Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Mardi 25 janvier 2011

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 25 januari 2011

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14.22 heures et présidée par M. André Flahaut.

De vergadering wordt geopend om 14.22 uur en voorgezeten door de heer André Flahaut.

 

Le président: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

 

Excusés

Berichten van verhindering

 

Minneke De Ridder, Renaat Landuyt, pour raisons de santé / wegens gezondheidsredenen;

Servais Verherstraeten, pour devoirs de mandat / wegens ambtsplicht;

Barbara Pas, congé de maternité / zwangerschapsverlof;

Corinne De Permentier, pour raisons familiales / wegens familieaangelegenheden;

Karin Temmerman, deuil familial / familierouw;

Patrick Moriau, Dirk Van der Maelen, Daphné Dumery, Guy Coëme, Conseil de l'Europe / Raad van Europa.

 

01 Adoption de l’ordre du jour

01 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp-agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

 

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

 

02 Prise en considération de propositions

02 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de Mmes Nahima Lanjri et Nathalie Muylle visant à instaurer l'interdiction de facturer des suppléments lors de l'hospitalisation d'une personne ayant besoin, pour des raisons médicales ou psychosociales, de l'assistance permanente d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne (n° 1082/1).

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société;

- la proposition de loi de Mmes Catherine Fonck, Maggie De Block et Valérie De Bue et MM. Yvan Mayeur et Stefaan Vercamer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (n° 1112/1);

- la proposition de loi de Mme Zuhal Demir, M. Karel Uyttersprot et Mmes Karolien Grosemans et Nadia Sminate créant un point-contact "harcèlement au travail" (n° 1114/1);

- la proposition de loi de Mme Zuhal Demir, M. Karel Uyttersprot et Mmes Karolien Grosemans et Nadia Sminate réprimant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (n° 1115/1).

Renvoi à la commission des Affaires sociales;

- la proposition de loi de Mme Karine Lalieux, MM. Philippe Blanchart, David Clarinval et Olivier Henry, Mmes Marie-Christine Marghem et Linda Musin et M. Bruno Tobback modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation (n° 1106/1);

- la proposition de loi de Mme Liesbeth Van der Auwera et M. Jef Van den Bergh relative à l'instauration d'une garantie obligatoire recours des tiers dans l'assurance incendie (n° 1113/1).

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de dames Nahima Lanjri en Nathalie Muylle tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de ziekenhuisopname van een persoon voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid of derde persoon noodzakelijk is (nr. 1082/1).

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing;

- het wetsvoorstel van de dames Catherine Fonck, Maggie De Block en Valérie De Bue en de heren Yvan Mayeur en Stefaan Vercamer houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord (nr. 1112/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Zuhal Demir, de heer Karel Uyttersprot en de dames Karolien Grosemans en Nadia Sminate tot de oprichting van een meldpunt "pesten op het werk" (nr. 1114/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Zuhal Demir, de heer Karel Uyttersprot en de dames Karolien Grosemans en Nadia Sminate houdende de bestraffing van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (nr. 1115/1).

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken;

- het wetsvoorstel van mevrouw Karine Lalieux, de heren Philippe Blanchart, David Clarinval en Olivier Henry, de dames Marie-Christine Marghem en Linda Musin en de heer Bruno Tobback tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (nr. 1106/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Liesbeth Van der Auwera en de heer Jef Van den Bergh betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering (nr. 1113/1).

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw.

 

Pas d'observation?

 

Geen bezwaar?

 

02.01  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, en réalité, je voudrais demander à la Chambre de se prononcer sur la prise en considération ou plus exactement sur la non-prise en considération pour ce qui nous concerne du document portant le numéro 75 dans la liste initiale, document qui porte pour la Chambre le numéro 921/1 et qui est une proposition de loi de membres du Vlaams Belang, proposition de loi visant à effacer pour l'avenir tous les effets des condamnations et sanctions infligées du chef d'actes d'incivisme prétendument commis entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, etc.

 

Pour cette législature-ci comme pour les autres législatures, il n'est pas question pour le Parti Socialiste d'accorder ou d'envisager d'accorder un pardon pour ceux qui se sont rendus coupables d'actes d'incivisme, d'où qu'ils proviennent, d'ailleurs. Je vous demande donc de procéder au vote sur cette prise en considération.

 

02.02  Olivier Deleuze (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, in naam van onze tweetalige fractie vraag ook ik graag de stemming over de inoverwegingneming van het wetsontwerp betreffende amnestie, want wij denken nu, zoals in de vorige legislatuur, dat het niet mag.

 

02.03  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, je voudrais dire que mon groupe s'opposera de manière très déterminée à cette prise en considération, comme nous l'avons toujours fait depuis de nombreuses années maintenant. Il n'y a pas de limite dans le temps à refuser une proposition qui va à l'encontre des valeurs que nous défendons profondément et de la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de tous ceux qui se sont battus et qui, parfois, ont donné leur vie. Par cette proposition, il nous semble qu'on insulte la mémoire de personnes que nous respectons énormément. Nous nous opposerons donc fermement à cette demande de prise en considération. De ce fait, monsieur le président, nous suggérons que le vote puisse intervenir.

 

02.04  Alexandra Colen (VB): Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, ik ben uiterst verbaasd over de vraag van de heer Giet. Het wetsvoorstel werd ingediend na de uitlatingen van de heer Di Rupo vorig jaar in juli. Hij verklaarde als voorzitter van de PS dat hij bereid zou zijn het amnestiedebat te voeren. Aan Franstalige zijde gaf men als reden dat er eindelijk vergeving en verzoening onder de Belgen zou komen.

 

Wij vragen hier zelfs geen debat. Wij willen het voorstel in overweging laten nemen om erover te debatteren.

 

Wat blijkt? Plotseling is de bereidheid tot verzoening weg. Erger nog, het is taboe, het is onbespreekbaar. Het mag zelfs niet worden genoemd.

 

Voor de PS is amnestie, meer dan 60 jaar na de chaos van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende repressie, nog altijd onbespreekbaar. We zijn het enige land in Europa dat daarover nog steeds niet de spons heeft geveegd. In Nederland en Frankrijk deed men dat reeds in de jaren 50.

 

Het belangrijkste nu is echter het signaal, een waarschuwing voor de N-VA, die volop bezig is met de onderhandeling om een regering te vormen. Verwacht u van die mensen nog redelijkheid? Denkt u dat zij ooit begrip zullen tonen voor enige Vlaamse eis? Let toch op wanneer u onderhandelt met mensen die de Belgische Staat nog steeds zien als een vehikel voor anti-Vlaamse haat en onverzoenlijkheid.

 

02.05  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik ben ontzettend verwonderd over het democratisch deficit van het Parlement.

 

Men laat mensen in de straten van Brussel lopen. Als men de tv aanzet, hoort men niets anders dan dat wij tot verzoening moeten komen en moeten samenwerken.

 

Ik hoor de parlementsleden van de linkerzijde, de heer Deleuze op kop, praten over onder andere het spellen van de les aan de wereld, het sluiten van vrede, het verlenen van amnestie en over Hutu’s en Tutsi’s en iedereen prijst de Waarheidscommissie in Zuid-Afrika.

 

Maar 65 jaar na een bepaalde gebeurtenis weigeren nog altijd politieke partijen hier te praten, terwijl ze wel oproepen tot verzoening in de wereld, van Zuid-Afrika tot in Rwanda.

 

Dezelfde partijen weigeren hier op basis van een democratisch deficit. Het is bijna geen democratisch deficit. Ik noem dat een democratisch analfabetisme.

 

Ik zeg dat niet om een bepaalde partij te verdedigen. Het interesseert mij niet of het voorstel van links of rechts komt. Wij zijn verkozenen des volks. Dit is het Parlement. In het Parlement moet men kunnen debatteren over alle wetsvoorstellen, van links of van rechts, of men het eens is met de inhoud of niet. Daarvoor dient een debat. Daarom zijn er commissievergaderingen. Daarover kan achteraf worden gestemd.

 

Ik vind het een teken van democratisch analfabetisme – dat herhaal ik nogmaals – als men niet durft debatteren over zaken die 65 jaar oud zijn.

 

02.06  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, chers collègues, notre groupe refuse de manière très claire et très déterminée la prise en considération de ce texte.

 

Il ne s'agit pas ici d'une question de démocratie par rapport à la discussion qui a lieu maintenant concernant la prise en considération ou non d'un texte. Si la procédure mise en place au niveau du parlement n'existait pas, cette prise en considération n'aurait aucune raison d'être.

 

Pour ce qui concerne le contenu et le fond de ce texte, je voudrais rappeler que notre groupe condamne de façon très claire la collaboration, quel que soit l'endroit ou quel que soit le moment où elle s'est produite.

 

Amnistier, c'est oublier et nier les souffrances et les horreurs que beaucoup de personnes ont subies, mais c'est aussi nier le fait que des milliers de personnes se sont battues pour défendre notre liberté.

 

02.07  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijn fractie zal met veel overtuiging de inoverwegingneming van dit wetsvoorstel steunen, om de doodeenvoudige reden dat wij denken dat elk ontwerp van wet of elk voorstel van wet in deze tempel van de freedom of speech moet kunnen worden besproken. Dat is naar de vorm. Het stuit mij enorm tegen de borst dat het uitgerekend op één thema is dat dit debat stelselmatig uit de weg wordt gegaan. Het is maar op één thema en dat is op dit thema van amnestie en alle dingen die daarbij horen.

 

Ik denk dat het hoog tijd is, 65 jaar na de feiten, dat dit debat in deze Kamer sereen zou kunnen worden gevoerd, vooringenomenheid worden opzij gezet en misverstanden worden uitgeklaard. Het zou dit Parlement sieren indien het zou durven nu, 65 jaar na de feiten, dit debat op een serene manier aan te gaan. Vanuit dat objectief zullen wij de inoverwegingneming van dit wetsvoorstel, net als van alle andere wetsvoorstellen, absoluut goedkeuren.

 

02.08  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, onze houding zal dezelfde zijn als de houding die we ook in het verleden hebben aangenomen ten aanzien van voorstellen die in overweging worden genomen. Op het moment van de inoverwegingneming gaan we het debat niet aan en geven we geen goed- of afkeuring. Dat houden wij voor de commissiebesprekingen, zoals we dat in het verleden en voor andere voorstellen gedaan hebben. Wanneer wij niet manifest een kennelijke ongrondwettelijkheid tegenkomen, dan zeggen wij dat die voorstellen effectief naar de bevoegde commissies moeten worden verwezen. Dat is de houding die CD&V steeds heeft aangenomen. Dat is ook de houding die wij nu zullen aannemen.

 

02.09  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw Becq heeft een goed onderscheid gemaakt tussen de feitelijke, formele inoverwegingneming en de bespreking ten gronde.

 

Ten gronde is ons standpunt ter zake gekend. Wij zullen het ook verdedigen, waar en wanneer het moet. Wij zijn er echter ook van overtuigd dat in een Parlement als het onze, voorstellen, hoe eigenaardig en in zekere zin verwerpelijk ze ook kunnen zijn, het recht hebben in bespreking te worden gebracht.

 

Mijn groep zal dus voor de inoverwegingneming stemmen.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

Nous procédons donc au vote nominatif sur la prise en considération de la proposition de loi n° 921/1.

Wij gaan over tot de naamstemming over de inoverwegingneming van het wetsvoorstel nr. 921/1.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(…): (…)

 

Pour éviter tout problème, nous allons reprendre le vote.

 

(Le vote n° 1 est annulé)

(Stemming nr. 1 wordt geannuleerd)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Vote/stemming 2)

Oui

57

Ja

Non

68

Nee

Abstentions

0

Onthoudingen

Total

125

Totaal

 

En conséquence, la prise en considération est rejetée.

Bijgevolg is de overwegingneming verworpen.

 

Y a-t-il des observations au sujet des autres propositions dont la prise en considération est demandée? (Non)

Zijn er opmerkingen over de andere voorstellen waarvan de inoverwegingneming is gevraagd? (Nee)

 

Je considère donc la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

Bijgevolg beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Demande d'urgence

Urgentieverzoek

 

02.10  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, avec mes collègues dépositaires, nous demandons l'urgence pour la proposition de loi n° 1112/1 qui porte la prolongation de certaines mesures de crise et l'exécution partielle de l'accord interprofessionnel. En effet, c'est une question importante pour laquelle un deadline est fixé au 1er février.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non) Tout le monde est d'accord sur l'urgence.

Il n'y a pas d'épreuve contraire.

 

(L'urgence est adoptée par assentiment)

(De urgentie wordt bij instemming aangenomen)

 

02.11  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, dans ces conditions, je propose de réunir la commission des Affaires sociales immédiatement après la séance plénière.

 

Le président: Il en sera ainsi.

 

Je rappelle que l'introduction des questions orales urgentes pour la séance de jeudi doit se faire avant 11 h 00 demain.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 27 janvier 2011 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 27 januari 2011 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 14.37 heures.

De vergadering wordt gesloten om 14.37 uur.

 

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 53 PLEN 014 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 53 PLEN 014 bijlage.

 

  

Erratum

Erratum

 

Une erreur s'est glissée dans le détail des votes nominatifs joint au compte rendu intégral des séances plénières suivantes:

 

- P001 du 06-07-2010;

- P004 du 14-10-2010;

- P005 du 28-10-2010;

- P006 du 18-11-2010;

- P007 du 25-11-2010;

- P008 du 02-12-2010.

 

Dans chacun de ces comptes rendus, il y a lieu de remplacer le nom "Collignon Christophe" par le nom "Vervotte Inge".

 

Er is een fout geslopen in het detail van de naamstemmingen dat bij het integraal verslag van volgende plenaire vergaderingen gevoegd is:

 

- P001 van 06-07-2010;

- P004 van 14-10-2010;

- P005 van 28-10-2010;

- P006 van 18-11-2010;

- P007 van 25-11-2010;

- P008 van 02-12-2010.

 

In elk van die verslagen dient de naam "Collignon Christophe" te worden vervangen door de naam "Vervotte Inge".

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

Annulé / geannulerd

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

057

Ja

 

Annemans Gerolf, Becq Sonja, Beuselinck Manu, Bracke Siegfried, Colen Alexandra, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clerck Stefaan, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, Demol Elsa, Devlies Carl, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Luykx Peter, Maertens Bert, Muylle Nathalie, Ponthier Annick, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Terwingen Raf, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Moer Reinilde, Van Noppen Florentinus, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Non        

068

Nee

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Clarinval David, Collard Philippe, Courard Philippe, De Bue Valérie, de Donnea François-Xavier, Deleuze Olivier, Delizée Jean-Marc, Déom Valérie, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Ducarme Denis, Dufrane Anthony, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Laruelle Sabine, Madrane Rachid, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Michel Charles, Milquet Joëlle, Musin Linda, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Rolin Myriam, Seminara Franco, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Van Den Ende Annick, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanlerberghe Myriam, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Wathelet Melchior

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen