Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 10 oktober 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 10 octobre 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke, uittredend voorzitter.

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par M. Siegfried Bracke, président sortant.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Jan Jambon, Alexander De Croo, Didier Reynders, Koen Geens, Maggie De Block, Daniel Bacquelaine, Johan Van Overtveldt, Marie Christine Marghem, Steven Vandeput, Sophie Wilmès, François Bellot, Denis Ducarme, Pieter De Crem, Theo Francken, Philippe De Backer, Zuhal Demir.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Roel Deseyn, Renate Hufkens, Vanessa Matz, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Stefaan Vercamer, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Dirk Van der Maelen, OESO / OCDE;

Philippe Blanchart, Raad van Europa / Conseil de l’Europe.

 

01 Opening van de gewone zitting 2017-2018

01 Ouverture de la session ordinaire 2017-2018

 

Dames en heren, waarde collega's, de Kamer komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 44 van de Grondwet.

Mesdames, messieurs, chers collègues, la Chambre se réunit aujourd'hui de plein droit, en vertu de l'article 44 de la Constitution.

 

Ik verklaar de zitting 2017-2018 voor geopend.

Je déclare ouverte la session 2017-2018.

 

02 Benoeming van het Vast Bureau

02 Nomination du Bureau définitif

 

Aan de orde is de benoeming van het vast Bureau.

L'ordre du jour appelle la nomination du Bureau définitif.

 

1. Het Bureau bestaat uit:

- de voorzitter;

- de drie ondervoorzitters;

- de Bureauleden.

 

2. Het Bureau wordt aangevuld met:

 a) de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

 b) de voorzitters van de politieke fracties;

 c) een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen in nr. 1 bedoeld lid van het Bureau heeft.

 

1. Le Bureau est composé comme suit:

- du président;

- de trois vice-présidents;

- de membres du Bureau.

 

2. Le Bureau est complété par:

 a) les anciens présidents, membres de la Chambre;

 b) les présidents des groupes politiques;

 c) un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre du Bureau visé au n° 1.

 

De voorzitter wordt verkozen overeenkomstig artikel 157 van het Reglement.

Le président est nommé conformément à l'article 157 du Règlement.

 

De Kamer benoemt de ondervoorzitters en bureauleden overeenkomstig artikel 158, nr. 1, eerste zin, op voorstel van de politieke fracties. Het voorzitterschap wordt meegerekend in de toewijzing van deze functies volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Bovendien worden zoveel leden benoemd als nodig is opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

Les vice-présidents et membres du Bureau sont nommés par la Chambre conformément à l'article 158, n° 1, première phrase, et sur proposition des groupes politiques, étant entendu que la présidence est prise en compte pour l'attribution de ces fonctions selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques et qu'il est procédé à autant de nominations qu'il est nécessaire pour que chaque groupe politique d'au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau.

 

Benoeming van de voorzitter

Nomination du président

 

De enige verkiezing waartoe moet worden overgegaan is die van de voorzitter van de Kamer.

La seule nomination à laquelle il convient de procéder est celle du président de la Chambre.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

02.01  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de uittredende voorzitter, ik stel de heer Siegfried Bracke voor als voorzitter van de Kamer.

 

De voorzitter: Aangezien er slechts één kandidaat wordt voorgedragen wordt er geen stemming gehouden. Bijgevolg is de heer Siegfried Bracke verkozen tot voorzitter van de Kamer.

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a pas lieu à scrutin. En conséquence, M. Siegfried Bracke est élu en qualité de président de la Chambre.

 

Collega’s, ik dank u voor het vertrouwen.

 

Benoeming van de ondervoorzitters en van de bureauleden

Nomination des vice-présidents et des membres du Bureau

 

Aan de orde is de benoeming van de drie ondervoorzitters en de bureauleden.

Il y a lieu de nommer les trois vice-présidents et les membres du Bureau.

 

Overeenkomstig de artikelen 3, 1, en 158, 1, van ons Reglement benoemen wij in volgende volgorde 1 PS, 1 MR, 1 CD&V, 1 N-VA, 1 Open Vld, 1 sp.a en 1 Ecolo-Groen.

Conformément aux articles 3, 1, et 158, 1, de notre Règlement, nous devons nommer dans l'ordre 1 PS, 1 MR, 1 CD&V, 1 N-VA, 1 Open Vld, 1 sp.a et 1 Ecolo-Groen.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

02.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je propose M. André Frédéric.

 

Le président: Merci, monsieur Laaouej.

 

Je proclame M. André Frédéric vice-président de la Chambre.

 

La parole est à M. Clarinval.

 

02.03  David Clarinval (MR): Nous proposons Mme Françoise Schepmans, monsieur le président.

 

Le président: Je déclare Mme Françoise Schepmans vice-présidente de la Chambre.

 

02.04  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik stel mevrouw Sonja Becq voor.

 

De voorzitter: Mevrouw Sonja Becq is ondervoorzitter van de Kamer.

 

Voor de aanwijzing van de leden van het Bureau van de Kamer, geef ik het woord aan de heer De Roover.

 

02.05  Peter De Roover (N-VA): Ik stel mevrouw Inez De Coninck voor.

 

De voorzitter: Mevrouw Inez De Coninck is lid van het Bureau.

 

Ik geef het woord aan de heer Dewael.

 

02.06  Patrick Dewael (Open Vld): Ik stel de heer Dirk Van Mechelen voor, mijnheer de voorzitter.

 

De voorzitter: De heer Dirk Van Mechelen is lid van het Bureau van de Kamer.

 

Ik geef het woord aan mevrouw Kitir.

 

02.07  Meryame Kitir (sp.a): Wij stellen mevrouw Karin Temmerman voor.

 

De voorzitter: Mevrouw Karin Temmerman is lid van het Bureau van de Kamer.

 

Je donne la parole à M. Nollet.

 

02.08  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, c'est à l'unanimité que nous avons désigné M. Van Hecke pour notre groupe.

 

De voorzitter: Mijnheer Stefaan Van Hecke is lid van het Bureau van de Kamer.

 

Font également partie du Bureau:

- les anciens présidents, membres de la Chambre;

- les présidents des groupes politiques:

M. Peter De Roover, président du groupe N-VA;

M. Ahmed Laaouej, président du groupe PS;

M. David Clarinval, président du groupe MR;

M. Servais Verherstraeten, président du groupe CD&V;

M. Patrick Dewael, président du groupe Open Vld;

Mme Meryame Kitir, présidente du groupe sp.a;

M. Jean-Marc Nollet, président du groupe Ecolo-Groen;

Mme Catherine Fonck, présidente du groupe cdH;

- un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre au Bureau.

Je donne la parole à la présidente du groupe cdH qui n'a pas de membre au Bureau nommé par la Chambre pour la désignation d'un membre associé.

 

Maken eveneens deel uit van het Bureau:

- de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

- de voorzitters van de politieke fracties:

de heer Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-fractie;

de heer Ahmed Laaouej, voorzitter van de PS-fractie;

de heer David Clarinval, voorzitter van de MR-fractie;

de heer Servais Verherstraeten, voorzitter van de CD&V-fractie;

de heer Patrick Dewael, voorzitter van de Open Vld-fractie;

mevrouw Meryame Kitir, voorzitster van de sp.a-fractie;

de heer Jean-Marc Nollet, voorzitter van de Ecolo-Groen-fractie;

mevrouw Catherine Fonck, voorzitster van de cdH-fractie;

- een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen Bureaulid heeft.

Ik geef het woord aan de voorzitster van de cdH-fractie, die geen lid heeft in het Bureau benoemd door de Kamer, voor de aanwijzing van een toegevoegd lid.

 

02.09  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, nous proposons M. Francis Delpérée.

 

Le président: Je proclame M. Francis Delpérée membre associé du Bureau.

 

03 Wettig- en voltalligverklaring van de Kamer

03 Constitution de la Chambre

 

De Kamer is voor wettig en voltallig verklaard.

Daarvan zal worden kennisgegeven aan de Koning, aan de Senaat en aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen.

 

La Chambre est constituée.

Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux parlements de Communauté et de Région.

 

Die Kammer ist zusammengestellt.

Seine Majestät der König, der Senat sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

 

04 Verklaring van de regering

04 Déclaration du gouvernement

 

Aan de orde is de verklaring van de regering.

L’ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement.

 

Het woord is aan de eerste minister.

La parole est au premier ministre.

 

04.01 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, dames en heren volks­vertegenwoor­digers, de wereld is in volle transformatie. Het aantal crisissen is fel toegenomen. De conflicten die ons omringen, stellen onze samenleving op de proef. Ze zorgen voor een gevoel van angst en twijfel over de toekomst en toch boekt de wereld al 30 jaar ook positieve resultaten. De armoede­graad daalt volgens de Wereldbank van 44 % naar 10 %. Het aantal ongeschoolde kinderen is in 15 jaar tijd met de helft gedaald. Een persoon op twee heeft toegang tot het internet.

 

In deze multipolaire wereld zijn twee houdingen mogelijk: ofwel op zichzelf terugplooien en de confrontatie zoeken, ofwel openheid en samenwerking. Zonder de minste twijfel kiezen wij voor openheid en samenwerking. Wij geloven sterk in multilateralisme. Wij blijven ervan overtuigd dat de dialoog ook het beste antwoord is op crisissen, maar dialoog vraagt tijd en zorgt soms voor frustraties. Voor dialoog is vooral moed en overtuiging vereist: de moed om te onderhandelen, de moed om toe te geven zonder op te geven en om te overtuigen zonder te overwinnen.

 

Convaincre sans vaincre.

 

Veiligheid moet centraal staan in onze actie. Ons engagement binnen de NAVO blijft de hoeksteen van onze veiligheid en de Europese pijler ervan moet worden versterkt en een Europese defensie moet realiteit worden.

 

Wij hebben in deze legislatuur beslist om de besparingen bij Defensie stop te zetten. De militaire programmawet voorziet in meer dan negen miljard euro investeringen om de solidariteit en de loyauteit van ons land te garanderen. Deze beslissing is ook een erkenning voor de inzet van onze militairen. Meer dan 500 soldaten nemen momenteel deel aan missies, ver van hun gezinnen, in Irak, Afghanistan, Mali, Jordanië, Litouwen en Estland. Laten wij hen, en ook de mannen en vrouwen die elke dag instaan voor onze veiligheid op straat, onze dank betuigen. (Applaus op alle banken)

 

Dames en heren, Europa vertegenwoordigt een gedachte en een droom, verankerd in waarden als wederzijds respect, vrede en vrijheid. Wij vieren dit jaar de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome. Na de generatie van de stichters Robert Schuman en Paul-Henri Spaak kwam die van de bouwers, met Helmut Kohl en François Mitterand. Deze generaties hebben gekozen voor verzoening en vrede. Vandaag is onze verantwoordelijkheid tegenover de komende generatie enorm. Wij moeten het Europees project een nieuwe elan geven, de droom verankeren in de realiteit, Europa vooral efficiënter maken en nauwer aansluiten bij de verwachtingen van onze burgers.

 

De brexit brengt onzekerheden met zich. Wij zijn de vierde handelspartner van Groot-Brittannië en dus moeten wij onze economische belangen vrijwaren.

 

Hier wil ik een boodschap van optimisme uitdragen. Wij moeten van een Europa van crisissen naar een Europa van oplossingen gaan, van een Europa dat ondergaat naar een Europa dat onderneemt. Daarom moeten wij dringend werk maken van de verdieping van de economische en monetaire unie, een sociale pijler, een nieuwe industriële en digitale strategie, of nog een hervorming van ons migratiebeleid. Ik wil ons land alleszins in de cockpit plaatsen van de Europese Unie.

 

Dames en heren, openheid naar de wereld is voor ons van strategisch beleid. Deze openheid is essentieel voor onze handel, onze jobs en onze sociale bescherming. Het kapitalisme wereldwijd, zorgt niet automatisch voor herverdeling en rijkdom. Net daarom zijn handelsakkoorden onmisbaar om een ethisch, sociaal en ecologisch kader te bepalen. Geen regulering die het initiatief verstikt, maar wel regels om de handel vrij te maken en consumenten en werknemers te beschermen.

 

Le CETA est maintenant entré en vigueur de manière provisoire, après un dialogue intense avec les entités fédérées, et nous nous en réjouissons.

 

Mesdames et messieurs, l'Espagne, un pays membre de l'Union européenne, est confrontée à une crise institutionnelle sérieuse. La Cour constitutionnelle espagnole a invalidé le référendum. Nous lançons un appel vibrant pour que s'ouvre d'urgence un espace de dialogue politique entre les protagonistes. Nous lançons un appel à la désescalade, en faveur d'une solution pacifique, négociée, conforme à l'État de droit, à l'ordre national et à l'ordre international. (Applaudissements sur les bancs de la majorité)

 

Monsieur le président, chers collègues, notre devoir est de faire progresser le pays, les familles et les entreprises. Depuis trois ans, nous réformons pour faire grandir la confiance et engranger des résultats perceptibles. Nous sommes à mi-parcours. Tentons de dresser un bilan objectif, sans complaisance, et avec le plus possible de clairvoyance. Aujourd'hui, 4,8 millions de personnes ont un emploi. C'est un chiffre particulièrement élevé. Après une stagnation pendant cinq ans, enfin, le taux d'emploi repart à la hausse. Il est passé de 67,2 % à 67,7 %.

 

Depuis 2007, jamais la croissance des entreprises n'a été aussi forte. Pour une faillite, dix nouvelles entreprises ont été créées. La croissance des investissements privés a progressé de 1,2 % en 2016 à 4,6 % en 2017. Le nombre d'indépendants dépasse aujourd'hui le million. Il y a plus de 1 000 nouveaux indépendants supplémentaires à titre principal chaque mois. L'inflation est mieux maîtrisée et la croissance progresse au-delà des prévisions antérieures. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Nous avons choisi, il y a trois ans, de nous concentrer sur les réformes économiques et sociales. Votre assemblée a voté plus 400 réformes législatives, qui avaient toutes un point commun, obsessionnel: comment réussir à stimuler davantage l'emploi, à mieux garantir la solidarité et à mieux défendre notre sécurité et nos libertés?

 

Je refuse de me voiler la face. Je mesure aussi, comme chacune et chacun d'entre vous, que notre pays compte des fragilités. Le taux d'emplois vacants a doublé en sept ans. Nous sommes en dessous de la moyenne des pays OCDE pour la production des énergies renouvelables. Nous le voyons encore aujourd'hui: malgré des efforts, les attentes en termes de mobilité ne sont pas satisfaites. Les particules fines causent des milliers de décès chaque année en Europe et en Belgique. Bien sûr, le risque de pauvreté est encore beaucoup trop élevé. Chaque année, nous payons 9 milliards d'euros pour les seules charges d'intérêt de la dette.

 

Ces constats, mesdames et messieurs, doivent nous amener à être modestes, mais ils doivent aussi être des encouragements à agir et à développer une vision tangible et cohérente pour l'avenir.

 

Je voudrais profiter de cette tribune pour vous inviter à nous rassembler autour de trois chantiers: la prospérité, la cohésion sociale et les libertés. Je veux aussi vous inviter à nous mobiliser pour une ambition pour l'avenir, à investir dans l'avenir.

 

Mesdames et messieurs, le premier chantier, bien sûr, est celui de la prospérité. Stimuler l'emploi, c'est améliorer notre compétitivité. Selon la Banque Nationale, nous avons résorbé, en deux ans, notre handicap salarial accumulé depuis 1996. La réforme substantielle de la loi de 1996, votée en début d'année, permet de consolider durablement cet acquis pour la compétitivité. Je veux être concret: en deux ans, cela représente un gain de + 3,2 % de compétitivité. Pour une PME moyenne de neuf salariés, cela représente environ 17 000 euros supplémentaires sur une année. Ce sont des moyens additionnels pour investir, développer l'emploi, favoriser la croissance.

 

Stimuler l'emploi est un gage d'émancipation. La baisse des cotisations patronales de 33 à 25 % est un signal fort. En 2016, nous avons adopté la mesure "zéro cotisation" pour booster la création d'emplois. Un an plus tard, il y a des résultats: près de 17 000 indépendants ont décidé de franchir le pas d'une première embauche. Nos décisions peuvent stimuler l'emploi, et nous le démontrons.

 

Nous avons choisi aussi de rendre le marché de l'emploi plus moderne et plus agile, grâce aux flexi-jobs dans l'horeca: 28 000 travailleurs qui prestent déjà un 4/5e temps sont mieux rémunérés s'ils choisissent de travailler davantage. Nous allons plus loin. Nous avons décidé d'élargir les flexi-jobs au commerce de détail et aux pensionnés. Avec nous, le travail est mieux rémunéré. (Applaudissements sur les bancs de la majorité)

 

Mesdames, messieurs, personne ici ne peut contester les résultats en termes de création d'emplois. Banque Nationale, Bureau du Plan, Institut des comptes nationaux, FMI, OCDE, tous confirment l'ampleur des progrès réalisés: 130 000 jobs en trois ans.

 

Certains affirment qu'il s'agit d'emplois précaires. C'est faux! L'emploi partiel n'a pas augmenté. Selon l'ONSS, ce sont très majoritairement des emplois à temps plein et dans le secteur privé qui ont amené ce résultat. Entre fin 2015 et fin 2016, le nombre d'emplois à temps plein a augmenté de 60 000 unités. Par ailleurs, les flexi-jobs n'ont pas d'effet sur ces chiffres. En effet, ils ne sont pas comptés comme de nouveaux emplois. Jobs! Jobs! Jobs! C'est une réalité jour après jour! (Applaudissements sur les bancs de la majorité)

 

Nous voulons prolonger et intensifier cette dynamique. C'est la raison pour laquelle nous voulons ancrer le marché du travail dans le XXIe siècle. Et nous savons qu'au-delà de la rémunération, le développement des compétences et la liberté d'organisation du travail sont essentiels. Nous encourageons la formation permanente. Trois employeurs sur quatre ont prévu un budget de formation pour leurs travailleurs.

 

La réforme des heures supplémentaires, du travail partiel, du travail de nuit ou du travail du dimanche sont autant de décisions majeures qui ont un impact dynamique sur l'emploi.

 

Enfin, la mise en place du statut étudiant-entrepreneur montre la confiance et l'espoir que nous plaçons dans nos jeunes.

 

Nous choisissons aussi de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, dans l'intérêt des familles comme des entreprises. Nous voulons, par exemple, favoriser le télétravail. Nous savons qu'avec 10 % de véhicules en moins, les embouteillages seraient réduits de 40 %.

 

Dames en heren, niet alles is opgelost.

 

De sociale dumping doet duizenden banen verloren gaan, vooral in de bouw- en de transportsector. Daarom hebben wij de regels voor de overheidsopdrachten hervormd.

 

Naast de algemene lastenverlaging zullen wij in de bouwsector de arbeidskosten tegen 2020 met 600 miljoen euro verminderen. Op Europees niveau strijden wij voor een hervorming van de detacheringrichtlijn. Onze ambitie is om tot een Europese beslissing te komen voor het einde van dit jaar.

 

De afschaffing van de proefperiode bleek in de praktijk een rem op aanwervingen. De sociale partners zijn er niet in geslaagd hierover een akkoord te sluiten, dus heeft de regering de beslissing genomen.

 

Welvaart betekent de koopkracht beter ondersteunen en dit via meer nettoloon voor de werknemer en minder lasten voor de werkgever.

 

De werkloosheidsval is een probleem dat al jaren aansleept. Het verschil tussen de werkloosheids­uitkering en de laagste lonen was te klein. Daarom hebben wij beslist om het nettoloon te verhogen, zodat mensen ook meer verdienen als zij werken.

 

Wij voeren de taxshift volledig uit en deze is vooral gericht op de lage en middelhoge lonen. Concreet betekent dit dat, vertrekkend van een brutoloon van 1 500 euro per maand, het nettoloon is gestegen met 83 euro netto per maand via de taxshift, met 28 euro netto per maand via de IPA en met 15 euro per maand via het indexerings­mechanisme. Dat is dus een verhoging van 126 euro netto per maand of iets meer dan 1 500 euro netto per jaar.

 

Sur un salaire moyen de 3 400 euros bruts par mois, le salaire net augmente de 1 902 euros par an, l'équivalent d'un treizième mois pour les bas et les moyens salaires! C'est de la justice sociale!

 

Dat is echte rechtvaardigheid! (Applaus op de banken van de meerderheid)

 

Wij willen meer doen.

 

Wij zorgen ervoor dat iemand tot 500 euro netto kan bijverdienen. Meer specifiek gaat het over vrijwilligerswerk en diensten van privépersonen aan privépersonen. Wanneer een onderneming winst maakt, zullen werknemers in de winst kunnen delen. Ook dat is rechtvaardigheid.

 

Fiscale rechtvaardigheid is een uitdaging waarmee elke regering in Europa wordt geconfronteerd. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de lasten evenwichtig worden verdeeld? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, zonder de jobmotor en de economie in gevaar te brengen? Dat is een permanente oefening. De voorbije jaren hebben wij ons beleid altijd op deze ambitie afgestemd. Sinds de start van de regering hebben wij de kaaimantaks ingevoerd en strenger gemaakt. Wij hebben de taks op beurs­verrichtingen versterkt en de roerende voorheffing verhoogd. Nu voeren wij een taks op effecten­rekeningen in van 0,15 % voor wie een kapitaal heeft dat het bedrag van 500 000 euro overschrijdt. In de strijd tegen fiscale fraude hebben wij alle maatregelen uit het verleden bevestigd en strenger gemaakt. Het resultaat is een opbrengst van 255 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit genoteerd!

 

Het blijft onze prioriteit om de druk op werk te verminderen. Sinds het begin van de legislatuur hebben wij de fiscale en parafiscale druk op arbeid met 5,9 miljard euro verminderd. Met ons beleid loont werken. (Applaus op de banken van de meerderheid)

 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, er wordt veel over gepraat maar weinig landen doen het, met name: zoveel mogelijk investeerders aantrekken en jobcreatie voeden.

 

De hervorming van de vennootschapsbelasting stond niet in het regeerakkoord maar wij wilden ook deze kans niet laten liggen. De vereenvou­diging van ons systeem is ambitieus en moedig en zal nieuwe ondernemingen aantrekken. Wij hebben onze hervormingen specifiek toegespitst op de kmo’s zodat zij onze economie een boost kunnen geven. Het verlaagd tarief voor kmo’s zal vanaf volgend jaar naar 20 % gaan. Voor de andere bedrijven zal het nominale tarief dalen tot 25 % in 2020. Het gaat om een budgettair neutrale hervorming en de investeringsaftrek gaat tijdelijk van 8 % naar 20 % voor kmo’s en zelfstandigen. De fiscale consolidatie zal worden ingevoerd vanaf 2020. Wij willen het spaargeld en de investeringen in de reële economie activeren. De taxshelter wordt uitgebreid tot groeibedrijven en een nieuwe vrijstellingsdrempel wordt ingevoerd voor de dividenden.

 

Dames en heren, het Planbureau voorziet 200 000 extra jobs tegen 2020. Deze evolutie zal de werkloosheidsgraad op het laagste niveau sinds 40 jaar brengen. De mismatch tussen meer dan 120 000 openstaande vacatures en vele tienduizenden werkzoekenden is de volgende uitdaging. Wij reiken de Gewesten de hand om onze inspanningen te bundelen, vooral op het vlak van opleiding en jobcreatie.

 

Het openbaar ambt moet flexibeler, productiever en aantrekkelijker worden. Samen met de vakbonden hebben wij beslist om constructief overleg te plegen over het statuut. Het is de bedoeling om voor het einde van het jaar al keuzes te maken.

 

Mesdames et messieurs, le deuxième chantier est celui de la cohésion sociale.

 

Le financement des solidarités est sous pression. La hausse de l'espérance de vie et son impact pour l'avenir des pensions ou des soins de santé sont des défis majeurs pour notre génération. Nous sommes bien sûr convaincus que la création d'emplois est la meilleure clé, la plus durable, pour financer les solidarités. Depuis 2014, le coût du chômage a baissé de 1,5 milliard d'euros. C'est autant de ressources que nous pouvons affecter aux pensions, à la santé ou à la relance économique.

 

Une meilleure maîtrise de la hausse des dépenses est nécessaire, et nous refusons la spirale vicieuse qui, à terme, menacerait gravement les solidarités. Notre conviction est que la principale menace qui pèse sur la sécurité sociale serait de ne rien faire.

 

En 2014, les dépenses de santé s'élevaient à 22 milliards; en 2018, les dépenses autorisées seront de l'ordre de 25 milliards, soit une augmentation de 3 milliards en quatre ans.

 

Une personne sur trois fait face, à un moment dans sa vie, à des problèmes psychologiques. Certains restent parfois de nombreuses années sans recevoir les soins nécessaires. En conséquence, nous avons décidé de rembourser partiellement les consultations chez un psychologue clinicien.

 

La réintégration des travailleurs en incapacité de travail sera facilitée et encouragée. Nous voulons, dans ce cadre, davantage responsabiliser les différents acteurs.

 

Nous voulons aussi optimaliser le financement des hôpitaux. Grâce à l'organisation en réseau, nous pourrons mieux aménager les soins en fonction des besoins réels. Les moyens doivent être déployés là où c'est nécessaire et nous tiendrons compte des critères objectifs fondés scientifiquement pour réaliser la programmation de l'offre des soins hospitaliers.

 

De plus, nous voulons favoriser l'accessibilité aux soins, encourager l'utilisation des médicaments les moins chers et le meilleur accès aux thérapies innovantes pour combattre l'hépatite C, le cancer ou le VIH.

 

Mesdames et messieurs, le système des soins de santé dans notre pays est l'un des meilleurs au monde. Selon un index récent, il se positionne à la quatrième place en Europe. C'est le meilleur résultat depuis le lancement, en 2005, de cet index. Ces résultats, nous les devons, d'abord et avant tout, à des femmes et à des hommes qui accompagnent les patients au quotidien dans les moments les plus heureux comme dans des moments particulièrement pénibles.

 

Je tiens à saluer leur dévouement à chaque étape de la vie. Nous souhaitons revaloriser leurs conditions de travail. C'est pourquoi nous avons libéré les moyens nécessaires dans le cadre de la négociation avec le secteur non marchand.

 

Mesdames et messieurs, l'attribution des numéros INAMI constitue, depuis de très nombreuses années, un sujet sensible et complexe. Nous proposons une solution durable pour la planification de l'offre médicale. Bien sûr, les arbitrages sont difficiles, mais cette année tous les étudiants qui ont terminé leurs études ont reçu un numéro INAMI. Pour l'avenir, nous avons suggéré un système structurel, qui sera débattu très prochainement en commission.

 

Mesdames et messieurs, en 2016, le coût annuel du paiement des pensions de retraite s'élevait à 42,6 milliards d'euros. Les dépenses à cet effet ont été multipliées par quatre depuis 1985. Les réformes en ce domaine ne visent pas seulement à garantir la viabilité financière du système. Nous voulons aussi – c'est une question de cohérence – un mécanisme plus juste et transparent. Les objectifs sont au nombre de deux: l'harmonisation progressive des différents régimes et un lien plus étroit entre le travail et le montant de la pension.

 

Comme d'autres avant nous, nous avons modifié l'âge légal du départ à la retraite, avec un effet en 2025 et 2030. Afin de maîtriser le coût du vieillissement, nous avons pris nos responsabilités en relevant progressivement l'âge moyen pour sortir du marché du travail. Les pensionnés qui le souhaitent peuvent désormais poursuivre une activité après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ou après avoir effectué quarante-cinq ans de carrière, sans limitation de revenu. Les périodes de travail doivent être mieux valorisées que les périodes d'inactivité.

 

Par ailleurs, nous avons décidé de lancer une concertation avec les Régions, afin de stimuler le retour à l'emploi des chômeurs plus âgés.

 

Nous avons aussi pris des mesures pour renforcer le pouvoir d'achat des retraités. Elles concernent une augmentation significative des pensions minimales. C'est un gain de pouvoir d'achat pouvant atteindre un bonus de 89 euros par mois pour les salariés. En outre, 70 % des bénéficiaires de ce régime sont des femmes.

 

Pour les travailleurs indépendants, l'augmentation s'élève à 151 euros par mois. Enfin, leur pension minimale est désormais alignée sur celle des travailleurs salariés.

 

Dès janvier 2018, les pensions minimums pour une carrière complète seront à nouveau augmentées et, désormais, tous les travailleurs peuvent racheter leurs années d'études afin d'accroître leur pension future. Non seulement nous voulons consolider le premier pilier mais nous voulons aussi généraliser l'accès au deuxième pilier à l'ensemble des travailleurs. Cela concerne plus de 500 000 travailleurs. Nous voulons par là mettre fin à une discrimination.

 

Nous voulons aussi poursuivre, bien sûr, le travail complexe afin de définir des critères objectifs de pénibilité.

 

Mesdames et messieurs, l'avenir des pensions est un enjeu sérieux. Notre stratégie est cohérente: nous encourageons les carrières plus longues, nous renforçons le lien avec le travail, nous améliorons les pensions minimums. Pour l'avenir des pensions, nous entendons aussi assumer pleinement notre devoir.

 

Monsieur le président, chers collègues, les conditions de travail évoluent, avec de nouvelles opportunités, pour mieux conjuguer vie professionnelle et vie familiale, mais aussi, reconnaissons-le, avec de nouvelles contraintes, par exemple la connexion permanente ou la compétition accrue. Nous voulons prendre à bras-le-corps l'amélioration du bien-être au travail et la prévention des burn out.

 

La lutte contre la pauvreté doit tous nous mobiliser. L'accord de gouvernement fixe l'objectif d'atteindre progressivement les seuils de pauvreté au niveau européen. Le revenu d'intégration sociale a été augmenté à cinq reprises depuis la mise en place de ce gouvernement. Le précédent gouvernement a certes fait des efforts – l'augmentation était de 62 euros pour une famille à charge – mais nous faisons presque deux fois mieux avec 100 euros en plus pour une famille à charge. L'augmentation est de 75 euros par mois pour un isolé et de 50 euros pour un cohabitant. Nous allons poursuivre la revalorisation des allocations de protection sociale: un montant supplémentaire et cumulé de 590 millions a été libéré à cet effet.

 

Le budget des CPAS a été revalorisé à trois reprises pour un montant total de 92 millions d'euros.

 

Enfin, n'oublions pas les familles monoparentales, par exemple au travers de déductions fiscales pour les frais de garde d'enfants.

 

Nous allons aussi – j'en suis très fier! – progressivement implémenter la reconnaissance automatique de droits sociaux. C'est une avancée majeure pour ceux qui en ont réellement besoin.

 

Par ailleurs, nous voulons renforcer les efforts pour mieux soutenir les sans-abri. Nous avons été choqués par les graves dérives dans ce domaine. Les conclusions de l'audit fédéral sur le Samusocial seront totalement mises en œuvre.

 

De derde werf betreft de effectieve vrijheden.

 

De veiligheid van onze burgers is onze eerste opdracht. Het terrorisme heeft ons land in het hart getroffen. Wij hebben dan ook een reeks preventieve en repressieve maatregelen genomen om de dreiging tegen te gaan. Kijk naar het Kanaalplan of naar de duur van de administratieve aanhouding. Ook op dat vlak zijn de resultaten voelbaar. Sinds 2015 zijn 295 mensen veroor­deeld voor terroristische misdrijven.

 

Zowel het Parlement als de regering heeft veel geleerd van de slachtoffers van de aanslagen. Wij blijven hen op de voet volgen. Onze diensten hebben goed werk geleverd, maar in de individuele opvolging van elk slachtoffer zijn wij soms te kort geschoten, dat moeten wij erkennen. Geen enkele compensatie kan het verlies van levens goedmaken, maar de solidariteitswet voor de slachtoffers moet velen vooruithelpen. Wij volgen ook aandachtig de voorstellen van de onderzoekscommissie.

 

Wij hebben een plan goedgekeurd, zodat de politie zich op haar essentiële taken kan richten. Er zijn meer dan 1 000 voltijdse federale agenten bijgekomen, onder meer om de grenscontrole te versterken en het Kanaalplan uit te voeren. Wij werden ook geconfronteerd met nieuwe vormen van criminaliteit op het internet en in de digitale wereld. Die aanvallen en hackings vormen een nieuwe bedreiging. Daarom versterken wij maand na maand ook de cybersecurity.

 

Dames en heren, in het regeerakkoord wordt absolute voorrang gegeven aan de modernisering van Justitie. Sindsdien is een enorme stap gezet: 113 wetteksten zijn goedgekeurd. Wij hebben het erfrecht aangepast en de digitalisering van Justitie versneld. De gerechtelijke procedures zijn vereen­voudigd en de strafuitvoering is evenwichtiger gemaakt. De resultaten laten zich voelen. De gerechtelijke achterstand begint eindelijk te verkleinen. Wij willen dat justitie voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij aan een rechtsbijstandsverzekering. Er zijn ook diverse maatregelen uitgevoerd rond de strafuitvoering, de beveiligingsperiode en de vermindering van de overbevolking in de gevangenissen. Op Justitie is de regering aan een inhaalbeweging bezig. Kijk naar de hervorming van het strafrecht en de modernisering van het economisch recht. Wij blijven daarin ook hervormen en investeren.

 

Dames en heren, wij voeren een menselijk maar krachtdadig migratiebeleid.

 

Sinds het begin van de migratiecrisis hebben wij meer dan 35 000 vluchtelingen beschermd. Het aantal uitgereikte humanitaire visa is op drie jaar tijd veracht­voudigd. Die cijfers zetten België in de top tien van de Europese landen. Wij komen onze interna­tionale verplichtingen na. Wij hebben daarin geen lessen te krijgen. Op twee jaar tijd zal België 1 100 mensen hebben hervestigd en 1 500 mensen hebben herplaatst vanuit Italië en Griekenland. België blijft dus een land dat vluchtelingen opvangt. Maar misbruik wordt niet langer getolereerd. Vorig jaar werden bijna 1 600 illegale criminelen teruggestuurd. Dat aantal is op twee jaar tijd meer dan verdubbeld. Wij zijn solidair en ook rechtvaardig.

 

Monsieur le président, mesdames et messieurs, mes très chers collègues, nous avons une ambition qui transcende ces trois chantiers stratégiques de la prospérité, de la cohésion sociale et des libertés: investir. Investir pour préparer l'avenir. Des projets nécessitent que nous déployions notre énergie à moyen et à long terme.

 

Mettre nos finances en ordre est un effort permanent. En trois ans, la dette est passée de 106,7 % à 104,3 % du PIB. Pour l'entité 1, entre 2014 et fin 2018, le déficit structurel s'améliorera en passant de -2,2 à -0,68 % du PIB. Cela correspond à plus de 14 milliards d'euros de mesures structurelles d'assainissement.

 

Cependant, nous avons fait un choix clair. Nous n'allons pas sacrifier la relance économique sur l'autel de l'assainissement budgétaire, parce que notre conviction est que l'assainissement le plus durable, le plus stable, le plus solide, est la relance économique et la création d'emplois. Nous voulons gérer les finances publiques en bon père de famille. Nous allons, avec des experts, analyser les participations de l'État et adopter une gestion plus dynamique de l'actif. Dans ce cadre, des critères stratégiques, économiques et sociaux seront pris en compte.

 

Concernant ARCO, dans le cadre de l'IPO de Belfius, nous mettons en œuvre un règlement visant le dédommagement des personnes physiques coopératrices. Des contacts avec la Commission européenne sont en cours sur ce sujet.

 

Mesdames et messieurs, le pacte d'investisse­ments, c'est maintenant. Avec ce pacte, nous voulons transcender les logiques partisanes et les échéances électorales. Nous souhaitons mobiliser 60 milliards d'euros pour stimuler les investissements publics et privés. Dès 2018, nous lancerons des projets concrets pour soutenir mieux la transition énergétique, pour favoriser l'agenda digital ou encore pour dynamiser la mobilité. Nous nous réjouissons que certains partis de l'opposition aient exprimé leur soutien critique pour ce pacte. Nous serons activement à l'écoute.

 

Les Régions aussi ont un rôle central à jouer. Avec les ministres-présidents, nous entendons bien accélérer le travail dans ce cadre.

 

Mesdames et messieurs, le réchauffement climatique ne fait plus l'ombre d'un doute. Les dérèglements naturels entraînent des drames humains, suscitent des conflits, accentuent aussi des pressions migratoires. Il y a urgence. Plus que jamais, l'Accord de Paris doit être confirmé et mis en œuvre. Notre pays doit assumer loyalement sa part dans ce cadre et la conclusion des accords sur le burden sharing vont dans le bon sens.

 

Nous devons aller plus loin. Nous devons conclure le pacte énergétique afin de garantir une transition énergétique qui allie sécurité d'approvi­sionnement, innovation et un cadre financier prévisible.

 

Dans le même esprit, le développement d'une mobilité durable, plus efficace est nécessaire. Il est urgent d'obtenir la clarté sur l'état des infrastructures et les conditions de leur entretien. Chacun, bien sûr, a sa responsabilité.

 

Le Pacte d'investissement stratégique doit être le catalyseur pour une ambition décuplée en faveur de la mobilité partout dans le pays. C'est une question de qualité de vie, de compétitivité mais aussi de crédibilité. Je convoquerai très prochainement un comité de concertation exceptionnel sur la mobilité. Le Plan d'investissements pluriannuel pour le rail sera d'ailleurs présenté aux Régions le 20 novembre 2017. Ce plan doit rendre possibles des cofinancements régionaux. Les accès au port d'Anvers et à l'aéroport de Charleroi notamment devront être améliorés. La priorité, c'est le service aux navetteurs, sécurité, propreté et ponctualité. Le temps des gares somptuaires est révolu. (Applaudissements sur les bancs de la majorité)

 

Mesdames et messieurs, nous n'acceptons plus que des étudiants ou des travailleurs soient pris en otage en cas de grève et nous allons concrétiser notre engagement pour le service minimum. (Applaudissements nourris sur les bancs de la majorité)

 

La technologie offre les outils du futur pour faciliter la mobilité, une mobilité plus verte, plus partagée, plus connectée. C'est le sens du projet smart mobility avec des acteurs publics et privés.

 

La révolution digitale est en marche. Elle transforme l'ensemble de la société. Digital Belgium est un moteur de croissance et sera soutenu. À l'avenir, nous le savons, neuf jobs sur dix nécessiteront des compétences numériques et c'est dans cette optique que le Digital Skills Fund et BeCentral ont été mis en place.

 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, voor de werven hanteren wij een duidelijke werkmethode: eerst luisteren, dan beslissen. De sociale partners en de regering moeten altijd inzetten op dialoog om de welvaart duurzaam te verzekeren, maar als het overleg met de sociale partners geen resultaat boekt, dan is het aan de regering om knopen door te hakken.

 

Ons democratisch debat is vaak diepgaand en boeiend, maar evengoed karikaturaal en kwetsend. Verwijten ad hominem zijn het nieuwe normaal geworden. De vergelijkingen die al te vaak gemaakt worden met nazisme of genocide, zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder om onze debatten waardig te houden. Wij kunnen natuurlijk verschillen van mening, maar laten wij vooral verder kijken dan beledi­gingen, leugens of desinformatie.

 

Dames en heren, ik wil iedereen die vandaag is gaan werken, bedanken. Een vakbond heeft vandaag beslist om te staken. Is de staking van vandaag relevant? Staken ze voor meer koop­kracht en meer jobs? Waarom staken ze? Staken ze gewoon om de regering aan te vallen? De mensen die vandaag niet kunnen gaan werken, hebben daar geen boodschap aan. Wij blijven inzetten op het sociaal overleg, maar wij zullen altijd het recht op werken blijven verdedigen.

 

Beste collega’s, er zijn meer jobs. Er is meer veiligheid en meer solidariteit. Wij hebben echter nog veel werk voor de boeg. Ik besef dat de verwachtingen van de burgers hooggespannen zijn. Onze hervormingen en de voordelen ervan moeten wij aan iedereen duidelijk maken.

 

Wij staan voor ons vierde beleidsjaar, een scharniermoment. Volgend jaar zijn er verkie­zingen, maar wij hebben nog 18 maanden vóór het einde van deze legislatuur. Mijn overtuiging is duidelijk: de mensen verwachten van ons maar een ding, namelijk: besturen, besturen en nog eens besturen. Wij zullen blijven besturen tot de laatste dag, tot de laatste minuut. De hervormings­motor mag niet stilvallen. Daarom zullen wij verder blijven inzetten op de versterking van ons sociaal model, zonder fata morgana’s, en met realisaties.

 

Mesdames et messieurs, ces derniers mois, les comportements de quelques-uns ont gravement abîmé la confiance dans nos processus démocratiques. Nous avons le devoir, majorité et opposition, de reconquérir la raison et le cœur de nos concitoyens, au service de la démocratie et de l'État de droit. Nous devons garder la tête froide. La démocratie est une œuvre imparfaite, en voie perpétuelle d'achèvement. Elle constitue aussi le rempart le plus solide pour les libertés et le respect mutuel. La démocratie est – et l'Histoire l'a toujours montré – le terreau le plus fertile pour la prospérité et l'amélioration des conditions de vie.

 

L'évolution mondiale ouvre, bien sûr, des chantiers gigantesques: réussir la transition technologique, vaincre le terrorisme, relever le défi du changement climatique ou encore celui des migrations. Mais notre responsabilité, majorité et opposition, est d'appréhender ces changements et de les transformer en opportunités pour renforcer une dynamique de progrès mieux partagé.

 

Toutes et tous ici, nous ressentons bien l'inquiétude et les doutes de nombreux concitoyens pour l'avenir. Il serait tellement simple de ne rien changer, de ne pas bouger, de s'arc-bouter sur le statu quo. Nous refusons cette résignation, synonyme, à nos yeux, de régression. Nous défendons une démocratie de résultats, pas une démocratie de slogans: réformer pour plus d'emplois, plus de protection sociale, plus de bien-être, plus de libertés. Nous allons amplifier nos efforts et continuer à agir en multipliant nos forces.

 

C'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs les parlementaires, d'accorder votre confiance au gouvernement.

 

Daarom vraag ik u, dames en heren parlements­leden, de regering uw vertrouwen te geven.

 

Ik dank u.

 

(Lang applaus op de banken van de meerderheid)

 

05 Motie van vertrouwen (15.12 uur)

05 Motion de confiance (15.12 heures)

 

De voorzitter: Collega's, de eerste minister heeft mij een motie van vertrouwen overhandigd. Zij luidt als volgt: "De regering vraagt het vertrouwen van de Kamer". We mogen er ten vroegste volgende donderdag om 15.12 uur over stemmen

Chers collègues, le premier ministre vient de me remettre une motion de confiance libellée comme suit: "Le gouvernement demande la confiance de la Chambre". Nous ne pouvons voter sur cette motion qu'au plus tôt jeudi prochain à 15.12 heures.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 11 octobre 2017 à 10.00 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 11 oktober 2017 om 10.00 uur.

 

La séance est levée à 15.13 heures.

De vergadering wordt gesloten om 15.13 uur.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.