Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Woensdag 14 november 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 14 novembre 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.20 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Sander Loones, Theo Francken.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Karin Temmerman (stemmingen/votes), ambts­plicht / devoirs de mandat;

Gautier Calomne, Luc Gustin, gezondheids­redenen / raisons de santé;

Julie Fernandez Fernandez, Sébastian Pirlot, familieaangelegen­heden / raisons familiales;

Damien Thiéry, Luk Van Biesen, NAVO / OTAN;

Hans Bonte, Sabien Lahaye-Battheu, buitens-lands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Philippe De Backer, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Vragen

Questions

 

 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, u hebt gemerkt dat heel wat fracties, voornamelijk oppositiefracties, vragen hebben gesteld over de positie van de regering ten aanzien van de verklaring van Marrakesh. De fracties van de meerderheid hebben hierover geen vragen ingediend, maar de heer De Roover heeft net achter het spreekgestoelte bij Villa Politica stoere en straffe verklaringen afgelegd, met name dat de N-VA die verklaring eigenlijk niet wil ondertekenen. Vandaar de vraag van onze fractie om de mondelinge vragen hierover om te zetten in een actualiteitsdebat, zodanig dat alle fracties, ook die van de heer De Roover, daarover het woord kunnen nemen. Ik zou immers graag hebben dat dat belangrijk debat in het halfrond kan plaatsvinden en niet voor de camera's van Villa Politica; dan kan de eerste minister ook met eigen ogen vaststellen wat zijn coalitiepartner hierover beweert.

 

Ik zou dus die vraag willen voorleggen, teneinde alles en iedereen te horen in een actualiteitsdebat in plaats van het in de wandelgangen uit te vechten.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, ik begrijp natuurlijk de strekking van uw opmerking, maar u weet dat niemand in het Parlement kan worden gedwongen om zich uit te spreken over om het even wat. U weet bovendien ook even goed als ik dat wij geen formule van actualiteitsdebat hebben die een aanzienlijke meerwaarde biedt. Daarom stel ik voor dat wij het houden bij de agenda die is afgesproken. Het staat eenieder natuurlijk vrij om buiten het halfrond verklaringen af te leggen; daar hebt u alle begrip voor.

 

 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitter: U hebt dat intussen gezegd en ik begrijp uw opmerking, maar wij houden het dus bij negen samengevoegde vragen aan de eerste minister.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip Dewinter aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3207)

- de heer Olivier Maingain aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3208)

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3209)

- mevrouw Monica De Coninck aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3210)

- de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3211)

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3212)

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3213)

- de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3214)

- de heer Hendrik Vuye aan de eerste minister over "de beslissing van de regering inzake het VN-migratieakkoord" (nr. P3215)

01 Questions jointes de

- M. Filip Dewinter au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3207)

- M. Olivier Maingain au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3208)

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3209)

- Mme Monica De Coninck au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3210)

- M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3211)

- Mme Julie Fernandez Fernandez au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3212)

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3213)

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3214)

- M. Hendrik Vuye au premier ministre sur "la décision du gouvernement relative au Pacte mondial sur les migrations" (n° P3215)

 

01.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de premier, vorige week stond ik hier helemaal alleen om vragen over het thema te stellen. Vandaag halen negen Kamerleden van verschillende partijen hetzelfde thema aan. Oppositie voeren werkt blijkbaar, zeker wanneer het gaat over immigratie, mijnheer Francken.

 

We schrijven mei 2018. Staatssecretaris Francken trekt met vice-eersteminister Jambon naar Marrakesh, om daar de verklaring van Marrakesh te ondertekenen. Er is geen vuiltje aan de lucht. Nochtans was ze de voorloper van het global compact over migratie, dat hier vandaag wordt aangekaart en waarover tussen 8 en 10 december in Marrakesh zal worden gestemd.

 

Op 27 september, een paar maanden later, is er bij de Verenigde Naties een toespraak door de eerste minister, die uitdrukkelijk laat weten dat zijn land in december in Marrakesh het globaal pact over de immigratie zal ondertekenen. Er is nog altijd geen vuiltje aan de lucht.

 

Herinneren we eraan dat het proces ter zake al twee jaar loopt en dat de staatssecretaris twee jaar lang gezwegen heeft. Nergens, in geen enkele werkgroep, komt het thema ter sprake. De staatssecretaris, die zo belust is op publiciteit, krijgt de kans om bij de Verenigde Naties het woord te voeren over de aangelegenheid, maar laat ze – stel u voor – aan zich voorbijgaan. Kortom, het is geen thema, het pact is niet belangrijk, we ondertekenen de tekst, alles is in orde, tot op het moment dat mijn partij druk op de ketel zet en eist om de tekst niet te ondertekenen! Het is een vrijgeleide voor steeds meer illegalen, vluchtelingen, transmigranten en vreemdelingen, waarmee de poorten van Europa worden opengewrikt. Het is een soort van rechten­catalogus voor al degenen die richting Europa willen komen.

 

En plotseling is de staatssecretaris wakker. Vorige week zegt hij dat wij het pact niet zullen ondertekenen. Zijn vice-eersteminister, de heer Jambon, zegt vandaag echter dat het een persoonlijk standpunt van de staatssecretaris is en niet het zijne.

 

Mijnheer de premier, mijn vraag is dan ook heel simpel. U zei vorige week dat u van plan bent om de tekst te ondertekenen, maar dat hij nog eens herbekeken zou worden door de Ministerraad. Wat zal de regering nu doen? Ik adviseer u ten stelligste om te doen wat Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Polen, Bulgarije en Tsjechië in de EU en Australië en de Verenigde Staten buiten de EU reeds gedaan hebben, namelijk beslissen om het pact, die vrijgeleide voor steeds meer vreemdelingen om naar Europa te komen, niet te ondertekenen. Heb de moed van uw overtuiging, net als al die landen en teken het pact niet.

 

01.02  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le premier ministre, vos déclarations à la tribune de l'assemblée générale des Nations Unies début septembre étaient sans ambiguïté sur la position de votre gouvernement quant à la signature du pacte des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ce pacte a été négocié pendant plus de dix-huit mois par les 193 États signataires de la déclaration de New York de 2016 sur les réfugiés et les migrants.

 

Votre prise de position sans ambiguïté appelait certainement notre soutien, comme la plupart des partis démocratiques de cette assemblée. Pourquoi? Parce qu'il est temps que le droit international organise un cadre juridique, certes pas tout de suite contraignant – mais qui le deviendra progressivement –, pour qu'enfin la migration ne soit plus ce phénomène livré aux scandales des maffias internationales, à ceux qui exploitent la misère du monde et qui en font même le financement de leur régime politique dans certains cas, notamment dans des pays peu développés.

 

Il est vrai que l'engagement fondamental de la Belgique est nécessaire, comme le fait d'organiser le droit de migrer. Les conventions internationales le reconnaissent implicitement car, selon elles, on a le droit de quitter son pays pour se rendre dans un autre État, quitte à revenir ensuite dans son pays. Il faut organiser cela en bon ordre.

 

D'ailleurs la formule utilisée en préambule du pacte est très belle: "Pour que les migrations nous rassemblent plutôt qu'elles nous divisent." Dans votre majorité, visiblement, ce projet de pacte divise.

 

Monsieur le premier ministre, nous savons que vous voulez vous inscrire dans la tradition du multilatéralisme. Les Nations Unies en sont garantes. Signerez-vous ce pacte tel quel, sans clause de réserve, ni interprétation restrictive? Dans l'affirmative, le ferez-vous dans le délai imparti?

 

Pour ne pas retomber dans les pièges des interprétations unilatérales, vous engagez-vous à ne travailler qu'à l'effectivité de ce pacte de manière à ce que son application soit uniforme par tous les États signataires?

 

01.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire mais nous avons apprécié votre discours à la tribune des Nations Unies, il y a quelques semaines. Si j'avais été présent dans la salle, je pense que j'aurais applaudi vos déclarations engagées sur la question climatique, sur celle des efforts à réaliser ou sur les opportunités que représentent les réponses à apporter par les États au défi climatique.

 

J'ai même cru que cela allait infléchir la ligne de votre gouvernement et que vous poseriez enfin des actes courageux et visionnaires en matières énergétique et de mobilité. De même, sur la question des migrations – qui est essentielle et se pose à tous les États du monde –, même si on peut considérer le texte de l'ONU comme étant minimaliste, nous nous sommes réjouis lorsque à la tribune vous avez déclaré, je cite: "Mon pays signera à Marrakech, en décembre, le pacte global pour la migration, une étape potentielle vers un traitement plus humain et plus respectueux des libertés individuelles des phénomènes de migration".

 

Mais, patatras!, il semble que ces minima soient encore trop pour la N-VA, tout comme elle refuse l'application en Belgique de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ou des objectifs ambitieux en matières énergétique et climatique. Et comme à chaque fois, je le crains, c'est la N-VA qui fixe la ligne.

 

Est-il vrai, monsieur le premier ministre, qu'aucun accord à ce sujet n'a été trouvé au sein du gouvernement? Vous êtes-vous engagé à la tribune des Nations Unies sans couverture? Qui décide dans ce gouvernement? La Belgique va-t-elle vraiment choisir le camp de la Hongrie, de l'Autriche et de l'Italie au lieu d'opter pour le courage d'Angela Merkel dans le concert des nations en ce qui concerne la question des migrations? Va-t-elle choisir le repli sur soi et une plus grande inhumanité? S'il vous plaît, monsieur le premier ministre, détrompez-moi!

 

01.04  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de eerste minister, een streng maar rechtvaardig migratie­beleid, dat is het motto van de regering en van staatssecretaris Francken. Als de migratiecrisis uit 2015 iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat samenwerking tussen staten absoluut noodzakelijk is. Steeds meer landen geraken daarvan overtuigd en de Verenigde Naties, niet direct het scherpste mes in de lade, startte een onderhandelingsproces om tot een afsprakennota, een global compact te komen. Het is een afsprakenraamwerk waaraan iedereen zich zou moeten houden en dat ook permanent evalueert hoe een en ander in de praktijk werkt, hoe een nieuwe en betere praktijk eventueel kan ontwikkeld worden.

 

Beste collega's, een paar maanden geleden werd onder Belgisch voorzitterschap in het kader van de samenwerking tussen de EU en Afrika de zogenaamde Marrakeshverklaring aangenomen. Als men de inhoud daarvan analyseert, ziet men dat die nagenoeg gelijk is aan het global compact.

 

Mijnheer de eerste minister, u verdedigde toen die ondertekening met hart en ziel, omdat het toch maar een politieke verklaring was, zoals nu, omdat het akkoord u niet verplichtte tot meer visa, zoals nu, omdat het akkoord ook niet over terug­keer ging, zoals nu.

 

Op 12 september was er een overleg tussen de federale overheid en de deelstaten. Alle officiële instanties die met migratie bezig zijn, hebben toen hun fiat gegeven.

 

Intussen hebt u, mijnheer de eerste minister, succesvol gelobbyd om een plaatsje in de VN-Veiligheidsraad te krijgen. U hebt daar in New York ook allerlei verklaringen afgelegd. Ik citeer u letterlijk: "Mijn land zal in december het globaal migratiepact ondertekenen in Marrakesh. Deze tekst is een enorme stap vooruit. Het verduidelijkt de verschillende concepten en vormt een hefboom voor een georganiseerd, gecontroleerd beheer van internationale mobiliteit."

 

Oplossen en samenwerken is echter niet meteen het motto van uw staatssecretaris. Pappen en nathouden is dat wel. Uw staatssecretaris realiseert op vijf jaar tijd nog altijd geen nieuw en transparant migratiewetboek. Hij schrijft wel een boek en stelt dat de kwestie in Europa en op internationaal niveau moet worden opgelost. Wanneer echter echt moet worden onderhandeld, stuurt hij zijn kat of trekt hij zijn staart in. Mijn moeder zou opmerken: ga daarmee naar de oorlog!

 

De voorzitter: Mevrouw De Coninck, wil u nu uw vraag stellen?

 

01.05  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de eerste minister, voor alle duidelijkheid, sommigen beweren dat wat voorligt, naïef, onevenwichtig en migratiebevorderend is. U hebt geantwoord dat die kritiek kort door de bocht is.

 

Wij volgen nu plots, op aanraden van sommigen, Orbán, Hongarije en Oostenrijk.

 

De voorzitter: Stelt u nu uw vraag.

 

01.06  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ik heb een heel korte vraag. Wat is het nu: open en liberaal samenwerkend of gesloten rechts?

 

01.07  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le premier ministre, chers collègues, vous disiez le 27 septembre aux Nations Unies à New York: "Mon pays signera en décembre à Marrakech le pacte global sur les migrations. Ce texte est une avancée majeure qui clarifie les différents concepts et offre un levier pour une gestion organisée et maîtrisée de la mobilité inter­nationale." J'avouerai qu'il s'agit de propo­sitions de bons sens. Il s'agit enfin d'une initiative multilatérale, internationale. Les Nations Unies ont beaucoup de mal aujourd'hui à prendre ce type d'initiative dans un domaine majeur, crucial pour l'avenir du monde et de notre société, bien qu'il divise également.

 

Mais voilà que l'inénarrable secrétaire d'État, M. Theo Francken, vous dit "Non, nous ne signerons pas". Il ne se donne même plus la peine de le dire lui-même. Il envoie son porte-parole pour dire qu'il ne suivra pas l'affirmation du premier ministre faite à New York le 27 septembre dernier.

 

Que vaut encore la parole de la Belgique dans l'enceinte des Nations Unies? Que vaut encore votre parole, monsieur le premier ministre, quand vous êtes "taclé" à ce point par un membre de ce gouvernement? Que vaut encore l'image de la Belgique dans un domaine aussi crucial que celui-là?

 

Ma question est très simple, monsieur le premier ministre. Signera-t-on ce pacte qui est un instrument fondamental pour l'avenir de nos sociétés, à Marrakech les 10 et 11 décembre prochains? Qui y représentera la Belgique? Mettra-t-on ce pacte en œuvre? Il s'agit d'un instrument important, essentiel, que la communauté internationale est en train de mettre en oeuvre pour résoudre ce problème crucial pour nos sociétés.

 

01.08  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre: "Mon pays signera le pacte global sur les migrations en décembre à Marrakech. Ce texte est une avancée majeure". Mon collègue, M. Dallemagne, vient de vous citer intégralement.

 

Je rejoins mon collègue d'Ecolo sur le fait que ce texte n'est sans doute ni parfait, ni complet. Mais nous nous sommes réjouis, monsieur le premier ministre, de vous entendre. C'était le 27 septembre, à New York. Nous nous sommes également réjouis de lire M. Alexander De Croo, votre ministre de la Coopération au développement, tweeter qu'il se réjouissait de ce texte et qu'il le soutenait, en réponse au positionnement de l'Autriche.

 

La semaine dernière, la N-VA a fait une première déclaration sur le pacte des migrations et vous avez fait un premier petit pas en arrière, puisque vous avez déclaré à cette tribune que, tout compte fait, cela devrait encore être rediscuté au gouvernement, notamment au regard du positionne­ment de certains États.

 

Aujourd'hui, pour votre ministre de l'Intérieur, c'est un sujet sensible, qui doit être abordé au gouvernement. Il dit d'abord que: "Il n'y a pas de position de la N-VA." Puis, cela devient: "Il n'y a pas de position du gouvernement." Nous savons, dans cette assemblée, que cela commence à être presque la même chose.

 

Du côté de Theo Francken, c'est beaucoup plus radical: "Nous ne signerons pas ce texte", précédé de tweets dans la foulée des Orban, Trump, Kurz et consorts, exprimant tout leur mépris pour le travail accompli depuis des mois par les négociateurs des pays de l'ONU sur un texte qui, je le rappelle, est non contraignant mais essentiel pour les défis qui nous attendent.

 

Voilà des déclarations bien différentes de votre part dans le temps, mais surtout bien différentes au sein de votre gouvernement.

 

Monsieur Michel, y a-t-il encore un premier ministre dans ce pays qui ne doive pas changer de discours toutes les semaines parce qu'il danse comme la N-VA siffle? Cette cacophonie donne l'image d'une Belgique incapable de tenir son rang sur la scène internationale.

 

Monsieur le premier ministre, finalement, au nom de qui parliez-vous à l'ONU? Au nom de la Belgique, en votre propre nom? Soyez clair: allez-vous, oui ou non, signer ce pacte? Allez-vous, oui ou non, imposer à la N-VA d'arrêter de remettre en cause ce que vous avez défendu au nom de la Belgique à l'ONU? Allez-vous leur dire, avec pédagogie, pourquoi la Belgique doit s'engager dans ce pacte?

 

01.09  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je vais relire votre déclaration, votre discours à l'ONU, même si les collègues l'ont déjà fait. Je comprends que cela puisse vous déranger qu'on le répète: " Mon pays signera à Marrakech en décembre le pacte global pour la migration. Ce texte est une avancée majeure." Le même jour, vous ajoutiez: "Les extrémistes et les trafiquants d'êtres humains sont dans le même sac. Ils instrumentalisent et alimentent la question migratoire. Pour les uns, à des fins électorales et politiques. Pour les autres, à des fins bassement financières." C'est votre déclaration à l'ONU.

 

Qui sont ces extrémistes? C'est le premier ministre hongrois, Viktor Orban, le premier ministre autrichien, Sebastian Kurz, le président américain, Donald Trump, et, en Belgique, ce sont tous les extrémistes de droite, comme Schild en Vrienden et, semble-t-il la N-VA, puisque le porte-parole du secrétaire d'État a dit: "Nous ne signerons pas."

 

Ce texte comprend pourtant beaucoup de points positifs. Je ne vais pas les énumérer tous. Il y a notamment la volonté d'organiser les migrations à l'échelle mondiale car on voit aujourd'hui des pays comme le Liban accueillir des millions de réfugiés. Il y a également une volonté de protéger les migrants, de les sauver de la mort mais aussi de considérer l'enfermement en dernier recours, ce qui est manifestement en décalage avec la politique de ce pays. Le texte dit aussi qu'il faut considérer les migrants de manière bienveillante, en voyant ce qu'ils peuvent nous apporter de positif, ce qui nous change évidemment du discours surfant sur le racisme de M. Francken. Enfin, et ceci devrait vous faire particulièrement plaisir, monsieur le premier ministre, le texte propose aussi de promouvoir le débat public sur la base de preuves scientifiques, de faire du fact-checking, ce que vous défendiez vous-même, il y a peu, ici même.

 

Monsieur le premier ministre, pourquoi M. Francken n'est-il jamais intervenu dans aucune des réunions de l'ONU alors que la N-VA et lui-même bloquent aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il actuellement un débat au gouvernement, comme vous venez de le dire, alors que vous avez clairement dit à l'ONU que la Belgique allait signer? La Belgique signera-t-elle finalement ou pas? Enfin, monsieur le premier ministre, êtes-vous conscient, que votre engagement à l'ONU est aujourd'hui remis en cause non seulement par la N-VA mais surtout par une campagne inter­nationale de l'alt-right de l'extrême droite? En êtes-vous conscient?

 

01.10  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, enkele collega's hebben er al naar verwezen dat u in september aankondigde dat ons land het globaal VN-migratiepact zal ondertekenen, want u noemde die tekst een stap vooruit. Iedereen kan uw aankondiging nalezen, maar vandaag bestaat er heel veel twijfel over.

 

Collega's, waarom is er daarover twijfel gerezen? Het antwoord op die vraag staat eigenlijk eveneens in de speech van de eerste minister. Mijnheer de eerste minister, op diezelfde tribune zei u namelijk dat extremisten en mensen­handelaars hetzelfde vuile spel spelen, aangezien zij de migratiepolitiek gebruiken en voeden.

 

Tot die extremisten behoren de heer Dewinter en ook staatssecretaris Francken. De heer Dewinter mag er trots op zijn dat hij twijfel zaait bij staatssecretaris Francken, maar helaas twijfelt ook onze Belgische regering. Dat laatste kan ik maar moeilijk aanvaarden, mijnheer de eerste minister.

 

Mijnheer Dewael, het stilzwijgen van de liberalen in het debat van vandaag begrijp ik dan ook niet. In de voorbije weken hebt u heel Vlaanderen de les willen spellen over extremisme. Het kot was te klein als het ging over een gemeente met 20 000 inwoners. Nu echter onze positie in de Verenigde Naties ter discussie staat, horen wij de liberalen niet.

 

Collega's, afgelopen weekend zouden de Europese liberalen Europa redden van het populisme. Mijnheer de eerste minister en mijnheer Dewael, u kunt echter blijkbaar zelfs het populisme in uw eigen regering nog niet de baas. De N-VA verkondigt vandaag immers stellig dat het VN-migratiepact niet ondertekend zal worden, aldus de woordvoerder van staatssecretaris Francken. Minister Jambon noemt het te vroeg om die tekst te ondertekenen en hij heeft eigenlijk lak aan uw verklaringen in New York. De fractieleider, de heer De Roover, heeft daarnet nog eens herhaald dat het migratiepact niet ondertekend kan worden.

 

Mijnheer de eerste minister, u lijkt dus te twijfelen. Het lijkt erop dat u plooit voor N-VA en voor extreemrechts.

 

Collega's, het gaat over meer dan louter de vraag of België het migratiepact al dan niet ondertekent. Het gaat over de positie die wij met ons land innemen. Wat is onze plek in de wereld, op het internationaal toneel? Zetten we onszelf in Europa in de club van Merkel, of lopen wij aan het handje van Viktor Orbán? Bepalen wij zelf de teneur, mijnheer Van Quickenborne? Of staan onze eerste minister en staatssecretaris klaar om Orbán en compagnie virtueel of in de feiten te retweeten?

 

In januari wordt ons land lid van de VN-Veiligheidsraad en daar zijn wij terecht fier op. Mijnheer de eerste minister, wat zult u daar in godsnaam nog te vertellen hebben als er twijfel bestaat over wat ons land zal doen met het VN-migratiepact? Dat is eigenlijk de vraag die vandaag voorligt. Zijn wij een voortrekker in de Verenigde Naties of zijn wij, dankzij staats­secretaris Francken en de heer Dewinter, lid van de verenigde club der populisten?

 

Mijnheer de eerste minister, ik hoop dat u daarover vandaag duidelijkheid verschaft. Ik vind dat ons land een voortrekker moet zijn in de Verenigde Naties. U moet vandaag dan ook een heel duidelijk antwoord geven op de vraag of u het VN-migratiepact al dan niet ondertekent.

 

01.11  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, wat gebeurt er wanneer uw minister van Buitenlandse Zaken en uw staats­secretaris voor Asiel en Migratie zo vroegtijdig wegdommelen in hun winterslaapje? Dan dromen ze van Marrakesh en van die tekst die zij even uit het oog verloren zijn. Twee jaar lang! Dan probeert men zich te redden. Dan zegt men: ja maar, die tekst is niet bindend. Dat is juist. Alleen is dat juridisch niet pertinent.

 

Iemand die dat zegt, kent ofwel niets van de werking van mensenrechtenverdragen, ofwel wil hij de mensen gewoon blaasjes wijsmaken.

 

Hoe werken mensenrechtenverdragen? Hoe interpreteert men het begrip "mensonterende, vernederende behandeling" in artikel 3, waarvan de heer Francken zeer goed weet dat het zeer belangrijk is in migratiezaken?

 

Men interpreteert dit door te kijken naar wat de lidstaten zelf beslissen, onder meer wat zij beslissen in een niet-bindend migratiepact. In objectief 13 van dat migratiepact staat dat opsluiting met het oog op uitwijzing enkel een laatste redmiddel kan zijn. Dan hoeft u dus niet verbaasd te zijn als ergens een rechter komt oordelen dat een opsluiting met het oog op uitwijzing een mensonterende behandeling is zoals bepaald in artikel 3.

 

In datzelfde objectief 13 staat dat men nastreeft om geen gezinnen met kinderen meer op te sluiten. U hoeft dus niet verbaasd te zijn dat een rechter op basis van dit objectief 13 besluit dat het opsluiten in strijd is met artikel 3 van het EVRM.

 

De staatssecretaris zegt: als wij dat niet doen, kan ik niemand meer uitwijzen. Tegelijk laat hij gedurende twee jaar die tekst echter passeren. Dat is de realiteit.

 

In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 27 september hebt u gezegd dat het migratiepact een hele stap vooruit is. U hebt gezegd dat het een hefboom is. U hebt gelijk, het is een hefboom. Het is een hefboom naar een land zonder grens, het is een hefboom naar een continent zonder grens. Dat is het.

 

Mijn vraag aan u is: wat zult u doen in Marrakesh?

 

01.12 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ik heb vorige week al de kans gehad om een paar antwoorden te geven op de vragen die vandaag opnieuw worden gesteld en waarbij weinig nieuwe elementen werden aangebracht.

 

Twee jaar geleden, in 2016, werd in het kader van de VN een principiële beslissing genomen om alles te doen met het perspectief op meer internationale samenwerking inzake migratie.

 

C'est l'objectif qui a été fixé en faveur d'une migration régulière, ordonnée et sûre. Ce n'est pas un document qui condamne le principe de la migration, qui prend attitude par rapport à la migration; c'est un document qui tente de définir un certain nombre de cadres, de concepts, de définitions afin de favoriser plus de coopération internationale en la matière. C'est un premier point.

 

Deuxièmement, comme cela a été évoqué par M. Vuye, il est exact que, pendant deux ans, deux niveaux de négociation ont été entrepris: un niveau international dans le cadre des Nations Unies que nous avons suivi dans le cadre national – deuxième niveau – de manière classique avec ce que l'on appelle une coordination multilatérale. Le ministre De Croo a eu l'occasion d'expliquer de manière détaillée, en commission, les différentes étapes qui ont été suivies. Il s'agit d'une coordination qui donne la capacité aux différents départements, aux différents ministères concernés, mais aussi aux entités fédérées d'être parfaitement informés des différentes étapes et de donner leur avis à l'occasion de ces dernières.

 

Le texte (version définitive) négocié aux Nations Unies a été établi dans le courant du mois de juillet. Et, au début du mois de septembre – si je me rappelle bien, le 12 septembre – la coordination multilatérale belge (l'ensemble des instances belges) a confirmé qu'elle avait la capacité de valider ce texte sur le plan international.

 

Dans ce cadre, j'ai effectivement tenu les propos dont question à la tribune des Nations Unies. Je persiste et je signe dans la mesure où je pense que l'on a besoin de plus de coopération internationale en matière de migration.

 

Dat zijn de feiten. Ik wil duidelijk en transparant zijn.

 

De jongste weken, na de Algemene Vergadering, is er sprake van een nieuw element, doordat niet één Europees land maar een aantal Europese landen twijfelen en vragen hebben gesteld, in het bijzonder over het al dan niet bindend karakter van de tekst en de compatibiliteit van de tekst met het principe van soevereiniteit inzake migratie. Daarnaast werden ook nog vragen gesteld over andere punten in de tekst. Het gaat over een document van een kleine veertig pagina's.

 

Dat is de reden waarom wij in de Ministerraad van afgelopen vrijdag hebben beslist om een mandaat te geven, zodat op politiek niveau kan worden verder gewerkt aan de tekst. Het doel is daarbij dubbel: een meer precieze juridische analyse van de verschillende vragen inzake de interpretatie van de tekst.

 

Ce travail est en cours. Nos experts examinent ces questions et nous ferons très prochainement des débriefings, dans le cadre des réunions du kern, sur cette dimension juridique, pour bien mesurer les conséquences des décisions prises sur un sujet d'une telle importance. Cela me semble légitime.

 

Ensuite, un deuxième élément, essentiel à mes yeux.

 

Ik ben inderdaad voor een sterker multi­lateralisme. Dat is een belangrijke uitdaging voor de volgende jaren. We hebben wat dit betreft een duidelijke keuze gemaakt. Omdat we voor meer multilateralisme zijn, menen wij dat het nodig is om nog meer overleg te voeren met onze Europese partners.

 

En ce moment même, alors que durant l'été, au mois de juillet, une immense majorité et même tous les pays européens avaient donné une indication positive sur le texte sauf la Hongrie, je constate qu'il y a des débats dans de nombreux pays européens et pas seulement en Belgique. Vous n'imaginez pas que c'est la déclaration d'un secrétaire d'État en Belgique qui a un impact sur les débats qui ont lieu dans d'autres pays européens! C'est la réalité.

 

Nous sommes aussi en contact dans la mesure où le ministre des Affaires étrangères a donné instruction afin que nos diplomates puissent clarifier les positions qui ne sont pas encore très stables pour le moment. À ma connaissance, par exemple, en ce moment même, il y a moins d'une dizaine de pays qui ont reconfirmé leur soutien au texte. Les autres mènent des débats.

 

Gisterenavond was ik in Kopenhagen voor een informeel overleg met zeven andere Europese eerste ministers. Ik kon daar opnieuw vaststellen dat er in veel andere Europese landen een discussie aan de gang is. We zullen de volgende uren en dagen gebruiken om dit overleg op Europees niveau te voeren met onze Europese partners.

 

Cela n'aurait aucun sens que l'Union européenne soit divisée sur l'interprétation de ce texte. Il est, en revanche, parfaitement sensé que nous nous mettions d'accord quant à celui-ci et aux conséquences qu'il entraîne en termes de coopération internationale et européenne.

 

Mijn antwoord valt nogal lang uit maar ik wil duidelijk zijn. Daarom haal ik nog een laatste belangrijk punt aan.

 

Je voudrais vous remercier, madame Fernandez Fernandez, pour tous vos conseils judicieux relatifs à l'État de droit et à la démocratie. N'hésitez pas à les prodiguer au sp.a lorsqu'il s'associe avec les extrémistes de gauche du PVDA! N'hésitez surtout pas!

 

Enfin, chère madame,  je voudrais vous dire que, lorsqu'on choisit, chaque semaine, de tenir exactement le même discours, au mot près – que l'on parle d'énergie, de migration, de développe­ment économique, etc. –, et de pratiquer l'injure et les attaques ad hominem, on opte pour la manière d'agir des populistes, des démagogues que vous aimez tant dénoncer, mais dont vous appliquez les méthodes chaque jeudi après-midi.

 

01.13  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik ben tevreden met uw antwoord, want u krabbelt terug, u twijfelt, u weet het niet meer, er is geen consensus binnen uw regering. Het antwoord dat u gegeven hebt aan de Verenigde Naties, dat u dit pact zult tekenen, slaat nu om in een onduidelijke houding, die hopelijk resulteert in het niet-tekenen van dit pact. U bent als een paling in een emmer snot aan het ronddraaien, in de hoop er toch maar onderuit te geraken en aan de ene kant misschien het pact nog te tekenen maar aan de andere kant vooral de eenheid in uw regering te kunnen bewaren. Teken dit zelfmoordpact niet.

 

Laat duidelijk zijn dat het op dit moment inderdaad de Victor Orbáns van Europa zijn, landen als Hongarije, Polen, Tsjechië, Kroatië en Bulgarije, die de richting aangeven en die u allemaal, ook u, mijnheer de eerste minister, vandaag op de knieën dwingen en confronteren met het gezond verstand van de burger.

 

Want de keuze die wij moeten maken met dit Global Compact for Migration, dit zogenaamde Marrakeshpact, is simpel. Ofwel kiezen wij voor dit Marrakeshpact en zetten wij de grenzen van Europa open zoals nooit in het verleden het geval is geweest. Ofwel tekenen wij dit pact niet en sluiten wij voor één keer, zoals Orbán het wil en anderen het willen, maar vooral zoals de bevolking in Europa het wil, de grenzen van Europa.

 

01.14  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le premier ministre, je tente de me retrouver dans les méandres de votre réponse. En somme, tout était certain jusqu'à votre déclaration devant l'assem­blée générale des Nations Unies. Les instances du pays avaient marqué leur accord et correctement compris le texte. Vous pouviez annoncer votre intention de le signer.

 

En septembre, subitement, vous découvrez que les gouvernements les plus puants d'Europe ont une influence dans le débat politique belge.

 

01.15  Charles Michel, premier ministre: Les Pays-Bas par exemple?

 

01.16  Olivier Maingain (DéFI): Les Pays-Bas, en effet, en matière d'immigration, ne sont pas les plus courageux.

 

01.17  Charles Michel, premier ministre: Intéressant.

 

01.18  Olivier Maingain (DéFI): Mais je veux d'abord parler de ceux qui veulent tirer l'Europe vers le bas. Parce que, finalement, le débat n'est pas belge. On sait ce qu'il en est en Belgique, sous l'influence de votre partenaire de majorité. On commence à s'habituer à cette médiocrité. Mais le débat est européen. Il s'agit de savoir si nous sommes dans le camp de ceux qui veulent le progrès du multilatéralisme ou dans celui qui veut la régression nationaliste. C'est le vrai débat à travers celui de la migration.

 

Maintenant, le débat n'est pas de savoir s'il y a des interprétations à donner et si vous allez sortir de votre chapeau une clause de réserve ou une interprétation restrictive; la question est de savoir si on prend le pacte en bloc ou si on ne le prend pas. Dans la première option, vous devez le signer tel quel, sans réserve, avec la volonté d'être à la tête de ceux qui veulent faire en sorte que le multilatéralisme triomphe dans le monde désordonné que certains cherchent à imposer.

 

01.19  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, que vaut une parole, en politique? Que vaut votre parole? Si vous dites "sans la N-VA", ça doit être "sans la N-VA". Si vous dites "pas de saut d'index", ça doit être "pas de saut d'index". Si vous dites "je signerai ce pacte devant la tribune des Nations Unies, après l'avoir étudié", comme vous l'avez expliqué en Belgique, ça signifie "je signerai ce pacte". Vous êtes en train de reculer sous la pression des États les moins démocratiques d'Europe et de certains membres de votre gouvernement.

 

Or que se passe-t-il dans ce monde de plus en plus bipolarisé? Il y a de plus en plus d'États peureux et de dirigeants populistes auxquels doivent répondre des États courageux et des dirigeants visionnaires. Ce n'est pas ce que vous faites en acceptant de vous aligner sur les peureux et les populistes. C'est la Belgique entière que vous engagez alors que dans l'Histoire, nous avons joué un rôle de pointe en faveur du multilatéralisme.

 

Au-delà de la position de la Belgique se pose la question des migrations. Elle nécessite des réponses plus humaines et, de ce fait, plus efficaces. Signez ce pacte!

 

01.20  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de premier, u hebt geantwoord als een ambtenaar, een diplomaat, een jurist, maar niet als een premier. U hebt wel uw stem gebruikt om tegen anderen te zeggen dat zij populistisch zijn, maar eigenlijk was het om uw onmacht te verbloemen. Dat u geen verdeeld Europa wil, kan ik begrijpen, maar spreekt u zich dan heel duidelijk uit over in welk kamp wij zitten. Zitten wij bij de populisten van Hongarije, die alle miserie naar ons toe sturen? Zitten wij in het kamp van Groot-Brittannië, dat rond transmigratie zijn verantwoordelijkheid niet opneemt? Of blijven wij behoren tot de liberale, democratische traditie?

 

Voor alle duidelijkheid, het migratiepact is zeer vergelijkbaar met het klimaatakkoord, in die zin dat wij geen oplossing zullen vinden als wij niet samenwerken. Net als bij de klimaatdiscussie stoppen de problemen niet aan de grenzen. Wij zullen moeten samenwerken, als wij het goed menen met iedereen.

 

01.21  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le premier ministre, ne créez pas de précédent! Ne faites pas en sorte que, pour la première fois à ma connaissance, la parole d'un premier ministre, à la tribune des Nations Unies, dans cette prestigieuse assemblée, serait finalement contraire à la signature de notre pays au bas de ce pacte.

 

Ce pacte est essentiel dans une situation problématique cruciale et fondamentale qui divise nos sociétés. Nous savons à quel point, aujourd'hui, les Nations Unies sont affaiblies et que certains tentent de mettre à bas le multilatéralisme. Ne soyez pas dans ce camp-là! Respectez votre parole! Respectez les négociateurs belges qui ont négocié pendant deux ans! Ne soyez pas influencé par ces pays qui sèment la haine et la division au sein de l'Europe! Je n'ai entendu ni la France, ni l'Allemagne, ni la plupart de nos voisins remettre en question ce pacte et avoir des états d'âmes à son égard. Restez dans la tradition belge en ce qui concerne le multilatéralisme! Signez ce pacte et ne faites pas en sorte que la parole de la Belgique, dorénavant, devienne douteuse.

 

01.22  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le premier ministre, la Belgique a un rôle à jouer sur le plan international et, même si vous semblez l'avoir minimisé il y a quelques instants, ce rôle est encore plus important depuis que la Belgique a obtenu un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais pour tenir cet important rôle, la crédibilité est nécessaire. Malheureusement, celle-ci est sans cesse mise à mal par M. Francken au travers de tweets haineux, xénophobes et par sa communication délirante.

 

La seule vraie question qui se pose aujourd'hui, monsieur Michel, est de savoir de quel côté de l'histoire vous voulez entrer. Êtes-vous de ceux qui cherchent des solutions communes et une coopération internationale ou de ceux qui ne font que courir derrière les voix de l'extrême droite et qui veulent nous faire basculer dans le repli sur soi nationaliste et inhumain?

 

Monsieur Michel, vous semblez avoir de nombreuses leçons à me donner. Alors, je vous attends et montrez-moi de quel côté de l'histoire vous entrerez aujourd'hui!

 

01.23  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, il est honteux d'essayer de mettre sur le même pied d'un côté le PTB, qui est un parti viscéralement antiraciste, qui se bat pour plus de solidarité entre les gens et qui se bat pour la justice sociale, et de l'autre côté, toute cette mouvance mondiale d'extrême droite qui distille la haine et qui vous contraint aujourd'hui à renier votre déclaration solennelle devant l'ONU. C'est honteux, monsieur le premier ministre! Vous devenez de plus en plus la carpette des fachos de ce monde!

 

Or il est temps, monsieur le premier ministre, plutôt que de s'attaquer aux victimes, de s'attaquer aux causes des migrations. Quelles sont ces causes? Ces migrants fuient la guerre, le chaos politique notamment à cause des interventions de l'OTAN, y compris de la Belgique, qui vient d'acheter des F-35 pour poursuivre cette politique. Les migrants fuient la misère causée par le système capitaliste mondialisé, un système dans lequel un enfant meurt de faim toutes les cinq secondes. C'est cela la réalité de ce monde! C'est la réalité que fuient les migrants et qu'on veut aujourd'hui balayer d'un revers de la main sous la pression de l'extrême droite.

 

01.24  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, u zal wellicht nooit de geschiedenis­boeken halen als de meest moedige premier van dit land, maar zelfs voor u was dit antwoord redelijk beschamend. Ik beschouw het eigenlijk wel als een van de dieptepunten van de voorbije vier jaar.

 

U haalt uit naar de oppositie en probeert op die manier nog enigszins uw gezicht te redden, maar het wordt op die manier alleen maar gênanter. Voor de rest is het: "Ja, mijnheer Francken. Alstublieft, mijnheer Francken. Ja, mijnheer De Wever. Natuurlijk, mijnheer De Wever." (rumoer in het halfrond)

 

U hebt het vandaag zelfs niet over uw lippen gekregen dat u gewoon zal doen wat u in New York in september hebt beloofd en wat de heer De Croo in dit Parlement heeft aangekondigd. Mijnheer Van Quickenborne, mijnheer Dewael, u vindt dat allemaal heel grappig, maar ik vraag mij echt af waar de liberalen zijn gebleven in dit debat. Een hele week werden lessen gegeven, maar vandaag durft men niet opstaan.

 

Ik herhaal, als u Europa wilt redden van het populisme, wees dan wat moediger ten aanzien van de heer Francken. U vreest een verdeeld Europa, mijnheer de eerste minister. Europa is vandaag al verdeeld over deze kwestie. België ligt mee aan de basis van die verdeeldheid en twijfel op dit eigenste moment.

 

Het klopt dat ook in andere landen het debat woedt over die verklaring. De vraag is echter wie de bovenhand zal halen. In ons land lijkt het populisme te regeren in uw regering.

 

We hebben nog even de tijd om die handtekening te zetten. Aangezien u de moed niet hebt en uw regering verdeeld is, zal onze fractie een resolutie indienen in het Parlement om samen – er is immers een maatschappelijke en politieke meerderheid – een duidelijk signaal te geven aan u dat u dit pact moet ondertekenen en dat hierover geen enkele twijfel mag bestaan.

 

01.25  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, ik wil het over drie punten hebben.

 

Ten eerste, lees de preambule van het migratiepact, die verwijst naar het VN-verdrag over burgerlijke en politieke rechten: het is dus nogal evident dat dit migratiepact zal worden gebruikt ter interpretatie van dat verdrag en van begrippen als mensonterende behandeling.

 

Ten tweede, ik vind het heel makkelijk om hier nu te roepen en te schreeuwen, terwijl men in mei op de Euro-Afrikaanse top in Marrakesh een gelijkaardige tekst wel heeft ondertekend, en die tekst heeft exact dezelfde gevolgen als het migratiepact.

 

Ten derde, nu is er de bocht van Francken. Hoe stoer! Wat een leugen, wat een dossierkennis! Wij gaan niet tekenen, zegt hij. Mijnheer Francken, u mag geeuwen, maar in Marrakesh wordt er niets ondertekend. Kijk naar de resolutie van de Verenigde Naties 73/308: dat stadium zijn wij al voorbij. In Marrakesh wordt er gestemd en u zult evident in de minderheid worden gesteld omdat u gedurende twee jaar het dossier niet hebt gevolgd.

 

Er is één lichtpuntje, mijnheer de eerste minister, namelijk dat u contact opneemt met uw Europese collega's, zoals u hebt gedaan in Kopenhagen, en dat u tracht te komen tot een Europese consensus. Dat zal dan uw staatssecretaris, die nog altijd denkt dat hij de tekst moet ondertekenen en ermee dreigt dat niet te doen, terwijl wij dat stadium al voorbij zijn, misschien nog eens uit de penarie helpen en dan zal hij u nog eens mogen danken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le deal pour l'emploi" (n° P3216)

- M. Egbert Lachaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le deal pour l'emploi" (n° P3217)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Frédéric Daerden aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de jobdeal" (nr. P3216)

- de heer Egbert Lachaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de jobdeal" (nr. P3217)

 

02.01  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, cet été, vous annonciez, avec votre jobs deal, votre intention de réformer les règles d'évolution des salaires, de quitter l'ancienneté pour la productivité.

 

Pour vous, comme pour le grand patronat, les travailleurs expérimentés coûtent trop cher. Pour vous, les travailleurs sont un coût. Pour moi, pas. Le travailleur est une plus-value; il apporte son savoir-faire, son expérience à l'entreprise. En conséquence, pourquoi un travailleur avec plus d'expérience devrait-il gagner moins? Simplement parce que le grand patronat veut des salaires plus bas?

 

Pour mon groupe, la priorité est ailleurs: les conditions de travail, l'équilibre entre le travail et la vie familiale avec au centre l'humain, le travailleur.

 

De voorzitter: Collega's, er is hier echt te veel lawaai. Dat is een absoluut gebrek aan respect.

 

02.02  Frédéric Daerden (PS): Je vous remercie, monsieur le président.

 

Monsieur le ministre, hier, des professeurs d'université vous ont rappelé que cette réforme ne repose sur aucun fondement scientifique. Vous faites de l'idéologie!

 

Ces scientifiques ont, une fois de plus, démontré que ce n'est pas le salaire des travailleurs qui est le problème; le problème, ce sont les conditions de travail insoutenables à long terme, surtout dans les métiers les moins qualifiés.

 

Monsieur le ministre, avec ce projet, vous touchez au cœur de la concertation sociale. Ce projet revient à casser la négociation collective pour revoir les salaires à la baisse en plaçant le travailleur seul face à son employeur. C'est inacceptable!

 

Monsieur le ministre, cette remise en question fondamentale sera soumise aux interlocuteurs sociaux. Il ne manquerait plus que cela! Vous l'avez dit, et je m'en réjouis.

 

Ma question est simple et j'aimerais avoir une réponse tout aussi simple: pouvez-vous, oui ou non, me confirmer qu'en l'absence d'un accord unanime des partenaires sociaux, vous n'avancerez pas seul dans ce dossier?

 

02.03  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de minister, de afgelopen weken konden we via de pers vernemen dat het wetsontwerp dat vormgeeft aan een groot deel van de maatregelen van de arbeidsdeal, wellicht komende vrijdag door de Ministerraad wordt behandeld. Er komen verschillende KB's, onder andere inzake activering in de eindeloopbaanregeling.

 

Onze fractie is er uiteraard over verheugd dat de maatregelen die afgelopen zomer werden aangekondigd, er effectief komen. Het hoeft geen betoog dat er een probleem is met de activiteitsgraad van ouderen op onze arbeids­markt. Het thema van collega Daerden is weliswaar zeer interessant, maar in wat de komende week zal worden behandeld, gaat het toch over iets anders. Het gaat erom oudere personen die hun job verliezen, te activeren en beter naar werk te begeleiden. Politici moeten het maatschappelijk signaal geven dat mensen van 55 of 58 jaar niet afgeschreven zijn voor de arbeidsmarkt en wel degelijk nog kunnen worden tewerkgesteld. We moeten af van het dumpen van de oudere werknemers. Wij zijn dus blij met de maatregelen inzake SWT, die nu klaarliggen ter stemming en die vervolgens naar het Parlement zullen worden gestuurd.

 

Ik heb er even de cijfers op nageslagen. Toen de regering aantrad, werkte er in de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar 41 % van de Belgen. Vandaag gaat het om bijna de helft. Dat is nog steeds niet fantastisch, want het kan veel beter. In het buitenland doet men het ook beter. Toch is het een substantiële stijging, met de bekende achtergrond op onze arbeidsmarkt. Hoe dan ook moeten wij op de ingeslagen weg voortgaan.

 

Er zijn ook de maatregelen in verband met de landingsbanen. Terwijl men gehoopt had een en ander gefaseerd te kunnen doen, gaat de leeftijdsgrens nu naar zestig jaar.

 

Ik zal het hele pakket niet herhalen, het heeft de media voldoende gehaald. Onze fractie is dus heel blij.

 

Wel heb ik twee concrete vragen over de voortgang. Ik hoorde dat we 90 % bereiken, maar we moeten natuurlijk naar 100 % gaan. Hoe werken de regio's op dit moment verder aan de uitvoering van de arbeidsdeal? Zij hebben immers een belangrijke verantwoordelijkheid in het verhaal.

 

Voorts is er het hete hangijzer van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Er zou een ander model gebruikt worden binnen een gesloten enveloppe. Wat kunnen we daar de komende tijd van verwachten?

 

02.04  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, chers collègues, monsieur Daerden, je suis d'accord avec vous pour dire que le travailleur détient une valeur ajoutée. De même, je partage votre avis selon lequel il doit être respecté. Comme vous aussi, je considère que sont concernées non seulement les multinationales, mais également les petites et moyennes entreprises.  En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec vous lorsque vous estimez que nous agissons au nom d'une idéologie négative prônant la réduction de la valeur ajoutée, l'irrespect envers les travailleurs, etc. Ce n'est ni notre but ni notre vision.

 

Wij werken voort aan de uitvoering van de jobdeal.

 

Mijnheer Lachaert, komende vrijdag hebben wij inderdaad een tweetal koninklijke besluiten op de agenda geplaatst. Ook de wet op de arbeidsdeal staat op de agenda. Wij boeken dus vooruitgang met de uitvoering van hetgeen werd afgesproken. Hoewel ik niet op de zaken wil vooruitlopen, ga ik ervan uit dat de regering de koninklijke besluiten en het ontwerp van wet betreffende de arbeidsdeal zal goedkeuren.

 

In antwoord op de vraag hoe het met de regio's zit, kan ik u meegeven dat wij met de regio's contacten hebben gehad, onder andere over de gemeenschapsdiensten, die u, naar ik heb begrepen, na aan het hart liggen. Ik heb het met de regio's ook gehad over de manier waarop zij diegenen die op het moment geen werk hebben, zullen activeren. Dat slaat niet alleen op de werklozen; heel wat inactieve personen kan een duurzame job met inhoud worden gegeven.

 

De procedure is volop aan de gang. Ik hoop dat wij kunnen blijven samenwerken, omdat de job­deal pas zal slagen als ook de regio's hun bevoegdheden gebruiken en de activering nader uitwerken.

 

Inzake de degressiviteit van de werkloos­heids­uitkering heb ik al een paar keer meegegeven dat mij is gevraagd in november 2018 een aantal voorstellen aan de regering te bezorgen. Wij zijn vandaag 14 november 2018. Ik heb dus nog even de tijd. Er wordt alleszins hard aan gewerkt.

 

Monsieur Daerden, vous avez mentionné d'autres points qui sont aussi très importants, comme la productivité, etc. J'espère que vous avez bien compris que le but du gouvernement n'est pas de diminuer les salaires, au contraire. Ce n'est pas son but non plus de lancer certaines initiatives ou certains scénarios pour ne pas valoriser les travailleurs en Belgique.

 

02.05  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le ministre, je vous ai écouté et entendu, et je suis heureux que vous soyez d'accord avec moi sur la valeur ajoutée des travailleurs, sur l'importance de leur salaire, et sur le fait qu'il ne convient pas de s'engager dans une démarche visant à diminuer les salaires. Cependant, acceptez que je sois malgré tout sceptique quant aux intentions – si ce ne sont les vôtres – de votre gouvernement. En effet, quand j'entends parler de ce jobs deal et de toutes les mesures qui seront prises, je crains que les choses n'aillent dans cette direction.

 

Je reviens sur ma question, monsieur le ministre. Nous avons constaté que le gouvernement décide en méprisant la concertation sociale à plusieurs reprises, et je n'aborderai pas le thème des pensions, sur lequel j'interviens souvent. Vous n'allez pas faire la même chose. J'espérais un engagement clair de votre part, selon lequel vous respecteriez non seulement les travailleurs, mais aussi la concertation sociale. Une fois de plus, vous proposez des mesures idéologiques néfastes pour les travailleurs, et vous ne vous engagez pas à respecter la concertation sociale. C'est décevant de votre part.

 

02.06  Egbert Lachaert (Open Vld): Ik dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister. Het sociaal overleg heeft natuurlijk zijn belang, collega Daerden, maar als wij elke keer op een consensus in het sociaal overleg zouden moeten wachten om een hervorming op gang te brengen, dan vrees ik dat wij in de afgelopen vijf jaar niet veel gedaan zouden hebben.

 

Dat soort hervormingen is nu eenmaal niet eenvoudig. Soms moet men een bittere pil durven te slikken voor het goed van de samenleving op langere termijn. Er zullen meer mensen aan de slag zijn. Er zullen meer inkomsten zijn in de overheidsfiscaliteit. Zo kan het overheidstekort teruggedrongen worden en zo kan men overschotten opbouwen, waardoor de pensioenen betaalbaar zullen blijven.

 

De arbeidsdeal is het perfecte voorbeeld daarvan. Zowel de werkgevers- als de werknemers­organisaties hebben opmerkingen op de arbeids­deal, om allerlei redenen, maar dat moet ons er niet van weerhouden om onze verantwoordelijk­heid op te nemen en beslissingen te nemen.

 

Mijnheer de minister, ik heb in de krant gelezen dat in regeringskringen wordt gezegd dat men voor 90 % klaar is. De Rode Duivels hebben ooit een coach gehad die zei dat hij voor 90 % the builder of the national team was. Ik hoop dat u niet de georges leekens van de arbeidsmarkt bent, maar wel de martinez. Ik wens u dat van harte toe.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- M. Benoît Friart au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les frais imposés par ING pour les retraits aux distributeurs" (n° P3218)

- Mme Nawal Ben Hamou au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les frais imposés par ING pour les retraits aux distributeurs" (n° P3219)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoît Friart aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de kosten die door ING aangerekend worden voor de geldafhaling aan een bankautomaat" (nr. P3218)

- mevrouw Nawal Ben Hamou aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de kosten die door ING aangerekend worden voor de geldafhaling aan een bankautomaat" (nr. P3219)

 

03.01  Benoît Friart (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la banque ING a annoncé, vendredi dernier, une révision de sa tarification. En l'occurrence, dès le 1er janvier 2019, les détenteurs d'un Lion Account, compte à vue géré en ligne, seront débités d'une somme de cinquante cents lorsqu'ils feront un retrait d'argent à un distributeur de billets d'une autre institution bancaire.

 

Précisons que cette décision touchera environ un million de titulaires de ce compte à vue gratuit. Cette institution bancaire n'est pas la seule à pratiquer ce type de facturation, puisque deux autres institutions bancaires facturent déjà, mais à des montants nettement moindres, ce type de retrait - l'une à dix cents, l'autre à vingt cents.

 

Les banques se justifient en invoquant le coût d'entretien de ces distributeurs de billets. La banque signale qu'elle dispose de 1 500 distributeurs de billets en Belgique, répartis dans 800 agences mais il est certain que ces 800 agences sont loin de couvrir toutes les communes, tous les villages de nos pays. Cela signifie qu'il y aura toujours une série de consommateurs, de clients, de citoyens qui seront pénalisés.

 

Cette stratégie laisse aussi penser qu'à terme, ING se positionnera dans une vision visant à décourager le citoyen d'utiliser du cash. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'utilisation du cash ne cesse de reculer au profit du paiement digital. Cependant, beaucoup de consommateurs souhaitent toujours effectuer leurs paiements en cash et ils critiquent cette mesure prise par la banque ING.

 

Dès lors, monsieur le ministre, ce type de mesure doit-il se prendre en concertation avec les instances de la réglementation? Avez-vous eu des contacts à ce sujet? Les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de l'institution bancaire devraient pouvoir comparer plus facilement les frais bancaires. À cette fin, un logiciel permettant la comparaison de ces frais est en cours de finalisation. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est exactement?

 

Rien n'empêche évidemment un consommateur de changer d'institution bancaire. Cependant, contrairement à ce qui est prévu pour les numéros de téléphone portable, il n'est pas possible de conserver son numéro de compte en banque. Que pensez-vous d'une mesure qui permettrait la portabilité du numéro de compte en banque du consommateur, ce qui faciliterait le changement d'institution bancaire?

 

03.02  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, payer pour retirer son propre argent, voilà ce qu'imposent actuellement plusieurs banques belges à leurs clients. Vous devez débourser quand vous retirez votre argent aux distributeurs automatiques. Que ce coût s'élève à dix, vingt ou cinquante cents, c'est de toute façon trop cher. C'est tout simplement de l'abus, car ce service doit être gratuit.

 

Chers collègues, nous parlons en l'espèce d'un abus de position dominante commis par un secteur qui court après notre argent et qui en veut toujours plus, mais pas à notre bénéfice. Aux yeux des banques, sommes-nous des clients ou bien des vaches à lait? Nous y déposons notre argent, qu'elles investissent et font fructifier et qu'elles devraient gérer en bon père de famille. En définitive, nous consommateurs, que recevons-nous? Des comptes onéreux et des agences qui ferment.

 

Prenons, par exemple, BNP Paribas Fortis, qui a annoncé la fermeture de 62 agences. On doit déplorer aussi la réduction du nombre de distributeurs. En trois ans, on parle de la suppression de 500 d'entre eux. De plus, du personnel est licencié. Chez ING, notamment, on arrive à plus de cent emplois supprimés ces deux dernières années. Et, aujourd'hui, il faudra sortir cinquante cents pour aller chercher vingt euros au distributeur!

 

Savez-vous à combien s'élevaient les bénéfices d'ING en 2017? À 876 millions. Savez-vous combien KBC a gagné l'année dernière? Deux milliards d'euros, soit deux fois plus qu'en 2016!

 

Monsieur le ministre, vous savez en revanche combien nous a coûté la crise financière et combien nous avons dû débourser pour empêcher la faillite de tout un secteur. Et vous savez que nous le payons encore. Les banques ont la capacité de faire le gros dos et de le tourner à leurs petits clients, à ceux qui doivent aller chercher au compte-gouttes vingt euros plusieurs fois par mois. Monsieur le premier ministre, qu'avez-vous entrepris depuis le début de cette législature pour éviter que ce secteur ne tourne fou?

 

Nous avons déposé une proposition de résolution au début de la législature, quand nous sentions que les banques se croyaient à nouveau tout permis. Par ce moyen, nous vous demandions d'organiser une table ronde avec le secteur bancaire pour empêcher la tarification des retraits, garantir l'accessibilité aux services, établir un état des lieux des distributeurs et prendre des mesures pour qu'il y en ait suffisamment ou encore de saisir l'Observatoire des prix pour une étude du secteur.

 

03.03  Kris Peeters, ministre: Monsieur Friart, madame Ben Hamou, je tiens tout d'abord à souligner que les tarifs bancaires ne sont pas soumis à la réglementation des prix qui, depuis la sixième réforme de l'État, a été transférée vers les Régions.

 

Ensuite, l'adaptation des tarifs relève d'une décision commerciale de la banque même. Le choix d'ING de facturer cinquante cents par retrait d'argent au moyen de son produit ING Lion Account dans un autre réseau que le sien ne porte, selon moi, pas préjudice au gentlemen's agreement de 2004.

 

Plusieurs banques facturent également déjà des frais pour le retrait d'argent au distributeur d'une autre banque. Cette autre banque facture alors des frais à la banque du titulaire du compte. Voilà pour le premier élément de ma réponse.

 

Mais, comme vous l'avez demandé, je trouve évidemment important que le secteur bancaire continue à jouer son rôle social pour les familles et pour les entreprises. Ce point sera donc très prochainement discuté avec l'organisation professionnelle des banques. Vous avez raison sur le fait que nous devons discuter avec ces organisations pour éviter que les familles et les petites et moyennes entreprises soient victimes de certaines politiques des banques. Je vais contacter les banques pour trouver une solution adéquate.

 

03.04  Benoît Friart (MR): Monsieur le ministre, je retiens de votre réponse que les banques ne sont donc pas soumises à cette réglementation de 2004. Je retiens aussi que vous entamerez prochainement des discussions avec elles. Je reviendrai prochainement vers vous en commission pour avoir davantage de précisions. Je vous remercie.

 

03.05  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, j'entends bien que ce sujet vous préoccupe. J'espère que vous aurez la volonté et le courage politique de faire le nécessaire. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas aux banques qu'il revient de gouverner notre pays. Je vous remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Wim Van der Donckt aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de staking bij bpost" (nr. P3220)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de staking bij bpost" (nr. P3221)

04 Questions jointes de

- M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la grève chez bpost" (n° P3220)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la grève chez bpost" (n° P3221)

 

04.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, vorige week kondigde u aan dat u tussenbeide was gekomen omtrent de staking bij bpost, maar nog geen week later praten wij opnieuw over dat dossier.

 

Eergisteren kwam eindelijk het heuglijke nieuws dat er een voorakkoord was bereikt, waarbij de directie zich ertoe verbond een duizendtal personen extra aan te werven, het Georoute­systeem te zullen herzien, sneller vaste contracten te zullen sluiten en meer sociaal en constructief overleg te zullen houden over de lopende reorganisatie.

 

Ik meende, ongetwijfeld samen met u, dat dit wel zou tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de vakbonden om de werkdruk te verlagen en het gebrek aan personeel op te vangen. Ik meende bovendien, ongetwijfeld ook samen met u, uit de woorden van ACOD-secretaris Jean-Pierre Nyns te kunnen afleiden dat de directie en de werknemers opnieuw hun schouders onder bpost zouden zetten. Hij zei immers, en ik citeer: "Het akkoord moet het vertrouwen herstellen en beantwoorden aan de verwachtingen van het personeel omtrent de werkdruk." Tot slot meende ik, ongetwijfeld samen met u, dat men nu eindelijk verder werk kan maken van de uitbouw van bpost tot een modern concurrentieel postbedrijf.

 

Helaas, verkeerd gedacht! Immers, gisteren bereikte ons het absurde nieuws dat het voorakkoord, nog voor de inkt droog was, werd verworpen door de vakbondsleden. Meer nog, de vakbonden stelden zelfs dat zij niet de moeite zouden nemen het voorakkoord te verdedigen bij hun achterban. Dit is nu toch de absurditeit in het kwadraat! De vakbonden sluiten een voorakkoord af en weigeren het vervolgens te verdedigen bij hun achterban. Ofwel hebben de vakbonden bij de onderhandelingen een spelletje gespeeld en een perfide onderhandelingstechniek gehanteerd, en wisten zij maar al te goed dat het akkoord niet voldoende zou zijn, ofwel hebben de vakbonden überhaupt geen voeling meer met hun leden, want zij werden teruggefloten. Kortom, ofwel hypocrisie, ofwel het ivorentorensyndroom. Ik dacht nochtans dat pacta sunt servanda bij onderhandelingen een zeer belangrijk uitgangspunt is, maar blijkbaar niet in hoofde van de vakbonden.

 

Ik herhaal mijn vragen van vorige week, mijnheer de minister.

 

Hebben de vakbonden in dezen het stakings­protocol strikt gevolgd? Is de tijd nu niet aangebroken om een sociale bemiddelaar aan te stellen? Quid met de minimale dienstverlening? Welke andere initiatieven zult u eventueel in dit dossier ondernemen? Ik kijk uit naar uw antwoord.

 

04.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je dois vous dire, si vous ne le savez pas, que le personnel de bpost est outré par les propositions de la direction. Pour le personnel de bpost, ce n'est pas un plan d'accord! C'est le même plan qu'avant, contenant les mêmes éléments qu'avant, voire pire qu'avant dans certains cas! Il n'est donc pas étonnant que les piquets de grève se multiplient aujourd'hui.

 

Quelques éléments. Concernant la prime de 900 euros qui constitue un aspect central des revendications, il n'y a aucune garantie que cette prime sera maintenue. Il faut savoir que les salaires sont des salaires de misère. Un postier auxiliaire gagne entre 1 200 et 1 600 euros net par mois sans possibilité d'augmentation liée à l'ancienneté.

 

Le deuxième point important, c'est l'augmentation de l'emploi. Sur les 1 000 emplois promis, il y en a 100 qui sont réellement des CDI; le reste, ce sont les renforts auxquels ils avaient déjà droit chaque année auparavant.

 

Troisièmement, on ne sait pas ce qui remplacera Géoroute. Ce serait apparemment Géoroute parce qu'il n'y a aucun engagement clair sur cet outil qui fait que les facteurs doivent parfois travailler deux ou trois heures gratuitement chaque jour pour arriver au bout de leur tournée.

 

Enfin, un autre élément qui me choque le plus, c'est que dans ce texte de la direction, il est indiqué que pour les membres des bureaux de poste, les contrats passeraient de CDD à CDI mais avec une clause qui permet à la direction de licencier les travailleurs pour faute grave – en toute illégalité, monsieur le ministre. Êtes-vous au courant que le CEO de bpost propose une clause permettant le licenciement pour faute grave des travailleurs simplement parce que leur comportement ou leur niveau de performance ne serait pas suffisant? Cette manière illégale d'agir est honteuse!

 

Monsieur le ministre, comptez-vous intervenir pour obliger le CEO de bpost à offrir de réelles réponses aux exigences des travailleurs? Comment jugez-vous cette tentative du CEO de donner un contenu illégal à la faute grave? Lui-même n'a-t-il pas commis une faute grave en agissant de la sorte? Enfin, maintenez-vous votre confiance dans ce CEO qui est incapable de garantir la bonne gestion économique ni la bonne gestion sociale de l'entreprise?

 

04.03 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, ik dank de leden voor hun vragen.

 

Sinds donderdagmorgen van vorige week zijn er verschillende belangrijke stappen gezet. Er werden gesprekken aangevat, die plaatsvonden met het nodige respect en in alle sereniteit. Ik heb ook gemerkt dat de directie begrip toont voor de moeilijke arbeidsomstandigheden waarmee veel medewerkers van bpost worden geconfronteerd. Dat ligt in de lijn van wat ik vorige week in het Parlement verklaard heb, namelijk dat de problemen op de werkvloer aangepakt moeten worden.

 

Un éventail de mesures a été mis sur la table, concernant les problèmes de recrutement par exemple. La décision d'arrêter, pour l'instant, la mise en oeuvre de Géoroute a été prise, ainsi que celle de déterminer une trajectoire de discussion pour envisager de quelle manière il faut organiser le travail. Ces accords ont débouché, lundi, sur une reprise du travail. C'est un signal important, qui montre qu'un certain niveau de confiance entre la direction et les travailleurs est en train de se construire.

 

Volgens mij is het moment nu aangebroken om het draagvlak te versterken, om ervoor te zorgen dat er opnieuw vertrouwen is tussen de werkgever en de werknemers. De gemaakte afspraken moeten nu ook concreet vertaald worden in maatregelen die ervoor zorgen dat de situatie kan verbeteren. De directie moet nu ook tonen dat het haar menens is met wat er op tafel gelegd is.

 

J'ai compris que la direction a tout à fait la volonté de poursuivre les discussions pour voir de quelle manière les mesures qui ont été discutées peuvent être mises en oeuvre.

 

Enerzijds is het heel duidelijk dat de medewerkers van bpost recht hebben op betere arbeids­omstandigheden; de directie erkent dat ook. Anderzijds moet bpost zijn toekomst kunnen voorbereiden, een toekomst waarin het volume aan brieven daalt en het volume aan pakjes stijgt. Dat kan alleen bereikt worden als men aan tafel gaat zitten en de discussies voortzet. Het hervatten van het werk is volgens mij een goede zaak. Het is nu aan de directie om te tonen dat het menens is met de maatregelen die op tafel liggen.

 

04.04  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de minister, ik kan mij achter de inhoud van uw antwoord scharen. Deze meerderheid hecht inderdaad heel veel belang aan sociaal overleg in het kader van tewerkstelling en al wat daarmee te maken heeft.

 

Het moet mij echter van het hart dat de vaudeville van de voorbije dagen, zoals het sluiten van een voorakkoord om het daarna terug te roepen zonder enige goede reden, de geloofwaardigheid van de vakbonden als betrouwbare partner in dezen ondermijnt. Zulks dreigt het model van sociaal overleg, waarop wij prat mogen gaan, onderuit te halen. En wie zal daarvan uiteindelijk het grootste slachtoffer worden? Inderdaad, de werknemers zelf, van wie de vakbonden beweren de belangen te verdedigen.

 

Het wordt dus inderdaad tijd dat u uw gezag aanwendt om op dat punt de vakbonden ter orde te roepen, zodat zij afstappen van perfide onderhandelingsmethoden om misschien toch niet te bereiken waarvoor zij staan.

 

04.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je pense que vous ne savez pas ce qu'il se passe à la poste. Je vous conseille d'aller rencontre les postiers pour discuter de leur réalité quotidienne et de la manière dont ils perçoivent ce que la direction leur propose.

 

Vous dites qu'il y a plus de confiance mais la confiance n'a jamais été aussi mauvaise qu'aujourd'hui! Vous dites que la direction doit démontrer le bien-fondé de ce qu'elle met sur la table mais il n'y a pas de bien-fondé dans ce qu'elle met sur la table. Aujourd'hui, ce qu'elle met sur la table est totalement inacceptable. Le fait d'insérer une clause parlant de faute grave dans un texte soumis aux travailleurs est une provocation, en plus d'être illégal. Je vous poserai d'autres questions sur ce sujet car c'est intolérable.

 

Monsieur le ministre, les postiers sont fiers de leur métier mais ils ont droit à du respect, à des conditions de travail humaines et à un salaire décent.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'absence d'intervention de l'INAMI motivée par le refus de remboursement du Soliris" (n° P3222)

05 Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de weigering van het RIZIV om een tegemoetkoming toe te kennen als gevolg van de niet-terugbetaling van Soliris" (nr. P3222)

 

05.01  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Julia, qui a cinq ans et qui en avril dernier, tombe brutalement et gravement malade avec un syndrome d'hémolyse et urémie. La situation est tellement grave qu'elle sera transférée de la clinique de l'Espérance à Montegnée à l'hôpital Robert Debré, à Paris. Sa vie est en jeu. Le traitement a été particulièrement lourd, intensif et long, les complications multiples. Après de longs mois, elle revit.

 

La facture de l'hôpital parisien s'élève à 75 000 euros, du fait de la très longue prise en charge en soins intensifs et aussi du traitement, que nous connaissons parce qu'il est remboursé en Belgique pour certaines pathologies, à savoir l'Éculizumab. Cette facture n'est pas prise en compte pour le remboursement en Belgique. La famille fait appel sans succès au Fonds spécial de solidarité.

 

C'est l'histoire de Julia, mais c'est aussi potentiellement celle d'autres enfants malades. La décision belge de refus de remboursement est incompréhensible. Les critères de refus d'intervention pour les frais d'hospitalisation à Paris posent question. Comment se fait-il qu'un traitement médical qui n'est pas remboursé dans cette indication en Belgique mais l'est pour d'autres indications, permette de justifier le refus de prise en charge des frais d'hospitalisation à l'étranger, en l'occurrence à Paris? N'est-il pas important, à côté des critères, de faire preuve d'un minimum de souplesse? Celle-ci est indispen­sable si on prend en compte la situation gravissime et urgente de cette enfant et ce, alors même qu'un hôpital belge décide qu'une prise en charge à l'étranger s'impose pour lui sauver la vie?

 

05.02  Maggie De Block, ministre: Madame Fonck, je vous remercie. Ne connaissant pas la situation en question, je ne peux que vous expliquer les raisons pour lesquelles cela peut arriver. La commission de remboursement des médicaments examine le traitement des remboursements des médicaments. La commission rend un avis définitif sur la base de certains critères et me transmet ensuite son avis. La condition absolue de cette procédure est que l'indication soit enregistrée auprès de l'Agence européenne des médica­ments, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas.

 

L'indication doit être mentionnée dans la note scientifique du médicament. Si aucun traitement n'est disponible en Belgique, le patient peut être envoyé à l'étranger après avoir obtenu l'accord du médecin-conseil de la mutuelle. En cas d'urgence médicale, cette démarche peut se faire très rapidement et l'INAMI intervient alors dans les frais occasionnés. Je rappelle qu'il y a un remboursement des prestations médicales à l'étranger si celles-ci sont reconnues et rembour­sées par nos soins médicaux belges.

 

En ce qui concerne la procédure auprès du Fonds, le Collège des médecins est compétent pour rendre une décision. Dans ce cas spécifique, l'indication pour laquelle le médicament a été administré n'était pas enregistrée auprès de l'Agence européenne pour les médicaments. Vous avez tort pour ce qui est du remboursement de ce médicament dans les autres pays: cela n'a pas cours ailleurs. Aucun remboursement n'est donc légalement possible en Belgique.

 

Il s'agit en l'occurrence d'une utilisation dite off-label d'un médicament pouvant comporter des risques pour le patient. Ayant vu dans la Dernière Heure que cette affaire y était rapportée, nous nous sommes informés auprès de nos administrations qui nous ont répondu que le dossier n'était pas encore clôturé. Certaines questions restent encore sans réponse comme, par exemple, celle de savoir pourquoi l'hôpital a envoyé cette petite fille à Paris alors que ce même traitement était possible dans nos hôpitaux. Il existe aussi une incertitude quant au contenu de la facture de 80 000 euros.

 

On a également demandé d'examiner toutes les circonstances auxquelles vous avez fait référence.

 

05.03  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Hier, comme on a pu le lire en parcourant Sudpresse, un refus très clair a été exprimé par voie de presse. Aujourd'hui, j'entends ce que vous dites: le dossier n'est pas totalement clôturé.

 

Permettez-moi de vous inviter, ainsi que l'ensemble de votre administration, à être particulièrement attentive à ne pas balayer toutes les circonstances particulières, gravissimes, urgentes qui peuvent à un moment donné survenir dans la prise en charge d'une maladie aussi grave que celle dont souffre la petite Julia.

 

Permettez-moi également de vous proposer de réunir les différents partenaires décideurs autour de la table car il me semble qu'on doit pouvoir intégrer la dimension d'une urgence vitale dans les critères de prise en compte des situations de remboursement.

 

Certes, il y a les critères, mais quand un hôpital belge décide qu'il a besoin, pour soigner une enfant dans une situation gravissime, de faire appel à l'hôpital Robert Debré situé à Paris qui est vraiment à la pointe européenne en matière de pédiatrie, on peut dire que le transfert est justifié. Et vous conviendrez avec moi que dans une situation aussi urgente, il n'est pas possible d'introduire toute une procédure administrative en amont et donc en aval.

 

Je vous remercie d'ores et déjà, madame la ministre, de bien vouloir réexaminer la situation pour qu'on puisse faire preuve d'humanité et surtout d'un minimum de souplesse.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van juffrouw Yoleen Van Camp aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de Wereld Diabetes Dag en de problematiek van een betere zorg voor mensen met suikerziekte" (nr. P3223)

06 Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la Journée mondiale du diabète et la qualité des soins dispensés aux malades" (n° P3223)

 

06.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, mevrouw de minister, op de Wereld Diabetes Dag wil de N-VA-fractie graag aandacht vragen voor de mensen met suikerziekte in dit land, meer dan een half miljoen mensen.

 

De uitgaven voor zorgen aan mensen met suikerziekte zijn belangrijk. Ze worden internationaal op 9 % en voor dit land op 2,7 miljard euro geraamd.

 

Enkele jaren geleden is er een Europese vergelijking van de verschillende landen gemaakt. Uit de index van Health Consumer Powerhouse bleek dat ons land, in verhouding tot de kosten die wij aan de zorgen voor suikerziekte besteden, niet de kwaliteit in ruil krijgt die wij zouden verwachten.

 

Daarom juicht de N-VA de initiatieven toe die zowel op Vlaams als op federaal vlak zijn genomen. Denk maar aan het HALT2Diabetes­project, waarbij mensen met suikerziekte sneller worden opgespoord, zodat zij ook sneller kunnen worden begeleid. Denk ook aan de federale terugbetaling van continue glucosemeting, de terugbetaling van de diëtist bij obesitas, die een belangrijke oorzaak van diabetes is of die de kans op diabetes heel erg verhoogt.

 

Er blijft echter nog veel werk op de plank. Daarom hebben wij met de leden van CD&V, Open Vld en MR een rondetafel met experts en patiënten georganiseerd, teneinde te luisteren naar de beleidsveranderingen die nog mogelijk zijn om de zorgen voor diabetes te verhogen.

 

Die vragen naar verandering op het terrein blijken de volgende te zijn.

 

Men vraagt een snellere toegang tot en onder­steuning door de diabeteseducator. Ik heb begrepen dat u en de regering daarvan werk maken. Wanneer mogen wij het koninklijk besluit ter zake verwachten?

 

Er wordt ook aandacht gevraagd voor de nieuwe generatie geneesmiddelen die vandaag vaak niet worden terugbetaald, waardoor het bij bepaalde indicaties voor specialisten moeilijk wordt de juiste behandeling voor te schrijven.

 

Ook wordt gevraagd dat er bij complicaties een betere ondersteuning van de podoloog komt.

 

Er wordt, ten slotte, ook gevraagd dat aan het begin van de rit twee paar aangepaste schoenen zouden worden terugbetaald, zodat patiënten over een zomer- en over een winterpaar kunnen beschikken en vervolgens om het jaar een paar kunnen vernieuwen.

 

Mevrouw de minister, ik vraag u graag het volgende.

 

Wilt u onze meerderheidsresolutie steunen? Welke veranderingen zijn er al op til? Wanneer mogen wij verbeteringen verwachten?

 

06.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Camp, op Wereld Diabetes Dag staan wij telkens even stil bij de vele mensen in ons land die worden getroffen door het ene of het andere type diabetes.

 

Er zijn preventieve maatregelen op het niveau van de Gemeenschappen en wij helpen daaraan door convenanten af te sluiten met betrekking tot, bijvoorbeeld, gezonde voeding.

 

Wat de behandeling betreft, hebben wij al veel geïnvesteerd. Er zijn heel veel RIZIV-conventies met betrekking tot diabetes, zoals het voortraject, dat een verruiming is van de vroegere diabetespas, het zorgtraject type 2 en de diabetes type 1-conventie voor kinderen en volwassenen.

 

In de periode 2015-2016 werden die conventies nog helemaal bijgesteld en de kwaliteit ervan verbeterd. Ook in de zomer van 2016 hebben wij innovatieve pleisters en sensoren goedgekeurd en terugbetaald, eerst voor volwassenen en dan voor kinderen.

 

Dat wordt niet alleen internationaal als het beste voorbeeld beschouwd, maar levert ook een enorme verbetering van de levenskwaliteit op. Dat weten wij door de uitgevoerde studies.

 

Wat educatie en bewegingsadvies betreft, worden sinds 1 mei 2018, in het kader van het diabetestraject, vier sessies educatie door verpleegkundigen, diabeteseducatoren, diëtisten, apothekers of kinesitherapeuten terugbetaald.

 

Alle patiënten die in de conventie zijn opgenomen, hebben toegang tot de podoloog, maar voor diabetes­patiënten met voetproblemen en wondjes is er nog een aparte conventie, de voetconventie.

 

Er kunnen altijd verbeteringen zijn. Er komt nog altijd betere medicatie op de markt. Nog deze maand zijn twee nieuwe orale medicijnen voor diabetesbehandeling op de markt gekomen. Ook de registratieplicht werd nog uitgebreid.

 

Kortom, deze regering investeert al vier jaar heel veel in het behandelen van diabetes. Dat is een belangrijke ziekte. Wij hebben consequent nieuwe maatregelen ingevoerd en gezorgd voor een betere terugbetaling voor die groep.

 

Ik wens dat nieuws vandaag met hen te delen en te zeggen dat wij op die manier blijven voortwerken.

 

06.03  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord en voor de aandacht die u aan dit probleem besteedt.

 

Volgende maand is er een nieuwe Global Diabetes Policy Summit. Wij zullen daar zeker de nieuwe evoluties die in ons land op stapel staan vermelden.

 

Zoals u zelf ook zegt, blijft het natuurlijk moeilijk omdat preventie een bevoegdheid op deelstaat­niveau is en behandeling een bevoegdheid op federaal niveau. Zolang de staatsstructuur niet wordt verbeterd, blijft het roeien met de riemen die wij hebben.

 

Daarom vragen we natuurlijk in een globaler kader dat de gezondheidszorg op het niveau van de deelstaten zou worden georganiseerd. Dit zou de deelstaten ook toelaten zich meer te richten naar hun doelpopulaties. Zo ziet men bijvoorbeeld dat Wallonië harder getroffen wordt inzake diabetes: 7 % ten opzichte van 5 % in Vlaanderen. Of neem obesitas bij jongeren: 25 % in Wallonië tegenover maar 16 % in Vlaanderen. We weten allen dat obesitas een tachtig keer hogere kans geeft op diabetes. Het blijft dus een belangrijke problematiek om zich op te richten. Nu betreft dat al meer dan een half miljoen landgenoten en er wordt een stijging van 20 % verwacht tegen 2040. Zolang we nog met deze staatsstructuur zitten, wil ik dan ook de federale collega's van CD&V, Open Vld en MR bedanken voor de steun aan onze resolutie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Eric Van Rompuy aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het standpunt van de regering over de invoering van een digitale belasting op Europees niveau" (nr. P3224)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het standpunt van de regering over de invoering van een digitale belasting op Europees niveau" (nr. P3225)

07 Questions jointes de

- M. Eric Van Rompuy au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le point de vue du gouvernement à propos de l'instauration d'une taxe numérique européenne" (n° P3224)

- M. Jean-Jacques Flahaux au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le point de vue du gouvernement à propos de l'instauration d'une taxe numérique européenne" (n° P3225)

 

07.01  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn vraag heeft betrekking op de discussie die op dit ogenblik plaatsvindt op Europees vlak tussen de ministers van Financiën over het opleggen van een digitaks aan de webgiganten en onlinebedrijven. De vraag daarbij is of wij de winsten moeten belasten, dan wel of wij een omzetbelasting moeten invoeren. Dit maakt natuurlijk een zeer groot verschil uit, omdat die winstbelasting door giganten zoals Google, Facebook en Apple heel gemakkelijk kan worden ontweken. Om die reden is Ierland tegen een digitaks.

 

Er zijn verschillende houdingen. De Europese Commissie heeft dit idee gelanceerd in maart. Ik was in september namens het Belgisch Parlement op de interparlementaire conferentie in Wenen, Oostenrijk. Het Oostenrijkse voorzitterschap hield toen een warm pleidooi voor die digitaks. Ik merkte dat verschillende landen niet zo enthousiast waren.

 

Mijnheer de minister, wij lezen in de pers dat dit op het niveau van Merkel en Macron is terechtgekomen. Duitsland was aanvankelijk voorstander, maar wil daar nu op terugkomen, zogezegd om technische redenen. Er wordt hierover heel wat gedebatteerd.

 

Mijn vraag is waar België zich situeert in deze discussie. Ik heb gezien dat Duitsland eigenlijk tegen dit voorstel is. Ook landen als Zweden en Noorwegen zijn tegen. Ik meen dat Nederland, België en Groot-Brittannië wel voor zijn. Kortom, waar situeert België zich in dit debat?

 

07.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, nous abordons aujourd'hui une question qui intéresse et interpelle la grande majorité de l'opinion publique. Je veux parler des géants du numérique, qu'on appelle les GAFAM, selon les initiales de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais aussi Twitter, etc.

 

Ces géants posent des problèmes sur trois fronts: problème fiscal, problème de recherche, problème de la protection des libertés individuelles. Je vais me concentrer, monsieur le ministre des Finances, sur le problème fiscal.

 

Le 4 décembre prochain, lors du prochain Conseil des ministres européens des Finances, une décision devrait être prise concernant le projet de taxation des géants du numérique. Cette proposition de taxer à hauteur de 3 % les revenus bruts d'activités des plates-formes numériques serait transitoire au niveau de l'Union européenne, le temps de trouver un accord international sur la taxation du profit de ces entreprises du numérique.

 

Pendant tout un temps, le dossier était bloqué, parce que l'Irlande, le Luxembourg, la Suède (qui pourtant a un gouvernement socialiste et écologiste) et d'autres pays bloquaient ce genre de dossiers. Hourra! L'Allemagne et le Luxembourg ont désormais un accord sur ce sujet.

 

Monsieur le ministre, avant d'aborder les détails techniques, la Belgique est-elle favorable au principe même de cette taxe? À votre avis, le consensus intra-européen qui semble être en train de se forger permettra-t-il d'aboutir  à un accord le 4 décembre?

 

En cas d'accord, cette unité européenne permettra-t-elle d'étendre cette taxe au-delà de l'Union européenne,  avec un traité plus large? Quels seront nos partenaires dans cette négociation plus large? Nous savons que les Américains y sont fortement opposés.

 

Quel sera le fruit de cette taxe GAFAM? À quelles finalités sera-t-elle affectée? On estime, ce n'est pas rien, que cela représenterait à peu près 5 milliards d'euros par an.

 

Monsieur le ministre, êtes-vous favorable à l'inscription de la vente de données dans le champ d'application de la taxe? On parle d'un début d'application de celle-ci pour 2021, mais quel en est le calendrier exact? Défendez-vous l'échange automatique ou spontané des informations entre les autorités compétentes des États membres? Enfin, comment éviter les montages fiscaux, que connaissent bien de telles entreprises, permettant de se soustraire à ladite taxe?

 

07.03 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, monsieur Flahaux, mijnheer Van Rompuy, op 6 november hebben wij in het kader van de Ecofin inderdaad een uitvoerige bespreking gewijd aan het voorstel van de Europese Commissie over een digital services tax. Dat voorstel is volgens mij meer dan gepast, want de fameuze internetgiganten doen inzake een ernstige, faire belastingbijdrage onweerlegbaar absoluut niet wat zou moeten.

 

Tijdens dat debat bleek duidelijk dat een grote meerderheid van de lidstaten achter de idee en de motivering van de Commissie staat om het voorstel uit te voeren. U hebt allebei enkele landen vermeld – ik hoef ze niet te herhalen – die nog altijd met klamme handen zitten en voorbehoud maken om mee te stappen in dat verhaal, omdat zij de technische voldragenheid van de voorstellen vandaag nog onvoldoende vinden. Het Oostenrijkse voorzitterschap heeft het op zich genomen om inzake de technische onvoldragenheid snel enkele zaken op punt te stellen. In de slipstream daarvan vond er, eveneens op 6 november, een uitgebreide discussie plaats over de vraag of het desgevallend niet beter is om de gehele introductie onmiddellijk uit te stellen tot begin 2020.

 

Cela donnerait l'opportunité de mener la discussion sur cet axe au sein de l'OCDE de manière plus approfondie qu'actuellement dans l'Union européenne. En effet, si des pays comme les États-Unis et/ou le Japon devaient suivre l'idée de l'application de cette taxe, ce serait un signe et une réalité beaucoup plus forte que s'il s'agissait uniquement d'une taxe au niveau de l'Union européenne. Je vous confirme de manière claire et ferme qu'on reste constructif dans ces discussions au sein de l'Europe mais aussi au sein de l'OCDE où actuellement, trois propositions spécifiques sont sur la table. De nouveau, je confirme que dans ces discussions-là, la Belgique et le gouvernement belge se sont engagés de manière constructive.

 

Tot slot zou ik toch nog even willen wijzen op een punt dat de heer Flahaux ook heeft aangeraakt: wij mogen in deze discussie ons niet in slaap laten wiegen alleen rond de belastingkwestie; die is absoluut belangrijk, maar voor mij gaat de problematiek van de internetgiganten veel verder dan enkel een belastingdiscussie. Het gaat over privacy, over monopolies, over de mogelijkheden van jonge ondernemers tot initiatieven om zich te ontwikkelen. Wij zien meer en meer een versmachtende impact van deze bedrijven op de ontwikkelingen in deze markten. Ik pleit er dus voor om tot een coherent systeem op het vlak van taxatie te komen, maar wij mogen op het vlak van – ik vat het nu samen – monopolie de waakzaamheid zeker ook niet laten verslappen.

 

07.04  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de minister, ik steun uw analyse en conclusies volledig. Het kan inderdaad niet dat het gemiddelde van de vennootschapsbelasting op de winsten in Europa ongeveer 25 % bedraagt, terwijl die giganten amper 9 % betalen. Zij maken gebruik van alle mogelijke fiscale ontwijkingsmechanismen, die alleen op Europees vlak en op OESO-vlak – maar laten we beginnen in Europa, want dat zou al een belangrijke stap zijn – kunnen worden aangepakt. De dominante positie van die bedrijven schakelt inderdaad een heleboel nieuwe spelers uit, terwijl de digitale revolutie niet mag worden beperkt tot de big five. Op dat vlak steunen wij uw houding volledig.

 

07.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse qui me satisfait plutôt. Cependant, je voudrais vous rendre attentif au fait que le Royaume-Uni, bien que dirigé par un parti conservateur, a déjà prévu d'appliquer cette taxe quand le pays sera hors de l'Union européenne.

 

Vous avez soulevé, à juste titre, comme je l'avais fait, l'existence de trois fronts: le front fiscal, que nous abordons, le front de la recherche, et celui de la protection des libertés publiques. Vous avez raison, il s'agira d'autres dossiers que nous devrons régler.

 

Enfin, je voudrais dire à ceux qui pensent que les libéraux sont toujours les défenseurs des grandes entreprises, que ce n'est pas vrai. Il suffit de voir au niveau de la Commission européenne: c'est une commissaire libérale, Margrethe Vestager, qui fait plier les géants du numérique sans problème. Nous n'avons donc pas de leçons à recevoir!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Karin Temmerman aan de eerste minister over "de langere onbeschikbaarheid van de kerncentrale Doel 1 en de gevolgen voor de bevoorradingszekerheid en de prijs" (nr. P3226)

- de heer Frank Wilrycx aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de langere onbeschikbaarheid van de kerncentrale Doel 1 en de gevolgen voor de bevoorradingszekerheid en de prijs" (nr. P3227)

- mevrouw Leen Dierick aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de langere onbeschikbaarheid van de kerncentrale Doel 1 en de gevolgen voor de bevoorradingszekerheid en de prijs" (nr. P3228)

08 Questions jointes de

- Mme Karin Temmerman au premier ministre sur "les répercussions de l'indisponibilité prolongée de la centrale nucléaire de Doel 1 sur la sécurité d'approvisionnement et les tarifs" (n° P3226)

- M. Frank Wilrycx à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "les répercussions de l'indisponibilité prolongée de la centrale nucléaire de Doel 1 sur la sécurité d'approvisionnement et les tarifs" (n° P3227)

- Mme Leen Dierick à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "les répercussions de l'indisponibilité prolongée de la centrale nucléaire de Doel 1 sur la sécurité d'approvisionnement et les tarifs" (n° P3228)

 

08.01  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, de prijs van elektriciteit zal stijgen met 100 euro. Dat weten wij nu al, dat is een zekerheid. Wij zijn er echter niet zeker van of wij daarvoor elektriciteit zullen krijgen. De prijs zal stijgen, maar of het licht zal branden, dat wordt met de dag onzekerder.

 

Dit, mevrouw de minister, is het resultaat van non-beleid en van een blijvend geloof in kernenergie, terwijl men nu toch al zou moeten weten dat kernenergie een zeer onzekere vorm van energie is. Dit jaar alleen, in 2018, is 50 % van de centrales al onbeschikbaar geweest. Dat betekent zeer grote onzekerheid en onbetrouw­baarheid.

 

Vandaag krijgen wij het bericht dat Doel 1 niet beschikbaar zal zijn in de onmiddellijke toekomst, maar hopelijk wel in januari. Ik verzeker u echter dat men van Doel 2 ook niet zeker is, want dit is dezelfde soort centrale. Het onderzoek loopt daar nog, maar hoogstwaarschijnlijk zal Doel 2 ook niet kunnen opgestart worden op de geplande datum.

 

Mijn eerste vraag is dan ook heel eenvoudig, mevrouw de minister.

 

08.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): (…)

 

08.03  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Flahaux, ik heb gezwegen toen u uw vraag stelde. Het zou van respect getuigen mocht u dat nu ook doen.

 

Mevrouw de minister, deze morgen heb u de taskforce bijeengeroepen. Wat is het resultaat daarvan? Kunt u iets zeggen over de bevoorradingszekerheid?

 

Mijn tweede vraag betreft de prijs. De premier heeft ons hier herhaalde malen beloofd dat de prijsstijging, te wijten aan de abnormale onbeschik­baarheid van de kerncentrales, zal worden verrekend met Electrabel. Hoever staat u hiermee? Is de juridische procedure al ingezet? Hebt u al contact gehad met ENGIE Electrabel?

 

Het zou eigenlijk veel eenvoudiger zijn als u nu zegt dat u de btw op elektriciteit zult verlagen. Dit kan onmiddellijk ingaan en is beter dan juridische procedures aan te spannen tegen Electrabel, die u hoogstwaarschijnlijk toch niet zult winnen.

 

Mevrouw de minister, mijn vraag in verband met de prijs is tweeërlei.

 

Hoever staat u met uw contacten in dat verband? Op welke manier zal Electrabel bijdragen? Hebt u al de nodige contacten gelegd? Zijn de juridische stappen al gezet? Ook dat hebt u immers gevraagd.

 

Wat vindt u van een verlaging van de btw op elektriciteit? Dat zou de mensen pas echt helpen.

 

Ik kijk altijd uit naar uw antwoorden, maar nu in het bijzonder.

 

08.04  Frank Wilrycx (Open Vld): Mijnheer de minister, mevrouw de minister, sinds september is het bijzonder onrustig op de Belgische energiemarkt. De bevoorradingszekerheid zou in het gedrang komen, afschakelplannen werden opnieuw boven­gehaald en allerlei doemscenario's deden de ronde in de media. Achteraf bleek het echter allemaal best mee te vallen. Het onderhoud van een kerncentrale werd vervroegd, er kwam extra capaciteit via gascentrales en Duitsland zou minder stroom transporteren via ons net, zodat er van afschakelen geen sprake meer was.

 

Deze morgen kwam echter het nieuws dat de werken aan Doel 1 iets langer zouden duren. Dat zorgt opnieuw voor onrust en dezelfde vragen duiken weer op. Er werd ook meegedeeld dat Tihange 3 vroeger open zou kunnen gaan maar dat werd minder belicht, het negatieve nieuws overheerste.

 

Mevrouw de minister, u hebt onmiddellijk de taskforce samengebracht om de bevoorradings­zekerheid na te gaan. Dat was de juiste beslissing, maar die taskforce zou eigenlijk wat meer proactief moeten kunnen werken. Elia, de CREG, het kabinet, het Directoraat-Generaal Energie en ENGIE zijn de spelers op het vlak van energie die eigenlijk veel sneller rond de tafel zouden moeten gaan zitten als er zich een probleem voordoet. Zij kunnen de situatie dan analyseren alvorens het nieuws naar buiten komt. Als er zich een probleem voordoet, kunnen zij dan onmiddellijk de impact inschatten en eventueel ook meteen met een oplossing komen. Op die manier vermijden wij paniek, onrust en de gevolgen van prijsstijgingen op de energiemarkt. Onze consumenten en bedrijven hebben nood aan zekerheid.

 

Mevrouw de minister, ik heb twee vragen. Kunt u de impact van de mededeling van ENGIE van deze morgen op de bevoorradingszekerheid even toelichten? Bent u van plan om de taskforce meer proactief te gaan inzetten, zodat wij onrust op de markt kunnen voorkomen?

 

08.05  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, u had zich vandaag ongetwijfeld anders voorgesteld. Normaliter zou u in Egypte zitten, maar onze kerncentrales gooiden roet in het eten en u moest thuisblijven om over de bevoorradingszekerheid te waken.

 

Het is tegenwoordig behoorlijk moeilijk om nog te weten welke kerncentrale nog draait en welke niet. De herstellingswerkzaamheden blijken immers langer te duren en moeilijker te zijn dan verwacht. En dus wordt er niet alleen gesleuteld aan de kernreactoren zelf maar ook aan hun draaiboeken. Doel 1 zal dus anderhalve maand langer stilliggen dan gepland en tegelijk wordt er onderzocht of Tihange 3 sneller kan worden opgestart.

 

Collega's, onze bevoorradingszekerheid begint een beetje op de draaitafel van een dj te lijken, het ene liedje gaat sneller uit, het andere liedje moet sneller aan en als het wat meezit kan er een beetje gemixt worden en kunnen er meerdere centrales tegelijk draaien. De langere stillegging van Doel 1 is uiteraard geen goed nieuws voor onze bevoorradingszekerheid voor de maand januari, net de maand die al zo kritiek was.

 

Met onze bevoorradingszekerheid mag uiteraard niet worden gesold. Verschillende maatregelen werden reeds genomen om een stroomtekort te vermijden op korte termijn, bijvoorbeeld het opstarten van gascentrales, afspraken over de stroominvoer met onze buurlanden en inzetten op vraagbeheer.

 

Mevrouw de minister, u deed zelf reeds heel wat inspanningen als bevoegd minister, maar als niet zeker is welke kerncentrale wanneer zal draaien, blijft het een beetje dweilen met de kraan open en blijft ons energiebeleid improvisatie. De toestand is dus schrijnend en zorgwekkend. Terecht startte u een taskforce op om de situatie op de voet te volgen, want de situatie verandert dag na dag.

 

Ten eerste, van welke kerncentrales bent u nu echt zeker dat ze zullen draaien in januari en februari?

 

Ten tweede, hoe gaat u er samen met alle stakeholders voor zorgen dat de lamp heel de winter zal blijven branden?

 

Ten slotte, over de prijzen. De wispelturigheid van de kerncentrales heeft uiteraard een impact op de prijzen. De consument en de bedrijven mogen daarvan niet de dupe zijn. Er werd hier eerder al gesteld dat de meerprijs zal worden teruggevorderd of worden doorgerekend aan ENGIE. Graag had ik vernomen welke stappen daartoe al gezet zijn.

 

08.06 Minister Marie-Christine Marghem: Mijnheer de voorzitter, de vertraging van de heropening van Doel 1 maakt het probleem van de bevoorradingszekerheid niet eenvoudiger. De situatie is kritiek sinds september, toen ENGIE Electrabel de onbeschikbaarheid van zijn productie­park voor deze winter betekende, met als gevolg dat een taskforce de situatie opvolgt.

 

Comme vous l'avez dit, Doel 2 fera l'objet de la même inspection que Doel 1. Mais aujourd'hui, je ne peux dire si les problèmes rencontrés à Doel 1 se présenteront à Doel 2. Nous devons attendre les résultats qui arriveront dans quelques jours. Je communiquerai à cet égard à ce moment-là.

 

Dans le chapitre des bonnes nouvelles – car il y en a aussi –, Tihange 1 est revenu plus tôt que prévu sur le marché. Par ailleurs, sous une pression constante que nous avons exercée sur Electrabel, nous avons obtenu qu'elle agrège et fasse revenir en capacité de production plus de 1 000 MW. Au lieu des 700 MW initiaux, nous avons donc maintenant 1 000 MW, avec un portefeuille de gestion de la demande dans le chef d'Eletrabel plus important.

 

Toutes ces mesures assurent la sécurité d'approvisionnement jusqu'à la fin de l'année. Nous pourrons donc passer un réveillon de Noël digne de ce nom.

 

Du 31 décembre au 1er janvier, on entre dans l'année 2019 et depuis le début de cette crise, le 21 septembre, nous savons que ce sont des mois critiques pour lesquels il faudrait que des infrastructures importantes puissent revenir dans le circuit électrique.

 

Vous l'avez dit mais je veux aller plus loin: sous réserve d'une décision de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire dans les jours à venir, Tihange 3 pourrait revenir plus tôt. Par ailleurs, le calendrier prévisionnel de Doel 4, dont le dossier est également examiné par l'AFCN, reste le même, à savoir un retour en décembre.

 

En ce qui concerne les prix, ils sont revenus, à la fin du mois d'octobre, au même niveau qu'avant le 21 septembre. Pour l'instant, ils remontent un peu mais pas dans les proportions que vous avez données. Ce matin, nous avons examiné cet élément avec la CREG. Il s'agit d'une augmen­tation de 5 euros par MWh sur les marchés de gros, sachant que ceux-ci n'impactent pas les contrats fixes des consommateurs citoyens et entreprises, qui représentent 75 % de l'ensemble des contrats.

 

Pour l'anticipation, vous devez savoir que j'étais à la porte du gate avec mes bagages hier après-midi quand j'ai appris cette nouvelle. J'ai immédiatement pris contact avec l'exploitant et j'ai provoqué la réunion de la task force ce matin, même si cette task force se réunit régulièrement. C'est lors de l'examen de Doel 1 par des robots que ce problème a été détecté et évalué tout l'après-midi d'hier avec l'AFCN.

 

Il était donc impossible d'anticiper davantage que ce que nous avons fait.

 

Samen met mijn medewerkers ben ik op elk uur van de dag beschikbaar om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid opnemen en helpen om de bevoorradings­zekerheid – je ris, parce que je n'ai pas le néerlandais en poche aujourd'hui – van het land voor deze winter te verzekeren.

 

08.07  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord en voor uw optimisme dat wij tot december van elektriciteit verzekerd zullen zijn. Ik deel uw optimisme absoluut niet. U zegt dat u de toekomst niet kunt voorzien. Nochtans weten we vandaag al dat Doel 2 ook problemen zal opleveren, aangezien Doel 2 hetzelfde gebouw is als Doel 1. U zegt dat we moeten wachten en het klopt dat we tot eind november op de resultaten zullen moeten wachten. Aangezien het echter om hetzelfde gebouw gaat, is het risico toch vrij groot dat ook Doel 2 uitgesteld zal moeten worden.

 

Dat is wel enigszins kenmerkend voor uw beleid. U bent niet proactief in die zaken. Wij wisten al lang dat er zich problemen zouden aandienen. Nu liggen die problemen voor. Gisteren kon u niet naar Egypte vertrekken omdat er alweer een kerncentrale langer stilligt. Dergelijke problemen zijn tegenwoordig eigen aan onze kern­centrales. Ik hoop dat u dat eens inziet.

 

Aangaande de prijs stelt u mij echt teleur. Wat u zegt, klopt waarschijnlijk wel, dus ik zal niet ontkennen dat de prijzen nu stilaan stabiliseren, maar ze zullen stijgen als er zich tekorten voordoen, want dat is nu eenmaal een economische realiteit. Er werd ons beloofd dat ENGIE Electrabel daarvoor zou opdraaien. Uit uw antwoord begrijp ik echter dat u daartoe nog helemaal niets hebt ondernomen. Mevrouw de minister, één op de vijf gezinnen leeft vandaag in energiearmoede. Als de prijzen nog zullen stijgen, dan komt dat aantal op één op vier tot één op drie gezinnen uit. Daarvoor bent u verantwoordelijk.

 

08.08  Frank Wilrycx (Open Vld): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Het is natuurlijk de bedoeling dat wij langer zekerheid hebben dan tot in december, ook in de maanden januari, februari en maart. De taskforce speelt daarin een belangrijke rol. Misschien werd er wel tijdig geanticipeerd, maar in ieder geval niet tijdig gecommuniceerd. Immers, opnieuw heeft het negatieve nieuws de bovenhand gehaald, waardoor de prijzen weer begonnen te stijgen. Het klopt dat de prijzen opnieuw genormaliseerd zijn sinds de crisis in september, maar wij hebben wel enkele pieken gekend. Dat is erg nefast voor bedrijven die op de dagmarkt kopen en die daardoor buiten de concurrentie vallen.

 

Ik denk dat het heel belangrijk is dat u de taskforce nog meer bevoegdheden geeft, nog meer accuraat opvolgt en nog meer proactief zult laten werken.

 

08.09  Leen Dierick (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord. U blijft optimistisch, maar de situatie is toch nog altijd onzeker en kritiek.

 

Onze kerncentrales zijn de voorbije decennia de sterkhouders van onze energiebevoorrading geweest, maar de situatie waarin we ons nu bevinden is toch ongezien en zorgwekkend. Dag na dag is het afwachten of er niet weer een probleem is met een reactor. De situatie voor januari en februari blijkt nog altijd kritiek door het onverwachts uitblijven van Doel 1.

 

Dat maakt voor ons één ding heel duidelijk, met name dat onze kerncentrales niet langer betrouwbaar zijn. Op korte termijn moet er alles aan worden gedaan om de lamp te laten branden, zowel in januari, februari als in alle andere maanden.

 

Tegelijkertijd moet hard aan extra productie­capaciteit worden gewerkt, zodat de afgesproken kernuitstap wel degelijk kan worden uitgevoerd. Voor ons is de energiebron van de toekomst hernieuwbare energie en niet onze huidige kerncentrales.

 

Ook de prijs moeten we in de gaten houden. In het regeerakkoord staat dat we een energienorm moeten hebben. Ik dring nog eens aan op de introductie daarvan.

 

Bij de feestdagen zijn kaarsjes altijd heel leuk. Ik hoop dat die kaarslichten alleen sfeerlichten zullen zijn en dat de lamp wel degelijk blijft branden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

09 Wijziging binnen de regering

09 Modification au sein du gouvernement

 

Bij brief van 12 november 2018 zendt de eerste minister een afschrift over, van het koninklijk besluit van 12 november 2018 met als opschrift "Regering - Ontslag - Benoeming".

Par lettre du 12 novembre 2018, le premier ministre transmet copie de l'arrêté royal du 12 novembre 2018 intitulé "Gouvernement - Démission - Nomination".

 

Hij deelt mede dat het ontslag aangeboden door de heer Steven Vandeput, uit zijn ambt van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, wordt aanvaard.

Il communique que la démission offerte par M. Steven Vandeput, de ses fonctions de ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, est acceptée.

 

De heer Sander Loones, lid van het Europees Parlement, wordt benoemd tot minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken.

M. Sander Loones, membre du Parlement européen, est nommé ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique.

 

10 Mededeling

10 Communication

 

Krachtens artikel 50 van de Grondwet en artikel 12, tweede lid, van het Reglement, neemt een lid dat ingevolge zijn benoeming tot minister of staatssecretaris ophield zitting te hebben, zijn mandaat weer op zodra de Koning een einde heeft gemaakt aan het ambt van minister of staatssecretaris. Zijn opvolger houdt op zitting te hebben.

En vertu de l'article 50 de la Constitution et de l’article 12, alinéa 2, du Règlement, le membre nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. Son successeur cesse de siéger.

 

Op 12 november 2018 heeft de Koning het ontslag aanvaard, aangeboden door de heer Steven Vandeput uit zijn ambt van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken.

Le 12 novembre 2018, le Roi a accepté la démission de M. Steven Vandeput de ses fonctions de ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique.

 

Bijgevolg neemt de heer Steven Vandeput zijn parlementair mandaat op 12 november 2018 weer op. De heer Wouter Raskin die zitting heeft in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de heer Steven Vandeput zolang het ambt van deze duurt, houdt op zitting te hebben en wordt opnieuw eerste opvolger voor de kieskring Limburg.

M. Steven Vandeput reprend par conséquent son mandat parlementaire le 12 novembre 2018. M. Wouter Raskin, admis à siéger en qualité de membre effectif de la Chambre des représentants en remplacement de M. Steven Vandeput pour la durée de ses fonctions ministérielles, cesse de siéger et redevient premier suppléant de la circonscription électorale du Limbourg.

 

Ik dank de heer Wouter Raskin.

Je tiens à remercier M. Wouter Raskin.

 

11 Aanstelling als fractievoorzitter

11 Désignation de président de groupe

 

Bij brief van 14 november 2018 heeft de Ecolo-Groen-fractie van de Kamer mij medegedeeld dat de heer Kristof Calvo als fractievoorzitter werd aangesteld vanaf 14 november 2018.

Par lettre du 14 novembre 2018, le groupe Ecolo-Groen de la Chambre m'a informé de la désignation de M. Kristof Calvo en qualité de président de groupe à partir du 14 novembre 2018.

 

12 Agenda

12 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 14 november 2018, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven:

de benoeming van de voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, nr. 3364/1.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 14 novembre 2018, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

la nomination du président du Comité permanent de contrôle des services de police, n° 3364/1.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wetsontwerpen

Projets de loi

 

13 Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (3297/1-5)

13 Projet de loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (3297/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Klaps verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vooraleer ik het woord geef, laat ik het volgende opmerken. Minister Peeters is de verantwoordelijke minister. Hij heeft mij, toen hij de zaal verliet bij de mondelinge vragen, gezegd dat hij aanwezig zou zijn bij de bespreking. Ik vraag de diensten om hem zo snel mogelijk op te roepen. Misschien is hij in de buurt.

 

Wellicht past het om de vergadering even te schorsen.

 

C'est le Parlement qui décide.

 

Quelqu'un demande-t-il la présence du ministre? Oui, madame Lalieux, vous avez la parole.

 

13.01  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, M. Peeters a cinq projets de loi à l'ordre du jour, et non des moindres. Le ministre n'est pas souvent présent en commission de l'Économie mais quand il a des projets en séance plénière, ce serait faire montre de respect au Parlement que d'être présent. Sinon, commençons par autre chose!

 

Le président: Non, ça nous ne pouvons pas faire.

 

13.02  Karine Lalieux (PS): Ça ne passionne pas du tout M. Bacquelaine! J'apprécie sa venue parmi nous mais je pense qu'il ne connaît rien à la transposition de la directive sur la distribution des assurances. M. Bacquelaine sait très bien que je ne l'insulte pas mais j'aimerais bien que M. Peeters soit présent.

 

De voorzitter: Ik denk dat we beter de zitting schorsen tot de minister aanwezig is.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 16.30 heures.

De vergadering wordt geschorst om 16.30 uur.

 

La séance est reprise à 16.36 heures.

De vergadering wordt hervat om 16.36 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

De voorzitter: Het woord was aan de heer Klaps.

 

13.03  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt om naar het halfrond te verhuizen voor een toch zeer belangrijk wetsontwerp. Het ontwerp zet namelijk een historische vergissing recht. De vorige regering heeft in haar ijver beslist om de MiFID-regels van Europa, die gelden voor de banken, ook toe te passen op de verzekeringssector. Dat heeft tot een jarenlange chaos geleid in de sector.

 

U hebt mij hier nog tijdens het vragenuurtje zien staan met een hoop classeurs. Ik wou daarmee duidelijk maken dat het begrip consumenten­bescherming op de duur veeleer werd ingevuld door het aantal kilo's papier dat men aan de consumenten bezorgde, dan wel door effectieve informatie. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

 

Wij van de N-VA steunen efficiënte consumenten­bescherming en dat staat niet gelijk met een gigantische papierberg. Ik meen dan ook dat de tekst die vandaag voorligt, een heel goede compromistekst is tussen de vragen van alle stakeholders uit de sector met het oog op de bescherming van de consument.

 

Ik hoef u er niet aan te herinneren dat wij geen voorstander zijn van gold-plating. Wij proberen dat altijd te vermijden, waar het kan, omdat wij anders steeds meer nieuwe verplichtingen invoeren, die altijd maar nieuwe kosten, moeite en werk met zich brengen. Op het vlak van de informatieregels doen wij dat echter wel en ik pleit er dan ook voor om die regels op zeer korte termijn te evalueren. Op die manier kan worden nagegaan of de extra verplichtingen wel degelijk nuttig zijn.

 

Collega's, een bezorgdheid blijft dat wij met het voorgelegde ontwerp bijzonder veel bevoegd­heden delegeren naar de Koning. Wij moeten daar toch mee opletten. Ik begrijp dat het technisch dikwijls niet anders kan, maar wij zijn zeer bedacht over de inhoud van de koninklijke besluiten. Men kan via koninklijke besluiten immers nog ten zeerste schuiven met macht naar administratieve controlediensten en dat mag niet de bedoeling zijn.

 

Ik heb de minister in de commissie dan ook opgeroepen de inhoud van die koninklijke besluiten aan de commissie te bezorgen, zodat wij daar, indien nodig, opnieuw over kunnen debatteren.

 

Maar al bij al betreft het hier een uitstekende omzetting van een Europese richtlijn, die broodnodig was en die onze sector vooruithelpt. Dat is lang geleden.

 

13.04  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, il me semble qu'avec cinq projets, il est préférable d'être en séance plénière, surtout lorsqu'il y a du positif et du négatif. Nous ne manquerons évidemment pas de souligner le positif, monsieur le vice-premier ministre.

 

La directive IDD (Insurance Distribution Directive) fait partie de ces nombreux textes édités par l'Europe à la suite de la crise financière de 2008 - il faut toujours s'en souvenir et on en parlait encore dans les médias ce matin - et à la suite de la prise de conscience des dommages liés à l'absence de régulation du monde financier.

 

Je rappelle que le gouvernement Di Rupo avait décidé d'anticiper sur cette directive européenne, en élargissant le champ d'application de la directive MiFID qui concernait en premier lieu le monde bancaire. On a appliqué cette directive bancaire à certaines règles au niveau des assurances. C'est ce qu'on a appelé la législation AssurMiFID qui a été mise en place par le ministre Vande Lanotte.

 

Comme je vous l'ai dit, monsieur le vice-premier ministre, je regrette que les partis de la majorité qualifient aujourd'hui ces règles de protection des consommateurs mises en place par le précédent gouvernement de "paperasserie inutile". Ce sont là les termes de certains membres de la majorité. Monsieur Klaps, vous êtes présent et ce sont bien évidemment vos mots.

 

Selon moi, à l'occasion de cette transposition, le gouvernement a évidemment cherché à revenir sur les règles nécessaires du passé, qui étaient bien utiles pour protéger les consommateurs. Du reste, il y a un instant, j'ai cru entendre de votre bouche, monsieur Klaps, que cela fut décidé pour satisfaire le lobby des assurances. C'est la raison pour laquelle le groupe PS ne soutiendra pas ce projet de loi.

 

Bien entendu, comme je souhaite m'exprimer brièvement, je ne répéterai pas tout ce qui fut dit en commission. Cependant, je prendrai un exemple crucial: celui des techniques auxquelles recourent les entreprises d'assurances pour motiver les intermédiaires à vendre leurs produits. À l'occasion d'un rapport récent, le régulateur des assurances a donné un signal important. Le secteur finance la FSMA. Au demeurant monsieur Klaps, hier encore, vous avez posé une question en commission à ce propos. Nous avons voulu ce régulateur, parce que les banques et les assurances ont notoirement joué au casino. Or, quand la FSMA publie un rapport, le gouvernement s'assied dessus! En effet, monsieur le ministre, le régulateur a sonné l'alarme en constatant des abus en termes de rémunération des intermédiaires d'assurances, propres à nuire aux intérêts des consommateurs. Ces sont les termes employés par le régulateur.

 

Il y est notamment question des programmes d'incentive, permettant aux courtiers d'assister gratuitement ou, en tout cas, à des conditions fort avantageuses, à des événements culturels et sportifs ou encore à des formations à l'étranger. Il est également mentionné que des entreprises d'assurances incluent des minima de rendement à atteindre dans la tarification des commissions accordées à leurs courtiers. Pourtant, comme vous le savez, monsieur le vice-premier ministre, une telle pratique est condamnée fermement par notre régulateur.

 

Je ne rappellerai pas, mais j'aime à le faire, parce que je suis une femme, l'histoire caricaturale d'une société allemande qui avait choisi de rémunérer ses intermédiaires méritants en leur offrant des jeunes femmes venues de Hongrie. C'est formidable comme image et comme témoignage de respect envers les femmes!

 

Quand on entend la FSMA parler des voyages dans des îles paradisiaques pendant quinze jours - c'est dans le rapport de la FSMA, monsieur le vice-premier ministre -, on se dit quand même qu'il y a un problème important à régler. Comment le réglez-vous dans la transposition de la directive? Comment répondez-vous au signal d'alarme lancé par votre propre régulateur? D'abord en abaissant le niveau de protection actuel!

 

À l'avenir, les courtiers ne devront plus démontrer que l'octroi de l'incentive améliore la qualité du service rendu au client. Vous protestez? Votez notre amendement, monsieur le vice-premier ministre. Sinon, il leur suffira d'indiquer que la rémunération n'a pas d'effet négatif sur la qualité de ce service, ce qui est beaucoup moins contraignant. Or les voyages continuent.

 

Ensuite, vous décidez de laisser au secteur des assurances le soin de s'autoréguler. C'est la règle selon laquelle les organisations représentatives du secteur des assurances sont chargées d'élaborer de commun accord un code de conduite en matière d'incitations et ce, dans un délai de six mois. Il est surréaliste, monsieur le vice-premier ministre, que la FSMA, votre régulateur, tire la sonnette d'alarme pour signaler un problème et que vous y répondiez en disant - M. Klaps l'a répété à la tribune -, qu'ils ont le champ libre et que vous donnerez force de loi à leurs accords. Tel est le message que vous transmettez.

 

Monsieur le vice-premier ministre, nous demandons que les consommateurs puissent participer à l'élaboration de ce code. Je suis contre ce code car j'estime que vous devriez créer le cadre dans la loi, mais autoriser les consommateurs à y participer est un minimum. Je pense d'ailleurs qu'il y avait accord de toutes les délégations au sein de la Commission des Assurances pour que les représentants des consommateurs puissent collaborer de façon constructive à la discussion de ce projet de code de conduite. Vous n'avez pas retenu cette option. Je vous demande pourquoi.

 

Nous demandons également qu'on ne modifie pas la baisse du niveau de protection actuel.

 

Les représentants des consommateurs présents au sein de la Commission des Assurances ont dénoncé "un pas en arrière en matière de protection des consommateurs et de prévention des conflits d'intérêts dans le chef des intermédiaires". C'est bien de cela dont il est question, aujourd'hui, monsieur le vice-premier ministre. C'est aussi notre position, raison pour laquelle nous redéposons nos amendements en matière d'encadrement de rémunération des intermédiaires d'assurance.

 

Une fois de plus, avec vous, monsieur le vice-premier ministre, le lobby financier a gagné face à la nécessaire régulation et face à la nécessaire protection des consommateurs.

 

13.05  Isabelle Galant (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, avec ce texte le gouvernement a réussi une transposition minutieuse de la directive européenne sur la distribution d'assurances. En effet, le texte que nous examinons aujourd'hui prend en compte les demandes des acteurs du secteur des assurances, mais également les intérêts des consommateurs.

 

Le projet permet plusieurs modifications essentielles pour le secteur des assurances. D'une part, nous modifions la loi relative aux assurances afin de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les exigences liées au statut des intermédiaires, les exigences professionnelles et organisationnelles imposées aux entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les règles de conduite et les obligations d'information. D'autre part, nous simplifions le cadre législatif. L'ensemble des règles de conduite et des obligations d'information applicables au secteur des assurances est rassemblé.

 

Ce texte apportant bon nombre de réformes, notre groupe est favorable à son évaluation dans les deux ans.

 

Chers collègues, considérant l'apport essentiel de ce texte pour le secteur des assurances, je vous invite à soutenir ce projet de loi.

 

13.06  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de minister, het omzetten van deze Europese richtlijn in Belgische wetgeving is een positieve zaak voor de consument. Dat is al in de commissie en door de rapporteur aangehaald. Het doel van de richtlijn is er immers voor te zorgen dat iedereen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken is dezelfde regels volgt. De richtlijn, die gericht is op een minimale harmonisering van de Europese verzekeringsmarkt, laat de lidstaten toe om strengere maatregelen te nemen met het oog op een verhoogde consumentenbescherming. Het verheugt ons dan ook dat het voorliggend wetsontwerp een hogere bescherming biedt dan in de richtlijn is aangegeven.

 

In de commissie heb ik een aantal bekommernissen geuit en voorstellen voor verbetering gedaan waarop een antwoord is gekomen van de minister. Ik ga ze niet opnieuw herhalen, maar u weet dat ik een doordrijver ben en altijd hoop op nog positiever nieuws dan in de commissievergadering.

 

Om die reden wil ik twee amendementen opnieuw indienen. De bedoeling daarvan is om een bepaling op te nemen dat mensen die ooit ernstig ziek waren of die lijden aan een chronische aandoening die onder controle is, het recht krijgen om vergeten te worden bij het sluiten van verzekeringen. Het recht om vergeten te worden, moet ook in België kunnen, net als in Frankrijk. Vandaag betalen bijvoorbeeld ex-kankerpatiënten of mensen die lijden aan een chronische aandoening die onder controle is, immers bijzonder hoge premies voor schuldsaldo- en andere verzekeringen. De twee amendementen bieden een oplossing voor dat probleem. In de commissie hebt u gezegd dat u werkt aan een wetsontwerp, maar ik pleit er toch voor om enorm snel te gaan; vandaar mijn actie vandaag om het punt onder de aandacht te brengen. Ik hoop op een positief signaal van het Parlement hieromtrent.

 

13.07  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, het is positief dat de regering heeft gekozen voor een zo getrouw mogelijke omzetting van de Europese richtlijn, de IDD, en de administratieve overlast in dezen tot een minimum wil beperken. Voor een aantal aspecten werd er evenwel voor gekozen om wel af te wijken van de maximale omzetting van de richtlijn, om rekening te houden met een aantal specifieke kenmerken van de Belgische markt.

 

Zo werd ervoor gekozen om het bedrag in de richtlijn waarbij nevenverzekeringstussenpersonen worden vrijgesteld van de verplichting tot inschrijving bij de FSMA te verlagen naar 200 euro. Wij hebben daarover een debat gehad. Voor een aantal zelfstandige nevenverzekerings­tussenpersonen die bijvoorbeeld reisverzeke­ringen aanbieden, is dat geen al te evidente keuze. Zij zijn juist vragende partij voor een hogere drempel, zodat zij hun beroep met een vrijstelling van inschrijving toch verder kunnen uitvoeren. Ik weet dat er anderzijds ook wel mensen zijn die de drempel van 200 euro, die de regering heeft gekozen, willen verlagen. De minister heeft gekozen voor het bedrag van 200 euro, dat het midden houdt tussen alle geformuleerde voorstellen.

 

De minister zei in de commissie dat de Koning wel de bevoegdheid krijgt om de drempel nog aan te passen, om de consumentenbescherming te bevorderen en om rekening te houden met de evolutie van de consumptieprijzen. Aangezien die drempel wel voor wat ongerustheid heeft gezorgd, mijnheer de minister, zijn wij dan ook tevreden dat u er toch mee akkoord gaat om de wet te evalueren en dat er na een evaluatieperiode eventueel kan worden bijgestuurd. U hebt ook ruimte gelaten om via het KB eventueel nog zaken te doen. Wij houden eraan om die evaluatie door te voeren.

 

13.08  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, j'interviendrai rapidement sur ce projet de loi qui concerne la transposition de la directive. Il respecte globalement un certain nombre de concepts et est parfois plus sévère.

 

Monsieur le président, j'aurais voulu insister sur un élément de ce texte. Le projet de loi intègre une série de dispositions relatives aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire. Il est clair que cela réduit effectivement le montant de 600 à 200 euros pour ce genre de primes, mais les situations problématiques surviennent souvent de contrats d'assurance à titre accessoire, vendus notamment avec des smartphones ou d'autres produits informatiques ou électroménagers. Souvent ces primes n'excèdent pas 200 euros. Nous nous interrogeons donc, monsieur le ministre, sur la logique de votre proposition, notamment en ce qui concerne l'article 20. J'aurais souhaité un complément de réponse à cette question, le reste ayant été soulevé par mes collègues.

 

Le président: M. Carcaci n'est pas là. La parole est au gouvernement.

 

13.09 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega's, eerst wil ik u allen danken voor het interessante debat. Ook al is een aantal zaken daar aan bod gekomen, ik onderstreep ze graag nog even in de plenaire vergadering.

 

Aan mevrouw Smaers bevestig ik hier nogmaals dat wij aandachtig zullen opvolgen of de drempel van 200 euro in de praktijk aanleiding geeft tot problemen en dat wij na die evaluatie daarop desgevallend maximaal zullen inspelen.

 

Aan mevrouw Detiège laat ik opmerken dat wij een heel belangrijk wetsontwerp voorbereiden in verband met het recht op vergeten, waardoor mensen die bijvoorbeeld kanker hebben gehad en volledig genezen zijn, geen hogere premies zullen moeten betalen bij het aangaan van een schuldsaldoverzekering. Ik herhaal wat ik in commissie al zei, namelijk dat wij daarover een apart ontwerp opmaken, omdat dergelijke bepalingen niet passen in het ontwerp dat nu ter bespreking ligt.

 

Madame Lalieux, madame Galant, monsieur de Lamotte, j'ai bien compris votre réaction surtout quand vous dites, madame Lalieux, qu'il n'y a pas d'amélioration de la protection des consommateurs. Vous craignez que ce ne soit pas le cas. Moi, j'ai tenté de vous convaincre, vous et d'autres, que nous avons évidemment essayé de transposer la directive mais aussi d'améliorer la situation des consommateurs.

 

En outre, j'ai aussi très clairement dit que nous allions rédiger un code de conduite très clair pour les consommateurs et qui leur donnera des protections dans certaines situations que vous avez illustrées par des exemples.

 

Ten slotte stel ik de heer Klaps gerust: ik zal mij houden aan het engagement dat ik in commissie al heb uitgesproken: indien het Parlement of de commissie vraagt om tekst en uitleg bij de koninklijke besluiten te geven, dan zal ik dat zeker doen, zodra ze zijn opgesteld en in alle transparantie zijn goedgekeurd.

 

13.10  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

U deelt mee wat u ook al in commissie zei, namelijk dat u een wetsontwerp zult opstellen. Er zijn echter nog maar vijf maanden vóór de verkiezingen. Het wordt dus tamelijk kort dag. Ik herhaal dus mijn bezorgdheid, waaraan ik al in de commissie uiting gaf. Zult u op tijd klaar zijn met het ontwerp? Indien het immers vóór het einde van de legislatuur niet is goedgekeurd, zijn het vijgen na Pasen.

 

Daarom stel ik opnieuw voor om vandaag de amendementen goed te keuren.

 

Le président: M. Carcaci étant arrivé, je lui permets de s'exprimer.

 

13.11  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, merci. Veuillez excuser mon absence momentanée.

 

Monsieur le vice-premier ministre, ce projet de loi est déjà appliqué par la plupart des compagnies d'assurance. Ceci engendre une charge administrative contraignante pour les courtiers, surtout pour ceux qui ont des portefeuilles de taille moyenne. Néanmoins, j'estime que ce projet de loi est une bonne chose et je voterai positivement.

 

Le président: Merci, monsieur Carcaci, pour cette explication de vote.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3297/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3297/4)

 

Het wetsontwerp telt 58 artikelen.

Le projet de loi compte 58 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 16/1(n)

  • 10 - Maya Detiège cs (3297/5)

Art. 16/2(n)

  • 11 - Maya Detiège cs (3297/5)

Art. 22

  • 8 - Karine Lalieux cs (3297/5)

  • 9 - Karine Lalieux cs (3297/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, de aangehouden artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen, artikel 287 in artikel 22 en artikel 22.

Réservé: le vote sur les amendements, l'article 287 à l'article 22 et l'article 22.

 

De artikelen 1 tot 19 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 19 sont adoptés article par article.

 

De artikelen 259 tot 271 in artikel 20 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 259 à 271 à l'article 20 sont adoptés article par article.

 

Artikel 20 wordt aangenomen.

L'article 20 est adopté.

 

De artikelen 272 tot 277 in artikel 21 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 272 à 277 à l'article 21 sont adoptés article par article.

 

Artikel 21 wordt aangenomen.

L'article 21 est adopté.

 

De artikelen 278 tot 281, 283 tot 286, 288, 290 tot 296, 296/1 en 296/2 in artikel 22 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 278 à 281, 283 à 286, 288, 290 à 296, 296/1 et 296/2 à l'article 22 sont adoptés article par article.

 

Artikel 22 wordt aangenomen.

L'article 22 est adopté.

 

De artikelen 23 tot 58 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 23 à 58 sont adoptés article par article.

 

*  *  *  *  *

 

14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (3263/1-4)

14 Projet de loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules (3263/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, mevrouw Dierick, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3263/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3263/4)

 

Het wetsontwerp telt 10 artikelen.

Le projet de loi compte 10 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 10 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 10 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsontwerp houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit (3279/1-4)

15 Projet de loi portant création du Conseil National de la Productivité (3279/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, mevrouw Lalieux, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

15.01  Karine Lalieux (PS): Monsieur le ministre, avec ce projet de loi, votre gouvernement met en œuvre une recommandation non contraignante du Conseil de l'Union européenne pour mettre en place un Conseil National de la Productivité chargé de rendre des avis ou de formuler des propositions dans le domaine de la productivité et de la compétitivité. Ce Conseil sera composé de six membres au niveau fédéral (deux issus du Bureau du Plan, deux de la Banque nationale, deux du Conseil Central de l'Économie) et six membres désignés par les Régions. Il y a des exclusions, par exemple pour les collaborateurs de partis, les parlementaires, etc.

 

La question que nous nous posons et que nous vous avons posée en commission est la suivante: la création de ce Conseil National de la Productivité est-elle une attaque supplémentaire de ce gouvernement à la concertation sociale? Il est certain que ce projet de loi engendre une vraie méfiance dans le chef de tous les partenaires sociaux, même au sein du Conseil Central de l'Économie. La FGTB a indiqué que le Conseil National de la Productivité est une instance avec laquelle l'Union européenne "tente de vendre une politique économique défaillante au lieu de créer un véritable dialogue avec les partenaires sociaux". Elle prévoit une sorte de belle-mère qui supervisera la politique nationale.

 

Certes, on a exclu la question salariale du champ des compétences de ce nouveau Conseil mais, indirectement, selon les partenaires sociaux, les rapports et diagnostics auront toujours une influence sur le débat social et le dialogue social, y compris sur les salaires. De cette façon, la négociation collective peut en être influencée ou même minée.

 

La FEB est sur la même longueur d'ondes. Selon elle, cet organe est superflu: "On évitera le risque de doublons en ayant obtenu du ministre de confier la présidence de cette nouvelle instance au Conseil Central de l'Économie;  mais là aussi, nous avons des doutes par rapport à sa réelle plus-value".

 

Monsieur le ministre, pour une fois que vous avez l'unanimité de partenaires sociaux, vous ne les écoutez pas! C'est dommage!

 

La question se pose donc de savoir pourquoi ce gouvernement a voulu créer cette structure et quel impact elle aura sur la concertation sociale en Belgique.

 

N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante et n'ayant pas été convaincus – tout comme les partenaires sociaux – de la plus-value de ce Conseil de la Productivité, nous nous abstiendrons.

 

15.02  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je rejoins les interrogations que ma collègue Karine Lalieux vient de soulever au sujet de l'utilité d'une institution supplémentaire. Cela pose question car il y a, en Belgique, un nombre suffisant de lieux dans lesquels la concertation sociale peut prendre place. Nous ne vivons pas dans un pays où tout est simple et efficacement organisé et le fait d'instituer un organe de plus nous interpelle. Vos réponses en commission ne nous ont pas convaincus.

 

Comme en commission, je souhaite vous interpeller sur l'approche même du Conseil de la Productivité. Il est question d'avis, de politiques socio-économiques, de productivité mais cela reste extrêmement classique à nos yeux, centré sur des questions sur les coûts salariaux ou la compétitivité avec les pays voisins. Tout cela a du sens mais comment est-il possible aujourd'hui de ne pas voir un mot sur la dimension durable et environnementale des questions économiques? Dans ce texte, il n'en est pratiquement pas fait mention.

 

Aujourd'hui, il me semble impossible que des conseils ou institutions existent au niveau économique sans qu'ils puissent aussi se prononcer sur les impacts environnementaux d'une décision d'investissement par exemple, sur les impacts environnementaux de la compétitivité et sur les impacts sociaux de toute décision économique. Je trouvais que cela manquait cruellement dans ce texte.

 

Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé en commission – et j'espère que vous le ferez en séance plénière aujourd'hui – à ce que ces aspects soient pris en compte. J'aimerais bien que cela soit rajouté dans le texte et, avant tout, parmi les missions, sinon nous passerons complètement à côté des enjeux majeurs du 21ème siècle.

 

15.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, rappelons tout d'abord la genèse de ce Conseil National de la Productivité, elle-même révélatrice.

 

L'idée de ce Conseil est lancée par Bruegel, un puissant groupe de réflexion libéral basé à Bruxelles, rue de la Charité - cela ne s'invente pas -, dont les membres cotisants sont des États, dont l'État belge, mais aussi des banques centrales et des multinationales, comme Amazon, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Google, HSBC, Pfizer, etc. L'idée a été reprise par l'Union européenne, qui n'a pas réussi à l'imposer aux États membres, mais qui leur recommande de créer chacun un tel institut.

 

Outre cette genèse douteuse, l'utilité d'un Conseil National de la Productivité dans le paysage social et institutionnel belge suscite des interrogations.

 

Alors qu'il ne s'agit que d'une recommandation non contraignante de l'Union européenne, pourquoi la Belgique a-t-elle décidé de mettre sur pied un organisme qui risque fort de faire double emploi, voire d'entrer en concurrence avec le Conseil Central de l'Économie?

 

Celui-ci a d'ailleurs rendu un avis qui laissait entendre que les missions exercées sont fort semblables. Quelle est dès lors l'utilité réelle de ce Conseil? Ne répond-il pas à l'objectif caché de court-circuiter la concertation sociale pratiquée au sein du Conseil Central de l'Économie sur une base paritaire? La FGTB se montre d'ailleurs critique, estimant que ce Conseil National de la Productivité est "un véhicule imaginé par l'Union européenne pour mettre en œuvre sa politique défaillante. Au lieu de créer un véritable dialogue avec les partenaires sociaux, elle fournit une belle-mère supplémentaire qui supervisera la politique nationale".

 

Certes, ce Conseil National de la Productivité ne participera pas à la formation salariale au niveau national, qui reste dans les mains des partenaires sociaux, mais il pourra, à travers des études qu'il diffusera, influencer directement les négociations. C'est du reste ce qu'observe le Conseil économique et social européen à propos de cet organisme qui disposera donc d'un pouvoir d'influence sur la négociation salariale.

 

L'article 7 du projet établit une série d'incompati­bilités au niveau des membres de ce Conseil, mais aucune ne concerne le monde des affaires. On risque d'assister à certaines nominations contestables, comme cela a été le cas récemment à la Banque nationale.

 

L'objectif annoncé de cet organe est de promouvoir la productivité. Or, la productivité du travailleur belge est déjà l'une des plus élevées au monde. En créant le Conseil National de la Productivité, cela revient à déplorer l'absence de croissance d'une productivité déjà élevée. Sur cette question de la productivité, les options sont assez simples: soit, on améliore l'innovation, soit, on maintient une pression à la baisse sur les salaires. Ce gouvernement a résolument fait le choix de cette dernière option avec toutes les conséquences que l'on connaît sur la qualité de vie des travailleurs.

 

Par ailleurs, où compte-t-on placer la limite de cette course à la productivité? On le voit dans tous les mouvements sociaux actuels en Belgique. On l'a encore vu dans le débat sur la poste tout à l'heure. La pression au travail devient intenable. Les travailleurs sont pressés comme des citrons. Ils sont de plus en plus au bout du rouleau. Le nombre de travailleurs en maladie de longue durée continue d'augmenter, année après année. On vole de triste record en triste record. La Belgique comptait fin 2017 quelque 400 000 malades de longue durée, soit une augmentation de 100 000 malades en cinq ans.

 

Ne faudrait-il pas davantage se préoccuper de l'inquiétante épidémie de maladies liées au travail, de l'inquiétante épidémie de burn-out, de l'inquiétante épidémie de troubles musculo-squelettiques? C'est dans ce sens que le PTB a donc introduit un amendement visant la création d'un Conseil national du burn-out qui aura comme objectif d'évaluer systématiquement l'impact de l'évolution de la productivité et de la compétitivité sur la santé et le bien-être des travailleurs. Je suis sûr, chers collègues, que vous voterez tous en faveur de cet amendement, c'est-à-dire en faveur de la création d'un Conseil national du burn-out.

 

15.04  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, à propos de ce projet de loi, je continue à me demander quelle est la valeur ajoutée de cette création alors que d'autres organes existent déjà, comme le Bureau du Plan, le Conseil Central de l'Économie, etc.

 

Le Conseil National de la Productivité se fait sur la base d'une recommandation du Conseil de l'Union européenne. Lorsqu'on lit l'objectif poursuivi, ce Conseil a pour mission "d'étudier la productivité et la compétitivité à long terme ainsi que l'impact et la mise en œuvre des recommandations des institutions européennes à cet égard". Cerise sur le gâteau: "Le but du Conseil National de la Productivité est de favoriser une croissance économique soutenue et la convergence." C'est exactement le même objectif que celui de bon nombre d'institutions. On ne fait qu'ajouter une couche de lasagnes à l'organigramme des organes de consultation belges.

 

Les partenaires sociaux ne sont pas porteurs de ce prototype. Par ailleurs, alors que des compétences ont été régionalisées, les entités fédérées ne participent pas à ce Conseil. Aucun accord de coopération ne les fait venir. Je comprends que leur présence ne soit pas obligatoire, mais un contact aurait pu être envisagé, notamment au niveau du Comité de concertation pour voir s'il était intéressant d'envisager une participation facultative.

 

Constatant l'absence de valeur ajoutée, nous nous abstiendrons.

 

15.05 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik dank de rapporteur en alle leden voor hun interventies in het debat.

 

Je veux ici répéter qu'il ne s'agit pas de créer une structure entièrement nouvelle, mais plutôt de mettre en place une plate-forme de coopération associant les instances existantes.

 

Comme je l'ai déjà souligné, le budget prévu pour le fonctionnement du Conseil National de la Productivité est des plus réduits: 94 000 euros sont inscrits pour assurer la tenue du secrétariat.

 

J'ai essayé de convaincre tous les membres que la plus-value est réelle. J'ai donné des éléments très concrets. Le Conseil National de la Productivité permettra de centraliser les données disponibles dans différentes structures. Il constituera un point de contact unique pour l'Union européenne en ce qui concerne les questions liées à la productivité. Il sera également le point de contact unique du gouvernement fédéral dans le cadre de la rédaction du plan national de réforme. Il permettra d'associer les Régions et les partenaires sociaux.

 

Le but n'est pas de réorganiser le débat social, surtout le débat concernant les salaires et la norme salariale. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est aux autres instances, et évidemment aux partenaires sociaux, de discuter de cela.

 

En résumé, je suis convaincu, au vu de la situation en Belgique concernant la productivité, et alors qu'il y a une recommandation européenne de créer un Conseil National de la Productivité, que la valeur ajoutée est là. Les coûts sont très limités. Nous n'avons pas créé de nouvelle structure, mais nous avons essayé de coopérer avec des instances déjà actives en Belgique. Je vous remercie.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3279/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3279/3)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Art. 12(n)

  • 1 - Marco Van Hees cs (3279/4)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement réservé ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over het amendement.

Réservé: le vote sur l'amendement.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 11.

Adoptés article par article: les articles 1 à 11.

*  *  *  *  *

 

16 Wetsontwerp tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector (3300/1-3)

16 Projet de loi modifiant le livre I "Définitions" et le livre XI "Propriété Intellectuelle" du Code de droit économique concernant le secteur audiovisuel (3300/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur est M. Gilles Vanden Burre. Il se réfère au rapport écrit.

 

16.01  Karine Lalieux (PS): Monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, il vous a fallu un peu de temps mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Vous avez utilisé ce temps à bon escient pour revenir dans le droit chemin en ce qui concerne la défense des auteurs, et de leur droit à percevoir une juste rémunération pour l'exploitation de leurs œuvres. Ce n'était pas gagné d'avance, parce qu'en 2015, vous nous aviez donné beaucoup de frayeurs, monsieur le vice-premier ministre, lorsque que nous vous avions interrogé sur l'arrêt de la Cour de cassation, sur l'injection directe et sur le fait que les réponses n'étaient pas du tout rassurantes. Mais vous avez consulté et vous l'avez bien fait cette fois-ci. Vous n'avez pas été à l'écoute que d'une seule partie du secteur.

 

Puisque je vous dis tout cela, nous voterons bien entendu en faveur de ce projet de loi. Mais j'ai une petite demande à vous faire. Vous avez à nouveau réfléchi aux droits et à l'injection directe. Je vous demande de réfléchir à nouveau au dossier de la reprographie. Vous savez que là aussi, les conséquences comportent un manque à gagner énorme pour le secteur. Vous devez aussi adopter une attitude ferme par rapport aux multinationales de construction d'imprimantes et autres, et revenir nous présenter une modification de votre projet de loi en ce qui concerne la reprographie. Alors, peut-être les droits des auteurs seront-ils entièrement respectés en Belgique.

 

Je vous demande aussi de porter le projet que nous allons voter au niveau européen. Il serait bon, en effet, d'avoir une reconnaissance européenne. La Hollande vient de faire la même chose aujourd'hui. Nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne les droits d'auteur, monsieur le ministre.

 

Le président: Merci, madame Lalieux, pour cette explication de vote.

 

16.02  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, il est vrai que le texte est important. Mais le plus important ici, c'est la démarche. En effet, une vraie démarche constructive a été faite avec l'ensemble des acteurs, suite à un texte que nous avions analysé, il y a un peu plus de deux ans en commission de l'Économie, sur le financement des différents organes culturels.

 

Il importait que les artistes, les créatrices et les créateurs puissent s'y retrouver, ce qui est le cas aujourd'hui. En effet, ils ont été entendus. En tant que parlementaires, nous avons tous été contactés par les différents organismes qui les représentent, notamment pour ce qui concerne ce droit d'injection directe.

 

Je voudrais surtout saluer le processus qui a mené à ce texte. Nous pourrions d'ailleurs nous en inspirer pour d'autres textes, ce que nous ne manquerons pas de faire.

 

Quoi qu'il en soit, le travail a été fait et la concertation a eu lieu. Cela a pris du temps, mais cela a abouti à un texte que nous aurons le plaisir de soutenir.

 

16.03  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, le texte à l'examen était attendu depuis longtemps par le secteur culturel et le secteur de l'audiovisuel.

 

C'est un texte qui a fait l'objet de longues négociations, monsieur le ministre, puisque nous en avons examiné la première partie – si je puis m'exprimer ainsi – il y a plus de deux ans. À l'époque, nous vous avions vraiment engagé à négocier avec les représentants du secteur et les intéressés.

 

Le secteur culturel a répondu à votre attente. Une proposition a été déposée sur la table pour devenir un projet de loi, après une longue négociation.

 

Le résultat nous semble équilibré et ce point de vue est partagé par le secteur. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons le texte qui nous est présenté aujourd'hui. 

 

16.04 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ik wil het kort houden. Ik dank iedereen en zal deze reacties koesteren voor een ander moment.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3300/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3300/3)

 

Het wetsontwerp telt 18 artikelen.

Le projet de loi compte 18 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 18 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 18 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (3328/1-3)

17 Projet de loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (3328/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3328/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3328/3)

 

Het wetsontwerp telt 17 artikelen.

Le projet de loi compte 17 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 17 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 17 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters (3256/1-5)

18 Projet de loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population (3256/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

18.01  Koenraad Degroote, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, mijnheer de minister, het is een belangrijk ontwerp dat als doel had om meer administratieve vereenvoudiging na te streven en de strijd tegen de identiteitsfraude te bevorderen.

 

Het ontwerp gaf aanleiding tot hoorzittingen in de commissie. Zeer talrijke vragen werden door u zeer uitgebreid beantwoord. Er werd nog een bijkomend advies verstrekt door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Tijdens de besprekingen werden twee amende­menten ingediend, een veeleer technisch amendement en een amendement van de collega's van de MR dat ertoe strekt de overheden aan te wijzen die gemachtigd zijn om de digitale vingerafdrukken af te lezen.

 

Tot slot werd over het geheel gestemd met tien ja-stemmen, drie neen-stemmen en een onthouding.

 

Ik wil er nog een beschouwing aan toevoegen van de N-VA. Wij zullen dit ontwerp zeker steunen, want het verhoogt de veiligheid, het vermindert de administratieve rompslomp voor de burger, zeker in contact met de bedrijven, en het houdt voldoende rekening met het respect voor de privacy.

 

De voorzitter: Dan geef ik het woord aan de heer Thiébaut.

 

18.02  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est très symbolique. Il parle du respect de la vie privée. Il souligne que ce gouvernement menace, une fois de plus, ce droit fondamental pour chacun de nos concitoyens.

 

Il comporte, pour l'essentiel, deux volets. Le premier porte sur l'accès aux données et contenus dans le Registre national. Le citoyen en a peu conscience mais le Registre national sait énormément de choses sur lui. C'est un outil de gestion indispensable pour les pouvoirs publics. C'est aussi, à l'heure du big data, une source d'informations qui ne manque pas d'attiser les convoitises d'acteurs privés.

 

Au nom de la simplification administrative, vous souhaitez donner la possibilité d'accès à certaines de ces données aux entreprises qui le souhaiteraient. Ceci vise essentiellement les changements d'adresse. C'est une démarche que nous pourrions entendre dans certains cas et qui devrait alors s'accompagner de balises solides et sérieuses. Or, force est de constater que les balises ici sont clairement insuffisantes à notre sens.

 

D'une part, on rapatrie, entre les mains du ministre de l'Intérieur, la compétence d'autori­sation de l'accès. On ne fixe pas dans la loi les conditions claires à remplir et on ne prévoit pas de contrôle en amont du respect des normes de sécurité quant aux informations qui sont transmises.

 

D'autre part, on renvoie les contrôles a posteriori vers l'Autorité de protection des données, mais celle-ci nous a déjà fait part de ses inquiétudes lors des auditions organisées autour de ce projet de loi. Il s'agira d'une masse de travail importante que d'effectuer ces contrôles et il ne lui semble pas que les moyens à disposition pour la traiter soient à la hauteur des enjeux.

 

Enfin, on compte sur la responsabilité individuelle de chaque citoyen, en lui laissant le soin de contrôler quelles sont les entreprises qui accèdent à ses données et de s'y opposer le cas échéant, ce qui, à l'heure des spams et des cookies bien entrés dans les mœurs, ne semble pas constituer une digue particulièrement solide.

 

On relèvera d'ailleurs la remarque des officiers de l'état civil à ce sujet, qui craignent que cette disposition, appliquée aux huissiers de justice, encourage les citoyens parmi les plus fragiles à chercher à disparaître des radars par le biais de la radiation des registres. C'est un souci auquel il aurait été judicieux de répondre.

 

Mais le volet le plus spectaculaire de ce projet est certainement celui qui vise à placer sur les cartes d'identité une image des empreintes digitales du titulaire, disposition que le ministre justifie de deux manières: d'une part, en s'appuyant sur un texte européen; d'autre part, en invoquant la lutte contre la fraude à l'identité. Malheureusement, le texte européen en question est encore en discussion et les critiques à son encontre sont vives. Les débats sont loin d'être clos. En s'appuyant sur ce texte, on place la charrue avant les bœufs.

 

En outre, je m'interroge sur le caractère contraignant d'un texte qui appellerait à insérer des données de type "empreintes digitales" sur les documents d'identité, au sein d'un espace dont plusieurs États membres ne disposent pas de tels documents.

 

En ce qui concerne la fraude à l'identité, les chiffres que le ministre avance montrent la disproportion de la réaction: prélever les empreintes de 11 millions de Belges pour 344 cas de fraude à l'identité qui ont fait l'objet d'une enquête en 2017. Sur cinq ans, il est question de 400 cas par an aux frontières. Est-ce à dire que le contrôle à l'identité est inutile? Certainement pas! Mais dans cette matière comme dans nombre d'autres, la notion de proportionnalité doit être au centre de l'attention. Ici, on pèche manifestement par manque de prudence.

 

La mesure est disproportionnée, comme le disent notamment les représentants de l'Autorité de protection des données, l'ancienne Commission de la protection de la vie privée. Est-elle à tout le moins efficace? On peut en douter.

 

Prenons le problème depuis le début. D'abord, rappelons-nous qu'il est impossible pour quelqu'un animé de mauvaises intentions et qui cherche à usurper une identité de se faire de vrais papiers qui comporteraient une fausse identité. Dans ce cas, la présence ou l'absence d'empreintes digitales ne ferait aucune différence. Si les empreintes correspondent au porteur de la carte, il n'y a pas de raison de douter de son identité et ce serait donc un coup dans l'eau.

 

Ensuite, il s'agit encore d'avoir les moyens techniques de comparer les empreintes du porteur de la carte et celles présentes sur le document. Aujourd'hui, ces lecteurs sont surtout disponibles dans les communes et aux frontières. Ce sont sans doute des lieux où un contrôle peut s'effectuer mais, en comparaison du nombre de situations concrètes où se font des contrôles d'identité, c'est la portion congrue. On le sait, ce sont surtout les policiers lors des contrôles routiers de routine qui contrôlent l'identité des citoyens. Et ils ne sont pas équipés du matériel ad hoc. Les en équiper demande un budget conséquent et je ne suis certain que cette dépense répond aux besoins prioritaires de la police.

 

Dans ce cadre-ci, encore une fois, la mesure ne présente donc qu'une efficacité très relative, en particulier au regard de l'intrusion dans la vie privée qu'elle représente. Mais la mesure paraît aussi disproportionnée. Son efficacité semble pour le moins douteuse alors que son coût est, par contre, certain.

 

Est-ce au moins une mesure qui n'aurait pas d'effet pervers? Nous ne pouvons même pas en être sûrs! Les officiers de l'état civil dont l'avis n'est pas unanime sur le sujet relèvent des difficultés certaines. D'abord, il est clair que cette mesure nécessitera que le titulaire de la carte vienne la retirer lui-même à la commune, une obligation qui n'existe pas actuellement et qui représente un inconfort pour les usagers.

 

Plus fondamentalement, leur organisation professionnelle souligne également que certaines catégories de la population pourraient rencontrer de grosses difficultés pour se conformer à cette mesure. Ils citent notamment les personnes souffrant d'arthrose pour lesquelles la prise d'empreintes serait très difficile, voire impossible. Mais surtout, ils soulignent que, contrairement à une idée très répandue, les empreintes digitales ne constituent pas une donnée immuable!

 

C'est ainsi que les travailleurs manuels voient souvent, du fait de leur activité ou d'accidents qui y sont liés, leurs empreintes être modifiées durablement. On imagine sans peine les difficultés que représentent les empreintes en tant que moyen d'identification. Cela conduit, du reste, à relativiser sérieusement le principe selon lequel elles constitueraient un moyen d'identification particulièrement sûr.

 

Comme le faisait valoir le représentant du CERT, nous laissons - par définition - nos empreintes partout. Ici encore, les personnes malintentionnées qui souhaiteraient usurper une identité ne connaîtraient pas de difficultés insurmontables pour s'approprier les empreintes d'un tiers. Au demeurant, c'est exactement ce qui est arrivé à la ministre de la Défense allemande, dont les empreintes furent subtilisées en 2014 par des usurpateurs. Finalement, je crains qu'il ne devienne plus facile de se faire voler ses empreintes que de récupérer ensuite sa véritable identité.

 

Bref, monsieur le ministre, chers collègues, si ce projet nous paraît dans son ensemble particulièrement précipité pour ce qui concerne l'usage commercial des données du Registre national, il nous semble surtout disproportionné, inefficace et même - en certains aspects -, dangereux lorsqu'il aborde la question des empreintes digitales. Le droit à la vie privée et à ne pas être contrôlé en permanence, élevé au rang de droit de l'homme, a déjà fait l'objet de nombreuses attaques sous ce gouvernement. Comme tous les droits, même fondamentaux, il peut être mis en balance pour faire respecter d'autres droits d'égale importance. Mais il s'agit bien d'une balance. Or ce texte, une fois encore, nous paraît rompre un équilibre toujours précaire et fragile. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce projet.

 

18.03  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, je ne vais pas revenir sur les détails du projet. Ils ont été assez développés et le sont encore davantage dans le rapport. Je voudrais simplement insister sur les nouveaux instruments offerts par le projet dans le cadre de la lutte contre la fraude au domicile et la fraude à l'identité. Ces types de fraude peuvent en dissimuler d'autres ou être liés à d'autres types de fraude ou à la commission de certains délits ou crimes – on ne peut s'empêcher de penser au terrorisme.

 

Je pense bien sûr à l'enregistrement des empreintes digitales sur les cartes d'identité, qui fait l'objet de l'article 27 du projet. Il a suscité beaucoup de discussions en commission. Avec la majorité, nous avons déposé un amendement faisant suite à une observation de l'Autorité de protection des données et visant à déterminer dans la loi elle-même les autorités habilitées à lire les empreintes digitales. Pour mémoire, il s'agit des personnels des communes, des services de police, de contrôle aux frontières, à l'Office des Étrangers, etc.

 

Autre instrument: le renforcement des contrôles de résidence par les communes, visé à l'article 25 du projet. Lorsque des contrôles ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude la réalité de la résidence principale, le projet permettra aux autorités communales de demander aux fournisseurs d'énergie, la communication des relevés de consommation. Ceci ne pourra être demandé qu'en dernier recours. Autre précision importante, résultant aussi d'un amendement que nous avons déposé: les sociétés concernées seront tenues de communiquer les informations demandées gratuitement.

 

Je veux saluer la volonté de notre gouvernement de fournir de nouveaux outils de simplification administrative. C'est un objectif important du projet de loi puisque les instruments vont autant profiter aux organismes publics et privés qu'aux citoyens. Je pense ici à la communication des changements de données du Registre national par les services concernés à des organismes privés et publics de droit belge. Sans entrer dans les détails, des garanties suffisantes encadrent l'exercice de cette mesure puisqu'il faut recueillir préalablement le consentement des personnes physiques concernées mais aussi avoir égard aux finalités pour lesquelles la communication peut être faite. Les finalités apparaissent clairement et sont détaillées à l'article 12.

 

Monsieur le ministre, en conclusion, vous poursuivez au sein du gouvernement des objectifs importants et ce projet les rencontre. Bien entendu, nous allons l'appuyer lors du vote.

 

18.04  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, CD&V steunt het voorliggend wets­ontwerp. Het is jammer dat de discussie over het ontwerp wordt herleid tot het ene artikel met betrekking tot de vingerafdrukken. Het ontwerp voorziet immers ook in een belangrijke wijziging om de modernisering van de diensten van de burgerlijke stand mogelijk te maken. Het moet een sluitstuk vormen van de digitalisering van de burgerlijke stand, zoals onder andere door minister Geens werd uitgewerkt.

 

Het klopt dat het ontwerp ook voorziet in de registratie van de vingerafdrukken op de eID. Vanaf april 2019 zal er een vingerafdruk op de identiteitskaart staan. Het voorstel om vinger­afdrukken op de identiteitskaart te zetten, kwam er onder meer na de aanslagen van Parijs en Brussel, toen bleek dat verscheidene terroristen dankzij identiteitsfraude vrij konden rondreizen. Dat is trouwens ook gebleken uit de werkzaamheden van de onderzoekscommissie na de aanslagen. Wij werden inderdaad geconfron­teerd met een aantal van de daders van de aanslagen in Brussel en Parijs die meerdere ID's hadden en diverse aliassen. Daarnaast worden wij ook op andere vlakken geconfronteerd met stijgende gevallen van identiteitsfraude. Het opnemen van de vingerafdrukken moet dus de extra veiligheid inbouwen dat de persoon die zich aanbiedt met de eID ook daadwerkelijk die persoon is. De foto op de eID, zoals door anderen gezegd, wordt vaak misbruikt door lookalikes.

 

Wij gaan er ook van uit dat de motivering die de minister gaf tijdens de bespreking in de commissie, voldoende is om de proportionaliteit van deze maatregel te rechtvaardigen. Dat was immers de kern van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Een koppeling van de elektronische identiteitskaart met een identificatie aan de hand van een vingerafdruk is nuttig en verkleint de kans op vervalsingen en identiteitsfraude. Bij internationale paspoorten wordt er al gebruikgemaakt van vingerafdrukken. Voor reizen in de Schengenzone is er echter geen internationaal paspoort vereist, wel een gewone identiteitskaart.

 

Door deze maatregel wordt een extra beveiliging ingebouwd die controle mogelijk maakt bij toegang tot de Schengenzone of bij reizen binnen de Schengenzone. CD&V is daar alleen voorstander van als er een koppeling is met fundamentele waarborgen inzake privacy en gegevens­bescherming. De vingerafdrukken worden bewaard op de kaart zelf en niet op de chip. Er komt ook geen algemene databank van vingerafdrukken. De producent van de elektro­nische identiteitskaart mag de vingerafdrukken maximaal drie maanden bijhouden. Het lezen van de vingerafdrukken zal alleen mogelijk zijn voor diensten die daartoe gemachtigd worden, onder andere de politiediensten, via een uitvoeringsbesluit. Ook alleen deze diensten zullen apparatuur ter beschikking hebben om de uitlezing te doen. De gewone kaartlezerchips zullen de uitlezing van de vingerafdrukken dus niet mogelijk maken. Al die zaken bieden volgens ons voldoende duidelijk­heid. Wij zullen dan ook volmondig dit ontwerp steunen.

 

18.05  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, zoals de collega's Degroote en Demon al zeiden, bevat dit wetsontwerp wel meer maatregelen, onder andere in het kader van de administratieve vereenvoudiging of de modernisering van de burgerlijke stand, maar namens onze fractie zal ik het vooral hebben over de veelbesproken maatregel omtrent de vingerafdrukken op de eID, in de strijd tegen identiteitsfraude.

 

Onze fractie zal de thans voorliggende maatregel voor het opnemen van vingerafdrukken op de eID steunen. Het digitale beeld van de wijsvinger van de linker- en rechterhand zal op de kaart worden geïntegreerd. Die kaart beantwoordt trouwens, zoals de minister ook toelichtte in de commissie, aan de hoogste veiligheidsnormen. De vinger­afdrukken worden beschermd met een certificaat dat een lezing met een kaartlezer alleen voor gemachtigden mogelijk maakt. Wie daartoe gemachtigd is, wordt ook expliciet in het voorliggende wetsontwerp opgenomen.

 

Het doel van de maatregel is uiteraard de identiteitskaarten van de burgers in de strijd tegen fraude sterker te beveiligen. Een identieke regeling geldt trouwens al voor de paspoorten in ons land.

 

Het is evident dat onze partij de bekommernis inzake het recht op privacy en vrijheid deelt en vooropstelt. Iedere maatregel die daarop ingrijpt, dient dan ook proportioneel ten opzichte van het nagestreefde doel te zijn en een minimale invulling te krijgen. Onze steun aan het voorliggend wetsontwerp is dan ook niet lichtzinnig tot stand gekomen. Daarom wil ik heel kort inzoomen op de historiek van het dossier.

 

Zo merken wij op dat de vingerafdrukken in geen geval zullen worden opgeslagen en gecentra­liseerd. Er is, met andere woorden, niet in een centrale opslag voorzien. Zij worden enkel bewaard voor de duur die nodig is om de kaart aan te maken en dus niet langer dan drie maanden. Daarna worden ze vernietigd. In het initiële voorstel van de minister werd een centrale, weliswaar beveiligde opslag van vingerafdrukken bij het Rijksregister opgenomen, met een bredere finaliteit in het kader van de algemene criminaliteitsbestrijding. De minister haalde daarvoor de mosterd uit Marokko. Dat voorstel ging voor ons te ver. Tijdens een superministerraad in 2017 werd het voorstel op initiatief van onze fractie bijgestuurd.

 

Collega's, een ander niet te onderschatten argument om de voorliggende maatregel te steunen, betreft de koers die Europa ter zake momenteel vaart. Met de maatregel nemen wij vandaag de kop in Europa en lopen wij voorop. De Europese Commissie heeft op 17 april 2018 immers een voorstel van verordening geformu­leerd teneinde de beveiligingselementen op identiteitskaarten van EU-burgers te verbeteren en op die manier het gebruik van frauduleuze documenten te voorkomen. Terroristen en criminelen kunnen die documenten gebruiken om de Europese Unie vanuit een derde land binnen te komen.

 

De Europese Commissie wil het gebruik van biometrische gegevens verplichten voor landen die identiteits­kaarten uitgeven.

 

Collega's, laatstgenoemde aanbeveling werd intussen geconcretiseerd in een voorstel, waarin de opname van twee vingerafdrukken op de identiteitskaarten verplicht zal worden gesteld. Die biometrische gegevens zullen enkel kunnen worden aangewend om de authenticiteit van de kaart na te gaan en de identiteit van de houder te verifiëren.

 

Het is trouwens de bedoeling van Europa om het voorstel nog eind dit jaar goed te keuren. De Europese verplichting zit er dus sowieso aan te komen.

 

Ik wil graag nog enkele cijfers in herinnering brengen. In 2016 lazen wij in het actieplan voor een krachtige Europese reactie op reisdocumentfraude dat er onder fraudeurs veel vraag is naar EU-reisdocumenten. De eID is ook een reisdocument. Op zeker driekwart van de gedetecteerde frauduleuze documenten staat dat zij zouden zijn afgegeven in een EU-lidstaat of een Schengenland.

 

Volgens recente rapporten van de Europese grens- en kustwacht zijn minder goed beveiligde nationale identiteitskaarten afgegeven door lidstaten, de valse documenten die het vaakst worden gedetecteerd bij reizen in het Schengengebied. Lookalikefraude, waarbij de houder van het document simpelweg erg lijkt op de werkelijke eigenaar, blijft ook toenemen en blijft het soort fraude dat het meeste werd gemeld in het tweede kwartaal van 2016.

 

In België stelden wij trouwens sinds de invoering van de nieuwe eID's in 2005 een sterke daling vast van het aantal vervalste kaarten. De lat om een eID te vervalsen werd zodanig hoog dat er een verschuiving plaatsvond naar lookalikefraude en het valselijk verkrijgen van echte documenten via de gemeenten, op basis van een valse naam of foto. Dat werd trouwens ook in de hoorzittingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers bevestigd.

 

De cijfers van het nationale SPOC Identiteits­fraude met betrekking tot het aantal geopende dossiers, op basis van meldingen van de gemeenten, wijzen op een stijging. De cijfers tonen dus aan dat de fraude met documenten met vingerafdrukken daalt tegenover de eID, die een zwakke schakel begint te worden en steeds meer wordt gebruikt voor identiteitsfraude.

 

Ook de politiediensten, collega's, stellen een stijging vast van het aantal pogingen tot fraude via lookalikes of het valselijk verwerven van een echt document op naam van iemand anders. Zonder bijkomend biometrisch element zoals de vingerafdruk is het zeer moeilijk een dergelijke fraude te ontdekken. Een foto alleen biedt, zoals men zich kan inbeelden, niet altijd voldoende uitsluitsel om snel en efficiënt de ware identiteit van een betrokkene te garanderen. Met de vingerafdruk erbij vallen fraudeurs onherroepelijk door de mand.

 

Beste collega's, het lijdt geen twijfel dat identiteitsfraude doorgaans ook een dekmantel is voor het plegen van andere criminele feiten. Het gaat dan om mensenhandel, fraude, criminelen die onder de radar willen blijven, Syriëstrijders die clandestien Europa binnen willen komen, potentiële terroristen enzovoort.

 

Over dit onderwerp werden effectief hoorzittingen gehouden en adviezen gevraagd. Tijdens de hoorzittingen en uit de schriftelijke adviezen is gebleken dat de vertegenwoordigers van de bevolkingsdiensten in Wallonië en Vlaanderen voorstander zijn van vingerafdrukken op de eID.

 

Het recht op privacy is uiteraard een fundamenteel mensenrecht, maar ook het recht op veiligheid is belangrijk. Er moet een constante afweging van beide worden gemaakt. Uiteraard is het ook belangrijk dat een overheid geen misbruik maakt van haar bevoegdheid.

 

Onze fractie meent dat het voorgelegde ontwerp voldoende proportioneel is en wel om de voormelde redenen. Ook de komende jaren zal er constant naar een evenwicht moeten worden gezocht. Het zal een moeilijke evenwichtsoefening blijven tussen privacy en veiligheid. Dat blijft een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De thans voorziene maatregel is volgens ons echter proportioneel en zal dus onze steun krijgen.

 

18.06  Youro Casier (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, dit dossier werd voor onze fractie gevolgd door mijn collega Top. Hij is tevens rapporteur, maar aangezien hij momenteel op parlementaire missie is, zult u het met mij moeten stellen.

 

Ik zal niet herhalen wat de collega's van de andere fracties al vertelden. Wel haal ik nog enkele elementen aan uit de ronduit vernietigende adviezen van onze Gegevensbeschermings­autoriteit. Hierdoor werd de eerste versie van dit wetsontwerp in allerijl bijgestuurd. Daardoor is ook de initiële intentie, de strijd tegen terroristen en het bevorderen van het algemene veiligheidsgevoel, in duigen gevallen.

 

Men wilde een centrale databank creëren met DNA-gegevens, vooral van vingerafdrukken. Volgens de GBA was de motivering van de regering om zo'n databank uit te bouwen niet helemaal helder en gaat het gewoon om overshooting als men de vingerafdrukken van alle Belgen wil verzamelen.

 

Wie gaat er in de toekomst wat mee doen?

 

De teksten werden daarom teruggeplooid tot het registreren van de vingerafdrukken op de ID-kaart zelf, zonder ze te verzamelen in een centraal databestand.

 

Veel Parlementsleden ontvingen over dit ontwerp veel verontruste mails of brieven. Sommige groeperingen voerden zelfs actie met het pleidooi om de ID-kaart kwijt te spelen. Dan zit men tien jaar safe, want dan krijgt men snel een nieuwe ID-kaart die tien jaar geldig is en zonder die vingerafdrukverplichting.

 

Leuk toch, die burgerlijke ongehoorzaamheid, maar het is eigenlijk niet om te lachen. In de commissie hebben zowat alle oppositieleden gewezen op de vele risico's verbonden aan het opslaan en toegankelijk maken van dergelijke gegevens, vooral aan andere partijen dan de overheid.

 

Zeker in het licht van de opmerkingen van de GBA rijzen er toch een aantal problemen inzake rechtmatigheid, subsidiariteit en proportionaliteit. Er zijn echt te weinig garanties voor de bescherming van het individu.

 

In de commissie voor de Binnenlandse Zaken werden een aantal argumenten aangehaald die spijkers met koppen slaan.

 

Ten eerste, er wordt te los omgesprongen met het vrijstellen van de machtiging om de persoonsgegevens te raadplegen.

 

Ten tweede, de redenen voor die vrijstellingen worden te ruim en te vaag omschreven, wat maakt dat heel wat personen in en buiten de overheid een ruime discretionaire macht krijgen om gevoelige persoonlijke gegevens te raad­plegen.

 

Ten derde, er wordt in onvoldoende controle voorzien op het onrechtmatig gebruik van die toegang.

 

Ten vierde, te veel gegevens worden te vrij toegankelijk voor te veel personen wier bevoegdheid en mogelijkheid om daarmee verantwoordelijk om te gaan onvoldoende is afgelijnd, noch voorzien. Er zijn te veel vage bepalingen die de toegang open en ongecon­troleerd verschaffen aan heel wat personen voor wie het belang of de proportionaliteit van hun toegang onvoldoende is aangetoond, vooral voor wie niet rechtstreeks aan de overheid is verbonden en dus minder aan deontologische vereisten gehouden is.

 

Ten vijfde, wij vinden het eveneens onaanvaardbaar dat de burger geen enkele kennis noch controle krijgt over wie dan precies bestemmeling wordt van zijn gegevens. Dat botst immers fel met de nieuwe GDPR-wetgeving.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de overheid mag best meer slagkracht krijgen in de strijd tegen de zware criminaliteit, de mensensmokkel en terreur, maar vingerafdrukken registreren van iedereen, inclusief brave omaatjes, is wel een vorm van overshooting. De slinger is helemaal doorgeslagen. Als dergelijke gegevens echt moeten worden verzameld en opgeslagen, willen wij dat zij enkel toegankelijk zijn onder de strengst mogelijke voorwaarden en enkel voor de strengst gecontroleerde veiligheidsdiensten die daar absolute zaak bij hebben.

 

De GBA heeft een negatief advies geformuleerd betreffende de registratie van de vingerafdrukken op de chip van de identiteitskaart op basis van de argumenten dat een dergelijke registratie niet voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel en dat de vergelijking met paspoorten niet relevant is. Wat de paspoorten betreft, herhaalt het orgaan tevens dat een specifieke Europese regelgeving de lidstaten verplicht om de vingerafdrukken te verzamelen.

 

Mijnheer de minister, u stelt dat de ID-kaarten ook reisdocumenten zijn, wat best contesteerbaar is. Verschillende EU-landen hebben geen ID-kaarten. Internationaal reizen kan vaak enkel met een paspoort, bijvoorbeeld in de VS. Ten slotte werd er in de commissie ook vaak verwezen naar Europese regelgeving. Die is in de maak en ligt zwaar onder vuur, precies vanwege de punten van kritiek die ook wij in de discussie brachten, niet enkel die inzake privacy, maar ook om enorm veel technische – verschillende soorten ID-kaarten in Europa – en praktische bezwaren, zoals de logistiek die met het registreren van de vingerafdrukken en gezichts­kenmerken gepaard gaat.

 

Ik zou u zeker ook willen aanraden om even bij de Nederlandse buren te gaan neuzen. Daar werd de voorgestelde maatregel ingevoerd en intussen weer afgevoerd, voornamelijk om redenen van de beperkte controles en twijfels over het nut van de maatregel.

 

Collega's, onze fractie zal straks tegenstemmen. De leden van de meerderheid die enthousiast hun vingerafdrukken zullen zetten op het groene ja-knopje, zou ik over een paar jaar nog eens willen terugzien wanneer uit een evaluatie van deze wet zal blijken dat zij een maat voor niets was, wat dus niet zo erg zou zijn. Als er echter toch een regering komt die de vingerafdrukken van ID-kaarten centraliseert, dan zullen wij pas met problemen zitten over het gebruik en misbruik ervan.

 

Tot slot, collega's, let op waar u vanaf vandaag uw vingers plaatst, want de gevolgen kunnen niet min zijn.

 

18.07  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, c'est vrai que ce texte porte sur les registres nationaux et parle de dispositions diverses dans son titre. Il contient effectivement certaines dispositions qui sont tout à fait positives et sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que, comme je l'ai dit en commission, il y a toute une série de choses avec lesquelles nous n'aurions eu aucun problème et que nous aurions même pu encourager.

 

Comme l'a dit le collègue du CD&V, nous avons longuement débattu sur un article. Oui, mais cet article est pour nous, comme pour beaucoup de collègues – je crois –, fondamental parce qu'il illustre bien l'importance de l'équilibre entre liberté individuelle, nécessaire protection de nos concitoyens et nécessaire sécurité de nos concitoyens pour qu'ils puissent vivre, se déplacer et se sentir en sécurité dans leur pays, dans leur région, dans leur quartier.

 

Vous inscrivez aussi ce texte dans la lutte contre le terrorisme. À cet égard, on a eu énormément de débats, malheureusement, dirais-je, parce qu'on a dû les avoir eu égard aux attaques dramatiques qu'on a connues en Belgique et dans les pays voisins. Cela a systématiquement été un débat que nous avons voulu prendre à cœur au niveau des écologistes parce qu'il est important de mettre un curseur et de trouver l'équilibre entre liberté individuelle, protection des données et nécessaires mesures de sécurité.

 

L'article dont je parle est l'article 27 qui introduit les empreintes digitales sur les cartes d'identité. Ce texte a eu un parcours législatif chaotique. En effet, un premier texte, remis il y a un peu moins d'un an, avait reçu un premier avis de la Commission de la protection de la vie privée selon son ancien nom, aujourd'hui Autorité de protection des données. À ce moment-là, monsieur le ministre, vous aviez retiré le texte. Puis, voici quelques semaines, vous  êtes revenu, en commission, avec un nouveau texte qui, sur le fond de cet article 27, ne change rien aux critiques que nous pouvons avoir – et nous ne sommes pas les seuls.

 

Sur le fond, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, l'objectif qui sous-tend la mesure que vous proposez est de lutter contre la fraude aux documents d'identité. Objectif louable s'il en est. Mon groupe et moi-même soutenons le fait de lutter contre la fraude aux documents d'identité, et contre la fraude aux cartes d'identité en particulier.

 

Mais la question centrale est: faut-il, pour atteindre cet objectif tout à fait pertinent, prendre les empreintes des 11 millions de Belges? Pour nous, c'est la question au cœur de ce débat important. Cela nous pose de grands problèmes en termes de proportionnalité et d'efficacité.

 

Pourquoi efficacité? Nous avons eu ce débat en commission, et nous n'allons pas faire de guerre des chiffres; mais globalement, le nombre de fraudes aux cartes d'identité diminue. J'ai ici le texte d'une réponse que vous aviez faite à mon collègue M. Benoit Hellings, qui vous a régulièrement interrogé sur la question. Au niveau belge, il est question de 655 fraudes en 2014 et 397 en 2015. Ces chiffres proviennent de l'Office central pour la répression des faux documents.

 

Au niveau européen, la tendance est identique. Nous n'allons pas nous battre sur les chiffres, mais ce qui est certain, c'est qu'il est question de quelques centaines de cas en Belgique, et que la tendance est à la baisse au niveau belge et au niveau européen.

 

En ce qui concerne la proportionnalité, pour nous, il n'est pas acceptable que, pour atteindre cet objectif, on organise un système prenant les empreintes des 11 millions de citoyens belges. C'est la base de notre argumentation.

 

En termes d'efficacité, c'est la même chose. Nous considérons que cette mesure n'est pas efficace, vu que les personnes qui fraudent ne sont absolument pas ciblées. Il faudrait pouvoir cibler les fraudeurs, qui fournissent des faux documents à des malfrats et à des personnes mal intentionnées. D'autres l'ont déjà dit: il est vrai que les auteurs des attentats terroristes, commis en Belgique et en France notamment, portaient des faux documents d'identité.

 

Mais est-il efficace de prendre les empreintes des 11 millions de Belges pour pouvoir poursuivre cet objectif? À notre avis, la réponse est négative.

 

Monsieur le ministre, vous avez parlé d'idéologie lors des débats en commission, en nous traitant d'idéologues car nous défendons ce point de vue de curseur, de balance par rapport à nos libertés individuelles. Nous nous opposons à une surveillance massive par rapport à l'objectif de fraude aux documents d'identité. Mais, selon nous, il s'agit là en fait aussi d'une mesure idéologique. C'est une mesure idéologique de votre gouvernement. Vous souhaitez mettre en place des mesures que nous estimons extrêmement sécuritaires et dont nous ne voyons pas l'efficacité. Et vous justifiez cela par certains objectifs qui ne correspondent absolument pas en termes de proportionnalité. Je pense, dès lors, que l'idéologie n'est pas de notre côté. J'en prends pour preuve les auditions et les rapports que nous avons eus notamment de l'Autorité de protection des données qui dit clairement – et je reprends ici son avis qui nous a été remis en septembre – qu'il n'y a pas de réelle justification de la mesure envisagée.

 

On ne peut être plus clair. C'est exactement ce que j'ai démontré. L'Autorité argumente aussi par des chiffres mais je n'entre pas dans les détails. Il y a le fait que la fraude aux documents d'identité est en baisse en Europe et en Belgique et que les garde-fous pour mettre en place une telle mesure intrusive de surveillance massive ne sont pas en place.

 

Je rappelle que l'Autorité de protection des données est une instance indépendante, neutre et qu'elle a remis un avis négatif, à deux reprises, sur votre premier texte et sur celui-ci. Il est important aussi de pouvoir analyser sereinement ce qui est dit ici. On n'a pas souhaité les réentendre à la suite des réponses que vous avez données en commission, puisque vous balayez tous ces arguments d'un revers de la main. Mais, pour nous, cela ne va pas. C'est inacceptable de passer en force comme cela, au vu de tous ces arguments.

 

J'en termine avec un dernier argument qui est aussi pointé du doigt par l'Autorité. C'est le risque de hacking. En effet, si demain des personnes mal intentionnées souhaitent "hacker" nos cartes d'identité, à côté de notre adresse, de notre commune, de notre état civil, elles auront également accès à nos empreintes d'identité.

 

De nouveau, les garde-fous ne sont pas en place pour éviter de tels risques de hacking. Les conditions ne sont absolument pas réunies.

 

Si je devais conclure, je dirais que l'on utilise ici un bazooka pour tuer une mouche. Monsieur le ministre, je vous l'ai déjà dit en commission. Sincèrement, l'équilibre entre liberté individuelle, nécessaire sécurité et lutte contre la fraude aux documents d'identité n'est absolument pas au rendez-vous. Cette mesure est tout à fait déséquilibrée par rapport à l'objectif, qui, lui, est louable. On peut déjà lutter pour l'atteindre avec les moyens qui existent. Pour preuve, ce fléau de la fraude aux documents d'identité est en baisse.

 

Non, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas soutenir ce texte, et nous voterons contre.

 

18.08  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik sluit mij uiteraard aan bij het betoog van mijn collega Vanden Burre, die het dossier in de commissie voor de Binnenlandse Zaken van heel nabij heeft opgevolgd.

 

Inderdaad, dit ontwerp past bij heel wat maatregelen die de jongste jaren zijn aangekondigd in de strijd tegen terreur. Wij hebben al verschillende voorstellen behandeld in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en in de commissie voor de Justitie.

 

Ik zal niet alle argumenten van mijn collega herhalen waarom wij deze tekst niet kunnen steunen. Ik wil wel een ander aspect aanhalen.

 

Dit is een belangrijk ontwerp, maar het heeft een opmerkelijke geschiedenis. Er zijn ter zake opmerkelijke pirouettes gemaakt in de regeringspartijen.

 

Wij weten nog goed dat het voorstel voor het eerst is opgedoken na een reis naar Marokko, en zelfs daarvoor al, zoals de eerste minister al heeft gezegd. Laat ik zeggen dat het in de actualiteit is gekomen na een reis naar Marokko in 2016, met de premier en – als ik mij niet vergis – ook met staatssecretaris Francken, voor het sluiten van bepaalde akkoorden. U was er in elk geval bij, en de eerste minister ook. Toen is het idee ontstaan om vingerafdrukken op te nemen op de identiteitskaart.

 

Op 3 maart 2016 vond daarover een debat plaats tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De eerste minister werd over dit voorstel ondervraagd. Ik moet eerlijk zeggen dat er toen meteen een reactie kwam van de liberale partij. Ik herinner mij nog dat vice-eersteminister De Croo voor de camera's van Villa Politica op 3 maart 2016 zei: no pasarán! Ook staatssecretaris Tommelein zei: noppes.

 

Toen is hier een debat gevoerd tijdens de plenaire vergadering. Het was onze gewaardeerde collega Lahaye-Battheu die namens de Open Vld tussenbeide kwam. Ik heb haar betoog nog eens nagelezen. Wel, het kon een betoog van onze fractie geweest zijn. Ik vond het een echt liberaal standpunt, wat ik daarna trouwens een beetje gemist heb.

 

Mevrouw Lahaye-Battheu zei toen het volgende, en ik citeer: "Uiteraard is er geen probleem met het bijhouden van vingerafdrukken van personen die een risico vormen voor onze maatschappij. Wat is echter het nut van het opeisen, bijhouden en eenzijdig gebruiken, wanneer de overheid dat wenst, van de vingerafdrukken van miljoenen Belgen? Staat dat in verhouding tot het probleem? Is iedereen plots verdacht, mijnheer de eerste minister? Wat gebeurt er met het vrij verkeer in Europa, als wij een dergelijk systeem invoeren in ons kleine België, terwijl de andere Europese landen dat niet kennen? Wat is dan het nut ervan? Wat is de kostprijs van een dergelijk systeem? Last but not least, hoe zit het met de juridische kant en de wettigheid?" En zij vervolgt: "Die argumenten staan nog los van onze bezorgdheid inzake privacy. Ik kijk naar de staatssecretaris, die vanuit dat oogpunt ook heeft gereageerd." Dat was toen een verwijzing naar de uitspraak van staatssecretaris Tommelein. "Kortom", zo besluit zij, "Open Vld wil in de eerste plaats inzetten op een efficiënt beheer van de huidige databanken en informatie, in plaats van zoveel mogelijk data te verzamelen."

 

Het is toch wel opmerkelijk. Men heeft de superministerraad gehad en nog wat wijzigingen aangebracht aan de eerste ideeën die toen werden gelanceerd, maar finaal zien wij vandaag dat de tekst wel voorligt. Misschien wat afgezwakt ten opzichte van de eerste, initiële voorstellen die werden gelanceerd. Maar wat is er precies gebeurd? Waarom is die bezorgdheid over de privacy plots weg? Waarom is de bezorgdheid over de proportionaliteit weg? Er is duidelijk geen proportionaliteit bij deze maatregel. De premier heeft in zijn antwoord gezegd dat daarover al eens was gediscussieerd in de kern en dat het idee niet werd weerhouden. Dat heeft hij gezegd op 3 maart 2016. Verder heeft hij gezegd dat het iedereen vrij stond het voorstel opnieuw te lanceren, met nieuwe elementen, en dat er vier partijen waren en er dus een akkoord moest zijn tussen vier partijen. Op 3 maart 2016 was de vaststelling dat er geen akkoord was tussen de vier partijen, nu, bijna drie jaar later, is dat akkoord er blijkbaar wel. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. In ieder geval, wij betreuren ten zeerste dat dit ontwerp uiteindelijk, drie jaar later, hier ter stemming voorligt.

 

Zoals gezegd, zullen wij deze tekst niet steunen omdat hij niet proportioneel is. Men doet hier aan overshooting en daarom zullen wij tegenstemmen.

 

18.09  Koenraad Degroote (N-VA): Collega Van Hecke, ik meen dat dit wetsontwerp er is gekomen om te zorgen voor meer veiligheid. Als u dit allemaal niet goed vindt en als u meent dat de privacy totaal wordt geschonden, wat is dan uw alternatief?

 

18.10  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer Degroote, wij hebben met onze fractie op een heel constructieve manier meegewerkt aan de discussie over veiligheid, de voorbije jaren. Ik heb zelf anderhalf jaar meegewerkt in de onder­zoekscommissie met betrekking tot de aanslagen. Wij hebben daar een rapport afgeleverd dat unaniem werd goedgekeurd. In dat rapport worden heel wat maatregelen voorgesteld. Deze maatregel stond niet in dat rapport. Het gaat daarbij vooral over een betere samenwerking, betere communicatie tussen de diensten. Ik kan dat allemaal oplijsten.

 

18.11  Koenraad Degroote (N-VA): Ik twijfel niet aan uw principes en uw goede ingesteldheid, maar wat stelt u concreet voor als alternatief? Dat is mijn enige vraag.

 

18.12  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Deze maatregel is voor ons niet proportioneel. Wij gaan de vingerafdruk vragen van 11,3 miljoen inwoners voor een probleem dat hoofdzakelijk te maken heeft met identiteitsfraude en terrorisme. Waarom moet deze verregaande maatregel worden opgelegd aan 11,3 miljoen personen? Voor ons is dit overshooting en niet proportioneel. Kijk naar het negatief advies van de vroegere privacy­commissie. Ik meen dat dit duidelijk genoeg is.

 

18.13  Koenraad Degroote (N-VA): Er is dus geen nood aan iets anders?

 

18.14  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Deze maatregel is voor ons niet proportioneel en niet nodig.

 

18.15  Franky Demon (CD&V): Ik had de heer Van Hecke graag een vraag gesteld.

 

U praat over twee jaar geleden. U weet toch net zo goed als ik dat het op dat moment nog ging over het opslaan in een bestand. Ik hoor dat niet in uw uiteenzetting. Vandaag gaat het er niet meer over om alle gegevens op te slaan in een bestand. Ook voor ons is dat een essentieel verschil. Ik vind dit toch belangrijk om aan te geven. In uw pleidooi haalt u terecht enkele teksten en uitspraken aan, maar u vergeet wel dat dit werd aangepast en dat die gegevens niet langer worden opgeslagen in een bestand.

 

18.16  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik heb daarnet aangegeven dat wijzigingen tussen het initiële en het finale voorstel zijn aangebracht. Dat is een van de wijzigingen die inderdaad zijn doorgevoerd.

 

Initieel was het voorstel veel verregaander. Dat is inderdaad en cours de route gecorrigeerd. Het resultaat is echter nog altijd dat vingerafdrukken van 11,3 miljoen Belgen in dit land worden gevraagd, om ze op de identiteitskaart te plaatsen.

 

Dat blijft voor ons een disproportionele maatregel.

 

18.17 Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le Registre national des personnes physiques ainsi que la carte d'identité ont acquis une importance et un traitement quotidien que l'on n'aurait jamais pu imaginer à leur création.

 

La carte d'identité ne sert plus seulement, comme son nom l'indique, à authentifier l'identité d'une personne, mais elle est de plus en plus requise dans les rapports qu'ont les citoyens avec les organismes tant publics que privés.

 

Il est vrai qu'il en découle, notamment en cas de changement d'adresse ou de décès, des formalités administratives de plus en plus lourdes à accomplir qui méritaient d'être simplifiées.

 

L'objectif de simplification poursuivi par le projet de loi pourrait être louable à première vue, pour autant que des garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée soient prévues. Certes, le projet prévoit que pour permettre la communication des mutations données par le Registre national à certains organismes, il faut obtenir le consentement express de la personne concernée. C'est la moindre des choses. Mais, pour le reste, les auditions organisées en commission n'ont pas permis de confirmer la suffisance des autres garanties prévues.

 

Il en va plus particulièrement ainsi pour l'enregistrement des empreintes digitales sur la puce des cartes d'identité. On nous dit que l'objectif de cette mesure est de renforcer la lutte contre la fraude à l'identité qui, très souvent, sert à la commission d'autres infractions plus graves. Certes, la lutte contre la fraude à l'identité, contre les mariages blancs et les reconnaissances frauduleuses mérite légalement d'être renforcée. Encore faut-il que, pour poursuivre ces objectifs légitimes, le moyen utilisé soit proportionné. Or, comme l'a précisé l'Autorité de protection des données, l'interdiction de traitement de données biométriques à des fins d'identification de personnes physiques demeure le principe, à moins que des conditions précises et restrictives soient prévues pour y déroger.

 

En l'occurrence et de l'avis des experts auditionnés, ce n'est pas le cas ou, en tout cas, ce n'est pas le cas de manière satisfaisante tant au regard de l'immixtion dans la vie privée que représente le prélèvement d'empreintes digitales à titre préventif, que de l'absence d'un phénomène important de fraude à l'identité qui justifierait qu'en Belgique, une telle dérogation au principe rappelé par la Haute autorité soit organisée.

 

L'Autorité ajoute que, sous sa forme actuelle, la carte d'identité est suffisamment sécurisée grâce à l'hologramme et à la carte à puce qu'elle contient sans compter que, selon elle, aucun rapport du Conseil de police ni aucun avis du Collège des procureurs généraux ne fait état de falsification à grande échelle.

 

En outre, aucun expert n'a pu confirmer la thèse de la majorité gouvernementale suivant laquelle l'emplacement des empreintes, à savoir non sur la carte à puce visible, mais sur une nouvelle puce dite "invisible", permettrait de garantir la sécurité du système. Du reste, il ressort que, dans les trois seuls pays européens qui prélèvent les empreintes digitales lors de l'établissement de la carte d'identité - l'Espagne, le Portugal et l'Italie -, le système est critiqué tant par les organisations de défense des droits humains que par les experts en sécurité. C'est ainsi que la France a dû prévoir, à l'occasion de la création de son récent fichier TES (Titres électroniques sécurisés), que les usagers pouvaient refuser la numérisation et l'enregistrement de leurs empreintes digitales dans le cadre de ce fichier.

 

Toutefois, je tiens à préciser que, compte tenu de la liberté de circulation qui prévaut dans l'Union européenne et qui s'applique aux cartes d'identité - et non aux passeports dans lesquels les données biométriques sont en effet enregistrées -, ainsi qu'à l'utilisation des premières - et non des seconds, pour d'autres raisons que le voyage à l'étranger -, le parallélisme entre ces deux titres ne me semble pas justifier que l'on applique cette méthode aux cartes d'identité.

 

Pour se conformer aux nombreuses critiques des experts et, en particulier, de l'Autorité de protection des données, la majorité gouvernementale n'a déposé qu'un seul amendement visant à désigner les autorités habilitées à lire les empreintes digitales figurant sur la puce des cartes d'identité. Sont ainsi concernés les personnels des communes, chargés de la délivrance des cartes; les services de police, dans le cadre de leurs missions de lutte contre la fraude; le personnel chargé du contrôle aux frontières; l'Office des Étrangers; le SPF Affaires étrangères ou encore les entreprises chargées de la production des cartes d'identité.

 

Pour justifier cette minimale et insuffisante modification par arrêté, la majorité se réfugie derrière l'argument selon lequel la Belgique doit aller coûte que coûte vers ce système, puisqu'il s'agit d'une demande de la Commission européenne. Or, comme le précise l'Autorité de protection des données dans son avis, il n'en est rien. La Commission européenne a seulement introduit une proposition de règlement européen qui, contrairement au projet de loi, énumère de manière limitative les finalités pour lesquelles les empreintes pourraient être utilisées et qui, malgré ce cadre très strict, a été critiquée par le contrôleur européen à la protection des données.

 

La nouvelle procédure d'accès aux données du Registre national, par laquelle le ministre de l'Intérieur accordera non seulement les autorisations d'accès au Registre, mais aussi aux fichiers centraux des cartes d'identité et des cartes d'étranger, nous pose également question. En effet, au contraire de ce qui est prévu pour les empreintes digitales, une liste limitative des entreprises autorisées à demander les données du Registre national n'a pas été prévue. Cela a grandement étonné le groupement des agents chargés de la gestion des services communaux de la population et de l'état civil - pourtant au départ partisan, sur le principe, de votre projet de loi.

 

Cette liste était effectivement indispensable puisqu'en élargissant cet accès à toutes les associations poursuivant une mission d'intérêt général, le projet ouvre la porte à des risques de dérives en matière de traitement des données personnelles, dérives que le récent Règlement général sur la protection des données tend à réduire, voire à anéantir

 

Par conséquent, et compte tenu de l'absence d'une analyse formelle de ces risques, mon groupe, DéFi, ne soutiendra pas ce projet de loi.

 

18.18  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, deux dispositions de ce projet de loi sont imbuvables. La première disposition vise à autoriser les entreprises à utiliser certaines données du Registre national. L'objectif serait de "réduire considérablement les tracasseries administratives auxquelles font face les citoyens dans leurs contacts avec les entreprises".

 

La loi prévoit que les entreprises peuvent recevoir automatiquement les mutations de certaines données du Registre national d'une personne avec qui elles ont un contrat. Comme le projet de loi le mentionne explicitement, ces entreprises ne poursuivent pas nécessairement un but d'intérêt général. Cela implique donc un réel danger.

 

Lors des auditions, le représentant du Groupement des Agents Population État civil s'est dit étonné de cette disposition. Je le cite: "Même si l'accès doit être prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, et que cela doit être nécessaire à l'accomplissement de missions d'intérêt général, le risque de détournement de la finalité première semble important." De plus, dans le futur, ce sera le ministre de l'Intérieur qui décidera si et pour quelle raison les entreprises reçoivent une autorisation d'accès aux données du Registre national.

 

Même si les entreprises pourront utiliser les données uniquement dans les limites des finalités énumérées par la loi et que des fins commerciales ou publicitaires sont exclues, le projet de loi offre insuffisamment de contrôles pour prévenir des abus.

 

Plusieurs intervenants dont l'Autorité de protection des données ont pris la parole, durant les auditions, pour dénoncer le manque de personnel pour contrôler les autorisations.

 

J'en viens à la deuxième disposition imbuvable dans ce projet. C'est celle qui prévoit l'enregistrement des empreintes digitales sur la carte d'identité. Cette mesure suscite une forte opposition, y compris dans l'opinion publique. Sur Twitter se développe tout un mouvement, sous le hashtag "ikweiger", "jerefuse". De nombreux experts ont eux-même exprimé leur désapprobation. De plus, l'Autorité de protection des données a émis un avis négatif sur le projet de loi, et en particulier sur la disposition visant les empreintes digitales.

 

Le ministre prétend que l'enregistrement des empreintes est nécessaire pour prévenir la falsification de documents d'identité. Pourtant les discussions en commission et lors des auditions ont fait apparaître des doutes importants sur cette nécessité, sur l'efficacité et sur la proportionnalité de la mesure. Sur la nécessité, plusieurs intervenants ont montré que le nombre de cas de fraude aux documents d'identité reste très limité, et diminue même au niveau national et au niveau international. Plusieurs intervenants ont évoqué aussi le fait que les empreintes digitales ne sont pas un outil efficace pour empêcher la fraude. Les empreintes peuvent très facilement être volées. La lutte contre la fraude aux cartes d'identité a besoin de plus  de sensibilisation, d'investissements et de personnel pour la recherche digitale, et d'une protection supérieure des données par un cryptage perfectionné. De plus, les empreintes digitales ne sont pas efficaces dans la lutte contre le terrorisme, vu que la grande majorité de terroristes utilisent leur propre identité.

 

Enfin, étant donné le nombre limité de cas de fraude et les atteintes importantes à la vie privée des citoyens, il convient de se poser la question de la proportionnalité. Le fait que l'ensemble de la population doive enregistrer ses empreintes est une violation grave de la vie privée. Selon l'Autorité de protection des données, la comparaison avec le passeport ne tient pas la route, vu son impact généralisé. Même Eubelius, le cabinet d'avocats fondé par un des ministres de ce gouvernement, confirme en disant que voyager est un choix et qu'être citoyen ne l'est pas. Bref, la plupart des experts estiment que cette mesure est fortement disproportionnée.

 

Quel contraste, chers collègues, quand il s'agit de lutter contre la grande fraude fiscale! Là, la droite invoque toujours le respect de la vie privée, lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux grands fraudeurs. Là, la vie privée est importante. Mais une mesure Big Brother qui vise à espionner les 11 millions de Belges, elle, peut passer.

 

Pour ces différentes raisons, le PTB votera contre ce projet de loi.

 

18.19  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik wil mijn amendement kort toelichten in de algemene bespreking. Ik heb een amendement ingediend, omdat er vandaag nog een stuk ontbreekt in het Rijksregister. Dat blijkt toch uit de antwoorden die wij ontvingen op de schriftelijke vragen die onze fractie aan de ministers Geens en Jambon heeft gesteld. Het gaat met name om de gegevens van de mensen die naast de Belgische nationaliteit ook een andere nationaliteit hebben.

 

Volgens de minister van Justitie zijn de gegevens in het Rijksregister niet alleen onvolledig, ze zijn ook niet actueel in die zin dat het Rijksregister hiermee geen overzicht biedt van personen die op het moment dat men de gegevens opvraagt bij de gegevensbank, een meervoudige nationaliteit hebben. Dat overzicht kan dus niet gegeven worden.

 

Ook de minister van Binnenlandse Zaken heeft dat al eens bevestigd in antwoord op een schriftelijke vraag. Hij stelde letterlijk: "In het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt geen informatie opgenomen met betrekking tot de dubbele nationaliteit van personen die het Belgisch staatsburgerschap hebben verkregen."

 

Het lijkt mij om verschillende redenen nochtans belangrijk dat van iedere persoon die over de Belgische nationaliteit beschikt, ook duidelijk geweten is of die nog over een of meerdere andere nationaliteiten beschikt, als die gegevens worden opgevraagd. Het is dan ook het opzet van het amendement om daarop een sluitend antwoord te kunnen geven en dat gegeven dus ook in het Rijksregister op te nemen.

 

18.20 Minister Jan Jambon: Beste collega's, eerst en vooral hartelijk dank voor uw uiteenzettingen in het debat, dat toch wel belangrijk is. Als minister bevoegd voor veiligheid heb ik er altijd op gewezen dat het veiligheidsbeleid een evenwichtig beleid moet zijn. Met moet met veel evenwichten rekening houden. Het respecteren van de privacy is daarbij natuurlijk een belangrijk element.

 

Deux intervenants, M. Thiébaut et M. Van Hees, ont traité de l'article 26 concernant la simplification administrative. Les deux intervenants ont dit qu'il n'y avait pas ou pas suffisamment de balises dans ce projet de loi. Nous avons abordé tous ces points pendant les débats en commission. Je vais donc être très bref.

 

Ce projet de loi comporte une dizaine de balises, à savoir notamment:

- le consentement exprès du citoyen;

- le citoyen peut à tout moment retirer son consentement;

- le citoyen peut à tout moment vérifier auprès de quelle entreprise il a donné son consentement;

- l'objectif est uniquement d'adapter les fichiers contenant des données à caractère personnel des clients et la loi interdit l'utilisation des informations obtenues à des fins commerciales;

- cela est uniquement possible lorsque le citoyen a une relation contractuelle durable avec l'entreprise (être simplement client ne suffit pas);

- toute entreprise qui souhaite avoir recours à ces services du Registre national doit obtenir une autorisation du ministre de l'Intérieur (une procédure est mise en place);

- dès qu'il est mis un terme à la convention ou au contrat entre l'entreprise et le citoyen, l'entreprise est obligée de le communiquer immédiatement au Registre national. On parle ici de fournir des données du Registre national à l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise qui a accès aux bases de données. Les entreprises ne peuvent pas consulter activement le Registre national mais elles reçoivent l'information dans les circonstances que je viens de nommer. Et donc je répète encore une fois qu'il n'est pas question ici de fins commerciales.

 

J'en viens à l'autre débat, concernant l'article 27 relatif aux empreintes digitales.

 

Mijnheer Van Hecke, in mijn partij zijn er veel mensen die zich met geschiedenis bezighouden. Daarom wil ik uw interventie corrigeren, om geschiedkundig correct te zijn.

 

Het klopt wat u aangeeft. Het debat is opgestart, toen wij met een aantal ministers en de staatssecretaris in Marokko waren en dus ook een bezoek aan het datacenter van de Marokkanen hebben gebracht, waarin zij op dit moment al van zowat 30 miljoen Marokkanen de vingerafdrukken digitaal bijhouden.

 

Er waren journalisten in ons kielzog. Terwijl wij op het vliegtuig waren, hebben journalisten aangegeven dat de regering voor het initiatief te vinden was. Ik heb, toen het vliegtuig terugkwam, onmiddellijk verklaard dat het initiatief niet aan de orde was. Ik heb nooit enig voorstel op dat vlak van geen enkele van de vier partijen, ook niet van mijn partij, op de tafel van de regering gelegd, zijnde een voorstel om databanken op te richten. Het enige voorstel waarover wij het hebben gehad, is het plaatsen van digitale vinger­afdrukken op de identiteitskaart zonder databank en met één objectief, zijnde identiteitsfraude tegengaan. Dat wil ik voor de geschiedenis meegeven voor wat het waard is.

 

Pour ce qui concerne la proportionnalité, des chiffres relatifs aux années 2014 et 2015 ont été cités. J'en ajoute d'autres, provenant du SPOC du Registre national: 402 dossiers en 2016; 796 dossiers en 2017; en 2018, nous en sommes déjà à 955!

 

Parmi ces dossiers, les fraudes spécifiques à la carte d'identité représentaient 230 dossiers en 2016; 467 dossiers en 2017, et déjà 576 en 2018. Vous me direz que 500 dossiers, c'est bien peu. Mais les chiffres sont en augmentation constante et il est faux de dire que le phénomène diminue.

 

Nous avons eu ce débat en commission. Pour moi, il est tout à fait justifié parce que des balises sont essentielles.

 

Niets is toevallig. Vandaag was er een mededeling van de Raad van de Europese Unie, dat er vanochtend om 11 u 00 een akkoord werd bereikt. "Better security for ID documents: Council agrees its position."

 

Daarin wordt duidelijk gezegd: "Security standards for ID-cards will also need to include a photo" — dat hebben wij al — "and two fingerprints of the cardholder, stored in a digital format, on a contactless chip." Dus niet op de chip, maar contactloos. Dat is precies wat wij hier doen. Daarover is er een akkoord gesloten binnen de Raad van de Europese Unie.

 

België neemt hierin het voortouw. Dat is niet alleen hier het geval, met de PNR hebben wij het voortouw genomen. Collega's, het mag ook wel eens dat dit land het voortouw neemt.

 

Ik ben blij en wil de meerderheidspartijen danken dat zij dit ontwerp steunen. Ik ben ervan overtuigd dat wij hier weer een stap zetten in de richting van een veiligere samenleving. Zoals ik al ontelbare keren heb gezegd, één maatregel is nooit voldoende, het gaat om de veelheid aan maatregelen. Deze maatregel is alweer een essentiële stap naar het versterken van de veiligheidsarchitectuur in dit land.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3256/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3256/4)

 

Het wetsontwerp telt 31 artikelen.

Le projet de loi compte 31 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Art. 6

  • 7 - Barbara Pas cs (3256/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l’amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 6.

Réservé: le vote sur l’amendement et l'article 6.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 5 en 7 tot 31.

Adoptés article par article: les articles 1 à 5 et 7 à 31.

*  *  *  *  *

 

19 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft (3277/1-3)

19 Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (3277/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

19.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3277/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3277/3)

 

Het wetsontwerp telt 20 artikelen.

Le projet de loi compte 20 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 20 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 20 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp tot instemming met  het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot  intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (3305/1-3)

20 Projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 août 2018 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 (3305/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3305/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3305/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Gegevensbeschermingsautoriteit – Voorstel tot aanpassing van het personeels- en taalkader (3331/1)

21 Autorité de protection des données – Proposition d'adaptation des cadres organique et linguistique (3331/1)

 

Overeenkomstig artikel 46 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevens­beschermings­autoriteit dient dit voorstel door de Kamer te worden goedgekeurd.

Conformément à l’article 46 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, cette proposition doit être approuvée par la Chambre.

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De heer Brecht Vermeulen, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De stemming over het voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie en van het taalkader van de Gegevensbeschermingsautoriteit zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition d’adaptation des cadres organique et linguistique de l’Autorité de protection des données aura lieu ultérieurement.

 

22 Controleorgaan op de politionele informatie – Ontwerp van huishoudelijk reglement (3332/1)

22 Organe de contrôle de l'information policière – Projet de règlement d'ordre intérieur (3332/1)

 

Overeenkomstig artikel 233, § 1, eerste lid, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dient dit ontwerp ter goedkeuring aan de Kamer te worden voorgelegd.

Conformément à l’article 233, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ce projet doit être soumis à l’approbation de la Chambre.

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De heer Luk Van Biesen, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag. 

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De stemming over het ontwerp van huishoudelijk reglement van het Controleorgaan op de politionele informatie zal later plaatsvinden.

Le vote sur le projet de règlement d’ordre intérieur de l’Organe de contrôle de l’information policière aura lieu ultérieurement.

 

Geheime stemmingen

Scrutins

 

23 Rekenhof – Benoeming van een raadsheer (Franse Kamer) (3358/1)

23 Cour des comptes – Nomination d'un conseiller (Chambre française) (3358/1)

 

Aan de orde is de geheime stemming voor de benoeming van een raadsheer bij de Franse Kamer van het Rekenhof.

L'ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination d'un conseiller de la Chambre française de la Cour des comptes.

 

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 20 september 2018.

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 20 septembre 2018.

 

De subcommissie "Rekenhof" heeft alle kandidaten op 16 oktober 2018 gehoord. De heer Luk Van Biesen, voorzitter van de subcommissie, heeft verslag uitgebracht over deze hoorzitting in de Conferentie van voorzitters van 7 november 2018.

La sous-commission "Cour des comptes" a entendu tous les candidats le 16 octobre 2018. M. Luk Van Biesen, président de la sous-commission, a fait rapport de ces auditions en Conférence des présidents du 7 novembre 2018.

 

Het stuk met de namen van de kandidaten werd rondgedeeld (3358/1).

Le document portant le nom des candidats vous a été distribué (3358/1).

 

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

Om te stemmen moet men een kruisje in het vakje tegenover de naam van de gekozen kandidaat plaatsen. Zijn ongeldig de stemmen uitgebracht op meer dan één kandidaat.

Il y a lieu de voter en traçant une croix dans la case figurant en regard du nom du candidat choisi. Sont nuls, les suffrages exprimés en faveur de plus d'un candidat.

 

Ik stel u voor om voor de stemopneming de twee jongste leden aan te wijzen die intussen aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Je vous propose de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

24 Vast Comité van toezicht op de politiediensten – Benoeming van de voorzitter (N)

24 Comité permanent de contrôle des services de police – Nomination du président (N)

 

Aan de orde is de stemming met het oog op de benoeming van de voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten.

L’ordre du jour appelle le scrutin en vue de la nomination du président du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 26 september 2018.

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 26 septembre 2018.

 

Op 5 en 12 november 2018 werden de kandidaten gehoord door de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité P en van het Vast Comité I. Mevrouw Laurette Onkelinx en de heer David Clarinval hebben verslag uitgebracht over deze hoorzittingen in de Conferentie van voorzitters van 14 november 2018.

Les 5 et 12 novembre 2018, la commission spéciale d'accompagnement parlementaire du Comité permanent P et du Comité permanent R a procédé à l'audition des candidats. Mme Laurette Onkelinx et M. David Clarinval ont fait rapport de ces auditions en Conférence des présidents du 14 novembre 2018.

 

Het stuk met de namen van de kandidaten werd rondgedeeld (3364/1).

Le document portant le nom des candidats vous a été distribué (3364/1).

 

We hebben afgesproken in de Conferentie van voorzitters dat we vandaag enkel de voorzitter aanwijzen, de andere leden worden volgende week aangewezen.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Nawal Ben Hamou en Yoleen Van Camp worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mmes Nawal Ben Hamou et Yoleen Van Camp sont désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

A l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

Ik verklaar de stemming voor gesloten. Ik nodig de stemopnemers uit over te gaan tot de stemopneming.

Je déclare le scrutin clos et invite les scrutateurs à procéder au dépouillement.

 

25 Urgentieverzoeken vanwege de regering

25 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van volgende wetsontwerpen:

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt des projets de loi suivants:

 

Wetsontwerp tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatie­systemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, nr. 3340/1.

Projet de loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, n° 3340/1.

 

25.01  Daniel Bacquelaine, ministre: Monsieur le président, le gouvernement demande l'urgence sur le projet de loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique. Il s'agit de la transposition de la directive européenne 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union.

 

Selon les délais prévus, elle devait être transposée pour le 9 mai 2018. Néanmoins, l'acte d'exécution de la directive a été pris par la Commission européenne avec plusieurs mois de retard, ce qui a occasionné un délai supplémentaire. Il devait initialement être adopté pour le 9 août 2017, mais il l'a été pour le 30 janvier 2018.

 

De ce fait, nous devons adopter la transposition de cette directive le plus rapidement possible, puisque le délai est déjà dépassé. Il convient donc de traiter ce projet de loi en urgence afin d'assurer le plus rapidement possible la mise en œuvre des mesures de sécurité prévues par la directive.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, nr. 3346/1.

Projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, n° 3346/1.

 

25.02 Minister Daniel Bacquelaine: Mijnheer de voorzitter, onderhavig ontwerp brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan die de Belgische wetgeving verder aligneert met de Europese wetgeving.

 

Les assouplissements repris dans ce projet de loi permettront d'obtenir suffisamment de plasma pour couvrir les besoins belges, sans risque pour la qualité ou la sécurité du sang et des dérivés sanguins. En outre, la limite d'âge de 71 ans est supprimée. Cette modification doit également être rapidement mise en œuvre car le dernier don d'un donneur âgé de plus de 65 ans ne peut remonter à plus de trois ans, sinon le donneur en question est refusé et, de ce fait, nous perdrions des donneurs.

 

25.03  André Frédéric (PS): J'aimerais juste remercier le gouvernement pour ces précisions et l'informer, par ailleurs, que le texte a été voté hier.

 

Le président: Ceci n'empêche pas de demander l'urgence. Je ne peux que soumettre cette demande à la Chambre.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

 

26 Inoverwegingneming van voorstellen

26 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverweging­neming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 14 november 2018, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heer Vincent Van Peteghem en mevrouw Els Van Hoof) tot wijziging van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders teneinde impactfondsen te faciliteren, nr. 3362/1;

- het wetsvoorstel (de heer Roel Deseyn) tot wijziging van artikel 145/33 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften aan culturele instellingen te stimuleren, nr. 3363/1;

- het wetsvoorstel (de heren Roel Deseyn en Stefaan Vercamer) tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot voordelen voor sportclubs, nr. 3365/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 14 novembre 2018, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (M. Vincent Van Peteghem et Mme Els Van Hoof) modifiant la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires en vue de promouvoir les fonds d’impact, n° 3362/1;

- la proposition de loi (M. Roel Deseyn) modifiant l’article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin d’encourager les libéralités en faveur d’institutions culturelles, n° 3363/1;

- la proposition de loi (MM. Roel Deseyn et Stefaan Vercamer) modifiant diverses dispositions en ce qui concerne les avantages dont bénéficient les clubs de sport, n° 3365/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemmingen (voortzetting)

Scrutins (continuation)

 

27 Rekenhof – Benoeming van een raadsheer (Franse Kamer) – Uitslag van de stemming

27 Cour des comptes – Nomination d'un conseiller (Chambre française) – Résultat du scrutin

 

Stemmen

129

Votants

Blanco of ongeldig

1

Blancs ou nuls

Geldig

128

Valables

Volstrekte meerderheid

65

Majorité absolue

 

De heer Alain Bolly heeft 1 stem bekomen.

M. Alain Bolly a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Danielle Caron heeft 0 stemmen bekomen.

Mme Danielle Caron a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Elie Doyez heeft 0 stemmen bekomen.

M. Elie Doyez a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Fabienne Görrler heeft 60 stemmen bekomen.

Mme Fabienne Görrler a obtenu 60 suffrages.

 

De heer Dominique Guide heeft 0 stemmen bekomen.

M. Dominique Guide a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Olivier Hubert heeft 18 stemmen bekomen.

M. Olivier Hubert a obtenu 18 suffrages.

 

De heer Laurent Jans heeft 0 stemmen bekomen.

M. Laurent Jans a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Christophe Legulier heeft 0 stemmen bekomen.

M. Christophe Legulier a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Cédric Libert heeft 0 stemmen bekomen.

M. Cédric Libert a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Louis Pol heeft 0 stemmen bekomen.

M. Louis Pol a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Harry Poznantek heeft 0 stemmen bekomen.

M. Harry Poznantek a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Pascale Stenne heeft 0 stemmen bekomen.

Mme Pascale Stenne a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Florence Thys heeft 46 stemmen bekomen.

Mme Florence Thys a obtenu 46 suffrages.

 

De heer Eric Vansteenkiste heeft 3 stemmen bekomen.

M. Eric Vansteenkiste a obtenu 3 suffrages.

 

Aangezien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid heeft bekomen, dient de Kamer over te gaan tot een tweede stemming.

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il faut procéder à un deuxième scrutin.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

Ik verklaar de stemming voor gesloten. Ik nodig de stemopnemers uit over te gaan tot de stemopneming.

Je déclare le scrutin clos et invite les scrutateurs à procéder au dépouillement.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

28 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Evita Willaert over "de benoeming van de heer Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank van België" (nr. 286)

28 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Evita Willaert sur "la nomination de M. Steven Vanackere en tant que directeur à la Banque nationale de Belgique" (n° 286)

 

Deze interpellatie werd gehouden in plenumvergadering  van 8 november 2018.

Cette interpellation a été développée en séance plénière du 8 novembre 2018.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 286/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Evita Willaert;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Peter De Roover en Richard Miller, mevrouw Sonja Becq en de heer Luk Van Biesen.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 286/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Evita Willaert;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Peter De Roover et Richard Miller, Mme Sonja Becq et M. Luk Van Biesen.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

Collega's, zoals u weet, voorziet het Reglement in twee minuten spreektijd voor een stemverklaring.

 

28.01  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil heel graag nog eens mijn oproep van vorige week herhalen, in het bijzonder ter attentie van alle vrouwen in het halfrond en ook gericht tot al de mannen die solidair wensen te zijn, om tegen de benoeming van Steven Vanackere bij de Nationale Bank te stemmen. Anno 2018 is het immers onaanvaardbaar dat het directiecomité van zo'n belangrijke instelling in ons land opnieuw uitsluitend uit mannen zal bestaan. Collega's, voor de vrouwen in ons land kunt u met uw stem het heel krachtig signaal geven dat wij zulke mannenclubjes niet langer pikken.

 

28.02  Jacques Chabot (PS): Monsieur le président, pour les votes de ce jour, comme pour ceux des semaines précédentes, je voudrais pairer avec mon ami et collègue Luc Gustin.

 

28.03  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ik zal mij onthouden, wegens een aantal afwijkende meningen van mijzelf en omdat ik een stemafspraak heb met collega Luk Van Biesen.

 

28.04  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Grosemans.

 

28.05  Youro Casier (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Lahaye-Battheu.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

73

Oui

Nee

43

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

130

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Neen)

 

29 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (3297/1-5)

29 Amendements et articles réservés du projet de loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (3297/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 10 van Maya Detiège cs tot invoeging van een artikel 16/1(n). (3297/5)

Vote sur l'amendement n° 10 de Maya Detiège cs tendant à insérer un article 16/1(n). (3297/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

51

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mme Sarah Schlitz a voté pour.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Maya Detiège cs tot invoeging van een artikel 16/2(n). (3297/5)

Vote sur l'amendement n° 11 de Maya Detiège cs tendant à insérer un article 16/2(n). (3297/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Karine Lalieux cs op artikel 22. (3297/5)

Vote sur l'amendement n° 8 de Karine Lalieux cs à l'article 22. (3297/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

49

Oui

Nee

73

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Karine Lalieux cs op artikel 22. (3297/5)

Vote sur l'amendement n° 9 de Karine Lalieux cs à l'article 22. (3297/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 3)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen. Artikel 287 in artikel 22 wordt aangenomen. Artikel 22 wordt aangenomen/

En conséquence, l'amendement est rejeté. L'article 287 à l'article 22 est adopté. L'article 22 est adopté.

 

30 Geheel van het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (3297/4)

30 Ensemble du projet de loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (3297/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

74

Oui

Nee

28

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3297/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3297/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

31 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (3263/4)

31 Projet de loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules (3263/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3263/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3263/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Mme Stéphanie Thoron a voté pour.

 

32 Aangehouden amendement op het wetsontwerp houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit (3279/1-4)

32 Amendement réservé au projet de loi portant création du Conseil National de la Productivité (3279/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Marco Van Hees cs tot invoeging van een artikel 12(n). (3279/4)

Vote sur l'amendement n° 1 de Marco Van Hees cs tendant à insérer un article 12(n). (3279/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

7

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

33 Geheel van het wetsontwerp houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit (3279/3)

33 Ensemble du projet de loi portant création du Conseil National de la Productivité (3279/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

82

Oui

Nee

4

Non

Onthoudingen

44

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3279/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3279/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

34 Wetsontwerp tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector (3300/3)

34 Projet de loi modifiant le livre I "Définitions" et le livre XI "Propriété Intellectuelle" du Code de droit économique concernant le secteur audiovisuel (3300/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3300/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3300/4)

 

35 Wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (3328/3)

35 Projet de loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (3328/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3328/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3328/4)

 

36 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters (3256/1-5)

36 Amendement et article réservés du projet de loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population (3256/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Barbara Pas cs op artikel 6. (3256/5)

Vote sur l'amendement n° 7 de Barbara Pas cs à l'article 6. (3256/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

3

Oui

Nee

126

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

37 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population (3256/4)

37 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters (3256/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

74

Oui

Nee

40

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3256/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3256/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

38 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft (3277/3)

38 Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (3277/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

Collègues, trop de monde n'a pas voté.

 

(Stemming nr. 12 wordt geannuleerd)

(Le vote n° 12 est annulé)

 

Par conséquent, nous reprenons le vote sur ce projet-là.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3277/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3277/4)

 

39 Wetsontwerp tot instemming met  het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot  intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (3305/1)

39 Projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 août 2018 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 (3305/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3305/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3305/4)

 

Reden van onthoudingen? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

40 Voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie en van het taalkader van de Gegevensbeschermingsautoriteit (3331/1, blz. 14-15)

40 Proposition d’adaptation des cadres organique et linguistique de l’Autorité de protection des données (3331/1, p. 14-15)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

125

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel aan. (3331/2)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition. (3331/2)

 

Reden van onthoudingen? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heer Kristof Calvo heeft voorgestemd.

 

Geheime stemmingen (voortzetting)

Scrutins (continuation)

 

 

41 Vast Comité van toezicht op de politiediensten – Benoeming van de voorzitter (N) – Uitslag van de stemming

41 Comité permanent de contrôle des services de police – Nomination du président (N) – Résultat du scrutin

 

Stemmen

128

Votants

Blanco of ongeldig

1

Blancs ou nuls

Geldig

127

Valables

Volstrekte meerderheid

64

Majorité absolue

 

Mevrouw Johanna Erard heeft 1 stem gekregen.

Mme Johanna Erard a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Kathleen Stinckens heeft 125 stemmen gekregen.

Mme Kathleen Stinckens a obtenu 125 suffrages.

 

De heer Jan Van den Berghe heeft 1 stem gekregen.

M. Jan Van den Berghe a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Kathleen Stinckens die 125 stemmen heeft gekregen, dit is de volsterkte meerderheid, is benoemd tot voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten.

Mme Kathleen Stinckens ayant obtenu 125 suffrages, soit la majorité absolue, est proclamée présidente du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

42 Rekenhof – Benoeming van een raadsheer (Franse Kamer) – Uitslag van de tweede stemming

42 Cour des comptes – Nomination d'un conseiller (Chambre française) – Résultat du deuxième scrutin

 

Stemmen

129

Votants

Blanco of ongeldig

1

Blancs ou nuls

Geldig

128

Valables

Volstrekte meerderheid

65

Majorité absolue

 

De heer Alain Bolly heeft 1 stem bekomen.

M. Alain Bolly a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Danielle Caron heeft 0 stemmen bekomen.

Mme Danielle Caron a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Elie Doyez heeft 0 stemmen bekomen.

M. Elie Doyez a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Fabienne Görrler heeft 60 stemmen bekomen.

Mme Fabienne Görrler a obtenu 60 suffrages.

 

De heer Dominique Guide heeft 0 stemmen bekomen.

M. Dominique Guide a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Olivier Hubert heeft 12 stemmen bekomen.

M. Olivier Hubert a obtenu 12 suffrages.

 

De heer Laurent Jans heeft 0 stemmen bekomen.

M. Laurent Jans a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Christophe Legulier heeft 0 stemmen bekomen.

M. Christophe Legulier a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Cédric Libert heeft 0 stemmen bekomen.

M. Cédric Libert a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Louis Pol heeft 1 stem bekomen.

M. Louis Pol a obtenu 1 suffrage.

 

De heer Harry Poznantek heeft 0 stemmen bekomen.

M. Harry Poznantek a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Pascale Stenne heeft 0 stemmen bekomen.

Mme Pascale Stenne a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Florence Thys heeft 53 stemmen bekomen.

Mme Florence Thys a obtenu 53 suffrages.

 

De heer Eric Vansteenkiste heeft 1 stem bekomen.

M. Eric Vansteenkiste a obtenu 1 suffrage.

 

Aangezien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid heeft bekomen, dient de Kamer over te gaan tot een derde stemming.

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il faut procéder à un troisième scrutin.

 

Ik vestig er uw aandacht op dat bij de derde stemming, zijnde de herstemming, de betrekkelijke meerderheid volstaat en dat tot raadsheer bij het Rekenhof (Franse Kamer) benoemd wordt, hij/zij die het grootste aantal stemmen heeft bekomen.

J'attire votre attention sur le fait qu'à ce troisième scrutin, qui est celui du ballotage, la majorité relative suffit et que sera nommé(e) conseiller à la Cour des comptes (Chambre française), celui/celle qui aura obtenu le plus de suffrages.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

Ik verklaar de stemming voor gesloten. Ik nodig de stemopnemers uit over te gaan tot de stemopneming.

Je déclare le scrutin clos et invite les scrutateurs à procéder au dépouillement.

 

Collega's, ik vrees dat we de vergadering eventjes moeten schorsen in afwachting van het resultaat van deze stemming.

 

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 19.28 uur.

La séance est suspendue à 19.28 heures.

 

De vergadering wordt hervat om 19.44 uur.

La séance est reprise à 19.44 heures.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

43 Rekenhof – Benoeming van een raadsheer (Franse Kamer) – Uitslag van de derde stemming

43 Cour des comptes – Nomination d'un conseiller (Chambre française) – Résultat du troisième scrutin

 

Stemmen

129

Votants

Blanco of ongeldig

1

Blancs ou nuls

Geldig

128

Valables

 

De heer Alain Bolly heeft 2 stemmen bekomen.

M. Alain Bolly a obtenu 2 suffrages.

 

Mevrouw Danielle Caron heeft 0 stemmen bekomen.

Mme Danielle Caron a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Elie Doyez heeft 0 stemmen bekomen.

M. Elie Doyez a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Fabienne Görrler heeft 57 stemmen bekomen.

Mme Fabienne Görrler a obtenu 57 suffrages.

 

De heer Dominique Guide heeft 0 stemmen bekomen.

M. Dominique Guide a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Olivier Hubert heeft 6 stemmen bekomen.

M. Olivier Hubert a obtenu 6 suffrages.

 

De heer Laurent Jans heeft 0 stemmen bekomen.

M. Laurent Jans a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Christophe Legulier heeft 0 stemmen bekomen.

M. Christophe Legulier a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Cédric Libert heeft 0 stemmen bekomen.

M. Cédric Libert a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Louis Pol heeft 0 stemmen bekomen.

M. Louis Pol a obtenu 0 suffrage.

 

De heer Harry Poznantek heeft 0 stemmen bekomen.

M. Harry Poznantek a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Pascale Stenne heeft 0 stemmen bekomen.

Mme Pascale Stenne a obtenu 0 suffrage.

 

Mevrouw Florence Thys heeft 61 stemmen bekomen.

Mme Florence Thys a obtenu 61 suffrages.

 

De heer Eric Vansteenkiste heeft 2 stemmen bekomen.

M. Eric Vansteenkiste a obtenu 2 suffrages.

 

Aangezien mevrouw Florence Thys 61 stemmen heeft bekomen, dit is de betrekkelijke meerderheid, is zij benoemd tot raadsheer bij het Rekenhof (Franse Kamer).

Mme Florence Thys ayant obtenu 61 suffrages, soit la majorité relative, est nommée conseiller à la Cour des comptes (Chambre française).

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

44 Ontwerp van huishoudelijk reglement van het Controleorgaan op de politionele informatie (3332/1, blz. 10-36)

44 Projet de règlement d’ordre intérieur de l’Organe de contrôle de l’Information policière (3332/1, p. 10-36)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

113

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

116

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het ontwerp aan. (3332/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet. (3332/2)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Leen Dierick en de heer Wouter Beke hebben voorgestemd.

 

45 Goedkeuring van de agenda

45 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 22 november 2018.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 22 novembre 2018.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 22 novembre 2018 à 15.00 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 22 november 2018 om 15.00 uur.

 

La séance est levée à 19.46 heures.

De vergadering wordt gesloten om 19.46 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 254 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 254 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

073

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert

 

Non        

043

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Detiège Maya, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Casier Youro, Chabot Jacques, Detiège Maya, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

049

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

073

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Detiège Maya, Dewinter Filip, Pas Barbara, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

074

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert

 

Non        

028

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Caprasse Véronique, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

028

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hellings Benoit, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Casier Youro

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

007

Ja

 

De Coninck Monica, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter

 

Non        

087

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Abstentions

036

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

082

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert

 

Non        

004

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Van Hees Marco, Vuye Hendrik

 

Abstentions

044

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

130

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

129

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

003

Ja

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Vuye Hendrik

 

Non        

126

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

074

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert

 

Non        

040

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

016

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Casier Youro, Chabot Jacques, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Detiège Maya, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Pas Barbara, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

117

Ja

 

Almaci Meyrem, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

130

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

125

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

002

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

113

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Henry Olivier, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Pas Barbara, Vuye Hendrik, Wouters Veerle