Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 21 april 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 21 avril 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.24 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Julie Fernandez Fernandez, Olivier Maingain, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Gwenaëlle Grovonius, Johan Vande Lanotte, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Daphné Dumery, Stefaan Vercamer, Raad van Europa / Conseil de l’Europe;

Roel Deseyn, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Alexander De Croo, met zending buitenslands / en mission à l’étranger (New York);

Theo Francken, Europese Ministerraad Justitie en Binnenlandse Zaken (Luxemburg) / Conseil des ministres européens Justice et Intérieur (Luxembourg).

 

01 Rouwhulde – de heer John Mangelschots

01 Éloge funèbre – M. John Mangelschots

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Collega’s, op 26 maart 2016 overleed in Antwerpen John Mangelschots, erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij was 88.

 

John Mangelschots werd geboren in de Antwerpse wijk de Seefhoek en verhuisde later met zijn familie naar Deurne-Noord, nabij het Sportpaleis.

 

Op 4 december 1944, op zeventienjarige leeftijd, slaat het noodlot toe. Een V-bom valt op het ouderlijk huis en hij verliest zijn oudere zus en zijn moeder.

 

Na het atheneum volgt John Mangelschots twee jaar les aan de Volkshogeschool en op zijn twintigste werkt hij als hoofdverzekeringsagent bij de Sociale Voorzorg.

 

In 1949 is hij eerste secretaris en vervolgens voorzitter van de jongsocialisten in Deurne.

 

En 1958, John Mangelschots se présenta pour la première fois aux élections communales de Deurne, où il figurait en quatrième place sur la liste. Il y devint échevin et le resta jusqu'à fin 1983, lorsqu'intervint la fusion de Deurne et d'Anvers.

 

En 1964, il fut à la base de la création de la Grond- en Bouwregie, la régie foncière et immobilière communale qui édifia à Deurne de nouveaux quartiers résidentiels offrant 800 logements. Une zone industrielle destinée à accueillir 45 PME fut aménagée à proximité du canal Albert. Le nombre d'infrastructures sportives quadrupla également sous son mandat. Il organisa toute une série d'actions de plantations d'arbres et fit aménager des zones vertes là où cela était possible.

 

In 1968, op veertigjarige leeftijd, werd hij lid van onze assemblee. Vijftien jaar lang, tot eind 1982, liet John Mangelschots zich kennen als een ernstig en gedreven Kamerlid. Hij was in de eerste plaats actief in de commissie Openbare werken, Financiën en Openbaar Ambt.

 

Enkele onderwerpen die geregeld terugkwamen in zijn tussenkomsten in de plenaire vergadering hadden te maken met zijn gemeentelijke bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening, huisvesting en milieubeleid.

 

Eind 1982 besloot hij geen nationaal politiek mandaat meer te bekleden en zich uitsluitend op de lokale politiek te concentreren. Zo werd hij van 1982 tot 1992, gedurende tien jaar, voorzitter van de Antwerpse federatie van de BSP. Vanaf 1983 is hij schepen in Antwerpen bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting en milieubeleid. Hij neemt harde maatregelen op het vlak van milieuvoorschriften en milieuovertredingen.

 

Lorsqu'il troqua plus tard l'environnement contre le patrimoine urbain, c'était avant tout pour qu'il soit donné aux bâtiments appartenant à la ville une affectation plus adéquate et plus efficace. C'est sous son impulsion que fut échafaudé un plan de structure global pour la ville d'Anvers.

 

Dans son rôle d'échevin, notre ancien collègue était aussi particulièrement impliqué dans des thèmes tels que la mobilité, le logement social et la politique d'aménagement du territoire. Il fut ainsi le fondateur et le président du Fietsoverleg, une organisation au profit des cyclistes, et il érigea l'aménagement de pistes cyclables en priorité pour la ville, grâce à l'élaboration d'un plan de développement des pistes cyclables.

 

Na het einde van zijn actieve politieke loopbaan in 1994 bleef hij zich inzetten voor zijn stad, zijn streek en zijn partij.

 

Hij was iemand die volop in het leven stond, een man die de zon in het water kon zien schijnen, maar vooral een volledige invulling gaf aan het woord kameraadschap. Voor hem betekende dat: onvoorwaardelijke steun.

 

In naam van de Kamer heb ik zijn familie onze oprechte deelneming betuigd.

 

01.01 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, John Mangelschots was een politicus die actief deelnam aan het lokale leven. Hij had een vernieuwende visie op de ontwikkeling van Deurne.

 

Na de fusie van Deurne met Antwerpen bleef hij zich inzetten om zijn gemeente op de kaart te zetten. Hij had veel aandacht voor het evenwicht tussen stedelijke ontwikkeling en levenskwaliteit. Hij was vastberaden om ook een innoverend verkeersplan voor Deurne in te voeren.

 

Later heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de aanleg van de Bremweide in Antwerpen, een groene ruimte op een oud industriegebied.

 

Pendant quinze années, John Mangelschots siégea dans notre assemblée. Lors de ses mandats nationaux, il a toujours puisé un bon sens dans ses expériences de gestionnaire local. Régulièrement, il fera des interventions en lien avec l'aménagement du territoire, le logement social ou encore les questions liées à l'environnement. Inlassablement, il portera au sein de cette assemblée les préoccupations les plus concrètes de ses concitoyens.

 

John Mangelschots stond dicht bij de mensen. Hij zette zijn parlementaire carrière stop om zich volledig aan zijn stad te wijden. Veel Antwerpenaren herinneren zich hem als een warme en directe politicus.

 

In naam van de regering betuig ik zijn familie mijn innige deelneming.

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer de eerste minister. Ik vraag om enige ogenblikken stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de overleden collega.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

02 Rouwhulde – de heer Roger De Wulf

02 Éloge funèbre – M. Roger De Wulf

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Collega's, op 4 april 2016 overleed in Jette Roger De Wulf, erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij was 88.

 

Roger De Wulf is geboren te Vilvoorde op 5 januari 1929 maar verhuisde al op tienjarige leeftijd naar Machelen, waar hij lid werd van de socialistische jeugdbeweging. Na zijn jeugd ging hij aan de slag als ambtenaar bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Dit deed hij tot 1974. Tijdens zijn loopbaan als ambtenaar bij het RIZIV zette hij zijn eerste stappen in de politiek.

 

In 1958 werd hij gemeenteraadslid in Machelen voor de toenmalige BSP. Vanaf 1961 combineerde hij dit met het lidmaatschap van de provincieraad in de toenmalige provincie Brabant. In 1968 scheurden de Vlaamse socialisten in Brussel zich af van de unitaire federatie en gingen ze de verkiezingsstrijd in met een aparte kieslijst. Roger De Wulf speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Rode Leeuwen, die toen een eclatante overwinning behaalden.

 

En 1971, il devient député pour la province du Brabant. Trois ans plus tard, il est élu à la Chambre pour la circonscription électorale de Bruxelles. Son intérêt porte surtout sur les affaires intérieures, les questions socio-économiques, la réforme des institutions et plus particulièrement, la problématique bruxelloise. Roger De Wulf s'est fait connaître de cette assemblée comme un homme politique à la fois courtois et tenace.

 

Onze voormalige collega heeft ook een aantal belangrijke functies op regeringsniveau uitgeoefend. Van 1976 tot 1979 was hij staatssecretaris voor Economische en Sociale Zaken in de regeringen Tindemans II en Vanden Boeynants II. Tussen 1979 en 1981 was hij minister van Tewerkstelling en Arbeid.

 

Zijn voornaamste verwezenlijking was de aanpassing van het systeem van sociale uitkeringen, waardoor ook alleenstaanden meer rechten kregen.

 

In 1981 kreeg hij de portefeuille van Gezondheidsbeleid in de Vlaamse regering geleid door Gaston Geens. Toen maakte hij werk van de ziekenhuissector en vooral dan van de modernisering van de psychiatrie. Van 1988 tot 1992 was hij Vlaams minister van Tewerkstelling.

 

En 1983, il devient bourgmestre de Machelen, fonction qu'il occupera durant 18 ans, jusqu'en l'an 2000, avec un grand dévouement. Au cours de cette période, il réalise de nombreux projets en matière de construction de logements sociaux, de modernisation de centres villageois, d'enseignement, de développement du zoning industriel international de Diegem, lié à l'aéroport, de vie associative socioculturelle, d'évènements sportifs et d'assainissement des finances communales. Il devient sénateur en 1985 et le restera jusqu'en 1995.

 

Roger De Wulf was een minzaam collega en een sociaal bewogen man. Zijn authentieke bekommernis voor de minderbedeelden ging gepaard met een grote vastberadenheid en diepgewortelde politieke overtuiging.

 

Ik heb de familie namens onze assemblee mijn oprechte deelneming betuigd.

 

02.01 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, wij betuigen een laatste eer aan Roger De Wulf, die heel sterk zijn stempel op de Belgische politieke wereld heeft gedrukt.

 

Als boegbeeld van de Belgische Socialistische Partij werd Roger De Wulf in 1974 voor het eerst verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Daarna was hij staatssecretaris voor Economische en Sociale Zaken en minister van Werkgelegenheid en Arbeid. Met zijn ervaring als ambtenaar bij het RIZIV en zijn grote interesse voor sociaal-economische zaken kon hij die functies vlot en deskundig vervullen.

 

Après la deuxième réforme de l'État, il poursuit sa carrière au sein de l'Exécutif flamand en devenant ministre en charge de la politique de la santé en 1981. Très influent, également très à l'écoute, il contribue à moderniser le champ de la politique en matière de soins et de services psychiatriques, souvent qualifiés à l'époque de "moyenâgeux", pour l'inscrire dans une politique de santé moderne et adaptée.

 

En 1988, il rejoint le quatrième et dernier gouvernement flamand dirigé par le chrétien-démocrate Gaston Geens en tant que ministre de l'Emploi.

 

Fort de sa longue expérience politique et empreint de convictions solides, il poursuivra sa carrière au Sénat jusqu'en 1995.

 

Hij was bijna twintig jaar lang burgemeester van Machelen en heeft zeker zijn stempel gedrukt op zijn stad. De ontwikkeling van zijn stad lag hem na aan het hart, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de industriezone van Diegem. In 2000 neemt Roger De Wulf afscheid van de politieke wereld. Met zijn overlijden verliest de politiek een markante persoonlijkheid.

 

Namens de federale regering wil ik zijn familie, zijn vroegere collega’s en al zijn naasten ons medeleven betuigen. Wij wensen hun veel moed in deze moeilijke periode.

 

De voorzitter: Collega’s, ik stel voor ook voor deze overleden collega enige ogenblikken stilte in acht te nemen.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

03 Rouwhulde de heer Joseph Demeyere

03 Éloge funèbre – M. Joseph Demeyere

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Beste collega’s, ook op 4 april 2016 overleed in Kortrijk Joseph Demeyere, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

Joseph Demeyere werd op 24 juli 1936 geboren in Roeselare als jongste van vier kinderen. Na zijn lager middelbaar onderwijs trad hij in dienst bij het ABVV-Roeselare, waar hij al snel verantwoordelijk werd voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Later werd hij – ook bij het ABVV-Roeselare – verantwoordelijke voor de dienst Sociaal Dienstbetoon, een taak die hij tot aan zijn brugpensioen vervulde. Zijn sociaal engagement stopte niet bij zijn beroepsactiviteiten. Zo was hij ook voorzitter van de Arbeiderstoeristenbond en de Culturele Socialistische Centrale.

 

Onze oud-collega was niet gekend als een haantje-de-voorste, wel als een stille werker, in alle bescheidenheid, zoals we wel meer West-Vlamingen kennen.

 

Le 5 mai 1977, élu député du Parti socialiste belge pour ce qui était alors l'arrondissement électoral Roulers-Tirlemont, il prêta serment à la Chambre. A l'époque, cela impliquait qu'il devenait automatiquement membre de ce que l'on appelait alors encore le Cultuurraad, devenu entre-temps le Parlement flamand. Il y était membre de la commission de la Politique de la jeunesse, de la Formation permanente et des Sports.

 

Le 14 novembre 1978 marqua la fin de ce double mandat mais pas de sa carrière politique. Le 3 janvier 1989, il siégea au conseil communal de la ville de Roulers. Durant deux législatures, il accompagna, depuis les bancs de l'opposition il est vrai, la transformation de sa cité de Roulers qui, de ville de province devint un centre urbain à part entière.

 

Zij die het voorrecht hebben gehad om deze stille kracht van nabij te hebben gekend, zullen hem zich herinneren als een bescheiden helper van mensen, een Roeselarenaar en West-Vlaming: met de voeten op de grond en het hart op de juiste plaats.

 

Namens de Kamer heb ik zijn familie onze oprechte deelneming betuigd.

 

03.01 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, wij brengen vandaag hulde aan de heer Joseph Demeyere, gewezen lid van het Parlement.

 

Joseph Demeyere is 41 jaar wanneer hij volksvertegenwoordiger wordt voor de Belgische Socialistische Partij. Hij zal binnen de assemblee discreet, maar hard werken.

 

Als man op het terrein was hij zeer begaan met anderen. Al op jonge leeftijd begon hij te werken voor het ABVV, een engagement dat hij lang zou aanhouden.

 

Également présent sur le plan de la politique locale, il était connu de nombreuses personnes dans sa ville natale de Roulers où il siégea au conseil communal pendant de très nombreuses années.

 

Joseph Demeyere is gestorven net voor zijn tachtigste verjaardag. We zullen hem ons herinneren voor zijn sociaal engagement. Hij stond met beide voeten op de grond en dicht bij de mensen. We betuigen zijn familie ons diepste medeleven in deze pijnlijke momenten.

 

De voorzitter: Collega’s, mag ik u vragen om ook voor dit overleden gewezen Kamerlid een minuut stilte in acht te nemen.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

04 Wijziging binnen de regering

04 Modification au sein du gouvernement

 

Bij brief van 18 april 2016 zendt de eerste minister een afschrift over, van het koninklijk besluit van 18 april 2016 met als opschrift "Regering - Ontslag - Benoeming".

Par lettre du 18 avril 2016, le premier ministre transmet copie de l'arrêté royal du 18 avril 2016 intitulé "Gouvernement - Démission - Nomination".

 

Vragen

Questions

 

Chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions orales. Je vous rappelle les dispositions du Règlement: deux minutes pour la question, deux minutes pour la réponse et une minute pour la réplique.

 

05 Question de Mme Laurette Onkelinx au premier ministre sur "la conférence de presse de l'OCAM" (n° P1115)

05 Vraag van mevrouw Laurette Onkelinx aan de eerste minister over "de persconferentie van OCAD" (nr. P1115)

 

05.01  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, début de cette semaine, grande nouveauté dans notre pays: une conférence de presse du nouveau directeur de l'OCAM, flanqué du directeur adjoint du Centre de crise et d'un représentant de la police fédérale! Pour dire quoi? Des éléments très importants doivent-ils être communiqués? Le niveau d'alerte sera-t-il relevé ou, au contraire, a-t-on de bonnes nouvelles à transmettre, notamment quant à la sécurisation du pays? En fait, rien!

 

On donne une conférence de presse pour ne rien communiquer, sinon se montrer aux médias, susciter des craintes et des interrogations sans aucun discernement. Et croyez que nombre d'établissements, par exemple à Bruxelles, ont vu des annulations de réservation dans la soirée qui a suivi la conférence de presse! Il s'ensuivit de grands articles dans les journaux qui sont lus en Belgique mais également à l'étranger. La presse internationale a d'ailleurs amplement repris cette conférence de presse.

 

Est-il normal de communiquer sur rien? Certainement pas! D'ailleurs, s'il y avait des communications à faire sur un point, elles auraient dû être faites – je le suppose – par le Conseil national de sécurité, vous-même ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Justice.

 

Monsieur le premier ministre, cette conférence de presse a-t-elle été sollicitée ou autorisée? Vous semble-t-elle adéquate? Va-t-on assister à un rituel, où chaque semaine, la peur est servie au menu du quotidien? Bref, avons-nous décidé de faire nous-mêmes du "Belgique bashing", du "Bruxelles bashing"? Avons-nous nous-mêmes décidé de nous tirer une balle dans le pied? Il ne faudra, dès lors, pas pleurer sur les conséquences. J'attends avec beaucoup d'impatience votre analyse de cette conférence de presse.

 

05.02  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, madame la députée, la conférence de presse que vous évoquez n'est pas la première du genre. Par le passé et à d'autres reprises, des conférences de presse ont été initiées par les services.

 

Afin d'être clair, je n'ai pas, en tant que premier ministre, sollicité cette conférence de presse. Par contre, j'en ai été informé au préalable. Les services ont considéré qu'il était utile de communiquer en raison des nombreuses interrogations et questions auxquelles la presse les soumet depuis quelques semaines à la suite de la concrétisation des tragiques attentats qui ont frappé notre pays. Cette conférence de presse a donc été réalisée par le directeur de l'OCAM. Le directeur général du Centre de crise et un représentant de la police fédérale étaient également présents.

 

De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de tenter d'expliquer, avec la sérénité et le recul nécessaires, la façon dont le Centre de crise fixe le niveau de la menace et détermine un certain nombre de mesures mises en œuvre, notamment par la police fédérale.

 

Je voudrais être précis. Lorsque l'on décide de communiquer, il y a toujours le danger de ne pas mesurer le niveau d'intensité du message délivré. La communication n'est malheureusement pas une science exacte. Vous le savez et nous le savons. Je n'ai donc pas manqué de rendre attentifs les services au fait qu'il fallait être particulièrement prudent, modéré, mesuré quand il s'agit d'apprécier, tout d'abord, si une communication est nécessaire et utile et, ensuite, le degré d'intensité de la communication en question.

 

Madame la députée, c'est pour moi également une expérience d'être confronté depuis ces derniers mois à cette évolution de la menace dans notre pays. Il nous est demandé – et c'est bien légitime dans une enceinte démocratique – d'expliquer, d'une part, les motivations pour lesquelles un niveau est fixé – le niveau 3 étant un niveau grave – et, d'autre part, les raisons pour lesquelles un niveau est maintenu. Mais en l'occurrence, la difficulté réside dans le fait que le niveau est fixé sur la base des informations communiquées par les services d'appui et que les éléments de contenu communiqués à l'OCAM ne peuvent pas toujours être transmis aux médias de manière totalement complète et transparente pour ne pas mettre en péril le travail des services de renseignement et d'enquête.

 

Ce sont là les quelques éléments d'information que je désirais vous indiquer.

 

05.03  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le premier ministre, c'est une réponse mi-chèvre, mi-chou. Convenez que les services de sécurité ont le devoir d'agir efficacement et dans la discrétion. S'il y a des grandes communications à réaliser, c'est au Conseil national de sécurité de le faire. Vous le savez, la situation économique, sociale, culturelle à Bruxelles, mais pas seulement, est dramatique à la suite du lockdown, à l'interdiction du feu d'artifice et aux attentats du 22 mars 2016.

 

Demain, vous recevrez des représentants des entreprises. Les représentants de la Région, et des travailleurs espèrent également être de la partie. Les entreprises ont peur de ne pas pouvoir résister. Les travailleurs ont peur de perdre leur emploi. Des plans d'urgence sont débloqués par les différentes autorités. Des moyens financiers sont demandés. Des campagnes de presse sont en préparation pour faire revivre Bruxelles et, avec une petite conférence de presse pour ne rien dire, on balaie tous ces effets. C'est vraiment irresponsable! Comme le dit la formule: quand on n'a rien à dire, on se tait et on travaille! Monsieur le premier ministre, je vous demande de mettre de l'ordre dans la communication de nos services.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Jan Penris aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de stand van zaken met betrekking tot de wet-Major" (nr. P1116)

06 Question de M. Jan Penris au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'état de la situation en ce qui concerne la loi Major" (n° P1116)

 

06.01  Jan Penris (VB): “Wij leven allemaal boven onze stand”, is een uitdrukking die u lang zal blijven achtervolgen, mijnheer de minister. Op het einde van de maand durft mijn echtgenote – ik zeg dit in alle stilte – dat ook wel eens te zeggen.

 

Toch is er nog een uitdrukking die u zal blijven achtervolgen, uw duidelijk, klaar en volmondig “ja”. Een paar maanden geleden heb ik u op deze plaats namelijk gevraagd of u, ja of neen, achter de principes van de wet op de havenarbeid blijft staan. Toen zei u – voor een CD&V’er is dat misschien uitzonderlijk – heel duidelijk: “Ja!” Ik heb toen gezegd dat ik u daarover zou blijven aanspreken. Dat doe ik bij dezen, mijnheer de minister. Blijft u achter die principes staan? Dat denk ik wel, maar de vraag is hoe u achter die principes blijft staan.

 

Ondertussen is er een en ander gebeurd. Wij hebben overleg gehad met de werkgevers en werknemers. Daaruit bleek dat sommige zaken werkbaar waren en andere minder. De werkgevers deden de suggestie om misschien de havenarbeiders uit de poule het voordeel van de aanwerving te geven. Dat was een stapje te ver, want toen hebben zowel de juristen van de Cepa als de uwe gezegd dat dat niet kan, omdat Europa anders weer zou klagen.

 

Hoever staan wij in het hele dossier? Zijn de constructies die opgezet zijn door werkgevers en werknemers werkbaar of niet?

 

06.02 Minister Kris Peeters: Collega Penris, ik zal geen uitspraken doen over de uitspraken van uw echtgenote, maar ik kan wel nogmaals bevestigen wat ik u toen heb gezegd, namelijk dat ik achter de wet-Major blijf staan. Wij hebben in december een actieplan opgemaakt dat aan de commissaris werd bezorgd. De commissaris heeft ons tot 1 juli 2016 de tijd gegeven om het in werking te laten treden.

 

Voor mij blijven er drie elementen belangrijk om een oplossing voor dat dossier te vinden en ik zal die nog eens herhalen. Ten eerste, een hervorming van de havenarbeid, zoals eerder afgesproken, betekent een oplossing van het juridisch probleem met Europa. Ten tweede, een goede en efficiënte werking van de Belgische havens moet verzekerd zijn. Ten derde, een hoog niveau van sociale bescherming voor de havenarbeiders moet gegarandeerd zijn.

 

Daartoe hebben wij, in alle stilte, al heel veel met de sociale partners, zowel de havenarbeiders als de werkgevers, samen gezeten om tot een oplossing te komen. De afgelopen dagen hebben wij daaraan eveneens hard gewerkt.

 

Zowel aan de werkgevers- als aan de werknemersorganisaties heb ik gezegd dat zij dat zeer goed aanpakken. Dat wil zeggen dat er geen ronkende verklaringen in de media worden afgelegd, dat er geen polarisering is, maar dat er gezocht wordt naar oplossingen om Europa van antwoord te dienen. De tijd loopt en die wordt met de dag korter, want 1 juli 2016 zal er snel zijn. Toch heb ik er alle hoop in dat de beide partijen elkaar vinden. Wij doen er alles aan om dat te realiseren.

 

Ook heb ik begrepen dat de havenarbeiders daarover een referendum willen. Dat respecteer ik. Over de details van de vragen in het referendum kan pas gecommuniceerd worden wanneer er een akkoord is, zodat dat referendum op een positieve wijze wordt afgesloten.

 

Voor alle duidelijkheid, ik blijf nog altijd achter de wet-Major staan. Ik zoek oplossingen om Europa van antwoord te dienen en dat doe ik via het sociaal overleg.

 

06.03  Jan Penris (VB): Mijnheer de minister, u stelt mij bijna gerust. Ik zal u nog één suggestie meegeven. Er bestaan in Europa en in ons land vestigingswetten. Wie een apotheek wil openen, mag dat pas als hij een diploma van apotheker heeft. Men mag pas arts worden als men een diploma van arts heeft. Men kan pas advocaat worden als men het juristendiploma heeft, en als men daarnaast nog aan enkele bijkomende voorwaarden voldoet. Welnu, waarom zouden wij aan Europa niet voorstellen dat wij ook een diploma uitreiken aan onze havenarbeiders? Dat geef ik u als idee mee. Laten we de havenarbeiders plaatsen op het niveau van onze apothekers, dokters en juristen. Zij verdienen dat en in de praktijk gebeurt dat nu al, want zij gaan naar ‘het schooltje’, het opleidingscentrum voor havenarbeiders. Mijnheer de minister, laat het diploma dat daar toegekend wordt, dan beslissend zijn. Volgens mij komen we daarmee een eind weg.

 

Mijnheer de minister, ik zal u in dat verband alle adviezen geven. Ik zal mijn idee bezorgen aan de Cepa en aan alle mensen die ik ken bij de vakbonden. Maar, mijnheer de minister, noem het alstublieft niet de wet-Penris, want ik weet wat de havenarbeiders daarmee zullen doen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "sa déclaration selon laquelle chacun vit au-dessus de ses moyens" (n° P1117)

- Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "sa déclaration selon laquelle chacun vit au-dessus de ses moyens" (n° P1118)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "zijn uitspraak dat alle mensen boven hun stand leven" (nr. P1117)

- mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "zijn uitspraak dat alle mensen boven hun stand leven" (nr. P1118)

 

07.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, gisteren en eergisteren heb ik deelgenomen aan vakbondsbetogingen. (rumoer en gelach)

 

(…): Waarom niet vandaag?

 

07.02  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Vandaag zijn er geen betogingen gepland. (opnieuw rumoer en gelach)

 

Duizenden werknemers zijn op straat gekomen, en zij hadden het allemaal over één ding: een minister had durven zeggen dat wij in België allemaal boven onze stand leven. Een minister had durven zeggen dat iedereen in het land meer dan genoeg verdiende. Een minister had durven zeggen dat hij het sociale gelaat van deze regering was.

 

Al die werknemers, waaronder vele mensen van het ACV, mijnheer de minister, hadden over die minister gehoord en wisten ook over wie het ging. Wie had dat durven zeggen? De heer Peeters! Wat een woede, wat een teleurstelling bij de werknemers van dit land: het sociale gelaat van deze regering had durven zeggen dat wij in dit land allemaal boven onze stand leven!

 

U ging zelfs verder, mijnheer Peeters. U zei zelfs dat de verschillende begrotingscontroles uit het verleden een vingeroefening waren en dat u in juli pas echt in de diepte zult moeten snijden.

 

Kortom, een indexsprong is voor u een vingeroefening? Tot 67 jaar werken is een vingeroefening? Langdurig zieken pesten is een vingeroefening? Vanaf juli wordt het ernstig en gaat u nog verder.

 

Mijnheer de minister, u zult de jongste dagen wel gevoeld hebben dat de werknemers van dit land dat niet accepteren. Wat zij nog erger vinden, is dat u met een plan komt dat nog meer tegen hun belangen ingaat. Uw plan-Peeters heeft de bedoeling de mensen te doen werken tot 45 uren per week, negen uren per dag, terwijl zij honderd jaar geleden strijd gevoerd hebben voor de achturendag.

 

Mijn vraag aan u is heel duidelijk, mijnheer de minister. Bent u het ermee eens dat in de komende weken niets meer mag worden weggenomen bij de werknemers, en dat het tijd is om alles te halen bij wie geld heeft, bij de miljonairs van dit land, omdat wij al genoeg betaald hebben?

 

07.03  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, ik begin met uw woorden te citeren, zodat duidelijk is wat u gezegd heeft en waarover de commotie is ontstaan. U zei letterlijk: “De werklozen, de werknemers, de gepensioneerden, de gefortuneerden: mijn punt is, we leven met zijn allen boven onze stand. Wij allemaal.” Dat waren uw woorden.

 

Daarop is heel wat reactie gekomen. Blijkbaar is u dat niet ontgaan, want u bent geschrokken. U heeft op Facebook een tekst gepost. Ik citeer u opnieuw: “Als ik mensen die het moeilijk hebben, de indruk heb gegeven dat ik niet aan hun kant sta, dan betreur ik dat en dan spreek ik dat hier met grote nadruk tegen. Het tegendeel is waar. Hartelijk, Kris Peeters.” Met andere woorden, mijnheer de minister, u zegt dat u aan de kant van de mensen staat. De reacties die daarop zijn gekomen, heeft u ook gelezen. Ik zal ze niet voorlezen, maar de conclusie is wel duidelijk. De conclusie is dat de mensen u niet meer geloven en dat begrijp ik.

 

Ik geef u drie voorbeelden. Ten eerste, u hebt vorig jaar de mensen al 2 % doen inleveren in lonen en uitkeringen en u heeft de pensioenleeftijd verhoogd tot 67 jaar. Daar is heel veel protest tegen gekomen en u heeft toen al duidelijk gemaakt dat u niet aan hun kant staat. Ten tweede, nu schaft u de 38-urenweek af. Het wordt mooi verkocht: langer werken in de winter, meer thuisblijven in de zomer. Mijnheer de minister, denkt u nu echt dat de mensen geloven, dat de werknemers geloven dat zij daar zelf over mogen beslissen? Het zal uiteindelijk de werkgever zijn die beslist. Het enige waarvoor uw maatregel zal zorgen, is dat mensen meer moeten werken voor minder loon. Voor de extra uren zullen ze geen overuren meer betaald krijgen. Dat zal het gevolg van uw maatregel zijn. Tegelijkertijd zegt u: “Ik sta aan jullie kant.” Ten derde, ouders die een verlofdag willen vragen voor een ziek kind, zullen moeten rekenen op de goodwill van hun collega’s, de overheid zal niet meer tussenbeide komen. U laat ze aan hun lot over en u zegt: trek uw plan, ik sta aan uw kant. Het is duidelijk dat u niet aan hun kant staat.

 

Mijnheer de minister, de werkenden, de gepensioneerden en de zieken in ons land leven niet boven hun stand. De mensen vragen zich af wanneer u het geld gaat halen bij de grote fraudeurs en de grote vermogens die in ons land de fiscus ontwijken om geen belasting te moeten betalen.

 

07.04 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, collega Hedebouw, collega Kitir, voor alle duidelijkheid, het was zeker niet mijn bedoeling om mensen persoonlijk met de vinger te wijzen, maar wel om de ernst van de situatie heel duidelijk te omschrijven. De ernst van die situatie is budgettair – ik kom daarop straks nog even terug –, maar nog belangrijker is dat de overheid elk jaar 1 000 euro per persoon meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt en dat sommigen levenslang bijdragen zonder dat zij daarvan iets terugkrijgen; dat is solidariteit.

 

Ik ben bezorgd over die solidariteit. Ik ben ook bezorgd in verband met het volgende. Er komen de volgende jaren tweehonderdduizend gepensioneerden bij, ik ben daaromtrent bezorgd. Wij hebben een budgettaire uitdaging en ik wil niet verwijzen naar het Planbureau of andere, die zeggen dat wij nog 3 à 4 miljard moeten zoeken om in evenwicht te zijn tegen 2018. Dat is een heel belangrijke uitdaging. Ik heb die bezorgdheid willen meegeven.

 

Ik heb ook, zoals u terecht zegt, een en ander zondag gecorrigeerd, want wie het interview volledig gelezen heeft, heeft ook gelezen dat het wat mij betreft over rechtvaardigheid gaat, over het rechtvaardig verdelen van de inspanningen. Ik heb ook een pleidooi gehouden, net als mijn partij, om verder werk te maken van een dual income tax. Ik heb heel wat mails en tweets gekregen en ik hoop dat dit bij dezen nog eens in alle duidelijkheid wordt gesitueerd, zodat iedereen weet wat ik daarmee heb willen zeggen.

 

Collega Hedebouw en collega Kitir, u verwijst naar het voorstel rond werkbaar en wendbaar werk. Wij hebben geopteerd voor een heel intelligente benadering met een sokkel waarin een aantal elementen zitten, zoals de 38-urenweek en de vijf vormingsdagen, en een menu waaruit de sectoren mogen kiezen.

 

In verband met de 38-urenweek vind ik dat de waarheid onrecht wordt aangedaan.

 

Ten eerste, de 38-urenweek wordt berekend op trimestrieel vlak en het kan nu reeds op jaarbasis gebeuren. Dat kan via een koninklijk besluit of een cao. Ik heb hier de lijst van alle cao’s en koninklijke besluiten die zijn afgesloten. Welgeteld 1 093 405 werknemers werken nu reeds in een systeem waarin de 38-urenweek op jaarbasis wordt berekend.

 

Ik ga akkoord dat wij dit nu weghalen bij de sociale partners, die daarover in bepaalde omstandigheden hebben onderhandeld, maar wij geven heel wat bij via het menu waaruit ze kunnen kiezen. Die één miljoen mensen die daar nu onder vallen, kunnen dan het werk combineren met hun gezin enzovoort, en dat zal nu op jaarbasis gebeuren.

 

Mevrouw Kitir, ik weet niet of u pagina 96 van het regeerakkoord van de regering-Di Rupo kent.

 

Daar staat dat de 38-urenweek moet worden geannualiseerd, op jaarbasis gespreid. Het overleg heeft ervoor gezorgd dat daar nu al één miljoen mensen onder vallen. Wij gaan voor die annualisering. Dat stond ook in de vorige regeringsakkoorden en ook op pagina 96 van het regeerakkoord van Elio Di Rupo.

 

Wat wij in de regering hebben besproken, werd naar de Groep van Tien gestuurd. Die zal daarop reageren en wij wachten op hun reactie.

 

07.05  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het eerste wat u had moeten zeggen, is dat niet iedereen in België boven zijn stand leeft. Dat moet gezegd worden. De meerderheid van de Belgen leeft niet boven zijn stand en werkt hard vandaag. Daarin moet niet worden gesnoeid.

 

Wat u niet durft te zeggen, is dat het tijd is om te gaan snoeien bij wie echt boven zijn stand leeft. Daarover gaat het. U kunt 940 miljoen halen bij de multinationals en bij de miljonairs, maar dat doet u niet. U doet dat niet, maar u komt het uit onze zakken halen. Daarover gaat het.

 

U hebt het over overleg. Dit is al de derde keer dat CD&V probeert te doen geloven dat ze bereid is om te onderhandelen en zegt: “Geef ons iets en dan gaan wij iets anders halen met een taxshift, geef ons iets en dan gaan wij iets halen bij de onderhandelingen.”

 

Nu is het echt gedaan. Dat heb ik gisteren gevoeld op de betoging. Achtduizend mensen in de straten van Brussel hadden duidelijk het gevoel dat het deze keer niet meer zal pakken. Deze keer zullen ze ons niet meer beethebben. Als CD&V ons probeert te doen geloven dat zij het sociaal gelaat van de regering is, wordt het tijd dat wij ons lot in eigen handen nemen en zelf mobiliseren tegen deze regering om die maatregelen niet te nemen.

 

07.06  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, dit gaat mijn petje te boven. Misschien moet u het nog eens opnieuw uitleggen, want ik snap het niet.

 

U zegt dat vandaag al meer dan één miljoen werknemers in dat systeem zitten. Het kan vandaag dus al, maar u wilt iets veranderen. Dat is toch geen uitleg? Ik herhaal, het kan vandaag al en het stond ook in het regeerakkoord van Di Rupo waarnaar u verwijst.

 

Als het gewijzigd wordt, wordt het gewijzigd via sociaal overleg. U stelt het mooi voor: wij mogen allemaal thuisblijven wanneer het zomer is en we mogen allemaal langer werken wanneer het winter is en het regent.

 

Ik herhaal de vraag. Denkt u nu echt dat de werknemers in dit land geloven dat zij mogen beslissen wanneer zij thuisblijven en wanneer niet?

 

07.07 Minister Kris Peeters: En die één miljoen werknemers dan?

 

07.08  Meryame Kitir (sp.a): Dat is in sociaal overleg gebeurd, mijnheer Peeters. Dat wil zeggen dat zij inspraak hebben gehad, en dat is wat u verandert. U bent intellectueel oneerlijk.

 

07.09 Minister Kris Peeters: Op sectoraal niveau.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Griet Smaers aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de economische impact van de terreuraanslagen" (nr. P1119)

- de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de economische impact van de terreuraanslagen" (nr. P1120)

08 Questions jointes de

- Mme Griet Smaers au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'incidence économique des attentats" (n° P1119)

- M. Gilles Vanden Burre au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'incidence économique des attentats" (n° P1120)

 

08.01  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, dinsdag 22 maart was een zwarte dag voor ons land. Wij werden zwaar getroffen door terreur. Er waren veel slachtoffers. De menselijke gevolgen waren immens.

 

Ondertussen zijn we een maand verder en zijn er nog andere gevolgen. Er is een zware economische impact. Na de terreuraanslagen merken wij dat ons land voor een tweede keer is geraakt. Mijn hart bloedt dan ook voor een tweede keer.

 

De horeca en de winkels vooral in Brussel en in de rest van het land lijden onder die aanslagen en de gevolgen ervan. Door angst en wantrouwen blijven de consumenten weg. Comeos schat dat de economie ten gevolge van de terreuraanslagen tegenover vorig jaar tot een vijfde is teruggevallen. Dat is een impact van 80 % voor onze handel en horeca in Brussel en de omliggende regio. Dat is enorm!

 

Hoe moeilijk en complex het ook is om een antwoord te bieden op de gevolgen van terreur, wij mogen ons echt niet laten doen. Ik roep iedereen in ons land dan ook op om het positief aan te pakken en ons land en zijn hoofdstad Brussel positief te omarmen en te belichten in de pers. Wij moeten ook de inwoners van Brussel positief omarmen, haar horeca, handel en economie.

 

De impact op het economisch weefsel is groot. Ik meen dan ook dat naast een positieve en hoopvolle aanpak, waaraan we allemaal kunnen meewerken, een aantal ondersteuningsmaatregelen noodzakelijk zijn voor de economie.

 

Mijnheer de minister, hebt u al een duidelijk zicht op de realistische economische impact van de terreuraanslagen? Wat is de werkelijke economische impact?

 

Zult u meer ondersteuningsmaatregelen nemen ten opzichte van horeca, handel en economie, nu de nood echt wel hoog is? Net na de aanslagen hebt u aangekondigd dat bedrijven de optie zouden krijgen om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Zult u ook andere maatregelen overwegen om de economie, de handel en de horeca een hart onder de riem te steken?

 

08.02  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, nous avons encore en tête les terribles attentats du 22 mars dernier qui ont ébranlé notre pays. L'aéroport de Zaventem et le cœur de Bruxelles étaient visés et ont été frappés de plein fouet.

 

Dans la foulée de ce drame humain sans précédent dans l'histoire de notre pays, notre capitale est en train de vivre un deuxième drame, économique et social. En effet, on parle d'une menace de 10 000 emplois perdus. On parle d'un tsunami déferlant sur le secteur du tourisme et de l'horeca bruxellois, suite aux annulations de réservations et à la baisse de fréquentation consécutive aux attentats. La baisse de chiffre d'affaires est estimée à 40 % pour ces secteurs d'activité, avec des pics à 80 % pour certains établissements. Bruxelles lance donc un véritable appel à l'aide à l'ensemble de ses forces vives, et un autre appel à l'ensemble des responsables politiques, peu importe leur niveau de pouvoir.

 

Monsieur le ministre, j'espère et je suis même convaincu que vous ne resterez pas insensible ni sourd à cet appel. Irez-vous au-delà des mesures que vous avez déjà annoncées, comme le recours au chômage économique pour les jours de fermeture forcée et le report des cotisations et du paiement de la TVA pour l'horeca bruxellois? Ces mesures sont nécessaires, mais pas suffisantes.

 

Quelles mesures concrètes comptez-vous également prendre? Quel budget sera-t-il alloué par le gouvernement fédéral pour soutenir ce secteur économique? Nous avons appris récemment que le gouvernement bruxellois mettait 20 millions d'euros sur la table. Quel budget le gouvernement fédéral va-t-il y consacrer?

 

Avez-vous l'intention de proposer un plan de relance global pour Bruxelles? Une campagne de promotion de grande ampleur s'avère nécessaire. Pouvez-vous agir en ce sens avec vos collègues bruxellois, comme le réclame l'ensemble des acteurs et des secteurs concernés?

 

08.03  Kris Peeters, ministre: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Smaers, mijnheer Vanden Burre, vous avez raison. La situation est dramatique, particulièrement à Bruxelles, surtout pour les petites et moyennes entreprises et le secteur horeca.

 

M. Didier Reynders, au sein du gouvernement, a demandé l'organisation d'une task force.

 

Het is Didier Reynders, die aan de federale regering heeft voorgesteld met de betrokken ministers een taskforce te organiseren, teneinde zo snel mogelijk alle krachten te verzamelen en met de betrokken sectoren te overleggen.

 

Dat zal morgen gebeuren. Morgen zullen wij met veertig vertegenwoordigers, samen met de betrokken ministers, overleg plegen en een aantal eerste maatregelen bekendmaken en lanceren.

 

Mevrouw Smaers, u hebt gelijk. De impact is enorm. Ik hoop dat uw oproep, die ik volledig deel, gehoor krijgt, om een beter imago via ondersteuning van de prachtige hoofdstad van ons land samen ver daarbuiten uit te dragen. Wij zullen daartoe ook op het juiste moment bijkomende initiatieven nemen.

 

Ikzelf heb in mijn hoedanigheid van minister bevoegd voor Economie aan de FOD Economie een impactstudie gevraagd. Cijfers zijn immers altijd heel belangrijk, om te weten hoe zwaar de impact is. Er is mij beloofd dat ik tegen juni 2016 de eerste resultaten mag verwachten of kan krijgen.

 

Ik heb naar aanleiding van de verhoging van het terreurdreigingsniveau eind 2015 ook al een studie gevraagd. Daaruit is gebleken dat de Brusselse detailhandelssectoren tot 17 % minder omzet hebben gerealiseerd. Dat percentage zal nu heel waarschijnlijk nog heel veel hoger liggen.

 

Ik heb als minister bevoegd voor Werk bovendien heel duidelijk gemaakt dat wij de regeling inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en tijdelijke werkloosheid om economische redenen heel soepel zullen toepassen. Zeker tot 30 april 2016 worden de aanslagen van 22 maart 2016 door de RVA onvoorwaardelijk aanvaard als argument. Vanaf 1 mei 2016 moeten de werkgevers die buiten het Brussels Gewest of Vlaams-Brabant zijn gelegen, een omschrijving van de redenen van overmacht geven.

 

Wij hebben al heel wat meldingen gekregen, namelijk in totaal 2 700 meldingen van overmacht vanwege 1 020 verschillende werkgevers. Voor maart 2016 alleen al waren er 1 502 meldingen. In normale omstandigheden zijn er dat, om u een voorbeeld te geven, honderd of tweehonderd. Dat is de toestand.

 

Monsieur Vanden Burre, la situation est effectivement dramatique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser une task force. Des mesures seront mises en œuvre dès demain. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer quelles étaient, pour le ministre de l'emploi que je suis, les mesures importantes qui devaient être prises.

 

Ik hoop dat wij de hoofdstad op die manier opnieuw een dynamiek kunnen geven en de bedrijven kunnen helpen om in deze moeilijke omstandigheden te overleven.

 

08.04  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Ik denk dat het echt wel tijd is voor de taskforce. Ik heb er alle vertrouwen in dat een en ander goed kan worden aangepakt, met de nodige ondersteuningsmaatregelen.

 

Het imago van Brussel en van ons land moet worden opgekrikt. Wij hebben daar allemaal een taak in, niet alleen de ministers en de regering. Wij moeten allemaal positief en hoopvol over ons land en onze hoofdstad zijn.

 

Ik dank u voor de bestaande ondersteuningsmaatregelen; gelet op de zeer zware impact van de terreuraanslagen zullen er zeker ook bijkomende maatregelen moeten worden genomen.

 

Laten wij voortwerken en vooral allemaal de economie, de handel en de horeca omarmen en ons niet laten doen.

 

08.05  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Vous annoncez une task force, mais vous répétez les mesures que vous aviez déjà annoncées. Sans vouloir polémiquer, je reste un peu sur ma faim.

 

Comme vous l'avez dit, ainsi que Mme Smaers, Bruxelles est votre capitale, c'est notre capitale, c'est la capitale de toutes les personnes qui sont présentes dans cet hémicycle. Nous devons tous ensemble faire en sorte que notre capitale se relève, que l'image de Bruxelles soit redorée à l'étranger, en un mot, nous sommes tous Bruxellois! J'en appelle vraiment à une union sacrée, peu importe les partis politiques, les niveaux de pouvoir, il faut pouvoir mettre des moyens.

 

Je n'ai pas entendu parler de moyens aujourd'hui monsieur Peeters. Je compte sur vous pour qu'il y ait une union sacrée avec la Région bruxelloise, avec les acteurs de terrain, de l'entreprise, des secteurs sociaux à Bruxelles pour qu'on puisse, tous ensemble, faire se relever la capitale.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de sjoemelsoftware waarmee de Opel Zafira zou zijn uitgerust" (nr. P1121)

09 Question de Mme Leen Dierick au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le logiciel truqué qui équiperait l'Opel Zafira" (n° P1121)

 

09.01  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de minister, zo dadelijk zullen wij in de plenaire vergadering het verslag bespreken van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier Dieselgate. Die commissie werd samengeroepen naar aanleiding van het gesjoemel bij Volkswagen.

 

Net vandaag duiken er alweer berichten op in de media dat er ook nu nog altijd wordt gesjoemeld met de software, deze keer bij de Opel Zafira. Zo zou naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door de VRT zijn vastgesteld dat de uitstoot van stikstofoxide bij een Opel Zafira na een bezoek aan de dealer drastisch naar beneden zou zijn gegaan. Uiteraard roept dat een aantal vragen op, mijnheer de minister.

 

Op 22 januari 2016 hebt u meteen aan de Economische Inspectie de opdracht gegeven om een onderzoek bij Opel te doen. Wij zijn ondertussen al enige tijd verder. Kunt u al een stand van zaken geven van dat onderzoek?

 

Er duiken nu nieuwe feiten op. Ook nu nog worden blijkbaar aanpassingen gedaan aan de software. Dat zijn nieuwe elementen. Zullen zij ook worden meegenomen in het lopend onderzoek?

 

Ten slotte, een van de belangrijke aanbevelingen van de Dieselgatecommissie is het opstellen van een gedragscode. Zij kan samen met de sector worden opgesteld, zodat engagementen kunnen worden aangegaan, onder meer over de informatie die aan de consument moet worden gegeven. Dat is immers een serieus hiaat: de consument geeft zijn auto aan de dealer af, waarna er aanpassingen aan de auto worden gedaan. Eigenlijk heeft de consument daarvan geen weet. Nochtans is dat heel cruciaal.

 

Daarom wil ik graag weten of er daarover al overleg is geweest met de autosector. Welke stappen zult u nemen om zo’n gedragscode op te stellen?

 

09.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega Dierick, wat het onderzoek en de nieuwe elementen betreft, heb ik begrepen dat die nieuwe elementen aan de Economische Inspectie zijn bezorgd, die nog volop onderzoekt of hier sprake is van misleiding van de consument en of bepaalde acties, bij het parket of andere, moeten worden ondernomen. Voor mij als minister bevoegd voor Consumenten is het heel belangrijk dat de consument goed wordt geïnformeerd bij de aankoop van een wagen. Wanneer er nadien onderhoudsingrepen zijn, moet daarover ook duidelijk worden gecommuniceerd. De klant moet daarvan in kennis worden gesteld.

 

Ik kom dan bij uw tweede vraag, over de gedragscode die ik heb aangekondigd. Wij hebben met FEBIAC en TRAXIO verschillende vergaderingen gehad. Wij hebben vandaag een ontwerp van gedragscode waarin heel duidelijk is opgenomen dat de consument beter moet worden geïnformeerd over de updates en de gevolgen daarvan. Als u uw wagen naar de garage brengt en daar worden wijzigingen aan de software aangebracht, dan moet u dat weten en dan moet er ook tekst en uitleg bij worden gegeven. Wij gaan die gedragscode nu zo snel mogelijk finaliseren. Er zijn nog wat vragen bij de technische haalbaarheid en bij de manier waarop een en ander concreet in zijn werk moet gaan. We zijn ook bezig met het hierbij betrekken van de Car-Pass, zodat ook tweedehandsvoertuigen meteen in de gedragscode worden opgenomen.

 

De Economische Inspectie is dus volop bezig met het onderzoek en heeft de nieuwe elementen gekregen. Zodra dat onderzoek is afgelopen, zal ik er tekst en uitleg over geven. Van de gedragscode inzake de aanpassing van de software hebben we een eerste ontwerp. We zullen dit dus kortelings kunnen afsluiten.

 

09.03  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor de positieve elementen in uw antwoord. Er is heel kordaat opgetreden en die nieuwe elementen zijn meteen doorgegeven aan de Economische Inspectie. Bovendien bent u bezig met een gedragscode. Er is overleg geweest met de sector en er is een ontwerp. Dat is uiteraard zeer goed.

 

Mijnheer de minister, een auto aankopen is een heel belangrijke beslissing. Men doet dat niet elke dag, het gebeurt weloverwogen. Het is dus heel belangrijk dat men een goed contact heeft met de dealer en dat men vertrouwen in hem heeft. De consument moet duidelijke informatie krijgen over de kenmerken van de auto. Het kan dus absoluut niet dat er zomaar achter zijn rug aanpassingen gebeuren aan de kenmerken van die auto. Wij dringen er dus echt op aan dat u als minister van Consumenten de nodige stappen zet om de consument in dezen zo goed mogelijk te beschermen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Tot daar de vragen aan minister Peeters.

 

Minister Jambon zal hier, zoals gezegd in de Conferentie van voorzitters, pas na 16 u 00 aanwezig kunnen zijn. Ik heb begrepen dat de minister van Financiën in de plaats van minister Jambon zal antwoorden. Ik nodig de heer Van Overtveldt uit om naast mij te komen zitten.

 

09.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik had begrepen dat de heer Jambon aanwezig zou zijn?

 

De voorzitter: Ja, vanaf 16 u 00. Maar als ik zo de berekening maak, komen we er niet meer. Ik meen dat wij beter niet wachten, tenzij u uw vraag helemaal op het einde wil stellen. Dan wil ik het risico wel nemen. Hij moet echter uit Luxemburg komen; de kans dat hij op tijd is, is klein.

 

Il s’agit de la demande d’un membre du gouvernement allemand de fermer Doel 3 et Tihange 2. Il y a six questions sur ce sujet. Pouvez-vous vivre avec ça, monsieur Thiébaut?

 

09.05  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, je suis étonné que le ministre Jambon ne puisse répondre aux questions qui lui ont été adressées alors qu'il s'agit d'un dossier très difficile. Pourtant, on nous a annoncé qu'il devrait être présent dans ce parlement après 16 h 00.

 

Le président: Son arrivée est effectivement annoncée à partir de 16 h 00. Pour ce qui me concerne, je suis prêt à reporter les questions à plus tard.

 

09.06  André Frédéric (PS): Monsieur le président, j'estime que la préoccupation de M. Thiébaut est tout à fait légitime. Comme cela a été dit, la venue du ministre est annoncée après 16 h 00; si c'est le cas, pour ce qui concerne la matière relevant de sa responsabilité, il serait normal qu'il réponde personnellement aux questions qui lui ont été adressées.

 

Le président: L'annonce a été faite, hier, en Conférence des présidents. Je suis prêt à attendre la fin des questions d'actualité. Nous verrons alors si le ministre est effectivement présent.

 

Comme chacun le sait, M. Jambon participe actuellement au Conseil européen informel organisé à Luxembourg.

 

Wat doen we dan? Wachten? Ik merk wel dat de ministers Geens, Vandeput en Bellot niet aanwezig zijn. Mevrouw Sleurs is wel aanwezig.

 

Si vous le souhaitez, nous pouvons passer immédiatement aux questions adressées à Mme Sleurs.

 

De heer Janssens is echter niet aanwezig.

 

Ik stel voor om de agenda gewoon af te werken. Minister Van Overtveldt zal antwoorden in de plaats van minister Jambon.

 

10 Questions jointes de

- M. Éric Thiébaut au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la demande d'un membre du gouvernement allemand de fermer Doel 3 et Tihange 2" (n° P1122)

- M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la demande d'un membre du gouvernement allemand de fermer Doel 3 et Tihange 2" (n° P1123)

- M. Kristof Calvo au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la demande d'un membre du gouvernement allemand de fermer Doel 3 et Tihange 2" (n° P1124)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la demande d'un membre du gouvernement allemand de fermer Doel 3 et Tihange 2" (n° P1125)

- Mme Karin Temmerman au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la demande d'un membre du gouvernement allemand de fermer Doel 3 et Tihange 2" (n° P1126)

- M. Frank Wilrycx au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la demande d'un membre du gouvernement allemand de fermer Doel 3 et Tihange 2" (n° P1127)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vraag van een lid van de Duitse regering om Doel 3 en Tihange 2 te sluiten" (nr. P1122)

- de heer Michel de Lamotte aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vraag van een lid van de Duitse regering om Doel 3 en Tihange 2 te sluiten" (nr. P1123)

- de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vraag van een lid van de Duitse regering om Doel 3 en Tihange 2 te sluiten" (nr. P1124)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vraag van een lid van de Duitse regering om Doel 3 en Tihange 2 te sluiten" (nr. P1125)

- mevrouw Karin Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vraag van een lid van de Duitse regering om Doel 3 en Tihange 2 te sluiten" (nr. P1126)

- de heer Frank Wilrycx aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vraag van een lid van de Duitse regering om Doel 3 en Tihange 2 te sluiten" (nr. P1127)

 

10.01  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, je regrette à nouveau l'absence du ministre de l'Intérieur pour un dossier aussi important: la sécurité nucléaire de notre pays.

 

Monsieur le ministre, fissures, sabotage, incendie, pannes, voilà une série de mots que l'on n'aurait certainement jamais voulu voir associés à nos centrales nucléaires en Belgique. Et pourtant, des incidents à répétition sont relatés depuis des mois dans la presse, avec une telle fréquence que finalement, ils sont même parvenus à inquiéter nos pays voisins. C'est maintenant la ministre allemande de l'Environnement qui demande, ni plus ni moins, de fermer temporairement les centrales fissurées de Tihange 2 et Doel 3.

 

Ce qui est interpellant, c'est que cette demande est faite alors même que nous savons qu'il y a eu des réunions entre les autorités allemandes et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, des réunions régulières depuis le mois de janvier. Malgré cela, l'Agence n'est pas parvenue à convaincre la Commission allemande indépendante de sécurité nucléaire que les réacteurs sont suffisamment sûrs en cas de panne. C'est d'autant plus inquiétant qu'il s'agit d'experts allemands, dont le savoir-faire et la connaissance ne sont certainement plus à démontrer en matière industrielle et technologique.

 

Monsieur le ministre, quelles réponses allez-vous donner au gouvernement allemand? Ou plutôt, quelle réponse votre collègue va-t-il donner au gouvernement allemand? Allez-vous accepter de mener les examens complémentaires qui ont été demandés par l'Allemagne?

 

Dans son communiqué d'hier, l'Agence semble mettre en cause l'attitude des Allemands. Cela pose aussi question et cela mérite des explications. Y a-t-il des problèmes de collaboration entre les autorités allemandes et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire?

 

Enfin, pourquoi ne pas proposer au gouvernement allemand de mettre en place un groupe, qui serait composé d'experts allemands et belges, pour examiner ensemble nos réacteurs nucléaires et rétablir la confiance envers la Belgique dans le domaine nucléaire?

 

10.02  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, comme vous le savez, le gouvernement allemand demande la fermeture temporaire de Doel 3 et de Tihange 2. Pour l'Agence de contrôle nucléaire allemande, plusieurs questions quant à la sûreté de ces deux réacteurs n'ont pas encore reçu de réponse satisfaisante de la part des autorités belges. En outre, elle sollicite des tests supplémentaires pour obtenir la certitude que ces deux installations soient bel et bien sûres.

 

Dans un communiqué, l'AFCN n'a pas tardé à réagir à cette demande en répondant qu'elle était "toujours prête à collaborer avec ses homologues allemands, comme elle collabore avec les autres pays - France, Pays-Bas, Suisse et Luxembourg", mais en ajoutant "à condition que, du côté allemand, il y ait une volonté de collaborer de façon constructive".

 

Monsieur le ministre, je pense que la plus grande prudence s'impose dans ce dossier. L'AFCN ne peut pas balayer d'un revers de la main les interrogations allemandes ni, encore moins, se permettre d'insinuer que la position allemande n'est pas constructive. La conclusion du communiqué de l'AFCN me semble donc totalement déplacée. À ce sujet, il serait judicieux de faire le point en sous-commission de la Sécurité nucléaire sur l'audit en question.

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous puissiez nous communiquer le rapport de l'Autorité de sûreté allemande sur Doel 3 et Tihange 2 ainsi que la lettre qui aurait été envoyée par la ministre allemande. Qu'allez-vous lui répondre? Allez-vous demander à l'AFCN d'analyser avec la rigueur et le sérieux nécessaires le traitement d'un sujet aussi important qu'est la position de l'Agence de sûreté allemande?

 

10.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister bevoegd voor de Nucleaire Veiligheid ad interim, wij zitten met een vrij significant fenomeen, met name duizenden scheurtjes in de reactorvaten van twee van de grootste Belgische kerncentrales, Doel 3 en Tihange 2.

 

De heer Thiébaut kan het beamen, wij zijn hierover al drie of vier jaar aan het discussiëren. De kerncentrales hebben lang stilgelegen. Zij werden heropgestart. Er zijn opnieuw problemen opgedoken en men heeft ze nu opnieuw heropgestart.

 

Heel wat wetenschappers hebben de beslissing ter zake van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in twijfel getrokken. Zij hebben gezegd dat het geen goed idee was, dat we een risico namen.

 

Nu komt daar een heel belangrijk signaal bovenop, met name het signaal van de Duitse regering.

 

Mijnheer Van Overtveldt, de nucleaire veiligheid is niet uw corebusiness, maar ik denk dat u ook beseft dat het een uitzonderlijk signaal, een uitzonderlijke demarche betreft. Geen deelstaatregering, maar de Duitse nationale regering heeft bij monde van de minister laten verstaan dat men geen vertrouwen heeft in de veiligheid van twee Belgische kernreactoren.

 

Zij doen dat niet op basis van verzinsels, geruchten, rapporten van Greenpeace, maar op basis van kruisinspecties en de onderzoeken. Zij hebben hun huiswerk gemaakt.

 

Niet antwoorden op hun vraag om stillegging, daar zomaar overheen stappen, dat zou een daad van onbehoorlijk bestuur zijn.

 

Ik vraag van u, omdat u de regering hier vandaag vertegenwoordigt, om een duidelijk signaal te geven dat u de Duitse noodkreet goed hebt gehoord en dat wij in zo’n gevoelig dossier op een ernstige manier zullen werken.

 

10.04  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, j'aimerais également faire le point avec vous concernant cette demande de Mme Hendricks, la ministre fédérale allemande de l'Environnement, adressée à M. Jambon, de fermer les centrales de Doel 3 et de Tihange 2.

 

Les problématiques liées aux fissures ne sont pas neuves. Nous en avons déjà discuté. Surtout, l'AFCN avait donné le feu vert au mois de novembre dernier pour la relance de ces centrales à la suite de nombreux débats qui avaient eu lieu. Ces débats ont été particulièrement virulents dans ma région, avoisinant le Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, dont est d'ailleurs issue Mme Hendricks. La pression doit être forte de son côté pour répondre à cette question de sécurité de nos deux centrales.

 

Des démarches avaient été entreprises entre le gouvernement allemand et le gouvernement belge, représentés par M. Jambon et Mme Hendricks, pour faire des contrôles contradictoires, qui débouchent sur cette prise de position de Mme Hendricks. Quelle va être notre réaction? Comment pourrons-nous répondre à ces allégations?

 

10.05  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, het is wat moeilijk, want ik had mijn vraag echt gericht aan de andere minister. U bent hier ad interim. Ik zal mij richten tot de regering en u bent daarvan dan de verpersoonlijking.

 

De collega’s hebben het al gemeld: de Duitse minister van Energie heeft ons land gevraagd om de twee nucleaire centrales Tihange 2 en Doel 3 te sluiten, omdat men geen vertrouwen meer heeft in de veiligheid ervan. Wat zegt de Duitse nucleaire waakhond, zeg maar het Duitse FANC? Hij besluit in zijn rapport, min of meer letterlijk geciteerd, want in vertaling, dat de veiligheid bij de twee scheurtjesreactoren niet voldoende gegarandeerd is bij pannes. Mijnheer de minister, van pannes kennen we wel iets, als ik de reeks pannes zie die we in al onze centrales hebben gehad, namelijk in maart 2014, op 5 augustus 2014, op 13 augustus 2014, op 19 augustus 2015, op 19 september 2015 enzovoort. Nog vanmorgen kregen we het bericht dat Doel 1 zal stilliggen tot 31 mei. Het gaat wel over twee specifieke centrales, maar laten we toch maar het totale nucleaire park bekijken.

 

Mijnheer de minister, wat antwoordt onze regering aan de Duitse minister? Niets, nada. De regering, die toch niet verlegen zit om een paar afspraken, de regering, die nogal heel vlug algemene conclusies trekt, de regering, die gisteren bij monde van de minister zei dat zij geen pv nodig heeft om te ageren en te reageren, die regering reageert nu niet op een vraag van de Duitse minister. Het gaat om een vraag naar veiligheid! Eigenlijk negeert de regering de roep om voorzichtigheid, de roep om preventief te handelen en om te handelen tout court.

 

Mijnheer de minister, we moeten vaststellen dat onze centrales niet honderd procent veilig zijn. Welke argumenten hebt u nog meer nodig? Ze zijn niet honderd procent veilig en ze zijn niet bedrijfszeker. Ik zal u nog een argument erbij geven. In het rapport van Elia dat we vanmorgen kregen, wordt gezegd dat er bevoorradingszekerheid zal zijn tot 2022. We moeten dus investeren in alternatieven tegen die tijd. Mijnheer de minister, u doet dat totaal niet.

 

Hebt u het rapport van de Duitse commissie voor nucleaire veiligheid gezien? Wat was het antwoord aan de minister? Indien u de centrales openhoudt, wat is de reactie inzake de veiligheid? Wat is de stand van zaken in het nucleaire veiligheidsplan?

 

De voorzitter: Mevrouw Temmerman, niemand heeft hier drie minuten gesproken vandaag. U wel. We zullen het daarbij houden.

 

10.06  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil u nog zeggen dat ik de vraag wou richten aan de bevoegde minister, om 16 u 00. U had beloofd dat ik dat kon. Die minister is er niet. U meet met twee maten.

 

De voorzitter: Nee, nee.

 

Mijnheer Wilrycx, u hebt het woord.

 

10.07  Frank Wilrycx (Open Vld): Mijnheer de minister, het debat over de kerncentrales, en meer bepaald over de veiligheid ervan, loopt natuurlijk al vele jaren. Het is niet nieuw. In onze commissie en de subcommissie voor de Nucleaire Veiligheid is het altijd ter harte genomen. Uit de vele hoorzittingen die wij daar gehad hebben, met minister Jambon, alsook met het FANC, bleek dat ook de grootste specialisten en meest gerenommeerde instituten uit de wereld daarbij betrokken zijn en dat het FANC zijn beslissing gebaseerd heeft op de adviezen die de specialisten naar voren hebben gebracht.

 

Een andere uitloper van dat debat waren de kruisinspecties, die wij met onze buurlanden afgesproken hebben. Met Nederland en Frankrijk deden wij die al iets langer en in februari werd ook met Duitsland de afspraak gemaakt om met elkaar gegevens uit te wisselen in werkgroepen, om transparant samen te werken en om elkaar op eventuele moeilijkheden of problemen te wijzen. Dat is goed. Het komt de veiligheid alleen maar ten goede.

 

Als er uit die kruisinspecties bepaalde vragen komen, zoals nu bij het bezoek van de Duitse nucleaire waakhond, dan is het nodig dat daaraan de nodige aandacht geschonken wordt. De Duitse waakhond heeft enkele opmerkingen, meer bepaald over de resistentie van de reactorwanden bij de opstart van Doel 3 en Tihange 2. Het FANC heeft daarop gisteren gereageerd dat de Duitse waakhond geen nieuwe elementen naar voren heeft gebracht en dat het de opmerkingen niet direct in overweging zou moeten nemen, omdat die mee onderzocht werden.

 

Mijnheer de minister, klopt het dat de onderzoeksresultaten van het FANC door de Duitse waakhond ter discussie gesteld worden? Zal het FANC daarop ingaan? Zal het bijkomende onderzoeksdaden verrichten? Indien niet, zult u het FANC dan uitnodigen om daarover uitleg te komen verschaffen? Kunnen wij het agentschap daarover horen, hier in het Parlement? Hebt u zelf contact gehad met minister Hendricks, die het probleem heeft aangekaart?

 

10.08  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, chers collègues, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur prend acte des déclarations de sa collègue allemande, Mme Hendricks. Ces déclarations surviennent malgré une réunion entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), le Bundesministerium für Umwelt (BMU) et la Reaktor-Sicherheitskommission (RSK). Cette réunion s'est tenue les 5 et 6 avril 2016 à Bruxelles, dans le cadre d'une collaboration plus étroite avec l'Allemagne, comme convenu en février entre le ministre Jambon et la ministre Hendricks. Elle avait pour objectif d'échanger des informations sur certains dossiers actuels dont certainement celui de Doel 3 et Tihange 2.

 

Sur l'initiative de l'Agence, les discussions ont été prolongées afin de répondre à toutes les questions supplémentaires de la délégation allemande. Selon l'Agence, ces questions n'ont, à aucun moment, remis en cause ses conclusions et il n'a jamais été question de nouveaux éléments dont l'Agence n'aurait pas tenu compte lors de son analyse approfondie du dossier de Doel 3 et Tihange 2. Sa position reste la même: les centrales de Doel 3 et Tihange 2 répondent aux exigences de sûreté les plus sévères et il n'y a actuellement aucune raison de fermer ces centrales du point de vue de la sûreté nucléaire.

 

Pour rappel, à la suite de la découverte de microbulles d'hydrogène dans les parois des cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2, l'Agence a mis en place un vaste processus d'analyse, en vue de collecter les avis de différents experts et laboratoires hautement spécialisés et internationalement reconnus. Sur la base de données objectives, de contrôles et de résultats d'analyses, l'Agence a conclu que les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 pouvaient être exploités en toute sûreté. Cette conclusion a d'ailleurs été validée par les experts belges et étrangers consultés par l'Agence.

 

En janvier dernier, l'Agence avait convié les autorités de sûreté étrangères à un workshop international de deux jours consacré au dossier des cuves des réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2. Avaient participé à ce workshop une cinquantaine d'experts de quinze pays, parmi lesquels l'Allemagne, ainsi que des experts de l'Union européenne, de l'Agence pour l'énergie nucléaire et de l'Agence internationale de l'Énergie atomique.

 

La délégation allemande avait alors déjà formulé une série de questions, auxquelles l'Agence a répondu en détail par écrit dans un document envoyé le 18 février dernier. Ces réponses figurent d'ailleurs sur le site de l'Agence.

 

Het FANC is altijd bereid om voort constructief samen te werken met zijn Duitse collega’s, zoals dat ook gebeurt met de Franse, Nederlandse, Zwitserse en Luxemburgse collega’s. Op 6 april jongstleden hebben Duitse en Luxemburgse experten een bezoek gebracht aan de centrale van Tihange, waar zij verbeteringen naar aanleiding van de stresstest, zoals de overstromingsmuur en de nieuwe full-scopesimulator, konden bezichtigen.

 

Wij blijven achter ons voorstel staan om nog verder te gaan dan dat bezoek en samen een programma van gekruiste inspecties uit te werken, waarbij Duitse en Belgische inspecteurs deelnemen aan elkaars controle- en inspectiebezoeken.

 

In België is de nucleaire veiligheidsautoriteit, het FANC, een onafhankelijk organisme dat zelf over de bevoegdheid beschikt om beslissingen te nemen over de nucleaire veiligheid, zonder dat de regering daarin tussenbeide komt. Wij zien geen enkele reden om zijn expertise en oordeel te betwijfelen. In Duitsland maakt de nucleaire veiligheidsautoriteit wel deel uit van het ministerie, waardoor de minister daar rechtstreeks betrokken is bij de beslissingen van het veiligheidsorgaan.

 

10.09  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos explications. Vous avez précisé quelques éléments, mais nous n'avons pas appris grand-chose par rapport à ce que nous avions lu dans la presse et aux renseignements que nous avions pris à gauche et à droite. La ligne de conduite du ministre de l'Intérieur en matière de sécurité nucléaire a toujours été, depuis qu'il a été désigné ministre, d'affirmer qu'il s'en référait systématiquement à l'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. C'est une position saine lorsque cet avis n'est pas systématiquement contesté par d'autres instances.

 

Dans le cas de Tihange 2 et de Doel 3, vous avez parlé de l'avis d'experts belges et internationaux qui avaient été remis afin de convaincre l'Agence de donner son aval. Parmi ces avis, nous trouvions déjà l'avis contraire d'un expert. Aujourd'hui, nous avons un avis contraire émanant d'une agence fédérale allemande. Celle-ci nous dit que la sûreté n'est pas garantie. Nous avons encore un autre avis.

 

Aujourd'hui, le gouvernement devrait simplement demander un avis différent de celui de l'Agence. Il pourrait passer, par exemple, par l'Agence internationale de l'Énergie atomique, ou par d'autres organes disposant de l'expertise nécessaire au niveau international.

 

10.10  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, j'ai envie de commencer ma réplique de la manière dont vous avez commencé votre réponse. Vous prenez acte des éléments, mais cela ne nous rassure pas. Nous avons sollicité des documents d'information. Pour l'instant, vous ne nous avez pas garanti que nous allions les recevoir. Il s'agit de la lettre de la ministre, et de la réponse que le gouvernement va lui adresser.

 

Toutes les informations que vous avez évoquées dans votre réponse figuraient dans le communiqué de presse de l'AFCN, publié hier. La population et nous-même attendions une réponse politique qui soit à la hauteur de l'importance de la sécurité nucléaire. Franchement, je suis déçu.

 

Nos collègues allemands nous disent qu'il subsiste beaucoup d'interrogations. Ne faites pas la sourde oreille! Si vous faites cela, nous ne serons pas rassurés quant à la suite des événements.

 

10.11  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik kan het u moeilijk persoonlijk kwalijk nemen, aangezien u het antwoord niet zelf hebt geschreven, maar sta mij toe te zeggen dat het antwoord weinig betekenisvol is. Sta mij ook toe om te zeggen dat ik eerlijk gezegd de houding van onze regering ter zake echt niet begrijp.

 

Mijnheer Reynders, u kent de diplomatie en de buitenlandse politiek goed genoeg, u hebt ook genoeg contact met uw Duitse collega’s om te weten dat zij zo’n signaal niet zomaar uitzenden. Een Duitse minister zegt dat de nucleaire veiligheid in België niet voldoet en vraagt na het inkijken van de rapporten om de reactoren stil te leggen. Uw collega’s in de regering zeggen dat ze geen rekening houden met de Duitsers, die overdrijven, en dat zij op basis van hun rapporten doorzetten. Ik begrijp dat niet, dat is een daad van onbehoorlijk bestuur. De heer Jambon zei gisteren over een ander thema dat hij niet zou wachten tot de problemen groter worden. Maar inzake nucleaire veiligheid moeten de problemen er blijkbaar echt zijn, vooraleer men actie onderneemt.

 

Ten slotte, volgende week hebben wij weer een debat over Doel 1 en Doel 2. Mijnheer de kamervoorzitter, ik vind het jammer dat onze ingenieurs en energiebedrijven zoveel energie verspelen aan het oplappen van de oude kerncentrales en aan vervelende incidenten. Dat is energie die wij zouden moeten besteden aan een andere energietoekomst. In Duitsland heeft men dat wel begrepen.

 

10.12  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur Calvo, à ce jour, en Allemagne, neuf réacteurs sont encore en activité. L'Allemagne a pris les mêmes décisions que celle prises par notre gouvernement, à savoir sortir du nucléaire en 2025. Étant de culture germanophone, il me plaît de prendre l'Allemagne pour exemple mais, par contre, il faut aussi nuancer les choses.

 

Monsieur le ministre, j'aurai une autre grille de lecture de vos réponses. J'ajoute que la moindre réplique pourrait être différente si M. Jambon était présent. J'entends bien que les contrôles contradictoires continuent à être effectués tant de la part de l'Allemagne que des autres pays limitrophes. La collaboration se passe, généralement, bien, y compris avec l'Allemagne, ce que je souligne, et c'est d'ailleurs ce qui m'a été rapporté.

 

Nous aurons encore l'occasion d'en débattre en commission et d'avoir une réflexion sur la mise en place d'une nécessaire autorité européenne de contrôle nucléaire.

 

10.13  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, zopas hebben wij het bericht gekregen dat ook Doel 3 stilligt. Doel 1 lag al stil. Moet er nog iets meer gebeuren? Het antwoord van de regering, mijnheer de minister, is echt beneden alle peil.

 

Ik kan de collega’s geruststellen. De voorzitter van de subcommissie voor de Nucleaire Veiligheid, onze collega Peter Vanvelthoven, zal de Duitse instanties uitnodigen, zodat wij een tegensprekelijk debat kunnen houden en kunnen zien waar het op staat.

 

Mijnheer de minister, ik wil u vragen aan uw collega het volgende door te geven. In een van de commissievergaderingen over nucleaire veiligheid heeft minister Jambon een kerncentrale vergeleken met een auto. Welnu, het is niet omdat alles elektronisch verloopt en er af en toe een lampje begint te branden, zo zei hij, dat men meteen zijn auto moet wegdoen. Met andere woorden, wij moeten de kerncentrales niet sluiten.

 

Mijnheer de minister, niet alleen beginnen alle lampjes te pinken, nu is er ook een heel bevoegde garagist die ons aanmaant onze auto weg te doen, omdat hij niet meer veilig is.

 

Wel, ik stel voor dat u die conclusie ook trekt voor de kerncentrales en ze nu definitief sluit.

 

10.14  Frank Wilrycx (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw toelichting. Het belangrijkste element van uw uitleg kwam op het einde ervan, namelijk dat het FANC een onafhankelijke organisatie is. Wij hebben inderdaad altijd ervaren dat het FANC zijn werk kon doen onafhankelijk van de regering en onafhankelijk van de politiek. Dat is ook de beste garantie dat hij zijn werk goed doet.

 

Het FANC heeft geoordeeld dat Doel 3 en Tihange 2 opnieuw geopend konden worden. Het heeft daarvoor onder meer Oak Ridge, het meest gerenommeerde bureau van Amerika, ingeschakeld. Ik meen dat wij vertrouwen mogen hebben in het FANC, en ik wil dat opnieuw bevestigen voor onze fractie.

 

Het is natuurlijk wel belangrijk, als bij de afgesproken kruisinspecties bepaalde bezorgdheden of bepaalde moeilijkheden naar boven komen, dat er goed wordt gecommuniceerd met die andere landen, dat de problemen onder de verschillende nucleaire waakhonden opgelost worden en dat ook op regeringsniveau ongerustheden weggenomen worden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Christoph D'Haese aan de minister van Justitie over "de aanpak van vluchtmisdrijven" (nr. P1128)

11 Question de M. Christoph D'Haese au ministre de la Justice sur "la lutte contre les délits de fuite" (n° P1128)

 

11.01  Christoph D'Haese (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn vraag handelt over de verkeersonveiligheid, meer bepaald over de hallucinante cijfers over vluchtmisdrijven.

 

Ik weet dat ik mijn vraag in principe ook aan de minister van Mobiliteit had kunnen stellen, maar ik gun de nieuwe mobiliteitsminister zijn wittebroodsweken. Ik ben ervan overtuigd dat ik een heel afdoend en efficiënt antwoord zal krijgen van de minister van Justitie.

 

Mijnheer de minister, de cijfers zijn beklijvend: 12 feiten van vluchtmisdrijf per dag bij een ongeval met gewonden, 205 feiten van vluchtmisdrijf bij een ongeval met blikschade. Een wagen lijkt in veel gevallen een wapen te worden. Er schort wat aan het rijgedrag van sommigen, maar ook de opvolging van de straffen en de geldboeten laat te wensen over.

 

Uit een hoorzitting van dit Parlement blijkt dat in 2012 maar liefst 628 miljoen euro aan geldboetes – zowel van de politie als correctionele straffen – niet werd geïnd. Een politierechter is vaak mild voor mensen die rijden zonder verzekering wanneer hij toepassing maakt van de minimumboete. Voor die minimumboete loont misdaad, want die bedraagt 100 euro, maal de opdeciemen. Dit is vaak goedkoper dan het betalen van de verzekeringspremie zelf.

 

Ik meen dat het tijd is voor verandering. Het gevoel van straffeloosheid, de negatieve en nefaste spiraal, moet dringend worden omgebogen.

 

Ik weet dat u zich bewust bent van de problematiek, conform uw uitspraak tijdens de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid, die ik graag onderschrijf. Wij mogen echter niet meer in de fase van praten blijven zitten. Wij hebben nood aan de fase van daden. Vanuit Vlaanderen werd u de hand gereikt door minister Ben Weyts over het moderniseren van het rijexamen en de rijopleiding.

 

Ik rond af. Wij hebben geen bijkomende studies meer nodig. Wij moeten niet langer wikken en wegen. Het is uw partijgenoot die het op 18 juli 1990 heeft geïmplementeerd in de artikelen 24 en 25. Wanneer komt het rijbewijs met punten er nu eindelijk? Tweeëntwintig Europese landen hebben het ons voorgedaan.

 

Hoe zit het met de samenwerking tussen Justitie, Binnenlandse Zaken en Mobiliteit? Hoe zit het met de koppeling van de Mercuriusdatabank en de MaCH-database? Bent u bereid de strafmaten aan te passen en eindelijk te komen tot de invoering van het rijbewijs met punten?

 

11.02 Minister Koen Geens: Mijnheer D’Haese, uiteraard kan ik mij volledig vinden in de voorstellen van onze collega Van den Bergh met betrekking tot het vluchtmisdrijf en de verbeurdverklaring. Vluchtmisdrijf maskeert veelal doping, drank, geen verzekering of geen rijbewijs. Het is evident dat wij dat strenger moeten bestraffen. Nu is dat maximum twee jaar. Verbeurdverklaring moeten we kunnen doen, ook wanneer het niet het eigen voertuig van de betrokkene betreft of bij equivalent wanneer dat voertuig al verkocht is, of zelfs na drie maanden verval en niet pas na zes maanden verval.

 

Bovendien is uw vraag over Mercurius terecht. Ik heb daar 500 000 euro in geïnvesteerd. De eerste tests komen er in oktober. De bedoeling is dus dat de politie niet meer om de tuin kan worden geleid met betrekking tot het effectief bezit en het niet-vervallen verklaard zijn van het rijbewijs van de betrokken bestuurder.

 

Wat de verjaringstermijn betreft, stel ik met vreugde vast dat collega Van den Bergh voorstelt om die tot drie jaar te verlengen.

 

Wij zijn voor het rijbewijs met punten. U hebt op de Staten-Generaal gezien dat ik nog wat overtuigingskracht aan de dag moest leggen ten aanzien van de minister van Mobiliteit. Wij schieten echter op. De werkgroep tussen Binnenlandse Zaken, Mobiliteit en Justitie functioneert goed. U weet dat het mijn natuur niet is om lang te studeren maar wel om snel te gaan. U mag zich dus snel aan wetsontwerpen verwachten.

 

11.03  Christoph D'Haese (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitermate constructief antwoord.

 

Ik kijk met belangstelling uit naar de wetsontwerpen. Het allerbelangrijkste is dat wij de boosdoeners responsabiliseren en ik denk dat de ultieme remedie daar vaak het rijbewijs met punten zal zijn.

 

Laten we daarvoor ten volle gaan. Het is de plicht van dit Parlement om mensenlevens te redden en dat kan perfect via het rijbewijs met punten.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la présence des militaires dans les rues" (n° P1129)

12 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de aanwezigheid van militairen op straat" (nr. P1129)

 

12.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, hier matin, en commission de la Défense, vous avez répondu à différentes questions ayant trait à l'opération Vigilant Guardian.

 

C'est l'occasion pour le Mouvement réformateur de rappeler sa satisfaction face au bon déroulement de cette opération menée chaque jour par les militaires et de souligner leur professionnalisme. Les militaires doivent avoir conscience de la reconnaissance de l'ensemble de la population à l'égard des services qu'ils rendent quotidiennement.

 

Cependant, monsieur le ministre, de récents propos tenus par le colonel Bart Laurent, responsable de cette opération, ont de quoi nous interpeller. En effet, les militaires considèrent qu'à travers cette mission par nature statique, ils constituent des cibles potentielles et qu'ils pourraient donc facilement faire l'objet d'agressions.

 

Monsieur le ministre, ne faudrait-il pas se pencher sur une modification des modalités de mise en œuvre de cette mission de surveillance afin de limiter le risque encouru par nos militaires?

 

12.02  Steven Vandeput, ministre: Cher collègue, je tiens à vous remercier pour votre appréciation du travail effectué par nos militaires dans les rues aujourd'hui.

 

Sachez que l'on procède à une évaluation permanente avec pour objectif de trouver les moyens les plus efficaces dans le cadre de l'appui apporté par la Défense à la police. En tant que responsable des opérations, le colonel Laurent devrait le savoir.

 

En tout cas, je peux vous confirmer qu'au sein du Conseil national de sécurité, des décisions ont déjà été prises quant à la manière dont les forces sont déployées dans les rues. Ainsi, à Liège et à Bruxelles, des patrouilles mixtes réunissant des agents de police et des militaires sont organisées. Pour ce qui concerne le port d'Anvers, des renforts ont été demandés afin d'exercer les contrôles. Des drones y sont dorénavant déployés en lieu et place des 140 personnes chargées de la surveillance. En résumé, des recherches sont effectuées en permanence pour rendre le service le plus efficace possible.

 

Cela dit, il faut savoir que les militaires ne sont pas des policiers. Ce faisant, ils n'effectuent pas les tâches qui sont spécifiquement du ressort de la police. Ils travaillent avec leurs moyens propres et en suivant leurs propres procédures. C'est une différence qu'il convient de souligner.

 

12.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il s'agit évidemment pour nous de poursuivre cette mission et de l'améliorer. Le but est de la rendre plus performante. Comme je l'ai déjà dit, il ne faudrait pas qu'une bonne initiative – c'est-à-dire le déploiement des militaires en rue pour sécuriser des lieux sensibles – se transforme, par un effet pervers, en un danger pour ces militaires chargés de garantir notre sécurité. Je suis heureux d'entendre que vous y veillerez.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Je souhaite la bienvenue au nouveau ministre de la Mobilité. (Applaudissements)

 

13 Questions jointes de

- Mme Catherine Fonck au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "Belgocontrol" (n° P1130)

- Mme Véronique Caprasse au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "Belgocontrol" (n° P1131)

- M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "Belgocontrol" (n° P1132)

- M. Bert Wollants au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "Belgocontrol" (n° P1133)

13 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "Belgocontrol" (nr. P1130)

- mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "Belgocontrol" (nr. P1131)

- de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "Belgocontrol" (nr. P1132)

- de heer Bert Wollants aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "Belgocontrol" (nr. P1133)

 

13.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations! En cadeau de bienvenue, on vous plonge dans l'arène, au moment des questions d'actualité.

 

Monsieur le ministre, hier, les aéroports de Liège et de Charleroi ont dû être fermés pendant plusieurs heures faute de contrôleurs aériens disponibles dans les tours de contrôle. Cela me semble complètement surréaliste et inacceptable, tant pour les voyageurs que pour les compagnies aériennes, sans parler des impacts économiques.

 

Belgocontrol s'est donc montrée totalement incapable d'assumer ses missions, incapacité manifestement due à un management déplorable. En effet, Belgocontrol n'a pas été capable d'opérer à temps les recrutements indispensables. Cela survient dans un contexte qui n'est pas le premier épisode, puisque la semaine dernière, c'est l'aéroport de Zaventem qui a été paralysé à la suite d'une très mauvaise concertation sociale et à une grève inacceptable.

 

Belgocontrol n'a pas été capable non plus de prévenir toute une série d'incidents techniques – les contrôleurs, les pilotes le dénoncent – notamment des problèmes informatiques, à la suite desquels des avions disparaissaient des écrans de contrôle. Aussi une série de questions se posent-elles par rapport au management.

 

Mais il y a plus grave, monsieur le ministre! Il y a plus grave, car, hier, il était tout à fait possible de maintenir l'ouverture des aéroports régionaux. Il existe une procédure, laquelle permet à CANAC 2, le Centre national de contrôle aérien, de reprendre la main au niveau du contrôle aérien à la place des tours de contrôle.

 

Si cette procédure avait été actionnée, hier, et malgré l'absence des contrôleurs au niveau des tours de Liège et de Charleroi, l'aéroport aurait pu fonctionner à hauteur de 50 %.

 

Belgocontrol n'a pas pris la décision d'actionner cette procédure! Il appartenait pourtant à la direction de Belgocontrol de le faire!

 

Dès lors, monsieur le ministre, pourquoi Belgocontrol n'a-t-elle pas actionné cette procédure? Pourquoi Belgocontrol n'a-t-elle rien fait pour empêcher la paralysie des aéroports?

 

13.02  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue dans notre hémicycle. Je pense que vous allez apporter de l'apaisement par rapport à ce que nous avons vécu ces derniers temps.

 

Je souhaite vous interroger à propos de cette situation après les attentats, avec la grève que nous avons connue à Bruxelles-National. Cet arrêt forcé des aéroports wallons jette le doute sur la capacité du management de Belgocontrol à anticiper les réformes structurelles nécessaires à la réalisation de ses missions. Le dirigeant de l'aéroport de Charleroi évoque l'hypothèse d'un éventuel dédommagement en raison du préjudice commercial et financier subi.

 

Le manque d'effectifs a bien entendu des conséquences économiques en termes d'image, mais il concerne aussi l'intégrité physique et la vie des passagers et du personnel. Des contrôleurs épuisés ou malades doivent prendre la responsabilité de faire décoller et atterrir des avions dans des conditions déplorables, tellement complexes qu'il semble qu'un contrôleur qui exerce dans un aéroport ne peut pas remplacer au pied levé un contrôleur d'un autre aéroport. La Belgian Cockpit Association, qui représente les pilotes, a déclaré que le manque d'effectifs pose désormais un réel problème de sécurité.

 

Monsieur le ministre, des solutions structurelles s'imposent à court terme. Allez-vous mettre en œuvre le plan B demandé en urgence par le CEO de l'aéroport de Charleroi, à savoir mettre en place une plus grande polyvalence entre aéroports et faire appel à des militaires? J'ai lu toutefois que ce n'était peut-être pas la bonne solution.

 

Quelles alternatives proposez-vous? Qu'en est-il d'un éventuel renfort par le personnel d'Eurocontrol? Quid du récent accord social qui devrait améliorer le climat au sein de Belgocontrol? Quelles mesures entendez-vous mettre en œuvre pour évaluer les choix stratégiques des managers de Belgocontrol? Quelle enveloppe budgétaire serait-elle prévue pour pallier tous les manquements récents?

 

13.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vos nouvelles fonctions vous donneront des ailes afin de redresser la barre dans les nombreux dossiers sensibles que vous allez à présent devoir gérer.

 

Un de ces dossiers a trait au fonctionnement et au financement de Belgocontrol, dossier qui nous préoccupe depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. En ce qui concerne le fonctionnement, les problèmes ne sont pas nouveaux mais deviennent chaque jour plus importants.

 

Tout d'abord, le dialogue social est mis à mal. Les conflits sociaux à répétition pénalisent le fonctionnement tant de l'aéroport national que des aéroports régionaux. Le sous-effectif chronique des contrôleurs aériens a bloqué, pas plus tard qu'hier, les activités des aéroports de Liège et de Charleroi.

 

Ensuite, la gestion et la gouvernance sont pointées du doigt depuis des décennies. On décrit un management sans vision, sans ouverture, qui n'aurait qu'une connaissance limitée de ses dossiers.

 

Monsieur le ministre, quelle analyse faites-vous de cette situation? Quelles mesures comptez-vous prendre à court et moyen termes? Comptez-vous présenter au parlement un plan d'action de réforme de Belgocontrol? Si oui, dans quel délai?

 

En ce qui concerne le financement, un déficit structurel persiste. Il s'élève pour cette année à 25 millions d'euros. Que comptez-vous faire pour résorber ce déficit? Avez-vous entamé des discussions avec votre homologue wallon au sujet des services gratuitement prestés par Belgocontrol en faveur des aéroports qui relèvent de sa compétence?

 

13.04  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de minister, ik wil u alvast welkom heten. Jammer genoeg sta ik hier vandaag al onmiddellijk met een vraag over Belgocontrol.

 

Wij weten dat onze luchthavens op dit moment klap na klap na klap krijgen. Gisteren heeft een luchthaven moeten sluiten wegens zieke luchtverkeersleiders. Deze keer was er blijkbaar geen probleem met onterechte ziektes of controleartsen.

 

Vorig jaar heb ik aan uw voorgangster gevraagd hoe het zat met het mogelijk tekort aan luchtverkeersleiders. Toen kreeg ik via Belgocontrol het antwoord dat er niets aan de hand was en dat er geen enkel probleem was. Gisteren is nochtans een luchthaven gesloten door die problematiek.

 

Hoe komen wij in die situatie? Hoe is het mogelijk dat wij ondertussen blijkbaar afhankelijk zijn van de import van Finse luchtverkeersleiders om de zaak draaiende te houden? Hoe kan het dat wij systematisch in de problemen blijven, terwijl Belgocontrol altijd is aangekondigd als het grote opleidingscentrum dat zou zorgen voor luchtverkeersleiders in heel Europa?

 

Mijnheer de minister, wij moeten krachtdadig optreden. Dat brengt mij automatisch bij een aantal duidelijke vragen.

 

Ten eerste, kunt u ons een stand van zaken geven met betrekking tot de controleartsen over de acties van vorige week?

 

Ten tweede, klopt het dat er Scandinavische luchtverkeersleiders zullen worden ingezet bij Belgocontrol om de problemen tijdelijk op te lossen? Hoe ziet u dat?

 

Ten derde, is er een structureel tekort aan luchtverkeersleiders bij Belgocontrol? Hoe zullen wij dat systematisch en doortastend aanpakken?

 

13.05  François Bellot, ministre: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, chers amis, l'interruption des services de contrôle aérien de Charleroi, hier entre 7 h 15 et 11 h 30, est une suite des attentats de Bruxelles. Le trafic aérien à Charleroi a augmenté de 40 %, ce qui représente de très nombreux vols. Sur Liège, l'augmentation est de 150 %.

 

Un mot d'explication. Il faut savoir que les contrôleurs aériens ont une formation générale de contrôleur aérien. Ils obtiennent une licence générale de contrôleur aérien. Ensuite, ils sont formés de manière particulière pour chaque aéroport. Donc, aujourd'hui, un contrôleur aérien de Bruxelles ou de Liège ne peut pas aller travailler à Charleroi, pas plus que quelqu'un de Charleroi ne peut aller travailler à Liège, parce que les contrôleurs doivent avoir une formation spécifique relative à l'aéroport.

 

Ce qui s'est passé, c'est qu'une indisponibilité des contrôleurs à Charleroi, pour des raisons de santé effectivement contrôlées, a été constatée. Jusqu'à présent, le système en place est le volontariat positif: c'est-à-dire que quand un contrôleur aérien est indisponible pour différentes raisons, les organisateurs du planning contactent d'autres contrôleurs. Mais il se fait que ces contrôleurs avaient déjà assumé de nombreuses missions précédemment et n'ont donc pu venir.

 

Il n'y a actuellement pas de procédure formellement définie. Mais cela a toujours bien fonctionné.

 

Sinds vorige week heeft dit systeem zijn beperkingen getoond.

 

Quelles sont les mesures correctrices proposées par Belgocontrol? Elles sont reprises dans un accord social qui a été conclu le 12 avril et qui comporte différentes dispositions. La première d'entre elles vise l'engagement de 37 employés pour 2017, mais il faut savoir que la formation d'un contrôleur dure plusieurs mois. La deuxième consiste en la mise en place d'une procédure "contactable-rappelable". Autrement dit, lors de l'élaboration des plannings d'intervention, une liste de suppléants sera préparée. Toutefois, ce système de rappel ne pourra prendre effet qu'à partir du 1er juin, parce que les grilles horaires sont établies pour un mois. Certaines personnes qui étaient malades et absentes y seront intégrées.

 

Nous souhaitons avancer. J'ai déjà rencontré l'équipe du management de Belgocontrol. Comme je suis entré en fonction il y a trois jours, il m'est difficile d'aller plus vite. Nous suggérons l'installation d'un système de pooling, c'est-à-dire la constitution d'un pool des contrôleurs aériens, en les formant non seulement pour Charleroi, mais également pour deux ou trois autres aéroports.

 

Tot slot zal eveneens de mobiliteit tussen de torens worden bevorderd dankzij de oprichting van een pool van verkeersleiders die in verschillende torens kunnen werken.

 

Comme je vous l'ai expliqué, les licences ne sont pas des licences générales qui permettent d'entrer dans toutes les tours.

 

Quelles sont les mesures à envisager par le gouvernement? Je vais présenter, dans les meilleurs délais, la procédure et l'entérinement de l'accord social qui a été conclu à l'intérieur de Belgocontrol. Le deuxième volet qui sera joint consiste à demander des moyens supplémentaires pour Belgocontrol. Il y a déjà eu un échange de vues pour donner les moyens de réaliser les investissements indispensables. Le gouvernement sera bien sûr attentif à assurer la continuité du service, service vital pour l'image de la Belgique. Mais on ne vit pas que de l'image! Il y a tous les aspects socioéconomiques, avec l'aspect social et l'aspect économique. Il est donc vital aujourd'hui de faire valoir les éléments techniques et financiers pour pouvoir rétablir la situation et s'assurer qu'on ne sera plus à flux tendus comme on l'a été. J'en appelle donc un peu à la sagesse et à la responsabilité des différents intervenants, de manière à ce qu'ils me laissent, qu'ils nous laissent un peu le temps de poursuivre, de demander d'entériner, de demander les moyens supplémentaires.

 

En ce qui concerne l'éventuelle arrivée de contrôleurs scandinaves et autres, le problème est que la formation des aéroports dédicacés ne se fait pas en un jour. Comme je vous l'ai dit, cela prend plusieurs mois. Ce n'est donc pas une situation possible.

 

En ce qui concerne la renégociation, avec les Régions, de l'accord de coopération de 1989, je voudrais attirer l'attention sur le fait que cet accord de coopération ne rend pas gratuits les droits d'usage pour les aéroports.

Il a figé la situation, telle que conclue en 1989. J'ai quelques chiffres en tête. Je pense que l'aéroport de Charleroi s'est acquitté d'un montant de l'ordre de 5,9 millions d'euros mais que le supplément de passagers qui avait été bloqué en 1989 ne donne pas droit à des montants supplémentaires de droits d'usage.

 

Voilà, chers collègues, beste collega’s, ce que je peux vous dire aujourd'hui de l'état de la question.

 

13.06  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, il faut retenir de cette situation l'incapacité de Belgocontrol d'assurer ses missions. Vos réponses - plutôt celles préparées pour vous par Belgocontrol - ne me convainquent pas.

 

Vous nous dites que la faute est aux attentats! Évidemment, les contrôleurs sont formés et affectés à telle ou telle tour de contrôle. Cela n'a rien de nouveau. Il y a eu des pics, il est vrai, puisque les aéroports régionaux ont repris une partie du trafic que Zaventem ne pouvait plus assurer. Mais les problèmes structurels préexistaient à cette situation.

 

Je vois deux gros soucis. Ce n'est pas uniquement la conséquence des attentats. Belgocontrol n'a tout simplement pas su anticiper suffisamment tôt le recrutement de contrôleurs alors que deux ans sont nécessaires pour les former. Ensuite, renseignez-vous et interrogez Belgocontrol; la procédure de reprise du contrôle à partir de CANAC 2, c'est-à-dire le centre national de contrôle, était hier applicable mais ne l'a pas été. C'est inacceptable car cela démontre une forme de sabotage des aéroports régionaux, ce qui est déplorable pour les voyageurs, les aéroports, les compagnies et pour l'impact économique que la paralysie des aéroports a suscité.

 

Monsieur le ministre, il est temps de remettre de l'ordre au sein de Belgocontrol.

 

13.07  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, cette situation est due aux grands manquements dont Belgocontrol est responsable. Le système d'engagement des contrôleurs n'a pas l'air d'être au point. Il semble y avoir un gros travail à faire. On ne peut plus se permettre des heures d'arrêt de vols dans les jours qui viennent. Nous nous ridiculisons sur la scène internationale et nous devons mettre un terme à cette situation.

 

13.08  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Que ce soit au sujet de l'accord social que vous vous êtes engagé à venir présenter en commission ou au sujet des demandes de moyens financiers supplémentaires pour les investissements nécessaires que vous avez également annoncées, le groupe écologiste sera attentif à suivre ce dossier qui nous tient fort à cœur. Pour nous, l'essentiel est qu'il y ait un pilote dans le cockpit de Belgocontrol. Nous comptons sur vous pour que ce soit le cas.

 

13.09  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Er is bij Belgocontrol heel wat aan de hand en er zijn heel wat zaken die wij moeten aanpakken. Ik begrijp dat drie dagen net iets te kort is om dat allemaal op te lossen.

 

Wij zullen in dit Parlement intens samenwerken om al die moeilijke zaken, al die uitdagingen die onze luchtvaartsector bedreigen, aan te pakken. Wij moeten dat in gesloten rangorde doen om te zorgen dat Belgocontrol de economische motor die Zaventem en de regionale luchthavens zijn, opnieuw kan doen draaien. Dat is mijn voornaamste bekommernis.

 

Wij zullen nauw samenwerken in de commissie om tot de juiste resultaten te komen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van de heer Dirk Janssens aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de toekomst van gemengd waterpolo" (nr. P1134)

14 Question de M. Dirk Janssens à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'avenir du water-polo mixte" (n° P1134)

 

14.01  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, u riep mij een halfuur geleden voor mijn mondelinge vraag, ik ben nog door de parlementaire gangen gespurt, maar ik was te laat. Mevrouw de staatssecretaris, ik zeg dat om te duiden dat sport belangrijk is. Sport is voor heel wat mensen een deel van hun leven. Zeker voor jongeren is het lidmaatschap van een sportclub een manier om zich te ontwikkelen, om zich uit te leven, om zich te amuseren. Vrij sporten is daarom volgens mij, weliswaar geen grondwettelijk recht, maar toch een recht.

 

Deze week heeft de Koninklijke Zwembond echter een bijna onbegrijpelijke beslissing genomen: gemengd waterpolo zal worden afgeschaft. In de praktijk betekent dit dat 170 meisjes in ons land hun hobby niet meer zullen kunnen uitoefenen in competitieverband. Er zijn immers te weinig meisjes om een aparte competitie in te richten en dus werden de competities jarenlang gemengd gehouden. Meisjes worden vanaf nu echter uitgesloten, schluss, gedaan. In tijden waarin het debat over fundamentele waarden zo heftig woedt, lijkt het mij zeer belangrijk een aantal essentiële waarden aan te kaarten wanneer de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in vraag wordt gesteld.

 

Natuurlijk, en ik wil dat wel begrijpen, kunnen er gegronde redenen zijn voor de beslissing van de Zwembond, maar deze gronden lijken mij toch wel zeer wankel. Het eerste element dat werd aangehaald, is dat waterpolo zeer ruw zou zijn en dat de fysieke integriteit zou worden aangetast. Ik lees elke dag de krant, ik ben reeds veertig jaar een sportfanaat, maar ik heb geen enkele kennis van die aantasting van de fysieke integriteit. Ook de verzekeringsagentschappen zouden zich daarop willen baseren, maar ook daarvan heb ik geen kennis, laat staan dat ik kennis heb van een gegrond debat dat hierover zou zijn gevoerd.

 

Dit is voor mij echter geen fait divers in een minder bekende sport. Dit gaat over het ontnemen van kansen aan meisjes in onze samenleving. Dit is wat mij betreft een ontoelaatbare discriminatie. Maar ook jongens worden er hier van verdacht zich niet te kunnen gedragen in een gemeenschappelijke sport.

 

Gisteren werd de zaak reeds even aangekaart in het Vlaams Parlement, waar gesteld werd dat sport een gemeenschapsmaterie zou zijn. Dit gaat echter over de Belgische Zwembond en dat is de reden waarom ik de vraag aan u stel, u als federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

 

Ik lees dat het instituut voor gelijkheid van kansen al contact heeft opgenomen met de Zwembond na klachten van ouders. Is er al resultaat? Ik kijk uit naar uw antwoord.

 

14.02 Staatssecretaris Elke Sleurs: Mijnheer Janssens, ik dank u voor uw vraag. Er zijn inderdaad zeer ongelukkige uitspraken gedaan door de Koninklijke Belgische Zwembond. De uitspraken schetsen een beeld dat jongens en meisjes vanaf elf jaar gescheiden zouden moeten worden, omdat het gevaarlijk is als ze samen onder water zouden zijn. Dat is meer dan een brug te ver. Het signaal wordt hier gegeven dat jongens en meisjes die samen sporten gevaarlijk zouden bezig zijn, omdat er zaken zouden gebeuren die niet door de beugel kunnen. Ik vind dat een totaal verkeerd uitgangspunt en ik vind deze uitspraken onaanvaardbaar. Daarenboven is er in al die jaren nooit één incident geweest.

 

Wat de antidiscriminatiewetgeving betreft, zou het mogelijk zijn dat de regelgeving die nu werd opgelegd een schending daarvan is, meer bepaald inzake de genderwet. Ploegen moeten natuurlijk niet gemengd zijn en er mogen aparte competitieploegen worden ingezet, maar uitgaan van het principe dat een ploeg niet gemengd mag zijn omdat er bepaalde daden zouden kunnen worden gesteld tussen de twee geslachten, zou discriminerend kunnen zijn. Daarom heb ik het instituut voor gelijke kansen gevraagd om deze zaak verder ten gronde uit te zoeken.

 

Ik kan niet vooruitlopen op het onderzoek, maar het onderzoek naar mogelijke discriminatie wordt in volle onafhankelijkheid uitgevoerd. Wat mij betreft, kunnen de waterpolomeisjes niet in de kou blijven staan. Ik hoop dat de Koninklijke Belgische Zwembond hierin zijn verantwoordelijkheid opneemt: het is nooit te laat om een foute beslissing terug te draaien.

 

14.03  Dirk Janssens (Open Vld): Mevrouw de staatssecretaris, bedankt voor uw antwoord. Ik ben blij en tevreden dat er snel en kordaat wordt opgetreden. Ik hoop dat de 170 meisjes binnenkort opnieuw het water kunnen induiken om het beste van zichzelf te geven. Gelijkheid van vrouwen en mannen blijft een grondwaarde van onze samenleving. Daarvoor zullen wij als liberalen altijd blijven opkomen en vechten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Daarmee zijn de mondelinge vragen ten einde.

 

15 Terroristische aanslagen – Internationaal medeleven

15 Attentats terroristes – Témoignages de sympathie en provenance de l'étranger

 

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen op dinsdag 22 maart 2016 hebben de volgende parlementaire assemblees mij hun medeleven betuigd:

- de Landtag van de deelstaat Beieren,

- de Staatsdoema van de Russische Federatie,

- de Kamer van Afgevaardigden van de Tsjechische Republiek,

- het Parlement van de Republiek Kroatië,

- het Parlement van de Republiek Albanië en

- de Nationale Assemblee van de Staat Koeweit.

À l'occasion des attentats terroristes survenus le mardi 22 mars 2016 des messages de soutien et de condoléances me sont parvenus de la part des assemblées parlementaires suivantes:

- le Parlement du land de Bavière,

- la Douma d'État de la Fédération de Russie,

- la Chambre des Députés de la République tchèque,

- le Parlement de la République de Croatie,

- le Parlement de la République d'Albanie et

- l'Assemblée nationale de l'État du Koweït.

 

16 Agenda

16 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 april 2016, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven:

- het wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Koninkrijk Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, opgemaakt te Brussel op 18 februari 2014, nrs 1646/1 tot 3;

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, nrs 1638/1 tot 4;

- het wetsvoorstel (de heren Philippe Goffin, Gilles Foret en Richard Miller) tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, teneinde het verbod op de onmiddellijke herkiesbaarheid van de leden van de benoemingscommissie voor het notariaat op te heffen, zodat de uitoefening van twee opeenvolgende mandaten mogelijk wordt, nr. 598/1.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 avril 2016, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

- le projet de loi portant assentiment à la Convention de coopération entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, faite à Bruxelles le 18 février 2014, nos 1646/1 à 3;

- le projet de loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan, nos 1638/1 à 4;

- la proposition de loi (MM. Philippe Goffin, Gilles Foret et Richard Miller) modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne la levée de l'interdiction de la rééligibilité immédiate des membres des commissions de nomination pour le notariat afin de permettre l'exercice de deux mandats successifs, n° 598/1.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wetsontwerpen en wetsvoorstel

Projets et proposition de loi

 

17 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Koninkrijk Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, opgemaakt te Brussel op 18 februari 2014 (1646/1-3)

17 Projet de loi portant assentiment à la Convention de coopération entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, faite à Bruxelles le 18 février 2014 (1646/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Dit wetsontwerp stond op de agenda van 10 maart, maar de bespreking is toen uitgesteld op vraag van de regering.

 

Mme Gwenaëlle Grovonius, rapporteur, se réfère à son rapport écrit.

 

17.01  Philippe Blanchart: Monsieur le président, monsieur le ministre, le 25 février dernier, nous avons adopté ce projet en commission des Relations extérieures de la Chambre. Comme je l'avais alors indiqué, il s'agit d'un outil indispensable dans la lutte contre le terrorisme. Mon groupe est convaincu que celle-ci constitue une priorité absolue. Dès lors, de telles conventions doivent être négociées. C'est pourquoi nous avons soutenu ce projet en commission et nous le soutiendrons encore aujourd'hui.

 

Cependant, cette lutte ne peut s'organiser n'importe comment. Ainsi, elle ne peut être menée au détriment des droits de l'homme et des conventions internationales en ce domaine. Le Maroc n'est pas un État démocratique comme la Belgique et ne respecte pas plusieurs conventions relatives aux droits de l'homme. Porter atteinte à l'État de droit n'est pas une solution au terrorisme.

 

Au travers des débats au Conseil de l'Europe, nous constatons qu'une instrumentalisation du concept de "terrorisme" peut très vite s'étendre à de simples opposants politiques, avec tous les débordements que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi j'ai posé plusieurs questions précises à M. le ministre en commission, notamment en ce qui concerne les implications de la Convention dans les mesures antiterroristes prises par le gouvernement. Je pense en l'occurrence à la définition belge de la notion de "terrorisme". Il est essentiel de décrire et de délimiter précisément ce concept, car la définition n'est pas la même dans notre pays et au Maroc. Je me réfère évidemment à la question des droits de l'homme et à celle des droits de la défense, mais également à l'exclusion de toute torture ou de tout traitement inhumain et dégradant.

 

J'ai pu poser des questions relatives à l'article 12 de la Convention et des garanties données en ce domaine. En effet, plusieurs organisations, dont Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme, émettent des réserves quant à l'exposé des motifs en français portant sur l'article en question, qui diffère du texte de la Convention. Si l'article 12, alinéa 1er dispose que "chacune des parties contractantes refuse l'assistance lorsque celle-ci est de nature à menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'État ou lorsqu'elle est contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire", l'exposé des motifs relatif à ce même article adopte une formulation moins contraignante. Il dispose ainsi que chacune des parties contractantes, non pas doit, mais peut refuser l'assistance.

 

C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'aimerais que vous puissiez nous rassurer en cette séance plénière en nous expliquant la raison pour laquelle l'exposé des motifs ne reprend pas la formulation telle qu'inscrite à l'article 12 de la Convention.

 

J'aimerais enfin rappeler que les dispositions légales mentionnées dans le projet incluent bien évidemment les engagements internationaux pris par la Belgique et le Maroc, en ce compris tous les traités relatifs aux droits humains ratifiés par chacun des deux pays. L'exposé des motifs relatif à l'article 12 stipule d'ailleurs que le refus d'assistance concerne les situations dans lesquelles la coopération risque d'entraîner une violation des droits fondamentaux, y compris l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.

 

Je conclurai donc en indiquant que la Belgique, que ce soit avec le Maroc ou avec tout autre État tiers, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de telles conventions ne mènent à une approbation tacite ou explicite par notre pays de l'usage de la torture et d'autres mauvais traitements.

 

Dès lors, j'espère que le gouvernement prendra toutes les dispositions et garanties dans le cadre des conventions futures, mais aussi de celle-ci et des précédentes, contre les traitements cruels, inhumains et dégradants, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cela a toujours été une priorité pour laquelle la diplomatie belge et mon groupe se sont impliqués. Le contexte difficile dans lequel nous nous trouvons ne doit pas nous faire dévier de cette position.

 

Monsieur le ministre, pourriez-vous nous rassurer en la matière, concernant l'article 12?

 

17.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, la Belgique a bâti depuis de longues années des relations approfondies, positives et mutuellement bénéfiques avec le Maroc. Dans le cadre des printemps arabes, le roi du Maroc et son gouvernement amènent progressivement, même si c'est parfois trop lentement, le pays vers la voie des réformes, tout en ménageant la paix sociale.

 

Certes, des progrès doivent encore être mis en œuvre, notamment la dépénalisation de l'homosexualité. Nous nous félicitons cependant de l'évolution politique. Nous observons et encourageons avec intérêt le cheminement de ce pays vers une démocratisation plus poussée, sans les heurts et les violences qu'ont connus et que connaissent encore certains pays voisins. Nous savons aussi que le Maroc est un acteur important du processus de paix au Proche-Orient, qui put faire passer des messages aux uns et aux autres.

 

Le Maroc est donc à nos yeux un pays extrêmement important, un partenaire avec de nombreux atouts pour le pourtour méditerranéen.

 

Il n'est pas anecdotique d'attirer l'attention sur le fait que la Business School de Tanger a inauguré son cycle de conférences diplomatiques en mettant la relation entre la Belgique et le Maroc à l'honneur. D'ailleurs, le 14 janvier dernier, une conférence-débat s'y est déroulée en présence de l'ambassadeur de Belgique au Maroc, Son Excellence M. Frank Carruet. Elle avait pour titre "La Belgique et le Maroc, une relation pétillante", ce dont je me félicite.

 

Monsieur le président, sous le précédent gouvernement, la Belgique et le Maroc ont signé une série d'accords bilatéraux qui renforcent la collaboration entre les deux pays. Ce fut l'occasion de conclure, par exemple au niveau des ministres des Affaires sociales des deux pays, un accord permettant aux travailleurs marocains ayant accompli leur vie professionnelle en Belgique et qui décident de se réinstaller au Maroc de bénéficier du remboursement de leurs soins de santé dans leur pays. Un autre accord a trait à la coopération contre la criminalité organisée et le terrorisme. C'est ce texte qui nous occupe aujourd'hui. Il aurait dû être traité, il y a un mois, mais cela s'est avéré impossible vu les événements qui se sont malheureusement produits à Bruxelles.

 

Je tiens ici à me féliciter de la rapidité des services compétents pour que soit déposé sur les bancs de notre assemblée, le projet de loi qui traduit cet accord.

 

Pour rappel, un texte similaire avait déjà été élaboré en 1999, mais il n'a jamais été ratifié. Cela dit, au regard des événements tragiques que nous avons connus depuis lors, le texte devait être remanié. Ainsi, le nouveau texte prévoit que les services de police des deux pays échangeront, à l'avenir, leurs informations de manière structurée. C'est évidemment important, même "cardinal" – si j'ose dire –, quand il s'agit de lutte contre le trafic de drogue, de lutte contre le trafic des êtres humains, mais aussi de déplacements de terroristes liés ou non aux événements syriens.

 

Voilà les raisons pour lesquelles j'estime que ce projet de loi doit être approuvé à une large majorité et que les clivages politiques doivent être dépassés. En effet, en tant que parlementaires, nous devons veiller à entretenir l'excellente relation que nous avons avec le Maroc.

 

17.03  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, het samenwerkingsverdrag dat hier vandaag ter goedkeuring voorligt, is bijzonder belangrijk in het kader van onder andere informatie-uitwisseling, terreurbestrijding en terrorismedossiers.

 

De afgelopen weken hebben aangetoond dat informatie-uitwisseling belangrijk is, intern in ons land, maar uiteraard ook met het buitenland.

 

Mijnheer de minister, er is in dat verband een belangrijk aandachtspunt: het is in ons land verboden om martelpraktijken toe te passen om informatie te verkrijgen.

 

De vraag wordt gesteld of die praktijken al dan niet in Marokko plaatsvinden. Amnesty International heeft u gevraagd om een brief te richten aan Marokko om de garantie te krijgen dat de informatie die wij vanuit Marokko krijgen, niet zal zijn verkregen door middel van martelpraktijken.

 

Die garantie is belangrijk. Ik heb begrepen dat Amnesty International tot nu toe geen reactie heeft gekregen van u. Daarom wil ik u de vraag vandaag voorleggen.

 

Voor sp.a is dat een belangrijk gegeven voor ons stemgedrag. Dus wij zijn benieuwd naar uw reactie in dat verband.

 

17.04  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, comme je l'ai dit en commission, la nécessité d'envisager une collaboration entre le Maroc et notre pays pour aider les services de police à résoudre les affaires terroristes en cours, et malheureusement à venir, est absolue. Cela est nécessaire aussi pour aider nos services de renseignements à les prévenir. Nous sommes bel et bien d'accord à ce sujet. Cette collaboration ne peut cependant, pour les Verts, se faire à n'importe quel prix. Comme l'a dit M. Flahaux, ce texte a été conclu le 10 février 2014, ce qui est assez rare, au vu du nombre de traités que nous approuvons parfois une dizaine d'années après leur conclusion. C'est assez rare pour être souligné: la Belgique et le Maroc ont fait vite afin de pouvoir signer ce traité.

 

Le prix de cette collaboration a deux faces. La première, comme l'a rappelé notre collègue Blanchart, est que les définitions respectives du terrorisme que conçoivent le Maroc et la Belgique diffèrent sensiblement. Les discussions que nous avons eues ensemble en commission nous ont appris que les deux pays seront amenés à rédiger une lettre permettant d'imaginer quelle est la conception du terrorisme pour les deux parties. On sait grâce à des précédents – comme celui d'Ali Aarrass par exemple – que ces concepts diffèrent fondamentalement. Il a même été particulièrement systématique que le concept de terrorisme soit appliqué à des opposants politiques par le Maroc.

 

Je tiens, à propos du cas spécifique du binational Ali Aarrass, à répéter une chose reprise en page 7 du rapport. Monsieur le ministre, vous avez déclaré en commission que rien n'indiquait que le condamné Ali Aarrass ait été torturé. Je suis désolé, mais il faut le répéter ici: les preuves sont accablantes. Les rapports de l'ONU sont clairs; Ali Aarrass a été torturé par les autorités marocaines. Cela doit être dit dans cette enceinte démocratique.

 

Les définitions du terrorisme sont donc sensiblement différentes dans nos deux pays, mais il y a un deuxième problème. Il s'agit de la pratique systématique de la torture, en particulier pour les personnes qui sont renvoyées ou expulsées vers le Maroc pour terrorisme.

 

Depuis 2010, il existe trois arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'homme qui démontrent une jurisprudence constante. Je vous les cite: le 18 novembre 2010 dans l'affaire Boutagni contre la France, le 30 mai 2013 dans l'affaire Rafaa contre la France, et le 2 juin 2015, dans l'affaire Ouabour contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l'homme a systématiquement rendu des avis visant à refuser l'expulsion de nationaux marocains vers le Maroc au nom de la pratique de la torture systématique.

 

Il est donc extrêmement important, avant de ratifier ce genre d'accord, de ne pas foncer tête baissée et de bien réfléchir à l'impact sur notre État de droit et pour les droits fondamentaux des personnes qui seraient amenées, pour l'une ou l'autre raison, à être renvoyées vers le Maroc. Je le répète, il est nécessaire pour Ecolo-Groen de travailler à une collaboration, mais pas à n'importe quel prix.

 

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus en commission et nous continuerons à nous abstenir tout à l'heure.

 

17.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous ne pourrons pas soutenir ce texte pour trois raisons. La première, c'est le fait que l'exécutif puisse définir la liste des crimes, ce qui nous semble problématique. La deuxième, c'est la définition marocaine du terrorisme qui pose problème. Il est probable que le Maroc utiliserait les informations obtenues pour poursuivre des activistes et des opposants au régime. La troisième, c'est que, quoi qu'en dise M. Flahaux, de trop nombreux et importants problèmes se posent au niveau des droits de l'homme au Maroc. Je citerai, comme M. Hellings, le cas d'Ali Aarrass, au sujet duquel je vous avais posé une question.

 

Voilà le cas d'un Belgo-Marocain, incarcéré et torturé au Maroc depuis cinq ans. Il est le symbole de la campagne d'Amnesty International contre la torture. Lors de la question que j'ai posée le concernant, j'ai senti très peu de soutien du ministre à l'égard de ce Belgo-Marocain. Quand je dis "trop peu de soutien", c'est un euphémisme! Ces cas de torture flagrants posent évidemment problème. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons soutenir ce texte.

 

17.06  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je voudrais remercier les groupes qui soutiennent ce projet car il est important pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Nous échangeons de plus en plus d'informations, non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi avec des partenaires en dehors de celle-ci, notamment avec les partenaires du pourtour sud de la Méditerranée. C'est particulièrement important, d'autant que les opérations d'échange d'informations, notamment avec le Maroc, ont déjà permis de faire progresser un certain nombre d'enquêtes de manière efficace.

 

Je suis toujours un peu surpris qu'il y ait encore des parlementaires de notre assemblée qui s'opposent à ce genre d'échanges alors qu'on connaît l'importance de cette démarche. On en a encore parlé récemment avec le débat concernant l'échange d'informations en provenance de Turquie. De la même manière, nous devons progresser avec le Maroc et si nous ne passons pas de convention, nous n'aurons pas d'efficacité dans cette démarche.

 

En ce qui concerne un cas individuel qui est régulièrement rappelé, je précise que grâce aux efforts déployés par le consulat belge, la commission marocaine pour les droits de l'homme a pu rendre visite à l'intéressé toutes les semaines. J'ai précisé sa situation actuelle à la suite des visites rendues par la commission marocaine pour les droits de l'homme à la demande du consulat belge. Il est important de rappeler que nous menons des démarches consulaires chaque fois que c'est nécessaire.

 

Enfin, et je réponds à la question légitime de M. Blanchart, le texte de l'article 12 est tout à fait clair sur le refus d'assistance dans l'échange d'informations qui intervient de la part des parties contractantes, donc de la Belgique en particulier, lorsque cette assistance est de nature à menacer la souveraineté. Le texte de l'exposé des motifs est très clair en néerlandais.

 

De memorie van toelichting in het Nederlands is daarover zeer klaar en duidelijk, mijnheer Vanvelthoven: “Zo wordt gesteld dat bijstand altijd geweigerd moet worden indien het verlenen hiervan de soevereiniteit, de veiligheid, de openbare orde of andere essentiële staatsbelangen zou kunnen bedreigen of indien blijkt dat de bijstand strijdig is met de op haar grondgebied vigerende wettelijke bepalingen." Dat geldt ook voor de mensenrechten.

 

Je confirme que le texte doit être identique en français. Il n'y a pas d'option: il s'agit bien de refuser l'assistance lorsque ces cas de figure se présentent. Je vous rassure. Je réponds par la même occasion aux courriers de certaines organisations non gouvernementales mais je pense qu'il était logique de répondre prioritairement aux membres du parlement.

 

17.07  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, le problème n'est pas de collaborer avec le Maroc. C'est la torture que le Maroc pratique qui l'est. L'application de cet accord pose un véritable problème dans l'hypothèse où le Maroc transmettrait à la Belgique une information, importante pour la résolution d'une enquête en cas de terrorisme, obtenue sous la torture.

 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est, à ce sujet, constante à l'égard de la Belgique, en particulier depuis l'arrêt El Haski rendu le 25 septembre 2012. Cet arrêt stipule que la justice belge ne peut utiliser dans un procès des éléments de preuve obtenus sous la torture. L'enjeu est de collaborer avec le Maroc et de l'inciter à arrêter ses pratiques systématiques de torture. Et c'est donc la raison pour laquelle il est nécessaire d'intensifier la collaboration avec ce pays tout en insistant pour que ces pratiques d'un autre âge y cessent.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1646/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1646/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman (1638/1-4)

18 Projet de loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan (1638/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

18.01  Ann Vanheste, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

18.02  Benoît Friart (MR): Monsieur le président, je voudrais simplement revenir sur la teneur et l'utilité de ce projet de loi porté par le ministre Borsus. Celui-ci modifie, rappelons-le, diverses dispositions de la loi du 19 mars 2014 portant la définition légale de l'artisan. Cette loi, qui avait été votée sur l'initiative de Sabine Laruelle, vise à permettre aux artisans de voir leur qualité reconnue auprès des consommateurs notamment via un logo ad hoc. Le projet de loi, dans un souci de simplification administrative, prévoit notamment que l'absence de décision de la Commission et du Conseil "Artisans" dans les délais légaux vaudra désormais comme acceptation de la demande de reconnaissance ou de prolongation de la qualité d'artisan, et non comme rejet, ce qui prévalait jusqu'ici.

 

Le projet contient également plusieurs adaptations procédurales. Notre groupe du Mouvement réformateur salue cette démarche de simplification voulue par le ministre à destination des artisans dont le travail mérite d'être valorisé. Nous nous réjouissons par ailleurs de l'annonce faite en commission de l'adoption prochaine de l'arrêté royal relatif aux logos, permettant aux consommateurs d'identifier les artisans peu connus.

 

Le président: Merci, monsieur Friart. Le gouvernement souhaite-t-il répondre?

 

18.03  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, je voudrais tout simplement remercier tous les groupes pour leur soutien en commission ainsi que pour la mobilisation de tout un chacun pour faire connaître nos artisans, pour leur permettre de travailler, pour promouvoir leurs produits et ainsi faire de cette identification "artisan" une vraie réussite pour les personnes concernées mais aussi une réussite économique et en termes d'emploi.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1638/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1638/4)

 

Het wetsontwerp telt 13 artikelen.

Le projet de loi compte 13 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 13 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 13 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, teneinde het verbod op de onmiddellijke herkiesbaarheid van de leden van de benoemingscommissie voor het notariaat op te heffen, zodat de uitoefening van twee opeenvolgende mandaten mogelijk wordt (598/1-4)

19 Proposition de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne la levée de l’interdiction de la rééligibilité immédiate des membres des commissions de nomination pour le notariat afin de permettre l’exercice de deux mandats successifs (598/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Philippe Goffin, Gilles Foret, Richard Miller.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, mevrouw Van Cauter, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

19.01  Philippe Goffin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, depuis plusieurs années, le rapport d'activité de la Commission de nomination pour le notariat faisait état du fait que le know-how n'était pas transmis, puisqu'il y avait une rupture parmi les membres de la Commission. Ils pouvaient exercer, certes, deux mandats de quatre ans mais il n'y avait aucune possibilité d'avoir, au sein de la Commission, des membres qui auraient siégé pendant un certain nombre d'années et d'autres qui seraient venus s'ajouter. Nous avons donc déposé une proposition pour répondre à cette difficulté rencontrée dans la transmission du know-how.

 

Je remercie l'ensemble des membres de la commission de la Justice qui, à l'unanimité, ont approuvé cette proposition de loi répondant finalement à cette demande. On a calqué cette proposition et les amendements qui ont été déposés lors des discussions, au terme des auditions qui ont été menées en commission, sur l'avis de la Fédération des notaires. Le système qui sera désormais mis en place répond à cet objectif de transmission de know-how avec également d'autres difficultés.

 

Comment allons-nous faire? Il est désormais prévu que, tous les deux ans, il y aura un renouvellement partiel des membres de la Commission. Le principe ne change pas. Les membres de la Commission sont élus pour quatre ans. Autre principe qui ne change pas, c'est qu'ils peuvent être rééligibles mais il y aura systématiquement, comme c'est déjà le cas pour le moment, une période d'arrêt de quatre ans, de manière à ce que les Commissions ne tournent pas uniquement sur elles-mêmes avec les mêmes membres. Grâce à ce système, puisque les renouvellements partiels permettront cette présence de membres ayant l'expérience et de nouveaux membres, on répond à cet objectif.

 

Dans les trois groupes composant ces Commissions de nomination, il y a, d'une part, le groupe des notaires. On y a ajouté un élément. Désormais, il sera possible d'avoir des notaires honoraires. Quand je dis "des", c'est un notaire honoraire du côté néerlandophone et un notaire honoraire du côté francophone.

 

Pour le deuxième groupe, celui des professeurs d'université ou des magistrats, c'est le même principe. Ils seront renouvelés l'un ou l'autre. Et, enfin, pour le groupe externe d'experts, il y aura la possibilité d'avoir un renouvellement partiel de l'un ou de l'autre. Dans le cas des notaires, c'est la Chambre nationale qui fera le choix des deux ans ou des quatre ans lors du premier renouvellement, puisqu'il faut une période transitoire. C'est le cas avec cette disposition. Dans les deux autres groupes, il appartiendra à cette assemblée de faire le choix entre ceux qui siègeront pour deux ans et ceux qui siègeront pour quatre ans.

 

Autre élément modifié dans le cadre de cette proposition de loi, c'est la présence d'un secrétariat pour faciliter le travail des Commissions.

 

Enfin, dernier élément, on s'est aperçu que, grâce à l'arrivée de l'ombudsman, il n'était plus nécessaire de voir les plaintes traitées par la Commission de nomination. C'est désormais une compétence qui lui est retirée pour se consacrer uniquement à sa fonction essentielle, celle de désigner des candidats notaires pour exercer la fonction de notaire.

 

Je remercie les membres de la commission d'avoir soutenu ce texte à l'unanimité en commission.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (598/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (598/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat".

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat“.

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Bijzondere commissie

Commission spéciale

 

20 Verslag van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier "Dieselgate" (1720/1-2)

20 Rapport de la commission spéciale chargée du suivi du dossier "Dieselgate" (1720/1-2)

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85,4) (1720/1)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85,4) (1720/1)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

20.01  Jean-Marc Nollet, rapporteur: Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous arrivons en séance plénière au terme d'un travail important que notre parlement a entrepris en mettant sur pied une commission spéciale relative au Dieselgate. Derrière ce terme, nous recouvrions initialement l'affaire des logiciels truqués dont les moteurs des voitures Volkswagen avaient été équipés puis, par extension, les autres problèmes que nous avons constatés. Quand je dis "nous", ce n'est pas pour désigner uniquement la Belgique, mais aussi les autres pays européens.

 

En commençant la lecture de ce rapport à quatre voix, permettez-moi, chers collègues, de remercier tout d'abord la présidente de notre commission pour les travaux qu'elles a dirigés et pour la manière dont elle l'a fait dans le respect de ce dont nous étions convenus dès le départ, à savoir un travail qui ne se limitait pas à constater des divergences, mais à rechercher des consensus, par-delà les clivages trop classiques majorité-opposition. Je la remercie également pour son engagement et sa volonté d'aboutir, y compris au sujet des points les plus délicats et litigieux.

 

Je tiens aussi à remercier les secrétaires de commission qui nous ont accompagnés et les différents services, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous assister.

 

Nous avons pu bénéficier de l'apport d'une trentaine d'auditions. Ce n'est pas rien!

 

J'en viens au contenu du rapport qui, comme vous le voyez, s'articule en huit chapitres: protection du consommateur, santé publique, environnement, Europe – puisqu'elle est concernée en plusieurs points -, contrôles, mobilité, fiscalité et suivi des recommandations. Mes collègues les développeront. Pour ma part, je ne ferai que survoler celui qui concerne la protection des consommateurs et qui a retenu seize recommandations. Cela montre l'importance que nous avons voulu accorder à cette dimension.

 

En effet, derrière le scandale VWgate, Dieselgate, peu importe sa dénomination, il y a aussi un scandale lié au non-respect des droits des consommateurs.

 

Ce n'est pas pour rien que la première recommandation que nous avons retenue vise à faire savoir qu'il serait injuste de sanctionner le consommateur. Dans la première phrase de son rapport, la commission a d'ailleurs voulu rappeler que le consommateur n'est en aucun cas responsable de ce scandale.

 

Selon la commission, il appartient – je signale que le rapport a été adopté à l'unanimité – à Volkswagen de faire une proposition suffisamment attrayante, j'insiste sur ces termes, pour que les consommateurs ramènent leur véhicule dans le cadre des procédures que le gouvernement a initiées.

 

Je ne reviendrai pas sur les recommandations 2, 3 et 4. Je m'arrêterai plutôt sur la recommandation n° 5 qui vise à demander au gouvernement fédéral de veiller à l'amélioration de la qualité des informations destinées aux consommateurs. En effet, il faut qu'ils sachent clairement quel est le contenu et quelles sont les modifications qui ont été apportées à la demande du constructeur, mais aussi quelles sont les conséquences qui en découlent tant pour ce qui concerne leur premier achat que lors de la revente de leur véhicule.

 

C'est volontairement que, dans ce rapport oral, je n'ai pas, à ce stade, lu la parenthèse. Mon objectif est d'insister davantage sur l'importance de cette parenthèse que le débat que nous avons eu en commission a permis de préciser.

 

Nous demandons au gouvernement fédéral de veiller à ce que le consommateur puisse bénéficier du contenu initial des applications du logiciel, mais également des modifications et des mises à jour qui ont été effectuées.

 

Vous vous souviendrez, chers collègues, que nous avons eu différentes auditions, en ce compris à huis clos. À cette occasion, notre attention a été attirée sur l'importance de maîtriser le contenu du logiciel. C'est également valable pour D'Ieteren, dont les représentants qui ont participé à nos auditions ont signalé qu'ils n'avaient pas connaissance de ces éléments du logiciel. La recommandation faite au gouvernement est claire et ferme à ce sujet.

 

Le rapport écrit comporte d'autres recommandations dont vous aurez l'occasion de prendre connaissance. Mais permettez-moi de m'arrêter, un instant, sur la recommandation n° 9 qui a fait l'objet de longs débats en commission – M. Senesael tout comme les autres commissaires s'en souviendront –, au sujet des dispositifs en matière de lanceurs d'alerte.

 

Je vais lire la recommandation et rappeler comment nous sommes arrivés à cet accord, grâce, notamment, à l'apport de M. Miller. Il n'est pas en séance aujourd'hui mais je tiens à signaler sa contribution positive à cette recommandation n° 9.

 

Cette recommandation, je cite, "demande au gouvernement fédéral d'étudier, après consultation des secteurs, les modalités de la mise en place d'un dispositif légal pour les lanceurs d'alerte (réservé à la dénonciation de pratiques illégales) et demande au gouvernement de mettre en place dans ce dispositif une protection juridique des lanceurs d'alerte".

 

Oui, notre rapport aboutit à des propositions ambitieuses et souhaite que le gouvernement mette en place un dispositif pour les lanceurs d'alerte. Il n'y a plus de débat sur le principe; par contre, il y a un débat sur les modalités et ce débat est à tenir avec les secteurs. C'est une avancée dans le cadre de cette recommandation.

 

J'en termine en évoquant les deux dernières recommandations de ce chapitre.

 

La recommandation n° 15 demande au gouvernement d'évaluer l'opportunité de mettre en place, notamment sur base des dispositifs existants, un monitoring de l'évolution des valeurs, à la suite du Dieselgate, sur le marché de revente des véhicules. Cette recommandation précise que, si une perte de valeur est établie suite aux adaptations techniques liées au Dieselgate, les constructeurs doivent veiller à ce qu'il y ait une compensation adéquate. Le principe de la compensation fait bien partie de nos recommandations sur base d'un monitoring qui doit être évalué en matière d'opportunité par le gouvernement. On sait que différents dispositifs existent déjà.

 

La recommandation n° 16 dit que toutes les recommandations précédentes s'appliquent aux scandales similaires chez les autres constructeurs. C'est volontairement que nous ne les avons pas citées car nous savions que d'autres étaient soit déjà en train d'être analysés par l'administration, éventuellement par la justice, et que d'autres scandales allaient peut-être éclater. Hier, en Flandre, le dossier Opel est revenu sur le devant de l'actualité.

 

Votre commission a anticipé par cette recommandation n° 16 l'extension des autres recommandations pour d'autres marques que Volkswagen.

 

20.02  Leen Dierick, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik sluit mij graag aan bij de woorden van dank die de heer Nollet heeft uitgesproken. Zoals afgesproken met de andere rapporteurs, zal ik kort verslag uitbrengen over de onderdelen Controles en Mobiliteit.

 

Over het onderdeel Controles was er zeer snel eensgezindheid in onze commissie. Het onderdeel Controles bevat vijf aanbevelingen van de commissie.

 

Zo wordt onder meer gevraagd de onderzoeken voort te zetten naar constructeurs die verdacht worden, maar ook controles uit te voeren bij andere constructeurs die illegale software gebruiken. Hierbij moet rekening gehouden worden met de resultaten van de tests die zijn uitgevoerd door homologatiediensten en consumentenverenigingen in ons land en in andere landen van Europa.

 

Naast deze aanbeveling wordt gevraagd een alternatief systeem op te zetten om de transparantie en traceerbaarheid van de betrokken voertuigen te waarborgen.

 

Voor het onderdeel Mobiliteit heeft onze commissie negen aanbevelingen geformuleerd. De belangrijkste klemtoon ligt op het gebruikmaken van alternatieven voor het individuele voertuig, bijvoorbeeld door carpooling en openbaar vervoer meer te stimuleren. Ook wordt de aanbeveling geformuleerd meer te voorzien in duurzame mobiliteit. De klemtoon ligt op een zo duurzaam mogelijke ketenmobiliteit.

 

De commissie beveelt aan het gebruik van de fiets maximaal te stimuleren en meer in te zetten op telewerk.

 

Last but not least vraagt zij ook een wettelijk kader te creëren voor het mobiliteitsbudget.

 

Tot daar mijn kort verslag over de controles en de mobiliteit. Ik dank u voor uw aandacht.

 

20.03  Dirk Janssens, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal het eveneens kort houden. Ook ik dank iedereen voor zijn bijdrage aan deze commissie. Ik meen dat de algemene samenvatting volledig en correct was.

 

Ik wil het wel nog even hebben over het onderdeel Volksgezondheid.

 

Specifiek inzake de volksgezondheid hebben wij een aantal aanbevelingen gericht aan de federale overheid en aan de Europese overheid om deze problematiek bijkomend te onderzoeken en in te passen in een transitie.

 

De belangrijkste aanbevelingen ter zake zijn de nrs 17 tot en met 19. In aanbeveling nr. 17 vragen wij de federale regering de strijd aan te gaan met alle vormen van schadelijke uitstoot en de gevolgen ervan, en in te zetten op een beperking van de uitstoot van NOX, fijn stof en ozon, alsook van andere vervuilende stoffen.

 

In aanbeveling nr. 18 vragen wij de federale regering verder onderzoek te doen naar de impact van overdreven NOX-uitstoot door dieselwagens op de volksgezondheid en hieruit de nodige gevolgen te trekken in termen van gezondheidsdoelstellingen die de impact van schadelijke uitstoot kunnen beperken en voorkomen.

 

Ten slotte, aanbeveling nr. 19 vraagt de federale regering de analyses naar de impact van fijn stof op de gezondheid te versterken met bijzondere aandacht voor alle risicogroepen.

 

Daarnaast hebben wij ook nog twee aanbevelingen in een Europees perspectief. In aanbeveling nr. 41 vragen wij aan de federale regering om op zijn minst te pleiten voor de toepassing van de WHO-normen inzake fijn stof in het kader van een harmonisatie op Europees vlak. Aanbeveling nr. 42 vraagt de federale regering op Europees niveau emissienormen te promoten die meer rekening houden met de volksgezondheid en het milieu.

 

Door de NOX aan te pakken, vragen wij aan de federale overheid om mobiliteit en vergroening met elkaar te verzoenen. Wij hebben daarbij specifieke aandacht voor het belang van NOX op de volksgezondheid en vragen aan de federale overheid om deze in kaart te brengen.

 

Ik besluit, mijnheer de voorzitter. Wij hebben in de commissie de aanbevelingen kamerbreed aangenomen. Ik dank iedereen voor de samenwerking. Meerderheid en oppositie hebben deze aanbevelingen goedgekeurd. Ik hoop dat dit straks evenzeer kan gebeuren.

 

20.04  Bert Wollants, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de onderdelen die ik hier mag toelichten, gaan specifiek over Europa, Fiscaliteit en de noodzakelijke Opvolging.

 

Het valt op dat het onderdeel Europa een uitgebreid hoofdstuk is geworden omdat deze problematiek zich natuurlijk ook zeer ruim stelt. Sommige zaken kunnen op die manier ook beter worden aangepakt.

 

De commissie heeft zich uitgesproken voor een aantal concrete aanbevelingen, bijvoorbeeld voor een betere publicatie en vermelding van de NOX-uitstoot. Er moet ook worden gezorgd voor een Europese norm die de constructeurs verplicht om de consument op de juiste manier te informeren, onder andere over NOX, maar ook over andere parameters zoals brandstofverbruik. Daarnaast moet de link met de Real Driving Emissions ook heel duidelijk zijn.

 

De commissie is van mening dat men zich voor die gegevens kan inspireren op de bestaande ecoscore. Het is immers absoluut de bedoeling dat die cijfers leesbaar en toegankelijk zijn voor de consument. Dit impliceert automatisch dat men rekening moet houden met de verschillende automodellen die er op de markt zijn.

 

De inspanningen die op Europees vlak worden geleverd op het vlak van de uitstoot van NOX, CO2 en fijn stof zorgen er ook voor dat er beter rekening kan worden gehouden met de impact die deze zaken hebben op het milieu en de volksgezondheid. Het leek de commissie ook absoluut noodzakelijk dat een dialoog zou worden aangevat met de automobielnijverheid, zodat maatregelen kunnen worden genomen ter compensatie van wat er is misgelopen in de afgelopen jaren. Dat wil zeggen dat dit de vorm kan aannemen van een financiële compensatie, maar het kan uiteraard ook om andere zaken gaan, zoals concrete en doeltreffende oplossingen waarbij de volksgezondheid en het milieu kunnen worden beschermd.

 

In het hele pakket merken we ook op dat de supervisie op de homologatiediensten, op diegenen die eigenlijk instaan voor de keuring en erkenning van modellen, zou moeten worden versterkt. Die zou ook onafhankelijk moeten zijn om zijn effect niet te missen.

 

Daarnaast zouden de voordelen die in het raam van deze hele inbreukprocedure naar voren zouden komen, moeten kunnen worden toegekend aan alle mogelijke klanten in alle Europese lidstaten, zodat iedereen daarop een beroep kan doen.

 

De traceerbaarheid van voertuigen werd ook aangehaald door de commissie als een zeer belangrijk aspect. De nationale instanties van de EU-lidstaten komen daarbij aan zet, net om ervoor te zorgen dat een en ander ook kan worden gevolgd als er een grensoverschrijdende verkoop is in een Europa waarin toch het vrij verkeer van goederen van toepassing is.

 

Er moet ook worden gewaakt over de invoering van het Europees raamwerk, waarbij men voor de homologatie en keuring van voertuigen moet kunnen beschikken over alle beschikbare informatie. Dan kan ook gecontroleerd worden welke instellingen er specifiek actief zijn. Dat moet er ook voor zorgen – dat was ook een aanbeveling – dat betrouwbare test- en homologatieprocedures effectief gewaarborgd zijn en men een beroep kan doen op die relevante milieucriteria. Men moet daarop kunnen rekenen.

 

De denkoefening die binnen de Europese comitologie-instanties wordt opgestart, moet worden versterkt, zoals eigenlijk al bepaald is in die nieuwe Europese institutionele overeenkomst.

 

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

Président: André Frédéric, vice-président.

 

Tot slot heeft de commissie op het vlak van Europa ook de toepassing van de normen van de WHO inzake fijn stof aanbevolen, zodat wij resultaten boeken.

 

Specifiek inzake de Real Driving Emissions-tests, waarop heel veel nadruk werd gelegd in de commissie, moet er absoluut worden gepleit voor een verscherping van de tests en een eventuele uitbreiding naar andere zaken, zoals CO2, fijn stof en andere stoffen, zodat wij ook daaromtrent de nodige garanties kunnen inbouwen. Het is ook absoluut noodzakelijk dat wij op korte termijn de invoering daarvan kunnen garanderen om rekening te houden met de lessen getrokken uit de commissie.

 

Op het vlak van de fiscaliteit wordt in het onderdeel over mobiliteit, waarnaar al kort werd verwezen, gevraagd om een modale shift te beogen en dus de minder vervuilende technologieën en brandstoffen en alternatieve vervoerswijzen – het is immers een geheel pakket – te promoten om hun aandeel in de vervoersmix te laten stijgen. Dat wil automatisch zeggen dat, wat de fiscaliteit betreft, de fiscale vergroening op federaal niveau moet worden doorgevoerd om zo de minst vervuilende technologieën en alternatieve vervoerswijzen te promoten om hun aandeel te laten stijgen.

 

Op dat vlak vraagt de commissie heel duidelijk aan de regering om een onderzoek in te stellen naar de verruiming van de fiscaliteitsparameters voor de bedrijfswagens, omdat er rekening moet worden gehouden met onder andere de impact van NOX en andere vervuilende stoffen die aan de mobiliteit gelinkt zijn, uiteraard in overleg met de Gewesten, zodat er een geloofwaardig en realistisch alternatief is dat de werknemers noch de werkgevers zal sanctioneren.

 

Het toekomstpotentieel van zero-emissionvoertuigen, onder meer elektrische voertuigen, wordt absoluut erkend door de commissie. Op dat vlak vraagt de commissie duidelijk aan de regering om het winstpotentieel van minder vervuilende alternatieve voertuigen na te gaan door onderzoek en ontwikkeling in dat domein te bevorderen. De beleidskeuze voor een lagekoolstofelektriciteit kan alvast het winstpotentieel verhogen op het vlak van maatschappij, milieu en volksgezondheid.

 

Collega’s, de aanbevelingen vereisen verdere stappen om ervoor te zorgen dat alles wordt uitgevoerd.

 

De commissie vraagt aan de regering om tegen eind 2016 een actieplan uit te werken dat die aanbevelingen in concrete maatregelen omzet. Wij leggen daarbij ook de nadruk op de agenda en op de daadwerkelijke uitvoering, zodat er resultaten komen.

 

De commissie vraagt ook om in elke bevoegde commissie van het Parlement – de eerste keer binnen een termijn van zes maanden en vervolgens elk jaar – een debat te agenderen over de voortgang van de aanbevelingen en over de manier waarop ze kunnen worden gerealiseerd.

 

Collega’s, aldus hebben wij een heel aantal aanbevelingen – zowat 59 in totaal over verschillende thema’s – geformuleerd. Ze moeten ons in staat stellen heel wat lessen te trekken uit de hele Dieselgateproblematiek, de weg vooruit te kiezen en in te spelen op wat wij daaruit kunnen leren.

 

Wij weten allen dat er uitdagingen zijn op het vlak van mobiliteit, CO2 en klimaat. Wanneer de voorliggende aanbevelingen concreet worden uitgevoerd, zetten wij op dat vlak heel wat stappen in de juiste richting.

 

Mij rest uiteraard nog om ook van mijn kant iedereen te bedanken voor de samenwerking die wij in de commissie hebben gehad. Er is inderdaad heel wat vergaderd. Er zijn ook heel wat sprekers geweest. Wij mogen absoluut ook de voorzitter van de commissie en alle commissieleden voor de constructieve samenwerking bedanken.

 

20.05  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, chers collègues, qu'il me soit d'abord permis de me joindre aux remerciements et félicitations qui ont été adressés par mes collègues à l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué à faire de cette commission un succès.

 

En tant que parlement, notre devoir est de ne pas laisser la fraude du Dieselgate sans suite. Notre devoir est de tirer toutes les leçons afin de mieux protéger la santé publique, l'environnement et les consommateurs. Les treize séances d'auditions en commission nous ont permis de mieux appréhender l'ampleur et la nature de la fraude mise en place par Volkswagen. Grâce à l'attitude positive de l'ensemble des commissaires, nous avons ensuite pu nous accorder sur une série de réformes à mettre en œuvre. J'y reviendrai dans la seconde partie de mon intervention.

 

Dans un premier temps, je voudrais rappeler quelques constats. Premièrement, la fraude du Dieselgate est avant tout une fraude contre la santé publique. Volkswagen a manipulé ses moteurs diesel pour masquer une partie des émissions d'oxyde d'azote. Nous savons pourtant que ces émissions entraînent des troubles respiratoires. Les personnes asthmatiques, les personnes âgées et les enfants en sont les premières victimes. Il y a donc un terrible cynisme derrière les manipulations de Volkswagen. Pour faire du profit, pour vendre plus de voitures, certaines personnes sont prêtes à mettre la santé publique en danger. C'est évidemment choquant et totalement inacceptable.

 

Deuxièmement, le système européen de détection des fraudes n'est pas assez efficace. Dans le monde, 11 millions de véhicules sont concernés par le Dieselgate. Dans l'Union européenne, ce sont 8,5 millions de véhicules. Et, rien qu'en Belgique, 320 000 véhicules. Il faut aussi souligner que cette fraude a duré près de six ans, entre 2009 et 2015. C'est donc une fraude de grande ampleur, qui a été organisée par une entreprise européenne.

 

Ce qui est interpellant, c'est le fait que les autorités européennes n'aient pas été capables de stopper les manipulations de Volkswagen. Ce n'est pas en Europe, mais aux États-Unis que les fraudes ont été rendues publiques. Il faut être honnête et constater que le Dieselgate, c'est aussi un échec des autorités européennes de contrôle.

 

Troisièmement, il existe une grande hypocrisie sur le niveau réel des émissions polluantes des véhicules. Au-delà du cas Volkswagen, le Dieselgate a relancé le débat sur la forte différence qui existe entre le niveau affiché des émissions polluantes des véhicules et le niveau réel des émissions tel qu'observé sur route.

 

Depuis des années, les constructeurs ont en effet élaboré toute une série de stratagèmes pour obtenir de meilleures performances lors des tests d'homologation en laboratoire. Les constructeurs utilisent des huiles spéciales, surgonflent les pneus, retirent les rétroviseurs, etc., pour limiter artificiellement la pollution produite par leurs véhicules. Le problème est que tous ces stratagèmes ne sont évidemment pas transposables aux véhicules sur la route.

 

Par conséquent, l'écart entre les mesures réalisées en laboratoire et sur la route ne cesse de croître. Il atteint aujourd'hui 40 % en ce qui concerne les émissions de CO2, et 300 à 400 % en ce qui concerne les émissions d'oxyde d'azote.

 

Il faut aussi savoir que les résultats obtenus en laboratoire servent également à informer et à attirer les consommateurs lors de l'achat; cette différence entre tests de laboratoire et conditions réelles sur route doit donc être résorbée afin de mieux maîtriser les pollutions atmosphériques réelles et pour mieux informer les consommateurs. J'y reviendrai quand j'aborderai les recommandations de la commission.

 

Avant cela, j'en viens au quatrième et dernier constat. Le Dieselgate, c'est aussi le symptôme d'une certaine opacité du secteur automobile. En septembre, lorsque le scandale est devenu public, Volkswagen a présenté ses excuses. Mais, par la suite, on a constaté que le constructeur automobile n'avait pas joué la transparence. Comment est-il possible que les contrôles internes chez Volkswagen n'aient pas pu empêcher cette fraude de grande ampleur? Qui était au courant et qui a autorisé cette fraude au sein de l'entreprise?

 

Ces questions sont importantes mais, malheureusement, je n'ai aucune réponse car le représentant de Volkswagen auditionné le 23 novembre 2015 n'a pas été en mesure de faire la transparence devant notre commission. Après les excuses de septembre, nous avons maintenant droit à l'opacité et à une forme de déni.

 

Matthias Müller, PDG du groupe Volkswagen a, en janvier, déclaré à propos du Dieselgate: "Franchement, c'était un problème technique. Nous n'avons pas eu la bonne interprétation de la loi américaine. Nous avions fixé certains objectifs pour nos ingénieurs. Ils ont résolu le problème, atteint les objectifs en trouvant une solution avec un logiciel qui n'est pas compatible avec la loi américaine." Répondant à une question afin de savoir si l'attitude de Volkswagen avait été éthique ou non, le PDG de Volkswagen a répliqué: "Je ne comprends pas votre question." On est bien loin des excuses de septembre!

 

Cette attitude du PDG de Volkswagen illustre, à mon sens, un état d'esprit présent dans certaines multinationales. Avec les banques en 2008, nous avons vu les dégâts du too big to fail! Malheureusement, nous devons constater que cela existe aussi dans le secteur automobile. Le constructeur Volkswagen est tellement grand, tellement riche et représente tellement d'emplois que la tentation est grande de le laisser tranquille et de ne pas lui demander de rendre des comptes.

 

Du point de vue moral, c'est inacceptable. Il faut pouvoir demander des comptes tout en préservant les travailleurs du secteur. D'une part, la justice doit faire son travail afin de sanctionner les infractions et, d'autre part, il revient aux pouvoirs publics de mettre en oeuvre les réformes nécessaires afin d'éviter que de telles fraudes ne se répètent à l'avenir.

 

En adoptant aujourd'hui 59 recommandations, notre assemblée refuse de laisser le Dieselgate sans réponse. Nous avons eu à cœur de protéger les consommateurs mais aussi de tirer des leçons plus globales pour lutter contre la pollution automobile. En ce qui concerne les consommateurs belges, leurs véhicules seront gratuitement débarrassés du logiciel frauduleux. Nous demandons également qu'une voiture de remplacement soit prévue lorsque nécessaire. La remise en conformité ne doit, en aucun cas, engendrer un préjudice pour le consommateur.

 

Les performances des véhicules doivent rester conformes à ce que les consommateurs ont acheté. Des tests devront être menés avant et après les mises en conformité afin d'apporter des garanties au consommateur. Le parlement demande donc au gouvernement de veiller au bon déroulement des actions de rappel, afin que les consommateurs ne soient lésés d'aucune manière.

 

Au-delà du cas Volkswagen, la commission spéciale a également adopté à l'unanimité des recommandations globales concernant les émissions polluantes des véhicules. Nous demandons que les niveaux d'émission affichés par les constructeurs soient beaucoup plus réalistes. Les consommateurs doivent disposer d'une information vérité sur la consommation de carburant et le niveau de pollution des véhicules. Ces informations sont indispensables pour effectuer un achat en toute connaissance de cause.

 

Au travers de toute une série de recommandations, nous demandons également que les services d'homologation et de contrôle soient renforcés, afin de mieux détecter les dépassements des normes de pollution. Ceci implique aussi un meilleur accès aux logiciels qui se multiplient dans les véhicules.

 

Chers collègues, il faut réduire le niveau d'émissions polluantes des véhicules, mais la vraie solution structurelle est de permettre au plus grand nombre d'opter pour des alternatives à la voiture individuelle. Sans punir les automobilistes qui ne savent pas faire autrement, il faut donner aux citoyens le choix de laisser leur voiture au garage.

 

Les politiques publiques en termes de mobilité et de fiscalité doivent privilégier la mobilité douce ou les transports en commun. Cela implique notamment de réviser le système des voitures de société tout en préservant le pouvoir d'achat des travailleurs. Le groupe PS est satisfait de voir la Chambre soutenir cette approche.

 

Les 59 recommandations adoptées à l'unanimité en commission sont évidemment un compromis. Nous avons donc dû aussi accepter que certaines de nos demandes ne figurent pas dans le texte final. Le groupe PS a demandé que la Chambre exige que les consommateurs européens reçoivent une compensation équivalente à celle des consommateurs américains. Aux États-Unis, les propriétaires des véhicules concernés reçoivent 1 000 dollars et trois ans d'assistance gratuite de la part de Volkswagen. Il est aussi question d'un dédommagement supplémentaire de 5 000 dollars par client. Pour les consommateurs européens, Volkswagen ne prévoit rien en surplus de la remise en conformité des véhicules.

 

Même si les législations européennes et américaines sont différentes, il n'y a pas de raison, à notre sens, que les consommateurs européens soient moins bien traités. Je regrette que cette demande du PS n'ait pas pu recueillir une majorité au sein de la commission.

 

Chers collègues, le gouvernement doit maintenant se saisir des 59 recommandations de notre commission spéciale. C'est indispensable pour éviter de nouveaux cas de fraude à l'avenir mais aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'autres cas de fraude, comme l'a rappelé M. Nollet. Je pense notamment aux dernières informations sur Opel ou Mitsubishi.

 

Pour conclure, je voudrais revenir sur une recommandation particulièrement importante à nos yeux. Je pense qu'elle constitue un outil essentiel pour réduire le risque que pareille fraude se reproduise. Je parle de la demande adressée au gouvernement de mettre en place une protection juridique pour les lanceurs d'alerte qui dénoncent des pratiques illégales. Nous serons particulièrement attentifs aux mesures que prendra le gouvernement pour concrétiser cette recommandation et les 58 autres.

 

Enfin, je crains que le scandale Volkswagen ne soit que la partie émergée de l'iceberg. Preuve en est, Mitsubishi qui avoue avoir manipulé des tests pour présenter de meilleurs rendements énergétiques.

 

Mais, chers collègues, à tous les constructeurs fraudeurs, je rappellerai juste cette petite phrase qui nous dit que "quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier". Elle met plus de temps mais finit toujours par arriver.

 

Je vous remercie pour votre attention.

 

Le président: Madame Dierick, vous avez la parole. Vous demanderez à M. Senesael de vous réexpliquer son image!

 

20.06  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, in september 2015 kwam aan het licht dat de Volkswagen Group intelligente software, de zogenaamde sjoemelsoftware, had geïnstalleerd in zijn wagens. Die software kan testomstandigheden detecteren en zodoende de motorsturing aanpassen voor betere testresultaten. Die onregelmatigheden werden vastgesteld bij ongeveer 320 000 voertuigen in ons land van de merken Volkswagen, Audi, SEAT en Škoda. In ons land werd meteen na die feiten een onderzoek gestart door de Economische Inspectie, en dat onderzoek is voor verdere gevolggeving intussen ook al aan het parket bezorgd.

 

Collega’s, die situatie riep bij veel consumenten, maar uiteraard ook bij ons als Parlementsleden en bij de bevoegde ministers, veel vragen op, terwijl de informatie niet steeds volledig en duidelijk was. Om het dossier goed te kunnen opvolgen, werd hier dan ook op 22 oktober beslist om een bijzondere commissie op te richten. Die commissie had tot doel om naast de opvolging ook informatie te verstrekken aan de leden, personen te horen en documenten op te vragen, om ten slotte een verslag in te dienen met conclusies en aanbevelingen. Zoals door de collega’s al is gezegd, hebben wij gewerkt in een zeer constructieve sfeer. Wij hebben hard gewerkt aan heel wat aanbevelingen. Maar liefst 59 aanbevelingen werden er hier zonet aan u voorgesteld.

 

De aanbevelingen in verband met de bescherming van de consument gelden ook in gevallen van gelijksoortige schandalen bij andere constructeurs en zijn dus niet enkel gericht tot de Volkswagen Group. Zo bereiken er ons immers ook berichten over verdachte uitstootcijfers, vandaag onder meer bij Opel, en ook zou de Japanse autobouwer Mitsubishi testgegevens vervalst hebben. Zoals heel duidelijk in de aanbevelingen staat, moeten de vereiste onderzoeken worden voortgezet naar elke constructeur die verdacht wordt.

 

Collega’s, ik zal niet heel uitgebreid het woord voeren. Wel wil ik vier aanbevelingen toelichten, die voor CD&V heel belangrijk zijn.

 

Iedereen zal het met mij eens zijn als ik zeg dat de consument mogelijk wel de dupe is in heel de Dieselgate. Een auto aankopen doet men niet elke dag. De aankoop van een auto is meestal een weloverwogen beslissing, want er hangt altijd een serieuze kostprijs aan vast. Een goed contact met en vertrouwen in de dealer is belangrijk. Degelijke informatie over de kenmerken van een auto zijn vaak bepalend voor de keuze van een bepaalde auto. Net daarin wordt er gesjoemeld. Voor CD&V is een optimale en volledige bescherming van de consument de belangrijkste doelstelling.

 

De consument wordt getroffen door deze fraude en is hierbij geenszins verantwoordelijk. Op het moment van de aankoop wist hij immers niet dat zijn auto met deze software werd uitgerust.

 

Voor CD&V zou het dan ook onrechtvaardig zijn dat de consument zou worden gesanctioneerd voor, tijdens of na de aanpassing. Aangezien de consument op de hoogte werd gebracht dat zijn voertuig betrokken is bij deze fraude, vinden wij het wel heel belangrijk dat hij zoveel mogelijk wordt aangespoord om zijn voertuig binnen te brengen.

 

Wij vinden het heel belangrijk dat er bij deze terugroepactie geen nadelige gevolgen zijn voor de consument en dat, indien er ongemakken zijn voor hem, deze tot een minimum worden beperkt. Bovendien moet de aanpassing ook kosteloos zijn. De consument mag dus op geen enkel vlak de dupe zijn of gestraft worden.

 

Wij moeten ook naar de toekomst durven kijken. Daarom zijn er verschillende aanbevelingen die veel ruimer gaan dan enkel dit Volkswagenschandaal. CD&V is absoluut voorstander van een gedragscode die met de sector wordt afgesproken.

 

Via overleg met de sector kunnen in deze gedragscode afspraken worden vastgelegd. Voor ons moet de kwaliteit van de informatie die de consument krijgt veel beter zijn. De consument moet heel duidelijke informatie krijgen over de softwareaanpassingen die gebeuren op vraag van de constructeur en hij moet ook duidelijk weten welke gevolgen deze met zich meebrengen.

 

Ook bij de verkoop is dat heel belangrijke informatie voor de volgende eigenaar. Wij zijn dan ook tevreden dat minister Peeters vandaag al heeft toegelicht dat hij volop stappen aan het ondernemen is om samen te zitten met de auto-industrie en dat er al een ontwerp van gedragscode is. Wij hopen dat deze snel kan worden gerealiseerd.

 

CD&V wil niet alleen de consument beschermen, maar ook de klokkenluiders. Mensen moeten nog steeds illegale praktijken aan het licht durven brengen, zonder daarbij zelf persoonlijke schade te ondervinden.

 

Vandaar dat wij er in de commissie op hebben aangedrongen dat er na overleg met de sectoren wordt bestudeerd of een betere wettelijke bescherming van de klokkenluiders mogelijk is.

 

Tot slot is onze fractie tevreden dat de eis om in een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget te voorzien op onze vraag werd opgenomen. Mijn collega Jef Van den Bergh heeft al sinds de vorige legislatuur een wetsvoorstel hierover hangende. De bedoeling is om meer keuzevrijheid voor de werknemer te creëren. De bedrijfswagen is daarbij een optie, maar hij krijgt tenminste de mogelijkheid om ook andere, meer milieuvriendelijke vervoermiddelen te gebruiken.

 

Het wetgevend kader moet binnen een redelijke termijn klaar zijn. Het draagvlak, ook nu binnen de meerderheid, lijkt de afgelopen weken toegenomen. Deze kans mogen wij absoluut niet laten liggen.

 

Collega’s, de voorbije maanden hebben wij in een zeer constructieve sfeer samengewerkt aan een hele reeks aanbevelingen. De hoorzittingen hebben onze kennis van het probleem verrijkt en waren zeer nuttig. Binnen een kort tijdsbestek hebben wij hard gewerkt, zo durf ik toch wel te stellen. Ik wens de collega’s van de commissie “Dieselgate” daarvoor uiteraard ook te bedanken.

 

Maar, collega’s, ons werk is hierbij niet gedaan. Wij moeten dit dossier blijven opvolgen en we moeten nagaan of er ook daadwerkelijk gevolg wordt gegeven aan onze aanbevelingen. Daarom is het ook goed dat in de aanbevelingen heel duidelijk is opgenomen dat er een verdere opvolging moet komen. Wij verwachten van de betrokken ministers dat ze tegen eind 2016 een heel duidelijk actieplan brengen, zodat wij onze aanbevelingen goed kunnen opvolgen.

 

Collega’s, wij moeten evenwel ook een blik werpen op Europa. In het verslag is er heel wat aandacht voor Europa en wij hebben uiteraard ook heel wat aanbevelingen voor Europa. Dat is logisch, want op het vlak van normen, homologaties en tests zijn de meeste regels immers Europees geregeld. In het Europees Parlement is er reeds een bijzondere commissie opgericht. Ook hiervan moeten wij de resultaten op de voet verder volgen.

 

Ons werk stopt hier niet, wij zullen dit dossier uiteraard verder blijven opvolgen in de bevoegde commissies, de commissie voor het Bedrijfsleven, de commissie voor de Infrastructuur en de commissie voor de Volksgezondheid, samen trouwens met minister Peeters, die zich dit dossier enorm heeft aangetrokken.

 

Collega’s, terwijl wij hier de aanbevelingen bespreken, sjoemelt de automarkt gewoon rustig voort. Beleidsmakers op alle relevante niveaus moeten nu echt wel krachtdadig optreden. Met extra maatregelen en controlemechanismen moeten en zullen wij de fraude aan banden leggen en vermijden dat de consumenten een rad voor de ogen gedraaid wordt. Laten wij daaraan verder constructief samenwerken.

 

20.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, très brièvement et sans vouloir bloquer les travaux, pourrait-on demander au gouvernement de nous rejoindre? Eu égard au travail qui a été fait et aux recommandations qui s'adressent au gouvernement, il serait bien qu'il puisse être représenté.

 

Le président: Si nous n'avons pas de nouvelles du ministre dans les trois ou quatre minutes, nous entamerons les recherches. Und jetzt, Frau Jadin.

 

20.08  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, merci à vous, chers collègues, tout particulièrement à ceux et celles qui, durant ces quatre derniers mois, ont contribué très largement au résultat que nous vous présentons aujourd'hui au travers des 59 recommandations que nous proposons à cette assemblée.

 

Lorsque le Dieselgate a éclaté, il est rapidement apparu qu'il fallait veiller à ce que les Belges confrontés à une manipulation du moteur de leur véhicule puissent être correctement informés mais aussi et surtout qu'ils puissent disposer de l'ensemble des outils nécessaires à la protection de leurs droits en tant que consommateurs.

 

C'est à cet effet, chers collègues, que la Conférence des présidents fît, fin octobre dernier, le choix de créer notre commission spéciale. Durant les quatre mois de ses travaux, notre commission a pu successivement aborder une série de thématiques découlant de ce dossier.

 

Outre la protection du consommateur, je pense aux questions liées à la santé et à l'environnement en ce compris les questions liées aux particules fines, aux émissions NOx et de CO2. Je pense également au volet européen. On l'a remarqué, il est tout à fait essentiel dans ce dossier. Je remercie les rapporteurs de donner à tout le monde un éclairage sur les recommandations les plus débattues dans notre commission. Je pense aussi au volet prospectif qui nous aura permis d'entrevoir le futur de l'automobile et de la mobilité.

 

Chers collègues, au cours de nos travaux, nous avons abordé ces différentes thématiques par le biais d'une série d'auditions qui nous ont permis de lister plusieurs recommandations que nous adressons, aujourd'hui, au gouvernement fédéral.

 

Je tiens ici à remercier tous mes collègues pour le travail très constructif qu'ils ont effectué et qui a abouti au résultat que nous connaissons.

 

Je voudrais, aujourd'hui, dépasser le rôle de présidente qui m'a été donné d'assumer durant ces quelques mois pour revenir sur quelques points auxquels le MR est particulièrement sensible et qu'il lui a semblé important de défendre lors des travaux de la commission.

 

Au cœur de nos exigences figure la volonté d'assurer et de renforcer la protection du consommateur. Nous avons plaidé en faveur d'une réflexion sur l'extension de la protection de ce dernier à l'ensemble des victimes du Dieselgate. Nous avons été bien inspirés, monsieur Nollet, puisque, comme vous l'avez dit, nous nous sommes rapidement rendu compte que ce scandale lié au trucage des logiciels et aux émissions diesel n'était pas que le fait de Volkswagen mais également d'autres marques automobiles. L'actualité de cette semaine nous en donne une nouvelle démonstration. Une telle démarche constituerait une réelle plus-value pour les titulaires de professions libérales ainsi que pour d'autres professionnels.

 

Il est également important de veiller à ce que Volkswagen permette aux propriétaires lésés de ramener leur véhicule et de procéder à leur régularisation de manière totalement gratuite. Il semble que cette procédure soit en cours. Nous ne pouvons que saluer cette démarche.

 

Nous serons également attentifs à ce que le consommateur ne paie pas les mauvais comportements de son constructeur. Il importait de sensibiliser le consommateur sur l'importance qu'il puisse ramener son véhicule dans le cadre des actions de rappel, notamment afin de stopper l'impact sur la santé et l'environnement.

 

Dans un effort de consensus, nous avons accepté – parmi les cinquante-cinq recommandations que nous vous soumettons ce jour – quelques mesures qui nous laissent tout de même assez sceptiques. Il n'est que de penser à mon collègue Senesael et à la vigueur de ses propos. À cet égard, nous nous étonnons que certaines formations qui ont plaidé énergiquement en faveur d'une réflexion relative aux lanceurs d'alerte n'ont pas encore jugé utile, alors qu'ils avaient l'occasion de le faire, de les instaurer dans le secteur public. Je pense aux Régions bruxelloise et wallonne ou à la Communauté française. Depuis 2004, la Flandre dispose de régimes analogues. Quant au fédéral, cela fait trois ans qu'un tel dispositif a été mis en place.

 

20.09  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

20.10  Kattrin Jadin (MR): Notre scepticisme demeure - nous l'avons dit en commission à l'occasion des auditions – quant à l'opportunité de son extension au secteur privé. On s'étonnera, au demeurant, que d'autres formations qui plaident avec beaucoup de fougue pour l'instauration d'un tel système ne le mettent pas en place là où elles ont la possibilité de le faire.

 

Il nous semble plus utile d'évaluer son efficacité au sein du secteur public avant de l'appliquer dans le privé. Comme je l'ai annoncé, notre scepticisme se justifie d'autant plus que le secteur privé belge dispose déjà de garde-fous à l'intérieur desquels peuvent évoluer les lanceurs d'alerte ou les mécanismes assimilés.

 

Je pense notamment aux comités d'audit et aux mécanismes de non-compliance, à plusieurs législations ad hoc dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment d'argent, à des mécanismes de dénonciation dans le cadre de la fraude fiscale, ou encore à des dispositions contenues dans le code belge de gouvernance d'entreprise.

 

Vouloir donc généraliser ce mécanisme, qui peut à mon estime aussi amener à encourager une forme de délation, et vouloir en faire un instrument rigide, nous semble prématuré. Une concertation préalable et approfondie avec le secteur privé est prévue. C'est en effet ce à quoi nous nous sommes tenus en commission. Ce sera évidemment aussi l'occasion d'en discuter plus avant.

 

Il serait également important, chers collègues, de pouvoir faire le point sur les mesures qui seront prochainement portées par le fédéral, au-delà de ce qui a déjà pu être réalisé.

 

Avec le tax shift, la majorité fédérale fait la démonstration de sa volonté d'encourager les comportements moins polluants, tout en soutenant l'innovation en vue de développer des technologies moins polluantes. L'implantation de la production du nouveau modèle de véhicule électrique Audi Q6 sur le site de Forest, intervenue d'ailleurs pendant nos travaux en commission, constitue évidemment une bonne nouvelle, en ce compris pour les emplois qui pourront ainsi être maintenus après l'arrêt de la production de l'Audi A1 sur ce même site.

 

Les véhicules zéro émissions, à savoir les véhicules électriques mais aussi d'autres modèles, représentent une réelle opportunité. Nous continuerons donc à plaider pour investiguer le potentiel de gain des véhicules alternatifs en favorisant la recherche et le développement dans ces différents domaines et en inscrivant cette démarche dans une stratégie d'électricité bas carbone.

 

Par ailleurs le MR est disposé à débattre des alternatives au système de voitures de société pour autant qu'il s'agisse d'une alternative crédible et réaliste qui ne pénalise ni les travailleurs ni les employés. Il serait important de faire l'inventaire des différentes pistes de réflexion dont pourrait s'inspirer le gouvernement fédéral d'ici la fin de la législature.

 

Il convient aussi de garder à l'esprit, chers collègues – ceux qui ont travaillé dans cette commission le savent –, que les Régions disposent de nombreux outils permettant d'accompagner l'action du fédéral: contrôle des véhicules, supervision des actions de rappel, protection de la qualité de l'air et j'en passe. Elles disposent en effet, depuis la sixième réforme de l'État, de leviers importants. Il est impératif qu'elles puissent également entreprendre des démarches concrètes, parallèlement aux recommandations que nous formulons ce jour.

 

Enfin, il est rapidement apparu que le niveau européen constituait certainement le niveau le plus adéquat pour pallier les carences révélées par le Dieselgate. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité plaider pour un renforcement des normes et des outils à l'échelle européenne. Le gouvernement fédéral a œuvré et obtenu l'adoption d'une norme contraignant les constructeurs à fournir les informations de consommation et d'émission de polluants pour leurs véhicules, en se rapprochant au plus près des conditions réelles de circulation tout en contribuant au durcissement des exigences en termes de tests real-world driving (RDE), ce qui était bien utile comme nous avons pu nous en rendre compte à diverses reprises lors des auditions.

 

Certes, l'accord finalement intervenu au niveau européen aurait pu être beaucoup plus ambitieux. Mais il était attendu depuis longtemps et ce compromis entre 28 États membres est un premier pas important. Nous ne restons pas moins convaincus qu'il faudra aussi plaider à l'avenir pour le durcissement de ces tests et, évidemment, des normes.

 

Outre la question des normes et des tests en situation réelle, il nous semble qu'une des caractéristiques du Dieselgate fut son caractère massif. C'est toute l'Europe, pour ne pas dire tous les pays qui ont été touchés par ce scandale.

 

Nous formulons le souhait d'une protection commune des consommateurs en Europe. Cela nous protégerait mieux qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour faire valoir les droits de nos consommateurs en Europe mais également les droits réparatoires. C'est le cas de le dire également lorsque l'on voit la différence de traitement que fait VW entre les consommateurs américains lésés et les Européens.

 

Le droit de la protection du consommateur est déjà encadré, pour l'essentiel, par diverses normes européennes. Cependant, il serait opportun d'imaginer que lors d'un scandale d'une telle envergure, à une échelle européenne, les démarches positives entreprises par l'entreprise elle-même à l'égard de la clientèle d'un État membre s'appliquent également à l'ensemble des clientèles des États membres de l'Union.

 

Un renforcement de la transparence concernant la comitologie devra également être opéré comme le prévoit l'accord institutionnel européen. Ce sujet a donné lieu à de grands débats en commission. Ce mécanisme, loin de concerner le fédéral seul, intervient à tous les niveaux de pouvoir, en ce compris les Régions, et à travers toute l'Europe depuis de nombreuses années. Il serait sain de renforcer la prégnance du politique sur ces matières a priori techniques mais dont les enjeux politiques ne sont jamais très éloignés.

 

Les travaux se poursuivent au niveau de l'Union et nous serons attentifs aux conclusions que le Parlement européen tirera des travaux de la commission d'enquête mise sur pied en décembre dernier concernant le Dieselgate.

 

Il importe enfin, chers collègues, de souligner que nous ne sommes pas contre la voiture, mais pour une autre forme de voiture, plus propre, moins gourmande en consommation, plus respectueuse du consommateur, de la santé et de l'environnement, mais qui continue à constituer cet extraordinaire outil de liberté qu'elle incarne depuis toujours. Une voiture qui, sans dogmes, sans hiérarchie, devra, dans un proche avenir, s'inscrire dans une offre de mobilité qui réponde aux attentes de chacun et respecte la liberté de choix.

 

Il revient à présent aux acteurs publics et privés de construire cette mobilité du futur en retenant les leçons du Dieselgate. Notre groupe continuera à proposer des pistes concrètes en ce sens. Je vous remercie.

 

20.11  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): J'ai une petite question à vous poser, madame Jadin. J'ai écouté attentivement votre intéressante intervention faite au nom du groupe MR. Je m'étonne de ne pas avoir entendu à la tribune d'éléments précis ... vous vous êtes étonnée aussi, mais extérieurement.

 

20.12  Kattrin Jadin (MR): Mais j'en ai parlé!

 

20.13  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Oui, mais pas en cohérence avec cela. Nous sommes encore en mesure d'éventuellement ajouter une recommandation qui permette d'intégrer votre étonnement au fait que le consommateur européen, qui est grugé au même titre que le consommateur américain, ne puisse pas bénéficier des mêmes dédommagements. Nous le regrettons tous. M. Senesael a rappelé tout à l'heure les amendements qui ont été déposés, et nous aussi. Je le dis pour gagner du temps, sachant que d'autres interventions sont prévues. Pourrions-nous profiter des interventions qui restent et mettre le temps à profit pour travailler autour d'un amendement? Nous ne devons pas forcément reprendre le texte de M. Seneseal, mais bien son idée. Nous pourrions rajouter cette 60e recommandation qui aurait tout son sens, si nous voulions rendre les propos qui nous étonnent cohérents avec ce qui pose réellement problème.

 

20.14  Kattrin Jadin (MR): Je ne suis pas du tout étonnée de votre proposition, monsieur Nollet, non que je l'aie vue venir, mais je vous remercie de prendre acte de mon étonnement. Je suis tout à fait disposée à vous répondre, comme je l'ai fait à la suite d'une question qui m'a été posée en début de séance plénière.

 

Certes, cela pose question. En effet, la production de voitures distribuées en Europe par Volkswagen est nettement plus importante qu'aux États-Unis et, partant, les consommateurs plus nombreux. Mais le système judiciaire des dédommagements étant plus restrictif et punitif aux États-Unis, Volkswagen a décidé, par démarche commerciale, de proposer des dédommagements qu'il ne propose pas en Europe. C'est étonnant!

 

Quelles propositions et quelles solutions avons-nous d'ailleurs déjà intégrées dans les différentes recommandations que nous avons émises? Force est de constater que les systèmes judiciaires partout en Europe, hormis peut-être en Grande-Bretagne, ne disposent pas des mêmes moyens coercitifs pour amener, par exemple, des propositions de dédommagement, tel que le fait Volkswagen aux État-Unis.

 

Par conséquent, renforcer et examiner l'efficacité de la class action serait un élément important, lequel nous permettrait de disposer aussi de moyens plus coercitifs à l'avenir pour éviter, monsieur Nollet, que des dédommagements aient lieu dans cet ordre.

 

Mon étonnement est réel. Toutefois, comme je viens de l'expliquer, il est aussi important de comprendre que nous avons des systèmes judiciaires différents qui aboutissent à des résultats différents. C'est quelque chose de tout à fait prégnant, quand on fait cette comparaison directe des dédommagements effectués aux États-Unis avec ceux effectués en Europe.

 

20.15  Michel de Lamotte (cdH): Madame Jadin, j'interviendrai également à la tribune. Mais je suis sidéré par ce qui se passe ici. En commission, à plusieurs, nous avons bataillé pour essayer d'être ferme sur un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour préserver le consommateur lésé par l'attitude de Volkswagen. Or vous et moi apprenons ce matin que le consommateur américain n'est pas traité de la même manière que le consommateur européen. Vous constatez cela dans un communiqué de presse voici deux heures.

 

Je le répète; nous avons passé plus d'une douzaine de séances à auditionner et à travailler sur des résolutions, notamment sur la class action. Mon sentiment, c'est que les choses ont été plutôt freinées par la manière dont vous avez travaillé, alors que nous voulions aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, vous êtes en train de retourner votre veste par rapport à cet élément.

 

Si vous êtes d'accord que Volkswagen se mette autour de la table et indemnise le consommateur européen comme le consommateur américain, indiquons-le aujourd'hui dans la résolution. Il est encore temps d'ajouter un amendement et de le faire adopter. Arrêtons d'ergoter. Allons-y!

 

J'ouvre aujourd'hui en séance un amendement à la signature pour que ce soit indiqué dans la proposition de résolution qui est votée. Il ne faut quand même pas se moquer du monde!

 

20.16  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, je veux bien répondre brièvement à M. de Lamotte, si on me laisse parler. C'est une question de respect.

 

Je pense avoir déjà fait l'état des lieux en ce qui concerne mon étonnement et ses raisons. Nous constatons une différence de traitement, mais j'ai expliqué que celle-ci était imputable aux différents systèmes juridiques en vigueur aux États-Unis et en Europe. Encore une fois, monsieur de Lamotte, j'entends votre proposition, mais nous avons déjà eu cette discussion. Comment le gouvernement pourrait-il attribuer des moyens coercitifs en ce domaine? Ce n'est tout simplement pas possible.

 

20.17  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous sommes en mesure de trouver un accord pour être en cohérence avec les différents propos.

 

Je sais qu'une motion a été cosignée tout à l'heure par les différents collègues. Elle précise que la Chambre fait siennes les 59 recommandations. En complément à cette motion qui circulait il y a un instant et que nous adopterons peut-être à l'issue des débats, comme je l'espère, je vais déposer sur votre bureau une demande complémentaire libellée en ces termes: "En surplus des 59 recommandations, la Chambre demande au gouvernement belge d'entamer les démarches pour que les consommateurs européens soient dédommagés à due concurrence de ce que les consommateurs américains recevront." Il s'agit d'éviter toute ambiguïté relative aux déclarations des uns et des autres. C'est l'esprit de l'intervention de M. Senesael. J'insère cette demande dans la suggestion de vote final.

 

20.18 Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, veuillez m'excuser de m'immiscer dans ce débat alors que je n'ai pas participé à la commission mais j'entends Mme Jadin évoquer des éléments de nature juridique pour expliquer la différence de procédure entre les États-Unis et l'Europe. Je l'ai entendue plaider dans son intervention pour que la class action soit reconnue en Belgique. Madame Jadin, y a-t-il une évolution du côté du MR par rapport à cette attitude? Sous la législature précédente, nous avons voté un début de class action. Sur la table de la commission de la Justice, il y a des propositions déposées au cours de la législature précédente et sous cette législature. Je pense à celles du sp.a. Puis-je déduire de votre intervention que le MR sera enfin favorable à voter avec ceux qui ont déposé des textes en ce sens visant à établir une class action en Belgique à peu près équivalente à celle du droit américain?

 

20.19  Kattrin Jadin (MR): Monsieur Brotcorne, vos questions sont intéressantes. Si vous aviez lu le rapport – je pense que vous ne l'avez pas fait en ce qui concerne les recommandations – vous auriez pu vous rendre compte que, dans nos recommandations, nous avons souligné le besoin d'évaluer l'efficacité de la loi actuelle qui date de la législature précédente. Le ministre Vande Lanotte l'avait à l'époque proposée. Nous demandons l'examen de l'efficacité de cette loi pour, le cas échéant, voir comment le dispositif peut être amélioré dans le but de permettre des actions plus coercitives notamment pour les dommages et intérêts.

 

20.20  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil namens mijn fractie ook de voorzitter, mevrouw Jadin, bedanken, net als de verslaggevers, de commissiesecretaris en de medewerkers van de verschillende fracties, die de commissievergaderingen mee hebben gevolgd en alles hebben voorbereid, zodat wij ons werk naar behoren konden doen.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfried Bracke, président.

 

Mijnheer de voorzitter, ik hoef de historiek van de oprichting van de commissie niet te herhalen. Het blijkt alvast uit de mediaberichten van afgelopen week en ook vandaag nog – ik denk onder andere aan het Opelverhaal op de VRT en de berichten over Mitsubishi – dat de commissie niets aan dringendheid, accuraatheid of pertinentie heeft ingeboet en nog steeds actueel is. Gelet op de enorme impact op de gezondheid en het milieu in een land als het onze, met heel veel dieselwagens, is het des te verontrustender dat men op die schaal fraude en gesjoemel heeft kunnen organiseren.

 

Ik heb de laatste vergadering van de commissie bijgewoond. Ik wens mevrouw Detiège, die nu afwezig is, en mevrouw Temmerman te bedanken, omdat voornamelijk zij de werkzaamheden hebben gevolgd. Ik heb enkel op het einde, met de finish in zicht, mee geprobeerd om met een zekere consensus te landen.

 

Een aantal punten uit de laatste vergadering wil ik toch vermelden. Onze fractie is tevreden over het aspect van de ecoscore. Als kind had ik kaarten waarop auto’s werden vergeleken op basis van de snelheid en het acceleratievermogen. Ik hoop dat kinderen in de toekomst auto’s vergelijken op basis van de ecologische voetafdruk, op basis van een ecoscore. Door die score is het heel gemakkelijk voor de gebruiker om te vergelijken.

 

Ten tweede, ik was verwonderd dat het zoveel tijd in beslag nam om tot een consensus te komen over ons amendement inzake het mobiliteitsbudget. Immers, op het moment dat wij het debat daarover voerden, hadden verschillende partijen wetsvoorstellen ingediend en hadden andere partijen in de pers verklaard dat zij het mobiliteitsbudget erg belangrijk vonden. Ik was dan ook erg verwonderd dat sommige fracties aanvankelijk het amendement te allen prijze uit de tekst weerden en dat ze het daarna enkel zo vaag mogelijk in de tekst wilden opnemen.

 

Uiteindelijk zijn wij tot een consensus gekomen. Ik begrijp dat in zulke commissies, waarin terecht naar unanimiteit wordt gestreefd, een zekere vorm van vaagheid wordt gehanteerd. Ik zal punt 51 hier voorlezen, omdat dat punt zeker en vast niet de grote revolutie betekent die wij in ons amendement hadden voorgesteld.

 

Ik citeer uit de tekst, punt 51: "Vraagt de federale regering om binnen een redelijke termijn uitvoering te geven aan het regeerakkoord door, in overleg met de sociale partners, een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget te creëren, waarbinnen de bedrijfswagens een van de mogelijke keuzes kan zijn, maar waarbinnen ook voldoende incentives zitten om een zo milieuvriendelijk mogelijke keuze te maken. Dit moet gebeuren binnen een budgettair neutraal kader voor de werknemers en werkgevers."

 

Wanneer ik dat punt hier opnieuw lees, begrijp ik nog steeds niet – ik begreep het ook niet tijdens de voorbereiding van mijn uiteenzetting – waarom het zo moeilijk was om een bepaalde fractie ervan te overtuigen om die passage in de tekst op te nemen. Uiteindelijk zijn de andere commissieleden erin geslaagd ook die fractie te overtuigen.

 

Een derde element dat ik wil aanhalen, betreft ons amendement met de duidelijke vraag om behalve kwaliteitseisen ook kwantiteitseisen in de beheersovereenkomsten van de NMBS op te nemen.

 

Collega’s, indien wij echt iets willen doen aan de overvolle wegen en aan de vervuiling die daarvan het gevolg is, moeten wij effectief in het openbaar vervoer investeren. Niet alleen moeten wij natuurlijk het openbaar vervoer de nodige middelen geven; we moeten het ook kwaliteits- en kwantiteitseisen opleggen.

 

Vandaar ook dat wij dat hebben opgenomen in de punten 54 en 55.

 

Ik concludeer. In algemene termen betreft het hier een mooi akkoord, dat we nu ten volle moeten uitvoeren. Met een akkoord alleen, met een papier alleen, zijn we natuurlijk niks, is de consument niks, is de burger in de straat die toch begaan is met zijn gezondheid, niks. Voorstanders van het rapport en de aanbevelingen, zoals wij, zien zeker een aantal elementen daarin terugkomen, met name dat Volkswagen verantwoordelijk is en niet de consument en dat Volkswagen moet opdraaien voor de kosten.

 

Voorts wordt er ook duidelijkheid gevraagd over de aanpassingen en de gevolgen daarvan voor de wagens, waardoor de consument weet waar hij of zij aan toe is. Er moet een gedragscode met sancties worden uitgewerkt en die moet correct worden opgevolgd. Er is een duidelijke vraag om rekening te houden met alle schadelijke stoffen die worden uitgestoten en de beperking hiervan. Er is de vraag om een duidelijke score te ontwikkelen, de ecoscore, omdat die op een eenvoudige manier de consument informeert. Er is het pleidooi om beter rekening te houden met het milieu en de volksgezondheid bij het opstellen van de uitstootnormen. Er wordt een aanzet gegeven om een alternatieve vorm van mobiliteit te onderzoeken, wat in beleid zal moeten worden omgezet. Ik twijfel daar niet aan, omdat dat ook al in het regeerakkoord was opgenomen en het mobiliteitsbudget effectief wordt uitgewerkt. De vergroening van de vervoersfiscaliteit is ook een belangrijke stap.

 

Met welk element zijn we nu akkoord gegaan, terwijl er volgens ons nog een stap verder had mogen worden gezet? Er zijn geen duidelijke, ambitieuze en effectieve engagementen om de uitstootregels zo snel mogelijk strenger te maken. Het is goed om meer rekening te houden met het milieu en de volksgezondheid, maar dat zou eigenlijk de basis moeten zijn waarop verdere normen worden bepaald.

 

Voorts is er de compensatieregeling, waarover we zopas nog hebben gedebatteerd en die ook in de commissie voer voor discussie was, zo leer ik uit de verslagen. Overigens was een dergelijke regeling wel mogelijk in de VS. Ook al heeft dat concept het in commissie niet gehaald, het stemt mij tevreden dat er toch enige openheid is en ik ben zeer benieuwd hoe de meerderheid straks op het amendement ter zake dat nu is ingediend, zal reageren; hopelijk wordt het aangenomen.

 

Dit is ook een Europees debat. In onze teksten pleiten we voor de aanscherping van de Europese normen. Ik meen dat dit nog iets te braaf is geformuleerd. In plaats van “pleiten” had het woord “eisen” moeten staan.

 

Globaal genomen lijkt mij dit een positieve stap in de goede richting. Onze fractie zal de aanbevelingen straks helpen goedkeuren.

 

20.21  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik zal focussen op de volksgezondheid en op de gezondheidsproblemen. Ik meen dat mijn betoog complementair is aan dat van de collega’s die reeds het woord hebben genomen. Hierover is immers nog niets, of bar weinig, gezegd.

 

Er is heel duidelijk een verband aangetoond tussen de uitstoot van fijn stof, vooral door het verkeer, en gezondheidsproblemen.

 

Fijn stof is de grootste milieugerelateerde boosdoener. Fijn stof is bijvoorbeeld de directe oorzaak van cardiovasculaire ziekten en van longziekten als astma en longkanker. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft berekend dat elke Belg één gezond levensjaar verliest door blootstelling aan te veel fijn stof in de lucht. Uit een recent rapport van het Europees Milieuagentschap blijkt dat in België 11 000 gevallen van vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging veroorzaakt zijn. De OESO concludeerde dat luchtvervuiling in 2050 de grootste milieugerelateerde oorzaak ter wereld zal zijn.

 

Als wij bovendien te horen krijgen dat er gesjoemeld wordt met software in auto’s, waardoor de reële uitstoot van vervuilende stoffen in werkelijkheid nog veel hoger ligt dan wordt aangenomen, mag en kan deze regering niet talmen met het nemen van initiatieven.

 

Ik heb in de commissie vele parlementaire vragen gesteld aan de verschillende bevoegde ministers over dit verband. Ik ben echter van het kastje naar de muur gestuurd. Ofwel ging het om een gedeelde competentie, ofwel ging het om een bevoegdheid van de Gewesten, ofwel waren zij met te veel om erover te beslissen en hadden zij er samen nog niet over overlegd.

 

Kortom, er worden heel vaak paraplu’s opgestoken. Het is dan ook heel belangrijk dat wij in de hoorzittingen zeer duidelijke meningen hebben gekregen van een aantal experts, en niet van de minsten.

 

Ik citeer professor Ben Nemery, professor toxicologie aan de KU Leuven: “Het eerste principe is dat mensen recht hebben op propere lucht, net zoals zij recht hebben op proper water en propere voeding. Als mensen naar de winkel gaan, hopen de mensen dat zij niet moeten kiezen tussen een kip met dioxine en een kip zonder dioxine. Er mogen gewoon geen dioxines zijn. Juist hetzelfde moet gelden voor de lucht. Iedereen heeft recht op propere lucht.” Laat nu net die propere lucht een groot probleem zijn in ons land.

 

Een tweede groep van experts, Frans Fierens en Luc Hens, van de Hoge Gezondheidsraad, heeft ons heel duidelijke kaarten getoond van de overschrijdingen van fijn stof in ons land. Er zijn heel duidelijke zones langs drukken wegen en drukke straten, die men street canyons noemt. Laat het dan ook weer daar zijn dat vooral kwetsbare groepen als kinderen, prematuurtjes en zwangere vrouwen extra last en nadeel ondervinden.

 

Een laatste groep experts, Greet Schoeters en Catherine Bouland, respectievelijk van het VITO en de ULB, heeft ook een aantal onderzoeken toegelicht die aantonen dat er drie soorten effecten zijn: kortetermijneffecten, die met de luchtwegen te maken, langetermijneffecten en, opnieuw, effecten tijdens de zwangerschap, op de orgaanvorming van foetussen en, vooral, effecten op kinderen.

 

Ik wil dus afsluiten met een grote steun voor de drie heel belangrijke gezondheidsdoelstellingen en aanbevelingen van de commissie “Dieselgate” op het vlak van de volksgezondheid. Ik steun die ten volle. Onze fractie heeft er ook hard voor geijverd.

 

De eerste aanbeveling vraagt de federale regering de strijd aan te gaan met alle vormen van schadelijke uitstoot en in te zetten op de beperking van die uitstoot. De tweede vraagt de analyses naar de impact van fijn stof op de gezondheid te versterken en meer analyses te maken, met bijzondere aandacht voor alle risicogroepen. De derde aanbeveling vraagt de federale regering om verder onderzoek te doen naar de impact van overdreven NOX-uitstoot door dieselwagens op de volksgezondheid en daaruit de nodige gevolgen te trekken in termen van gezondheidsdoelstellingen die de impact van schadelijke uitstoot kunnen beperken en voorkomen.

 

De minister van Volksgezondheid is op dit moment niet aanwezig, maar ik was zeer verheugd dat zij in de commissie “Dieselgate” gezegd heeft dat ze niet tevreden is met de nieuwe vastgelegde uitstootnormen op Europees niveau. Ze heeft ook erkend dat de luchtkwaliteit een weerslag heeft op de algemene gezondheid van mensen, dat er kwetsbare doelgroepen bestaan, dat die luchtkwaliteit dus verbeterd moet worden en dat iedereen, ook deze regering, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ze heeft beloofd dat ze werk zal maken van gezondheidsdoelstellingen. Ik zal haar eraan houden, ik zal haar bij de les houden.

 

Geachte collega’s, weet dat u in onze fractie een trouwe bondgenoot kunt vinden om te bouwen aan het beleid om de lucht in ons land weer proper te krijgen en vooral om de impact op de volksgezondheid te verminderen.

 

20.22  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, cette commission, à laquelle nous avons consacré beaucoup de temps, me laisse le sentiment d'un travail accompli, car nous avons en peu de temps réalisé près de quarante auditions. Un très large panel de personnes auditionnées ont touché à toutes les thématiques qui nous apparaissent importantes: la protection des consommateurs, l'environnement, la santé ou encore la mobilité. C'est justement cela la difficulté: réussir à faire le tour de la problématique du Dieselgate, dont les répercussions sont gigantesques.

 

Ces auditions ont été très instructives. Malheureusement, elles ont parfois ouvert plus de portes qu'elles ne nous ont apporté de réelles réponses. Ces auditions ont par exemple mis en évidence que le cas de Volkswagen est loin d'être un cas isolé et que les infractions aux normes d'émissions sont fréquentes. Nous ne pouvions donc nous limiter aux cas connus et devions faire des recommandations plus larges pour l'ensemble du secteur.

 

Il est clair que les normes d'émissions, au centre de nos débats, constituent un des éléments principaux d'une réforme nécessaire. Les effets sur la santé des émissions de NOX, mais également des particules fines, ont été largement mis en évidence du point de vue de la santé publique, mais également de l'environnement. Les conséquences sont astronomiques. Même s'il est difficile d'évaluer les effets précis, il est quand même question, dans certaines études qui nous ont été présentées, de plusieurs centaines de décès supplémentaires par an dus aux particules fines. À côté de cela, il y a également les maladies cardiovasculaires. On parle notamment d'une augmentation de 25 % des risques de cancer du poumon à proximité des grands axes routiers.

 

Nous ne pouvons plus laisser notre parc automobile polluer notre environnement et réduire notre espérance de vie de la sorte. Nos recommandations sont donc nombreuses en ce qui concerne la réduction des émissions de substances polluantes, en premier lieu en ce qui concerne le secteur automobile, mais également dans une optique générale avec les Régions pour améliorer la qualité de l'air. Je ne les citerai pas toutes ici, mais je voudrais simplement redire l'importance de travailler au renforcement des normes européennes en matière de NOX et de particules fines, notamment en visant la réduction des marges de dérogation approuvées voici peu par l'Europe.

 

Les normes d'émissions doivent être davantage respectueuses de la santé publique et de l'environnement. Nous le précisons d'ailleurs dans nos recommandations.

 

L'Europe doit également réaliser une révision majeure des procédures d'homologation. C'est à elle qu'il appartient de réaliser un premier grand pas en s'attaquant à cette réforme qui permettra de revitaliser le projet européen car la question touche énormément les consommateurs.

 

La commission plaide notamment pour le durcissement des tests RDE et leur élargissement au CO2, aux particules fines ainsi qu'à d'autres polluants.

 

Ce sont évidemment les logiciels incriminés qui doivent également être inclus dans cette révision. Les tests d'homologation doivent pouvoir inclure une vérification de ceux-ci. C'est pourquoi un accès doit y être garanti.

 

Les contrôles doivent être fiables et comparables à travers l'Europe. Tout doit être mis en place pour empêcher les constructeurs de trouver des subterfuges pour passer entre les mailles du filet. De nombreux exemples ont été cités.

 

Nous voulons également aller encore plus loin par la mise en place d'un système de contrôle de postproduction et de contrôles aléatoires tout au long du cycle de vie des véhicules. Voici notamment une recommandation pour laquelle notre groupe a plaidé. La réduction de la pollution doit être une de nos priorités. C'est pourquoi un volet important de nos recommandations a trait à la mobilité et à l'importance de diminuer le recours à la voiture individuelle. Les recommandations sont vastes et touchent à différents domaines, que ce soit la convention collective sur le télétravail, l'incitation à l'utilisation du vélo, l'utilisation pour les marchandises du train et des bateaux, ou encore la nécessité d'octroyer les moyens nécessaires à la SNCB pour qu'elle remplisse des objectifs de quantité et de qualité.

 

La nécessité d'aboutir à un budget en termes de mobilité permettant d'atteindre tous ces objectifs est indispensable, et ce à très brève échéance.

 

Revenons-en maintenant au cas précis de Volkswagen. Nos recommandations sont également nombreuses. Nous demandons clairement au gouvernement notamment de tout mettre en œuvre pour que les procédures de rappel soient correctement exécutées et que les désagréments de la remise en état du véhicule soient limités aux maximum.

 

Jusqu'à maintenant, les informations aux consommateurs lésés ont parfois fait défaut. Il est donc nécessaire qu'à l'avenir, ils soient clairement au courant des procédures, mais également du contenu précis des modifications qui seront apportées à son véhicule. Il est, en effet, de la responsabilité de Volkswagen d'informer au mieux les consommateurs lésés, mais également de leur faire une proposition suffisamment attrayante afin qu'ils ramènent leur véhicule pour qu'il soit remis en ordre.

 

Cet élément était crucial pour nous. En effet, la responsabilité n'incombe pas aux consommateurs mais bien à l'entreprise.

 

Mais Volkswagen ne semble pas être la seule marque responsable. C'est pourquoi les recommandations s'orientent également pour demander au gouvernement fédéral de poursuivre les investigations nécessaires contre tout constructeur suspecté. Le gouvernement et les parlements doivent aussi tirer des conséquences de cette ou de ces affaires et apporter des modifications législatives en la matière.

 

Nos auditions ont notamment mis en évidence la nécessité de revoir le Code de droit économique, en particulier la class action, pour qu'à l'avenir les consommateurs soient parfaitement outillés face à de telles fraudes. C'est justement dans ce domaine de la protection des consommateurs que l'on peut voir apparaître une première fois mon deuxième sentiment: un sentiment de manque d'ambition. Certes, nous avons auditionné un grand nombre de personnes et, certes, nous avons discuté de thématiques très importantes et très larges. Mais les recommandations qui en ont découlé auraient pu être un, voire deux ou trois crans plus ambitieuses.

 

Quasi l'entièreté des sujets que notre groupe a proposés pour ces recommandations s'y retrouve, ce qui est un point positif pour nous. Cependant, malheureusement et très fréquemment, la majorité a pris des précautions en utilisant des verbes comme examiner, évaluer, investiguer le potentiel … Nous aurions largement préféré des verbes prouvant une réelle prise de position et le départ d'une action et non une simple ouverture à la réflexion.

 

Cependant, cette commission était tellement importante qu'il était nécessaire d'avoir des recommandations unanimes. C'est pourquoi nous les avons soutenues, avec ce regret de manque d'ambition.

 

Premièrement, la majorité n'a pas souhaité voir apparaître une compensation pour les personnes lésées, sauf si une perte de valeur du véhicule est avérée. Mais comme D'Ieteren nous l'a précisé, actuellement ce n'est pas le cas. Notre commission a d'ailleurs demandé au gouvernement une analyse des performances des véhicules avant et après la remise en conformité pour déterminer une perte de valeur éventuelle. Oui, il y a bien la compensation fiscale au cas où elle est démontrée, et oui il y a bien la remise en état du véhicule gratuite, sans que le consommateur puisse être sanctionné. Mais il n'y a pas de compensation comme cela a été offert aux consommateurs américains. Pour nous, un consommateur américain est égal à un consommateur européen. Ou plutôt le contraire.

 

Et une Volkswagen européenne est égale à une Volkswagen des États-Unis.

 

L'ouverture au dialogue avec l'industrie automobile au niveau européen concernant une éventuelle série de mesures que le secteur pourrait prendre en guise de compensation des dépassements des normes d'émission ces dernières années a également été prévue, ce qui était nécessaire.

 

Nous aurions voulu que les consommateurs européens soient traités comme des consommateurs américains. Certes, on ne peut rien imposer directement à Volkswagen dans ce domaine. L'initiative leur est laissée. Mais si nous avions déjà pu inscrire un dialogue en la matière, cela aurait été une avancée. Nous regrettons la timidité de la majorité sur ce point. Il aurait été indispensable d'obliger Volkswagen à se mettre autour de la table pour trouver un accord concernant la compensation des consommateurs. Il n'est pas logique que les consommateurs américains soient indemnisés et non les Européens.

 

Il est clair que Volkswagen dénigre, par son attitude, le consommateur européen. La société a notamment refusé, en mars, un règlement à l'amiable avec un consommateur belge. Elle a refusé de reprendre la voiture au prix d'achat et a même refusé sa demande d'être informé de manière correcte sur le sort réservé à la voiture.

 

Devrons-nous donc en conclure que certains membres de la majorité dénigrent également le consommateur, car elle ne souhaite pas cette indemnisation? Nous ne pouvons, nous en tout cas, pas compter sur sa bonne volonté. Il ne nous reste plus qu'à compter sur la justice pour indemniser toutes ces personnes lésées. Hélas, ce n'est pas si simple. Il n'empêche que nous pouvons déposer un texte en vue de modifier le cours des choses. C'est ce que nous étudions pour l'instant et si des textes existent déjà, ils sont timides.

 

Dans le même ordre d'idées, il convient d'évaluer l'opportunité de mettre en place un monitoring de l'évolution du prix des voitures à la revente, qui a été transcrit dans nos recommandations. Encore une évaluation! En effet, comment déterminer clairement l'impact en la matière si on ne met pas en place un suivi des prix?

 

Mon deuxième regret porte sur la nécessité d'agir du point de vue fiscal pour entraîner une mobilité plus durable. À cet égard, la majorité n'a pas saisi l'opportunité. Nous aurions souhaité que la majorité prenne des responsabilités et s'engage à un réel shift fiscal. Nous avons obtenu que soit menée une politique de mobilité traduisant un réel shift modal vers la mobilité douce des transports en commun et les carburants moins polluants.

 

Je cite une demande au gouvernement d'une "écologisation" fiscale au niveau fédéral. Nous ne comprenons pas en quoi les termes de "réel shift fiscal" sont si difficiles à accepter. Nous espérons malgré tout que les éléments inscrits se traduiront par une grande avancée dans ce domaine.

 

Troisièmement, la commission a mis en évidence le mauvais fonctionnement du comité technique des véhicules à moteur. Pour rappel, la représentante de la ministre de la Mobilité y a été envoyée sans aucun mandat et a décidé seule de voter pour les dérogations aux émissions de NOx. C'est pourquoi la commission a mis en évidence la nécessité de revoir le fonctionnement de ces comités et surtout de décider une position avant qu'ils ne se réunissent. Dans ce dossier, par exemple, la représentante a rencontré le représentant des administrations régionales et n'a pas ou très peu suivi leur position. Nous regrettons donc que dans ces recommandations il n'ait pas été davantage précisé que l'avis des Régions devait peser dans la balance et que c'était une position de la Belgique que la représentante à l'Europe devait tenir et non une position du seul État fédéral.

 

Quatrièmement, c'est le thème des lanceurs d'alerte que nous sommes ravis de voir apparaître dans ces recommandations. M. de Callataÿ, que nous avons auditionné, a mis en évidence dans son exposé que certains pays étaient bien plus avancés que nous dans ce domaine et qu'il était temps de légiférer pour faciliter leur application et éviter l'infraction en termes de diffamation. Tous les moyens doivent être mis en place pour empêcher que de telles fraudes ne se reproduisent dans le secteur automobile mais également dans l'ensemble des secteurs.

 

Je terminerai en rappelant que ces recommandations sont pour la plupart adressées au gouvernement. C'est pourquoi nous avons prévu le dépôt d'ici fin 2016 d'un plan d'action suivi d'auditions annuelles des ministres compétents pour que ces recommandations ne soient pas des vœux pieux.

 

Je serai, avec mon groupe, très attentif aux avancées qui seront réalisées par ce gouvernement suite à nos recommandations.

 

Dans la foulée du débat qui vient d'avoir lieu, nous déposons un amendement complémentaire pour permettre la prise en considération des sollicitations d'indemnisation des consommateurs lésés par Volkswagen.

 

20.23  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, chers collègues, le 18 septembre 2015, les États-Unis ont accusé le groupe Volkswagen d'avoir délibérément contourné les règles en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. En effet, entre 2009 et 2015, le constructeur allemand a équipé certains modèles diesel d'un logiciel permettant de contourner les tests d'émissions. Le constructeur allemand a reconnu que 11 millions de véhicules dans le monde avaient été truqués au moyen de ce logiciel espion. En Belgique, 393 648 véhicules roulent avec un moteur manipulé.

 

Je constate – c'est une excellente chose – que de nombreuses recommandations ont été formulées dans le cadre de la commission spéciale Dieselgate. Permettez-moi d'en reprendre quelques-unes en fonction des différentes thématiques soulevées lors de cette commission.

 

Premièrement, la protection du consommateur. Comme rappelé à de nombreuses reprises, le consommateur n'est pas responsable de ce scandale. Il a été induit en erreur par le constructeur. En aucune façon, il ne doit subir les conséquences du Dieselgate. À cet égard, je salue tout particulièrement les recommandations n° 11 et n° 12 visant à mettre en place un code de bonne conduite comprenant un mécanisme de sanctions mais également exiger qu'au sein du groupe Volkswagen, les dysfonctionnements et les responsabilités soient établies.

 

Toutefois, je me pose la question de l'indemnisation des consommateurs dans ce dossier. En effet, dans la presse de ce jour, on peut lire que Volkswagen entend verser 5 000 dollars à chaque client américain ayant acquis un véhicule au moteur diesel truqué. Par conséquent, pourquoi ne pas avoir prévu le même mécanisme d'indemnisation pour les clients belges?

 

Dans le chapitre Santé publique, je m'arrête tout particulièrement sur la recommandation n° 18 du texte qui demande au gouvernement fédéral de poursuivre l'analyse des effets sur la santé publique des émissions excessives de NOx par les véhicules diesel et d'en tirer les conclusions en termes d'objectifs de santé. Si je salue la recommandation, je suggère également d'aller encore plus loin. À mon sens, une étude globale sur l'ensemble des émissions produites en Belgique par les véhicules diesel et essence pourrait être effectuée, le terme "émission excessive" faisant exclusivement référence aux émissions de NOx produites dans le cadre du scandale Dieselgate.

 

En matière d'environnement, lors de la commission réunie du 7 octobre 2015, Olivier Maingain avait déjà mis en exergue le fait que le secteur automobile n'est pas le seul secteur d'activité où les normes de contrôle échappent à la vigilance des autorités publiques. Trop souvent, les normes de contrôle sont confiées au secteur d'activité lui-même ou à des organismes indépendants directement financés par les secteurs professionnels eux-mêmes. Cela pose inévitablement la question de l'indépendance et de la fiabilité des organismes de contrôle.

 

Bien qu'une partie de la réflexion soit consacrée par les recommandations nos 28, 31 et 35, Olivier Maingain en appelle à une réflexion allant bien au-delà du contrôle des normes du seul secteur automobile. La réflexion, pour être efficace, devrait être réalisée au niveau européen mais ce n'est pas envisageable.

 

En matière de mobilité et de fiscalité, je suis un peu plus dubitative. Si les recommandations soulevées en commission doivent être saluées, force est de constater que, depuis le début de la législature, la mobilité alternative et la fiscalité environnementale n'ont pratiquement pas été absorbées par le gouvernement fédéral.

 

Dans la recommandation 51, par exemple, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre un cadre légal pour un budget de la mobilité dans lequel les voitures de société pourraient être un des choix possibles. Cette alternative devrait être neutre sur le plan budgétaire pour les travailleurs et employeurs. Aucune alternative à la voiture de société n'est vraiment prévue dans la réforme annoncée par M. Peeters, ministre de l'Emploi.

 

Selon l'OCDE, la subvention annuelle moyenne par véhicule s'élevait à 2 763 euros en Belgique. Quel mode alternatif pourra concurrencer cette subvention? Le vélo? Les transports en commun? À mon sens, la seule mesure à prendre dans le cadre de la réforme de la mobilité est la modification voire, à terme, la suppression des incitants fiscaux liés à l'utilisation des voitures de sociétés.

 

20.24  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, mes deux collègues ont souligné l'importance des travaux qui ont été réalisés. J'ai moi-même eu l'occasion, comme rapporteur, de présenter les éléments relatifs à la protection du consommateur. Je commencerai par m'adresser à vous, monsieur le ministre, puisque vous êtes là avec nous. Je suppose que vous approuvez ces éléments. Les deux dernières recommandations vous engagent, vous et le gouvernement, à déposer, d'ici la fin de l'année, un plan d'action comportant un calendrier prévisionnel clair. Dans le cadre de ce débat, j'aimerais que vous nous confirmiez brièvement que le gouvernement – un grand nombre de vos collègues sont touchés par la problématique, et nous en avons reçu certains en commission – va bien respecter cette recommandation et déposer, ici au Parlement, un plan d'action fin 2016. Le calendrier est relativement serré et nous en avons conscience. Ensuite, nous effectuerons le suivi, tous les six mois, ici en commission.

 

Pour le surplus, monsieur le président, je voudrais revenir sur la question de l'amendement avec Mme Jadin. Une possibilité simple existe: vous accompagnez l'amendement qui s'est créé ici à la tribune et vous dites que cette recommandation supplémentaire, que nous appellerons ainsi même si techniquement elle est libellée autrement, traduit dans le texte ce que vous avez dit à l'extérieur de cette assemblée et que vous avez redit ici à la tribune. À présent, l'heure de vérité est proche. Je veux parler de l'introduction, dans le texte que nous votons, de ce qui est dit à l'extérieur et à l'intérieur. Si tel est le cas, les choses sont vite réglées.

 

20.25  Kattrin Jadin (MR): Je réagis puisque vous m'interpellez directement. Monsieur Nollet, j'ai déjà eu l'occasion de dire mon étonnement, et je le réitère, quant à la différence d'indemnisation et de démarche commerciale, - puisqu'il s'agit de droit commercial -, que VW réserve à ses clientèles américaine et européenne.

 

J'ai aussi fait état des causes qui peuvent avoir amené à un tel comportement outre-Atlantique par rapport à ce qui existe sur notre continent. Je maintiens cet étonnement. Je maintiens aussi ma désolation face à cette démarche au niveau de Volkswagen, mais je ne vois pas, monsieur Nollet, en quel point cela peut engager le gouvernement.

 

Il s'agit en effet de renforcer les instruments juridiques, chose que nous avons d'ailleurs débattue longuement en commission, M. de Lamotte l'a encore rappelé tout à l'heure. L'utilité de faire l'examen de l'efficacité de la loi Vande Lanotte sur la class action est un élément essentiel en vue de ce renforcement juridique, dans un premier temps, pour permettre des démarches commerciales telles que nous les constatons avec regret aux États-Unis.

 

Je vais être très claire aussi, puisque je vois que vous avez déposé un amendement, un texte complémentaire prévoyant une recommandation. Eu égard à tout le travail que nous avons fourni tous ensemble pour aboutir à un consensus sur les recommandations, je trouverais fort triste si cela ne pouvait pas aboutir, en dépit du débat que nous avons maintenant.

 

20.26  Laurette Onkelinx (PS): Manifestement, la commission a bien travaillé. Nous le savons. Pour ce qui nous concerne, M. Daniel Senesael nous a fait régulièrement le rapport détaillé de l'avancement des travaux. Vous avez raison de dire que cela n'a pas nécessairement toujours été facile de trouver des consensus, mais ce qui est important, c'est d'avoir un consensus, de le porter et de faire les réformes nécessaires. C'est une évidence. Je regrette que vous jouiez cavalier seul par la suite. Plutôt que de défendre un travail collectif, vous vous étonnez que les consommateurs européens ne soient pas sur un pied d'égalité avec les consommateurs américains.

 

Oui, mais alors, il ne faut pas simplement s'étonner; c'est un peu simple! Collectivement, il faut apporter une réponse. Voilà pourquoi, monsieur le président, je pense qu'il faut trouver un consensus sur une soixantième recommandation. Nous sommes plusieurs à avoir déposé un amendement – et j'aimerais bien qu'il recueille un consensus – demandant au gouvernement belge d'entreprendre les démarches nécessaires pour que les consommateurs européens soient mis sur un pied d'égalité avec les acheteurs américains.

 

Soit vous êtes d'accord tout de suite, et nous le votons, soit nous le renvoyons en commission pour discuter de ses modalités. On est collectif ou on ne l'est pas! On va au bout des choses ou pas! Pour notre part, nous souhaitons cette soixantième recommandation qui, loin de l'hypocrisie d'un "étonnement", va pragmatiquement droit au but. Battons-nous pour les consommateurs européens!

 

20.27  Kattrin Jadin (MR): Madame Onkelinx, il n'y a pas d'hypocrisie. Je viens d'expliquer les raisons – et je veux bien le faire une troisième ou une quatrième fois – ce n'est pas le gouvernement qui va pouvoir déterminer la démarche commerciale de Volkswagen. C'est le rôle du droit. Ce sont les instruments juridiques sur lesquels nous nous sommes penchés en commission qui le permettront. Cela fait l'objet d'une recommandation bien précise. Si vous relisez les travaux, vous le constaterez de la même manière que moi.

 

20.28  Laurette Onkelinx (PS): Quand une entreprise veut plier bagages et risque de mettre sur les pavés des centaines de travailleurs, le gouvernement prend des contacts, et des discussions se nouent. Combien de fois n'avons-nous pas réuni autour de la table les partenaires sociaux et les représentants de l'entreprise concernée? Pourquoi Volkswagen fait-elle une différence entre Européens et Américains? Nous ne sommes pas moins importants qu'eux!

 

Le président: Chers collègues, permettez-moi de vous faire une proposition. En effet, après vous avoir écoutés, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il serait plus sage de renvoyer cet amendement en commission, même si ce faisant, le texte à l'examen sera voté avec une semaine de retard.

 

Existe-t-il un consensus à ce sujet? (Assentiment)

 

Aangezien er geen tegenstem is, zullen we dat zo uitvoeren. Ik stel voor om de discussie daarover nu te sluiten.

 

(…): (…)

 

Le président: M. Van Hees n'a pas eu la possibilité de s'exprimer.

 

20.29  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je prendrai la parole jeudi prochain.

 

Le président: Et je vous donnerai la parole en premier lieu!

 

20.30  Marco Van Hees (PTB-GO!): Quel honneur, monsieur le président!

 

De voorzitter: Dan zenden wij het amendement terug naar de commissie.

 

21 Oprichting van een bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers"

21 Institution d'une commission spéciale "fraude fiscale internationale/Panama Papers"

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 april 2016, stel ik u voor om, overeenkomstig artikel 21, derde lid, van ons Reglement, een bijzondere commissie op te richten, "internationale fiscale fraude/Panama Papers".

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 avril 2016, je vous propose d'instituer en application de l'article 21, alinéa 3, du Règlement, une commission spéciale "fraude fiscale internationale/Panama Papers".

 

Deze commissie wordt ermee belast:

- zowel de vaststellingen als de uitvoering van de 108 aanbevelingen van het parlementair onderzoeksverslag van 7 mei 2009 inzake de grote fiscale fraude-dossiers (DOC 52 34/04) te onderzoeken en dit in het licht van belangrijke dossiers zoals Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks en recent de Panama Papers;

- te evalueren wat de status, de efficiëntie en de daadkracht is van het Belgisch antifraudebeleid zowel op gerechtelijk als op fiscaal vlak en na te gaan hoe de plannen ter bestrijding van de fiscale fraude van de diverse regeringen sinds 2009 werden uitgevoerd en een actieplan te ontwikkelen om bijkomende impulsen te geven aan het antifraudebeleid;

- te onderzoeken welke bijkomende maatregelen kunnen genomen worden in de strijd tegen belastingparadijzen en offshore constructies zowel op nationaal als op Europees vlak, een diepgaand onderzoek te voeren naar het Belgisch beleid aangaande het sluiten van dubbelbelastingverdragen, een duidelijke definitie op te stellen van het concept belastingparadijs en te streven naar een gemeenschappelijke lijst ter zake op internationaal vlak (EU en OESO) met eventuele sancties voor landen die op de zwarte lijst komen te staan;

- het Belgisch luik van de Panama Papers grondig te onderzoeken en de rol na te gaan van zowel bepaalde adviseurs en andere tussenpersonen, meer specifiek de financiële instellingen, als van de toezichthoudende beroepsfederaties en de controle-instanties (FSMA en Nationale Bank van België);

- de organisatie, de functionering en de efficiëntie van de diverse staatsdiensten na te gaan die belast zijn met de strijd tegen de internationale fiscale fraude (onder meer de FOD Financiën, de FOD Justitie, de financiële secties van de parketten, de federale politie, de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID), de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking)) en in het bijzonder te onderzoeken of het personeel, de financiële en technische middelen (onder meer datamining/datamatching) en het juridisch kader waarover deze diensten beschikken voldoende adequaat zijn om de strijd te voeren tegen de internationale fiscale fraude en misbruiken inzake belastingontwijking;

- te onderzoeken zowel de impact als de mate waarin de OESO-actieplannen, onder meer BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), de voorstellen van richtlijnen op Europees vlak en de aanbevelingen van de commissie TAXE van het Europees Parlement op Belgisch niveau kunnen worden geïmplementeerd in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude en de agressieve fiscale planning;

- te onderzoeken welke maatregelen al werden genomen op het vlak van transparantie en informatie-uitwisseling op Europees en internationaal niveau en na te gaan hoe de instrumenten voor grensoverschrijdende fraudebestrijding kunnen worden versterkt.

Cette commission est chargée:

- d'examiner tant les constatations que la mise en œuvre des 108 recommandations formulées dans le rapport d'enquête parlementaire du 7 mai 2009 relatif aux grands dossiers de fraude fiscale (DOC 52 34/04), et ce, à la lumière de dossiers importants tels que les OffshoreLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks et, récemment, les Panama Papers;

- de procéder à une évaluation du statut, de l'efficacité et de la fermeté de la politique antifraude belge tant dans son aspect judiciaire que fiscal et d’évaluer la mise en œuvre des plans de lutte contre la fraude fiscale des différents gouvernements depuis 2009 et de développer un plan d’action afin de donner des impulsions supplémentaires à la politique antifraude;

- d'examiner quelles mesures supplémentaires peuvent être prises dans le cadre de la lutte contre les paradis fiscaux et les constructions offshore à l'échelon tant national qu'européen, de soumettre à un examen approfondi la politique menée par la Belgique dans le cadre de la conclusion de conventions préventives de la double imposition, de rédiger une définition claire de la notion de paradis fiscal et tendre vers une liste commune en la matière au niveau international (UE et OCDE), avec d’éventuelles sanctions pour les pays qui figureront sur la liste noire;

- d'analyser en profondeur le volet belge des Panama Papers et examiner tant le rôle de certains conseillers et autres intermédiaires et, plus particulièrement les institutions financières, que le rôle de supervision des fédérations professionnelles et institutions de régulation (FSMA, Banque Nationale de Belgique);

- d’examiner l’organisation, le fonctionnement et l'efficacité des différents services de l’État en charge de la lutte contre la fraude fiscale internationale (notamment SPF Finances, SPF Justice, sections financières des parquets, police fédérale, Office central de la lutte contre la délinquance économique et financière (OCDEFO), Cellule de Traitement des informations financières (CTIF)) et de vérifier en particulier si les moyens humains, financiers, techniques (notamment le datamining/datamatching) ainsi que le cadre juridique mis à leur disposition sont adéquats pour lutter contre la fraude fiscale internationale et les abus en matière d’évasion fiscale;

- d'examiner tant l’impact que la manière dont les plans d'action de l'OCDE (notamment le BEPS ou Base Erosion and Profit Shifting, Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices), les propositions de directives adoptées à l'échelon européen et les recommandations de la commission TAXE du Parlement européen peuvent être mis en œuvre au niveau belge dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive;

- d'examiner quelles mesures ont déjà été prises sur le plan de la transparence et de l'échange d'informations aux niveaux européen et international et de vérifier la manière dont les instruments de lutte transfrontalière contre la fraude peuvent être renforcés.

 

De bijzondere commissie bestaat uit 17 effectieve leden, en in afwijking van artikel 22, eerste lid, van het Reglement, één enkele plaatsvervanger per politieke fractie die zitting heeft in de commissie. De overige politieke fracties kunnen elk een lid aanwijzen dat zal deelnemen, zonder stemrecht, aan de werkzaamheden van de bijzondere commissie.

La commission spéciale est composée de 17 membres effectifs, et en dérogation de l'article 22, alinéa 1er, du Règlement, d'un seul membre suppléant par groupe politique représenté au sein de la commission. Les autres groupes politiques peuvent chacun désigner un membre qui participera, sans droit de vote, aux travaux de la commission spéciale.

 

De bijzondere commissie zal, indien zij dat nodig acht, personen kunnen horen en documenten kunnen opvragen. Zij zal een beroep kunnen doen op experts. De commissievergaderingen zijn in principe openbaar. De commissie bepaalt zelf alle andere regels met betrekking tot haar werking waarin deze tekst niet voorziet, en zal er daarbij over waken dat die in overeenstemming zijn met het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

La commission spéciale entend les personnes et demande les documents qu'elle juge nécessaire. Elle pourra faire appel à des experts. Les réunions de cette commission sont en principe publiques. Cette commission fixe toutes les règles de fonctionnement qui ne sont pas prévues dans le présent texte, sans porter atteinte au Règlement de la Chambre des Représentants.

 

De Conferentie van voorzitters stelt eveneens voor dat, wanneer deze bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers" zou botsen op de grenzen die de bevoegdheden van een bijzondere commissie stellen, de Kamer een parlementaire onderzoekscommissie opricht.

La Conférence des présidents propose également que si les limites des compétences d'une commission spéciale entravent la mission de la commission spéciale "fraude fiscale internationale/Panama Papers", la Chambre procède à l'institution d'une commission d'enquête parlementaire.

 

De bijzondere commissie zal haar werkzaamheden aanvangen in de week van 25 april 2016 en ze uiterlijk beëindigen op het einde van het kalenderjaar 2016.

La commission spéciale entamera ses travaux dans la semaine du 25 avril 2016 et les finira pour la fin de l'année civile 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

22 Samenstelling bijzondere commissie

22 Composition commission spéciale

 

Ik stel u voor de bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers" samen te stellen.

Je vous propose de procéder à la composition de la commission spéciale "fraude fiscale internationale/Panama Papers".

 

De bijzondere commissie bestaat uit 17 effectieve leden die de Kamer van volksvertegenwoordigers aanwijst onder haar leden, volgens de regel van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties.

La commission se compose de 17 membres effectifs que la Chambre des représentants désigne parmi ses membres conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques.

 

Er wordt een plaatsvervanger benoemd per politieke fractie.

Il est nommé un membre suppléant par groupe politique.

 

De overige politieke fracties kunnen elk één lid aanwijzen dat, zonder stemrecht, aan de werkzaamheden van de bijzondere commissie deelneemt.

Les autres groupes politiques reconnus peuvent chacun désigner un membre qui participera, sans droit de vote, aux travaux de la commission spéciale.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling van deze commissie de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition de cette commission est la suivante:

- N-VA: 4

- PS: 3

- MR: 3

- CD&V: 2

- Open Vld: 2

- sp.a: 1

- Ecolo-Groen: 1

- cdH: 1

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie.

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui composeront cette commission.

 

N-VA

vaste leden / effectifs:

- Peter Dedecker

- Robert Van de Velde

- Johan Klaps

- Brecht Vermeulen

plaatsvervanger / suppléant:

Sophie De Wit

PS

vaste leden / effectifs:

- Ahmed Laaouej

- Stéphane Crusnière

- Eric Massin

plaatsvervanger / suppléant:

Frédéric Daerden

MR

vaste leden / effectifs:

- Vincent Scourneau

- Benoît Piedboeuf

- Gautier Calomne

plaatsvervanger / suppléant:

Benoît Friart

CD&V

vaste leden / effectifs:

- Eric Van Rompuy

- Roel Deseyn

plaatsvervanger / suppléant:

Griet Smaers

Open Vld

vaste leden / effectifs:

- Luk Van Biesen

- Katja Gabriëls

plaatsvervanger / suppléant:

Ine Somers

sp.a

vast lid / effectif:

Peter Vanvelthoven

plaatsvervanger / suppléant:

Dirk Van der Maelen

Ecolo-Groen

vast lid / effectif:

Georges Gilkinet

plaatsvervanger / suppléant:

Kristof Calvo

cdH

vast lid / effectif:

Benoît Dispa

plaatsvervanger / suppléant:

Christian Brotcorne

Leden zonder stemrecht / Membres sans droit de vote:

- Jan Penris (VB)

- Olivier Maingain (DéFI)

- Marco Van Hees (PTB-GO!)

- Aldo Carcaci (PP)

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

De commissie zal in de Europazaal bijeenkomen, meteen na de plenaire vergadering.

 

Chers collègues, je dois vous annoncer que le gouvernement avait demandé l'urgence pour un projet de loi organisant le financement de mesures de fin de carrière pour les membres de la police locale (1751/1). Cette demande d'urgence a été retirée.

 

23 Inoverwegingneming van voorstellen

23 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik die als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 april 2016, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de dames Nathalie Muylle en Els Van Hoof tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat de maximumfactuur betreft voor patiënten opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (nr. 1777/1).

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

- het wetsvoorstel van mevrouw Sonja Becq tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden (nr. 1778/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel van de heer Servais Verherstraeten en mevrouw Leen Dierick tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en tot invoering van het Centraal Register Solvabiliteit (nr. 1779/1).

Verzonden naar de commissie voor Handels- en Economisch Recht

- het wetsvoorstel van mevrouw Els Van Hoof tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra wat de verplichte registratie van zonnecentra betreft (nr. 1780/1).

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 avril 2016, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de Mmes Nathalie Muylle et Els Van Hoof modifiant la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le maximum à facturer pour les patients admis dans un hôpital psychiatrique (n° 1777/1).

Renvoi à la commission des Affaires sociales

- la proposition de loi de Mme Sonja Becq modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit de l'enfant à une éducation non violente et l'interdiction de toutes formes de violences à son égard (n° 1778/1).

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi de M. Servais Verherstraeten en mevrouw Leen Dierick modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites et introduisant le Registre Central de la Solvabilité (n° 1779/1).

Renvoi à la commission de Droit commercial et économique

- la proposition de loi de Mme Els Van Hoof modifiant, en ce qui concerne l'enregistrement obligatoire des bancs solaires, l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage (n° 1780/1).

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u eveneens voor in overweging te nemen:

- het voorstel van de heren Georges Gilkinet, Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet en mevrouw Meyrem Almaci tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee wordt belast de aanbevelingen inzake de strijd tegen de grote fiscale fraude bij de tijd te brengen, gelet op de grote fraudedossiers die aan het licht zijn gebracht, met name de Panama Papers (nr. 1781/1).

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

- het wetsvoorstel van mevrouw Fabienne Winckel, de heer Jean-Marc Delizée, mevrouw Karine Lalieux en de heer Paul-Olivier Delannois betreffende geplande veroudering (nr. 1783/1).

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de MM. Georges Gilkinet, Kristof Calvo et Jean-Marc Nollet et Mme Meyrem Almaci visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'actualiser les recommandations en matière de lutte contre la grande fraude fiscale, à la lumière des grands dossiers de fraude mis au jour et notamment des "Panama Papers" (n° 1781/1).

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

- la proposition de loi de Mme Fabienne Winckel, M. Jean-Marc Delizée, Mme Karine Lalieux et M. Paul-Olivier Delannois relative à l'obsolescence programmée (n° 1783/1).

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

24 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Marcel Cheron sur "la vétusté des bâtiments des institutions culturelles fédérales" (n° 117)

24 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Marcel Cheron over "de bouwvalligheid van de gebouwen van de federale culturele instellingen" (nr. 117)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 12 avril 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Begroting van 12 april 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 117/1):

 une motion de recommandation a été déposée par MM. Marcel Cheron et Gilles Vanden Burre;

 une motion pure et simple a été déposée par MM. Gautier Calomne, Peter Dedecker et Eric Van Rompuy.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 117/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Marcel Cheron en Gilles Vanden Burre;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Gautier Calomne, Peter Dedecker en Eric Van Rompuy.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

77

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

25 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de Mme Muriel Gerkens sur "les clauses européennes relatives à l'agriculture biologique" (n° 119)

25 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens over "de Europese voorschriften in verband met biologische landbouw" (nr. 119)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture du 13 avril 2016

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van 13 april 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 119/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Muriel Gerkens;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Caroline Cassart-Mailleux et Kattrin Jadin et par M. Benoît Friart.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 119/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Muriel Gerkens;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Caroline Cassart-Mailleux en Kattrin Jadin en door de heer Benoît Friart.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

25.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voudrais attirer à nouveau l'attention du ministre et des collègues sur le fait que, pour l'instant, se discute au niveau européen le sort de l'agriculture biologique et du label agriculture biologique, visant une contamination, une présence de produits non autorisés la plus faible possible, voire nulle.

 

Monsieur le ministre, en commission, vous nous avez dit défendre une agriculture biologique pure, avec retrait du label pour ceux présentant des produits contaminés. À cet égard, vous m'avez répondu en commission que vous alliez d'abord prendre connaissance de la motion avant de me répondre. Je stipule dans la motion que, en cas de contamination d'une production d'agriculture biologique, il ne revient pas à l'agriculteur biologique d'assumer seul les coûts et les frais de la disqualification de sa production. Il appartient au producteur de l'agriculture non biologique (usant de pesticides et autres), responsable de la contamination, d'assumer et de participer aux frais.

 

C'est une responsabilisation de type pollueur-payeur que la Belgique doit défendre au sein du Conseil des ministres européen, puisque c'est là que la décision sera prise.

 

25.02  Benoît Friart (MR): Monsieur le président, je voudrais préciser, puisque j'étais en commission à ce moment, que M. le ministre avait répondu avec beaucoup de clarté et de détails aux interrogations de Mme Gerkens concernant la position défendue par la Belgique au niveau européen dans ce dossier. Mais, en juin 2015, la présidence lettonne avait préconisé une plus grande autonomie des États membres et aussi une plus grande souplesse des contrôles. Le ministre s'y était opposé et avait prôné une harmonisation entre tous les États membres afin que tous les produits portant le label bio répondent aux mêmes critères. Il avait aussi demandé un renforcement du niveau d'exigence pour mieux protéger le consommateur.

 

Malheureusement, une majorité qualifiée d'États membres s'était ralliée à la proposition du ministre et de la présidence lettonne. C'est ainsi que le ministre avait indiqué dans sa réponse qu'il déposerait au mois de juin une nouvelle proposition, puisqu'il y aura un nouveau Conseil des ministres au mois de juin. Dans votre réplique en commission vous aviez remercié le ministre pour sa réponse très ferme en faveur de l'agriculture biologique.

 

Vous avez tout de même maintenu votre motion et nous nous en étonnons. C'est pour cette raison que nous déposons aujourd'hui une motion pure et simple. J'invite mes collègues à voter pour cette motion pure et simple.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

78

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

26 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Emir Kir sur "l'examen périodique universel de la Belgique auprès du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies au cours de la 24ième session en janvier 2016" (n° 123)

26 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Emir Kir over "de universele periodieke doorlichting van België door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, tijdens de 24ste zitting van januari 2016" (nr. 123)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 13 avril 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 13 april 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 123/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Emir Kir;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Koen Metsu.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 123/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Emir Kir;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Koen Metsu.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

78

Oui

Nee

56

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

27 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Stéphane Crusnière sur "le retour des contrôles aux frontières intérieures et la mise à mal de Schengen par le Gouvernement" (n° 125)

27 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Stéphane Crusnière over "het opnieuw instellen van controles aan de Europese binnengrenzen en het feit dat de regering de Schengenregeling op losse schroeven zet" (nr. 125)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 13 avril 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 13 april 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 125/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Nawal Ben Hamou et par MM. Stéphane Crusnière et Emir Kir;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Koen Metsu.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 125/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Nawal Ben Hamou en door de heren Stéphane Crusnière en Emir Kir;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Koen Metsu.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

27.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, j'ai en effet interpellé le premier ministre sur le retour des contrôles aux frontières intérieures de notre pays, contrôles aux frontières avec la France. La manière dont cela s'est fait est déplorable, sans aucun respect des règles européennes et surtout sans concertation avec la France. On a même frôlé un incident diplomatique.

 

Pour mon groupe, il s'agit là d'une atteinte inacceptable à l'espace Schengen qui constitue, quoique certains en pensent, un fondement inaliénable du projet européen. Ces mesures viennent d'être levées. On peut s'en réjouir mais notre inquiétude pour l'avenir reste grande. Voilà le pourquoi du dépôt de ces motions.

 

Oui, nous plaidons pour un renforcement des frontières extérieures de Schengen mais, pour ce faire, il faut aussi une réponse solidaire européenne, tant pour faire face à la crise des réfugiés et à leur relocalisation obligatoire, que pour leur apporter un accueil digne et respectant le droit humanitaire.

 

Nous saluons d'ailleurs la proposition de la Commission européenne de créer un corps européen de gardes-frontières. Dans la motion, nous demandions aussi au gouvernement de plaider au sein du Conseil afin que l'Union européenne continue l'action de sauvetage en Méditerranée. On a vu, ces derniers jours, que c'était encore bien d'actualité. Nous demandions également de plaider au sein du Conseil afin d'accélérer la relocalisation des réfugiés et de sanctionner les États membres qui freinent la politique européenne de relocalisation, telle qu'avalisée par le Conseil.

 

Nous demandions également d'amplifier l'action humanitaire belge au Liban, en Jordanie et en Turquie, dans les camps de réfugiés. Nous demandions de plaider au sein du Conseil afin de créer des voies légales d'asile et de migration permettant aux migrants d'atteindre l'Europe sans mettre leur vie en péril. Pour terminer, nous demandions de plaider au sein du Conseil afin de déterminer une nouvelle et vraie politique européenne commune et solidaire de migration.

 

Le président: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

79

Oui

Nee

56

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

28 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Laurette Onkelinx sur "la situation sanitaire dramatique en Grèce" (n° 128)

28 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Laurette Onkelinx over "de dramatische toestand van de gezondheidszorg in Griekenland" (nr. 128)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 13 avril 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 13 april 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 128/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Laurette Onkelinx;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Richard Miller.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 128/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Laurette Onkelinx;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Richard Miller.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

78

Oui

Nee

55

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

134

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Mme Gerkens a voté contre.

 

29 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Michel de Lamotte sur "la non-conformité des centrales de Doel 1 et 2 aux nouvelles normes sismiques internationales" (n° 130)

29 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Michel de Lamotte over "het feit dat de kerncentrales Doel 1 en 2 niet voldoen aan de nieuwe internationale seismologische veiligheidsnormen" (nr. 130)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 13 avril 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 13 april 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 130/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Michel de Lamotte;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Koen Metsu.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 130/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Michel de Lamotte;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Koen Metsu.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

79

Oui

Nee

56

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

30 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over "het gebrek aan persvrijheid in Turkije" (nr. 131)

30 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de Mme Barbara Pas sur "l'absence de liberté de la presse en Turquie" (n° 131)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 13 april 2016.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Relations extérieures du 13 avril 2016.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 131/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Rita Bellens en Els Van Hoof en door de heer Richard Miller.

Deux motions ont été déposées (MOT nr. 131/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Rita Bellens et Els Van Hoof et par M. Richard Miller.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

30.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het is niet de eerste keer dat ik een interpellatie heb gehouden over het gebrek aan persvrijheid in Turkije, maar de situatie verslechtert daar zo snel dat ik een nieuwe poging doe om meer daadkracht te vragen van de regering dan de passieve permanente staat van bezorgdheid, waarin men zich nu al zowat een tiental jaren wentelt. De incidenten worden steeds gruwelijker. Bij de krant Zaman werden de redactielokalen met waterkanonnen en traangas leeggemaakt, om van een kritische krant een pro-Erdogankrant te maken. Van een andere oppositiekrant werden twee journalisten in de gevangenis gestoken en zij riskeren nu levenslange straffen. Levenslang betekent daar overigens net iets meer dan het gemiddelde van vijftien jaar in ons land.

 

Ondertussen heeft de censuur van Erdogan niet alleen gevolgen in Turkije zelf, maar ook in de rest van Europa. In de voorbije week konden we heel de discussie volgen omtrent Böhmermann in Duitsland, een komiek die dankzij Erdogan niet alleen reeds zijn optredens en uitzendingen in Duitsland heeft geschrapt, maar daar nu ook al ondergedoken leeft.

 

Vandaag kon ik zelfs vernemen dat het Turkse consulaat in Rotterdam de Turkse organisaties in Nederland mailt en aanschrijft om hen op te roepen om beledigingen aan het adres van Erdogan te melden. Met andere woorden, er wordt een soort meldpunt voor beledigingen aan Erdogan opgericht in Nederland. De staatsinmenging, die ondertussen normaal is geworden in Turkije, wordt nu ook de norm in Europa.

 

Collega’s, ik vraag u voor een keer niet kruiperig te zijn voor Erdogan. Het sluiten van schunnige deals met de man is één ding, maar als u het echt meent met het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid, de waarden en normen die u zo hoog in het vaandel draagt, dan moet u dat scherp veroordelen. Dat is wat ik vraag in mijn motie.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

86

Oui

Nee

45

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

133

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Mme Schepmans a voté pour.

 

31 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, opgemaakt te Brussel op 18 februari 2014 (1646/1)

31 Projet de loi portant assentiment à la Convention de coopération entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, faite à Bruxelles le 18 février 2014 (1646/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

122

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1646/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1646/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

32 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat (nieuw opschrift) (598/4)

32 Proposition de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat (nouvel intitulé) (598/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (598/5)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale. (598/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

33 Projet de loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan (1638/4)

33 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman (1638/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1638/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1638/5)

 

34 Goedkeuring van de agenda

34 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 28 april 2016.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 28 avril 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

Si possible, nous terminerons l'examen du rapport de la commission Dieselgate.

 

Chers collègues, l'installation de la commission spéciale "Panama Papers" sera faite par le premier vice-président de la Chambre – que je remercie – dans la salle 2.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 28 april 2016 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 28 avril 2016 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.32 uur.

La séance est levée à 19.32 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 107 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 107 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

077

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

057

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

078

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

057

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

078

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

056

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

079

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

056

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

078

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

055

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

079

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

056

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

086

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

045

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Caprasse Véronique, Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui         

122

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

124

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Bonte Hans, De Coninck Monica, Geerts David, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Top Alain, Van Hees Marco, Vanheste Ann

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

135

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen