de précisions.

 

Votre principal argument étant la volonté de dégager des capacités policières afin de mieux répondre aux besoins en termes de sécurité, mes questions sont les suivantes. Pour chaque service et tâche énoncée, pouvez-vous nous indiquer quelle capacité policière l'externalisation ou la suppression dégagera? Pour chaque service et tâche externalisée, quels seront les montants déboursés par la police? Quel en sera l'impact financier?

 

04.02  Jan Jambon, ministre: Madame Ben Hamou, laissez-moi tout d'abord faire une mise au point.

 

Le plan des tâches clés débuté en décembre 2015 conformément à l'accord de gouvernement n'a pas pour objet la privatisation d'une série d'activités ou missions policières. Il vise un gain de capacités policières, fédérales et locales. Il doit permettre à la police de se réorienter vers ses missions essentielles ainsi que de mieux répondre à la menace terroriste. Ceci étant dit, voici l'état des lieux concernant les tâches que vous indiquez.

 

Concernant la police à cheval, le projet a permis une réorientation d'une capacité réelle de 55 équivalents temps plein (ETP) au niveau du personnel opérationnel. Trente ont été réorientés vers la direction Sécurité publique (DGA DAS). Les 25 autres ont obtenu d'autres fonctions policières via la mobilité. En ce qui concerne l'appui administratif et logistique, les résultats doivent encore être confirmés, notamment en raison des liens avec d'autres dossiers, le dossier du service médical pour les soins vétérinaires, par exemple. Les autres gains directs et indirects (diminution de frais de fonctionnement, nourriture, prix d'achat de chevaux, etc.) font l'objet d'un calcul plus précis en cours au sein de la police fédérale.

 

En ce qui concerne l'enregistrement et la transcription des écoutes téléphoniques, le projet a permis un gain de 6 à 8 ETP. Cette capacité a toutefois été immédiatement absorbée par l'explosion du nombre de demandes pour les dossiers liés au terrorisme.

 

En matière d'éducation routière, le projet a permis la réorientation de 25 policiers vers la direction de la police de la route, et des missions essentielles et opérationnelles de la police de la circulation.

 

Concernant la régulation de la circulation à l'aéroport, le projet a permis la réorientation de dix ETP.

 

L'externalisation des ressources humaines de la poste interne et de certaines autres tâches logistiques, à l'exception des activités stratégiques ou tactiques, sont des projets très complexes et très techniques. Dès lors, il n'est pas possible, au stade actuel du dossier, de fournir une estimation chiffrée. Les analyses sont toujours en cours avec l'aide de partenaires externes comme Selor et différentes universités. Avant de se prononcer sur des choix définitifs et l'impact financier, il faudra encore débattre des résultats avec les organisations syndicales.

 

Je rappelle en outre qu'il a été convenu, au début du projet des tâches clés, que l'opération devait être neutre du point de vue budgétaire, à l'exception du chantier de la création d'une direction de sécurité et protection (DAB). Les autres projets ont pour but de déplacer des capacités de tâches moins importantes vers des tâches essentielles. Ce n'est certainement pas un projet d'économie, au contraire.

 

04.03  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Il est question de l'arrêt de la distribution du courrier au sein de la police fédérale. Vous comptez faire appel à un service externe. En quelque sorte, vous privatisez ce service.

 

Lorsque j'ai énoncé tous les autres services dans mon introduction, cela concerne aussi des membres du personnel CALog. Que va devenir ce personnel administratif? C'est un travail que le cadre administratif ou les policiers en fin de carrière pouvaient aussi effectuer. Ma première préoccupation est de savoir quel sera l'avenir de ces cadres administratifs.

 

04.04  Jan Jambon, ministre: Madame Ben Hamou, l'étude est toujours en cours. Je n'ai donc pas les résultats définitifs. Utiliser une voiture de police pour amener des lettres d'un poste à un autre, ce n'est pas vraiment une tâche essentielle de la police. Ces policiers sont mieux à leur place dans leurs tâches policières.

 

04.05  Nawal Ben Hamou (PS): Je suis tout à fait d'accord et je vous rejoins sur ce point. Mais vous savez très bien qu'un personnel administratif effectue ces missions. J'ai travaillé dans une zone de police locale et je peux vous dire que le courrier interne était distribué par le cadre administratif. Et au fédéral, il y a du personnel administratif qui fait les retranscriptions des auditions ou des écoutes téléphoniques. Quel est l'avenir de ce cadre administratif?

 

Vous ne répondez pas tout à fait à mes questions. J'y reviendrai prochainement pour obtenir plus de précisions.

 

04.06  Jan Jambon, ministre: Madame Ben Hamou, comme vous le savez, à l'époque, j'avais proposé à cette commission de faire l'état des lieux des différents projets régulièrement, par exemple deux fois par an.

 

04.07  Nawal Ben Hamou (PS): Cela avait été fait en 2015. Je soumettrai la demande à la présidente.

 

Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le manque d'entretien de la centrale de Doel 3" (n° 22812)

05 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het gebrek aan onderhoud in de kerncentrale van Doel 3" (nr. 22812)

 

05.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous ai interrogé à deux reprises, les 25 octobre et 29 novembre, sur la fermeture de la centrale de Doel 3, à la suite de la découverte de dégradations graves dans le béton du bunker d'ultime secours qui abrite notamment les pompes de secours et les générateurs diesel. Vos réponses permettaient de se rendre compte de la gravité de la situation et de la raison pour laquelle la centrale allait être fermée si longtemps.

 

Je reviens une fois encore sur le sujet parce que l'AFCN a chargé durement Electrabel en précisant un élément très important dans sa communication au journal Le Soir et au journal télévisé de la RTBF, ce 4 janvier. L'Agence considère en effet que c'est un manque d'entretien et un manque de contrôles, bref une négligence, qui sont à l'origine du problème constaté dans le béton.

 

Jusqu’à présent, dans vos réponses, quand je vous interrogeais sur la cause de cet incident, vous parliez pudiquement de "conditions environnementales hors utilisation pour le béton". Ma première question vise donc à savoir pourquoi cet élément n'a pas été intégré dans votre réponse du 29 novembre.

 

Ma seconde question vise à voir comment vous analysez cette nouvelle information, cette nonchalance qui, dans le chef d'Electrabel, vient s'ajouter, faut-il le rappeler, à l'évaporation de la culture de sûreté constatée il y a quelques mois. Quelles mesures spécifiquement liées à ce comportement pour le moins inadéquat ont-elles été prises ou seront-elles prises par l'AFCN? En face, ENGIE dit toujours, et c'est le titre de son communiqué, ne pas comprendre la réaction de l'AFCN. Je crois que cela en dit long.

 

Ma dernière question vise à identifier à quelles dates chacun des autres réacteurs a été ou sera inspecté pour vérifier de visu s'il souffre du même problème en complément de l'analyse déjà effectuée sur le dossier.

 

Président: Brecht Vermeulen.

Voorzitter: Brecht Vermeulen.

 

05.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, monsieur Nollet, suite aux informations parues ces derniers jours dans la presse sur le possible manque d'entretien de Doel 3, je puis effectivement confirmer que des défaillances ont été identifiées dans le cas particulier du bunker de Doel 3.

 

ENGIE Electrabel est responsable de l'entretien de ces installations et doit définir un programme adapté pour assurer que chaque équipement soit effectivement capable de remplir les fonctions de sûreté qui lui sont assignées, comme pour le bunker, la protection contre un incident externe majeur. Ce type de programme comporte différents éléments allant des inspections aux entretiens et aux réparations en temps utile, c'est-à-dire avant une perte de fonction.

 

Dans le suivi de l'état du béton des locaux, ENGIE Electrabel n'a pas fait une évaluation correcte de la situation lors des précédentes inspections, ne prenant pas suffisamment tôt les mesures correctrices nécessaires. Ces éléments de manque d'entretien n'ont pas été fournis lors des questions parlementaires précédentes parce que l'analyse détaillée n'était pas encore disponible.

 

L'AFCN a depuis lors reçu une analyse plus détaillée. ENGIE Electrabel a elle-même identifié des aspects plus larges qui ont conduit à une telle situation touchant également des questions organisationnelles. ENGIE Electrabel identifie notamment des points d'amélioration dans la gestion et la maintenance du génie civil. Je tiens à souligner qu'Electrabel est bien consciente du problème. Ceci constitue l'élément le plus important de la solution. L'analyse d'ENGIE Electrabel a cerné non seulement les causes techniques mais aussi les facteurs organisationnels et humains. ENGIE Electrabel a défini un plan d'action pour y remédier. L'AFCN et son support technique suivront son implémentation, tant pour les aspects techniques que non techniques.

 

En ce qui concerne le second point, les problèmes ne sont pas de même nature que les précédents problèmes de culture de sûreté touchant le site de Tihange et liés au comportement de certains opérateurs, ni que les questions relatives aux études pures dans d'autres domaines.

 

Je tiens également à souligner qu'il ne s'agit pas d'un problème généralisé. Le rapport du Topical Peer Review sur la gestion du vieillissement vient d'être publié sur le site web de l'AFCN. Electrabel possède un programme de gestion de vieillissement correct dans son ensemble. Cependant, il n'est pas parfait, comme le montre le présent incident. Je vous invite à lire ce rapport.

 

En ce qui concerne le dernier point, vous avez déjà soulevé par deux fois la question. Je vous informe que la situation n'est pas similaire pour les différentes unités. Des mesures de protection ont déjà été prises par le passé pour Tihange 2 et 3. La conception de Doel 1 et 2 et de Tihange 1 est significativement différente. Un coating de protection existe à Doel 4 et l'étanchéité des soupapes est meilleure. Ces points ont été discutés avec l'exploitant.

 

Les prochaines inspections des locaux similaires dans les autres unités sont prévues lors des prochains arrêts programmés repris sur le site "Transparency" d'ENGIE Electrabel.

 

05.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Ma réplique comporte plusieurs points.

 

Au sujet du premier point, si vous ne m'aviez précédemment pas apporté les éléments qui soulignent la responsabilité, comme vous l'avez fait aujourd'hui, c'est parce que ces éléments n'étaient pas à votre disposition. Néanmoins, cela me pose un problème. En effet, je vous ai déjà interrogé le 25 octobre et le 29 novembre. Cela signifie que ce genre d'informations ne vous parvient qu'avec plusieurs mois de décalage. En soi, c'est un vrai problème, qui empêche de faire une évaluation correcte. Je devrais donc vous reposer cinq fois les mêmes questions, lors de chaque incident, car vous n'avez pas les informations. Or, dans vos réponses, vous ne précisiez pas que nous nous trouvions dans une phase provisoire de l'analyse. Lorsque je vous pose d'autres questions, vous dites parfois que vous ne disposez que de premiers éléments. Cependant, dans les réponses que vous m'avez fournies précédemment, vous n'avez jamais dit que l'analyse était encore en cours.

 

J'en viens à mon deuxième point. J'ai bien conscience que nous ne nous trouvons pas dans la même situation que lors de l'évaporation de la culture de sûreté. Néanmoins, le réflexe d'Electrabel est exactement le même. Ils disent être bien conscients d'avoir causé un problème, mais promettent de ne plus le faire. C'est exactement le même état d'esprit aujourd'hui. Je me permets donc de faire le parallèle, même si je conviens avec vous qu'il ne s'agit pas de la même situation. Seul le réflexe est pareil.

 

Je souhaite revenir aux autres centrales. Je veux vraiment être certain que ce contrôle n'est pas faisable parce que le bâtiment est inaccessible. Je suis surpris par cette information. Nous devons donc absolument attendre le moment où la centrale sera éteinte pour y avoir accès. Confirmez-vous bien qu'il n'est pas possible d'effectuer cette vérification en cours de fonctionnement?

 

05.04  Jan Jambon, ministre: Je le confirme.

 

05.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): D'accord. Je ne dispose pas de la même information, mais je la vérifierai.

 

Pourquoi me suis-je permis de reposer spécifiquement cette question? J'ai bien relu vos réponses précédentes. Vous dites que l'exploitant a conclu que la situation était acceptable. Or personnellement, j'éprouve des difficultés à encore faire confiance à l'exploitant dans certaines situations. Par contre, quand l'Agence conclut que la situation n'est pas problématique, c'est différent.

 

Ici, le fait de se baser sur les seuls propos de l'exploitant et ne pas avoir fait vérifier par l'AFCN si ce que l'exploitant dit est correct me semble être "limite". Même si vous apportez aujourd'hui des éléments précis sur la différence entre les situations, je maintiens qu'il serait bon que l'Agence fédérale valide les conclusions de l'exploitant pour être certain qu'il n'y pas de problème.

 

Je sais qu'ils lisent nos échanges mais je vous demande de bien vouloir leur demander de vérifier qu'il n'y pas de problème dans les autres centrales.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les conséquences chez nous du scandale de Kobe Steel" (n° 22814)

06 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de gevolgen in ons land van het fraudeschandaal bij Kobe Steel" (nr. 22814)

 

06.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, lors de notre réunion du 25 octobre dernier, je vous interrogeais au sujet de l'entreprise japonaise Kobe Steel, qui venait de reconnaître avoir falsifié pendant des années les performances de produits livrés à plus de 200 clients. Cette société a admis que ses employés avaient fourni de faux rapports d'inspection de qualité pour des produits servant dans le secteur automobile, mais aussi dans l'industrie nucléaire.

 

Vous répondiez que l'AFCN ne pouvait encore confirmer si une centrale nucléaire belge était un client direct ou indirect de Kobe Steel. Je vous réinterrogeais donc le 29 novembre et vous me précisiez ne pas encore avoir reçu toutes les réponses en provenance d'Electrabel. Je trouvais assez incroyable qu'Electrabel n'ait pas été en mesure de répondre plus rapidement à des questions relativement basiques.

 

En décembre, vous me précisiez que Kobe Steel avait fourni du matériau de soudage utilisé dans la fabrication de générateurs de vapeur de Tihange 2, Doel 1 et Doel 2 mais qu'il fallait encore attendre que les informations venant des sous-traitants des niveaux supérieurs vous parviennent pour avoir une vue complète.

 

Monsieur le ministre, je reviens donc vers vous aujourd'hui pour connaître les réponses – que j'espère désormais complètes.

 

Une de nos centrales nucléaires a-t-elle été, par l'intermédiaire de sous-traitants, cliente indirecte de Kobe Steel? Quels sont les composants éventuellement visés? Avez-vous reçu toutes les garanties que les falsifications directes (générateurs de vapeur) et indirectes (via les sous-traitants) n'entraînent aucun risque pour nos centrales et donc pour les travailleurs et les riverains? Assistons-nous à un second scandale, après le dossier Creusot Forge qui est encore loin d'avoir révélé sa véritable ampleur?

 

06.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Nollet, la situation a peu évolué depuis décembre. ENGIE Electrabel attend de ses différents contractants directs des confirmations qu'aucun matériau de Kobe Steel n'a été utilisé dans la fabrication de composants de nos centrales nucléaire. Il est confirmé qu'aucun sous-traitant direct de ses contractants n'a recours à Kobe Steel, à l'exception de Mitsubishi pour la fabrication des générateurs de vapeur de Tihange 2, Doel 1 et Doel 2. Concernant les sous-traitants de niveau supérieur, les informations reçues jusqu'ici par Electrabel vont dans le même sens, mais ces informations ne devraient pas être complètes avant début février.

 

À l'heure actuelle, seul le cas de fourniture de matériaux de soudage utilisés dans la fabrication des générateurs de vapeur de Tihange 2, Doel 1 et Doel 2, que je vous ai signalé précédemment, a été détecté. Le contractant qui a fourni ces générateurs de vapeur à Electrabel, soit Mitsubishi, indique qu'ils ne sont pas concernés par les cas de fraude. Electrabel a demandé et attend les preuves de ces affirmations.

 

Comme je vous l'ai déjà dit lors de votre précédente question sur le sujet, il semble que le problème de Kobe Steel ait une ampleur moindre que le dossier de Creusot Forge pour l'industrie nucléaire, car Kobe Steel fournit moins de produits pour centrales nucléaires et que les falsifications sont limitées aux dix dernières années de production de l'entreprise. Cela n'en reste pas moins un problème inquiétant, que l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) suit bien évidemment avec attention.

 

06.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je reviendrai vers vous en février, en espérant pouvoir clôturer le dossier définitivement en constatant qu'il n'y a pas de problème sur ce volet-ci.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Gilles Vanden Burre au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la publication de commentaires racistes sur Facebook par un policier de la zone Bruxelles-Ouest" (n° 22806)

07 Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de door een politieagent van de zone Brussel-West geposte racistische commentaren op Facebook" (nr. 22806)

 

07.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, bonne année 2018.

 

Le 2 janvier dernier, la presse rapportait que le contrôle interne de la police de Bruxelles-Ouest enquêtait sur un inspecteur en chef qui aurait posté des messages à caractère raciste sur sa page Facebook, information confirmée par la zone de police. Des photos de son profil Facebook ont depuis lors été publiées et on peut, en effet, constater que le policier a posté et partagé de nombreuses images très hostiles et dénigrantes par rapport à l'islam et aux immigrés de manière globale.

 

Le porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ouest a réagi en disant: "Nous avons, en effet, reçu plusieurs plaintes au sujet de ces posts et avons ouvert une enquête. L'enquête est entre les mains du service de contrôle interne et nous attendons les résultats afin de décider quelles sanctions seront prises." Selon la presse, le policier ne serait pas encore suspendu mais aurait été affecté à la circulation.

 

Ces faits sont d'une gravité importante. Selon des contacts internes à la police, des bruits circulent depuis plusieurs mois – précisément depuis juin 2017 – sur les propos publiés par ce policier. Comment se fait-il qu’il ait fallu six mois pour qu’une enquête interne soit ouverte? Combien de plaintes ont-elles été déposées par rapport à ce cas précis et de quand date la première d'entre elles?

 

Sur le plan moral et éthique, les propos écrits et relayés par ce policier sont ouvertement racistes et islamophobes et donc totalement inacceptables. Sur le plan légal et disciplinaire interne à la police, à partir de quel moment peut-on estimer que le contenu d'un commentaire sur les réseaux sociaux est une faute? Quels sont les dispositions actuelles permettant de sanctionner de tels propos? Quelles les sanctions ce policier peut-il encourir?

 

Existe-t-il aujourd'hui au sein de la police des mesures ou des procédures préventives permettant de détecter ce type de comportement raciste sur les réseaux sociaux? Dans le cas contraire, ne serait-il pas opportun de mettre en place de telles procédures ou des formations spécifiques lorsque de possibles dérapages sont constatés?

 

Enfin, combien de plaintes pour racisme ou propos discriminants ont-elles été déposées en interne à la police ou à l'encontre de fonctionnaires de police au cours des trois dernières années (2015, 2016 et 2017) ce, afin de suivre l'évolution de ce type de phénomène.

 

07.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Vanden Burre, j'ai été informé qu'une plainte a été déposée en juin 2017. Le dossier a été transmis au service des enquêtes individuelles de la zone Bruxelles-Ouest. Un procès-verbal a été rédigé à charge de l'inspecteur principal pour des faits d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe ou d'une communauté (racisme et xénophobie).

 

Le procès-verbal a été transmis au procureur du Roi de Bruxelles, lequel a décidé de la classer sans suite. Néanmoins, le chef de corps a décidé, en octobre, d'ouvrir une enquête préalable à charge de l'intéressé. À la suite de la parution, fin décembre 2017, d'articles de presse mettant en cause cet inspecteur principal, la direction de la zone de police a ouvert un nouveau dossier administratif et une enquête préalable a démarré le 3 janvier dernier. Je ne peux pas faire d'autres déclarations sur le contenu ou les mesures disciplinaires internes de la zone de police locale.

 

Pour rappel, tout fonctionnaire de police se doit de faire respecter la loi et doit donc, a fortiori, la respecter lui-même. Plus précisément, les policiers sont soumis à des législations particulières qui leur sont propres dans la loi sur la police intégrée, la loi disciplinaire et le code de déontologie. Le législateur n'a pas prévu expressément pour les membres des services de police d'infraction liée à l'islamophobie, mais tout fonctionnaire de police se doit d'éviter tout comportement susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction. Il évite également tout comportement susceptible d'ébranler la confiance du public dans la police et ce, même en dehors du service.

 

Toute éventuelle sanction disciplinaire sera prise après enquête. Les sanctions disciplinaires sont reprises dans la loi disciplinaire propre aux membres des services de police.

 

Par ailleurs, chaque aspirant, de quelque niveau que ce soit, suit, lors de sa formation de base, un cours de déontologie lors duquel ces principes sont expliqués. Des formations continuées sont également dispensées en interne dont certaines avec le concours du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Enfin, certaines de ces formations sont dispensées à la Caserne Dossin à Malines, à savoir le mémorial, le musée et le centre de documentation sur l'holocauste et les droits de l'homme.

 

Je peux maintenant vous donner le décompte des plaintes adressées directement par les citoyens au Comité permanent P dans lequel une problématique de racisme ou de discrimination est évoquée. Le nombre total de plaintes en 2015 était de 2 561 dont 73 concernaient le racisme ou la discrimination. Cela équivaut à presque 3 %. En 2016, le nombre de plaintes s'élevait à 2 663 dont 96 concernaient le racisme ou la discrimination, soit 3,6 %. En 2017, le nombre de plaintes s'élevait à 2 737 dont 69 concernaient le racisme ou la discrimination, soit 2,5 %.

 

Deux remarques s'imposent. Le comptage pour l'année 2017 doit être considéré comme une estimation provisoire étant donné que le codage des données pour l'année 2017 est en cours de finalisation. Le comptage est effectif jusqu'à un certain jour, pour le reste, on a extrapolé.

 

Avant le 1er avril 2017, l'intitulé "discrimination" recouvrait toutes les formes de discriminations (sur la base de la race, des préférences sexuelles, de la religion).

 

En 2017, le comité permanent P s'est doté d'une nouvelle banque de données informatique ainsi que d'une nouvelle nomenclature opérée sur sept critères différents: race, couleur, nationalité, origine ethnique; handicap; croyance, religion; orientation sexuelle; genre; langue ou autre (âge, convictions syndicale et politique, etc.)

 

Ce "détricotage" a été réalisé depuis le 1er avril 2017.

 

07.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse détaillée, que j''analyserai.

 

Mais à l'énonciation de l'ensemble des principes de déontologie, de règlement et de formation existant au sein de la police, ainsi que du code de conduite des fonctionnaires, il me paraît évident, même si je ne suis pas à même de juger, que les propos relatés et publiés dans la presse par cet inspecteur de police sont tout à fait condamnables.

 

Il est inconcevable qu'aucune sanction ne soit appliquée. Quand j'entends toutes les balises que vous avez citées et quand je lis ce qui a été posté et les prises de position de ce policier, il paraît impensable que ce comportement reste sans suite et impuni.

 

Nous verrons bien quelle sera la décision du chef de corps. Mais sincèrement, en fonction de celle-ci, il faudra en rediscuter en commission. Ce serait un signal très mauvais qui serait envoyé à la population et au corps de police.

 

Je suis certain que la plupart des policiers ne supportent pas non plus ce type de déclaration et de comportement. C'est très important. Il y va de l'image de la fonction de police en général.

 

La presse a signalé que le dossier avait été classé sans suite par le parquet. Cela reste pour moi une interrogation. Certains parlent d'un parquet surchargé. Ce n'est pas une raison pour classer un tel dossier. Dès que l'enquête sera clôturée, je reviendrai vers vous.

 

J'ignore si un timing existe sur cette enquête de la zone de Bruxelles-Ouest. Ce dossier ne peut rester sans suite et des sanctions doivent être appliquées.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les instructions données aux agents de la police fédérale et des polices locales pour l'arrestation de migrants au parc Maximilien et à la gare du Nord de Bruxelles" (n° 22840)

08 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, overover "de instructies voor de agenten van de federale en de lokale politie betreffende de arrestatie van migranten in het Maximiliaanpark en het Noordstation in Brussel" (nr. 22840)

 

08.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, vous commencez bien l'année en devant répondre aux questions successives de trois députés Ecolo!

 

Les 18 octobre et 22 novembre, je vous interrogeais en cette même commission au sujet des instructions données aux agents des polices locales et fédérale concernant les migrants du parc Maximilien et dans les environs de la gare du Nord. Je vous avais demandé si des quotas quotidiens d'arrestations existaient. En octobre, vous m’aviez répondu de façon plutôt véhémente: "Il faut oser la poser, cette question! Bien sûr que je n'ai pas imposé de quotas concernant le nombre de personnes à arrêter. C'est complètement idiot de même penser cela". En novembre, vous m’aviez reprécisé qu' "aucun objectif minimum d'arrestations de migrants en transit dans le parc Maximilien n'a dès lors été imposé par qui que ce soit".

 

Or, ce 21 décembre, le quotidien La Libre Belgique a rendu public le contenu du procès-verbal du 4 septembre, que je vous réclamais pour ma part depuis des semaines. Ce compte rendu reprend les décisions prises lors d’une réunion de préparation des arrestations de migrants – laquelle rassemblait, comme vous me l'aviez vous-même listé ici en novembre, les diverses administrations impliquées dans ces rafles. Le titre du document est sans ambiguïté, même il s'agit d'une traduction personnelle: Réunion de préparation en rapport avec les actions imposées (opgelegd) par l’autorité au parc Maximilien. Dans ce même document, il est clairement question de chiffres d’arrestations, en particulier – j'insiste – pour la "grande action" initialement prévue pour le 21 septembre: "Estimation du nombre de personnes arrêtées? 250 interpellations". Comme on le sait, ce projet a été éventé et, en raison de l’émotion suscitée par sa publicité, l’action a été annulée.

 

D’où, monsieur le vice-premier ministre, mes questions.

 

Le titre et le contenu de ce compte rendu contredisent totalement les réponses que vous m’aviez apportées les 18 octobre et 22 novembre. Pourquoi m’avez-vous menti? Les méthodes d’imposition de chiffres d’arrestations préalables telles que décrites dans ce procès-verbal vous semblent-elles respectueuses de la loi sur la fonction de police?

 

08.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Hellings, vous aviez en effet posé la même question le 18 octobre et le 22 novembre. Je répète donc pour la troisième et dernière fois ma réponse.

 

Aucun objectif minimum d'arrestations de migrants en transit dans le parc Maximilien n'a dès lors été imposé par qui que ce soit. C'était juste tout le contraire. Une capacité maximale peut être déployée lors d'une action quelconque, entre autres en raison de la procédure de traitement administratif qui peut se révéler relativement longue, et dont il faut tenir compte au cours des opérations, surtout lorsque ces interventions doivent être maintenues pour une durée prolongée.

 

08.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, merci pour votre courte réponse.

 

Je ferai tout d'abord une réflexion sur le procès-verbal. Je vous l'avais demandé et vous me l'avez refusé. Des conseillers de police Ecolo-Groen ont posé la même question à la zone de police Bruxelles-Ixelles. Heureusement, au sein de la police, il existe des lanceurs d'alertes, permettant ainsi aux parlementaires d'avoir accès à des documents essentiels.

 

Votre réponse consiste à dire qu'il n'existe pas de quotas, puisqu'il n'y a pas de nombre minimum d'arrestations. Cet argument est valable dans l'explication que vous donniez pour les dizaines d'actions prévues entre le 6 et le 15 novembre. Pour celles-ci, il était prévu d'arrêter vingt à trente personnes au maximum. Je suis d'accord, mais cet argument ne tient pas si on le met en rapport avec le titre du document. Je vais vous le lire en néerlandais puisque c'est dans cette langue qu'il a été cité.

 

"De voorbereidende vergadering met betrekking tot de acties opgelegd door de overheid – Maximiliaanpark."

 

L'idée du PV est donc très claire. Dans le titre, on parle bien des actions imposées par l'autorité en vue d'arrêter des migrants.

 

08.04  Jan Jambon, ministre: On parle d'actions et pas de quotas. Je ne suis pas un menteur, monsieur Hellings.

 

08.05  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): J'en termine.

 

Votre argument consiste à dire qu'il n'y a pas de quotas parce qu'il n'y a pas de nombre minimum. C'est valable pour les actions du 6 au 15 décembre. Par contre, pour la grande action du 21 septembre, votre explication ne tient plus. En effet, l'objectif était d'atteindre 250 personnes. D'ailleurs, il était tellement illégitime de fixer l'arrestation de 250 personnes comme objectif que, dès que l'action a été éventée, celle-ci a été annulée. Vous pouvez dire ces contre-vérités de la manière dont vous le souhaitez. Pour moi, il s'agit bel et bien d'un mensonge!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 22831 van de heer Delizée wordt uitgesteld.

 

09 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "des violences policières présumées à l'encontre des migrants à Bruxelles" (n° 22725)

09 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het vermeende politiegeweld tegen migranten in Brussel" (nr. 22725)

 

09.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vais tenter de ramener un climat plus serein que lors de la question précédente.

 

Selon Médecins du Monde, une association qui mène depuis octobre dernier des consultations médicales, sociales et psychologiques pour les migrants en transit à Bruxelles, "les déclarations des personnes reçues indiquent que les violences policières restent un problème". Cette phrase m'a un peu surpris.

 

Selon leurs statistiques, deux tiers des personnes rencontrées en 746 consultations venaient du Soudan et d'Érythrée. Suivaient des migrants originaires de Libye, de Syrie et d'Irak, pays pour lesquels le taux de reconnaissance du statut de réfugié est élevé. Les migrants reçus consultent principalement pour des infections des voies respiratoires (24 %), des blessures ouvertes, ecchymoses et douleurs articulaires (17 %), la gale (4 %) ou des troubles de la santé mentale (4 %). "Ce sont les diagnostics caractéristiques d'une vie à la rue dans l'anxiété constante et de mauvaises conditions d'hygiène", selon Médecins du Monde.

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais qu'on rétablisse la situation véritable et non pas sur la base d'ouï-dire. Avez-vous connaissance de plaintes à propos d'éventuelles violences policières venant d'associations de défense des migrants ou de migrants, eux-mêmes? Dans l'affirmative, quelles ont été les mesures appliquées envers ces policiers? Dans la négative, pensez-vous que ces affirmations de Médecins du Monde aient un caractère diffamatoire envers la police?

 

09.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, pour ce qui est de votre question portant sur le nombre de plaintes visant des policiers, je vous renvoie à mon intervention en commission du 20 décembre 2017 en réponse à la question n° 22717 posée par Mme Fernandez Fernandez. Depuis lors, aucune plainte n'a été consignée en la matière auprès du Comité P et de l'AIG. Par politesse, je vous transmets les chiffres.

 

Le Comité P mène une enquête de contrôle relative au contrôle et à l'enfermement de transmigrants par la police lors d'arrestations administratives de grande envergure. Cette enquête est en cours d'exécution. Le Comité P a reçu deux plaintes relatives à la problématique de l'intervention policière à l'encontre de transmigrants. Celles-ci ne sont pas encore clôturées.

 

Le procureur du Roi de Bruxelles a confié l'enquête, dans le cadre d'un dossier pénal, au service d'enquêtes P. Seul le procureur du Roi de Bruxelles est habilité à communiquer des explications en la matière. L'AIG n'a pas eu à connaître, à ce jour, dans les cas évoqués, de violences policières à l'égard des migrants.

 

En ce qui concerne votre seconde question, cette compétence relève des autorités judiciaires et disciplinaires. Si, dans le cadre d'une enquête de contrôle ou d'un dossier de plaintes en cours, des fautes ou dysfonctionnements sont constatés, des propositions seront formulées afin d'y remédier.

 

Mon point de vue est très clair: s'il devait y avoir des violences policières effectivement constatées, celles-ci seraient soumises à enquête par le service compétent.

 

09.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Ma question et votre réponse me semblent importantes parce que je tiens à redire avec force que si violences il y a, il faut qu'une plainte soit déposée mais je ne peux non plus accepter des fantasmes et que sur base de rapports…

 

C'est fort dommage car j'aime beaucoup Médecins du Monde, tout comme Médecins sans frontières. Je suis moi-même membre d'Amnesty International. Il me semble qu'il faut donc toujours se baser sur des faits. Et lorsqu'il y en a, il faut encourager au dépôt de plainte sans pour autant que, sur base d'a priori, l'on puisse condamner sans fondement. C'était cela le sens de ma question.

 

Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les problèmes posés par la lutte contre les pickpockets dans les trains" (n° 22867)

10 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de problemen met de bescherming tegen zakkenrollers in de treinen" (nr. 22867)

 

10.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, en novembre dernier, vous annonciez votre volonté de mettre en place une police des chemins de fer qui ne serait active que dans les trains, sur les quais et les voies, la sécurité des gares devant être assurée par les polices locales.

 

Depuis, la presse a rapporté que de nombreux policiers au sein du service des chemins de fer avaient manifesté leur inquiétude face à cela. Certains d’entre eux auraient d’ailleurs demandé à être mutés. Certains services seraient, à ce jour, "désertés". Toujours selon la presse, une conséquence directe en serait que la lutte contre les pickpockets ne peut actuellement plus avoir lieu.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous ces faits? Dans l’affirmative, avez-vous des chiffres précis concernant les mutations ayant été effectuées ou sollicitées? Dans l’affirmative toujours, quels problèmes concrets sont-ils observés sur le terrain et quelles solutions sont-elles prévues pour y remédier?

 

10.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur Flahaux, en premier lieu je voudrais souligner que le phénomène des pickpockets est et restera prioritaire pour la police des chemins de fer. Les équipes de terrain patrouillent quotidiennement sur l'ensemble de leur terrain d'action spécialisé, à savoir, comme vous l'avez dit, les chemins de fer belges, les réseaux du métro bruxellois et les gares bruxelloises. En d'autres termes, l'ensemble du réseau fait l'objet d'une surveillance dont l'intensité peut varier en fonction des périodes de la journée et/ou des interventions à effectuer.

 

Le but de la réorganisation était spécifiquement d'utiliser la capacité de manière plus efficace et flexible afin de pouvoir mener des actions encore plus spécifiques sur les trains, les quais et dans les gares.

 

Les articles parus dans la presse concernent la situation à Bruxelles, où il y avait une équipe spécifique qui ne s'occupait que des pickpockets. La police des chemins de fer de Bruxelles ne relève pas de la réorganisation de la police ferroviaire qui a été annoncée à la fin de l'année dernière. Mais, au delà de cela, des changements internes ont eu lieu dans les services bruxellois, dont le fait que l'équipe spécifique aux pickpockets a été transformée en une équipe dédiée aux phénomènes, plus flexible, qui peut être utilisée pour d'autres phénomènes se passant dans le train que les pickpockets, en fonction de l'actualité.

 

Il y a plusieurs déficits au sein de la police des chemins de fer, mais nous sommes pleinement engagés depuis décembre dans l'ouverture de places supplémentaires pour la police de mobilité. Au total, 72 places ont été ouvertes dans le cycle de mobilité 2017/5, dont 30 pour Bruxelles. Il est encore trop tôt pour un décompte global des mobilités "in" et "out" de ce cycle de mobilité. Je ne peux donc pas encore vous fournir de chiffre final.

 

10.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Merci, monsieur le ministre.

 

Votre réponse me convient parfaitement à ce stade. Nous aurons l'occasion, dans les prochains mois, de voir où on en est. Je suis certain que c'est l'une de vos priorités.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Veli Yüksel aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vrijwillige overstap van militairen naar politiediensten" (nr. 22853)

11 Question de M. Veli Yüksel au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le départ volontaire de militaires vers des services de police" (n° 22853)

 

11.01  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, op 22 december 2015 besliste het kernkabinet over 20 maatregelen voor de politie. Zij werden opgenomen in het zogeheten kerstakkoord.

 

Een van die maatregelen is de oprichting van een nieuwe directie Bewaking en Bescherming, waarin ook plaats is voor militairen die vanuit Defensie willen doorstromen naar die nieuwe dienst. De dienst zou 1 600 mensen tellen, onder wie op termijn 200 militairen. Enkele weken geleden heeft die dienst ook een actie gevoerd in Brussel.

 

Ik heb hierover de volgende vragen, mijnheer de minister.

 

Hebt u via de selectieprocedure voorafgaand aan de opleiding tot inspecteur van politie zicht op de statistieken van het aantal militairen dat jaarlijks, in de periode van 2010 tot vandaag, spontaan de overstap hebben gemaakt van Defensie naar het politiekorps?

 

Moeten de militairen die in de toekomst de overstap willen maken naar de nieuwe directie Bewaking en Bescherming een bijkomende vorming volgen voordat zij de overstap kunnen maken? Zijn daarover reeds concrete afspraken gemaakt met Defensie?

 

Wat is de concrete stand van zaken met betrekking tot de nieuwe directie Bewaking en Bescherming?

 

Wanneer zal het korps van start kunnen gaan?

 

Zijn er reeds spontane aanvragen geweest van militairen die de overstap willen maken naar het nieuwe korps?

 

Wanneer zou u kandidaten duidelijkheid kunnen geven over hun toekomstmogelijkheden in het nieuwe korps? Ik refereer hiervoor opnieuw aan de actie van een paar weken geleden.

 

11.02 Minister Jan Jambon: Welke actie van een paar weken geleden bedoelt u? Die directie wordt nog opgericht. Hoe kunnen er dan al acties worden gevoerd?

 

11.03  Veli Yüksel (CD&V): (…)

 

11.04 Minister Jan Jambon: U spreekt over het Veiligheidskorps, dat onder minister Geens valt, maar dat heeft hier niets mee te maken.

 

Mijnheer Yüksel, uw eerste vraag betreft de cijfers van militairen die spontaan de overstap hebben gemaakt van Defensie naar de politie. In 2010 was er dat 1, in 2011 waren er dat 73, in 2012 5, in 2013 2, in 2014 0, in 2015 1 en in 2016 en 2017 0.

 

Ik wil u erop wijzen dat het toen voor de opleiding voor inspecteur was. In de organisatietabel van de DAB gaat het over veiligheidsagenten. Dat is lagere drempel om in te stromen.

 

Wat uw tweede vraag betreft, de geselecteerde militairen zullen de basisopleiding beveiligings­agent moeten volgen. Die opleiding duurt zes maanden. De opleiding voor inspecteur duurt minstens twaalf maanden. Er is dus geen afzonderlijke opleiding.

 

De ontworpen regelgeving voorziet in het raam van de selectie dat de militairen worden vrijgesteld van de cognitieve vaardigheidsproef. De militairen die beschikken over een brevet physical evaluation fitness in het jaar voorafgaand aan de indiening van hun kandidatuur voor de DAB worden vrijgesteld van de fysieke geschiktheids­proef. Indien zij over geen brevet beschikken, is het noodzakelijk om ook te slagen voor het functioneel parcours.

 

Wat uw derde vraag over de opleiding betreft, er is voorzien dat de geselecteerde militairen bij het begin van de basisopleiding worden overgeplaatst naar de federale politie. Ze behoren dan respectievelijk tot de graad van aspirant-beveiligingsagent of aspirant-beveiligingsassistent en nemen deel aan de basisopleiding. De militairen die in de basisopleiding slagen, worden benoemd bij de federale politie in de graad van beveiligingsagent of beveiligingsassistent. Dat heeft te maken met hun graad bij het leger.

 

De militairen die de opleiding aanvatten, krijgen de mogelijkheid om binnen de twaalf maanden na de datum van overplaatsing terug te keren naar Defensie. Dat gebeurt op eigen vraag of ten gevolge van het niet-slagen voor de opleiding. De militairen kunnen dus overstappen en wanneer zij niet slagen of het niet zien zitten, kunnen zij terug naar Defensie.

 

De externe aanwerving van niet-militairen is gestart in oktober 2017. We tellen momenteel 2 240 Franstalige en 938 Nederlandstalige kandidaten. Op dit moment zijn 31 Franstalige en 46 Nederlandstalige kandidaten geslaagd voor alle selectieproeven.

 

Voor de militairen staan de kandidaatstellingen bij Defensie open sedert 22 december 2017. We kennen de cijfers nog niet in verband met de potentiële vrijwillige kandidaten.

 

De opleiding van de eerste agenten, en dat zijn er een honderdtal, start op 1 maart voor een inzet op het terrein op 1 september, zes maanden later dus. De eerste agenten zullen ingezet worden op de nucleaire sites van Doel en Tihange, waar ze de militairen zullen vervangen die daar momenteel ingezet worden.

 

Een aantal militairen heeft spontaan contact opgenomen met de projectverantwoordelijke van de federale politie, maar zij beantwoordden niet aan de voorwaarden, namelijk militairen met de graad van vrijwilliger voor beveiligingsagent van politie en militairen met de graad van onderofficier voor beveiligingsassistent van politie.

 

Na de selectie en rekrutering starten de geselecteerde militairen de opleiding van zes maanden. Dat is voorzien voor medio 2018. Tijdens de opleiding zullen de beveiligingsagenten zich op basis van de beschikbare plaatsen kandidaat kunnen stellen via mobiliteit. Deze plaatsen zullen volgens de prioriteiten en over het hele Belgische gebied verdeeld zijn in de arrondissementen. De vacante betrekkingen worden prioritair toegekend aan de militairen met BDL, “beperkte duur, durée limitée” en in chronologische volgorde van de datum van indiening van hun kandidatuur. De overgeplaatste militairen krijgen overigens voorrang op de andere aanwervingen.

 

11.05  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor het antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Veli Yüksel aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de Internet Referral Unit van de federale politie" (nr. 22854)

12 Question de M. Veli Yüksel au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'Internet Referral Unit de la police fédérale" (n° 22854)

 

12.01  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, de strijd tegen onlinehaatboodschappen verdient onze aandacht. De Internet Referral Unit van de federale politie focust zich op deze strijd.

 

lk heb de volgende vragen voor u, mijnheer de minister.

 

Ten eerste, hoeveel haatboodschappen op internet werden tot op heden verwijderd door deze dienst van de federale politie? Op hoeveel platforms gebeurde dit? Om hoeveel opgedoekte profielen gaat het?

 

Ten tweede, wat is de stand van zaken met betrekking tot de bemanning van deze dienst? U beloofde eerder het aantal medewerkers op te trekken naar 32. ls dat ondertussen al gebeurd?

 

Ten derde, komen er nieuwe middelen en instrumenten bij in de strijd tegen onlinehaat?

 

12.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Yüksel, in totaal werden door de Belgische Internet Referral Unit (IRU) sinds haar oprichting 1 782 profielen doorgemeld aan de desbetreffende operatoren. In 33 gevallen werd er proces-verbaal opgesteld en in 12 gevallen werd er proces-verbaal opgesteld in het kader van "dreiging met een aanslag".

 

Het effectief verwijderen van haatboodschappen en het verwijderen van profielen behoort tot de bevoegdheid van de operatoren. Er werden haatboodschappen gedetecteerd op 16 verschillende platformen. Er werden door de operatoren 1 128 profielen effectief verwijderd.

 

IRU werd ondergebracht bij de centrale directie DJSOC, die zich bezighoudt met zware en georganiseerde criminaliteit, meer bepaald de directie Operaties. Er is een reguliere cel "Internet Opsporen" alsook het IRU, die samen 32 medewerkers hebben. Momenteel telt deze eenheid, waarvan het IRU deel uitmaakt, 23 personeelsleden – 21 operationelen en 2 CALog. De plaatsen van inspecteur zijn allemaal ingevuld. De 9 overige plaatsen werden gepubliceerd, maar hiervoor werden tot op heden nog geen geschikte kandidaten gevonden. De vacatures blijven evenwel vacant en de rekrutering loopt verder. Men moet natuurlijk wel geschikte kandidaten vinden.

 

Wat nieuwe middelen en instrumenten betreft, zetten wij volop in op OSINT. Dit is software die de gerechtelijke politie, Defensie en de Veiligheid van de Staat hebben aangekocht om op een intelligente manier het internet te scannen. De marktbevraging is afgesloten. Momenteel onderzoekt men de verschillende offertes. Het is evenwel de bedoeling om in de loop van dit jaar dat systeem in gebruik te nemen. Er is ook een samenwerking met de academische wereld om technologie die daar ontwikkeld wordt te implementeren.

 

12.03  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor de informatie die u hebt verstrekt.

 

Wat onlinehaat betreft, moeten wij een tandje bijsteken. Het opsporen ervan is één zaak, de opvolging en verwijdering ervan zijn een andere zaak. Daarover hebt u gezegd dat het vooral een zaak is van de providers. Ik meen dat daarover, ook op Europees niveau, sluitende afspraken moeten worden gemaakt met de grote spelers, zoals Youtube en Facebook. Het is niet simpel om daarover sluitende afspraken te maken, maar zij hebben beloofd dat zij binnen de 24 uur zaken zouden verwijderen.

 

Op een conferentie in Rome een tweetal maanden geleden heb ik van de Europese commissaris gehoord dat men beloofd heeft om zaken binnen de twee uur te verwijderen. Ik ben zeer benieuwd of dat allemaal kan en of zij zich aan hun woord zullen houden.

 

12.04 Minister Jan Jambon: Wij hebben geregeld conferenties met de grote providers en de ministers van Binnenlandse Zaken op Europees niveau. Het engagement van die providers gaat redelijk ver. Om u maar een idee te geven, Facebook heeft speciaal voor die problematiek wereldwijd 3 000 mensen aangeworven. Dat zit dus wel goed. Voor WhatsApp, bijvoorbeeld, ligt het anders. Dat is geen platform. De boodschappen daarop zijn niet decrypteerbaar. Dat is wel een probleem, maar wat het publiceren van haatboodschappen op Facebook en dergelijke betreft, zitten wij geregeld met hen rond de tafel.

 

Wat is echter het probleem, mijnheer Yüksel? Er is een verschuiving van die zaken van het net naar the dark side of the net. Zoals men vaak ziet, als men de criminaliteit ergens aanpakt, verplaatst die zich naar elders. Het blijft altijd een spel van boswachter en stroper blijven, denk ik.

 

12.05  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, ik heb nog een opmerking over de vacatures, om de dienst naar 32 uit te breiden. Ik hoop dat men erin slaagt om nog extra mensen te vinden. Dat zullen wellicht moeilijke profielen zijn, maar wij hebben er alle belang bij dat die vacatures op korte termijn worden ingevuld, zodat die dienst versterkt op het internet kan patrouilleren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het geweld en de zware incidenten tijdens de wedstrijd KSK Lierse-KFCO Beerschot Wilrijk" (nr. 22851)

13 Question de M. Brecht Vermeulen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la violence et les incidents graves pendant la rencontre KSK Lierse-KFCO Beerschot Wilrijk" (n° 22851)

 

13.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, de voetbalwedstrijd Lierse tegen Beerschot-Wilrijk, vorige zaterdag, 6 januari, was zowel voor Beerschot als voor Lierse een zeer belangrijke uitdaging met het oog op het kampioenschap van de tweede periode in eerste klasse B.

 

Voorafgaand aan de wedstrijd waren veel Lierse-supporters naar het stadion getrokken met brandend pyrotechnisch materiaal. De supporters van Beerschot konden dat moeilijk doen want er gold een combiregeling.

 

De wedstrijd is met vijf minuten vertraging gestart omdat fans van beide clubs vuurwerkpijlen afstaken, in het stadion, op het veld, maar ook naar elkaar. Op het beeldmateriaal is goed te zien hoe de ene groep naar de andere pyrotechnisch materiaal afschoot. Bij het tweede doelpunt van Lierse waren er nog meer incidenten, waarbij opnieuw vuurwerk werd afgestoken in de richting van supporters van de andere ploeg. Eén persoon zou naar het ziekenhuis gebracht zijn met brandwonden. Anderen werden ter plaatse verzorgd. Als reactie op de vuurpijlen braken er ook gevechten uit achter de tribune. Het was blijkbaar de bedoeling dat de fans tegen elkaar zouden vechten, maar de politie kwam gelukkig tussenbeide. Toen werd er ook gevochten tegen de politie. Daardoor werd de wedstrijd meer dan twintig minuten onderbroken.

 

Soortgelijke feiten deden zich ook al voor bij het begin van het seizoen, op 13 augustus 2017, tijdens de wedstrijd tussen dezelfde ploegen op hetzelfde stadion. Toen kreeg KSK Lierse als organisator een boete van de Pro League.

 

Blijkbaar was er op 6 januari geen strikte scheiding tussen de supporters van beide clubs voor deze risicovolle wedstrijd. Daardoor deden er zich gemakkelijker incidenten voor. Bovendien zouden er voetbalhooligans uit Nederland aanwezig zijn geweest in het stadion. Naar verluidt zouden supporters uit de harde kern vooraf foto’s uitgewisseld hebben met het pyrotechnisch materiaal dat zij zouden meenemen naar de wedstrijd.

 

Mijnheer de minister, kunt u meedelen welke incidenten zich allemaal hebben voorgedaan in het stadion en wie hierbij telkens betrokken was?

 

Ten tweede, het gaat hier over één van de ernstigste incidenten in de eerste klasse B, en zelfs in eerste klasse. Het is bovendien het tweede incident in evenveel wedstrijden tussen beide clubs in hetzelfde stadion. Kunt u meedelen welke inzet er was van politie, van privébeveiliging en van stewards voor deze wedstrijd? Hebben alle veiligheidsdiensten hun taak naar behoren uitgevoerd? Werden er fouten gemaakt? Kon dit geweld vermeden worden?

 

Ten derde, werd over deze incidenten overlegd met de Pro League? Zal de Pro League opnieuw een boete vorderen? Verwacht u nog bijkomende inspanningen van de voetbalbond of de Pro League ? Op welke manier zouden de clubs zelf nog meer kunnen bijdragen aan de veiligheid in hun stadion?

 

Ten slotte, zou, na opmaak van een risicoanalyse, het inzetten van speurhonden naar pyrotechnisch materiaal, zoals bij de wedstrijd AA Gent-Valencia in november 2015, of het inzetten van andere technische hulpmiddelen bij bepaalde risicowedstrijden een deel van de oplossing kunnen zijn?

 

13.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Vermeulen, nu vertrek ik voor een zeer lange voorleessessie.

 

Als minister verantwoordelijk voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken maar vooral ook als voetballiefhebber wil ik eerst en vooral de gebeurtenissen van afgelopen weekend streng veroordelen. Weer eens hebben enkele zogenaamde supporters de boel verziekt voor iedereen. Verbaal en fysiek geweld in en rond het stadion is absoluut uit den boze. De enige correcte aanpak is zero tolerance.

 

Toen ik kennis heb genomen van de feiten heb ik dan ook aan de Voetbalcel gevraagd om een onderzoek te voeren naar de gebeurtenissen, de daders en de structurele en tijdelijke maatregelen die werden genomen om te vermijden dat supportersgedrag uit de hand zou lopen. Het antwoord dat u krijgt op uw vragen bestaat uit de voorlopige vaststellingen van dat onderzoek.

 

Wat uw eerste vraag betreft, naar aanleiding van deze wedstrijd waren twee inspecteurs van de Voetbalcel ter plaatse voor een controle. Het relaas van de feiten kwam tot stand op basis van informatie van de politiezone Lier en de vaststellingen van de inspecteurs van de Voetbalcel. De incidenten deden zich voor ter hoogte van de supportersscheiding in tribune 3. Supporters van beide clubs gingen over tot provocatie en bestookten elkaar met pyrotechniek en bekertjes met drank. Hierdoor ving de wedstrijd met vertraging aan. Later diende de wedstrijd te worden stilgelegd door de scheidsrechter. Onmiddellijk na het stilleggen begaven supporters van Beerschot zich achter de bezoekerstribune en trachtten een poort te forceren. Het ging om een evacuatiepoort die tegelijk ook een scheiding vormt tussen beide supportersgroepen. Ook de supporters van Lierse begaven zich naar de achterzijde. De ordediensten konden door gebruik van geweld waaronder collectief gebruik van pepperspray een confrontatie vermijden tussen heethoofden uit de beide supporterskernen. Toen een twintigtal minuten later de wedstrijd opnieuw begon stopten ook de incidenten achter de tribune. Na het scoren van de 2-0 verhitten de gemoederen opnieuw. Enkele supporters van Beerschot trachtten zich op het terrein te begeven door het openen van een veiligheidspoort van het bezoekersvak. Dit kon worden verhinderd door de politie in burger die opgesteld stond op het speelveld.

 

Er werd veel bewijsmateriaal vergaard. Er was een politiefotograaf, er zijn stadion­camera's en er is een video van het bewijsteam. Momenteel wordt een grondige analyse van het bewijsmateriaal uitgevoerd.

 

Bij de supporters van Lierse bevond zich ook een twintigtal Feyenoordsupporters. Zij werden door de politie Lier geïdentificeerd. Of zij betrokken waren bij de rellen en wat desgevallend hun precieze aandeel was, zal tevens moeten blijken uit de analyse. De Voetbalcel zal dus in de loop van de komende weken processen-verbaal ontvangen van de politiezone Lier, de politiezone Antwerpen en eventueel de federale politie. Het is in principe gebruikelijk dat de verscheidene politiediensten samenwerken om de nodige identificaties te verrichten. De gebruikelijke administratieve procedure zal dus vervolgens bij de Voetbalcel worden gevoerd.

 

Wat uw tweede vraag betreft, het ging om een derby met een zekere rivaliteit tussen de beide supportersgroepen. Op 13 augustus 2017 werd na enkele jaren opnieuw tegen elkaar gespeeld. Er deden zich toen incidenten voor, zowel voor aanvang van de wedstrijd in de omgeving van het stadion als tijdens de wedstrijd in het stadion. Ook toen werd met pyrotechnische materialen naar elkaar gegooid. Vanaf dit voetbalseizoen werd de bezoekerszone opnieuw ingericht op tribune 3, waardoor beide supportersgroepen zich naast elkaar bevinden. De scheiding met de Liersesupporters werd gemaakt door middel van een metalen hekwerk. Voorheen bevonden de bezoekers zich in de volledig afzonderlijke tribune 4, achter het doel, die inmiddels werd afgebroken.

 

Naar aanleiding van de huidige wedstrijd werden afspraken met de beide clubs gemaakt. Er werd voor die wedstrijd gepland dat een peloton zowel aan de zijde van de bezoekers als aan de zijde van Lierse zou worden ingezet. De verkeerssectie was ook aanwezig met 10 personeelsleden, met 4 personeelsleden van Mocy. Daarnaast waren er 4 spotters bij de bezoekers en 4 spotters aan de zijde van Lierse, alsook 2 cicerone, 1 bewijsteam en 1 celwagen.

 

Gelet op de incidenten werd bijstand gevraagd van de federale reserve, het alfapeloton en de sproeiwagen en later werd bijkomend ook aan de politie Antwerpen een alfapeloton gevraagd. Er werden 58 stewards ingezet, van wie 24 stewards door KFCO Beerschot-Wilrijk en 34 stewards door KSK Lierse alsook 68 studenten van het zevende jaar Veiligheid. Er werd onder meer een combiregeling opgelegd en de loketten waren gesloten voor de aanvang van de wedstrijd. Dat is noodzakelijk voor de doeltreffendheid van de combiregeling.

 

KSK Lierse organiseerde bovendien een geregistreerde ticketverkoop. Dat wil zeggen dat enkel een geregistreerd voetbalsupporter voorafgaand aan het seizoen 2017-2018 maximaal vier tickets kon kopen, ter voorkoming van supportersvermenging.

 

Tevens werden maximaal 20 autobussen met bezoekende supporters toegelaten en werd een vooraf bepaalde reisweg voor de bussen opgelegd. De bussen werden zowel voor als na de wedstrijd onder politie-escorte begeleid.

 

Ook werden er preventieve plaatsverboden opgelegd aan Beerschotsupporters met stadionverbod, evenals aan supporters waartegen een gerechtelijk onderzoek loopt naar aanleiding van de confrontatie die zich buiten het stadion voordeed in augustus 2017.

 

Hierdoor mochten supporters met plaatsverbod het grondgebied van Lier niet betreden van 6 januari 2018 om 12 uur tot 7 januari 2018 om 07.00 uur.

 

Het gebruik van tifos werd voor beide supporters­clubs verboden om te anticiperen op een eventueel gebruik van pyrotechniek onder spandoeken. De supporters werden zowel door politiepersoneel als door stewards gefouilleerd.

 

Er werd gezorgd voor extra controle van de grondbedekking, met name de kiezelstenen achter tribune 3. Op 13 augustus bleek immers dat op voorhand pyro werd verstopt onder die kiezelsteentjes om die te kunnen gebruiken tijdens de wedstrijd.

 

Om een bijkomende fysieke afstand te creëren ter hoogte van de scheidingsvakken in de tribune werd met een spanlint een bijkomende neutrale zone gecreëerd. In de loop van de tweede helft braken de Beerschotsupporters echter door dat lint.

 

De hekken en de veiligheidsgang verhinderden niet dat er voorwerpen werden overgegooid. Dat was ook het geval tijdens de wedstrijd Lierse-Beerschot op 13 augustus. Naar aanleiding van die ervaring werd door de lokale overheid met de club Lierse overeengekomen dat de club een veiligheidsnet zal ophangen in de veiligheids­doorgang, alsook een ondoorzichtig gordijn dat, wanneer nodig, kan worden ontplooid, teneinde de beide supportersgroepen beter voor elkaar te kunnen afschermen. De werken werden tot op heden echter niet volbracht.

 

Mijn diensten houden zich ter beschikking van de club Lierse en van de lokale overheid om mee te onderzoeken of er andere bijkomende maatregelen kunnen worden genomen die een confrontatie tussen supportersgroepen in de toekomst kunnen verhinderen. De incidenten achter de tribune situeerden zich in casu immers aan de evacuatiepoort in de scheiding tussen beide supportersvakken, hetgeen eventuele aanpassingen meer complex maakt.

 

Wat uw derde vraag betreft, de Pro League laat weten dat zij haar intern reglement zal toepassen. Dat intern reglement staat los van eventuele disciplinaire maatregelen door de Voetbalbond.

 

Met dat reglement kunnen clubs uit de Proximus League beboet worden met een bedrag tot 10 000 euro ter compensatie voor een aantasting van het imago van de competitie in het geval van incidenten die ertoe leiden dat de wedstrijd tijdelijk moet worden stilgelegd. De incidenten die de wedstrijd ontsieren, stralen immers negatief af op het imago van het professioneel voetbal van de competitie en dat van beide clubs.

 

Onafhankelijk van de toepassing van het reglement zal de Pro League beide clubdirecties rond de tafel brengen voor een bemiddelings­moment om mogelijke disputen te ontmijnen en naar oplossingen te zoeken.

 

Ten vierde, de inzet van politiehonden werd niet als een onverdeeld succes geëvalueerd door de betrokken politiediensten. Er bestaat twijfel over de doeltreffendheid en de efficiëntie van het middel tegen het binnenbrengen van pyrotechnische middelen. Het zijn de inspanningen van de clubs zelf, die van primordiaal belang zijn en zullen blijven, zowel op het vlak van inzet van veiligheidspersoneel, stewards, politie en voldoende onderhouden en ingerichte infrastructuur en organisatorische maatregelen voor dergelijke wedstrijden als op het vlak van preventie.

 

Een methode die reeds wordt toegepast op het niveau van de UEFA, zijn sancties die worden opgelegd aan Europees spelende clubs voor gedragingen van haar supporters. Het principe bestaat erin de clubs te sanctioneren, teneinde hen te responsabiliseren voor het gedrag van hun supporters en tegelijk een boodschap te verspreiden aan de supporters, die hun geliefde club voor hun ongepaste gedragingen bestraft zien worden. Dat types sancties is weliswaar van een andere grootteorde dan de sanctie die door de geschillencommissie van de Belgische Voetbalbond werd opgelegd naar aanleiding van de supportersongeregeldheden tussen Lierse en Beerschot op de tweede speeldag in 1B. Lierse moest een boete van 500 euro betalen, waarvan 250 euro effectief. Beerschot werd bestraft met een boete van 1 250 euro, waarvan 625 euro met een jaar uitstel. Gezien de maatschappelijke impact lijkt het mij als minister toch interessant dat de Pro League en de Belgische Voetbalbond werk maken van een systeem zoals de UEFA hanteert.

 

Veiligheid is geen zaak van een of twee actoren, maar van alle stakeholders. Alleen als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, kunnen we van voetbal een echt feest maken. Ik hoop dan ook dat alle betrokkenen evalueren waar het is misgelopen dat weekend en de nodige conclusies zullen trekken.

 

13.03  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw zeer lange en gedetailleerde toelichting.

 

Ik betreur natuurlijk net als u dat dergelijke incidenten blijven plaatsvinden, zo heftig zelfs dat het voetballiefhebbers ontmoedigt om naar een wedstrijd te gaan. Ik hoorde onlangs een getuigenis van een vrouwelijke supporter van Club Brugge die, nadat ze twee keer voetzoekers naast haar gekregen had, blijvende gehoorschade heeft. Zij zegt dat het voor haar genoeg geweest is.

 

Ik ben auteur van een wetsvoorstel dat specifiek dient om de veiligheid bij voetbalwedstrijden nog te verbeteren. Daarmee zullen ongetwijfeld niet alle geweld en incidenten kunnen worden vermeden; maar het kader moet nu eenmaal geactualiseerd en verbeterd worden.

 

Ik ben wel onder de indruk van een aantal genomen maatregelen. Toen wij vorig seizoen met KSV Roeselare de thuiswedstrijd tegen FC Antwerp hadden in de finale van 1B, hebben wij heel veel maatregelen genomen. Hier zijn er ook heel veel genomen, waaronder een plaats­verbod voor bepaalde personen. Wellicht kon een aantal zaken beter; u hebt ze zelf opgenoemd. Dat spanlint is bijvoorbeeld niet de efficiëntste zaak. Een veiligheidsnet was dat wel geweest, alleen was dat er niet.

 

Ik hoor van u wel een nieuwigheid, namelijk de responsabilisering van de clubs voor het gedrag van de eigen supporters, wat ik zelf ook steeds bepleit bij de clubs waarmee ik in contact kom. Nog niet zo lang geleden was er een tamelijk zwaar incident vlak voor de spionkop van KV Kortrijk tijdens de wedstrijd tegen Standard. Op het einde van de wedstrijd haalde een aantal KVK-supporters zeer slecht uit tegen een speler die van het veld werd gestuurd. Ik was van plan om de KBVB en de Pro League hierover aan te spreken, om te bekijken of ze zelf hun reglementair kader kunnen aanpassen. Dat is geen wettelijk kader, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de KBVB en de Pro League hebben die uiteraard ook.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.00 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.00 heures.