Verenigde commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Commissions réunies des Relations extérieures et de la Défense nationale

 

van

 

Woensdag 4 juli 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 4 juillet 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.35 uur en voorgezeten door mevrouw Karolien Grosemans en de heer Dirk Van der Maelen.

La réunion publique de commission est ouverte à 14.35 heures et présidée par Mme Karolien Grosemans et M. Dirk Van der Maelen.

 

01 Échange de vues avec le premier ministre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique sur le sommet de l'OTAN des chefs d'état et de gouvernement du 11 et 12 juillet 2018 à Bruxelles et interpellations et questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au premier ministre sur "le sommet de l'OTAN qui se tiendra à Bruxelles" (n° 25992)

- Mme Julie Fernandez Fernandez au premier ministre sur "le remplacement des F-16 décidé par le gouvernement" (n° 273)

- M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "la position du gouvernement belge concernant l'examen de l'offre française de partenariat stratégique autour du Rafale" (n° 275)

- M. Dirk Van der Maelen au premier ministre sur "le remplacement ou la prolongation de la flotte des F-16" (n° 276)

- Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "le dossier de remplacement des F-16" (n° 26420)

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "le prochain sommet de l'OTAN et la position de Trump" (n° 26447)

- M. Olivier Maingain au premier ministre sur "la position du gouvernement belge concernant la prolongation de la durée de vie des F-16" (n° 278)

- M. Veli Yüksel au premier ministre sur "le sommet de l'OTAN des 11 et 12 juillet à Bruxelles" (n° 26469)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation sécuritaire fluctuante pour l'OTAN" (n° 26494)

01 Gedachtewisseling met de eerste minister, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale culturele instellingen, en de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over de NAVO-top van staatshoofden en regeringsleiders van 11 en 12 juli 2018 te Brussel en samengevoegde interpellaties en vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de eerste minister over "de NAVO-top die in Brussel plaats zal vinden" (nr. 25992)

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de eerste minister over "de beslissing van de regering om de F-16's te vervangen" (nr. 273)

- de heer Georges Dallemagne tot de eerste minister over "het standpunt van de Belgische regering in verband met de analyse van het Franse aanbod tot strategisch partnerschap betreffende het Rafale-vliegtuig" (nr. 275)

- de heer Dirk Van der Maelen tot de eerste minister over "de vervanging of verlenging van de F-16 vloot" (nr. 276)

- mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het vervangingsdossier van de F-16's" (nr. 26420)

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de komende NAVO-top en de houding van Trump" (nr. 26447)

- de heer Olivier Maingain tot de eerste minister over "het standpunt van de Belgische regering over de verlenging van de levensduur van de F-16's" (nr. 278)

- de heer Veli Yüksel aan de eerste minister over "de NAVO-top van 11 en 12 juli in Brussel" (nr. 26469)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de veranderende veiligheidssituatie voor de NAVO" (nr. 26494)

 

01.01 Dirk Van der Maelen, voorzitter: De Conferentie van voorzitters heeft de interpellaties en het NAVO-debat samengevoegd.

 

Het Reglement bepaalt dat we de volgorde van de interpellaties moeten respecteren. Dat betekent dat ik straks het woord geef aan Stéphane Crusnière die 10 minuten krijgt voor zijn interpellatie. Vervolgens krijgt mevrouw Fernandez Fernandez 5 minuten het woord voor haar interpellatie over de F-16's. Dan kom ik bij Georges Dallemagne, die eveneens een interpellatie heeft over de F-16's. Als hij als enig lid van zijn fractie ook wil spreken over de NAVO, dan dient hij dat aansluitend te doen. Hetzelfde geldt voor mezelf. Collega Grosemans zal nadien spreken over de F-16's en collega Hedebouw over de NAVO-top. Daarna is het de beurt aan collega Maingain over de F-16's, aan collega Yüksel over de NAVO-top en aan collega Van Peteghem. Ten slotte, krijgen de fracties die nog niet over de NAVO-top gesproken hebben, het woord als zij dat wensen.

 

De premier heeft me ingelicht dat hij ons rond 16.30 uur even zal moeten verlaten voor een heel belangrijk telefoongesprek. De twee andere ministers blijven de hele tijd bij ons. De premier zal beschikbaar zijn om te antwoorden op de vragen die aan hem gesteld zijn.

 

Je donne la parole au premier ministre qui va nous livrer une introduction à propos du sommet de l'OTAN. Bien entendu, cela ne concerne pas les interpellations.

 

01.02 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, ik ben ook bereid om een inleiding te geven naar aanleiding van de interpellaties en zal daarbij de volgorde respecteren. Ik begin evenwel met een inleiding over de NAVO-top.

 

Ce sommet de l'OTAN aura lieu les 11 et le 12 juillet prochains, en partie au nouveau quartier général de l'OTAN et en partie aux Musées royaux d'Art et d'Histoire au Cinquantenaire.

 

Het programma bevat, ten eerste, een vergadering van de Noord-Atlantische Raad op woensdag 11 juli. Daar zal worden gesproken over een hoger niveau van paraatheid van de troepen, de aanpassing van de commandostructuur, de intensivering van de strijd tegen terrorisme, de verbetering van de cyberdefensie van het bondgenootschap en natuurlijk de burden sharing.

 

Voorts is er een werkdiner in het Jubelpark op de avond van 11 juli om de actuele Euro-Atlantische veiligheidsuitdagingen te bespreken en een vergadering van de Noord-Atlantische Raad met Georgië en Oekraïne om van gedachten te wisselen met deze twee belangrijke partners.

 

Enfin, une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord sera organisée avec les nations partenaires opérationnelles et les pays partenaires opérationnels potentiels dans la Resolute Support Mission en Afghanistan, qui terminera la seconde journée du sommet.

 

Sinds de laatste NAVO-top in Warschau is de veiligheidssituatie aan de grenzen van de Euro-Atlantische zone verder verslechterd, zowel op de oost- als op de zuidflanken van de alliantie. De veiligheidscontext in het oosten blijft een reden tot bezorgdheid zoals blijkt uit de grootschalige Russische oefening, het gebrek aan transparantie, de nieuwe aandacht voor nucleaire capaciteit, het aanhouden van een low intensity conflict in Oost-Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim.

 

De belangrijkste onderwerpen tijdens deze top zijn de volgende.

 

Ten eerste, het versterken van de collectieve verdediging met bijzondere aandacht voor de veiligheidssituatie in de regio's van de Baltische Zee en de Zwarte Zee. In dit kader past de discussie inzake burden sharing, wat wellicht het bijzonderste aandachtspunt van de Amerikaanse president zal zijn.

 

Ten tweede, de bevestiging en de uitbreiding van de projectie van de stabiliteit naar partnerlanden door een meer intensieve samenwerking inzake veiligheid, met de klemtoon op de strijd tegen terrorisme.

 

Le troisième point sera de saluer, avec les partenaires opérationnels, la Resolute Support Mission, le processus de paix en Afghanistan, et prolonger jusqu'en 2024 le soutien aux forces armées afghanes. Il s'agira aussi de se concerter avec l'Ukraine et la Georgie sur la sécurité, les réformes de défense et de coopération. Enfin, nous ne pouvons pas exclure que l'élargissement ou "la politique de la porte ouverte de l'OTAN" soit aussi soumise à nos discussions. Enfin, j'en viens au défi de sécurité extérieure sur les flancs est et sud de l'Alliance.

 

Sinds meerdere jaren hebben Russische acties de stabiliteit geschaad, te beginnen bij de Russische inmenging in Georgië en Moldavië en, meer recent, door de illegale annexatie van de Krim en de inmenging in Donbass. Daar komen de hybride acties van Rusland nog bovenop. De Russische investeringen in militaire capaciteiten, meer bepaald de versterking van de militaire strijd­krachten rond de Zwarte Zee en de Baltische zee, dragen niet bij tot een stabiele Europese veiligheidsomgeving. De herhaalde en groot­schalige onaangekondigde oefeningen, de agressieve nucleaire retoriek en de verlaging van de nucleaire drempel blijven onrustwekkend. Eveneens verontrustend is dat Rusland niet langer het akkoord inzake Intermediate Nuclear Forces naleeft door de installatie van rakettentypes die de maximaal toegestane reikwijdte overschrijden.

 

La Belgique et ses Alliés continuent de condamner les violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie et de l'Ukraine. À cet égard, la concertation avec l'Ukraine et la Géorgie sera une expression de soutien à leur situation difficile ainsi qu'à leur candidature à l'adhésion. La Belgique continue de condamner l'annexion illégale et illégitime de la Crimée par la Russie.

 

Concrètement, nous rappelons une fois encore la nécessité de respecter le droit international et de mettre fin à la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le Donbass. Nous continuerons aussi d'approuver une double approche à l'égard de la Russie: une dissuasion militaire crédible combinée à un dialogue politique pour pouvoir mener, nous l'espérons, à la détente. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de l'OTAN fondée sur une dissuasion conventionnelle et non conventionnelle.

 

À cet égard, nous saluons aussi la mise en place du Counter hybrid support teams qui peut, dans une certaine mesure et sur base ad hoc, assister les Alliés concernés.

 

J'en viens maintenant aux menaces aux frontières sud et sud-est.

 

Dans le sud, les conflits et instabilités généralisés dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord font de nombreuses victimes. Cette situation sécuritaire volatile et violente est, comme chacun le sait, un terreau fertile pour les organisations terroristes dont certaines mènent des attaques contre les pays de l'Union européenne et de l'Alliance.

 

En outre, la situation difficile dans la région des pays d'Afrique du Nord est également pour partie responsable de la forte pression migratoire sur l'Europe.

 

L'OTAN soutient les actions de la coalition internationale contre Daech, au sein de laquelle il existe un consensus convaincant, en vue de poursuivre cette lutte contre Daech aussi longtemps que cela sera indispensable.

 

België heeft de afgelopen jaren geijverd om beter informatie te delen met de inlichtingendiensten van de verschillende bondgenoten. België verwelkomt de vooruitgang inzake inlichtingen­uitwisseling die beantwoordt aan het Belgisch verzoek in Warschau om meer en betere intelligence sharing.

 

L'Alliance répond également aux défis de sécurité extérieure dans le cadre de l'intensification de la dissuasion et du renforcement de la défense collective. Il s'agit ainsi de renforcer la structure militaire commune de l'OTAN. Il est prévu d'approuver une structure militaire comprenant deux nouveaux quartiers généraux, l'un aux États-Unis et l'autre en Allemagne. La structure devrait être augmentée de 1 231 soldats. La Belgique prendra en charge sa contribution légitime à la facture du personnel militaire, à compter de 21 hommes.

 

Il s'agit aussi d'accroître le niveau général de préparation. L'objectif de cette initiative est de permettre à l'OTAN de déployer trente unités de combat aérien, trente navires de guerre et trente bataillons de combat dans un délai maximum de trente jours. Les chefs d'État et de gouvernement lanceront l'initiative lors de ce prochain sommet.

 

Un autre point porte sur la responsabilité. Il s'agit, en cas de crise sécuritaire majeure en Europe, de permettre au commandant des troupes de l'OTAN de déplacer rapidement des troupes et des équipements sur tout le territoire européen. Dans ce cadre, des domaines de travail sont identifiés, comme les législations nationales, les infrastructures ou encore les capacités de transport.

 

De NAVO werkt erg nauw samen met de Euro­pese Unie, die in het kader van de Permanente Europese Gestructureerde Samenwerking (PESCO) een project heeft voor militaire mobiliteit. België, dat geografisch op een centrale plaats ligt, zal de noodzakelijke nationale coördinatie van alle actoren verzekeren en bijdragen aan de inspanningen om troepen en materieel tijdig en snel doorgang te geven. Het crisiscentrum van de regering zal instaan voor deze coördinatie.

 

J'en viens maintenant à la résilience nationale et à la préparation civile. Les menaces hybrides actuelles ne peuvent pas être combattues par les seuls moyens militaires. Les menaces sont de nature technique, économique, communicative ou terroriste. Sur la base de l'article 3 du Traité de Washington, les différents États sont respon­sables à titre personnel de la préparation nationale, ce qui doit permettre de mettre en ordre, de manière efficace et rapide, les coordinations nationales, les décisions ou les mesures d'exécution.

 

À cet égard, les lignes directrices de l'OTAN et de l'Union européenne sont, à nos yeux, pleinement complémentaires. Les deux organisations entendent préparer l'infrastructure civile et la population afin que les Alliés puissent individuelle­ment résister aux influences et aux interventions extérieures.

 

De opkomst van nieuwe dreigingen zoals deze die te maken hebben met cyberveiligheid en hybride oorlog, hebben geleid tot een strategische en praktische samenwerking tussen de NAVO en de EU. België steunt deze evolutie voluit. Nationaal zal het crisiscentrum van de regering de internationale engagementen in het kader van de EU en de NAVO coördineren en in uitvoering brengen. Een nationale structuur om snel en effectief coördinaties, beslissingen en uitvoerings­maatregelen te treffen, wordt thans uitgewerkt. Een nationaal contactpunt zal geïdentificeerd worden.

 

Il s'agit maintenant d'aborder la question de la projection de stabilité. Ce thème accorde la prime importance à la coopération avec les partenaires de la région et, bien sûr, avec l'Union européenne où l'Alliance se concentre sur ces valeurs ajoutées spécifiques, à savoir le renforcement des capacités en matière de Défense et de sécurité afin de permettre aux partenaires impliqués de lutter eux-mêmes contre l'instabilité.

 

En ce qui concerne la Belgique, l'OTAN a, selon nous, un rôle à jouer sur son flanc sud lorsqu'elle peut apporter une valeur ajoutée évidente en matière de sécurité, en coopération avec un partenaire local, régional ou international et lorsque les actions sont coordonnées avec celles de l'Union européenne.

 

Hierbij speelt het principe van lokaal ownership en de noodzaak om elke militaire actie in te schrijven in een politieke benadering een essentiële rol. België verwacht een inclusieve benadering van de vorming van de Irakese strijdkrachten zonder onderscheid van religie of etnische afkomst. België steunt een werkbaar DCB met partners die bereid zijn hiertoe middelen in te zetten teneinde stabiliteit te projecteren naar de onmiddellijke Europese omgeving. Daarvoor voorziet België in 2018 in een financiële steun van 600 000 euro voor DCB-activiteiten in Jordanië en Irak, alsook Tunesië dat op de NAVO-top zal toetreden tot de DCB-partners.

 

J'aborde à présent la question de l'Afghanistan et de la mission de soutien déterminé. Les actions de l'OTAN en Afghanistan continuent d'empêcher le pays de devenir un refuge pour le terrorisme. Le Resolute Support Mission dispense formations, conseils et assistance aux forces de sécurité afghanes dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, 16 000 soldats de 39 pays alliés et partenaires opèrent en Afghanistan. Le partenariat entre l'OTAN et l'Afghanistan offre le cadre d'un vaste dialogue politique et d'une coopération pratique.

 

Nous voulons encourager les initiatives prises par le président afghan au cours des derniers mois, en particulier la proposition de négociations de paix avec les talibans et de cessez-le-feu. La Belgique a cofinancé, à concurrence de 45 millions de dollars, le projet Power Purchase Agreement pour l'armée afghane au cours des trois dernières années. Notre pays libérera 8,2 millions d'euros en 2018, cela en souscrivant à l'objectif d'un soutien financier jusqu'en 2024, la Belgique fixant chaque année sa contribution dans ce cadre.

 

Dit engagement van de internationale gemeen­schap moet gepaard gaan met het engagement van de Afghaanse autoriteiten inzake respect voor de rechtsstaat, de democratie, de mensenrechten en, meer in het bijzonder, de bescherming van kinderen en gendergelijkheid, of nog, de strijd tegen corruptie.

 

J'en viens maintenant à un débat central, qui n'est pas neuf: le burden sharing. Il fait à nouveau la une de l'actualité et est renforcé par le gouverne­ment américain qui a inscrit ce point à plusieurs reprises en haut de l'ordre du jour, mais également par certains pays européens qui plaident pour un partage davantage équilibré des charges. Au Pays de Galles, les 4 et 5 septembre 2014, les chefs d'État et de gouvernement ont convenu via l'engagement DIP de mettre un terme immédiat à toute diminution des budgets de Défense, le Halt any Decline, et de se diriger progressivement vers une contribution de 2 % de leur pays.

 

Pour certains, le débat se limiterait à la partie financière, ce qu'on appelle le cash. Il comprend pourtant également deux autres dimensions: les capacités et les contributions militaires. Pour la Belgique comme pour d'autres Alliés, ces dimensions forment un tout indissociable, car elles expriment non seulement la quantité, mais aussi la qualité des contributions. Conformément à la Vision stratégique, la Belgique souhaite toujours rejoindre progressivement le peloton des pays européens membres de l'OTAN.

 

À cet effet, nous poursuivrons la mise en œuvre de la Vision stratégique pour la Défense. Nous souhaitons réaliser les investissements prévus de 9,4 milliards d'euros dans les équipements nécessaires pour atteindre une moyenne de 1,3 % du PIB pour les dépenses en matière de Défense, c'est-à-dire la moyenne pour les États européens non nucléaires membres de l'OTAN. La Belgique va continuer à s'efforcer de stopper cette réduction systématique des budgets de Défense, ce qui a été fait pour 2018 et nous aurons, dans quelques semaines, les discussions budgétaires s'agissant du budget 2019. Les décisions devront être prises dans ce cadre-là. Il appartiendra ensuite aux prochains gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour faire évoluer notre pays par la rédaction d'un addendum à la Vision stratégique, vers la moyenne des États européens non nucléaires membres de l'OTAN.

 

La Belgique affirme également son attachement aux principes fondamentaux de l'OTAN et à l'approche multilatérale. J'ai déjà eu l'occasion dans cette enceinte de dire notre foi dans l'engagement multilatéral. Je l'affirme une fois encore, c'est également cet élément qui nous animera lorsque nous occuperons un siège non-permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de 2019.

 

Un mot encore en ce qui concerne les relations avec les États membres non candidats: l'Ukraine et la Géorgie.

 

Zowel Oekraïne als Georgië zijn sinds 2008 kandidaat-lidstaat en worden beide geconfron­teerd met de bezetting van een gedeelte van hun territorium door Rusland. België onderschrijft de beslissing van staatshoofden en regeringsleiders op de top van Boekarest in 2008, dat Georgië en Oekraïne lid zullen worden van de NAVO, maar de huidige veiligheidssituatie in beide landen laat niet toe om deze stappen te zetten.

 

S'agissant des efforts accomplis par les premiers ministres Tsipras et Zaev sur la question du nom de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, nous considérons que les prochains mois seront cruciaux pour mener l'accord à bien. Des référendums sont prévus. Selon nous, la communauté internationale doit soutenir et encourager les deux parties. La Belgique est favorable à ce que le pays soit invité à entamer le processus d'adhésion.

 

Même si c'est important, je ne dirai pas plus que quelques mots des relations entre l'Union européenne et l'OTAN. Le processus de collaboration a été initié. Nous sommes très partisans d'encourager tous les efforts pour renforcer cette capacité de stratégie de l'Union européenne à l'intérieur de l'OTAN. Pour renforcer cette coopération, des pas en avant devraient être accomplis dans cette perspective, lors de ce sommet qui aura lieu à Bruxelles la semaine prochaine.

 

Enfin, je conclurai ces quelques mots d'introduction en vous indiquant que nous avons la ferme volonté de demeurer un partenaire loyal et crédible au sein de l'OTAN. Nous avons également la ferme volonté de promouvoir des valeurs importantes à nos yeux comme, par exemple, le multilatéralisme. En marge de ce rendez-vous multilatéral du sommet de l'OTAN, nous aurons certainement l'occasion d'avoir plusieurs contacts bilatéraux, politiques. Nous pourrons ainsi nous assurer que cette ambition de maintenir une alliance transatlantique solide est largement partagée.

 

Je voudrais terminer cette introduction en remerciant l'ensemble des services de sécurité de notre pays, et également les différents services qui, sur le plan logistique, ont déjà commencé à travailler pour faire en sorte que le grand rendez-vous international que constitue ce sommet de Bruxelles, qui rassemblera des dizaines de délégations de haut niveau, puisse être un succès. Celui-ci traduira notre ancrage européen et international, et assiéra notre crédibilité.

 

Je vous remercie.

 

01.03 Dirk Van der Maelen, voorzitter: Ik dank de eerste minister voor zijn inleiding en geef nu het woord aan de heer Crusnière voor zijn interpellatie.

 

01.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je remercie le premier ministre et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de leur présence à la veille d'un important sommet de l'OTAN, qui donnera les orientations à prendre et déterminera les priorités pour les prochaines années.

 

Monsieur le premier ministre, vous avez expliqué les enjeux. Je souhaite intervenir sur trois points. Le premier concerne le désarmement nucléaire, que vous n'avez pas évoqué. Il y a quelques mois, nous avions adopté une résolution dans laquelle il était prévu que le gouvernement inscrive résolu­ment la Belgique dans la lutte pour le désarme­ment nucléaire, dans le cadre de négociations multilatérales pour permettre de libérer notre territoire de toute présence nucléaire. C'est primordial pour nous, dans le cadre de négociations multilatérales, j'insiste. Cela fait plus d'un an et je souhaitais savoir s'il y a eu des avancées en la matière. Ce point a-t-il été évoqué dans certaines enceintes? Personnellement, comptez-vous mettre ce point à l'agenda lors de ce sommet de l'OTAN?

 

Le deuxième point concerne le budget. Les États membres doivent augmenter leur contribution financière au projet européen de défense. Pour mon groupe, la solution budgétaire se doit d'être européenne. Vous avez aussi évoqué la collaboration entre l'Europe et l'OTAN. Je le répète, pour nous, la solution budgétaire doit être européenne à l'heure où tous les budgets des États membres et de l'Union européenne sont sous pression.

 

Il faut se montrer attentif à ne pas réduire le budget des programmes d'investissement dans la cohésion et les matières sociales. Nous restons convaincus que le problème n'est pas celui de l'argent dépensé par les États membres dans le domaine de la Défense, mais bien celui de l'absence de mutualisation et de synergie – que nous regrettons –, tant sur le plan humain que matériel ou logistique.

 

Si l'Union européenne a pu constituer un exemple de paix et de prévention des conflits mondiaux – ce qui lui a valu un prix Nobel –, c'est aussi parce que nous avons investi dans nos systèmes de sécurité sociale et dans des standards de stabilisation sociale particulièrement élevés et contraignants. J'y insiste: cet acquis ne peut évidemment être mis en péril par le "tout au sécuritaire", lequel ne constituerait qu'une solution à court terme qui pourrait engendrer in fine de nouvelles menaces planétaires en raison d'un accroissement de la pauvreté et d'une extension des différentes discriminations. 

 

N'oublions jamais la nécessité d'impliquer la Défense, mais aussi la diplomatie et le développe­ment – bref, la stratégie 3D – dans l'approche globale de notre action. Je le rappelle fréquem­ment ici, de même qu'en commission des Relations extérieures.

 

J'aimerais donc vous entendre vous exprimer davantage sur cette thématique.

 

J'en viens brièvement aux relations entre l'Union européenne et l'OTAN. Vous avez insisté sur la nécessité d'un processus de collaboration entre ces institutions, dans le contexte d'une émancipa­tion européenne au sein de l'Organisation atlantique, où – en vue d'une approche constructive et complémentaire – la voix et les positions de l'Union européenne doivent être renforcées. De plus, le rôle de l'OTAN a évolué ces dernières années, au regard des changements internationaux. En ce sens, tout comme vous, nous souhaitons un partenariat OTAN-Union européenne très solide, mais dans lequel il convient de renforcer le rôle du Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, ainsi que celui du Parlement européen et des assemblées des États membres. 

 

L'Union européenne représente un projet politique en constante mutation ainsi qu'en perfection­nement et en approfondissement permanents. Si l'OTAN existait bien avant un quelconque embryon de Défense européenne, ses structures doivent désormais en suivre l'évolution. Selon moi, c'est le sens de l'Histoire. 

 

Dans ce contexte, nous souhaitons nous inscrire pleinement au sein de la PESCO et du Fonds européen de la Défense, notamment en matière de formation et d'achats majeurs en tenant compte aussi de nos intérêts industriels.

 

L'absence de tels critères dans le "marché du siècle" est incompréhensible pour nous. Ma collègue y reviendra.

 

Quelle est votre vision en la matière, notamment sur la nécessité de renforcer une Défense européenne, y compris sur les plans humain, stratégique et industriel au sein même de l'Alliance?

 

Pour avoir un éclairage vraiment complet, que représente l'organisation de ce sommet de l'OTAN en termes de moyens humains pour l'ensemble des services de sécurité?

 

01.05  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le premier ministre, vous avez manifestement décidé de renvoyer ma question précédente sur le remplace­ment des F-16 au ministre de la Défense. Cette question portait sur la note que ce même ministre devrait prochainement déposer au Conseil des ministres.

 

Il me semble que, vu la grande cacophonie régnant au sein de votre gouvernement concernant "le marché du siècle", il vous revient de répondre à la Chambre afin d'exposer une fois pour toutes la position officielle de votre gouvernement concernant cette procédure, le statut de l'offre de partenariat de la France ainsi que les options de prolongation de nos avions.

 

Alors que nous apprenions par la presse que la version complète de la proposition française n'aurait jamais été officiellement déposée à l'ensemble du gouvernement et que le cabinet de la Défense n'aurait jamais réellement analysé cette option, ceci a été confirmé par le ministre de la Défense en commission la semaine dernière.

 

Les dernières déclarations venant tant de votre ministre de la Défense que du président de la N-VA ont une nouvelle fois montré que vos prises de position semblaient n'engager que vous.

 

Malgré vos multiples recadrages, le président de la N-VA a ainsi une nouvelle fois exclu, la semaine passée sur les plateaux de la VRT, le Rafale et la prolongation des F-16, des options à étudier en vue du remplacement des avions de chasse. Selon lui, "l'avion de combat français Rafale n'est pas un bon plan. Il n'est pas suffisamment performant pour notre Défense. La prolongation des F-16 est exclue également: 3,4 milliards pour un appareil qui permet de ne rien faire, cela n'a aucun sens".

 

J'aimerais dès lors, monsieur le premier ministre, savoir quel est l'état actuel de la procédure de votre point de vue. Celui-ci est-il partagé par l'ensemble des membres de votre gouvernement ainsi que par l'ensemble des formations le composant? Ce dossier passera-t-il devant notre assemblée avant la décision finale? Quels seront les critères que le gouvernement retiendra pour prendre sa décision?

 

En février dernier, vous me répondiez en séance plénière: "Il n'en reste pas moins que, le moment venu, l'ensemble du dossier sera soumis au gouvernement avec les offres qui ont été introduites dans le cadre de la procédure et les différentes propositions de partenariat stratégique."

 

Qu'en est-il dès lors du statut de partenariat stratégique proposé par la France, voire d'autres options comme le prolongement de nos F-16 actuels? Votre cabinet a-t-il pu analyser l'entièreté des documents remis dans ce cadre par la France et éventuellement demander des compléments d'information?

 

01.06  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, si j'ai bien compris, vous me proposez d'aborder mon  interpellation et ensuite mes questions et commentaires relatifs au sommet de l'OTAN. Si vous le voulez bien, j'inverserai les choses car il est plus logique d'aborder le général pour ensuite en venir à cette question particulière du renouvellement de notre flotte d'avions de combat.

 

Monsieur le premier ministre, je vous remercie ainsi que l'ensemble de vos collègues de venir nous présenter au Parlement les grandes lignes de ce sommet extrêmement important. Je pense que vous serez d'accord avec moi: l'Alliance atlantique est l'alliance qui a duré le plus longtemps sur le plan militaire et de la sécurité, la plus importante et la plus efficace probablement de l'histoire humaine récente et probablement de l'histoire humaine. Nous y avons contribué et avons accueilli son siège. Durant de longues années, nous avons été un modeste mais opérationnel partenaire fiable, présent sur la plupart des situations où des questions de rétablissement de la paix ou de sécurité étaient importantes et où nous avons effectivement apporté notre contribution.

 

Président: Benoit Hellings.

Voorzitter: Benoit Hellings.

 

Nous sommes restés unis tout en réussissant à nous adapter.

 

En ce qui concerne la question de l'union de ces nations autour des enjeux de sécurité, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a fait voici quelques jours une déclaration, ce qui ne vous aura sans doute pas échappé. Je la lis: "Les relations transatlantiques sont sous une immense pression en raison des politiques du président Trump. Malheureusement, les divisions s'étendent au cas du commerce. Je pense que tout en espérant le meilleur, nous devons être prêts à préparer notre Union pour les scénarios du pire." Il s'agit d'une déclaration très forte de la part d'un responsable politique aussi éminent. Il ajoutait qu'il fallait se préparer à des difficultés peut-être plus importantes encore à l'avenir avec notre allié américain. J'aurais voulu savoir si vous partagiez cette inquiétude. Comment analysez-vous l'évolution de la situation?

 

Le président Trump a encore une fois déclaré récemment, lors d'un meeting dans le Dakota du Nord, que l'OTAN était une mauvaise alliance. Faut-il s'attendre à des difficultés très importantes concernant la stabilité de cette alliance dans les prochains mois et les prochaines années, comme semblent l'indiquer les propos du président Trump et de Donald Tusk?

 

Le deuxième élément sur lequel je souhaite vous interroger est celui des moyens. En guise d'explication ou peut-être de prétexte, le président Trump n'a plus qu'un seul mot à la bouche: I want my money back. Il veut que les pays de l'Alliance augmentent leur budget militaire pour que celui-ci représente 2 % de leur PIB. La Belgique s'y était effectivement engagée en 2014.

 

Vous indiquez que la Belgique va faire des efforts supplémentaires dans les prochaines années. Nous verrons. Votre gouvernement fait preuve d'une attitude volontariste mais il engage surtout les prochains gouvernements.

 

Aujourd'hui, la réalité ne correspond pas à un réinvestissement. Vous aviez indiqué que nous allions réinvestir à partir de 2018. Nous verrons. Nous ne sommes pas encore en décembre 2018. Mais pour ce qui est de 2017, nous avons réussi l'exploit extraordinaire d'être le seul État membre de l'OTAN à voir son budget militaire diminuer! Entre 2016 et 2017, notre budget militaire a été réduit de 26 millions d'euros. Or, nous partions déjà de très bas.

 

Notre ambassadeur auprès de l'OTAN m'a autorisé à le citer: "Nous sommes sur le plan budgétaire dans une situation catastrophique". Ce point de vue est le sien, mais aussi celui des Alliés, des autres pays partenaires de l'OTAN qui observent comment évolue notre budget de la Défense. Notre gouvernement a commis une faute dans ce dossier. Pourtant, il se plaisait à dire qu'il allait redresser la barre et réinvestir dans le domaine de la défense. Nous avons l'intention de réinvestir en cette matière, nous avons programmé des réinvestissements mais nous avons diminué nos budgets! Ces chiffres se retrouvent également dans les documents de l'OTAN. Vous vous plairez peut-être à les contester mais il s'agit là de papiers tout à fait officiels.

 

Je regrette qu'il y ait eu notamment ces questions de diminution budgétaire, mais pas seulement. En effet, nous avons sensiblement amoindri notre contribution aux opérations de maintien de la paix, aux opérations internationales et nous continuons à le faire, ce qui pose une difficulté majeure. En effet, la plupart des Alliés avaient fermé les yeux jusqu'à présent sur nos difficultés budgétaires, parce que nous étions un partenaire important et loyal en ce qui concerne les opérations militaires. Nous avions peut-être un mauvais chiffre en matière de dépenses et de budgets affectés à la Défense mais un bon chiffre en matière de risk-taking, c'est-à-dire cette capacité à être un opérateur fiable dans les opérations de sécurité internationale.

 

Comment maintenir cette ambition qui constituera surtout un objectif pour votre successeur? Je plaide pour un chemin de croissance budgétaire clair et annoncé, comme dans le domaine de la coopération par la loi, et qu'un effort soit clairement indiqué. Je plaide aussi pour qu'il soit dit clairement que nous n'arriverons jamais à ce chiffre de 2 %, que nous arriverons peut-être à ce chiffre de 1,3 %, qui représente déjà un effort considérable pour le budget belge. Il faudra clarifier les chiffres annoncés aujourd'hui. Nous sommes à 0,9 % du PIB en 2017, mais la part des pensions de nos militaires représente un chiffre substantiel. En termes opérationnels, nous sommes à un chiffre qui tourne autour de 0,6 % de notre PIB.

 

C'est la réalité, aujourd'hui, des dépenses en Défense de la Belgique et cela nous pose des difficultés importantes pour l'avenir. Monsieur le ministre, quels sont les commentaires, les discussions et des critiques que vous recevez à ce sujet? Comment la Belgique va-t-elle pouvoir continuer à être un partenaire modeste? Il ne s'agit pas d'exploser les budgets. Il s'agit simplement d'essayer de faire un peu plus, dans le même ordre de grandeur que ce que font les autres pays européens, et de le faire avec des capacités renouvelées.

 

Monsieur le ministre, ma troisième question porte sur quelques cas de pays que vous avez cités. Vous avez cité notamment la situation particulière de l'Ukraine et de la Géorgie. Vous savez que l'Ukraine est très inquiète de voir se développer le projet Nord Stream 2, qu'elle considère comme un des éléments de la guerre hybride que veut lui imposer la Russie. La Suède vient de donner son accord sur cet important pipeline. Il semblerait que seul le Danemark, aujourd'hui, doive encore prendre une décision.

 

Monsieur le ministre, quelle est la position du gouvernement belge à cet égard? Je pense que nous n'avons pas besoin de ce nouveau pipeline et qu'il est de nature à générer des tensions vives entre certains membres de l'OTAN et de l'Union européenne, et des pays qui sont candidats à l'adhésion à l'OTAN. Quelle est la position de la Belgique à cet égard?

 

En ce qui concerne l'Ukraine et la Géorgie, vous avez, et je m'en réjouis, dit que ces pays doivent pouvoir adhérer à l'OTAN, mais que la situation de sécurité ne le permettait pas aujourd'hui. Ce sont vos termes. Que cela signifie-t-il exactement? Je rappelle que nous avions ralenti les adhésions à l'OTAN parce que la Russie considérait que c'était une provocation. Entre-temps, la Russie est devenue un facteur important d'insécurité. Elle occupe illégalement trois pays: l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Elle déstabilise nos démocraties à travers la manipulation de processus électoraux.

 

Cette clause de standstill qui avait prévalu parce que nous avions un partenariat éventuel, ou en tout cas des relations particulières avec la Russie, ne me paraît plus valide. Je plaide pour que ces pays, qui craignent pour leur sécurité et leur stabilité, puissent recevoir l'appui nécessaire de la part de l'OTAN.

 

Faut-il entendre, parce qu'ils font l'objet d'une occupation illégale de la part de la Russie, qu'ils ne pourraient pas adhérer à l'OTAN? D'une certaine manière, ce serait alors un feu vert donné à la Russie qui, tant qu'elle occupe ces pays, pourra se prémunir du fait que l'OTAN les considère comme des candidats potentiels.

 

La Turquie pose également question. Vous avez rappelé à plusieurs reprises que l'OTAN était une communauté de valeurs et que nous défendions la démocratie et les libertés fondamentales. On est très loin de cela aujourd'hui en Turquie. Qui plus est, ce pays a illégalement envahi un pays voisin et a donc violé la charte des Nations Unies et le droit international. En outre, il achète ses armes à la Russie. Quel est aujourd'hui l'état des discussions concernant ce pays membre bien particulier, dont la situation reste fragile et pourrait se compliquer?

 

La Syrie – que vous n'avez quasiment pas mentionnée – reste un échec important pour la question de la sécurité en Europe. On a tendance à penser que ce conflit est résolu mais le pays connaît encore de très graves difficultés, l'État islamique n'est pas encore totalement battu. Il y a un dictateur à la tête de la Syrie. Il y a des millions de réfugiés qui ont fui vers nos pays, avec toutes les difficultés que nous connaissons. Je m'inquiète de voir que l'OTAN ne se sent pas tellement concerné par cette question. Je n'ai pas entendu qu'il y avait des développements importants au plan politique en ce qui concerne la Syrie. Cette situation sera-t-elle être discutée pendant vos débats?

 

Je reviens sur la question du remplacement de nos avions de combat. Il y a eu un nouvel épisode! Votre ministre de la Défense m'affirmait il y a quelques jours qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de l'offre française parce que les Français ne souhaitaient pas la lui donner. Il m'a dit qu'il avait contacté les Français mais qu'il n'avait pas réussi à obtenir cette offre.

 

Aujourd'hui, nous apprenons que ce n'est pas le cas! Le ministre de la Défense ne souhaite pas analyser cette offre pour des raisons de confidentialité ou, du moins, pour des raisons différentes de ce qui nous a été expliqué.

 

Dans cette affaire, la confiance est gravement abîmée entre le gouvernement français et votre ministre. J'aimerais savoir comment vous allez sérieusement et sereinement analyser toutes les possibilités. Il ne s'agit pas d'en privilégier une par rapport à l'autre mais de vérifier calmement les offres qui correspondent à nos enjeux stratégiques, militaires, industriels et budgétaires. Je souhaite que cela se fasse sérieusement, en évitant les questions d'ego ou autres, totalement anecdotiques.

 

01.07  Dirk Van der Maelen (sp.a): Wie is nu eigenlijk de chef in de regering? Wat heeft de regering beslist? Is ze echt bezig met de uitvoering van wat ze op 15 juni beslist heeft? Hoe ver staat het met de beloofde transparantie van de eerste minister in het dossier?

 

Collega's, ik heb geen hoge pet op van de manier waarop minister Vandeput het dossier behandeld heeft tot 14 juni. Na 15 juni zagen we dan een kakofonie, die nog nooit eerder was vertoond in het belangrijkste aankoopdossier van de komende decennia. Het betreft 15 miljard euro over een periode van 40 jaar.

 

Premier, ik zit hier al bijna 30 jaar en ik moet u zeggen dat ik wagenziek werd, toen ik alle slaloms zag na uw beslissing op de Ministerraad van 15 juni. Daar hebt u twee dingen aangekondigd. Het eerste wat u beloofde, was een minutieus onderzoek. Het tweede wat u beloofde, was dat er drie pistes op tafel zouden liggen, namelijk de piste van de aankoop binnen de procedure, de piste van de aankoop buiten de procedure met de Rafale en de levensduurverlenging.

 

Ik dacht dat de zaak rond was, want als de eerste minister een dossier naar zich toetrekt en er een Chefsache van maakt, verwacht men, zoals in elk normaal land, klaarheid en duidelijkheid. Over de Rafale zei uw minister van Defensie echter dat dit voorstel totaal buiten de procedure lag en geen optie was. U roept hem ter orde en hij gaat weer in de lijn staan van de regering. Vervolgens zegt de schaduwpremier, de grote baas van Antwerpen, op 24 juni in De Zevende Dag dat de Rafale uitgesloten is, omdat het toestel niets kan en dat we in Europa luchtvaarttechnologisch mijlenver achter op de VS lopen. Dat is de zoveelste hint dat de N-VA niets anders dan de F-35 wil. Het is nog niet gedaan. Op 27 juni wordt de minister van Defensie hier ondervraagd en wat zegt hij? Tegenover het beloofde minutieus onderzoek stelt hij dat hij het voorstel betreffende de Rafale zal onderzoeken op basis van de brief en de 35 slides waarover hij al beschikt, en dat hij het onderzoek naar de levensduurverlenging al heeft gedaan, waarvoor hij in de Kamer cijfers heeft gegeven.

 

Mijn vraag aan u, mijnheer de eerste minister, is of u de baas bent in de regering? Bent u het, die beslist of de drie denksporen minutieus onderzocht worden? Zo ja, dan zal het onderzoek toch meer zijn dan wat de minister van Defensie hier vorige week heeft aangekondigd? Dan zal dat onderzoek toch gebaseerd zijn op het volledige dossier van de Rafale?

 

Bovendien mag ik toch hopen dat het onderzoek naar de levensduurverlenging van de F-16 uitgebreider is dan de studies en de cijfers die hij heeft rondgestrooid. Zijn interkabinettennota in 2015 sprak van een kostprijs voor de verlenging van de levensduur van 2,1 miljard euro. Hier heeft hij een paar weken geleden gezegd dat die 271 miljoen euro was. Harold Van Pee, het hoofd van het Air Combat Capability Program (ACCaP), heeft in de commissie gezegd dat zes jaar langer vliegen met de F-16 een besparing van 30 miljoen euro per jaar opbrengt of 180 miljoen euro op zes jaar. Dat is al wat anders dan 271 miljoen euro. Op basis van cijfers van de Amerikaanse Rekenkamer kunnen we bewijzen dat de besparing per jaar 150 miljoen euro is, vermenig­vuldigd met zes is dat 900 miljoen euro.

 

Mijnheer de eerste minister, u zult toch niet accepteren dat de studie van uw minister van Defensie, die tegengesproken wordt door het hoofd van ACCaP en door cijfers van de Ameri­kaanse Rekenkamer, het uitgangspunt voor de evaluatie wordt? Vindt u het niet absoluut noodzakelijk dat externe onafhankelijke experts de denksporen en alle manipulaties in het dossier onderzoeken. (Rumoer)

 

Er moet duidelijkheid komen over de uiteen­lopende cijfers, namelijk plus 2,1 miljard van de minister van Defensie en min 900 miljoen euro van de Amerikaanse Rekenkamer, en die zal de studie van de minister van Defensie zeker niet brengen.

 

Voor mijn derde en laatste vraag verwijs ik naar wat u in de plenaire vergadering op 22 maart hebt verklaard, mijnheer de eerste minister, namelijk dat het Parlement recht heeft op alle betrouwbare informatie, in volle transparantie. Mijnheer de eerste minister, wanneer zult u ons het door u op 15 juni na de Ministerraad beloofde minutieuze onderzoek van de drie pistes voorleggen, tenminste als u nog chef bent van uw regering?

 

Wat de NAVO betreft, toen ik u drieën zag zitten, dacht ik aan de drie bekende beeldjes. Is de regering blind, is de regering doof of durft de regering niet te spreken over de olifant in de kamer.

 

Mijnheer de eerste minister, als ik u zo beluis­terde, leek de NAVO-vergadering business as usual, een normale NAVO-vergadering, maar de olifant in de kamer is de heer Trump. Is de regering ziende blind of durft ze niet te zeggen dat de heer Trump bezig is om de wereldorde die door de VS zelf is opgezet na de Tweede Wereldoorlog en waarin de NAVO een bouwsteen is, kapot te schieten, terwijl de Europeanen en u als eerste minister een Europese veiligheidsstrategie hebben goedgekeurd die gebaseerd is op global governance en effectief multilateralisme? Wij in Europa hebben dat nodig, maar onze partner uit de VS schiet die multilaterale orde kapot. Voor Trump is het duidelijk. Hij heeft alleen oog voor de Amerikaanse belangen. Het is alleen America first. Slechter nog, hij heeft lak aan de belangen van zijn partners, hij heeft lak aan de belangen van Europa. Hij start een handelsoorlog. Hij blaast het klimaatakkoord van Parijs op. Hij speelt met vuur in het Midden-Oosten, een kruitvat waarvan elke persoon met politiek gezond verstand inziet dat men op zoek moet gaan naar stabilisatie. Maar de heer Trump gaat op zoek naar de confrontatie! Hij geeft blanco cheques aan de heer Netanyahu, hij geeft voor miljarden aan wapens aan Saoedi-Arabië, allemaal met de boodschap om de confrontatie met Iran te zoeken. Premier, wie zal de gevolgen dragen wanneer het Midden-Oosten in brand staat? Dat zijn niet de Verenigde Staten, maar de Europeanen. Hij houdt nul komma nul procent rekening met onze belangen.

 

Het kernwoord van zijn veiligheidsstrategie – u moet ze er maar eens op nalezen – is competitie met China en met Rusland. Hij wil ze militair overtroeven: hij heeft de grootste verhoging van het defensiebudget in de Verenigde Staten laten goedkeuren en eist nu dat wij, Europeanen, zullen volgen en allemaal meer geld in het laatje brengen. Zullen wij dat doen, premier? Zullen wij zelf een beleid financieren waarvan we weten dat wij daarbij zelf de grootste risico's lopen? Daarom ben ik geschokt door de inleiding daarstraks: business as usual.

 

Het is duidelijk, premier, dat het moment van de waarheid is aangebroken. Ik wil de NAVO niet opblazen, maar het uitgeleefde 70-jarige huwelijk van Europeanen en Amerikanen in de NAVO, kan zo niet voortduren. We moeten een LAT-relatie krijgen: living apart together. Het kan niet dat wij de Verenigde Staten blind volgen in het beleid dat zij ons via de NAVO willen opleggen. Wij hebben de verdomde plicht tegenover de meer dan 500 miljoen Europeanen om te denken aan onze eigen belangen. Ik betreur dat daar te weinig werk van wordt gemaakt.

 

Mijn vraag aan u en aan de minister van Buiten­landse Zaken is of het met de NAVO inderdaad business as usual is? Denkt u niet dat het moment is gekomen om onze conclusies te trekken en te verklaren dat wij de Verenigde Staten niet altijd zullen blijven volgen?

 

Enerzijds, zullen er momenten zijn waarop wij u niet zullen volgen als dat ingaat tegen onze belangen. Anderzijds, willen wij een militaire structuur waarin Europa zelf over de capaciteit beschikt om autonoom op te treden en niet meer de situatie beleven zoals nu, waarin wij nog altijd afhankelijk zijn van Amerikaanse militaire steun, wat ongetwijfeld onderdeel is van een doel­bewuste politiek.

 

Voorzitter: Dirk Van der Maelen.

Président: Dirk Van der Maelen.

 

01.08  Karolien Grosemans (N-VA): Premier, ik heb slechts twee vragen inzake het project ter vervan­ging van de F-16's.

 

In de commissie Defensie heeft de bevoegde minister ons meermaals bevestigd dat de enige formele correspondentie die hij van de Franse minister van Defensie ontvangen heeft, een brief is van enkele bladzijden van begin september vorig jaar. Kunt u ons bevestigen dat de regering geen andere formele voorstellen gekregen heeft van de Franse autoriteiten? Mocht dit toch het geval zijn, welk lid van de regering heeft dan dat voorstel ontvangen? Wat is de inhoud?

 

Ten tweede, hebt u inmiddels alle elementen ontvangen om een beslissing op regeringsniveau voor te bereiden? Zo niet, welke elementen ontbreken nog om de overheidsopdracht af te ronden die door de regering werd opgestart?

 

01.09  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, j'ai entendu votre exposé sur la vision que la Belgique défendra lors de ce sommet de l'OTAN. Cela ne me rassure pas. En effet, les temps sont graves au niveau des tensions mondiales; et vous avez l'air de ne pas intégrer le fait que les États-Unis, principale composante de l'OTAN au niveau militaire, sont résolument en train de changer leur stratégie politique et militaire dans le monde. Ils multiplient les déclarations agressives à l'encontre de pays souverains. Je parle par exemple de l'Iran, pays important dans l'équilibre de cette région du monde. Je ne vous ai pas entendu dire que, pour la Belgique, il était hors de question que l'OTAN s'engage dans un processus de muscula­tion dans cette région, afin d'alimenter la tension que le président Trump voudrait y établir.

 

Monsieur le premier ministre, allez-vous plaider lors de ce sommet de l'OTAN pour une rupture entre les pays européens, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, et pour une interdiction que l'OTAN se mêle des questions qui agitent aujourd'hui le Moyen-Orient?

 

Ma deuxième question porte sur l'argent. Nous savons que le président Trump vous a envoyé une lettre, qui paraît-il ne vous a pas impressionné. Au-delà des formules, s'y trouve une demande très claire du président Trump de savoir si la Belgique va s'engager à dépenser 2 % de son PIB pour les dépenses militaires. C'est énorme! Quand on voit ce que vous justifiez comme coupes sociales pour moins que cela en Belgique: les coupes dans le budget des pensions, dans les allocations sociales, les mesures d'austérité que vous justifiez parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Mais, si c'est pour un budget militaire, il n'y a pas de problème!

 

Êtes-vous d'accord avec cette revendication de 2 % de la part de Trump? Ou bien allez-vous lui répondre, aujourd'hui par le biais de cette commission, qu'il n'a rien à dire à la Belgique et que nous n'allons pas nous engager à dépenser ces 2 %? Il faut apporter une réponse politique, monsieur le premier ministre. Si tous les pays membres de l'OTAN s'y engageaient, cela coûterait 119 milliards d'euros. Vu la situation socialement pénible sur le continent européen, cette question mérite une réponse très claire.

 

Mijn derde punt gaat over het dossier van de F-16's en de link met de NAVO-top.

 

U heeft gezegd dat er een onafhankelijk onder­zoek zal plaatsvinden naar de verschillende opties, waaronder ook de optie van de Franse Rafale. Een paar dagen later zegt de eigenlijke eerste minister van dit land, de heer De Wever: "We gaan de Rafale-vliegtuigen niet eens bestuderen. Dat voorstel houdt geen steek". Het is overduidelijk dat de heer De Wever die politieke stelling ingenomen heeft omdat de NAVO-top eraan komt en de heer Trump eist dat België, dat nog geen 2 % van het budget haalt, toch een grote investering zal doen in de F-35. De NAVO-top zal trouwens gaan over de modernisering van de nucleaire wapens, met name de B-61 kernwapens die enkel kunnen gedragen worden door de F-35.

 

La capacité nucléaire de l'OTAN va donc être modernisée, notamment pour les bombes 61-12 qui, justement, ne peuvent être transportées que par le F-35.

 

Monsieur le premier ministre, qui a raison dans votre gouvernement? Il faudrait que nous soyons cohérents au sommet de l'OTAN! Va-t-on étudier l'option du Rafale ou va-t-on dire à M. Trump de se rassurer parce que, même si nous n'atteignons pas encore nos 2 %, nous allons investir de manière majeure dans les nouveaux F-35? Et ce sommet de l'OTAN sera tout à fait brillant!

 

Le quatrième point qui me semble important est celui de la stratégie globale de l'OTAN. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN s'était engagée à ne pas s'étendre vers l'Est. L'OTAN avait assuré aux pays de l'Est ne pas vouloir de nouvelle guerre froide. Un engagement fort avait été pris envers les autorités russes à l'époque. Il n'a pas été respecté. La Pologne, la Bulgarie, les pays baltes, tous ces pays ont été incorporés dans l'OTAN, non seulement officiellement mais également sur le plan militaire. Nous avons récemment assisté au transfert de plus ou moins 2 000 engins militaires américains dans les pays baltes.

 

Monsieur le premier ministre, quelle stratégie allez-vous défendre pour l'OTAN? Va-t-on continuer à gonfler les muscles et à envoyer des troupes en direction de la Russie? Ou va-t-on plutôt plaider en faveur d'une désescalade? Va-t-on plaider pour que les pays de l'Est soient plus neutres, pour éviter une confrontation militaire avec la Russie?

 

Dans une émission, je vous ai entendu parler de l'influence de la Russie dans la région. Vous avez raison, et c'est inacceptable. Mais reconnaissons tout de même que l'intrusion des États-Unis et de l'Europe dans la région, ce n'est pas rien! Il suffit de voir le nombre de Radio Free Europe. La Russie n'a pas apporté en Occident le quart du cinquième du nombre d'émissions que l'Occident a apporté là-bas. Il n'y a pas de comparaison possible. Arrêtons cette hypocrisie! Je ne vais quand même pas devoir rappeler ici le nombre d'interventions occidentales dans des pays souverains? L'Irak, la Libye, l'Afghanistan, les pays africains, la République démocratique du Congo (pendant 50 ou 60 ans) … Si l'Europe et les États-Unis ont bien une tradition diplomatico-militaire et géopolitique, c'est celle d'intervenir dans les affaires intérieures des autres pays.

 

Les services secrets les plus puissants dans le monde sont présents dans plus ou moins tous les pays du monde. Les États-Unis le sont même dans un pays sur deux par le biais de bases militaires.

 

Je suis d'accord avec le fait qu'il faut une désescalade. Mais si nous parlons de non-intrusion dans les affaires intérieures des pays, ce qui est normalement un sujet à la charge de l'ONU, nous devons citer les intrusions multiples des pays de l'OTAN dans les affaires intérieures des autres pays.

 

Cinquième point. Quel est votre bilan de l'interven­tion en Libye? Un débat doit quand même être tenu sur cette question. La Belgique pourrait reconnaître qu'elle s'est majestueusement plantée là-bas. J'ai entendu du côté de la France, à demi-mots, que "c'est vrai, ce n'était peut-être pas la meilleure". Chers collègues, mais dites-le que c'est un échec patent, une erreur d'avoir voté au Parlement fédéral, à la quasi-unanimité, les bombardements! Dites-le, de telle manière que notre premier ministre ait le moratoire pour dire au sommet de l'OTAN que c'est un scandale et que nous nous sommes complètement trompés dans notre intervention! Mais je n'entends pas de tels propos dans notre assemblée.

 

Monsieur le premier ministre, allez-vous revenir sur la stratégie globale de l'OTAN qui n'est pas basée sur la défense mais sur l'attaque? Cette question est primordiale. Nous sommes passés dans une phase très agressive de l'OTAN, pas du tout axée sur la défense de notre territoire, mais plutôt sur l'attaque dans d'autres territoires. Cette discussion stratégique est importante et cette importance augmentera dans les mois et les années à venir avec des dangers de guerre vers l'Iran. Ce danger est très grand si nous nous laissons entraîner par la politique de M. Trump. Derrière l'Iran se trouvent les intérêts chinois. Les États-Unis d'Amérique ont leur stratégie d'encerclement de la Chine d'un point de vue commercial. Mais la guerre commerciale est toujours un prélude à une guerre militaire. J'espère que la politique européenne ne soutiendra pas ces visées de la politique américaine.

 

La Belgique doit prendre une position forte lors du sommet, refuser cette surenchère à outrance du président Trump et aller vers un monde multipolaire, plus garant de la paix que les propositions actuelles des États-Unis d'Amérique et donc de l'OTAN.

 

01.10  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, le secrétaire général de l'OTAN, fin juin, a invité la Belgique à prendre, enfin, une décision concernant les investissements dans les nouveaux avions de chasse.

 

Vous avez laissé entendre que vous ne vouliez pas vous enfermer dans le délai d'un ultimatum lié à la tenue du sommet de l'OTAN au motif, semble-t-il, que les procédures exigeaient que la décision ne puisse pas intervenir dans ce délai mais plus particulièrement en octobre prochain, au terme de la période de validité des offres.

 

Vous avez rappelé, et je considère que ce propos l'emporte sur tout autre propos entendu au sein de votre majorité, que le gouvernement s'est engagé, d'après Belga, "à lancer une procédure pour le remplacement des F-16 avec la mise au point d'un groupe de travail d'experts qui devra analyser les trois différentes possibilités qui seront délibérées par l'exécutif. Ces experts se pencheront sur les arguments en faveur d'une prolongation des F-16 actuels, sur les offres introduites dans le cadre de l'appel d'offres, mais aussi sur la proposition du gouvernement français pour un partenariat stratégique avec la participation de l'Allemagne".

 

Il est incontestable que la proposition faite par le gouvernement français et son président ne répond pas au cadre juridique actuellement fixé par le gouvernement. Dès lors, mettre cette proposition sur le même pied que les autres revient à accepter un biais. En réalité, c'est une proposition avant tout de choix politique.

 

Le dernier sommet européen rappelait encore dans ses conclusions la nécessité d'accroître la capacité d'investissement et l'affirmation d'une défense européenne. Il n'y aura pas de défense européenne s'il n'existe pas un développement d'une industrie militaire en Europe, d'un investissement propre, s'il n'y a pas le choix d'un armement européen, s'il n'y a pas la volonté de se doter demain de la technologie européenne qui donne la capacité à l'Union européenne d'avoir une autonomie pour sa défense. Ce qui me semble une nécessité de plus en plus évidente au regard de certaines évolutions géopolitiques.

 

Je vous pose une seule question, monsieur le premier ministre. Voulons-nous affirmer une préférence européenne, ce qui, pour mon parti, l'emporte sur d'autres considérations, que celles-ci soient purement économiques, budgétaires ou opérationnelles? Par ailleurs, une forte controverse existe sur l'opérationnalité du F-35. Ne faut-il dès lors pas considérer que votre gouvernement doit accepter de tenir un débat préalable sur la nécessité de poursuivre ou non la procédure en cours? Estimez-vous qu'à un moment donné, ce débat aura lieu, ou est-il définitivement exclu? En effet, un partenaire de votre majorité l'exclut formellement.

 

Personnellement, je fais crédit à vos propos. Je ne suis pas de ceux qui se laissent impressionner par les chantages d'un partenaire de la majorité. Mais nous devrons alors avoir l'assurance que vous acceptez de tenir ce débat préalablement à la poursuite de la procédure en cours. Autrement dit, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan, ni comparer le partenariat français avec l'analyse des offres remises dans le cadre de l'appel d'offres. C'est juridiquement incompatible et politiquement inefficace.

 

Je voudrais m'assurer, monsieur le premier ministre, qu'un débat préalable aura lieu sur la nécessité de construire un armement européen. En cela, l'offre française répond peut-être à des objectifs que le sommet européen a encore rappelés récemment.

 

01.11  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de premier, heren ministers, ik excuseer mij voor mijn laattijdig aankomen, maar ik had nog een en ander te bespreken in de commissie voor de Infrastructuur. Ik heb de toelichting dus gemist.

 

Volgende week is er een belangrijke NAVO-top van staatshoofden en regeringsleiders. Het belang van die top kan niet genoeg onderstreept worden gelet op de internationale actualiteit en de dossiers, die daar op tafel zullen komen.

 

Om met de deur in huis te vallen, mijnheer de eerste minister, de Amerikaanse president heeft u een brief gestuurd waarin hij ons land vraagt om de beslissing van de NAVO-top in Wales in 2014 om in het kader van burden sharing 2 % van het bbp te besteden aan defensie, uit te voeren. België heeft de voorbije jaren toch een aantal inspanningen geleverd in die richting, waardoor wij nu aan een percentage zitten van 0,91 %, inclusief de pensioenen. Daarmee zitten wij natuurlijk nog ver af van de 2 %.

 

Mijnheer de premier, ik heb hierover een aantal vragen.

 

Ten eerste, kunt u misschien kort toelichten wat er in de brief van president Trump aan ons land staat? Wat is uw reactie daarop?

 

Ten tweede, wat zal het antwoord van België zijn op de NAVO-top met betrekking tot de thematiek van burden sharing? Het gaat niet alleen over de 2 %, maar ook over belangrijke investeringen in defensiematerieel.

 

Zo komen we dan bij het dossier van de vervan­ging van de F-16. Dat dossier werd in de voorbije weken en maanden steeds gekoppeld aan de NAVO-top. Ik wil hier echter heel duidelijk stellen dat een beslissing over de F-16 onterecht aan de NAVO-top wordt gekoppeld. De NAVO-top is nooit een deadline geweest voor de afronding van het F-16-dossier. Ongetwijfeld hebben de collega's er al op gewezen dat uw regering op 15 juni een nieuwe tijdlijn heeft uitgetekend. Daarbij stelt u de deadline voor de beslissing rond de vervanging van de F-16's uit tot midden oktober, in plaats van volgende week. Voorts stelt u drie acties voorop. Ten eerste, zult u de offertes van de twee kandidaten bekijken. Ten tweede, zult u de mogelijk­heden rond een mogelijke verlenging onderzoeken. Ten derde, hebt u aan de Fransen meer informatie over hun voorstel gevraagd.

 

Op 22 juni heeft de minister van Defensie in De Morgen verklaard dat het Franse voorstel buiten de procedure valt – ik citeer: "Je kan niet doen alsof de Fransen in de procedure zitten. De regering kan niet zomaar nieuwe spelregels uitvinden". Dat is, meen ik, een juiste vaststelling van de minister van Defensie. Twee dagen later hebben wij samen met heel wat collega's, in De Zevende Dag, N-VA-voorzitter Bart De Wever horen zeggen dat de keuze voor de Rafale, volgens hem een toestel dat niets kan, uitgesloten is. Wat doet u dan met de beslissing van 15 juni?

 

Hoe moeten wij de reactie van de voorzitter van een regeringspartij inschatten? U staat aan het hoofd van de regering. U bent eerste minister. Ik ga ervan uit dat er rekening wordt gehouden met uw uitspraak van 15 juni dat er drie elementen zullen meegenomen worden in de finale beslis­sing. Ik vind het dan, op zijn zachtst gezegd, heel opmerkelijk dat een voorzitter van een regerings­partij uw statement onderuithaalt.

 

Mijnheer de eerste minister, ik had op dat vlak graag verduidelijking gekregen van u. Wat zal er gebeuren met het aanbod van Rafale in het kader van de vervanging van de F-16's?

 

Mijnheer de eerste minister, dan kom ik aan mijn volgend punt, namelijk over de capabilities en de commitments.

 

U hebt vorige week het nieuwe gebouw voor de NAVO-zetel geopend. Welke engagementen zal België de komende maanden en jaren nemen in NAVO-verband? Mogen wij op dat vlak nieuwe zaken verwachten? Cybernetics is sinds 2016 een nieuw operatiedomein voor de NAVO, naast land, lucht en zee. Mijnheer de eerste minister en mijnheer de minister van Defensie, kunt u wat toelichting geven bij het belang van de NAVO bij cyberveiligheid? In welke mate zal België in dat verband engagementen opnemen? Kunt u ook toelichten hoe België zich houdt aan de cyber defence pledge uit 2016 om cyberveiligheid prioritair te maken in onze cyberdefensie?

 

De Europese Unie zal zich de komende jaren alsmaar meer manifesteren op het gebied van defensie. Wij hebben vanochtend in de commissie voor de Landsverdediging een voorstel van resolutie met betrekking tot de uitbouw van een Europese defensie besproken. Hoe schat u de dynamiek in van enerzijds de NAVO en anderzijds de Europese Unie? Zal die op termijn leiden tot verdeeldheid binnen de Europese Unie en binnen de NAVO? Immers, bij de NAVO ontwikkelt zich een groep EU-NAVO-landen. Verwacht u daar een zeker spanningsveld?

 

Hoe kunnen wij als België met de hoofdzetels van de NAVO en van de Europese Unie daar een verbindende rol in spelen?

 

01.12  Vincent Van Peteghem (CD&V): Er zijn al heel veel vragen gesteld, ik zal dus niet herhalen wat al gezegd is.

 

We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat onze trans-Atlantische relaties vandaag heel sterk onder druk staan en op de proef worden gesteld. Recente ervaringen met president Trump tijdens internationale ontmoetingen hebben heel vaak aangetoond dat de Verenigde Staten een eigen koers trachten te varen. Er was de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs en uit de nucleaire deal met Iran. Daarnaast was er de beslissing om de slotverklaring van de G7 niet te ondertekenen en er waren de verhoogde importtarieven. Het houdt eigenlijk niet op. Dat zorgt er natuurlijk voor dat onze relatie met Amerika en met de NAVO er niet eenvoudiger op wordt. We worden immers geconfronteerd met een zeer veranderende en onvoorspelbare veiligheids­situatie. Als we aan de veiligheid van Europa denken, dan hebben we daar een sterke NAVO voor nodig. Een sterke NAVO is alleen maar mogelijk met een stabiele en stevige trans-Atlantische relatie met de Verenigde Staten.

 

Zal die trans-Atlantische relatie binnen die veiligheids­context op de komende NAVO-top bevestigd worden? Veiligheid is immers de hoofddoelstelling van dat bondgenootschap. Het is belangrijk om dat op die top nogmaals te bevestigen.

 

Een tweede belangrijk element is de relatie tussen de NAVO en Rusland. Die relatie blijft gespannen. Rusland blijft mobiliseren aan de oostelijke en zuidelijke grenzen van de NAVO en besliste onlangs zelfs om het dual capable raketsysteem in Kaliningrad te plaatsen. Er is ook nog geen politieke oplossing voor Oost-Oekraïne. Op de vorige NAVO-top in Warschau werd beslist om in de relatie met Rusland te focussen op enerzijds dialoog en anderzijds geloofwaardige afschrikking.

 

Gelukkig is er nu weer een dialoog opgestart. Onlangs werden er onder andere in de NAVO/Rusland-Raad op 31 mei eindelijk opnieuw gesprekken gevoerd op ambassadeurniveau. Wat waren de resultaten van die ontmoetingen? Heeft ons land daarin ook een rol gespeeld?

 

Er is ook sprake van de uitbreiding van de NAVO in de richting van de landen Georgië, Macedonië, Bosnië en Herzegovina. Wat is uw perspectief over dat lidmaatschap? Welke positie zal ons land innemen om die nieuwe leden aan de oostflank van het bondgenootschap op te nemen?

 

01.13  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je tiens à remercier le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense pour leur présence.

 

Il s'agit d'un dossier fondamental, bien au-delà de la problématique du sommet de l'OTAN qui aura lieu prochainement. Mon collègue, Richard Miller, évoquera plus particulièrement la problématique de nos relations avec la Russie.

 

Messieurs les ministres, lors du prochain sommet, j'imagine que la première chose que vous devrez faire, c'est convaincre le président américain de toute l'utilité de l'OTAN. En effet, aujourd'hui, des signaux sont lancés qui mettent en doute, dans le chef du président Trump, la crédibilité de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'ALÉNA et, finalement, de beaucoup d'accords que les États-Unis eux-mêmes ont initiés, acceptés ou avalisés depuis de très nombreuses années.

 

C'est une opportunité pour l'Europe, car celle-ci a toujours progressé quand elle était en difficulté. On l'a vu à l'époque du mur de Berlin et du rideau de fer. Ce sont les moments où l'Europe a avancé le plus. Il ne s'agit évidemment pas de se désolidariser de l'Alliance Atlantique, que du contraire. Je pense que, quand on dresse un tableau réaliste, la protection des États-Unis est, plus que jamais, nécessaire dans un monde qui, contrairement à ce qui a été dit par mon éminent collègue Hedebouw, n'est pas unipolaire. Il est d'ores et déjà multipolaire aujourd'hui, avec de grandes puissances, telles que la Chine, l'Inde, le Brésil et autres qui sont en train de monter en puissance et qui prennent une part de plus en plus importante dans le forum international.

 

Comme vous l'avez signalé, monsieur le ministre, c'est un moment où l'Europe doit prendre le taureau par les cornes pour sa propre Défense et pour l'unification de sa Défense. Malheureuse­ment, comme le ministre de la Défense l'a signalé au moment où plusieurs députés l'ont interrogé sur la problématique de l'hélicoptère européen, actuellement, de par la manière dont on fonc­tionne, on n'a pas une version de cet hélicoptère mais bien 24 ou 27. C'est complètement aberrant! Le ministre avait, par ailleurs, souligné qu'il faudrait notamment aussi que la formation des officiers soit unifiée le plus possible, de manière à avoir non seulement une formation mais aussi une mentalité européenne en matière de Défense. Il faut que notre Défense européenne ait une certaine crédibilité. Or, nous sommes malheureusement loin du compte. Malgré les crédits octroyés au sein de l'Union européenne pour favoriser une unification de l'armement européen, bien des années seront encore nécessaires.

 

Pour revenir à la problématique de M. Trump, je pense qu'il faudra le convaincre, le convaincre et encore le convaincre. Je crois que c'est possible. Il suffit de voir ce qu'il s'est passé avec la Corée. Finalement après un "non" catégorique de M. Trump et de quasi-menaces de guerre entre les États-Unis et la Corée, il y a quelques mois encore, nous sommes aujourd'hui dans une autre configuration.

 

Au-delà des États-Unis, l'OTAN elle-même, pose des questions non pas en termes d'attractivité,- elle n'a jamais été aussi attirante pour des candidats de plus en plus nombreux - mais par le fait que, au sein même de l'OTAN, certains pays adoptent des comportements que l'on peut qualifier d'inacceptables. Prenons l'exemple de la Turquie! Voir un pays membre de l'OTAN s'allier à la Russie pour envahir le Nord de la Syrie, avouez que c'est plutôt hallucinant! Cela s'est produit alors qu'il y avait eu un conflit entre la Turquie et la Russie à propos d'un avion, on s'en souvient. Il serait temps, peut-être à la lueur de l'élection qui est maintenant terminée et qui s'est déroulée dans les conditions difficiles que l'on connaît en Turquie, de remettre les aiguilles à l'heure vis-à-vis du partenaire turc, sans parler des problèmes de droits de l'homme.

 

Pour ce qui est du plan budgétaire, j'ai entendu des choses extrêmement contradictoires ici. J'ai entendu des personnes dire qu'il fallait faire plus et d'autres qu'il fallait, au contraire, faire moins et passer à un monde multipolaire, pacifique, etc. Moi, je vois, là-derrière, les grandes dents de quelques puissances mais vous n'êtes pas obligés de partager mon opinion. Ce qui m'étonne, c'est que d'aucuns critiquent une certaine progression de l'effort budgétaire que nous allons consentir dans les prochaines années. En effet, nous avançons à notre rythme. Ces personnes oublient peut-être que c'est en septembre 2014 qu'un certain premier ministre a pris des engagements très fermes au Pays de Galles. Il faudrait donc suivre la logique de ce qui a été décidé en son temps.

 

J'aimerais encore vous poser quelques petites questions. Je pense tout d'abord à l'Afghanistan et à l'opération "Resolute Support", à laquelle 3 000 formateurs supplémentaires ont été affectés. Des négociations ont ainsi débuté pour le financement des forces afghanes au cours de la période 2020-2024. L'objectif est toujours de démontrer aux Talibans qu'ils ne peuvent gagner militairement et qu'un processus politique de négociation est nécessaire. Un consensus a-t-il été réuni au sein de l'OTAN, tant sur le plan de décision, du financement que de l'orientation à prendre?

 

De même, j'aimerais vous interroger sur la coopération avec l'Union européenne. Un total de 74 domaines de coopération a été défini, incluant notamment la lutte contre les cyberattaques. Je me suis rendu récemment en Lituanie avec une délégation parlementaire. Nous y avons rencontré des responsables de l'OTAN, qui nous ont bien rappelé à quel point les cyberattaques contre ce pays et d'autres sont constantes.

 

Quand M. Hedebouw m'expliquait tout à l'heure que les États-Unis et l'OTAN représenteraient les seules menaces, cela m'a fait un peu rire. En effet, les forces russes n'hésitent pas à pénétrer en territoires letton et lituanien. Heureusement que les forces européennes et américaines sont présentes pour empêcher une véritable incursion! Que je sache, un pays neutre tel que la Suède, laquelle est dirigée par une coalition socialiste et écolo - donc tout à faire sûre, j'imagine, au regard de certains -, n'hésite pas rétablir le service militaire, à organiser des services de défense collective et civique ou encore à remilitariser son île principale, située entre la Suède et les pays baltes. Cela démontre bien que des inquiétudes s'expriment.

 

J'en terminerai là pour l'instant.

 

En tout cas, monsieur le premier ministre et messieurs les ministres, je tiens à vous remercier pour toute l'attention que vous portez à ces dossiers fondamentaux.

 

01.14  Tim Vandenput (Open Vld): Vorig jaar was er al een NAVO-bijeenkomst in Brussel naar aanleiding van de opening van het NAVO-gebouw. Daar heeft de Amerikaanse president de Europese leiders toch wel onbeschoft aangesproken over de bijdrage van de Europese landen aan de NAVO. Dat was een ongepast en gênant moment en ik hoop dat het volgende week niet meer gebeurt.

 

De regering heeft een brief van de Amerikaanse president ontvangen. De vraag is al gesteld door de heer Yüksel: heeft de regering al officieel geantwoord? Zo ja, wat is de inhoud van dat antwoord?

 

Zal u volgende week een bilateraal contact hebben met de Amerikaanse president? Ik heb u die hint al gegeven in de plenaire vergadering. Het is misschien opportuun dat u na Merkel en Macron eens één-op-één met hem spreekt. Als dat mogelijk is, welke boodschap zult u hem meegeven?

 

Na de NAVO-top en na de WK-finale waarin België hopelijk speelt, zal president Trump president Poetin ontmoeten in Helsinki. Wordt er volgende week op de NAVO-top geprobeerd om het Amerikaanse en het NAVO-standpunt te synchroniseren? Of spreekt de Amerikaanse president niet als NAVO-lid als hij Poetin zal ontmoeten?

 

01.15  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, j'ai quatre questions à poser.

 

Première question. À Varsovie, l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, la question de la survie ou de la persistance des armes nucléaires tactiques est apparue dans les conclusions du sommet. C'était une première.

 

Qu'est-il prévu pour le sommet par rapport à ces armes tactiques? Des armes nucléaires améri­caines se trouvent sur le sol européen et, en particulier, en Belgique, dans le Limbourg à Kleine-Brogel.

 

Deuxième question. Il existe un grand risque que l'éléphant dont parlait M. Van der Maelen casse beaucoup de porcelaine que ce soit au siège de l'OTAN ou au musée où vous allez le recevoir. M. Trump est un vrai problème politique.

 

Pour le sommet des 11 et 12 juillet, la question de la défense européenne dans le cadre de l'OTAN ou du pilier européen dans le cadre de l'OTAN a-t-elle été préparée au niveau européen?  Quelle tactique a-t-elle été décidée? Tous les alliés européens étaient-ils partenaires de cette réunion? Au moment du sommet, des réunions intra-européennes sont-elles prévues? Des caucus entre les partenaires de l'Union europé­enne sont-ils prévus? Je pense en particulier à nos alliés les plus proches, les Français et les Allemands.

 

Troisième question. Vous avez parlé, à très juste titre, monsieur le premier ministre, de l'émergence des menaces hybrides. Aujourd'hui, ce qui menace l'Union européenne et notre pays, nous l'avons durement vécu ces deux dernières années, ce sont les guerres asymétriques. Vous avez pris l'exemple de l'Afghanistan et de la Resolute Support Mission. Cela fait dix-sept ans que soit l'OTAN soit des pays alliés dans l'OTAN sont en Afghanistan. L'objectif de cette mission était de déloger les talibans. Monsieur Flahaux, je suis désolé, mais dix-sept ans plus tard, l'OTAN est toujours dans ce pays et les talibans s'y trouvent aussi!

 

Au minimum, nous devons être logiques et estimer que la tactique appliquée en Afghanistan n'a pas fonctionné, puisque l'objectif politique que nous nous étions fixé, à juste titre, il y a dix-sept ans, n'a pas été atteint. Les talibans sont toujours en Afghanistan et représentent toujours une menace, à tel point que vous allez en discuter d'ici quelques jours à Bruxelles.

 

Quatrième question. Elle concerne le marché de remplacement des F-16. La tactique appliquée en Afghanistan depuis dix-sept ans consiste soit en des bombardements par des chasseurs bombardiers, comme ceux que nous allons peut-être racheter au nombre de 34 dans les prochains mois et années, soit en des assassinats ciblés par dromes télécommandés essentiellement depuis les États-Unis, mais pas seulement. Est-il pertinent d'investir 15 milliards sur quarante ans pour acheter des avions de combat qui, dans le cas précis de l'Afghanistan, n'ont pas été utiles? Les bombardements des talibans en Afghanistan depuis dix-sept ans n'ont montré aucune preuve d'efficacité en termes militaires – les talibans sont toujours là – et en termes politiques – les talibans menacent toujours.

 

Au moment où le RfGP, le cahier des charges a été émis par le ministre de la Défense, nous étions dans un certain contexte géopolitique. Plusieurs mois plus tard, ce contexte a fondamentalement changé. Cette situation n'est pas de votre faute: personne ne pouvait prévoir l'émergence de Trump et le choix désastreux des Britanniques de quitter l'Union européenne. Mais, aujourd'hui, il serait très malvenu d'acheter soit un avion américain, soit un britannique. Et nous sommes clairs, nous n'avons pas changé d'avis à ce sujet: il ne faut pas en acheter du tout, pour les raisons stratégiques et politiques que je viens de citer, et j'ai pris l'exemple de l'Afghanistan.

 

Si vous deviez vous inscrire dans un programme européen, qu'il soit français ou plus tard franco-germanique, je vous encourage vivement au nom de la défense de l'enjeu budgétaire, qui est quand même colossal, de mobiliser l'article 8 du cahier des charges: "Le gouvernement ne s'engage pas à acheter des avions même s'il a produit un cahier des charges et a lancé un marché." Pourquoi? Parce que si vous vous engagez dans une procédure négociée à la française, les construc­teurs américains et britanniques vont faire peser sur la Belgique des recours juridiques qui auront des impacts budgétaires potentiellement importants, s'agissant du marché du siècle.

 

01.16  Richard Miller (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, messieurs les ministres, je serai très bref. Un grand nombre de points ont déjà été évoqués.

 

Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre de la Défense, beaucoup de questions vous ont été adressées, notamment de la part du président, dont c'est le droit. Nombre de ces questions tendaient à vous faire passer pour des naïfs, comme si votre gouvernement, vos services et vous-mêmes n'aviez pas perçu l'importance du sommet des 11 et 12 juillet, pour notre sécurité et pour la stabilité européenne, et comme si vous n'aviez pas été attentifs aux déclarations récentes du président américain.

 

Considérant le parcours qui a déjà été accompli par votre gouvernement, que l'on avait appelé kamikaze – pour rester dans un répertoire aéronautique, – je pense qu'il n'en est rien. Je suis certain que vous savez exactement comment aborder ce sommet extrêmement important et toute la complexité de ce qui y sera débattu, étant donné l'ensemble des critères, des éléments, des difficultés, des problématiques en tous genres qui vont y être traités.

 

Vous allez évidemment répondre aux questions qui vous ont été adressées. Moi, je voulais souligner un point qui est peut-être passé assez vite. Il a été rapidement énoncé par vous-même, monsieur le premier ministre. Mais à mes yeux, il est essentiel dans votre présentation. Vous avez indiqué la double conception stratégique de votre gouvernement, que vous même et M. Reynders, avez déjà concrétisée.

 

Je rappelle que vous êtes quasiment les seuls, au niveau européen, à vous être déjà rendus à Moscou. Vous avez toujours insisté sur la nécessité de maintenir le dialogue. Je parle de cette double concession stratégique. Je rappelle, comme vous l'avez dit, monsieur le premier ministre, qu'il s'agit d'avoir une attitude ferme et ne pas accepter les dérives assez agressives de la part de la Russie, tout en maintenant le dialogue avec ce grand pays, avec lequel l'Europe partage le territoire eurasiatique.

 

Vous vous êtes rendu à Moskou. Personne n'a, d'ailleurs, souligné un point qui a pourtant toute son importance: Donald Trump a annoncé qu'après le sommet des 11 et 12 juillet, il se rendrait lui-même à Helsinki le 16 juillet pour rencontrer Vladimir Poutine. Il a dit qu'il voulait s'entendre avec la Russie.

 

Je ne suis pas en train de dire que la clé est la Russie, mais je continue à penser qu'il faut maintenir ce double pilier: d'une part, l'OTAN et une défense européenne et, d'autre part, le maintien de relations et d'un dialogue entre l'Union européenne et la Russie.

 

Je rappellerai une phrase de Soljenitsyne, qui déclarait en 1994: "Les États-Unis et l'Union européenne ne comprennent pas suffisamment la nécessité d'avoir un dialogue avec la Russie." Donald Trump y a pensé et je me réjouis de savoir que c'est également votre cas. J'espère que c'est la position que vous défendez au niveau européen. À mes yeux, elle est d'une importance capitale pour maintenir un équilibre sur le sol européen.

 

Enfin, notre groupe continue de se réjouir de la décision qui a été prise de remplacer les F-16. Je me réjouis aussi de la procédure qui a été mise en place et suivie, y compris l'ensemble de toutes les garanties juridiques qui s'y trouvent.

 

01.17 Dirk Van der Maelen, voorzitter: Hiermee is een einde gekomen aan de vragen van de collega's.

 

De eerste minister kan nu een eerste keer repliceren. Ik neem aan dat de minister van Buitenlandse Zaken en eventueel ook de minister van Defensie daar nog iets aan zullen toevoegen.

 

01.18  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, il y a eu beaucoup de questions, interpellations et commentaires. Je vais tenter de réagir le plus largement possible aux points abordés.

 

En ce qui concerne l'organisation du sommet, 2 400 policiers et près de 1 000 militaires sont mobilisés, sans compter la dimension logistique. Je salue les personnes qui tenteront de faire de cet événement à dimension internationale un succès pour l'image et la crédibilité de notre pays.

 

Een tweede belangrijk punt is de relatie tussen de Europese Unie en de NAVO.

 

Ik heb aandachtig geluisterd en blijkbaar zouden sommigen een confrontatie willen, een keuze tussen de NAVO of de Europese Unie. Dat is niet de strategie van de regering. Wij denken dat een sterk trans-Atlantisch bondgenootschap van cruciaal belang is en blijft. Tegelijkertijd menen wij dat ook een Europese Unie met een sterk defensieproject van cruciaal belang is.

 

Daarmee geef ik onmiddellijk een antwoord op de vraag van de heer Hellings. Een paar dagen geleden hebben de 28 regeringsleiders en staatshoofden in het kader van jongste Europese top in Brussel een ontmoeting gehad met Jens Stoltenberg voor de voorbereiding van de top. Ik stel vast dat we in de voorbije twee, drie jaar gigantische stappen in de goede richting hebben gezet op Europees niveau. Ik denk bijvoorbeeld aan de concrete projecten in het kader van de PESCO. Twee jaar geleden was er in Warschau een eerste signaal, toen Jens Stoltenberg en de Europese leiders een samenwerkingsakkoord ondertekenden.

 

Het is de bedoeling om in de marge van de top in Brussel bijkomende engagementen aan te gaan op Europees niveau in het kader van de NAVO. België probeert daarbij een belangrijke rol te spelen. We zijn bijvoorbeeld leider voor de samenwerking wat drones betreft. Dat is een concreet en sterk engagement. In de komende weken en maanden zal ik er samen met de collega's op Europees niveau alles aan doen om vooruitgang te boeken inzake een Europese strategie voor onze gemengde defensie.

 

Certains ici voudraient opposer le choix de l'OTAN et le choix de l'Union européenne. Nous avons l'ambition de renforcer une défense européenne dans le cadre d'un partenariat stratégique solide avec l'OTAN. Je ne ferai pas de romantisme sur le sujet mais, après les deux grandes guerres mondiales, le monde a mis progressivement en place un ensemble multilatéral: l'Union europé­enne, l'OTAN, les Nations Unies, les organisations en lien avec le commerce. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes des partisans résolus de soutenir le multilatéralisme parce qu'à côté des relations bilatérales solides que nous entretenons avec de nombreux États – y compris avec ceux dont on ne partage pas spontanément les mêmes valeurs, les mêmes pratiques, la même vision du monde –, nous pensons que le multilatéralisme apporte un supplément d'intérêt général, d'intérêt supérieur pour tenter de mettre en place un monde meilleur. Cela reste une ambition très forte que nous défendons.

 

Ik herinner u eraan dat ons land een paar weken geleden met 95 % van de stemmen werd gekozen voor de niet-permanente zetel in de Veiligheids­raad. Dat bewijst onze geloofwaardigheid.

 

J'ai envie de dire avec le sourire, monsieur Hedebouw, que c'est un vote stalinien, qui traduit une confiance large de la Belgique sur le plan de notre crédibilité au niveau international. C'est aussi dû, je pense, à l'expertise de nos diplomates dans de nombreux sujets. Voilà un premier point concernant les relations entre l'Union européenne et l'OTAN, pour vous indiquer la manière dont on envisage politiquement ce qui sera important à l'avenir.

 

Le deuxième point concerne l'environnement géo­politique qui s'est métamorphosé. Richard Miller, à juste titre, a évoqué ce point. Certains, dans l'opposition, voudraient tenter de donner une apparence de manque de lucidité. Cependant il y a chez nous une lucidité totale quant à la manière dont le monde évolue, et singulièrement ces derniers mois et ces dernières années. Nous avons des débats en séance plénière sur nombre de sujets, que ce soit la stratégie américaine au Proche ou au Moyen-Orient, la question du deal nucléaire avec l'Iran ou les changements climatiques. À chaque fois, sans la moindre ambiguïté, le gouvernement a défendu des points de vue qui n'étaient pas concordants avec ceux exprimés par l'administration Trump.

 

Een lid heeft de woorden van Donald Tusk aangehaald in verband met de houding van Donald Trump op internationaal niveau. Wij hebben vorige week inderdaad een debriefing gekregen na de vergadering van de G7 in Canada. Voor de Europese leiders die daar aan­wezig waren, was dat een belangrijke debriefing. Zoals ik het beschouw, wordt het multilateralisme tegenwoordig inderdaad op de proef gesteld. Dat betekent dat het op Europees niveau ook een opportuniteit kan zijn om de kans te grijpen om als Europese Unie een sterkere geopolitieke rol te ambiëren, niet noodzakelijk in contradictie met de NAVO en de NAVO-partners, maar wel om onze visie op de wereld en onze geopolitieke belangen te verdedigen.

 

Je plaide pour une dimension très rationnelle de l'Union européenne avec, sur les terrains de la sécurité et de la Défense, un regard sur le monde autour de nous; notamment sur les conflits au Sud, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui concernent quelques pays dont on doit regarder l'évolution. Je partage le point de vue de M. Dallemagne sur la Turquie. Nous devons effectivement être attentifs à la manière dont il faut envisager nos relations futures avec ce pays. Plus généralement aussi, avec le continent africain, grand continent dont on connaît l'explo­sion démographique et dont les enjeux importants concernent la croissance, l'émergence d'une classe moyenne, la stabilité, la prévention des conflits, le mode de développement.

 

La situation au Nord se rapporte au débat sur le Brexit.

 

Wat brengt de toekomst met de brexit? Betekent de brexit dat het Verenigd Koninkrijk in de toekomst geen partner meer zou zijn? Neen.

 

Volgens mij moet het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner blijven op handelsniveau en ook op veiligheidsniveau. Dat moet een top­prioriteit zijn. Wij hebben daarover vorige week een brief gekregen van Michel Barnier. Het is niet evident omdat, zoals ik heb gezegd, men sinds maart meer de indruk heeft dat de Britten meer met de Britten onderhandelen dan met de EU-landen en met de Europese Commissie. Dat is een probleem, maar ik hoop dat wij de volgende weken meer duidelijkheid en een duidelijker visie zullen krijgen over de toekomst wat de relaties met het Verenigd Koninkrijk betreft.

 

J'en arrive à l'alliance transatlantique. Certains, parce qu'ils ne partagent pas les convictions d'un président, voudraient considérer qu'il existe une confusion entre un président, une administration et un pays. Cela fait 70 ans qu'a débuté la mise en place progressive de l'OTAN, qui a été très active pour protéger la sécurité et la stabilité en Europe. L'Union européenne a joué un rôle-clé. Il est juste de dire qu'il y a un lien entre des relations commer­ciales et économiques équilibrées, stables, harmonieuses et respectueuses et la paix et la sécurité. C'est vrai depuis l'Antiquité. Ce sera vrai demain.

 

Je suis amusé de recevoir des leçons de géopolitique ou de diplomatie de la part de ceux qui ont combattu les accords sur le CETA, dont la démarche multilatérale visait précisément à faire en sorte d'équilibrer les accords commerciaux. Aujourd'hui, ils poussent des cris d'orfraie lorsqu'il s'agit d'aborder la question sécuritaire au sein de l'OTAN. C'est une contradiction flagrante sur le plan idéologique, de la vision que l'on a du monde.

 

Derde belangrijk punt, de burden sharing, de brief van Donald Trump, de voorbereiding van de NAVO-top.

 

Mijnheer Dallemagne, ik apprecieer de aanmoe­digingen om meer en beter te doen in vergelijking met het verleden.

 

Wat doen wij? Drie jaar geleden heb ik in naam van de regering een persoonlijk engagement aangegaan met Jens Stoltenberg, namelijk Halt any Decline onder deze legislatuur.

 

Monsieur Dallemagne, je ne vais pas me livrer avec vous à une guerre des chiffres. Il y a les débats sur le budget pour cela et la commission des Finances est bien plus experte sur un pareil sujet. Mais si je prends les chiffres absolus en 2014: 2,581 milliards; en 2018, 2,673 milliards. Les budgets croissent. Or il est vrai que le PIB évolue, grâce à nos bonnes réformes écono­miques et aux investissements.

 

Cela signifie que lorsque j'ai rencontré Jens Stoltenberg, il y a une semaine, j'ai pu lui montrer que nous sommes en train de respecter l'engagement du Halt any Decline. Avec beaucoup de modestie et de prudence, j'ai considéré que pour le budget 2019, il allait falloir être attentif à tenir cette ligne. Pour tenir le Halt any Decline, puisque le PIB augmente, il faudra augmenter les montants en chiffres absolus. Il ne s'agit pas simplement d'éviter que l'on coupe dans les dépenses. Il faut augmenter pour demeurer en phase avec le pourcentage du PIB.

 

Tweede punt, een investeringsstrategie. Het gaat niet enkel om de F-16's – ik zal daarop met veel plezier antwoorden –, maar er zijn ook andere investeringen, met een Europees luik. Ik geef een paar concrete voorbeelden.

 

On a pris des engagements notamment avec la France pour le matériel roulant, à hauteur de plus d'un milliard d'euros d'investissements. On a pris des engagements dans le domaine de la marine avec les frégates et les chasseurs de mines, de mémoire pour plus de 2,2 milliards d'euros avec les Néerlandais, programme qui se concrétise. Il y a le dossier des F-16 sur lequel je vais revenir. Ces décisions prises pour les investissements constituent une traduction de la Vision stratégique et donc de la capacité, après avoir commencé par stopper les réductions dans les dépenses de la Défense, d'avoir de nouveau une stratégie progressive afin de porter à la hausse nos contributions financières.

 

Belangrijk is bovendien dat de bijdrage van België niet alleen een financiële bijdrage is. Om even pedagogisch uit de hoek te komen, onderstreep ik toch dat er drie elementen zijn: de cash, de capabilities en de contributions.

 

Le cash, les capabilities et les contributions sont les trois points repris dans le cadre de l'OTAN. Quelle est la réalité? Voici la réponse que je vais donner à l'ensemble des partenaires, y compris aux États-Unis. Sur deux des trois points, nous sommes très bien positionnés. Il s'agit des contributions et des capabilities. Les décisions de ce gouvernement nous amèneront demain et après-demain, probablement, à être encore mieux positionnés. C'est d'ailleurs dans la lettre qui m'a été adressée, comme elle l'a été à douze ou treize autres membres de l'OTAN, par les États-Unis: on y souligne les efforts faits notamment sur le terrain des contributions et des capabilities et on nous encourage – ce n'est pas une surprise – à continuer à nous mobiliser sur la question du cash. J'ai apporté là un premier élément de réponse. Je porterai ce message-là avec l'ensemble de mes collègues lors des réunions, soit en format multilatéral, soit dans des réunions bilatérales, en marge du sommet.

 

De heer Vandenput vroeg naar het bilaterale overleg. Momenteel is er nog geen bevestiging van een bilateraal overleg. Dat moeten wij alleszins plannen in de marge van de top, zoals op regelmatige basis gebeurt.

 

Par ailleurs, il y a un nouvel ambassadeur, quelqu'un l'a souligné, qui a pris ses fonctions pour les États-Unis aujourd'hui. Je pense que des rencontres auront également lieu dans ce cadre.

 

Je serai très rapide sur deux ou trois points. Je n'irai donc pas dans les détails. Mes collègues reviendront certainement là-dessus. Sur l'Afghanistan, monsieur Hellings, c'est évidem­ment une formule. On connaît la tradition dans le Parlement où l'on cultive le sens de la formule. On nous dit que, dix-sept ans plus tard, l'OTAN comme les talibans sont toujours là. Oui, sauf que la présence de l'OTAN est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était, il y a dix-sept ans. C'est un premier élément. Les résultats sur le terrain amènent à ce que, par exemple et c'est peut-être un détail pour vous mais pas pour nous, la scolarisation des filles qui est un développe­ment et une progression de la situation, a considérablement évolué par rapport à voici dix-sept ans. Mes collègues y reviendront certaine­ment plus en détail.

 

En ce qui concerne l'Ukraine et la Géorgie, la situation sécuritaire et le lien avec l'OTAN, monsieur Dallemagne, je veux être prudent sur ce sujet-là parce qu'on va avoir une session dédiée à cet aspect-là. Nous allons rencontrer l'ensemble des responsables membres de l'OTAN et les deux chefs d'État ou de gouvernement des pays concernés, précisément pour avoir l'échange de vues et pour bien comprendre aussi dans quelle mesure ce qui est souhaité en termes de réforme structurelle pour l'État de droit et la lutte contre la corruption dans les pays concernés, puisse aussi amener un certain nombre de progrès. Les accords de Minsk II, la Russie, l'Ukraine, le rôle du Format Normandie, tous ces accords impliquent des obligations de part et d'autre, côté russe mais également côté ukrainien. Nous devons demeurer attentifs à encourager les différentes parties à progresser sur le sujet.

 

Wat is de positie van België in Europa met betrekking tot de relaties met Rusland?

 

Ik besef dat ik in naam van België in dat verband een positie inneem die misschien nog niet volledig gedeeld wordt door alle andere lidstaten. Wij zijn 100 % solidair met de beslissingen inzake de sancties tegenover Rusland en zeker met betrekking tot de situatie in Oekraïne en Georgië. In onze aanpak op Europese niveau moet het ook duidelijk zijn dat het gaat om sancties én dialoog en niet alleen om sancties.

 

Je reviens sur ce que j'évoquais précédemment: l'Europe des relations au sud, une relation transatlantique historique, des valeurs communes, la nécessité de travailler pour l'amélioration de ces relations, la situation du Brexit avec la Grande-Bretagne, la situation avec la Russie qui sera un grand voisin pour toujours. Je pense qu'un dialogue est nécessaire.

 

Nous avons un dialogue avec des pays avec lesquels nous ne parlons pas spontanément d'un certain nombre de points. Mais un dialogue est nécessaire pour faire progresser un certain nombre de convictions et de valeurs, pour soutenir un certain de nombre de principes importants à nos yeux.

 

C'est pour cela qu'à côté d'une fermeté sur les sanctions, nous pensons que nous devons avoir un dialogue plus intense au départ de l'Union européenne qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est le sens des très nombreux contacts entretenus par notre ministre des Affaires étrangères avec les autorités russes. C'était le sens de ma visite en début d'année afin d'avoir cette capacité d'ouvrir et de nourrir un dialogue sans naïveté, mais avec la conviction que sans dialogue on ne progresse pas. Avec un dialogue, les conditions sont réunies pour donner une chance, pas une certitude, au progrès sur un certain nombre de sujets.

 

M. Dallemagne a évoqué la Syrie. Je pense que le rôle de la Russie n'est pas un rôle qui doit nous préoccuper en lien avec les frontières à l'est de l'Union européenne. Il y a aussi le rôle que la Russie joue sur le plan géopolitique ou sur le plan militaire au sud de l'Europe, en Syrie ou en Libye. Pensons aux conséquences sur la région du Sahel, du Nord-Mali, du Nord-Niger, en Mauritanie, etc. Nous devons tenter d'ouvrir ce dialogue.

 

Je reviens très vite sur les pays des Balkans. C'est un point qui nous préoccupe sérieusement. Nous pensons qu'au sein de l'Union européenne, nous devons être encore plus mobilisés à considérer que c'est un sujet important. Nous devons encourager les efforts de stabilité et de sécurité dans la région des Balkans. J'ai eu l'occasion de me rendre, il y a peu de temps, en Serbie et en Albanie. Il est important d'avoir une bonne compréhension de la situation géopolitique. Nous sommes très attentifs à avoir une analyse nous permettant d'être utiles dans les réunions internationales auxquelles nous participons sur ce sujet.

 

Dan kom ik tot de interpellaties over de F-16.

 

Ik probeer zoals altijd zeer koelbloedig, sereen en rationeel te blijven. Ik reken erop dat iedereen dat ook doet, zelfs als het gaat om een belangrijke beslissing als die over de F-16.

 

Plusieurs membres ont rappelé à juste titre que nous avions pris une décision. Nous avons arrêté le choix de lancer une procédure RfGP aussi objective que possible. Celle-ci permet à des agences étatiques – les mots sont importants – de remettre des offres. Quand on parle d'offres, cela implique une dimension juridique dans la procédure de mise en concurrence.

 

Ensuite, comme je l'ai dit au moins à dix reprises devant le Parlement, la France a décidé de ne pas participer à cette procédure. Olivier Maingain a parfaitement raison: le cadre juridique de la procédure RfGP doit être respecté. Deux offres ont été rentrées valablement dans les délais et conditions qu'elle prévoit. En plus de celles-ci, il y a ce que j'appellerai une proposition française plutôt qu'une offre. Celle-ci a été émise tout d'abord par courrier adressé au ministre de la Défense et ensuite par des informations complémentaires qui ont été communiquées sous forme de PowerPoint.

 

Quelle a été la décision du gouvernement? Je vais la répéter mot pour mot: il a été décidé que nous allions travailler sur trois volets. Au demeurant, c'est le mandat qui a été confié aux experts. De la sorte, nous serons en mesure, le moment venu, d'apporter des réponses aux trois questions posées.

 

En premier lieu, il s'agit de la prolongation ou non des F-16. Sur ce plan, il n'y a pas de grand suspense. Nous avons déjà recueilli beaucoup d'informations à ce sujet. Les experts sont chargés de les rassembler afin que le gouverne­ment puisse partager l'argumentation appuyant la décision de remplacer les F-16.

 

En guise de nota bene, je relève que des débats passionnants ont été menés sur cette question. Monsieur Van der Maelen, je vous ai écouté attentivement vous livrer à du business as usual. Des tentatives de manipulation ont eu lieu. Je m'attendais à plus de modestie de la part de ceux qui, durant des semaines, ont colporté des e-mails probablement falsifiés. Nous avons assisté à beaucoup de théâtre à ce propos, en vue de perturber le processus de décision. Nous gardons notre sérénité et notre calme et poursuivons notre travail afin de prendre une décision éclairée.    

 

Voilà pour la question de la prolongation ou non des F-16.

 

J'en viens au deuxième point: le RfGP.

 

Ik ben ter zake heel precies, zoals de minister ook een paar keer heeft aangegeven. Op dat vlak hebben wij ongeveer twee weken geleden de nodige documenten gekregen, zoals het rapport van de ACCaP.

 

Il s'agit du rapport de l'ACCaP, la commission qui doit analyser les deux offres dans le cadre du RfGP, de l'avis de l'inspecteur des finances – c'est important  car il s'agit d'une analyse très fine en ce qui concerne l'impact financier –, et des rapports sur les retours sociétaux. Nous avons donc reçu trois documents qui ont été partagés au sein des départements ministériels concernés pour être analysés dans la sérénité.

 

J'en arrive ainsi au troisième point qui a trait à la proposition française. Quel est le mandat qui a été donné? Le mandat qui a été donné est de continuer à regarder comment on peut analyser, interpréter cette proposition.

 

Monsieur Dallemagne, je voudrais être précis pour éviter tout risque que certains fassent semblant de ne pas avoir bien compris ou essaient de faire des caricatures ou des raccourcis. Je vous rassure d'emblée, monsieur Dallemagne, je ne vous stigmatise pas ici spécialement.

 

Quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons, depuis quelques jours? Il y a, d'un côté, une procédure juridique (RfGP). Cette procédure doit être respectée; il ne faut pas commettre de faute juridique. D'un autre côté, les Français – c'est assez légitime – nous disent que pour nous remettre des documents complémentaires, ils souhaiteraient que soient validés des accords de confidentialité. C'est à ce sujet, qu'un point juridique est actuellement en cours d'analyse car nous ne voudrions pas que parce que nous aurions, le cas échéant, validé des accords de confidentialité qui ne seraient pas bien rédigés juridiquement, on puisse nous reprocher des fautes juridiques, dans le cadre de la procédure juridique RfGP. C'est un point qui doit donc être méticuleusement et sereinement analysé pour voir jusqu'à quel degré d'information, nous pouvons avoir des éléments en lien avec la proposition française. Voilà pour les trois points.

 

Je n'irai pas au-delà aujourd'hui. Toutefois, je voudrais ajouter que, dans les projets de notes au kern pour poursuivre l'analyse du dossier dans les jours et les semaines à venir, est bien indiquée la nécessité d'analyser les trois points que j'ai mentionnés.

 

J'espère, en tout cas, que l'information que je vous ai communiquée concernant cette question des clauses de confidentialité a permis de vous éclairer et d'éviter les incompréhensions, délibérées ou non, sur le sujet.

 

Le délai du mois d'octobre est un élément factuel qui ne porte que sur le RfGP puisque ce dernier précise que, s'agissant de l'offre américaine, elle reste valable jusque dans le courant du mois d'octobre. Je n'ai plus la date exacte en tête. Et il me semble que l'autre offre reste, elle, valable jusqu'en 2019.

 

Ce sont des éléments d'information qui montrent que, dans le dossier, il n'y a aucun élément nous obligeant à prendre une décision avant le Sommet de l'OTAN. C'est un simple élément de procédure qui permet d'avoir une clarté sur cette situation.

 

Monsieur Van der Maelen, vous ne me prendrez pas en défaut par rapport à ce dossier! En tant que premier ministre et chef de gouvernement, je veille à ce que l'on puisse décider sur base de la meilleure information car c'est la condition pour prendre la meilleure décision possible, c'est-à-dire en prenant en considération la dimension de l'ensemble du dossier. Dans ce dossier, il y a bien sûr une dimension juridique et, fatalement, lorsque l'on prend une décision d'ordre militaire, il y aussi une dimension politique; M. Maingain a raison à cet égard.

 

C'est donc sereinement et calmement qu'au sein du gouvernement, et uniquement dans ce cadre-là, avec les ministres concernés, la décision sera prise. Nous veillerons, je l'ai répété à plusieurs reprises, à ce que le Parlement soit régulièrement informé. Pour le reste, les questions parlemen­taires et interpellations et les réunions régulières de la commission de la Défense, permettent d'être informés sur l'état d'avancement du dossier. Par contre, ce sera bien le gouvernement, sous le contrôle du Parlement, qui prendra la décision. Le gouvernement n'a pas l'intention de déléguer au Parlement la prise de décision. Conformément à notre ordre constitutionnel et à notre État de droit, c'est bien l'exécutif qui prendra la décision sous le contrôle du Parlement. C'est comme cela que nous travaillerons.

 

Ik hoop dat die informatie de sereniteit zal terug­brengen in een ernstige discussie.

 

Ce débat mérite mieux que des formules raccourcies, me semble-t-il. Nous continuerons à travailler de cette façon.

 

Voilà les principaux points que je voulais donner en réponse. Je vous remercie pour votre écoute attentive.

 

01.19 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, sta me toe commentaar te geven bij enkele precieze punten.

 

M. Crusnière a posé une question concernant le débat sur le désarmement et, en particulier, sur le nucléaire.

 

Il est évident que sur le nucléaire, nous défendons au sein de l'OTAN, l'équilibre entre le maintien d'une dissuasion crédible et le progrès au niveau du contrôle de l'armement. Comme beaucoup l'ont rappelé cet après-midi, le contexte géopolitique a changé. Il existe des menaces sécuritaires. Il faut garder une position équilibrée, mais il faut rappeler que l'OTAN a fortement diminué le nombre d'armes nucléaires en Europe et leur rôle dans sa politique de défense et qu'elle continue aussi à soutenir le traité de non-prolifération. Nous souscrivons également, au sein de l'OTAN, à la volonté d'avoir un objectif final. On sait que voir un monde sans armes nucléaires passera par un processus graduel.

 

La Belgique joue un rôle particulier dans ce domaine, puisque nous avons une responsabilité dans le cadre de la ratification, de l'extension de la ratification et donc, de l'entrée en vigueur du traité de l'interdiction complète des essais nucléaires. Nous sommes, avec l'Irak, chargés de convaincre de nouveaux pays d'aller dans cette direction. La pertinence de cette démarche est perceptible au travers de la situation en Corée du Nord. Dans les deux années qui viennent, nous allons, avec notre partenaire irakien, promouvoir de nouvelles adhésions au traité pour qu'il puisse entrer en vigueur.

 

Nous sommes également actifs dans la vérifica­tion du désarmement nucléaire. Nous faisons partie d'un groupe restreint de pays qui vérifie la méthodologie appropriée pour assurer une vérification effective du démantèlement d'armes nucléaires.

 

Bien entendu, ces engagements seront répétés lors du Sommet. Mais les débats porteront surtout sur deux volets. Le premier concerne la question de savoir comment accompagner le processus mis en place dans la péninsule coréenne. Le contact entre le président américain et le leader nord-coréen permet-il de progresser? Si l'Union européenne et l'OTAN peuvent jouer un rôle, ils le feront. On espère progresser vers la dénucléarisation totale de la péninsule et vers un rapprochement entre les deux Corée. Il y aura aussi un débat sur les efforts réalisés concernant l'Iran, dont vous connaissez la situation actuelle. Les partenaires européens veulent que l'on puisse continuer à mettre en œuvre le JCPoA (Joint Comprehensive Plan of Action). Ce sont davantage des contacts avec l'Iran qui auront lieu en la matière. Il n'y a donc nullement remise en cause d'une logique qui vise à accompagner la non-prolifération et la réduction de l'armement nucléaire.

 

Onder andere de heer Yüksel heeft samen met andere parlementsleden de vraag gesteld naar de relatie tussen de Europese Unie en de NAVO. Ik wil alleen bevestigen dat wij inderdaad werk maken van een evolutie naar samenwerking. Zo hebben wij de voorbije maanden vooruitgang geboekt met PESCO, waarin 24 Europese lidstaten samenwerken. Het is ook mogelijk tot een echte samenwerking te komen met derde landen. Dat is heel belangrijk voor Groot-Brittannië. Na de brexit moeten wij inderdaad ook nog met Groot-Brittannië samenwerken. Die samen­werking is al mogelijk binnen de Europese Unie via PESCO. Ze is ook mogelijk binnen de NAVO, dat Groot-Brittannië aan boord heeft. Wij hebben al aangegeven dat wij een dergelijke samenwerking met Groot-Brittannië moeten voortzetten.

 

Er is nog meer. Er zijn ook ontwikkelingen op industrieel vlak voor de Europese Unie.

 

Pour ceux qui ont abordé ces évolutions géostratégiques auxquelles la Belgique sera confrontée, notamment dans des choix d'investissement, y a-t-il une véritable capacité de mettre en place, à côté des efforts entrepris pour une Europe de la défense au plan militaire, une Europe de la défense au plan industriel? Nous avons mis sur pied le fonds européen de la défense et nous sommes pleinement engagés dans les négociations sur le règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense. C'est aussi un enjeu majeur pour les prochaines années, et pas seulement pour les grands acteurs de la défense. Pour la Belgique, j'insiste sur les petites et moyennes entreprises qui pourraient être associées à des développements en matière de défense dans ce contexte.

 

Mijnheer Yüksel, voor de Europese Unie en voor België is het heel belangrijk op beide vlakken vooruitgang te boeken, dus niet alleen over samenwerking tussen een aantal partners in de Europese Unie, maar ook over samenwerking van de Europese Unie met de NAVO. Het is meteen een van de belangrijkste thema's van de top om die nauwere samenwerking met verschillende partners tot stand te brengen. Daarbij moet ten opzichte van sommige partners wel enige voorzichtig­heid in acht worden genomen, zoals de eerste minister terecht opmerkte.

 

Je rejoins ce qui a été dit sur la prudence et les remarques que nous avons formulées au sein de l'OTAN sur l'évolution en Turquie. On connaît notre position à cet égard depuis la tentative de coup d'État. Autant nous avions été très clairs sur la condamnation du coup d'État, autant, dès le départ, nous avons demandé que les réactions soient proportionnées, ce qui n'est pas le cas. Les opérations dans le Nord de la Syrie ont renforcé cette démarche. Nous y sommes revenus dans différentes enceintes, bilatérales et au sein de l'OTAN.

 

Monsieur Dallemagne, en ce qui concerne la Géorgie et l'Ukraine, je ne répèterai pas ce qu'a dit le premier ministre. Dans le traité de Washington, l'article 10 dispose que pour qu'il y ait des adhésions, il faut, au-delà des réformes à mettre en œuvre dans ces pays, apporter un surcroît de sécurité à l'Alliance. Ce n'est donc pas une question de veto d'un pays mais il faut savoir si l'adhésion apporte un surcroît de sécurité à l'Alliance et un surcroît de sécurité aux pays qui veulent nous rejoindre.

 

La Géorgie a fait d'énormes efforts dans des réformes internes mais aussi dans ses contributions aux opérations menées par l'OTAN. À l'occasion des réunions préparatoires, nous avons pu rappeler la volonté de la Belgique et d'autres partenaires, européens et au sein de l'OTAN, de renforcer les partenariats avec la Géorgie. J'en ai parlé avec mes collègues ukrainien et géorgien lors de réunions récentes du Conseil de l'Europe et je me rendrai demain à Tbilissi pour rencontrer mon collègue géorgien. Nous aurons alors l'occasion de revenir sur les efforts à faire pour accompagner les réformes et la sécurité. C'est le cas également à l'égard de l'Ukraine, même si les efforts en matière de lutte contre la corruption doivent manifestement être renforcés, pas seulement dans le cadre des Accords de Minsk, mais de façon générale.

 

Er is ook een partnerschap met het Midden-Oosten. Ik heb vragen gekregen over onze mogelijkheden om iets met andere partners te doen. Voor Irak, Jordanië en Tunesië zorgen wij voor vorming en opleiding van de militairen. Het is voor ons heel belangrijk om dat partnerschap voort te zetten met een aantal andere landen, niet enkel met leden of kandidaat-leden van de NAVO.

 

Dans la démarche, je répète qu'il est plutôt – sur le plan historique – réjouissant pour ces populations… J'ai entendu beaucoup de choses sur ce qui aurait été pris comme engagement par le passé. Il n'y a pas eu d'engagement de l'OTAN de ne pas s'élargir! Cela n'a jamais été le cas. Il y a évidemment un engagement qui a été pris de ne pas déployer des troupes dans les pays immédiatement limitrophes de la Russie, ce qui est un autre débat.

 

L'élargissement, ce sont les pays qui ont demandé. Moi je suis très fier d'arriver, comme je l'ai encore fait ces dernières heures, dans une ville comme Varsovie et de pouvoir se rendre compte que la capitale du pays qui a donné le nom au Pacte de Varsovie fait aujourd'hui partie non seulement de l'OTAN, mais de l'Union européenne.

 

Par rapport – et il faut tout de même le rappeler de temps en temps, même avant un sommet tendu – à ce que l'on a connu dans les époques précédentes, depuis la création de l'OTAN, il faut garder la tête froide autant que la guerre ne l'était à l'époque! On sort d'une période dans laquelle des pays vivaient sous la coupe soviétique, avec les drames que cela a entraînés. Depuis la chute du mur on a vu l'évolution et rendez-vous de temps en temps dans ces pays et vous verrez que cette évolution était garantie d'abord par l'OTAN, probablement en termes de sécurité, mais aussi par l'accession à l'Union européenne. Je suis donc très heureux qu'on puisse avancer dans cette voie. Il n'y a pas du tout de droit de veto de qui que ce soit en la matière.

 

Pour nos relations avec les États-Unis, je voudrais nuancer. Nous sommes dans une difficulté majeure sur un certain nombre de dossiers avec la position de la nouvelle administration américaine. Cela a commencé par les Accords de Paris, cela s'est poursuivi avec l'accord nucléaire avec l'Iran, le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, nous sommes maintenant dans une confrontation même plus directe en matière commerciale… Cela n'empêche pas que nous sommes dans une alliance avec les États-Unis en tant que telle.

 

En ce jour de célébration de l'indépendance des États-Unis, je tiens à leur rappeler que nous sommes dans une alliance forte avec ce pays. Nous allons essayer d'en reparler avec le nouvel ambassadeur américain qui est arrivé chez nous aujourd'hui. Il ne faudrait tout de même pas inverser totalement la vision du monde que nous avons.

 

La difficulté majeure que nous avons aujourd'hui est une difficulté sur le multilatéralisme. Pouvons-nous trouver suffisamment de partenaires pour aller dans la voie du multilatéralisme et donc travailler avec de plus en plus d'autres acteurs dans le monde?

 

Je terminerai, monsieur le président, en vous disant que l'expérience que j'ai ces dernières semaines et ces derniers mois des travaux – en ce compris au sein de la Chambre des représentants –, me laisse tout de même un goût amer dans la volonté réelle - qui est exprimée sans arrêt ! - de défendre le multilatéralisme et le partenariat avec un ensemble de pays dans le monde. On m'explique à un certain moment qu'on ne peut pas conclure d'accords avec des pays de l'Afrique australe, parce qu'on ne les aide pas suffisamment. Dix minutes plus tard, on m'explique qu'on ne peut pas conclure d'accords avec un pays comme la Colombie – qui sort d'une guerre épouvantable, qui conclut un accord de paix! – et on m'oppose que les droits des syndicalistes ne sont pas suffisamment défendus. Même chose avec des pays comme le Pérou, l'Équateur.

 

Puis, avec le Canada, on nous dit que nous n'avons jamais eu un aussi bel accord commercial pour l'Union européenne que celui conclu avec le Canada, mais il n'est pas possible non plus de le ratifier.

 

Heureusement que nous avons encore une majorité en Belgique capable d'assumer ce genre de partenariats internationaux! Car si nous ne sommes pas capables de conclure des accords avec des pays comme ceux-là, alors il ne faut pas continuer à plaider soi-disant pour un ordre mondial fondé sur le multilatéralisme et les relations internationales.

 

Nous, nous allons continuer, y compris au sein de l'OTAN, avec tous les partenaires de l'OTAN, à rappeler cette position. Nous voulons que les choses se passent dans des enceintes multilatérales et quand cela n'est pas possible, nous souhaitons continuer à développer des partenariats et des relations fortes avec des partenaires dans le monde: ceux qui sont les plus proches de nous, comme nos partenaires, souvent, au sein de l'OTAN et bien entendu de l'Union européenne, ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de sujets, comme la Russie, mais avec lesquels aussi nous essayons de trouver un point d'entente sur les quelques terrains où nous pouvons progresser, je pense à l'accord nucléaire avec l'Iran ou à la situation en Syrie.

 

"Marchons, marchons !", c'est évidemment très important et j'entends beaucoup de personnes dire qu'il faut un ordre mondial multilatéral. Or, beaucoup de chœurs d'opéra chantent à tue-tête "marchons, marchons!" sans faire un pas! Ils ne bougent pas et restent sur scène au même endroit. De temps en temps, quand je vois le peu de courage qui est mis à essayer de nouer des partenariats, de nouer des accords sur le plan international pour des tas de raisons qui tiennent beaucoup plus à des politiques internes, je crois que nous devons regarder notre propre capacité à participer à cet ordre mondial et pas simplement passer son temps à critiquer ce que les autres font.

 

01.20 Minister Steven Vandeput: Mijnheer de voorzitter, ik heb weinig toe te voegen aan de algemene beschouwingen en aan de antwoorden die al zijn gegeven op de gestelde vragen. Over twee specifieke punten kan ik wel nog enige informatie verschaffen.

 

In verband met de samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO is het zo dat, sinds 2015, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU bij elke vergadering van de NAVO aanwezig is. Ook omgekeerd is er naar aanleiding van vergaderingen van de EU met de defensie­ministers, ook steeds een vergadering met Jens Stoltenberg om afspraken te maken. In de marge van de gemeenschappelijke top in Warschau is er een gemeenschappelijke verklaring aangenomen. België is vragende partij om in de marge een gemeenschappelijke verklaring te laten aannemen. Via concrete samenwerking worden op die manier voor veel projecten stappen vooruit gezet.

 

Dit brengt mij tot de vraag van de heer Yüksel over cyberveiligheid. Destijds werd in Warshau een cyberpledge aangenomen, waarbij ook België zich verbonden heeft om de kwaliteit en de kwantiteit van de nationale cybersecuritycapaciteit te verhogen. Dit kan men echter nooit los zien van het geheel van hybride dreigingen. Zowel in de defensievergaderingen van de EU, als in elke NAVO-meeting sindsdien, is er telkens ruim ingegaan op het principe van civil preparedness, bewapening tegen hybride dreigingen en meer specifiek de wijze waarop zowel de NAVO via militaire capaciteiten, als de EU via burgerlijke capaciteiten, vooruitgang kunnen boeken.

 

Er bestaat op dit niveau dus een concrete praktische en strategische samenwerking tussen de NAVO en de EU, die uiteraard ook door ons land wordt gesteund. Zo kan ik bijvoorbeeld vermelden dat het European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats in Helsinki is gevestigd, terwijl Finland geen lid is van de NAVO. Inmiddels zijn de EU en de NAVO deelnemende partijen. Wij gaan na in welke mate wij aan een en ander kunnen beantwoorden.

 

Met betrekking tot de Belgische bijdrage op het vlak van cyberveiligheid komen wij onze internationale engagementen na. Zo sturen wij Belgische afvaardigingen uit waar nodig en doen wij intern aan capaciteitsopbouw via onder andere geplande en uitgevoerde rekruteringen. Stilaan zijn die personen klaar voor de operationele inzet. Op het vlak van civil preparedness heeft ons land niet stilgestaan. Het gaat om een transversaal gegeven, in die zin dat niet alleen militairen, maar ook de hulpdiensten en dergelijke betrokken zijn. Er wordt ook samengewerkt met het nationaal crisiscentrum.

 

01.21 Dirk Van der Maelen, voorzitter: Ik dank u, mijnheer de minister.

 

De premier laat weten dat hij ons nu moet verlaten omwille van een internationaal contact. Mijnheer de premier, ik zal nog wel even reageren op uw uiteenzetting maar ik neem aan dat uw ministers u daarvan op de hoogte zullen brengen.

 

Ik geef thans het woord aan de leden die wensen te repliceren.

 

01.22  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je remercie le premier ministre et les ministres pour leurs réponses.

 

Peut-être me suis-je mal fait comprendre. Le premier ministre a dû nous quitter, mais est-ce moi qu'il visait en parlant de contradiction entre OTAN et Union européenne? Ce n'était pas mon propos.

 

Je le dis de façon très claire. Je suis pour un partenariat stratégique très fort entre l'Union européenne et l'OTAN.

 

Je voulais préciser dans mon intervention qu'au sein de ce partenariat et de l'OTAN, il faut que le poids de l'Europe soit beaucoup plus lourd, que la voix de l'Europe soit beaucoup plus forte.

 

C'était le sens de mon intervention en insistant sur la nécessité de synergies, d'une Europe de la défense beaucoup plus forte, en termes de stratégie, d'achats militaires ainsi qu'en termes de Fonds européen de la Défense.

 

Il serait très intéressant de tenir ce débat avant le sommet. Je pense que cela mériterait aussi, à l'instar de ce qui est fait en comité d'avis sur les questions européennes, d'avoir ainsi un débriefing de ce qui s'est fait au niveau du  sommet dans la même configuration.

 

Cela pourrait être très intéressant pour le Parlement et pour nos commissions.

 

01.23 Dirk Van der Maelen, voorzitter: Ik neem nota van uw verzoek om een debat te voeren na de top.

 

01.24  Julie Fernandez Fernandez (PS): Je remercie évidemment M. le premier ministre pour ses réponses.

 

Il a demandé de la sérénité dans le débat sur les F-16. Non seulement, je vais être très sereine dans ma réplique mais je vais sincèrement me réjouir de ses réponses. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elles sont en contradiction avec les réponses du ministre de la Défense, la semaine dernière, en commission.

 

En effet, ici, le premier ministre vient de nous affirmer que toutes les options allaient être analysées et allaient arriver sur la table du gouvernement. Parmi elles, il y a évidemment les deux offres qui ont répondu à l'appel, même si on peut s'inquiéter. D'une part, il y a l'offre d'un président qui s'assied à longueur de journée sur les relations internationales et, d'autre part, je partage les questionnements et les inquiétudes du premier ministre sur ce que sera le Brexit, demain. Les offres sont là à la suite de l'appel et il faut les analyser.

 

On va aussi analyser la possibilité d'un prolonge­ment de nos avions actuels. Or, je rappelle que la semaine dernière, en commission de la Défense, le ministre avait exclu toute nouvelle étude et que la proposition de partenariat stratégique française allait être analysée, alors que le ministre de la Défense nous disait aussi la semaine dernière, en cette même commission, qu'il n'avait rien reçu après sa demande d'informations. Aussi, je me réjouis si, en une semaine, ces informations sont arrivées et qu'elles peuvent permettre l'analyse.

 

Cela dit, dans ce dossier, il y a eu plusieurs épisodes. Même si j'entends l'appel à la sérénité que je partage, j'ai quand même encore quelques doutes. C'est la raison pour laquelle je vais déposer une motion reprenant quatre points.

 

D'abord, pour faire écho à ce que je viens de dire, je pense que c'est le premier ministre qui doit lui-même prendre la main sur le dossier des F-16 puisqu'il vient aujourd'hui d'exprimer ce que je comprends être la position du gouvernement, à savoir l'analyse de toutes les options sur la table. Je pense donc que c'est le premier ministre qui doit reprendre le dossier.

 

Deuxièmement et, puisque nous parlons aujourd'hui de la Défense européenne de demain, il faut évidemment privilégier toutes les collaborations avec les pays de l'Union européenne, dans ce dossier-ci mais je dirais aussi dans les autres dossiers d'investissements que le premier ministre a évoqués. Nous ne sommes a priori pas contre mais nous avons demandé des auditions qui ont été refusées. Il faut évidemment que le SPF Économie soit associé aux discussions mais aussi et surtout les Communautés et les Régions puisqu'il y a des retombées sociétales importantes en termes de recherche, de développement économique et d'emploi. Je pense qu'avec de tels montants et avec des investissements couvrant plusieurs décennies, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'avis des Régions et des Communautés.

 

Enfin, j'ai bien entendu que le Parlement serait écouté dans son rôle de contrôle. Je redemande dans cette motion, comme nous l'avons déjà fait par ailleurs, que "le Parlement soit écouté dans son rôle de contrôle", ce qui est la moindre des choses, et qu'il puisse être entendu et consulté avant que cette décision finale soit prise, car nous n'avons pas reçu au préalable toutes les informations sur le dossier.

 

01.25  Georges Dallemagne (cdH): Je remercie les membres du gouvernement qui ont répondu à nos questions.

 

Tout d'abord, sur la question des moyens, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas sous-traiter nos enjeux de sécurité à d'autres. Nous devons être des partenaires loyaux en matière de sécurité et de budget alloué à la sécurité. C'est toujours un problème pour un gouvernement. Il faut faire œuvre de pédagogie à l'égard de la population. Souvent, la population surévalue les dépenses en matière de Défense, estime qu'elles sont beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. Si nous devions sous-traiter nos enjeux de sécurité à d'autres, ce serait en fonction de leurs propres agendas et priorités. Ce ne serait pas bon pour nos intérêts stratégiques.

 

Deuxièmement, sur les questions du budget, je suis désolé de contredire à nouveau le premier ministre, mais j'ai les chiffres sous les yeux et ce sont ceux de l'OTAN. Certes, en euros courants, nous sommes à peu près à 4 milliards, pensions comprises.

 

Je les ai sous les yeux, monsieur Vandeput, ne faites pas ces signes-là! Écoutez-moi avant de me contredire, vous ne m'avez même pas encore entendu que vous êtes déjà en train de grimper au plafond! Calmez-vous!

 

En euros constants, on passe de 4 milliards à 3 milliards et demi. C'est cela qui est important, et pas les euros courants. On diminue d'un demi-milliard nos capacités en matière de Défense et en matière budgétaire. Deuxièmement, on passe de plus de 1 % du PIB à 0,9 % du PIB et on est effectivement, sur le plan budgétaire, dans une situation dramatique par rapport à l'OTAN. Il faut pouvoir le reconnaître. C'est le premier point à partir duquel on peut éventuellement évoluer vers un mieux. Il ne s'agit pas d'être dans le déni à ce sujet.

 

C'est d'autant plus important qu'avec le Brexit, 80 % des dépenses de l'alliance seront effectuées en matière budgétaire par des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne: les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Turquie. Cela pose un problème politique extrêmement inquiétant. Je vous enverrai le communiqué de presse de l'OTAN, monsieur le ministre de la Défense, car il semble que vous ne l'ayez pas lu. Il date de mars 2018. Et j'ai les mêmes tableaux que vous.

 

Président: Benoit Hellings.

Voorzitter: Benoit Hellings.

 

J'ai les mêmes tableaux que vous!

 

Sur la question des relations avec la Russie, je suis tout à fait d'accord avec la doctrine Harmel. Je rappelle que celle-ci ne concernait pas un pays de l'Union européenne ayant une relation particulière avec la Russie. C'est l'ensemble des pays de l'Alliance qui avait une relation alliant fermeté et dialogue à l'égard de la Russie. C'est une différence extrêmement importante. J'entends bien que la Belgique souhaiterait faire cavalier seul sur ces questions mais selon moi, cela n'a pas de sens. Lorsqu'il s'agit de dialoguer avec la Russie, il faut que nous le fassions tous ensemble et non pas un seul État membre de l'Union européenne ou de l'OTAN qui se déplace à Moscou pour vérifier s'il peut encore bénéficier de ce type de relation privilégiée, notamment, sur le commerce de certains produits que la Belgique souhaiterait continuer à écouler en Russie. Je pense que c'est extrêmement important de garder cela à l'esprit.

 

Il me semble que le premier ministre a raison de compléter la liste des déstabilisations graves que nous connaissons à cause de la politique de la Russie. Il y a aussi la Libye. Mais vis-à-vis de la Syrie, il faut rappeler que la Russie s'est opposée par douze fois aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et que si nous avons affaire à une guerre des plus cruelles, des plus longues et des plus violentes de l'histoire moderne, dont les conséquences politiques sont énormes pour l'Union européenne, nous le devons en grande partie à la Russie. Je pense qu'il faut, dans une stratégie de dialogue, garder bien cela à l'esprit.

 

Enfin, je ne partage pas le sentiment positif après avoir entendu le premier ministre sur la question du remplacement des F-16. En effet, si je comprends bien, l'offre française n'est pas analysée pour l'instant. "Il s'agit d'abord de valider des accords de confidentialité qui pourraient avoir des impacts sur la procédure RfGP (Request for Government Proposal)". Donc pour l'instant, cette offre est toujours sur le côté et n'est toujours pas analysée. Je ne comprends pas bien en quoi le fait de signer des accords de confidentialité avec la France pourrait avoir un impact sur RfGP!

 

Monsieur le ministre de la Défense, j'ai essayé de vous suivre durant toutes ces années, par rapport à l'acquisition de ces F-16, et vous avez tenu des propos extrêmement contradictoires. Je rappelle qu'en l'occurrence, c'est la France qui transmet des données confidentielles et non pas la Belgique. Je ne vois donc pas pourquoi le fait que la France livre des données confidentielles aurait un impact sur une autre procédure parallèle. Il faudra me l'expliquer. Mais, pour l'instant, je constate, que, au-delà des déclarations du premier ministre à la sortie du Conseil des ministres et contrairement à ce qu'il a affirmé ces dernières semaines et ces derniers jours, cette proposition n'est toujours pas à l'étude, en raison d'arguments qui me paraissent tout sauf compréhensibles et qui me paraissent totalement fumeux.

 

01.26  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil het hebben over twee punten, met name over de F-16 en de NAVO.

 

Wij boeken vooruitgang. Wat de eerste minister op een persconferentie na de Ministerraad van 15 juni 2018 heeft verklaard, heeft hij hier van­daag in de commissie bevestigd. De drie pistes liggen op tafel. Hij heeft bevestigd dat de drie pistes zullen worden onderzocht. Hij had dat verklaard na de Ministerraad van 15 juni 2018. Ik heb gemerkt wat na die Ministerraad is gebeurd. Vanuit N-VA-hoek verklaarden de minister van Defensie en de partijvoorzitter samengevat dat buiten de RfGP-procedure niks mogelijk is. De minister van Defensie heeft op 22 juni 2018 immers verklaard dat het Franse bod uitgesloten is. Bart De Wever merkte in De Zevende Dag op dat de Rafale uitgesloten is "want dat toestel kan niks".

 

Hier in de Kamer heeft de eerste minister de puntjes op de i gezet. Dit is wat de regering heeft beslist. De drie pistes worden minutieus onder­zocht. Dat staat haaks op wat de minister van Defensie en de partijvoorzitter van de N-VA hebben verklaard.

 

Sta mij toe, na de vele onverwachte ontwikke­lingen in het dossier, de vraag te stellen of het in Antwerpen stil zal blijven en er vanuit de Lambermont de komende uren of dagen geen ander signaal zal komen.

 

Dat is wat ik over de F-16 te zeggen heb. Met de motie die ik heb ingediend vraag ik om een minutieus onderzoek en de betrokkenheid van het Parlement. Ik blijf ook bij mijn voorstel om bij dat onderzoek, met het oog op de geloofwaardigheid, binnenlandse en buitenlandse onafhankelijke experten te betrekken.

 

Ik wil ook reageren over het NAVO-debat.

 

Ik ben het eens met de minister van Buitenlandse Zaken dat wij het hoofd koel moeten houden en dat de situatie die we vandaag meemaken geens­zins te vergelijken is met de moeilijke momenten die we in de periode van de Koude Oorlog hebben meegemaakt. Evenwel, in de periode van de Koude Oorlog kwam de onzekerheid van buiten de trans-Atlantische alliantie. Nu bevindt ze zich erbinnenin.

 

Ik heb al gezegd dat alle Europese leiders het erover eens zijn dat we in deze wereld, die steeds meer multipolair wordt, met een supermacht die supermacht wil blijven, met een andere macht die op komst is, met een gewezen supermacht die een neergaande beweging kent, met een vierde speler, Europa, die enkel een macht kan zijn als ze integreert, een rules based global governance en multilaterale instellingen nodig hebben. Daarover zijn alle Europeanen met gezond verstand het eens. Doch, in de Verenigde Staten, onze partner van de laatste 70 jaar, is nu een president aan de macht die een andere mening is toegedaan. Ik ga de voorbeelden van de voorbije weken en maanden niet opsommen, maar het is nog erger. Hij is niet alleen tegen multilaterale samenwerking, hij is ook tegen plurinationale samen­werking. Met andere woorden, noch een samen­werking met alle landen, noch een samen­werking met groepen van landen ziet hij zitten.

 

Ik som even het lijstje op.

 

Hij verfoeit immers alle samenwerkingsvormen die de vrijheid van beweging van de Verenigde Staten aantasten. Hij heeft het Trans-Pacific Partnership (TPP) opgezegd. Hij heronderhandelt over de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA). Collega's, ik weet niet of u een paar dagen geleden het bericht hebt gelezen in The Washington Post, niet bepaald een links dagblad, dat de heer Trump in het privéonderhoud met de Franse president Macron het aanbod heeft gedaan om de Europese Unie te verlaten. Hij beloofde hem een bilateraal handelsverdrag waar de Europese Unie als geheel maar van kan dromen. Veertien dagen geleden heeft hij on the record gezegd dat de Europese Unie is opgericht om te profiteren van de Verenigde Staten en een overval wil plegen op het Ameri­kaanse spaarvarken. Verder heeft hij gezegd dat de NAVO obsoleet is. Op de laatste G7-top heeft hij over de NAVO gezegd "The NATO is as bad as NAFTA. Dat wil wat zeggen want hij verfoeit NAFTA heel erg. Hij zou in een onderhoud met de Zweedse premier hebben gesuggereerd dat het voor de Verenigde Staten een optie is om de NAVO te verlaten.

 

Mijnheer de minister, ik ben het met u eens. We moeten het hoofd koel houden. De dreiging is niet te vergelijken met die in de periode van de Koude Oorlog, maar de problemen komen nu van binnenuit. Ik heb lang behoord tot degenen die dachten dat Trump wel door het apparaat onder controle zou worden gebracht. Al wie de laatste maanden de Amerikaanse politiek heeft gevolgd, heeft gezien dat het State Department uitgekleed is en dat hij zich hoe langer hoe meer omringt met raadgevers die allemaal tot het America first-kamp behoren. Het zou dom zijn om ons daar niet op voor te bereiden. We moeten het zelf niet zoeken, maar ik ben er niet gerust in.

 

Het is de hoogste tijd dat wij een versnelling hoger schakelen in de Europese eenwording. Ook op het defensievlak moeten er stappen worden gezet. Dat betekent wel dat we afstappen van bijvoor­beeld de militaire planning van de NAVO. Die militaire planning is immers gestoeld op twee doelstellingen. Ten eerste, is er de globale doelstelling wat de NAVO moet kunnen en, ten tweede, de doelstelling per lidstaat van de NAVO. Zo zijn onze legers ook opgebouwd. Als men de defensiecapaciteit van de Europese lidstaten van de NAVO losmaakt, dan krijgt men een puzzel met veel ontbrekende stukken, waardoor men niet meer in staat zal zijn om een eigen autonoom buitenlands beleid via defensie te ondersteunen.

 

De Europeanen moeten hun ogen open doen voor wat er onder hun eigen neus aan het gebeuren is en daaruit conclusies trekken. Die oproep wilde ik vandaag herhalen.

 

01.27  Karolien Grosemans (N-VA): De eerste minister heeft in zijn toelichting naar de correcte procedure verwezen met het RfGP en het bestek, dat open en transparant werd gepubliceerd. Ik ben heel blij met de bevestiging van de eerste minister dat de hele aankoopprocedure in overeenstemming met de Europese wet op de overheidsopdrachten is verlopen.

 

De meest onwaarschijnlijke verhalen doen de ronde, nog versterkt door de sociale media. De overheid kan en mag zich hierdoor niet laten misleiden. Dat is evident. Zij moet zich baseren op competente en bevoegde experts en legale procedures.

 

De vervanger van de F-16 zal een cruciale rol spelen in de Europese veiligheid van de volgende decennia. Daarom is het enorm belangrijk dat de correcte procedure binnenkort succesvol wordt afgerond. Het is immers alleen dankzij onze jachtvliegtuigen dat België nog een vuist kan maken in het kader van de collectieve defensie van de NAVO en de EU. Indien dat niet meer kan, zal België niet alleen een paria worden, nu andere landen van de NAVO en de EU hun verantwoor­delijkheid voor veiligheid en defensie opnemen en zal het ook de fundamenten van de Europese en trans-Atlantische solidariteit ondergraven.

 

Ik roep alle politieke verantwoordelijken op om wijs en voorzichtig te zijn, want als we de NAVO breken, dan breken we ook de Europese veilig­heid. Daar ben ik vast van overtuigd.

 

01.28  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Wat het F-16-dossier betreft, als ik de eerste minister goed heb begrepen, zullen we het Franse voorstel toch analyseren, hoewel de heren De Wever en Vandeput beweren dat het toestel eigenlijk niets kan. De regering zal dus een analyse maken van een vliegtuig, waarvan men zelf vindt dat het niets kan doen.

 

Vandaag probeert de eerste minister te doen geloven dat er nog geen keuze is gemaakt. Ik had gehoopt op een discussie over de vraag of dat toestel al dan niet iets kan. Uiteindelijk hebben we het daar helemaal niet over gehad. Het was waarschijnlijk een mooi feest op de ambassade hier in Brussel voor de nationale feestdag van de Verenigde Staten, met veel goed volk en zelfs regeringsleden, die samen een fles champagne openden. Waarom zij dat deden, blijft nog altijd een goede vraag. Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat er al gekozen is voor de F-35.

 

Monsieur Reynders, d'un point de vue stratégique, pour ce qui concerne les engagements à l'époque, il y a  énormément de citations du ministre allemand des Affaires étrangères ou même de James Baker qui allaient vers cet engagement du non-élargissement de l'OTAN.

 

Il y a un point sur lequel nous sommes d'accord. En effet, vous avez dit qu'il y avait un engagement à ce qu'il n'y ait pas de troupes de l'OTAN à la frontière russe. Il est important qu'un ministre belge le souligne.

 

Mais alors comment se fait-il qu'il y ait des troupes de l'OTAN en Lituanie? J'entends qu'il y a de plus en plus d'opérations militaires de ce côté-là.

 

Effectivement, – soyons pragmatiques – la paix dans le monde ne se décrète pas. Si on pose la question de savoir qui est la première puissance responsable du chaos en Syrie, évidemment, je ne partage pas du tout l'analyse de M. Dallemagne. Si une puissance est principale­ment responsable, ce sont les États-Unis d'Amérique.

 

01.29  Georges Dallemagne (cdH): (…)

 

01.30  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): C'est évident.

 

01.31  Georges Dallemagne (cdH): Qui s'est opposé aux résolutions du Conseil de sécurité?

 

01.32  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Si on n'avait pas rasé l'Irak en 2003, l'État islamique aurait-il existé?

 

01.33  Georges Dallemagne } (MR): Et si les Russes n'étaient pas allés en Afghanistan en 1979….C'est là que tout a commencé, monsieur Hedebouw.

 

01.34  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Vous avez raison de dire que l'intervention des Américains pour soutenir Ben Laden est un point important. Mais je n'ai pas voulu remonter jusque là et jusqu'au financement et l'armement de Ben Laden par les Américains.

 

En tout cas, le fait d'avoir rasé l'Irak en 2003 est considéré, par beaucoup d'observateurs, comme la cause de l'instabilité dans la région. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus rien du tout. On a enregistré 1,5 million de morts, chers collègues, suite à l'embargo à l'encontre de l'Irak. Certains peuvent peut-être continuer à vivre, mais moi, cela me touche. Je ne parle pas de l'intervention militaire. L'embargo à lui seul a causé 1,5 millions de morts.

 

01.35  Georges Dallemagne (cdH): (…)

 

01.36  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Bien sûr! Bien sûr!

 

Je m'inscris donc complètement dans la logique de l'ONU qui estime que nous n'avons pas à décider d'intervenir dans ces pays. Si on commen­ce de la sorte, qu'est-ce qui pourrait empêcher ces derniers d'intervenir chez nous?

 

Voorzitters: Dirk Van der Maelen en Karolien Grosemans.

Présidents: Dirk Van der Maelen et Karolien Grosemans.

 

Qu'est-ce que l'ordre mondial? Chacun propose différentes formules? M. Reynders a raison quand il dit qu'il existe un engagement de ne pas avoir de troupes de l'OTAN à la frontière russe. Or, c'est le cas aujourd'hui! Ce qui constitue une menace de guerre.

 

Dans les mois à venir, nous aurons un débat pour déterminer la meilleure stratégie pour garantir la paix. En tout cas, le fait d'aller faire de la musculation militaire à la frontière russe ne me semble pas du tout être aujourd'hui la voie à suivre pour maintenir la paix mondiale.

 

Nous avons connu deux guerres mondiales. Nous savons ce que cela signifie d'avoir des chocs entre puissances. Le but des États-Unis claire­ment est d'encercler la Chine. C'est l'ennemi principal commercial et militaire.

 

Chers collègues, ne rentrons pas dans cette logique de confrontation entre blocs! Sinon, nous allons retrouver des périodes historiques comme en 40-45 qui ne nous feront pas plaisir.

 

Travaillons à la paix dans le monde et ne jouons pas la carte de l'impérialisme américain! Ils ont le plus gros budget militaire au monde: dix fois le budget militaire russe. Un pays sur deux a des bases américaines sur son territoire. Telle est la réalité!

 

Je pense que cela constitue un grand danger pour la paix dans le monde. J'espère que la Belgique jouera un rôle diplomatique important pour maintenir cette paix.

 

01.37 Dirk Van der Maelen, voorzitter: De collega’s Miller en Yüksel vragen het woord voor een repliek. Mijnheer Yüksel, aangezien u een vraag had ingediend, hebt u voorrang.

 

01.38  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik dank de regering voor de antwoorden.

 

Ik heb drie opmerkingen.

 

Mijnheer de eerste minister, met betrekking tot de burden sharing en de brief geeft u heel goed aan dat wij niet onder de indruk zijn van die brief. Dat is een goede zaak. Er zijn nog landen die de tweeprocentnorm niet halen. België wil zich niet verstoppen, maar er is de budgettaire realiteit. De regering probeert alvast de investeringen niet te laten zakken en weer een remonte te maken. Wat dat betreft, mag de Amerikaanse president, Donald Trump, elke maand een brief schrijven aan de eerste minister.

 

Mijnheer de eerste minister, wat de F-16’s betreft, ben ik tevreden dat u de puntjes op de i hebt gezet. Wat telt, is wat de regering heeft beslist op 15 juni en wat u op de persconferentie na de Ministerraad hebt aangekondigd. Ik ben blij dat op die manier alle onduidelijkheid wordt weggewerkt. Alle andere verklaringen doen er eigenlijk niet toe. Mijnheer de eerste minister, u hebt het dossier sterk in handen en ik ben daar zeer tevreden mee.

 

Tot slot, in mijn vraag verwees ik er al naar dat de beslissing inzake de vervanging van de F-16 door sommige partijen en de media werd gekoppeld aan de NAVO-top, maar daar was nooit een link tussen. Er was ook nooit een deadline, dus, heren ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, wij mogen ons niet laten chanteren door de Verenigde Staten of eender welke mogendheid en wij mogen ons ook niet van de wijs laten brengen door Frankrijk. Ik wil dat heel duidelijk formuleren. Wij moeten een beslissing nemen in het belang van onze burgers, in het belang van België en in het belang van onze bedrijven. Al de rest doet er niet toe. Ik kijk uit naar de verdere stappen die de regering in de komende weken en maanden zal nemen in dit zo belangrijke dossier.

 

01.39  Richard Miller (MR): Monsieur Dallemagne, à propos de ce dialogue avec la Russie, l'idée est bien entendu d'avoir un dialogue entre les États membres de l'Union européenne et la Russie. Je ne veux pas donner l'impression qu'il faille absolument aller négocier un petit accord commer­cial belgo-russe. Par contre, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le dire à la fois au premier ministre et au ministre des Affaires étrangères: je considère que leur démarche de prendre langue avec les Russes est intelligente, courageuse. J'espère aussi qu'elle débouchera sur quelque chose et qu'elle puisse connaître des développements au niveau européen.

 

La Russie est notre voisine pour encore très longtemps. Nous partageons le continent eurasiatique. Je pense qu'à un moment de l'histoire, ce rapprochement aurait déjà pu et dû se faire. Malheureusement, il a été cassé net par le communisme, qui a empêché cette ouverture de la Russie vers l'Europe et de l'Europe vers la Russie.

 

J'estime également que nous aurions intérêt à renouer des liens politiques structurés avec l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, du Nord de l'Afrique, parce que mutatis mutandis, ce qui empêche cela, c'est l'islamisme. De même qu'à un moment donné, le communisme nous a empêché de nous tourner davantage vers l'Est, aujourd'hui il y a un courant islamiste qui nous empêche de nous tourner davantage vers la Méditerranée et, au-delà, vers l'Afrique.

 

Ce sont de belles analyses géopolitiques sur lesquelles nous pourrions passer beaucoup de temps.

 

Par contre, pour les accords de confidentialité, je ne suis pas juriste, mais il me semble, monsieur Dallemagne, que si l'État belge décide de négocier des accords de confidentialité, cela correspond effectivement à mettre le doigt dans le début d'une négociation. Là, je peux comprendre que le gouvernement belge veuille prendre toutes les précautions juridiques pour s'assurer de ne pas avoir de recours, etc.

 

Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le président, et je le répète, je me réjouis que le gouvernement ait choisi de mettre en œuvre une procédure pour le remplacement des F-16 et qu'il s'en tienne à cette procédure, y compris dans toutes les dimensions de protection juridique nécessaire.

 

Moties

Motions

 

01.40 Karolien Grosemans, voorzitter:

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Dirk Van der Maelen en luidt als volgt:

"De Kamer,

- gehoord de interpellaties en vragen van de heren Dirk Van der Maelen, Stéphane Crusnière, Georges Dallemagne, Raoul Hedebouw, Olivier Maingain, Veli Yüksel en de dames Julie Fernandez Fernandez en Karolien Grosemans;

- rekening houdend met de uitspraken van de minister van Defensie, Steven Vandeput, over het "minutieuze onderzoek" en in het bijzonder over de Franse piste en de levensduurverlenging van de F-16-vloot;

- rekening houdend met de tegengestelde verklaringen door verschillende leden uit de regering;

- gehoord het antwoord van de eerste minister;

 

beveelt de regering aan om:

- aan het "minutieuze onderzoek" van de drie opties ook onafhankelijke experten toe te voegen;

- het resultaat van dat "minutieuze onderzoek" in alle openheid in het parlement te bespreken alvorens de regering tot een beslissing over gaat."

 

Une première motion de recommandation a été déposée par M. Dirk Van der Maelen et est libellée comme suit:

"La Chambre,

- ayant entendu les interpellations et questions de MM. Dirk Van der Maelen, Stéphane Crusnière, Georges Dallemagne, Raoul Hedebouw, Olivier Maingain, Veli Yüksel et Mmes Julie Fernandez Fernandez et Karolien Grosemans;

- eu égard aux déclarations du ministre de la Défense, Steven Vandeput, concernant l’"analyse méticuleuse" et en particulier la piste française et la prolongation de la durée de vie de la flotte des F-16;

- eu égard aux déclarations contradictoires de différents membres du gouvernement;

- ayant entendu la réponse du premier ministre;

 

recommande au gouvernement:

- d’ajouter à l’"analyse méticuleuse" des trois options une analyse par des experts indépen­dants;

- de soumettre le résultat de cette "analyse méticuleuse" à une discussion ouverte au sein du Parlement avant que le gouvernement prenne sa décision."

 

Une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Julie Fernandez Fernandez et M. Stéphane Crusnière et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu l’interpellation de Mme Julie Fernandez Fernandez

et la réponse du premier ministre,

 

demande au gouvernement:

- que le premier ministre assure lui-même le pilotage de la procédure de remplacement des F-16 décidé par le gouvernement afin que l'ensemble du dossier soit enfin étudié en profondeur tant avec les offres qui ont été introduites dans le cadre de la procédure actuelle que les différentes propositions de partenariats stratégiques et les possibilités de prolongation des F-16 actuels;

- dans ce cadre, de renforcer et privilégier des collaborations militaires sur le plan tant opérationnel, humain qu'industriel avec les Etats membres de l'Union européenne afin d'agir concrètement en faveur de la mise en oeuvre effective d'une Europe de la Défense intégrée et de choisir un successeur aux F-16 belges à la lumière de cette priorité;

- dans ce cadre, d'associer pleinement le SPF Economie, les Régions et les Communautés afin d'analyser les questions industrielles, de recherche et développement et d'emplois inhérentes au remplacement des F-16 décidé par le gouvernement fédéral et leurs conséquences potentielles pour l'économie, les universités et les entreprises belges;

- de présenter à la Chambre des représentants la note qui sera débattue au gouvernement concernant ces différentes options avant qu'une éventuelle décision finale soit prise par celui-ci."

 

Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Julie Fernandez Fernandez en de heer Stéphane Crusnière en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Julie Fernandez Fernandez

en het antwoord van de eerste minister,

 

vraagt de regering:

- dat de eerste minister persoonlijk de procedure voor de vervanging van de F-16’s, waartoe de regering beslist heeft, aanstuurt opdat het hele dossier eindelijk grondig bestudeerd zou kunnen worden, en waarbij er zowel met de offertes die in het kader van de huidige procedure werden ingediend, als met de verschillende voorstellen voor strategische partnerschappen en de mogelijk­heden voor de verlenging van de levensduur van de huidige F-16's rekening zou worden gehouden;

- in dat kader de militaire samenwerking op operationeel, personeel en industrieel vlak met de lidstaten van de Europese Unie te versterken en te bevoorrechten, teneinde concrete stappen te doen in de richting van de effectieve realisatie van een geïntegreerde Europese Defensie en in het licht van die prioriteit een opvolger voor de Belgische F-16’s te kiezen;

- in dat kader de FOD Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen volledig bij dat proces te betrekken teneinde de industriële aspecten en de vraagstukken inzake onderzoek en ontwikkeling en de werkgelegenheid, die inherent zijn aan de beslissing van de federale regering om de F-16’s te vervangen, en de mogelijke gevolgen ervan voor de Belgische economie, de universiteiten en de ondernemingen te analyseren;

- de nota over die verschillende opties die de regering zal bespreken alvorens eventueel een definitieve beslissing te nemen, aan de Kamer van volksvertegenwoordigers te bezorgen."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Rita Bellens en Karolien Grosemans en de heren Jean-Jacques Flahaux, Richard Miller, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput en Veli Yüksel.

Une motion pure et simple a été déposée par Mmes Rita Bellens et Karolien Grosemans et MM. Jean-Jacques Flahaux, Richard Miller, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput et Veli Yüksel.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.40 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.40 heures.