Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 30 april 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 30 avril 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Didier Reynders, Daniel Bacquelaine, Willy Borsus.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Benoît Lutgen, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Griet Smaers, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering/Gouvernement fédéral:

Charles Michel, ambtsplicht / devoirs de mandat;

Johan Van Overtveldt, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Jacqueline Galant, buitenslands /à l'étranger;

Pieter De Crem, met zending buitenslands /en mission à l'étranger.

 

01 100ste verjaardag Armeense genocide

01 100e anniversaire du génocide arménien

 

Le président (devant l'assemblée debout)

De voorzitter (voor de staande vergadering)

 

Chers collègues, il y a cent ans éclatait ce qu’on a coutume d’appeler le génocide arménien. Plus d’un million d’Arméniens trouvèrent la mort du fait de déportations, famines et massacres. Cent ans après ces événements, le souvenir reste présent.

 

In de Conferentie van voorzitters zijn we gisteren overeengekomen om deze tragische honderdste verjaardag te gedenken met gepaste stilte.

 

We hebben de morele plicht om dit te blijven herinneren. De geschiedenis mag zich niet herhalen, daar moeten we elke dag aan werken door ons samen te blijven inzetten voor vrede en rechtvaardigheid.

 

Laat ons de stilte in acht nemen ter herinnering.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

02 Rouwhulde – de heer Steve Stevaert

02 Éloge funèbre – M. Steve Stevaert

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Dames en heren, geachte collega’s, op 2 april overleed in Hasselt, op 60-jarige leeftijd, minister van Staat Robert (‘Steve’) Stevaert.

 

Steve Stevaert is geboren op 12 april 1954 in het Limburgse Rijkhoven, als zoon van een militair en een huisvrouw. Na zijn studies aan het Hoger Instituut voor Toerisme, Hotelwezen en Voedingsbedrijven in Hasselt, maakte hij carrière in de horeca, meer bepaald als eigenaar van een aantal succesvolle jongerencafés.

 

Zijn voeling met de belangen en noden van de gewone man leidde hem vlug tot politiek engagement. Voor de toenmalige SP werd hij in 1983 provincieraadslid in Limburg, en in 1989 gemeenteraadslid in Hasselt. Van 1989 tot 1994 was hij gedeputeerde van de provincie Limburg, bevoegd voor onder meer jeugdzaken en milieuaangelegenheden, twee domeinen die hem van meet af aan na aan het hart lagen. Als voorzitter van het Limburgse intercommunale elektriciteitsbedrijf Interelectra vroeg hij raad aan Greenpeace-consulenten, wat toen zeer ongewoon was, en veel stof deed opwaaien binnen en buiten zijn partij.

 

Le 1er janvier 1995, Steve Stevaert devient le premier bourgmestre socialiste de Hasselt. Dans cette fonction également, il se préoccupe en priorité de la question environnementale. En instaurant la gratuité des transports publics – une mesure qui lui vaut la célébrité tant en Belgique qu'à l'étranger – il parvient à décongestionner le centre-ville et ses abords et à rendre superflu l'aménagement d'un troisième ring autour de Hasselt.

 

Le 21 mai 1995, quelques mois seulement après son entrée en fonction comme bourgmestre de Hasselt, Steve Stevaert est élu membre du Parlement flamand. En sa qualité de député flamand, il se consacre sans relâche à l'environnement, à l'aménagement du territoire et aux transports en commun.

 

En septembre 1998, Steve Stevaert est vice-ministre président du gouvernement flamand et ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, en remplacement de Luc Van den Bossche, devenu ministre fédéral de l'Intérieur après la démission de Louis Tobback. Par la fermeté dont il fait preuve à l'égard des infractions graves aux règles d'urbanisme, il met fin à la politique de tolérance menée de longue date en matière d'aménagement du territoire en Flandre.

 

Van juni 1999 tot maart 2003 bleef Stevaert, in de regering-Dewael, viceminister-president van de Vlaamse regering, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Energie. Zijn passage in de Vlaamse regering ging niet onopgemerkt voorbij: hij maakte furore met de afschaffing van het kijk- en luistergeld en het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Het levert hem de bijnaam ‘Steve Stunt’ op. Stevaert moet ook herinnerd worden als de minister van Mobiliteit die van verkeersveiligheid en de aanpak van de zogenaamde ‘zwarte punten’ in het wegennet een prioriteit maakte.

 

In 2003 nam hij ontslag als minister om Patrick Janssens op te volgen als partijvoorzitter. De federale verkiezingen van dat jaar betekenden voor de Vlaamse socialisten de grootste overwinning van de voorbije 15 jaar. Stevaert behaalde een persoonlijke monsterscore. Het was de tijd van de teletubbies, van het kartel sp.a-SPIRIT en Stevaert werd door verschillende media meermaals verkozen tot populairste politicus van Vlaanderen. “Het socialisme zal gezellig zijn of zal niet zijn”, was één van zijn slagzinnen.

 

Na de verkiezingen van 2003 nam Steve Stevaert geen ministerportefeuille meer op. Hij bleef wel lid van het Vlaams Parlement, maar zette zich vooral in voor de modernisering en de feminisering van zijn partij.

 

Na de verkiezingen van 2004, die hij niét won, kondigde Steve Stevaert zijn vertrek uit de nationale politiek aan om gouverneur van de provincie Limburg te worden.

 

En cette qualité, il joue également un rôle de pionnier en favorisant une étroite collaboration entre les provinces de Limbourg belge et néerlandaise, en œuvrant à la réalisation du ‘Alberthaven’ et plus encore sans doute en promouvant sans relâche un esprit d'entreprise socialement responsable parmi les chefs d'entreprise limbourgeois.

 

En juin 2009, Steve Stevaert démissionne de son mandat de gouverneur de province. Il occupera par la suite différentes fonctions dans des entreprises. À partir de 2010, il devient ainsi président du conseil de surveillance du projet Dinh Vu Industrial Zone dans la ville portuaire nord-vietnamienne de Haïphong, un centre pétrochimique auquel collaborent plusieurs grandes entreprises belges.

 

Dames en heren, beste collega’s, Steve Stevaert was een handig en intelligent politicus, een vakman die nooit ondoordacht te werk ging. In zijn onafgebroken streven om bakens te verzetten, aarzelde hij evenwel nooit om out of the box te denken. Dat alles maakte van hem een markante persoonlijkheid en zo zullen we hem ook altijd herinneren.

 

Uit naam van de Kamer heb ik zijn echtgenote en zijn familie onze oprechte deelneming betuigd.

 

02.01 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, vier weken geleden werden we opgeschrikt door nieuwsberichten die niemand onbetuigd lieten.

 

2 april 2015 werd om vele redenen een droeve dag voor ons land. Het plotse en veel te vroege overlijden van Steve Stevaert heeft ons allen geraakt. Het is een persoonlijk drama voor alle betrokkenen en een groot verlies voor de Belgische politieke wereld.

 

De regering wil vandaag hulde brengen aan de politieke nalatenschap van Steve Stevaert.

 

We brengen hulde aan een politicus die de nationale politiek leerde out of the box denken. Hij veranderde de manier waarop wij met mensen communiceren. Wanneer ieder van ons vandaag zo veel aandacht schenkt aan de rechtstreekse communicatie met de burger, is dat voor een stuk aan Steve Stevaert te danken. Steve Stevaert sprak niet over het volk, maar met het volk.

 

Steve Stevaert heeft bovendien zijn provincie een boost gegeven. Met veel geestdrift en nog meer ambitie heeft hij Limburg opnieuw fierheid gegeven. Zijn opkomst als politicus, eerst in Hasselt, dan in Limburg en vervolgens op het nationale toneel viel samen met de Limburgse relance na de sluiting van de mijnen. Steve Stevaert heeft het befaamde Limburggevoel mee vorm gegeven. Hij bracht Limburg naar Brussel en Brussel naar Limburg.

 

Steve Stevaert heeft zijn partij, zijn provincie en zijn land grote diensten bewezen. Terecht kreeg hij in 2004 dan ook de titel van minister van Staat.

 

Meer nog dan een man met een eretitel zullen we ons hem herinneren als een man met een natuurlijk charisma en een innemende jovialiteit.

 

In naam van de regering bied ik aan zijn naasten onze innige deelneming aan. Wij wensen hen veel sterkte en rust in deze moeilijke periode.

 

De voorzitter: Collega’s, ik stel voor de stilte in acht te nemen ter herdenking van de overleden minister van Staat.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

03 Rouwhulde – de heer Robert Hendrick

03 Éloge funèbre – M. Robert Hendrick

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Chers collègues, M. Robert Hendrick, membre honoraire de la Chambre, est décédé le lundi 20 avril dernier à Dion-le-Mont à l’âge de 73 ans.

 

Natif de Verviers, il a d’abord suivi une formation en informatique à Liège et a pratiqué ce métier pendant quelques années avant de se spécialiser dans la promotion de la vente pour une société américaine installée en Belgique.

 

Vervolgens werkte hij twee jaar in Engeland voor een hotelbedrijf. In 1973 keerde hij naar België terug en vestigde zich als horecaondernemer in Brussel.

 

Devant la détérioration de la situation économique, il décide de se lancer en politique et met sur pied, fin 1977, le Centre d’action démocratique.

 

En mai 1978 ce centre se mue en un nouveau parti politique intitulé UDRT-RAD – Union démocratique pour le respect du travail ou Respect voor Arbeid en Democratie – avec l’appui de la Fédération générale des travailleurs indépendants, organisation qui s’opposait vivement à la politique menée dans notre pays à l’égard des indépendants. Ce parti comptera jusqu’à quatre parlementaires en 1981.

 

Van 1978 tot 1987 was Robert Hendrick lid van deze assemblee. In al die jaren was hij niet alleen een fervent pleitbezorger van de hervorming van de fiscaliteit, maar bleef hij ook hameren op de noodzaak van een sanering van de sociale zekerheid, en op de al even noodzakelijke beperking van de rol van de overheid en van de overheidsuitgaven. Met brio en passie verdedigde hij zijn standpunten. Hij schreef vele opiniestukken voor tal van kranten, zowel Franstalige als Nederlandstalige.

 

In 1987 besliste hij om zich niet meer verkiesbaar te stellen en terug te keren naar de basis, om zijn partij nieuw leven in te blazen en de doelstellingen ervan te herformuleren.

 

Après avoir quitté notre Assemblée et abandonné quelques années plus tard la politique au niveau national, notre ancien collègue prend la tête d’une PME et s’installe dans le Brabant wallon.

 

Jusqu’à son décès, Robert Hendrick continue à s’intéresser à la politique communale. C’est là, comme il le disait lui-même, qu’il pouvait agir pleinement pour sa commune et sa région.

 

Au nom de la Chambre, j’ai présenté à sa famille nos plus sincères condoléances.

 

03.01 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de regering sluit zich aan bij de woorden van medeleven die u, mijnheer de voorzitter, uitsprak naar aanleiding van het overlijden van ere-Kamerlid Robert Hendrick.

 

Robert Hendrick était un homme politique volontaire et passionné. Un homme qui défendait ardemment les valeurs qui étaient les siennes. Avec l'Union démocratique pour le respect du travail, il a écrit un chapitre propre et unique de notre histoire parlementaire.

 

Een politieke kaars die kort, maar hevig brandde. Hij zette als één van de eersten het ultraliberale gedachtegoed op de politieke agenda en voegde daarmee een dimensie toe aan onze nationale politiek.

 

Na zijn carrière als Kamerlid bleef hij op lokaal vlak politiek actief. In 2012 kwam hij in zijn gemeente nog op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Steeds meer verschoof zijn aandacht van het ultraliberale gedachtegoed naar het verdedigen van de leefomgeving en de levenskwaliteit van de mensen.

 

De regering wil haar deelneming betuigen aan de naasten van Robert Hendrick. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

 

De voorzitter: Mijnheer de vicepremier, collega’s, laten wij een minuut stilte in acht nemen ter herdenking van de overleden collega, erelid van deze Kamer.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

Vragen

Questions

 

04 Vraag van de heer Tim Vandenput aan de eerste minister over "de resultaten van de Benelux-Top" (nr. P0456)

04 Question de M. Tim Vandenput au premier ministre sur "les résultats du Sommet Benelux" (n° P0456)

 

04.01  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eersteminister, gisteren heeft onze eerste minister overleg gepleegd met zijn twee collega-eerste ministers uit Nederland en Luxemburg. Hij heeft met hen een zeer ambitieus actieplan voor banen en groei voorgesteld. Dat kan ook niet anders, met liberalen aan de leiding zowel in België, Nederland als in Luxemburg. Indien wij de peilingen van gisteren mogen geloven, zal dat binnenkort misschien ook in Wallonië het geval zijn.

 

De Benelux lijkt een idee uit het verleden. Zij werd al in 1944 opgericht en in 1958 werd zij een volwaardige economische unie. Zij is vandaag echter meer dan ooit actueel. De landen van de Benelux vormen samen een markt van 28 miljoen consumenten en een gemeenschappelijke economie van ongeveer een biljoen euro. Daarmee evenaren wij bijvoorbeeld een land als Zuid-Korea.

 

De interne markt van de Europese Unie heeft de Benelux qua politiek belang overvleugeld. De Benelux kan echter ook binnen Europa een voortrekker zijn van de betere integratie.

 

Ik ben erg verheugd te horen dat de obstakels voor de detailhandel zullen worden weggewerkt en dat men op e-commerce en op digitale agenda wil inzetten. Ik denk onder meer aan de vele bedrijven die zich nabij de Belgische grens in Nederland hebben gevestigd. Er is een enorm economisch potentieel, waarvoor ook wij in België de boot niet mogen missen.

 

De beslissingen van de sociale Benelux-top van 2014 werden gisteren opnieuw bevestigd. Wij gaan samen de gemeenschappelijke strijd aan tegen sociale fraude en sociale dumping. Ik weet dat staatssecretaris Tommelein als vurig Benelux-aanhanger daarvan werk maakt.

 

De drie landen willen ook een gemeenschappelijke handelsmissie organiseren, wat mij een verstandig idee lijkt, zeker nu er een groot handelsverdrag met de Verenigde Staten zit aan te komen. We moeten ook aangeven dat de Benelux een regio is waar het goed is om te ondernemen, als logistieke en commerciële toegangspoort tot Europa.

 

Mijnheer de minister, in de context van de Benelux-top van gisteren heb ik twee concrete vragen.

 

Ten eerste, kunt u mij verduidelijken hoe de resultaten van de Benelux-top verder zullen worden omgezet in beleid en op het terrein?

 

Ten tweede, zal de regering dit overleg regelmatig en misschien meer frequent laten plaatsvinden, ook in de loop van het aankomende Luxemburgse en Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie?

 

04.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vandenput, de jaarlijkse Benelux-top vond gisteren, 29 april, plaats in aanwezigheid van de drie eerste ministers. België neemt het voorzitterschap op in 2015.

 

De Benelux wenst haar rol als wegbereider voor de Europese integratie binnen de unie van 28 en als operationeel platform om de grensoverschrijdende uitdagingen efficiënt en concreet aan te pakken, voort te blijven spelen. De Benelux is in feite een laboratorium en een stimulans voor een ruimere integratie. Wij hebben onze samenwerking herbevestigd, zowel binnen de Benelux als in het kader van de Europese Unie.

 

In antwoord op uw vraag kan ik zeggen dat wij verder zullen gaan met nieuwe vergaderingen in dat formaat. De drie eerste ministers hebben een gemeenschappelijke beleidsverklaring ondertekend met als titel “Een Benelux-actieplan voor werkgelegenheid en groei”. Het gaat in feite om de versterking van de interne markt. Deze verklaring bevat een lijst van concrete projecten waarrond wij nauwer willen samenwerken.

 

De invoering van deze roadmap werd toevertrouwd aan het secretariaat-generaal van de Benelux. Concreet gaat het over het creëren van een interne markt van 28,5 miljoen consumenten en het verstevigen van de uitvalsbasis voor de ondernemingen om de Europese en de wereldmarkt te betreden.

 

Al deze maatregelen zijn bedoeld om het werk van vooral zelfstandigen en kmo’s te vergemakkelijken. Het gaat onder meer om de volgende punten. Ten eerste, wij gaan intensiever samenwerken om de e-commerce en de digitale agenda te promoten. Ten tweede, wij willen tot een betere coördinatie van de btw komen en de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling versterken. Ten derde, willen wij belang hechten aan de ontwikkeling van de regionale samenwerking op het vlak van energie om het terrein te effenen voor een Europese interne energiemarkt. Voorts hebben wij de conclusies van de sociale Benelux-top van 2014 herbevestigd en het belang van de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping opnieuw besproken.

 

Ik zal geen lijst van actualiteitsvragen rond terrorisme, radicalisering en veel andere internationale dossiers opnoemen, mijnheer de voorzitter.

 

Ter afronding, wil ik nog zeggen dat de mogelijkheid van economische vergaderingen in Benelux-formaat aan bod is gekomen. Benelux-missies inzake buitenlandse handel zijn ook een doelstelling.

 

Wat uw assemblee betreft, mijnheer de voorzitter, werd er ook een ontmoeting met het Benelux-Parlement georganiseerd. Tijdens de ontmoeting kon voorzitster Maya Detiège het standpunt en de ambitie van het Parlement over het Benelux-proces meedelen. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Koning in een latere vergadering met de drie eerste ministers.

 

04.03  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de vice-eersteminister, ik ben blij dat wij het zo goed kunnen vinden met onze Nederlandse en Luxemburgse collega’s en dat u de Benelux zelf een laboratorium voor de ontwikkeling van bepaalde zaken noemt.

 

Wij mogen echter ook ambitieus zijn. Misschien moeten wij in dat laboratorium ook denken aan de mogelijkheid om binnen het plan-Juncker het voortouw te nemen om samen voorstellen te formuleren in plaats van dit land per land aan te pakken. In België vinden wij, zeker de liberalen, dat wij moeten samenwerken voor de groei van de economie en jobs. Dat zien wij graag vandaag en in de toekomst.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'aide au Népal" (n° P0452)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le séisme au Népal et l'aide de la Belgique à la région sinistrée" (n° P0453)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'aide au Népal" (n° P0454)

- Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le séisme au Népal et l'aide de la Belgique à la région sinistrée" (n° P0455)

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de hulp aan Nepal" (nr. P0452)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aardbeving in Nepal en de Belgische hulp aan de getroffen regio" (nr. P0453)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de hulp aan Nepal" (nr. P0454)

- mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aardbeving in Nepal en de Belgische hulp aan de getroffen regio" (nr. P0455)

 

05.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, comme nous le savons tous, un grave tremblement de terre a touché le Népal. C'est un drame invraisemblable dont les images apocalyptiques nous parviennent. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter est le pire que ce pays ait connu jusqu'à présent et des répliques ont suivi, jusqu'au Bangladesh ou en Inde.

 

Cette catastrophe a évidemment causé des pertes humaines et matérielles innombrables. Il y a des milliers de victimes à ce jour et, malheureusement, le bilan s'alourdit à mesure que les heures et que les jours passent. Les opérations de secours sont en marche et se poursuivent. La solidarité internationale en cours est forte. Je tiens d'ailleurs à saluer la réactivité de notre pays, notamment via sa structure B-FAST, puisqu'une équipe multidépartementale et multidisciplinaire a pu être envoyée là-bas. Malgré la situation logistique chaotique sur place, nous savons qu'aujourd'hui, elle a enfin atteint le Népal.

 

Cette réponse est essentielle, mais elle porte sur le court terme. Il est évident que nous ne pouvons nous limiter à cette intervention. Il faudra examiner comment participer, demain, à la reconstruction du pays.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les informations dont vous disposez par rapport à la situation sur place, que ce soit sur le plan humain ou matériel?

 

Pouvez-vous nous donner des précisions au sujet de l'aide apportée par B-FAST? Comment notre équipe est-elle déployée? En effet, beaucoup de choses ont été dites sur les difficultés rencontrées. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que vous me fournissiez des informations concernant la nature, la composition et la durée de la mission de B-FAST. Quelle a été la coordination entre les différents ministères à l'occasion de son déploiement?

 

Comment l'aide internationale est-elle coordonnée et intervient-elle, particulièrement à l'échelle européenne?

 

Enfin, nous savons que les ONG belges sont également entrées en action et ont fait un appel de fonds. MSF Belgique est déjà sur place. Quelle sera notre intervention financière dans le cadre de l'aide humanitaire apportée?

 

Quelle est la situation de nos ressortissants sur place?

 

05.02  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, net als u was ik geschokt bij de eerste beelden uit Nepal. Het is de grootste aardschok sinds jaren, voorlopig zijn er waarschijnlijk ongeveer 10 000 doden en verschillende duizenden slachtoffers. De noden zijn nog steeds hoog en gelukkig is de internationale gemeenschap ter hulp geschoten, ook ons land. En er zijn nog veel noden. De VN vraagt 375 miljoen euro, er wordt gevraagd naar tenten, naar sanitaire voorzieningen, drinkwater en rioleringssystemen om cholera tegen te gaan, er moet gezondheidszorg zijn.

 

Mijnheer de minister, wat gaat ons land meer doen dan het sturen van B-FAST?

 

Mijn tweede reeks vragen gaat over B-FAST. Ik ben – altijd geweest en nog steeds – een heel grote verdediger van wat B-FAST doet. Wij weten dat het heel moeilijk werken is in dit soort noodsituaties en wij kunnen zeggen dat tot op heden B-FAST zeer goed heeft gefunctioneerd.

 

Mijnheer de minister, onze fractie heeft echter wel vragen bij de manier waarop de interventie in Nepal is verlopen.

 

Ik wil u vragen dat u ons een geschreven verslag geeft met een tijdlijn vanaf de aardbeving tot vandaag, want wij moeten tot onze spijt vaststellen dat vijf dagen na de aardbeving, volgens de laatste informatie die wij hebben, ons team in Gorkha nog steeds niet in actie is getreden. Wij zouden graag over die hele tijdlijn een verklaring hebben voor dat feit.

 

Heel concreet zou ik van u ook een gedetailleerd verslag willen over het volgende. Op het planningscomité dat voorafgaat aan de coördinatieraad, werd door experts voorgesteld om niet alleen search and rescue capaciteit mee te sturen maar ook een veldhospitaal. Waarom heeft de coördinatieraad waarvan een vertegenwoordiger van uw kabinet voorzitter is en de verantwoordelijkheid draagt, uiteindelijk beslist om dat veldhospitaal niet mee te sturen? Had dit veldhospitaal in onze capaciteit gezeten, dan hadden wij niet zo lang moeten wachten op een landing in Kathmandu en hadden wij nu iets zinnigs kunnen doen voor de honderdduizenden Nepalezen die om hulp vragen.

 

05.03  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, énormément de choses ont déjà été légitimement dites. Quand un tel événement se produit, il est nécessaire d'intervenir rapidement. Notre pays, avec l'intervention de B-FAST, œuvre au mieux pour apporter cette aide.

 

Des ressortissants de ma région ont dû être rapatriés à partir des zones les plus dévastées, situation qui constitue l'une des raisons pour lesquelles certaines interventions ne peuvent se dérouler aussi vite que certains se l'imaginent.

 

Monsieur le ministre, nous sommes toujours sans nouvelles de 7 des 129 ressortissants belges qui se trouvent encore au Népal. Votre département a-t-il reçu des informations quant à la possibilité de les localiser? À cause du tremblement de terre, beaucoup de routes ont été évidemment détruites. Je sais aussi qu'une coordination de l'aide internationale pourrait accélérer celle-ci. Avez-vous envisagé de recourir, pour l'acheminement et le rapatriement, aux infrastructures dont disposent d'autres pays – par exemple, la France?

 

05.04  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, de aardbeving die Nepal heeft getroffen heeft al enorm veel slachtoffers gemaakt en eigenlijk hebben wij er geen idee van hoeveel er nog zullen volgen.

 

Ik wil namens de N-VA-fractie ons medeleven en onze steun betuigen aan alle nabestaanden van de slachtoffers en ook aan de Nepalese gemeenschap in ons land.

 

De reddingswerken zijn in volle gang. Het is heel moeilijk al een balans te maken van de situatie. Er zijn nog heel wat plaatsen die niet konden worden bereikt. De ramp is zeer groot en in een aantal dorpen die gewoon van de kaart zijn geveegd heeft men nog geen hulp ontvangen.

 

Wij kunnen vaststellen dat de hulp zeer snel op gang is gekomen. Ook wij hebben een team gestuurd. Het B-FAST-team is vertrokken met een urban search and rescue team, dat mee zal zoeken naar overlevenden van de aardbeving.

 

Wij stellen vandaag vast dat ons team vandaag niet in actie is kunnen komen en dat het nog niet de mogelijkheid gekregen heeft zijn bijdrage in de hulp te leveren.

 

Mijnheer de minister, laat ik duidelijk zijn, onze fractie is ervan overtuigd dat het zeer belangrijk is dat wij deelnemen aan dit soort acties en vindt dat de mensen van B-FAST zeer belangrijk en lovenswaardig werk doen, maar wij hebben enkele vragen in verband met de beslissing dit team te sturen.

 

Welke noden heeft Nepal doorgegeven op het moment na de aardbeving? Op welke manier is het overleg verlopen om tot de beslissing te komen een urban search and rescue team te sturen? Hoe verliep en hoe verloopt de internationale coördinatie van de noodhulp?

 

05.05 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega’s, eerst en vooral wil ik u zeggen dat het een echte schok was om de beelden van de ramp in Nepal te zien.

 

Je voudrais ici, je pense comme tous les membres de l'assemblée, d'abord faire part de nos condoléances aux familles des victimes et de toute notre sympathie pour celles et ceux qui aujourd'hui souffrent sur le terrain, qui sont parfois sans nouvelles de leurs proches, qu'il s'agisse de familles népalaises ou d'autres pays.

 

Le séisme du 25 avril a causé des dégâts considérables aux infrastructures et habitations au Népal. Le Centre européen pour la coordination de l'aide d'urgence parle déjà de plus de 5 000 personnes décédées et d'au moins 10 000 blessés. La situation sur place est catastrophique; mais la protection civile et les équipes de secours népalaises ainsi que les équipes de sauvetage et autres moyens mis à disposition par la communauté internationale mettent tout en œuvre pour sauver des vies et rétablir les réseaux d'infrastructure essentiels.

 

La Belgique, via B-FAST, a déployé une équipe. Cette équipe dispose, au-delà de ses capacités de search and rescue, d'équipements permettant la réhabilitation des infrastructures indispensables, d'une expertise en télécommunications, d'une assistance médicale et d'une capacité de coordination internationale. Outre sa fonction-clé, l'équipe peut donc exercer des missions complémentaires aux travaux des secouristes népalais en coordination avec les organisations d'aide internationale.

 

L'équipe est composée de 42 personnes. Elle a été envoyée dès le 26 avril et restera, c'est la décision initiale, dans la zone sinistrée pour une durée de dix jours.

 

B-FAST est une structure de coordination du gouvernement fédéral qui rassemble le premier ministre, les Affaires étrangères, l'Intérieur, la Défense, la Santé publique, la Coopération au développement et le Budget. Outre les volontaires et les modules d'intervention, B-FAST s'organise autour du conseil de coordination soutenu par un comité de planification. Les ministres compétents et leurs administrations sont représentés au sein du conseil et du comité.

 

Lorsqu'il est question d'une opération, le comité donne son avis au conseil sur les critères et les modalités d'intervention, avis basé sur une analyse des experts quant à la situation de la zone sinistrée et les capacités que B-FAST peut mobiliser. Le conseil de coordination se penche alors sur l'avis et approuve ou non l'action proposée par le comité. En principe, ce mécanisme décisionnel ne prend pas plus de douze heures.

 

C'est ce mécanisme que nous avons déclenché dès samedi avec des réunions à 19 h 00 à la suite de la demande du gouvernement népalais. Le conseil et le comité sont des organes collégiaux. Le processus de décision se fait donc au consensus.

 

De internationale hulp in Nepal wordt gecoördineerd door UN OCHA, het agentschap van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken, waaronder humanitaire interventies en spoedhulp. De Europese Unie beschikt over een civiel beschermingsmechanisme dat als humanitair noodhulpinstrument buiten de Europese Unie ingezet kan worden en de initiatieven van de lidstaten coördineert.

 

Ook over mogelijke financiële hulp naast B-FAST kan ik u informeren. UN OCHA is een erkende partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en krijgt jaarlijks een belangrijke financiering. Daarnaast bestaan er ook de flexibele fondsen van de Verenigde Naties en de Wereldbank. Die interventiemodus is misschien minder zichtbaar, maar even belangrijk als de humanitaire spoedhulp zoals B-FAST.

 

Mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, zal enkele voorstellen formuleren om specifieke hulp te sturen vanuit België.

 

Dès l'annonce du séisme, le samedi 25 avril, le centre de crise des Affaires étrangères a été ouvert, afin de répondre aux nombreux appels téléphoniques. Les agents du centre de crise, rejoints par des volontaires de l'administration, ont enregistré dans une base de données toutes les informations relatives aux concitoyens présents au Népal, indiquant celles et ceux pour lesquels nous pouvions être rassurés et celles et ceux dont nous étions sans nouvelles.

 

Rapidement, un peu plus d'une centaine et, progressivement, plus de 200 Belges ont été localisés. Une vingtaine restait dans les premiers temps encore non joignables. Oui, madame Jadin, hier soir, nous étions encore sans nouvelles de 7 de nos compatriotes. En ce moment, je puis vous confirmer que nous sommes encore sans nouvelles de 4 de nos compatriotes. Les identifications se poursuivent. Le centre de crise restera ouvert aussi longtemps qu'il le faudra et ce jusqu'à ce que nos compatriotes aient pu être localisés.

 

Concrètement, l'assistance qui est apportée aux ressortissants belges est organisée de diverses façons. Au centre de crise des Affaires étrangères, une écoute leur est fournie et la garantie leur est donnée que tout est mis en œuvre pour les aider à localiser leurs proches. Les informations sont communiquées sur les possibilités de retour. Une partie a, toutefois, déjà pu être évacuée par l'Airbus belge ce mardi 28 avril, des Belges mais aussi des Européens, toute une série de nationalités sont revenus ce matin grâce à cet avion de la Défense.

 

Localement, l'assistance est assurée principalement par le consul honoraire à Katmandou, soutenu par l'ambassade à Delhi dont la compétence s'étend sur le Népal. En outre, la première secrétaire d'ambassade à Delhi, présente au Népal lors du séisme, est restée à Katmandou pour venir en appui au consul honoraire. Ils coordonnent ensemble le rassemblement de nos compatriotes et fournissent une aide consulaire et/ou logistique. Leurs numéros de téléphone sont communiqués systématiquement aux Belges présents dans le pays.

 

Je conclus, monsieur le président. Je reste évidemment à disposition, comme mes collègues du parlement, pour donner tous les détails relatifs à cette opération.

 

Ik zal verslag uitbrengen over de beslissingen die wij hebben genomen en de mogelijke acties van B-FAST.

 

B-FAST is momenteel aan het werk op het terrein. Het was niet zo gemakkelijk om eerst naar Delhi en daarna naar Kathmandu te gaan. Wij proberen zo vlug mogelijk te reageren.

 

Ik moet u zeggen dat ik alle vrijwilligers en actoren van B-FAST wil bedanken. Ik begrijp de eventuele kritiek op de organisatie B-FAST. Dit is misschien een van de belangrijkste acties waardoor veel mensen in Nepal kunnen worden geholpen. Ik sta ter beschikking om alle mogelijke details te geven.

 

Ik wil hier alleen maar zeggen dat de regering op vraag van Nepal heeft beslist om B-FAST te sturen. Ik ben trots op de actie van alle vrijwilligers en actoren van B-FAST. (Langdurig applaus)

 

05.06  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de reparler de cette question de manière plus approfondie en commission.

 

Je tiens aussi à saluer le travail effectué par B-FAST, même s'il y a des éléments dont nous devrons peut-être reparler. Surtout, j'espère que nous aurons des nouvelles réjouissantes concernant nos ressortissants sur place.

 

Nous devrons toutefois reparler de la mise en œuvre de EU-FAST, ce qui pourrait être une réponse aux problèmes que nous avons rencontrés. Nous devrons aussi reparler de l'aide à long terme. Aujourd'hui, nous apportons une contribution à très court terme mais demain, il faudra reconstruire et faire en sorte que le Népal puisse faire face à de tels séismes s'ils devaient se reproduire.

 

05.07  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mede namens mijn groep breng ik hulde aan de medewerkers van B-FAST voor hun inzet en acties die zij in het verleden hebben ontplooid en ook voor de acties die zij nu in Nepal uitvoeren.

 

De interventie in Nepal houdt ook een opdracht in. De opdracht is politiek bepaald en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag hoe het komt dat de vraag van de experts in het planningscomité om naast rescue and search ook een veldhospitaal mee te sturen, werd afgewezen in de coördinatieraad die onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken vergadert.

 

Ik vind dat de Nepalezen recht hebben op goed georganiseerde internationale hulp. Het spijt mij te moeten vaststellen dat het Belgisch team vijf dagen na het gebeuren nog altijd niet is geïntervenieerd.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag is hoe dat komt. Wie neemt de verantwoordelijkheid op voor het feit dat wij nu de broodnodige medische hulp aan de Nepalezen niet kunnen geven?

 

05.08  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre a été très clair. Il faut saluer l'action qui a été menée et qui sera poursuivie dans les prochains jours sur place par B-FAST. Il faut aussi honorer et apprécier à leur juste valeur les moyens qui sont mis en œuvre.

 

Er zal zeker nog een mogelijkheid zijn om in de commissie over die vragen te spreken. Voor mij is dat geen probleem. Ik meen echter dat men ook wel enigszins positief mag zijn als men een actie zoals diegene die wij hier gestart hebben aan de orde brengt.

 

Monsieur le ministre, j'entends que nous sommes toujours sans nouvelles de 4 de nos ressortissants. J'entends aussi que la coordination a été efficace en ce qui concerne les rapatriements. Par la suite, comme pour les autres drames que nous avons connus, notamment à Haïti, nous discuterons en commission de l'aide que nous voudrons apporter à plus long terme et je m'en réjouis.

 

05.09  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, wij kijken in de commissie uit naar uw verslag van de missie van het B-FAST-team, vooral omdat dit de regering de mogelijkheid biedt een evaluatie te houden.

 

De N-VA-fractie vindt het zeer belangrijk dat zeker te doen. In dergelijke situatie is er altijd chaos, dat kan niet anders, maar als wij horen dat de directeur van de luchthaven van Kathmandu dinsdag liet weten dat hij er geen idee van had vanwaar de vliegtuigen zouden komen, hoeveel vliegtuigen er zouden komen of wanneer ze zouden komen, dan is het absoluut noodzakelijk dat achteraf eens te bekijken.

 

De Nepalese bevolking is het grootste slachtoffer, maar dat geldt ook voor de leden van B-FAST die daarheen zijn vertrokken om hulp te bieden, maar nu al enkele dagen op die mogelijkheid zitten te wachten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het actieplan 'Werkbaar werk'" (nr. P0441)

- de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het actieplan 'Werkbaar werk'" (nr. P0442)

06 Questions jointes de

- M. Kristof Calvo au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le plan d'action pour prévenir le stress et le burn-out liés au travail" (n° P0441)

- M. Stefaan Vercamer au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le plan d'action pour prévenir le stress et le burn-out liés au travail" (n° P0442)

 

06.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eersteminister, morgen vieren wij de Dag van de Arbeid, een belangrijke dag voor ons. Voor ons is het een echte feestdag en ik denk dat dit voor alle fracties geldt. Arbeid moet gevierd worden. Arbeid is belangrijk, is iets moois en waardevols, kan mensen sterker maken en duwt onze samenleving vooruit. Dus leve de arbeid!

 

Arbeid is echter niet voor iedereen een feest. Voor heel wat werknemers in dit land is er een reële problematiek van stress en burn-out. Dit is een problematiek die onze partij en onze fractie, deze ochtend bij monde van onze partijvoorzitter maar nu ook hier in het Parlement, op de agenda willen plaatsen. Arbeid kan, moet voor iedereen een feest zijn.

 

Enkele cijfers om het probleem te illustreren.

 

Het is geen marginaal probleem. Recent onderzoek toont aan dat twee derde van de werknemers in ons land kampt met problematische stress op de werkvloer. Voorheen was dat de helft. Het probleem wordt dus groter. Het is een ernstig probleem. Het is geen verhaal van een werknemer die een uurtje extra, een extra drukke week of maand moet presteren. Een op vijf werknemers, 20 % van alle mensen die werken in dit land, wordt tijdens zijn carrière geconfronteerd met burn-out en dus met ziekte. Dat kost geld. Dat is ook niet goed voor onze bedrijven. België is koploper inzake ziekteverzuim.

 

We moeten daar dus iets aan doen. Aan de vooravond van 1 mei is dat onze boodschap, is dat onze uitgestoken hand, mijnheer de minister.

 

Ik ga het vandaag niet hebben over alle besparingsmaatregelen van deze regering, over hoe u het leven van mensen nog moeilijker maakt. Ik ga dat vandaag bewust niet doen. Ik verwacht vandaag ook niet van u dat u zegt: “Deze tien maatregelen ga ik vanaf morgen implementeren.”

 

Ik verwacht van u wel een heel duidelijk engagement, dat is de vraag van onze fractie, dat is de vraag van onze partij. Ik verwacht een engagement om samen met onze sociale partners, met de heer Muyters en zijn Waalse collega, werk te maken van een echt actieplan inzake stress en burn-out.

 

Arbeid moet een feest zijn, mijnheer de vice-eersteminister, laten wij daar samen werk van maken. Ik hoop dat u die uitgestoken hand vandaag met beide handen zult aanvaarden. Ik denk dat dit een logische en goede zaak zou zijn.

 

06.02  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eersteminister, u hebt met deze regering de voorbije weken en maanden een aantal moeilijke maatregelen moeten nemen om de ambitie van de regering – meer jobs creëren en mensen aanzetten tot langer werken – mogelijk te maken.

 

De mensen zelf zijn echter vooral bezig met dat langer werken. Sommigen zien dat perfect zitten. Onderzoek leert ons dat 56 % dat ziet zitten. Een groot deel ervaart echter ook knelpunten en ervaart langer werken als een probleem. Het grootste knelpunt, collega Calvo heeft erop gealludeerd, is inderdaad stress op het werk en het gebrek aan evenwicht tussen privé en werk.

 

Als wij willen dat mensen effectief langer aan het werk blijven, moeten wij ervoor zorgen dat het voor de 44 % van de mensen dat het daar nu moeilijk mee heeft, in de toekomst wel te doen is om langer aan de slag te blijven.

 

In het regeerakkoord hebben we er heel bewust en heel hard op gehamerd – wij zullen dat blijven doen – dat de ambitie van de regering van werkbaar werk voor ons een even grote uitdaging is als het creëren van jobs. Als we de mensen vragen om wat langer te werken, als we om inspanningen vragen om onze pensioenen en onze sociale zekerheid betaalbaar te houden, moeten wij ervoor zorgen dat langer werken voor hen mogelijk is.

 

Daarom vraagt onze fractie dat heel dringend werk wordt gemaakt van dat luik in het regeerakkoord. Ook dat deel moet worden uitgevoerd. Wij moeten het engagement aangaan ten opzichte van de mensen om een kader te creëren waardoor het mogelijk is om langer te werken.

 

Mijnheer de minister, welk traject zult u uitstippelen om het engagement van werkbaar werk samen met de sociale partners hard te maken?

 

06.03 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, het klopt dat wij van de werknemers veel vragen, onder meer dat zij langer werken. Dat is echter een terechte vraag, omdat dit een manier is om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. De federale regering heeft daaromtrent de afgelopen maanden belangrijke beslissingen genomen. Het is absoluut noodzakelijk dat wij zorgen dat het werk verder wordt aangepast en dat het werkbaar werk is.

 

Collega’s Calvo en Vercamer, ik deel uw bezorgdheid dat wij de handen aan de ploeg moeten slaan en actie ondernemen met concrete maatregelen ter zake.

 

Ik wil wel onderstrepen dat wij al heel wat hebben gedaan. Ook de vorige regeringen hebben al initiatieven genomen. Ik verwijs naar het Nationaal Strategieplan Welzijn met het, in overleg met de sociale partners tot stand gekomen, Return to Work-programma. Wij hebben ook het tijdskrediet aangepast en maatregelen genomen voor de mantelzorgers. Er zijn al heel wat initiatieven genomen om werkbaar werk te realiseren.

 

Ik waardeer nadrukkelijk de inbreng van de sociale partners, maar ik wil ook een oproep doen naar aanleiding van de terechte vragen van beide collega’s om intensief mee te werken aan de oplossingen en een goed instrument verder uit te bouwen. Een van die goede instrumenten is de cao 104 waardoor per bedrijf een werkgelegenheidsplan moet worden opgemaakt voor onder meer de oudere werknemers. Er moeten daarnaast nog andere ondersteunende maatregelen worden genomen.

 

Ook in het regeerakkoord is de loopbaanrekening opgenomen. Wij hebben de problematiek van de burn-out met gerichte campagnes reeds op tafel gelegd. Ik meen dat de sociale partners daarin een heel belangrijke rol spelen.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik rond af.

 

Werkbaar werk is terecht een van de topprioriteiten van de volgende weken en maanden waar ik samen met jullie de schouders zal onderzetten. Ik weet zeer goed dat dit bevoegdheden zijn van de regio’s. Ik hoop dat ook de sociale partners het reeds geleverde werk, op basis van beslissingen van de vorige regeringen, onverkort zullen voortzetten zodat ervoor kan worden gezorgd dat onze vraag om langer te werken concreet in acties kan worden omgezet. Ik zal daar de nodige acties voor ondernemen, in afspraak met de partners die daarbij moeten worden betrokken.

 

06.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vicepremier, ik hoop dat het antwoord dat u net hebt gegeven een heel duidelijk engagement inhoudt en een duidelijk antwoord is op de vraag van onze fractie en onze partij om werk te maken van een geïntegreerd actieplan – geen losse maatregelen – met een coherent beleid inzake stress en burn-out. Ik hoop dat uw antwoord dit inhoudt en dat uw engagement ter zake glashelder is.

 

Ik wil nog een drietal elementen meegeven. Er wordt gezegd dat langer werken en oudere werknemers een problematiek vormen die ons zeer na aan het hart ligt. De pensioenmaatregelen van deze regeringen maken het oudere werknemers inderdaad nog veel moeilijker op de arbeidsmarkt dan voorheen. Maar stress en burn-out is iets van alle werknemers en van alle leeftijdsgroepen. Ondertussen heeft zowat twee derde van alle werknemers er last van. Laat ons de discussie dan ook opentrekken en het werk dat op tafel ligt aanvatten.

 

Ten slotte, mijnheer de vicepremier, – ik zal niet opnieuw het lijstje aflopen – u hebt de voorbije maanden echter pijnlijke, drastische maatregelen genomen. Durf die ook evalueren in het kader van een bredere strategie.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond af.

 

Ik heb een vicepremier gezien die meer openheid betoonde dan de Vlaamse minister van Werk, die wel nog de overtuiging is toegedaan dat de overheid goed bezig is. Er is echter een probleem. Laat ons dat dus vastpakken.

 

Mijnheer de vicepremier, in onze fractie zult u een bondgenoot vinden. Het dossier is immers heel belangrijk. Aan de vooravond van 1 mei, op 1 mei zelf maar ook 365 dagen per jaar wil onze fractie de problematiek absoluut op de agenda houden en plaatsen.

 

06.05  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord maar vooral voor uw engagement, om, behalve de inspanningen die wij vragen, ook de prioriteit werkbaar werk tot een goed einde te brengen. U zult daarin in ons een bondgenoot vinden.

 

Indien ik dan toch in het kader van de loopbaanrekening één concrete suggestie mag doen, dan is het om de volgende denkoefening te maken. Zou het niet mogelijk zijn om sommige van de bestaande 82 extralegale voordelen tot hefbomen te kunnen omvormen, waardoor mensen zelf tijd en loon kunnen sparen voor het moment waarop zij het nuttig en nodig achten het wat rustiger aan te doen? Ga dus eens na of het mogelijk is om in het kader van een loopbaanrekening dergelijke zaken te ontwikkelen.

 

U zal in elk geval van ons voorstellen mogen verwachten om werkbaar werk verder concreet te maken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de eerste minister over "de naleving van het stabilisatiepact door het Waals Gewest" (nr. P0443)

07 Question de Mme Barbara Pas au premier ministre sur "le respect du pacte de stabilité par la Région wallonne" (n° P0443)

 

07.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, enkele weken geleden werd in ons halfrond het debat gevoerd over de begrotingscontrole en dan vooral over de factuur van 750 miljoen euro, die plots werd doorgeschoven naar de deelstaten door een gruwelijke financieringswet. Gisteren was er een vergadering van het Overlegcomité. Ook daar stond dat bedrag, die 750 miljoen euro, boven aan de agenda. In het Overlegcomité is onder meer afgesproken dat het bedrag zou herberekend worden tegen het begin van de komende zomer.

 

De Vlaamse regering slikt alles, ze loopt aan het handje van de federale regering. Ze is, zoals steeds, onmiddellijk bereid om tegen elke prijs België te redden. Ze heeft het grootste deel van dat bedrag, 400 miljoen euro, zonder mopperen opgenomen in haar begrotingscontrole. De Vlaming betaalt wel. Aan Franstalige zijde weigert men echter om een gelijkaardige inspanning te leveren. In Wallonië houdt men met die extra factuur geen rekening bij de begrotingscontrole, ook niet na de vergadering van het Overlegcomité. Die heeft daar geen enkele verandering in gebracht.

 

Mijnheer de minister, ik lees dan dat de federale regering overweegt om federale buffers, die men heeft aangelegd om onverwachte tegenvallers op te vangen, aan te wenden voor het geval het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap zouden blijven weigeren om hun deel te betalen. Ik zou graag van u horen of dat klopt. Dat kan toch zomaar niet? Vindt u dat correct tegenover Vlaanderen? Op die manier zou de Vlaming immers twee keer betalen.

 

Mijn vraag is dus heel eenvoudig: zult u, als het erop aankomt, werkelijk de budgettaire gaten die Wallonië laat vallen, zelf opvullen ten nadele van de Vlamingen?

 

07.02 Minister Kris Peeters: Mevrouw Pas, gisteren heb ik de vergadering van het Overlegcomité bijgewoond. Ik heb de indruk dat u er ook was. Ik zal u voor alle duidelijkheid uitleggen wat er effectief is gebeurd, zodoende dat u goed bent ingelicht over wat er echt aan bod is gekomen en wat niet. Vragen aan de regionale regeringen moet u in andere Parlementen stellen. Het is niet aan mij om daarop te antwoorden.

 

Gisteren heeft het Overlegcomité onder meer overlegd over het Stabiliteitsprogramma. Het resultaat is dat het Stabiliteitsprogramma vandaag kan worden overhandigd aan de Europese Commissie, zodat het tijdig wordt ingediend. 30 april was immers de deadline.

 

Tijdens de vergadering van gisteren heeft het Overlegcomité akte genomen van het Stabiliteitspact, dat werd voorgesteld. Het pact voorziet in een structureel begrotingsevenwicht voor de gezamenlijke overheid in 2018 en een structureel begrotingsevenwicht uiterlijk in 2018 voor alle individuele begrotingstrajecten van elke entiteit. Bovendien is het Overlegcomité overeengekomen dat het overleg in verband met de methodologie die wordt beoogd in het kader van het koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989, de zogenaamde financieringswet van de Gemeenschappen en Gewesten, zo snel mogelijk wordt voortgezet. Er is een datum afgesproken waarop alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten om hierover te discussiëren.

 

De federale ministers van Begroting en Financiën zullen ook een procedure opstellen om de overdracht van de fiscale gegevens in het kader van de bijzondere financieringswet te bevorderen, op een objectieve en transparante wijze. Dat is aan bod gekomen in de vergadering van het Overlegcomité. Alle andere elementen zijn daar niet aan bod gekomen en doen dus ook, wat mij betreft, niet ter zake. Ik kan er dan ook niet op antwoorden, omdat zij in de vergadering niet aan bod zijn gekomen.

 

07.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, het overleg over het Stabiliteitsprogramma wordt voortgezet. Voor de Europese Commissie maakt het niet uit wie welke inspanning levert, als de inspanning in het totaal maar wordt geleverd. Ik heb echter geen antwoord gekregen op mijn vraag. Wat zult u doen als het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap weigeren om hun bijdrage te leveren?

 

U overlegt verder. Het is de bedoeling om tot een duidelijke verdeling tussen de verschillende entiteiten te komen. Dat heb ik gelezen in de verklaring van de eerste minister in de kranten. Het staat u vrij dat te geloven. Het staat u vrij te geloven in sinterklaas en de kerstman. Ik kan echter alleen maar vaststellen dat eerdere pogingen tot niets hebben geleid en geen succes hebben gehad.

 

U ontkent niet dat de federale regering bereid zou zijn bij te springen als Wallonië blijft weigeren. Dat betekent dan dat de Vlaming twee keer betaalt. Wij leven blijkbaar in twee verschillende landen. Wallonië is als een kei die men niet kan stropen, dixit Magnette en dixit Demotte, en Vlaanderen is blijkbaar de hoorn des overvloeds, die altijd bijspringt.

 

Ik heb nu toch antwoord gekregen van u, mijnheer de vice-eersteminister. U was zelf tot voor kort minister-president. Hoe kan een Vlaamse regering, die zelfs geleid wordt door een partij die zichzelf Vlaams noemt, haar geweten in overeenstemming brengen met de idee dat de Vlaming twee keer moet betalen?

 

Ik weet dat het allicht tevergeefs zal zijn, maar ik roep de collega’s van de Vlaamse regering toch op niet alles te slikken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Karin Jiroflée aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de schrapping van partnergeweld als prioriteit in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2016-2020" (nr. P0444)

- mevrouw Laurette Onkelinx aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de bestrijding van partnergeweld en intrafamiliaal geweld als prioriteit" (nr. P0445)

- mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de bestrijding van partnergeweld en intrafamiliaal geweld als prioriteit" (nr. P0446)

- de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de schrapping van partnergeweld als prioriteit in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2016-2020" (nr. P0447)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de schrapping van partnergeweld als prioriteit in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2016-2020" (nr. P0448)

- mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de schrapping van partnergeweld als prioriteit in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2016-2020" (nr. P0449)

08 Questions jointes de

- Mme Karin Jiroflée au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la suppression du thème des violences intrafamiliales de la liste des priorités du nouveau Plan national de sécurité 2016-2020" (n° P0444)

- Mme Laurette Onkelinx au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la priorité accordée à la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales" (n° P0445)

- Mme Vanessa Matz au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la priorité accordée à la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales" (n° P0446)

- M. Koenraad Degroote au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la suppression du thème des violences intrafamiliales de la liste des priorités du nouveau Plan national de sécurité 2016-2020" (n° P0447)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la suppression du thème des violences intrafamiliales de la liste des priorités du nouveau Plan national de sécurité 2016-2020" (n° P0448)

- Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la suppression du thème des violences intrafamiliales de la liste des priorités du nouveau Plan national de sécurité 2016-2020" (n° P0449)

 

08.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in 2013 werden er veertigduizend aangiften van huiselijk geweld gedaan bij de lokale politie. Ik herhaal, veertigduizend. Dat is een hoog cijfer en bovendien weten wij dat dit slechts een deel is, niet het reëel aantal delicten van huiselijk geweld.

 

In de politiestatistieken is dat een hoog cijfer. Dat hoog cijfer komt er omdat de politie de voorbije jaren zich hard en volgehouden heeft ingezet in de strijd tegen huiselijk geweld. Deze morgen lazen wij nochtans in de krant dat de aanpak van huiselijk geweld geen prioriteit meer zal zijn voor de politie. Ik was onthutst en viel bijna van mijn stoel toen ik dat las, want dat betekent dat al het goede en volgehouden werk van de voorbije jaren langzamerhand zal verwateren en dat ook de lokale politie zijn prioriteiten langzamerhand zal verleggen. Sommige mensen, voornamelijk vrouwen, zullen alweer niet weten waar zij terechtkunnen.

 

Dat gebeurt nota bene in dezelfde week dat uw collega van Gelijke Kansen in de commissie voor Maatschappelijke Emancipatie haar prioriteitenlijstje voorlegde. Daarop prijkt bovenaan het aanpakken van geweld, onder andere huiselijk geweld, tegen vrouwen. Een week geleden hoorden wij ook minister Vandeurzen in het Vlaams Parlement antwoorden dat de strijd tegen huiselijk geweld een prioriteit moet blijven.

 

Mijnheer de minister, wat zal het nu worden? Zult u daarover nog overleggen in de regering en met de deelstaten?

 

08.02  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'égalité entre les hommes et les femmes est inscrite au cœur de notre Constitution, au cœur de l'évolution de notre société.

 

Il y a évidemment l'égalité en droit mais on sait qu'en ce qui concerne l'égalité en fait, un travail énorme est encore à réaliser. Les statistiques quant à la violence faite aux femmes montrent que le chemin est encore long! Annuellement, 40 000 plaintes sont introduites, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg! Malheureusement, au quotidien, les femmes sont victimes de violences verbales et physiques.

 

On apprend aujourd'hui que la violence faite aux femmes ne serait plus une priorité de politique criminelle. Est-ce vrai? Ma collègue Fabienne Winckel a longuement interrogé la secrétaire d'État à ce sujet.

 

Monsieur le ministre, cette information est-elle exacte? Les économies dans la sécurité vont-elles se traduire par une diminution de la protection due aux femmes, et donc par une diminution de la politique d'égalité entre les hommes et les femmes? Ce serait inacceptable. Mais avant de le dire, j'attends votre réponse.

 

08.03  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, 162 personnes sont décédées en 2013 sous les coups d'un compagnon. Près de 40 000 procès-verbaux ont été établis par nos services de police. Il y a ce chiffre apparent mais il y a aussi ce qu'on appelle le chiffre noir, qui est non négligeable, qui est entouré par la loi du silence car ces femmes craignent de porter plainte. Á titre d'exemple, une femme sur quatre dit avoir été victime de violence sexuelle de la part de son compagnon.

 

Monsieur le ministre, lors de la présentation de votre note de politique générale, je vous ai demandé pourquoi n'y figurait pas la lutte contre la violence conjugale en tant que priorité. Vous m'aviez répondu qu'on ne pouvait pas tout mettre dans la note de politique générale mais que cela viendrait dans des documents plus précis, comme le plan national de sécurité. Or on constate aujourd'hui que cette priorité ne figure plus dans ce plan. J'espère que vous ne confirmerez pas cet état de choses.

 

Vous envoyez, selon moi, un très mauvais signal aux policiers. On connaît tous les efforts qui ont été faits depuis plusieurs années. Je pense ici en particulier à la circulaire "Tolérance zéro". En effet, auparavant, on faisait parfois preuve de légèreté lorsqu'il s'agissait de traiter ces plaintes partant du principe que cela faisait partie du domaine de la vie privée et que, ce faisant, cela ne regardait pas la police. Par la suite, toute une série d'actions ont été menées, ce qui n'empêche pas les services de police de se retrouver parfois dépourvus. Nous devons donc leur envoyer un vrai signal et leur faire savoir que cela reste une priorité du gouvernement.

 

Par ailleurs, il apparaît que vous n'avez pas mis en place le plan de lutte contre la violence basée sur le genre. Un nouveau plan doit être publié. Une politique forte a été développée durant la précédente législature. Je souhaiterais que vous me confirmiez cet état de fait.

 

Pour terminer, je tiens à attirer l'attention sur le fait qu'il est essentiel que ce gouvernement se consacre à l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière de lutte contre la violence conjugale.

 

08.04  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij hebben inderdaad allemaal vernomen dat de aanpak van intrafamiliaal geweld geen prioriteit meer zou zijn in het komende Nationaal Veiligheidsplan. Intrafamiliaal geweld is een begrip dat ruimer is dan partnergeweld, dat wil ik toch even onderstrepen.

 

Iedereen weet nochtans dat dit een zeer belangrijke materie is. Het cijfer van 40 000 aangiften per jaar werd daarnet aangehaald. Dat is het aantal volgens de pers. Als men echter de moeite doet om te kijken naar de criminaliteitsstatistieken van de federale politie, merkt men dat het zelfs over het dubbele gaat, met 82 000 feiten, waarvan 27 000 niet als misdrijf werden geregistreerd, maar 55 000 wel. Het is dus hoe dan ook een belangrijke materie.

 

Ik kan mij inbeelden dat er bij bepaalde organisaties enige ongerustheid heerst. Ik geef mij daar rekenschap van. Ik denk echter dat die ongerustheid niet mag worden overroepen. Ik kan mij niet voorstellen dat de politie, die jarenlang die zaken goed heeft opgevolgd en bepaalde resultaten heeft bereikt, nu zou besluiten om die problematiek links te laten liggen. Ik meen dat de ongerustheid overroepen is, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik zou dat graag horen uit de mond van de minister.

 

Mijnheer de minister, is er een specifieke reden waarom de strijd tegen intrafamiliaal geweld niet meer als een prioriteit wordt aangemerkt?

 

Kunt u ons de zekerheid geven dat er in de toekomst kordaat zal opgetreden worden bij dergelijke feiten, zodat de mensen zich niet ongerust moeten maken?

 

Zijn er misschien andere prioriteiten toegevoegd in het veiligheidsplan?

 

08.05  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, in de strijd tegen intrafamiliaal geweld is er al een hele weg afgelegd, zowel in onze wetgeving, als bij onze politie en bij Justitie. De wetgeving werd de voorbije jaren verstrengd en er werden ook nieuwe middelen aangereikt om slachtoffers van dergelijk geweld veilig te stellen. Ik denk bijvoorbeeld aan het verbod om de gezinswoning nog te betreden of het tijdelijk huisverbod, zoals wij dat nu ook noemen. Dat hebben wij nog onder minister Onkelinx goedgekeurd. De wetgeving wordt dus al vele jaren verstrengd, om het fenomeen aan te pakken.

 

De politie stelde intrafamiliaal geweld sinds 2008 als prioriteit in haar veiligheidsplan. Justitie, die daarin toch ook een belangrijke schakel is, vervolgt systematisch, organiseert themazittingen over intrafamiliaal geweld — die hebben ook een belangrijke signaalfunctie — en geeft straffen op maat. Niettegenstaande de weg die al afgelegd werd, zijn wij er nog altijd niet. Zoals al gezegd door de collega’s, per dag zijn er minstens honderd meldingen van intrafamiliaal geweld. Ook vandaag zijn er dus honderd mensen die het slachtoffer daarvan zijn en melding daarvan maken.

 

Naast de slachtoffers wil ik hier vandaag ook de kinderen vermelden. Vaak gebeurt intrafamiliaal geweld in aanwezigheid van kinderen, die daarbij dikwijls trauma’s oplopen. Wij zijn er nog altijd niet, want de slachtoffers worden bij de politie niet altijd en niet overal juist opgevangen. In de meeste gevallen is de aanpak echter positief en goed, waarvoor dank.

 

Wij zijn er ook nog altijd niet omdat Justitie niet voldoende gebruikmaakt van de middelen waarover zij beschikt. Ik geef één cijfer. Het parket heeft de mogelijkheid om in zware gevallen van intrafamiliaal geweld iemand tijdelijk uit het huis te zetten. Welnu, volgens het cijfer dat ik officieel gekregen heb, zijn er gemiddeld 40 dergelijke uithuisplaatsingen op jaarbasis. Die 40 uithuisplaatsingen staan tegenover dat hoge cijfer van 40 000 meldingen per jaar. Vandaar komt de commotie op de berichtgeving.

 

Mijnheer de minister, kunt u duidelijkheid geven bij de berichtgeving? Hoe zit die zaak precies in elkaar?

 

Wij hebben een Nationaal Veiligheidsplan. U moet in samenwerking met uw collega’s van de andere overheden de kadernota Integrale Veiligheid onderhandelen. Wat is de stand van zaken?

 

Is het geen tijd om, in overleg met de bevoegde collega’s, te evalueren of wij de knelpunten op het terrein niet beter kunnen aanpakken, om op die manier het fenomeen terug te dringen?

 

08.06  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, toen ik vanmorgen de krant las, verslikte ik mij in mijn koffie. Ik las namelijk dat de politie de aanpak van intrafamiliaal geweld niet langer als een prioritair punt zou beschouwen, en dit terwijl er jaarlijks meer dan 40 000 meldingen zijn bij de politie en 162 doden ingevolge feiten van intrafamiliaal geweld.

 

Studies hebben uitgewezen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. 90 % van de slachtoffers durft de stap naar de politie niet te zetten, zo blijkt uit een studie van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

 

Mijnheer de minister, u had mij nochtans gerustgesteld toen ik u hier op 12 maart de vraag stelde of de strijd tegen intrafamiliaal geweld een prioriteit zou blijven in het Nationaal Veiligheidsplan. U bevestigde toen dat in het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2020 zou behouden blijven als een prioritair aandachtspunt. Bovendien verwees u terecht naar het regeerakkoord, waarin intrafamiliaal geweld ook als belangrijk aandachtspunt en als prioriteit werd ingeschreven.

 

U begrijpt dus mijn bezorgdheid, mijnheer de minister, toen ik vanmorgen in de krant de uitspraken van de heer Brabant las, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, en van mevrouw De Bolle, de commissaris-generaal. Volgens hen moet er vooral worden ingezet op de bestrijding van cybercriminaliteit en radicalisme. Uiteraard zijn dat ook belangrijke prioriteiten, dat ontkent niemand. Maar dit lijken mij veeleer zaken die op federaal niveau door gespecialiseerde teams moeten worden aangepakt, terwijl de bestrijding van intrafamiliaal geweld moet worden opgenomen in de zonale veiligheidsplannen. Het is dus van belang dat wij dit in het volgend Nationaal Veiligheidsplan opnemen.

 

Mijnheer de minister, zult u mij straks opnieuw geruststellen en dit thema als een prioriteit behouden in het Nationaal Veiligheidsplan, zodat het bij uitbreiding ook in de meeste zonale veiligheidsplannen wordt opgenomen?

 

08.07 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil even de emotie kaderen die is ontstaan over de mening van iemand die de lokale politie vertegenwoordigt als input bij de totstandkoming van een veiligheidsplan.

 

Die mening staat even sterk als al uw meningen, als mijn mening, als de mening bij de Gewesten en als de mening bij de Gemeenschappen. Het gaat om meningen die naar boven komen. Aan het einde van de concertatieronde zal de politiek beslissen.

 

Mijn boodschap is dus om in eerste instantie rustig te blijven. Het gaat om de mening van één persoon, die de lokale politie vertegenwoordigt, en die tijdens de concertatieronde uiteraard ook, maar gelukkig niet alleen, wordt gehoord.

 

Laat mij heel duidelijk zijn.

 

La violence intrafamiliale représente, aux yeux du gouvernement et de moi-même, un problème extrêmement important qui suscite toute notre attention. Elle est abordée, comme Mme Lanjri l'a dit, dans l'accord de gouvernement au point 6.2.2. et est incluse dans le nouveau Code d'instruction criminelle.

 

Ensuite, s'agissant de la fixation des priorités dans la note-cadre de sécurité intégrale et/ou dans le plan national de sécurité, je puis vous confirmer qu'aucune décision n'a encore été prise. Les travaux portant sur la note-cadre et le plan de sécurité sont en cours. Une concertation est en train de s'organiser avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de sécurité, parmi lesquels les entités fédérées et les pouvoirs locaux et, certainement aussi, la police fédérale et les polices locales. L'identification des phénomènes prioritaires à intégrer dans les deux plans est donc encore prématurée. Aucune décision n'a, pour le moment, été prise à cet égard.

 

Een derde opmerking, een prioritaire aanpak houdt in dat voor nieuwe of specifieke belangrijke fenomenen een nieuwe geïntegreerde en integrale aanpak wordt gepland met preventieve, repressieve en nazorgende maatregelen. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt met wat niet op een prioritaire lijst is opgenomen. De meeste feiten zijn niet prioritair en daar werkt de politie dagelijks aan. Ik zeg hiermee niet dat intrafamiliaal geweld geen prioriteit zal zijn. Ik wil alleen aangeven wat het belang is van het al dan niet prioritaire karakter van een feit.

 

Het vorige plan hield tien prioriteiten in. Vanaf een bepaald aantal prioriteiten zijn het geen prioriteiten meer. Als men alles op een hoop gooit en prioritair noemt, zijn er geen prioriteiten meer. Deze regering gaat een veiligheidsplan voordragen met een beperkt aantal prioriteiten, maar dat zullen dan ook werkelijk prioriteiten zijn.

 

De voorbereidingen voor de kadernota inzake integrale veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan zijn volop aan de gang. Hierbij wil ik toch even verduidelijken dat de kadernota een engagement van de regering is om voor een aantal prioritaire fenomenen een geïntegreerde en integrale aanpak met preventieve, repressieve en nazorgmaatregelen uit te werken. Het lijdt geen twijfel dat dit in overleg met alle actoren in de veiligheidsketen dient te gebeuren en dus ook met de deelstaten, de lokale besturen en Justitie.

 

De concertatie is aan de gang. Wat voor zin heeft het te concerteren als ik u nu al ga zeggen wat er zal in staan? Daarover wil ik vandaag nog niets zeggen. Ik verwijs wel naar het regeerakkoord waarin duidelijk staat dat de strijd tegen intrafamiliaal geweld voor de regering een belangrijke aangelegenheid is.

 

Les deux plans seront mis en œuvre sous la direction conjointe des départements de la Justice et de l'Intérieur. Le ministre de la Justice et moi-même respecterons à cette fin l'accord de gouvernement, mais également les déclarations politiques des entités fédérées et la concertation avec ces dernières ainsi que l'image de sécurité en cours d'élaboration.

 

Tot slot, wil ik u nog zeggen dat mijn collega, staatssecretaris Sleurs, intensief bezig is met dit thema. Het nieuw nationaal actieplan Gendergerelateerd Geweld is in opmaak en zij hoopt daarmee te landen tegen de zomer.

 

08.08  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de minister, u hebt mij niet meteen gerustgesteld in het tweede deel van uw antwoord. Ik heb deze namiddag mevrouw De Bolle via de radio gehoord en ook wat zij zei klonk weinig geruststellend. Ik hoop dat er nog een goed overleg komt en dat u zich aan het regeerakkoord houdt.

 

Zonder te willen zeggen dat de andere prioriteiten niet belangrijk zijn, is het zo dat het voorliggend thema voor ons een prioriteit is die mensen tot in het diepste van hun familiale situatie en hun menszijn raakt. Dit moet een prioriteit blijven! Ik zal hierop blijven aandringen.

 

Ten slotte, mijnheer de minister, moet u een beetje opletten met het uitdragen van verschillende meningen want anders zou u nog te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld in de regering.

 

08.09  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, j'ai travaillé sur la question de la lutte contre la violence faite aux femmes avant de faire de la politique. En tant qu'étudiante, j'assistais déjà ces femmes qui avaient trouvé refuge dans des maisons d'accueil et qui vivaient l'enfer à la maison.

 

Comme cela a été dit, j'ai été à l'initiative du premier plan d'action national contre la violence faite aux femmes. Avec le parlement, nous n'avons eu de cesse d'évoluer au niveau de la législation, mais aussi au niveau des pratiques en permettant notamment aux femmes victimes de violence d'être prioritaires en cas de séparation lorsqu'il s'agissait de déterminer qui pourrait continuer à vivre au domicile conjugal, l'objectif étant qu'elles puissent y vivre avec leurs enfants.

 

Nous n'avons eu de cesse de travailler en collaboration avec les parquets pour que, par exemple, on ne reste pas sourd aux appels des femmes. Rappelez-vous un soir de Noël, à Anvers. Ce jour-là, une femme a appelé les forces de police qui n'ont pas cru utile de se déplacer. Cette personne est décédée suite aux coups donnés par son conjoint.

 

Oui, il faut continuer à dire qu'il s'agit d'une priorité! Oui, il faut faire figurer ce combat dans la liste des priorités! Sinon, on va, une nouvelle fois, se retrouver face à un refus d'intervention. Nous n'aurons donc de cesse de nous battre pour que cette question fasse partie des priorités en termes de politique criminelle. Il ne doit pas seulement s'agir d'une priorité avancée au détour d'une phrase. Il faut qu'elle figure dans la liste des priorités de la politique criminelle.

 

J'en profite ici pour saluer une femme que l'on connaît bien, Mme Bourguignon, l'épouse de l'ancien ministre, Pierre Bourguignon, qui avait pris une circulaire incluant la tolérance zéro, à chaque fois qu'une plainte était déposée par une femme suite à des faits de violence.

 

Nous suivrons donc ce dossier tant au niveau fédéral, qu'au niveau des Communautés et des Régions. En effet, et heureusement, une concertation de tous les niveaux est nécessaire en matière de priorités dans le cadre de la politique criminelle.

 

Madame la secrétaire d'État à l'Égalité des chances, je suivrai également les initiatives que vous prendrez dans le cadre de vos compétences. Il faut que la lutte contre la violence faite aux femmes reste une priorité en matière de politique criminelle.

 

08.10  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le ministre, vous avez dit: "ce sera pour moi un point d'attention." Ce n'est pas un point d'attention mais une priorité! Vous vous retranchez derrière l'avis des Communautés disant que vous préférez attendre avant d'en faire une priorité. En tant que responsable politique, vous pouviez nous dire aujourd'hui, à cette tribune, que c'était une priorité et que vous feriez tout pour qu'elle soit dans le plan national de sécurité. Vous pouviez le dire sans attendre l'avis des Régions parce que cela relève de votre domaine de compétence d'élaborer aussi ce plan national de sécurité. Ce n'est pas seulement un point d'attention.

 

Bien sûr, il est difficile de jongler avec les priorités. Vous dites dix priorités. Quand on a, à ce point, réduit les budgets, notamment celui de la police, il est clair qu'on ne peut pas leur imposer, comme vous me l'avez souvent dit, de faire plus avec moins. Monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui confronté à un problème de priorités par rapport aux budgets que vous avez dévoilés.

 

Monsieur le ministre, je vous invite à visionner le film L'Emprise qui relate une situation vécue. Après la vision de ce film, vous ne nous parlerez plus jamais de point d'attention mais bien de priorité.

 

08.11  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, in tegenstelling tot wat de andere collega’s zeggen, hebt u mij wel gerustgesteld. Ik ben er volledig van overtuigd dat u doet wat moet en wat nodig is. Praktijk en theorie liggen soms ver uit elkaar. Ik wil niet meegaan in het discours van sommige collega’s, waarbij de zaak wordt samengevat als zou er niet meer worden opgetreden tegen mannen die vrouwen mishandelen. Dat is te eenvoudig voorgesteld. Daar weiger ik in mee te gaan. Uiteindelijk veroordelen wij iedere vorm van geweld.

 

Beste collega’s, u moet de cijfers goed analyseren. Ik heb u gezegd dat het over 82 000 aangiften per jaar gaat volgens de statistieken waarvan er 55 000 misdrijven zijn. Wel, van die 55 000 zijn er 21 000 psychische misdrijven. Dat wordt hier blijkbaar vergeten. Wat daar voorts ook in zit is bijvoorbeeld het weigeren of niet correct laten uitoefenen van bezoekrecht. Bijvoorbeeld, een vader die zijn kinderen stelselmatig niet kan zien, moet klacht indienen bij de politie, maar dergelijke klachten worden stelselmatig geseponeerd. Men moet dus rechtstreeks dagvaarden. Ook dergelijke zaken verdienen onze aandacht in het licht van intrafamiliaal geweld.

 

Mijnheer de minister, het zou goed zijn mocht u overleggen met uw collega van Justitie om, als de wet wordt aangepast, erin te voorzien dat een bezoekrecht d’office aan een dwangsom wordt gekoppeld. Dat zou heel wat minder werk betekenen voor de politiediensten en bijdragen tot een goed imago van Justitie. Voorts zou het tenminste een perspectief bieden aan al degenen die nu moeite hebben om hun kinderen te zien en tegen de muur lopen. Vanuit het Parlement zullen wij de regering een helpende hand bieden.

 

08.12  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ook voor mijn fractie kan er geen sprake zijn van een verminderde aandacht voor partnergeweld. Elk slachtoffer is er een te veel. Nogmaals wil ik vermelden dat de kinderen vaak getuigen zijn van intrafamiliaal geweld en daar ook trauma’s door oplopen.

 

U hebt geantwoord dat de concertatie volop aan de gang is en u bevestigt dat de aandacht voor het intrafamiliaal geweld zeer zeker niet zal verslappen.

 

Ik wil u vragen om, naast het plan waaraan u werkt, ook naar de praktisch kant te kijken. Als iedereen deelneemt aan de concertatieronde dan kunt u ook aandacht hebben voor de knelpunten op het terrein, zoals in de samenwerking tussen politie en Justitie en op het vlak van de in te zetten middelen. De wet reikt ook bepaalde middelen aan die niet worden aangewend. Ik vraag u om te evalueren wat daarmee kan gebeuren, zodat de aanpak nog veel beter wordt.

 

08.13  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, u hebt gezegd dat het overleg volop aan de gang is. Vandaag wilt u nog geen voorafname doen. Wat wij in de krant gelezen hebben, noemt u een mening naast vele andere.

 

Toch wil ik het volgende duidelijk maken. Met elke week drie doden en elke dag meer dan honderd meldingen bij de politiecommissariaten, is intrafamiliaal geweld helaas nog een dagelijkse realiteit. Voor onze fractie kan het niet anders dan dat de strijd daartegen opgenomen wordt als prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan.

 

Wij hebben er geen probleem mee dat u focust op bepaalde zaken, want het klopt dat er geen honderd prioriteiten kunnen zijn. De cijfers van intrafamiliaal geweld zijn echter niet om fier over te zijn. In vergelijking met Nederland is er hier nog veel werk aan de winkel voor iedereen, ook voor de Gemeenschappen. Wij moeten inzetten op een goede samenwerking tussen de politiediensten, Justitie en de hulpverlening, om ervoor te zorgen dat meer mensen bereid zijn om een klacht in te dienen en om ervoor te zorgen dat wij dat probleem effectief aanpakken.

 

Voor ons moet de strijd tegen intrafamiliaal geweld, zoals het ook in het regeerakkoord staat, een prioriteit zijn. Die prioriteit moet zich vertalen in de prioriteitenlijst van het Nationaal Veiligheidsplan. Zo geven wij ook aan de lokale politiezones het signaal om dat op te nemen in hun plannen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la concertation sociale avec les policiers" (n° P0450)

- Mme Nawal Ben Hamou au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur "la concertation sociale avec les policiers" (n° P0451)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het sociaal overleg met de politieambtenaren" (nr. P0450)

- mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het sociaal overleg met de politieambtenaren" (nr. P0451)

 

09.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, chers collègues, je ne vais pas rappeler ici l’historique du dossier qui appelle cette question d’actualité, si ce n’est pour souligner que notre gouvernement s’est trouvé, d’entrée, confronté à une difficulté importante née de l’arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle le 10 juillet 2014. Cet arrêt mettait fin au régime préférentiel des agents opérationnels de la police intégrée qui, à dater de ce 10 juillet, ont appris ne plus pouvoir partir à la retraite à 54, 56 ou 58 ans selon le cadre auquel ils appartiennent.

 

On peut souligner que d’entrée de jeu, des discussions ont eu lieu entre les syndicats et le gouvernement.

 

Aujourd’hui, deux éléments retiennent notre attention.

 

Le premier, c’est l’adoption hier, en commission des Affaires sociales, du projet du ministre Bacquelaine. Ce projet est important puisqu’il réinstaure une disposition transitoire qui va permettre à tout agent, policier se trouvant dans les conditions au plus tard le 10 juillet 2015, de refaire le choix de ce régime préférentiel de pension. Il s’agit d’un pas important. Lorsque ce projet sera adopté en séance plénière, ce qui, je l’espère, ne saurait tarder, on va évidemment pouvoir apporter une bonne nouvelle aux forces de police dans le domaine de leur fin de carrière.

 

Le deuxième point d’attention est précisément le régime de fin de carrière puisqu’après des discussions assez rudes et âpres, vous avez, monsieur le ministre, rencontré les syndicats en début de semaine et vous l’avez fait en compagnie du premier ministre. Ce n’est pas rien, c’est déjà un signal politique fort, un signal concret. Si j’ai bien compris, cette rencontre a déjà permis de fixer une base de travail. C’est une bonne nouvelle.

 

Quels sont les éléments d’échange que vous avez eus avec les représentants syndicaux? Quel est le calendrier des prochaines rencontres avec le gouvernement et enfin, qu’est-il déjà convenu de laisser à l’appréciation du Conseil national des pensions?

 

09.02  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, au même titre que les autres services publics, la police est directement impactée par les décisions de votre gouvernement. Les fonctionnaires dénoncent des mesures qu'ils jugent irréalisables. Entre autres choses, les membres de la police intégrée s'interrogent sur l'avenir des cadres administratifs et logistiques en lien direct avec la gestion des pensions et fins de carrière.

 

En effet, vous avez évoqué la piste d'un régime de fin de carrière avec un travail adapté. Une notion on ne peut plus floue, complexe à mettre en œuvre pour les zones de police et qui pose la question de l'avenir du personnel logistique rendu incertain par vos mesures.

 

Si travail adapté signifie travail moins lourd et implique des tâches plus administratives et moins opérationnelles sur le terrain, cela voudrait dire que ces missions rejoignent déjà celles prises en charge par les CALogs. Et si travail adapté rime avec perte de salaire et avantage lié au statut opérationnel, cela est pour nous inacceptable.

 

Je voudrais donc vous entendre, monsieur le ministre, sur les questions suivantes.

 

Qu'entendez-vous précisément par travail adapté? Parachutés dans un domaine de compétence qui n'est pas le leur, ces fonctionnaires pourront-ils bénéficier de formations spécifiques? Si oui, quel serait le montant du budget? À charge de qui? Quel est le sort réservé aux CALogs qui verront leur charge de travail considérablement diminuée, voire plus grave leur utilité au sein des zones remise en cause? Avez-vous mesuré l'impact sur l'emploi les concernant?

 

09.03  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, chers collègues, le texte en projet prévoit qu'il y a lieu d'entendre par emploi adapté "un emploi statutaire du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique adapté au profil et aux possibilités du membre du personnel concerné". Donc, outre les fonctions purement administratives et logistiques, certaines fonctions opérationnelles ne sont pas à exclure, par exemple accueil, quartier, projets spécifiques.

 

Il n'est nullement question de mettre en péril la position des agents et des CALogs, qu'ils soient contractuels ou statutaires. Nullement! Cela a été répété à plusieurs reprises lors des négociations. Vous comprendrez aisément que les zones de police ainsi que la police fédérale vont devoir implémenter une nouvelle politique de gestion du personnel pour tenir compte de cette évolution.

 

Une banque de données reprenant l'entièreté des emplois sera créée et une procédure de réaffectation nationale permettra aux policiers d'aménager la prolongation de leur carrière. Au besoin, des formations en interne ou organisées au niveau de certaines institutions de formation policière seront organisées dans le cadre de leur tâche subsidiaire.

 

En ce qui concerne le financement, il est évident que si les policiers travaillent plus longtemps qu'initialement prévu, la caisse de pension réalisera des économies, qui seront utilisées pour financer les zones locales ou fédérales qui fourniront cet emploi adapté.

 

Monsieur Pivin, en ce qui concerne les pensions, l'autorité a donné suite à la demande des organisations syndicales d'être reçues. Ce fut le cas, par mes propres soins, vendredi dernier au cabinet de l'Intérieur avec une poursuite du dialogue le lundi 27 avril en présence du premier. Le dossier évolue et la réunion a été qualifiée des deux côtés de constructive. Elle a permis de communiquer sur certains progrès et d'échanger clairement les différents points de vue.

 

Un accord est intervenu sur de nombreux points. La seule position des syndicats qui pose problème, c'est leur souhait d'avoir aujourd'hui une décision sur l'ensemble de leur fin de carrière. C'est difficile, parce que dans un autre endroit, on a ce débat concernant la pension globale et aussi pour le secteur public. Cela complique les choses.

 

Les contacts se poursuivent. Un kern aura lieu la semaine la prochaine et, par la suite, une formulation réglementaire adéquate, dite plus affinée, sera présentée aux syndicats ce, dans le cadre de notre volonté d'aboutir ensemble dans ce dossier.

 

09.04  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je vais être bref puisque vous répondez très complètement à ma question.

 

Nous savons tous ici que les policiers exercent un métier spécifique et difficile. Pour garantir notre sécurité, je crois que les policiers ont besoin d'un cadre sécurisé pour l'exercice de leur métier. Je vous sais gré de l'avoir bien compris et d'adopter une méthode qui vous permettra d'arriver à ce résultat.

 

09.05  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, j'entends bien vos arguments, mais mes craintes restent fondées en ce qui concerne le recrutement et l'avenir des CALogs; tout comme la notion de travail adapté en général qui, si on applique vos mesures, va tout bonnement muer nos commissariats de police locaux en maisons de pré-retraite. Ce n'est assurément pas un cadeau à faire aux citoyens.

 

Nous souhaitons une solution durable qui prenne en compte l'ensemble des fonctionnaires de la police intégrée.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Questions jointes de

- M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'introduction du tiers payant" (n° P0457)

- Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'introduction du tiers payant" (n° P0458)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Marco Van Hees aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de invoering van een derdebetalersregeling" (nr. P0457)

- mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de invoering van een derde-betalersregeling" (nr. P0458)

 

10.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, madame la ministre, au 1er juillet, le tiers payant sera applicable aux patients BIM et aux malades chroniques. Des médecins mécontents de cette décision ont manifesté voici quelques jours.

 

Je vais peut-être en étonner certains, mais je comprends quelques uns des arguments avancés par ces médecins. Ainsi, gérer un double paiement – le tiers payant, qui vient de la mutuelle, et le ticket modérateur à payer par le patient – n'est pas toujours évident. Plus sérieusement, le risque est réel de voir se développer une médecine à deux vitesses.

 

Je relie ces deux critiques à quelque chose qui me semble encore plus fondamental. Il s'agit du problème numéro 1 en termes de soins de santé: aujourd'hui, 900 000 personnes ont, au moins une fois, renoncé ou postposé des soins chez le généraliste parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de moyens financiers. La solution consisterait à prévoir un tiers payant généralisé et la suppression du ticket modérateur. En clair, cela signifie que tout le monde pourrait se rendre chez le médecin généraliste sans apporter son portefeuille et, donc, sans devoir payer. Cette revendication est défendue par "Médecine pour le Peuple". Une campagne a été lancée et vise à obtenir 10 000 signatures. Pour ceux qui l'ignoreraient, il s'agit d'une initiative du PTB, qui remonte à plus de quarante ans. Elle prend la forme de onze maisons médicales qui pratiquent la médecine gratuite auprès de plus de 25 patients.

 

Cette demande est soutenue par des professeurs issus de toutes les facultés de médecine belges. C'est aussi une recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). En outre, je vous signale que cette situation prévaut dans quinze pays sur vingt-sept dans l'Union européenne.

 

Madame la ministre, ne profiteriez-vous pas de l'entrée en vigueur de ce nouveau tiers payant au 1er juillet pour le généraliser, supprimer le ticket modérateur et rendre la médecine gratuite pour tout le monde?

 

10.02  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, j'évoquerai deux dimensions dans ce dossier du tiers payant.

 

La première est technique. La décision d'octroyer le tiers payant de manière automatique, aux patients dits BIM, ceux ayant un statut de précarité, a été prise sous le précédent gouvernement lors du Conseil des ministres de juin 2012 et a été votée au parlement en 2012. Elle devait entrer en application le 1er janvier 2015 mais a été reportée au 1er juillet 2015. La condition négociée entre ministres et acteurs de la première ligne était que le système MyCareNet et le système d'enregistrement devaient être efficaces et effectifs. Manifestement, ce n'est pas encore le cas. Madame la ministre, comment est-ce possible? Pouvez-vous nous donner des informations?

 

L'autre dimension est la dimension sociale. Ces patients doivent avoir accès à des prestations de première ligne sans devoir sortir l'argent. Parmi les réclamations des médecins, certaines sont évidemment inacceptables mais d'autres sont importantes. Comme je l'ai dit, il y a le côté technique, d'une part, et, d'autre part, le système mis en place interdirait l'octroi du tiers payant à un patient qui rentre dans les conditions mais qui n'a pas sa carte d'identité. Une autre critique vise des personnes qui n'entrent pas dans les conditions BIM mais pour lesquelles il faudrait aussi pouvoir accorder le tiers payant.

 

Madame la ministre, n'est-il pas temps de se dire que le renforcement de la première ligne est nécessaire pour une politique de santé publique efficace? Toutes les études internationales le montrent. N'est-il pas temps d'élargir la catégorie de patients qui ont droit au tiers payant et de considérer que la première ligne, c'est vraiment le lieu où on doit avoir accès aux soins de santé? À ce moment-là, il faut rémunérer les médecins sur une base beaucoup plus forfaitaire en intégrant un temps et une rémunération pour le travail multidisciplinaire ainsi que pour le travail relationnel avec les patients.

 

10.03  Maggie De Block, ministre: Monsieur le président, madame Gerkens, monsieur Van Hees, l'obligation du tiers payant pour les patients jouissant du régime préférentiel entre en effet en vigueur le 1er juillet de cette année pour les consultations chez le généraliste, comme c'est prévu dans l'accord de gouvernement et inscrit dans la loi du 19 décembre 2014.

 

Mes services ont entendu les craintes des médecins cette semaine. J'attends raisonnablement les résultats de la concertation au sein de la Commission nationale médico-mutualiste sur un certain nombre de modalités d'application pour cette réglementation.

 

Ces modalités concernent notamment la lecture de la carte d'identité électronique. Doit-elle être lue à chaque fois que le patient voit le généraliste ou suffit-il de la lire lors de l'ouverture et de la prolongation du dossier médical global (DMG) si le généraliste est également le médecin qui tient le DMG du patient? En outre, il faudra voir la manière dont la facturation électronique pourra entrer en vigueur et à quel moment. Ces discussions sont en cours. Il faudra également décider du contenu et de la forme de la pièce justificative qui devra être délivrée au patient en application du tiers payant et en cas de facturation électronique.

 

Cette concertation est en cours et j'en attends les résultats, en respectant les uns et les autres. Je ne compte pas prendre d'autres initiatives que celles contenues dans l'accord de gouvernement.

 

10.04  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la ministre, je ne peux que prendre acte de votre réponse qui est de dire: l'accord de gouvernement et rien que l'accord de gouvernement. C'est malheureux, parce qu'il y a un problème social réel d'accès aux soins de santé. Je répète que 900 000 patients reportent des soins au moins une fois par an parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le médecin. Chez les plus pauvres, c'est encore plus important: une personne sur cinq reporte des soins de santé.

 

Savez-vous que la Belgique est vingtième au niveau européen en ce qui concerne l'accessibilité financière aux soins de santé? Soit un des derniers pays du classement.

 

Ce qui est fou, c'est qu'en fait, cela coûterait très peu de rendre le généraliste totalement gratuit. Le ticket modérateur chez le généraliste représente 170 millions d'euros, à peine 0,6 % du budget de l'INAMI. Moins de 1 % du budget de l'INAMI permettrait de rendre le généraliste gratuit pour toute la population de Belgique.

 

Madame la ministre, finalement, vous êtes en charge de la santé des gens en Belgique. Dois-je conclure de votre réponse que quand on rencontre quelqu'un qui a un problème d'accès aux soins de santé, on peut vous l'envoyer et vous aller le soigner personnellement, gratuitement, parce que certains médecins ne pourraient pas le faire? Je vous préviens quand même: ils sont 900 000!

 

10.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Madame la ministre, vous attendez donc les résultats de la Commission nationale médico-mutualiste. Mais, sacrebleu!, cela fait quand même un certain temps que nous attendons des solutions techniques. Elles étaient promises et prévues depuis mi-2012. Les médecins se sont fait entendre le 27 mars en indiquant que le dispositif de lecture des cartes d'identité ne convenait pas. Aujourd'hui, nous attendons toujours cet avis!

 

À un moment donné, il faut pouvoir houspiller ces instances afin qu'elles rendent des avis dans des délais plus courts. C'est votre prérogative en tant que ministre de la Santé publique.

 

J'entends que vous ne voulez pas étendre la mesure. Dès lors, je vous prédis que des patients ne satisfaisant pas aux conditions strictes du statut BIM vont être mis en difficulté, alors que des médecins qui les connaissent et qui détiennent leur dossier médical global appliquent le tiers payant, même si ces personnes sont privées de ce statut, parce qu'elles connaissent des difficultés. Vous allez par conséquent les empêcher d'exercer cette pratique sociale de la santé.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de Mme Véronique Caprasse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'exclusion des homosexuels du don de sang" (n° P0459)

11 Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitsluiting van bloeddonatie voor homoseksuelen" (nr. P0459)

 

11.01  Véronique Caprasse (FDF): Madame la ministre, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu hier un arrêt concernant hier l’exclusion des homosexuels du don de sang en France et sa compatibilité avec le principe européen de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. En Belgique, le système est identique. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes sont, pour ce seul motif, exclus de facto de la possibilité de donner leur sang.

 

À travers le questionnaire de la Croix-Rouge, l’homosexualité est mise sur le même pied que des comportements à risque avéré, autrement dit des comportements qui ne permettent pas de s’assurer du bon état de santé du candidat donneur.

 

Madame la ministre, je vous ai déjà interrogée en commission à ce sujet. Vous me promettiez d’examiner la conformité de notre législation avec l’arrêt de la Cour de justice dès que celui-ci serait rendu. Depuis hier, vous avez pu en prendre connaissance. On peut retenir que l’exclusion permanente du don de sang poursuit un objectif légitime, à savoir réduire au minimum le risque de transmission d’une maladie infectieuse au receveur, mais elle doit être proportionnée et justifiée sur base d’un examen d’autres mesures moins contraignantes et discriminatoires. La Cour propose même des solutions: la mise en quarantaine des dons de sang d’homosexuels pendant la période où le VIH ne peut pas encore être détecté, la modification du questionnaire avec des questions plus ciblées sur le délai du dernier rapport sexuel, le nombre de partenaires ou encore le caractère protégé des rapports, et l’exclusion temporaire fixée en fonction de la date du dernier rapport.

 

Il en ressort que la seule prise en contact de la situation épidémiologique est insuffisante. L’essentiel doit être non pas d’identifier une orientation sexuelle mais d’évaluer le niveau de risque que présente individuellement chaque donneur en raison de son propre comportement sexuel.

 

Cet arrêt m’amène dès lors à vous demander si comme la ministre française de la Santé, vous allez rapidement vous pencher sur l’adaptation de notre législation. Allez-vous examiner les solutions proposées par la Cour? Demanderez-vous à la Croix-Rouge de modifier le questionnaire pour identifier au mieux les comportements à risque réels et non présumés? Le Conseil Supérieur de la Santé s’est-il prononcé sur les conditions d’une autorisation de don de sang pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes?

 

11.02  Maggie De Block, ministre: Madame Caprasse, je dois vous indiquer en premier lieu que, selon moi, en médecine transfusionnelle, il faut réduire à un minimum absolu les risques pour les patients qui reçoivent les produits sanguins. En effet, la Cour de justice européenne a déclaré dans une décision que les hommes homosexuels peuvent être exclus sous condition du don de sang et dans le cadre d'une exclusion discriminatoire supposée de ces personnes en France. Je vais faire examiner cette très récente décision en détail par le service juridique de l'AFMPS.

 

La Cour déclare notamment qu'il faut vérifier s'il existe encore toujours en France un risque accru pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes de contracter des maladies infectieuses transmissibles par le sang et des pathogènes comme le VIH. Il faut également examiner s'il existe des techniques moins lourdes qui garantissent néanmoins la sécurité et la santé du receveur.

 

J'ai demandé un avis au Conseil Supérieur de la Santé sur les critères d'exclusion pour le don de sang envisagés globalement. La question ne se borne donc pas au seul risque infectieux. Je demanderai au Conseil de prioritiser ce projet dans la liste des nombreuses demandes d'avis qui sont faites. En outre, j'organiserai une concertation avec les institutions chargées des dons de sang pour prendre connaissance de leur avis.

 

11.03  Véronique Caprasse (FDF): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je tiens encore une fois à souligner que lorsque l'on donne son sang, c'est que l'on est responsable. Rejeter un tel geste de générosité et de solidarité ne mérite pas que l'on soit exclu.

 

Il y a aussi un effort à faire quant à l'éducation, à l'information des homosexuels pour leur faire prendre conscience des comportements dangereux qui les empêcheraient de donner leur sang. La question de l'éducation et de la formation est très importante. J'espère de tout cœur que vous veillerez à ce qu'un certain équilibre soit rétabli dans cette matière. Il s'agit d'une certaine forme d'injustice pour certains.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "la qualité de l'air" (n° P0460)

12 Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de luchtkwaliteit" (nr. P0460)

 

12.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, une dernière étude a publié des résultats qui sont alarmants. Ils n'étonnent pas les écologistes car l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) avait déjà publié des chiffres similaires. La pollution de l'air fait 6 000 victimes par an en Belgique. Pour le budget de l'État, cela représente un coût de 19,8 milliards, soit 4,6 % du PIB. Bref, des morts et de l'argent perdu en grande quantité à cause de cette pollution atmosphérique!

 

Madame la ministre, nous vous attendons avec un plan R, notamment en commission de la Santé publique où nous aimerions vous entendre au sujet de l'ampleur des mesures que vous comptez prendre. Ces mesures doivent concerner la mobilité, c'est-à-dire le renforcement des investissements dans le rail pour diminuer le recours à la voiture et aux camions; la limitation des avantages fiscaux, notamment pour les voitures de société; l'utilisation des carburants polluants; l'industrie; la pollution intérieure, particulièrement dangereuse pour les enfants, les personnes âgées, les personnes malades; le secteur agricole. Tous les secteurs sont concernés.

 

Vous devez prendre des mesures transversales en imposant des orientations dans les politiques menées par vos différents collègues au sein du gouvernement fédéral, en concertation avec les Régions.

 

12.02  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, chère collègue, si je peux m'exprimer ainsi: vous brassez très large! En effet, la qualité de l'air et spécifiquement la lutte contre les émissions de particules problématiques relèvent exclusivement des compétences des Régions.

 

Cependant, vu la mise en demeure initiée par la Commission européenne, le fédéral souhaite évidemment contribuer à cet objectif majeur d'amélioration de l'environnement et de la santé publique. Aussi, les administrations fédérales concernées, de l'Environnement, des Finances, de la Mobilité et de l'Énergie, dont vous avez relevé la présence dans ce dossier, préparent en ce moment le troisième plan fédéral (2014-2020) de contribution à l'amélioration de la qualité de l'air extérieur et intérieur.

 

Dès la fin de ce mois de mai, je me concerterai avec mes collègues compétents afin de présenter rapidement en Conseil des ministres les mesures retenues dans le cadre des compétences fédérales, dans le respect bien sûr des compétences régionales. Je ne manquerai pas de tenir informée la commission de la Chambre compétente en matière d'environnement, que vous présidez, des mesures retenues.

 

Par ailleurs, afin de transposer le protocole de Göteborg qui diminue les plafonds d'émissions des principaux polluants, les quatre ministres de l'Environnement négocient en ce moment un accord de coopération dont la loi d'assentiment sera présentée au vote de cette commission début 2016.

 

12.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Madame la ministre, les compétences ne sont pas exclusivement régionales. Elles sont transversales. Si beaucoup concernent des politiques régionales, beaucoup d'autres concernent également les politiques fédérales. Investir dans la SNCB et dans la mobilité via le rail, c'est fédéral. Cesser d'encourager fiscalement l'utilisation du diesel et l'utilisation des voitures de société, c'est fédéral. Les normes relatives aux sprays désodorisants de plus en plus utilisés à l'intérieur, c'est fédéral.

 

Je refuse, dans votre réponse, que vous insistiez tant sur les compétences des Régions. Par contre, j'insiste pour que votre politique soit bien coordonnée avec celles des ministres régionaux pour avoir un plan transversal. Je pense que l'ambition en politique atmosphérique doit être la même qu'en sécurité routière, où l'on vise zéro victime sur la route. Plus personne en Belgique ne doit mourir à cause d'une pollution atmosphérique contre laquelle on ne prend pas les mesures suffisantes.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Questions jointes de

- Mme Isabelle Poncelet à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la suppression de l'application Railtime" (n° P0461)

- M. David Geerts à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la suppression de l'application Railtime" (n° P0462)

13 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Isabelle Poncelet aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de afschaffing van de Railtime-app" (nr. P0461)

- de heer David Geerts aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het stopzetten van de Railtime-app" (nr. P0462)

 

13.01  Isabelle Poncelet (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, les applications pour smartphones Railtime et SNCB Mobility ont coexisté jusqu'au 17 avril dernier. À cette date, l'application Railtime a été supprimée.

 

Seule l'application SNCB Mobility subsiste désormais pour renseigner les navetteurs sur la situation du trafic ferroviaire, l'achat possible de billets et les éventuels retards.

 

Selon les associations de navetteurs, mais également selon le personnel de la SNCB, la nouvelle application est peu satisfaisante, pour ne pas dire insatisfaisante. En effet, on reproche à cette application d'être beaucoup moins fonctionnelle, beaucoup plus lente, beaucoup plus compliquée, d'être moins intuitive. On lui reproche aussi de ne pas permettre d'avoir accès à un historique des retards. Ce type de renseignement est particulièrement utile pour justifier à son employeur une arrivée tardive ou pour introduire une demande de remboursement. Il n'est pas possible non plus d'avoir accès aux données relatives aux correspondances dans le cadre desquelles on dispose de moins de cinq minutes pour changer de train. On lui reproche, enfin, la faible synchronisation avec le terrain.

 

Peut-être aurait-il fallu mieux coordonner en amont afin de proposer une application au moins équivalente à l'application Railtime qui était utilisée par 28 000 personnes par jour, autrement dit, pas moins de 70 000 fois par jour. On peut donc dire qu'elle satisfaisait une large majorité des navetteurs.

 

Madame la ministre, quelles initiatives seront-elles prises pour remédier à cette situation?

 

13.02  David Geerts (sp.a): Mevrouw de minister, ik had in mijn schriftelijke neerslag voor de commissie een uitgebreide vraag opgesteld. Ik zal die aan uw collega stellen. Dat lijkt mij het eerlijkste.

 

Ik wil mij evenwel heel beperkt aansluiten bij de vragen van mijn voorgangster. Wij hebben zelf beslist dat de reizigersinformatie van de NMBS moet gaan naar de reizigers. Dat is een beslissing die politiek werd genomen, Dus daarmee is er geen probleem.

 

Maar waarom kunnen we de website of de smartphoneapplicatie, die goed geëvalueerd wordt, omdat die snel, handig en gebruiksvriendelijk is, niet gewoonweg overnemen? Dat lijkt mij de eenvoud zelve. Dat is mijn concrete vraag.

 

13.03  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je vous remercie pour ces questions.

 

Zoals in de algemene beleidsnota van de minister van Mobiliteit werd gesteld, is de informatie die vóór en tijdens de reis wordt verstrekt, heel belangrijk voor de klant, in het bijzonder bij multimodale trajecten. De klant heeft in geval van verstoringen ook recht op snelle en correcte informatie.

 

De snelheid waarmee de communicatiemiddelen evolueren, eist voortdurende aanpassingen, zonder dat de klassieke communicatiemiddelen daarom worden vergeten.

 

De kwaliteit van de communicatie maakt uiteraard deel uit van de globale kwaliteit van de dienstverlening die van de NMBS wordt verwacht en die zowel de minister als de voltallige regering wenst te bevorderen.

 

In het kader daarvan heeft de minister in de commissie reeds de gelegenheid gehad toe te lichten dat zij erover zal waken dat de NMBS snel, correct en in heldere taal informatie aan de gebruikers verstrekt, en dat zowel vóór, tijdens als na de reis.

 

Dans ce contexte et après des mois de préparation, les fonctionnalités de Railtime ont été effectivement intégrées dans le site www.sncb.be et l’application SNCB depuis le 17 avril 2015. Selon la SNCB, les voyageurs qui avaient l’habitude d’utiliser Railtime ont été informés via les différents canaux de communication deux semaines au préalable.

 

L’objectif de la SNCB est de continuer à améliorer son service de communication en rationalisant les supports, lesquels donnaient parfois des informations discordantes au client. Contrairement à ce que laisse entendre votre question, la SNCB a veillé à ce que toutes les fonctionnalités de Railtime soient reprises dans les outils SNCB. Ainsi, le planificateur d’itinéraire de la SNCB propose toutes les fonctions de Railtime, c’est-à-dire: horaires en temps réel, recherches sur la base du numéro de train, changements de voies en temps réel, travaux sur le réseau, perturbations sur le réseau, attestations de retard. De nouvelles fonctions sont en outre disponibles, notamment un planificateur d’itinéraire de porte à porte incluant les horaires de la STIB, de De Lijn et des TEC, achat de billets, brochures horaires personnalisées.

 

En ce qui concerne les applications, les fonctions étaient déjà présentes dans l’application Railtime; elles ont été ajoutées à l’application SNCB. L’utilisateur bénéficie ainsi des avantages des deux applications. Pour rappel, l’application SNCB pour iPhone proposait déjà la vente de billets intégrée et depuis peu, l’application SNCB pour Android dispose également de cette fonctionnalité. L’application SNCB permet désormais, en plus des fonctionnalités déjà existantes, la recherche par numéro de train, la consultation des changements de voies en temps réel et une fonction réveil, parfois utile.

 

Je vous remercie pour votre attention.

 

13.04  Isabelle Poncelet (cdH): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Les navetteurs sont assez unanimes. Les réactions ont été nombreuses pour dire que le site Railtime était basique dans sa forme et sa présentation mais qu'il était efficace, rapide, convivial et répondait vraiment à leurs attentes.

 

Je suis rassurée de savoir que la SNCB est préoccupée d'informer pendant les voyages. C'est la moindre des choses. Que l'information soit de qualité, c'est aussi la moindre des choses! Mais la SNCB n'est pas toujours à la source des informations. Railtime avait l'avantage d'être logé chez Infrabel, là où se trouve l'origine de nombreux problèmes de retard car c'est Infrabel qui gère les infrastructures. Or, on sait que les retards sont souvent liés à ces problèmes d'infrastructure. Infrabel était donc à la source des problèmes pour alimenter directement et rapidement le site Railtime qui n'existe plus. C'est vraiment dommage.

 

J'espère qu'à l'avenir les adaptations seront rapides, nombreuses, efficaces et vraiment dans le souci du navetteur.

 

13.05  David Geerts (sp.a): Mevrouw de minister, de NMBS dient die informatie te geven, dat is een wettelijke verplichting. U hebt hier gezegd dat het goed werkte en daarom blijf ik bij mijn enige, eenvoudige vraag: als iets goed werkt, waarom neemt men dat dan niet over?

 

Als we vandaag de dag www.nmbs.be intikken, komen we op de website www.belgianrail.be. De doorschakeling naar iets wat reeds het eigendom was van de spoorwegmaatschappij, had veel gemakkelijker kunnen zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Tot zover de mondelinge vragen.

 

Wetsvoorstellen

Propositions de loi

 

14 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft (792/1-7)

14 Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la désignation d'un séquestre (792/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Raf Terwingen, Servais Verherstraeten, Philippe Goffin, Kristien Van Vaerenbergh, Sonja Becq, Carina Van Cauter

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

14.01  Goedele Uyttersprot, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: De heer Terwingen, de auteur van dit voorstel, verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid.

 

14.02  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil kort meedelen dat wij met dit voorstel een onduidelijkheid willen wegwerken die is ontstaan naar aanleiding van de wijziging van de wetgeving op de familierechtbank, met name of de aanstelling van een sekwester nog mogelijk is voor de rechtbank van eerste aanleg en de beslagrechter.

 

Het is een kleine wetswijziging die echter wel gevolgen heeft in de praktijk en waarop men op het terrein ook wacht. Bij deze wil ik dan ook alle collega’s danken voor hun snelle en efficiënte medewerking en hun inhoudelijke inbreng.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (792/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (792/7)

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en tot instelling van het "neutrale" sigarettenpakje (507/1-2)

15 Proposition de loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et visant à l'instauration d'un paquet de cigarettes neutre (507/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Catherine Fonck

 

De commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (507/2)

La commission de la Santé publique, de l’Environnement en du Renouveau de la Société propose de rejeter cette proposition de loi. (507/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indiener te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, l’auteur.

 

15.01  Daniel Senesael, rapporteur: Monsieur le président, je vais vous présenter la première partie du rapport. Ma collègue, Mme Jiroflée, fera rapport de la seconde partie.

 

La commission de la Santé publique a examiné cette proposition de loi les 17 et 24 mars derniers. L'auteur, Mme Fonck, a tout d'abord tenu à rappeler l'enjeu majeur de santé publique que constitue la consommation de tabac, soulignant ainsi qu'il cause annuellement 20 000 décès prématurés. Les jeunes étant particulièrement touchés parmi les publics les plus fragiles, elle estime que les pouvoirs publics doivent tout mettre en œuvre pour éviter que la consommation ne débute à un jeune âge.

 

La publicité joue évidemment un rôle prépondérant dans la consommation du tabac. Elle peut prendre différentes formes, y compris le paquet de cigarettes lui-même. Malgré les avertissements de santé devant figurer sur l'emballage, il reste ainsi, selon Mme Fonck, une marge pour l'expression d'une esthétique publicitaire. Elle précise que des études ont démontré que l'emballage est un des critères qui déterminent le choix de consommer des produits à base de tabac d'une marque déterminée.

 

La proposition vise donc à instaurer un paquet de cigarettes neutre, c'est-à-dire un paquet sans habillage publicitaire, sans marque et sans logo, afin de rendre la consommation moins tentante. Elle précise enfin que la Fondation contre le Cancer plaide, depuis des années, en ce sens.

 

M. Thiéry tout comme Mme Van Hoof ont considéré qu'il était préférable d'attendre la transposition de la directive européenne relative aux produits du tabac prévue en mai 2016. C'est peut-être une manière de ménager la chèvre et le chou, comme le disait M. Thiéry.

 

Avec Mme Somers, ils ont également fait part de leurs doutes sur le fait qu'il y ait suffisamment de preuves scientifiques concernant l'influence du paquet neutre sur la consommation. Une bonne éducation sanitaire est, selon M. Thiéry, plus efficace pour lutter contre la consommation de tabac. Tout comme Mme Somers et Mme Hufkens, il estime que le paquet neutre facilitera la contrefaçon de cigarettes et que ces dernières peuvent être encore plus dommageables pour la santé.

 

Mme Jiroflée a tout d'abord tenu à rappeler l'augmentation constante du nombre de cancers et le fait qu'un cancer sur trois était lié au tabac. Elle souhaite donc que des mesures soient prises pour réduire le tabagisme et pour attirer l'attention de la population sur les dangers du tabac. Elle estime ainsi que l'instauration du paquet neutre est l'une des mesures se référant notamment aux études réalisées par la Fondation contre le Cancer. Elle considère d'ailleurs cette mesure comme une excellente mesure de prévention, prévention qu'elle estime capitale et devant s'inscrire dans une stratégie plus vaste, particulièrement en ce qui concerne les jeunes. Elle fait aussi observer qu'en attendant la transposition de la directive européenne, certains aspects pourraient être réglés au préalable dans la législation belge. Mme Jiroflée a enfin jugé que l'argument concernant la contrefaçon n'était pas pertinent puisque celle-ci existe déjà. Elle a donc conclu en apportant son soutien à la proposition.

 

Mme Hufkens a reconnu que le tabagisme nuit à la santé et qu'il convient de le diminuer. Elle a toutefois dit ne pas être persuadée que le paquet neutre sera la solution et a estimé que la mesure proposée ne tenait pas compte des intérêts du secteur et qu'elles pourraient avoir des conséquences désastreuses pour lui.

 

Pour ma part, sans revenir longuement sur les conséquences néfastes et dommageables liées à la consommation des produits du tabac, j'ai souligné la nécessité de continuer à mener une véritable politique de lutte réfléchie, cohérente et efficace contre le tabac. J'ai également tenu à rappeler que les paquets de cigarettes servent aujourd'hui eux-mêmes de support publicitaire et peuvent s'avérer en soi de véritables incitants à la consommation, en particulier pour les jeunes et les femmes. C'est en effet le seul espace publicitaire qui demeure pour l'industrie du tabac et il est nécessaire de le restreindre. En imposant le paquet générique, j'ai fait remarquer qu'il était en effet possible d'éviter l'entrée d'un certain nombre de non-fumeurs dans le tabagisme, tout en accroissant davantage l'impact des messages sanitaires présents sur les paquets.

 

Tout comme Mme Jiroflée, j'ai tenu à signaler que, si la nouvelle directive européenne sur les produits de tabac réserve une plus grande place aux avertissements sanitaires, elle permet aussi aux États de prendre des mesures supplémentaires en termes de conditionnement si ceux-ci le désirent.

 

J'ai donc considéré que l'instauration du paquet neutre représentait un pas dans la bonne direction dans la lutte contre le tabac, particulièrement à l'égard des jeunes, et qu'il nous semblait essentiel de pouvoir faire primer, avant tout, les intérêts de santé publique à cet égard.

 

Mme Gerkens a, quant à elle, fait observer que son groupe soutenait la proposition de loi, la lutte contre le tabac et la publicité y afférente étant une nécessité. Selon elle, l'aspect des paquets de cigarettes constitue une forme de publicité bien réfléchie. Mme Gerkens a jugé inacceptable de soutenir une industrie qui commercialise des produits nuisibles à la santé. Pour elle, l'argument selon lequel les intérêts du secteur doivent être pris en compte n'a pas lieu d'être dans un dossier où l'intérêt de la santé publique doit primer. Par ailleurs, l'intervenante a considéré que, s'il convenait de poursuivre la lutte contre la contrefaçon, celle-ci n'avait pas attendu le paquet neutre pour se développer.

 

Enfin, Mme Van Hoof a souligné que certains problèmes tels que les droits de propriété intellectuelle devaient encore être réglés et qu'il faudrait étudier les effets d'une éventuelle augmentation du prix des cigarettes. Elle a conclu en proposant de réfléchir à la question en auditionnant des experts en la matière.

 

Monsieur le président, chers collègues, je vous remercie pour votre attention.

 

15.02  Karin Jiroflée, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik start met de antwoorden van mevrouw Fonck op de eerste toespraken.

 

Mevrouw Fonck herhaalt dat heel veel mensen overlijden als gevolg van roken, dat de oplossing een en-enverhaal moet zijn en dat de strategie van de strijd tegen tabaksgebruik steunt op vier pijlers: de prijs, reclame, preventie en rookstopbegeleiding.

 

Verhinderen dat jongeren starten met roken is volgens haar het allerbelangrijkste. Zij herinnert eraan dat 37 studies in acht landen hebben bewezen dat het invoeren van neutrale pakjes tot minder roken leidt, in het bijzonder bij jongeren. Zij vindt dat het argument dat de EU werkt aan een regeling ter beperking van het tabaksgebruik geen reden is voor ons land om niets te doen. Zij haalt daarbij ook nog aan dat België in acht jaar tijd geen nieuwe maatregelen meer heeft genomen. Mevrouw Fonck wenst trouwens de mening van de minister over het voorliggende wetsvoorstel te kennen. Zij is ook van oordeel dat de argumenten van de meerderheid die van de tabaksindustrie zijn. Tot slot, gaat mevrouw Fonck ook zeker akkoord om deskundigen te horen over het wetsvoorstel.

 

Daarop wordt dan nog eens gerepliceerd, onder andere door mevrouw Somers. Zij herhaalt dat er onvoldoende bewijs is dat het neutrale sigarettenpakje doeltreffend is. Zij wil dat er wordt ingezet op preventie en actieve maatregelen om het roken te ontmoedigen en wijst erop dat het gaat om een parlementair voorstel, waarover het Parlement autonoom kan beslissen zonder dat de minister ermee hoeft in te stemmen.

 

Mevrouw Gerkens, de voorzitter van de commissie, merkt echter op dat normaal gezien de minister of haar vertegenwoordiger aanwezig is bij dergelijke wetsvoorstellen.

 

De heer Thiéry herhaalt zijn argumenten en wenst ze nog eens in de juiste context te plaatsen. Hij pleit voor de preventieve rol van de scholen.

 

De meerderheid is van oordeel dat eerst werk moet worden gemaakt van de correcte omzetting van de richtlijn.

 

Ikzelf heb in die fase van het verhaal nogmaals gesteld dat ik het niet eens ben met de stelling dat het neutrale sigarettenpakje de strijd tegen namaak zou bemoeilijken. Er zijn al een aantal uitzendingen en reportages geweest die hebben aangetoond dat onder andere de tabakslobby dergelijke studies zou betalen. Het zou ook interessant zijn deskundigen uit het veld te horen.

 

De heer Senesael acht het interessant om hoorzittingen te organiseren. Hij vindt het goed dat het voorstel ervoor zorgt dat de strijd tegen tabak opnieuw op de agenda staat, nadat gedurende acht jaar geen enkele vooruitgang werd geboekt.

 

De voorzitter, mevrouw Gerkens, herinnert eraan dat sinds 1999 tabaksreclame op de agenda van het Parlement staat en steeds aanleiding tot debat heeft gegeven. Zij vraagt welke evidence-basedargumenten de meerderheid aanhaalt, om aan te tonen dat de namaak zal toenemen.

 

Het wetsvoorstel kan gelijktijdig met de omgezette richtlijn in werking treden. Dus argumenten om nu niet wetgevend op te treden, zijn volgens haar niet aanvaardbaar.

 

In een volgende zitting hebben wij de vertegenwoordiger van de minister gezien. Hij merkt op dat België voor de omzetting van de richtlijn van het Europees Parlement en van de Europese Raad moet zorgen. Hij wijst er ook op dat de regering van start is gegaan met de werkzaamheden ter omzetting van die richtlijn.

 

Voor die omzetting zal het nodig zijn een standpunt in te nemen over aangelegenheden waarover niet rechtstreeks door de Europese wetgever is beslist, zoals de elektronische sigaretten en de neutrale pakjes.

 

Hij haalt ook een aantal voorbeelden aan van landen waar het neutrale pakje is ingevoerd of zal worden ingevoerd. Hij vertelt dat de minister haar administratie heeft opgedragen de evolutie te bestuderen.

 

In dat stadium van het onderzoek achten de regering en de voor Volksgezondheid bevoegde minister het nog te vroeg om de neutrale sigarettenpakjes in te voeren.

 

Er komt nog een repliek van mevrouw Fonck, die opmerkt dat de invoering van neutrale sigarettenpakjes in sommige staten van de UNO al een feit is. Ingevolge voornoemde richtlijnen mogen de lidstaten nationale maatregelen nemen inzake de verpakking van tabaksproducten. De spreekster blijft dan ook hopen dat België hetzelfde zal doen.

 

Dan wordt er in de replieken door de vertegenwoordiger van de minister nog eens benadrukt dat de minister na onderzoek zal beslissen. Door de andere sprekers wordt de vorige discussie nog eens dunnetjes overgedaan en er komen geen nieuwe argumenten meer aan bod.

 

Uiteindelijk wordt artikel 1, en dientengevolge het gehele wetsvoorstel, verworpen met elf tegen drie stemmen.

 

De voorzitter: Mevrouw Jiroflée, ik dank u voor het verslag.

 

15.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je remercie les deux rapporteurs.

 

Chers collègues, même si vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, c'est un dossier qui concerne un enjeu majeur de santé publique.

 

15.04  Laurette Onkelinx (PS): Les meilleurs sont là!

 

15.05  Catherine Fonck (cdH): C'est tout sauf un dossier anecdotique car il renvoie à une réalité dans notre pays, à savoir 20 000 décès annuels évitables et prématurés: un cancer sur trois et de très nombreuses pathologies cardiovasculaires. Nous avons discuté en commission de ce dossier qui est un enjeu majeur de santé publique. Les différents éléments viennent d'être rappelés ici par les rapporteurs.

 

Tous les arguments qui ont été utilisés par la majorité sont exactement les mêmes que ceux avancés à de multiples reprises par l'industrie du tabac. Ce sont les mêmes et il suffit de consulter les documents issus du secteur du tabac. À certains moments, c'est presque un "copier-coller" de ces documents que j'ai entendu de la bouche de certains membres de la commission.

 

Scientifiquement prouvé? Non! Le secteur de l'industrie dit exactement la même chose. Inquiétude parce qu'on allait l'imposer au secteur? Oui, effectivement. Inquiétude parce qu'on allait leur imposer de changer leur packaging? Oui, effectivement et c'est le but. Oui, les cigarettiers s'inquiètent et certains membres, singulièrement de la majorité, s'inquiètent de la même manière.

 

La lutte contre le tabac ne passe-t-elle que par la mise en place d'un paquet neutre? La réponse est bien évidemment non. Une politique de santé publique efficace en matière de tabac repose à la fois sur le prix, sur la publicité – deux vecteurs de publicité sont aujourd'hui permis en Belgique –, sur la prévention et sur l'aide à l'arrêt du tabac.

 

Chers collègues, vous avez reçu, hier, un courriel de la Fondation contre le Cancer. J'ose espérer que chacun parmi vous a lu avec attention ce courriel. En effet, vous avez peut-être, dans votre famille, dans vos relations, des personnes qui souffrent du cancer. Le courriel dont question répond, point par point, aux arguments avancés par le secteur du tabac ainsi que par vous.

 

Il répond à la question de savoir si ce paquet neutre est effectivement efficace.

 

La Fondation contre le cancer appuie la mesure d'abord parce qu'il est démontré que les paquets neutres sont moins attrayants. Selon elle, de nombreuses études menées par des instituts, des universités fiables et indépendantes, qui ont abordé ce thème sous différents angles méthodologiques, ont fourni des résultats similaires. Les avertissements en termes de santé sont bien plus visibles sur un paquet neutre et les cigarettes perdent une grande part de leur attractivité. Auprès d'un public jeune qui n'a pas encore été piégé par la dépendance, cela peut faire une énorme différence.

 

La Fondation a également avancé toute une série d'autres arguments relatifs à l'efficacité de la mesure dans les pays où elle a été mise en place. Ainsi, en Australie, le pourcentage de fumeurs quotidiens a chuté de 15,1 % en 2010 et de 12,8 % à la suite d'une série de mesures incluant celle relative au paquet neutre.

 

Par ailleurs, toujours selon la Fondation, il n'y a pas eu d'effondrement des prix et les petits commerçants n'ont pas été affectés par la mesure.

 

Le trafic illicite de cigarettes n'a pas non plus augmenté et la contrefaçon a même diminué.

 

Comme vous l'avez, je l'espère, lu dans ce courrier, la Fondation contre le Cancer, pour chaque élément, apporte des références et des preuves en béton. La Fondation continue en évoquant également la directrice de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui plaide pour les paquets neutres. Enfin, pour un argument relatif aux droits de propriété intellectuelle également apporté en commission, il a déjà été soumis à des conseils juridiques. Là encore, il y est fait référence à une source solide: le rapport complet d'une audition réalisée au Parlement de l'Union européenne sur les droits des propriétés intellectuelles.

 

Chers collègues, certains ont dit que de toute façon, une nouvelle directive européenne - votée voici un an -, s'appliquera en 2016. Certes, mais justement, cette directive européenne a prévu que la question du paquet neutre relevait directement des États membres. À l'exemple de l'Australie, certains de ces États membres sont plus courageux que la Belgique, puisque la France, le Royaume-Uni et l'Irlande ont maintenant clairement avancé pour instaurer ce paquet neutre dès 2016.

 

L'on permettrait ainsi, et c'est l'essentiel du combat pour le paquet neutre, d'éviter que de nouvelles personnes, et singulièrement des jeunes, soient attirées par les cigarettes; et donc éviter que les jeunes ne commencent à fumer.

 

La conclusion, dans ce débat, je la laisserai à la Fondation contre le Cancer. Qui mieux que l'ensemble de ses membres, que surtout l'ensemble des patients concernés par un cancer ou par une pathologie cardiovasculaire, pour vous convaincre? Je vous lis quelques éléments de leur conclusion.

 

Pour la Fondation contre le Cancer, la lutte contre le tabagisme chez les jeunes est une priorité absolue. Cette lutte aura également un effet bénéfique indéniable sur les dépenses de la sécurité sociale. En tant que fondation, elle soutient sans réserve les mesures qui ont fait preuve dans la problématique du tabac et l'introduction des paquets neutres en fait partie.

 

La Fondation vous appelle, chers collègues, à protéger nos jeunes contre le tabac avant qu'ils ne soient, à leur tour, dépendants.

 

Chers collègues, je vous invite à faire preuve de courage et à choisir la santé des citoyens. Je vous invite à protéger nos jeunes plutôt que de soutenir l'industrie du tabac. Je vous invite à faire passer la santé des gens avant l'industrie du tabac. Choisissez bien! Ce vote est, d'abord et avant tout, destiné à nos jeunes et doit servir à éviter un grand nombre de cancers et, surtout, des souffrances et des décès évitables.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

16 Inoverwegingneming van voorstellen

16 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 29 april 2015, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de heer Raf Terwingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de termijn van de inleidende zitting van de familierechtbank bij spoedeisendheid betreft (nr. 1049/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel van de dames Els Van Hoof en Nathalie Muylle tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg (nr. 1051/1);

- het voorstel van resolutie van de dames Nahima Lanjri en Valerie Van Peel, de heer Damien Thiéry en de dames Ine Somers en Nathalie Muylle en de heer Denis Ducarme betreffende de armoedebestrijding (nr. 1052/1).

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 29 avril 2015, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de M. Raf Terwingen modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le délai de l'audience d'introduction du tribunal de la famille en cas d'urgence (n° 1049/1).

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi de Mmes Els Van Hoof et Nathalie Muylle modifiant la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs en vue d'élargir la définition des soins palliatifs (n° 1051/1);

- la proposition de résolution de Mmes Nahima Lanjri et Valerie Van Peel, M. Damien Thiéry et Mmes Ine Somers et Nathalie Muylle et M. Denis Ducarme relative à la lutte contre la pauvreté (n° 1052/1).

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemming over de naturalisaties

Scrutin sur les demandes de naturalisation

 

Aan de orde is de geheime stemming over de naturalisaties. (996/1-2)

L’ordre du jour appelle le scrutin sur les naturalisations. (996/1-2)

 

De leden worden verzocht het voorstel van naturalisatiewetten te deponeren in de stembus.

Les membres sont priés de déposer la proposition de lois de naturalisation dans l’urne.

 

Het voorstel van naturalisatiewetten mag niet ondertekend worden.

La proposition de lois de naturalisation ne peut pas être signée.

 

Wanneer een lid gekant is tegen de naturalisatie van een aanvrager schrapt hij de naam van de belanghebbende op de lijst die hem werd bezorgd.

Le membre qui n’entend pas accorder la naturalisation à un demandeur biffera le nom de l’intéressé sur la liste qui lui a été remise.

 

Twee leden moeten tot de stemopneming overgaan. Ik stel u voor onze jongste twee leden, mevrouw Nawal Ben Hamou en mevrouw Yoleen Van Camp, als stemopnemer aan te duiden.

Deux membres doivent procéder au dépouillement du scrutin. Je vous propose de désigner les deux plus jeunes membres, Mme Nawal Ben Hamou et Mme Yoleen Van Camp, en qualité de scrutateur.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l’appel nominal.

 

Wij gaan de geheime stemming over de naturalisatieaanvragen sluiten.

Nous allons clore le scrutin pour les demandes de naturalisation.

 

Ik vraag de leden die zulks nog niet gedaan hebben hun stembiljet onmiddellijk in de bus te steken.

Je prie les membres qui n’ont pas encore déposé leur bulletin de le faire immédiatement.

 

De geheime stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

17 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft (792/7)

17 Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la désignation d'un séquestre (792/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (792/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale. (792/8)

 

(Mme Nawal Ben Hamou a voté comme son groupe)

 

17.01  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, avant d'aborder le dernier point de l'ordre du jour, pourrais-je demander de mettre en évidence une femme qui nous quitte aujourd'hui, Mme Lut Paessens, une traductrice qui nous accompagne depuis si longtemps? Elle prend sa retraite. C'est son dernier jour et je voulais simplement qu'elle puisse être saluée. (Applaudissements)

 

Le président: Elle vient de quitter la salle ...

 

18 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en tot instelling van het "neutrale" sigarettenpakje (507/1-2)

18 Proposition de rejet faite par la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la Société de la proposition de loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et visant à l'instauration d'un paquet de cigarettes neutre (507/1-2)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

18.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, er worden jaarlijks bijna 5 000 nieuwe gevallen van longkanker geregistreerd. Een op de drie kankers is gerelateerd aan tabak. Wie rookt verkort zijn leven met gemiddeld acht jaar. Dat zijn feiten. Geen zinnig mens die nog twijfelt aan de kwalijke gevolgen van de sigaret.

 

In de commissie voor de Volksgezondheid negeren leden van de regeringspartijen wetenschappelijke studies. Mocht het niet zo schrijnend zijn, dan zou men kunnen spreken van onwetendheid of naïviteit. In dit debat is schuldig verzuim meer op zijn plaats. Wie nu plat op de buik gaat voor enkele grote industriële spelers en bewust wetenschappelijke evidentie negeert draagt een moordende verantwoordelijkheid.

 

Onze fractie zal in ieder geval met volle overtuiging het voorstel inzake de neutrale sigarettenpakjes nu en in de toekomst steunen.

 

18.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, je regrette au nom de mon groupe que la majorité se plie aux exigences du lobby du tabac, dont nous connaissons la puissance. Nous savons à quel point il a influé sur les décisions qui devaient être prises au Parlement européen. On compte cent quarante lobbyistes rien que pour une marque: Philip Morris. En outre, le lobby du tabac pèse officiellement 5,3 millions d'euros de budget, mais en réalité il représente dix fois plus. Il est notoire que Philip Morris allait jusqu'à ficher tous les eurodéputés en fonction de leur position favorable ou non et de leur sensibilité aux pressions du lobby.

 

Étant donné que la majorité n'a avancé aucun argument sérieux, je suis obligé de conclure que le lobby du tabac a bien fonctionné également à la Chambre. Nous en voyons les conséquences aujourd'hui!

 

18.03  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, au nom du groupe socialiste, je regrette que la majorité n'ait pas suivi la proposition qui a été déposée par Mme Fonck. Je regrette ce lobbying du tabac. Les jeunes sont des cibles privilégiées qu'on essaie d'embrigader dans cette spirale infâme de la cigarette.

 

Nous regrettons qu'on n'ait pas pu aller plus loin et plus vite pour que cette proposition puisse être acceptée.

 

18.04  Véronique Caprasse (FDF): Monsieur le président, avant de siéger ici, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les soins palliatifs. Quand vous voyez la liste des cancers liés au tabac, cela fait réfléchir!

 

Le paquet neutre est un pas supplémentaire pour encourager les jeunes à ne plus fumer. Aux abords des écoles, on voit des enfants de douze ou treize ans avec une cigarette, cela fait terriblement réfléchir!

 

Même si la majorité a choisi de rejeter cette proposition, j'espère vraiment que les parlementaires de la majorité qui sont antitabac pourront voter en pleine conscience.

 

18.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, pour le groupe Ecolo-Groen, entre protéger la vie ou protéger les intérêts des cigarettiers, il n'y a aucune hésitation à avoir. Il est tout à fait scandaleux que cette proposition visant à instaurer un paquet de cigarettes neutre ait été refusée.

 

Bien sûr, il faut aussi développer l'éducation, la prévention et la promotion de la santé mais les compétences fédérales existent, notamment dans la lutte contre les formes de publicité. Rendre le paquet esthétique, c'est encourager la consommation chez les jeunes, particulièrement les jeunes femmes. Et ça marche car, malheureusement, on constate que de plus en plus de jeunes femmes fument.

 

Ce sont les accises et ce gouvernement a aussi refusé d’augmenter les accises sur le tabac de manière significative. Par contre, il accepte des augmentations de prix qui rapportent des millions aux cigarettiers. C’est scandaleux.

 

Nous voterons donc pour que cette proposition ne soit pas rejetée.

 

18.06  Renate Hufkens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, de N-VA is zich zeer goed bewust van de gezondheidsrisico’s die roken met zich meebrengt. (Rumoer) Elk geval van kanker en elk sterftegeval mag niet gerelativeerd worden. Onze fractie heeft de gezondheidsrisico’s verbonden aan roken ook in het verleden steeds ernstig genomen, wij waren en zijn nog steeds voortrekkers van het verbod op roken in de horeca.

 

Het debat dat wij hier vandaag voeren met betrekking tot het al dan niet invoeren van een neutraal pakje voor sigaretten en tabak, mag natuurlijk niet alleen geleid worden door emotie. Er zijn inderdaad internationale studies gebeurd, maar die spreken mekaar tegen. Er is het voorbeeld van Australië, waar plain packaging is ingevoerd, maar wel met een aanzienlijke prijsstijging. Met andere woorden, het causaal verband kan daar niet aangetoond worden. Daarnaast zijn er ook risico’s verbonden aan het invoeren van dat neutrale pakje, omdat de deur naar illegale handel en smokkel wordt opengezet.

 

Kortom, de N-VA-fractie wenst meer duidelijkheid over de impact en het effect van de invoering.

 

Bovendien, en niet onbelangrijk, dit land moet tegen 20 mei 2016 de Europese tabaksrichtlijn omzetten in Belgisch recht. Het heeft dus weinig zin om nu reeds losse maatregelen goed te keuren, want dat neutrale pakje moet passen in een groter geheel van prijszetting, preventie en rookstopbegeleiding.

 

Laat ons bij de omzetting van de richtlijn dus gaan voor een structureel rookontradend beleid. Voor de N-VA verdient dit debat beter dan louter steekvlampolitiek en emotie. Rookontradend beleid is voor ons een prioriteit. Wij hebben dit in het verleden bewezen en dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen.

 

18.07  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, à notre tour de nous élever contre ce qui a été dit. En commission, les choses ont été extrêmement claires. La majorité a pris une position encore plus claire: nous allons effectivement attendre la transposition de la directive européenne dans la loi belge. Cela dit, un certain nombre d'arguments, et non pas ceux de l'industrie du tabac, ont été utilisés.

 

On a parlé aujourd'hui de l'Australie, où il est impossible de dire à l'heure actuelle si c'est la mise en place du paquet de cigarettes neutre ou l'augmentation du prix du tabac qui a fait diminuer la consommation. Il n'y a actuellement pas d'étude scientifique, qu'elle soit prospective ou rétrospective, qui peut montrer que le paquet de cigarettes neutre va faire changer complètement le comportement du consommateur.

 

À ce sujet, M. Miller et moi-même allons faire une proposition de modification de l'article 88 du Règlement de la Chambre des représentants. En effet, il est paradoxal que lorsque la majorité parlementaire rejette un projet en commission, il n'y ait que l'auteur, voire les rapporteurs, qui puissent s'exprimer sur le sujet. Nous faisons ici des justifications de vote et je constate que nous sommes en train de recommencer le débat, ce qui n'est pas acceptable!

 

Il est clair que nous proposerons cette modification!

 

Le président: Monsieur Thiéry, je prends acte de votre proposition.

 

18.08  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, onze fractie zal het voorstel tot verwerping aanvaarden.

 

Wij vinden uiteraard dat moet worden ingezet op de preventie van roken. Wij zijn destijds ook degenen geweest die een wetsvoorstel hebben ingediend voor een verbod op roken in de horeca. Dat werd ook goedgekeurd.

 

Dit voorstel is een alleenstaande maatregel. Wij weten allemaal dat een derde van de kankergevallen het gevolg is van roken. Daarom vinden wij dat er een globaal plan moet komen.

 

De omzetting van de EU-richtlijn moet gebeuren in het raam van een globaal actieplan. Ook dit gegeven, dat nog verder moet worden onderzocht, moet deel uitmaken van dat onderzoek voor de omzetting van de globale Europese richtlijn.

 

Daarom zal ik mij namens onze fractie onthouden.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Vote/stemming 2)

Ja

75

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 507/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de loi n° 507/1 est donc rejetée.

 

Geheime stemming over de naturalisaties (voortzetting)

Scrutin sur les demandes de naturalisation (continuation)

 

Ziehier de uitslag van de geheime stemming over de naturalisaties. (996/2)

Voici le résultat du scrutin sur les naturalisations. (996/2)

 

Aantal stemmen

123

Nombre de votants

Geldige stemmen

122

Votes valables

Volstrekte meerderheid

62

Majorité absolue

 

Alle naturalisaties hebben de volstrekte meerderheid bekomen. Over het voorstel van naturalisatiewetten zal dadelijk worden gestemd.

Toutes les naturalisations ont obtenu la majorité absolue. Le vote sur la proposition de lois de naturalisation aura lieu dans un instant.

 

Het voorstel van de commissie voor de Naturalisaties omvat drie delen (A, B en C) die elk verscheidene aan te nemen artikelen tellen.

La proposition de la commission de Naturalisations est divisée en trois parties (A, B et C) comportant chacune plusieurs articles à adopter.

 

Voorstel van naturalisatiewetten

Proposition de lois de naturalisation

 

19 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel A) (996/2)

19 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie A) (996/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel A) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie A) aura lieu ultérieurement.

 

20 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel B) (996/2)

20 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie B) (996/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel B) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie B) aura lieu ultérieurement.

 

21 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (996/2)

21 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (996/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel C) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie C) aura lieu ultérieurement.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

Wij gaan over tot de stemming over het voorstel van naturalisatiewetten waarvan wij zojuist de artikelen hebben besproken.

Nous allons procéder au vote sur la proposition de lois de naturalisation dont nous venons d'examiner les articles.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Non)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Nee)

 

22 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel A) (996/2)

22 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie A) (996/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

129

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel A) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie A). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

23 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel B) (996/2)

23 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie B) (996/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

129

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel B) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie B). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

24 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (996/2)

24 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (996/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

127

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Mevrouw Carina Van Cauter heeft ook voor gestemd.

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel C) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie C). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

25 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Naturalisaties van de dossiers die in haar verslag nr. 996/1 op bladzijde 4 zijn opgenomen

25 Proposition de rejet faite par la commission des Naturalisations en ce qui concerne les dossiers repris dans son rapport n° 996/1, à la page 4

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet.

 

26 Goedkeuring van de agenda

26 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 7 mei 2015.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 7 mai 2015.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

(…): (…)

 

De voorzitter: Mevrouw Lanjri, ik moet u echt teleurstellen, het is te laat.

 

Collega’s, mag ik uw aandacht vragen voor een van onze meest ervaren tolken die van ons afscheid neemt, mevrouw Paessens. (Langdurig applaus)

 

Wij danken haar voor de goede diensten en wensen haar een prettige voortzetting.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 7 mei 2015 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 7 mai 2015 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.20 uur.

La séance est levée à 17.20 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 043 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 043 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

127

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

075

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

054

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Van Hoof Els

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

129

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

001

Nee

 

Pas Barbara

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui         

129

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

001

Nee

 

Pas Barbara

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

127

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

001

Nee

 

Pas Barbara

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

129

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilmès Sophie, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen