Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 26 april 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 26 avril 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.21 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Kris Peeters, Jan Jambon.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Elio Di Rupo, Benoît Lutgen, ambtsplicht / devoirs de mandat;

Philippe Blanchart, Vanessa Matz, Evita Willaert, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Katja Gabriëls, zwangerschapsverlof / congé de maternité.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Koens Geens, François Bellot, met zending buitenslands / en mission à l'étranger

Johan Van Overtveldt, Europese Raad Ecofin (Sofia) / Conseil européen Ecofin (Sofia).

 

Vragen

Questions

 

Collega's, we beginnen met de vragen gericht tot de minister van Justitie, die echter zullen worden beantwoord door vice-eersteminister Peeters.

 

01 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "het Bendeonderzoek" (nr. P2778)

01 Question de Mme Sarah Smeyers au ministre de la Justice sur "l'enquête sur les tueurs du Brabant" (n° P2778)

 

01.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de voorbije herfst werd het dossier van de Bende van Nijvel opnieuw van onder het stof gehaald. "Naar jaarlijkse gewoonte", hoort men de slachtoffers dan zeggen. Deze keer leek het echter anders. Door een aantal onthullingen in de media, onder andere over wie de "Reus" zou zijn, kreeg het dossier opnieuw de aandacht die het verdient, werd het federaal parket ingeschakeld en werd het aantal speurders opgetrokken van 3 naar 26.

 

Nu blijkt echter dat het spoor naar de Reus zo goed als doodloopt. Er wordt uitgesloten dat Christiaan Bonkoffsky, die volgens zijn broer op zijn sterfbed opbiechtte dat hij een lid van de Bende van Nijvel was, effectief die Reus zou zijn. Dat is verrassend nieuws, waarbij iedereen opnieuw de wenkbrauwen fronst en waarbij de slachtoffers, voor wie dat toch allemaal heel emotioneel is, zich opnieuw heel veel vragen stellen.

 

Mijnheer de minister, ik weet dat het niet uw bevoegdheid is, maar ik hoop dat u toch terdege op onze vragen kan antwoorden. Op basis waarvan wordt Christiaan Bonkoffsky uitgesloten? Vindt men gewoonweg onvoldoende bewijs of zijn er elementen die in een andere richting wijzen?

 

Ik hoop, mijnheer de minister, dat minister Geens de slachtoffers daarvan op voorhand heeft ingelicht en dat hij hen opnieuw heeft uitgenodigd voor een nieuwe informatievergadering, zoals hij in het verleden al een paar keer heeft gedaan.

 

Heeft de minister een idee hoeveel van die honderden tips intussen behandeld zijn en kunnen wij daarvan een stand van zaken krijgen? Kunt u ons geruststellen dat de tot nu toe gemaakte progressie in dit dossier niet voor niets is geweest en dat het onderzoek niet opnieuw begraven wordt?

 

01.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega's, collega Smeyers, het antwoord dat ik u namens mijn collega, de minister van Justitie, zal geven, is opgesteld na overleg met de federale procureur.

 

Op de inhoud, de vooruitgang en de resultaten van de onderzoeksdaden en het lopend gerechtelijk onderzoek ga ik niet verder in. Het nieuwe elan dat het onderzoek heeft gekregen, mag nu absoluut niet worden gehypothekeerd door het blootgeven van geheime gerechtelijke informatie. Zoals de minister van Justitie reeds vroeger heeft meegedeeld in de Kamer en in de commissie voor de Justitie, zijn er inderdaad extra middelen ingezet om dit strafdossier in al zijn aspecten zeer grondig voort te zetten.

 

De uitbreiding van de middelen situeert zich zowel op het vlak van de politiediensten als op het vlak van het gerecht. De beloofde uitbreiding van de speurdersequipe tot dertig voltijdse eenheden is zo goed als voltooid. Die speurders en analisten zijn volop bezig met het onderzoek. Ik doel dan op de federale politie en het Comité P.

 

De deskundige inzet van het federaal parket bij het gerechtelijk onderzoek is ook reeds maanden bezig. In nauwe samenwerking met de onderzoeksrechter worden een uitgebreid onderzoeksplan en een gerechtsstrategie gevolgd.

 

De minister van Justitie benadrukt samen met de federale procureur dat het onderzoek nu de nodige sereniteit verdient. Er wordt verder hard aan gewerkt.

 

Collega Smeyers, ik ga er dan ook van uit dat de minister van Justitie alle informatie die hij kan en mag meedelen, op het juiste moment zal verschaffen. Sereniteit is nu absoluut nodig.

 

01.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Iedereen hoopte dat die gouden tip over de Reus eindelijk een wake-upcall was voor Justitie en voor de politiek om dit dossier nieuw leven in te blazen, en dat gebeurde ook. Het federaal parket werd ingeschakeld. Het aantal speurders werd opgetrokken naar dertig. De politie werd massaal ingeschakeld en ook het Comité P doet zijn werk.

 

Onze fractie hoopt dat de gemaakte progressie niet opnieuw wordt tenietgedaan en dat er niet opnieuw getalmd wordt. Uw antwoord stelt mij daarin enigszins gerust.

 

Mijnheer de minister, op het belfort van mijn stad Aalst – mijn burgemeester is hier ook – prijkt de leuze nec spe nec metu. Noch door hoop, noch door vrees mogen we ons laten leiden.

 

Soms zou men beginnen te vrezen als men hoort hoeveel mensen in dit dossier al bedreigd zijn, hoeveel mensen bang zijn om te spreken.

 

Ik hoop dat de minister van Justitie in een rechtsstaat die naam waardig dat niet toelaat, dat hij mensen geruststelt, dat hij mensen aanspoort om tips te blijven geven. De hoop op de waarheid hebben velen en misschien de slachtoffers ook al lang opgegeven, maar Justitie mag verdorie niet toelaten dat we in dit dossier de hoop verliezen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het weigeren van euthanasie in woonzorgcentra" (nr. P2779)

02 Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "le refus de pratiquer l'euthanasie dans des centres d'hébergement et de soins" (n° P2779)

 

02.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, een rijk en gevuld leven en gezond oud worden, dat willen wij allemaal. Een verhuizing naar een rusthuis is vaak een allerlaatste optie, wanneer thuisblijven echt niet meer kan. In een rusthuis wensen mensen gewoon goed verzorgd te worden. En bij goed verzorgd worden hoort indien nodig, als mensen ziek worden, ook pijnbestrijding, palliatieve zorg en desgevallend een zelfgekozen, weloverwogen euthanasie.

 

Mijnheer de minister, andermaal worden wij geconfronteerd met getuigenissen. Deze keer gaat het over een woonzorgcentrum in Lebbeke, waar dit menswaardig levenseinde blijkbaar wordt ontzegd aan mensen. Een getuige zegt dat het gezicht van de mensen vertrekt van de pijn, dat het echt niet menselijk is, dat men gewoon te weinig morfine toedient, dat aan wie om euthanasie vraagt, gezegd wordt dat men dat elders moet gaan zoeken. Mijnheer de minister, anno 2018 is dit niet alleen onmenselijk maar uiteraard ook tegen de wet.

 

Mijnheer de minister, bewoners en personeelsleden getuigen ook dat het woonzorgcentrum onvoldoende informatie verstrekt aan de patiënten en hen schrijnend in de kou laat staan.

 

De manier waarop die zorginstelling met haar bewoners omgaat, is ongehoord.

 

Er zouden een aantal klachten zijn ingediend, waarbij er sprake is van nalatigheid.

 

Mijnheer de minister, nalatigheid is het minste wat over de kwestie kan worden gezegd. De wet wordt gewoon aan de kant geschoven, hoewel de wet duidelijk stelt dat een woonzorgcentrum zich niet met een euthanasievraag van een patiënt hoeft te bemoeien.

 

Mijnheer de minister, mijn vragen zijn dan ook eenvoudig.

 

Welk gevolg wordt aan die klachten gegeven?

 

Is de problematiek van de euthanasieweigeringen in woonzorgcentra in kaart gebracht?

 

Wat zal de minister van Justitie doen om desgevallend erop toe te zien dat de wet op de patiëntenrechten op dat punt gehandhaafd blijft en, indien nodig, wordt aangepast?

 

02.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Cauter, mijn collega, de minister van Justitie, heeft net als u kennisgenomen via de media van het feit dat een woonzorgcentrum in Oost-Vlaanderen weigerachtig zou staan tegenover de toepassing van euthanasie, en zijn bewoners en personeel onvoldoende zou informeren en begeleiden bij vragen over pijnbestrijding en levenseinde. Heel wat van de vragen die dit artikel opwerpt, behoren echter tot de bevoegdheid van een andere minister of een andere regering. De minister van Justitie beperkt zijn antwoord tot de aspecten die behoren tot Justitie.

 

De wet van 28 mei 2002 bepaalt, onder zeer strikte voorwaarden, de gevallen waarin euthanasie is toegestaan, evenals de procedure die moet worden geëerbiedigd. De wet legt geen verplichting op tot uitvoering van een euthanasie en bepaalt geen sancties voor het geval een arts of een woonzorgcentrum zou weigeren hieraan uitvoering te geven.

 

Dit belet niet dat een woonzorgcentrum, net als elke andere burger, onderworpen is aan de naleving van de zorgvuldigheidsverplichting, onder andere in de informatie die het verstrekt aan zijn bewoners over de beëindiging van het leven. Elke nalatigheid op dat vlak, die leidt tot schade, kan het voorwerp uitmaken van een aansprakelijkheidsvordering tegen de instelling.

 

In die optiek verwijst de minister van Justitie als voorbeeld naar het vonnis van de rechtbank te Leuven van 29 juni 2016, dat ook in de media aan bod kwam. De rechtbank oordeelde dat de foutieve informatieverstrekking door de instelling, omtrent de mogelijke uitvoering van euthanasie in deze instelling, aanleiding gaf tot betaling van een schadevergoeding.

 

De minister van Justitie sluit af met nogmaals te benadrukken dat, indien er strafbare feiten zijn gebeurd, het openbaar ministerie een strafonderzoek zal openen.

 

02.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord dat u namens de minister van Justitie hebt verstrekt. Het spreekt voor zich dat indien er strafbare feiten worden gepleegd, die moeten worden opgespoord en dat daaraan desgevallend het nodige gevolg moet worden gegeven.

 

Wat de wetgeving inzake euthanasie en de doorverwijsplicht betreft, eenieder heeft recht op een menswaardig levenseinde en op euthanasie indien men daarom verzoekt. Als de uitvoering van de wetgeving problemen blijft geven in de praktijk, dan wordt het hoog tijd dat de minister van Justitie de euthanasiewetgeving onder de loep neemt. We maken dag in, dag uit mee dat de verschillende wetboeken in de commissie voor de Justitie onder de loep worden genomen en worden herschreven. Ik meen dat het tijd is om ook de euthanasiewetgeving eens aan een deugdelijk onderzoek te onderwerpen en ze desgevallend bij te sturen, zodat ook in de praktijk eenieder recht heeft op een menswaardig levenseinde.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de aankondiging van president Erdogan om naar aanleiding van de Turkse verkiezingen campagne te voeren in het buitenland" (nr. P2780)

03 Question de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'intention manifestée par le président Erdogan de mener campagne à l'étranger pour les prochaines élections en Turquie" (n° P2780)

 

03.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, op 24 juni vinden er in Turkije vervroegde verkiezingen plaats.

 

Aangezien de regering de dubbele nationaliteit nog altijd niet heeft afgeschaft, zal er zonder twijfel ook in dit land om elke stem worden gevochten. Vorig jaar konden wij met de rellen aan de Turkse ambassade vaststellen dat dat vechten soms ook letterlijk mag worden genomen.

 

Afgelopen week heeft 'dictaturk' Erdogan bekendgemaakt dat hij ook deze keer zijn verkiezingscampagne in het buitenland wil voeren. Oostenrijk heeft daarop onmiddellijk kordaat gereageerd. De Oostenrijkse bondskanselier Kurz zei kurz und klar dat zulke optredens ongewenst zijn en dat hij die niet zal toelaten.

 

Mijnheer de minister, de kans is heel groot dat Erdogan ook dit land zal uitkiezen als actieterrein voor zijn campagneveldtocht. Vandaar mijn vraag aan u of u het Oostenrijkse voorbeeld zult volgen. Zult u dat ook verbieden en zo duidelijk maken dat Turkse verkiezingscampagnes niet thuishoren in Vlaanderen en dat buitenlandse politieke conflicten niet in de straten van Vlaanderen mogen worden uitgevochten?

 

03.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Pas, mijn antwoord zal tamelijk kort zijn. Als leden van de Turkse regering of de president zelf campagne op het grondgebied van dit land komen voeren, komt de openbare orde zeker en vast in gevaar. Ik ben bevoegd om de openbare orde te vrijwaren en dus zullen wij dergelijke praktijken tegengaan.

 

03.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, eigenlijk geeft u hetzelfde antwoord als vorig jaar: u verwijst naar de openbare orde. Toen Turkse ministers hier campagne wilden komen voeren, zei u ook dat het eveneens de bevoegdheid van de lokale besturen is om daartegen op te treden.

 

Ik wijs u erop dat u een veel duidelijker signaal zou kunnen geven. U hoeft zelfs niet zover te gaan als Oostenrijk. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland. Duitsland zat vorig jaar in dezelfde situatie als ons land: men verwees naar de openbare orde en men schoof de verantwoordelijkheid af naar de lokale besturen. Ondertussen is er daar echter een wet waarin politieke optredens van politici die afkomstig zijn van landen buiten de Europese Unie drie maanden voor de verkiezingen worden verboden. U zou werk moeten maken van zo'n verbod en u zou in de eerste plaats werk moeten maken van de afschaffing van de dubbele nationaliteit. Dan zou het probleem niet eens bestaan.

 

03.04 Minister Jan Jambon: Het Parlement maakt de wetten!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Er zijn een aantal vragen voor de minister van Financiën en de eerste minister, maar die zullen worden beantwoord door vice-eersteminister Jambon, minister van Veiligheid en Binnelandse Zaken.

 

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de politieke benoeming van Cédric Frère bij de Regentenraad van de Nationale Bank" (nr. P2781)

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "de politieke benoeming van Cédric Frère bij de Regentenraad van de Nationale Bank" (nr. P2782)

- mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "de politieke benoeming van Cédric Frère bij de Regentenraad van de Nationale Bank" (nr. P2783)

04 Questions jointes de

- Mme Meyrem Almaci au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la nomination politique de Cédric Frère au Conseil de régence de la BNB" (n° P2781)

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "la nomination politique de Cédric Frère au Conseil de régence de la BNB" (n° P2782)

- Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "la nomination politique de Cédric Frère au Conseil de régence de la BNB" (n° P2783)

 

04.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega's, ons kent ons: dat is de samenvatting van de benoeming tot regent van de Nationale Bank van België van de heer Cédric Frère, 34 jaar en nauwelijks ervaren in de problematiek. Dat mandaat kreeg hij louter en alleen omdat hij de kleinzoon is van Albert Frère, steenrijke financier. Dat is niet meer of minder dan de terugkeer naar het Belgique à papa, waar de Franstalige elite haar kroost kon droppen op allerlei strategische plaatsen in ons land.

 

04.02 Minister Jan Jambon: À grand-papa.

 

04.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): À papa, à grand-papa. Dat is nog erger, mijnheer Jambon. Als ik in uw plaats was, zou ik daar als Vlaams-nationalist niet zo hard mee lachen. Dat is een terugkeer naar het Belgique à papa, waar de elite haar kroost kon droppen op strategisch belangrijke plaatsen, naargelang haar goesting. Albert Frère noemde de benoeming tot regent van eerst zijn zoon en daarna zijn kleinzoon trouwens een familieaangelegenheid.

 

Collega's, dat zijn geen praktijken uit de vorige eeuw, maar uit de eeuw daarvoor, een bananenrepubliek waardig. Dat dat soort nepotisme anno 2018 nog mogelijk is in ons land, zegt alles over de N-VA en haar minister. Het zegt alles over hoe de N-VA in recordtempo is verveld tot een ordinaire machtspartij. Het zegt alles dat uitgerekend de zelfverklaarde partij van de verandering haar kiezers, en bij uitbreiding alle burgers, op die manier in hun gezicht uitlacht door de kleinzoon van Albert Frère in de stoel van regent te katapulteren. Dat is puur politiek gekonkel. De N-VA ondergraaft daarmee het vertrouwen. (Samenspraak op de banken)

 

De voorzitter: Collega's, ik zou in eenklank met de Conferentie van voorzitters ertoe willen oproepen naar elkaar te luisteren en niet ongepast te onderbreken. Ik kan begrijpen dat het debat fel wordt gevoerd, maar laten we alstublieft voorkomend blijven. (Protest van mevrouw Temmerman)

 

Ik kijk niet naar u, mevrouw Temmerman, ik kijk naar iedereen, zelfs naar de bank van de regering.

 

U hebt nog een half minuutje het woord, mevrouw Almaci, u alleen.

 

04.04  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Het is puur politiek gekonkel van een partij die een ordinaire machtspartij geworden is. Zij ondergraaft daarmee het vertrouwen in de Nationale Bank, in de politiek en in het ondernemerschap in Vlaanderen en in België.

 

Dat is wat u gedaan hebt. Ik heb dan ook maar één vraag. Op basis van welke objectieve persoonlijke verdiensten is de heer Cédric Frère door minister Van Overtveldt gekozen als regent van de Nationale Bank?

 

04.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, la Banque nationale de Belgique est un des organes les plus puissants de ce pays qui est déterminant sur le plan de la politique monétaire, de la politique économique et salariale, du contrôle des banques, des comptes annuels des entreprises, de la base de données des comptes bancaires. La Banque nationale de Belgique a un Conseil de régence où l'on a trouvé pendant des années Albert Frère, représentant du grand capital, deuxième fortune de Belgique avec 6,3 milliards, une fortune bâtie sur le vol de l'État, sur le recours aux paradis fiscaux, sur la vente des fleurons belges à l'étranger.

 

Puis, après Albert Frère, qui a-t-on eu? Son fils, Gérald Frère! Pendant vingt ans, il lui a succédé dans ce Conseil de régence. Aujourd'hui, après vingt ans, qui y trouve-t-on? Qui remplace Gérald Frère? Cédric Frère, le petit-fils d'Albert Frère, le fils de Gérald Frère. Incroyable! À 34 ans, sa carrière, c'est la gestion de fortunes à la Banque Degroof, puis dans le groupe familial.

 

Qui a décidé cela? C'est le ministre Van Overtveldt mais sur conseil du premier ministre, lit-on dans La Dernière Heure. C'est donc le premier ministre MR qui a conseillé le ministre des Finances N-VA. Là, vous vous rencontrez effectivement, MR et N-VA! Quand il s'agit de dérouler le tapis au grand capital, vous êtes toujours d'accord entre vous! On a l'impression que ce gouvernement réintroduit le droit du sang dans les fonctions d'État.

 

Monsieur le ministre, est-il exact que le ministre des Finances a suivi le conseil du premier ministre pour décider cela?

 

Deuxièmement, tous les comportements douteux du groupe Frère et de la famille Frère ne sont-ils pas un motif pour exclure ses représentants au sein de la Banque nationale?

 

Troisièmement, quels sont les critères retenus? S'agit-il des compétences, du nom ou de l'argent, du capital, ou les trois? En effet, on a non pas un fils à papa mais un petit-fils à grand-papa de 34 ans qui n'a fait que travailler à la gestion de fortunes jusqu'ici.

 

Quatrièmement, l'État belge est-il devenu un État féodal ou une république bananière, comme le titre De Tijd?

 

Enfin, le gouvernement va-t-il revoir sa décision puisque c'est le 22 mai, à l'assemblée générale de la Banque nationale, que la nomination doit entrer en vigueur?

 

04.06  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, jobs, jobs, jobs… Ik moet zeggen dat uw regering top is in jobcreatie voor politieke vriendjes, want die jobcreatie is echt indrukwekkend.

 

Cédric Frère wordt regent bij de Nationale Bank van België en hij volgt daar zijn vader en grootvader op. Ik stel vast dat we een tweede koninklijke familie hebben in ons land. De troonopvolging en dotatie zijn bij de familie Frère ook geregeld. Dat is dankzij de MR.

 

Een andere partij stuurt het hoofd van haar studiedienst naar de Regentenraad en stuurt haar penningmeester naar het College van censoren. Maar ja, het zijn wel jobs, jobs, jobs.

 

Ik zou deze regering willen aanraden om het boek De geldmakers van Veronique Goossens eens te lezen. Zij beschrijft in haar boek de Nationale Bank als een zeer verouderde instelling waar er na een hervorming heel wat geld bespaard zou kunnen worden. Het College van censoren is een nutteloos orgaan. Het diende voor de controle op tweeënveertig lokale agentschappen. Die lokale agentschappen hebben al lang de deuren gesloten, maar de censoren zijn altijd gebleven. De Regentenraad waarborgt jobs voor de sociale partners en de haute finance. Een afslanking van dat directiecomité was nochtans een idee van deze regering, maar het kon niet, want CD&V moest nog iemand benoemen en de kabinetschef van Gwendolyn Rutten moest ook nog van straat.

 

Mijnheer de minister, ik wil u eraan herinneren dat de euro ingevoerd is. De Belgische bankbiljetten zijn al lang verdwenen. Er is zelfs een Europese Centrale Bank. De Nationale Bank van België blijft echter bestaan, met één gouverneur, één vicegouverneur, vijf directeurs, acht regenten en tien censoren. Dat noem ik niet meer de Nationale Bank, maar een Mexicaans leger. Dat zijn de jobs, jobs, jobs.

 

Mijnheer de minister, welke stappen zal deze regering zetten om de Nationale Bank te hervormen?

 

04.07 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik geef het antwoord namens de minister van Financiën, maar ik sta voor honderd procent achter het antwoord dat hij mij heeft bezorgd.

 

De Regentenraad van de Nationale Bank vervult een toezichthoudende rol. Hij keurt de jaarrekening en het jaarverslag van de Nationale Bank goed, bepaalt het remuneratiebeleid voor de directieleden en de huishoudelijke en deontologische regels. Op het vlak van het monetair beleid is de Regentenraad daarentegen niet inhoudelijk bevoegd, noch op het vlak van het prudentieel toezicht op de financiële sector. Die domeinen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gouverneur en van het directiecomité van de Nationale Bank.

 

Afin d'éviter que le rôle du Conseil de régence soit orienté par un seul courant, par exemple celui des actionnaires privés, le législateur a décidé que la composition du Conseil de régence devait refléter le monde socioéconomique de notre pays. Cinq des dix régents sont sélectionnés sur proposition des organisations des travailleurs de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et des classes moyennes les plus représentées. Les cinq régents restants sont choisis sur proposition du gouvernement, en tenant compte des rapports politiques et du rôle linguistique.

 

Il existe une parité linguistique légale au sein du Conseil de régence entre les néerlandophones et les francophones. Les mandats au sein du Conseil de régence ont une durée de trois ans. L'âge de la pension légale est fixé à 67 ans.

 

Op 23 maart 2018 heeft de Nationale Bank de minister van Financiën ingelicht dat een aantal mandaten binnen de Regentenraad afliep door het verstrijken van de termijn van drie jaar of door het bereiken van de leeftijdsgrens.

 

De minister werd gevraagd nieuwe voordrachten te doen. Voor de vacante mandaten uit het sociaal-economisch middenveld heeft de minister overleg gepleegd met de bevoegde vakministers en met de achterliggende organisaties.

 

Voor de overige vacante mandaten werd overleg gepleegd met de collega's binnen de regering. De voordracht van de heer Frère is daarvan het directe gevolg.

 

M. Frère est administrateur de sociétés dans le Groupe Frère-Bourgeois, auprès de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) et auprès de Pargesa Holding. Il a bâti son expérience professionnelle à la Banque Degroof Petercam et à la Royal Bank of Scotland. Il appartient à présent au régent d'assurer au mieux le rôle confié au Conseil de régence.

 

Ten slotte, voor de benoemingen in het algemeen waakt de regering erover en houdt zij eraan dat de regels en het wettelijk kader, eigen aan elke instelling, worden nageleefd.

 

Pour ce qui concerne le Conseil de régence, les propositions visent à permettre les divers apports techniques au sein dudit Conseil.

 

04.08  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het aarzelend handgeklap zegt alles.

 

Mijnheer de minister, ik weet dat u spreekt in naam van de heer Van Overtveldt, maar neemt de regering de burgers nu echt voor idioten? U hebt in prachtig ambtenarees uiteengezet dat de benoeming het resultaat is van politieke onderhandelingen binnen de meerderheid. Het gaat om politiek gekonkel. Dat is wat u hebt gezegd.

 

Er is geen procedure en er is geen intentie om een objectieve procedure te installeren. Er is geen audit die de kandidaat heeft voorgedragen.

 

Geachte leden van het Parlement, dat is het ware gezicht van de N-VA, een partij voor en door de 1 %, blijkbaar in al haar beslissingen.

 

Collega's, was dit dossier niet de uitgelezen kans om eindelijk ook eens een vrouw aan de Regentenraad toe te voegen? Er zit maar één vrouw in de Regentenraad. Ook dat is een verhaal van het verleden.

 

Het is echter ondertussen het leidmotief van de N-VA gebleken. Voor alle leden van de N-VA die elke keer emmeren over het belang van competenties, kan ik tien vrouwen opnoemen met meer competenties dan de heer Frère en die voor de Regentenraad in aanmerking zouden kunnen komen.

 

Er is blijkbaar wel sprake van quota. Er is bij de N-VA duidelijk wel sprake van de toepassing van quota voor mensen met een diepe portemonnee. Zij krijgen voorrang bij de N-VA. Dat is heel duidelijk.

 

04.09  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, même si vous n'avez pas répondu à nos questions, ce que vous avez dit contenait quand même une réponse intéressante. Vous avez expliqué que la moitié du Conseil de régence était désigné par les patrons, avec les syndicats, et que le quota du gouvernement servait à désigner d'autres patrons, parmi lesquels Cédric Frère, comme si le quota patronal ne suffisait pas.

 

Sur les qualités de Cédric Frère, vous ne nous fournissez pas beaucoup d'éléments. Il a travaillé dans la gestion de fortune et dans les boîtes familiales. Il doit sans doute avoir des compétences, comme en atteste l'implication du Groupe Frère-Bourgeois dans les paradis fiscaux, au Panama, dans les Antilles néerlandaises, en Suisse, etc., ou dans les LuxLeaks. Cédric Frère a sans doute des compétences pour frauder le fisc. Il y a effectivement de l'expertise aussi pour profiter de l'argent de l'État. On sait que la famille Frère a construit sa fortune sur la vente à l'État de la sidérurgie. Le contribuable y a mis des milliards qui sont allés dans les poches de la famille Frère. Tout cela grâce à de bonnes relations avec des mandataires publics et notamment entre Albert Frère et Didier Reynders. On sait, par exemple, que le second a passé une nuit dans la villa de Marrakech du premier. Avec de bonnes relations comme ça, il est possible de se faire un maximum de blé en Belgique!

 

Cette politique se concrétise encore par la nomination de Cédric Frère à la Banque Nationale.

 

04.10  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Daaruit blijkt alleen maar dat een hervorming nodig is. Ik lees twee citaten voor. Het eerste: "De poppetjes op de postjes, dat is een van de allerbelangrijkste opdrachten die u tot de uwe hebt gemaakt." Dan komt het tweede: "Niks algemeen belang, om partijpolitieke belangen is het hier te doen. Daar doen wij niet aan mee."

 

Wie is die lieve persoon die deze mooie woorden uitsprak in december 2012? U, mijnheer Jambon. U sprak die woorden uit in 2012 en u sprak toen de regering-Di Rupo aan. Hetzelfde kan ik vandaag zeggen tegen de regering-Michel.

 

De PS zou misschien ook schaamteloos haar penningmeester aan het hoofd van de studiedienst bij de Nationale Bank aanstellen. De kracht van verandering, waarin ik zolang heb geloofd, waar is die toch gebleven? Ik ben echt teleurgesteld.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- M. Gautier Calomne au ministre de la Justice sur "la lutte contre la violence urbaine" (n° P2784)

- Mme Nawal Ben Hamou au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la lutte contre la violence urbaine" (n° P2785)

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Gautier Calomne aan de minister van Justitie over "de aanpak van stadsgeweld" (nr. P2784)

- mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de aanpak van stadsgeweld" (nr. P2785)

 

Le président: Chers collègues, je vous informe que c'est le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur qui fournira les réponses.

 

05.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, je souhaite revenir sur la violente agression sur trois agents de la STIB tabassés par une trentaine de jeunes dans un quartier de la capitale, dans la commune d'Anderlecht.

 

Une équipe de la VRT en reportage a, à son tour, été chassée à coups de jets de pierre. Précédemment, dix policiers avaient déjà porté plainte pour tentative de meurtre dans ce même quartier: le quartier Peterbos. Les riverains interviewés vont jusqu'à parler d'une zone de non-droit et d'un trafic de stupéfiants qui s'y serait développé. Visiblement, le climat y est très tendu et est difficile à vivre pour les habitants du quartier.

 

Cette situation appelle incontestablement une réponse policière mais j'aimerais m'attarder sur le volet plus répressif. Comment sanctionner le plus efficacement possible ces agressions qui se répètent envers des personnes qui représentent l'autorité publique? Notre arsenal pénal dispose de la procédure accélérée qui fonctionne bien dans différents arrondissements. J'ai d'ailleurs constaté que les jugements concernant les protagonistes des émeutes bruxelloises – qui ont eu lieu en novembre 2017 – poursuivis selon celle-ci, viennent d'être rendus. Certains ont été condamnés et d'autres acquittés.

 

M. le ministre de la Justice a lui aussi annoncé qu'une réflexion était en cours afin de rendre cette procédure plus rapide avec un délai maximum d'un mois entre les faits, d'une part, et l'audience, d'autre part.

 

Aussi, monsieur le vice-premier ministre, quels sont les instruments dont nous disposons actuellement sur le plan sécuritaire pour répondre à ces phénomènes de violence urbaine tels que je viens de les évoquer? S'agissant plus particulièrement d'agressions commises sur des fonctionnaires de police, le porte-parole de la police fédérale a expliqué qu'il ne dispose pas de statistiques relatives aux violences verbales ou physiques à leur encontre. Le président du SLFP Police, pour sa part, a appelé de ses vœux la création d'un registre de ces violences exercées par des tiers à l'encontre des policiers. Pouvez-vous nous donner votre position quant à la création et à la plus-value d'un tel registre? Le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer le calendrier établi pour sa mise en place?

 

Enfin, des concertations entre votre administration et celle du ministre en charge de la Justice sont-elles en cours pour la création de synergies communes dans ce dossier?

 

05.02  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous avons toutes et tous été choqués par les événements survenus dimanche soir dans le quartier Peterbos. Un contrôle de routine de la STIB a dégénéré, de sorte que trois agents de transport public ont été blessés.

 

De tels agissements sont inacceptables à nos yeux. Nulle part dans ce pays, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, il ne peut exister de zone de non-droit. Il est inacceptable que des travailleurs d'une société publique – des pompiers, des ambulanciers ou des facteurs – soient victimes d'agressions parce qu'ils accomplissent leur travail au service de la population. Il est intolérable que des bandes urbaines fassent la loi et que des habitants vivent dans la crainte.

 

Cela dit, quand on siège dans un gouvernement, qu'on est donc un responsable politique, que fait-on? On jette de l'huile sur le feu ou l'on vient en aide à la police locale? Vous, vous vous contentez d'économiser dans la police et la justice. De plus, vous tweetez des propos aux relents racistes!

 

Monsieur le ministre, quid des effectifs de la police et de la justice? Qu'en est-il du renforcement des moyens demandés par les autorités locales? Anvers a aussi connu de graves incidents impliquant des trafics de drogue, des tirs de kalachnikovs, etc., mais là vous êtes intervenu immédiatement en envoyant des renforts. Qu'en est-il pour Bruxelles? J'attends vos réponses.

 

05.03  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, la première question était adressée au ministre de la Justice, tandis que la seconde m'est destinée en tant que responsable de la police. Par conséquent, je vous demande de m'accorder un peu plus de temps pour répondre.

 

Le président: Vous avez droit à quatre minutes, monsieur le ministre.

 

05.04  Jan Jambon, ministre: Quatre minutes? Merci beaucoup, monsieur le président.

 

Madame Ben Hamou, tout d'abord, je vous invite à arrêter de proférer des mensonges. Nous n'économisons pas dans les moyens alloués à la police et à la justice. Au contraire, nous investissons énormément: plus d'un milliard sous cette législature! Arrêtez de mentir!

 

05.05  Ahmed Laaouej (PS): Des centaines de millions d'euros d'économies!

 

05.06  Jan Jambon, ministre: Monsieur Laaouej, je ne crois pas avoir vu votre nom inscrit sur la liste des orateurs.

 

05.07  Ahmed Laaouej (PS): Des centaines de millions d'euros d'économies dans la justice!

 

05.08  Jan Jambon, ministre: Je comprends que cela vous touche…

 

Le Peterbos n'est pas une no-go zone! D'autres quartiers à problèmes à Bruxelles ne le sont pas non plus! À Bruxelles, il n'existe plus de no-go zones!

 

Nous remarquons que notre approche relative au Plan Canal porte ses fruits. Nous restons attentifs à ce que les problèmes autour de la zone du canal ne se déplacent pas dans les zones environnantes.

 

Pour la police locale de Bruxelles-Midi, le quartier Peterbos est depuis longtemps un point d'attention. Sa population, principalement allochtone, est pauvre et les sociétés de logements sociaux locales laissent les blocs d'habitations se détériorer. Les bandes criminelles ont le champ libre pour se livrer au trafic de drogue et d'armes. Cependant, cela n'empêche pas les zones de police locale, avec les moyens spécialisés de la police fédérale, de continuer à s'engager sans relâche dans ces quartiers.

 

Au cours des derniers mois, différentes actions de contrôle ont eu lieu et se sont intensifiées ces dernières semaines, notamment avec l'action d'hier. Une trentaine d'agents y ont pris part, issus tant de la police locale que de la police fédérale, avec le soutien d'une brigade canine et d'un hélicoptère. Lors de cette opération de contrôle, quatre personnes ont été arrêtées, trois personnes ont reçu une sanction administrative communale (SAC), soixante personnes ont été contrôlées ainsi que 50 véhicules et les différents bâtiments. Voilà ce que fait la police dans les endroits difficiles.

 

Je vous livre maintenant la réponse du ministre Geens à la question de M. Calomne.

 

Le ministère public, en l'espèce le parquet de Bruxelles, prend ce type de faits très au sérieux. À cet égard, des enquêtes pénales sont en cours, des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel ont été émises et des mandats d'arrêt ont été requis auprès du juge d'instruction. Un magistrat spécialisé est désigné afin de suivre de telles problématiques et de décider des poursuites pénales nécessaires. Une concertation spéciale est menée entre les services de police et les autorités locales, tant au sein des structures de concertation existantes qu'en cas d'intervention ad hoc.

 

Depuis cette année, il est garanti que trois magistrats sont en permanence de garde le week-end au lieu de deux auparavant. Par ailleurs, le procureur de Bruxelles s'est assuré qu'en cas d'événements particuliers – des émeutes –, des magistrats supplémentaires pourront être appelés le soir, la nuit et durant le week-end afin de renforcer la permanence de ces trois magistrats.

 

Le ministre de la Justice rappelle également certaines décisions qui ont été prises telles que la circulaire des procureurs instaurant un cadre plus strict concernant l'agressivité à l'égard des policiers. En outre, la prolongation du délai d'arrestation de 24 à 48 heures a permis à la police et à la justice de mieux enquêter et donc qu'un jugement puisse plus rapidement être prononcé.

 

05.09  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Comme vous et comme d'autres membres de cette assemblée, nous condamnons toutes ces violences, en l'occurrence celles qui ont été commises à l'encontre des contrôleurs de la STIB, d'une équipe de télévision de la VRT ainsi que de policiers, actes de violence qui se sont succédé ces derniers jours et ces dernières semaines

 

À Charleroi et à Namur, des agressions du même type ont été enregistrées, ce qui est inadmissible. Notre politique en la matière a toujours était claire: la tolérance zéro.

 

Monsieur le vice-premier ministre, j'ai bien entendu votre réponse quant à la réactivité du parquet de Bruxelles par rapport à ces faits. Il est évident que le groupe MR restera attentif à ce que des moyens puissent être mis en œuvre pour lutter rapidement et efficacement contre la recrudescence de ces actes de violence, n'en déplaise au groupe socialiste!

 

05.10  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous oubliez peut-être toutes les manifestations du monde de la justice – une manifestation a d'ailleurs encore eu lieu récemment – pour dénoncer les coupes budgétaires de votre gouvernement, ainsi que les préavis de grève déposés au sein de la police fédérale car les policiers n'en peuvent plus.

 

Je reviendrai, en commission, sur cette question. Je vous interrogerai et je ne manquerai pas de vous rappeler les coupes budgétaires que vous faites au sein de la police.

 

Monsieur le ministre, ce qui s'est passé est très grave. Ces personnes doivent être poursuivies et condamnées. Nous soutenons évidemment les travailleurs qui sont en incapacité. Mais Bruxelles n'a pas le monopole de la délinquance. On ne vous a jamais entendu lancer des slogans pour convaincre de la nécessité de s'adapter à nos valeurs quand des évènements similaires se déroulent à Anvers ou à Gand. Votre rôle est d'apporter des réponses concrètes.

 

Monsieur le ministre, je vais vous apprendre quelque chose: la délinquance n'a ni d'origine, ni de religion. Un délinquant est un délinquant. Punt aan de lijn. Et les Bruxellois valent mieux que votre diabolisation!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de behandeling van geïnterneerden in een psychiatrische instelling" (nr. P2786)

06 Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le traitement des internés dans un établissement psychiatrique" (n° P2786)

 

06.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, uit verschillende bronnen krijgen wij klachten over de psychiatrische instelling voor geïnterneerden Levanta in Zelzate. Het gaat dan over afgezonderd worden, zonder enige reden in de isoleercel geplaatst worden of gefixeerd worden. Volgens de klachten gebeurt dat dikwijls wegens prutsen, om kleinigheden, en onnodig. De eerste klachten ter zake dateren al van 2016. Toen had men het over onmenselijke behandeling.

 

Er wordt vooral met de vinger gewezen naar de leiding van de instelling, die er een absurd regime zou handhaven dat veel patiënten veeleer dieper in de put duwt dan dat het de genezing zou bevorderen.

 

Met dat regime komen wij bij de kern van de zaak. Over de regeling inzake de interne rechtspositie van geïnterneerden bestaat er namelijk veel onduidelijkheid. Die rechtspositie wordt wel geregeld voor geïnterneerden in een gewone gevangenis, maar is veel minder duidelijk voor geïnterneerden in een psychiatrische instelling.

 

Waar geen duidelijke regeling is, staat de deur uiteraard open voor willekeur. In de twee FPC's wordt dat opgelost door een intern reglement, ook al is dat niet altijd even sluitend. Conform de wet op de patiëntenrechten kan de rechtspositie van geïnterneerden eventueel bij koninklijk besluit worden geregeld.

 

Ik heb een aantal vragen over de situatie, mevrouw de minister, omdat ik er mij zorgen over maak.

 

Ten eerste, waarom is er nooit iets gebeurd met de klacht van 2016? Of is daar wel iets mee gedaan en is dat onvoldoende gecommuniceerd?

 

Ten tweede, u kondigde, helemaal terecht, een onderzoek aan. Ik wil graag weten of dat onderzoek ondertussen bezig is. Zo niet, wanneer zal het beginnen? Wie zal dat onderzoek uitvoeren? Op welke manier zal het worden uitgevoerd?

 

Ten derde, er is een duidelijke lacune in de wetgeving over de rechtspositie. Hoe zult u de lacune opvullen? Zult u het koninklijk besluit bij de wet op de patiëntenrechten gebruiken of maakt u een nieuwe wet?

 

06.02 Minister Maggie De Block: Mevrouw Jiroflée, wij hebben vanuit Volksgezondheid, dankzij een goede samenwerking met de minister van Justitie, een volledig masterplan Internering uitgewerkt. Dat is reeds uitgebreid aan bod gekomen in het kader van de campagne Te Gek!?. Wij hebben ook budgettair ernstige inspanningen geleverd om het aantal geïnterneerden in de gevangenissen te doen dalen. In deze legislatuur is hun aantal reeds van meer dan duizend naar minder dan zeshonderd gedaald.

 

Bovendien hebben wij, los van de forensische centra, nog 30 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in zorg. In dat kader hebben wij onder andere twee jaar geleden geïnvesteerd in de nieuwe afdeling voor vrouwelijke geïnterneerden in Zelzate. Aangezien er in het forensisch centrum te Gent geen vrouwen kunnen worden opgenomen, was er nood aan een high-riskinstelling die vrouwelijke geïnterneerden wilde behandelen.

 

Het psychiatrisch centrum te Zelzate heeft veel ervaring met de behandeling van vrouwen en ook van vrouwelijke geïnterneerden en was bereid om voor die groep, die een zwaar profiel heeft, een speciale afdeling op te richten. In de afdeling Levanta worden sinds juni 2016 ongeveer achttien vrouwelijke geïnterneerden met een zwaar profiel opgevangen. De afspraak is ook dat zij in geen geval naar de gevangenis kunnen worden teruggestuurd, ook niet als de behandeling moeilijker verloopt, omdat zij nergens terechtkunnen.

 

Eind 2016 is de Vlaamse Zorginspectie langs geweest. Men zei toen dat het project in een opstartfase was en dat eraan nog moest worden voortgewerkt, maar er werden geen problematische zaken vastgesteld. Een aantal afspraken werden gemaakt, omdat de afdeling nog in de kinderschoenen stond.

 

Afgelopen week hebben wij via anonieme getuigenissen in de krant vernomen dat daar toch mogelijk problemen rijzen. Ik heb via mijn collega, minister Vandeurzen, een nieuwe inspectie van de Vlaamse Zorginspectie gevraagd. De minister heeft geantwoord met het dossier bezig te zijn.

 

Ik heb nog twee punten.

 

Een oplossing zou zijn om voor die geïnterneerden waarop de wet betreffende de patiëntenrechten van toepassing is, een huishoudelijk reglement uit te werken. Daaraan zijn we bezig. Op langere termijn kan samen met Justitie ook bekeken worden hoe we de interne rechtspositie van geplaatste geïnterneerden kunnen aanpassen.

 

06.03  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord. U hebt gelijk wanneer u zegt dat u aan de basis, die er is gekomen door de beslissing van de vorige regering voor de twee FPC's, hebt voortgewerkt. Dat is zeker zo.

 

Ik hoor dat u aan een huishoudelijk reglement denkt. Wij denken dat we beter onmiddellijk op lange termijn kijken naar een duidelijke oplossing met een regeling voor de rechtspositie, want ik denk dat we hier te maken hebben met een groep zwaar getraumatiseerde personen, personen met een zware psychiatrische aandoening, waarvoor we als maatschappij verantwoordelijk zijn.

 

Ik ben heel erg blij dat we het daarover vandaag tenminste eens zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "medicinale cannabis" (nr. P2787)

07 Question de M. Raf Terwingen à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'usage médicinal du cannabis" (n° P2787)

 

07.01  Raf Terwingen (CD&V): Mevrouw de minister, ik ken Sofie Voncken persoonlijk. Ik dacht dat zij enkel bekend was in Maasmechelen, maar ondertussen is zij in zowat heel Vlaanderen bekend als het meisje dat tot vijftig epileptische aanvallen per dag krijgt. De voorbije jaren werd zij geholpen door het gebruik van cannabisolie, maar ondertussen is die cannabisolie niet meer verkrijgbaar. Die toevoer is haar nu ontnomen en dat krijgt men niet uitgelegd aan de mensen in Maasmechelen, in Vlaanderen of zelfs in België.

 

Hoe gaan wij hiermee om, mevrouw de minister? Hoe kunnen wij deze mensen, niet alleen epilepsiepatiënten, maar ook mensen met andere ziektes, uitleggen dat de cannabisproducten die wel degelijk helpen, op dit ogenblik niet op de markt verkrijgbaar zijn? Wat kunnen wij doen om dat op te lossen?

 

07.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer Terwingen, eerst en vooral, ik ben een moeder en ik begrijp de moeder van het betrokken meisje, maar ik ben ook minister van Volksgezondheid. Ik moet er dus voor zorgen dat van alle farmaceutische maar ook andere producten die als geneesmiddel worden gebruikt, de werking bewezen is en dat zij veilig zijn. Er is onderzoek bezig om cannabis als grondstof te gebruiken voor pijnbestrijding en andere mogelijke werkingen, maar dat onderzoek is nog niet volledig en wordt stap voor stap afgewerkt.

 

De Sativexwetgeving betreft de erkenning en terugbetaling van een geneesmiddel op basis van cannabis. Ik heb in 2016 een KB gepubliceerd dat de mogelijkheid laat om nieuwe medicatie aan die wet toe te voegen. In dit geval gaat het echter om iets helemaal anders: hier gaat het om het telen van cannabis, waarvan men zelf aan de hand van een of ander procedé een olie maakt, die dan aan honderden mensen wordt bezorgd. Dat is een illegale activiteit. Dat zou u, als jurist, toch kunnen beamen en dat valt niet onder mijn bevoegdheid.

 

Ik wil sowieso eerst staalharde bewijzen dat de cannabisolie effectief is, dat zij zuiver is en geen neveneffecten heeft behalve de werking die men beweert dat ze heeft, maar die tot nu toe echter nog niet bewezen is. Trouwens, dat zeg ik niet alleen.

 

Dat geldt voor elk farmaceutisch product, laat dat duidelijk zijn. Ook met die cannabisolie kunnen wij mensen geen gezondheidsrisico laten lopen, en al zeker kinderen niet. Ik heb weet van een neuropediater die zegt dat hij al kinderen gezien heeft die zeer slecht zijn door het gebruik van cannabisolie.

 

De vooruitgang van de wetenschap heeft zijn eigen tempo. Het wetenschappelijk onderzoek gebeurt voornamelijk in universiteiten en farmaceutische centra. Indien iemand mij het bewijs zou kunnen leveren dat een derivaat van cannabis de juiste werking voor pijnbestrijding of wat dan ook heeft en patiënten op een veilige manier kan helpen, dan zou ik de eerste zijn om dat toe te laten. Dat bewijs heb ik echter nog niet gevonden.

 

07.03  Raf Terwingen (CD&V): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik heb u op 7 juli 2015 al een vraag gesteld over dezelfde casus. U hebt er toen op gewezen dat als de overheid cannabisproductie wil toelaten, ze een bureau moet oprichten om de modaliteiten vast te leggen. Dat hebt u toen geantwoord. Het spreekt voor zich dat zekerheid omtrent medicijnen heel hoog in het vaandel moet worden gedragen. Daar kan niet aan getornd worden.

 

Voor alle duidelijkheid, ik meen dat er wel mogelijkheden zouden moeten bestaan. Het kweken van cannabis voor onderzoek en medicinale doeleinden is nu al wettelijk toegelaten. Ik roep u op om werk te maken van een aantal uitvoeringsbesluiten die dat kader verder verduidelijken. Er moet bepaald worden welk onderzoek men kan doen, welke teelt en hoe men het kan distribueren. Ik meen dat we dan weer een stap verder staan.

 

Ik wil ook even kijken naar Nederland. Net als mijn partij ben ik helemaal geen voorstander van enig gedoogbeleid. Zero tolerance voor cannabis- en drugsmisbruik spreekt voor zich. Dat moet behouden blijven. In Nederland is er echter een bedrijf dat dit soort producten onder overheidscontrole kan maken en verdelen. Met andere woorden, er bestaan wel degelijk oplossingen.

 

U maakt melding van iemand die er zeer slecht van is geworden. Ik kan u zeggen dat ik er minstens eentje ken in Maasmechelen die er zeer goed van is geworden. Mevrouw de minister, als we daarmee één kind kunnen redden of een kwalitatief beter leven kunnen geven, dan meen ik dat we daarvan werk moeten maken. Ik zou zeggen, gewoon doen, mevrouw de minister.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de ambtenarenstaking" (nr. P2791)

08 Question de M. Brecht Vermeulen au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la grève des fonctionnaires" (n° P2791)

 

08.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, "De collega's maken de brug". Dit was  de titel van een film uit 1988 waarin de directeur van Jean De Pesser, Baconfoy, Verastenhoven en de andere collega's verzwegen had dat hun ministerie een brugdag nam en ze zaten dan ook heel de dag vast op hun kantoor. De Collega's was natuurlijk een karikatuur en de tijden zijn zwaar veranderd. Ik heb in de commissie al dikwijls gezegd dat ambtenaren van veertig jaar geleden niet meer kunnen worden vergeleken met de ambtenaren van nu.

 

Maar het kan natuurlijk altijd beter. Veel ministers voor u waren ambitieus, mijnheer de minister, op het vlak van het moderniseren van het openbaar ambt. Ook u bent ambitieus. U wil realiseren alvorens te communiceren. U hebt veel zaken verwezenlijkt. U hebt de functionele tweetaligheid kunnen invoeren voor zij die evalueren. U hebt de wildgroei aan vakantiedagen gesaneerd en geharmoniseerd. Er was ook het invoeren van satellietkantoren, het afschaffen van het automatisch ziektepensioen voor mensen jonger dan veertig jaar en nog een aantal andere maatregelen. Ook het inzetten van interims als tijdelijke vervanging van contractuelen voerde u in.

 

In het Zomerakkoord werd ook het belangrijke principe opgenomen dat contractuele arbeid de norm moet worden in de plaats van de statutaire benoemingen. Er wordt nu gestaakt, zogenaamd over een brugdag die men wel kan nemen als men een vakantiedag neemt. U weet ook, mijnheer de minister, dat dit niet de echte inzet is.

 

Het ACV heeft twee weken geleden laten weten dat die brugdag weliswaar de aanleiding vormt voor deze staking, maar de eigenlijke inzet is het behoud van de statutaire ambtenaar als norm. In Frankrijk geldt nog steeds dezelfde norm. In Zweden is men in 1965 gestart met de afbouw van de statutaire benoeming als norm en met het gelijkschakelen van de arbeidsvoorwaarden met de privésector. Denemarken volgde dit voorbeeld in 1969. In Nederland treedt op 1 januari 2020 de wet op de normalisering van de rechtspositie in werking. De ambtenaren moeten dezelfde rechten en plichten krijgen als in de privésector. En dan komen de vakbonden in België klagen over privileges en negatieve evaluaties die nauwelijks bestaan.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik kom tot mijn vraag.

 

Betekent dit dat er eigenlijk geen gesprekken zijn geweest met de vakbonden? Is er geen overleg geweest? Betekent dit dat ambtenaren in België veel slechtere voorwaarden hebben dan elders?

 

Mijnheer de minister, wat is uw houding ter zake? Welke stappen zult u zetten?

 

08.02 Minister Steven Vandeput: Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer Vermeulen, in het kader van de modernisering van het openbaar ambt heeft de regering recent twee teksten goedgekeurd: ten eerste, over de invoering van de uitzendarbeid in de publieke sector en, ten tweede, over de modernisering van de rechtspositieregeling van de federale ambtenaren.

 

Het complex statuut en de wijze waarop vandaag het statuut en de loopbaan binnen de federale overheid zijn georganiseerd, beantwoorden immers niet aan de vereisten die aan een modern HR-beleid zouden kunnen worden gesteld. Zij beantwoorden echter ook niet aan de eventuele wensen van mensen die bij de federale overheid willen werken en daar ook effectief het beste van zichzelf geven.

 

De regelgeving is daarenboven vandaag over 25 verschillende teksten verspreid. Wij hebben die teksten samengebracht. Wij hebben ze echter niet alleen samengebracht. Wij hebben tegelijkertijd zowel voor de statutaire als voor de contractuele personeelsleden de zaken vereenvoudigd.

 

Wij hebben een aantal zuivere onrechtmatigheden weggewerkt, zoals het principe van de neutraliteit, dat naar de contractuelen wordt uitgebreid. Ook komt er voor de contractuelen, die toch 25 % van onze personeelsleden uitmaken en die vaak over het hoofd worden gezien, een volledige loopbaan met kansen op promotie. Er komt tevens een nieuwe regeling voor het opnieuw integreren van mensen na een langdurige ziekte. De evaluatieprocedure wordt bovendien vereenvoudigd.

 

Wij stellen vandaag echter ook vast dat er op het vlak van de verlofregelingen van de administraties grote verschillen bestaan over de verschillende diensten heen. Wij leggen daarom een uniform kader vast, waarin wordt uitgegaan van een algemene sokkel van 35 dagen jaarlijkse vakantie.

 

Hebben wij daarover ooit met de bonden gesproken? Dat hebben wij uiteraard gedaan. Wij hebben de bonden sinds oktober 2017 informeel een tiental keer ontmoet.

 

Wij hebben echter ook vastgesteld dat de bonden, op het ogenblik dat wij de uiteindelijke teksten naar de regering brengen en vooraleer het formeel overleg is opgestart, zelf al hebben beslist naar het zwaarste wapen te grijpen dat zij hebben, namelijk een staking komende maandag.

 

Dat betreur ik heel erg. Het is, ten eerste, immers aan tafel in plaats van op straat dat oplossingen moeten worden gevonden. Wij stellen, ten tweede, vast dat wij ondertussen specifiek voor formeel overleg twee keer met de bonden samen hebben gezeten. Nu kondigen zij aan dat zij in de maand mei 2018 drie halve dagen ter beschikking zullen hebben om over dat belangrijk dossier te discussiëren.

 

Mijnheer Vermeulen, u kan van mij aannemen dat ik ten zeerste betreur dat zij naar het stakingswapen grijpen, maar ook dat zij door de keuze van het moment van hun staking het foute stereotiepe beeld van de federale ambtenaar nieuw leven inblazen, wat heel jammer is, zowel voor de statutaire als voor de contractuele ambtenaar.

 

08.03  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Na uw uitleg over de manier waarop de staking is tot stand gekomen, is de hamvraag of de vakbonden de status quo van de privileges willen behouden of willen meewerken aan vernieuwing. Vechten zij voor de voorrechten uit het verleden of zullen ze meegaan in zaken die de toekomstige generaties willen en zelf kunnen betalen? Willen ze meegaan in noodzakelijke hervormingen?

 

De N-VA wil alleszins een einde maken aan de structurele discriminatie die er op dit moment bestaat tussen statutairen en contractuelen, die wel hetzelfde werk mogen doen, maar niet aan dezelfde voorwaarden.

 

Voor de N-VA moet ook de verlofregeling zeker uniformer worden en meer aansluiten bij wat bestaat bij werknemers en zelfstandigen. Ook het cumulatief gebruik van die 21 ziektedagen per jaar zonder loonverlies is iets dat zeker mag worden aangepakt.

 

Wij willen ons inspireren op goede voorbeelden in andere landen. Wij kijken dan vooral naar de Scandinavische landen, waar al veel van die ontwikkelingen zijn gebeurd. Wij richten ons zeker niet naar wat bestaat in het zuiden van Europa.

 

De Gewesten, de Gemeenschappen en de lokale overheden hebben al heel veel van die zaken als voorbeeld gegeven. Van ons mag het zo zijn, maar er mag geen enkele rationele argumentatie worden gevonden in wat de vakbonden nu voorstellen. De federale ambtenaren moeten zeker niet blijven werken zoals in de tijd van onze grootvaders en vaders.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- M. Benoît Dispa à la ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, sur "l'absence de crédibilité des prévisions budgétaires du gouvernement fédéral" (n° P2792)

- M. Ahmed Laaouej à la ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, sur "l'absence de crédibilité des prévisions budgétaires du gouvernement fédéral" (n° P2793)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoît Dispa aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "de ongeloofwaardigheid van de begrotingsramingen van de federale regering" (nr. P2792)

- de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, over "de ongeloofwaardigheid van de begrotingsramingen van de federale regering" (nr. P2793)

 

09.01  Benoît Dispa (cdH): Madame la ministre, c'est le 24 mars dernier que le gouvernement a annoncé un accord sur le contrôle budgétaire. Nous sommes un mois plus tard et au sein de ce Parlement, nous n'avons toujours rien vu de ce contrôle: aucun tableau, aucune information, aucune discussion. On nous annonce que vous pourriez peut-être faire une apparition le 8 mai prochain au sein de la commission des Finances et du Budget. Je m'en réjouis. Je ne voudrais pas être impatient mais je voudrais vous faire part, cependant, de l'exaspération des membres de cette commission des Finances et du Budget qui, depuis lors, voient s'accumuler les déconvenues et les mauvaises nouvelles. Ils sont obligés de s'en référer à la presse pour vous entendre dire à chaque fois: "Tout va très bien, madame la marquise!"

 

Vous avez à nouveau reporté l'arrivée à l'équilibre budgétaire. Dans la presse, vous parvenez à nous présenter ce renoncement comme une excellente nouvelle. C'est l'alpha et l'oméga de la politique budgétaire de votre gouvernement. Désormais, la sagesse consiste à ne pas casser la reprise de la croissance économique, et à reporter l'arrivée à l'équilibre budgétaire.

 

La taxe Caïman devait rapporter un peu plus de 500 millions d'euros. Il apparaît clairement que ce chiffre n'est pas atteint. Les recettes se chiffrent à 5 millions d'euros. Nous n'avons rien compris. Techniquement, ce n'était pas possible. Les 500 millions ne sont pas là, mais ils doivent bien être quelque part. Il n'est pas possible qu'il y ait un trou, et nous sommes obligés de vous croire sur parole, à défaut de recevoir la moindre information chiffrée de votre part.

 

L'opposition n'est pas la seule à avoir des états d'âme. L'Europe s'inquiète aujourd'hui des incohérences du gouvernement à l'égard de la déduction des charges d'intérêts, alors qu'il s'agit d'un volet important de la réforme de l'impôt des sociétés. Vous nous direz sans doute que l'Europe se trompe, que vous allez le lui expliquer, et qu'il n'y aura pas de problème.

 

Permettez-moi de vous dire qu'au-delà de l'opposition et des instances de contrôle, dans votre propre parti, un membre important, à savoir le ministre du Budget de la Région wallonne, s'étonne de l'absence d'informations. Dans le cadre du comité de concertation, il s'est inquiété de la disparition de droits de succession qui devaient tomber dans l'escarcelle du budget régional wallon. Même au sein du MR, on s'inquiète quelque peu de l'absence de fiabilité des informations en provenance du gouvernement fédéral.

 

Madame la ministre du Budget, pourquoi fuyez-vous la commission des Finances et du Budget? Pourquoi devons-nous nous contenter de deux minutes de questions orales en séance plénière pour pouvoir examiner le fond et les aspects concrets des éléments figurant dans ce contrôle budgétaire?

 

09.02  Ahmed Laaouej (PS): Madame la ministre, M. Dispa vient de le rappeler, il y a un peu plus d'un mois, vous teniez une conférence de presse avec le premier ministre sur l'ajustement budgétaire. À l'occasion de cette conférence de presse, le premier ministre s'est engagé à fournir rapidement les tableaux budgétaires aux parlementaires. Un mois plus tard, nous ne les avons toujours pas. Nous nous en sommes inquiétés auprès du président de la commission des Finances, comme nous nous sommes inquiétés auprès de lui de l'absence de débat budgétaire en commission des Finances.

 

Non seulement, nous nous en sommes inquiétés mais nous avons aussi manifesté notre mécontentement parce que, je dois bien vous le dire, madame la ministre, ces derniers temps, vous vous faites très discrète s'agissant du budget. Oui, vous tenez un certain nombre de propos dans la presse, notamment pour annoncer le report de l'équilibre budgétaire à 2020. C'était d'abord 2019. Maintenant, on apprend que c'est 2020 alors même que vous vous étiez fixé comme objectif 2018.

 

On apprend, en même temps, qu'il y a des incertitudes de plus en plus importantes sur l'estimation du rendement budgétaire de certaines mesures, la taxe Caïman en particulier. Je remercie le groupe sp.a d'avoir pointé le problème, mon collègue Vanvelthoven en particulier. Cinq cents millions programmés au budget mais qui semblent aujourd'hui disparaître, disparition confirmée par le ministre des Finances qui invente des excuses farfelues. Alors, madame la ministre, où sont ces 500 millions? Avez-vous eu une discussion avec le ministre des Finances?

 

À cela, s'ajoute, je dois aussi le rappeler, l'excellent article de l'hebdomadaire Le Vif qui fait une démonstration charpentée et qui prouve une manipulation de statistiques fiscales s'agissant de la lutte contre la fraude fiscale, en particulier les chiffres de l'Inspection spéciale des impôts. Cela commence à faire beaucoup! Madame la ministre, il nous faut des explications!

 

09.03  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, messieurs Dispa et Laaouej, je vous remercie de vos questions. Comme elles sont nombreuses, j'y répondrai une par une.

 

Comme vous le savez, puisque nous l'avions annoncé à la commission des Finances et du Budget, les tableaux budgétaires seront distribués dès que les notifications auront été validées par le Conseil des ministres. Cela a été fait lundi matin à la première heure. Certes - et nous avons envoyé un mail à la commission susnommée dès que nous nous sommes rendu compte de la difficulté -, si la Chancellerie les a postées lundi matin sur notre site internet, un problème de manipulation s'est posé, de sorte que la communication n'y est pas apparue. Une fois que nous nous sommes aperçus de cette erreur, nous avons envoyé un mail à la commission des Finances et du Budget, que je peux vous montrer, pour expliquer la situation. Donc, pas de maldonne à ce sujet.

 

Sur le plan des discussions relatives aux modifications budgétaires, je vous rappelle que la loi prévoit que le gouvernement dépose le budget à la Chambre avant le 30 avril. À mon avis, c'est déjà le cas. De plus, c'est bien la commission des Finances et du Budget qui demande que la Cour des comptes puisse examiner les documents budgétaires avant même le début du débat budgétaire. Il nous reste ensuite quinze jours. Pour ce qui me concerne, nous pouvons très bien débuter le débat budgétaire immédiatement; cela ne me pose aucun problème. Seulement, c'est à la demande de la commission que nous ne le commençons qu'après réception du rapport de la Cour des comptes. Sincèrement, ce n'est pas inutile, puisque ce document doit nourrir nos discussions. Je ne m'en plains pas, mais cela explique les longs délais.

 

Vous me qualifiez de "discrète". Peut-être cela fait-il partie de ma personnalité; à chacun son genre. Cela dit, je suis toujours là quand on m'appelle pour répondre aux questions. J'étais encore présente la semaine dernière pour présenter les comptes 2016, monsieur Laaouej. Permettez-moi de vous rappeler que, ni en commission ni en séance plénière, on ne m'a posé de question. Pas une seule! Le rapport n'a même pas été évoqué. Or, s'il est bien un moment au Parlement où l'on peut comparer les prévisions budgétaires et la réalité observée, c'est lors de la publication des comptes. Pourtant, on ne m'a posé aucune question! À nouveau, je me tiens à votre disposition. Si cela ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave!

 

En ce qui concerne le report de l'équilibre, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Laaouej, monsieur Dispa, que depuis le début nous travaillons sur deux axes: l'assainissement budgétaire et la relance économique.

 

L'assainissement budgétaire, on peut le voir. Le dernier rapport de l'Institut des comptes nationaux sur les comptes 2017 indique que le solde nominal 2014 était de - 3,1 % avant que le gouvernement actuel ne monte aux responsabilités. Le budget est alors jugé en déficit excessif par l'Europe. Le compte 2017, validé par l'Institut des comptes nationaux, indique un déficit de - 1 %. Cela signifie une division par 3 du déficit budgétaire en trois ans et la création de 177 000 emplois. Nous n'avons pas à rougir de ce résultat!

 

Puisque, depuis cette mandature, les comptes sont enfin rendus à temps au Parlement, je suis sûre que nous pourrons débattre des résultats budgétaires 2017, dès qu'ils seront déposés, cette année encore.

 

Pour l'information de M. Dispa, qui parle de ce qu'il a lu dans la presse en ce qui concerne d'éventuels rapports entre le ministre du Budget wallon et le gouvernement fédéral, je le rassure: les relations sont excellentes. M. Crucke avait effectivement des questions, comme il en a le droit et comme c'est d'ailleurs son devoir. M. Van Overtveldt a eu, je pense, l'opportunité d'y répondre. Enfin, s'agissant de la trajectoire budgétaire et du programme de stabilité, la Wallonie vient de marquer son accord pour un équilibre en 2020. C'est dire si nous sommes sur la même longueur d'ondes. Je vous remercie.

 

09.04  Benoît Dispa (cdH): Madame la ministre du Budget, on vous interroge sur le contrôle budgétaire et vous nous répondez que vous regrettez de ne pas avoir eu de question sur les comptes de 2016 de l'État fédéral. Vous vous réjouissez de ce que la Région wallonne marque son accord sur un retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2020. C'est sa position depuis le début. C'est votre position qui a changé. C'est sur votre position qu'on souhaite avoir des éléments de réponse et non pas sur celle de la Région wallonne.

 

Vous nous dites que M. Crucke a reçu des réponses. On voudrait bien savoir lesquelles. On voudrait bien, nous aussi, avoir des éléments de réponse, non seulement aux questions de M. Crucke sur les impôts régionaux mais aussi sur l'ensemble des problèmes que nous venons d'évoquer. Et vous, vous nous dites que vous êtes disponible lorsque la Cour des comptes aura rentré son rapport, comme si nous étions ceux qui jouent la montre et retardent la discussion. En réalité, on ne demande pas mieux que de rentrer dans le vif du sujet, dès lors que vous faites des communications sur la base de l'accord de gouvernement. Venez le présenter. Venez présenter les paramètres. Manifestement, c'est impossible car, aujourd'hui, nous sommes obligés de vous croire sur parole. Objectivement, pour une ministre du Budget, c'est un peu court.

 

09.05  Ahmed Laaouej (PS): Madame la ministre, vous nous expliquez que, si vous reportez l'équilibre budgétaire à 2020, soit deux ans après l'objectif annoncé au départ, c'est parce que vous ne souhaitez pas freiner la relance de l'économie. Mais la relance de l'économie, c'est vous qui l'avez asphyxiée avec votre politique d'austérité depuis le début de la législature. Ce report de l'équilibre budgétaire, c'est le résultat de l'échec de votre politique économique qui conduit à un échec budgétaire. C'est cela la réalité que vous cherchez à masquer. Alors, vous noyez le poisson avec des procédures, avec un certain nombre d'informations contestables, en particulier le fait que vous avez oublié de dire que votre gouvernement a refusé un débat budgétaire au moment où vous avez présenté votre accord sur l'ajustement 2018.

 

J'ajoute qu'il y a eu des gouvernements où, au lendemain d'un accord sur lequel il y avait une communication, les notifications étaient prêtes. Le vrai problème, c'est que vous n'aviez pas d'accord au moment où vous avez fait votre communication tapageuse. Dans l'intervalle, des recettes qui avaient été gonflées au Botox tombent à nouveau. Par ailleurs, il y a ces statistiques manipulées par le ministre des Finances en matière de rendement pour la lutte contre la fraude fiscale. Mais une chose est certaine: vous allez, une fois de plus, renvoyer la facture vers les ménages à qui vous allez demander d'importants sacrifices, comme si vous ne leur en aviez pas déjà demandé suffisamment. Il est là le vrai scandale, madame la ministre!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Questions jointes de

- Mme Muriel Gerkens au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "l'attitude de la Belgique sur l'utilisation des néonicotinoïdes" (n° P2794)

- M. Michel de Lamotte au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "l'attitude de la Belgique sur l'utilisation des néonicotinoïdes" (n° P2795)

10 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het Belgische standpunt over neonicotinoïden" (nr. P2794)

- de heer Michel de Lamotte aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het Belgische standpunt over neonicotinoïden" (nr. P2795)

 

10.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, le vendredi 28 avril aura lieu un vote décisif pour la protection des abeilles. Qui dit protection des abeilles dit protection de la vie! Nous le savons tous, nous avons besoin des insectes pollinisateurs pour obtenir la reproduction des végétaux et, tout simplement, pour nous nourrir!

 

Depuis 2013, l'Union européenne a instauré un moratoire pour l'utilisation des néonicotinoïdes les plus dangereux. Depuis un an, il y a des discussions au niveau européen, des études sont commandées, des votes sont sans arrêt reportés. Aujourd'hui, la Commission européenne fait une proposition d'interdiction pure et simple de l'utilisation des pesticides néonicotinoïdes.

 

Monsieur le ministre, je vous ai entendu ce matin à la radio. Nous sommes à quelques heures du vote mais dans votre interview, vous avez dit que vous étiez encore en réflexion. Vous allez peut-être soutenir l'interdiction mais vous êtes également en train d'essayer d'obtenir une transition supplémentaire, alors qu'on sait depuis 2013 que ces produits sont dangereux.

 

Monsieur le ministre, toutes les études convergent. À la question de savoir s'il faut interdire les néonicotinoïdes, la réponse ne peut être que oui! Il faut les interdire sans demander de phasing out, sans demander de période de transition. Il faut les interdire en restant honnête, sans demander de dérogations successives de quelques jours. La position belge doit être claire, nette et honnête, au bénéfice des agriculteurs et des cultivateurs de betteraves. Vous dites vouloir les protéger mais ils sont aujourd'hui écrasés à cause de l'utilisation de ce genre de pesticides, avec ce qu'ils impliquent en termes de culture intensive, de baisse des prix et d'exigence de taux de sucre – qui est inatteignable! Les cultivateurs de betteraves sont étranglés par la politique actuelle!

 

10.02  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, comme ma collègue vient de vous le dire, demain sera un jour décisif puisqu'un comité d'experts des 28 pays européens devra se prononcer sur une proposition de la Commission européenne d'interdire définitivement toute utilisation de certains néonicotinoïdes dans l'agriculture. Ces produits sont reconnus pour nuire aux abeilles sauvages et domestiques ainsi qu'à de nombreux autres insectes pollinisateurs.

 

Le rôle clé des insectes pollinisateurs pour la prospérité du secteur agricole et le maintien de la biodiversité n'est pourtant plus à démontrer: 76 % de la production alimentaire européenne dépend de ceux-ci au niveau mondial et on estime que le rapport économique est de 150 milliards d'euros. En dehors de cet aspect de biodiversité, il apparaît que ces néonicotinoïdes sont également toxiques pour la santé humaine. Il a par exemple été démontré que certains d'entre eux avaient un effet néfaste sur certains épisodes du développement cérébral.

 

Monsieur le ministre, le secteur agricole a des craintes. Je pense qu'à un moment donné, il faut aider les agriculteurs à passer outre et, par la recherche et le développement, à faire autrement.

 

La balance des votes, demain, lors du comité des experts est évidemment décisive. Il faudra se positionner clairement. Le vote de la Belgique est important. Je rappelle qu'il existe d'autres produits qui peuvent surpasser les pesticides que l'on injecte pour ces cultures.

 

Monsieur le ministre, vous allez représenter la Belgique à ce comité d'experts. Quelle position allez-vous adopter au niveau européen au sujet de cette interdiction? Vous avez la clé entre les mains. J'espère que la réponse sera "oui" à l'interdiction. Je rappelle que, dans d'autres assemblées, des décisions ont été prises à la quasi-unanimité pour demander cette interdiction. J'insiste particulièrement sur votre réponse positive dans ce débat.

 

10.03  Denis Ducarme, ministre: Monsieur le président, madame Gerkens, monsieur de Lamotte, il s'agit en effet d'un dossier important pour notre environnement et pour les insectes pollinisateurs mais également pour nos agriculteurs.

 

On sait l'importance du rôle joué par les abeilles en matière de diversité. On connaît les effets des néonicotinoïdes sur celles-ci, même si, en Belgique, ils sont utilisés en moindre quantité qu'ailleurs. Madame Gerkens, j'ai cru que nous partagions parfaitement le même point de vue. Nous le partageons, en effet, à savoir qu'il nous faut sortir des néonicotinoïdes.

 

Comme je l'ai précisé, nous avons besoin d'un phasing out pour en sortir. Je n'ai rien fait de plus que de rejoindre la proposition Ecolo – qui est la vôtre, madame Gerkens – de prévoir, telle que vous l'avez déposée, un phasing out de trois ans dans le cadre de la sortie des néonicotinoïdes. Et je me vois donc surpris par vos déclarations aujourd'hui quant à la nécessité de ne plus respecter de période transitoire alors que dans votre texte vous l'indiquiez.

 

Je ne veux pas, dans ce dossier, avancer tout seul. Je suis à l'écoute tant du Parlement que des experts. C'est dans ce sens que j'ai sollicité l'avis de la Faculté de Gembloux qui m'indique que l'absence de ce type de traitement rendra les filières betteraves et chicorées non rentables, ce qui entraînera inévitablement leur démantèlement à très court terme. Par rapport à ces problématiques, je me dois être un minimum à l'écoute d'un secteur en difficulté.

 

Monsieur de Lamotte, j'ai eu un contact téléphonique avec le ministre Collin, hier, et je l'ai entendu inquiet pour le secteur agricole. Vous devriez vous parler entre Ecolo et cdH afin de vous aligner les uns et les autres sur un certain nombre de positions. Aujourd'hui, le secteur agricole représente plus de 8 000 emplois.

 

Nous avons besoin d'une période de transition. Madame Gerkens, dans votre texte déposé à la Chambre, vous indiquiez qu'il y a une absence d'alternative et vous confirmiez ce qui a été indiqué dans l'avis rendu par la Faculté de Gembloux, que les pistes aujourd'hui expertisées et étudiées ne sont pas suffisamment crédibles. Elles sont même pires dans un certain nombre de cas en termes d'impact. C'est ce qui m'a été communiqué dans les avis qui m'ont été rendus.

 

C'est très clair: oui, nous allons nous positionner, demain, pour une sortie. Mais j'ai écrit au commissaire compétent pour lui demander, ainsi que vous le souhaitiez, madame Gerkens, que cela puisse se faire dans une période courte, mais tout en assurant une transition pour le secteur. Je vous remercie.

 

10.04  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, voyez-vous, je tiens compte, et Ecolo-Groen tient compte, de l'évolution des études et des recherches. Les dernières recherches qui ont été demandées pour éclaircir tous ces doutes sur l'existence d'alternatives et la nécessité d'une transition ont incité la Commission européenne à proposer une interdiction immédiate.

 

Monsieur le ministre, les textes que j'ai déposés et que j'essaie de travailler en commission de la Santé depuis très longtemps… (Brouhaha)

 

Le président: Laissez parler Mme Gerkens!

 

10.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): À quoi sert normalement le travail parlementaire? À déposer des textes, à les discuter, à collecter des données, à amender ces textes si nécessaire, pour les faire adopter. Je retiens de ce que vous dites que si notre texte prévoit une sortie, vous le soutiendrez et qu'enfin, notre commission de la Santé pourra se prononcer sur l'interdiction des néonicotinoïdes.

 

Monsieur le ministre, un dernier mot sur les alternatives. Les alternatives ne sont pas seulement d'autres substances chimiques. Des expériences ont lieu dans d'autres pays. Faisons confiance à nos agriculteurs. Il y a les pratiques agricoles. Ils peuvent réapprendre à cultiver sans avoir besoin de ce genre de produits, en utilisant d'autres pratiques agricoles, avec d'autres rendements sûrement. Je compte aussi sur vous pour discuter avec le secteur de l'agroalimentaire pour qu'il respecte les agriculteurs et leur paie des prix décents.

 

10.06  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, je prends acte de votre réponse.

 

Le secteur a besoin d'une position claire et il faudra, demain, adopter une telle position pour avancer. Je vous rappelle également tout le travail en recherche et développement qui est fait aussi – puisque vous avez cité la Faculté de Gembloux – dans le cadre du Centre wallon de recherches agronomiques. Un travail important y est effectué et des processus nouveaux sont mis en place pour permettre aux producteurs de betteraves et de chicorées d'avoir un autre type d'action et ne pas mettre à mal le secteur.

 

J'insiste donc particulièrement, monsieur le ministre, sur l'importance de disposer de dates claires et ce, afin que le secteur puisse se positionner. Nous disposons encore d'un an sous cette législature. Il faut que les positions soient prises, demain, pour avoir une vision claire pour le futur. Le secteur doit se positionner dans le sens qu'il convient sur cette interdiction des néonicotinoïdes. 

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "la création d'entreprise par les plus de 50 ans" (n° P2796)

11 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het ondernemerschap bij 50-plussers" (nr. P2796)

 

11.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le ministre, chaque année, plus de 100 000 Belges deviennent entrepreneurs indépendants. Aujourd'hui, une part significative de ceux-ci sont des quinquagénaires qui se lancent dans cette nouvelle aventure professionnelle. Je vous assure que je m'en réjouis. Pour beaucoup d'entre eux, c'est l'occasion de redonner un sens à leur vie professionnelle, de réaliser un rêve ou, parfois, de se relever d'un licenciement.

 

Ce matin, vous avez livré des chiffres sous la forme d'un tableau de bord de l'Observatoire des PME. Il en ressort que les starters de plus de cinquante ans étaient au nombre de 11 166 en 2011, et que leur nombre a grimpé à 15 593. C'est une augmentation de 40 %. Ce chiffre m'interpelle donc. Nous le savons, l'action du gouvernement en faveur des indépendants et de l'esprit d'entreprise encourage de nombreuses personnes. Nous travaillons dans ce domaine, nous y travaillons depuis plusieurs années et nous continuerons.

 

Selon vous, qu'est-ce qui explique ces chiffres? Avez-vous différentes raisons à nous exposer aujourd'hui? Disposez-vous d'exemples parmi les domaines d'activité vers lesquels se dirigent plutôt les quinquagénaires qui deviennent indépendants?

 

11.02  Denis Ducarme, ministre: Madame Cassart-Mailleux, en effet, les chiffres qui nous sont transmis concernant l'augmentation générale du nombre d'indépendants sont extrêmement satisfaisants. Depuis la fin de 2014 jusque fin 2017, pas moins de 5,94 % d'indépendants supplémentaires se sont déclarés dans notre pays. Vous avez raison: nous remarquons une augmentation extrêmement importante du nombre de starters quinquagénaires. Entre 2011 et 2016, leur nombre augmente de près de 40 %.

 

Dans quelles catégories professionnelles ces indépendants s'engagent-ils? C'est la filière commerciale qui a le plus de succès. On peut s'en satisfaire, car nous avons besoin de commerces de proximité et 32 % de ces indépendants s'y consacrent. Les professions libérales sont également prisées dans cette tranche d'âge, à hauteur de 29,4 %.

 

Ce n'est pas le fruit du hasard. Depuis le début de la législature, nous avons fait avancer une série de dossiers pour les indépendants, que nous n'aurions pas pu faire avancer par le passé avec le Parti Socialiste.

 

Je pense à l'égalisation des pensions minimum, à la création du droit-passerelle, au deuxième pilier de pension, à la réduction du mois de carence à quatorze jours. Cela signifie qu'aujourd'hui, quand on veut devenir indépendant, on peut le faire avec beaucoup plus de sécurité qu'avant. Le statut social a rendu la carrière d'indépendant beaucoup plus attractive. Au-delà de cela, nous avons fait un certain nombre d'efforts au niveau des cotisations sociales et de leur réduction. Nous avons donné de l'oxygène aux indépendants.

 

La mesure que nous avons votée à la Chambre au début de l'année va encore davantage mettre le pied à l'étrier aux starters. Dans un certain nombre de cas, en fonction de leurs revenus, ceux qui s'engagent comme indépendants pourront également bénéficier d'une réduction de leurs cotisations la première année.

 

11.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Merci, monsieur le ministre, pour le caractère complet de votre réponse. Je souhaite vraiment mettre en avant le travail de ce gouvernement qui favorise la possibilité d'entreprendre, l'installation des indépendants, qui les soutient et prend les mesures adéquates pour ce faire, ce dont je me réjouis.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Monica De Coninck aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het grote aantal vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" (nr. P2797)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het grote aantal vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" (nr. P2798)

12 Questions jointes de

- Mme Monica De Coninck au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la disparition d'un nombre considérable de mineurs étrangers non accompagnés" (n° P2797)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la disparition d'un nombre considérable de mineurs étrangers non accompagnés" (n° P2798)

 

12.01  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, de affaire-Dutroux is ongeveer twintig jaar geleden. Dat ging om vermiste minderjarigen en geklungel bij onderzoeken, waarover duizenden burgers hun verontwaardiging uitten met de Witte Mars. Vandaag geeft de federale overheidsdienst Justitie het cijfer 618 vrij. Dat is het aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen dat vorig jaar van de radar in België verdween. Waar zijn die kinderen? Zitten ze bij familie of vrienden? Zijn ze in de prostitutie beland of doen ze aan kinderarbeid? Of nog erger, worden ze het slachtoffer van orgaandiefstal? Child Focus ziet steeds meer kinderen die organen missen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik heb u daar in het verleden al vragen over gesteld. U antwoordde toen dat we daar eigenlijk weinig over weten. Child Focus heeft het over 124 verdwenen minderjarige vluchtelingen. Zesenzestig zaken zijn niet opgelost; 66 kinderen zijn verdwenen in België, maar zoekt daar iemand naar? We krijgen er geen zicht op. We zien verschillende cijfers en inschattingen. We zien te weinig communicatie en samenwerking tussen verschillende instanties. We zien te weinig motivatie om naar die kinderen te zoeken. Dat zegt onze collega in het Europees Parlement, Hilde Vautmans van Open Vld.

 

We zien dat er te weinig informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld via een app voor die kinderen, en we zien te weinig voogden en vertrouwenspersonen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik heb maar een vraag. U hebt in het begin van de legislatuur gezegd dat niet-begeleide minderjarigen voor u een prioriteit zijn. Wat zult u doen voor de verdwenen niet-begeleide minderjarigen? Zult u daarvoor een concreet actieplan opzetten?

 

12.02  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, vorig jaar in juni was er het schrijnend relaas van Brahim in de lokalen van de Dienst Vreemdelingenzaken. Afgelopen week werd het thema van de niet-begeleide minderjarigen opnieuw onder de aandacht gebracht door mijn partijgenote Hilde Vautmans.

 

Ik wil haar toch even quoten, omdat zij het treffend heeft verwoord. Zij zegt: "Als onze kat Minous verdwijnt, weet de hele buurt dat onmiddellijk. Als onze eigen kinderen verdwijnen, wordt dat binnen het uur aangemeld bij Child Focus. Maar wie geeft om deze kinderen?"

 

Om hoeveel kinderen gaat het? Bijna 618 niet-begeleide minderjarigen, meer dan vier keer het aantal leden in het halfrond, zijn vorig jaar verdwenen, waarvan slechts 124 aangemeld bij Child Focus.

 

Als die jongeren in hun zoektocht naar een betere en veilige toekomst verdwijnen, is dat voor hen een ticket to hell, zoals de eurocommissaris het heeft genoemd. Mevrouw De Coninck heeft het al gezegd: prostitutie, kinderarbeid en wie weet wat nog allemaal is dan hun lot.

 

Doen wij ons best, mijnheer de staatssecretaris? Zeker, er zijn de diensten van Child Focus, die hard werken, de diensten van DVZ, van Justitie. We moeten echter meer doen om hen te beschermen, want dat cijfer is niet tolereerbaar.

 

Wij moeten meer doen op het vlak van registratie, want vandaag gebeurt dat nauwelijks, op het vlak van informatie, voogdij, snellere procedures en opvang.

 

Vorig jaar hebt u naar aanleiding van het verhaal van Brahim Bakali aangekondigd dat het protocol van 2008 aangepast of herschreven moest worden. Ook hebt u gezegd dat u een nieuwe taskforce Verdwijningen wilde oprichten. Welnu, we zijn bijna een jaar later, maar het probleem is nog altijd heel groot. Mijnheer de staatssecretaris, wat is de stand van zaken voor uw aangekondigde maatregelen?

 

Tot slot, de Europese Commissie heeft een lijst van 37 maatregelen voor een betere bescherming van dergelijke jongeren voorgesteld. Hoever staat het met de omzetting van die maatregelen in ons land?

 

12.03 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, collega's, de opvolging van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen is een taak die Justitie toekomt, meer bepaald de Dienst Voogdij, en uiteraard ook het parket. Ikzelf ben enkel verantwoordelijk voor de opvang en de verblijfsprocedure. Desalniettemin volgen wij de problematiek van verdwenen minderjarige asielzoekers van nabij. Daartoe werd er vandaag nog lang overlegd met de leden van de taskforce Verdwijningen van minderjarige vreemdelingen.

 

Die taskforce, die ik vorig jaar heb opgericht, komt geregeld samen, zoals vanochtend van 10 tot 12 uur, om te overleggen over de protocollen. Het debat is moeilijk; vandaar dat het niet eenvoudig is om een consensus te vinden over een herziening van die protocollen. Ik denk wel dat we omtrent de registratie een akkoord kunnen bereiken, maar er zijn nog wel wat issues bij de regering; er zijn inderdaad meerdere ministers bevoegd.

 

Onze diensten stellen alles in het werk om die jongeren van zo nabij mogelijk op te volgen en te begeleiden. Meteen na aankomst is er voor hen in een apart traject van opvang voorzien. In fase 1 komen zij terecht in een van de vier speciale observatie- en oriëntatiecentra voor minderjarigen, waar zij verblijven tot hun leeftijdsonderzoek afgerond is. Indien de minderjarigheid wordt aanvaard, worden zij doorverwezen naar speciale opvangstructuren voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen – dat is fase 2 – en uiteindelijk naar kleinschalige gemeentelijke lokale opvanginitiatieven van de OCMW's of naar een pleeggezin, fase 3.

 

Dankzij de deskundigheid en de inzet van al die medewerkers wordt deze jongeren een warme thuis geboden die zij in hun thuisland vaak nooit gekend hebben.

 

Maar, net zoals het gaat bij elke vorm van zorgverlening, wij kunnen maar hulp bieden aan wie geholpen wil worden. Fedasil registreerde vorig jaar 146 gevallen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die de opvang van Fedasil pertinent weigerden. Die opvang is immers niet verplicht. Ik kan die jongeren niet verplichten in een open opvangstructuur te blijven.

 

Vele jongeren verdwijnen. U zegt dat de registratie beter moet. De registratie is nooit zo goed geweest. In het verleden was er geen registratie. U zegt nu dat het aantal van 120 naar 600 gegaan is. Dat is niet omdat er meer zijn. Dat is gewoon omdat nu elke verdwijning altijd geregistreerd en gemeld wordt. Daarvoor gebeurde dat zelfs niet. Nu, daarmee is het probleem niet opgelost, maar het is al goed dat wij dit doen, meen ik. Vroeger werd er niet geregistreerd, nu wordt er wel geregistreerd.

 

Er is inderdaad een sterke stijging. Is het een nieuw fenomeen? Zijn er nieuwe filières? Volgens mij niet. Volgens mij is het aantal altijd hoog geweest. Wij zitten natuurlijk met de gevolgen van de Europese migratiecrisis. Vele mensen, jongeren ook, zitten nog vast in Italië of Griekenland. Volgens mij is het aantal altijd hoog geweest maar werd dat niet geregistreerd.

 

De opvang is immers niet verplicht.

 

Daarnaast is er een groep die zich bij aankomst in de opvang bedenkt en die zich plots onttrekt aan onze hulp. De overgrote meerderheid van die verdwijningen, dat zijn er 494 van de 600, vindt plaats tijdens de eerste oriëntatiefase waarin de medische leeftijdsbepaling nog niet is afgerond.

 

Vooraleer wij weten hoe oud zij zijn, zijn velen al vertrokken. Velen verklaren dat zij minderjarig zijn maar zijn dat niet. Dat blijkt uit de botscans die wij doen. Meer dan 70 % van die verklaringen blijken niet correct te zijn. Het gaat dan om meerderjarigen. Vele jongvolwassenen reizen uit eigen beweging verder naar een andere lidstaat.

 

Dit is een praktijk waarover wij ons al lang het hoofd breken, maar die niet aan te pakken blijkt zonder te raken aan de rechten van wie wel minderjarig is, en aan het open opvangmodel.

 

De medische leeftijdsonderzoeken vergen nu eenmaal tijd. Met zo'n botscan wordt echt goed onderzocht of iemand meerderjarig of minderjarig is. Die procedures moeten worden gevolgd, maar vaak zijn zij al opnieuw weg vooraleer wij weten hoe oud zij precies zijn.

 

Zullen wij ze opsluiten? Neen. Het is een open opvang. Die zullen wij wel behouden, meen ik.

 

Hoe kan men tegen iemand van zestien of zeventien jaar zeggen dat hij niet mag doorreizen? In een open opvangstructuur? Vaak nemen ze een douche, eten iets en zijn terug weg. En ze reizen door, want ze gaan naar broer, zus, naar familie.

 

In de groep die doorstroomt naar de aparte jeugdopvang, waren er slechts 76 verdwijningen, waarvan amper 33 niet meteen verklaard konden worden. Collega's, laat mij duidelijk zijn, dat zijn er nog steeds 33 te veel, want elke verdwijning is er een te veel, daarmee ben ik het absoluut eens. Wij moeten die verdwijningen dus goed opvolgen, door samenwerkingsprotocollen met de politie en door contacten met Europese collega's. Snel contact met andere Europese landen blijkt cruciaal te zijn.

 

Wij zijn er volop aan bezig. Het is een heel moeilijke problematiek, maar wij zullen zeker komen met nieuwe protocollen vóór het einde van de legislatuur.

 

12.04  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, met alle respect, u spreekt over het verleden, maar u bent reeds vier jaar bezig. U zegt dat het allemaal bijzonder complex is, met procedures en veel actoren. Vijf jaar geleden zei u dat alles gemakkelijk op te lossen is als men maar wil. Ik ben blij dat u hebt ontdekt dat de realiteit soms bijzonder complex is.

 

Ik aanvaard echter niet dat zoveel kinderen verdwijnen in dit land. Ik vind dat er een prioritair actieplan moet komen, niet van u alleen maar van heel de regering. Als er sprake is van organendiefstal, moet ook de minister van Volksgezondheid daarbij betrokken worden, evenals de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en het parket. Er moeten signalen worden gegeven aan de politie dat zulke verdwijningen ernstig moeten worden genomen. Ooit was familiaal geweld een prioriteit, u kunt evengoed van dit item ook een prioriteit maken in alle domeinen. Wij zijn dat die kinderen, die op de vlucht zijn, verschuldigd.

 

12.05  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. Ik mis daarin toch wel wat ambitie om dat al te hoge cijfer naar beneden te krijgen.

 

U hebt vorig jaar gezegd dat het protocol van 2008 zal worden aangescherpt, dat het moeilijk ligt en dat het niet vlug vooruitgaat, maar ik meen dat dit toch een van uw prioriteiten moet zijn.

 

Laat dat protocol aanscherpen en zorg ervoor dat deze onderhandelingen tot een goed einde worden gebracht. U zegt dat u voor een streng, maar humaan asielbeleid staat. Dat humane is in dit debat meer dan ooit aan de orde. Het gaat over minderjarigen. U zegt dat ze willen geholpen moeten worden, maar het gaat over minderjarigen en zij moeten nog altijd worden beschermd, ook tegen zichzelf. Dat is uw opdracht.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de stand van zaken aangaande de nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei" (nr. P2799)

13 Question de Mme Sonja Becq au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "l'application à partir du 25 mai de la nouvelle loi relative à la protection de la vie privée" (n° P2799)

 

13.01  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, de nieuwe wet op de privacy treedt op 25 mei in werking. Het gaat hier om de bescherming van onze privacy via de omzetting van een Europese richtlijn van twee  jaar geleden. Ze heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van gegevens. Mensen moeten hun gegeven ook kunnen inzien en wijzigen.

 

We vinden die bescherming van onze privacy allemaal hoe langer hoe belangrijker, maar dit brengt ook een hoop verplichtingen voor de bedrijven met zich mee. Dat geldt nu echter ook voor een groot aantal particuliere verenigingen, die daarin niet direct hun weg vinden. Het blijkt dat dit moeilijk is voor verenigingen, zoals vzw's. Ik stel vast dat de Privacycommissie hiervoor een stappenplan op haar website heeft.

 

Vandaag las ik echter dat diezelfde Privacycommissie stelt dat wij niet klaar zijn. De overheid blijft in gebreke door het uitblijven van een kaderwet. Als ik het goed voorheb, ligt die nu bij de Raad van State voor advies. Verder moeten er nog sectorale gedragscodes en richtlijnen komen. Enerzijds is het nodig dat men bekijkt op welke manier mensen toegang hebben tot hun gegevens, maar anderzijds moet dat ook allemaal operationeel worden gemaakt. Zowel de bedrijven als de vzw's worden hier dus mee geconfronteerd.

 

Mijnheer de staatssecretaris, wanneer zal de wetgeving klaar zijn, zodat ook de overheidsbedrijven en de gemeenten hiermee in orde zijn? We krijgen nu heel veel particuliere bedrijven die aanbieden om ons tegen betaling te helpen, maar het zou eigenlijk eenvoudiger moeten kunnen. Wanneer zal die wetgeving klaar zijn? Op welke manier gaat u de verenigingen helpen?

 

13.02 Staatssecretaris Philippe De Backer: Mevrouw Becq, ik moet zeggen dat ik de uitspraken van deze ochtend enigszins betreur. De Privacycommissie is immers juist de instelling die de onzekerheid bij de mensen zou moeten wegnemen. Zij moet informeren en richtlijnen geven, zeker als het bijvoorbeeld op certificatie aankomt. U verwees ook naar de sectorale gedragscodes. Daarover moeten er tussen de sectoren en de Privacycommissie afspraken kunnen worden gemaakt, iets wat momenteel nog niet gebeurd is. Dat is eigenlijk jammer.

 

Bij de Privacycommissie werken zestig mensen die dag en nacht proberen correcte informatie te geven, en die bedrijven en organisaties proberen te helpen en gerust te stellen. Zij worden nu ook in een slecht daglicht geplaatst, hoewel zij heel hard hun best doen.

 

Mijn conclusie is dat dit opnieuw bewijst dat de hervorming van de Privacycommissie echt wel nodig was. Die hervorming werd in december unaniem in het Parlement goedgekeurd. De benoeming van de nieuwe directeurs zit nu ook in de pipeline. Het Parlement heeft gevraagd om die benoemingen zelf in handen te krijgen en ik roep het op om daarmee vaart te maken, opdat de benoemingen op tijd kunnen gebeuren en de nieuwe, moderne Privacycommissie op 25 mei van start kan gaan.

 

De kaderwet is al in eerste lezing goedgekeurd door de Ministerraad. Wij hebben ondertussen het advies van de Raad van State ontvangen en bestuderen dat. Binnenkort volgen er misschien een aantal aanpassingen aan de kaderwet die wij nog voor 25 mei zullen indienen in het Parlement.

 

Voor alle duidelijkheid, de kaderwet verandert niets aan de GDPR. De GDPR is een verordening die rechtstreeks van toepassing wordt. Zij verandert niets aan de rechten van de burgers of aan de verplichtingen van de bedrijven en de overheid. De overheid heeft ondertussen DPO's aangesteld en registers klaargemaakt, dus ik denk dat er voldoende inspanningen zijn gebeurd om ervoor te zorgen dat België zijn koppositie op het vlak van privacybescherming kan behouden en dat alle burgers op hun twee oren kunnen slapen dat de GDPR op een correcte manier wordt geïmplementeerd in België.

 

13.03  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik denk niet dat vzw's en particulieren een boodschap hebben aan het feit dat de verantwoordelijke staatssecretaris zegt dat de commissie dat werk moet doen, maar dat niet heeft gedaan. Het is belangrijk dat het Parlement en de staatssecretaris hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat de wetgeving op tijd klaar is. De installatie van de commissie moet inderdaad gebeuren, maar de wetgeving is slechts op het laatste nippertje goedgekeurd. Wij hebben er allemaal aan meegewerkt om een nieuwe commissie op te richten. De mensen die daar nu al werken, zullen daar ook blijven werken. De werkgelegenheid is daar verzekerd. Het is belangrijk dat wij de boodschap geven dat wij de bedrijven en vzw's stap voor stap willen helpen bij het uitbouwen van de privacyregelgeving in concreto, want een verordening bevat algemene richtlijnen. Het gaat om de concrete toepassing daarvan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

14 Agenda

14 Ordre du jour

 

Op verzoek van de regering en overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 25 april 2018, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag het wetsontwerp tot wijziging van het consulair Wetboek, nrs 2989/1 tot 4, in te schrijven.

À la demande du gouvernement et conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 25 avril 2018, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi le projet de loi modifiant le Code consulaire, nos 2989/1 à 4.

 

Ik stel u voor de bespreking van de wetsontwerpen te beginnen met dit punt.

Je vous propose de commencer la discussion des projets de loi par ce point.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wetsontwerpen

Projets de loi

 

15 Wetsontwerp tot wijziging van het consulair Wetboek (2989/1-4)

15 Projet de loi modifiant le Code consulaire (2989/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

15.01  Stéphane Crusnière, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

Vraagt iemand het woord? (Neen)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2989/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2989/4)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp tot wijziging van het Consulair Wetboek".

L’intitulé en néerlandais a été modifié par la commission en “ wetsontwerp tot wijziging van het Consulair Wetboek".

 

Het wetsontwerp telt 25 artikelen.

Le projet de loi compte 25 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 25 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 25 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, gedaan te Brussel op 28 april 2004 (2941/1-3)

16 Projet de loi portant assentiment à la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA, fait à Bruxelles le 28 avril 2004 (2941/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2941/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2941/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

La projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de instellingen van de Europese Unie, met Bijlage, gedaan te Parijs op 3 juli 2013 (2954/1-3)

17 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'établissement en Belgique par cette organisation d'un bureau de liaison auprès des institutions de l'Union européenne, avec Annexe, faits à Paris le 3 juillet 2013 (2954/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2954/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2954/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

La projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van het Groothertogdom Luxemburg, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gedaan te Brussel op 16 februari 2017 (2955/1-3)

18 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, fait à Bruxelles le 16 février 2017 (2955/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mme Grovonius, rapporteur, fait référence au rapport écrit.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2955/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2955/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

La projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 27 februari 2017 (2962/1-3)

19 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 27 février 2017 (2962/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2962/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2962/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

La projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Guinee betreffende het luchtvervoer, gedaan te Conakry op 2 april 2015 (2963/1-3)

20 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Guinée relatif au transport aérien, fait à Conakry le 2 avril 2015 (2963/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2963/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2963/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

La projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het Leefmilieu (2972/1-3)

21 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'Environnement (2972/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Benoît Piedboeuf, rapporteur, renvoie au rapport écrit.

 

21.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je m'attendais quand même à ce que la ministre soit présente en séance. En effet, lorsque nous avons discuté du projet de loi, les membres de la commission ont soutenu la nécessité d'identifier des critères qui objectivent la distribution des subventions aux coupoles d'associations défenderesses de l'environnement, et nous l'avons interrogée sur les critères qui figureront dans l'arrêté royal relatif à l'octroi de ces subventions. Elle nous a répondu que ledit arrêté était en cours de rédaction et qu'il serait pris dans quelques semaines. Depuis, un mois s'est écoulé.

 

Aujourd'hui, j'aurais souhaité l'interroger afin qu'elle nous confirme que l'arrêté a bien été pris et qu'elle nous fasse part de la liste de ces critères. En effet, ces derniers entrent en compte lorsqu'il s'agit pour nous d'apprécier le texte. 

 

Le président: Mme la ministre n'est pas présente, ce que je peux comprendre dans la mesure où le projet a été adopté à l'unanimité. En outre, le gouvernement est représenté puisqu'un ministre et un secrétaire d'État sont présents dans cette enceinte.

 

On pourrait, évidemment, suspendre la séance plénière, mais vous n'avez pas fait de demande en ce sens.

 

21.02  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'estime que sa présence serait souhaitable pour répondre à ma préoccupation. Mais je suis seule à faire cette demande, ce qui est d'ailleurs un peu dommage.

 

Quoi qu'il en soit, il serait intéressant d'avoir ces informations. En commission, M. Senesael a également posé une question en ce sens. La ministre a dit qu'elle nous donnerait les informations que nous demandions, ce qui n'est pas le cas.

 

(…): (…)

 

21.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): On peut reporter le point ou on peut décider d'attendre 10 minutes afin de lui permettre de nous rejoindre. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Elle a également la possibilité de transmettre l'information au ministre Reynders.

 

21.04  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, il est bien clair que les objectifs étaient partagés à l'unanimité par les membres de la commission. Mme la ministre s'était engagée, lors de la commission, à nous donner en séance plénière la teneur de l'arrêté. Il me semble qu'il serait logique qu'elle nous fasse parvenir, pendant l'examen des autres points à l'ordre du jour, la teneur de cet arrêté via un représentant du gouvernement. Mais sa présence est toujours appréciée, bien évidemment, au sein de cette assemblée.

 

21.05  Didier Reynders, ministre: Il est évident, connaissant la ministre, que les critères sont objectifs. Je ne vois pas d'autre qualificatif possible. Je pense que cela répond déjà aux préoccupations de M. Nollet. Pour répondre à Mme Gerkens, c'est vrai qu'entre quelques semaines et un mois, il y a une appréciation possible. Si nous sommes à six semaines, nous sommes au-delà du mois. Cela étant, nous allons effectivement poser la question de savoir si d'autres informations peuvent être communiquées. Puisque le secrétaire d'État est présent, nous demanderons que cela puisse se faire par son canal.

 

Le président: Cela vous convient-il si le secrétaire d'État promet de nous livrer les réponses aux questions? Il prendra contact avec la ministre Marghem.

 

21.06 Staatssecretaris Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, ik zal contact opnemen met mevrouw Marghem om haar de vraag door te spelen en haar te verzoeken de Kamer in te lichten.

 

Wilt u dat dit nu gebeurt?

 

De voorzitter: Laten we duidelijk zijn. Vraagt iemand de aanwezigheid van de minister?

 

Ik zal contact opnemen met het kabinet van de minister. Wij zullen de vergadering schorsen.

 

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 16.29 uur.

La séance est suspendue à 16.29 heures.

 

De vergadering wordt hervat om 16.47 uur.

La séance est reprise à 16.47 heures.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

De voorzitter: Collega's, wij waren blijven steken bij een aantal vragen die werden gesteld bij een ontwerp van minister Marghem. Zij heeft mij laten weten dat staatssecretaris De Crem over de antwoorden beschikt.

 

21.07  Pieter De Crem, secrétaire d'État: Monsieur le président, Mme la ministre m'a fait savoir que le texte avait été voté à l'unanimité en commission et qu'elle avait suggéré que les critères soient fixés ultérieurement par arrêté royal, donc en temps utile. Elle m'a donc demandé de vous répéter ce message en séance plénière.

 

21.08  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, c'est ce que je vous ai expliqué: en commission, la ministre avait indiqué qu'elle préciserait les critères dans un arrêté, qui serait prêt quelques semaines plus tard, en particulier pour la séance plénière.

 

Ma question n'est donc pas de savoir si des critères vont figurer dans un arrêté. Elle nous l'avait indiqué en commission, en effet. Notre interrogation se rapportait à la teneur des arrêtés: quels sont les critères en termes d'organisation, de coupole, etc.? Je peux vous inventer 50 000 sortes de critères "objectifs", certains étant sensés et d'autres, non.

 

Bref, je suppose que cela signifie que l'arrêté n'a pas encore été pris.

 

21.09  Pieter De Crem, secrétaire d'État: Monsieur le président, pour que la séance puisse avancer, je propose le report du vote.

 

21.10  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, c'est le gouvernement qui le demande.

 

De voorzitter: Eigenlijk komt het erop neer dat, als we ingaan op de suggestie van de staatssecretaris, we het punt gewoon van de agenda halen en het op een andere keer bespreken.

 

Kan iedereen het daarmee eens zijn? (Instemming)

 

Dan is aldus beslist.

 

22 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (2785/1-3)

22 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 12 mai 2017 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), et abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (2785/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Daniel Senesael, rapporteur, se réfère au rapport écrit.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2785/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2785/3)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie".

L’intitulé a été modifié par la commission en “projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mai 2017 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), et abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE".

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

23 Belangenconflict

23 Conflit d’intérêts

 

Bij brief van 20 april 2018 deelt de voorzitster van de Senaat mee dat overeenkomstig artikel 32, § 1quater, eerste lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de Senaat, tijdens zijn plenaire vergadering van 20 april 2018 een gemotiveerd advies aan het Overlegcomité heeft uitgebracht over het belangenconflict wat het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie betreft (stuk Senaat nr. 421/4 en stukken Kamer nrs 2839/1 tot 19).

Par lettre du 20 avril 2018, la présidente du Sénat communique que conformément à l'article 32, § 1erquater, premier alinéa, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, le Sénat a émis, au cours de sa séance plénière du 20 avril 2018 un avis motivé au Comité de concertation relatif au conflit d'intérêts concernant le projet de loi relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (doc. Sénat n° 421/4 et doc. Chambre nos 2839/1 à 19).

 

24 Inoverwegingneming van voorstellen

24 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 25 april 2018, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (mevrouw Laurette Onkelinx en de heren Elio Di Rupo, André Frédéric, Daniel Senesael en Alain Mathot) tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, teneinde voor de bezoeken en consulten inzake algemene geneeskunde, preventieve, bewarende en herstellende tandheelkundige zorg alsook psychologische en psychotherapeutische zorg, de kosten volledig door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging te doen dragen, nr. 3052/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq cs) houdende voortzetting van hulpverlening aan jongeren bij het bereiken van de meerderjarigheid, nr. 3053/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq cs) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat betreft de pensioenrechten van aangesloten onthaalouders, nr. 3054/1.

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 25 avril 2018, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (Mme Laurette Onkelinx et MM. Elio Di Rupo, André Frédéric, Daniel Senesael et Alain Mathot) modifiant la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, visant la prise en charge complète par l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités des visites et consultations de médecine générale, les soins dentaires préventifs, conservateurs et réparateurs ainsi que les soins psychologiques et psychothérapeutiques, n° 3052/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq et consorts) visant à prolonger l’aide à la jeunesse au-delà de l’âge de la majorité, n° 3053/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq et consorts) modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en ce qui concerne les droits en matière de pension des accueillants conventionnés, n° 3054/1.

Renvoi à la commission des Affaires sociales

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

25 Moties ingediend tot besluit van het debat over het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie die ermee wordt belast onderzoek te voeren naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming en de toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat de minnelijke schikking in strafzaken betreft (2179/8)

25 Motions déposées en conclusion du débat sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur les circonstances ayant conduit à l'adoption et l'application de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la transaction pénale (2179/8)

 

Deze moties werden ingediend in de plenaire vergadering van 25 april 2018.

Ces motions ont été déposées en séance plénière du 25 avril 2018.

 

Vier moties werden in de volgende chronologische orde ingediend:

- een eerste motie werd ingediend door de heer Dirk Van der Maelen.

- een tweede motie werd ingediend door mevrouw Sonja Becq, de heren David Clarinval en Koenraad Degroote, mevrouw Sophie De Wit, de heren Gilles Foret en Werner Janssen, mevrouw Goedele Uyttersprot en de heren Vincent Van Peteghem en Vincent Van Quickenborne.

- een derde motie werd ingediend door mevrouw Karine Lalieux en de heer Eric Massin.

- een vierde motie werd ingediend door de heer Francis Delpérée.

Quatre motions ont été déposées dans l'ordre chronologique suivant:

- une première motion a été déposée par M. Dirk Van der Maelen.

- une deuxième motion a été déposée par Mme Sonja Becq, MM. David Clarinval et Koenraad Degroote, Mme Sophie De Wit, MM. Gilles Foret et Werner Janssen, Mme Goedele Uyttersprot et MM. Vincent Van Peteghem et Vincent Van Quickenborne.

- une troisième motion a été déposée par Mme Karine Lalieux et M. Eric Massin.

- une quatrième motion a été déposée par M. Francis Delpérée.

 

Ik stel u voor te stemmen over de moties in de chronologische orde van indiening.

Je vous propose de voter sur les motions dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

 

Vraagt iemand het woord?

 Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

25.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, er is goed nieuws en slechts nieuws.

 

Het goede nieuws is dat wij met de onderzoekscommissie tot een verregaande consensus zijn gekomen met betrekking tot een reeks van vaststellingen. Het slechte nieuws is dat de collega's van de meerderheid van N-VA, MR, CD&V en Open Vld helaas niet de conclusies durven, willen of kunnen trekken uit deze verregaande vaststellingen.

 

Om deze redenen heeft onze fractie een alternatief verslag in de vorm van een motie ingediend.

 

Daarin staat, ten eerste, dat wij vinden dat na de vaststelling van zware lobbyactiviteiten uitgaande van de diamantsector, deze Kamer nood heeft aan een veel striktere regeling naar het voorbeeld van wat bij de GRECO van de Raad van Europa en in andere landen bestaat. Dat is wat deze meerderheid niet wil.

 

Ten tweede, wij zijn er ons ook van bewust dat ons werk niet af is. Er lopen gerechtelijke onderzoeken in België en Frankrijk. Vooral in Frankrijk hopen we via die gerechtelijke onderzoeken veel meer informatie te krijgen over wat men noemt "de beïnvloeding vanuit Frankrijk".

 

Daarom sluiten we onze motie af met een oproep aan de Kamer om, nadat de gerechtelijke onderzoeken in Frankrijk en België zijn afgesloten, opnieuw aan het werk te gaan en na te gaan of uit de gerechtelijke onderzoeken politieke conclusies te trekken zijn.

 

Om die reden stellen wij op het einde van onze motie voor dat de Kamer het hier niet bij laat en na het einde van de gerechtelijke onderzoeken opnieuw het werk aanvat.

 

25.02  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik zou de collega's die gisteren niet aanwezig konden zijn tijdens het plenaire debat – en dat waren er behoorlijk wat –, toch iets willen zeggen. Er was slechts een handjevol Kamerleden aanwezig. U heeft echter zelf gezegd dat het een interessant debat was.

 

De aanleiding voor onze commissie vormde de hamvraag of die wet er nu al dan niet was gekomen met als doel de problemen van de heer Chodiev en consorten op te lossen. Dat was de hamvraag en het vormde ook de aanleiding voor de oprichting van deze commissie in deze Kamer.

 

Mensen moeten eerlijkheidshalve toegeven, zelfs de heer Van der Maelen, dat het antwoord op die vraag eigenlijk "neen" is. Dat is de secce conclusie van zestien maanden werkzaamheden van de onderzoekscommissie. Vandaar dat mijn fractie, en ongetwijfeld ook nog andere fracties, de motie van de heer Van der Maelen die, denk ik, vooringenomen is, niet zal goedkeuren.

 

25.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je propose de ne pas refaire le débat, qui a déjà duré quelques heures. Je renvoie les collègues qui n'étaient pas présents à l'excellent rapport qui a déjà été produit par les services. Mais je voudrais simplement dire, pour ceux qui n'ont pas suivi nos travaux, que la réalité n'est pas aussi simple que M. Van Quickenborne essaie de la résumer.

 

Même si le rapport n'est pas à la hauteur de la gravité des faits que nous avons pu observer, dès lors que des constats ont été supprimés par vote de la majorité et que des appréciations un peu trop négatives à son goût n'ont pas été retenues, de même que des recommandations innovantes, nous faisons face ici à des faits très inquiétants qui méritaient la mise en place d'une commission d'enquête. Nous sommes très curieux d'en connaître les suites judiciaires.

 

C'est un dossier qui a nécessité seize mois de travail, dans des circonstances particulièrement difficiles. Les faits qui ont conduit à la mise en place de cette commission d'enquête ont été qualifiés d'affaire d'État et nous ne retirons rien de ce que nous avons pu dire sur le sujet, à l'issue de ce travail qui sera sanctionné dans quelques minutes par un vote.

 

Si aucun des amendements proposés par les collègues de l'opposition n'est retenu, nous ne pourrons pas voter ce rapport. En effet, malheureusement et malgré de nombreuses heures de travail, il n'est pas à la hauteur de la gravité des faits observés.

 

25.04  Éric Massin (PS): Monsieur le président, comme M. Gilkinet, je crois qu'il ne faut pas refaire un débat qui a été particulièrement long et de qualité. Cependant, si des propositions sont à présent sur la table, au-delà du rapport, c'est tout simplement parce que celui-ci présente d'une part des carences, et d'autre part des manquements en termes de conclusions politiques, de prises de position et de recommandations politiques.

 

Il en est ainsi à l'égard de ce qui a été mis en avant clairement, à savoir une ingérence de l'État français, plus particulièrement par l'intermédiaire de l'Élysée. Je croyais avoir convaincu mon cher collègue, David Clarinval, lorsqu'il est monté à la tribune en disant que j'avais raison.

 

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une recommandation demandant que le ministre des Affaires étrangères interpelle son homologue ou le président de la République française pour lui dire que, ce que la France a fait en 2010 et 2011, est un vrai scandale. Cela tombe sous le sens. J'espère que les paroles de M. Clarinval ne sont pas vaines et qu'il votera ainsi la proposition de résolution déposée par le groupe PS.

 

Au-delà de cela, cinq minutes de courage politique sont à tout le moins nécessaires pour appuyer sur un bouton et montrer que ce que nous avons fait pendant ces seize mois n'a pas été vain et que, contrairement à ce que prétendent certains, tout cela ne doit pas être balayé d'un revers de la main. Cinq cents pages sont là pour le prouver.

 

25.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, voilà une commission d'enquête qui accouche d'une souris. La montagne accouche donc d'une souris.

 

Le PTB avait été exclu de cette commission d'enquête, ce qui n'est pas étonnant car il fallait garantir un certain entre-soi.

 

Peut-on s'étonner qu'elle ne débouche sur rien, sachant que, finalement, les enquêteurs enquêtaient sur eux-mêmes? Le MR devait enquêter sur l'immixtion du MR dans le débat politique sous l'influence du trio kazakh. Le CD&V ou l'Open Vld sur l'influence du lobby diamantaire via lui-même. Ce faisant, comment imaginer que cette commission ait pu déboucher sur quelque chose d'autre que sur un "circulez, il n'y a rien à voir"? Même selon M. Van Quickenborne, cette commission n'aurait pas dû être créée, elle n'a servi à rien. Effectivement, les dés étaient pipés dès le départ.

 

Toutefois, si on arrive à lire entre les lignes du rapport, on constate quand même que certains éléments y figurent. En effet, en tant que petit parti, nous n'avons pas accès à tous les autres documents, aux recommandations que la majorité a refusé de voter, aux auditions à huis clos.

 

Dans le rapport auquel nous avons accès, en lisant entre les lignes, nous voyons effectivement qu'il y a plus qu'un scandale d'État. Y sont dévoilés le fonctionnement réel des coulisses du capitalisme, les conflits d'intérêts permanents qui existent entre le pouvoir économique et le pouvoir politique au sein de cet establishment qui s'entend si bien.

 

25.06  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de voorzitter, wij hebben gisteren een goed debat gevoerd en ook in de commissievergaderingen hebben wij veel en lang gesproken. We hebben 177 getuigen gehoord. Collega's, wij zijn niets uit de weg gegaan. Het rapport telt 492 bladzijden. Op het einde van de rit hebben wij geen smoking gun. Ook al is dat niet de waarheid die men bevestigd wilde zien – men vertrekt wel vaker met een eigen agenda –, het zou iedereen sieren om dat te erkennen. Wie er gisteren bij was, kon vaststellen dat zelfs de luidste roepers toegaven dat er geen smoking gun was.

 

Mijnheer Van Hees, u doet de hele tijd populistische uitspraken, daarnet weer. U hebt het rapport gisteren ter plaatse ontdekt. Ik vind dat niet ernstig. Nogmaals, wij hebben geen smoking gun gevonden. Wij hebben wel degelijk ernstig werk geleverd. Wij hebben veel getuigen gehoord. Wij hebben veel documentatie gekregen en gelezen. U moet dan ook durven te zeggen dat wat er niet is, er niet is.

 

Men kan ervan dromen en spoken blijven zoeken en najagen, maar als wij die niet vinden, is het tijd om het ghostbusteruniform af te leggen, de spokenjacht te stoppen en over te gaan tot de orde van de dag.

 

Er werden aanbevelingen geformuleerd, waar ik volledig achtersta. In tegenstelling tot sommige anderen, die misschien liever een grotere spektakelwaarde hadden gezien, ben ik heel erg opgelucht dat er in dit gebouw, in onze tempel van de democratie, niet is gebeurd wat sommigen beweren, blijven beweren en insinueren.

 

Ik nodig iedereen uit om het rapport te lezen. Wie het rapport leest, zal merken dat er geen smoking gun was.

 

Ik sta dan ook volledig achter het rapport, dat wij vandaag zullen goedkeuren. Dat geldt ook voor de motie die wij zullen indienen.

 

25.07  David Clarinval (MR): Monsieur le président, pour la clarté des débats et afin de répondre à M. Massin, je confirme que j'ai bien salué hier sa grande honnêteté intellectuelle dans la présentation des constats. C'est d'autant plus notable que tous les collègues ne se sont pas montrés aussi honnêtes. Cependant, je lui ai précisé que nous n'étions pas d'accord avec les recommandations, notamment celle qui visait à placer le terme d'ingérence, car nous estimons qu'il s'agit plutôt d'une immixtion. Nous n'allons pas recommencer le débat. Les deux notions diffèrent juridiquement, et nous nous en sommes longuement justifiés hier.

 

Enfin, je répèterai les propos tenus à l'instant par M. Van Quickenborne. La question qui était posée à la commission d'enquête était de savoir si la loi de transaction pénale avait été élaborée en faveur de M. Chodiev. La réponse du rapport est très claire: c'est non! Et ce n'est pas contestable, même si certains ici le regrettent parce que cela ne correspond pas à l'idée biaisée qu'ils s'étaient forgée bien avant la mise en place de la commission.

 

25.08  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, wij hebben heel hard gewerkt in de onderzoekscommissie naar Kazachgate. Wij hebben zestien maanden samen gezeten en hebben 177 getuigen gehoord.

 

Wij moeten nu durven zeggen dat er in een onderzoekscommissie een verschil is tussen feiten en vermoedens. Wij hebben die feiten en vermoedens uit mekaar proberen te houden in deze commissie. Wij hebben getracht om goed werk te leveren en dat was niet altijd gemakkelijk, want wij zaten natuurlijk ook met de beperking van het gerechtelijk onderzoek. Die feiten en vermoedens moeten wij uit mekaar durven te houden. En wij moeten durven toegeven dat er pogingen geweest zijn. Andere collega's zeiden het reeds: er was echter geen smoking gun.

 

Het belangrijkste of duidelijkste bewijs van het feit dat wij daarin een onderscheid moeten maken en dat wij dat hebben gemaakt, is dat hier vandaag verschillende moties van verschillende oppositiepartijen op tafel liggen. Dit wil zeggen dat er vanuit vermoedens andere conclusies getrokken worden.

 

Hetgeen voorligt is een heel goed werk, gebaseerd op feiten.

 

25.09  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le président, chers collègues, nous n'allons pas refaire ici un débat qui a duré dix heures hier après-midi et encore en début de matinée. Au cours de ce débat, j'ai eu l'occasion de dire que pour moi, le diagnostic était parfait. Il y a des chiffres, des dates, une ligne du temps. Nous avons une mine d'observations dont nous pourrons faire usage dans les semaines et les mois à venir.

 

Je suis plus nuancé au sujet des remèdes. Manifestement, notre rapport ne présente pas suffisamment de hauteur de vue et d'audace en ce qui concerne les recommandations. Il ne fait pas suffisamment de propositions pour une réforme des institutions, notamment de l'institution parlementaire.

 

Je ne prendrai qu'un exemple, allant dans le sens de la motion 4 que j'ai déposée. Je rejoins le groupe PS sur le sujet. Il est clair que le système des lois portant des dispositions diverses, des lois fourre-tout, empêche le débat parlementaire effectif et cohérent. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas trouver un élément, notamment dans le dossier du Kazakhgate, pour formuler une proposition en ce sens.

 

Peut-être cette proposition ne sera-t-elle pas prise en compte aujourd'hui, mais de toute façon, ces idées-là sont présentes dans notre débat; elles seront demain sur notre table. Il faudra les reprendre d'une manière ou d'une autre. Ce sera tout à l'honneur de notre Parlement.

 

De voorzitter: Ik breng de motie van de heer Dirk Van der Maelen in stemming.

Je mets aux voix la motion de M. Dirk Van der Maelen.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

43

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

131

Total

 

De motie is verworpen. Bijgevolg kan de Kamer zich uitspreken over de andere moties.

La motion est rejetée. Par conséquent, la Chambre peut se prononcer sur les autres motions.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme Grovonius a voté pour.

 

Ik breng de motie van mevrouw Sonja Becq, de heren David Clarinval en Koenraad Degroote, mevrouw Sophie De Wit, de heren Gilles Foret en Werner Janssen, mevrouw Goedele Uyttersprot en de heren Vincent Van Peteghem en Vincent Van Quickenborne in stemming.

Je mets aux voix la motion de Mme Sonja Becq, MM. David Clarinval et Koenraad Degroote, Mme Sophie De Wit, MM. Gilles Foret et Werner Janssen, Mme Goedele Uyttersprot et MM. Vincent Van Peteghem et Vincent Van Quickenborne.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

75

Oui

Nee

56

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

132

Total

 

De motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de andere moties.

La motion est adoptée. Par conséquent, les autres motions sont caduques.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

26 Wetsontwerp tot wijziging van het Consulair Wetboek (nieuw opschrift) (2989/4)

26 Projet de loi modifiant le Code consulaire (2989/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2989/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2989/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

27 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, gedaan te Brussel op 28 april 2004 (2941/1)

27 Projet de loi portant assentiment à la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA, fait à Bruxelles le 28 avril 2004 (2941/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

130

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2941/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2941/4)

 

28 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de instellingen van de Europese Unie, met Bijlage, gedaan te Parijs op 3 juli 2013 (2954/1)

28 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'établissement en Belgique par cette organisation d'un bureau de liaison auprès des institutions de l'Union européenne, avec Annexe, faits à Paris le 3 juillet 2013 (2954/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2954/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2954/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

29 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van het Groothertogdom Luxemburg, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gedaan te Brussel op 16 februari 2017 (2955/1)

29 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, fait à Bruxelles le 16 février 2017 (2955/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2955/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2955/4)

 

30 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 27 février 2017 (2962/1)

30 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 27 februari 2017 (2962/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2962/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2962/4)

 

Mevrouw Lanjri heeft voorgestemd.

 

31 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Guinee betreffende het luchtvervoer, gedaan te Conakry op 2 april 2015 (2963/1)

31 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Guinée relatif au transport aérien, fait à Conakry le 2 avril 2015 (2963/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2963/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2963/4)

 

32 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (nieuw opschrift) (2785/3)

32 Projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mai 2017 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), et abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (nouvel intitulé) (2785/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2785/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2785/4)

 

33 Goedkeuring van de agenda

33 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 3 mei 2018.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 3 mai 2018.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 3 mei 2018 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 3 mai 2018 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.18 uur.

La séance est levée à 17.18 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 226 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 226 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

043

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

075

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Yüksel Veli

 

Non        

056

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

130

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

132

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

132

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

133

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

131

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen