Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 29 maart 2018

 

Avond

 

______

 

 

du

 

Jeudi 29 mars 2018

 

Soir

 

______

 

 

De vergadering wordt geopend om 20.47 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 20.47 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Koen Geens, Johan Van Overtveldt, François Bellot.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Elio Di Rupo, Karine Lalieux, ambtsplicht / devoirs de mandat;

Philippe Blanchart, Jacques Chabot, Maya Detiège, Vanessa Matz, Evita Willaert, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Katja Gabriëls, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Karin Temmerman, familieaangelegenheden / raisons familiales.

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

01 Wetsontwerp op de politie van de spoorwegen (2869/1-7)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen wat betreft de administratieve geldboetes (1578/1)

01 Projet de loi sur la police des chemins de fer (2869/1-7)

- Proposition de loi modifiant la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer en ce qui concerne les amendes administratives (1578/1)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Inez De Coninck, Wouter Raskin.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Marcel Cheron, rapporteur, is veront­schuldigd en verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

01.01  Inez De Coninck (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, eindelijk bespreken wij het wetsontwerp op de spoorweg­politie, inzake de administratieve geldboetes.

 

Onze spoorwegen kampen al jaren met problemen op het vlak van de handhaving van allerlei inbreuken. Denk maar aan het zwartrijden door reizigers, het niet-naleven van allerlei vervoersvoorwaarden, het onnodig gebruiken van de noodrem enzovoort. Bijvoorbeeld door het zwartrijden loopt de NMBS veel inkomsten mis, maar het tast ook het rechtvaardigheidsgevoel aan van reizigers die wel correct een ticket kopen. Zwartrijden is veruit de meest gepleegde inbreuk maar er zijn nog andere storende inbreuken die voor problemen zorgen. Denken wij maar aan personen die allerlei vervoersvoorwaarden niet naleven of die inbreuken plegen die het comfort, of zelfs de veiligheid, van andere reizigers schaden.

 

De vervolging van dergelijke inbreuken volgt vaak pas lange tijd na de feiten. Dit ondergraaft natuurlijk het recidiveontradend effect van de straf. Sommige veelplegers stapelen tientallen inbreuken op. Het huidig systeem van bestraffing schrikt hen niet of amper af. In een minderheid van de gevallen resulteert de procedure in een effectieve vervolging. De immense omvang van het aantal inbreuken betekent een enorme belasting voor de rechtbanken.

 

De algemene conclusie, waarover trouwens een consensus bestond in de commissie, is dat de bestraffing sneller, beter en eenvoudiger moet. Dat wordt mogelijk dankzij dit wetsontwerp.

 

Het idee om administratieve boetes in te voeren ter bestrijding van kleine vergrijpen in het openbare vervoer is al ettelijke jaren oud. Onze collega's in het Vlaams Parlement beslisten in 2004 al om administratieve boetes in te voeren voor De Lijn. Ook bij de MIVB en de TEC zijn dergelijke principes al jaren van toepassing.

 

Het idee om dit ook bij de NMBS in te voeren, circuleert reeds verschillende jaren achter de schermen van de spoorgroep. Door deze administratieve sancties in te voeren, geeft men de spoorwegen immers het middel om korter op de bal te spelen. Het was een belangrijk uitgangspunt van het ontwerp om korter op de bal te kunnen spelen.

 

Deze materie kende een eerste behandeling in het Parlement naar aanleiding van het wetsvoorstel van mijzelf en collega Raskin, dat administratieve boetes wilde invoeren in het spoorwezen. Wij baseerden ons toen op de sancties die bij De Lijn van toepassing zijn, alsook op de gemeentelijke administratieve sancties die in Vlaanderen hun nut al enkele jaren bewijzen.

 

Los van deze administratieve sancties op zich, is uit die oefening ook gebleken dat het nuttig zou zijn om de hele wet op de politie der spoorwegen grondig te herzien, aangezien de basistekst van deze nog steeds geldende wet dateert uit 1891, een tijdperk waarin zowel het spoorwezen als de ordehandhaving er heel anders uitzagen dan vandaag. Daarom hebben wij dan ook, na de indiening van ons eigen N-VA-wetsvoorstel, het initiatief van de minister van Mobiliteit, de heer Bellot, afgewacht. Hij beloofde meteen werk te maken van een bredere modernisering van de ordehandhaving in en rondom de stations en treinen en de wet van 1891 grondig te actualiseren.

 

Het resultaat is het voorliggend wetsontwerp. Er zullen administratieve boetes kunnen worden ingevoerd voor een selectie van overtredingen in treinen en stations. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in drie categorieën van misdrijven, namelijk zware misdrijven die nog steeds strafrechtelijk zullen vervolgd worden, misdrijven die administratief kunnen worden vervolgd en misdrijven die gemengd bestraft kunnen worden.

 

De noodzaak blijft om te zorgen voor een sterkere handhaving van de veiligheid in en rondom de stations. Dat is het uitgangspunt van dit wetsontwerp.

 

Tijdens de bespreking in de commissie hebben wij geleerd dat er jaarlijks maar liefst 363 000 onregelmatigheden worden vastgesteld. Daarvan zijn er zo'n 125 000 zwaar genoeg om voor de rechter te brengen, maar dat gebeurt slechts in 4 000 gevallen. De meerderheid van de over­treders gaat momenteel dus vrijuit. Dat creëert een gevoel van straffeloosheid. Het voorliggend systeem van administratieve boetes moet dat probleem de wereld uit helpen door snel en effectief in te grijpen.

 

Wij hebben dit ontwerp uitgebreid behandeld in de commissie voor de Infrastructuur. Het is besproken in twee lezingen, waarbij de tweede lezing zelfs langer heeft geduurd dan de eerste. Tijdens deze lezingen hebben wij ook diverse amendementen van verschillende partijen goed­gekeurd. Zo hebben wij de voorziene beroeps­termijn bij amendement verlengd. Er kwam ook een aanpassing van de onbebouwbare afstand tot de sporen. Voorts werd de omvang van de sancties bij amendement gewijzigd. Er was ook een amendement voor de plaatsing van wind­molens langsheen de spoorlijnen.

 

Om al deze redenen zal mijn fractie dit wets­ontwerp voluit goedkeuren.

 

01.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais d'abord, même si ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, féliciter le ministre pour le redémarrage du chantier du RER qui a commencé hier. J'en suis particulièrement ravi et lui aussi, je le sais.

 

Nous nous apprêtons ce jour à voter un texte important sur la police des chemins de fer. Porté par notre ministre de la Mobilité, François Bellot, le texte vise à introduire le principe des amendes administratives dans l'arsenal des sanctions de comportements contraires aux obligations en matière d'utilisation du train mais aussi à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire.

 

Vous devez savoir, chers collègues, qu'à l'heure actuelle, la poursuite des irrégularités qui sont visées par le projet implique systématiquement une procédure lourde, longue, coûteuse et j'ajoute largement inefficace. À titre d'exemple et comme explicité dans l'exposé des motifs du présent projet, chaque année, après une première phase amiable interne, la SNCB confie en moyenne 180 000 irrégularités pour recouvrement amiable au judiciaire à ses prestataires externes, ce qui représente pour elle un coût d'environ 2 750 000 euros. C'est évidemment beaucoup trop. C'est la raison pour laquelle la mise en œuvre d'un mécanisme d'amendes admini­stratives est fondamentale.

 

D'abord, l'amende répond directement à l'infraction commise et évite le sentiment d'impunité de l'auteur des faits. Ensuite, nous économiserons de l'argent inutilement dépensé. J'imagine que personne, dans l'hémicycle, ne peut considérer qu'on peut dépenser inutilement de l'argent. Je ne vise personne.

 

Ceci est, dans le cadre de la SNCB et d'Infrabel, particulièrement important pour l'économie de moyens.

 

Enfin, le mécanisme permettra, ce qui me semble au moins aussi important, de désengorger le parquet et les services de police. Ce projet de loi vient donc à point nommé dans un contexte où notre gouvernement se doit d'être une force de proposition, pragmatique et efficace, comme nous le sommes depuis trois ans et demi.

 

Je ne rentrerai pas dans le détail technique des différentes infractions visées. Je pense toutefois que ce projet de loi permettra de lutter contre des comportements inappropriés à l'intérieur des trains et à proximité de ceux-ci. Je souligne également que le recours à la sanction administrative sera appliqué contre les intrusions sur les voies, qui sont à l'origine de trop nombreux retards. Je me félicite donc de ce projet qui a d'ailleurs réuni une large majorité au sein de notre commission.

 

En synthèse, mes amis, le temps sera plus bref entre le méfait et la sanction, ce qui me semble essentiel. Deuxièmement, il n'y aura plus d'impunité. L'impunité encourage de nouvelles incivilités. Son absence évite des incivilités ultérieures. Troisièmement, disons-le platement: cela rapportera davantage d'argent pour réparer les incivilités déjà commises.

 

01.03  Laurent Devin (PS): Monsieur le président, monsieur le quasiment premier ministre, vous êtes à sa place et vous l'invitez à donner le coup d'envoi du redémarrage du RER. Comme M. Flahaux m'y invite, je m'associe à lui pour vous féliciter de la reprise des travaux qui sont arrêtés depuis de bien trop nombreuses années et cela en raison du manque d'investissement dans le rail.

 

M. Flahaux m'a également invité à souligner (et c'est vrai) qu'il ne faut pas dépenser d'argent inutilement. Et là, au-dessus de nos têtes – monsieur Miller, vous me voyez venir –, ce n'est pas un ange qui passe mais quelque chose qui se termine par un souci, un avion de chasse! J'en resterai là et je vois que même le ministre en sourit. Mais M. Flahaux étant un collègue de très bonne compagnie, je ne voulais pas le laisser seul avec son enthousiasme.

 

Monsieur le président, monsieur le quasiment premier ministre, chers collègues, le projet sur les amendes administratives dans le secteur ferroviaire peut être résumé en un seul mot: Dommage! Dommage car le gouvernement avait l'opportunité d'apporter une réponse efficace et équilibrée à l'impunité des comportements dangereux ou incivils dans les gares, les trains et sur les voies. Dommage, car le gouvernement n'avait qu'à reprendre l'équilibre qui existe déjà pour les communes ou les transports régionaux. Un équilibre qui fait la balance entre les droits des justiciables et la nécessité de faire respecter les règles communes de vie en société.

 

Je m'en étais ouvert en aparté auprès de vous, monsieur le ministre, en vous disant que le sel du texte était vraiment appétissant mais qu'il manquait quelque chose par rapport à nos mineurs et à la vie privée. Je m'en étais ouvert auprès de vous et, malheureusement, nous n'avons pas pu vous convaincre au cours des travaux parlementaires. Ce n'est pas faute d'avoir apporté des amendements et des propositions, avec mes collègues M. Geerts du sp.a et Mme Poncelet du cdH. Mais voilà! Nous n'avons pas eu la force de conviction nécessaire.

 

Je ne reviendrai pas sur le choix inédit de permettre aux agents constatateurs d'accéder au Registre national. Tant le Conseil d'État que l'Autorité de protection des données (ancienne­ment Commission de la protection de la vie privée) se sont émus d'une telle largesse inédite qui pose des questions en termes de protection de la vie privée.

 

Par contre, permettez-moi de revenir sur le sort réservé aux mineurs par le projet de loi. C'est une illustration parfaite de l'absence d'équilibre à laquelle je faisais allusion. Alors que les sanctions administratives des communes et celles, par exemple, de la STIB, imposent une médiation pour les infractions commises par les mineurs, le gouvernement a choisi une solution à contre-courant de toute logique pédagogique et éducative.

 

Chers collègues, le mineur n'aura droit à une médiation qu'après avoir commis cinq infractions. Cette solution est tellement aberrante que nous avons d'abord cru à une coquille dans l'impression du projet. On aurait pu comprendre la solution inverse. Un mineur a-t-il encore droit à une médiation s'il n'a pas adapté son comportement au bout des cinq premières infractions? Des cinq premières médiations? Mais pourquoi le laisser commettre cinq infractions sans entrer en médiation? La raison est simple: elle est financière.

 

Monsieur le ministre, vous l'assumez: octroyer systématiquement la médiation aux mineurs coûterait effectivement trop cher. L'amende administrative est une délégation du pouvoir régalien. Elle doit être admise avec la plus grande prudence. On ne peut pas la considérer comme une simple formalité pour remplir les caisses de la SNCB et d'Infrabel. Et quand le Commissariat flamand aux droits de l'enfant prend l'initiative de rédiger un avis critique sur un projet de loi, on ne peut pas l'ignorer. Nous ne l'ignorons pas. Pourtant, la majorité n'a pris en compte aucune des remarques formulées tout au long des 12 pages d'un avis circonstancié.

 

Je ne vais pas refaire le débat qui a eu lieu en commission. Je me contenterai de rappeler deux principes. La Convention relative aux droits de l'enfant impose que les mineurs qui adoptent un comportement contraire à la loi ont droit à des sanctions ajustées avec une finalité pédagogique. Ensuite, l'amende n'est pas une mesure éducative pour un mineur. Neuf fois sur dix, ce sont les parents qui paieront.

 

Avec mes collègues de l'opposition, nous avons adopté une position constructive en commission. Une vingtaine d'amendements ont été déposés en première et en seconde lecture. Cela constitue la preuve que nous aurions pu soutenir un texte qui respecte les droits de tous, tout en étant bénéfique pour les entreprises ferroviaires, pour la sécurité des travailleurs et des usagers et pour la ponctualité des trains. Mais le gouvernement veut le beurre et l'argent du beurre et oublie qu'un grand pouvoir implique de grandes responsa­bilités.

 

C'est pour toutes ces raisons que mon groupe et moi-même nous abstiendrons sur un projet de loi qui méritait un meilleur sort.

 

01.04  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, met onderhavig ontwerp willen wij overtredingen op en rond de sporen voortaan ook met een administratieve sanctie afhandelen.

 

Er zijn twee duidelijke hoofdredenen waarom het wetsontwerp nodig is.

 

Ten eerste, de huidige procedures voor strafrech­telijke afhandeling zijn lang, duur en heel omslachtig en leiden vaak tot straffeloosheid, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn.

 

Ten tweede, zowel de spoorondernemingen als de parketten steken vandaag veel geld en moeite in de procedures, terwijl die tot weinig doeltreffende maatregelen leiden.

 

Dergelijke overtredingen kunnen erg grote gevolgen hebben voor de veiligheid en voor de stiptheid. Ik geef een voorbeeld, het spoorlopen. Wij hebben dat ook in de commissie uitvoerig besproken. Reizigers denken misschien dat even over de sporen lopen geen kwaad kan, maar elk jaar zijn er meer dan achthonderd meldingen van spoorlopen, wat gemiddeld ruim zes uur vertraging per dag veroorzaakt. Bovendien lieten vorig jaar zeven spoorlopers het leven en raakten nog eens zeven personen zwaargewond door over de sporen te lopen. De impact op veiligheid en stiptheid is dus heel groot.

 

Het voorbeeld van spoorlopen toont aan dat overtredingen op en rond de sporen op een andere, betere manier moeten worden aangepakt. De bijkomende administratieve weg is dan ook een goede zaak.

 

De administratieve afhandeling van overtredingen moet met de nodige aandacht en voorzichtigheid worden aangepakt. De spoorwegondernemingen zullen immers zowel rechter als partij zijn, waardoor de nodige controle en mogelijkheden tot verweer moeten worden ingebouwd.

 

Dat verklaart ook het grote aantal adviezen dat de commissie voor de Infrastructuur naar aanleiding van voorliggend wetsontwerp heeft ontvangen. Het gaat om adviezen van reizigersverenigingen, personeelsverenigingen, de ombudsdienst voor de treinreizigers en het Kinderrechtencommissariaat.

 

Mijn fractie is van mening dat met voorliggend wetsontwerp een evenwichtige regeling is uitgewerkt. De huidige lijst van overtredingen in het reglement van de politie op de spoorwegen wordt overgenomen. Sommige bepalingen zijn veeleer vaag. Artikel 9 verbiedt bijvoorbeeld – ik citeer – "om het even welke show  op te zetten".

 

Dat lijkt ons een te ruime omschrijving. Dat neemt niet weg dat men geen al te specifieke situaties in de tekst mag omschrijven, opdat men steeds adequaat kan reageren, wat ook de specifieke situatie is.

 

De voorzitter: Mijnheer Yüksel, de heer Geerts wil u onderbreken.

 

01.05  David Geerts (sp.a): Mijnheer Yüksel, ik ga even in op dat laatste element van uw betoog.

 

Ik ben het volkomen met u eens dat artikel 9 veel te vaag omschreven is. Maar mag ik u dan vragen waarom u ons amendement om dat artikel aan te passen, niet gesteund hebt?

 

01.06  Veli Yüksel (CD&V): Daar kom ik dadelijk op, collega Geerts.

 

In de commissie hebben wij daar zeer uitvoerig over gedebatteerd, ook met de minister. Het gaat ons vooral om een pragmatische manier van werken. Zo kan men, indien het gaat om een kwestie van vervoerbewijzen, de NMBS na een minnelijke schikking 75 euro betalen. Op dat moment kan de ombudsdienst ook zijn rol spelen. De administratieve sanctie komt pas in het zicht, als de reiziger niet ingaat op de minnelijke schikking.

 

De commissie voor de Infrastructuur heeft bovendien beslist de verweerperiode op te trekken van 15 naar 30 dagen. Dat moet de betrokken reiziger de garantie bieden dat hij een degelijk verweer kan opmaken, indien hij dat nodig vindt.

 

Er werd ook extra aandacht geschonken aan de administratieve sanctie ingeval het minderjarigen betreft. Volgens onze fractie wordt die in dat geval terecht opgelegd. Gelukkig konden wij lessen trekken uit de regeling van de GAS-boetes, die trouwens als voorbeeld gebruikt werd bij de uitwerking van het wetsontwerp.

 

Voor minderjarigen is er altijd recht op een mondeling verweer; er is voorzien in de verplichte bemiddeling en er is beroep bij de jeugdrechtbank mogelijk.

 

Ik heb er vertrouwen in dat de spoorbedrijven met de nodige aandacht en redelijkheid de minder­jarige overtreders zullen opvolgen en dat zij daarbij een onderscheid zullen maken tussen onvoorzichtigheid, vergetelheid en doelbewuste fraude.

 

Collega's, onze fractie denkt dat we vandaag een stap in de goede richting zetten om de straffe­loosheid van overtredingen op en rond de sporen aan te pakken. We verwachten dat de minister de toepassing van de wetgeving nauwkeurig zal opvolgen, zodat excessen worden vermeden en de spoorbedrijven de administratieve boetes niet zien als extra inkomstenbron, maar ze vooral aanpakken omwille van de verhoging van de veiligheid op en rond de sporen.

 

Mijnheer de minister, u mag van mijn fractie verwachten dat ook wij dat secuur zullen opvolgen. Veiligere en stiptere treinen, dat moet het resultaat zijn van het ontwerp, dat wij daarom zullen goedkeuren.

 

01.07  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik zal iets minder lyrisch zijn dan de eerste twee sprekers en het proberen zo zakelijk mogelijk te houden.

 

De minister had gehoopt dat dit wetsontwerp veel sneller ter stemming had kunnen voorliggen in het Parlement maar, zoals mevrouw  Inez De Coninck daarnet al zei, het nut van de tweede lezing was belangrijk omdat een aantal technische en inhou­delijke aspecten konden worden gewijzigd.

 

Ik meen dat wij in de commissie een goed debat hebben gevoerd en dat wij onze plicht hebben gedaan door een kritische blik te werpen op het ontwerp, in de hoop dat onze Parlementaire handeling een leidraad kan zijn bij eventuele interpretatiemogelijkheden in een rechtbank.

 

Zoals ik in de commissie al zei, ben ik, samen met mijn fractie, voorstander van administratieve sancties ter zake. Straffeloosheid kan absoluut niet, laat daar geen twijfel over bestaan. Het is echter zo dat sommige gemeenten admini­stratieve sancties nogal fors hanteren. Ik denk bijvoorbeeld aan de sanctie voor het eten van een broodje op de trappen van een kerk. Mijn vrees was dat dit ook bij de NMBS het geval zou zijn.

 

Vandaar de volgende fundamentele bedenkingen met betrekking tot de administratieve sancties bij de NMBS en Infrabel.

 

Ten eerste, alle juridische rechtsmiddelen moeten worden gerespecteerd. De vraag is in welke mate dat uitgangspunt in deze wetgeving nog steeds van kracht is. Ik verwijs naar het advies van de Raad van State waarin staat dat een aantal artikels zeer vaag is. Ik heb in de commissie het aspect hinder besproken. Wat is hinder voor de ene en wat is hinder voor de andere? De heer Yüksel heeft het voorbeeld van de show aangehaald. Daarom hebben wij dat opgenomen in een amendement. Ik vind het goed dat het vandaag wordt aangehaald, maar het is jammer dat het amendement in de commissie niet werd goedgekeurd. Wat de ene interpreteert als leuk, interpreteert de andere als hinderlijk. Dat zorgt in de beoordelingsmarge van dergelijke wetgeving voor juridische onzekerheid.

 

Ten tweede, het recht op verweer en de termijnen. Het klopt dat dit werd aangepast tijdens de bespreking. De verweerprocedure werd verlengd en dit lijkt mij een goede zaak. Wij moeten oppassen met deze wetgeving. De spoorweg­bedrijven mogen niet, enerzijds, coulant zijn voor zichzelf en, anderzijds, zeer rigide voor de klant. Dit is een risico van de voorliggende wetgeving.

 

Ten derde, de minister heeft tijdens de bespreking gezegd dat de inhoudelijke opmerkingen en bestraffingen van daden niet echt nieuw zijn, want in de vervoersovereenkomst staat nu reeds dat men aan een aantal modaliteiten moet voldoen als men een ticket koopt. Na de tweede lezing en de verschillende besprekingen blijf ik erbij dat er vandaag nog steeds onduidelijkheid bestaat over ticket C170. Vaak weet men niet waarom men werd beboet of beteugeld. De vrees is dat ook met deze administratieve sancties deze onduidelijkheid niet uit de wereld wordt geholpen.

 

Ten vierde, de proportionaliteit. Een fundamentele vraag die moet worden gesteld, is of de boet­ebedragen in verhouding staan tot de inbreuken. Wij hebben daarover gediscussieerd. Volgens mij zijn de boetes in se te hoog, zeker ten aanzien van de minderjarigen. Toen ik ter voorbereiding van mijn uiteenzetting de tekst van het ontwerp nog eens las, vroeg ik mij af wat het uitgangspunt was van de opstellers ervan. Elke reiziger lijkt voor hen wel een potentiële inciviek. Inderdaad, men neemt aan dat alle reizigers eventueel een inbreuk kunnen plegen. Ik geef het voorbeeld van het reizen zonder geldig vervoersbewijs, het zwart­rijden. Welnu, iemand die zijn abonnement of zijn kortingskaart vergeet of iemand die een verkeerde trein heeft genomen; zij worden allemaal in dezelfde zak gestopt.

 

Ten vijfde, wij missen het aspect van de bemiddeling en dit blijkt ook uit het advies van de ombudsdienst. Misschien hadden zij in een hoorzitting hun bedenkingen ook beter zelf kunnen uiten bij dit wetsontwerp. Inzake bemiddeling is de ombudsdienst enkele jaren geleden, onder toenmalig CEO Descheemaecker, volledig buitenspel gezet. Melchior Wathelet heeft toen nog geprobeerd de ombudsdienst te verdedigen. Met het voorliggend document wordt de kans alweer gemist om bemiddeling opnieuw een centrale rol te geven bij het beslechten van geschillen, zeker ten aanzien van jongeren. In de notulen van de ombudsdienst staat ook het voorbeeld van de problemen die zich voordeden met een autistisch kind van dertien jaar. U kunt tegenwerpen dat dit slechts één voorbeeld is, maar daar kan ik tegenover stellen dat de zeer strenge wetgeving ook op slechts enkele voorbeelden gebaseerd is.

 

Dat brengt mij tot het leeftijdscriterium van veertien jaar. Dat vind ik een fundamenteel probleem.

 

Voor ons amendement daarover hoopte ik ook de steun te krijgen van de N-VA-fractie, omdat de N-VA in haar eigen wetsvoorstel ook het leeftijdscriterium, met name zestien jaar, naar voren had geschoven. Wij vroegen cijfergegevens in de commissie. Op onze vraag over hoeveel min-achttienjarigen het gaat, antwoordde de minister dat het over 36 432 minderjarigen ging in 2016, als ik mij niet vergis. In het verslag werd er nog een onderscheid gemaakt: voor min-veertienjarigen ging het over 2 784 gevallen, voor jongeren tussen veertien en zestien jaar ging het om 9 993 gevallen en voor jongeren tussen zestien en achttien jaar ging het om 23 655 gevallen.

 

De fundamentele vraag is hoe wij in onze maat­schappij met jongeren omgaan? Het amendement tot optrekken van die leeftijd tot zestien jaar is het enige amendement dat we vandaag opnieuw hebben ingediend. De fundamentele vraag is met welke bril wij kijken naar de jongeren in onze maatschappij. De huidige meerderheid kijkt met een zeer strenge bril, waardoor de jongeren erg weinig vertrouwen genieten.

 

Tot slot, wil ik hetgeen wij hier bespreken in een ander perspectief plaatsen. In de memorie van toelichting en ook in de toespraak van enkele collega's kwam aan bod dat er 391 865 inbreuken waren van niet-betaling in 2016. Niemand zal ontkennen dat dit cijfer gigantisch hoog ligt. Sta mij echter toe om dat vanuit een ander perspectief te bekijken. Volgens het jaarrapport van de NMBS zijn er 870 000 reizigers per werkdag. In dat jaarverslag staat dat er 230 miljoen verplaatsingen zijn door reizigers. Wel, als men die 391 865 inbreuken plaatst naast 230 miljoen verplaat­singen, dan komt men uit op 0,0017 %. Er werd ooit een wielrenner betrapt met zero, zero, zero. Als men het cijfer van 391 865 inbreuken hoort, dan lijkt dat gigantisch veel maar bekijk het alstublieft vanuit een ander perspectief.

 

Wij menen dat men bij bepaalde elementen van dit ontwerp, het perspectief niet in gedachten had. Daarom zullen wij ons, net als in de commissie, onthouden bij de stemming.

 

01.08  Isabelle Poncelet (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, faire entrer les infractions en lien avec la sécurité ferroviaire dans le panel des sanctions administratives, c'est important afin d'en finir avec une certaine culture d'impunité. C'est bon pour les accompagnateurs de train. C'est bon pour la SNCB. C'est bon pour les usagers. Nous soutenons donc cette démarche.

 

Nous regrettons cependant qu'il ne soit proposé une médiation aux mineurs qui fraudent sur leur ticket qu'à la cinquième récidive. C'est insuffisant. On passe ainsi à côté de l'opportunité de mener un travail éducatif et préventif face à des signes avant-coureurs de délinquance. Il faut proposer une médiation dès la première infraction. Il faut éviter que les mineurs s'installent dans des dérives. Nous continuons de penser qu'attendre la sixième infraction, c'est trop tard, les habitudes sont prises.

 

Il est évident que ces médiations représentent un travail conséquent pour la SNCB; on en a parlé en commission. Nous saluons évidemment ce travail. Il y a plus de 30 000 constats concernant des mineurs de 14 à 18 ans. La SNCB estime que 32 équivalents temps plein sont nécessaires pour le traitement de tous ces dossiers. Le coût qu'impliquent les médiations pour mineurs resterait néanmoins faible face aux recettes engendrées par ces plus de 350 000 infractions pour non-paiement. Ces infractions sont réalisées par les adultes.

 

La SNCB peut donc supporter cette charge et cette responsabilité sociétale. La SNCB jouerait un rôle vraiment pédagogique et contribuerait davantage à améliorer la société en redressant les situations problématiques de ces mineurs dès la première infraction. C'est pourquoi nous redépo­sons l'amendement que nous avions déposé en commission. Je remercie mon collègue, Laurent Devin, de l'avoir cosigné.

 

Chers collègues, entendez bien que nous marquons évidemment un intérêt pour ce texte, mais nous regrettons vraiment que l'offre de médiation pour les mineurs soit limitée. Nous nous abstiendrons donc lors du vote.

 

01.09  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le ministre, je suis effectivement favorable à l'introduction d'amendes admini­stratives pour les contrevenants, les resquilleurs. Cependant, je pense qu'il serait utile de se pencher également sur la sécurité des agents contrôleurs. Car bien souvent, ils font l'objet de violence verbale, quand ce n'est pas de violence physique, suite à un contrôle positif.

 

Quand je parle d'"agents contrôleurs", je parle des accompagnateurs de train comme des agents des brigades spéciales de contrôle. Les accompagna­teurs de train sont généralement seuls, ce qui les place parfois dans une situation ingérable. Les agents de la brigade de contrôle sont généralement deux, mais ils procèdent à des contrôles isolément au vu de la demande de rentabilité. Monsieur le ministre, leur sécurité est primordiale et je suis sûr que vous êtes de mon avis.

 

Je suis conscient que le système d'amendes administratives peut être dissuasif sur le volet préventif. Mais lorsque le principe sera d'applica­tion et connu de tous, il pourrait engendrer un accroissement de la violence.

 

Au vu des amendements déposés par mes collègues, je remarque qu'on a tendance à défendre les contrevenants, entre autres mineurs. Moi, monsieur le ministre, je préfère mettre l'accent sur la sécurité des agents contrôleurs. Pour ces raisons, je m'abstiendrai.

 

01.10  François Bellot, ministre: Monsieur le président, chers collègues, après un débat très intéressant en commission, qui a surtout porté sur les droits de défense des mineurs, je tiens à rappeler tout le dispositif qui a été mis en place, particulièrement pour les mineurs. Nous étions très attentifs à cette situation.

 

Tout d'abord, chaque constat est d'office envoyé, pour des jeunes de plus de 14 ans, auprès du procureur du Roi pour le contrôle judiciaire de la procédure. Ensuite, le mineur peut toujours présenter sa défense oralement. Dans les autres cas, c'est par écrit.

 

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats peut intervenir pour désigner un avocat qui puisse assister, avec les parents, le mineur auprès de l'agent sanctionnateur. Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation de l'avocat.

 

Il faut savoir que l'agent sanctionnateur est toujours obligé de proposer une offre de médiation, excepté pour le non-paiement des tickets, où c'est à partir de la cinquième infraction dans un délai de douze mois. Pour tous les autres faits, la médiation est proposée dès la première infraction.

 

Toute une série de balises ont été posées en faveur des mineurs, et ce, à juste titre. C'est quasiment un copier-coller du dispositif pour les infractions et les amendes administratives communales.

 

Pour ce qui est de la protection des données, nous nous sommes entretenus à ce propos. Il faut savoir que la liste est restreinte et fermée et ne concerne pas tous les agents constatateurs. C'est une liste très fermée qui a été validée par la Commission de la protection de la vie privée. Ces agents au nombre de cinq auront accès à un certain nombre de données. Il faut savoir aussi que les agents qui, aujourd'hui, dressent déjà des constats seront les mêmes qui, demain, continueront à dresser les constats, c'est-à-dire les accompagnateurs, les agents de Securail et bien entendu la police, particulièrement la police des chemins de fer.

 

Des amendements ont été déposés en commis­sion. Celui relatif au délai et qui avait été déposé par deux partis de l'opposition, je l'ai porté et défendu avec vous pour qu'il soit accepté. Nous avons porté ce délai de quinze à trente jours. Un deuxième amendement important a été déposé: celui des distances des constructions entre les voies et notamment les éoliennes. À la suite de discussions d'ordre technique et d'information, nous avons donc intégré ces amendements dans le projet de loi.

 

Deux collègues ont évoqué la problématique de la violence à l'égard des agents de la SNCB. D'abord, il y a bien entendu des constats, mais je rappelle tout de même que pour un certain nombre de faits, copie des constats est systématiquement envoyée au procureur du Roi qui dispose de soixante jours pour se saisir de l'affaire.

 

Je pense que tout acte posé à l'égard d'un agent public, d'un accompagnateur ou d'autres, est inadmissible. Je pense que le dispositif est équilibré. Celui qui est prévu est toujours, bien entendu, sous le contrôle de la justice.

 

L'adoption du projet de loi sera le point de départ d'une nouvelle façon de rendre effective l'application des amendes sur des faits déjà constatés. Dans le chef de la SNCB et d'Infrabel, il s'agit de faire une campagne d'information sur l'existence de ce nouveau processus de perception d'amendes administratives, et je les ai invitées à le faire. Ainsi, cela servira de prévention contre ce genre d'actes. Dorénavant, tous ceux qui commettront des faits et qui, jusqu'à présent, avaient l'impression que l'impunité régnait, verront cette période se terminer.

 

Plusieurs mandataires ici présents sont des mandataires communaux et ils savent combien cette action de sensibilisation est importante. Je pense qu'il faut faire de la prévention et de la sensibilisation. Il convient bien entendu de s'assurer de l'application des sanctions, et de les accompagner des balises qui ont été indiquées dans le projet de loi, tant pour les adultes que, peut-être, pour les mineurs entre 14 et 18 ans.

 

Je compte beaucoup sur la mise en oeuvre pragmatique de ce projet de loi. J'ose compter sur la sagesse des parlementaires qui apporteront leur soutien à ce projet tellement attendu par les deux entreprises publiques qui sont impatientes de mettre les choses en oeuvre rapidement. Il ne s'agit pas tellement des sanctions, mais d'abord des effets de prévention qu'elles entraîneront.

 

01.11  Laurent Devin (PS): Monsieur le président, je tiens à remercier M. le ministre pour sa réponse. Je crois que vous apportez ici des éléments pour l'avenir. Je pense que vous prenez bien conscience des difficultés que le texte présente.

 

Vous nous parlez de prévention, vous appelez à la sagesse des députés-bourgmestres et vous savez combien ils sont sages. Ils sont sur le terrain et ils peuvent apporter leur connaissance du terrain. Nous sommes bien d'accord.

 

Quant à la remarque, non pas de votre part, monsieur le ministre, mais d'autres collègues, qui peuvent opposer le fait de ne pas payer un ticket à la violence que peuvent subir les agents publics, il ne faut pas opposer cela.

 

Qui peut se réjouir de la violence? Qui peut se réjouir de la haine sinon des personnes qui en font le sel de leur action politique? Mon groupe n'en est pas, nous ne nous opposerons pas à votre texte. Vous n'êtes pas allé aussi loin que souhaité; nous avons pu vous expliquer pourquoi. Vous nous avez répondu et je vous remercie. Nous nous abstiendrons.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2869/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2869/7)

 

Het wetsontwerp telt 56 artikelen.

Le projet de loi compte 56 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 31

  • 24 - David Geerts (2869/8)

Art. 43

  • 25 - Isabelle Poncelet cs (2869/8)

  • 26 - Isabelle Poncelet cs (2869/8)

  • 27 - Isabelle Poncelet cs (2869/8)

Art. 53

  • 28 - Isabelle Poncelet cs (2869/8)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, de aangehouden artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikelen 31, 43 en 53.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 31, 43 et 53.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 30, 32 tot 42, 44 tot 52 en 54 tot 56.

Adoptés article par article: les articles 1 à 30, 32 à 42, 44 à 55 et 54 à 56.

*  *  *  *  *

 

02 Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht (2828/1-8)

02 Projet de loi portant réforme du droit des entreprises (2828/1-8)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

02.01  Michel de Lamotte, rapporteur: Monsieur le président, je vais me référer au rapport écrit. Avec mon collègue, nous nous sommes accordés à ce sujet. Je prendrai néanmoins la parole pour exprimer ma position.

 

02.02  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, voorliggend wetsontwerp kwam uitgebreid aan de orde in de commissie voor Handels- en Economisch Recht met hoorzittingen, een uitgebreide algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking. Ik zal zeer kort een toelichting geven ter onder­steuning van het voorliggende wetsontwerp, toch een van de sluitstenen van het Wetboek van economisch recht.

 

Al vanaf de "eerstesteenlegging" van het ontwerp was duidelijk dat het oude handelsrecht met het begrip koopman uiteindelijk op de schop zou gaan. Voortaan zullen alle spelers in het economisch verkeer juridisch op dezelfde leest worden gestoeld.

 

Met het wetsontwerp wordt het Wetboek van Koophandel definitief opgedoekt en wordt er een verruimd ondernemersbegrip in het Wetboek van economisch recht ingeschreven. De rechtbank van koophandel zal worden omgevormd tot ondernemingsrechtbank. Ze ziet daardoor haar bevoegdheid uitgebreid tot het merendeel van de geschillen tussen ondernemingen, waaronder voortaan ook beoefenaars van vrije beroepen, landbouwers en vzw's worden begrepen. Opnieuw is gebleken dat de organisatie van hoorzittingen bij belangrijke wetswijzigingen zoals deze, zeker haar nut heeft, want de input van diverse sprekers resulteerde in een aantal waardevolle amende­menten. Er zullen er straks trouwens nog worden ingediend.

 

Zo zal met een door ons ingediend amendement de overbodige en amper nageleefde wettelijke verplichting van de uithanging van het ondernemings­nummer aan gebouwen worden afgeschaft. Een inbreuk op die verplichting kan tot vandaag worden gesanctioneerd met een boete tot maar liefst 30 000 euro. Het leek ons een brug te ver dat ook heel wat nieuwe ondernemingen, die ik zopas heb opgesomd, die absurde verplichting zouden moeten naleven. De publiciteit rond de ondernemingsnummers en adressen van maatschappelijke zetels of andere vestigingen van ondernemingen is trouwens al afdoende geregeld in de Kruispuntbank van Ondernemers.

 

In het wetsontwerp wordt tot slot ook een regeling uitgewerkt rond de wijze waarop groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid in rechte kunnen worden vertegenwoordigd. Er bestaan inderdaad heel wat toepassingsproblemen in de rechts­praktijk, waar wij bij monde van mijn fijne collega Wim Van der Donckt bij de artikelsgewijze bespreking kort op zullen ingaan.

 

02.03  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zal heel kort zijn, omdat ik besef dat nagenoeg niemand nog volgt wat hier gezegd wordt. Evenmin wil ik in herhaling vallen in verband met de inhoud van de wetgeving, wat wel vaker gebeurt bij de bespreking van ontwerpen. Ik zal mij beperken tot de belangrijkste bepalingen voor mijn fractie.

 

De invoering van het nieuwe begrip van ondernemer is ook belangrijk voor heel veel vzw's, wat ongetwijfeld vanavond nog voer zal zijn voor verdere discussie. Hoe dan ook moeten wij daarover eerlijk en open communiceren met de vzw's.

 

Het kan moeilijk ontkracht worden dat de wettekst een vernieuwend begrip van ondernemer hanteert. Niets is gemakkelijker dan rechtsonderhorigen bang te maken voor nieuwe wetgeving. Maar de vernieuwingen die nu ter tafel liggen, betekenen wel degelijk, zoals mevrouw Uyttersprot opmerkte, een verbetering en zorgen voor meer rechts­zekerheid en vereenvoudiging, ook voor vzw's. Hiermee wordt komaf gemaakt met de discussie over de vraag of vzw's commerciële activiteiten ontplooien en dus al of niet onderworpen zijn aan de burgerlijke rechtbank dan wel aan de rechtbank van koophandel. Er wordt op dat vlak wel degelijk vooruitgang geboekt, want daarover komt er rechtszekerheid.

 

Men maakt de mensen bang door erop te wijzen dat vzw's voortaan failliet kunnen gaan. Maar misschien is dat wel een goede manier om mogelijke problemen bij vzw's op te lossen. Immers, als een vzw vandaag in de problemen komt en er dus een vereffenaar moet worden aangesteld, komt men terecht in een burgerlijke procedure, wat de zaken alleen maar bemoeilijkt voor de vzw.

 

Door de toepassing van de handelsregels, die voortaan voor alle ondernemingen, inclusief de vzw's, gelden, wordt alles transparanter en duidelijker en is er meer rechtszekerheid voor wie achter een vzw zit. Men mag die personen niet bang maken voor bijkomende verantwoordelijk­heden, want die zijn er niet.

 

De nieuwe wettekst moet worden geïmplemen­teerd en alle kansen krijgen. Ik twijfel er niet aan dat het een goede wet is, waarvan ook de verenigingen uiteindelijk zullen inzien dat het een stap vooruit betekent in het verhaal over verant­woor­delijkheden en over vzw's die in de problemen komen.

 

Tot slot, door het begrip ondernemer uit te breiden, krijgt men een groter aantal zaken voor de ondernemings­rechtbank. Ik heb akte genomen van uw aankondiging in de commissie, mijnheer de minister, dat u erop zult toezien dat de personeelskaders bij de nieuwe ondernemings­rechtbanken maximaal zullen worden ingevuld. Ik denk dat de voormalige rechtbanken van koophandel u dankbaar zullen zijn.

 

02.04  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, chers collègues, je vais m'exprimer de mon banc car j'ai cru comprendre que le choix qui a été opéré ce soir est d'être concis.

 

En tant que présidente de la commission chargée des problèmes de Droit commercial et écono­mique, je salue les débats contradictoires mais respectueux, riches et très intéressants sur l'exposé des motifs du projet qui nous est soumis, ainsi qu'au niveau des personnes que nous avons auditionnées, qui nous ont permis d'aiguiser notre avis et toutes les interrogations qui pouvaient encore se poser. Finalement, les nombreux débats ont été très intenses avec mes chers collègues, et je les en remercie.

 

Monsieur le président, l'objectif principal du projet qui nous est soumis ce soir et qui, je l'espère, sera voté, est de décrire de manière plus cohérente la notion d'entreprise et de régler quelques problèmes liés à la notion d'entreprise existante. Le but est un exercice de simplification.

 

En effet, le concept d'entreprise varie selon la législation, en raison de la survivance des concepts de commerçant et d'acte de commerce dont nous héritons de l'époque napoléonienne. Ce n'est pas transparent et crée une insécurité juridique, par exemple pour déterminer quel pouvait être le tribunal compétent, en cas de litige, selon le qualificatif que l'on donnait à ce litige.

 

Cette réforme qui nous a été présentée par M. le ministre de la Justice vise à mettre fin à ces incertitudes en rangeant tous les acteurs économiques, au sens le plus large du terme, dans la catégorie d'entreprise définie désormais comme "toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique".

 

D'autres collègues interviendront certainement sur le sujet. Il est exact que cette nouvelle définition du mot "entreprise" inclura également les associa­tions sans but lucratif. Pour le groupe MR, il importe de préciser que le présent projet de loi a été rédigé en concertation avec les représentants du monde associatif. J'ajoute qu'il a fait l'objet d'un large consensus.

 

Le projet n'a, en réalité, aucun impact limité sur les ASBL. Il ne porte, par ailleurs, pas atteinte à leur nature non lucrative; il est très important de le préciser. Le mot "entreprise" au sens juridique n'aura pas de connotation marchande spécifiée. Il vise toutes les personnes morales ainsi qu'une série de personnes physiques. Et, à ce titre, il convient de rappeler que les ASBL sont des personnes morales et que, par conséquent, elles sont déjà obligées de tenir une comptabilité et de publier leurs statuts, la liste des administrateurs et leurs comptes annuels.

 

Nous nous inscrivons dans une réforme bien plus large. Nous avons eu des discussions sur la solvabilité, sous la présidence de mon collègue Clarinval. Nous parlons actuellement du tribunal d'entreprise. Demain, nous aborderons aussi la réforme du Code des sociétés qui permettra d'approfondir toutes les discussions que nous avons eues en marge mais aussi et, de manière importante malgré tout, lors de la présentation du projet de loi actuel.

 

Seules deux choses vont finalement changer pour les ASBL. Premièrement, et nous considérons qu'il s'agit d'une amélioration pour celles-ci, elles ne déposeront plus les formulaires de publication pour le Moniteur belge auprès du greffe du tribunal de commerce mais auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). L'inscription à la BCE sera gratuite pour les associations sans but lucratif et ce changement ne sera effectif que lorsque l'initiative BCE+ (version digitalisée de la BCE) sera mise en œuvre. Autrement dit, on pourra désormais s'acquitter des formalismes des publications sur internet. Je pense que quiconque a fait l'expérience de déposer les formulaires actuels rébarbatifs se réjouira de ce changement qui facilitera les démarches pour les ASBL.

 

Deuxièmement, elles relèveront du tribunal de commerce qui sera rebaptisé "tribunal de l'entreprise" et elles ne feront plus appel au tribunal de première instance. Les ASBL gagneront au change puisqu'elles auront accès à une juridiction spécialisée dans le droit des personnes morales dont l'efficacité est reconnue et ne souffre pas de trop d'arriérés judiciaires, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans toutes les instances judiciaires de notre pays.

 

Les futurs tribunaux d'entreprise compteront désormais des juges consulaires qui sont des juges non professionnels qui siègent aux côtés des juges de l'ordre judiciaire. Il s'agit de personnes issues du monde associatif. Cet acquis nous semble important et je remercie M. le ministre pour sa bienveillance. Les ASBL auront donc pour la première fois des représentants parmi les juges dans les dossiers qui les concernent.

 

J'en viens à la conclusion. Comme je l'ai déjà dit, nous avons eu de larges débats ainsi qu'une deuxième lecture, qui nous a permis de retravailler en profondeur toutes les questions qui se posaient. Je ne vais donc pas entrer à nouveau dans la discussion.

 

Pour le groupe MR, cette réforme est un progrès pour l'ensemble des professionnels du droit, ainsi que des gestionnaires d'entreprises qui verront plus clair dans la législation existante; cela va sans dire! Nous aurons l'occasion d'y voir encore plus clair avec la dernière partie de la réforme qui aura alors trait à la réforme du Code des sociétés.

 

Pour les deux raisons que je viens de citer, le groupe MR et moi-même accorderons notre soutien au projet de loi.

 

02.05  Youro Casier (sp.a): Mijnheer Terwingen, we zijn al de ganse namiddag aandachtig en het is zeker de bedoeling om aandachtig te blijven.

 

Collega's, het opzet van deze hervormingen bestaat erin een nieuwe definitie van de onder­neming op coherente wijze te omschrijven en een einde te maken aan de problemen die verband houden met het bestaande ondernemingsbegrip. De nieuwe algemene definitie zal daartoe gebruikmaken van formele criteria in plaats van het huidige materiële criterium. Deze nieuwe algemene definitie zal als aanknopingspunt dienen voor de bevoegdheid van de ondernemings­rechtbank, het ondernemingsbewijs, het insolventie­recht en de bepalingen met betrekking tot de KBO en de boekhoudkundige verplich­tingen.

 

Hoewel ik geen jurist ben zal ik toch proberen om op basis van de info verkregen uit de hoorzittingen en in de commissie een inschatting te maken van de mogelijke gevolgen op het terrein.

 

Ik ga dieper in op enkele onderdelen.

 

We starten met de nieuwe definitie van onder­nemen. In tegenstelling tot wat werd beoogd als doel van de nieuwe definitie is de sector van oordeel dat de nieuwe definitie tot verwarring en onduidelijkheid zal leiden. De ruime invulling van het begrip ondernemen zou kunnen leiden tot verschillende mogelijke interpretaties, wat de rechtszekerheid van heel wat ondernemingen zeker niet bevordert. Ook de Raad van State heeft een aantal kritische opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de nieuwe definitie. Mijnheer de minister, ondanks al uw goede bedoelingen concluderen we dat het vooral voor de gebruikers en de burgers niet eenvoudiger zal worden.

 

Ten tweede, is er de inschrijving in de KBO. Een gevolg van de nieuwe definitie is het feit dat heel wat nieuwe ondernemingen zich zullen moeten inschrijven in de KBO. Dit zal automatisch leiden tot extra administratieve rompslomp voor heel wat verenigingen. Wanneer zij de nodige expertise niet in huis hebben, zullen zij verplicht zijn om extra ondersteuning aan te trekken, wat automatisch tot kosten leidt. Kleine verenigingen worden daar het slachtoffer van. Met de invoering van de KBO+ in de nabije toekomst kan zich daar ook een conflict voordoen. Wij pleiten er dus voor om dubbel werk te vermijden. Ik stel ook vast dat de administratieve vereenvou­diging – waar de regering prat op gaat – hier blijkbaar niet van toepassing is.

 

Het derde punt is de ondernemingsrechtbank. Met de oprichting van deze nieuwe rechtbank stellen zich een aantal praktische bekommernissen. De rechters in die rechtbank zouden een gezonde mix moeten zijn van beroepsrechters en rechters met voeling met het bedrijfsleven, vzw's en vrije beroepen. Dat zal zeker geen sinecure zijn. De minister van Justitie zal ook in voldoende middelen moeten voorzien om tegemoet te komen aan de werklast en te zorgen voor het extra personeel dat de oprichting van de nieuwe rechtbank met zich brengt. Ik wil ook in herinnering brengen dat wij vorige week de ondernemings­rechtbank al bevoegd hebben verklaard voor het collectief herstel, zowel voor kmo's als consumenten. Dat zal dus zeker verder moeten worden opgevolgd.

 

Hiermee kom ik bij mijn vierde punt: de praktische haalbaarheid. Het vooropgestelde tijdpad is voor ons volkomen onrealistisch. Tal van nieuwe ondernemingen moet zich administratief in orde te stellen en ook de nieuwe rechtbank dient operatio­neel te zijn. Extra personeel en gespecialiseerde rechters zullen moeten worden aangesteld en/of opgeleid. Het is een utopie te stellen dat dit binnen een periode van zes maanden moet gebeuren, mijnheer de minister.

 

Ik besluit.

 

Op basis van de door mij aangehaalde argumenten stellen wij vast dat de vooropgestelde hervorming haar doel voorbijschiet. Eenvoudiger zal het zeker niet worden, laat staan transparan­ter. Ondanks een aantal terechte opmerkingen vanuit het werkveld en vrees voor een onder­bemande ondernemings­rechtbank zullen heel wat nieuwe ondernemingen met extra werk worden opgezadeld, wat zeker zal leiden tot extra kosten. Koppel daaraan een periode van zes maanden om alles te organiseren, en ieder gezond mens weet dat dit niet haalbaar is.

 

Wij zullen het voorliggend ontwerp bijgevolg niet goedkeuren.

 

02.06  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, pour commencer mon intervention, je voudrais resituer le texte que nous analysons dans une trajectoire. Nous avons travaillé, il y a plusieurs mois, sur un texte qui voulait améliorer les dispositifs relatifs à l'insolvabilité et à la continuité des entreprises. Nous finalisons maintenant un texte concernant le droit des entreprises et nous aurons bientôt un texte relatif au Code des sociétés. Il est particulièrement perturbant de devoir travailler sur des morceaux qui annoncent le morceau suivant sans avoir la garantie que le contenu du morceau qui suit sera cohérent et atteindra les objectifs annoncés.

 

Monsieur le ministre, je vous l'ai dit en commis­sion, j'aurais aimé que nous ayons l'ensemble des dispositions de sorte à pouvoir travailler de manière cohérente et complète, en vérifiant les impacts des mesures les unes sur les autres.

 

(…): (…)

 

02.07  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Je sais que le MR trouve qu'on se répète. Je répèterai, comme tout le monde l'a fait et je le ferai de manière succincte.

 

Monsieur le ministre, vous nous avez soumis une déclaration stratégique, une note de politique pour la durée de la législature qui annonçait les réformes que vous alliez mener. À l'époque, je vous avais interrogé notamment sur l'amélioration des dispositifs législatifs concernant les coopératives. Vous m'aviez répondu qu'il n'y avait pas de plainte et que ce n'était donc pas nécessaire. Nous avons alors travaillé en commission Droit commercial à des propositions de loi – une de Mme Winckel et la mienne – créant des SCOP, des sociétés à gestion participative sur le modèle coopératif. Pour être sûrs que vous entendiez les éléments, nous avons organisé des auditions, ainsi que pour être sûrs que vous puissiez intégrer cette dimension dans les travaux que vous alliez commencer. C'était une manière d'anticiper le travail qui allait être accompli.

 

J'ai aussi eu l'occasion de lire un livre, écrit notamment par vous et d'autres avocats spécialisés dans le droit des affaires et dans le Code des sociétés, dans lequel un projet de réforme du Code des sociétés était déjà construit, issu des réflexions d'académiques et de professeurs en la matière. Il était intéressant. Je pense qu'il a servi de ligne directrice à vos projets de loi. Ce n'est pas la rencontre de tous les acteurs. La rencontre des acteurs économiques, oui! La rencontre des acteurs coopératifs est arrivée quand les coopératives ont commencé à dire: "Votre projet ne tient pas compte de nos réalités et du modèle de société et de développement économique que nous représentons." La rencontre avec les acteurs de l'associatif n'a eu lieu que trop tardivement. C'est cela que nous devons admettre dans le déroulement du travail.

 

Ce déroulement a son importance parce qu'il influe sur le contenu des différents textes et qu'il a une importance sur le vécu, la perception et finalement, les analyses concrètes des textes. N'en déplaise à M. Terwingen, il ne s'agit pas de faire peur à partir de rien. Il y a des éléments heurtants pour les acteurs qui, aujourd'hui, travaillent à un projet social au bénéfice de citoyens, au bénéfice d'une activité économique qui ait du sens, qui ne vise pas uniquement à faire du profit mais qui crée du lien. Un projet qui, finalement, facilitera la transition vers une autre manière de fonctionner que celle du système économique actuel qui arrive, il faut bien reconnaître, en bout de course.

 

Monsieur le ministre, nous nous étions abstenus sur le projet de loi relatif à la solvabilité et à la continuité des entreprises. Ce n'est pas qu'il n'est pas assez bon dans la mise en place des dispositifs relatifs à l'insolvabilité et à la manière d'anticiper et d'améliorer la seconde chance et dans la possibilité, pour un failli, de bénéficier de l'effacement de ses dettes et de recommencer son activité. Tout cela, ce sont des dispositions que nous avons soutenues. Mais déjà dans ce projet de loi – nous en avons discuté –, il apparaissait que si les ASBL pouvaient – elles le pourront à partir du 1er mai –, bénéficier de ces dispositions relatives à la solvabilité, ce serait bien, mais on sentait déjà qu'elles seraient considérées comme des entreprises, comme des structures à activité économique, indépendam­ment de leur objet et de leur finalité sociale.

 

Le droit des entreprises, dont nous avons discuté et que nous finalisons aujourd'hui, concrétise ces inquiétudes. Nous avons eu beaucoup d'échanges et vous avez essayé de me rassurer en me disant que l'objet/voorwerp, le but/doel sera bien présent dans l'enregistrement des associations et dans les statuts.

 

Or, vous refusez de considérer qu'il est important que certaines formes d'activité soient identifiées à partir de là. Cette finalité sociétale ne doit pas seulement être une caractéristique qu'on trouve dans les statuts mais elle doit permettre de classifier l'activité d'une association, d'une société, d'une activité entrepreneuriale. Le terme "entrepreneurial" n'est pas une insulte et ne me pose pas de problème. Ce qui me dérange, c'est quand on assimile entreprise, activité économique et certaines ASBL qui ont des activités économiques, et qu'on souhaite les caractériser uniquement par ces activités. En l'occurrence, ici, elles ne distribueront pas davantage à leurs membres.

 

C'est heurtant car ces gens, qui se regroupent en ASBL et mobilisent des moyens financiers pour créer des coopératives, des entreprises à finalité sociale, veulent gérer autrement, créer des modèles de gouvernance. Ils veulent de la participation, de la collaboration et donner du sens. C'est cela qui les caractérise et c'est ce qui fait qu'ils vont mobiliser des moyens financiers et l'épargne de citoyens plutôt que de déposer cet argent dans des banques qui vont le mettre à disposition d'entreprises qui vont spéculer, ou plutôt que de garder cet argent à l'abri sans prendre de risque pour un développement sociétal.

 

Je ne comprends pas que vous n'ayez pas accepté de diviser votre texte pour qu'apparaissent de manière évidente ces associations, cette économie et ces acteurs ayant des activités à but sociétal ou social qui peuvent se caractériser par des activités économiques en tant que moyens et non pas en tant que finalité poursuivie. Cela permettait de la lisibilité. Le droit d'association repris dans notre Constitution nécessite de la clarté. Vous dites vouloir remédier à cela en préparant un feuillet reprenant les articles. Il est vrai que, pour le moment, tout est éparpillé dans un texte "droit des entreprises".

 

Si telle est votre intention, il aurait été préférable de le faire plus tôt, de manière à ce qu'on puisse le montrer et que les gens s'y retrouvent. Une loi doit être au service des citoyens. Si on veut qu'ils jouissent de leur droit d'association, il faut des textes clairs, simples et compréhensibles. Sinon, on réserve ce droit à des personnes qui savent lire des lois complexes et repérer ce qui les intéresse. Nous sommes dans une logique de cliquet: insolvabilité, droit des entreprises et le Code des sociétés va arriver.

 

J'ai organisé dernièrement un colloque. Votre cabinet y a partiellement participé. Nous avons entendu les acteurs des coopératives, du secteur associatif, du secteur à finalité sociale, de ces nouvelles formes de société dénommées les SCOP, un modèle qui dit qu'une entreprise économique peut être gérée de façon coopérative et participative, avec dès lors une plus-value. Tous ces acteurs sont venus dire qu'il fallait simplifier le droit et les codes. Mais ils ont aussi dit n'être pas entendus dans leurs spécificités et dans les raisons qui justifient leurs activités, dans leur capacité à développer une économie qui crée du lien. C'est ce lien qui fait la force du développe­ment économique. C'est ce lien qui permet justement d'améliorer la capacité de survie des activités, des entreprises et des associations. Je me permets d'insister pour que cette dimension soit valorisée dans les textes. Ce ne sera pas le cas dans ce droit des entreprises.

 

Votre texte séparé et relatif aux ASBL doit être publié le plus vite possible pour que les gens sachent que vous avez des éléments les concernant et que vous tenez quand même à rendre ces textes compréhensibles et accessibles. J'espère vraiment que, dans le Code des sociétés, vous allez accepter d'intégrer et de valoriser à la fois la forme coopérative, la forme à finalité sociale et les modes de gouvernance participative et collaborative.

 

Je voudrais attirer l'attention sur un dernier point. Parfois, j'ajoute un dernier point après le dernier! Mais celui-ci sera le "der des der". Il concerne l'économie dite "collaborative". Je suis intervenue en commission pour attirer votre attention, monsieur le ministre, sur ce qui suit. Lorque nous aborderons le Code des sociétés, il serait intéressant de procéder à une correction linguistique. Une économie de plate-forme ne signifie pas une économie collaborative. Une économie de plate-forme agréée ne veut pas dire non plus une économie collaborative. Dans les textes utilisés par ce gouvernement, dans le droit des entreprises, mais aussi dans les mesures fiscales et les mesures concernant les cotisations sociales, et dans le projet qui concerne les travailleurs occasionnels, qui est en cours de finalisation, on prévoit à chaque fois des mesures dérogatoires à certaines obligations pour l'économie collaborative, parce qu'on considère qu'il s'agit d'un échange de services entre citoyens qui partagent un même objectif. Mais cela n'est pas vrai!

 

Il y a des plates-formes collaboratives qui fonction­nent de cette manière. Celles-là s'organisent sur un modèle coopératif; j'y reviens. Mais une plate-forme d'économie sur le modèle Uber n'a rien à voir avec un rassemblement de citoyens qui échangent des services entre eux. Ici, il s'agit de l'utilisation de services par le réseau internet; cela permet à certains de se rassembler et de faire du bénéfice grâce à la mobilisation de partenaires en réseau.

 

Dans vos textes, si vous voulez favoriser la vraie plate-forme collaborative, vous devez faire figurer dans les critères d'agrément un mode de gouvernance. Celui-ci doit être basé sur le modèle coopératif. Si vous ne faites pas cela, nous serons tous roulés dans la farine en croyant participer au développement d'une économie collaborative interactive, alors qu'en fait, nous participerons à un modèle d'économie spéculative qui abuse de la mise en réseau de partenaires et d'acteurs sociaux et économiques.

 

Monsieur le ministre, j'espère que vous tiendrez compte de ces remarques dans le futur texte.

 

02.08  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, permettez-moi de monter à la tribune pour vous parler. Au cours de cinq réunions de commission, je vous ai occasionné quelques maux de tête et je ne voudrais pas que vous attrapiez un torticolis à cause de moi, puisque je suis installé derrière vous.

 

Je vais vous parler de ce projet qui a occupé beaucoup de notre temps en commission chargées des problèmes de Droit commercial et économique et vais le replacer dans un contexte, en me concentrant sur la deuxième partie de votre cocktail. Quel goût a-t-il? Le premier volet était constitué par la loi sur l'insolvabilité, adoptée voici quelques mois. Ce soir, nous abordons le projet de loi sur la réforme du Code des entreprises. Ensuite nous sera présenté quelque chose que nous ne connaissons pas encore, puisque vous êtes un spécialiste du secret. Vous confiez  la rédaction de vos documents à des cabinets spécialisés. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous prononcer sur une partie de…

 

02.09  Koen Geens, ministre: (…)

 

02.10  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, vous avez eu des experts…

 

02.11  Koen Geens, ministre: Ce sont des experts qui travaillent pour rien, monsieur de Lamotte.

 

02.12  Michel de Lamotte (cdH): Comme cela, vous nous l'aurez dit. C'est mieux ainsi. Il reste que des experts travaillent sur ces dossiers.

 

Monsieur le ministre, au cours des débats, vous avez prétendu que ce projet de loi simplifierait et uniformiserait le droit des entreprises dans le but de réduire l'insécurité juridique. Je vous entends bien, mais j'aimerais émettre une première remarque. Ainsi, à propos du monde associatif – dont je parlerai longuement –, mais aussi des entreprises, je m'interroge sur la valeur ajoutée de votre texte.

 

Monsieur le ministre, permettez-moi de reprendre quelques extraits de l'avis du Conseil d'État, qui conteste la valeur juridique de votre projet. Ainsi, selon cette instance, "il subsiste beaucoup de questions à propos du projet de loi. Notamment, la complexité d'interprétation ne disparaît pas". Il est quand même gênant que l'on puisse contester l'interprétation à livrer de ce texte. 

 

"Avant, il fallait juger de ce qui était une activité économique durable. Après la réforme, il faudra juger de ce qu'est une activité professionnelle sur base d'un critère non précisé dans la loi, mais bien dans l'exposé des motifs." C'est le Conseil d'État qui le dit. La définition est donc dans l'exposé des motifs et non dans le texte de la loi, à savoir que l'activité doit être durable.

 

De plus, l'exposé des motifs précise que le choix du terme "activité professionnelle" est motivé par l'idée que cela conduira à moins de discussions et d'incertitudes. Mais il dit aussi qu'une nouvelle jurisprudence devra se construire à partir de la nouvelle définition. Nous allons donc changer une jurisprudence qui est axée sur le tribunal civil, avec des magistrats civils, pour arriver au tribunal des entreprises. Où est dès lors la sécurité juridique, maintenant?

 

Le Conseil d'État dit aussi que la notion d'entre­prise est moins uniforme qu'elle ne l'est actuellement, ce qui ne contribue ni à la cohérence, ni à la clarté de la réglementation. Et il ajoute que la nouvelle définition de l'entreprise n'est pas de nature à accroître d'une manière adéquate la sécurité juridique. Ce sont les phrases citées par le Conseil d'État.

 

Et peu importe, monsieur le ministre, vous continuez dans votre projet! Notamment, et je cite toujours la lettre du Conseil d'État: "Parallèlement, la notion d'activité professionnelle n'est pas définie et perpétue les débats sur l'objet de l'entreprise. La définition en projet qualifiera notamment l'entreprise de toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant. La notion d'activité professionnelle n'est pas définie plus avant dans l'avant-projet, l'exposé des motifs précisant seulement que la durabilité de l'activité est inhérente à une activité professionnelle." Donc, pourquoi garder la notion d'objet pour les indépendants? Pourquoi ne pas considérer comme entreprise tout indépendant? Il y a à nouveau une zone d'insécurité juridique.

 

La remarque du Conseil d'État a été confirmée lors des auditions qui se sont déroulées durant une journée. L'UNIZO a soulevé le manque de définition de l'activité professionnelle, s'inquiétant notamment – je reprends un thème de ma collègue, sur lequel je reviendrai – de l'impact sur l'économie collaborative.

 

Monsieur le ministre, j'ai quelques remarques à formuler au sujet de la cristallisation du Conseil d'État sur la sécurité juridique, ce qui nous amène à craindre pour la solidité de votre texte.

 

J'ai évoqué avec vous longuement, en commis­sion, la notion de l'ASBL et de cette réforme qui me pose problème, ainsi qu'à un certain nombre d'associations. Vous incluez toutes les ASBL dans la définition d'entreprise alors que jusqu'à présent, seules les ASBL qui menaient une activité économique durable l'étaient. Intégrer toutes les ASBL à la notion d'entreprise, n'a pas de plus-value et n'est pas aujourd'hui nécessaire.

 

Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Si vous le permettez, je reprends encore des citations. Rappelons que les entreprises représentent 130 000 associations en Belgique dont 100 000 n'ont pas d'employé. Les ASBL ne représentent qu'un tiers des employeurs. Nous allons donc imposer à un certain nombre d'associations des contraintes qu'elles n'ont pas et aux deux tiers qui n'ont pas de problème. Je rappelle, et cela nous concerne tous, que ces associations exercent la liberté d'association prévue dans la Constitution et par laquelle la société civile s'exprime dans le pays, y compris dans une perspective socio-politique. Le monde associatif est un lieu privilégié de la créativité et de la liberté d'association: il ne faut donc pas l'affaiblir.

 

Monsieur le ministre, selon moi, il m'apparaît que nous passons à côté de l'objectif. Car, très clairement, en fonction de ce qui va arriver et de ce qui est là aujourd'hui, la crainte justifiée réside dans la complexité du système pour deux tiers des ASBL. Je ne l'invente pas, une pétition circule avec près de 15 000 signatures. Je ne l'ai pas signée, vous pouvez le vérifier.

 

Je pense que la mesure préconisée est dispropor­tionnée par rapport au problème soulevé.

 

02.13  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, j'aimerais rebondir.

 

En effet, nous avons déjà eu cette discussion à propos de cette pétition que vous n'avez pas signée. C'est un bon signe. C'est le signe que vous avez été attentif en commission et que vous avez compris de quoi il est question dans ce projet de loi.

 

Je voudrais préciser, par rapport à toutes ces pétitions qui circulent et à toutes ces personnes qui ont peur et qui sont peut-être mal informées ou intentionnellement mal informées au sujet des conséquences de ce projet de loi – le ministre pourra sans doute mieux éclairer mon propos – qu'il n'y a pas lieu, ni pour les petites ni pour les grandes ASBL, de s'inquiéter quant à la notion non marchande, y compris dans la réforme du droit de l'entreprise dans ce projet. Il est très important de le dire.

 

Des obligations subsisteront, d'autres seront modifiées, mais il y aura également la possibilité pour une ASBL qui le souhaite, de garder sa structure juridique mais aussi, d'une manière plus libre d'exercer des activités dans le cadre de son objet social. Des informations seront diffusées à l'intention des ASBL; il convient de le signaler.

 

En ne signant pas cette pétition, vous avez montré que vous aviez compris cette nuance et je vous en remercie.

 

02.14  Michel de Lamotte (cdH): Madame Jadin, je ne l'ai pas signée car je ne voulais pas qu'on dise que j'avais un conflit d'intérêts. Je l'ai fait explicitement pour rester en dehors de cela. Sur le projet, je pense qu'ils ont raison. On peut nier les choses mais ils ne sont pas 15 000 à se tromper. Avouez que c'est interpellant que 15 000 associations se positionnent par rapport à ce texte, que je n'ai pas créé et que je n'ai pas signé. Cela mérite quand même qu'on soulève un certain nombre de questions. Permettez que je le fasse.

 

La crainte est effectivement que ce projet complique la vie de deux tiers des ASBL, notamment les plus petites. Je vous citerai quelques exemples. Le régime commercial du droit de la preuve augmente la responsabilité des ASBL qui devront réagir dans la semaine pour contester des factures erronées ou des arnaques, sans quoi elles seront considérées comme acceptées. Je pense qu'il est illusoire de croire qu'imposer la professionnalisation du secteur non marchand se fera sans sacrifier une partie de son activité parce que les bénévoles présents dans le monde associatif devront avoir de multiples compétences: l'informatique, la comptabilité, la fiscalité, le droit, etc. Je pense que les bénévoles qui travaillent dans les associations ont plus d'intérêt à aider des personnes handicapées ou des étudiants!

 

La deuxième difficulté, c'est l'éclatement de la loi de 1921 dans différents codes. Je pense que les petites ASBL ne vont pas s'y retrouver dans ces matières. La loi de 1921 comptait 17 000 mots et on va passer aux livres du Code des entreprises qui comptent 340 000 mots. On ne facilite donc pas leur travail!

 

Monsieur le ministre, vous avez manifesté, et je le souligne, votre intention de rédiger un certain nombre de documents pour leur faciliter la vie, mais vous ne l'avez pas inscrit dans le texte. Il n'y aura pas de coordination officielle. Il y aura donc juste un mode d'emploi dont on peut douter de l'actualisation et des mises à jour. Moi, je le dis très clairement: on va compliquer la vie des associations. Je préfère que les bénévoles passent plus de temps dans l'objet social de l'ASBL que dans des démarches administratives. L'on va probablement décourager le monde associatif en mettant ces formules en place et mettre à mal la démocratie sociale qui existe dans tous les quartiers et les communes. 

 

Enfin, monsieur le ministre, le risque au terme de vos trois réformes, est de créer un amalgame entre l'associatif et l'économique. Or, je vous le rappelle, monsieur le ministre, l'associatif, c'est l'histoire des démocraties et pas de l'économie! Vous mettez toutes les ASBL dans le même sac de l'entreprise. C'est dommage, car elles n'ont rien à y faire.

 

J'ai donc redéposé ici, monsieur le ministre, l'amendement présenté en commission sur le fait de retirer tout ce qui concerne la législation pour les ASBL du Code des entreprises et de la placer à un autre endroit. Ou je me trompe ou d'autres se trompent, mais chaque jour, à la relecture de votre texte, on aperçoit quelques surprises. Ce n'est pas M. Terwingen qui va me contredire. En commission, madame la présidente, combien d'amendements techniques de réparation avons-nous faits! Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. On a modifié lors de la deuxième lecture toute une série de choses qui étaient passées dans l'oubli.

 

Je souhaiterais, monsieur le ministre, vous questionner sur deux points particuliers. J'ai été interpellé pour le premier point concernant l'abrogation de la société civile à forme commerciale. C'est l'article 3, § 4, du Code des sociétés. En effet, les sociétés existantes dans cette forme devront changer leurs statuts dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Cette modification de forme implique un acte authentique et donc un changement de l'objet social et de la forme des statuts.

 

Six mois pour toutes les modifications de ces sociétés! Comment les études notariales vont-elles supporter ces nombreux actes supplémen­taires? Il sera, à mon sens, impossible, pour ces sociétés civiles d'aller chez le notaire dans le délai de six mois d'implantation et d'implémentation de la loi. Monsieur le ministre, j'ai été interpellé sur le sujet. Il y a manifestement un souci. C'est pourquoi je vous questionne et je me tourne aussi vers l'équipe.

 

Cette démarche aurait un coût, si elle est confirmée dans les remarques des uns et des autres. Votre réforme aura effectivement un coût pour un certain nombre de personnes. Pourquoi, dès lors, ne pas permettre de modifier ces statuts des sociétés civiles à forme commerciale dans le cadre d'une procédure sous seing privé. Pourquoi imposer ce coût?

 

Monsieur le ministre, j'en viens à un deuxième point. Hier soir, je vous ai envoyé ainsi qu'à mes collègues un texte qui concerne la préservation du secret professionnel dans le cadre des procédures d'insolvabilité. J'ai à nouveau déposé deux amendements de réparation. Monsieur le président, monsieur le ministre, je les justifie maintenant en séance. C'est technique, j'en conviens. Le livre XX, "Insolvabilité des entreprises" du Code de droit économique, qui n'entrera en vigueur qu'en mai 2018 et qui fait l'objet de nombreuses dispositions réparatrices dans le projet de loi portant la réforme du droit des entreprises, ne règle pas un problème important pour le secteur non marchand qui œuvre dans des secteurs sensibles, où doit régner le secret professionnel – entendons par-là les hôpitaux, les maisons de repos, les maisons d'enfants – et relatif entre autres aux données personnelles sur les patients, enfants, suivi de justiciables ou d'autres bénéficiaires.

 

Le cas des professions libérales sera d'ailleurs réglé par un arrêté royal qui devrait en principe bientôt être publié et qui implique une intervention des organismes représentant les professions libérales, de sorte à surveiller et à garantir les règles de secret professionnel et la préservation des clients ou bénéficiaires des services des professions libérales.

 

Par contre, pour les associations ou les fondations qui seraient dans un cas similaire – j'entends par là le secteur hospitalier, les maisons de repos, les maisons d'accueil pour enfants du juge, centres d'assistance aux personnes souffrant d'une addiction, etc. –, rien ne semble prévu pour garantir les aspects de secret professionnel ou de suivi des droits des bénéficiaires. Or, ces aspects ne semblent pas être traités dans le livre XX, au niveau des prestations – obligations d'un curateur ou d'un administrateur provisoire. Il faut que, dans le cadre du livre XX, le respect du secret professionnel soit garanti, non seulement au niveau des personnes physiques, détentrices du secret professionnel, mais surtout aussi en ce qui concerne les associations et fondations des institutions qui occupent ces personnes comme salariés ou prestataires. Ces institutions sont, en effet, dépositaires de secrets professionnels et il ne faudrait pas, lors d'une descente de faillite et d'une phase de réorganisation judiciaire, que les informations et documents couverts par le secret professionnel soient divulgués ou improprement conservés.

 

Il est donc nécessaire de prévoir une procédure qui surveille et garantit le respect des règles de secret professionnel dans ce cadre-là.

 

Il y a un deuxième amendement technique où le service logistique – on parle de l'article XX.17 du Code qui stipule qu'en plus de donner un avis au gestionnaire au sujet de la méthode appropriée, "la justification est de sauvegarder de façon adéquate le secret professionnel des titulaires de professions libérales concernées par une procédure d'insolvabilité. Le préposé à la protection des données doit aussi veiller au secret professionnel des officiers de santé, pharmaciens, sage-femmes et toute autre personne dépositaire par état ou profession des secrets qu'on leur confie, comme le prévoit l'article 458 du Code pénal."

 

Voici deux amendements techniques qui révèlent une difficulté.

 

Pour conclure, quelques réflexions.

 

Monsieur le ministre, vous dites que vous allez simplifier. On va complexifier là où vous vouliez simplifier. Je pense que nous allons augmenter l'insécurité juridique là où vous vouliez la diminuer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Vous compliquez la vie des petites ASBL qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles et qui n'ont pas de but économiquement durable. Enfin, il existe un risque de créer un amalgame entre l'associatif et l'économique et cela, le monde associatif n'en voulait pas.

 

Monsieur le ministre, le monde associatif s'inter­roge sur votre projet. Je constate que, même si nous avons  eu des auditions de représentants du monde associatif, le projet n'est pas issu d'une concertation avec celui-ci. Il n'y a pas eu d'états généraux, de consultations.

 

Monsieur le ministre, vous avez présenté ce texte à l'Université de Louvain, mais il n'y a pas eu de débat avec vous. Le monde associatif présent sur le terrain craint cette fragilisation. Il n'est pas rassuré. Il n'est pas plus rassuré par ce que dit la Constitution sur la liberté d'association. En effet, on va fragiliser les associations et organiser de la complexité. Personnellement, je préfère la vivacité des bénévoles et le monde associatif présent dans les quartiers, les rues et les communes, aux personnes devant solliciter des interventions administratives. Il y a un risque de décourager les petites associations.

 

Restons lucides! Ce qui se passe présente le risque d'un retour, sur le terrain, à l'association de fait, et aboutira donc à une perte de protection. Cela ne devait pas se produire. Ce texte, monsieur le ministre, touche aux fondements mêmes de la vie associative selon la loi de 1921.

 

Cette réforme a été conçue par des experts, un comité de professeurs d'université, certes brillants, mais peut-être déconnectés de certaines réalités et, en particulier, celle du monde associatif.

 

Selon nous, en soutenant ce projet de loi complexe, le gouvernement risque de freiner l'activité associative, qui constitue pourtant le tissu social de notre pays.

 

02.15  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de voorzitter, aansluitend op de uiteenzetting van mijn charmante collega Goedele Uyttersprot zal ik nog wat technische opmerkingen formuleren, die evenwel geen afbreuk zullen doen aan het feit dat wij onderhavig mooi wetsontwerp, naar inhoud, zullen ondersteunen.

 

Ik verwijs naar artikel 13 van het ontwerp, dat een nieuwe § 2 toevoegt aan artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek. De nieuwe paragraaf werkt een regeling uit rond de wijze waarop groepe­ringen zonder rechtspersoonlijkheid in rechte kunnen worden geïdentificeerd en vertegen­woordigd.

 

Wij hebben vanuit onze fractie nog een aantal vragen die na de commissievergaderingen zijn gerezen door de verschillende interpretatie van de toelichting bij en de precieze redactie van de nieuwe bepalingen, meer bepaald het tweede lid ervan.

 

Mijnheer de minister, ik heb die vragen gebundeld in vier items.

 

Ten eerste, kunt u bevestigen dat het nieuwe artikel 703, § 2, 2e°, van het Gerechtelijk Wetboek dusdanig moet worden gelezen en geïnterpreteerd dat het enkel en alleen het probleem oplost van de vertegenwoordigingsbevoegdheid om in rechte op te treden van de algemene lasthebbers van groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid die in de KBO zijn ingeschreven?

 

Ten tweede, bevestigt u dus dat de nieuwe bepaling absoluut geen nieuwe vorderingsrechten voor groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid in het leven roept?

 

02.16 Minister Koen Geens: Ja.

 

02.17  Wim Van der Donckt (N-VA): Ten derde, bevestigt u dat het nieuwe artikel 703, § 2, 2e°, van het Gerechtelijk Wetboek niet een rechts­grond wil creëren om aan groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid die in de KBO zijn ingeschreven, de jure de hoedanigheid te verlenen om als eiser of verweerder op te treden in geschillen met betrekking tot de gezamenlijke rechten en verplichtingen van hun leden?

 

Ten slotte, het nieuwe artikel 703, § 2, 2e°, van het Gerechtelijk Wetboek doet dus geen afbreuk aan de ontvankelijkheidsvereiste van rechts­persoonlijk­heid die geldt bij het instellen van rechtsvorderingen. Ik verwijs ter zake ook naar de artikelen 17 en 18 van het huidige Gerechtelijk Wetboek. Zal dat, met andere woorden, ook gelden in het nieuwe recht?

 

02.18 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, ik heb in de commissie voor Handels- en Economisch Recht zeer lang met de leden over het ontwerp gedebatteerd. De meeste vragen die hier worden gesteld, heb ik al eerder beantwoord.

 

J'aimerais quand même souligner, madame Gerkens, que pour ce qui concerne la triade "droit de l'insolvabilité-droit de l'entreprise-droit des sociétés et des associations" – je m'adresse également à M. de Lamotte –, ce n'est pas une question de secret. Le 6 octobre 2015, dans votre commission, les experts sont venus expliquer en long et en large en quoi consisterait la réforme du droit des sociétés et des associations.

 

Quoique je comprenne certaines de vos craintes dans la mesure où l'inconnu est toujours un peu mal aimé, la spécialité de l'association sera intégralement maintenue. Elle sera même mieux décrite dans la nouvelle législation qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. L'idée coopérative sera intégrale­ment maintenue et davantage décrite selon les définitions européennes de la "société coopérative".

 

Pour ce qui concerne l'économie sociale, les sociétés à finalité sociale resteront intactes et, en même temps, les ASBL auront aussi la possibilité de devenir "à finalité sociale".

 

Je vous précise que nous sommes surtout en train d'améliorer les choses et pas du tout d'abroger certaines formes, et surtout nous voulons mieux décrire leur spécialité. Parce que l'activité économique ou l'activité non économique ont toujours été des critères très flous, qui ne servent pas à grand-chose. J'ai maintes fois expliqué en commission que les ASBL avec une "activité économique"– dont, bien que l'Europe le sache, je ne sais pas exactement ce que c'est –, sont intégralement soumises au droit de la concurren­ce et au droit des pratiques du marché.

 

Nous ne compliquons donc pas vraiment les choses. À maintes reprises, j'ai répété que la complication, pour les volontaires dont parle si bien M. de Lamotte, c'est la comptabilité. La législation en matière de comptabilité pour les ASBL existe depuis longtemps, pour les petites ASBL comme pour les grandes.

 

Et pour une fois, vous me permettrez quand même une boutade, monsieur de Lamotte: les entrepreneurs professionnels dont vous parlez, ce sont aussi les peintres qui sortent à 18 ans de l'école et démarrent une affaire indépendante.

 

Eux doivent connaître toutes les règles du monde. Et des volontaires de notre âge, plus jeunes ou plus vieux, ne pourraient pas tenir une comptabilité? D'ailleurs, le législateur la prescrit déjà depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Je me demande vraiment pourquoi vous dites que c'est une complexification alors que c'est une simplification.

 

Je crains que jamais vous n'accepterez le mot "entreprise" pour certains volontaires. Mais je suis sûr que les volontaires vont, après un certain temps, mieux se reconnaître dans le nouveau système que dans l'ancien.

 

Het is waar dat de ondernemingsrechtbanken op termijn bijkomende ondersteuning zullen moeten krijgen indien zou blijken dat hun werklast op het vlak van litiges ernstig zou toenemen doordat zij voortaan ook bevoegd zijn voor landbouwers, voor vrije beroepen en voor verenigingen. In elk geval zullen consulaire rechters worden aangeduid die uit die middens worden gerekruteerd.

 

En ce qui concerne le secret professionnel, monsieur de Lamotte, le premier amendement concerne l'article 215, ancien article 181. En effet, les articles 458 et 459 règlent le secret profes­sionnel, applicable aux personnes physiques comme aux personnes morales. Ces dispositions pénales sont d'application générale. Par exemple, l'avocat n'y est pas mentionné, tandis que tout le monde conçoit qu'il est entièrement soumis au secret professionnel. Selon moi, le caractère d'ordre public de cette disposition rend tout à fait superflue une explicitation de la disposition dans le droit de l'insolvabilité.

 

Votre deuxième amendement semble se référer non pas à l'article XX.14 du Code, mais à l'article XX.18. Dans ce dernier, nous avons déjà prévu que le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles plus spécifiques de l'accès au registre, tenant compte de la nature particulière de certaines données qui doivent être protégées sur la base du secret professionnel ou du secret des affaires. Cet arrêté royal a déjà été pris en date du 23 mars 2017. Il règle le fonctionnement du Registre central de la solvabilité (Moniteur belge du 27 mars 2017).

 

Nous donnons la même réponse par rapport au caractère superflu de l'explicitation du secret professionnel pour le droit de l'insolvabilité.

 

Pour ce qui concerne votre question relative aux sociétés civiles à forme commerciale, il est évident que ces sociétés civiles à forme commerciale, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, seront de simples sociétés qui ont, par exemple, la forme d'une SPRL ou d'une société anonyme. Il est tout à fait superflu de modifier les statuts pour faire cela, parce qu'en fait, cela se fait en quelque sorte de plein droit.

 

Je me souviens que nous avons déjà connu cela avec la loi du 21 février 1985. Selon l'article 100, les sociétés d'expertise comptable qui étaient auparavant des sociétés commerciales devenaient de plein droit des sociétés civiles à forme commerciale. Personne, à ce moment, n'a souhaité modifier ses statuts. Cela peut se faire à l'occasion de la prochaine coordination des statuts par notaire quand une autre modification des statuts s'impose.

 

Ik kom tot de vragen van de heer Van der Donckt met betrekking tot de groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid.

 

Het is helemaal niet de bedoeling om met dit wetsontwerp op enigerlei wijze af te wijken van de gemeenrechtelijke ontvankelijkheidsvoorwaarde van de persoonlijkheid en van het persoonlijk belang. De organisatie zonder rechtspersoonlijk­heid kan enkel in rechte treden voor haar persoonlijke rechten of gedaagd worden voor haar persoonlijke verplichtingen. Dit wordt doorgaans omschreven als de gezamenlijke rechten en verplichtingen van de leden van de groepering.

 

Het valt dan ook uit te sluiten, behoudens bijzondere wettelijke bepalingen, dat enig collectief belang door een groepering zonder rechts­persoonlijk­heid in rechte zou kunnen worden behartigd. Daarvoor is een specifieke wettelijke bepaling noodzakelijk. Het is ook uit te sluiten dat een groepering zonder rechtspersoonlijkheid zou kunnen optreden voor het persoonlijk belang van een van haar leden. Ook daarvoor is een specifieke wettelijke bepaling nodig. Dergelijke wettelijke bepalingen bestaan, maar dit is geen geval zo'n wettelijke bepaling. Het gaat hier alleen over de mogelijkheid om in rechte te treden voor het persoonlijk belang van de groepering zonder rechtspersoonlijkheid, indien er een vertegenwoor­digings­bevoegdheid bij lasthebber mogelijk is gemaakt door het KBO, zodat die lasthebber als formele procespartij kan optreden.

 

Wat uw tweede, derde en vierde vraag betreft, die heb ik beantwoord in mijn uiteenzetting van daarnet. Wij veranderen niets aan het bestaande gemene recht. Alleen wordt de mogelijkheid gecreëerd om een lasthebber in het KBO aan te duiden als formele procespartij.

 

Dat waren enkele antwoorden, mijnheer de voorzitter, die ik wenste te geven op de vragen die mij werden gesteld. Ik dank u en ik dank vooral de leden van de commissie, en haar voorzitter, voor hun schitterende medewerking.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2828/8)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2828/8)

 

Het wetsontwerp telt 260 artikelen.

Le projet de loi compte 260 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 7

  • 84 - Ahmed Laaouej (2828/9)

Art. 35

  • 81 - Michel de Lamotte (2828/9)

Art. 215

  • 82 - Michel de Lamotte (2828/9)

Art. 217/1(n)

  • 83 - Michel de Lamotte (2828/9)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikelen 7, 35 en 215.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 7, 35 et 215.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 6, 8 tot 34, 36 tot 214 en 216 tot 260.

Adoptés article par article: les articles 1 à 6, 8 à 34, 36 à 214 et 216 à 260.

*  *  *  *  *

 

03 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (2958/1-5)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen (472/1-2)

03 Projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (2958/1-5)

- Proposition de loi visant à modifier la législation électorale afin de favoriser l'égalité des chances entre les femmes et les hommes lors des élections (472/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron.

 

Madame Fonck a demandé de disjoindre les propositions nos 116 et 928 de ce projet de loi.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, mevrouw Ben Hamou en de heer Demon, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

03.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, zopas rees de vraag of u nog aandachtig bent, maar ik zal u niet heel lang bezighouden.

 

Onderhavig ontwerp heeft als doel de organisatie van verkiezingen efficiënter te maken. Door onze staatsstructuur en ons lidmaatschap van de Europese Unie krijgen wij inderdaad soms de indruk dat ons land constant in verkiezingsmodus zit. Om de zes jaar vinden er gemeente- en provincieraadverkiezingen plaats, om de vier jaar federale verkiezingen en om de vijf jaar gemeenschaps- en gewestverkiezingen en Europese verkiezingen. 2014 was een speciaal jaar, de moeder van alle verkiezingen, maar er werd toen ook beslist om enkele verkiezingen te laten samenvallen. De verkiezingen van 2014 waren ook een testcase.

 

In het voorliggende wetsontwerp heeft de regering diverse opmerkingen en adviezen van de diensten ter harte genomen. Dat resulteert in enkele verduidelijkingen, vereenvoudigingen en actuali­seringen. Aldus zijn er heel wat technische aanpassingen om de kieskalenders op elkaar af te stemmen en waren er wijzigingen nodig in verschillende wetten, zoals de kieswet, de wet tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Vlaams Parlement worden verkozen, de wet van 1989 aangaande de verkiezing van het Europees Parlement, de wet van 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en de gewone wet van 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur.

 

Ook waren er aanpassingen nodig ten gevolge van de eerdere goedkeuring van de wet over landgenoten die in een staat buiten de EU verblijven, en ten gevolge van de privacy­wetgeving, waardoor het niet langer nodig is dat kandidaten hun beroep en woonplaats vermelden.

 

Positief is ook dat verkiezingswetten worden afgestemd op de digitale maatschappij. Zo wordt het programma voor elektronisch stemmen, dat in diverse steden en gemeenten al mogelijk was, maar op praktische problemen botste door de verschillende computerprogramma's, geüniformi­seerd. In de plaats van diverse programma's is er nu nog maar één softwareverkiezingsprogramma, dat door de minister gratis ter beschikking wordt gesteld. Dat kan enkel maar de transparantie, correctheid en gelijkvormigheid verhogen. Tevens worden de procedures voor het elektronisch indienen van kandidatenlijsten, het elektronisch verzenden van pv's en de nodige oplossingen en back-up in geval van storingen op de dag van de verkiezingen wettelijk vastgelegd. We zijn eveneens tevreden over de aanpassingen met het oog op de controle op het elektronisch stemmen ter voorkoming van onregelmatigheden.

 

Er zijn ook nog tal van praktische wijzigingen die het voor iedereen mogelijk maken om zijn democratisch recht uit te oefenen. Denken we maar aan de begeleiding van gehandicapten of het gebruik van de audiomodule voor blinden en slechtzienden, wat hen het stemmen moet vergemakkelijken.

 

Kortom, het betreft een technisch complex dossier, maar het is noodzakelijk om alle bestaande wetgeving op elkaar af te stemmen voor gelijklopende verkiezingen. Dat zal voor de vele medewerkers op het terrein, zoals vrede­rechters, gemeentepersoneel en burgers, een enorme verbetering betekenen.

 

03.02  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, chers collègues, le projet de loi qui est soumis à notre examen a le mérite d'adapter les législations électorales à la sixième réforme de l'État ainsi qu'aux réalités et à certains besoins rencontrés sur le terrain.

 

Dans cette perspective, le cdH voit d'un bon œil la série de modifications techniques des législations électorales portant sur l'organisation des opérations électorales. Le calendrier électoral pour l'organisation des élections de la Chambre des représentants et des Parlements des Commu­nautés et des Régions coïncidera désormais avec le calendrier pour l'organisation de l'élection du Parlement européen afin d'offrir aux acteurs du processus électoral une gestion du temps plus facile lors des élections simultanées. Il s'agit d'une bonne chose.

 

Cependant, le groupe cdH regrette, comme notre honorable cheffe de groupe, Catherine Fonck, a pu l'exprimer en commission, que le projet de loi n'ait pas été plus ambitieux. Il aurait fallu profiter de cette modification des législations électorales pour discuter également des propositions de loi déposées par le cdH qui concernent notamment la suppression des listes de suppléants et l'effet dévolutif de la case de tête.

 

Un autre point important à nos yeux concerne la décision politique du gouvernement de refuser la tirette intégrale sur les listes électorales. Il s'agit pourtant de la meilleure solution afin de garantir la meilleure représentation possible des femmes dans le monde politique. En outre, l'obligation d'une alternance homme/femme sur les listes simplifierait les discussions relatives à l'élaboration des listes électorales.

 

Pour cette raison, Mme Catherine Fonck redéposera trois amendements afin de généraliser le principe de la tirette pour les élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen et du Parlement de la Communauté germanophone. Á ce sujet, j'invite nos collègues du MR à faire preuve de cohérence par rapport aux dispositions similaires qui sont adoptées en Région wallonne.

 

Cela étant dit, en vue des prochaines élections, il est bien évident que nous devons avancer. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera en faveur du projet de loi.

 

03.03  Kattrin Jadin (MR): Cher collègue, je vous remercie très sincèrement.

 

Il est tellement rare que le cdH soutienne les germanophones. Un esprit malicieux y verrait quelque chose d'incroyable, mais je n'ose croire que ce soit le cas.

 

Toujours est-il que les propositions ont été examinées et qu'un avis a été rendu du côté germanophone, qui ne souhaite pas de discussions à son échelle. Du reste, elles ont déjà eu lieu. Le Parlement a décidé souverainement de ne pas recourir à cette tirette. Il faudra réinscrire ce point à l'ordre du jour, y compris dans ma Région. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle, en parfaite cohérence et loyauté avec ce qui a été entrepris en Communauté germanophone, je suivrai l'avis qui a été donné. 

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un encore demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Het wetsontwerp werd door de commissie gesplitst met toepassing van artikel 72.2, lid 2, van het Reglement.

Le projet de loi a été scindé par la commission en application de l'article 72.2, alinéa 2, du Règle­ment.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 2958/4 (aangelegenheden als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet). De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2958/4)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2958/4 (matière visée à l’article 74 de la Constitution). Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2958/4)

 

Het wetsontwerp telt 78 artikelen.

Le projet de loi compte 78 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 19/1(n)

  • 4 - Catherine Fonck (2958/6)

Art. 51/1(n)

  • 6 - Catherine Fonck (2958/6)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen.

Réservé: le vote sur les amendements.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 78.

Adoptés article par article: les articles 1 à 78.

*  *  *  *  *

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 2958/5 (aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet). De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2958/5)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2958/5 (matière visée à l’article 78 de la Constitution). Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2958/5)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (II)".

L'intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (II)".

 

Het wetsontwerp telt 68 artikelen.

Le projet de loi compte 68 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

Art. 32/1(n)

  • 5 - Catherine Fonck (2958/6)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l’amendement réservé ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over het amendement.

Réservé: le vote sur l’amendement.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 68.

Adoptés article par article: les articles 1 à 68.

*  *  *  *  *

 

04 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (2957/1-3)

04 Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (2957/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

04.01  Koenraad Degroote, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2957/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2957/3)

 

Het wetsontwerp telt 7 artikelen.

Le projet de loi compte 7 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 7 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 7 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

05 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013 (2959/1-3)

05 Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2013 (2959/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Overeenkomstig artikel 116 van het Reglement wordt een beperkte algemene bespreking gehouden.

Conformément à l'article 116 du Règlement, le projet de loi fait l'objet d'une discussion générale limitée.

 

Beperkte algemene bespreking

Discussion générale limitée

 

De beperkte algemene bespreking is geopend.

La discussion générale limitée est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De beperkte algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale limitée est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2959/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2959/1)

 

Het wetsontwerp telt 6 artikelen.

Le projet de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6, met de tabellen A en B in bijlage, worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6, ainsi que les tableaux A et B annexés, sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

06 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (201/1-7)

06 Proposition de loi modifiant l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 (201/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Christian Brotcorne, Benoît Dispa.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

06.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit. Je précise qu'il s'agissait d'une recommandation du Médiateur fédéral, qui fut auditionné en commission des Finances. Mon collègue Dispa l'a proposée, la commission l'a adoptée une première fois et, à la suite des remarques du cabinet des Finances, nous sommes revenus encore une fois en commission afin d'améliorer le projet qui a, finalement, été adopté à l'unanimité par la commission des Finances.

 

06.02  Benoît Dispa (cdH): Chers collègues, il n'arrive pas si souvent qu'une proposition de loi déposée par des membres de l'opposition parvienne en séance plénière avec une bonne chance d'être adoptée, ce qui mérite bien de monter à la tribune. Mon excellent collègue, M. Christian Brotcorne, prétend être coutumier du fait, mais il n'empêche que cela reste relativement exceptionnel.

 

Ma conviction est que la proposition soumise à votre examen est une bonne proposition. En effet, son principal mérite réside dans le fait qu'elle introduit de la souplesse là où le fonctionnement du SPF Finances était assez rigide, il faut bien le reconnaître. Lorsqu'un directeur avait pris une décision quant à une contestation, celle-ci était considérée comme irréversible – c'était la position de l'administration fiscale –, sauf à introduire un recours devant le tribunal, ce qui exposait le redevable à des surcoûts importants et surtout, à une inégalité de traitement puisque, dans d'autres matières, les autorités ont la possibilité de rectifier leurs propres décisions, voire de les retirer.

 

C'est ce caractère irrévocable de la décision qu'il nous paraissait nécessaire de modifier. Comme le rapporteur l'a exposé, c'est en effet sur base d'une proposition du Médiateur fédéral que cette conclusion s'est imposée à nous.

 

Je voudrais donc profiter de l'occasion pour rendre hommage aux équipes du Médiateur fédéral, qui nous formulent régulièrement de bonnes recommandations. Il ne me paraît pas inintéressant de donner suite à leurs observations. Ici, le Médiateur aura été patient. En effet, c'est dans un rapport de 2007 qu'il a suggéré de modifier cet article 375 du CIR. Monsieur le président, il aura fallu dix ans à la commission des Finances pour organiser une audition du Médiateur. À la faveur du débat, l'ensemble de la commission – avec le soutien de M. Piedboeuf – a estimé que la proposition déposée en son temps par M. Brotcorne et cosignée par moi-même méritait finalement d'être prise en considération. Elle apportait la réponse soulevée voici dix ans par le Médiateur fédéral.

 

Je veux donc remercier les membres de la majorité. Je tiens aussi, monsieur le ministre, à saluer la relative bonne volonté de votre administration parce que, dans un premier temps, elle n'était pas tout à fait enthousiaste; elle avait même émis des objections. La deuxième lecture nous a permis de tenir compte des amendements élaborés en concertation avec votre admini­stration. Je tiens également à vous en remercier puisque, grâce aux modalités de procédure figurant désormais dans le texte, cette proposition pourra désormais faire l'unanimité.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (201/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (201/7)

 

Het wetsvoorstel telt 5 artikelen.

La proposition de loi compte 5 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Collega's, ik ga even temporiseren, want iedereen moet er zijn als wij dit laatste punt op de agenda behandelen.

 

07 Voorstel van inhouding op de aan een lid van de Koninklijke Familie toegekende dotatie (3015/1)

07 Proposition de retenue sur la dotation allouée à un membre de la Famille royale (3015/1)

 

Aan de orde is de bespreking van het verslag van de bijzondere commissie opgericht met het oog op de toepassing van artikel 11 van de wet van 27 november 2013.

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la commission spéciale instituée en vue de l’application de l’article 11 de la loi du 27 novembre 2013.

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 8 maart 2018, spreekt de plenaire vergadering zich in openbare vergadering en bij geheime stemming uit over het voorstel van de bijzondere commissie; na het verslag van de rapporteur(s) beschikt elke erkende en niet-erkende fractie over een spreektijd van twee minuten; interrupties worden niet toegelaten.

Conformément à la décision de la séance plénière du 8 mars 2018, la séance plénière s'exprimera au cours d'une réunion publique et par scrutin secret sur la proposition de la commission spéciale; après l'intervention du ou des rapporteur(s), chaque groupe reconnu et non reconnu disposera d'un temps de parole de deux minutes; aucune interruption ne sera autorisée.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 28 maart 2018, verwijzen de rapporteurs, mevrouw Kristien Van Vaerenbergh en de heer André Frédéric, naar het schriftelijk verslag.

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 28 mars 2018, les rapporteurs, Mme Kristien Van Vaerenbergh et M. André Frédéric, se réfèrent au rapport écrit.

 

Chers collègues, nous avons reçu une lettre de Me Arnauts que je vous ai distribuée.

 

Ik lees hem voor:

 

"Mijnheer de voorzitter, de plenaire zitting van de Kamer komt deze namiddag samen om te beraadslagen over het voorstel van inhouding op de aan een lid van de Koninklijke Familie toegekende dotatie, nr. 3015/1.

 

In mijn hoedanigheid van raadsman van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent van België, die het voorwerp uitmaakt van dit voorstel, verzoek ik u onderstaande tekst te willen voorlezen voor de eerbiedwaardige leden van de Kamer, na het verslag van de speciale commissie maar voor de aanvang van de debatten."

 

Voor alle duidelijkheid, collega's, de Nederlandse vertaling komt ook van de advocaat.

 

"Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres et secrétaires d’État, mesdames, messieurs les députés, comme vous le savez, je n’ai pas été convié à m’exprimer devant votre assemblée, lorsqu’elle va prendre en considé­ration, ce jour, la proposition de retenue sur la dotation allouée à un membre de la Famille royale du 14 décembre 2017 (Conseil des ministres). Dès lors, je n’ai d’autre choix, compte tenu également du calendrier extrêmement serré que vous avez décidé, que de me limiter à vous adresser ce court message. Pour la deuxième fois, je ne serai pas en mesure d’être défendu devant l’institution compétente pour codécider d’une retenue sur dotation, en vertu de l’article 11 de la loi du 27 novembre 2013, loi concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale. Et pour la deuxième fois, l’institution va décider sur base d’une note ou d’un rapport contenant des faits et arguments nouveaux, auxquels l’on ne me permet pas d’apporter une contradiction.

 

Ook al denkt u zich te mogen vrijstellen van deze fundamentele vereiste van de billijke proces­voering omdat gerechtelijke beroepen voor mij zouden openstaan, toch denk ik u te moeten wijzen op de symbolische dimensie van uw beslissing die zonder weerga is. Die beslissing kan mij ernstige, moeilijk herstelbare schade berokkenen.

 

De regering vraagt u mij te bestraffen voor een feit, maar de lichtheid van deze grief ontgaat niemand. Eigenlijk is mijn hele bestaan het voorwerp van een proces, en dat proces is al lange tijd geleden begonnen. Hij wordt onafgebroken gevoerd in de media, en waarschijnlijk ook in uw gedachten en die van sommige medeburgers. Een waslijst aan onhandigheden, vergissingen, fouten, jaar na jaar langer, jaar na jaar bezwarender, want steeds à charge en nooit à decharge. Maar ik stel u de vraag: wie onder u zou bestand zijn tegen zulke samenvatting van zijn leven, tegen zulk een laatste oordeel?

 

Ik heb die waaier aan procedures niet gewenst, ik heb zelfs geprobeerd die te vermijden. Ik heb voorgesteld een sanctie te aanvaarden, hoe onrechtvaardig dat ook zou zijn, indien de regering zou aanvaarden duidelijkheid te scheppen voor de toepassing van een te snel geschreven wet, die een willekeur mogelijk maakt waarbij de rechters die u heden bent, partij zijn. De weigering van deze enige werkelijke oplossing laat mij geen andere keuze: ik moet tot op het einde het vreselijke precedent die zulke sanctie zou uitmaken, aanvechten, vermits die over mezelf en vooral mijn vrouw en kinderen een permanente dreiging zou doen hangen. Moet ik u eraan herinneren dat noch ik noch mijn familie genieten van de sociale bescherming (gezondheidszorg, invaliditeit, pensioen) die – gelukkig – de sokkel zijn van het bestaan van de andere burgers in dit land?

 

La plupart ne le savent pas, beaucoup font mine de l’oublier: depuis ma plus tendre enfance, mon existence a été mise au service de mon frère, de ma famille, et de l’État.

 

Je n’ai pas pu travailler comme je l’entendais, ni lancer des projets qui eussent permis mon indépendance. Je devais même obtenir l’autorisation pour me marier, et aujourd’hui encore l’on me fait payer pour avoir choisi une femme que j’aime, sans titre ni fortune. Cette dotation, que l’on parle de réduire ou supprimer au gré des vents politiques ou médiatiques, est le prix d’une vie, le prix de ma vie, qui est largement derrière moi aujourd’hui. Dois-je en outre vous rappeler que les trois quarts de cette dotation constituent des frais de fonctionnement, soumis à un contrôle strict de la Cour des comptes? Ce n’est pas une faveur, quoi qu’en pensent ceux qui croient que l’argent peut acheter tous les droits ou permet d’exiger une totale soumission.

 

Ikzelf ben natuurlijk niet feilloos. Ik ben er als eerste bewust van dat mensen die het veel minder breed hebben dan ik een nog harder lot ondergaan. Maar ik denk niet dat een andere burger van dit land zijn leven lang met zulke hardnekkigheid werd geïnstrumentaliseerd en zijn projecten voortdurend gedwarsboomd zag door zijn familie en door 'grove nalatigheden' van sommige politieke gezagsdragers, zoals het Hof van Cassatie onlangs nog bevestigde.

 

Ik wens dan ook te benadrukken, ik heb altijd in eer en geweten de opdrachten die mij werden toevertrouwd uitgevoerd, net als de projecten die ik zelf heb opgestart of trachtte op te starten. Zo heb ik mij met passie en met succes – ik zeg het zonder schroom – en met de hulp van kostbare persoonlijkheden, die ik hierbij bedank, toegelegd op duurzaam milieubeheer in brede zin en op dierenbescherming, met speciale aandacht voor de minderbedeelden.

 

Herinnert u zich hoe sommigen glimlachten om die initiatieven, soms zelfs dezelfden die vandaag vinden dat ik in de weg loop, nu die materies brandend actueel geworden zijn.

 

Je ne sais pas si vous pourrez entendre ce message. Mais je me dois d’espérer que vous n’allez pas faire injure à l’idée de justice et donc que vous envisagerez plutôt de compléter, de façon juste et respectueuse des droits fondamentaux, le travail législatif que vous avez laissé inachevé.

 

Laurent de Belgique"

 

Daarmee eindigt de quote en vervolgt de advocaat:

 

"Dit uiteraard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis aangaande de regelmatigheid van deze procedure.

 

Met voorname hoogachting,

Laurent Arnauts."

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Monsieur Maingain, vous demandez la parole concernant la procédure?

 

07.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, nous sommes en effet confrontés à une procédure tout à fait particulière. Le gouvernement l'a qualifiée de procédure disciplinaire dans les actes qu'il a accomplis. Il suffit de lire le rapport introductif du premier ministre au Conseil des ministres où il qualifie clairement la procédure de disciplinaire.

 

Ceci est donc l'aboutissement d'une procédure disciplinaire. Qui dit procédure disciplinaire dira motivation de la décision qui sera prise. Je voudrais alors savoir comment vous concevez la motivation qui devra accompagner la décision de la Chambre au terme d'un vote à bulletin secret puisque telle a été la décision de procédure.

 

Je voudrais savoir qui tiendra la plume pour la motivation. Cette motivation sera-t-elle soumise à la Chambre avant qu'elle ne soit éventuellement notifiée? Bref, quel est le contrôle que nous, membres d'un organe délibérant en procédure disciplinaire, puisque telle a été la qualification retenue par le gouvernement, exercerons sur cette motivation? Enfin, quelle est la manière dont nous serons associés à la motivation de la décision qui sera prise?

 

Le président: Monsieur Maingain, permettez-moi de vous répondre en néerlandais.

 

De procedure die we nu aan het volgen zijn, gaat in wezen over het verslag van de commissie ad hoc. In het verslag van die commissie staat de motivering. Het is aan de plenaire vergadering om dat verslag goed te keuren, dus om met andere woorden de motivering van het verslag over te nemen.

 

07.02  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, je suis au regret de le dire, mais la procédure de la commission spéciale ne lie en rien l'assemblée plénière dans son ensemble. La loi de 2013 est claire: c'est la Chambre, et elle seule, qui peut décider. La Chambre, c'est-à-dire les 150 membres de la Chambre, car la loi ne prévoyait pas de délégation à quelque autre organe. Autrement dit, tout le travail effectué par la commission spéciale n'a aucune portée juridique pour l'ensemble de notre assemblée. En, aucun cas, cet organe ne peut être, par sa délibération, le fondement d'une motivation de la décision qui sera prise au terme du vote, en séance plénière. Donc, la procédure de la commission spéciale ne lie en rien, ni par sa motivation, ni par son mode de délibération, la séance plénière de la Chambre. C'est un acte illégal à mes yeux, qui n'a dès lors aucune portée. Nous sommes dès lors en droit de déposer d'autres motivations que celle des membres de la commission spéciale.

 

De voorzitter: Collega Maingain, het is de procedure die twee of drie weken geleden door de Kamer werd goedgekeurd. Deze procedure is dus vastgelegd.

 

Met andere woorden, wij gaan over tot de algemene bespreking en ik geef daarbij het woord aan de heer Buysrogge voor een spreektijd van twee minuten, zoals afgesproken.

 

07.03  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik dank u om iedereen te hebben bijeengeroepen.

 

Mijnheer de voorzitter, collega's: eindelijk! 19 juli 2017 is de datum van de meest recente inbreuk van prins Laurent op de dotatiewet. Die keer was hij in uniform aanwezig op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger, en dit zonder toestemming van de regering.

 

In het verleden had de prins zijn verplichtingen al een aantal keren naast zich neergelegd en telkens werd hij er door de regering op aangesproken maar hij deed gewoon voort, zoals in januari 2017, toen hij, alweer zonder toestemming, een ontmoeting had met de eerste minister van Sri Lanka. Daarover wist premier Michel te zeggen dat er bij een volgende overtreding maatregelen zouden volgen. Op de volgende overtreding moesten wij, jammer genoeg, niet al te lang wachten.

 

Mijnheer de voorzitter, meer dan acht maanden na de meest recente overtreding, kan het Parlement zich eindelijk uitspreken over de sanctie. Wij hebben er eventjes moeten op wachten, want de regering had vijf maanden nodig om tot een advies te komen en het Parlement meer dan drie maanden. Men bleef te lang steken in procedures.

 

Aan de collega's die geen deel uitmaakten van de bijzondere commissie kan ik garanderen dat de rechten van de verdediging werden gerespecteerd. De raadsman van de prins werd langdurig aangehoord en op die manier deden wij zelfs meer dan wat de dotatiewet ons voorschrijft. Bovendien kan ik u zeggen dat, wat ons betreft, het hier niet over een tuchtprocedure gaat.

 

Collega's, in dit tijdsbestek van twee minuten rond ik af met het antwoord op drie concrete vragen. Het antwoord zal telkens negatief zijn.

 

Ten eerste, is de N-VA euforisch? Nee, maar een sanctie was wel noodzakelijk.

 

Ten tweede, is de dotatiewet perfect? Nee, maar onze partij is er ook nooit voorstander van geweest.

 

Ten derde, is deze stemming een eindpunt? Voor de derde keer: nee. Er moeten aanpassingen en verfijningen komen, zoveel is ondertussen wel duidelijk geworden.

 

Na kennis te hebben genomen van de brief van vandaag, moet men misschien even verder kijken. De advocaat gaf aan dat de prins echt wel gebukt gaat onder het prinselijke juk en de vele verplich­tingen. Misschien moet het Parlement aan de slag en hem uit dit blijkbaar te strakke keurslijf bevrijden. Maar laten wij eerst stemmen.

 

07.04  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, chers collègues, nous voilà face à une situation, disons-le, inhabituelle. Dès lors, il nous faut pouvoir faire aboutir une procédure qui n'a pas d'équivalent et qui, j'imagine, alimentera les réflexions et analyses de juristes constitu­tionnalistes. 

 

Pour l'heure, il nous faut tenir compte des travaux qui ont été installés par le Parlement, lui-même saisi d'un dossier transmis par le gouvernement en référence à une loi qui ne prévoit pas de dispositions précises s'agissant de la conduite de ladite procédure. C'est la raison pour laquelle plusieurs choix ont été arrêtés sur la base de conseils d'un cabinet d'avocats spécialisés. Nous nous retrouvons ici pour en discuter et, surtout, pour statuer.

 

Au préalable, et avant d'aborder la matérialité des faits – sur laquelle je ne m'étendrai pas très longtemps –, nous devons constater que, dans le rapport qui vous a été transmis, certains commissaires ont pu relever que le dossier a été "mal géré par le gouvernement tout au long de la procédure". C'est un fait que le groupe PS ne peut ni occulter ni écarter: oui, le dossier a été très mal géré par le gouvernement. C'est ce qui figure dans le rapport qui vous a été soumis.

 

Ensuite, et là aussi il s'agit de quelque chose de très interpellant, certains commissaires ont cru nécessaire d'indiquer dans le rapport que le dossier sur la base duquel le Conseil des ministres s'était prononcé paraissait incomplet. En particulier, n'y figurait pas un e-mail provenant de l'avocat du prince Laurent, indiquant qu'il était prêt à faire preuve d'ouverture, à accepter une transaction, à conclure un accord. C'est évidemment un élément troublant. La question est restée ouverte pour certains commissaires, comme le mentionne le rapport. Pour d'autres, cela n'avait pas d'importance.

 

Et puis, monsieur le président, il convient aussi de noter que, pour la matérialité des faits, une majorité de commissaires ont pu considérer qu'il appartenait au prince Laurent de demander l'autorisation du ministre des Affaires étrangères pour le cas d'espèce. Or il ne l'a pas fait. D'où la procédure que nous connaissons aujourd'hui. Retenons cependant la leçon: il incombe à l'exécutif d'apporter des dossiers mieux préparés et de ne pas plonger le Parlement dans une situation aussi difficile que celle que nous connaissons à présent.

 

07.05  David Clarinval (MR): Monsieur le président, chers collègues, l'histoire de notre pays, ainsi que l'évolution institutionnelle, ont petit à petit contribué à diminuer l'influence politique du Roi qui, depuis la Question royale, ne dispose plus de pouvoir direct. Il n'en reste pas moins que la monarchie continue de garder une importante fonction symbolique: le monarque est la personnification de l'État et de l'unité du pays.

 

Il est de tradition parlementaire, depuis Léopold 1er, d'accorder des dotations à certains membres de la Famille royale. L'idée était de permettre à ces membres de bénéficier d'une certaine autonomie financière sans devoir s'insérer dans le monde du travail. Mais contrairement à la Liste civile, qui est consacrée par la Constitution, les dotations, elles, ne reposent sur aucune obligation légale et constituent des faveurs nées de la tradition historique de notre pays.

 

C'est en 2001 qu'il a été décidé d'accorder une dotation au prince Laurent. Depuis lors, je souhaiterais relever que progressivement, l'idée d'une réforme de la monarchie, et en particulier de ce système de dotations non transparent, non contrôlé et potentiellement extensible à différents bénéficiaires a fait son chemin. Et cette réflexion a abouti, lors de la sixième réforme de l'État, à la modification des dotations aux membres de la Famille royale, qui a été traduite par la loi du 27 novembre 2013.

 

Cette loi limite à l'avenir l'octroi d'une dotation à un nombre limité de personnes. Il a cependant été prévu une disposition transitoire à l'égard des frère et sœur du Roi actuel, leur permettant de continuer à percevoir leur dotation annuelle aux conditions des dispositions de la loi de 2013.

 

Mon but n'est pas de m'étendre sur l'histoire de notre pays, mais un petit rappel historico-politique me semblait nécessaire pour situer exactement le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, à savoir appliquer cette loi de 2013. Autrement dit, il est demandé à la Chambre de décider de faire ou non droit à la demande de réduction de la dotation du prince Laurent consécutive à un manquement aux obligations prévues par la loi de 2013 émise par le gouvernement. Et pour ce faire, il incombe à la Chambre d'examiner si le manquement est établi et, dans l'affirmative, de vérifier si la sanction se justifie. Et à ces deux questions, la commission spéciale répond majoritairement: "oui."

 

Oui, le prince Laurent s'est bien rendu au 90anniversaire de l'Armée chinoise sur l'invitation de l'ambassadeur et à l'ambassade de Chine, sans autorisation préalable du ministre des Affaires étrangères, et en particulier en contravention avec les articles 17 et 18 de la loi de 2013. Et oui, la sanction de retenue de 15 % de la dotation pour l'année 2018 se justifie par l'importance des faits, ni plus ni moins! On peut critiquer la loi de 2013. On peut estimer que la procédure suivie par le gouvernement a été différente, mais ce n'est pas notre tâche. Dans le cadre de la procédure actuelle, nous ne sommes ni juges de l'applicabilité de la loi, ni juges de la procédure suivie par le gouvernement.

 

En conclusion de ce rapport, la commission spéciale propose de suivre la proposition du gouvernement. Mon groupe et moi-même approuverons donc les conclusions de la commission.

 

07.06  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, het is een traditie, bijna al zo oud als ons land, dat aan de leden van de koninklijke familie dotaties worden toegekend; het is geen traditie om een lid van de koninklijke familie eventueel te sanctioneren en zijn dotatie te verminderen.

 

Dat de Kamer van volksvertegenwoordigers zich hierover dient uit te spreken, is het gevolg van aanbevelingen van een werkgroep in de Senaat tien jaar geleden. Die aanbevelingen werden door de toenmalige institutionele meerderheid unaniem goedgekeurd en omgezet in wetgeving.

 

Of men nu voor of tegen het Koningshuis is, niemand kan ontkennen dat er veel is gewijzigd. Zo zullen niet langer alle kinderen van het Koningshuis nog een dotatie ontvangen, alleen de troonopvolger of troonopvolgster. De dotaties worden deels belast en de uitgaven worden gecontroleerd door het Rekenhof. Last but not least, er zijn deontologische regels en verplichtingen vastgelegd waaraan de leden van de koninklijke familie die een dotatie ontvangen, zich dienen te houden, en er zijn sancties mogelijk.

 

Tien jaar geleden zou een stemming zoals die van vandaag, ongeacht de mogelijke gedragingen van de leden van de koninklijke familie, niet mogelijk geweest zijn. Het is de eerste keer, en hopelijk ook de laatste keer, dat dit gebeurt.

 

In tegenstelling tot wat prins Laurent beweert in zijn brief, die hij vandaag aan de leden van de Kamer heeft bezorgd, zal mijn houding niet worden beïnvloed door de politieke wind of de media en evenmin door het proces dat sommigen van hem zouden willen maken, maar wel door de wet over de deontologische regels voor de leden van de koninklijke familie, door de feiten in het dossier, die u allemaal hebt kunnen lezen, door de argumenten à charge vanuit de regering en de argumenten à decharge van de raadsman van de prins. Ik hoop dat dat voor velen onder u geldt.

 

Als er al mensen zijn die begrip kunnen opbrengen voor de gevoelens van de prins, zoals verwoord in zijn brief, dan nog meen ik dat wanneer afspraken worden vastgelegd, die moeten worden nagekomen, net zoals wij dat vragen van onze burgers.

 

Wij vragen volwassenen en jongeren om de regels te respecteren. Ik vind dat dit ook moet gelden voor de leden van de koninklijke familie, die een dotatie ontvangen en dus ook belasting­middelen ontvangen. Ook zij moeten hun engagementen nakomen. Dat is mijns inziens de enige mogelijke houding in het dossier.

 

07.07  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, ten eerste, inzake de procedure ten gevolge van de toepassing van de wet van 2013 verzet ik mij tegen het feit dat wat vandaag voorligt, als een disciplinaire procedure wordt beschouwd. De regering kan een en ander kwalificeren zoals de regering dat wil. De Kamer neemt kennis van een dossier en het staat de Kamer vrij – met de Kamer bedoel ik de plenaire vergadering van de Kamer – aan die kwalificatie de invulling te geven, die de Kamer daaraan moet geven. Het gaat hier in mijn ogen niet om een sanctie. Het gaat hier om de toepassing van een wet die een dotatieregeling voor de leden van de koninklijke familie inhoudt. Het gaat met andere woorden om een inhouding – ik onderstreep dat woord – op de dotatie.

 

Ten tweede, de leden van de koninklijke familie zijn niet verplicht een dotatie aan te vragen. Zij hebben de vrijheid om een dotatie aan te vragen. Indien zij ze aanvragen, staan er plichten tegenover het recht dat ten gevolge van de wet van 2013 wordt gecreëerd. Die plichten bestaan erin dat een aantal gedragsregels wordt gerespecteerd. Ik stel vast dat de zuster van prins Laurent met het respecteren van de gedrags­regels geen enkel maar dan ook geen enkel probleem heeft. Zij krijgt een dotatie en respecteert de gedragsregels. Ik heb op geen enkel ogenblik in verband met prinses Astrid ook maar één discussie, contestatie of polemiek mogen ontwaren. Ik maak dat maar even duidelijk, om aan te geven dat de gedragsregels, indien men ze wil respecteren, voldoende duidelijk zijn.

 

Ten derde, inzake het schrijven van de prins, dat wij vandaag hebben gekregen, zou ik willen vragen dat de prins zich niet te veel in zelfbeklag zou wentelen. Ik herhaal dat hij de mogelijkheid heeft om te kiezen. Indien hij voor een dotatie kiest, dient hij de regels te respecteren. Indien hij geen dotatie wil, heeft hij de mogelijkheid zelf een andere invulling aan zijn leven te geven, wat hij niet doet. Het is het ene of het andere. Indien hij voor de dotatie kiest, is het de huidige vergadering, het huidige plenum van de Kamer, die een beslissing over een inhouding op de dotatie kan nemen.

 

Persoonlijk zal ik inzake de inhouding van de dotatie 'ja' stemmen.

 

Ik deel u, om de regels helemaal te respecteren, gewoon mee dat de leden van mijn fractie, elk wat hen betreft, in eer en geweten kunnen stemmen, en ik denk dat het ook zo hoort.

 

07.08  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, in het kader van de zesde staats­hervorming werden er in de vorige legislatuur drie wetten aangenomen ter hervorming van de reglementering van de dotaties van het Konings­huis. Sindsdien bevat de wet gedragsregels voor de koninklijke familie. Als men die gedragsregels schendt, riskeert men een deel van zijn of haar dotatie kwijt te raken.

 

De gedragsregels werden opgesteld op suggestie van prins Laurent na de Congorel in 2011. Toen reisde hij ondanks de tegenstand van de regering naar Congo en had hij er een ontmoeting met zowel president Kabila als enkele Congolese ministers. Naar aanleiding van dat incident had de prins zich ertoe verbonden om voortaan vooraf te overleggen met onze minister van Buitenlandse Zaken over zijn contacten in het buitenland. Daarenboven suggereerde hij in die brief toen zelf dat een overtreding van die afspraken gevolgen zou kunnen hebben voor zijn dotatie. Die regels werden in 2013 in de wet ingeschreven.

 

Het zijn die regels, die prins Laurent vorige zomer heeft overtreden met zijn aanwezigheid in uniform en zonder toestemming van de regering bij de viering van negentig jaar oprichting van het Chinese leger. Noch de prins noch zijn advocaat ontkende de feiten. De verdediging ging enkel over de wet en over de door de regering en de Kamer gevolgde procedure.

 

Collega's, in dat kader wil ik toch opmerken dat de regering het dossier niet altijd even nauwkeurig heeft aangepakt. Ik betreur het bijvoorbeeld zeer dat de regering in januari al een lagere dotatie stortte, nog voor de procedure hier in het Parlement. Ten gronde steunt onze fractie het voorstel van de regering tot inhouding van 15 % van de dotatie. De schending van de wettelijk vastgelegde gedragsregels is voor ons voldoende bewezen. Het Parlement kan dan niet anders dat de in de wet ingeschreven sanctie ook effectief toepassen.

 

07.09  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, comme l'ont dit d'autres collègues, c'est une procédure tout à fait unique que nous appliquons ce soir et qui a connu plusieurs éléments sans précédent dans l'histoire de la Belgique.

 

L'attitude du groupe Écolo-Groen et la mienne, au sein de la commission spéciale, a été de procéder en réfléchissant uniquement aux faits présentés et, en l'occurrence, de répondre à la question de savoir si le prince Laurent aurait dû demander l'autorisation du gouvernement ou pas avant de se rendre à une réception à l'ambassade de Chine, le 19 juillet 2017. À cette question, notre réponse est très claire: oui, il aurait effectivement dû demander l'autorisation du gouvernement. L'absence de demande le met en défaut par rapport à la loi de 2013 relative à la dotation royale.

 

Ceci étant dit, il est important pour nous de souligner la manière très légère et inappropriée dont le gouvernement a fait preuve en gérant ce dossier, à de nombreuses reprises au cours de la procédure. Il est écrit noir sur blanc dans le rapport, que cette gestion a été "mauvaise"; c'est le qualificatif employé par certains députés.

 

Je citerai deux éléments qui me paraissent importants afin de donner une idée à l'ensemble des collègues de cette légèreté dans la gestion du dossier, ce que nous ne pouvons que regretter.

 

Tout d'abord, de nombreux membres du gouvernement ont confirmé la sanction au cours de déclarations publiques avant que le Prince ou son conseil n'ait été entendu, ce qui ne respectait pas les droits de la défense comme préconisé par la loi de 2013. Ensuite, le pompon réside dans le fait qu'en effet, en janvier dernier, les 15 % de dotation ont déjà été retirés au Prince par le SPF Budget. Nous avons voulu savoir sur quelle base et quel ordre, sans avoir jamais reçu aucune réponse à cet égard, même si quelques jours plus tard, la situation a été rétablie à la suite d'une lettre de l'avocat du Prince.

 

Sincèrement, ce n'est pas sérieux de traiter un tel dossier de cette manière. Ceci étant dit, nous nous en tenons aux faits, c'est-à-dire que le Prince aurait dû demander l'autorisation au gouvernement et que, selon notre avis, la procédure et les droits de la défense au niveau de la Chambre et de la commission spéciale ont été respectés.

 

07.10  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le président, mes chers collègues, aujourd'hui, nous allons statuer à bulletin secret. Je dis bien "secret". Je respecterai donc, dès à présent, la consigne que la Chambre s'est imposée. Je ne vous dirai pas comment j'ai voté en commission. Je ne vous dirai pas comment je voterai dans un instant. Je ne vous dirai pas comment mes collègues vont voter. D'ailleurs, je ne le sais pas. Je ne dirai pas à la radio, à la télévision ou dans les journaux si j'ai voté oui ou non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un secret, c'est un secret, avant, pendant et après!

 

Par contre, je voudrais vous dire très simplement mes certitudes et mes doutes sur deux sujets: l'infraction reprochée et la sanction proposée. Sur l'infraction, un chose est sûre: Laurent n'a pas respecté l'article 18 de loi de 2013. Il n'a pas averti le ministre des Affaires étrangères des contacts qu'il pouvait avoir avec l'ambassadeur de Chine, le 19 juillet 2017.

 

Une chose est moins sûre: le même article 18 prévoit une exception pour les activités de représentation. Je pose cette question: le fait d'assister à une réception ou à un cocktail dans une ambassade ne constitue-t-il pas une activité de représentation? Question.

 

Sur la sanction, une chose est sûre: la loi de 2013 instaure des règles de bonne conduite. En cas de violation de ces règles, elle prévoit une seule sanction: la retenue financière. Le montant est à décider. Nous connaissons la proposition du gouvernement: 15 % sur la dotation.

 

Une chose est moins sûre. La sanction proposée est-elle proportionnée par rapport à l'infraction? Est-elle appropriée lorsqu'elle porte sur la dotation dans ses volets traitement, fonctionnement, personnel?

 

Monsieur le président, je conclus. Je ne suis ni procureur ni avocat! Je vous ai livré mes constats. Le dossier qui nous est soumis n'est pas vide. Je vous ai aussi livré mes questions, de vraies questions. Maintenant, à chacun de nous de juger!

 

Mes chers collègues, je vais employer des mots peut-être un peu solennels. C'est à l'urne, j'allais dire l'urne sacrée, c'est à l'urne qui va rassembler de manière indifférenciée 150 bulletins, c'est à l'urne, ce symbole éminent de la démocratie, qu'il revient maintenant de rendre son verdict!

 

07.11  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, elke vermindering van koninklijke dotaties steunt het Vlaams Belang, ook deze hele kleine.

 

De advocaat van Laurent heeft alleszins twee zaken heel duidelijk gemaakt. Ten eerste, de wet van 27 november 2013 lijkt nergens naar. Zij zou, wat ons betreft, zo snel mogelijk met de dotaties afgeschaft mogen worden. Ten tweede, de regering heeft van deze hele tuchtprocedure een ongelooflijke knoeiboel gemaakt. De kans is dan ook heel groot dat de brokkenprins voor de rechtbank alsnog zijn gelijk haalt. Net zoals voor zijn vzw Kint, waarvoor hij nog ruim 500 miljoen euro zal ontvangen, boven op zijn royale dotaties, ondertussen al zo'n vijf miljoen euro, die gewoon doorlopen. Het gaat hier immers om een eenmalige inhouding van enkele procentjes. Na de inhouding van deze habbekrats houdt hij nog altijd meer over dan het loon van de eerste minister.

 

Collega's, u speelt hier mee in die grote Laurentshow omdat deze N-VA-regering niet wil ingrijpen op de essentie, uit angst voor een communautaire agenda. De essentie is dat een grote meerderheid in Vlaanderen terecht vindt dat broers en zussen van koningen zelf kunnen werken voor de kost, zoals dat trouwens in alle andere monarchieën het geval is.

 

Waarom schaft u die dotaties niet gewoon af? Waarom durft u niet eens het debat te voeren over een ceremoniële functie voor de vorst? Waarom houdt u überhaupt zo'n achterhaalde ondemocra­tische instelling in stand?

 

Collega's van de N-VA, u, het soort Vlaams-nationalisten dat op 11 juli nog de Vlaamse Leeuw zingt om diezelfde namiddag in Laken op de blote knietjes vergiffenis te gaan vragen voor de geluidsoverlast, voor uw soort hoop ik dat heel deze schertsvertoning toch een therapeutisch effect heeft, want dan heeft zij op zijn minst enig nut gehad.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond mijn betoog af met de bedenking dat onze huidige koning Filip zich geen betere Vlaams-nationalisten kan bedenken.

 

07.12  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, chers collègues, nous ne faisons pas aujourd'hui un débat politique sur la pertinence des dotations. Nous ne faisons pas un débat sur la Monarchie et la Famille royale. Nous faisons un débat en droit sur la décision à prendre quant à l'imposition d'une sanction en application d'une loi.

 

On peut la qualifier de quelque manière que ce soit sur le plan juridique, c'est une sanction. Du seul fait de la procédure, nous sommes tenus par des principes généraux de droit qui doivent viser à protéger la présomption d'innocence, l'impartialité et la régularité de la procédure au terme de laquelle nous devons nous prononcer.

 

Je constate que sur plusieurs aspects de la procédure, il y a eu des manquements graves à ces principes généraux du droit, consacrés par la jurisprudence tant en droit belge que sur le plan de la Cour européenne des droits de l'homme. En premier lieu, dès l'entame de la procédure par communiqué de presse, le premier ministre a annoncé qu'il demandait une enquête à ses conseillers sur le contenu précis de la cérémonie et qu'il souhaitait prendre une sanction proportionnée, laissant déjà entendre qu'une sanction était annoncée. Premier manquement à la présomption d'innocence et à l'impartialité devant conduire l'ensemble des instances et institutions appelées à se prononcer dans la conduite de la procédure.

 

En deuxième lieu, le premier ministre a convoqué le Prince en date du 4 septembre, sur la base d'une lettre énumérant des faits antérieurs à la présence du Prince à l'ambassade - faits qui ne peuvent évidemment pas être repris dans le cadre de notre procédure. Mais plus grave, lors de l'audition de l'avocat du Prince, le 25 septembre, l'exposé introductif du premier ministre fait référence à des faits encore plus anciens. Dans le rapport au Conseil des ministres - la note d'introduction qui donnera lieu à la délibération en décembre -, ces faits sont mentionnés et repris dans l'exposé introductif, alors que sur les faits ayant fait l'objet de l'exposé introductif du ministre lors de l'audition de l'avocat, ce dernier n'a pu faire valoir ses droits à la défense, puisque ces faits n'étaient pas connus.

 

Je constate dès lors qu'il y a eu plusieurs manquements et, qui plus est, le procès-verbal d'audition de l'avocat a été envoyé postérieure­ment par le premier ministre à l'avocat après délibération du Conseil des ministres. Je pourrais continuer à énumérer de très nombreux manquements à la procédure, aux droits de la défense.

 

Je considère dès lors que, comme M. Delpérée l'a dit, je me réserve quant à la manière de me prononcer mais je vous dépose, monsieur le président, une note de justification d'opinion qui devra être annexée au procès-verbal de cette séance et faire partie de la délibération que nous prendrons.

 

07.13  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, collega's, in dit dossier stapelen de fouten zich op. Bij het inkijken van het dossier konden we vaststellen dat het proces-verbaal van het verhoor van de advocaat van Laurent in september 2017 zelfs niet ondertekend is. Dat is dus een ongeldig pv. De regering als onderzoeks­orgaan heeft zich partijdig opgesteld. Ik verwijs onder andere naar de verklaringen van staatssecretaris Francken aan de deur van de 16. "Dat Laurent klacht neerlegt bij Unia. Potje breken, potje betalen." Dat is prejugeren.

 

In het verslag van de bijzondere commissie staat dat de regering niet heeft gecommuniceerd vooraleer een sanctievoorstel te formuleren. Dat wordt nu toch wel flagrant tegengesproken door een stuk uit het dossier, namelijk een Belgabericht van 7 juli 2017, waarin eerste minister Charles Michel een proportionele sanctie aankondigt. Ook dit is prejugeren.

 

Bovendien stelt nog eens dit bericht dat de Koning hiermee akkoord gaat. Het preciseert zelfs dat de Koning hier niet tussenkomt, niet als staatshoofd, maar wel als hoofd van de familie. Wat heeft de Koning te zoeken in deze procedure? Sedert wanneer stelt de Koning politieke handelingen als familiehoofd en zonder medeondertekening van een minister? De Kroon heeft hier zichzelf ontbloot en dit is dus een flagrante schending van artikel 88 van de Grondwet.

 

Dat de Kamer geen onpartijdig tuchtorgaan is, staat buiten kijf. Bovendien is het beraad dat we nu houden, onwettelijk. Niet de parlementsleden, maar alleen de fracties voeren het woord. Dat is geen beraad van een tuchtorgaan, maar een juridische farce. Ook het feit dat hier leden zullen stemmen die niet hebben deelgenomen aan de hoorzitting, is in strijd met de vaste rechtspraak van de Raad van State over de werking van tuchtraden, zoals in onze motie aangeduid.

 

Het standpunt van mijn fractie is duidelijk. In plaats van deze schertsvertoning, schaffen we beter de dotaties van Laurent en Astrid af, want ze komen toch niet in aanmerking voor troons­opvolging en moeten dus geen dotatie krijgen.

 

Hoe we zullen stemmen, collega Delpérée, dat was geheim, maar we zijn het niet eens met de procedure. Anderzijds, hoe minder prins Laurent krijgt, hoe beter. Best krijgt hij geen dotatie meer. In elk geval denk ik dat hij met de verdere stappen die hij naar alle waarschijnlijkheid zal zetten, heel veel succes zal hebben.

 

07.14  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, je dois d'abord rappeler que le PTB-GO! est républicain et pour l'unité du peuple belge. Le PTB est contre cette survivance féodale qu'est la monarchie, fut-elle constitutionnelle, car elle est anti-démocratique et basée sur des privilèges, parmi lesquels les dotations à la Famille royale. C'est d'ailleurs parce que le capitalisme est également bâti sur des privilèges qu'il s'accommode de cet anachronisme. (Rumeurs). Vous pouvez applaudir!

 

Par ailleurs, la Monarchie n'exprime nullement l'unité du peuple belge. La Famille royale fait partie de l'establishment qui organise l'exploitation et la domination du peuple par une minorité.

 

Quant à la proposition qui nous est soumise aujourd'hui, à l'issue d'une procédure bancale, elle vise des écarts assez insignifiants de la part d'un membre de la Famille royale.

 

Or, ce serait l'occasion d'ouvrir le débat sur des forfaits autrement plus graves perpétrés par des membres de cette Famille royale, y compris ceux ayant occupé le trône. Je pense, par exemple, aux actes commis par Léopold II au Congo, à ceux de Léopold III durant la Seconde Guerre mondiale ou encore au rôle de Baudouin lors des événements qui ont conduit à l'assassinat de Patrice Lumumba.

 

Le Prince dit lui-même qu'il n'a pas choisi d'être prince. Et bien, chers collègues, libérons-le de ce fardeau! Rendons-lui sa liberté de parole, rendons la liberté de parole au citoyen Laurent de Saxe-Cobourg-Gotha! Bien sûr, il faudra qu'il en accepte les conséquences et qu'il se passe de sa dotation. Rendons-lui sa liberté de travailler pour gagner sa vie, lui et les autres membres de sa famille!

 

La proposition soumise au vote vise à priver le prince de 15 % de sa dotation. Imaginez! Il ne lui restera plus que 262 000 euros de dotation, soit 21 800 euros par mois! Je pense que ce montant est un peu plus élevé que l'allocation de chômage moyenne, même comme chef de famille car, il faut le rappeler, il est chef de famille.

 

En conclusion, chers collègues, nous allons voter pour cette proposition de sanction de 15 % même si nous considérons qu'il reste encore 85 % de trop.

 

07.15  Aldo Carcaci (PP): Chers collègues, nous devons traiter le dossier du prince Laurent, sur le plan du droit, comme s'il s'agissait de celui d'un simple citoyen. Son conseil, Me Arnauts, a conclu l'audition en disant que la procédure était irrémédiablement viciée, et ce tant sur le plan du fond que sur celui de la forme. Je ne tiens pas ici à décortiquer tous les éléments du dossier. Le rapport est suffisamment explicite. Un des éléments mis en exergue par l'avocat du Prince est la notion de contact. Celle-ci est très peu développée dans la loi de 2013 sur les dotations et donc, sujette à interprétation.

 

Dans le traitement de cette procédure, divers droits fondamentaux ont été bafoués. Une autre notion développée par Me Arnauts dans la plaidoirie est la notion de ce qui peut revêtir une signification politique. Là non plus la loi n'est pas explicite et constitue également une atteinte aux droits fondamentaux.

 

Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, et au-delà de tous les arguments juridiques développés, je pense qu'il y a lieu de mettre en concordance la sanction que le gouvernement propose, à savoir l'amputation de la dotation de 15 % et les faits réellement imputables au Prince. Cette proposition de sanction me paraît injustifiée et à tout le moins disproportionnée.

 

En effet, le seul élément tangible que le gouvernement pourrait éventuellement reprocher au Prince est de ne pas l'avoir prévenu de cette représentation à l'ambassade de Chine, pays avec lequel nous avons conclu plusieurs accords commerciaux, je vous le rappelle. Il n'y a posé aucun acte politique et il n'y a eu aucune conséquence diplomatique. Les intérêts militaires étaient d'ailleurs représentés par un officier supérieur de l'armée belge.

 

En l'état, j'ai l'impression qu'il s'agit davantage d'un règlement de comptes que d'une mesure disciplinaire. Nul doute que le Prince interjettera appel de cette décision si celle-ci devait être maintenue. L'image de marque de notre pays se verrait encore une fois ternie sur le plan international. Pour ces raisons, monsieur le président, je voterai contre la sanction proposée.

 

De voorzitter: De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Geheime stemming over het voorstel van inhouding op de aan een lid van de Koninklijke Familie toegekende dotatie

Scrutin sur la proposition de retenue sur la dotation allouée à un membre de la Famille royale

 

Wij moeten overgaan tot de geheime stemming over het voorstel tot inhouding van 15 % op de dotatie van ZKH prins Laurent. Ik verwijs naar bladzijde 27 van het document 3015/1.

Nous devons procéder au scrutin secret sur la proposition de retenue de 15 % sur la dotation allouée à SAR le prince Laurent. Je me réfère à la page 27 du document 3015/1.

 

We moeten eerst overgaan tot de uitloting van een of twee bureaus van stemopnemers die gelast zullen zijn met de stemopneming. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort de un ou deux bureaux de scrutateurs qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Yoleen Van Camp en Nawal Ben Hamou worden aangeduid als stem­opnemers.

Mmes Yoleen Van Camp et Nawal Ben Hamou sont désignées en qualité de scrutateurs.

 

Bij de afroeping van zijn naam stelt het lid zich voor en ontvangt zijn stembiljet en zijn aanwezigheid wordt genoteerd.

À l'appel de son nom, le membre se présente et reçoit son bulletin de vote et sa présence est notée.

 

Hij vult zijn niet getekend stembiljet in en vouwt het dicht om zijn stem geheim te houden en stopt het stembiljet in de stembus.

Il remplit son bulletin non signé qu'il plie pour couvrir son vote et dépose son bulletin dans l'urne.

 

Wanneer alle leden gestemd hebben, wordt de stembus geopend en wordt overgegaan tot de telling door de stemopnemers.

Lorsque tous les membres ont voté, l'urne est ouverte et le décompte se fait par les scrutateurs.

 

Ik nodig de stemopnemers uit tot de naamafroeping over te gaan.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l’appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd?

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne?

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

Geheime stemming over de naturalisaties

Scrutin sur les demandes de naturalisation

 

Aan de orde is de geheime stemming over de naturalisaties. (2978/1-2)

L’ordre du jour appelle le scrutin sur les naturalisations. (2978/1-2)

 

De leden worden verzocht het voorstel van naturalisatiewetten te deponeren in de stembus.

Les membres sont priés de déposer la proposition de lois de naturalisation dans l’urne.

 

Het voorstel van naturalisatiewetten mag niet ondertekend worden.

La proposition de lois de naturalisation ne peut pas être signée.

 

Wanneer een lid gekant is tegen de naturalisatie van een aanvrager schrapt hij de naam van de belanghebbende op de lijst die hem werd bezorgd.

Le membre qui n’entend pas accorder la naturalisation à un demandeur biffera le nom de l’intéressé sur la liste qui lui a été remise.

 

Twee leden moeten tot de stemopneming overgaan. Ik stel u voor onze jongste twee leden, mevrouw Nawal Ben Hamou en mevrouw Yoleen Van Camp, als stemopnemer aan te duiden.

Deux membres doivent procéder au dépouillement du scrutin. Je vous propose de désigner les deux plus jeunes membres, Mme Nawal Ben Hamou et Mme Yoleen Van Camp, en qualité de scrutateur.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l’appel nominal.

 

Wij gaan de geheime stemming over de naturalisatie­aanvragen sluiten.

Nous allons clore le scrutin pour les demandes de naturalisation.

 

Ik vraag de leden die zulks nog niet gedaan hebben hun stembiljet onmiddellijk in de bus te steken.

Je prie les membres qui n’ont pas encore déposé leur bulletin de le faire immédiatement.

 

De geheime stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

08 Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (UNIA) - Benoeming van een plaatsvervanger

08 Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (UNIA) - Nomination d’un membre suppléant

 

Aan de orde is de geheime stemming voor de benoeming van een Nederlandstalig, vrouwelijk plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme.

L'ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination d’un membre suppléant féminin néerlandophone du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations.

 

Bij brief van 21 januari 2018 deelde mevrouw Naima Charkaoui haar ontslag mee als Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de raad van bestuur.

Par lettre du 21 janvier 2018, Mme Naima Charkaoui faisait part de sa démission en sa qualité de membre suppléant néerlandophone du conseil d'administration.

 

Overeenkomstig artikel 8, § 6, tweede lid, van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme dient de Kamer van volksvertegenwoor­digers over te gaan tot de benoeming van een nieuw plaatsvervangend lid voor de duur van het lopende mandaat, namelijk tot 2 februari 2021.

Conformément à l'article 8, § 6, alinéa 2, de l'accord de coopération du 12 juin 2013 visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, la Chambre des représentants doit procéder à la nomination d’un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat en cours, à savoir jusqu’au 2 février 2021.

 

Aangezien de gender- en taalpariteit moet worden gerespecteerd, dient de Kamer een Nederlands­talige, vrouwelijke plaatsvervanger te benoemen.

Étant donné que la parité de genre et linguistique doit être respectée, la Chambre doit nommer un membre suppléant féminin néerlandophone.

 

De kandidatuur van mevrouw Caroline Deiteren werd aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 15 maart 2018.

La candidature de Mme Caroline Deiteren a été annoncée en séance plénière du 15 mars 2018. 

 

Aangezien er slechts één kandidaat is, kan mevrouw Caroline Deiteren, met toepassing van artikel 157, nr. 6, van het Kamerreglement, voor verkozen worden verklaard tot Nederlandstalig, vrouwelijk plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme.

Étant donné qu’il n’y a qu’une seule candidate, la Chambre peut déclarer Mme Caroline Deiteren élue en qualité de membre suppléant féminin néerlandophone du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, en application de l’article 157, n° 6, du Règlement de la Chambre.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

09 Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

09 Renvoi d'une proposition de loi à une autre commission

 

Op vraag van de indieners stel ik u voor het wetsvoorstel (de dames Els Van Hoof en Nahima Lanjri) tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft, nr. 2794/1, te verwijzen naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing.

À la demande des auteurs, je vous propose de renvoyer à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société, la proposition de loi (Mmes Els Van Hoof et Nahima Lanjri) modifiant, en ce qui concerne l'interdiction de discrimination relative à la paternité ou à la comaternité, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, n° 2794/1.

 

Dit wetsvoorstel werd op 7 december 2017 verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Cette proposition de loi avait été renvoyée le 7 décembre 2017 à la commission de la Justice.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

10 Inoverwegingneming van voorstellen

10 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverweging­neming is gevraagd.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik ze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 28 maart 2018, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heren Vincent Van Peteghem en Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de GAS-boetes voor verkeersinbreuken betreft, nr. 3018/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

- het voorstel van resolutie (mevrouw Els Van Hoof) betreffende de aanpak van gendergerelateerd cybergeweld, nr. 3020/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 28 mars 2018, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (MM. Vincent Van Peteghem et Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en ce qui concerne les amendes SAC pour les infractions routières, n° 3018/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

- la proposition de résolution (Mme Els Van Hoof) concernant la cyberviolence fondée sur le genre, n° 3020/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

10.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik wil voor het wetsvoorstel van mevrouw Grosemans, document nr. 3009, de urgentie vragen.

 

Het is een terechte bekommernis dat militairen zich niet alleen voor de gemeente- en provincieraden, maar ook voor de parlements­verkiezingen kandidaat moeten kunnen stellen. Ik ben zeer tevreden met het voorschrijdend inzicht van de N-VA-fractie ter zake. In november vorig jaar heb ik exact dezelfde tekst ingediend als een amendement op een ontwerp inzake Defensie. Toen werd dat nog door die voltallige fractie weggestemd. Ik ben dus zeer blij dat de mogelijkheid nu in een wetsvoorstel gegoten is en overgenomen wordt. Opdat de bepaling zeker voor de volgende verkiezingen geldig zou zijn, had ik daar graag de urgentie voor gevraagd.

 

De voorzitter: Wij stemmen bij zitten en opstaan over het urgentieverzoek.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

11 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique sur "l'étude de Lockheed Martin dont il ressort que les avions de combat F-16 pourraient être maintenus opérationnels plus longtemps" (n° 253)

- M. Alain Top au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique sur "l'étude de Lockheed Martin dont il ressort que les avions de combat F-16 pourraient être maintenus opérationnels plus longtemps" (n° 254)

- Mme Julie Fernandez Fernandez au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique sur "le remplacement des F-16 décidé par le gouvernement" (n° 255)

- M. Georges Dallemagne au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique sur "l'existence d'une étude de Lockheed Martin qui indiquerait que la durée de vie des F-16 belges pourrait être prolongée de six ans" (n° 256)

11 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Dirk Van der Maelen tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de studie van Lockheed Martin waaruit blijkt dat de F-16 gevechtsvliegtuigen langer kunnen worden ingezet" (nr. 253)

- de heer Alain Top tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de studie van Lockheed Martin waaruit blijkt dat de F-16 gevechtsvliegtuigen langer kunnen worden ingezet" (nr. 254)

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de beslissing van de regering om de F-16's te vervangen" (nr. 255)

- de heer Georges Dallemagne tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "een studie van Lockheed Martin, waaruit zou blijken dat de levensduur van de Belgische F-16's met zes jaar zou kunnen worden verlengd" (nr. 256)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 20 maart 2018.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de la Défense nationale du 20 mars 2018.

 

Vier moties werden ingediend (MOT nr. 253/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Alain Top en Dirk Van der Maelen;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Julie Fernandez Fernandez en de heer Ahmed Laaouej;

- een derde motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Georges Dallemagne;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Rita Bellens en de heren Peter Buysrogge, Richard Miller, Damien Thiéry, Dirk Van Mechelen en Veli Yüksel.

Quatre motions ont été déposées (MOT n° 253/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par MM. Alain Top et Dirk Van der Maelen;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Julie Fernandez Fernandez et M. Ahmed Laaouej;

- une troisième motion de recommandation a été déposée par M. Georges Dallemagne;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Rita Bellens et MM. Peter Buysrogge, Richard Miller, Damien Thiéry, Dirk Van Mechelen et Veli Yüksel.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

 

11.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik richt mij tot de collega's van de meerderheid.

 

Collega's, dit is de laatste kans die u hebt. Door af te zien van de goedkeuring van de eenvoudige motie zult u uw verantwoordelijkheid als Parlementslid kunnen opnemen. Wij worden betaald door de belastingbetalers. Wij worden geacht de belangen van de belastingbetalers te verdedigen.

 

Hier staan wij voor een dossier dat een kostprijs van vele miljarden heeft. Wij hebben onregel­matig­heden vastgesteld. Wij vinden dat de Kamer het heft in eigen hand moet nemen en een onderzoek moet instellen. Wij vinden dat er een einde moet komen aan de lopende procedure.

 

Collega's, ik roep u op: neem uw verantwoordelijk­heid op die u van de burgers van dit land hebt gekregen.

 

11.02  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je m'adresserai également aux collègues de la majorité.

 

J'avais fait confiance au gouvernement lorsqu'il nous avait annoncé qu'il fallait remplacer les F-16 le plus rapidement possible, parce que ces avions avaient fait leur temps et qu'ils n'étaient plus bons pour le service. De même, je l'avais cru quand il nous avait indiqué qu'aucune étude ne démontrait qu'on pouvait prolonger leur utilisation.

 

Or, en réalité, nous avons été trompés: ces études nous ont été cachées. Par ailleurs, nous lui avions également fait confiance quant à l'existence d'une procédure censément transparente et impartiale. Puis, nous avons appris que le chef de cabinet en personne du ministre de la Défense était informé d'une étude qui tendait à montrer qu'un choix avait été exprimé en faveur du F-35, considéré comme le seul appareil qui pouvait convenir. Donc, on nous a trompés au sujet de cette procédure.

 

Chers collègues de la majorité, je vous demande de suspendre cette procédure jusqu'à ce que toute la clarté soit faite sur les documents ainsi que sur l'éventualité d'un remplacement des avions et jusqu'à ce qu'une procédure nous permette de nous assurer que les 3,5 milliards d'euros qui seront dépensés pour des avions de chasse le seront à bon escient, en vue d'acquérir l'appareil dont la Belgique a réellement besoin.

 

C'est la raison pour laquelle je dépose cette motion de recommandation.

 

11.03  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, en soutenant ce qui vient d'être dit par mes deux collègues, je voulais rappeler que le principe qui anime le groupe PS dans cette résolution et dans l'ensemble des débats qui ont eu lieu ces derniers jours à propos des F-16 mais aussi du marché des drones, c'est de permettre à la Défense d'assurer aujourd'hui sereinement l'ensemble de ses missions par et pour les citoyens de ce pays.

 

Aujourd'hui, les documents qui ont été diffusés ces derniers jours prouvent qu'il existe un doute raisonnable sur la façon, sur le fond et sur la forme sur lesquels le marché des F-16 mais aussi d'autres marchés de la Défense dans le cadre de la loi de programmation militaire ont été passés.

 

Cette résolution vise le marché des F-16, mais je me permets de rappeler que la demande du groupe socialiste consiste en une mise à plat et en une étude de l'ensemble des dossiers Défense car, tant que ce doute raisonnable qui a aujourd'hui sa place dans le débat ne sera pas levé, l'ensemble des missions de la Défense ne pourront pas être accomplies de façon sereine dans l'intérêt de la population.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

77

Oui

Nee

49

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

127

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

 

11.04  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Franky Demon.

 

De voorzitter: Dank u.

 

12 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over "de omwisseling van buitenlandse rijbewijzen voor een Belgisch rijbewijs" (nr. 251)

12 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de Mme Barbara Pas sur "les échanges de permis de conduire étrangers contre des permis belges" (n° 251)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 21 maart 2018.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 21 mars 2018.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 251/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Jean-Jacques Flahaux.

Deux motions ont été déposées (MOT nr. 251/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Jean-Jacques Flahaux.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

12.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, elk jaar worden er ongeveer 9 000 buitenlandse rijbewijzen omgewisseld naar Belgische rijbewijzen. Daar zijn drie rechtsgronden voor. Voor EU-onderdanen gebeurt dat op basis van een Europese richtlijn. Voor een aantal landen zijn er bilaterale overeenkomsten op basis waarvan die omwisseling gebeurt. Ten slotte, zijn er ook omwisselingen op basis van een verdrag uit 1968, vijftig jaar geleden. Dat verdrag dateert nog van uit de tijd dat men ook hier nog een rijbewijs kreeg zonder examen.

 

Voor de eerste categorie is er uiteraard geen enkel probleem, maar bij die tweede en derde categorie zijn er een aantal landen in Afrika waar men zonder rijopleiding en zelfs op heel dubieuze manier aan een rijbewijs geraakt. Ik hoef er geen tekeningetje bij te maken. Als men niet de competenties heeft om te rijden, maar daar wel een rijbewijs krijgt en dat hier omwisselt voor een Belgisch rijbewijs, vormt men hier een gevaar op de weg.

 

In het belang van de verkeersveiligheid heb ik aan de minister gevraagd om voor die dubieuze landen de bilaterale akkoorden en het verdrag van 1968 te herbekijken. Hij heeft daar geen oren naar. Daarom doe ik een beroep op uw gezond verstand om wel aan de verkeersveiligheid te denken en een motie van aanbeveling in die richting te doen aan de regering.

 

12.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Ce qui pose problème à Mme Pas ce n'est pas le permis de conduire, c'est le mot "étranger"!

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

105

Oui

Nee

21

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

127

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

Geheime stemming over het voorstel van inhouding op de aan een lid van de Koninklijke Familie toegekende dotatie (voortzetting)

Scrutin sur la proposition de retenue sur la dotation allouée à un membre de la Famille royale (continuation)

 

Ziehier de uitslag van de geheime stemming over het voorstel van inhouding op de aan een lid van de Koninklijke Familie toegekende dotatie. (3015/1)

Voici le résultat du scrutin sur la proposition de retenue sur la dotation allouée à un membre de la Famille royale. (3015/1)

 

Aantal stemmen

126

Nombre de votants

Blanco en ongeldige stemmen

10

Bulletins blancs et nuls

Geldige stemmen

116

Votes valables

Volstrekte meerderheid

59

Majorité absolue

 

93 leden hebben het voorstel van de bijzondere commissie goedgekeurd.

93 membres approuvent la proposition de la commission spéciale.

 

23 leden hebben het voorstel van de bijzondere commissie niet goedgekeurd.

23 membres n'approuvent pas la proposition de la commission spéciale.

 

Dienvolgens neemt de Kamer het door de bijzondere commissie geformuleerd voorstel aan.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition formulée par la commission spéciale.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

13 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (nieuw opschrift) (2718/1-12)

13 Amendements et articles réservés du projet de loi relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (nouvel intitulé) (2718/1-12)

 

Stemming over amendement nr. 24 van Karin Temmerman cs op artikel 3. (2718/12)

Vote sur l'amendement n° 24 de Karin Temmerman cs à l'article 3. (2718/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

36

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 26 van Frédéric Daerden cs op artikel 3. (2718/12)

Vote sur l'amendement n° 26 de Frédéric Daerden cs à l'article 3. (2718/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

35

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 27 van Catherine Fonck op artikel 3. (2718/12)

Vote sur l'amendement n° 27 de Catherine Fonck à l'article 3. (2718/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

43

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 25 van Karin Temmerman cs op artikel 4. (2718/12)

Vote sur l'amendement n° 25 de Karin Temmerman cs à l'article 4. (2718/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 28 van Catherine Fonck op artikel 6. (2718/12)

Vote sur l'amendement n° 28 de Catherine Fonck à l'article 6. (2718/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

14 Geheel van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (nieuw opschrift) (2718/11)

14 Ensemble du projet de loi relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (nouvel intitulé) (2718/11)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

76

Oui

Nee

44

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2718/13)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2718/13)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

15 Voorstel van resolutie over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (2952/6)

15 Proposition de résolution concernant la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique (2952/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (2952/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (2952/7)

 

16 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp op de politie van de spoorwegen (2869/1-8)

16 Amendements et articles réservés du projet de loi sur la police des chemins de fer (2869/1-8)

 

Stemming over amendement nr. 24 van David Geerts op artikel 31. (2869/8)

Vote sur l'amendement n° 24 de David Geerts à l'article 31. (2869/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

43

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 31 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 31 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 25 van Isabelle  Poncelet cs op artikel 43. (2869/8)

Vote sur l'amendement n° 25 de Isabelle  Poncelet cs à l'article 43. (2869/8)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 26 van Isabelle  Poncelet cs op artikel 43. (2869/8)

Vote sur l'amendement n° 26 de Isabelle  Poncelet cs à l'article 43. (2869/8)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 27 van Isabelle  Poncelet cs op artikel 43. (2869/8)

Vote sur l'amendement n° 27 de Isabelle  Poncelet cs à l'article 43. (2869/8)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 43 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 43 est adopté.

 

Vote sur l'amendement n° 28 de Isabelle Poncelet cs tendant à supprimer l'article 53. (2869/8)

Stemming over amendement nr. 28 van Isabelle Poncelet cs tot weglating van artikel 53. (2869/8)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 8)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 53 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 53 aangenomen.

 

17 Geheel van het wetsontwerp op de politie van de spoorwegen (2869/7)

17 Ensemble du projet de loi sur la police des chemins de fer (2869/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

77

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

48

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2869/9)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2869/9)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

18 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht (2828/1-9)

18 Amendements et articles réservés du projet de loi portant réforme du droit des entreprises (2828/1-9)

 

Stemming over amendement nr. 84 van Ahmed Laaouej op artikel 7. (2828/9)

Vote sur l'amendement n° 84 de Ahmed Laaouej à l'article 7. (2828/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

43

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 7 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 7 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 81 van Michel de Lamotte op artikel 35. (2828/9)

Vote sur l'amendement n° 81 de Michel de Lamotte à l'article 35. (2828/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 35 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 35 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 82 van Michel de Lamotte op artikel 215. (2828/9)

Vote sur l'amendement n° 82 de Michel de Lamotte à l'article 215. (2828/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 215 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 215 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 83 van Michel de Lamotte tot invoeging van een artikel 217/1(n). (2828/9)

Vote sur l'amendement n° 83 de Michel de Lamotte tendant à insérer un article 217/1(n). (2828/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

19 Geheel van het wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht (2828/8)

19 Ensemble du projet de loi portant réforme du droit des entreprises (2828/8)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

19.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, nous voterons contre mais je voudrais surtout déplorer la façon de faire du gouvernement s'agissant du droit applicable, dans le futur, aux ASBL. Il y a un saucissonnage dans la manière de faire du gouvernement qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de voir à quelle sauce les ASBL seront mangées demain.

 

On retrouve une évolution du sort des ASBL dans la réforme du droit de l'insolvabilité, on retrouve les ASBL dans cette législation relative au Code des entreprises et on sait déjà que l'on retrouvera des modifications afférentes aux ASBL dans le Code des sociétés. Ce saucissonnage pour une matière aussi importante pour la vitalité de notre démocratie et de la société civile, en particulier, n'est pas acceptable. Je tenais à le dire en séance plénière. Je vous remercie, monsieur le président.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

78

Oui

Nee

43

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2828/10)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2828/10)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

20 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (2958/1-6)

20 Amendements et articles réservés du projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (2958/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 19/1(n). (2958/6)

Vote sur l'amendement n° 4 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 19/1(n). (2958/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

43

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 51/1(n). (2958/6)

Vote sur l'amendement n° 6 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 51/1(n). (2958/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 12)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

21 Geheel van het wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (2958/4)

21 Ensemble du projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (2958/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2958/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2958/7)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

22 Aangehouden amendement op het wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (II) (nieuw opschrift) (2958/1-6)

22 Amendement réservé au projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (II) (nouvel intitulé) (2958/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 5 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 32/1(n). (2958/6)

Vote sur l'amendement n° 5 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 32/1(n). (2958/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

40

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

23 Geheel van het wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (II) (nieuw opschrift) (2958/5)

23 Ensemble du projet de loi portant diverses modifications en matière électorale II) (nouvel intitulé) (2958/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (3023/1)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (3023/1)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

M. Massin a voté comme son groupe.

 

24 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (2957/3)

24 Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (2957/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

116

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2957/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2957/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

M. Maingain a voté pour.

 

25 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013 (2959/1)

25 Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2013 (2959/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

113

Oui

Nee

5

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2959/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2959/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

26 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (201/7)

26 Proposition de loi modifiant l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 (201/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (201/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (201/8)

 

Geheime stemming over de naturalisaties (voortzetting)

Scrutin sur les demandes de naturalisation (continuation)

 

Ziehier de uitslag van de geheime stemming over de naturalisaties. (2978/2)

Voici le résultat du scrutin sur les naturalisations. (2978/2)

 

Aantal stemmen

103

Nombre de votants

Geldige stemmen

102

Votes valables

Volstrekte meerderheid

52

Majorité absolue

 

Alle naturalisaties hebben de volstrekte meerderheid bekomen. Over het voorstel van naturalisatiewetten zal dadelijk worden gestemd.

Toutes les naturalisations ont obtenu la majorité absolue. Le vote sur la proposition de lois de naturalisation aura lieu dans un instant.

 

Het voorstel van de commissie voor de Naturalisaties omvat drie delen (A, B en C) die elk verscheidene aan te nemen artikelen tellen.

La proposition de la commission de Naturalisations est divisée en trois parties (A, B et C) comportant chacune plusieurs articles à adopter.

 

Voorstel van naturalisatiewetten

Proposition de lois de naturalisation

 

27 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel A) (2978/2)

27 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie A) (2978/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel A) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie A) aura lieu ultérieurement.

 

28 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel B) (2978/2)

28 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie B) (2978/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel B) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie B) aura lieu ultérieurement.

 

29 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (2978/2)

29 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (2978/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel C) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie C) aura lieu ultérieurement.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

Wij gaan over tot de stemming over het voorstel van naturalisatiewetten waarvan wij zojuist de artikelen hebben besproken.

Nous allons procéder au vote sur la proposition de lois de naturalisation dont nous venons d'examiner les articles.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

30 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel A) (2978/2)

30 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie A) (2978/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

118

Oui

Nee

5

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

124

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel A) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie A). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

31 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel B) (2978/2)

31 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie B) (2978/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

116

Oui

Nee

4

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel B) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie B). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Goedele Uyttersprot heeft voorgestemd.

 

32 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (2978/2)

32 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (2978/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

120

Oui

Nee

5

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel C) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie C). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

33 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Naturalisaties van de dossiers die in haar verslag nr. 2978/1 op bladzijden 4 en 5 zijn opgenomen

33 Proposition de rejet faite par la commission des Naturalisations en ce qui concerne les dossiers repris dans son rapport n° 2978/1, aux pages 4 et 5

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

125

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

34 Goedkeuring van de agenda

34 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 19 april 2018.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 19 avril 2018.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

Ik wens u een fijne vakantie. Bonnes vacances!

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende verga­dering donderdag 19 april 2018 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 19 avril 2018 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 00.43 uur.

La séance est levée à 00.43 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 222 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 222 annexe.

 

 


 

Bijlage bij punt 07.12

Annexe au point 07.12

 

NOTA TER VERANTWOORDING VAN EEN OPINIE, INGEDIEND TIJDENS HET PLENUM VAN 29 MAART 2018 DOOR DE HEER MAINGAIN, FEDERAAL VOLKSVERTEGENWOORDIGER

 

De auteur van deze opinienota beoogt de rechtsargumenten uiteen te zetten op grond waarvan het mogelijk is de procedure te betwisten die de regering, met toepassing van de wet van 27 november 2013, heeft ingesteld aangaande het voorstel tot inhouding van de aan Z.K.H. Prins Laurent van België verleende dotatie.

 

1.      Toepassing van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens[1] blijkt dat, ofschoon tuchtvervolging als dusdanig niet onder het strafrecht valt, bij tuchtprocedures wel de vereisten in overweging moeten worden genomen die gelden krachtens artikel 6 van het E.V.R.M..

 

Het Hof van Cassatie heeft die rechtspraak ook in ons nationale recht bevestigd, op grond van zijn arrest van 14 april 1983[2].

 

De auteur van deze nota deelt dus niet de mening van de bijzondere commissie, die erop aanstuurt dat in deze procedure, die de regering rechtstreeks als een tuchtprocedure bestempelt, artikel 6 van het E.V.R.M. niet van toepassing zou zijn op de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

2.      Vermoeden van onschuld en onpartijdigheid

 

Iedereen wordt geacht onschuldig te zijn zolang zijn schuld niet is vastgesteld door een onpartijdige en onafhankelijke instantie. Het onpartijdigheidsbeginsel duldt niet dat een persoon of een instantie tegelijkertijd rechter en partij blijkt te zijn. Anders gesteld: dat zij in de loop van eenzelfde zaak zowel een aanklagings- als een onderzoeksrol heeft gespeeld.

 

Die fundamentele rechtsbeginselen gelden voor iedereen, ongeacht zijn of haar statuut, maar lijken niettemin volstrekt te zijn miskend door niet alleen de regering en haar eerste minister, maar ook door sommige leden van de parlementaire meerderheid.

 

Al op 7 augustus 2017 blokletterde de pers het volgende “Charles Michel réclame une sanction à l’égard du prince(cf. Le Vif/L’Express). De eerste minister had toen aangekondigd dat hij van plan was een evenredige sanctie te treffen nadat zijn adviseurs, op zijn verzoek, een onderzoek zouden hebben gevoerd naar de exacte context van de ceremonie, maar wel voordat de regering Z.K.H. Prins Laurent of diens vertegenwoordiger had gehoord.

 

De auteur van deze nota kan zich dus niet terugvinden in het verslag van de bijzondere commissie, waarin het volgende wordt gesteld: “De eerste minister heeft geen enkele persverklaring afgelegd voordat het onderzoek voltooid was.”.

 

In de rechtspraak van de Raad van State, met name het arrest-Brohée van 8 september 2015[3], wordt niet alleen gesteld dat “l’exercice de la fonction disciplinaire suppose (...) de la part de tous ceux qui y participent une indépendance et une impartialité aussi complètes que possible”, maar ook dat het onpartijdigheidsbeginsel wordt geschonden “lorsqu’une personne intervient avec un parti-pris de nature à compromettre la sérénité de la décision; qu’un soupçon de partialité, (...), est de nature à remettre en cause la décision disciplinaire”. Aangezien een (al dan niet geldelijke) sanctie op grond van door de regering verstrekte informatie in de pers wordt voorgesteld als een evidentie die niet voor enig openbaar debat vatbaar is, meent de auteur van deze nota dat zowel het vermoeden van onschuld als het onpartijdigheidsbeginsel met voeten werden getreden.

 

Dezelfde redenering kan worden aangehouden wanneer blijkt dat sommige fractieleiders van de meerderheid het opleggen van een geldelijke sanctie hebben gesteund, en wel nog voordat de regering het voorstel tot inhouding op de dotatie van Z.K.H. Prins Laurent heeft bezorgd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

Na lectuur van andere stukken uit het tuchtdossier blijkt dat het onpartijdigheidsbeginsel al evenzeer op andere punten werd geschonden.

 

Op 4 september 2017 stuurde de eerste minister een brief naar Z.K.H. Prins Laurent opdat die zou worden gehoord. Nog afgezien van het feit dat het niet de eerste minister toekomt om hoogstpersoonlijk Z.K.H. Prins Laurent aan een hoorzitting te doen onderwerpen, is het bevreemdend te moeten vaststellen dat die brief ook twee andere precedenten vermeldt waarop deze procedure geen betrekking heeft. Aldus wordt gewag gemaakt van een ontmoeting tussen Z.K.H. Prins Laurent met de Sri Lankaanse premier op 17 oktober 2016, alsook van de aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent op een colloquium dat plaatsvond op 6 december 2016 en waarvoor de regering geen toestemming zou hebben gegeven.

 

Ook tijdens de hoorzitting met de raadsman van Z.K.H. Prins Laurent, Meester Laurent Arnauts, op 25 september 2017, worden door de eerste minister nieuwe feiten aangehaald, die zich hebben voorgedaan in juni 2017 maar waar in de oproepingsbrief van 4 september 2017 niets over wordt gezegd. Het gaat meer bepaald om een uitnodiging om te komen spreken voor de Turkse gemeenschap, alsook om uitlatingen die Z.K.H. Prins Laurent zou hebben gedaan tijdens een bezoek aan Ciney.

Voor de steller van deze nota lijdt het geen twijfel dat over deze twee feiten geen tegensprekelijk debat heeft plaatsgevonden, daar ze bij het versturen van de oproepingsbrief niet ter kennis waren gebracht van de verdediging. In fine wordt dus een loopje genomen met een essentieel rechtsprincipe, namelijk het recht van de verdediging om onverwijld in kennis te worden gesteld van de precieze aard van de tegen de betrokkene ingebrachte feiten.

Van die vergadering van 25 september 2017 werden ook notulen opgesteld. Aangezien die echter niet werden ondertekend door de op de hoorzitting aanwezige partijen, kunnen de juistheid en de authenticiteit ervan sterk worden betwist. Het ontbreken van handtekeningen vormt onvermijdelijk een procedurefout, die niet kan worden verhuld, noch genegeerd.

Op 14 december 2017, ten slotte, stellen we vast dat in de inleidende nota van het verslag van de eerste minister aan de Ministerraad alle bovenvermelde feiten worden opgesomd waarvoor Z.K.H. Prins Laurent niet rechtsgeldig kon worden gehoord.

Het staat dus buiten kijf dat de eerste minister en, bij uitbreiding, de regering bij het instellen van deze tuchtprocedure geen rekening hebben gehouden met de basisbeginselen van de rechten van verdediging, maar vooral niet met het beginsel van de onpartijdigheid waarvan elke instantie die à charge en à décharge onderzoek voert, blijk moet geven.

3.       Rol van de regering

Artikel 11 van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie bepaalt dat "[i]ndien deze bepalingen niet worden nageleefd, […] de regering nadat ze de betrokkene heeft gehoord, aan de Kamer van volksvertegenwoordigers [kan] voorstellen om over te gaan tot een inhouding op de in artikel 3 bedoelde dotatie die hem of haar is toegekend".

Volgens de steller van deze nota staat het onweerlegbaar vast dat de beslissing om een deel van de dotatie van een lid van de Koninklijke Familie in te houden, uitsluitend toekomt aan de in plenumvergadering bijeengekomen Kamer van volksvertegenwoordigers, en wel alleen op voorstel van de voltallige regering.

De wet is duidelijk. Van een overdracht van de taak van de regering aan de eerste minister is geen sprake. Dat betekent dat, toen de eerste minister er op 1 september 2017 mee werd belast om Z.K.H. Prins Laurent te horen, de voltallige regering op die hoorzitting aanwezig had moeten zijn.

Het louter overdragen van die taak aan de eerste minister vormt een procedurefout waaraan niet mag worden voorbijgegaan.

Een dergelijke redenering gaat ook op wanneer de eerste minister op 20 december 2017 Z.K.H. Prins Laurent meedeelt dat hij zich het recht voorbehoudt de procedure in te stellen waarin artikel 11 van de wet van 27 november 2013 voorziet. De auteur van deze nota wijst erop dat het niet de eerste minister toekomt op eigen initiatief de procedure tot inhouding op de dotatie van de Koninklijke Familie in te stellen; die procedure moet immers door de voltallige regering worden voorgesteld.

4.       Interventie van de Koning

Op 8 augustus 2017, de dag na de inwerkingstelling van de sanctieprocedure, blokletterden de kranten dat Charles Michel en de Koning beslist hadden om Prins Laurent te straffen. Voorts stond in een perscommuniqué van het Koninklijk Paleis dat de eerste minister, in overleg met de Koning, de beslissing had genomen om een sanctie te vragen.

De steller van deze nota onderstreept dat, op grond van artikel 11 van voormelde wet, het geenszins vereist is dat de eerste minister de Koning raadpleegt alvorens een eventuele inhouding op de dotatie van een lid van de Koninklijke Familie te overwegen. Het argument dat de Koning in zijn hoedanigheid van hoofd van de familie zou zijn geraadpleegd, mist elke wettelijke grondslag en dient derhalve als irrelevant te worden beschouwd.

De interventie van de Koning moet dan ook worden gezien als een feit dat de tuchtstrafprocedure aantast, doordat die interventie de rechtsgronden van de procedure tot inhouding op de dotatie van een lid van de Koninklijke Familie schendt.

5.       Anticipatieve heffing op de dotatie

Op 1 januari 2018, 15 dagen nadat de Ministerraad het voorstel voor een inhouding op de dotatie van Z.K.H. Prins Laurent heeft overgelegd aan de Kamer van volks­vertegenwoordigers, werd de eerste driemaandelijkse schijf van de dotatie van Z.K.H. Prins Laurent al verminderd met 15 %, terwijl de Kamer van volksvertegenwoordigers daarover niet had gestemd of beraadslaagd.

Op 26 januari 2018 heeft de eerste minister die vervroegde inhouding verantwoord door te stellen dat “[vertaling] de regering (…) geenszins de opdracht heeft gegeven om een inhouding op de dotatie voor het jaar 2017 toe te passen. Het spreekt in deze dus vanzelf dat de bij wet bepaalde bedragen volledig aan de Prins dienen te worden betaald. Daartoe zullen onverwijld instructies worden gegeven”.

Voor zover nodig herinnert de auteur van deze nota eraan dat de procedure tot vermindering of opschorting van de jaarlijkse dotatie van Z.K.H. Prins Laurent bij wet is vastgelegd. De volledige of gedeeltelijke storting van de dotatie aan een lid van de koninklijke familie hangt niet af van een instructie van de eerste minister of van de leden van zijn kabinet.

Bij de beslissing tot een vervroegde inhouding op de dotatie werd de Kamer van volksvertegenwoordigers niet betrokken en werd, in fine, niet alleen de wet van 27 november 2013 geschonden, maar ook en vooral het onpartijdigheidsbeginsel.

6.      Inzage in het volledige tuchtdossier

Bij het lezen van het tuchtdossier heeft de auteur van deze nota vastgesteld dat het dossier niet integraal ter kennis werd gebracht van de verdediging en de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Zo waren de eerste minister en de Koning op 7 augustus 2017 onderling overeengekomen om over te gaan tot een inhouding op de dotatie van Z.K.H. Prins Laurent. De auteur heeft evenwel vastgesteld dat geen enkel document dienaangaande bij het tuchtdossier was gevoegd. Het bevatte zelfs geen correspondentiestukken of stukken met betrekking tot handelingen of eventuele beraadslagingen van de Ministerraad.

Dezelfde opmerking kan worden gemaakt in verband met de start van deze procedure. Volgens de informatie die door de eerste minister werd meegedeeld, werd zijn adviseurs opgedragen een onderzoek in te stellen naar de precieze context van de plechtigheid van 19 juli 2017. Opnieuw blijkt uit de lezing van het dossier dat het geen enkel document bevat met betrekking tot de gebeurtenissen die ten grondslag lagen aan deze tuchtprocedure.

Die redenering kan worden doorgetrokken naar de vaststelling dat de administratie heeft beslist om de financiële sanctie vanaf 1 januari 2018 vervroegd uit te voeren en bij de storting alvast 15 % in te houden op de dotatie. Er mag worden aangenomen dat die vervroegde inhouding er kwam op basis van duidelijke en nauwkeurige instructies van de regering. Die stelling wordt kracht bijgezet door het feit dat uitgerekend de eerste minister zelf instructies geeft opdat de dotatie opnieuw volledig wordt gestort.

De auteur stelt derhalve vast dat het recht om te beschikken over alle elementen die inzicht kunnen bieden in de feiten die ten grondslag liggen aan dit voorstel tot inhouding op de dotatie van Z.K.H. Prins Laurent, niet werd geëerbiedigd.

7.      Het recht om over een redelijke termijn te beschikken om de verdediging voor te bereiden

Krachtens artikel 6, 3, b, van het E.V.R.M heeft eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld het recht “te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging”.

De auteur van deze nota is het niet eens met het argument van de bijzondere commissie dat de omvang van de door de raadsman van Z.K.H. Prins Laurent ingediende procedurestukken, waaronder een 56 pagina’s tellend verweerschrift en een inventaris van 21 stukken, een afdoend bewijs vormt dat “de betrokkene over voldoende tijd heeft kunnen beschikken om zijn verdediging op nuttige wijze voor te bereiden”.

Voor de auteur is dit een vals argument. Het impliceert immers dat het recht op een redelijke termijn om de verdediging voor te bereiden zou zijn geëerbiedigd als een partij in een geschil maar voldoende bladzijden produceert als reactie tegen een beschuldiging.

 

                                                                                                              

Olivier Maingain,

federaal volksvertegenwoordiger


 

Note de justification d’opinion déposée par M. Olivier Maingain, en séance plénière du 29 mars 2018

 

L’auteur de la présente note d’opinion entend énoncer les arguments de droit qui permettent de contester la procédure initiée par le gouvernement, en application de la loi du 27 novembre 2013, portant sur la proposition de retenue sur la dotation allouée à S.A.R. le Prince Laurent de Belgique.

1.       Application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[4] que, bien que les poursuites disciplinaires ne relèvent pas, comme telles, de la matière du droit pénal, les exigences de l’article 6 de la C.E.D.H. doivent être prises en considération dans les procédures disciplinaires.

Cette jurisprudence a été également été confirmée dans notre droit national par la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 avril 1983[5].

L’auteur de la présente note ne partage donc pas l’avis de la Commission spéciale en ce qu’elle entend faire admettre que l’article 6 de la C.E.D.H. ne s’appliquerait pas à la Chambre des représentants dans le cadre de la présente procédure, qualifiée directement par le gouvernement de procédure disciplinaire.

2.       Présomption d’innocence et impartialité

Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie par une instance impartiale et indépendante. Le principe d’impartialité s’oppose quant à lui à ce qu’une personne, ou une instance, apparaisse à la fois juge et partie, en d’autres termes, qu’elle ait joué au cours d’une même affaire un rôle d’accusation et d’instruction.

Ces principes fondamentaux du droit s’appliquent indifféremment du statut de tout un chacun, mais semblent toutefois avoir été totalement méconnus par le gouvernement, son Premier ministre, mais aussi par certains membres de la majorité parlementaire.

Dès le 7 août 2017, la presse titrait “Charles Michel réclame une sanction à l’égard du prince”. Le Premier ministre avait alors annoncé son intention de prendre “une sanction proportionnée après avoir demandé une enquête à ses conseillers sur le contexte précis de la cérémonie”, et ce, avant que le gouvernement ait auditionné S.A.R. le Prince Laurent ou son représentant.

L’auteur de la présente note ne peut dès lors se rallier au rapport de la Commission spéciale selon lequel “le Premier ministre n’a fait aucune déclaration à la presse avant d’avoir mené l’instruction à son terme”.

Au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a considéré en son arrêt Brohée du 8 septembre 2015[6] que “l’exercice de la fonction disciplinaire suppose (...) de la part de tous ceux qui y participent une indépendance et une impartialité aussi complètes que possible”, mais également que, le principe d’impartialité est violé “lorsqu’une personne intervient avec un parti-pris de nature à compromettre la sérénité de la décision; qu’un soupçon de partialité, (...), est de nature à remettre en cause la décision disciplinaire”, et dès lors qu’une sanction, qu’elle soit financière ou non, est présentée par la presse, selon les informations transmises par le gouvernement, comme une évidence, non susceptible d’un débat public, l’auteur de la présente note considère que la présomption d’innocence et le principe d’impartialité ont été, tous deux, bafoués.

Pareil raisonnement peut être également tenu lorsqu’il appert que certains chefs de groupe de la majorité ont soutenu la mise en place d’une sanction financière, et ce, avant que la proposition de retenue sur la dotation de S.A.R. le Prince Laurent soit transmise à la Chambre des représentants par le gouvernement.

A la lecture d’autres pièces du dossier disciplinaire, il appert que le principe d’impartialité a été également enfreint à d’autres reprises.

En date du 4 septembre 2017, un courrier émanant du Premier ministre est envoyé à S.A.R. le Prince Laurent afin que ce dernier soit entendu. Outre le fait qu’il n’appartient pas au Premier ministre, seul, de procéder à l’audition de S.A.R. le Prince Laurent, il est curieux de constater que ce courrier mentionne également deux autres précédents, qui ne font pas l’objet de la présente procédure. Il est ainsi fait mention d’une rencontre entre S.A.R. le Prince Laurent avec le Premier ministre du Sri Lanka en date du 17 octobre 2016, et également de la présence de S.A.R. le Prince Laurent à un colloque du 6 décembre 2016 qui n’aurait pas été approuvée par le gouvernement.

De même, lors de l’audition du conseil de S.A.R. le Prince Laurent, Maître Laurent Arnauts, en date du 25 septembre 2017, de nouveaux faits datant du mois de juin 2017, absents du courrier de convocation du 4 septembre 2017, sont avancés par le Premier ministre. Il s’agit en l’espèce d’une invitation à s’exprimer devant la communauté turque, ainsi que des propos tenus lors d’un déplacement de S.A.R. le Prince Laurent à Ciney.

Pour l’auteur de la présente note, il est indéniable que ces deux derniers faits n’ont pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire, étant entendu qu’il n’avait pas été portés à la connaissance de la défense lors de l’envoi du courrier de convocation et, in fine, violaient le principe essentiel du droit de la défense de pouvoir être informée, dans le plus court délai, de la nature précise des faits portés contre elle.

Un procès-verbal de cette réunion du 25 septembre 2017 a été également rédigé. Toutefois, étant entendu que ce procès-verbal n’est pas signé par les parties présentes lors de l’audition, la véracité et l’authenticité de ce dernier peut largement être contestée. Cette absence de signature constitue inévitablement un vice de procédure qui ne peut être ni couvert, ni ignoré.

Enfin, le 14 décembre 2017, dans la note introductive du rapport du Premier ministre au Conseil des ministres, l’on constate qu’il est fait mention de l’ensemble des faits susmentionnés pour lesquels S.A.R. le Prince Laurent n’a pas valablement pu être entendu.

Il est donc indéniable que le Premier ministre, et plus largement le gouvernement, n’a pas initié la présente procédure disciplinaire en respectant les principes essentiels des droits de la défense, mais aussi et surtout le principe d’impartialité, dont doit faire preuve toute autorité instruisant à charge et à décharge.

3.        Rôle du gouvernement

Selon les termes contenus à l’article 11 de loi du novembre 2013, concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale, “en cas de manquement à ces dispositions, le gouvernement peut, après avoir entendu la personne intéressée, proposer à la Chambre des représentants de procéder à une retenue sur la dotation visée à l’article 3 qui lui est attribuée”.

Pour l’auteur de la présente note, il est indéniable que la décision de retenue sur la dotation d’un membre de la Famille royale revient exclusivement à la Chambre des représentants réunie en séance plénière, et ce, uniquement sur proposition du gouvernement dans son ensemble.

Les termes de la loi sont clairs. Ils n’autorisent pas de délégation de la mission du gouvernement au Premier ministre. En d’autres termes, lorsque le Premier ministre est chargé le 1er septembre 2017 de procéder à l’audition de S.A.R. le Prince Laurent, cette dernière aurait dû être réalisée en présence du gouvernement dans son ensemble.

Le simple fait de déléguer cette mission au Premier ministre constitue un vice de procédure ne pouvant être ignoré.

Pareil raisonnement peut être également tenu, lorsqu’en date du 20 décembre 2017, le Premier ministre informe S.A.R. le Prince Laurent qu’il se réserve le droit d’initier la procédure prévue par l’article 11 de la loi du 27 novembre 2013. L’auteur de la présente note rappelle qu’il n’appartient pas au Premier ministre, seul, d’initier la procédure de retenue sur la dotation de la Famille royale, cette dernière devant être proposée par l’ensemble du gouvernement.

4.       Intervention royale

En date du 8 août 2017, soit le lendemain du point de départ de la procédure de sanction, la presse titrait “Charles Michel et le Roi décident de sanctionner le prince Laurent”. De même, il appert que, selon les informations transmises par un communiqué du Palais royal, “c’est en concertation avec le Roi que le Premier ministre a pris la décision de demander une sanction”.

L’auteur de la présente note souligne que, à la lecture de l’article 11 de la loi susmentionnée, il n’est nullement requis que le Premier ministre consulte le Roi avant d’envisager une éventuelle retenue sur la dotation d’un membre de la Famille royale. L'argument selon lequel le Roi aurait été consulté en tant que chef de famille ne supporte aucun fondement légal et, in fine, doit être considéré comme non-pertinent.

En conséquence, l’intervention royale doit être considérée comme un fait viciant la procédure de sanction disciplinaire, en ce qu’elle outrepasse les fondements légaux de la procédure de retenue sur la dotation allouée à un membre de la Famille royale.

5.       Prélèvement anticipatif de la dotation

Dès le 1er janvier 2018, 15 jours après que la proposition de retenue sur la dotation de S.A.R. le Prince Laurent soit transmise par le Conseil des ministres à la Chambre des représentants, la première tranche trimestrielle de la dotation de S.A.R. le Prince Laurent avait été réduite de 15%, et ce, en l’absence de vote ou délibération de la Chambre des représentants.

Le 26 janvier 2018, le Premier ministre a justifié cette retenue anticipée en précisant que :

Le gouvernement n’a donné aucune instruction visant à pratiquer une retenue sur la dotation pour l’année 2017. En l’état il est donc évident que l’entièreté des montants prévus par la loi doivent être versés au Prince. Des instructions sont données sur le champs dans ce sens”.

Pour autant que de besoin, l’auteur de la présente note rappelle que la procédure de diminution ou de suspension de la dotation annuelle de S.A.R. le Prince Laurent est fixée par la loi. Le versement total ou partiel de la dotation à un membre de la Famille royale ne dépend pas d’une instruction du Premier ministre ou des membres de son cabinet.

La décision d’amputer anticipativement la dotation a été prise sans décision de la Chambre des représentants et, in fine, en violation de la loi du 27 novembre 2013 mais aussi et surtout en violation du principe d'impartialité.

6.       Accès au dossier disciplinaire complet

A la lecture du dossier disciplinaire, l’auteur de la présente note constate que l’intégralité du dossier n’a pas été portée à la connaissance de la défense et des membres de la Chambre des représentants.

A titre d’illustration, en date du 7 août 2017, le Premier ministre et le Roi s’accordent conjointement pour procéder à une retenue sur la dotation de S.A.R. le Prince Laurent, l’auteur constate toutefois qu’aucune pièce n’a été versée au dossier disciplinaire à cet égard, fut-ce des correspondances, actes ou délibérations éventuelles du Conseil des ministres.

De même, en ce qui concerne le point de départ de la présente procédure, selon les informations communiquées par le Premier ministre, une enquête aurait été demandée à ses conseillers sur le contexte précis de la cérémonie du 19 juillet 2017. A nouveau, à la lecture du dossier, il appert que tout document éventuel portant sur les évènements à l'origine de cette procédure disciplinaire n’a pas été versé au dossier.

Pareil raisonnement peut être également tenu lorsque l’on constate que l’administration décide, dès le 1er janvier 2018, d’anticiper la sanction financière et de procéder au versement de la dotation minorée de 15%. Il est permis de penser que cette retenue anticipative a été initiée sur base d’instructions claires et précises de la part du gouvernement. Cette thèse est renforcée par le fait que c’est précisément le Premier ministre, lui-même, qui entend donner des instructions pour rétablir le versement de la dotation dans son entièreté.

Dès lors, l’auteur de la présente note constate que le droit de disposer de tous les éléments de nature à comprendre les faits à l’origine de cette proposition de retenue sur la dotation de S.A.R. le Prince Laurent n’a pas été respecté.

7.       Droit de disposer d’un délai raisonnable pour préparer sa défense

En vertu de l’article 6, 3, b, de la Convention européenne des droits de l’homme, “Tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense”.

L’auteur de la présente note ne peut souscrire à l’argument de la Commission spécial selon lequel, au vu de l’ampleur des écrits de procédure déposés par le conseil de S.A.R. le Prince Laurent, comprenant une note de défense de 56 pages ainsi qu’un inventaire de 21 pièces, “l'intéressé a disposé du temps nécessaire à préparer utilement sa défense”.

Il considère que cet argument est totalement fallacieux en ce qu’il suppose désormais que, si une partie à un litige produit suffisamment de pages en réponse à une accusation, cela pourrait suffire à respecter le droit de disposer d’un délai raisonnable pour préparer sa défense.

 

                                                                                                              

Olivier Maingain,

député fédéral

 

 

 

 


 


   Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

077

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

049

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

De Coninck Monica

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

105

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

021

Nee

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, Casier Youro, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Geerts David, Gerkens Muriel, Hellings Benoit, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

De Coninck Monica

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

036

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

077

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Poncelet Isabelle, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

035

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Caprasse Véronique, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

077

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Pas Barbara, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

043

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

077

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, De Coninck Monica, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

076

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

044

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Somers Ine, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

De Coninck Monica, Devin Laurent, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

127

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

043

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

080

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, De Coninck Monica, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

077

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

048

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui         

043

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, De Coninck Monica, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

078

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

043

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

De Coninck Monica, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

043

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

083

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

De Coninck Monica

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

118

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

040

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Winckel Fabienne

 

Non         

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

De Coninck Monica, Hedebouw Raoul, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui         

117

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

116

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Casier Youro, De Coninck Monica, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Massin Eric, Pehlivan Fatma, Top Alain, Van der Maelen Dirk

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

113

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

005

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

126

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

118

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

005

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

116

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

004

Nee

 

Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

120

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

005

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

124

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

 

 [1] E.H.R.M., arrest-Le Compte, Van Leuven en De Meyere v. België, 23 juni 1981, nr. 43.

[2] Cass., 14 april 1983, Pas., 1983, I, nr. 441.

[3] Raad van State, 8 september 2015, nr. 232.135.

[4] Cour. eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyre, 23 juin 1981, n°43.

[5] Cass., 14 avril 1983, Pas., 1983, I, n° 441.

[6] C.E., 8 septembre 2015, n°232.135.