Commissie voor de Justitie

Commission de la Justice

 

van

 

Woensdag 14 november 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 14 novembre 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 14.28 heures et présidée par M. Philippe Goffin.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.28 uur en voorgezeten door de heer Philippe Goffin.

 

01 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de opeenvolging van daden van agressie in de gevangenis van Hasselt" (nr. 27560)

01 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "la succession d'agressions à la prison de Hasselt" (n° 27560)

 

01.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, de cipiers van de gevangenis in Hasselt voeren sinds dinsdag 7 november opnieuw een vierentwintiguurstaking na twee nieuwe gevallen van agressie. Dit jaar zijn er al 16 gevallen van agressie tegenover bewakers binnen de Hasseltse gevangenismuren geweest.

 

Mijnheer de minister, hoe verklaart u de toegenomen agressie in de gevangenis van Hasselt? Welke maatregelen zult u nemen om de rust in de Hasseltse gevangenis te doen terugkeren?

 

01.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, de gevangenis van Hasselt kende inderdaad op enkele maanden tijd enkele ernstige geweldincidenten met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De opeenvolging van die incidenten is vooral geconcentreerd in de periode van juli tot vandaag, waarin een verhoogd risico is ontstaan door de overbrenging van enkele gedetineerden met een agressieproblematiek vanuit andere gevangenissen, onder meer uit de afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid in Brugge.

 

Het is niet abnormaal dat een gevangenis als Hasselt met zijn expertise, moderne en veilige infrastructuur gedetineerden krijgt toegewezen met een verhoogd risico op agressie. In de periode vóór juli 2018 was het aantal agressie-incidenten eerder laag.

 

In het verleden werden reeds verschillende preventieve maatregelen genomen om de kans op agressie te verminderen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Enerzijds werden alle personeels­leden getraind in het omgaan met conflicten. Anderzijds werd een interventieteam opgericht dat zeer goed werk levert.

 

Voor de getroffen personeelsleden worden extra inspanningen geleverd om tot een zo passend mogelijke opvang te komen.

 

Naast het interne opvangteam werden de interne psychosociale dienst en de diensten voor slachtofferhulp van het CAW ingeschakeld. Deze diensten zijn ook bereid dit in de toekomst te blijven doen. Er wordt momenteel overlegd met de directie van de gevangenis van Hasselt om hierover afspraken vast te leggen.

 

Er wordt intern in de gevangenis van Hasselt ook onderzocht hoe en of de interne veiligheids­middelen nog efficiënter kunnen worden ingezet en welke aanpassingen hierbij verder nodig zijn zoals communicatiemiddelen, dwang­middelen en aanpassing van de veiligheidscel.

 

De gedetineerden die aan de basis van de incidenten lagen, werden al naar andere gevangenissen overgebracht of zullen binnenkort worden overgebracht.

 

01.03  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik kan alleen hopen dat de preventieve maatregelen die in het verleden werden genomen zullen worden geëvalueerd. Ik neem aan dat dit gebeurt.

 

Ik hoop dat als de interne onderzoeken uitwijzen dat meer middelen nodig zijn, we samen kunnen zorgen voor meer middelen en steun om de veiligheid van de mensen die daar werken te verhogen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de Mme Sarah Schlitz au ministre de la Justice sur "l'affaire de la peste porcine africaine" (n° 27566)

02 Vraag van mevrouw Sarah Schlitz aan de minister van Justitie over "de Afrikaanse varkenspest" (nr. 27566)

 

02.01  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, j'aimerais revenir sur le dossier de la peste porcine africaine et plus spécifiquement sur les responsables de son apparition en Belgique.

 

Une des hypothèses, sur laquelle il semble difficile de faire toute la lumière, est la piste de sangliers lâchés ou échappés de parcs à gibier.

 

Une personne citée dans ce cadre est M. Guy Maréchal, cité en justice pour des faits datant de 2003. Une instruction judiciaire à son encontre se serait clôturée par un non-lieu et une indemnité à son bénéfice.

 

Est-il exact qu'il a bénéficié d'un non-lieu? Dans l'affirmative, pour quel motif? Est-il exact qu'il a bénéficié d'une indemnité? Y a-t-il eu un jugement ou une transaction? Si oui, quel a été le montant de ces indemnités?

 

De manière générale, quels sont les procès-verbaux dressés depuis 15 ans - en ce qui concerne, d'une part, l'importation illégale de gibier et, d'autre part, l'absence d'autorisation de parcs à sangliers, ainsi que pour le nourrissage ou les lâchers illégaux de gibier?

 

Pourriez-vous me dire qui a été condamné et quelles leçons vous en tirez?

 

Je vous remercie.

 

02.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, chère madame Schlitz, je crains que je vais vous décevoir. Le ministère public me communique que l'enquête sur les causes de la peste porcine africaine est toujours en cours  et qu'aucune autre information à ce sujet ne peut être fournie pour l'instant.

 

Les statistiques du ministère public ne permettent pas de répondre à vos questions relatives au nombre d'infractions constatées ou de procès-verbaux en matière d'importations illégales de gibier, aux permis pour des parcs à sangliers, à l'interdiction de nourrir les sangliers ou aux lâchers de gibier.

 

De même, aucune information judiciaire ne peut être communiquée dans une réponse parlementaire, s'agissant  de dossiers concernant des personnes en particulier.

 

Je vous prie de m'excuser pour le caractère fort bref de ma réponse, ce sont les règles du ministère public qui sont couramment appliquées, surtout en ce qui concerne les statistiques. Je crois qu'il faut préférer une question écrite, même si je sais que cela prend du temps. Pour ce qui concerne des affaires personnelles, il est fort rare que nous puissions communiquer des informations là-dessus.

 

02.03  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Merci monsieur le ministre. Je connais les dispositions du Règlement de la Chambre qui précisent que nous ne pouvons pas poser de question concernant une personne particulière. Il existe néanmoins une exception, me semble-t-il, quand il s'agit d'une personne qui a une renommée dont on peut dégager un caractère plus général. J'irai relire ce chapitre.

 

Je propose de déposer une question écrite en l'espèce, même s'il paraît qu'il y a un embouteillage dans les réponses… Je tâcherai également de revenir sur cette question quand l'enquête sera clôturée.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 27568 van mevrouw Lahaye-Battheu is uitgesteld. Vraag nr. 27590 van de heer Degroote is omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nr. 27620 van mevrouw Uyttersprot zal aan minister Jambon worden gesteld.

 

03 Vraag van mevrouw Goedele Uyttersprot aan de minister van Justitie over "de evaluatie van de loonmachtiging bij niet-betaling van de onderhoudsbijdrage voor eigen kinderen" (nr. 27621)

03 Question de Mme Goedele Uyttersprot au ministre de la Justice sur "l'évaluation de la perception de revenus en cas de non-paiement de la contribution alimentaire pour ses enfants" (n° 27621)

 

03.01  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, eind juli 2017 werd mijn wetsvoorstel goedgekeurd ertoe strekkend dat in elk vonnis een clausule wordt opgenomen dat loonmachtiging toestaat wanneer een onderhoudsplichtige binnen de periode van een jaar minstens twee keer de onderhouds­bijdrage voor de kinderen niet betaalt. Dit wets­voorstel voorziet in een betere informatie­verstrekking aan wie zich tot de familierechter wendt om een onderhoudsbijdrage te regelen of te vragen. Dit wetsvoorstel trad in werking op 1 september 2017, iets meer dan een jaar geleden.

 

Mijnheer de minister, hoe wordt deze wets­wijziging door de rechtbanken ervaren? Is een meer correcte of stipte betaling van onderhouds­bijdragen merkbaar bij de onderhoudsplichtigen die hun bijdrage in het onderhoud al eens aan hun laars lapten in het verleden?

 

Hoeveel keer werd loonmachtiging door de rechtbank opgelegd of in de praktijk toegepast sinds de inwerkingtreding van het wetsvoorstel?

 

03.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Uyttersprot, wat uw eerste twee vragen betreft, mijn diensten hebben contact opgenomen met het College van de hoven en rechtbanken, maar dat liet weten niet te beschikken over informatie met betrekking tot de ervaring van de rechtbanken met deze nieuwe wetgeving. Gezien de korte tijdspanne kon het College hiervoor geen rondvraag organiseren.

 

Wat uw derde vraag betreft, laat de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken mij weten niet te beschikken over cijfergegevens betreffende het gebruik van de loonmachtiging door de rechtbanken. De cijfergegevens waarover de steundienst beschikt, worden uit de applicaties gehaald waarmee de griffies de gerechtelijke dossiers beheren. De desbetreffende IT-applicatie van de familierechtbanken laat niet toe om de gevraagde gegevens te registreren.

 

03.03  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, het wetsvoorstel werd vorig jaar goedgekeurd. Loonmachtiging bestond al, maar bleek in de praktijk weinig tot niet bekend. Uiteraard heeft hier goedgekeurde wetgeving geen effect als de mensen niet weten welke middelen hen ter beschikking staan om hen te helpen.

 

Hopelijk was dit wetgevend initiatief een stap vooruit, maar bij gebrek aan het bijhouden van gegevens kan uiteraard niet worden nagegaan of de beoogde doelstelling wordt bereikt.

 

Ik dank u alleszins omdat u zich de moeite hebt getroost om uw diensten contact te laten opnemen met het College van de hoven en rechtbanken.

 

Ik zal mijn laatste vraag ook schriftelijk indienen en u verzoeken om het College van de hoven en rechtbanken te vragen of een rondvraag nog kan worden geconcretiseerd, zodat wij de effecten van het wetsvoorstel kunnen meten. De tijdspanne was inderdaad kort, zeker gezien deze week de plenaire vergadering op een andere dag plaats­vindt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: M. Maingain étant en séance plénière, il ne sait être présent parmi nous pour poser ses questions nos 27295 et 27610. Nos travaux s'interrompent donc ici. Merci monsieur le ministre.

 

La réunion publique de commission est levée à 14.38 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.38 uur.