Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 28 juni 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 28 juin 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.17 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.17 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Maggie De Block.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Véronique Caprasse, Filip Dewinter, Vanessa Matz, Evita Willaert, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Roel Deseyn, familieaangelegenheden / raisons familiales;

Daphné Dumery, Raad van Europa / Conseil de l'Europe;

Vincent Van Quickenborne, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Charles Michel, Europese top / Sommet européen;

Jan Jambon, buitenslands (VS) / à l'étranger (USA);

Didier Reynders, Pieter De Crem, economische zending (Argentinië-Uruguay) / mission écono­mique (Argentine-Uruguay).

 

Vragen

Questions

 

01 Vraag van de heer Wim Van der Donckt aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de begrotingsgevolgen van de arbeidsdeal" (nr. P2968)

01 Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les conséquences budgétaires de l'accord sur l'emploi" (n° P2968)

 

01.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister Peeters, collega's, ik wil, ten eerste, eerste minister Michel feliciteren met zijn broodnodige initiatief om de nijpende krapte op onze arbeidsmarkt via het Overlegcomité aan te pakken. Dat voornemen mag echter niet in een praatbarak verzanden, nu het niet vijf maar twee voor twaalf is, wat klaarblijkelijk nog niet in alle geledingen van het land is doorgedrongen. Ik verklaar mij nader aan de hand van twee aandachtspunten.

 

Ten eerste, de gewestelijke cijfers duiden overduidelijk op een bijna pijnlijke wijze aan dat wij in een tweestromenland leven. Voor de werkloosheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedraagt het Europese gemiddelde 5,8 %. In Vlaanderen is dat 3,2 % en in Wallonië en Brussel respectievelijk 6,7 % en 10,6 %.

Voor de werkzaamheidsgraad is het Europese gemiddelde 72,1 %. In Vlaanderen is dat 73 %. Vlaanderen scoort op dat vlak dus heel goed. Ook hier huppelen Wallonië en Brussel achterop met respectievelijk 63,2 % en 60,8 %. Dus zowel Brussel als Wallonië zal een serieuze tand moeten bijsteken. Gelukkig – dit verheugt ons – is de Waalse minister-president Borsus tot het inzicht gekomen dat een ander arbeidsmarktbeleid in Wallonië noodzakelijk is.

 

Ten tweede, inzake de toestand van de arbeidsmarkt is de zogenaamde vacaturegraad op een jaar tijd van 2,9 % naar 3,4 % gestegen. Op dat punt zijn wij de op één na slechtste leerling in Europa. Dat is heel bizar.

 

Het verontrustende is dat er geen gebrek aan potentiële kandidaten is. In België blijft tegelijkertijd een hardnekkige werkloosheid bestaan.

 

De economische projecties van juni van de Nationale Bank voorspellen voor 2019 en 2020 een vertraagde jaarlijkse banengroei, een stagnatie van de werkloosheidsgraad op 6,7 % en een werkgelegenheidsgraad van 70 %.

 

De belangrijkste redenen voor de slinkende banengroei zijn een licht dalende economische groei van 1,4 %, een tekort aan werknemers om de banen ingevuld te krijgen, en de verwachte loonstijging na jaren van loonmatiging. Dat zal onmiskenbaar een negatieve impact hebben op de toekomstige begroting.

 

Mijnheer de minister, zult u, ten eerste, samen met de eerste minister op discrete wijze uw morele gezag aanwenden om aan Wallonië en Brussel te suggereren de Vlaamse blauwdruk inzake arbeidsmarktbeleid toe te passen? De Vlaamse werkwijze blijkt immers zeer vruchtbaar.

 

Ten tweede, zult u er samen met de eerste minister over waken dat de regering, en meer bepaald u, de aangegane engagementen van het regeerakkoord onverwijld zal uitvoeren, desgevallend zonder het sociaal overleg af te wachten?

 

Ten derde en tot slot, wat is de eventuele impact van de dalende banengroei op de begroting?

 

01.02 Minister Kris Peeters: Collega Van der Donckt, er was aangekondigd dat uw vraag zou gaan over de arbeidsdeal en de budgettaire impact, maar daar hebt u niet over gesproken.

 

(Protest van de heer Van der Donckt)

 

Wel, dat is mij dan even ontgaan. Bij uw drie vragen was dat alleszins niet opgesomd.

 

Het is, ten eerste, evident dat wij er alles aan doen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over werkzoekenden en werknemers die niet over de nodige vaardigheden beschikken om in te gaan op de openstaande vacatures. De eerste minister heeft terecht gesteld dat het niet alleen een kwestie is voor het federale niveau, maar dat de activering, het verder stimuleren en het bijbrengen van de nodige vaardigheden regionale materie zijn. Vandaar dat de arbeidsdeal zich niet beperkt tot het federale beleidsniveau, maar ook slaat op de regio's.

 

Ten tweede, het is juist dat Vlaanderen voor andere uitdagingen wordt gesteld dan Wallonië. Vlaanderen heeft een lagere werkloosheidsgraad en een hogere werkzaamheidsgraad. Dat is een opportuniteit, waarmee ervoor kan worden gezorgd dat de openstaande vacatures in Vlaanderen, die talrijk zijn, zo snel mogelijk worden ingevuld.

 

Dat het debat niet alleen op federaal vlak, maar ook op regionaal vlak moet worden gevoerd, heeft ook te maken met het feit dat er, met respect voor de bevoegdheidsverdeling van eenieder, federale regering en regionale regeringen, een grotere arbeidsmobiliteit in Brussel en Wallonië tot stand moet worden gebracht Die kan een aantal uitdagingen waar ook Vlaanderen voor staat, oplossen.

 

We moeten, rekening houdend met dat gegeven, zoals u mooi in cijfers hebt uitgedrukt, samen proberen om het aantal openstaande vacatures in te vullen en het aantal werklozen te doen dalen.

 

We hopen met alle voorgestelde maatregelen de mensen die de nodige vaardigheden en competenties nog niet hebben, zo snel mogelijk te matchen met de openstaande vacatures. Dat heeft dus niets te maken met beperking van de werkloosheid in de tijd en andere voorstellen die ver van die doelstelling liggen.

 

01.03  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de minister, hartelijk dank voor uw antwoord. Het voldoet echter niet volledig. Een aantal arbeidsmarktspecialisten pleit voor een meer gedecentraliseerd overleg. Dat doet mij besluiten dat ook in onderhavig dossier het communautaire tweestromenland, waar u zo mooi omheen probeert te fietsen, opduikt en dat er nood is aan een verdere defederalisering op dat vlak.

 

Dat is natuurlijk stof voor de toekomst, maar intussen zitten onze bedrijven wel te wachten op geschikte werknemers. Er is dus dringend ook federale actie vereist. Naast het adagium jobs, jobs, jobs wil ik toch even een ander mantra lanceren, namelijk actie, actie, actie. De N-VA dringt aan op een versnelde uitvoering van de maatregelen uit het regeerakkoord om onze arbeidsmarkt te hervormen en te moderniseren en om volk, volk, volk aan het werk te krijgen.

 

Daarbij wil ik toch nog eens het belang van de maatregelen om de openstaande vacatures in te vullen, onderstrepen. Mijnheer de minister, we mogen ons bij de hervorming niet laten hinderen door te veel regeringspalaver en door de inertie van de sociale partners. Niet de vakbonden regeren dit land, dat doen u en uw regering.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le Groupe des 10 et le droit de grève en Belgique" (n° P2969)

02 Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de Groep van Tien en het stakingsrecht in België" (nr. P2969)

 

02.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le ministre, le premier ministre étant absent, j'aurais voulu vous poser cette question car vous êtes compétent pour le Groupe des 10.

 

Il nous semble que le droit de grève est largement menacé dans notre pays.

 

Het stakingsrecht wordt meer en meer onder druk gezet. Ik wil graag weten wat de regering juist wil doen met de Groep van Tien. Wij hebben twee dagen geleden vernomen dat de eerste minister aan de Groep van Tien heeft gevraagd om weer rond de tafel te komen over het herenakkoord inzake het stakingsrecht.

 

Quelles sont les intentions du gouvernement, monsieur le ministre?

 

Nous avons vu dans la presse du jour les statistiques des réactions sociales de ces dernières années. Avec 12,2 jours de grève par 1 000 travailleurs, vous êtes l'un des gouvernements ayant essuyé le plus de résistance sociale.

 

12,2 dagen staking per 1 000 werknemers in ons land is heel veel, maar het is ook heel logisch gezien de wetten die de meerderheid heeft aangenomen, maar waarvoor zij helemaal geen democratische draagkracht had, zoals werken tot 67 jaar, de indexsprong, de jacht op langdurig zieken. Al die zaken stonden in geen enkel partijprogramma, en dus is er natuurlijk een sociale reactie.

 

12,2 dagen staking is veel. In de voorbije 25 jaar heeft alleen de regering-Dehaene beter gedaan, met 13,1 dagen staking, nog wat asocialer dus. U kunt beter doen, mijnheer de minister. In die context vraag ik mij af waarom u nu tussenbeide wil komen om het stakingsrecht nog verder in te perken.

 

Le droit de grève est mis sous pression. Nous avons de plus en plus de témoignages en ce sens, que ce soit chez les agents pénitentiaires, avec une réquisition à la clé; les cheminots, avec le service minimum.

 

Er is de zaak rond Case New Holland met een dwangsom van 2 500 euro, omdat de directie besloten heeft om de werknemers te vervangen door managers, wat volstrekt verboden is sinds meer dan 100 jaar. Morgen is er het einde van het proces van twee vakbondsmilitanten, de heren Verlaeckt en Devoght, die zes maanden cel riskeren omdat ze een stakingspiket bemanden.

 

Il s'agit effectivement d'un contexte très grave, où le droit de grève est de plus en plus mis sous pression. Monsieur le ministre, dans votre gouvernement, comptez-vous encore mettre en avant la pression sur le droit de grève, ou bien allez-vous défendre ce droit de grève, qui est un droit fondamental en Belgique?

 

02.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer Hedebouw, voor alle duidelijkheid, aan het recht op staken kan en wordt niet geraakt. Dat ligt ook vast in internationale verdragen, de International Labour Organization en andere, maak u daarover dus geen zorgen.

 

U weet dat wij in 2002 een herenakkoord in de Groep van Tien hebben gesloten - ik zeg wij omdat ik er toen nog deel van uitmaakte - waar de sociale partners zelf een aantal akkoorden hebben afgesloten en elementen hebben opgesomd om een staking op een goede en deftige manier te laten gebeuren.

 

Wij hebben al een tijdje geleden gevraagd om dat herenakkoord te actualiseren en moderniseren. Er zijn in het verleden dossiers, accidenten, discussies geweest waaruit blijkt dat het hoog tijd is om dat herenakkoord na 15 of 16 jaar opnieuw te bekijken.

 

De eerste minister heeft op vraag van de regering een brief geschreven en toelichting gegeven aan de Groep van Tien - ik begrijp dat u met sommigen zeer nauwe contacten hebt - om dat herenakkoord opnieuw op tafel te leggen en zo snel mogelijk, vóór eind september, te laten weten of de Groep van Tien in staat is om dat herenakkoord te moderniseren.

 

Ik hoop dat dit hen ook lukt, want ik ben ervan overtuigd dat incidenten bij stakingen best door de sociale partners zelf worden geregeld en dat de wetgever niet tussenbeide moet komen met alle gevolgen van dien, ook wanneer wij ter zake internationaal wetgevend werk moeten organiseren.

 

Ik hoop dat de Groep van Tien en de sociale partners bij machte zijn om in de vakantieperiode, een rustigere periode, dat herenakkoord te moderniseren. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat de werkwilligen niet de toegang tot de onderneming wordt verhinderd. In het nabije verleden hebben wij immers vastgesteld dat er daarmee problemen zijn.

 

Tot besluit, ten eerste, het recht op staken wordt niet in vraag gesteld.

 

Ten tweede, de eerste minister heeft de Groep van Tien gevraagd om het herenakkoord te bekijken. Er is een timing opgesteld tot eind september om hen de tijd te geven. Ik hoop dat hen dit lukt.

 

Het zou voor iedereen, in eerste instantie voor de sociale partners, in tweede instantie voor de werknemers maar ook voor dit Halfrond, een goede zaak zijn mochten de sociale partners dat herenakkoord zelf moderniseren.

 

02.03  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, het is altijd hetzelfde. Er wordt niet aan het stakingsrecht geraakt, behalve als het gebruikt wordt. Dat is een beetje het probleem. We zijn het stakingsrecht helemaal aan het uithollen.

 

On est vraiment en train de vider complètement de sa substance le droit de grève.

 

Le droit de grève ne pose pas de problème, sauf quand il y a grève. C'est là que se situe le problème, monsieur le ministre. On constate des attaques. Il y a le service minimum au niveau des agents pénitentiaires; il y a le service minimum au niveau des chemins de fer. Le politique intervient sans cesse plus dans la question du droit de grève. Et vous êtes juge et partie. En effet, ces grèves sont souvent organisées pour contester les mesures politiques que vous prenez et pour lesquelles – je le répète – vous n'avez aucune légitimité démocratique. Ces mesures ne figurent dans aucun de vos programmes. Personne n'a voté pour ces mesures antisociales.

 

Vous êtes en train de pointer du doigt non pas une modernisation du droit de grève, mais un retour en arrière de ce dernier. Toutes vos mesures vont à l'encontre du droit collectif de grève que vous voulez réduire à un droit individuel.

 

Les piquets de grève sont évidemment l'expression d'un droit collectif. Aujourd'hui, les employés, les travailleurs des chemins de fer doivent se mettre en grève individuellement. Il n'est plus question de grève collective. Ce droit de grève est donc, aujourd'hui, attaqué en Belgique.

 

Monsieur le ministre, j'espère que, dans les semaines et les mois à venir, vous n'allez pas accélérer ces attaques pour casser la résistance sociale. Soyez certain que les travailleurs ne se laisseront pas faire!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la protection du consommateur par rapport aux fausses boutiques en ligne" (n° P2970)

- M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la protection du consommateur par rapport aux fausses boutiques en ligne" (n° P2971)

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de bescherming van de consument tegen nepwebshops" (nr. P2970)

- de heer Michel de Lamotte aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de bescherming van de consument tegen nepwebshops" (nr. P2971)

 

Le président: Mme Cassart étant bloquée dans les embouteillages, M. Friart posera la question à sa place.

 

03.01  Benoît Friart (MR): Monsieur le président, je vous remercie.

 

Monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, après les grèves, les soldes. Dans quelques jours, en effet, les Belges seront à l'affût de bonnes affaires. Plusieurs d'entre eux consulteront des sites de boutiques en ligne, ce qui n'est pas dépourvu de risques.

 

C'est ainsi que Test-Achats a démasqué tout récemment 800 fausses boutiques sur internet. Cependant, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg, car les analystes en estiment le nombre à plus de 700 000 dans le monde. De plus, 11 000 d'entre elles se serviraient d'une extension ".be". Les cybercriminels rachètent des noms de domaine sans propriétaire pour y installer ensuite des boutiques en ligne. À partir de quelques logos de marque et de photos alléchantes, ils y proposent des vêtements ou d'autres articles à des prix attrayants. Dans certains cas, le consommateur recevra un produit de contrefaçon; dans d'autres, rien du tout. Leurs données peuvent même servir à des usurpations d'identité.

 

Monsieur le vice-premier ministre, voici mes questions. L'extension ".be" représente pour le consommateur belge la garantie d'une activité économique développée à partir du territoire national. Cependant, l'acquisition d'un nom de domaine peut se pratiquer depuis n'importe quel endroit dans le monde. Test-Achats propose d'aborder le problème dès l'enregistrement du nom de domaine, en contrôlant beaucoup plus strictement les coordonnées du contact. Que pensez-vous de cette proposition? Quelle autre solution est-elle envisageable?

 

Ensuite, parmi les outils de signalement, on peut mentionner le point de contact SPF Économie. Quel est le nombre de sites internet à avoir été fermés à la suite de plaintes introduites selon cette méthode au cours des derniers mois? Comment en évaluez-vous l'efficacité? Des améliorations pourraient-elles y être apportées?

 

03.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je me permets de vous interrompre pour une question de respect des procédures. Cela ne me pose pas de problème que M. Friart pose sa question à la place de Mme Cassart. Cela peut arriver à tout le monde. Cependant, la question s'était posée pour notre groupe, il y a un certain temps. La possibilité nous avait été refusée au motif de respect du Règlement. Je demande simplement que l'on en discute à nouveau en Conférence des présidents la semaine prochaine car ma demande est simplement qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures.

 

Le président: Il en sera ainsi, madame Fonck.

 

03.03  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, j'aimerais préciser que ma question a été déposée en mon nom propre. J'exécute la réalisation de ce qui est prévu à l'ordre du jour. Les embouteillages sur l'autoroute sont les mêmes pour Mme Cassart comme pour moi et, en outre, je viens de plus loin.

 

Monsieur le ministre, à la suite d'un recensement effectué par Test-Achats, il apparaît qu'il existe à peu près 800 fausses boutiques en ligne portant sur une extension de domaine ".be". Ces noms de domaine ont été abandonnés par leur propriétaire originel et sont par la suite rachetés par des cybercriminels provenant souvent de l'Europe de l'Est ou de la Chine, désireux de s'offrir une façade d'apparence respectable pour duper les consommateurs d'Europe occidentale.

 

Ensuite, ils habillent les sites internet ainsi hébergés afin de leur conférer l'apparence d'une activité commerciale respectable et les assortissent d'un module de paiement. Dans certains cas, les clients reçoivent une contrefaçon du produit acheté et, dans d'autres, ils ne reçoivent rien du tout. Cependant, la problématique est plus large que celle évoquée, étant donné que ces boutiques sont souvent hébergées via des noms de domaine étrangers et internationaux.

 

En outre, les consommateurs sont souvent touchés via des publicités publiées sur des sites respectables tels que les réseaux sociaux ou des sites d'actualité dont la monétisation d'espaces publicitaires est le business. De plus, ces contenus sponsorisés sont ciblés de manière à toucher un public qui pourrait plus facilement tomber dans le panneau, autrement dit, un public plus fragilisé.

 

Monsieur le ministre, pour les arnaques provenant de noms de domaine enregistrés en Belgique, comptez-vous renforcer la législation relative au contrôle préalable à l'enregistrement de ceux-ci? Pour les noms de domaine enregistrés à l'étranger, quels sont vos leviers d'action afin de pouvoir procéder au blocage de ces noms? Avez-vous, par exemple, effectué des démarches auprès du Centre Européen des Consommateurs (CEC)? Quelle est la responsabilité des détenteurs de sites ou autres plates-formes internet mettant en vente des espaces publicitaires?

 

Enfin, monsieur le ministre, il y a, là derrière, un certain nombre de consommateurs roulés dans la farine, floués. Quelles sont leurs voies de recours face au manque de résultat lié à leur achat et à la garantie sur le produit fourni?

 

03.04  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, monsieur Friart, monsieur de Lamotte, chers collègues, Test-Achats m'a adressé un courrier à la suite de l'enquête qu'elle a menée dans le domaine des boutiques en ligne. Des réunions périodiques avec cette association de consommateurs sont organisées. Lors de la dernière réunion qui s'est tenue le 31 mai dernier, cette problématique a été abordée. Nous avons demandé à Test-Achats de fournir à l'Inspection économique ses constatations en plus de la listes des sites web concernés. D'après mes informations, Test-Achats n'a pas communiqué d'autres informations que la liste. Je peux en tout cas vous confirmer que l'Inspection contrôlera les sites concernés et prendra les mesures nécessaires. Elle est en train de le faire.

 

Je rappelle que de tels contrôles se font continuellement par la Cellule "Veille sur internet" de l'Inspection économique. Ainsi, pour répondre à la question spécifique de M. Friart, l'année passée, elle a bloqué quelque 3 600 sites avec un nom de domaine ".be" ou ".eu". Ces chiffres placent la Belgique en tête du peloton européen en ce qui concerne la lutte contre les sites web frauduleux.

 

Il va de soi que, pour ces contrôles, les signalements de la part d'entreprises et de consommateurs sont importants. La liste communiquée par Test-Achats aura donc certainement son utilité dans le cadre des contrôles.

 

Chers collègues, il est clair que la lutte contre les sites web frauduleux constitue l'une des priorités de l'Inspection économique et l'une des miennes.

 

03.05  Benoît Friart (MR): Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie pour votre réponse. Il est important d'apprendre qu'il y a déjà eu autant de contrôles effectués et surtout avec grand succès. En cette période où les soldes vont commencer et au cours de laquelle les consommateurs voudront faire de bonnes affaires, il est important de les sensibiliser. Je vous engage à continuer ce travail et à poursuivre la lutte contre les sites que nous devons supprimer.

 

03.06  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, j'entends bien vos réponses et les chiffres que vous évoquez. Cependant, la question était de savoir si vous alliez renforcer les moyens d'action pour lutter contre ces sites d'arnaque. J'attends toujours la réponse à cette question, y compris à propos des sites d'origine internationale. Allez-vous entamer une démarche positive vis-à-vis du Centre Européen des Consommateurs.

 

Je n'ai pas de réponse à cette question ni à celle sur la responsabilité des personnes qui, malheureusement, ont utilisé ces sites et sur la garantie à laquelle pourrait prétendre le consommateur floué. Ne serait-il pas temps de prendre une série de mesures positives et de mettre en place des actions dans ce domaine? Il y a des consommateurs qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont commandé et c'est vraiment problématique. Vous n'avez pas annoncé d'action dans ce sens-là et je souhaiterais que vous passiez à la vitesse supérieure.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "een verbod op reclame voor online gokken" (nr. P2972)

- mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Justitie over "een verbod op reclame voor online gokken" (nr. P2973)

- de heer Egbert Lachaert aan de minister van Justitie over "een verbod op reclame voor online gokken" (nr. P2974)

04 Questions jointes de

- Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "l'interdiction éventuelle de la publicité pour les paris en ligne" (n° P2972)

- Mme Els Van Hoof au ministre de la Justice sur "l'interdiction éventuelle de la publicité pour les paris en ligne" (n° P2973)

- M. Egbert Lachaert au ministre de la Justice sur "l'interdiction éventuelle de la publicité pour les paris en ligne" (n° P2974)

 

04.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, het WK voetbal leeft, ook op de gokwebsites. Elke dag zetten 125 000 Belgen geld in op online weddenschappen en elke dag registreren zich meer dan 8 000 nieuwe spelers. De onlinegokindustrie bloeit als nooit tevoren. Ze boekt miljardenwinsten, maar net als bij de schuldindustrie gebeurt dat vaak op de kap van mensen in miserie. Voorbeelden van mensen die beginnen met 2 euro per dag en eindigen met 300 euro verlies per dag zijn geen uitzondering. Online gokken blijft niet zonder gevolgen. De spelers winnen zelden.

 

Wij moeten de mensen, zeker kinderen en jongeren, daartegen beschermen. De beste manier is om reclame voor online gokken te verbieden. Heel wat mensen worden immers door die reclame aangezet tot gokken.

 

Tegenwoordig worden wij overspoeld door reclame voor gokken. Velen ergeren zich eraan, maar jammer genoeg laten velen zich er ook door verleiden. Daarom stellen wij voor dat er een totaalverbod geldt op reclame voor online gokken. Daartoe hebben wij in het voorjaar bij u reeds een wetsvoorstel ingediend. Wij zijn er tevreden over dat ons wetsvoorstel steeds meer steun krijgt.

 

Mijnheer de minister, vandaag hebt ook u een filmpje gelanceerd met voorstellen om gokreclame in te perken. U verkleedt zich daarin als voetbalcoach. Dat kan tellen.

 

Filmpjes zijn sympathiek, maar als politici zijn wij verkozen om beleid te voeren en om wetten goed te keuren.

 

Mijnheer de minister, welke maatregelen stelt u precies voor om gokreclame tegen te gaan?

 

Steunt u ons voorstel voor een totaalverbod op reclame voor online gokken?

 

Wanneer zult u uw voorstel aan het Parlement voorleggen?

 

04.02  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, mijn oma zaliger zei altijd: "Ik heb heel veel geld gewonnen, door nooit op de Lotto te spelen." Dat is natuurlijk een waarheid als een koe, want op het einde wint de gokindustrie, en niet de Duitsers.

 

Volgens een recente studie gaat er 5,3 miljard euro Belgische inzet naar de gokindustrie, naar de private spelers. Dat is geld uit de zakken van heel jonge en kwetsbare spelers, die zowel psychisch als financieel eronderdoor gaan. U doet zeer veel inspanningen. De problematiek gaat u duidelijk heel erg ter harte. Dat blijkt inderdaad uit het filmpje dat vandaag gelanceerd werd. U probeert op te treden tegen drie ongezonde tendensen.

 

Ten eerste, gokken is een kinderspel geworden. Eén op de vijf minderjarigen nam al deel aan sportweddenschappen. U hebt de cijfers al gehoord van collega Lambrecht. Het loopt de spuigaten uit. Dat is des te waanzinniger en misdadig omdat een jong brein veel verslavingsgevoeliger is dan een volwassen brein. Het is heel duidelijk dat er voor jongeren niets te winnen valt met kansspelen. Hun kansen worden net afgepakt, zowel psychisch als financieel.

 

Ten tweede, de reclame wordt steeds agressiever en daagt mensen uit om te durven spelen, want anders is men toch geen echte speler? Er zijn ook bonussen en onbegrensde spellimieten om de gokverslaving te voeden, 24 uur per dag. Sport en media zijn in de greep van de gokindustrie gekomen, in die mate dat gokkers eigenlijk de sport aan het betalen zijn met al die reclame en sponsoring.

 

Ten derde, de Kansspelcommissie is zowel stroper als boswachter. De vraag is uiteraard of zij wel voldoende uitgerust is om de spelers te beschermen, zowel wat haar werking als taakinvulling betreft. U onderneemt heel veel. U hebt heel wat initiatieven.

 

Mijn vraag is heel eenvoudig. Welke initiatieven zijn er nog op til om de gokverslaving in te dijken en de gokkers te beschermen?

 

04.03  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de minister, het is vandaag een heuglijke dag, aangezien onze Rode Duivels vanavond Engeland zullen bekampen en zich al dan niet zullen gewonnen geven. Dat zullen wij vanavond zien. Het zal er wellicht ook heel wat mensen toe brengen om er een gokje op te wagen.

 

Voor mij is het op zich geen probleem dat iemand die voldoende middelen heeft dat zou willen doen, maar zoals verschillende collega's daarnet hebben gezegd, moeten wij toch de mensen die het financieel wat moeilijker hebben, beschermen. Ook kunnen mensen zich in een bepaalde situatie bevinden waarin zij ertoe worden verleid om in te zetten op weddenschappen en zichzelf zo in moeilijkheden brengen. Ik ben zelf OCMW-voorzitter in mijn gemeente en het is soms schrijnend om te zien hoe sommige mensen in die val trappen en in moeilijkheden raken.

 

Naar aanleiding van het WK voetbal wordt de vraag gesteld of tijdens de wedstrijden, waar ook kinderen, jonge mensen en mensen zonder voldoende financiële middelen naar kijken, reclame voor gokken mag worden gevoerd, iets wat wij eigenlijk niet willen stimuleren.

 

U hebt een ontwerp klaar, mijnheer de minister: Op 1 juni 2018 keurde de Ministerraad een ontwerp goed waarin beperkingen worden gesteld aan de reclame voor gokken op sportwedstrijden bij bepaalde activiteiten. Ik heb hier twee concrete vragen over.

 

Er wordt nu gediscussieerd over de Rode Duivels en over het feit dat de openbare omroep gokreclame toelaat voor en na wedstrijden, maar ook in de traditionele voetbalcompetitie en andere sportwedstrijden zien wij het hele jaar lang die reclame. Biedt uw ontwerp daarop een antwoord?

 

Ten slotte, zeer interessant om te weten, wat is uw pronostiek voor vanavond?

 

04.04 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik dank u voor uw uitermate interessante vragen, waarop ik natuurlijk niet altijd een antwoord zal geven.

 

Ik moet u, ten eerste, ontgoochelen. Er is voor mij geen voetbalmatch tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel op dat vlak. Ik zal mij niet uitspreken over andere regio's en gefedereerde entiteiten in dit land; dat zou men te plezant vinden. Daar doe ik niet aan mee.

 

Ten tweede, het is voor mij duidelijk dat jongeren het grote slachtoffer zijn van gokken. Meer dan de helft van de spelers is jonger dan dertig jaar en meestal ouder dan achttien jaar. Het is een verslaving, die, voor zover ik het kan beoordelen, duurder is en meer financiële risico's oplevert dan de meeste andere verslavingen.

 

Wat heb ik al gedaan? Wij hebben de virtuele kansspelen gereglementeerd. Dat gaat over voetballers die niet echt zijn. Wij hebben het aantal gokkantoren ook tot 600 teruggebracht. De gemeenten zullen in de toekomst kunnen bepalen op hoeveel afstand een gokkantoor bijvoorbeeld van het centrum moet liggen. Dat staat in een komende wet. De gokkantoorbeperking bestaat echter al.

 

Inzake preventie bevinden wij ons in het stadium van de ontwerpen die voor advies bij de Raad van State voorliggen.

 

Voor de reclame gelden drie punten, namelijk geen reclame tijdens de match, noch vijftien minuten voor en na de match en niet op de shirts van jongeren.

 

Er is ook EPIS, het systeem waarbij op basis van de identiteitskaart kwetsbare spelers worden uitgesloten of waarbij mensen zichzelf kunnen uitsluiten. Dat systeem zal niet alleen virtueel maar ook bij de toegang tot gokkantoren worden toegepast.

 

De goklimiet bedraagt 500 euro per week. Ik vind dat veel, maar volgens sommigen is dat veel te weinig.

 

De Kansspelcommissie zullen wij de kans geven om veel meer sancties op te leggen. Ik ben het voorstel van mevrouw Van Hoof genegen, om een intense samenwerking met de hulpverleningssector op gang te brengen.

 

Mevrouw Lambrecht, het beste is natuurlijk de vijand van het goede. U komt mij vertellen dat ik beleid moet voeren en dat ik wetten moet laten goedkeuren, wat meestal wel meevalt, meen ik. De wetsontwerpen en koninklijke besluiten zouden er in het najaar moeten komen. Het is niet gemakkelijk geweest om daarvoor in consensus tussen alle betrokkenen teksten op papier te krijgen. Een algeheel reclameverbod lijkt mij echter niet voor morgen te zijn. Mocht u zelf minister van Justitie zijn, dan zou u weten dat een dergelijk verbod vrij moeilijk te bekomen is. Ik zeg niet dat ik dat niet zou kunnen verdedigen, ik zeg alleen dat dit volgens mij niet realistisch is. Ik hoor het u graag vertellen, maar het is een beetje gemakkelijk om dat precies vandaag op te werpen. Iedereen gaat daar vandaag mee akkoord, maar morgen zal dat wellicht niet meer het geval zijn.

 

Overigens, ook ministers van uw partij zijn bevoegd geweest voor zaken die niet ver van de Loterij stonden.

 

Ik hoop dat wij met deze maatregelen vooruitgang kunnen boeken en kunnen vermijden dat kwetsbare mensen belangrijke sommen verspelen. Ik ben altijd bereid om verder te denken, maar wij zijn nu geraakt zover wij konden. Ik hoop van harte dat de Gemeenschappen, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, en al wie zich in België met dit soort zaken moet inlaten, zich daarin zal kunnen vinden. Het Belgisch bevoegdheidsverdelingsschema is immers altijd een imbroglio.

 

04.05  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, mijn repliek zou nu moeten zijn dat ik echt blij ben dat u ons voorstel steunt inzake een verbod op reclame voor online gokken. Ik merk dat u ons voorstel steunt en het zou mij bekoren mocht dit tot een goed einde worden gebracht. Wij willen ver gaan op dat vlak. U zegt dat dit moeilijk is, maar zoals u inmiddels wellicht weet, mijn leuze is: moeilijk gaat ook. Gezien de materie, mag het voor ons zeker verder gaan, zelfs tot een totaalverbod op de vreselijke reclame voor online gokken. Dat zullen wij blijven herhalen, in de hoop dat de geesten rijpen na een tijdje.

 

Uw voorstellen zijn een eerste stap, mijnheer de minister. U hebt vandaag een mooi filmpje gelanceerd. De waarheid gebiedt mij echter te zeggen dat u op 29 juni 2016 een persbericht verspreidde naar aanleiding van het Europees Kampioenschap. Ik heb het meegebracht. Daarin lanceerde u precies dezelfde voorstellen. Het is ondertussen twee jaar later. Twee jaar later zijn de regels nog steeds niet aangepast. Twee jaar later zijn die wetten nog steeds niet goedgekeurd. Waarop wachten wij nog? Blijkbaar moeten wij nu wachten tot het najaar. Ik mag hopen dat er dan iets gebeurt. Het is echt tijd voor actie, mijnheer de minister.

 

04.06  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw inspanningen, zowel op het vlak van preventie en bescherming van de spelers, als op het vlak van reclame. U gaat daarin duidelijk veel verder dan voorgaande ministers.

 

Mevrouw Lambrecht, er zijn nog altijd procedures die moeten worden gevolgd. Wij moeten nog wachten op de Raad van State. Ik weet zeker, zoals ook heel duidelijk blijkt uit het filmpje, dat de minister snel wil handelen. Ik hoop dat u dat ook zult doen in het Parlement in het najaar.

 

Toen ik mijn wetsvoorstellen indiende inzake de verhoging van de leeftijd om online te gokken naar 21 jaar en het betrekken van de verslavingssector bij de Kansspelcommissie, kreeg ik telefoon van een verslaafde gokker, vader van twee verslaafde kinderen. Hij zei mij dat hij de deur naar zijn computer moest barricaderen om niet te hoeven spelen. Ik vind niet dat die man zijn deur moet barricaderen, wel dat wij barricades moeten opwerpen tegen die verschrikkelijke gokverslaving en – industrie. Wij rekenen op steun voor deze voorstellen van de minister. Ik reken er ook op dat u uw authentieke verontwaardiging omzet in steun voor de wetsvoorstellen, zowel deze van de minister als de onze.

 

04.07  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de minister, wij weten dat er een ontwerp aankomt dat, na de procedure te hebben doorlopen, inclusief de Raad van State, hier in het Parlement zal worden behandeld, zoals onze collega heeft gezegd. Dat ontwerp betekent wel degelijk een grote stap vooruit in deze problematiek, zij het dat wij het nog verder zullen moeten evalueren. U hebt een vrij realistische visie geschetst: helemaal verbieden zal niet kunnen. Als wij geen realistische aanpak hanteren, duwen wij de kwestie deels in de illegaliteit.

 

Wij zullen moeten evalueren hoe bij sportwedstrijden voor profvoetballers in de toekomst zal worden omgegaan met de nieuwe wetgeving. Wij zullen met de voetbalclubs moeten overleggen, want als wij zien dat 80 % van de clubs wordt gesponsord door gokmaatschappijen, dan kan men daar vragen bij stellen, gezien het publiek dat daarin actief is.

 

Wij zijn het komende ontwerp goedgezind en zullen het steunen in het Parlement, maar laten wij na een tijdje evalueren of het resultaat voldoet. Ik dank u voor de inspanningen. U hebt zich niet laten verleiden tot een pronostiek, maar ik ben er niet zeker van of wij voor winst of verlies moeten gaan. Wij doen in ieder geval samen ons best hier in het Parlement.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het uitblijven van het tabaksplan" (nr. P2975)

05 Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'absence d'un plan antitabac" (n° P2975)

 

05.01  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, dagelijks sterven er mensen als gevolg van rookverslaving en een roker leeft gemiddeld tien jaar minder lang dan een niet-roker. Longkanker, verslaving bij jongeren, passief roken voor kinderen, iedereen kent de negatieve effecten van roken op de gezondheid. Als overheid kunnen we meer doen.

 

In april 2016 kwam u voor het eerst met een antirookplan naar buiten. Ik dacht eindelijk een plan en ik verwachtte ook heel snel maatregelen. We zijn nu twee jaar verder en er zijn nog maar een paar kleine maatregelen genomen. De collega's in het Parlement zijn het nochtans over de partijgrenzen heen eens over een aantal maatregelen, bijvoorbeeld een verbod op roken in de auto met kinderen, een verbod op sigarettenautomaten in cafés, het optrekken van de minimumleeftijd van 16 tot 18 jaar om minder snel te kunnen beginnen roken en vooral het invoeren van het neutrale sigarettenpakje.

 

Mevrouw de minister, er is een heel groot draagvlak in de samenleving om het rookverbod uit te breiden. De Hoge Gezondheidsraad, de Gezinsbond, de Stichting tegen Kanker, Kom Op tegen Kanker en de burger willen een globale en daadkrachtige aanpak. Alleen de tabaksindustrie is tegen. Aan wiens kant staat deze regering?

 

Mevrouw de minister, ik ken de maatregelen die u al aangekondigd hebt, u hoeft ze niet meer op te sommen. Mijn concrete vraag is waarom deze regering niet beslist over de neutrale pakjes en de meer fundamentele maatregelen.

 

05.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Dedry, bedankt voor uw vraag. Het tabaksplan, dat inderdaad in april 2016 werd goedgekeurd, is op dinsdag 19 juni nog uitgebreid aan bod gekomen in de commissie voor de Volksgezondheid, waar u ook aanwezig was.

 

Het doel was om via verschillende aspecten het antitabaksbeleid te versterken. Een eerste aspect is de beperking van het aanbod, waarbij een Europese richtlijn omgezet wordt. Dat hebben wij al gedeeltelijk gedaan. Een voorstel over de neutrale tabakverpakking ligt op de regeringstafel. De beperking van de vraag en de stijging van accijnzen is ook doorgevoerd. Toegang tot alternatieven om te stoppen met roken zullen wij nog uitbreiden. Er loopt in dat verband een dossier in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. Passieve rokers worden meer beschermd door een aanzienlijke versterking van de controledienst; ook dat is gebeurd. Al die zaken gebeuren om onze gezondheidsdoelstelling, minder dan 18 % rokers in ons land, te behalen. De gezondheidsenquête van Sciensano zal ons daarover op het einde van dit jaar resultaten meedelen.

 

Nu ga ik dieper in op de neutrale verpakking. In het tabaksplan hebben we afgesproken om drie criteria in te vullen. Ten eerste, we wilden de ervaringen bestuderen die men heeft opgedaan in Engeland en Frankrijk, waar de neutrale verpakking werd ingevoerd. Ten tweede, we organiseerden een consultatieronde met alle actoren. Ten derde, lopende rechtszaken volgen we op. Na die drie rondes heb ik een concreet voorstel aan de regering voorgelegd. Ik ga ervan uit dat er daarover op korte termijn een beslissing zal volgen.

 

Ik noteer de grote steun voor die maatregel in de samenleving en bij de vele gezondheidsorganisaties. Ik wil die maatregel dan ook zoveel mogelijk slaagkansen geven. Omdat het te belangrijk is voor de volksgezondheid, doe ik niet mee aan een rondje spierballenvertoon en ik zal dan ook geen steken uitdelen aan collega's of andere partijen. Het is mij wel menens. Aan welke kant staat u? Ik sta aan de kant van de patiënt, aan de kant van de mensen die gezond willen blijven, en zeker niet aan de kant van de tabakslobby.

 

05.03  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik ben heel blij dat u zegt dat er een voorstel over neutrale tabaksverpakking op de regeringstafel ligt. U weet echter dat u met deze regering heel snel moet beslissen. Als u niet vóór de zomer beslist, dan haalt u de uitvoering vanaf 1 januari niet. Die bezorgdheid wil ik meegeven.

 

Als ik van kwade wil zou zijn, dan zou ik er vertragingsmanoeuvres in kunnen zien. Ik hoor echter dat u zegt dat er op korte termijn een beslissing zal vallen. Welnu, als de neutrale verpakking goedgekeurd wordt, zal ik de allereerste zijn om te applaudisseren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le rôle d'ING dans les Panama Papers" (n° P2976)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le rôle d'ING dans les Panama Papers" (n° P2977)

- M. Eric Van Rompuy au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le rôle d'ING dans les Panama Papers" (n° P2978)

- Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le rôle d'ING dans les Panama Papers" (n° P2979)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de rol van ING in de Panama Papers" (nr. P2976)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de rol van ING in de Panama Papers" (nr. P2977)

- de heer Eric Van Rompuy aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de rol van ING in de Panama Papers" (nr. P2978)

- mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de rol van ING in de Panama Papers" (nr. P2979)

 

06.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, voici quelques mois, la commission Panama Papers rendait ses conclusions. Celles-ci étaient fortement atténuées par la majorité, visiblement peu soucieuse de répondre de manière ambitieuse au scandale. Souvenez-vous: il avait fallu batailler fermement pour transformer cette commission spéciale en commission d'enquête, afin d'obtenir plus d'éléments. Pourtant, la majorité a refusé de conclure à l'éventuelle participation de banques dans le processus, croyant sur parole ces banquiers venus jurer la main sur le cœur qu'ils n'avaient rien fait.

 

Monsieur le ministre, les révélations dans l'affaire des Panama Papers n'ont pas fini de faire parler d'elles. En effet, les journalistes ont mis en lumière qu'une succursale d'ING Belgique hébergeait depuis 2007 des comptes logés dans des sociétés offshore installées au Panama et aux Îles Vierges.

 

Au-delà des mensonges proférés devant une commission parlementaire, il semble donc que la responsabilité de certains intermédiaires ne soit aujourd'hui plus à démontrer. De manière plus générale, nous estimons qu'il est grand temps que le gouvernement propose un plan d'action qui reprendrait les recommandations de la commission spéciale, voire même un plan d'action plus ambitieux que les recommandations. Il est temps également de responsabiliser les intermédiaires qui aident à l'évasion et à la fraude fiscale.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous faire le point sur la situation de cette banque qui semble avoir facilité la fraude et l'évasion. Confirmez-vous que la Banque nationale a commencé une enquête sur ce sujet? Quand allez-vous vous résoudre à responsabiliser les intermédiaires financiers peu scrupuleux qui mettent en place des mécanismes frauduleux? De manière plus générale, que fait le gouvernement avec les recommandations de la commission Panama Papers?

 

06.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, une fois de plus, il a fallu attendre que la presse mette le doigt sur la réalité de la criminalité financière dans notre pays. Heureusement, nous pouvons compter, ici en Belgique et ailleurs dans le monde, sur des journalistes qui cherchent et qui trouvent – les journalistes du Soir, de Knack, les membres du consortium ICIJ – et qui, mois après mois, montrent la réalité de la fraude. Reste à la combattre. Le fait que ce sont les journalistes qui révèlent chaque fois ce type de mécanismes insupportables est symptomatique de l'inefficacité de la politique menée par ce gouvernement, au-delà des efforts réalisés au quotidien par les personnes chargées de la lutte contre la fraude.

 

Cela en dit également beaucoup sur la responsabilité des intermédiaires, qui sont complices de cette fraude, qu'il s'agisse de banques, comme c'est le cas en l'occurrence, d'avocats, de sociétés de consultance qui sont complices de ces montages qui permettent d'échapper à l'impôt. Quand j'ai interrogé les responsables d'ING, lors de la commission Panama Papers, il y a quelques mois, sur la réalité économique de leurs filiales en Suisse, au Luxembourg, leur utilité réelle, le fait qu'elles ne servaient pas de passage vers le Panama, ils nous ont assuré, la main sur le cœur, qu'ils étaient blancs comme neige, qu'ils ne mangeaient pas de ce pain-là. La réalité est manifestement très différente et cela ne peut pas rester sans réaction, monsieur le ministre.

 

Monsieur le ministre, quand cela va-t-il cesser? Quand allez-vous donner à vos services les moyens humains et légaux pour combattre effectivement la fraude? Quand allez-vous mettre en œuvre l'ensemble des recommandations de la commission d'enquête de 2009 et de la commission Panama Papers de 2017? Pour ce qui concerne ING en particulier, allez-vous donner un signal clair à ses dirigeants, ainsi qu'à tous ceux qui seraient tentés, demain, de faire la même chose, que la fraude fiscale, dorénavant, en Belgique, ne restera plus impunie? C'est notre demande.

 

06.03  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de minister, collega's, ik was ook lid van de Panamacommissie. Zoals Georges Gilkinet en Stéphane Crusnière al hebben gezegd, hebben wij bij het begin van de werkzaamheden in die commissie de CEO's van de Belgische banken gevraagd of de praktijken waarvan er toen sprake was, ook tijdens hun mandaat plaatsvonden. Hun antwoord luidde: wir haben es nicht gewusst. Zij wisten van niets. Het waren natuurlijk nieuwe CEO's. Nu blijkt echter dat ING België de voorbije twee jaar via een bijkantoor in Genève witwasoperaties heeft uitgevoerd.

 

In de commissie hebben wij een aantal aanbevelingen gedaan. Ik wil niet de politieke discussie voeren of die te ver dan wel niet ver genoeg gingen, maar het is duidelijk dat het Parlement geschokt is door wat er gebeurd is. Wij hebben daarover bijna anderhalf jaar vergaderd. De CEO's van onder andere KBC en Dexia zijn komen getuigen dat dergelijke praktijken achter de rug waren.

 

Mijn conclusie is altijd geweest dat wij daar op Belgisch niveau onvoldoende aan kunnen doen en dat het probleem internationaal moet worden aangepakt. Vandaag zijn er al de verplichte informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, de gedeeltelijke opheffing van het bankgeheim en pakken de Zwitserse autoriteiten de witwaspraktijken aan, zo stellen wij vast. Maar er is onvoldoende interactie tussen het lokale en het internationale niveau.

 

Mijnheer de minister, u hebt een onderzoek gevraagd via de BBI. U hebt ook aan de Nationale Bank gevraagd om de zaak te bekijken. Ik voel mij als Parlementslid echter totaal gefrustreerd. Wij hebben anderhalf jaar de Panama Papers onderzocht. Wij hebben getuigenissen gehoord van topmensen uit de financiële wereld, die ons kwamen zeggen: wir haben es nicht gewusst. Nu komt dat allemaal weer naar boven. Wij moeten dus niet alleen de conclusies van de Panamacommissie volgen, maar ook een tand bijsteken op internationaal vlak, als wij ooit het probleem willen aanpakken.

 

06.04  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de minister, het is weer zover, een nieuwe aflevering Panama Papers. Proficiat aan de journalisten. Ik heb soms de indruk dat zij meer daadkracht hebben dan de BBI. Immers, anno 2018 is het blijkbaar voor Antwerpse diamantairs mogelijk om miljoenenleningen te sluiten via postbusconstructies op de Maagdeneilanden, terwijl alle papieren hier in Europa worden voorbereid.

 

Het is Mossack Fonseca, nochtans de hofleverancier van de postbussen, dat aan de alarmbel getrokken heeft bij de financiële waakhond op de Maagdeneilanden. En wat gebeurde er bij de Antwerpse ABN AMRO? Men liet de lening gewoon verder lopen. De alarmbellen luiden op de Maagdeneilanden en in Antwerpen is er geen vuiltje aan de lucht.

 

Mijnheer de minister, de Antwerpse diamantsector is fraudegevoelig. Wij hebben hier een karaattaks goedgekeurd en ik ben daar voorstander van. Ik vond dat een slimme belasting. Het was geen winstbelasting maar een omzetbelasting en het was op dat ogenblik de beste keuze. De opbrengst liep op van 20 miljoen naar 68,4 miljoen euro. Dat is net iets minder dan wat u verwacht had, namelijk 70 miljoen euro, maar u zat er deze keer dichtbij.

 

Het is bovendien een uitzonderingsregime. Ik stemde mee in met dat uitzonderingsregime, want het betrof veel arbeidsplaatsen. Als men dat uitzonderingsregime wilt toestaan, moeten de spelregels wel gevolgd worden, mijnheer de minister.

 

Nu kunnen wij zeggen dat de postbussen stinken. Die stank blijkt zo ondraaglijk groot te zijn dat de Belgische banken de diamantairs niet meer willen helpen, op risico van witwassen. ABN AMRO ging echter wel in zee met de diamantairs en hun bootje is blijkbaar gestrand op de Maagdeneilanden.

 

Wij moeten eerlijk durven te zijn. Wie is hier nu gejost? Dat is de Vlaming, die eerlijk zijn belasting betaalt. En dat zijn ook mensen met een postbus, maar aan hun voordeur en niet op de Maagdeneilanden.

 

Welke maatregelen zult u nemen met het oog op eerlijke belastingen?

 

06.05  Johan Van Overtveldt, ministre: Chers collègues, tout comme vous, j'ai pris connaissance des nouvelles informations révélées par le consortium des journalistes concernant les constructions offshore. Je ne répéterai pas toutes les mesures qui ont été prises en cette matière, seulement les principales: le prolongement des délais d'enquête, le renforcement de l'Inspection spéciale des impôts (ISI), l'extension du Point de contact central (PCC), l'introduction du registre UBO, l'extension des mécanismes de la taxe Caïman et l'obligation de signalement pour les établissements financiers.

 

De meldingsplicht van de banken is in deze van groot belang. Financiële instellingen zijn verplicht om hun bindingen met en betalingen aan belastingparadijzen te melden. De financiële instellingen hebben een verhoogde waakzaamheidsplicht, als er transacties tussen de banken hier en personen met vestigingen in belastingparadijzen gebeuren.

 

Bovendien moeten de financiële instellingen ook jaarlijks een lijst met al hun betalingen aan belastingparadijzen aan de FOD Financiën bezorgen.

 

Uiteraard verwijs ik hier ook naar de hoorzittingen in de commissie Panama Papers, waarbij financiële instellingen en de BBI werden gehoord. Ik kan u vandaag alleen maar zeggen dat ik ook geschokt ben door het feit dat er, eufemistisch uitgedrukt, enige tegenstelling is tussen wat daar is gezegd en wat nu volgens de krantenartikelen de realiteit blijkt te zijn.

 

La lutte contre les constructions offshore et les sociétés "boîte aux lettres" n'est pas neuve. L'ISI travaille aussi de manière intensive sur ces dossiers. Avec l'administration, nous examinons comment renforcer cette lutte, tant sur le plan opérationnel que via des modifications du cadre légal.

 

À la suite de ces nouvelles informations, au sujet desquelles l'administration ne dispose pas de documents sous-jacents dans la mesure où ils n'ont pas été fournis, les démarches suivantes ont été entreprises.

 

U hebt er zelf ook al melding van gemaakt. Ik heb de betrokken financiële instellingen – het gaat inderdaad om meer dan ING alleen – verzocht mij de nodige inlichtingen te bezorgen.

 

Ik heb aan de BBI met veel aandrang gevraagd om een onderzoek te openen op basis van de berichtgeving en zo snel mogelijk tot conclusies te komen.

 

Concreet zal een vooronderzoek worden opgestart om na te gaan of de in de pers gelanceerde beweringen correct zijn. Indien dat het geval is, zal dat uiteraard gevolgen hebben.

 

Troisièmement, la Banque nationale fera également le nécessaire pour examiner si les établissements financiers ont rempli ou non toutes leurs obligations.

 

Collega's, de bevoegde instanties hebben instrumenten om de dossiers, zoals die zich vandaag helaas aandienen, aan te pakken en te onderzoeken.

 

Wij hebben die instrumenten de voorbije jaren gevoelig uitgebreid en aangescherpt. Dat zal er niet alleen toe leiden dat dossiers post factum grondig kunnen worden onderzocht, maar dat er ook meer en meer proactief kan worden opgetreden, onder meer via de meldingsplicht van de financiële instellingen.

 

De controlemechanismen zijn veel uitgebreider dan vroeger en dat zien wij ook heel concreet in de resultaten, zowel wat geopende dossiers als wat effectieve inningen, die de BBI kan voorleggen, betreft.

 

Wij blijven de strijd tegen elke vorm van agressieve belastingontduiking prioritair voeren.

 

06.06  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

À l'heure où les petits contribuables remplissent leur déclaration fiscale, calculent leur impôt et mesurent avec dépit le peu d'effet du tax shift, de gros contribuables, de grosses sociétés continuent de snober, de narguer le fisc et de frauder allègrement. C'est inacceptable!

 

Vous dites être choqué, mais vous n'annoncez aucun plan sur la base des recommandations pourtant minimalistes qui ont été faites.

 

Monsieur le ministre, quand allez-vous prendre vos responsabilités et mener une véritable politique de lutte contre la fraude fiscale? Mon groupe déplore énormément le manque d'ambition de votre gouvernement en la matière.

 

De plus, on apprend, aujourd'hui, que les agents du fisc perdent l'équivalent de 14 jours de travail en raison du manque de moyens techniques. Par votre inaction, vous déforcez ce département pourtant essentiel au fonctionnement de l'État.

 

Prenez, une fois pour toutes, vos responsabilités! Donnez les moyens aux fonctionnaires fiscaux de faire leur travail et prenez des mesures efficaces pour lutter contre la fraude fiscale!

 

06.07  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, quoi que vous disiez en matière de lutte contre la fraude fiscale et la criminalité financière, c'est toujours trop tard et trop peu.

 

Je vous donne trois exemples. Ainsi, premièrement, la sanction à l'égard des intermédiaires complices de fraude (recommandation de la commission 2009 ) n'est toujours pas mise en œuvre. Deuxièmement, il n'y a toujours rien à l'horizon pour ce qui concerne la transparence, le reporting pays par pays pour les multinationales (recommandation de la commission Panama Papers). Troisièmement, pour ce qui concerne les moyens de votre administration, vous avez parlé de la cellule "paradis fiscaux". Il est ici question de quatre personnes qui doivent vérifier la réalité économique d'échanges économiques pour des centaines de milliards d'euros chaque année.

 

Monsieur le ministre, vos efforts sont insuffisants au regard de la réalité de la fraude, à savoir 20 milliards d'euros, soit 2 000 euros par Belge par an. C'est énorme! Voilà les véritables transferts qui minent notre économie, aujourd'hui. Il s'agit des transferts entre les honnêtes contribuables qui paient correctement leurs impôts (les travailleurs, les PME et les indépendants) et tous ceux qui vivent à leurs dépens (les grands fraudeurs et leurs complices).

 

Nous vous demandons de mener une action beaucoup plus volontariste et des résultats. Nous ne nous contenterons pas de vos discours sans acte.

 

06.08  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Wij steunen u in uw acties. De jongste jaren zijn ter zake heel wat initiatieven genomen, op internationaal en ook op Belgisch vlak. Het net wordt nauwer en nauwer, maar er ontsnappen natuurlijk nog altijd mensen, omdat het om een internationaal fenomeen gaat.

 

Ik wil een voorstel doen. De voorzitter van de Panamacommissie, de heer Laaouej, is hier aanwezig. Persoonlijk vind ik dat wij de leiding van ING moeten uitdagen zich te komen verantwoorden, niet in een onderzoekscommissie maar in onze normale commissie voor de Financiën. De man die toen CEO van ING was, was ook voorzitter van Febelfin. Hij is daar nu weg. Als de bank zich inderdaad de jongste twee jaar aan die praktijken bezondigd heeft, dus nadat wij onze werkzaamheden in de Panamacommissie begonnen, vind ik dat wij de CEO van ING in onze commissie moeten ontbieden met de vragen wat er nu van aan is, hoe het kan dat hij als CEO daar niets van weet en of hij dan geen enkele controle heeft op het bijkantoor in Genève.

 

Men verschuilt zich achter het moederkantoor van ING in Nederland. Het kan niet zijn dat men elkaar de bal toespeelt en dat het Parlement werkeloos moet toekijken.

 

U was geschokt, mijnheer de minister. Wij zijn ook geschokt. Het werk dat wij in anderhalf jaar verricht hebben, moet uitmonden in de omzetting van een aantal aanbevelingen. Een aantal mensen in de financiële sector blijft immers onverantwoord handelen, en dat na alles wat de jongste jaren is gebeurd.

 

06.09  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Het klopt natuurlijk dat er maatregelen opgelegd zijn aan de banken, bijvoorbeeld de meldingsplicht. De vraag is echter of ze die ook toepassen en de regels respecteren. Het lijkt er alvast niet op. Ik vind het ook heel choquerend dat dergelijke praktijken weer door journalisten aan het licht moeten worden gebracht en niet door de bevoegde instanties. Wanneer een bank geconfronteerd wordt met fraude, dan brengt dat natuurlijk de stabiliteit van die bank in gevaar. Ik vraag mij dan af of we niet meer moeten doen.

 

We zien hier dat mensen belastingen ontduiken en ontwijken. Er is natuurlijk een grote groep die onder een belastingdruk van meer dan 50 % gebukt gaat. Niemand wil veel belastingen betalen en die druk moet dan ook omlaag, mijnheer de minister. De druk moet nog verder omlaag en werken moet nog meer beloond worden.

 

Een eerlijke belastingbetaler moet er ook op kunnen rekenen dat anderen eveneens hun belastingen betalen, dat hij niet de enige is,die daarvoor opdraait. Voor ons is het duidelijk, wie hier geen belastingen wil betalen, hoeft hier ook niet te leven. Wie een postbus op de Maagdeneilanden wil, zou ik aanraden om ook zijn of haar droomhuis dan maar daar te bouwen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les conditions de travail des agents du fisc" (n° P2980)

07 Vraag van de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de arbeidsomstandigheden van de fiscaal ambtenaren" (nr. P2980)

 

07.01  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, je suis heureux d'intervenir dans la foulée du débat sur l'affaire ING et la relance de la problématique des paradis fiscaux. Cette affaire soulève non seulement des questions importantes – et je souscris à la proposition du président de la commission d'entendre les responsables d'ING – mais également la question des moyens dont se dotent les autorités publiques pour faire face à ces phénomènes d'évasion et de fraude fiscales.

 

Par rapport aux moyens et aux conditions dans lesquelles les agents du SPF Finances travaillent, les chiffres sont malheureusement éloquents. On constate une chute libre des moyens affectés au SPF Finances. C'est vrai au niveau des effectifs. Ainsi, entre 2010 et 2016, les effectifs au sein de l'Administration générale de la Fiscalité (AG Fisc) ont baissé de 22 %. Les missions de contrôle, entre 2014 et 2017 ont été réduites de moitié, passant de 110 000 à 52 000 entre 2014 et 2016, avant de reprendre légèrement en 2017. Les majorations de recettes découlant des contrôles sont également en chute libre: 5 milliards en 2011 pour 2,5 milliards d'après les derniers chiffres disponibles. Les personnes réellement affectées aux contrôles sont, elles aussi, en diminution, avec moins 48 % en cinq ans.

 

Monsieur le ministre, dans votre dernière note de politique générale, vous avez essayé de dissimuler cette réduction des effectifs en prétendant qu'elle pouvait être compensée par une meilleure informatisation, par une meilleure organisation et par de meilleurs processus. On peut faire mieux avec moins, en quelque sorte. Malheureusement, il n'en va pas ainsi. Un nouveau signal d'alarme vient d'être tiré par l'Union Nationale des Services Publics, un syndicat qui a mené une enquête et qui arrive à la conclusion que sur le plan de l'informatique, l'un des outils dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le ministre, les problèmes s'accumulent (des problèmes de panne, de lenteur, de capacité de réseau, de manque de formation), de telle sorte que finalement, on peut considérer que 14 jours de travail par an et par agent sont perdus du fait de ces problèmes informatiques.

 

Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur ce signal d'alarme. Comment réagissez-vous par rapport aux problèmes informatiques dont il est question? Comment pourriez-vous nous convaincre que via l'informatisation, vous parviendrez à réduire l'impact de la réduction de personnel, si ces problèmes ne sont pas résolus rapidement?

 

07.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Dispa, le SPF Finances vise la performance, l'efficience et le service aux clients. À cet effet, de nombreuses initiatives sont prises et des applications sont développées tant sur le plan numérique que de manière traditionnelle.

 

La baisse des effectifs est incontestable. Ce processus, lancé voici des années, se focalise sur un gain d'efficience. Au vu des derniers chiffres, ses résultats sont tangibles.

 

Je répète encore une fois qu'il a été décidé de remplacer un poste par un autre dans les fonctions de contrôle. Pour parvenir à des gains d'efficience, nous avons également investi dans l'ICT. 

 

Quant aux résultats obtenus, l'examen de 2,24 millions de déclarations a permis d'atteindre un montant total de 3,51 milliards d'euros, basés sur une majoration de revenus ou de revenus non déclarés, lesquels sont encore ajoutés après le contrôle et les impositions d'office pour absence de déclaration.

 

Le rendement des contrôles menés par l'Administration générale de la Fiscalité a augmenté par rapport à 2016, passant en moyenne d'une majoration de revenus de 1 314 euros à 1 569 euros en 2017 par dossier traité à l'impôt des personnes physiques.

 

Permettez-moi encore de préciser que les données ne contiennent même pas les chiffres de l'ISI, qui enregistre des montants record, comme vous le savez. Si nous remontons un peu plus loin dans le temps, les contrôles menés par l'AG Fisc en 2013 ont donné lieu à des majorations de revenus d'un montant total d'un peu plus de 7 milliards d'euros et à la mise en recouvrement de 1,2 milliard d'euros en TVA. Le détail de ces chiffres figure dans le rapport annuel du SPF Finances. En 2017, les contrôles opérés par l'AG Fisc ont débouché sur une majoration de revenus à hauteur de quelque 9 milliards et à la mise en recouvrement de 922 millions d'euros en TVA.

 

07.03  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse. J'ai le sentiment que, au-delà des chiffres, vous vous payez de mots lorsque vous dites que le SPF Finances agit pour la performance, l'efficience et le service aux clients. Très bien! Mais en toute honnêteté, je ne peux croire que vous pouvez, comme vous le prétendez, faire mieux avec moins. Le moins, on le voit bien. On le voit au travers des effectifs et des rendements. Pour ce qui est du mieux, par contre, il n'est pas au rendez-vous.

 

Si j'en crois les analyses développées par l'Union Nationale des Services Publics, c'est au contraire à des phénomènes de démotivation, de moindre performance et de problèmes non résolus auxquels nous avons à faire face. J'aimerais vraiment que vous puissiez entendre ce message. La Cour des comptes elle-même, dans un récent rapport, avait souligné, sur le problème des recettes fiscales et de leur estimation, que le service d'études du SPF Finances était en sous-effectif et que cela posait des problèmes. En l'occurrence ici, c'est une autre source qui confirme des problèmes non résolus. Il me semble que vous devez les prendre à bras-le-corps et cesser de vous payer de mots.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'information des contribuables de langue allemande" (n° P2981)

08 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de informatie aan Duitstalige belastingplichtigen" (nr. P2981)

 

08.01  Kattrin Jadin (MR): Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Minister, dies ist in der Tat ein Thema, auf der ich Sie schon mehrmals – auch in den vergangenen Ausschüssen - angesprochen habe, nämlich die Notwendigkeit, auch die Informationsbroschüren für die deutschsprachigen Steuerzahler rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Sie haben mir einmal ganz richtigerweise auch erklärt, dass die digitale Form bereits vorhanden ist. Leider ist es auch so, dass bei der Papierversion für manche Steuerzahler, die deutschsprachige Broschüre absolut vonnöten ist. Wenn man weiß, dass diese bereits seit Ende Mai in französischer und niederländischer Version vorlag, aber leider erst seit zwei Tagen für die deutschsprachigen Steuerzahler vorhanden ist, dann ist das natürlich ein Problem, Herr Minister. Ich denke, da werden Sie mit mir eins sein. Das erschwert natürlich auch die Pflicht, bis zum 30. bzw. 29. Juli eventuell die Abgabe der Steuererklärung einzuhalten. Deswegen, was gedenken Sie zu tun? Loben Sie Besserung? Das hoffe ich sehr, weil immerhin, denke ich, ist das Steuergeld der deutschsprachigen Steuerzahler auch etwas wert. Danke.

 

08.02  Johan Van Overtveldt, Minister: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire?

 

Sehr geehrte Kollegin, aufgrund der Erfahrungen in der Finanzkommission weiß ich, dass ihnen die besonderen Empfindlichkeiten der deutsch­sprachigen Gemeinschaft sehr am Herzen liegen, und das nicht zu Unrecht. Ich selbst und meine Verwaltung teilen diese Bekümmernisse und tun all das Nötige, um Ihnen zu begegnen. Der Leitfaden zur Steuererklärung wird jährlich in den drei nationalen Sprachen verfasst. Was diesen Leitfaden zur Steuererklärung betrifft, kann ich Sie informieren, dass die Bediensteten die Anweisung haben, ihn denjenigen Bürgern zu übergeben, die in ihrem Büro danach fragen. Eine Besonderheit für Büros, wo deutschsprachiger Publikumsverkehr herrscht, ist die folgende: die Bediensteten drücken den Leitfaden vor Ort aus und übergeben ihn Interessenten vor Ort. Inzwischen ist auch der klassisch gedruckte Leitfaden verfügbar. So ist es seit dem 11. Juni für einen Bürger möglich, den Leitfaden auf Deutsch bei meiner Verwaltung zu erhalten. Ausserdem ist zu bemerken, dass in keiner der nationalen Sprachen mehr Unterlagen mit der Erklärung auf Papier verschickt werden. Ich erinnere daran, dass meine Verwaltung den Bürgern seit dem 3. Mai beträchtliche Mittel zur Verfügung stellt, um ihnen beim Ausfüllen ihrer Erklärung zu helfen. Alle Informationen befinden sich auf unserer Webseite Steuererklärung 2018. Angesichts des oben Dargelegten wird keine Fristverlängerung für die deutschsprachigen Steuerpflichtigen ins Auge gefasst. Die verschiedenen Regionen müssen in dieser Hinsicht tatsächlich auf dieselbe Weise behandelt werden. Bitte.

 

08.03  Kattrin Jadin (MR): Herr Minister, vielen Dank. Ihr Deutsch ist ausgezeichnet. Also mein Respekt! Leider ist es so, dass die Broschüren erst seit dem 25. Juni vorlagen, das heißt, dass es doch ein wenig knapp war. Ich höre aber, dass Sie auch Besserung geloben, und das auch in Zukunft noch weiterhin verbessern möchten. Ich möchte natürlich auch hervorheben, dass es in der Tat auch bei uns in der Region durchaus Möglichkeiten gibt, Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung zu geben, das ist natürlich begrüßenswert, und ich danke Ihnen für Ihre Antwort.

 

Et merci à tous d'avoir si bien écouté.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Inez De Coninck aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de minimale dienstverlening bij de NMBS" (nr. P2983)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de minimale dienstverlening bij de NMBS" (nr. P2984)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de minimale dienstverlening bij de NMBS" (nr. P2985)

09 Questions jointes de

- Mme Inez De Coninck au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le service minimum à la SNCB" (n° P2983)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le service minimum à la SNCB" (n° P2984)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le service minimum à la SNCB" (n° P2985)

 

09.01  Inez De Coninck (N-VA): Mijnheer de minister, morgen en overmorgen zijn er twee stakingsdagen bij het spoor. Dat is op zich niets nieuws, maar toch is het een historisch moment voor het openbaar vervoer in ons land, want voor de eerste keer gaat de minimale dienstverlening in de praktijk van start. Over dat dossier heb ik u al meermaals ondervraagd, mijnheer de minister. De NMBS communiceert nu dat ongeveer een op drie treinen zal rijden. Dat is al een begin natuurlijk, want nu weet de reiziger ten minste welke treinen zullen rijden en welke treinen niet zullen rijden.

 

De N-VA heeft altijd gezegd dat de minimale dienstverlening een eerste en logische stap is, maar wij zijn wel wat ambitieuzer: het treinverkeer is voor ons van cruciaal belang en de reiziger moet er blindelings op kunnen vertrouwen. Een op drie treinen is dan ook een begin, maar de lat mag gerust een beetje hoger worden gelegd. Wat de N-VA betreft, mag het dus gerust wat verder gaan.

 

Er is een recht op staken, maar het recht op werken is voor ons minstens even belangrijk. Het is immers toch pervers dat men staakt tijdens de examenperiode van de studenten, voor het zoveelste jaar op rij. Men zou gaan denken dat dit doelbewust wordt gedaan. Vele studenten hebben morgen nog een examen en zijn afhankelijk van de trein om op tijd op hun examen te raken. Het zou toch heel jammer zijn als zij hun examen missen. Beste socialistische collega's, het is uw vakbond die staakt. Ik weet niet of u al eens over de gevolgen daarvan hebt nagedacht.

 

Er is ook een weekenddag in de staking, dus ook het kampvervoer komt in gevaar. Veel jeugdverenigingen worden genoodzaakt om duurdere alternatieven te zoeken. De PS en het cdH hebben vorig jaar in het Parlement nog gepleit voor gratis kampvervoer per spoor, maar deze week hebben wij u jammer genoeg niet gehoord, toen de jeugdverenigingen aanklaagden dat hun kampvervoer voor zaterdag niet gegarandeerd is. Zij mogen helaas, voor het zoveelste jaar op rij, niet vertrouwen op onze NMBS.

 

Ik heb daarom een duidelijke vraag voor u, mijnheer de minister. Bent u tevreden met een op drie treinen die rijdt of mag het voor u gerust ook wat ambitieuzer zijn?

 

09.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, depuis de nombreux mois, depuis que nous discutons de cette loi sur le service minimum, vous nous répétez à l'envi que le grand mérite de cette réforme sera de "savoir". Les voyageurs sauront vingt-quatre heures à l'avance quel train roulera et quel train ne roulera pas. Vous opposez ceci à la situation d'une grève classique, dans laquelle personne ne sait rien. Monsieur le ministre, à moins de vingt-quatre heures de la première instauration de ce service minimum, on se rend compte qu'on ne sait rien. Ce fameux service garanti que vous avez voulu mettre en place n'a rien de garanti. Les belles promesses que vous nous avez faites ne tiennent in fine pas la route.

 

Par ailleurs, monsieur le ministre, nous avons entendu dire que certains agents feraient l'objet de pressions. Il leur serait demandé d'effectuer des doubles prestations, pouvant aller jusque seize heures, ce qui va à l'encontre des mesures de sécurité les plus fondamentales. De la même manière, il nous est revenu qu'il serait demandé à certains agents d'effectuer des tâches dont ils n'ont pas l'habitude. Si cela était la vérité, vous admettrez, monsieur le ministre, que c'est inquiétant pour la sécurité du rail.

 

J'ai donc quatre questions précises à vous poser par rapport à cette situation. Vous parlez de service garanti. S'agit-il vraiment d'un service garanti? Comment les voyageurs pourront-ils se préparer alors que la SNCB elle-même leur indique qu'ils doivent vérifier eux-mêmes, jusqu'à la dernière minute, si les trains rouleront ou pas? Des dépassements d'horaire sont-ils effectivement demandés aux agents et pouvez-vous nous assurer qu'il n'y aura pas de dépassement d'horaire, en particulier dans les fonctions de sécurité? Enfin, monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer qu'en ces jours de grève, la sécurité sera assurée comme n'importe quel autre jour sur le rail belge?

 

09.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, collega's, wie wil werken, moet kunnen werken. Stop aan het dictaat van de werkonwilligen en duidelijkheid voor de reiziger die 's morgens naar het werk spoort: die moet zeker zijn 's avonds ook thuis te geraken. Onder andere die krachtlijnen waren voor Open Vld belangrijk om meer dan tien jaar geleden, in 2007, een wetsvoorstel in te dienen inzake gegarandeerde dienstverlening. Daarvoor hebben wij meer dan tien jaar op de barricaden gestaan. In het najaar van vorig jaar hebben wij in de commissie voor de Infrastructuur eindelijk het wetsontwerp kunnen behandelen en goedkeuren.

 

Wat ik hier vandaag hoor vanwege de oppositie, is precies hetzelfde als toen werd georakeld. Toen werd al gezegd dat er amper treinen zouden rijden, dat mensen onder druk gezet zouden worden, dat personeel opgevorderd zou moeten worden, dat wij gebakken lucht verkochten enzovoort. Vandaag horen wij weer die erg negatieve toon.

 

Morgen en overmorgen wordt er gestaakt en dat, mijnheer de minister, zal de vuurdoop zijn voor de gegarandeerde dienstverlening. De vakbond van mevrouw Grovonius staakt, maar waarom? Het is misschien belangrijk om dat ook eens te vermelden. Men staakt tegen de fameuze lijst met zware beroepen, waar niet alle spoorwegpersoneel op staat. Men staakt eigenlijk tegen een spook, want officieel bestaat die lijst niet eens.

 

Men zegt: on ne sait rien, men weet niets. Mevrouw Grovonius, u kunt sinds gisterenavond kijken naar de dienstregeling van het spoorbedrijf die online staat. Het spoorwegbedrijf is er klaar voor. De reiziger werd tijdig geïnformeerd. Uit de informatie blijkt inderdaad dat een op drie treinen morgen en overmorgen zou moeten rijden. Volgens ons is dat een goede zaak.

 

Mijnheer de minister, ten eerste, kan de reiziger er 200 % op vertrouwen dat de onlinedienstregeling en de aangekondigde treinen effectief zullen rijden, of is er nog altijd een risico?

 

Ten tweede, kunt u bevestigen dat de veiligheid wordt gegarandeerd en dat er geen personeel moest worden opgevorderd?

 

Ten derde, werd er rekening gehouden met een maximale inzet van het materieel? Zullen er zoveel mogelijk dubbeldekkers rijden zodat zoveel mogelijk reizigers kunnen worden vervoerd?

 

Mijnheer de voorzitter, ik wil eindigen met een woord van dank aan alle personeelsleden die morgen en overmorgen wel zullen werken en ervoor zullen zorgen dat de reiziger op zijn of haar bestemming geraakt.

 

09.04  François Bellot, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je rappelle que le service garanti a pour objectif d'organiser un plan de transport adapté et d'en informer les uns et les autres en vue des jours de grève.

 

De regering had de directies van de spoorwegen en de vakbonden de opdracht gegeven door overleg een akkoord in het dossier te sluiten.

 

À la suite de l'échec de cette concertation qui aura duré plus de deux ans, j'ai repris le dossier en main et notre Parlement a voté la loi. L'objectif principal est de permettre aux voyageurs de connaître la situation sur le rail à l'avance les jours de grève et de s'organiser en conséquence, en fonction de l'offre de transport possible annoncée vingt-quatre heures à l'avance.

 

La loi prévoit que les entreprises mettent sur pied le service adapté de trains, un plan de transport alternatif compte tenu des effectifs disponibles, c'est-à-dire du personnel opérationnel non gréviste.

 

Cette démarche respecte donc le droit de grève et l'offre est assurée bien entendu dans le respect de toutes les mesures de sécurité et du codex ferroviaire.

 

Het alternatieve transportplan bepaalt welke treinen op welke lijnen zullen rijden en met welke frequentie zij zullen rijden.

 

Pour organiser ce service garanti, la loi instaure un mécanisme de déclaration d'intention préalable aux grèves pour tous les membres du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle et à eux seuls.

 

Les risques de l'activité ferroviaire seront les risques habituels. Vous savez qu'hier et avant-hier, les trains ont dû être arrêtés dans la jonction Nord-Midi à la suite du caillassage d'un certain nombre de trains. Ce risque existe de la même façon, que ce soit un jour de service garanti ou non.

 

Die personeelscategorieën werden door de spoorwegondernemingen bepaald.

 

La loi prévoit enfin que le plan de transport adapté soit communiqué au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la grève. Le but est que les voyageurs puissent s'organiser. Cette première étape a été franchie: sur la base des disponibilités du personnel dit "essentiel" pour que les trains circulent en toute sécurité, la SNCB a annoncé son plan de transport alternatif hier à 22 h 00. Pour les informations pratiques, je vous invite à consulter le site internet et les applications de la SNCB.

 

Depuis hier soir, les voyageurs savent si des trains rouleront sur leur ligne et à quelle fréquence, s'ils pourront rentrer chez eux en train le soir ou s'ils préfèrent demander de télétravailler ou prendre congé pour éviter les tracas. Comme nous pouvions nous y attendre, tous les trains ne circuleront pas. Ce plan de transport alternatif doit, comme l'esprit de la loi le suppose, permettre aux voyageurs de s'organiser. Celui qui n'a pas d'autre choix que d'aller au travail peut envisager les possibilités qui lui sont offertes d'utiliser le train, comparé à d'autres modes de transport.

 

Dat is de kern van onze regeling. De reiziger kan zijn of haar traject plannen.

 

Ce sera la première fois que ce mécanisme sera d'application. La loi prévoit que les entreprises évaluent le mécanisme a posteriori, ce qui permettra bien entendu d'améliorer le processus, la communication et le service aux voyageurs.

 

Je conclurai en disant que le voyageur, le travailleur, le navetteur, l'étudiant doivent rester au centre de nos préoccupations lorsque nous analysons ce dossier de la mobilité. Le droit de grève est un droit fondamental, mais le droit de se déplacer et la continuité du service public, cher à certains, et je l'espère à nous tous, le sont tout autant, voire plus.

 

09.05  Inez De Coninck (N-VA): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister, en vooral voor de laatste zinnen ervan, want daar is het ons, als N-VA, om te doen. Het is goed dat die wet er is. Er is ook in een evaluatie voorzien. Wij zullen daar namens de N-VA op toezien en de eerste minimale dienstverlening in de praktijk zeker evalueren. Als die onvoldoende zou zijn, dan moeten er volgens ons verdere stappen worden gezet, collega's.

 

Mevrouw Grovonius, u had het daarnet over personeel dat opgevorderd zou worden. Er wordt via die wet niemand opgevorderd, maar over de studenten die morgen mogelijk nog een examen hebben, de vele reizigers of de jeugdverenigingen die zaterdag op kamp moeten vertrekken, heb ik u nog niet gehoord.

 

Er is inderdaad een recht op staken. Dat is een fundamenteel recht. Zoals u ook al gezegd hebt, mijnheer de minister, staat dat naast het recht op onderwijs, het recht op arbeid en het recht om zich te verplaatsen. Daar moet een goed evenwicht tussen zijn. Ik vind het jammer dat collega Hedebouw er niet meer is, want ik dacht wij het zotste hier al gehoord hadden, maar daarnet heeft hij namens de Partij van de Arbeid het recht op arbeid miskend en het recht op staken daarboven geplaatst. Voor ons kan dat absoluut niet.

 

09.06  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Cependant, je n'ai entendu aucun élément concernant les dépassements d'horaire possibles dans des fonctions de sécurité. Le transport des voyageurs m'inquiète tout autant que vous, mais j'aimerais surtout qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité.

 

En ce qui concerne le service garanti, je vous lirai deux tweets de la SNCB.

 

Le premier: "Nous essayons de rendre le planificateur de voyage le plus précis possible. Nous y effectuerons encore d'autres mises à jour afin de refléter la situation le mieux possible. Consultez donc le planificateur de voyage juste avant votre départ."

 

Le second, en réponse à une voyageuse qui s'inquiétait de savoir si elle aurait un train ou pas: "Malheureusement, nous ne pouvons pas le garantir. Ne manquez pas de vérifier le planificateur de voyage juste avant votre départ."

 

Monsieur le ministre, vous pouvez appeler cela comme vous le voulez mais, dans tous les cas, il n'est à aucun moment question de service garanti, ni d'ailleurs de service garanti en toute sécurité.

 

09.07  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, collega's, het is schrijnend om vast te stellen dat sommigen de gegarandeerde dienstverlening morgen eigenlijk liever zien falen, omdat zij de rechten van stakers nog altijd boven de rechten van de werkende mensen stellen. Ik vind het intriest om dat op die manier te moeten vaststellen.

 

Wij geloven erin dat het systeem morgen zal slagen, en wel om de volgende redenen. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om naar hun werk te gaan, zullen op hun werk geraken. Jongeren die nog een examen moeten afleggen, zullen op hun scholen of universiteit geraken. Wie dat wenst, zal het begin van de vakantie kunnen vieren. Toeristen die dezer dagen massaal in ons land aanwezig zijn, zullen de trein kunnen nemen om het vele moois te ontdekken dat ons land te bieden heeft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het Belgische standpunt over de Europese klimaat- en energiedoelstellingen" (nr. P2982)

10 Question de Mme Karin Temmerman à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "la position belge concernant les objectifs climatiques et énergétiques de l'UE" (n° P2982)

 

10.01  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, wij hebben het hier al enkele keren gehad over het Klimaatakkoord van Parijs, meer bepaald over de Belgische implementatie ervan. Jammer genoeg moet ik er eens te meer op terugkomen.

 

Zowel u als de eerste minister verklaarden ter zake dat u veel ambitie hebt om het Klimaatakkoord toe te passen en dat België er alles zal aan doen opdat het slaagt. Jammer genoeg merken wij een groot verschil tussen de woorden en de daden.

 

Twee weken geleden heeft de Europese Commissie haar ambitie inzake hernieuwbare energie opgetrokken, van 27 % naar 32 %. In de pers lazen wij dat u dit een goede zaak vindt, dat u zich daar achter schaart en dat u op federaal niveau alles in het werk zou stellen om die ambitie waar te maken. Gisteren vernamen wij evenwel dat België zich heeft onthouden bij de stemming die plaatsvond in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. België heeft zich onthouden! Hier zegt u dat u ter zake veel ambitie hebt, maar op Europees niveau onthoudt België zich. Dat is niet te begrijpen, mevrouw de minister.

 

Mijn eerste vraag is dan ook waarom België zich in hemelsnaam heeft onthouden.

 

Mevrouw de minister, u krijgt een tweede kans. Morgen is er opnieuw een stemming. Ik hoop dat u dan zult bewijzen dat het Akkoord van Parijs geen vodje papier is. Morgen wordt er gestemd over het nieuw governancekader en over de energie-efficiëntie.

 

Mijn tweede vraag is of u eindelijk wat ambitie zult tonen, zoals de meeste landen rondom ons. Zult u morgen voorstemmen? Hopelijk antwoordt u niet dat u zult tegenstemmen of dat u zich zult onthouden.

 

10.02  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, madame Temmerman, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien obligée que j'ai agi comme je l'ai fait et que la Belgique s'est manifestée à travers cette abstention qui est liée au fonctionnement de notre pays. En effet, il n'y a pas eu d'accord entre les entités fédérées.

 

J'ai déjà eu l'occasion de débattre avec l'un ou l'autre parlementaire en commission de l'élaboration du processus de décision. À partir du moment où les entités fédérées ne peuvent pas se mettre d'accord et que l'une d'entre elles s'est opposée au relèvement de l'ambition en matière d'énergies renouvelables, il n'est pas possible d'afficher une position autre que celle de l'abstention.

 

Monsieur Nollet, je vois que vous émettez l'un ou l'autre commentaire. Nous en avons parlé ensemble …

 

10.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): (…)

 

10.04  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur Nollet, j'ai expliqué qu'une entité n'était pas d'accord et que le fédéral ne pouvait pas prendre seul la décision.

 

10.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): (…)

 

10.06  Marie-Christine Marghem, ministre: Bien sûr que non! Nous sommes dans un fédéralisme de loyauté, monsieur Nollet, même si vous ne semblez pas le reconnaître ou le savoir.

 

Une entité doit donc probablement progresser et il faut l'inciter à progresser vers des objectifs plus ambitieux.

 

Quoi qu'il en soit, nous avons dû nous abstenir.

 

J'aimerais rappeler, madame Temmerman, que pour ce qui concerne les moins 35 % de CO2, nous sommes tout à fait alignés et que nous avons pour objectif de réduire les émissions de CO2 à due concurrence d'ici 2030 dans les secteurs non-ETS.

 

L'objectif ambitieux de la directive est un réel défi pour la Belgique en termes de coût-efficience. Mais malgré cela, nous faisons en sorte de continuer à contribuer, de manière constructive, à la réalisation de cet objectif. Et je ne désespère pas de convaincre l'entité qui, pour l'instant, ne veut pas l'entendre de la nécessité d'augmenter notre niveau d'ambition.

 

10.07  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, ik dank u voor het feit dat u volledig met mij akkoord gaat, maar u bent dan toch wel een zeer zwakke minister. U gaat volledig akkoord met mij, maar toch moet u uw ambities verlagen, omdat één partij tegen is.

 

10.08  Marie-Christine Marghem, ministre: (…)

 

10.09  Karin Temmerman (sp.a): Toch wel, mevrouw de minister, één partij. En daarnet hoorden wij een vertegenwoordiger van deze partij zeggen dat zij actie, actie, actie willen, maar de actie in verband met klimaat komt er niet.

 

Ik heb trouwens geen antwoord gekregen op mijn tweede vraag. Hoe zult u morgen stemmen? Ook door onthouding?

 

10.10  Marie-Christine Marghem, ministre: On verra.

 

10.11  Karin Temmerman (sp.a): Collega's van de N-VA, ik wil u er nog eens op wijzen in welk gezelschap wij vertoeven. Wie heeft zich nog onthouden? Letland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Roemenië en Polen twijfelden, zij wilden zelfs voorstemmen. Dit is het gezelschap, collega's, waarin wij ons bevinden als het gaat over het klimaat.

 

Mevrouw de minister, ik ben blij dat u akkoord gaat met mij, maar het feit dat wij ons onthouden, dat is een echte schande voor ons land.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de beslissing om 15 illegale immigranten van het ngo-schip Lifeline in België op te nemen" (nr. P2986)

11 Question de Mme Barbara Pas au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la décision d'accueillir en Belgique 15 immigrants illégaux du bateau affrété par l'ONG Lifeline" (n° P2986)

 

11.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de staatssecretaris, vorige week heb ik u in de commissie gevraagd naar het standpunt dat deze regering zou innemen op de belangrijke Europese top rond migratie die vandaag begint. Het Oostenrijkse EU-voorzitterschap vanaf 1 juli kan hopelijk voor een koerswijziging zorgen. Kurz staat het beschermen van de Europese buitengrenzen voor en wil er ook voor zorgen dat het waanzinnige systeem met verplichte quota eindelijk beëindigd wordt en dat illegale immigratie tenminste stopgezet wordt. Op de vraag of u Oostenrijk daarbij gaat steunen gaf u evenwel geen antwoord. Uw antwoord was dat de Belgische regering in de komende dagen een standpunt zal innemen en dat we in de komende uren en dagen zouden zien hoe het verder loopt.

 

Mijnheer de staatssecretaris, we hebben dat de voorbije dagen inderdaad kunnen zien. Deze regering heeft zich zoals altijd een loyale partner van Merkel getoond en vooral niet van landen als Oostenrijk, Italië en Hongarije die het roer willen omgooien. Nadat de Belgische marineschepen van minister Vandeput een tijdje ferry speelden voor illegalen heeft België nu een nieuwe veerboot, de Duitse ngo Mission Lifeline. Zij pikken illegalen op uit Afrika en de Belgische regering ontvangt ze.

 

Mijnheer de staatssecretaris, terwijl uw partij op de sociale media campagne voert met de slogan "stop mensensmokkel" gaat u met dergelijke maatregelen de mensensmokkel juist stimuleren. Vandaar mijn vraag. Waarom in godsnaam dit ongelooflijk foute signaal? Wat gaat u doen met volgende schepen? Denkt u dat Michel dan plots wel neen gaat zeggen tegen Merkel als loyale Europese partner? Wanneer gaat u eindelijk eens doen wat u tweet en zegt, namelijk mensensmokkel en illegale immigratie stoppen in plaats van stimuleren?

 

11.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, collega's, zoals u allen weet werd na overleg met de lidstaten beslist om een schip van de Duitse openborder-ngo Lifeline aan de ketting te leggen in de haven van La Valletta Malta. Op dat schip was een humanitaire noodsituatie ontstaan. Het onderzoek is lopende, maar de elementen die voorhanden zijn wijzen erop dat het schip 226 illegale migranten aan boord heeft genomen voor de kust van Libië, terwijl de Libische kustwacht al onderweg was om de smokkelboot zelf te onderscheppen en de opvarenden terug op te nemen in Libië, in overeenstemming met de internationale verplichtingen van Libië onder het VN-protocol inzake voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensensmokkel. Het is van groot belang dat de openborder-ngo Lifeline wordt vervolgd indien dit correct blijkt.

 

Behalve het aan de ketting leggen van het schip hoop ik dat de Maltese autoriteiten in dat geval ook strafrechtelijke vervolging zullen instellen tegen de activisten aan boord. Dat zal een sterk signaal geven aan de andere openborder-ngo's, die de Libische kustwacht hinderen in hun strijd tegen mensensmokkel door illegale migranten op te pikken voor de kust van Libië met de bedoeling ze 500 km verder in Europa af te zetten, namelijk dat Europa hun activiteiten op die manier niet langer zal tolereren.

 

Uit solidariteit met de regering van Malta en met de nieuwe regering in Italië, die elk een deel van de opvarenden van het schip zullen overnemen, heeft ons land eenmalig toegezegd om maximaal 15 opvarenden op te nemen met een hoge kans op erkenning als vluchteling. Het zal waarschijnlijk over Eritreeërs gaan.

 

De Italiaanse regering is opgetogen met ons aanbod tot eenmalige solidariteit. We moeten dat land steunen in hun strijd tegen illegale migratie. Ik herhaal hierbij graag de woorden van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini: "Achthonderd mensen zijn dit jaar al gestorven op zee in een poging om Europa illegaal binnen te komen. De dood van al die mensen weegt op het geweten van de smokkelaars en van al wie hen daarbij helpt".

 

Minister Salvini heeft daarin groot gelijk. Het is tijd om de migratiewaanzin op de Middellandse Zee te stoppen. U kent onze voorstellen ter zake. We moeten zo snel mogelijk een migratiedeal proberen te sluiten met een Noord-Afrikaans land. Die deal moet inhouden dat al wie probeert om illegaal Europa binnen te komen naar dat land kan worden teruggestuurd. Alleen zo kan de mensensmokkel worden ontmanteld en kunnen de vele verdrinkingen die elke maand opnieuw gebeuren worden vermeden.

 

11.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de staatssecretaris, wij zullen wel zien hoeveel die 15 er in de praktijk zullen worden. U hebt vandaag de grens overschreden van 500 000 nieuwe immigranten sinds het aantreden van deze regering. Als u graag nog eens een cijfer tweet, dan is dat cijfer eens iets anders.

 

Wij zullen zien hoeveel die 15 er op termijn zullen worden. Het gaat mij echter niet zozeer om dat aantal, maar wel – u hebt het over een sterk signaal gehad – over dat sterke signaal en het ongelooflijke aanzuigeffect daarvan, als u zegt dat zij hier opgevangen kunnen worden.

 

In maart 2017, nadat ngo's weer een heel aantal illegalen op Europese bodem hebben gebracht, zei u letterlijk: "Blijf er weg. Jullie maken het alleen maar erger. Ze zullen niet verzuipen. Ze zullen gewoon stoppen met vertrekken. Wij moeten hen uit het water vissen en terugsturen. Ngo's stimuleren smokkel in plaats van die tegen te gaan." U had gelijk in wat u zei, maar u doet het omgekeerde. Door vandaag steun te bieden aan die ngo's stimuleert u juist de mensensmokkel in plaats van die te stoppen.

 

Ik sluit af, mijnheer de voorzitter, met de bedenking dat mijn hoop voor de Europese top bij landen als Italië en Oostenrijk ligt en niet bij een Europees slaafje als de Belgische regering. In Oostenrijk, Hongarije en Italië doet men, dankzij mijn zusterpartijen FPÖ en de Lega, tenminste wat de bevolking vraagt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

12 Agenda

12 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven de aanwijzing van de effectieve leden van de Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro, nr. 3201/1.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 27 juin 2018, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi la désignation des membres effectifs de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, n° 3201/1.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

13 Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (3036/1-3)

- Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (3037/1-6)

- Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2018. Algemene toelichting (3035/1)

13 Projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 (3036/1-3)

- Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (3037/1-6)

- Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire 2018. Exposé général (3035/1)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces projets de loi. (Assentiment)

 

Overeenkomstig artikel 116 van het Reglement wordt een beperkte algemene bespreking gehouden.

Conformément à l'article 116 du Règlement, les projets de loi font l'objet d'une discussion générale limitée.

 

Beperkte algemene bespreking

Discussion générale limitée

 

De beperkte algemene bespreking is geopend.

La discussion générale limitée est ouverte.

 

13.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

13.02  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, bij het aantreden van de huidige regering was de begroting ziek. Ze is er ondertussen veel beter aan toe. De belastingdruk is tijdens de huidige legislatuur met 8 miljard euro gedaald. De staatsschuld is gedaald van 106,7 % naar 103,1 % van het bbp. Tegen het einde van de legislatuur zullen wij wellicht onder 100 % van het bbp uitkomen. Dat betekent dat wij tijdens deze legislatuur per Belg 3 000 euro aan schulden hebben afgelost.

 

Het begrotingstekort stond in 2014 op 3,1 %, nu op nu 0,8 %. Dat percentage betekent inderdaad nog steeds een tekort. Waarom is dat zo? Waarom zijn wij er nog niet helemaal? Dat is omdat een aantal medicijnen die wij hebben ingeplant, nog niet volledig zijn opgenomen. Sommige behandelingen hebben wij helaas vroegtijdig stopgezet.

 

Werkzoekenden en zieken meer activeren is een voornaam deel van het gezond maken van het budget. Als wij 5 % meer werkzoekenden zouden kunnen activeren, dan was de begroting al in evenwicht geweest. Er is dus nog werk aan de winkel.

 

De overheid is nog altijd te vet. Zij trekt nog altijd te veel geld naar zich toe. Op dat vlak blijven wij een probleem hebben en moeten wij nog steeds stappen zetten.

 

Kan iemand het uitgelegd krijgen dat een treinbestuurder bij de NMBS op 55-jarige leeftijd absoluut niet meer kan werken, omdat hij zodanig uitgeblust is, maar dat een piloot tot 67-jarige leeftijd kan blijven vliegen? Ik denk het niet.

 

Ook in het dossier van de brugpensioenen hebben wij vertraging opgelopen. Wij hadden afgesproken dat het systeem zou uitdoven. Overal horen wij werkgevers vragen, roepen en smeken naar capabele werknemers. Niettemin wordt vandaag nog altijd sociale vrede afgekocht met brugpensioen.

 

Het opzet was om de uitgaven in de sociale zekerheid nog meer te doen dalen. Wij gingen de wet-Renault versoepelen, wij gingen de verloning op basis van competenties doorvoeren, maar daar zijn wij nog steeds niet geraakt. Waarom niet? Omdat het steeds wordt weggestoken achter het overleg met de sociale partners, en daar komen alleen lege dozen van terug.

 

Natuurlijk zijn er ook onverwachte bijwerkingen. Migratie is een probleem. Wij moeten blijven zoeken naar oplossingen voor de vergrijzing. Wij moeten nieuwe investeringen blijven doen. En wij moeten keihard blijven besparen om het tekort te verminderen. Gelukkig krijgen wij daarin de steun van Europa. Dat geeft ons eigenlijk dezelfde recepten. Wij moeten komen tot een begrotingsevenwicht door de effectieve uittredingsleeftijd op de arbeidsmarkt te verhogen, door de activiteitsgraad te verhogen, door te besparen op de overheidsuitgaven. De winst die daaruit voortvloeit moet worden geïnvesteerd in infrastructuur, zodat ook de overheidsschuld sneller kan worden afgebouwd. Dat is ook de weg die minister Van Overtveldt inslaat.

 

De inkomsten zitten op peil; daar situeert het probleem zich niet in België, met zijn groot overheidsbeslag. Met elke andere coalitie, mijnheer Gilkinet, zou het begrotingstekort, als het al zou worden opgelost, met massale nieuwe belastingen worden weggewerkt. Wij vragen al jaren naar suggesties om te besparen, maar wij horen niets. Wij vragen dat al jaren maar wij moeten het eerste ernstige voorstel van de oppositie nog horen. En het fabeltje dat alles bij de rijken kan worden gehaald, klinkt zeer ongeloofwaardig als de linkerzijde een kwarteeuw aan de macht is geweest en dit nooit heeft gerealiseerd.

 

Deze regering daarentegen heeft eindelijk de nodige structurele maatregelen genomen om de economie te saneren. Wij zijn de schuldput aan het dichten en de belastingdruk is voor het eerst in 40 jaar verlaagd. Voor het eerst in jaren wordt er een beetje ruimte gecreëerd voor wie werkt, spaart en onderneemt. Bij deze begrotingscontrole houdt de regering zich opnieuw aan het Europees begrotingstraject, waardoor het structureel tekort in twee jaar tijd is gehalveerd, tot 0,84 %. En wij deden dat zonder nieuwe belastingen in te voeren, die gezinnen of bedrijven treffen. In fase 2 van de taxshift zal de koopkracht nog verder versterkt worden en zal de hervorming van de vennootschapsbelasting de competitiviteit verder verhogen.

 

Om al die redenen zal onze fractie de begrotingsaanpassing enthousiast goedkeuren.

 

13.03  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je ne serai pas très long sur cet ajustement budgétaire pour la simple raison que cela traîne en longueur depuis plusieurs mois. On se rappellera que le ministre des Finances et la ministre du Budget nous expliquaient que la primeur serait réservée au Parlement. On voit à quel point le Parlement est respecté à l'occasion des travaux budgétaires. Nous sommes quasiment au mois de juillet et nous allons seulement voter l'ajustement budgétaire en séance plénière. Il aura fallu attendre je ne sais combien de semaines ou de mois avant d'avoir des chiffres officiels, alors que la presse, bien évidemment, à l'occasion de conférences de presse particulièrement tapageuses, disposait déjà de toutes les informations.

 

Monsieur le président, je veux tout d'abord dénoncer ce fait d'un Parlement qui n'est pas respecté, notamment lorsqu'il s'agit des travaux budgétaires.

 

Cet ajustement qui nous est présenté apparaît comme étant déjà complètement dépassé, car on sait qu'il tablait sur un taux de croissance de 1,8 %. La Banque nationale, le Bureau du Plan revoient leurs prévisions de croissance à la baisse. On parle même de 1,5 % pour 2018, ce qui correspond à un différentiel de 0,3 %. C'est considérable notamment du point de vue de l'estimation des recettes fiscales mais aussi des dépenses primaires. Il y a là clairement quelque chose qui donne à vos travaux un aspect dépassé, obsolète.

 

Un autre point important que je souhaite souligner est précisément le fait que vous êtes aujourd'hui dans une situation d'échec budgétaire. Il faut le dire. Vous nous annonciez en début de législature un retour à l'équilibre en 2018. Finalement, ce ne sera même pas pour 2019 mais pour 2020, avec, si on s'en tient aux derniers chiffres du Bureau du Plan, encore 8,4 milliards d'euros à trouver, ce qui est évidemment considérable.

 

Comment en sommes-nous arrivés là? Vous le savez aussi bien que nous. Vous nous aviez expliqué que votre tax shift, qui coûte plus de 9 milliards d'euros, allait pouvoir se financer par la magie des effets retours. Les effets retours ne sont pas là et, pour plus de 50 %, votre tax shift n'est pas financé. Vous traînez finalement avec vous cette béance budgétaire, ce trou budgétaire dû à un tax shift non financé.

 

Vous avez aussi proposé au pays un semblant de politique économique qui, en réalité, se résume aujourd'hui davantage à une posture idéologique, en démarrant très fort avec des sacrifices imposés à la population. On se souviendra du saut d'index, du définancement structurel de la sécurité sociale avec les réductions de cotisations patronales pour, disiez-vous, créer de l'emploi et, par-là même, susciter de l'investissement et nous remettre dans une espèce de spirale économique vertueuse.

 

On voit bien que le taux de croissance diminue, que les emplois créés, je cite la Banque nationale et l'Université de Gand, "sont davantage dus à la conjoncture internationale qu'au tax shift". Je dirais même que la part d'emplois créés dus au tax shift est en réalité assez marginale. Malgré tout cela, on se retrouve avec une situation économique moins avantageuse en Belgique qu'elle ne l'est dans la zone euro, mais surtout avec un trou budgétaire qui se creuse considérablement.

 

Que les choses soient claires! Je vais être de bon compte et je vais le dire avant vous: oui, le recul de la croissance est dû à un certain nombre d'éléments internationaux. Citons les incertitudes liées au Brexit, les problèmes de relations commerciales - j'utilise un euphémisme – entre l'Europe et les États-Unis, le prix du pétrole qui augmente et on pourrait encore identifier deux, trois autres éléments. Il n'en demeure pas moins que le fait d'avoir en Belgique un taux de croissance inférieur à celui observé dans la zone euro ne date pas d'aujourd'hui. Il s'observe depuis le début de la législature, chose qui ne s'observait pas sous la précédente législature.

 

Donc, clairement, ce sur quoi vous tabliez, c'est-à-dire une relance de l'économie par des réductions, pour reprendre votre lexique, de coûts salariaux - nous disons au contraire une compression sur les salaires et des diminutions linéaires et réductions de cotisations sociales - ne fonctionne pas! Le saut d'index ne fonctionne pas! Par votre politique obsessionnelle de réduction de prétendus écarts salariaux, vous ne parvenez pas à relancer la machine économique et les chiffres en termes d'emploi ne masqueront pas votre situation déficitaire!

 

Cela, c'est le panorama plus général et il est essentiel évidemment de faire autrement et de faire autre chose. On ne peut que vous engager à redonner un peu d'oxygène à la demande intérieure tant privée que publique. Vous savez ce à quoi je pense. Il faut enfin pouvoir faire de la redistribution pertinente et ne pas continuer à augmenter les taxes sur la consommation comme vous l'avez fait. Il faut aussi certainement en finir avec vos coupes linéaires dans les dépenses primaires et, au contraire, revenir avec des mesures plus pertinentes et plus pointues qui soutiennent notamment le revenu disponible des ménages et en particulier la demande publique, autrement dit arrêter avec la politique d'austérité.

 

Pour le reste, nous partons d'un chiffre de 8,4 milliards, selon le Bureau du plan, d'ici 2020 mais je rajoute, hélas, à ces 8,4 milliards au moins deux milliards d'euros d'incertitudes qui pourraient créer une latence budgétaire négative due à des problèmes récurrents d'estimation de vos recettes fiscales.

 

Il y a tout d'abord la liberté que vous prenez à l'égard de la Banque nationale, de maximiser l'effet structurel des versements anticipés d'au moins 10 % de trop. C'est considérable sur une masse de plus de 2 milliards d'euros. Attention à ne pas refaire la même erreur car on annonce, à nouveau, des chiffres de versements anticipés qui continuent à être importants pour cette année et peut-être même pour l'année prochaine! Il me semble que vous commettriez une erreur à poursuivre ce taux maximaliste d'effets structurels de l'augmentation des versements anticipés. Ce serait une erreur et je dirais même plus: une faute politique majeure vis à vis de la bonne tenue de nos finances publiques.

 

Je ne reviendrai pas sur la taxe Caïman. Je laisserai mes collègues du sp.a en parler. Vous êtes incapable de nous dire si vous atteignez vos résultats budgétaires, vos chiffres (les 500 millions) que plus personne, dans les rangs de la majorité, ne peut affirmer être atteints. Les hypothèses les plus crédibles parlent de 5 à 50 millions d'euros soit un résultat particulièrement médiocre. La réponse du ministre à cet égard est: "cela prouve que ça marche!" Mais non! Il faut arrêter de nous prendre pour plus crédules que nous sommes. Personne aujourd'hui n'est capable de vérifier si l'estimation de départ sur laquelle vous tabliez était correcte ou non.

 

À cela, il convient de rajouter toute une série de gonflements de mesures préexistantes, dont je ne referai pas ici l'inventaire. Je renvoie aux travaux qui nous ont occupés en commission.

 

Ensuite, il y a vos fameuses corrections techniques et cette facture pour un montant de 462 millions d'euros d'impact de la réforme fiscale que vous renvoyez vers les Régions. Alors de fait oui; il est vrai qu'en raison de la régionalisation partielle, un coût doit être supporté par les Régions! Mais vis-à-vis de l'Europe, lorsqu'on questionne vos collègues de la Région wallonne notamment, il est évident qu'il faudra bien à un moment donné produire cet effort. Or, il semble que la Région wallonne, notamment, n'en a pas encore tenu compte. Cela veut clairement dire que vous ne faites pas fonctionner convenablement le fédéralisme budgétaire ni même le fédéralisme fiscal. Cela aussi sera clairement à inscrire à votre passif. Un élément de plus!

 

Vos résultats économiques ne sont pas bons et, de ce fait, provoquent des problèmes d'ordre budgétaire colossaux. À vos 8,4 milliards, j'en rajoute 2. Je ne dis pas que ces 2 milliards se confirmeront, mais il y a un espace d'incertitude manifeste pour 2 milliards supplémentaires. Et tout cela avec, en plus, un enlisement de votre majorité sur des dossiers qui sont pourtant des dossiers clés du point de vue budgétaire. Je parle, en particulier, du dossier de la privatisation de Belfius.

 

Nous nous y opposons. Vous comptez sur cette privatisation partielle – bien que les chiffres varient en fonction des sources –, dont l'usage serait affecté non seulement au désendettement, mais aussi au financement du plan d'investissement. Autrement dit, vous n'avez même pas encore vendu vos parts que vous déjà êtes en train d'utiliser cet argent. Il faudra nous expliquer comment vous allez poursuivre votre trajectoire de désendettement tout en finançant le plan d'investissement, si tant est que vous parveniez à un accord. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, nous vous reposons une fois encore la question: où en êtes-vous dans le dossier Belfius et celui qui y est lié, à savoir l'indemnisation des coopérateurs ARCO? Pour le reste, je renvoie à nos travaux en commission.

 

Monsieur le président, pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet ajustement budgétaire qui traduit l'échec répété et, malheureusement, sans doute définitif de la majorité gouvernementale.

 

13.04  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, madame et monsieur les ministres, chers collègues, l'ajustement budgétaire 2018 consiste en un contrôle d'actualisation des recettes et des dépenses, qui tient compte des paramètres économiques récents. Il en existe d'autres, certes, mais il en sera question ultérieurement.

 

Cet ajustement confirme la politique menée depuis le début de la législature par notre gouvernement et orientée vers deux objectifs: d'une part, le soutien à l'activité économique et, d'autre part, l'assainissement des finances publiques par des réformes structurelles nécessaires en termes de compétitivité et de création d'emplois en vue de consolider notre croissance et d'assurer le maintien de notre modèle social. Le choix responsable de trouver un équilibre entre ces deux objectifs est pleinement assumé par notre groupe, qui y souscrit sans réserve. Il repose sur une vision à long terme, garantissant des résultats durables pour les générations futures.

 

Rappelons que, lors du budget initial, le gouvernement avait estimé un solde structurel de - 0,68 % du PIB. Cet objectif ambitieux a été maintenu. Pour ce faire, il nécessitait de trouver 1,417 milliard d'euros. Plusieurs ajustements techniques – réestimation de l'output gap et correction technique du tax shift – ont été développés, de même que d'autres mesures positives. Je pense à la suppression de la majoration de la sanction pour insuffisance de rémunération, comme le souhaitaient les PME. En témoigne aussi le volontarisme du gouvernement à l'égard de l'e-commerce, secteur crucial pour le développement de notre économie et de l'emploi. Nous avons également apporté notre soutien aux avocats pro deo pour améliorer l'accès à la justice.

 

Je poursuis la liste: nouveaux efforts en matière de lutte contre la pauvreté par l'augmentation du revenu d'intégration sociale, de l'allocation pour personnes handicapées, du revenu garanti pour les personnes âgées de plus de 65 ans, et, enfin, provision de 2 millions d'euros accordée à l'AFSCA pour renforcer ses effectifs et ses contrôles.

 

Le contrôle budgétaire confirme que l'engagement est économique mais aussi social. Les échanges nourris avec la Cour des comptes sur la base de son rapport ont été instructifs. De manière générale, le rapport de la Cour est assez positif. Peu de manquements sont pointés et la qualité des informations fournies s'améliore d'année en année. Nous pouvons nous en féliciter mais aussi féliciter la ministre et ses services. Normalement, la ministre sourit quand je dis cela! Comme cela n'intéresse pas mes collègues, je passe une partie.

 

Comme je l'ai dit au début, le gouvernement procède à un assainissement réfléchi de nos finances publiques. C'est le budget au service de l'économie, tenant compte du fait que nous partions d'une situation budgétaire difficile.

 

En commission, la ministre du Budget a illustré, de manière détaillée et avec les nuances nécessaires, la politique menée sous cette législature en procédant à une comparaison avec celle menée par les gouvernements précédents. Le constat qui en ressort est clair. Nous nous sommes engagés dans une stratégie d'assainissement équilibrée, qui vise à réduire tant les recettes, par une diminution des impôts, que les dépenses. Pour nous, taxer davantage nos concitoyens n'est clairement pas une option envisageable. 

 

Les bons résultats en matière d'assainissement ne nous ont pas empêchés de réduire la charge fiscale. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La reprise économique est là, même si elle est un peu menacée pour le moment, et nous souhaitons sa consolidation. De même, le pouvoir d'achat des citoyens, après avoir connu une tendance négative et une progression limitée, se consolide. Les ménages perçoivent plus et profitent directement des effets des mesures prises. De plus, de nombreux emplois continuent à être créés sous cette législature, et la grande majorité d'entre eux sont créés dans le secteur privé.

 

En 2018, 507 200 nouveaux emplois sont attendus et cette tendance devrait se poursuivre. Dans ses prévisions de juin, le Bureau fédéral du Plan indique qu'au cours de la période 2018-2023, près de 249 000 emplois seront créés. Cette dynamique positive de l'économie est, en plus de la conjoncture favorable, quand elle l'est, le résultat de mesures structurelles. Plusieurs organismes indépendants le confirment. La consolidation de notre économie et la création d'emplois ont un impact positif sur notre sécurité sociale. Ces résultats s'inscrivent donc dans une perspective de long terme.

 

En parallèle, les efforts réalisés en matière d'assainissement ne sont pas minces. En seulement trois ans, nous avons divisé le déficit par trois. Les statistiques les plus récentes confirment l'amélioration budgétaire. De même, le solde structurel s'est considérablement amélioré. Quant à la dette qui augmentait depuis 2007 pour atteindre un niveau historiquement élevé en 2014, elle s'inscrit désormais dans une spirale baissière et cette tendance se poursuit d'année en année.

 

Monsieur le président, madame et monsieur les ministres, chers collègues, nous voulons poursuivre le renforcement de la consolidation de notre croissance économique. Nous souhaitons aussi amplifier les résultats des réformes. Nous voulons doter la Belgique d'une stratégie ambitieuse en matière d'investissements et investir dans l'avenir de nos infrastructures en matière de mobilité, dans le digital ou encore en matière d'énergies.

 

Ces défis – assainir, consolider, réformer et investir – sont importants pour nous et nous entendons poursuivre notre travail et nos efforts dans ces domaines. Nous ne voulons pas nous arrêter aux bons résultats engrangés jusqu'à présent. Nous savons que le chemin est encore long et difficile. Nous resterons vigilants. Nous voulons continuer à travailler pour plus de pouvoir d'achat, plus de compétitivité et plus de protection sociale. Pour toutes ces raisons, notre groupe soutiendra avec enthousiasme l'ajustement budgétaire.

 

13.05  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik heb het verslag van de heren Piedboeuf en Van Biesen over de bespreking van het voorliggend ontwerp bij mij. Wij hebben in de commissie een zeer grondige bespreking gehad. De heer Laaouej beweert van niet, maar ik denk dat wij lessen hebben getrokken uit vroegere besprekingen. Zo heeft de regering, buiten de inleiding natuurlijk, twee keer geantwoord. Eerst heeft zij geantwoord op de kritiek en bemerkingen van het Rekenhof en daarnaast, in de laatste vergadering, op de bemerkingen gemaakt door de leden van de commissie.

 

Als men het verslag grondig leest, ziet men toch een aantal dingen klaarder. Men moet het er daarom nog niet mee eens zijn, maar op technisch vlak hebben wij een zeer goede bespreking gehad. De minister van Begroting heeft ons onder meer het verschil in benadering met de Europese Commissie uitgelegd, hetgeen enorme verwarring creëert. Als de Europese Commissie zegt dat het tekort toeneemt met een bepaald percentage, terwijl de regering zegt dat dit niet zo is, wie heeft er dan gelijk? Er is natuurlijk nog werk te doen, want er is een overleg met de Europese Commissie, waarbij de Commissie een top-downbenadering hanteert en België een bottom-upbenadering.

 

Hetzelfde geldt voor de minister van Financiën. Men kan het eens of oneens zijn over de opbrengst van bepaalde taksen – ik heb daar zelf ook dikwijls bezwaren tegen geuit – maar op technisch vlak hebben wij nu toch heel wat elementen gekregen die de beoordeling voor ons vergemakkelijken, wat in het verleden niet het geval was.

 

Ik ben dus positief over de bespreking en betreur een beetje dat de begrotingscontrole in de plenaire vergadering wordt besproken net voor de voetbalmatch van België om 20 uur, want daardoor is een grondige discussie niet mogelijk.

 

In de magische driehoek waarin de regering en wij allemaal moeten werken, heeft zij op twee vlakken toch wel heel sterk gescoord. Ten eerste, de koopkracht, het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen, zal in het jaar 2018 reëel met 2 procent stijgen. Dat werd vorige week nog bevestigd door de Nationale Bank en is een boost voor de koopkracht die wij al lang niet meer hebben gekend.

 

Een tweede zaak is de tewerkstelling, waarover de Nationale Bank zegt dat er tussen 2014 en 2017 163 000 jobs bij gekomen zijn en dat er tussen 2018 en 2020 97 000 jobs bij zullen komen. Volgens het Planbureau kunnen wij tegen 2023 nog aan 250 000 komen. Vandaag las ik in de krant dat de werkloosheid op het laagste peil staat sinds 2000.

 

Ik betreur een beetje dat men, ook in de meerderheid, in plaats van over "jobs, jobs, jobs" nu steeds meer over "skills, skills, skills" begint te spreken. Er zijn natuurlijk vacatures die niet ingevuld raken, maar door deze regering en de internationale ontwikkelingen heeft de werkgelegenheid toch een geweldige boost gekregen. Dat feit mag niet ondergesneeuwd raken in een discussie over zaken die dikwijls niet in onze handen liggen, want bij mijn weten zijn de Gewesten verantwoordelijk voor opleiding en vorming. Zij moeten ook de kwaliteit van de jobs waarborgen. Op het vlak van werkgelegenheid heeft deze federale regering echter goede resultaten geboekt.

 

Inzake de begroting hadden wij een tekort van 3,2 % bij het begin van deze legislatuur. Nu bedraagt het tekort 1 %. Dat tekort van 1 % is inderdaad een realisatie, maar wij zouden in de volgende twee of drie jaar tot een evenwicht moeten komen. Ik wil mij niet uitspreken over de datum, maar wij moeten toch vaststellen dat de prognoses op dat vlak niet zo positief zijn.

 

De Europese Commissie sprak over de onzekerheid van een aantal factoren. Ik vind persoonlijk dat de begrotingscontrole en de discussie daarover op basis van de cijfers van de eerste twee maanden voorbarig zijn. Ik vind niet dat wij dat debat elk jaar moeten voeren op basis van prognoses van twee maanden. Ik meen dat er een half jaar nodig is om te kunnen inschatten of men al dan niet op koers ligt. Intussen zijn er veel zaken veranderd, onder meer de groeiprognoses. De Nationale Bank spreekt in 2018 over 1,5 % groei. In budgettaire termen betekent dat een verlies van 500 miljoen euro.

 

De schattingen van inkomsten moeten gebeuren op basis van de eerste twee maanden. Daarover kan men gewoon niets zeggen. Iemand die de budgettaire evolutie volgt, weet dat. Wij krijgen nu het Monitoringcomité van juli, waarbij men voortgaat op cijfers van april. Ik denk dat het heel moeilijk is om zo vroeg op het jaar prognoses te maken op basis van een aantal schattingen. Maar goed, het is wat het is.

 

Mij verontrust toch het volgende. Een paar maanden geleden zeiden wij dat we een structureel tekort hadden van ongeveer 1% en dat dit in 2018 naar 0,7 % zou terugvallen, dus een daling met 0,3 %. De Nationale Bank, die ik op dat vlak toch vertrouw, zegt echter dat het niet naar 0,7 % zal gaan, maar dat het waarschijnlijk zal stagneren op 1%. Wij zullen dit jaar dus niet naar een lager tekort gaan. Het Planbureau zegt zelfs dat het tekort lichtjes zou kunnen toenemen. In sommige publicaties zie ik 1,1 %, in andere 1,4 %. Denken dat wij een begroting in evenwicht kunnen brengen na 2018 - in 2018 zou men 0,7% halen en dan is er nog 3 miljard nodig voor het evenwicht - is wellicht te optimistisch. Het tekort stabiliseert dit jaar rond 1 %.

 

Het primair saldo stabiliseert zich ook, in 2017 en 2018 rond 1,4 %, wat een goede surplus is. Het Federaal Agentschap van de Schuld dat we ook hebben gehoord stelt dat een primair saldo van 1,4 % heel goed is, maar het Planbureau voorspelt dat het primair saldo de volgende jaren zal terugvallen tot 0,3 en 0,4 %.

 

Een van de redenen waarom wij altijd discussies hebben met de instellingen is de onzekerheid over het niveau van de inkomsten. Dat heeft te maken met het feit dat er nieuwe inkomsten zijn en dat er onvoldoende verantwoording gebeurt van de cijfers die u naar voren brengt. Ik zal de discussie in verband met de kaaimantaks en de regularisatietaks niet hernemen. Terwijl de globale inkomsten wel op peil zijn gebleven en er in 2017 zelfs een lichte stijging ten aanzien van de initiële begroting is, moeten wij voor de eerste maanden van dit jaar echter weer vaststellen dat de roerende voorheffing beneden de verwachtingen blijft, dat de minister nu ook zegt dat hij geen getal kan plakken op de kaaimantaks, want dat dit gaat over verschillende posten in de roerende voorheffing en de personenbelasting. Ik weet niet of dat een trend is die zich zal doorzetten.

 

Ik betreur dat, omdat het een schaduw werpt op het sérieux van een aantal cijfers. Ik kan de prognoses van de Nationale Bank en het Planbureau onderschrijven. Zij verwachten bij ongewijzigd beleid een stijging van het tekort naar 1,8 % in 2019 en 1,8 % in 2020. Willen wij een evenwicht bereiken in 2020, dan is er een saneringsinspanning nodig van ongeveer 7,5 miljard volgens het Rekenhof en de Nationale Bank en zelfs van 8 miljard volgens het Planbureau. We zullen de volgende twee jaar dus nog een heel moeilijk budgettair parcours moeten afleggen.

 

Ongetwijfeld is het tekort op vier jaar tijd verminderd naar 1 % en dat is een goede zaak, maar we moeten voorzichtig zijn, want we zijn nog lang niet aan een evenwicht toe. De Nationale Bank verwacht een stagnatie van het tekort dit jaar. We moeten er in alle geval voor zorgen dat we het tekort naar beneden kunnen halen. De Europese Commissie kijkt toe en kan voor 2016 en 2017 zeggen dat we onze job min of meer gedaan hebben, maar voor 2017 en 2018 lopen we het risico van non compliance met significant deviation. Dat is gevaarlijk.

 

Natuurlijk spelen er ook eenmalige factoren mee, zoals de voorafbetalingen van bedrijven. De regering heeft zich ter zake voorzichtig opgesteld en dat structureel teruggebracht tot 50 %. De Nationale Bank wilde daar 60 %. Voorts is een deel van de taxshift niet gefinancierd. Er is de lagere economische groei. De rentelasten zullen minder snel afnemen dan in het verleden.

 

Kortom, we staan nog voor een onzekere periode qua budget. Dit jaar zullen we niet eindigen op 0,7 %, waarbij nog drie miljard nodig is om een evenwicht te bereiken. Wellicht ligt dat bedrag veel hoger. Ik pin mij niet vast op 7 of 8 miljard, maar er worden alleszins nog serieuze inspanningen gevraagd.

 

Het is niet juist dat er inzake de uitgaven niets gebeurd zou zijn. De heer Klaps van de N-VA beweert dat de belastingen verlaagd zijn en dat we het vooral bij de uitgaven moeten zoeken. Welnu, mijnheer Klaps, de statistieken wijzen uit dat de regering inzake primaire uitgaven is teruggevallen van 52 % tot minder dan 50 %. Er is dus 8 miljard bespaard. Dat is ook in de sociale zekerheid gebeurd, want de budgetten voor werkgelegenheid zijn serieus gedaald.

 

In de volgende maanden en jaren, ook onder de volgende regering, zullen wij maatregelen moeten nemen in een klimaat waarin de economie het ongetwijfeld moeilijker heeft. Ook het Planbureau voorspelt een lagere economische groei. Daarnaast komt er een einde aan de rentemeevaller. Tevens blijft er onzekerheid over de financiering van de taxshift.

 

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat haar QE-programma in 2019 wordt stopgezet. De rente zou tot midden 2019 op het huidige niveau blijven, maar daarna zal die stijgen. De regering zal dus in de volgende jaren last hebben van die rente-evolutie. Gelukkig is onze schuld op lange termijn goed vastgeklikt. Dat hebben we vorige week gehoord van de heer Deboutte van het Federaal Agentschap van de Schuld. De rente-evolutie kan echter gevaarlijk zijn. We hebben de rentebonus immers gebruikt om de belastingen te verlagen. Er zijn besparingen gebeurd, maar in de volgende jaren zullen wij met een aantal uitdagingen geconfronteerd worden.

 

Ik verzet mij tegen de stelling dat wij alleen tot een evenwicht kunnen komen via ingrepen in de sociale zekerheid. Ik hoor de heer Klaps daar ook voor pleiten. Mijnheer Klaps, u moet mij eens uitleggen waar u concreet zult besparen in de gezondheidszorg en de pensioenen, die de voorbije tien jaar dubbel zo snel zijn gegroeid als de economie.

 

Zo'n uitspraak stoort mij. Dat betekent niet dat er niets kan gebeuren. Mevrouw De Block krijgt enorm veel kritiek van de oppositie, inclusief Groen, omdat zij de uitgaven probeert te beperken tot een reële groei met 1,5 %,, maar ik meen dat zij in staat geweest is de gezondheidszorg te vrijwaren van diepe ingrepen, die niet noodzakelijk zijn en die niemand vraagt.

 

Hetzelfde geldt voor de pensioenen. Niet alleen zijn de laagste pensioenen verhoogd. De pensioenen als dusdanig werden gevrijwaard, ook al werd de pensioenleeftijd in deze legislatuur opgetrokken tot 67 jaar en werd het brugpensioen beperkt.

 

Kunnen wij snijden in de overheidsuitgaven?. Zopas betoogde de heer Klaps dat de overheid te vet is. Ja, zij is te vet. Maar waar zijn de 750 miljoen ten gevolge van de redesign van de overheid, van minister Vandeput? Waar is dat vet? Ik heb daar niet veel van gezien.

 

Uw partij doet alleen aan partijpolitiek, mijnheer Klaps. Als de werklozen geactiveerd moeten worden, moet dat door de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen of door de werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken. Dat is dan tegen Kris Peeters gericht.

 

Het probleem is dat activering een Vlaamse, een Waalse of een Brusselse bevoegdheid is. Het is voor u altijd de andere, die het gedaan heeft. Dat stoort mij. Activering moet een collectieve inspanning zijn, die na sociaal overleg moet gebeuren.

 

CD&V is geen linkse partij, wij zijn een partij die vindt dat met iedereen over de maatregelen overlegd moet kunnen worden. Dat er uiteindelijk beslist wordt, dat is evident. Maar het sociale weefsel mag men niet zomaar negeren.

 

De vakbonden uiten dan weer kritiek alsof de regering aan social horror doet. Ik heb het rapport van het Planbureau nog eens gelezen, mevrouw Almaci. Weet u wat de sociale zekerheid in België kost? Dat is nu meer dan 100 miljard, waarvan meer dan 30 miljard voor de ziekteverzekering en meer dan 40 miljard voor de pensioenen.

 

Er zijn oplossingen mogelijk, maar dat zal in sociaal overleg moeten gebeuren en niet met slogans en partijpolitieke oekazes naar elkaar. Ik vind het zo belangrijk dat wij de volgende jaren het evenwicht in de begroting bereiken.

 

Ik heb een paar maanden geleden op het Schoon Verdiep horen zeggen dat dit maar 3 miljard euro meer is. De cijfers zijn er nu: het is 6 tot 7 miljard euro. Dat geld zal niet in deze legislatuur kunnen worden gevonden, maar in de toekomst. Men zal een saneringsbeleid in een andere context moeten voeren. Internationaal zitten we immers met het protectionisme, brexit, de quantitative easing die afloopt en de rentemeevallers die wegvallen.

 

Dat zal grote inspanningen vragen, maar laat ons niet vervallen in slogans als we het over de begroting hebben, maar in cijfers en reële maatregelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit land dit aankan, maar dat moet gebeuren in consensus en loyaliteit. Wij moeten niet proberen om voortdurend te polariseren. Een begrotingsevenwicht is noodzakelijk, gelet op wat op ons afkomt met de pensioenkosten, de vergrijzingkosten, de lagere rente en de economische groei.

 

Ik hoop dat dit uit de partijpolitieke sfeer kan blijven de volgende jaren, maar ik heb daar soms grote twijfels bij, ook bij het horen van uw toespraak van daarnet.

 

13.06  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, straks stemmen we over de begrotingscontrole van maart. Sommige collega's, waaronder de heer Laaouej, zeiden het ook al: dit is een begrotingscontrole amper die naam waardig. Deze begrotingscontrole is vandaag immers al voor een stuk achterhaald. Eigenlijk heeft ook de heer Van Rompuy dit bevestigd.

 

Om dit jaar de doelstelling van een begrotingstekort van 0,68 % te kunnen halen, had het Monitoringcomité berekend dat de regering op zoek moest gaan naar 1,4 miljard euro. De regering heeft dit bedrag bijeengezocht door amper inspanningen te leveren of echte maatregelen te nemen.

 

Het bewijs daarvoor is dat wij na deze begrotingscontrole zelfs niet over een programmawet moeten stemmen. Er zijn dus geen maatregelen genomen, want anders moesten we ze goedkeuren.

 

Wij zeggen dat niet alleen, ook de analyse van het Rekenhof is overduidelijk. Het berekende dat minder dan een vijfde van het bedrag door echte nieuwe maatregelen werd gevonden. Dat is slechts 256 miljoen euro van de 1,4 miljard euro. Het resterende bedrag werd gevonden door maar liefst voor 826 miljoen euro technische correcties en 354 miljoen euro door het opnieuw inschrijven van vroeger goedgekeurde maatregelen. Dat is dus niets nieuws.

 

Niet alleen het Rekenhof maar ook de Europese Commissie is duidelijk. De conclusie van de Europese Commissie was duidelijk en erg kritisch. Ze schreef in haar landenrapport over België het volgende. Ik citeer: "De algemene impact van de controle van maart op de projecties van de Europese Commissies wordt geraamd op 0,1 % van het bruto binnenlands product in 2018",  een impact van 0,1 %.

 

Collega's, dat is de begrotingscontrole die wij hier vandaag bespreken en straks waarschijnlijk zullen goedkeuren. Zoals ik al opmerkte, is het een begrotingscontrole amper die naam waardig.

 

Het is een controle die niets verandert aan de begrotingsprestaties van de huidige regering. Wij mogen niet vergeten dat de begroting het zelf gekozen hoofdvak van de rechtse regering was. Eindelijk kon nu eens zonder socialisten de begroting op orde worden gezet.

 

Wat is het resultaat? Collega's, het resultaat is een dikke buis voor het hoofdvak.

 

Dit jaar doet de regering met de begrotingscontrole zelfs geen moeite meer. Het lijkt erop dat zij de begroting grotendeels heeft opgegeven. Dat blijkt niet alleen uit de controle van 0,1 %. Dat blijkt ook uit de doelstelling voor 2018.

 

Collega's, jaarlijks verwacht Europa immers dat ons tekort met 0,6 % wordt verbeterd. Wat is de doelstelling van de regering voor 2018? Zij beoogt een verbetering van 0,17 %.

 

Wat is het excuus? Het excuus van de huidige regering is dat zij niet harder wil besparen, omdat zij aldus de economische groei zou kunnen afremmen. Dat was echter onder de vorige regering toch de grote kritiek van onder andere de N-VA? Dat was toch ook de belofte van de huidige regering?

 

De regering ging er door groei en jobs voor zorgen dat de begroting vanzelf op orde kwam. Er waren immers terugverdieneffecten aan de lopende band en de begroting zou dus sowieso op orde komen. Loze beloften, blijkt nu toch.

 

Het begrotingsevenwicht is voor de regering eigenlijk een fata morgana. In de verte is er altijd wel een te zien, maar als men dicht genoeg komt, wordt hij iedere keer verplaatst en staat ze iedere keer verder. Op het einde van de legislatuur van de regering-Di Rupo was het plan om het structureel evenwicht te bereiken in 2016. Bij deze regeringsvorming stelde de nieuwe regering dat uit tot 2018. Vorig jaar werd het in het stabiliteitsprogramma uitgesteld tot 2019 en dit jaar werd het begrotingsevenwicht in het stabiliteitsprogramma uitgesteld tot 2020. Het is duidelijk dat het evenwicht dit jaar niet werd bereikt. Zoals collega Laaouej - en ook collega Van Rompuy - al zei, dreigt de situatie eerder nog te verslechteren. Dat blijkt uit de projecties van de Europese Commissie, de Nationale Bank en het Planbureau. Zij komen alle drie tot dezelfde conclusie: bij ongewijzigd beleid dreigt het begrotingstekort bijna te verdubbelen tot 1,7 procent van het bbp tegen 2020.

 

Het is juist dat het begrotingstekort in deze regeerperiode zakt: van 3,1 naar 1,7 %. Laat ons echter niet vergeten dat 1,3 % daarvan te danken is aan de daling van de rentelasten. De daling van het begrotingstekort dankzij echte inspanningen van de regering is eigenlijk bijna nul.

 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? Uiteraard is dat de minister van Financiën. Ten eerste, de taxshift slaat nog altijd gaten in de begroting, ondanks het feit dat de minister altijd heeft gezegd dat de taxshift budgetneutraal is. Stilaan is hij de enige die dat nog gelooft. Zijn voorzitter gaf dat onlangs nog toe op tv. De Europese Commissie is ook daarover zeer duidelijk. Ik citeer: "Het budgettair niet-neutrale karakter van de ondernomen belastinghervorming heeft de begrotingssituatie verslechterd."

 

Zo kom ik tot de hervorming van de vennootschapsbelasting. Ook daar is het opnieuw prijs: zowel de Nationale Bank als het Planbureau voorspellen dat de verdubbeling van het tekort bijna volledig te wijten zal zijn aan de daling van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting. De minister slaat gaten in de begroting en dan volgt het bekende recept: men roept dat er moet worden gesnoeid in de sociale zekerheid. Dat is de strategie van deze rechtse regering. U mag dan wel zeggen, mijnheer Van Rompuy, dat er niet meer mag worden gesnoeid door deze regering, maar het spijt mij: u staat erbij en kijkt naar alles wat er gebeurt.

 

De begrotingscontrole is dus een gemiste kans om wel stappen te zitten in de richting van een begrotingsevenwicht, een gemiste kans om de fiscaliteit rechtvaardiger te maken, een gemiste kans om de koopkracht nog te verbeteren en het sociaal beleid te versterken. Het tegendeel is waar. Tijdens deze begrotingscontrole werd duidelijk dat zelfs 40 miljoen euro werd bespaard op armoedebestrijding. Volgens het regeerakkoord zou de regering de uitkeringen optrekken tot de armoedegrens. Volgens het zomerakkoord van vorig jaar zou men zelfs nog een stapje verder zetten in de laatste jaren van deze regering en daarvoor had men 100 miljoen euro uitgetrokken.

 

Bij de eerste begrotingscontrole wordt nog maar eens 40 miljoen euro bespaard, net op deze post. Dit bewijst nog maar eens het totale gebrek aan ambitie van deze regering inzake armoedebestrijding. Niet alleen van deze regering trouwens, maar ook van de Vlaamse regering. De kinderarmoede in ons land stijgt en deze regering bespaart op armoedebestrijding. 1 op 7 van de kinderen in ons land groeit op in armoede. Dat is onrechtvaardig, net zoals het onrechtvaardig is dat er volop wordt bespaard in de gezondheidszorg en er een groot tekort is aan verpleegkundigen. De farmasector kan ondertussen wel honderden miljoenen cadeau krijgen, ook van deze collega's.

 

Collega's, het mag duidelijk zijn, onze fractie zal deze begrotingscontrole niet goedkeuren. Er is immers geen stap gezet in de richting van een begrotingsevenwicht. Ze brengt geen fiscale rechtvaardigheid. En ze brengt geen sociale vooruitgang.

 

13.07  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, voici un ajustement budgétaire pour la forme, en l'attente de choses plus sérieuses - soyons clairs: le prochain conclave, le futur Tomorrowland!

 

Le budget 2019, sur le fond, comprenait quelques micro-mesures de rattrapage, que j'ai citées en commission et que nous pouvons soutenir:

- la prise en compte de la double cohorte de candidats médecins;

- un petit renforcement au niveau du cadre judiciaire, qui en a bien besoin - nous sommes loin de rencontrer l'ensemble des besoins en matière de justice;

- l'augmentation des revenus sociaux pour les familles monoparentales.

Toutes mesures que les écologistes peuvent évidemment soutenir.

 

Mais quelques micro-mesures ne peuvent changer le cours des choses et les caractéristiques macroéconomiques problématiques de la politique budgétaire de cette majorité. Nous en avons débattu avec Mme Wilmès, avec M. Van Overtveldt, avec des représentants de la Cour des comptes également. Nous avons débattu de quelques questions transversales sur lesquelles je voudrais revenir, dès lors que ces questions subsistent et appellent réponse, quel que soit le résultat du vote de cet ajustement.

 

Madame la ministre, monsieur le ministre, j'ai cinq questions, La première, c'est la question de l'emploi, des "jobs, jobs, jobs" dont vous êtes si fiers. Évidemment, en tant qu'écologistes, nous préférons une augmentation à une diminution du nombre d'emplois dans notre pays. C'est dit! Mais je voudrais quand même tempérer, nuancer l'enthousiasme de la majorité sur certains points auxquels je vous demande d'être attentifs.

 

1. Si les chiffres du chômage - c'est la balise que vous utilisez régulièrement - sont en diminution, c'est d'abord et avant tout en lien avec le phénomène de l'exclusion du chômage, du transfert vers le budget de la maladie. Les chômeurs de longue durée deviennent des malades de longue durée. Il y a aussi la création de sous-statuts. Ce n'est pas à 100 % en lien avec la création d'emplois.

 

2. Le taux d'emploi augmente. C'est évidemment un indicateur positif. Je pense que c'est le bon indicateur à utiliser en matière d'emploi. Mais il augmente moins rapidement que dans les pays voisins. On ne peut pas qualifier les performances économiques de notre État d'extraordinaires à ce stade.

 

3. La qualité des emplois est vraiment notre principale inquiétude. M. Van Rompuy nous parlait tout à l'heure de ses craintes quant à l'augmentation du budget de la sécurité sociale. Mais celle-ci est liée à une augmentation des besoins de la société en réponse à des problèmes, notamment de santé, de maladie de longue durée des travailleurs, du burn out, de la dépression, phénomènes auxquels un gouvernement doit également pouvoir répondre. En tant qu'écologistes, nous préférons évidemment que nos concitoyens ne soient pas malades. Il y a un véritable problème en termes de qualité de l'emploi, avec des sous-statuts et de plus en plus de travailleurs malades.

 

4. Le coût par emploi suscite également notre inquiétude. L'opération du tax shift a un coût budgétaire important qui n'est pas financé. Si on considère le coût du tax shift et du nombre d'emplois créés, on arrive à une somme particulièrement importante. De plus, en termes de sélectivité de la réduction des cotisations sociales, il y a, dans le chef du gouvernement, un manque de sélectivité vers les plus bas salaires et vers des métiers qui sont stratégiquement importants.

 

5. En matière d'emploi, des catégories spécifiques restent en souffrance. Je pense ici, en particulier, aux jeunes qui rencontrent des difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi, aux travailleurs âgés. En effet, au-delà de 50 ans, quand on perd son emploi, il est particulièrement difficile de retrouver un travail, y compris quand on a la volonté d'effectuer des recherches en ce sens. Nous avons également un problème de taux d'emploi des personnes d'origine étrangère, que le directeur du Bureau du Plan qualifiait cette semaine dans La libre Belgique, de "bombe sociologique bruxelloise". Et votre gouvernement n'agit pas concrètement pour répondre à ce problème.

 

6. L'absence de spécialisation de notre économie et donc de l'emploi est pointée par le Conseil national du Travail. Nous sommes une économie moyenne en tout et excellente en rien, ce qui est problématique. "Jobs, jobs, jobs" est un beau slogan, mais quand on creuse un peu, on identifie une série d'enjeux et de défis qui ne sont pas rencontrés par ce gouvernement.

 

J'en arrive ainsi à l'état économique et budgétaire de la Belgique.

 

D'un point de vue économique, la Belgique bénéficie de la bonne santé de ses principaux clients, des pays voisins qui se comportent bien, en tout cas, mieux que la Belgique. C'est le premier élément externe qui porte la Belgique.

 

Deuxième élément, d'un point de vue budgétaire, la baisse des taux d'intérêt liée à la politique très active de la Banque centrale européenne en termes de rachats d'actifs conduit mécaniquement, grâce au travail de l'Agence de la dette que nous avons reçue en commission des Finances - nous avons souligné positivement la transformation de notre dette en une dette longue avec des taux bas -, à une situation extrêmement favorable en termes de taux. Il faudra d'ailleurs bientôt en parler au passé.

 

On nous explique que les corrections de trajectoires qui sont annoncées sont liées à des phénomènes externes: l'instabilité économique, diplomatique, l'augmentation du prix du pétrole. Cela montre que la Belgique est beaucoup trop dépendante de facteurs externes, positifs ou négatifs. Nous n'avons pas suffisamment profité de l'opportunité que constituaient la bonne santé économique de nos clients et le coût de la dette pour réformer de façon pointue notre économie. Il ne s'agit pas de la réformer en diminuant les droits des travailleurs en sécurité sociale - ce qui va coûter dans le futur -, mais en spécialisant notre économie dans certains secteurs.

 

Le troisième élément que je voulais pointer est la question des recettes fiscales. C'est un problème récurrent qui est mis en évidence par la Cour des comptes et par l'Europe. C'est une véritable bombe à retardement. Je pense que le ministre des Finances en est plus conscient que la ministre du Budget. Il y a là une stratégie que je souhaite dénoncer.

 

L'ensemble des nouvelles mesures fiscales qui sont censées apporter davantage de justice fiscale, davantage de contribution des revenus des capitaux, qui sont aujourd'hui très peu mis à contribution - en clair, les demandes du CD&V -, ne résistent pas à l'analyse, qu'il s'agisse de la taxe Caïman, de la taxe sur les constructions offshore à l'étranger, ou de la taxe sur les comptes-titres. On nous annonce lors de chaque exercice budgétaire une augmentation des recettes qui ne se vérifie jamais, et qui est d'ailleurs très difficilement vérifiable, comme nous l'explique la Cour des comptes.

 

Quand nous vous demandons d'introduire, dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés, un code supplémentaire pour identifier l'efficacité de votre mesure de la taxe Caïman, vous refusez. Qu'avez-vous à cacher? Une bonne politique fiscale est aussi une politique transparente qui peut être contrôlée à la fois par le bras armé du Parlement en la matière, la Cour des comptes, par les représentants que nous sommes et par l'ensemble des citoyens.

 

En matière fiscale, vous anticipez des recettes. C'est très clair. Cela apparaît avec la mesure d'augmentation des pénalités qui conduisent à davantage de versements anticipés à l'impôt des sociétés. C'est typiquement une mesure one shot, qui ne produit ses effets que sur une année. Les impôts payés anticipativement en année x ne sont plus payés en année x+1. Vous ne pouvez pas prétendre à un effet structurel en la matière. Vous masquez le non-financement des mesures que vous avez prises: le tax shift, le non-financement futur de la réforme de l'impôt des sociétés.

 

Vous prétendez un jeu à somme nulle. Vous prétendez à la neutralité budgétaire. Vous ne le démontrez pas et nous pensons que c'est volontairement, monsieur Van Overtveldt, que vous nous conduisez à de nouveaux déficits pour le futur qui justifieront de nouvelles réformes injustes.

 

L'incapacité du gouvernement à avoir des prévisions correctes en matière de recettes fiscales, voire une volonté de cacher des trous budgétaires liés à des non-recettes fiscales, c'est une bombe à retardement qui explosera dans les mains du gouvernement suivant. Nous sommes déjà presque en 2019.

 

Le quatrième élément sur lequel je voulais revenir est la question, qui a aussi été débattue, du plan d'investissement annoncé qui sortira peut-être de votre futur conclave après le 21 juillet 2018. Je ne sais pas où il sera annoncé, cette fois. Nous avons dit tout notre espoir et notre soutien au principe d'un plan d'investissement. Nous l'avons demandé et nos deux chefs de groupe, Kristof Calvo et Jean-Marc Nollet, ont travaillé sur un plan qu'ils ont remis au premier ministre et qui s'intitule BE.invest.

 

Nous vous encourageons, vis-à-vis de l'Europe, à négocier le principe d'exception par rapport aux dépenses d'investissement de l'État et au calcul de la dette totale de l'État belge et des autres États européens. En matière de dettes, il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Les dettes d'investissement sont de bonnes dettes. Il faut obtenir, de la part de l'Europe, une vision plus ouverte des dépenses d'investissement de tous les niveaux de pouvoir jusqu'au niveau communal.

 

Nous vous attendons avec vos propositions parce que s'il s'agit de recycler des dépenses qui sont de toute façon prévues et d'annoncer qu'il s'agit d'un plan d'investissement ainsi que de diminuer structurellement les moyens de la SNCB au début de la législature avec Mme Galant pour annoncer trois ans plus tard avec M. Bellot qu'on va financer le RER dans le cadre du plan d'investissement, c'est un jeu à somme nulle. On a diminué de deux milliards et augmenté ensuite de deux milliards. Ce n'est donc pas un investissement supplémentaire.

 

Nous avons des propositions. Nous pensons qu'il faut travailler sur l'économie du futur, l'économie numérique, sur les économies d'énergie et la recherche de l'autonomie énergétique de notre pays qui permettra d'améliorer notre balance commerciale avec les pays exportateurs de pétrole, de gaz ou de charbon. Nous pensons qu'il faut  travailler sur le stockage de l'énergie qui est l'élément essentiel pour réussir à la fois les défis liés à la santé publique, comme la suppression des particules fines, et pour rencontrer les engagements que nous avons pris en matière climatique. Il faut sortir du nucléaire et travailler sur le stockage de l'énergie renouvelable produite. Nous vous attendons sur ce sujet avec la main tendue. Nous avons dit que nous vous soutiendrions si les propositions étaient bonnes, mais il faudra nous convaincre qu'elles le sont effectivement, sinon nous émettrons des critiques et des contre-propositions.

 

En conclusion, il est nécessaire de corriger la trajectoire non pas budgétaire mais sociale et environnementale. Depuis le début de la législature, vous avez mis à mal la cohésion sociale et les plus fragiles par des mesures d'économies linéaires en matière de sécurité sociale avec un saut d'index qui n'a pas été compensé pour les allocataires sociaux ou du moins pour une partie importante d'entre eux. Vous avez durement frappé le secteur associatif qui est pourtant un facteur de lien social. Il importe d'apporter des corrections à cet égard.

 

En matière environnementale, je voudrais dire à M. Klaps qui n'est plus là et qui nous donnait des leçons d'économie tout à l'heure, que l'absence de décision quant à la question énergétique et au futur de l'énergie et l'incertitude qui pèse sur les choix stratégiques de la Belgique sont la pire des choses en matière économique. Cela freine les investissements. Cela nous oblige à investir dans des infrastructures et dans des outils de production qui sont dépassés. C'est de l'argent mal dépensé. Cette attitude de sabotage systématique de la N-VA acceptée par les autres membres du gouvernement peut-être subie par certains d'entre eux,- mais en tout cas, acceptée - cette vision rétrograde de la question énergétique selon laquelle on pense pouvoir continuer à gaspiller comme cela pendant des années les ressources naturelles, nous conduit dans le mur en tant qu'État belge mais aussi en tant que citoyens de cette planète.

 

Nous pensons qu'il faut, le plus rapidement possible, de la clarté et des choix stratégiques en matière énergétique. Nous avons placé beaucoup d'espoirs dans le pacte énergétique qui est à conclure entre l'État fédéral et les Régions. Nous attendons du prochain exercice budgétaire qu'il réponde également à cette question-là. C'est un choix structurant, dynamique et stratégique que vous devez poser pour nous conduire à mieux apprécier vos prochains exercices budgétaires.

 

13.08  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, je resterai à mon banc, car je ne pense pas que cet ajustement mérite que l'on monte à la tribune. J'ai entendu, tout à l'heure, M. Klaps ouvrir les débats en disant que le budget fédéral, il y a quelques années, était malade. Je me suis demandé s'il allait oser nous dire que le budget était désormais guéri. Non, il n'a pas osé le dire. Le budget aurait pu être considéré comme guéri si l'équilibre budgétaire avait été atteint: c'était bien là l'objectif de ce gouvernement. De toute évidence, nous n'y sommes pas. Entre malade et guéri, il y a de la marge. Nous pouvons peut-être dire que le budget est en convalescence, mais en tout cas, il n'est clairement pas tiré d'affaire.

 

La majorité a beau jeu de dire que le report de l'équilibre budgétaire à 2019 puis à 2020 est dû à la volonté de ne pas brider la croissance économique. En réalité, on voit que l'accumulation des approximations budgétaires provoque ce report du retour à l'équilibre. On peut encore mettre en doute la capacité à l'atteindre même en 2020 quand on voit les chiffres à résorber d'ici là. Pour 2019, le Bureau du Plan annonce un effort structurel de 4,6 milliards et 8,4 milliards pour 2020.

 

Afin de bien prendre la mesure de cet effort, il faut tenir compte de ce que l'ajustement dont nous discutons maintenant porte sur des mesures nouvelles à concurrence de 250 millions. Et encore, parmi ces 250 millions, une cinquantaine est consacrée à la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale, dont on sait bien que l'inscription budgétaire ne repose sur rien.

 

Vous nous présentez un effort à faire de l'ordre de 200 à 250 millions d'euros et, à l'horizon 2020, ce sera le chiffre de 8,4 milliards d'euros qu'il faudra atteindre. Il est donc vraiment très difficile de penser que nous sommes en voie de guérison. Je pense, au contraire, que les lendemains vont être douloureux, notamment parce que les réformes que vous avez mises en oeuvre ne sont pas totalement financées, loin de là! C'est vrai pour le tax shift, c'est vrai pour la réforme de l'impôt des sociétés.

 

Et puis, une nouvelle est intervenue depuis l'adoption de l'ajustement par le gouvernement fédéral, à savoir la révision à la baisse de la croissance économique qui plombe les perspectives pour les exercices futurs. La Banque nationale a revu le taux de croissance à 1,5 % pour 2018 au lieu de 1,7 %. Le Bureau du Plan a lui aussi confirmé la tendance en le rabaissant à 1,6 % au lieu de 1,8 % tant pour 2018 que pour 2019.

 

Ni vous ni vos successeurs ne pourrez compter sur une croissance à la hausse pour compenser les trous budgétaires que vous aurez laissés. Cela me fait dire qu'il faut être un forcené de l'optimisme comme notre collègue, M. Piedboeuf, pour croire que, raisonnablement, nous atteignons le bout du tunnel. Nous sommes, en réalité, très, très loin du compte.

 

Je ne voudrais pas m'appesantir sur le contenu de l'ajustement puisque, manifestement, il ne constitue pas une étape convaincante dans le rétablissement de l'équilibre budgétaire. Je voudrais rapidement épingler ce problème des 462 millions d'euros qui ne figurent pas dans la trajectoire de la Belgique. Le gouvernement fédéral, par une correction technique, a déduit ce montant de l'effort structurel à réaliser. Cela correspond à la baisse du précompte professionnel en 2018. C'est la mise en œuvre de la seconde phase du tax shift. Cette baisse sera forcément répercutée sur l'IPP régional mais le problème est que cela n'a fait l'objet d'aucune concertation entre l'État fédéral et les entités fédérées.

 

En tout cas, le Comité de concertation n'a pas intégré la correction technique dans la répartition de l'effort structurel entre entités de sorte qu'il y a une perte de recettes fiscales qui n'est pas comptabilisée dans la trajectoire belge. Il y a là un trou. Vous avez fait comme s'il n'existait pas car ce n'est pas le problème du fédéral, mais cela en dit long sur le manque de crédibilité et de sérieux avec lequel vous établissez vos trajectoires budgétaires.

 

En commission, vous avez, de manière très rude, renvoyé le problème aux Régions et aux communes. Cela me paraît un peu court dès lors que l'on veut être le porteur d'un rétablissement de l'équilibre budgétaire pour l'ensemble de la Maison Belgique.

 

Sans m'étendre longuement, je voudrais à mon tour, épingler quelques-unes des sagas évoquées en commission sans vraiment trouver de point final. Je pense, notamment, à celle des comptes-titres. Ce débat est récurrent et lancinant.

 

Je voudrais citer ici une publication du Fiscologue: "Si le grand patron des Finances ne voit pas d'inconvénient à promouvoir une échappatoire douteuse, on peut difficilement reprocher au contribuable de saisir allègrement cette opportunité." En effet, nous savons bien que cette taxe sur les comptes-titres n'atteindra pas son objectif, tant en termes de rendement budgétaire que d'équité fiscale, tant les échappatoires sont nombreuses. Le Conseil d'État l'avait déjà épinglé au moment où le texte fut élaboré. Depuis, les trous dans le dispositif se sont multipliés, de sorte que les citoyens nantis qui étaient visés par la mesure pourront évidemment échapper à la contribution au versement de laquelle ils étaient invités.

 

L'autre saga récurrente est celle de la taxe Caïman. Là encore, nous avons participé à de longs débats en commission au sujet des 500 millions d'euros que cette taxe est censée rapporter. Où sont-ils? Personne n'en sait rien. Il est impossible de dire dans quelle colonne on peut les retrouver. C'est pourquoi M. Van Rompuy a estimé que cela jetait une ombre sur le sérieux budgétaire du gouvernement. Comme souvent, je suis assez d'accord avec vous, monsieur Van Rompuy. Honnêtement, la manière dont cette mesure est présentée et intégrée ne conforte pas, loin de là, la crédibilité de cet exercice budgétaire, pas plus que celle des précédents et des suivants.

 

Le plan de lutte contre la fraude fiscale fut présenté par M. le ministre des Finances en 2015. Son objectif se montrait assez ambitieux. Depuis lors, nous ne savons trop où en est la mise en œuvre. A-t-il seulement été approuvé par le gouvernement? Nous avons l'impression qu'il est resté lettre morte et que, dès lors, l'augmentation du rendement des mesures de lutte contre la fraude fiscale permet, certes, d'équilibrer les chiffres, mais ne procède pas vraiment de la mise en œuvre de politiques et d'initiatives nouvelles.

 

En conclusion, comme je l'ai indiqué en commission, et je le pense vraiment, nous nous trouvons devant un exercice budgétaire un peu préélectoral. On essaie de se profiler tant bien que mal en fonction des prochaines échéances, en laissant croire que la situation s'est améliorée. Or nous sommes loin du compte. En tout cas, le déficit que le gouvernement laissera derrière lui sera postélectoral et ne sera pas facile à résorber.

 

Je ne m'attends pas à davantage de réponses ministérielles en séance plénière qu'en commission. Toutefois, s'ils pouvaient nous livrer des informations sur un sujet, ce serait le dossier Belfius et ARCO. Celui-ci est devenu tellement politique que nous n'obtenons plus beaucoup d'informations en commission des Finances quant au sort que le gouvernement entend réserver à Belfius: à vendre ou non, selon quelle affectation, quid de la dette, qu'en est-il du pacte d'investissement, où en est-on avec ARCO? Sur ce plan, le flou est total. Pourriez-vous nous en dire davantage? Si vous pouviez nous renseigner à ce propos, le débat n'aura pas été inutile. Comme je ne me fais guère d'illusions, nous ne pourrons pas non plus nous déclarer satisfaits. C'est pourquoi le groupe cdH votera contre cet ajustement.

 

13.09  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, mijnheer de minister, sta mij toe om het verhaal van het beleid van deze regering eens te bekijken. Ik moet eerlijk toegeven dat het niet allemaal kommer en kwel is. Er zijn een aantal goede punten, meer bepaald de verbetering van de competitiviteit. Dat mag deze regering volgens mij wel op haar conto schrijven.

 

De regering pronkt met cijfers omtrent groei en jobcreatie. Inderdaad, er is groei en er is jobcreatie, maar in vergelijking met 30 andere Europese landen staat ons land inzake groei op de 26ste plaats en inzake jobcreatie op de 23ste plaats. Ik kan niet zeggen dat dit erg goed is.

 

Vaak wordt als uitleg gegeven dat ons land veel beter heeft gepresteerd tijdens de crisisjaren, en dat men bijgevolg niet kan verwachten dat het ook nu veel beter presteert dan de andere landen. Ik kan slechts vaststellen dat landen die de crisisjaren ook overleefd hebben en het ook goed gedaan hebben, vandaag toch beduidend betere cijfers voorleggen dan België. Deze uitleg kan volgens mij dus niet als geldig excuus gelden.

 

Laat mij even ingaan op de sanering van de overheidsuitgaven. Dat was toch de topic? Deze regering zou het toch helemaal anders doen dan de voorgaande? Di Rupo had er niet veel van gebakken en deze regering zou het verschil maken op het vlak van de overheidsuitgaven. Welnu, een objectieve analyse leert ons dat er eigenlijk geen trendbreuk is gekomen. De uitgaven in de sociale zekerheid zijn gestegen, waarbij ik graag toegeef dat die stijging ook met de demografie te maken heeft. Ook de uitgaven buiten de sociale zekerheid, exclusief de rentebetalingen, stijgen echter, namelijk met 2 %, terwijl die onder de regering-Di Rupo maar met 1,2 % stegen. De bewering dat het nu zoveel beter is en dat er een grote trendbreuk heeft plaatsgevonden, is jammer genoeg onwaar, al had ik er wel op gehoopt.

 

De grote rentedaling noem ik pas een gemiste kans. Al jaren hebben wij kunnen profiteren van een zeer lage rente, maar de huidige staatsschuld zit nog altijd boven de 100 %. Mevrouw de minister, in uw argumentatie vertrekt u altijd van het cijfer van 107 % staatsschuld in 2014, terwijl de staatsschuld in 2017 nog maar 103,1 % bedroeg en u in 2018 op 101,2 % wilt uitkomen.

 

Wij zitten dus nog niet onder de 100 %. U zegt dat dit niet de hoofddoelstelling is en dat ook het begrotingsevenwicht niet het voornaamste punt is waar u naar wil streven omdat u het economisch herstel absoluut niet wil opofferen. Ik kan dat enigszins begrijpen maar wij zien dat andere landen ver onder die 100 % zitten en dat wij bij de 4 slechtste leerlingen van Europa zijn in het kader van de staatsschuld. Ik vind dus dat wij hier echt een kans hebben laten liggen door met die lage rente niet meer aan onze schuld te doen.

 

Ik denk dat u het groot geluk hebt door capabele mensen omringd te zijn, meer bepaald bij het Agentschap van de Schuld. Mijnheer Van Rompuy, wij hebben in de commissie voor de Financiën besprekingen gehad in het kader van de schuld. Ik meen dat die personen wonderbaarlijk werk hebben verricht, gelet op wat zij hebben gepresteerd om ons te behoeden voor onmiddellijke zware gevolgen mocht de rente stijgen. Hoed af dus voor die personen.

 

Dan is er de grote belofte van een evenwicht in 2018. Dat heeft men nu losgelaten. Dat was nochtans de grote belofte waarmee men zou pronken. 2018 werd 2019 en plots werd het 2020. Men was nochtans goed begonnen. Als ik terugblik op de eerste begrotingen waarbij men 11 miljard moest gaan zoeken, dan ging men 75 % daarvan zoeken in een vermindering van de uitgaven en 25 % in nieuwe inkomsten. Dat zat helemaal snor. Men was werkelijk goed begonnen maar en cours de route is men van het traject afgeweken en niet zo'n klein beetje. Bij de begrotingscontrole van 2016 waren er de eerste tekenen van gebakken lucht. Dat is jammer. Nogmaals, men was goed begonnen en ik had vandaag heel graag zeer positief kunnen zijn over de cijfers, maar ik kan het niet.

 

Bij de begrotingscontrole van 2018 moest er een inspanning worden geleverd van 1,4 miljard. De inspanning die wij nu leveren is heel pover want die 1,4 miljard heeft men onder andere gevonden via 826 miljoen aan technische correcties. Dat kent men, die technische correcties, zoals de verrekening van de taxshift met de deelstaten, waarbij men zich ernstige vragen kan stellen.

 

Voorts zijn er voor 353 miljoen herberekeningen. Dat kent men ook en ik hou er mijn hart voor vast, want meestal kloppen ze ook niet.

 

Zo kom ik tot de conclusie. Wat bespreken wij vandaag eigenlijk? Een herziening van de begroting voor 256 miljoen, terwijl men gestart is met 1,4 miljard, beste collega's. Er komen voor 256 miljoen nieuwe maatregelen. Ook daar hou ik mijn hart voor vast. Wij kennen die technische berekeningen en die herberekeningen! Zo is er bijvoorbeeld de structurele impact van de voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting. Volgens de Nationale Bank kan men 40 % van die voorafbetalingen als structureel bekijken. Dan is het al nipt. De FOD Financiën dacht er zelf misschien nog negatiever over, maar oké, bij de aanvang werd in de begroting voor 2018 40 % ingeschreven als recurrent. Plots wordt dat 50 %. Dat is natuurlijk een heel makkelijke maatregel, zeggen dat men geen 40 % als recurrent zal aanrekenen op de begroting, maar 50 %. Hocus pocus pas, en plots zit er 216 miljoen extra in de kas.

 

Wat krijgen wij nu op onze boterham? Vorige week, na de bespreking in de commissie, zei de Nationale Bank dat het tekort van 1 % wel kan stijgen naar 1,8 % in 2020. Het Planbureau, iets milder voor de regering, had het over 1,7 %. Dit bij ongewijzigd beleid.

 

U zult mij nu antwoorden dat er nog een beleid volgt. De vraag is: welk beleid? Wetende dat er verkiezingen op komst zijn, hou ik ook mijn hart vast wat betreft het nog te voeren beleid, mijnheer Van Rompuy.

 

Of de dash er nog inzit? Trouwens, is het dash of Dash? Zult u alles proper proberen wassen en volgend jaar met een propere lei terugkomen? Ik heb daar zo mijn twijfels over.

 

Ook het Rekenhof stelt vragen over de budgetneutraliteit van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Men gaat ervan uit dat ze budgetneutraal is, maar ik vraag mij net als het Rekenhof af of de nieuwe berekening inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting op basis van recente cijfers gebeurde?

 

Wij weten allemaal dat oude cijfers van 2014-2015 werden gebruikt. Laten wij dus zo snel mogelijk en op basis van recente gegevens de nieuwe berekening van de hervorming van de vennootschapsbelasting maken, zodat er straks geen lijken uit de kast vallen.

 

Dan is er nog de taxshift. Is de taxshift gefinancierd? Ik dacht het niet. Wat doen wij nu? Nu schuiven wij snel de kosten voor de extra maatregelen ten bedrage van 264 miljoen door. Deze zijn eenmalig, niet structureel en bijgevolg schuift men ze vanaf 2019 zonder meer door naar entiteit II. Dat betekent dat 265 miljoen niet in de kas terechtkomt, met als gevolg dat de begroting voor entiteit II met dat bedrag op dit ogenblik nog helemaal geen rekening heeft gehouden.

 

Het is al goed — en daar ben ik blij om — dat er ondertussen, in het kader van de begroting, een akkoord is tussen de federale overheid en de deelstaten, om in 2020 naar een evenwicht te streven. Dat is heel goed, maar ook niet meer dan dat. Er staat immers niets op papier, er is niets formeel vastgelegd over wie welke inspanningen zal leveren en op welke manier een en ander zal gebeuren. Zelfs binnen entiteit II is er niets vastgelegd. Ik hou alweer mijn hart vast. Er kan natuurlijk veel worden afgesproken. De woorden zijn er, maar de daden moeten nog volgen. Ik ben benieuwd voor 2020.

 

Ik kan ook alleen maar vaststellen dat de heer Bogaert een aantal tabellen had opgevraagd. Ik ging ervan uit — misschien was dat mijn interpretatie van de antwoorden — dat wij de tabellen met betrekking tot de werkgelegenheid zouden krijgen, maar ik heb niet gezien dat deze waren toegevoegd bij het verslag. Misschien was mijn interpretatie verkeerd van het antwoord op de vraag of de heer Bogaert de tabellen al dan niet zou krijgen.

 

Wat zal er de komende zomer worden beslist? Hier kan nu wel de begrotingscontrole 2018 voorliggen maar de belangrijke begroting 2019 staat al op de drempel. Ze zal snel moeten worden aangevat. De vraag is of er nog voldoende dash in de regering zal zitten, om met goede maatregelen nog stappen te zetten.

 

Ik geef de heer Van Rompuy op dat punt gelijk, in die zin dat de toekomst er minder rooskleurig uitziet dan wij ze de voorbije jaren hebben gekend. De economische groei is lager en de rente zal stijgen maar dankzij het Agentschap van de Schuld zullen wij daar misschien niet meteen zware gevolgen van ondervinden.

 

Wij kunnen de besparingen inderdaad niet alleen in de sociale zekerheid gaan zoeken. Er is iets anders nodig. Iedereen weet zeer goed wat de oplossing is. Een communautaire stilstand is absoluut niet de oplossing om in de uitgaven te besparen. Daar is een hervorming van de instellingen voor nodig.

 

Ik hoop van harte, mijnheer de minister, mevrouw de minister, dat u deze zomer de moed zult vinden om toch nog stappen te zetten in de richting van een begrotingsevenwicht en dat u daartoe met maatregelen zult komen, want anders is het een gemiste kans en een gemist moment. De regering die men voorspeld had, hebben wij niet gekregen. Het is aan u om deze zomer toch nog waar te maken wat de politicologen over deze regering voorspeld hadden.

 

13.10  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, madame et monsieur les ministres, encore une fois, cet exercice budgétaire est l'occasion, aussi, de faire le bilan de la politique d'un gouvernement. Quel est ce bilan d'un point de vue socio-économique? Je dirais qu'il est contrasté. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Cela dépend pour qui, en fait. Pour les sociétés du BEL 20, c'est vrai qu'il y a de très bonnes nouvelles. Sous cette partie de la législature, l'indice a augmenté de 21 %. Pour le capital, effectivement, ce sont de bonnes nouvelles.

 

Pour les travailleurs, ce sont de moins bonnes nouvelles. Sur le front de l'emploi, par exemple, malgré une conjoncture internationale favorable, la Belgique se classe à la 23e place sur trente pays européens. Quels emplois sont-ils créés? Des emplois précaires, puisque les temps pleins augmentent de 1,7 %, mais les temps partiels augmentent de 6 % et les emplois intérimaires de 26 % sur la période s'étendant du troisième trimestre 2014 au troisième trimestre 2017.

 

Les salaires, eux aussi, sont assez malmenés dans notre pays. En 2016, la Belgique était le seul pays européen où le salaire réel diminuait. En 2017, cinq pays européens sont concernés, dont la Belgique.

 

Le gouvernement, en rapport à ces attaques sociales, nous sert toujours le fameux tax shift ou le miracle du salaire poche. Quel est ce miracle? Pour donner un ordre de grandeur, si on regarde derrière le décor et si on considère le tax shift du point de vue du monde du travail, il y a 4 milliards de taxes en moins et 4 milliards de taxes en plus. Cela s'équilibre. Et il y a 4 milliards en termes de perte de salaire indirect, que sont les cotisations sociales, le précompte professionnel. En fait, le bilan est négatif de 4 milliards pour le monde du travail.

 

Tout cela se passe dans un contexte d'austérité. Si on fait la somme de tous les efforts budgétaires de ce gouvernement depuis qu'il est en place, jusqu'à aujourd'hui, on arrive à un total de 18 milliards d'efforts budgétaires. À ces 18 milliards d'efforts budgétaires, que faut-il encore ajouter? On pourrait se dire qu'après tant de milliards consentis par les travailleurs, enfin, le gouvernement serait sorti du rouge. Non! La sortie du rouge, qui était annoncée pour 2018, a été reportée à 2019 et ensuite 2020. Cela signifie que l'effort est transmis par ce gouvernement au gouvernement suivant.

 

C'est un peu comme un locataire qui ne remettrait pas son appartement en ordre, laissant cette tâche au locataire suivant. C'est donc une double peine pour les travailleurs puisqu'ils ont subi l'austérité et qu'il demeure un déficit annonciateur d'une austérité future. En effet, pour arriver à l'équilibre, il faudra encore ajouter 8,4 milliards d'euros aux 18 milliards d'efforts qui ont déjà été consentis jusqu'ici.

 

La dette continue à augmenter, même si elle augmente moins vite que le PIB. Pour diminuer cette dette, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de vendre les "bijoux de famille" de l'État, notamment via une privatisation partielle de Belfius qui, il est vrai, a du mal à se faire pour des raisons de discordance politique. Au-delà même du rôle social que pourrait jouer une banque publique, cette opération est budgétairement négative. En effet, il est clair qu'avec les taux d'intérêt actuels, la baisse de l'intérêt de la dette qui serait la conséquence d'une vente partielle de Belfius serait inférieure au dividende que l'État perdrait. C'est donc une mauvaise chose sur un plan budgétaire. Même le président de la commission, Éric Van Rompuy, qui en tant qu'homme de droite est plutôt partisan des privatisations, dit que, dans le cadre actuel, privatiser Belfius est une mauvaise chose.

 

La pression qui est faite par la Commission européenne pour privatiser et réduire la dette pousse évidemment à une privatisation qui, même d'un point de vue budgétaire, est contre-productive.

 

Pour ce qui concerne les recettes, les catastrophes continuent d'année en année, d'exercice budgétaire en exercice budgétaire. Qui peut croire encore que la réforme de l'ISOC sera budgétairement neutre? La taxe Caïman n'est rien d'autre qu'une grande fumisterie puisqu'on enregistre un rendement équivalent à 1 % du rendement annoncé au départ. Malgré cela, on nous ressert à chaque exercice budgétaire une part de taxe Caïman supplémentaire. La taxe sur les comptes-titres que l'on pourrait également appeler la taxe "passoire" est peut être encore une plus grande fumisterie. C'est le gouvernement lui-même qui a fait les trous de la passoire puisque, comme le révèle une enquête de Deminor/De Tijd/L'Echo, 39 % des investisseurs ont modifié leur façon d'investir.

 

Je pense que, chez les plus riches, le taux est encore plus important. Sauf pour ceux qui n'ont rien à faire, parce que les plus grandes fortunes échappaient déjà au départ à la taxe sur les comptes-titres puisqu'elles n'y détiennent pas leur argent. Toutes les mesures qui sont censées viser le capital sont des pétards mouillés. Par contre, quand il s'agit d'augmenter la TVA sur l'électricité à 21 %, il ne s'agit pas d'un pétard mouillé mais de mesures socialement dures, auxquelles on ne peut pas échapper.

 

Lors de chaque exercice budgétaire, il y a aussi un montant provenant de la lutte contre la fraude fiscale qui est prévu. Pourtant, l'affaire Panama Papers bis démontre a posteriori que rien n'a été fait. La commission spéciale Panama Papers a d'ailleurs été totalement sabordée par la majorité, qui n'a pas voulu qu'on puisse acheter des informations fiscales, comme l'Allemagne l'avait fait. Grâce à ces informations, l'Allemagne a pu lutter efficacement contre la fraude fiscale, et mener des enquêtes au départ de ces données. La Belgique, quant à elle, a dû quémander quelques données dans celles que l'Allemagne avait achetées. Deux ans plus tard, nous en avons reçu quelques-unes, alors que l'Allemagne en possède des quantités.

 

Notre ministre des Finances est chargé de la lutte contre la fraude fiscale, mais ne fait rien en ce sens. Il invente des chiffres d'augmentation des effectifs de l'ISI, alors que ces effectifs n'augmentent pas. Il nous a dit en 2015 que les effectifs du SPF Finances allaient diminuer mais qu'il promettait que ce ne serait pas le cas pour les contrôleurs fiscaux, que chaque départ serait accompagné d'une embauche. En réponse à une question parlementaire, le ministre m'a fait part de chiffres qui montrent une baisse de 9 % chez les contrôleurs fiscaux. Même cet engagement élémentaire n'est pas respecté!

 

Au niveau des dépenses, il y aurait beaucoup de choses à dire mais l'actualité reflète parfaitement la politique de ce gouvernement. Les promesses ne sont pas tenues. Je viens de le dire pour ce qui concerne les effectifs des contrôleurs fiscaux. Cela vaut aussi pour les gardiens de prison. Le ministre de la Justice s'était engagé fermement et formellement à un certain nombre de gardiens de prison. Les nouvelles grèves montrent que cet engagement n'a pas été respecté. On pourrait aussi parler de la SNCB où, de 2004 à 2007, on est passé de 40 000 à 30 000 cheminots, soit 10 000 cheminots de moins. Et, quand ils font grève, on dit "le droit au travail". Il y a le droit de grève mais il y aussi le droit au travail! Ce droit au travail vaut aussi pour ces 10 000 emplois qui ont disparu mais, de cela, bizarrement, il n'en est pas question.

 

L'austérité a cassé le social, de même que l'infrastructure du pays, à tel point que le premier ministre s'est senti obligé de lancer un pacte d'investissement qui est totalement insuffisant et qui, par ailleurs, est totalement soumis au privé qui assure lui-même le pilotage du comité stratégique.

 

En matière de soins de santé, il y a encore quelque chose de flagrant et de typique de la politique de ce gouvernement. Tous les secteurs de la santé ont dû consentir des millions d'euros d'efforts de réduction du budget. Tous sauf un! Il s'agit du secteur du médicament, des grandes firmes pharmaceutiques avec lesquelles la ministre de la Santé a fait des arrangements en catimini, ce qui fait que le secteur des soins de santé est dans le rouge à concurrence de 267 millions d'euros. Pour les malades, il n'y a pas d'argent mais, visiblement, il y en a pour les firmes pharmaceutiques.

 

En conclusion, comme à l'habitude, ce sont des cadeaux pour le capital mais de l'austérité ainsi qu'une réduction des droits sociaux pour la population et les travailleurs. Cette réduction des droits sociaux s'accompagne, comme on l'a vu régulièrement dans l'histoire, d'une réduction des droits démocratiques, notamment via une attaque contre le droit de grève qui a été abordée à plusieurs reprises aujourd'hui lors du question time.

 

Le PTB a dès lors introduit un amendement pour que les hommes et femmes politiques qui mènent ces politiques d'austérité prennent un peu plus conscience du ressenti de ces mesures dans la population.

 

Pour ce faire, notre amendement propose de réduire de moitié le salaire des députés et des ministres. On ne réduira pas encore ce salaire au montant que les élus du PTB touchent mais au moins, cela rapprochera un petit peu le monde politique des conditions de vie de la population.

 

13.11  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, je remercie chacune et chacun d'entre vous pour ses interventions. Il s'agit effectivement de la fin d'un processus qui est assez long mais qui est aussi complet. Il a commencé lorsque nous avons pu débattre en commission des Finances et du Budget du programme de stabilité puisque cela nous permettait d'inscrire le budget 2018 sur une trajectoire à plus long terme.

 

Il est vrai que l'exercice d'ajustement budgétaire en tant que tel est un long processus. Je vous rappelle quand même qu'il y a un rapport de la Cour des comptes, que celle-ci vient expliquer en commission ce qu'il en est et que le gouvernement répond à cette Cour point par point. Je remercie d'ailleurs le président de la commission d'avoir souligné l'effort entrepris pour répondre à la Cour des comptes et aux différentes questions des députés. 

 

Je tiens aussi à souligner l'intervention de M. Piedboeuf qui a remercié les ministres et les services. Je rajoute non seulement les services mais aussi les membres du cabinet parce qu'il ne faut pas sous-estimer le travail. On se plaint parfois du détail et de la longueur des réponses mais le travail des équipes qui sont derrière nous est énorme. J'en profite donc pour les remercier.

 

L'ajustement budgétaire est un exercice purement technique. Il va confirmer la trajectoire que nous avions décidée, à savoir atteindre un objectif de déficit de 0,68 % du PIB. Un tel taux de déficit n'est pas l'équilibre. Je n'en disconviens pas, mais il faut revoir le parcours effectué jusqu'à présent. Nous avons commencé en 2014 avec un déficit nominal de 3,1 %. En 2017, ce sont des chiffres confirmés par l'Institut des Comptes Nationaux et non pas des estimations, nous serons à - 1 %. C'est donc un déficit divisé par trois. En termes structurels, nous étions à - 2,6 % en 2014. Nous sommes passés à - 0,86 % en 2017. Mme Wouters l'a souligné, nous entrevoyons, enfin, un chemin à la baisse de la dette qui avait atteint un niveau maximal de 107 % en 2014 et qui, effectivement, n'est toujours pas sous la barre des 100 % mais atteint un niveau de 101,2 %.

 

Comme vous le savez, nous avons toujours travaillé sur plusieurs plans. Nous avons effectivement travaillé sur l'assainissement, mais aussi sur la relance économique et sur des réformes structurelles. Le travail sur ces deux derniers points ne peut pas se faire au détriment de l'assainissement budgétaire, l'inverse étant vrai également.

 

J'ai entendu plusieurs fois des remarques et des commentaires sur le différentiel de croissance, remarqué, établi ou projeté pour la Belgique par rapport à la moyenne européenne. Pour faire court, je vous rappellerai les travaux de la Banque nationale de Belgique, qui expliquait ce différentiel de manière claire. Une explication des structures économiques justifie ce différentiel, ainsi qu'une explication en termes de rattrapage des économies les plus pauvres par rapport au reste de la zone de l'Union européenne. En outre, des effets de convergence comptaient également.

 

Je vous ai parlé des résultats de ce travail en termes d'assainissement budgétaire. En termes de création d'emplois, il s'agit de 230 000 emplois créés entre 2015 et 2018 avec comme point notable le fait que ces emplois sont créés principalement dans le secteur privé.

 

J'entends des choses différentes, mais les chiffres démontrent que le revenu disponible réel de nos concitoyens, tous revenus confondus, augmente sensiblement depuis la mise en place de ce gouvernement, ce qui n'était pas le cas sous le gouvernement précédent. Avant, nous connaissions des évolutions du revenu disponible qui étaient à la baisse ou qui présentaient des pics de maximum 0,3 %, alors qu'ils sont maintenant à 1,8 %.

 

Ik heb ook veel opmerkingen en vragen gekregen over het gewicht van de rentevoet en de evolutie van de rente en de conjunctuur in de resultaten die wij kunnen boeken.

 

Als u het primair saldo analyseert, ziet u dat de vermindering van het nominaal deficit voornamelijk te wijten is aan de verhoging van het primair saldo. Het primair saldo is het saldo zonder het gewicht van de intrestlasten.

 

Hetzelfde geldt voor het structureel primair saldo, dus abstractie van de intrestlasten en de conjunctuur. U ziet dat dit structureel primair saldo verdubbelt tussen 2014 en 2018.

 

Cela prouve que les résultats engrangés ne le sont pas, comme j'ai pu l'entendre, en raison de l'évolution des taux d'intérêts et de l'évolution de la conjoncture. En effet, l'on remarque, chiffres démontrés à l'appui, que le résultat  est principalement dû aux mesures prises par le gouvernement.

 

Il est évident que l'évolution des taux d'intérêts joue tout comme l'évolution de la conjoncture. Mais grâce aux indicateurs d'évolution de soldes primaires et aux indicateurs de soldes structurels primaires, le résultat observé est celui relatif aux mesures prises par le gouvernement.

 

Le travail est-il terminé pour autant? Bien sûr que non! On le sait, il y a une déviation à politique inchangée entre 2018 et  2019. Ce n'est pas une surprise. Cette déviation faisait déjà partie des projections pluriannuelles dès l'initial 2016. Cela nous replace quelques années en arrière. Nous savons que pour garder ne fût-ce que le même niveau de déficit actuel, nous devrons fournir des efforts.

 

Et c'est parce que nous sommes forts de cette connaissance que nous avons estimé la trajectoire budgétaire dans le programme de stabilité tel que nous l'avons établi. Nous avons voulu lisser l'effort à faire et non l'amélioration des soldes structurels comme certains l'ont probablement compris de manière erronée.

 

De nombreuses discussions se sont tenues pour connaître nos intentions et savoir quel exercice budgétaire serait réalisé pour 2019 et les années à venir. Je l'ai toujours dit, je ne donne pas les chiffres avant qu'ils existent. S'agissant d'un effort budgétaire, nous n'avons pas fait tourner à nouveau les machines sur les années suivantes. Nous attendrons donc les résultats du comité de monitoring.

 

J'entends déjà des différences d'opinions (ce qui est naturel, car nous sommes au Parlement) quant à savoir s'il faut effectuer le travail en termes de recettes ou de dépenses. Je laisse le temps au temps, c'est-à-dire à la réunion entre les différents ministres compétents pour prendre les décisions qui s'avèreront nécessaires. Mais dans tous les cas, il y a une certitude: nous devrons faire ce travail ensemble, à l'instar, je l'espère, de ce que feront nos Diables Rouges ce soir.

 

13.12 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, uiteraard ben ik het eens met wat mevrouw Wilmès heeft gezegd. Ik wil daar nog een en ander aan toevoegen zonder te uitgebreid te worden, want we hebben in de commissie, zoals commissievoorzitter Van Rompuy al zei, al heel wat elementen technisch uitvoerig besproken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de voorafbetalingen in de vennootschapsbelastingen en de verdeling tussen wat structureel is, als gevolg van de aanscherping van de penalisatietarieven, en wat niet structureel is. Ook de taxshiftcorrectie van 460 miljoen euro is uitvoerig toegelicht.

 

Wat is de bottomline, zowel nominaal als reëel?

 

Nous avons redressé la situation budgétaire à 2 % du PIB, ce qui représente environ 9 milliards. C'est une réalité indéniable.

 

Met betrekking tot de inkomsten wil ik er nogmaals op wijzen dat wij voor 2017 vertrokken met 114,8 miljard euro inkomsten. Uiteindelijk was dat 600 miljard euro meer.

 

Dit jaar gaan wij uit van 119,1 miljard euro. Op basis van de jongste gegevens en ondanks het feit dat wij inderdaad rekening moeten houden met een mogelijke lichte terugval van de groei, zullen we dat bedrag zeker halen.

 

Dan kom ik tot de taxshift, waarover de Nationale Bank, het Federaal Planbureau, de OESO, het IMF zeggen: "Les effets retours sont considérables, surtout en termes de création d'emplois, laquelle est si élevée qu'on peut quasiment la qualifier d'historique."

 

De rentevoeten zijn effectief al geruime tijd laag en dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het beleid van de Europese Centrale Bank, zowel wat betreft de kortetermijnrente als wat betreft de langetermijnrente. Men ziet echter dat andere landen die ook tot de eurozone behoren, in een ruime meerderheid der gevallen voor hun leningen een stuk meer betalen dan wat België betaalt. Men moet de lage rentevoeten dus ook voor een stuk verdienen, vooral dan in termen van de spread ten opzichte van Duitsland, waar wij zeer goed op scoren. Wij hebben dus inderdaad lage rentevoeten, maar dat is ook voor een stukje de verdienste van de regering. Het Federaal Agentschap van de Schuld heeft met betrekking tot het management van de schuld een uitstekende job gedaan en ik heb het daarbij ook voortdurend gestimuleerd. Toen de regering aantrad, was de gemiddelde gewogen looptijd van de overheidsschuld zeven jaar. Ondertussen is die bijna tien jaar. Dat is een forse toename en dat levert uiteraard impliciet een grote dekkingsgraad ten aanzien van rentestijgingen, die er zeker zullen komen in de toekomst, allicht eind 2019 of zelfs later.

 

Tot slot heb ik nog een korte opmerking over Belfius, waar verschillende interpellanten naar vroegen. Het dossier is technisch klaar, zowel wat mijn kabinet betreft als wat Belfius zelf betreft. Er moeten nog een paar politieke knopen worden doorgehakt. Dat zal tijdens het conclaaf gebeuren en het is uiteraard het voorrecht van de regering om daarover finaal te delibereren.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De beperkte algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale limitée est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3036/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2018. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3036/1)

 

Het wetsontwerp telt 13 artikelen.

Le projet de loi compte 13 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 2

  • 3 - Karin Jiroflée cs (3036/4)

  • 4 - Karin Jiroflée cs (3036/4)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel met de tabellen in bijlage en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements, l’article et les tableaux annexés réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

De amendementen, artikel 2 en de bijgevoegde tabellen worden aagehouden.

Les amendements, l'article 2 et les tableaux annexés sont réservés.

 

De artikelen 1, 3 tot 13 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1, 3 à 13 sont adoptés article par article.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3037/1+2+3)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt. 85, 4) (3037/1+2+3)

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 1.01.2

  • 3 - Raoul Hedebouw cs (3037/7)

  • 2 - Karin Jiroflée cs (3037/7)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel alsmede de tabellen in bijlage en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements, l’article ainsi que les tableaux annexés réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

De amendementen, artikel 1.01.2 en de tabellen in bijlage worden aangehouden.

Les amendements, l'article 1.01.2 et les tableaux annexés sont réservés.

 

De artikelen 1.01.1, 2.02.1, 2.06.1 tot 2.06.3, 2.12.1 tot 2.12.5, 2.13.1 tot 2.13.3, 2.14.1, 2.16.1 en 2.16.2, 2.17.1, 2.25.1 en 2.25.2, 2.32.1 en 2.32.2, 2.33.1 en 2.33.2, 2.44.1, 2.51.1, 3-01-1, 4.01.1, 5.01.1, 6.01.1 en 7.01.1 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1.01.1, 2.02.1, 2.06.1 à 2.06.3, 2.12.1 à 2.12.5, 2.13.1 à 2.13.3, 2.14.1, 2.16.1 et 2.16.2, 2.17.1, 2.25.1 et 2.25.2, 2.32.1 et 2.32.2, 2.33.1 et 2.33.2, 2.44.1, 2.51.1, 3-01-1, 4.01.1, 5.01.1, 6.01.1 et 7.01.1 sont adoptés article par article.

 

14 Begrotingsaanpassing 2018 van de Kamer van volksvertegenwoordigers (3134/1)

14 Ajustement budgétaire 2018 de la Chambre des représentants (3134/1)

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

14.01  Luk Van Biesen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het uitstekend schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

De stemming over de aanpassing van de begroting 2018 zal later plaatsvinden.

Le vote sur l'ajustement du budget 2018 aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsontwerp houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht (3131/1-4)

15 Projet de loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique (3131/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De verslaggever, mevrouw Lijnen, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

15.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, je serai bref. Je veux quand même relever un point dans ce projet de loi, qui prévoit notamment qu'un commerçant, lorsque un client effectue un paiement par Bancontact, ne pourra plus demander de contribution de la part de son client. Notre collègue Isabelle Galant a déclaré en commission que son groupe, le MR, apporte un soutien sans réserve au projet de loi. Peu après, elle pose quand même la question: le paiement électronique est trop onéreux pour les petits commerçants. Finalement, elle va quand même, comme son groupe, voter le projet. Visiblement, il y a un soutien sans réserve au projet de loi plutôt qu'à la situation des petits commerçants. Le ministre se contente de dire: "Les commerçants conservent la possibilité de refuser des paiements électroniques pour un très petit montant".

 

Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement… (Brouhaha) Est-il possible de parler?

 

Le président: Laissez parler M. Van Hees!

 

15.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Ce ne sont pas seulement des transactions sur des petits montants qui posent problème pour des petits commerçants (par exemple, un marchand de journaux). Ce qui pose vraiment problème, c'est leur marge brute. Ainsi, pour un marchand de journaux, la vente d'une carte Neosurf prépayée de 15 euros, par exemple, va lui apporter un bénéfice brut de 0,10 % sur ces 15 euros, soit une marge brute de 1,5 centime. Le coût de l'opération Bancontact, qui dépasse les 10 euros, est 7,32 centimes. Le coût de la transaction Bancontact est cinq fois supérieur à la marge réalisée par le marchand de journaux. 

 

Il y a vraiment un problème pour certains produits, dont le montant n'est pas forcément faible, mais dont la marge est très faible. En la matière, le gouvernement a le choix. On peut faire payer le consommateur. Ça, c'est fini. C'est une bonne chose. On peut faire payer le petit commerçant. C'est visiblement l'option qui est retenue. Mais une option qui aurait pu être envisagée, mais qui ne l'est malheureusement pas, c'est de mettre à contribution la multinationale Atos, qui réalise des bénéfices importants sur les transactions Bancontact, ou encore les firmes qui rétribuent les petits commerçants avec des marges ridicules.

 

Clairement, cela n'a pas été l'optique du gouvernement. Une bonne chose pour les consommateurs, mais une mauvaise chose pour les petits commerçants. Une fois de plus, les multinationales sont épargnées.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3131/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3131/4)

 

Het wetsontwerp telt 16 artikelen.

Le projet de loi compte 16 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 9 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 9 sont adoptés article par article.

 

In artikel 10 worden de artikelen VII.5 tot VII.55, VII.55/1 tot VII.55/14 en VII.56 artikel per artikel anngenomen.

À l'article 10, les articles VII.5 à VII.55, VII.55/1 à VII.55/14 et VII.56 sont adoptés article par article.

 

Artikel 10 wordt aangenomen.

L'article 10 est adopté.

 

De artikelen 11 tot 16 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 11 à 16 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens (3111/1-4)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 mei 1888 houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik (2720/1-2)

16 Projet de loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu (3111/1-4)

- Proposition de loi modifiant la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège (2720/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Koenraad Degroote.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

16.01  Frank Wilrycx, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

16.02  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, de collega's mogen gerust zijn: ik zal het korter houden dan de meesten; niemand hoeft te panikeren.

 

Wat hier vandaag wordt voorgesteld en waarover zal worden gestemd, is in zekere zin historisch. We veranderen immers de wet van 24 mei 1888. Die wet ging zelfs terug op een situatie uit de 17de eeuw, toen de Luikse prins-bisschop heer en meester was over de wapenhandel en wapenfabricatie. In 1888 wenste men daar een wettelijk statuut aan te geven, en wel een statuut sui generis. De proefbank had aanvankelijk de opdracht de wapens te testen, te beproeven omwille van de veiligheid. Gaandeweg zijn daar in de loop van de jaren bevoegdheden aan toegevoegd. Hoe dan ook, de proefbank had een verouderde structuur en die was aan vervanging toe.

 

Ik mag signaleren dat er een aantal problemen was. Een vijftal wil ik zeer kort schetsen. Er waren bij de proefbank problemen met veiligheid en toegangscontrole. Tot voor kort was het voor mensen met slechte bedoelingen mogelijk om tot zeer dicht bij het wapenarsenaal met duizenden wapens te geraken. Daar heeft men iets aan gedaan.

 

Er waren problemen met het welzijn van de werknemers, bijvoorbeeld door saturnisme of loodvergiftiging. Verschillende personen contacteerden mij vanuit Luik. Jawel, men moet vanuit Luik bij een N-VA'er terechtkomen om de problemen op het werk aan te klagen, omdat men geen vertrouwen heeft in de vakbonden bij de proefbank. Daartoe heb ik verschillende keren geïntervenieerd.

 

Er rezen ook administratieve problemen. Door het statuut ontsnapte men aan alle mogelijke controles, zoals boekhoudkundige en financiële controles.

 

Er waren problemen op het gebied van integriteit, met als dieptepunt de aanhouding van de vorige directeur, die een tijdlang in de gevangenis zat en ook nu nog, tot grote ergernis van het personeel van de proefbank, alle voordelen blijft genieten onder het voorwendsel van vermoeden van onschuld.

 

Er waren problemen met het statuut van OGP van de directeur. Hij was OGP voor het gehele land, maar hij houdt er een eigengereide houding op na, zodat onder andere wapenbezitters in zowel Wallonië als Vlaanderen, griffies en rechtbanken al veel problemen ondervonden.

 

De aanpak van het dossier komt dus zeker niet te vroeg. Zowel het voorstel dat ik heb ingediend, als het ontwerp van de regering wil de problemen aanpakken. Ik noem zeer kort enkele beslissingen. Een zeer belangrijke beslissing is de aanpassing van het statuut van de proefbank. De proefbank zal voortaan een instelling van openbaar nut zijn, in tegenstelling tot vroeger, toen er zeven wapenmeesters aan het hoofd stonden. Als instelling van openbaar nut zal de proefbank ten minste een raad van bestuur hebben. Daarbij worden er ook twee regeringscommissarissen aangesteld, die verantwoording moeten afleggen aan de minister van Economische Zaken en de minister van Justitie. In bepaalde gevallen kunnen de regeringscommissarissen zich op vetorecht beroepen.

 

Er zal meer transparantie zijn, want de proefbank zal er voortaan toe verplicht worden om bepaalde verslagen voor te leggen, zoals boekhoudkundige en financiële verslagen en jaarverslagen.

 

Bovendien valt het personeel voortaan onder de wet van 16 maart 1954 over de instellingen van openbaar nut. Dat levert voor de personeelsleden een goed statuut op, terwijl vroeger eventuele betwistingen niet eens voor de gewone rechtbanken gevoerd konden worden.

 

Ook zeer belangrijk is dat de directeur niet meer OGP voor het hele land is en de wapenwet, maar enkel voor de wapenproefbankwet en haar uitvoeringsbesluiten.

 

Op die manier hopen wij dat heel wat interpretatieverschillen achterwege zullen blijven. We hopen dat de nieuwe raad van bestuur op bepaalde vlakken orde zal scheppen.

 

Tot slot wordt het mogelijk om antennes op te richten. Collega's van de PS waren bevreesd dat het doel de delokalisatie was van de proefbank uit Luik. Dat is echter niet de bedoeling, noch van het voorstel, noch van het ontwerp. Het is wel de bedoeling om de mogelijkheid te scheppen om antennes op te richten. De raad van bestuur kan daarover beslissen. Die antennes kunnen er in zowel in Arlon of Charleroi in Wallonië als in Gent of Brugge in Vlaanderen komen. Het is de bedoeling dat wie zich tot de proefbank moet wenden, grote verplaatsingen te besparen. Het is de raad van bestuur, die daarover zal beslissen.

 

Mocht een buitenlandse proefbank ooit vragen om een vestiging in België, dan kan dat op grond van Europese regelgeving, die een monopolie verbiedt, niet tegengehouden worden. Dat is evenwel nu niet aan de orde; ik vermeld dat volledigheidshalve.

 

In het belang van de burger en de wapenbezitter zouden wij nog een stap verder willen gaan. Wij willen een goede samenwerking met de wapenhandelaars. Er zijn veel wapenhandelaars, zowel in Wallonië als in Vlaanderen, die bereid zijn om een aantal taken op zich te nemen zoals de vernietiging of het ombouwen van wapens. De drempelvrees om hun wapens aan te bieden, is zeer laag. Daarom zouden wij de kans moeten grijpen om met wapenhandelaars samen te werken. Dat zal in het belang van de veiligheid zijn; ik zou daar zeker voor gaan.

 

Concluderend, het ontwerp betekent een belangrijke stap voorwaarts, die onze fractie zeker zal goedkeuren. Ik meen dat iedereen dat zou moeten doen.

 

16.03  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, je dirai quelques mots sur ce projet de réforme. La position du PS est claire et a été développée par Jean-Marc Delizée en commission. D'une part, il est évident que la structure - qui remonte en effet à très longtemps -, ne correspond plus à nos standards. Il est donc parfaitement légitime de la moderniser. Nous ne nous y opposons pas.

 

D'autre part, il y a d'autres éléments dans cette modernisation qui n'est pas l'élément moteur de cette réforme. Il y a entre autres le souhait de la Flandre qu'une antenne satellite soit créée, notamment à Gand. Nous n'y sommes pas non plus opposés. Il est légitime que les chasseurs flamands puissent avoir un service public qui soit situé plus près de leur domicile.

 

Ce projet de loi va toutefois plus loin. Premièrement, il supprime l'idée que le banc d'épreuves des armes est établi à Liège. Vous comprenez que cela nous perturbe. Deuxièmement, il permet au Roi de décider, par arrêté royal, de déplacer le siège du banc d'épreuves, en plus de créer des antennes ailleurs sur le territoire. Cela figure à l'article 4 du projet de loi. C'est beaucoup plus inquiétant. C'est clairement la porte ouverte à la délocalisation des activités du banc d'épreuves de Liège. Désormais, les ministres de l'Économie et de la Justice pourront décider, par simple arrêté royal, de relocaliser cette activité ailleurs sur le territoire.

 

Je n'arrive pas à comprendre que le MR ne soit pas intervenu au Conseil des ministres pour corriger ce point! En commission, nous avons déposé quelques amendements pour le rectifier et Mme Cassart-Mailleux, avec un certain malaise, a eu l'air de découvrir la manœuvre et s'est abstenue sur nos amendements.

 

Nous n'arrivons pas à comprendre qu'on puisse aller dans cette direction. Il faut savoir que 70 % des activités du banc d'épreuves des armes concernent des armes qui proviennent de la FN de Herstal, dont l'actionnaire unique est la Région wallonne. Une délocalisation de ce banc d'épreuves se ferait dès lors au préjudice de l'économie wallonne. Il faut donc prendre cette situation au sérieux.

 

Face à nos craintes, que nous répond-on? Le MR répond qu'il faut faire confiance au ministre Peeters. J'entends bien. Le ministre Peeters déclare, quant à lui, qu'il n'a pas l'intention de déplacer le siège tant qu'un producteur d'armes important sera établi à proximité. Mais il ne sera pas éternellement ministre de l'Économie. Quid de ce qui se passera par la suite? Cette situation est insécurisante!

 

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé quelques amendements. Si la position est clairement de ne pas délocaliser, qu'on adopte ces amendements. S'ils ne sont pas soutenus, nous ne pourrons que conclure qu'il s'agit encore une fois d'une position communautaire cautionnée par le MR.

 

16.04  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, ce texte modernise en profondeur la réglementation relative au banc d'épreuves, qui remonte au XIXe siècle.

 

Il était nécessaire de mettre en forme sa structure, ses obligations, son fonctionnement. La base de cette révision est constituée par le remaniement de la structure de gestion du banc d'épreuves pour la rendre plus équilibrée, en intégrant les administrateurs indépendants. Je sais que cela dérange certains, mais nous soutenons qu'au banc d'épreuves, il y ait des administrateurs indépendants et, ce, en mettant l'accent sur la transparence. Là aussi, cela dérange.

 

Ce projet de loi offre la possibilité au conseil d'administration d'établir des antennes du banc d'épreuves des armes à feu sur le territoire national, que ce soit à Arlon ou à Ostende, que ce soit à Liège ou à Bruges, dans n'importe quelle Région du pays. Ceci permettra de réduire le nombre de déplacements aux utilisateurs d'armes à feu.

 

Comme souligné en commission, il n'est pas question de déplacer le siège de Liège. Historiquement, le banc d'épreuves est établi à Liège car l'industrie des armes y est installée. Notre volonté est qu'il reste à Liège.

 

Le groupe MR soutient ce projet et se réjouit de la modernisation de cette institution. Ce texte de loi va dans la bonne direction. Il apporte une modernisation et de la transparence. Sa délocalisation n'est absolument pas à l'ordre du jour. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de rassurer les travailleurs et d'expliquer les avantages de ce texte plutôt que de semer le doute, comme certains le font.

 

16.05  Youro Casier (sp.a): Collega Degroote, wij zijn zeker niet tegen de modernisering van de oude wet. Laat dat duidelijk zijn. Wij zijn voor transparantie en een betere omkadering. Wij zijn ook voor het voorzien in een aantal antennes. Dat juichen wij toe.

 

Wat wij wel betreuren, is dat de maatschappelijke zetel niet in Luik kan worden gevestigd. In de commissie gaf de minister aan dat dit voor hem geen probleem was. Hij zou dat zelfs regelen via een koninklijk besluit.

 

Wij vragen ons af dat indien men toch van plan is de maatschappelijke zetel in Luik te laten, waarom men dat dan niet gewoon in de wet laat staan?

 

Als ik even plagiaat van Open Vld mag plegen: gewoon doen! Het is geen probleem. De intentie is er de maatschappelijke zetel via een koninklijk besluit toe te wijzen aan Luik. Waarom is dat dan niet opgenomen in de wet zelf? Waarom moet u onnodig paniek zaaien onder het personeel?

 

Wij vinden dit zeer ongepast. Het is not done. Daarom zullen wij ons onthouden voor dit wetsontwerp.

 

16.06  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je n'étais pas en commission car je siégeais dans d'autres. J'ai donc lu les rapports et les interventions. Avec l'ensemble de mon groupe, nous partageons la nécessité de moderniser et d'améliorer la gouvernance de ce banc d'essais. Nous partageons également l'idée de créer des antennes du banc d'essais pour éviter les déplacements sur l'ensemble du territoire des personnes qui en ont besoin.

 

Un élément nous perturbe cependant. Tout le monde dit dans ses interventions que le banc d'essais restera à Liège pour toutes les raisons qui ont été citées par les uns et par les autres. C'est d'ailleurs une préoccupation pour nous aussi. Dans sa réponse, le ministre dit qu'il n'a pas l'intention, pour l'instant, de déménager le banc d'essais. Pourtant, vous refusez les amendements qui ont été proposés et qui disent simplement que le banc d'essais restera à Liège et que la possibilité existera de créer des antennes. Nous soutiendrons donc les amendements déposés qui précisent cette implantation de base que tout le monde ici dit soutenir.

 

16.07  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, dans la foulée des interventions précédentes par rapport à la problématique du banc d'épreuves des armes à feu, si vous le permettez, il faudrait remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit des armes à feu et de nombreuses armes de collectionneurs ou d'armes de chasse. En conséquence, si le banc d'épreuves des armes à feu se trouve pour l'instant là où il est, c'est-à-dire à Liège, la raison en est tout simplement historique. En effet, l'armurerie est une activité de longue date en région liégeoise.

 

Ce banc d'épreuves des armes à feu se fait en collaboration avec l'ensemble des armuriers et des professionnels du secteur. Ils ont l'intention de poursuivre la mise en œuvre de la dynamique qui est la leur pour permettre à ce banc de travailler dans la collaboration qui est actuellement au cœur de leurs missions. Je rappelle que du personnel y travaille et que lui aussi s'interroge sur ce texte qui modifie le lieu d'affectation du banc d'épreuves, même si le ministre dit que telle n'est pas son intention. Nous ne sommes pas opposés aux cellules régionales. Mais pourquoi ne pas inscrire dans le texte plutôt qu'ailleurs que le siège social est préservé là où il l'est, dans la région liégeoise. Étant donné les usines d'armement à proximité, la collaboration avec les armuriers et tout le travail historique déjà accompli, je soutiendrai l'amendement déposé à cet égard par mes collègues parlementaires.

 

16.08  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik heb zonder uitzondering alle sprekers al horen verklaren dat ofwel de proefbank  in Luik moet blijven ofwel dat, om de anderen gerust te stellen, er helemaal geen intentie is om de zetel te verhuizen.

 

Het strafste is dat een lid van een Vlaamse partij, de sp.a, het not done vindt dat het niet in de wet staat dat de zetel in Luik moet blijven. Dat uitgerekend een lid van een Vlaamse partij een dergelijke bepaling in de wet wil inschrijven, is naar mijn mening ongepast en not done. Het gezond verstand bij de sp.a is blijkbaar geplofkraakt.

 

Collega's, wij zijn voor modernisering en na 130 jaar was dat in deze wet ook wel nodig. Het feit evenwel dat de zetel van de proefbank in Luik is gevestigd, is voor ons wel degelijk een probleem.

 

Via die modernisering wordt van de proefbank nu een instelling van openbaar nut categorie C gemaakt. Het is de gewoonte de zetel van federale overheidsinstellingen en van instellingen van openbaar nut in de tweetalige hoofdstad te vestigen en niet één zetel in een Franstalig Gewest. Om geen van beide landsdelen te kort te doen, is het aangewezen de zetel van de proefbank in de tweetalige hoofdstad te vestigen.

 

Wij hebben daartoe een amendement ingediend. Het is immers  niet alleen de meest correcte maar ook de meest economische oplossing, zowel voor de instelling zelf als voor de gebruikers ervan, wetende dat de proefbank volledig zelfbedruipend moet zijn. Dat kan zij alleen realiseren met de tarieven die zij van alle gebruikers van haar diensten int.

 

Het is bij wet vastgelegd dat de proefbank geen enkele financiële last ten laste van de Staatskas mag opleveren. Daarom is het ook de meest economische oplossing de zetel in de tweetalige hoofdstad te vestigen.

 

Als ik de uiteenzettingen van vandaag hoor, dan begrijp ik dat mijn amendement bij zowat alle partijen zeer moeilijk ligt. Om die reden, voor het geval de proefbank niet naar de tweetalige hoofdstad verplaatst wordt, heb ik in tweede orde een subamendement ingediend. Uit de commissiebesprekingen blijkt immers nergens dat er een antenne in het Nederlandstalig taalgebied zal worden voorzien. De heer Degroote heeft er echter op gewezen dat dit volgens artikel 4, tweede lid, van de wet wel kan, aangezien de raad van bestuur daartoe kan beslissen.

 

Gelet echter op het feit dat de proefbank zichzelf financieel volledig moet bedruipen, wordt de oprichting van een antenne ontmoedigd, aangezien een antenne veel extra kosten met zich zou meebrengen, wat aan de gebruikers doorgerekend zal worden. Dat laatste kan en mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ook het Vlaams landsgedeelte heeft recht op een volledige dienstverlening aangaande de diensten die door de proefbank worden verstrekt. Wie dus niet akkoord gaat met de vestiging van de zetel in onze tweetalige hoofdstad, moet op zijn minst mijn subamendement goedkeuren, dat ervoor zorgt dat er een antenne in het Nederlandstalig gebied wordt opgericht.

 

In verband met de samenstelling van de raad van bestuur heb ik ook nog twee amendementen ingediend.

 

In de raad van bestuur zijn, zoals het in het nu voorliggend wetsontwerp staat, de representatieve belangenverenigingen van wapenverzamelaars, sportschutters, jagers en bijzondere wachters niet vertegenwoordigd. Nochtans zijn die in hoge mate betrokken partij in deze aangelegenheden. Het verdient volgens ons dan ook aanbeveling om voor hen een plaats te voorzien in de bestuursorganen van de proefbank. Dat is het opzet van het eerste deel van ons derde amendement.

 

Met het tweede deel van dat amendement willen we iets aanpakken wat ook in dit wetsontwerp staat, de denigrerende pariteit. De Vlamingen vormen het grootste deel van de inwoners van dit land, maar in de vertegenwoordiging maakt men daar altijd fiftyfifty van. Bij de verdeling van de mandaten in de raad van bestuur op taalparitaire basis zoals waarin voorzien is in dit wetsvoorstel, is dit alweer het geval. Wij stellen voor om de Vlamingen die de meerderheid vormen in dit land, ook de meerderheid te geven in de raad van bestuur en dus de samenstelling te wijzigen in vijf Nederlandstaligen en drie Franstaligen. Tot daar mijn toelichting bij de amendementen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3111/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3111/4)

 

Het wetsontwerp telt 20 artikelen.

Le projet de loi compte 20 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Opschrift/Intitulé

  • 6 - Jean-Marc Delizée cs (3111/5)

 Art. 2

  • 7 - Jean-Marc Delizée cs (3111/5)

Art. 4

  • 8 - Jean-Marc Delizée cs (3111/5)

  • 9 - Barbara Pas cs (3111/5)

  • 10 - Barbara Pas cs (3111/5)

Art. 6

  • 11 - Barbara Pas cs (3111/5)

  • 12 - Barbara Pas cs (3111/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2, 4 en 6.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2, 4 et 6.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 3, 5 en 7 tot 20.

Adoptés article par article: les articles 1, 3, 5 et 7 à 20.

*  *  *  *  *

 

17 Wetsontwerp houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde (3069/1-3)

17 Projet de loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets (3069/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Klaps. Hij verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3069/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3069/3)

 

Het wetsontwerp telt 46 artikelen.

Le projet de loi compte 46 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 46 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 46 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Benoeming van een eerste en tweede plaatsvervangend lid (F) - Ingediende kandidaturen

18 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité - Nomination d’un premier et d’un second membre suppléant (F) - Candidatures introduites

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 3 mei 2018 werd een derde oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2018 bekendgemaakt voor de mandaten van eerste en tweede plaatsvervanger van een Franstalig lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Conformément à la décision de la séance plénière du 3 mai 2018, un troisième appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 17 mai 2018 pour les mandats de premier et de second membre suppléant d’un membre francophone du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

Twee kandidaturen werden binnen de voorgeschreven termijn ingediend.

Deux candidatures ont été introduites dans le délai prescrit.

 

Mevrouw Evelien De Kezel heeft haar kandidatuur in het Nederlands ingediend.

Mme Evelien De Kezel a introduit sa candidature en néerlandais.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018 stel ik u voor de kandidatuur van mevrouw Evelien De Kezel onontvankelijk te verklaren aangezien de plaatsvervangende leden het Franstalig lid van het Comité, in voorkomend geval, dienen te vervangen. Ik stel u ook voor een nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van tweede plaatsvervanger van een Franstalig lid van het Comité I in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 27 juin 2018, je vous propose de déclarer la candidature de Mme Evelien De Kezel irrecevable vu que les membres suppléants sont amenés, le cas échéant, à remplacer le membre francophone du Comité. Je vous propose également de publier au Moniteur belge un nouvel appel aux candidats pour le mandat de second membre suppléant d’un membre francophone du Comité R.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemming

Scrutin

 

19 Aanwijzing van de effectieve leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

19 Désignation des membres effectifs de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro

 

Aan de orde is de geheime stemming voor de aanwijzing van de effectieve leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

L'ordre du jour appelle le scrutin pour la désignation des membres effectifs de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Overeenkomstig artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, bestaat de Commissie uit:

- acht artsen (vier effectieve leden en vier plaatsvervangers);

- acht doctors in de wetenschappen (vier effectieve leden en vier plaatsvervangers);

- vier juristen (twee effectieve leden en twee plaatsvervangers);

- acht deskundigen in de ethische problemen en de sociale wetenschappen (vier effectieve leden en vier plaatsvervangers).

Conformément à l'article 9, § 2, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, la Commission se compose de:

- huit docteurs en médecine (quatre membres effectifs et quatre suppléants);

- huit docteurs en sciences (quatre membres effectifs et quatre suppléants);

- quatre juristes (deux membres effectifs et deux suppléants);

- huit experts en questions éthiques et en sciences sociales (quatre membres effectifs et quatre suppléants).

 

De Commissie mag niet minder dan een derde leden van hetzelfde geslacht tellen. Ze telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervanger met dezelfde kwalificatie aangewezen.

La Commission ne peut compter moins d'un tiers des membres de chaque sexe. Elle compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant qui possède les mêmes qualifications.

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 9 mei 2018 zal enkel worden overgegaan tot de aanwijzing van de effectieve leden.

Conformément à la décision de la séance plénière du 9 mai 2018, nous ne procéderons qu’à la désignation des membres effectifs.

 

Bij brief van 15 mei 2018 werd aan de FOD Volksgezondheid gevraagd een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor de mandaten van plaatsvervangend lid.

Par lettre du 15 mai 2018, il a été demandé au SPF Santé publique de publier au Moniteur belge un nouvel appel aux candidats pour les mandats de membre suppléant.

 

De effectieve leden en plaatsvervangers worden aangewezen door de Kamer met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Les membres effectifs et les suppléants sont désignés par la Chambre, à la majorité simple des suffrages exprimés.

 

Het mandaat van effectief lid van de Commissie duurt vier jaar en is hernieuwbaar.

Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.

 

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 19 april 2018.

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 19 avril 2018.

 

Het stuk met de namen van de kandidaten werd rondgedeeld (stuk nr. 3201/1).

Le document portant le nom des candidats vous a été distribué (doc. n° 3201/1).

 

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

Om te stemmen moet men een kruisje in het vakje tegenover de naam van de gekozen kandidaten plaatsen. Stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig.

Il y a lieu de voter en traçant une croix dans la case figurant en regard du nom des candidats choisis. Les bulletins qui comporteraient plus de votes qu'il y a de mandats à pourvoir sont nuls.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Mevrouw Nawal Ben Hamou en de heer Kristof Calvo worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mme Nawal Ben Hamou et M. Kristof Calvo sont désignés pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd?

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne?

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

20 Urgentieverzoek vanwege de regering

20 Demande d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van volgende wetsontwerpen:

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt des projets de loi suivants:

 

1. Wetsontwerp houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, nr. 3148/1.

1. Projet de loi visant l'optimalisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté, n° 3148/1.

 

20.01 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, dit wetsontwerp komt tegemoet aan enkele problemen die vanuit de praktijk werden gesignaleerd.

 

Zo is de termijn waarbinnen het formulier moet worden ingediend te rigide, waardoor het voor een aantal ondernemingen bijna onmogelijk is het formulier tijdig in te dienen. Dit wetsontwerp versoepelt de vigerende regelgeving ter zake.

 

De hoogdringendheid blijkt ook uit het feit dat de vigerende wet niet toestaat dat investeringen worden gedaan door een andere vennootschap dan de werkgever.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

2. Wetsontwerp tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, nr. 3185/1.

2. Projet de loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, n° 3185/1.

 

20.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, de regering vraagt dat dit ontwerp van wet overeenkomstig artikel 51 van het Reglement van de Kamer met hoogdringendheid zou worden behandeld.

 

Wij motiveren deze vraag door het feit dat dit ontwerp van wet de goede en privacyconforme elektronische gegevensdeling in de sociale sector en in de gezondheidszorgsector regelt.

 

En outre, ce projet modifie les diverses autres lois nécessaires pour que les différents services d'inspection puissent continuer à effectuer leurs tâches comme auparavant, en tenant compte des règles GDPR qui sont d'application depuis le 25 mai 2018.

 

Enfin, le projet comprend également une base légale pour le développement d'un data warehouse à l'Office national de Sécurité sociale qui doit lui permettre de détecter plus rapidement et plus efficacement les mécanismes de fraude.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

3. Wetsontwerp betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, nr. 3189/1.

3. Projet de loi relatif au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, n° 3189/1.

 

20.03 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ook hiervoor roepen wij artikel 51 in. Vorige dinsdag is dit goedgekeurd in de commissie. Omdat het moet ingaan op 1 januari is het nodig dat het tijdig behandeld wordt in de plenaire vergadering.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

4. Wetsontwerp tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, nr. 3200/1.

4. Projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées en ce qui concerne le montant de l'allocation de remplacement de revenu, n° 3200/1.

 

20.04 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, collega's, de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die door hun handicap geen volwaardig inkomen uit arbeid kunnen verwerven en die onvoldoende rechten opbouwden om in aanmerking te komen voor een andere socialezekerheidsuitkering.

 

Het wetsontwerp omvat twee cruciale elementen. Ten eerste gaat het om een aparte vastlegging van de basisbedragen voor de drie categorieën van rechthebbenden op de inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT waardoor het bedrag voor een bepaalde categorie in de toekomst gericht verhoogd kan worden op basis van het armoederisico.

 

Par ailleurs, il y a l'augmentation évoquée de 40 euros par mois pour les bénéficiaires de catégorie C, à compter du 1er juillet 2018. La gauche s'en réjouit certainement.

 

De gehandicapten krijgen er dus geld bij. Laten we dat snel behandelen, zou ik zeggen.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

21 Inoverwegingneming van voorstellen

21 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is - en met uitzondering van het voorstel nr. 3190/1 van de heer Siegfried Bracke die zijn verzoek tot inoverwegingneming uitstelt - beschouw ik deze als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet et à l'exception de la proposition n° 3190/1 de M. Siegfried Bracke qui demande le report de la demande de prise en considération de sa proposition, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heren Bert Wollants en Werner Janssen) tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de terugbetaling van taksen aan passagiers die niet deelnemen aan een vlucht betreft, nr. 3195/1;

- het wetsvoorstel (de heer Werner Janssen en mevrouw Rita Gantois) tot wijziging van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde en in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede tot wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979 en van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer tot invoering van een algemeen verbod inzake de invoer, uitvoer en wederuitvoer van ivoor van olifanten, nr. 3202/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

- het wetsvoorstel (mevrouw Nathalie Muylle, de heer Jan Vercammen, mevrouw Yoleen Van Camp, de heer Wouter Beke, mevrouw Els Van Hoof en de heer Jef Van den Bergh) tot wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat betreft de verminderde vergoedingsbijdragen voor verstrekkingen verleend door niet-geconventioneerde kinesitherapeuten, nr. 3198/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

- het wetsvoorstel (de heren Roel Deseyn en Raf Terwingen en mevrouw Sonja Becq) tot administratieve vereenvoudiging en betere transparantie in het kader van de werking van gerechtsdeurwaarders, nr. 3199/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het voorstel van resolutie (de heer Peter Buysrogge) om de inzet van “killer robots” en gewapende drones door de Belgische Defensie te verbieden, nr. 3203/1.

Verzonden naar de commissie voor de Landsverdediging

- het voorstel van resolutie (de heren Stefaan Van Hecke en Marcel Cheron) in verband met het invoeren van flexparkeren en de bijbehorende signalisatie, nr. 3205/1.

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 27 juin 2018, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (MM. Bert Wollants et Werner Janssen) modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne le remboursement de taxes aux passagers qui n'ont pas pris part à un vol, n° 3195/1;

- la proposition de loi (M. Werner Janssen et Mme Rita Gantois) modifiant la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 et l’arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce instaurant une interdiction générale d’importer, d’exporter et de réexporter de l’ivoire des éléphants, n° 3202/1.

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

- la proposition de loi (Mme Nathalie Muylle, M. Jan Vercammen, Mme Yoleen Van Camp, M. Wouter Beke, Mme Els Van Hoof et M. Jef Van den Bergh) modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne le taux de remboursement réduit des prestations dispensées par les kinésithérapeutes non conventionnés, n° 3198/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la Société

- la proposition de loi (MM. Roel Deseyn et Raf Terwingen et Mme Sonja Becq) de simplification administrative et d'amélioration de la transparence dans le cadre du fonctionnement des huissiers de justice, n° 3199/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de résolution (M. Peter Buysrogge) visant à interdire l’utilisation, par la Défense belge, de robots tueurs et de drones armés, n° 3203/1.

Renvoi à la commission de la Défense nationale

- la proposition de résolution (MM. Stefaan Van Hecke et Marcel Cheron) relative à l’instauration du parking flexible et de la signalisation y afférente, n° 3205/1.

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

22 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Muriel Gerkens sur "les exigences futures imposées aux services en charge des soins alternatifs aux personnes âgées (protocole 3)" (n° 268)

22 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens over "de vereisten die zullen worden opgelegd aan de diensten voor alternatieve zorg aan bejaarden (protocol3)" (nr. 268)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société du 19 juin 2018.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 19 juni 2018.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 268/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Muriel Gerkens;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Dirk Janssens.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 268/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Muriel Gerkens;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Dirk Janssens.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non) 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

77

Oui

Nee

55

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

135

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Raison d'abstention?

Reden van onthouding?

 

22.01  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, je paire avec M. Olivier Chastel.

 

22.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je paire avec Mme Griet Smaers, du CD&V. Pour ne pas que certains croient qu'elle est devant sa télévision à regarder le football, je précise qu'elle est absente pour raisons familiales.

 

22.03  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, j'ai aussi un accord de pairage avec ma collègue Mme Daphné Duméry.

 

23 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Karine Lalieux sur "le survol de Bruxelles" (n° 270)

23 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Karine Lalieux over "de vluchten boven Brussel" (nr. 270)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 20 juin 2018.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 20 juni 2018.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 270/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Karine Lalieux;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Jean-Jacques Flahaux.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 270/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Karine Lalieux;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Jean-Jacques Flahaux.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

76

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

133

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

24 Wetsontwerp houdende machtiging tot oprichting van een internationale vereniging zonder winstoogmerk voor het beheer van de Zuidpoolbasis "Princess Elisabeth" en tot opheffing van hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) (3047/4)

24 Projet de loi portant autorisation de la création d'une association internationale sans but lucratif pour la gestion de la Station polaire "Princess Elisabeth" et abrogation du chapitre I du titre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (3047/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

99

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

34

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3047/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3047/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België (3056/3)

25 Projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (3056/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3056/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3056/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme Julie Fernandez Fernandez a voté pour.

 

26 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen in strafzaken (2969/7)

26 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale (2969/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

77

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

56

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2969/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2969/8)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

27 Wetsontwerp houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (3114/4)

27 Projet de loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (3114/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3114/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3114/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

28 Wetsontwerp tot wijziging van de belastingsmaatregelen ten voordele van het zeevervoer (3103/3)

28 Projet de loi modifiant le régime d'aides fiscales en faveur du transport maritime (3103/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3103/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3103/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Smeyers heeft voorgestemd.

 

29 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (2816/5)

29 Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives (2816/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

132

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (2816/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet de loi au Sénat. (2816/6)

 

De heer Bonte heeft voorgestemd en dus niet tegen.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

30 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (2817/7)

30 Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (2817/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (2817/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet de loi au Sénat. (2817/8)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

31 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de elektronische ronddeling van de parlementaire stukken (3132/3)

31 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne la distribution électronique des documents parlementaires (3132/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Deze wijziging zal bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.

Cette modification sera publiée au Moniteur belge.

 

32 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (2810/11)

32 Projet de loi modifiant la législation relative aux déclarations de mandats et de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (2810/11)

 

Geamendeerd door de Senaat

Amendé par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Aangezien het geamendeerd is, zal het naar de Senaat worden teruggezonden. (2810/12)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Comme celui-ci a été amendé, il sera renvoyé au Sénat. (2810/12)

 

33 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (3036/1-4)

33 Amendements et article réservés du projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 (3036/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Karin Jiroflée cs op artikel 2. (3036/4)

Vote sur l'amendement n° 3 de Karin Jiroflée cs à l'article 2. (3036/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

43

Oui

Nee

85

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Karin Jiroflée cs op artikel 2. (3036/4)

Vote sur l'amendement n° 4 de Karin Jiroflée cs à l'article 2. (3036/4)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 12)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen, alsook de tabellen in bijlage.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté, ainsi que les tableaux annexés.

 

34 Geheel van het wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (3036/1)

34 Ensemble du projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 (3036/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

77

Oui

Nee

55

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3036/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3036/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

35 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (3037/1-7)

35 Amendements et article réservés du projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (3037/1-7)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Raoul Hedebouw cs op artikel 1.01.2. (3037/7)

Vote sur l'amendement n° 3 de Raoul Hedebouw cs à l'article 1.01.2. (3037/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

2

Oui

Nee

121

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Karin Jiroflée cs op artikel 1.01.2. (3037/7)

Vote sur l'amendement n° 2 de Karin Jiroflée cs à l'article 1.01.2. (3037/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

45

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 1.01.2 aangenomen, alsook de tabellen in bijlage.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 1.01.2 est adopté, ainsi que les tableaux en annexe.

 

Mme Kattrin Jadin a voté contre.

 

36 Geheel van het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (3037/1+2+3)

36 Ensemble du projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (3037/1+2+3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

76

Oui

Nee

55

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3037/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3037/8)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

37 Begrotingsaanpassing 2018 van de Kamer van volksvertegenwoordigers (3134/1)

37 Ajustement budgétaire 2018 de la Chambre des représentants (3134/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

131

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2018 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2018 de la Chambre des représentants.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

38 Wetsontwerp houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht (3131/4)

38 Projet de loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique (3131/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3131/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3131/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

39 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens (3111/1-5)

39 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu (3111/1-5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 6 van Jean-Marc Delizée cs op het opschrift. (3111/5)

Vote sur l'amendement n° 6 de Jean-Marc Delizée cs à l'intitulé. (3111/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

50

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

De heer Top heeft voorgestemd.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Jean-Marc Delizée cs op artikel 2. (3111/5)

Vote sur l'amendement n° 7 de Jean-Marc Delizée cs à l'article 2. (3111/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 19)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article est 2 adopté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Jean-Marc Delizée cs op artikel 4. (3111/5)

Vote sur l'amendement n° 8 de Jean-Marc Delizée cs à l'article 4. (3111/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 19)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Barbara Pas cs op artikel 4. (3111/5)

Vote sur l'amendement n° 9 de Barbara Pas cs à l'article 4. (3111/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

4

Oui

Nee

128

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mme Özen et M. Devin ont voté contre.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Barbara Pas cs op artikel 4. (3111/5)

Vote sur l'amendement n° 10 de Barbara Pas cs à l'article 4. (3111/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 20)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Barbara Pas cs op artikel 6. (3111/5)

Vote sur l'amendement n° 11 de Barbara Pas cs à l'article 6. (3111/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 20)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 12 van Barbara Pas cs op artikel 6. (3111/5)

Vote sur l'amendement n° 12 de Barbara Pas cs à l'article 6. (3111/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 20)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

40 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens (3111/4)

40 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu (3111/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

87

Oui

Nee

22

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3111/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3111/6)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

41 Wetsontwerp houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde (3069/3)

41 Projet de loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets (3069/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3069/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3069/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

42 Aangehouden amendementen en artikelen van het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (nieuw opschrift) (2815/1-9)

42 Amendements et articles réservés de la proposition de loi spéciale modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (nouvel intitulé) (2815/1-9)

 

Overeenkomstig artikel 4, laatste lid, van de Grondwet, moeten de bepalingen en het geheel van het voorstel van bijzondere wet aangenomen worden met de meerderheid van stemmen in elke taalgroep, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte stemmen bereikt.

Conformément à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution, les dispositions et l'ensemble de la proposition de loi spéciale doivent être adoptés à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, à condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Barbara Pas cs op artikel 2. (2815/9)

Vote sur l'amendement n° 11 de Barbara Pas cs à l'article 2. (2815/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

 

F

Tot.

N

 

Oui

0

4

4

Ja

Non

56

130

74

Nee

Abstentions

1

1

0

Onthoudingen

Total

57

135

78

Totaal

 

De meerderheid van de stemmen in elke taalgroep is niet bereikt. De meerderheid van de aanwezigen in elke taalgroep is bereikt. De 2/3 meerderheid is niet bereikt.

La majorité des suffrages dans chaque groupe n'est pas atteinte. Le quorum des présences dans chaque groupe linguistique est atteint. La majorité des 2/3 des suffrages n'est pas atteinte.

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Olivier Maingain cs op artikel 2. (2815/9)

Vote sur l'amendement n° 9 de Olivier Maingain cs à l'article 2. (2815/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

 

F

Tot.

N

 

Oui

8

12

4

Ja

Non

40

97

57

Nee

Abstentions

8

24

16

Onthoudingen

Total

56

133

77

Totaal

 

De meerderheid van de stemmen in elke taalgroep is niet bereikt. De meerderheid van de aanwezigen in elke taalgroep is bereikt. De 2/3 meerderheid is niet bereikt.

La majorité des suffrages dans chaque groupe n'est pas atteinte. Le quorum des présences dans chaque groupe linguistique est atteint. La majorité des 2/3 des suffrages n'est pas atteinte.

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Olivier Maingain cs tot weglating van artikel 3. (2815/9)

Vote sur l'amendement n° 10 de Olivier Maingain cs tendant à supprimer l'article 3. (2815/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25

 

F

Tot.

N

 

Oui

14

34

20

Ja

Non

19

77

58

Nee

Abstentions

23

23

0

Onthoudingen

Total

56

134

78

Totaal

 

De meerderheid van de stemmen in elke taalgroep is niet bereikt. De meerderheid van de aanwezigen in elke taalgroep is bereikt. De 2/3 meerderheid is niet bereikt.

La majorité des suffrages dans chaque groupe n'est pas atteinte. Le quorum des présences dans chaque groupe linguistique est atteint. La majorité des 2/3 des suffrages n'est pas atteinte.

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

43 Geheel van het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (nieuw opschrift) (2815/8)

43 Ensemble de la proposition de loi spéciale modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (nouvel intitulé) (2815/8)

 

Overeenkomstig artikel 4, laatste lid, van de Grondwet, moeten de bepalingen en het geheel van het voorstel van bijzondere wet aangenomen worden met de meerderheid van stemmen in elke taalgroep, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte stemmen bereikt.

Conformément à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution, les dispositions et l'ensemble de la proposition de loi spéciale doivent être adoptés à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, à condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

 

F

Tot.

N

 

Oui

56

130

74

Ja

Non

0

2

2

Nee

Abstentions

1

3

2

Onthoudingen

Total

57

135

78

Totaal

 

De meerderheid van de stemmen in elke taalgroep is bereikt. De meerderheid van de aanwezigen in elke taalgroep is bereikt. De 2/3 meerderheid is bereikt. Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van bijzondere wet aan. Het zal als ontwerp van bijzondere wet aan de Senaat worden overgezonden. (2815/10)

La majorité des suffrages dans chaque groupe est atteinte. Le quorum des présences dans chaque groupe linguistique est atteint. La majorité des 2/3 des suffrages est atteinte. En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi spéciale. Elle sera transmise en tant que projet de loi spéciale au Sénat. (2815/10)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

44 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (2802/11)

44 Projet de loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (2802/11)

 

Geamendeerd door de Senaat

Amendé par le Sénat

 

Overeenkomstig artikel 4, laatste lid, van de Grondwet, moeten de bepalingen en het geheel van het ontwerp van bijzondere wet aangenomen worden met de meerderheid van stemmen in elke taalgroep, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte stemmen bereikt.

Conformément à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution, les dispositions et l'ensemble du projet de loi spéciale doivent être adoptés à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, à condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27

 

F

Tot.

N

 

Oui

55

127

72

Ja

Non

0

0

0

Nee

Abstentions

1

5

4

Onthoudingen

Total

56

132

76

Totaal

 

De meerderheid van de stemmen in elke taalgroep is bereikt. De meerderheid van de aanwezigen in elke taalgroep is bereikt. De 2/3 meerderheid is bereikt. Bijgevolg neemt de Kamer het ontwerp van bijzondere wet aan. Aangezien het geamendeerd is, zal het naar de Senaat worden teruggezonden. (2802/12)

La majorité des suffrages dans chaque groupe est atteinte. Le quorum des présences dans chaque groupe linguistique est atteint. La majorité des 2/3 des suffrages est atteinte. En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi spéciale. Comme celui-ci a été amendé, il sera renvoyé au Sénat. (2802/12)

 

M. Friart a voté pour.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Geheime stemming (voortzetting)

Scrutin (continuation)

 

45 Uitslag van de stemming voor de aanwijzing van de effectieve leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro

45 Résultat du scrutin pour la désignation des membres effectifs de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro

 

Stemmen

127

Votants

Blanco of ongeldig

4

Blancs ou nuls

Geldig

123

Valables

Volstrekte meerderheid

62

Majorité absolue

 

1. Artsen

1. Docteurs en médecine

 

Mevrouw Diane De Neubourg heeft 115 stemmen gekregen.

Mme Diane De Neubourg a obtenu 115 suffrages.

 

Mevrouw Fabienne Devreker heeft 114 stemmen gekregen.

Mme Fabienne Devreker a obtenu 114 suffrages.

 

Mevrouw Sophie Perrier d’Hauterive heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Sophie Perrier d’Hauterive a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Robert Rubens heeft 114 stemmen gekregen.

M. Robert Rubens a obtenu 114 suffrages.

 

Mevrouw Karen Sermon heeft 1 stem gekregen.

Mme Karen Sermon a obtenu 1 suffrage.

 

De heer Yves Sznajer heeft 119 stemmen gekregen.

M. Yves Sznajer a obtenu 119 suffrages.

 

De heer Willem Verpoest heeft 1 stem gekregen.

M. Willem Verpoest a obtenu 1 suffrage.

 

Aangezien mevrouw Diane De Neubourg 115 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is zij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

Mme Diane De Neubourg ayant obtenu 115 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien mevrouw Fabienne Devreker 114 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is zij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

Mme Fabienne Devreker ayant obtenu 114 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien de heer Robert Rubens 114 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

M. Robert Rubens ayant obtenu 114 suffrages, soit la majorité absolue, est désigné en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien de heer Yves Sznajer 119 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

M. Yves Sznajer ayant obtenu 119 suffrages, soit la majorité absolue, est désigné en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

2. Doctors in de wetenschappen

2. Docteurs en sciences

 

Mevrouw Sophie Debrock heeft 115 stemmen gekregen.

Mme Sophie Debrock a obtenu 115 suffrages.

 

Mevrouw Virginie Gridelet heeft 114 stemmen gekregen.

Mme Virginie Gridelet a obtenu 114 suffrages.

 

De heer Björn Heindryckx heeft 1 stem gekregen.

M. Björn Heindryckx a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Usha Punjabi heeft 1 stem gekregen.

Mme Usha Punjabi a obtenu 1 suffrage.

 

De heer Charles Susanne heeft 109 stemmen gekregen.

M. Charles Susanne a obtenu 109 suffrages.

 

De heer Joris Vermeesch heeft 111 stemmen gekregen.

M. Joris Vermeesch a obtenu 111 suffrages.

 

Aangezien mevrouw Sophie Debrock 115 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is zij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

Mme Sophie Debrock ayant obtenu 115 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien mevrouw Virginie Gridelet 114 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is zij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

Mme Virginie Gridelet ayant obtenu 114 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien de heer Charles Susanne 109 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

M. Charles Susanne ayant obtenu 109 suffrages, soit la majorité absolue, est désigné en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien de heer Joris Vermeesch 111 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

M. Joris Vermeesch ayant obtenu 111 suffrages, soit la majorité absolue, est désigné en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

3. Juristen

3. Juristes

 

Mevrouw Emilie Bekaert heeft 1 stem gekregen.

Mme Emilie Bekaert a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Eleanor Coets heeft 114 stemmen gekregen.

Mme Eleanor Coets a obtenu 114 suffrages.

 

De heer Sven Gondry heeft 1 stem gekregen.

M. Sven Gondry a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Géraldine Mathieu heeft 4 stemmen gekregen.

Mme Géraldine Mathieu a obtenu 4 suffrages.

 

Mevrouw Sarah Panis heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Sarah Panis a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Alexandra Vanvooren heeft 113 stemmen gekregen.

Mme Alexandra Vanvooren a obtenu 113 suffrages.

 

De heer Geoffrey Willems heeft 8 stemmen gekregen.

M. Geoffrey Willems a obtenu 8 suffrages.

 

Aangezien mevrouw Eleanor Coets 114 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is zij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

Mme Eleanor Coets ayant obtenu 114 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien mevrouw Alexandra Vanvooren 113 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is zij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

Mme Alexandra Vanvooren ayant obtenu 113 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

4. Deskundigen in de ethische problemen en de sociale wetenschappen

4. Experts en questions éthiques et en sciences sociales

 

De heer Jean-Marc Hausman heeft 122 stemmen gekregen.

M. Jean-Marc Hausman a obtenu 122 suffrages.

 

Mevrouw Joséphine Lemaire heeft 114 stemmen gekregen.

Mme Joséphine Lemaire a obtenu 114 suffrages.

 

Mevrouw Heidi Mertes heeft 115 stemmen gekregen.

Mme Heidi Mertes a obtenu 115 suffrages.

 

De heer Guido Pennings heeft 110 stemmen gekregen.

M. Guido Pennings a obtenu 110 suffrages.

 

Mevrouw Kelly Tilleman heeft 1 stem gekregen.

Mme Kelly Tilleman a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Hilde Van de Velde heeft 3 stemmen gekregen.

Mme Hilde Van de Velde a obtenu 3 suffrages.

 

Aangezien de heer Jean-Marc Hausman 122 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

M. Jean-Marc Hausman ayant obtenu 122 suffrages, soit la majorité absolue, est désigné en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien mevrouw Joséphine Lemaire 114 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is zij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

Mme Joséphine Lemaire ayant obtenu 114 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien mevrouw Heidi Mertes 115 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is zij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

Mme Heidi Mertes ayant obtenu 115 suffrages, soit la majorité absolue, est désignée en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Aangezien de heer Guido Pennings 110 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij aangewezen tot effectief lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro.

M. Guido Pennings ayant obtenu 110 suffrages, soit la majorité absolue, est désigné en qualité de membre effectif de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

 

Er zijn evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

Il y a autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

 

Er is een derde leden van hetzelfde geslacht.

Il y a un tiers des membres du même sexe.

 

46 Goedkeuring van de agenda

46 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 5 juli 2018.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 5 juillet 2018.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 5 juli 2018 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 5 juillet 2018 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.16 uur.

La séance est levée à 19.16 heures.

 

 

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 236 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 236 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

077

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

055

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Di Rupo Elio, Fonck Catherine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

076

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

054

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Di Rupo Elio, Fonck Catherine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

099

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Cheron Marcel, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

034

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Chabot Jacques, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Henry Olivier, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

129

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

077

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Pas Barbara, Penris Jan

 

Abstentions

056

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

132

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

129

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

132

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

001

Nee

 

Bonte Hans

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

135

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

043

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

085

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Di Rupo Elio, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

077

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

055

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Di Rupo Elio, Fonck Catherine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

002

Ja

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Non        

121

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

084

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Di Rupo Elio, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

076

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

055

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Di Rupo Elio, Fonck Catherine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

131

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

132

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

050

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

080

Nee

 

Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Di Rupo Elio, Fonck Catherine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

004

Ja

 

Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Non        

128

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

087

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Cheron Marcel, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

022

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Chabot Jacques, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Casier Youro, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Detiège Maya, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Geerts David, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Top Alain, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

004

Ja

 

Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Non        

130

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

012

Ja

 

Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Hedebouw Raoul, Lutgen Benoît, Pas Barbara, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Non        

097

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cheron Marcel, De Coninck Monica, Dedry Anne, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Fonck Catherine, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Nollet Jean-Marc, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

034

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Casier Youro, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Non        

077

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Carcaci Aldo, Chabot Jacques, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Henry Olivier, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

130

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Pas Barbara, Penris Jan

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle