Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Woensdag 12 december 2018

 

Avond

 

______

 

 

du

 

Mercredi 12 décembre 2018

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 19.53 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 19.53 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter:

De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering: Geen.

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance: Aucun.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Gezondheidsredenen / raisons de santé; Maya Detiège, Luc Gustin, Marco Van Hees

Federale regering / gouvernement fédéral: Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling / ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable : COP 24 (Polen/Pologne)

 

01 Wijziging binnen de regering

01 Modification au sein du gouvernement

 

Bij brief van 10 december 2018 zendt de eerste minister een afschrift over, van het koninklijk besluit van 9 december 2018 met als opschrift "Regering - Ontslag - Wijziging".

Par lettre du 10 décembre 2018, le premier ministre transmet copie de l'arrêté royal du 9 décembre 2018 intitulé "Gouvernement - Démission - Modification".

 

 Ter kennisgeving

 Pour information

 

01.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, je remarque qu'il n'y a aucun ministre sur les bancs du gouvernement.

 

Le président: Oui, mais cela n'est pas essentiel. Je lis d'abord les communications officielles. Lorsque nous entamerons le débat sur le climat, ils seront présents.

 

02 Mededelingen

02 Communications

 

Krachtens artikel 50 van de Grondwet en artikel 12, tweede lid, van het Reglement, neemt een lid dat ingevolge zijn benoeming tot minister of staatssecretaris ophield zitting te hebben, zijn mandaat weer op zodra de Koning een einde heeft gemaakt aan het ambt van minister of staatssecretaris. Zijn opvolger houdt op zitting te hebben.

En vertu de l'article 50 de la Constitution et de l’article 12, alinéa 2, du Règlement le membre, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou secrétaire d’Etat. Son successeur cesse de siéger.

 

Op 9 december 2018 heeft de Koning het ontslag aanvaard, aangeboden door de heer Jan Jambon uit zijn ambt van vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Regie der gebouwen.

Le 9 décembre 2018, le Roi a accepté la démission de M. Jan Jambon de ses fonctions de vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.

 

Bijgevolg neemt de heer Jan Jambon zijn parlementair mandaat op 9 december 2018 weer op. De heer Johan Klaps die zitting heeft in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de heer Jan Jambon zolang het ambt van deze duurt, houdt op zitting te hebben en wordt opnieuw eerste opvolger voor de kieskring Antwerpen.

M. Jan Jambon reprend par conséquent son mandat parlementaire le 9 décembre 2018. M. Johan Klaps, admis à siéger en qualité de membre effectif de la Chambre des représentants en remplacement de M. Jan Jambon pour la durée de ses fonctions ministérielles, cesse de siéger et redevient premier suppléant de la circonscription électorale d’Anvers.

 

Ik dank de heer Johan Klaps.

Je tiens à remercier M. Johan Klaps.

 

Krachtens artikel 50 van de Grondwet en artikel 12, tweede lid, van het Reglement, neemt een lid dat ingevolge zijn benoeming tot minister of staatssecretaris ophield zitting te hebben, zijn mandaat weer op zodra de Koning een einde heeft gemaakt aan het ambt van minister of staatssecretaris. Zijn opvolger houdt op zitting te hebben.

En vertu de l'article 50 de la Constitution et de l’article 12, alinéa 2, du Règlement le membre, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou secrétaire d’Etat. Son successeur cesse de siéger.

 

Op 9 december 2018 heeft de Koning het ontslag aanvaard, aangeboden door de heer Theo Francken uit zijn ambt van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Le 9 décembre 2018, le Roi a accepté la démission de M. Theo Francken de ses fonctions de secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur.

 

Bijgevolg neemt de heer Theo Francken zijn parlementair mandaat op 9 december 2018 weer op. Mevrouw Renate Hufkens die zitting heeft in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de heer Theo Francken zolang het ambt van deze duurt, houdt op zitting te hebben en wordt opnieuw eerste opvolger voor de kieskring Vlaams-Brabant.

M. Theo Francken reprend par conséquent son mandat parlementaire le 9 décembre 2018. Mme Renate Hufkens, admise à siéger en qualité de membre effectif de la Chambre des représentants en remplacement de M. Theo Francken pour la durée de ses fonctions ministérielles, cesse de siéger et redevient première suppléante de la circonscription électorale de Brabant Flamand.

 

Ik dank mevrouw Renate Hufkens.

Je tiens à remercier Mme Renate Hufkens.

 

Krachtens artikel 50 van de Grondwet en artikel 12, tweede lid, van het Reglement, neemt een lid dat ingevolge zijn benoeming tot minister of staatssecretaris ophield zitting te hebben, zijn mandaat weer op zodra de Koning een einde heeft gemaakt aan het ambt van minister of staatssecretaris. Zijn opvolger houdt op zitting te hebben.

En vertu de l'article 50 de la Constitution et de l’article 12, alinéa 2, du Règlement le membre, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou secrétaire d’Etat. Son successeur cesse de siéger.

 

Op 9 december 2018 heeft de Koning het ontslag aanvaard, aangeboden door mevrouw Zuhal Demir uit haar ambt van staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschaps­beleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Le 9 décembre 2018, le Roi a accepté la démission de Mme Zuhal Demir de ses fonctions de secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l’Egalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur.

 

Bijgevolg neemt mevrouw Zuhal Demir haar parlementair mandaat op 9 december 2018 weer op. De heer Wim Van der Donckt die zitting heeft in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervan­ging van mevrouw Zuhal Demir zolang het ambt van deze duurt, houdt op zitting te hebben en wordt opnieuw tweede opvolger voor de kieskring Antwerpen.

Mme Zuhal Demir reprend par conséquent son mandat parlementaire le 9 décembre 2018. M. Wim Van der Donckt, admis à siéger en qualité de membre effectif de la Chambre des représentants en remplacement de Mme Zuhal Demir pour la durée de ses fonctions ministérielles, cesse de siéger et redevient deuxième suppléant de la circonscription électorale d’Anvers.

 

Ik dank de heer Wim Van der Donckt.

Je tiens à remercier M. Wim Van der Donckt.

 

03 Gedachtewisseling over het standpunt van de regering inzake het klimaat

03 Echange de vues sur la position du gouvernement en matière de climat

 

Ik herinner u aan de afgesproken spreektijden: vijf minuten voor de erkende en niet-erkende fracties.

 

Mijnheer Wollants, u hebt het woord.

 

03.01  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, wij spelen hier een eigenaardig spel, want wij zullen nu een gedachtewisseling houden voor de toekomstige regering, zonder dat wij vandaag al weten wat haar plannen op dat vlak exact zullen zijn. Ik ben dus meer dan anders benieuwd naar de antwoorden, mijnheer de minister.

 

De gedachtewisseling van vandaag vindt jammer genoeg plaats in afwezigheid van mevrouw Marghem, die wellicht geen privéjet naar het Parlement kon boeken. U zult het wel voor haar kunnen opnemen, mijnheer de eerste minister? In de pers konden wij immers lezen dat milieu een van uw belangrijke werven zal zijn, als reactie op de Klimaatmars, waarover wij het vorige week al gehad hebben.

 

Als ik uw stellingname goed begrijp, wil u wat het klimaat betreft absoluut sterke keuzes maken. Mijnheer de eerste minister, het is u natuurlijk niet onbekend dat wij in het Parlement het afgelopen jaar, net als in de gewestelijke parlementen bovendien, ook sterke keuzes hebben gemaakt op het vlak van het klimaat. Wij hebben gewerkt aan een gedragen visie op het klimaat.

 

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat uiteindelijk vier assemblees dezelfde visie op het vlak van klimaat naar voren schoven. Ik heb begrepen dat er intussen een vijfde is bijgekomen, want ook het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft de tekst aangenomen.

 

Ik had de eer en het genoegen het proces van de interparlementaire dialoog van begin tot einde te volgen en te begeleiden als voorzitter van de bijzondere commissie en als voorzitter van het interparlementair klimaatoverleg. Dat was overigens een taak die mij specifiek, over meerderheid en oppositie heen, werd opgedragen door de leden van de bijzondere commissie.

 

In het Vlaams Parlement was het mijn collega Jan Peumans, die de kar trok en ook de voorzitters van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van het Waalse Parlement deden dat.

 

Mijnheer de eerste minister, het proces heeft een tekst opgeleverd die door heel wat fracties is aangestipt als ambitieus. Sterker nog, een goede twee maanden geleden, toen wij die zaak hier besproken hebben, heeft de Ecolo-Groenfractie aangehaald dat de visie voor 2050 als de meest ambitieuze tekst geldt, goedgekeurd in een nationaal Parlement, in Europa. Dat waren de woorden van de heer Nollet. Ik zeg dat voor de ondertussen afwezige PTB'ers, die normaal gezien op hun plaats hadden moeten zitten.

 

Wij zien in de resolutie een heel aantal voorstellen en standpunten, onder andere een visie op de verhoging van de reductiedoelstelling. Op vraag van uw partij, de MR, mijnheer de eerste minister, en met onze steun, staat daarin dat als men die doelstelling wil verhogen, men niet alleen rekening moet houden met de resultaten van de analyse van de impact op het milieu, maar ook met die van de sociaal-economische impact. Dat maakt dat wij een tekst ter beschikking hebben, die ambitieus maar ook realistisch is.

 

Ik besef dat wat uiteindelijk in de tekst werd ingeschreven, verder gaat dan wat de MR wou. De leden die erbij waren, zullen het zich nog wel de lichtjes hallucinante situatie herinneren hoe de MR een voorstel met een minder grote draagwijdte deed, waarna het interparlementaire overleg voortgezet werd op basis van een groeiende consensus, terwijl een aantal leden va de MR de zaal al hadden verlaten.

 

De oefening die op tafel ligt, is een goede combinatie van ambitie en haalbaarheid, wat voor heel veel partijen in het halfrond en natuurlijk ook voor ons een belangrijk aspect is. Het is dan ook niet toevallig dat de tekst hier in het Parlement met een ruime meerderheid is goedgekeurd: 95 % van de aanwezige Kamerleden heeft de tekst goedgekeurd. Niet twee derde of vier vijfde, maar zowat negentien twintigste van het Parlement ging akkoord met de tekst. Ik zou de aangenomen tekst dus uitzonderlijk, historisch en breed gedragen durven te noemen.

 

Mijnheer de eerste minister, vorige week hebben wij hier mevrouw Marghem en u toelichting horen geven bij het klimaatbeleid van de ondertussen vorige regering. U hebt toen heel duidelijk onderstreept dat die regering haar verantwoordelijkheid nam en aan de hand van voorbeelden aangetoond hoe dat in een ambitieus beleid werd vertaald. Zo verwees u naar de uitgifte van green bonds door Johan Van Overtveldt, samen met de minister van Leefmilieu, en naar de inzet op offshore hernieuwbare energie. Door de ondersteuning van een beslissing van de vorige regering zullen alle zones die voor hernieuwbare energie in aanmerking komen, worden gebruikt. Qua ambitieus karakter kan dat mijns inziens tellen. Dat zal bovendien zonder oversubsidiëring gebeuren.

 

Dat is voor ons een heel belangrijk aspect. Wij hebben er vroeger reeds van op het spreekgestoelte herhaaldelijk op aangedrongen dat het beleid ter zake beter moest en dat er minder centen mochten blijven kleven. Dat is ook gebeurd.

 

Opvallend is alvast de uitspraak van minister Marghem dat 99% van de bevoegdheden inzake het klimaatbeleid bij de gewesten zit, dat er voor de federale overheid geen mogelijkheden meer zijn om daarin verdere stappen te zetten en dat dus de gewesten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en doen wat ze moeten doen in een matuur federalisme, terwijl de federale regering daar niet aan te pas komt.

 

U hebt trouwens ook aangehaald dat de oppositie wel heel mooie woorden uitspreekt naar aanleiding van de klimaatmars, maar dat zij daarvan duidelijk een karikatuur wil maken, want het beleid van de vorige federale regering stond zeker voor iets, en dat het wel heel gemakkelijk is om daarrond een heel ander verhaal op te hangen.

 

Mijnheer de minister, wij horen dat u nieuwe accenten wil leggen en dat u ambitieuzer wil zijn. Met die 1% bevoegdheid wil u ambitieuzer zijn. Met die 100% invulling van de zones op de Noordzee wil u ambitieuzer zijn. Het interesseert ons waaruit die ambitie dan wel zal bestaan.

 

U hebt vorige keer heel duidelijk gemaakt dat u zich afzet tegen de karikaturen die de oppositie maakte van het federale beleid en vandaag zegt u dat u wel meer wil doen. U hebt op ongeveer drie dagen tijd, waar u mogelijkerwijs nog andere beslissingen moet nemen, beslist dat u een aantal maatregelen zult nemen die, naar ik aanneem, geen karikaturen zullen zijn.

 

U moet goed hebben nagedacht wat dat wil zeggen, want u bent van gedachten veranderd, niet op vijf dagen tijd, maar op drie dagen tijd. Ik wil van u vernemen waar dat ambitieuzer karakter precies zit. Waarom zou u afwijken van de klimaatresolutie die door 19/20sten van het Parlement werd goedgekeurd? Wat bent u van plan om volgende week daaromtrent naar voren te brengen?

 

Ik dank u voor uw duidelijke stellingname en kijk uit naar uw antwoord.

 

03.02  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, dimanche, vous avez déclaré que le climat est, avec le pouvoir d'achat et la sécurité, la priorité de votre nouveau gouvernement. J'ai accueilli votre déclaration avec soulagement mais aussi avec prudence.

 

Avec soulagement car je me suis dit "enfin!". Enfin, le premier ministre a compris. Il aura fallu quatre ans mais mieux vaut tard que jamais. Enfin, le premier ministre a compris que, loin des guéguerres politiciennes qui minent son gouvernement, les citoyens ont d'autres priorités et d'autres demandes.

 

Je suis de nature optimiste. Donc, j'ai aussi entendu, dans votre déclaration de dimanche, une volonté de rupture avec la politique rétrograde menée ces quatre dernières années. Politique rétrograde qui a consisté à économiser trois milliards d'euros sur le dos du rail, alors qu'on a désespérément besoin d'offrir des alternatives aux voitures individuelles. Politique rétrograde qui n'a cessé d'approfondir notre dépendance à l'énergie nucléaire. Politique rétrograde qui nous a remisés au fond de la classe européenne en matière d'énergie et de climat.

 

Monsieur le premier ministre, je l'ai dit, j'ai accueilli votre déclaration avec soulagement mais aussi avec prudence. Cette prudence, c'est celle de celui qui ne veut pas se faire rouler dans la farine car les mots, les déclarations passent mais seuls les actes restent.

 

Monsieur le premier ministre, les experts du GIEC ont présenté, le 8 octobre dernier, leur nouveau rapport sur l'évolution du réchauffement climatique. Selon le GIEC, seules des mesures politiques fortes peuvent encore protéger notre environnement d'un réchauffement bien supérieur aux objectifs fixés dans l'Accord de Paris.

 

À la lecture de ce rapport, on voit, une nouvelle fois, que le statu quo n'est pas une option et qu'une réaction politique s'impose. Ce sursaut politique est non seulement indispensable au regard des évidences scientifiques mais il est aussi réclamé avec force par de nombreux citoyens. Cette demande citoyenne s'est encore exprimée avec force lors de la récente marche pour le climat qui a rassemblé 75 000 manifestants le 2 décembre dernier.

 

Pour répondre à l'urgence climatique, une série de pays européens, dont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne demandent à l'Union européenne de revoir ses objectifs de façon plus ambitieuse. Les Pays-Bas plaident, pour leur part, en faveur d'une réduction de 55 % des émissions européennes d'ici 2030.

 

À l'heure qu'il est, la Belgique ne fait toujours pas partie de cette coalition des pays les plus ambitieux. Après les votes lamentables de la Belgique sur les directives "efficacité énergétique" et "énergies renouvelables", il est temps que notre pays, monsieur le premier ministre, sorte de sa posture rétrograde et rejoigne les pays qui sont prêts à faire davantage pour le climat.

 

Face aux défis climatiques, je vous demande de prendre des engagements fermes devant notre Assemblée. C'est la raison pour laquelle j'attends des réponses fermes et directes à ces trois questions directes.

 

Monsieur le premier ministre, le gouvernement fédéral soutient-il, oui ou non, une révision à la hausse des objectifs européens pour atteindre une réduction de 55 % des émissions européennes d'ici 2030? Le gouvernement fédéral est-il prêt, oui ou non, à modifier son budget pour stopper l'austérité qui attaque le rail depuis maintenant quatre ans? Le gouvernement est-il prêt, oui ou non, à augmenter le financement international climatique au-delà des 50 millions promis à la COP21 en 2015 afin de renforcer la solidarité avec les pays du Sud.

 

D'avance, je vous remercie pour vos éléments de réponse.

 

03.03  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, cinq minutes à la tribune pour parler d'un sujet aussi important, c'est évidemment peu mais énormément de choses ont déjà été dites par rapport au climat et force est de constater qu'il y a encore énormément de choses à faire.

 

À l'heure actuelle, à Katowice, depuis hier, ce sont environ 130 à 140 ministres qui sont présents, qui débattent et qui doivent absolument essayer de trouver une solution pour mettre en application l'Accord de Paris. Personnelle­ment et très sincèrement, je pense qu'il est encore possible d'atteindre les objectifs qui ont été fixés lors de la COP21 mais pour cela, il est grand temps de se ressaisir.

 

L'appel des citoyens, voici maintenant dix jours, dans les rues de Bruxelles, 75 000 personnes alors qu'on n'en prévoyait que 35 000, est un appel extrêmement important. J'y étais. Je pense que pas mal de personnes ici dans l'assemblée y étaient. Je ne sais pas si M. Senesael et M. Wollants qui sont intervenus avant moi y étaient mais je crois qu'il était extrêmement important, non seulement d'y participer pour montrer notre soutien à l'angoisse qui pourrait encore régner quant à la problématique du climat, mais il fallait également être présent pour écouter, entendre avec attention le souci des citoyens et particulièrement des jeunes qui étaient présents.

 

Peut-être faudrait-il aussi rappeler qu'ici, au Parlement, même si on pourra toujours dire qu'on n'a pas suffisam­ment communiqué, nous avons voté ensemble – pratiquement tous ensemble –, une résolution pour aller à la COP24, résolution qui représentait la position de la Belgique. Attention, je tiens néanmoins à signaler que si tous les partis démocratiques ont voté en faveur de cette résolution, les extrêmes – toujours les extrêmes – n'ont pas voulu voter positivement et se sont abstenus. C'est triste, bien entendu, mais cela donne une certaine idée de leur conception du climat dans le futur.

 

Notre volonté est d'agir avec pragmatisme et je pense que le gouvernement a agi dans cette optique, jusqu'à présent. Certains exemples sont extrêmement clairs même si, comme je le dis souvent en matière de climat, on peut toujours faire mieux. Le gouvernement a adopté, en mars dernier, une stratégie énergétique fédérale qui, pour la première fois, débouche sur une vision énergétique commune qui entend respecter l'Accord de Paris. Pour la première fois aussi, nous sommes parvenus, tous ensemble, tous niveaux de pouvoir confondus, à mettre en place une résolution et à s'accorder à son sujet. C'était une première.

 

Je voudrais rappeler aussi les décisions qui ont été prises dans le cadre de la mise en place de l'éolien offshore en mer du Nord qui, à l'horizon 2030, permettra de produire en énergie l'équivalent de trois à quatre centrales nucléaires. C'est évidemment une avancée importante qui a été réalisée par le gouvernement actuel dans le cadre fédéral. Pour la première fois, un accord politique sur le burden sharing a été également trouvé. Cela n'a pas été facile et a nécessité des concertations. Celles-ci devront se prolonger.

 

La création d'un fonds de transition énergétique pour soutenir les initiatives de transition a permis de soutenir 26 projets en 2018; ceux-ci ont nécessité 30 millions d'euros d'investissements. La Belgique en tant qu'État membre de l'Union européenne est l'un de plus importants contributeurs au Fonds d'adaptation au changement climatique. Ceci nous permet par ailleurs de concrétiser nos engagements vis-à-vis du financement climatique, et en particulier vis-à-vis des pays plus vulnérables.

 

Enfin, je voudrais signaler que notre pays a émis l'une des premières obligations d'État vertes au monde. Par ce biais, nous avons plus ou moins attiré 4,5 milliards d'euros permettant de financer des politiques de transition dans de nouveaux secteurs.

 

Je voudrais aussi pointer la volonté du gouvernement wallon d'aller de l'avant, et entre autres de résoudre la problématique des certificats verts qui a causé des difficultés pendant très longtemps.

 

Chers collègues, il est important de dire que nous nous voulons les garants d'une avancée dans le domaine du climat et de l'énergie verte, de manière à ce que notre pays puisse être précurseur, dans le futur, des évolutions nécessaires pour répondre aux attentes en matière d'énergie propre.

 

Monsieur le premier ministre, j'ai trois questions très précises à ce sujet.

 

Disposez-vous à l'heure actuelle d'informations quant au déroulement de la COP24, et plus spécifiquement de la séquence ministérielle? Pouvez-vous nous donner des informations encore plus précises quant aux ambitions belges? Comment le gouvernement fédéral actuel a-t-il l'intention de participer à l'effort climatique?

 

Je vous remercie.

 

03.04  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, mijnheer de minister, collega's, een tiental dagen geleden vormden 75 000 mensen de grootste klimaatmanifestatie ooit in ons land. Ik denk dat dit een hoopvolle betoging was, een hoopvol signaal. Het was een betoging vóór een bepaald beleid en niet tégen. Het was ook een uiting van een bekommernis over ons klimaat, de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, kortom over de toekomst van onze planeet.

 

Wij weten allemaal dat de klimaatdreiging met de dag reëler wordt. Er is geen tijd meer te verliezen. Er moeten dringend inspanningen worden geleverd om de opwarming van de aarde af te remmen en verder te beperken. Als wij dit niet doen, zal dat ernstige gevolgen hebben voor iedereen op deze wereld. Ik neem aan dat niemand dit nog ontkent.

 

Europa heeft dit begrepen. Op basis van een haalbaarheidsstudie heeft Europa recent beslist om de doelstellingen inzake energie-efficiëntie van 32,5 % te verhogen en de hernieuwbare energie naar 32 % op te schroeven.

 

Ook ons land is zich ervan bewust dat wij onze doelstellingen moeten aanscherpen. Wij hebben dit als Parlement ook gedaan. Niet voor niets is er in al onze parlementen een interparlementaire klimaatresolutie goedgekeurd waarin elk parlement aan zijn regering heeft gevraagd – ik citeer: "…om zich in te schrijven in de recent aangescherpte Europese 2030-doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, en op die manier voluntaristisch een hogere CO2-reductiedoelstelling dan 40 % voorop te stellen tegen 2030."

 

Wij vragen dus als Parlement heel nadrukkelijk aan onze regering om zich aan te sluiten bij de dynamiek van deze trekkers voor meer ambitie. Wij zijn het allemaal eens over de noodzaak van een ambitieus klimaatbeleid, over de noodzaak van bijkomende maatregelen om de aangescherpte doelstellingen op middellange termijn en lange termijn waar te maken. Laat ons dan ook stoppen met discussies over wie wat waar heeft gezegd en wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat over bepaalde stemmingen.

 

Laten we vooral samen de handen in elkaar slaan en voor aangescherpte doelstellingen gaan. Aangescherpte doelstellingen uitspreken is niet zo moeilijk op zich, maar vraagt uiteraard ook omzetting in concrete acties. De Gewesten hebben daarvoor de cruciale instrumenten in handen, maar dat wil niet zeggen dat de federale overheid niets kan of moet doen. We moeten een ondersteunend beleid voeren. Ik had gehoopt dat we er vandaag verder mee stonden, maar we kunnen bijvoorbeeld werken aan de uitwerking van een mobiliteitsbudget. We kunnen werken aan afspraken over het toevoegen van biologische brandstoffen. We kunnen werken aan de uitbouw van windmolenparken op zee en, uiteraard, ook aan het klimaatactieplan. Die richting moeten we verder uitgaan.

 

03.05  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik vind de uiteenzetting van onze collega zeer interessant, met name de verwijzing naar concrete punten. Ik ben zeer blij dat het Parlement het roer nu in handen kan nemen, bijvoorbeeld inzake het mobiliteitsbudget. Ik weet niet of u hebt gezien wat de BBL daar de voorbije dagen over heeft gecommuniceerd, namelijk dat het niet moet gaan over verdergaande flexibilisering naast het cash-for-car-systeem dat door deze meerderheid werd goedgekeurd en dat een kat in een zak was, totaal niet adequaat. Waar het gaat over concrete voorstellen, moeten die niet alleen een groene naam hebben, maar ook groen zijn.

 

Mijn heel concrete vraag aan u is de terechte opmerking van de BBL, die wij ook al in de commissie en tijdens de werkzaamheden naar voren hebben gebracht. Zal CD&V dit goedkeuren? Zal CD&V het mobiliteitsbudget zoals gevraagd door het groene middenveld, met een duidelijker, performanter resultaat op het vlak van vergroening, steunen of niet?

 

03.06  Jef Van den Bergh (CD&V): Mevrouw Almaci, u weet het of niet, maar CD&V is al heel lang een voortrekker van het mobiliteitsbudget. Het eerste wetsvoorstel daarover dateert van bijna vijf jaar geleden. Onze uitgangspunten daarover zijn duidelijk en die elementen zullen wij natuurlijk meenemen bij de bespreking van het voorliggend ontwerp. Daarin zijn heel wat elementen van ons voorstel meegenomen. De eerste zorg is om een alternatief te plaatsen naast het systeem van de bedrijfswagens, met een vergroeningsaspect. Het is nu heel belangrijk om het mobiliteitsbudget te lanceren en het alle kansen te geven om dat alternatief te vormen, in het belang van onze mobiliteit en van de vergroening van onze mobiliteit.

 

03.07  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Het antwoord is dus neen.

 

Ik neem er akte van dat u gewoon zult verder gaan op dezelfde sukkelachtige manier die ervoor heeft gezorgd dat wij in de afgelopen vierenhalf jaar geen enkele van onze klimaatdoelstellingen hebben kunnen halen. Als het u menens is, dan stemt u voor een aangescherpt mobiliteitsbudget. U hebt nu de kans in het Parlement om de rem van de N-VA te laten vallen en te doen wat al die 75 000 mensen in de praktijk hebben gevraagd. De vraag is of u die moed hebt.

 

03.08  Jef Van den Bergh (CD&V): Bij alle mogelijke acties om te vergroenen en acties voor het klimaat is het natuurlijk heel belangrijk dat er een draagvlak is. Men kan de lat natuurlijk erg hoog leggen, maar als er geen draagvlak is voor bepaalde maatregelen, dan gaan wij er ook niet mee vooruit geraken. Het is dus heel belangrijk om voldoende draagvlak te zoeken voor mogelijke maatregelen. Iedereen moet mee in het klimaatverhaal. Wij mogen niemand achterlaten. Sociale rechtvaardigheid is hier ook een belangrijk aspect van.

 

Ik besluit, collega's.

 

De doelstellingen overeengekomen tijdens de klimaatconferentie van Parijs zijn het uitgangs­punt voor ons klimaatbeleid. Wij onderschrijven voluit de bepalingen uit de interparlementaire klimaatresolutie, zoals daarnet werd toegelicht door collega Wollants. Wij gaan ook voluit voor een klimaatneutrale samenleving in 2050, zoals ook voorgeschreven door de nieuwe strategische langetermijnvisie van de Europese Commissie. Voor alle maatregelen die wij nemen om die doelstellingen te bereiken, moet er een draagvlak worden gezocht. Wij kunnen de doelstellingen enkel halen als het traject ernaartoe ook sociaal rechtvaardig is. Dat is toch een belangrijk aspect dat wij moeten meenemen in de nieuwe maatregelen die naar voren worden geschoven.

 

Mijnheer de premier, er waren heel wat vragen aan u. Hoe dan ook geldt voor elke regering dezelfde principes: we zullen keuzes moeten maken; wij zullen moeilijke keuzes moeten maken en we zullen dat samen moeten doen. Een goed energie- en klimaatbeleid is essentieel. Zo'n beleid zorgt ook voor economische groei, meer jobs en meer levenskwaliteit voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen. Al die elementen zijn cruciaal voor ons. Een nationaal klimaatplan dat die bezorgdheden deelt, zal onze volle steun krijgen.

 

03.09  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, collega's, het is goed dat we vandaag een gedachtewisseling over het klimaat kunnen voeren. Het signaal van de bevolking is duidelijk: 75 000 burgers hebben het in de straten van Brussel laten horen. De wereldwijde uitdagingen om de klimaat­verandering tegen te gaan, zijn enorm. We lezen dat in de recente wetenschappelijke publicaties. We horen dat op het moment ook luid en duidelijk op de internationale conferentie in Polen, ook van landen die nu al sterk met die gevolgen te maken hebben.

 

Vorige week heb ik in mijn actuele vraag aan minister Marghem al verwezen naar de positieve ontwikkelingen. Er is het sterke internationale akkoord van Parijs. Voorts zijn er de onlangs opgetrokken Europese 2030-doelstellingen en de EU-strategie om tegen 2050 de eerste koolstofneutrale economie ter wereld te worden. Laten we niet alleen meegaan in de alarmerende berichten maar ook de positieve signalen beklemtonen. Neen, er is niet alleen negativiteit. Onze fractie wil meegaan in die strategie richting 2050. Daarvoor zullen wij de komende maanden en jaren actief meewerken. We zullen ons niet achteraan of in de buik van het peloton verstoppen.

 

We zullen onder andere onze kennis en innovatie moeten aanwenden om de grote uitdaging aan te gaan. We geloven in technologie en vooruitgang, maar we begrijpen ook dat de bevolking extra inspanningen verwacht op korte termijn, lees 2030. De voorbije jaren is hernieuwbare energie in België opnieuw in een stroomversnelling geraakt. Energie-efficiëntie en CO2-reductie van gebouwen en transport vergen gepaste inspanningen. Desondanks is het halen van de doelstellingen niet eenvoudig.

 

Wij pleiten voor een ambitieus klimaat- en energiebeleid, waarbij onze economie meegroeit in lijn met de strijd tegen klimaatverandering. We willen zelfs voluntaristisch kijken naar hogere doelstellingen, maar we moeten ons ook hoeden voor onrealistische doelstellingen.

 

Is het bijvoorbeeld beter om zoals Nederland te strooien met heel hoge CO2-reductiedoelstellingen van 49 % in 2030, terwijl er met moeite vooruitgang wordt geboekt voor 2020? Daar helpt men zichzelf, de bevolking en het klimaat ook niet mee vooruit.

 

03.10  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Collega, ik ben in de war.

 

Vandaag heeft uw Vlaamse collega Willem-Frederik Schiltz in Katowice betreurd dat de Vlaamse regering de ambitieuze verklaring van een grote groep van landen op de klimaattop niet heeft gesteund. Die grote groep van landen steunt exact wat u nu aan het weerleggen bent. U vraagt of wij wel een 45 %-reductie moeten realiseren, terwijl een grote groep landen, in verband waarmee uw Vlaamse Open Vld-collega's betreuren dat de Vlaamse regering de ambitieuze doelstellingen niet steunt, het tegenovergestelde zegt!

 

Wat is nu het standpunt van Open Vld? Is het wat uw collega's naar voren brengen in Katowice? Of is het wat u hier zegt? Hoe verklaart u het verschil met de uitlatingen van uw collega Vlaams parlementslid, die door de pers zijn opgenomen, en van de heer Tommelein daarvoor?

 

03.11  Dirk Janssens (Open Vld): Mevrouw Almaci, ik had uw opmerking over Willem-Frederik Schiltz verwacht. Hij heeft klaar en duidelijk onderstreept dat ook wij bij de High Ambition Coalition willen horen, maar wij zijn wel voor realistische doelstellingen. Inderdaad, wij zijn zeer ambitieus, maar wij willen ook realistische doelstellingen. Het is niet omdat wij meer vragen, dat wij dat ook kunnen realiseren. Ik denk dat dit zeer duidelijk is.

 

03.12  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): U wilt dus bij de Paris Proof Coalition horen, die de hoge doelstellingen vooropstelt, maar u zegt tegelijkertijd dat ze niet realistisch zijn. Dan vind ik de N-VA toch consequenter. U brengt hier natuurlijk onzin. Ofwel wilt u erbij horen ofwel niet. Slechts een van de twee keuzes is mogelijk, niet allebei.

 

Wilt u bij die ambitieuze groep horen of niet? U zegt ja en tegelijk neen. Zo zullen wij er uiteraard niet geraken. Dat is heel duidelijk en het verklaart voor mij zeer veel.

 

03.13  Dirk Janssens (Open Vld): Mevrouw Almaci, ik neem akte van uw standpunt.

 

Wij moeten op dat vlak heel duidelijk zijn. Wij beseffen wat dringend moet en kijken naar de instrumenten en middelen hoe wij het akkoord van Parijs vorm kunnen geven, hoe wij een en ander meten en hoe wij er willen geraken. Laten wij daarom versneld kijken naar wat mogelijk is op fiscaal vlak, hoe wij eventueel met een klimaat­begroting kunnen werken, hoe wij meer synergie kunnen creëren tussen beleidsniveaus en beleidsdomeinen.

 

Daarom is het ook nodig dat de vier klimaatministers van ons land nog beter en meer samenwerken. Meer afstemming van beleid en standpunten kan alleen maar aangemoedigd worden. Ik doe hierbij ook een oproep opdat de parlementen ook meer inzage zouden krijgen in heit proces.

 

Op het ogenblik vergaderen de klimaatministers in Katowice om het akkoord van Parijs vorm te geven. Op vlak van klimaatbeleid willen wij mee met de koplanden. Maar onrealistische doelstellingen zullen ons weinig vooruithelpen. Het is van wezenlijk belang om burgers en bedrijven mee te krijgen, in eerste instantie Europees, maar ook internationaal. De EU is nu slechts verantwoordelijk voor 8 à 9 % van de wereldwijde uitstoot. Het is dus wel degelijk belangrijk dat wij andere wereldblokken meetrekken.

 

Mijnheer de eerste minister, laten wij daarom samen kijken naar wat er mogelijk is, hoe wij een ambitieus klimaatbeleid kunnen invullen, waarbij wij economische groei blijven realiseren, waarbij iedereen mee is, of zoals een Afrikaans gezegde luidt: if you go alone, you go fast; if you go together, you go far, niet wat ons scheidt, wel wat ons bindt.

 

03.14  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, collega's, wij weten allemaal dat de klimaatopwarming één van de grootste uitdagingen is van de 21ste eeuw. Het is al lang geen ver-van-ons-bedshow meer. Vandaag is de gemiddelde temperatuur op aarde al één graad warmer dan vóór de industriële revolutie. Dat leidt, zoals wij ook allemaal weten, tot sociale en ecologische rampen. Zelfs in het rijke België voelen wij vandaag al de gevolgen van het klimaat, dat eigenlijk koorts heeft. Denk maar aan de langdurige droogte deze zomer. Dat komt niet doordat de Belgen onvoldoende hun best hebben gedaan om hun dagelijks leven aan te passen. De tijd van de individuele oplossingen is voorbij, wij moeten de zaken nu gezamenlijk aanpakken. Er zijn partijen in dit halfrond, collega's, die dat nog niet helemaal begrepen hebben. Geloof mij, de tijd van de individuele oplossingen is voorbij.

 

De rijkste tien procent van de wereld is verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot. Overal ter wereld, ook in ons land, zijn het de kwetsbaarste mensen die het eerst de gevolgen van de klimaatopwarming voelen en zullen voelen. Het zijn zij die in de vuile gebieden wonen en zij die de vuile lucht inademen. Het zijn ook zij wiens kinderen ademhalingsproblemen hebben en het zijn vooral zij die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen.

 

Mijnheer de premier, op zondag 2 december, zoals vorige week al gezegd, kwamen 75 000 mensen op straat voor een meer ambitieus en een meer rechtvaardig klimaatbeleid. De avond zelf nog beloofde u te zullen streven naar ambitieuze doelstellingen. In de week die daarop volgt, verlaat uw coalitiepartner, die net in dat streven altijd op de rem stond, uw regering.

 

Zondag kondigde u dan aan dat het klimaat één van de drie nieuwe prioriteiten wordt in uw nieuwe regering. U zei letterlijk: "Wij willen duidelijk maken dat wij het signaal van vorige zondag wel degelijk gehoord hebben en willen samen met de deelstaten een ambitieuze strategie ontwikkelen." Dat is zeer goed, mijnheer de eerste minister. Bravo! Wij zullen u daarin steunen. Wij weten echter ook dat het mooie woorden zijn en dat het eigenlijk niets nieuws is. Niets nieuws onder de zon. Onze vraag is immers wat u nu werkelijk zult doen. Of waren het maar holle woorden, om het straatprotest wat de kop in te drukken?

 

Als u het ons vraagt, u kunt op korte termijn al heel wat doen. Laten wij misschien met het gemakkelijkste beginnen, namelijk met wat u op federaal niveau en dus zonder de deelstaten kunt doen en beslissen. Dat zijn de federale bijdragen aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan. De regio's hebben hun bijdrage eind juli 2018 al afgerond. Federaal zit er echter al een half jaar lang totaal geen schot meer in de zaak. Naar verluidt was het de N-VA die het plan niet wou goedkeuren, tenzij er nieuwe kortingen op de energiefactuur kwamen voor de grote bedrijven.

 

Wel, mijnheer de eerste minister, u bent nu van de N-VA af. Ik heb dan ook een hele reeks vragen voor u over het Klimaatplan, dat u nu zonder de N-VA wel kunt goedkeuren.

 

Mijn vragen zijn de volgende.

 

U zei dat u nu een ambitieus plan wilt. Mijn eerste vraag is of de goedkeuring van het Nationaal Energie- en Klimaatplan binnenkort op de agenda van de Ministerraad verschijnt?

 

Wat zal de federale bijdrage daaraan zijn? Met welke speerpunten wil u die 75 000 klimaatbetogers ervan overtuigen dat u van het klimaat werkelijk, in de feiten en niet alleen in woorden, een prioriteit wil maken?

 

Werden de vele voorstellen, waarnaar ook vorige sprekers al verwezen, uit de bijna unaniem goedgekeurde interparlementaire resolutie in uw nieuw plan overgenomen of maken deze deel uit van een nieuwe federale bijdrage voor het nieuw plan? Hoe zult u dat doen?

 

Staat de wettelijk vastgelegde kalender van de kernuitstap in het Nationaal Energie- en Klimaatplan of in uw nieuw plan? Wordt de kernuitstap ook een prioriteit? Zult u nu eindelijk werk maken van de nodige voorbereidingen voor de kernuitstap?

 

Ten slotte, wat staat in het Nationaal Energie- en Klimaatplan over een rechtvaardige transitie? Dat is voor ons immers heel belangrijk.

 

03.15  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw Temmerman, u geeft aan dat wij dat plan en een aantal maatregelen zouden hebben tegengehouden. Kunt u een voorbeeld geven van zaken die wij concreet zouden hebben tegengehouden, waar wij de boot zouden hebben afgehouden? Die zaken zijn mij niet bekend.

 

Wat betreft de kernuitstap, ik was begin deze week in Katowice. Ik heb daar een aantal sessies bijgewoond tot ik naar deze belangrijke assemblee werd teruggeroepen voor het klimaatdebat. In Katowice werd heel duidelijk de kaart getrokken om zo weinig mogelijk nieuwe gascentrales te bouwen, want dat hebben wij niet nodig. Ik vind het vreemd dat u hier pleit voor een kernuitstap en voor de bouw van 9 tot 15 nieuwe gascentrales. Daarmee gaan wij het klimaat volgens mij net niet redden.

 

03.16  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Wollants, laten wij onze talrijke debatten over energie en kernuitstap niet overdoen. Het is geweten dat u, bijvoorbeeld rond kernuitstap, heel wat zaken tegenhield, dat u daaraan heel wat voorwaarden koppelde.

 

03.17  Bert Wollants (N-VA): (…)

 

03.18  Karin Temmerman (sp.a): Door hen, niet door ons.

 

De regering is er niet meer. Dat is net mijn punt. De regering is er niet meer en u maakt geen deel meer uit van de regering. Dit is nu een opportuniteit voor de eerste minister en voor de anderen. Mijn vraag is dus op welke manier men dat ambitieuze energie- en klimaatplan nu vorm zal geven, nu u er niet meer bent om het tegen te houden.

 

De voorzitter: Mevrouw Temmerman, ook mevrouw Almaci wil interveniëren.

 

03.19  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik wil mevrouw Temmerman steunen na de aanval van de heer Wollants, waarbij hij vraagt wat de N-VA  zou hebben tegengehouden.

 

Als wij in Europa tegen de energie-efficiëntiemaatregelen hebben gestemd, twee dagen na de klimaatmars, dan was dat in opdracht van mevrouw Homans. Dat werd gisteren in het Vlaams Parlement besproken met de heer Bourgeois.

 

Mevrouw Temmerman zal het met mij eens zijn, het is interessant dat de kerncentrales altijd worden gebruikt om een debat over klimaat te voeren, terwijl men alle mogelijke doelstellingen op het vlak van transport, huishoudens, renovaties en landbouw tegenhoudt. De bulk van het debat over CO2 en broeikasgassen zit op die domeinen, terwijl de kerncentrales op dit moment zelf in shutdown zijn en de N-VA geen alternatief heeft.

 

Ik heb er wel een: een gascentrale, niet zover van de grens met Nederland. Daar zijn wij het in de oppositie over eens.

 

03.20  Karin Temmerman (sp.a): Absoluut.

 

Ik had het over het feit dat er een rechtvaardige transitie moet komen.

 

03.21  Luk Van Biesen (Open Vld): (…)

 

03.22  Karin Temmerman (sp.a): Ik wil terugkomen op een punt dat voor ons zeer belangrijk is, namelijk de rechtvaardige transitie.

 

Ook Europa vraagt expliciet ter zake een onderdeel op te nemen. Dat was ook de eis van de organisatoren van de klimaatmars vorige week zondag. Stap 1 is voor ons, mijnheer de eerste minister, de verlaging van de btw op elektriciteit. Zowel minister Marghem als mevrouw Rutten waren daar in het verleden voorstander van. De tegenstander van een lagere factuur voor de gezinnen, de N-VA, is er nu niet meer bij. De weg is nu dus vrij. Komt die btw-verlaging er nu?

 

03.23  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw Temmerman, u moet wel weten wat u wil. De voorwaarden die zijn toegevoegd aan de federale energiestrategie gingen precies over de betaalbaarheid van de stroom. Om ervoor te zorgen dat de prijzen minder stijgen. U hebt gezegd: de N-VA is weg, dan kunnen alle grendels los, dan kan daar inderdaad opnieuw geld naartoe gaan zonder dat er beperkingen aan zijn. En nu komt u mij zeggen: de btw op elektriciteit is wel belangrijk. U moet echt weten wat u wil.

 

Wij van de N-VA hebben heel duidelijk gesteld dat het gaat om zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid, en u wil die beperkingen niet. U wilt enkel die kernuitstap, koste wat het kost. Wij gaan daar niet in mee. Als u meent dat die voorwaarden verdwijnen en het dus niet betaalbaar en zeker hoeft te zijn, dan moet u daar vooral voor pleiten, maar daar gaan wij niet in mee.

 

03.24  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Wollants, wij zijn blij dat u daar niet in meegaat. U hoeft daar ook niet in mee te gaan. U ziet ook niet meer in de regering.

 

Uiteraard is betaalbaarheid belangrijk voor ons. De vraag is hoeveel de factuur zal stijgen als alle kerncentrales sluiten. De vraag is ook of de betaalbaarheid van onze energie in de toekomst kan worden verzekerd. De premier heeft in het verleden al beloofd dat die stijging niet aan de consument zal worden doorgerekend. We zullen wel zien hoe dit zal verlopen.

 

Het gaat nu niet over de gascentrales, maar over uw kerncentrales. Wij zeggen daar al jaren van dat ze te oud zijn en dus dicht moeten. Wij pleitten jaren geleden al voor een energietransitie. Het feit dat dit niet is gebeurd, mijnheer Wollants, betekent ook dat de gewone consument dit nogmaals zal betalen.

 

Wij zeggen dat met een btw-verlaging de mensen onmiddellijk kunnen worden geholpen. Wij staan trouwens heus niet alleen met onze opmerkingen.

 

03.25  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw Temmerman, ik wil er toch even op wijzen dat het wel uw partij was die de eerste levensduurverlenging van een kerncentrale heeft beslist. Niet u, maar de heer Tuybens volgde dat dossier toen op. Hij heeft toen op het spreekgestoelte gezegd dat door het langer openhouden van Tihange 1 ons energiebeleid kon worden betaald. Door het langer ophouden van die centrale kon ervoor worden gezorgd dat de consument voor minder kosten moest opdraaien.

 

Ten tweede, er zijn inderdaad problemen met die centrales waardoor ze tijdelijk niet beschikbaar zijn. Uw voorstel is om ze permanent onbeschikbaar te maken. Dat betekent dat u permanent zult moeten werken met de gascentrales die nu moeten worden gebruikt om stroom te produceren tegen een hogere prijs. Er zal dus permanent een hogere prijs komen.

 

Mevrouw, ik denk niet dat we het eens gaan worden. Het studiewerk geeft heel duidelijk aan dat de totale systeemkost een stuk hoger wordt door de kerncentrales te sluiten. Hou de twee jongste open en er is een verschil van 900 miljoen euro per jaar. Dat scheelt toch een slok op de borrel. U moet echter doen wat u denkt te moeten doen, ik stel alleen vast dat die prijzen zullen stijgen. Nu maakt u zich zorgen over de hogere kosten door de tijdelijke onbeschikbaarheid. Als er echter hogere kosten voortvloeien uit de permanente onbeschikbaarheid, dan moet dat maar. Dat hebben we er voor over. Ieder zijn ding.

 

03.26  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Ik ga er geen debat over kerncentrales van maken maar het is echt niet deze regering die een debat over de betaalbaarheid van de elektriciteitfactuur moet organiseren. In deze legislatuur is die immers met 100 euro gestegen voor elk gezin, met kerncentrales die om de haverklap uitvallen. Hou u vast, nu hebben we de hoogste factuur van Europa, met uw kerncentrales.

 

Als het dan gaat over CO2-uitstoot, dan wordt het alternatief voor die kerncentrales die zelf in shutdown gaan gezocht in noodstroomboten die gebruikt worden voor ontwikkelingslanden en het hergebruik van straalmotoren. Zal ik u even voorrekenen wat de kostprijs en de CO2-uitstoot daarvan is?

 

Het debat over kernenergie langs de kant van de meerderheid, de vroegere meerderheid of degene die bedrogen is of zelf overspelig was, je m'en fous. Alstublieft, hou ermee op. Het is niet zeker, het is peperduur en u stort ons land en onze bedrijven alleen meer in onzekerheid. Dat is geheel en al uw verantwoordelijkheid. Neem ze gerust eindelijk eens. Dat is immers het refrein van de afgelopen maanden, voor alles bevoegd maar nooit verantwoordelijk. Dat is de N-VA zoals we ze kennen.

 

03.27  Bert Wollants (N-VA): De eerste keer dat wij begonnen te schroeven aan de oversubsidiëring van de zonnepanelen – dat was hier aan de overzijde – om ervoor te zorgen dat er minder kosten in de factuur zouden zitten, heeft Groen samen met de Open Vld gezegd dat dit een bijzonder slecht signaal zou zijn. De kosten moesten erin blijven. Men wil de schulden die men aan het afbetalen is, en die men eerst had geblokkeerd in de distributienettarieven, uit de factuur halen. Nu zegt u dat het aan ons ligt en dat wij veel vroeger hadden moeten ingrijpen. (Mevrouw Almaci maakt een draaiende beweging met de wijsvinger.) Nee, u draait mij niet rond uw vinger. U moet daar niet bang voor zijn.

 

Nu hebt u het over de vliegtuigmotoren. Kijk eens op de website van Elia. Die worden al tien jaar gebruikt. U hebt zich daar nooit zorgen over gemaakt. Ik heb ook liever dat die niet worden gebruikt, maar ze maken wel deel uit van onze flexibiliteit. Dat klopt.

 

03.28  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Het is absoluut niet mijn bedoeling om eender welke collega van de N-VA rond de vinger te winden, maar als het gaat over de prestaties op het vlak van CO2 en de elektriciteitsprijs, dan is het businessmodel van de kernenergie failliet. Het feit dat niemand er nog in wil investeren, getuigt daarvan. Alleen de N-VA leeft nog in het verleden.

 

03.29  Karin Temmerman (sp.a): Ik herhaal mijn vraag.

 

Mijnheer de premier, bent u bereid om de btw op elektriciteit te verlagen? Zult u een engagementsverklaring uitspreken om de totale energiefactuur van de meest kwetsbare gezinnen niet verder te laten stijgen en er bij alle toekomstige klimaatmaatregelen zorg voor te dragen dat de lasten billijk gespreid worden, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen?

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb nog een vraag over het Overlegcomité, naast mijn andere vragen over het nationaal energie- en klimaatplan. Ik neem aan dat u CD&V nodig hebt om de vragen te noteren. (De eerste minister zit op de banken van de CD&V)

 

Mijnheer de eerste minister, wanneer komt het Overlegcomité samen over het nationaal klimaat- en energieplan? We moeten immers de deadline van 31 december halen om het plan in te dienen bij de Europese Commissie. Ik hoop dat we niet opnieuw met het schaamrood op onze wangen zullen staan, zoals dat de vorige keer het geval was. De datum is zeer nabij.

 

In twee kwesties kunt u tonen of u het meent een trekker te zijn voor het klimaatbeleid, wat een van uw prioriteiten is. Wanneer zult u overleg plegen met de regio's?

 

Zal België tijdens de klimaattop in Polen aansluiten bij de acht Europese landen die ernaar streven om de Europese 2030-doelstellingen in lijn te brengen met het akkoord van Parijs en dus op te trekken van –40 %-emissiereductie naar –55 %-reductie? U belooft ambitieus te zijn. Welnu, dan is dat de doelstelling, die u zou moeten nastreven.

 

Zal België expliciet steun verlenen aan de langetermijnvisie van de Europese Commissie van 28 november 2018 om de Europese economie tegen uiterlijk 2050 klimaatneutraal te maken?

 

Ik dank u en ik kijk zeer uit naar uw antwoord.

 

 

03.30  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, l'heure de vérité approche. C'est aussi le cas pour le climat. Vous savez que la COP24 est dans sa deuxième semaine et que les positions des pays doivent se préciser.

 

Durant plus de quatre ans, la ministre Marghem n'a cessé de jouer, permettez-moi une pointe d'humour, à la bonne du curé. Comme dans la chanson d'Annie Cordy: "J'voudrais bien, mais j'peux point!" "J'peux point vous suivre monsieur Nollet, j'peux point vous suivre chers amis écologistes ou progressistes sur vos revendications en matière de climat parce que la N-VA est dans le gouvernement et qu'elle ne veut pas ce que vous proposez. Mais moi, si cela ne tient qu'à moi, je suis d'accord. Le MR est d'accord, l'Open Vld et le CD&V sont d'accord, mais la N-VA est dans le gouvernement et vous devez comprendre que, par solidarité, je n'peux point."

 

Aujourd'hui, M. Calvo vient de le dire, la N-VA n'est plus là. Lâchez-vous! Lâchez-vous, monsieur le premier ministre! L'heure de vérité pour le climat, c'est tout à l'heure à la tribune, lorsque vous répondrez à l'interpellation. Trois points précis pas plus! Cela ne sert à rien, aujourd'hui en tous cas, d'entrer dans les détails. Le gouvernement fédéral restant aura-t-il pour position d'entrer dans la coalition des partis ambitieux? Oui ou non? C'est le premier point qui est revendiqué par 75 000 personnes qui ont manifesté et cette revendication est portée par les écologistes et d'autres depuis le début des travaux?

 

Allez-vous oui ou non rejoindre ces pays, dont certains avec lesquels vous aimez tant travailler comme le Luxembourg ou les Pays-Bas?

 

Le gouvernement fédéral va-t-il désormais défendre une position au niveau de l'Union européenne, notamment dans le cadre des concertations qui sont en cours à Katowice? Avec d'autres, j'ai participé à suffisamment de COP pour savoir que tous les matins, il y a une coordination européenne à l'occasion de laquelle on recueille toutes les positions. Le mandat que vous allez donner ici – et que la ministre Marghem devra suivre – consistera-t-il à faire savoir que le gouvernement fédéral belge est favorable à une réduction de 55 % des gaz à effet de serre en 2030 et à une réduction de 95 % en 2050?

 

Pour ce qui concerne la deuxième partie, il n'y a pas de problème puisque cela figure dans la résolution – en tout cas, je le suppose – qui a été adoptée unanimement. Mais pour ce qui concerne la première partie, si on regarde les votes qui ont été effectués au niveau du parlement européen par les partis restant de votre coalition, on peut constater que tous ont adopté l'objectif de 55 % de diminution au niveau européen. Pour ce qui est de la traduction belge, c'est autre chose, mais je ne vous la demande pas pour l'instant. Je vous demande si, au niveau européen, vous allez défendre cette position comme vos trois partis l'on fait, à travers leur vote au parlement européen.

 

Président: André Frédéric,vice-président.

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

 

Enfin, allez-vous ajuster le Plan national Énergie Climat (PNEC) – qui est à l'ordre du jour du Comité de concertation du 19 décembre prochain – en fonction du point que je viens de citer et adopter, pour la Belgique, une trajectoire qui colle aux objectifs européens de -55  % et de -95 %? Ou bien allez-vous refuser, au motif que le PNEC serait quelque chose de secondaire? Or il doit servir de traduction à votre prise de position.

 

Monsieur le premier ministre, comme je l'ai dit en commençant – et pour terminer sérieusement –, c'est aussi l'heure de vérité pour le climat. J'aimerais donc vous entendre répondre affirmativement au sujet de la position du gouvernement fédéral restant, alors que votre principal obstacle n'y siège plus.

 

Le président: Monsieur Nollet, je vous remercie.

 

Je dois rappeler que la règle dont nous étions convenus est que chaque groupe avait droit à dix minutes. Vous les avez quasiment épuisées, monsieur Nollet. Il va donc falloir, madame Almaci, que vous fassiez un effort.

 

03.31  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Eén minuutje maar.

 

Le président: Une minute? Je m'en réjouis par avance. Relevons le défi!

 

03.32  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik heb u daarnet gehoord en ik was heel blij te horen dat u zei dat wij niet doof en blind mogen blijven voor de oproep van de 75 000 betogers en van alle kinderen van wie ik u vorige week de brieven heb gegeven. Ik ben u daarvoor dankbaar.

 

Wij zijn de voorbije jaren doof, blind en ook stom gebleven op dit thema op internationaal niveau. Niet alleen waren wij stom, wij zijn ook fors op de rem gaan staan. Waar staan wij op het vlak van de afgesproken klimaatambities tegen 2020? Wij halen er geen enkele. Het klimaatplan, dat op uw bureau ligt, gaat ver onder de lat. Wij weten dat mevrouw Homans en de Vlaamse regering overal op de rem zijn gaan staan. Dat wordt zelfs betreurd door Open Vld.

 

Is dit hype of ernst? Als het u ernst is, kunt u de vraag van die mensen vorige zondag alleen maar beantwoorden met het goedkeuren van de doelstellingen die horen bij het behoren tot die Paris Climate Coalition. Dat betekent klimaatneutraal zijn tegen 2050. Dat betekent die aangescherpte doelstellingen in realiteit omzetten. Iets anders is die mensen niet serieus nemen.

 

U zegt dat u niet doof en blind wilt zijn. Dus ik ga ervan uit dat u aan de juiste kant wilt staan, aan de kant van de mensen die vandaag zeggen dat er geen planeet B is, van de bedrijfsleiders die in Cercle de Lorraine hebben gevraagd om dit ernstig te nemen, van de groep van mensen die u vraagt om vandaag actie te ondernemen.

 

Wij hebben een resolutie ingediend. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Portugal en Spanje, het zijn slechts enkele van de landen die ons de weg wijzen. Gaat u hun voorbeeld volgen? Gaat u deze klimaatresolutie steunen? Gaat u vervolgens samen met ons werk maken van een klimaatwet en een klimaatbegroting?

 

03.33  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, nous avons réaffirmé plusieurs fois, notamment lors du vote dans cet hémicycle de la résolution interparlementaire sur la COP24 le 25 octobre 2018, que nous voulons que la Belgique revienne dans le peloton de tête des États européens en termes d'ambition climatique, qu'elle n'aurait jamais dû quitter.

 

Je crois que vous avez entendu, comme moi, les citoyens qui ont marché dans les rues de Bruxelles le 2 décembre dernier. Ce qu'ils veulent, c'est ressentir la fierté d'appartenir à un pays qui tire vers le haut l'ambition climatique européenne, et non qui la freine, ou pire encore, qui la sabote.

 

Cela tombe bien, nous sommes aujourd'hui à l'échéance de la COP24 à Katowice. Mme Marghem s'y est rendue. Avec quels objectifs ambitieux et quelles réalisations précises va-t-elle en revenir? C'est ma première question.

 

Monsieur le premier ministre, je vous rappelle qu'il s'agit de la planète. Elle existe depuis des milliards d'années et elle va sûrement subsister encore d'autres milliards d'années. Mais ce qui importe, c'est qu'elle reste vivable pour l'humanité, toute l'humanité, où qu'elle se trouve sur cette planète.

 

J'attire votre attention sur le fait qu'il serait totalement injuste de faire reposer la charge de la transition nécessaire sur ceux qui ont déjà du mal à boucler leurs fins de mois, qui n'ont pas accès à des services publics suffisants et qui, par conséquent, disposent d'une moindre marge de manœuvre pour changer leurs comportements.

 

Monsieur le premier ministre, en dehors de cela, il y a le fait que la transition environnementale doit se faire avec les citoyens. Elle doit tenir compte de leur réalité quotidienne, sous peine d'être vouée à l'échec. Soyons-y attentifs.

 

C'est donc en vue de cette ambition d'assurer un avenir à nos enfants et à tous les enfants que je revendique ici une répartition équitable du coût de la transition énergétique et climatique, sachant qu'il n'est jamais équitable de charger les personnes et les ménages plus fragiles. Autrement dit, nous devons prendre une décision sur une transition qui doit être soutenable et durable. Il y a moyen dans notre pays, avec votre gouvernement et avec notre Parlement, de prendre un certain nombre d'initiatives très concrètes. Parmi celles-ci, citons le logement mais aussi la mobilité, tous ceux qui sont des opérateurs qui empêchent ou qui compliquent cette transition énergétique.

 

Mieux encore, monsieur le premier ministre, s'il est impératif que cette transition soit, elle aussi, un moteur de justice sociale, elle doit également être, à l'échelle de la Belgique, une source d'ambition et d'activité économique. Vous qui êtes attentif à l'activité économique, j'attire votre attention sur le point suivant: nous sommes un pays où le facteur travail est l'un des plus productifs au monde, nous disposons d'excellents pôles universitaires et académiques, et l'excellence de ceux-ci en matière climatique et énergétique est internationalement reconnue. Il faut donc tout mettre en œuvre pour valoriser nos atouts.

 

De la même manière, comme nous en avons déjà discuté dans cette enceinte, en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement énergétique, nous voulons – et j'aimerais vous entendre à ce sujet – connaître votre position sur le mécanisme de rémunération de capacité. Nous demandons effectivement qu'il puisse être adopté au plus vite et que la promesse que vous avez maintes fois répétée dans cet hémicycle afin de sortir du nucléaire en 2025 soit tenue.

 

Ne perdons pas de vue que les ménages ne doivent pas supporter plus que ce qui est strictement nécessaire dans le coût de ce mécanisme.

 

À ce titre, je me permets de réaffirmer l'évidence selon laquelle l'électricité la moins chère est celle que l'on ne consomme pas et que ce mécanisme important à mettre en œuvre devra privilégier la réduction et la flexibilité de la demande. Si cela s'avérait impossible, il faudra mettre en place toutes les mesures annexes possibles pour y parvenir, notamment toutes les mesures sur l'efficacité énergétique.

 

L'urgence climatique et la justice sociale imposent également au gouvernement de permettre un véritable choix de mobilité. C'est un troisième exemple que je vous soumets qui encourage les modes de transport alternatifs à la voiture. Aujourd'hui, le gouvernement sanctionne par des taxes de plus en plus lourdes des gens qui n'ont en réalité d'autre choix que de prendre leur voiture. Il est temps de créer de vraies alternatives praticables et modalisées en fonction  de la réalité vécue par chacun.

 

Je voudrais vous poser trois questions, monsieur le premier ministre. Premièrement, comment l'ambition à cette COP24 va-t-elle se marquer de la part de la Belgique? Deuxièmement, les chiffres à atteindre et les objectifs vont-ils être upgradés comme la résolution parlementaire l'a sollicité? Quel est le projet de votre gouvernement? Troisièmement, quelles sont les mesures fédérales au Plan national Énergie-Climat qui seront proposées par le gouvernement fédéral puisque le travail doit être rendu à la Commission européenne pour le 31 décembre 2018? Tout vous presse, monsieur le premier ministre, pour déceler cette ambition et aller de l'avant.

 

En conclusion, je dirai que ce n'est que par l'ouverture du champ des possibles que l'on permettra à chacun de s'inscrire, à sa manière et selon ses moyens, dans cet objectif que nous poursuivons tous: garantir à chacun un cadre de vie meilleur.

 

03.34  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, le 6 décembre dernier dans cette assemblée, nous avons eu un large débat sur ce sujet dans la suite de la grande manifestation citoyenne du 2 décembre qui a réuni pas moins de 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles.

 

Premièrement, monsieur le premier ministre, il appartient à l'État fédéral d'être le moteur de la politique énergétique et environnementale. C'est le rôle fédérateur qui n'a pas été suffisamment assumé par Mme Marghem. C'est la responsabilité collective du gouvernement fédéral.

 

Deuxièmement, la feuille de route existe. Nous avons adopté le 25 octobre dernier une résolution sur la politique climatique de la Belgique en préparation de la COP24 comportant septante engagements. Pour rappel, cette résolution concrétise les objectifs de la déclaration commune du 13 novembre 2017 en vue de la COP23 signée par l'ensemble du dialogue interparlementaire Climat composé des représentants de toutes les assemblées parlementaires du pays.

 

Au niveau parlementaire, la Belgique est donc dotée d'une position commune mais, incontestablement, l'ambition au niveau des gouvernements fédéral et flamand tarde à se concrétiser. Le message déployé lors de la manifestation citoyenne du 2 décembre dernier ne peut être ignoré. Il s'agit de transformer l'indiscutable volonté qui se dégageait de la manifestation des 70 000 citoyens qui réclament aux différents gouvernements de mener des politiques à la hauteur des enjeux environnementaux.

 

Le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele avait lancé la veille un appel par voie de presse pour les mêmes raisons.

 

La lutte contre le dérèglement climatique relève de l'urgence sociétale au-delà des considérations partisanes. Le dernier rapport 2018 du GIEC a considéré que pour parvenir à limiter la hausse de 1,5 degré, les émissions globales de CO2 devraient diminuer de 45 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. On devra atteindre des émissions nettes égales à zéro en 2050.

 

L'évolution vers une société bas carbone, la réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre et l'investissement dans les énergies renouvelables nécessitent que notre pays souscrive complètement aux objectifs européens 2030, fixés le 14 juin dernier, dans la ligne de l'Accord de Paris – cf. la proposition de l'engagement n° 1 –, dans la perspective de rendre exécutoire le Pacte Climat national.

 

Le devenir de la planète ne sera pas assumé par le passéisme des comportements personnels. Le combat pour une nouvelle croissance, fondée sur la transition écologique, constitue aussi un combat contre toutes les régressions. Ce modèle environnemental, découlant du Pacte Climat, sera régulateur au sein de l'économie de marché. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faille opposer croissance économique et protection de la planète, mais de ceux qui sont convaincus de la nécessité d'un accompagnement social ainsi que de mesures significatives à prendre pour répondre aux objectifs. Cela passe nécessairement par la confirmation de la sortie du nucléaire et la pérennisation des énergies renouvelables. Il est temps d'opposer une fin de non-recevoir aux forces politiques et économiques qui privilégient toujours les sources d'énergie polluantes et dangereuses.

 

En complément du développement des énergies renouvelables, il faut veiller à la réduction de la consommation énergétique, quelle qu'en soit la source. Cela passe notamment par l'amélioration de la performance énergétique du parc immobilier. On peut ainsi penser aux mesures urgentes à prendre pour le remplacement des chaudières domestiques vieillissantes et les plus polluantes, qui contribuent à hauteur de plus de 60 % de l'émission des particules fines. À cette fin, il convient de privilégier toutes les initiatives innovantes d'intervention au moyen de mesures fiscales ou de partenariats avec le privé.

 

Un véritable tax shift environnemental s'impose et nécessite une fiscalité invitant à renoncer aux comportements qui portent atteinte à la biodiversité et la protection des richesses naturelles.

 

Nous songeons particulièrement à la réforme de l'avantage fiscal lié aux voitures de société. Fin décembre 2017, le parc automobile belge comptait 5 735 280 voitures, soit 1,2 % de plus qu'en 2016. L'âge moyen du parc a encore augmenté et atteint près de neuf ans. En 2017, 270 518 véhicules de société ont été immatriculés par les sociétés contre 253 824 pour les personnes privées.

 

La modernisation de la fiscalité automobile en général au profit d'une fiscalité cohérente, incitative et non punitive doit être une priorité de ce gouvernement. Les conséquences environ­nementales liées à la fiscalité avantageuse des voitures de société ne sont plus à démontrer.

 

Monsieur le premier ministre, comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler au cours des précédentes interventions, il est temps que les objectifs annoncés par votre gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique se concrétisent mais il est aussi, et surtout, temps que votre gouvernement respecte les engagements internationaux de la Belgique en matière environnementale.

 

Personnellement, j'ajouterai ceci. Vous êtes papa. J'ai des petits-enfants. Nous sommes très nombreux dans ce cas. Pensons à nos enfants pour le futur.

 

Le président: Monsieur Carcaci, vous disposez de cinq minutes pour votre intervention. Ensuite, nous écouterons la réponse du premier ministre.

 

03.35  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, le climat, la belle affaire! Ce grand thème qui sert à cacher les grands enjeux sociaux et sociétaux. Le paroxysme du dogmatisme! Le climat mérite quand même beaucoup mieux que les clichés que vous en faites. À ce propos, je ne savais pas que toutes les universités du monde dispensaient des cours différents aux futurs scientifiques en fonction qu'ils rejoignent le GIEC ou pas.

 

Seuls les scientifiques du GIEC sont écoutés, les autres sont relégués au rang de bras cassés. Vous les considérez comme des climatosceptiques, un point c'est tout! Pour le reste: "Circulez, il n'y a rien à voir!" Et pourtant, de nombreuses études démontrent que la part de l'homme sur les variations climatiques n'est que très minime. Vous nous faites le remake des gaz à effets de serre du début des années 2000. La couche d'ozone s'est restructurée en dix ans. Foutaises! Et maintenant, vous vous attaquez aux émissions de CO2 lequel, soit dit en passant, est un gaz qui fait reverdir la planète.

 

Pour vous donner bonne conscience, vous voulez prendre des mesures qui touchent directement les citoyens et qui freineront la croissance économique. J'entends maintenant parler de justice climatique. À croire qu'ils sont formatés ces verts! Ils n'ont d'ailleurs pas le monopole de l'écologie. Bien sûr, il faut une transition énergétique, mais réalisée intelligemment en tenant compte de nos citoyens, de nos entreprises et de nos investisseurs. C'est pourquoi le Parti Populaire, à l'inverse des autres familles politiques, ne court pas derrière les écolos qui pensent être les seuls maîtres en la matière.

 

Nous, nous voulons du bon sens, de l'intelligence et non du dogmatisme bête et inconscient.

 

Je vous remercie.

 

03.36  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, nous avons également eu l'occasion, la semaine dernière, d'évoquer ce thème. J'ai entendu un certain nombre d'arguments sur ce sujet. Lors de ce débat, j'ai eu l'occasion d'exprimer une volonté d'être plus ambitieux pour mieux rencontrer les appels qui ont été adressés. Comme vous, madame Caprasse, j'ai conscience de l'enjeu pour nous-mêmes et pour les générations qui vont nous suivre. J'ai aussi conscience que ces marches qui ont été organisées, je l'ai dit et je le répète, envoient un signal très important.

 

Je vais essayer de répondre de la façon la plus cohérente possible aux différentes questions qui ont été posées. Premier point, l'Accord de Paris a fixé un cadre et un objectif extrêmement importants avec cette ambition de passer sous les deux degrés. Ils sont devenus contraignants quelque temps après. L'Union européenne, en mars 2015, décide de s'engager à réduire de moins 40 % les systèmes ETS et "non ETS". S'agissant de la Belgique, l'engagement qui est le nôtre est une diminution de 35 % comme vous le savez. La question est la suivante: comment pouvons-nous être plus ambitieux et jusqu'où pourrons-nous l'être sur le sujet?

 

On va aborder quelques-uns des points en les évoquant les uns après les autres. D'abord, le premier engagement ferme et très important qui a été concrétisé dans le cadre du Benelux, il y a quelques instants à peine, c'est la Déclaration de Talanoa. Il s'agit d'une déclaration extrêmement claire, forte et nette qui montre bien que nous choisissons le camp de l'ambition et de la détermination puisqu'il y est question d'une société décarbonisée et qui reconnaît en tout cas la neutralité de carbone sur le long terme. Nous le faisons avec les partenaires luxembourgeois et des Pays-Bas.

 

Plusieurs d'entre vous ont mentionné la résolution interparlementaire. Certains d'entre vous ont mentionné l'hypothèse d'aller encore au-delà de ses ambitions: 50 %, voire 55 %. Je veux être conséquent sur le sujet. Vous avez reconnu que c'était une position que le gouvernement fédéral pouvait introduire au Comité de concertation. C'est le souhait du gouvernement d'introduire ce débat au Comité de concertation pour renforcer l'ambition, avec la volonté de prendre en compte des objectifs chiffrés et crédibles.

 

Président: Siegfried Bracke, président.

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

 

Ik wil echter ook, mijnheer Nollet, – ik hoop dat u dit zult begrijpen – coherent zijn met ons vorig debat. In het vorige debat heb ik onderstreept dat de regering voorzichtig moet zijn gezien de omstandigheden. Dat betekent dat ik vandaag de zekerheid moet hebben dat een meerderheid in het Parlement de doelstelling zou steunen, als ik een punt daarover zou voorleggen op het Overlegcomité. Daarom vind ik het zeer interessant wat u hebt gedaan met uw voorstel van resolutie in het Parlement. Wij zullen zien of het mogelijk is dat een meerderheid in het Parlement die resolutie met een sterke ambitie steunt. Wat echter belangrijk is in de huidige politieke omstandigheden, is een perfecte coherentie.

 

Ik wens goed begrepen te worden: ik bevestig met een sterke vastberadenheid dat wij absoluut meer willen doen. Ik zal een concreet voorbeeld geven. Om u tegemoet te komen, is de federale regering bereid dat punt op de agenda van het Overlegcomité van volgende week te zetten om rekening te houden met een signaal van een meerderheid in het Parlement. Het feit dat een fractie een voorstel van resolutie indient, is een belangrijk punt, maar er is nog geen meerderheid in het Parlement. Ik veronderstel dus dat wij in de volgende dagen meer duidelijkheid zullen krijgen van het Parlement over de vraag tot waar onze ambitie mag reiken.

 

C'est un premier point que vous comprenez. Oui, de l'ambition et un mandat pour nos représentants à la COP24 de se concerter en permanence avec les entités fédérées pour être, dans chacune des discussions, aussi ambitieux que possible, mais dans le respect des règles institutionnelles intrabelges. Telle est notre philosophie.

 

Enkele Kamerleden hebben zeer belangrijke vragen gesteld over het nationale plan in verband met energie en klimaat. Dat is een zeer belangrijke uitdaging. Er is inderdaad een tijdspad: België moet voor 31 december een plan indienen. Het is de bedoeling om ons plan volgende week op de vergadering van het Overlegcomité ter stemming te leggen en formeel goed te keuren.

 

Ik zal met de partners uit de regering in het Overlegcomité proberen voor te stellen om de volgende weken en maanden meer te doen in dat beleidsdomein, bijvoorbeeld via een taksforce. Dat zou betekenen dat België voor 31 december in orde zou zijn met de huidige engagementen en onmiddellijk nadien werk zou maken van de uitvoering van grotere ambities.

 

Cela suppose concrètement que nous devrions obtenir des entités fédérées qu'elles soient, elles aussi, prêtes à renforcer leur plan national Climat et leur plan Énergie pour les aspects qui les concernent, et que le pouvoir fédéral regarde également quels sont les points qui peuvent aller au-delà de ce qui a été préparé jusqu'à présent, sans attendre un prochain plan national Climat. Voilà je l'espère, monsieur Nollet, une réponse qui correspond à la cohérence que vous souhaitiez dans les messages que je donne.

 

S'agissant du pouvoir fédéral, rappelons quelques éléments car je sais qu'il est parfois de bon ton, venant de l'opposition (mais tout cela, opposition/majorité, est devenu très relatif ces derniers jours au sein de cette assemblée), de considérer que ce que fait le pouvoir fédéral n'est jamais suffisant et est même ridicule ou léger. Quelle est la réalité? Certains ont évoqué, je le souligne, que nous sommes un des premiers pays en Europe et dans le monde à avoir lancé, au moment du One Planet Summit à Paris, les "green bonds", qui ont permis de lever 4,5 milliards d'euros afin de stimuler – et il s'agit là d'un point très concret – des projets directement liés à des capacités de renforcement de la transition énergétique.

 

Ce point est très important pour nous, monsieur Nollet, car nous pensons que l'objectif de cette transition énergétique doit être de créer une opportunité de développement économique. Il convient de ne pas opposer transition énergétique et développement économique, mais au contraire de faire en sorte qu'il y ait cette alliance entre le développement économique, les investissements, l'emploi, le pouvoir d'achat, l'innovation et la recherche. En effet, nous pensons que l'intelligence, la recherche, l'innovation et le développement vont permettre de relever ce défi environnemental. Il s'agit là d'un élément tout à fait central.

 

Un autre point est relatif à l'énergie éolienne et offshore.

 

Een ander punt betreft de windmolenparken. Het was ook onze keuze om de capaciteit te verdubbelen.

 

C'est l'équivalent de quatre centrales nucléaires à l'horizon 2030. C'est une décision que l'on a prise en veillant aussi, par rapport aux législatures précédentes, à diminuer l'impact sur les factures pour les contribuables en réduisant de manière spectaculaire le soutien qui a été apporté et en doublant, malgré tout, les capacités en mer du Nord.

 

Les biocarburants sont également une compétence fédérale. Des décisions ont été prises pour essayer de stimuler ce secteur.

 

S'agissant des investissements en matière de mobilité, on doit faire plus et mieux. Un premier pas a été posé dès lors qu'on a pu relancer des travaux d'investissement à la SNCB. J'ai entendu certains propos tout à l'heure. Je voudrais quand même rappeler que lorsque j'ai pris mes fonctions, les caisses pour financer le RER étaient vides. C'est ce gouvernement-ci avec le ministre François Bellot qui a retrouvé des capacités d'un milliard d'euros supplémentaire pour relancer les investissements sur le rail. On doit continuer. C'est le sens du Pacte pour les investissements qui est en débat au Parlement régulièrement, ainsi qu'au comité de concertation.

 

Ik ben mij ervan bewust dat er over een paar maanden verkiezingen zijn en misschien is het niet evident, maar wij moeten een antwoord bieden op de vraag hoe we onze fiscaliteit als hefboom, als instrument kunnen inzetten voor de mobiliteit en sterke keuzes inzake energie.

 

Op verschillende banken van de oppositie, bij Ecolo-Groen en bij sp.a, betreurt men de verhoging van de btw op elektriciteit en bepleit men de terugkeer naar de tarief van 6 %. Ik heb aandachtig geluisterd, maar ik heb dat niet gehoord op sommige andere banken in het Parlement. Dat doet mij besluiten dat, als men een consensus, een meerderheid wil voor die keuze in het Parlement, men nog veel inspanningen zal moeten leveren.

 

Enfin, il y a encore un autre point qui me tient à cœur. J'ai été informé, et je m'en réjouis, de ce que les représentants des Régions promeuvent la mise en place d'une agence interfédérale pour le climat. Soyons clairs! S'il s'agit simplement d'une institution supplémentaire, je n'ai pas l'impression que cela va faire beaucoup avancer les choses. Par contre, une telle démarche, dans le respect de l'autonomie des Régions et de leurs choix, et dans l'hypothèse d'un gouvernement fédéral soutenu par une majorité au Parlement - compte tenu de la situation politique -, pourrait permettre de créer un espace de coopération structurelle et de synchronisation pour une matière qui est, cela a été dit, dans une large mesure dans les mains des Régions.

 

Mijnheer Wollants heeft dat terecht gezegd, het zijn vooral de deelstaten die de instrumenten in handen hebben. Een interfederaal agentschap, als een soort nieuwe couche, dat zal niet helpen. Als het rationaliseren is, in de zin van meer en efficiënter samen te werken om betere resultaten te boeken, dan kan dat misschien een interessant signaal zijn. Ik neem daarover vandaag geen standpunt in, maar principieel, afhankelijk van de modaliteiten, kan dat volgens mij een sterke keuze zijn.

 

Beaucoup de choses ont été dites au sujet du Pacte énergétique. Il y a effectivement eu des débats au sein du gouvernement sur le sujet. Mais des choix ont été faits et la sortie du nucléaire est ancrée dans la loi.

 

Il est effectivement nécessaire de continuer à travailler.

 

Er zijn drie doelstellingen.

 

Ten eerste, de bevoorradingszekerheid blijft een prioriteit. Wij weten dat wij in de komende dagen en weken zeer alert moeten blijven. Dit blijft een delicate aangelegenheid.

 

Ten tweede, de prijzen. Ik meen dat een energienorm welkom zou zijn. Het zou ook een positieve zaak zijn, en niet enkel voor de bedrijven. Wij moeten hierover het debat voeren met de deelstaten en in dit Parlement om dat te kunnen concretiseren.

 

Troisième point, bien sûr que je pense aux engagements internationaux.

 

S'agissant de la sortie du nucléaire, des remarques ont été émises à propos des centrales au gaz. Je les ai entendues. Nous devons en effet voir comment nous pouvons progresser pour que cette stratégie énergétique, qui a mobilisé l'État fédéral et les Régions, puisse être mise en œuvre et participer à cet objectif ambitieux.

 

Nog een laatste belangrijk punt. Ik heb de indruk – dat was mijn ervaring de voorbije vier jaar – dat in het Parlement te weinig wordt gesproken over een andere sector met een groot potentieel inzake transitie en klimaatbeleid, met name de circulaire economie.

 

C'est l'économie circulaire. Voilà, me semble-t-il, un sujet essentiel et fondamental. Je me réjouis que de plus en plus d'entreprises, petites ou grandes, prennent conscience de cet enjeu dans le cadre duquel on peut, à la fois stimuler une compétitivité positive et loyale pour nos entreprises et donc des emplois et des investissements et, en même temps, faire en sorte que l'on progresse en termes climatiques, compte tenu du raisonnement qui sous-tend cette dynamique-là.

 

Moi, je veux, sur tous ces sujets-là, que ce soit avec le Parlement compte tenu de la situation politique dans laquelle nous sommes, avec le Comité de concertation dans le cadre duquel les entités fédérées sont représentées ou avec nos partenaires européens et internationaux, que l'on puisse achever cette ambition-là.

 

Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine dans ce Parlement pour le débat sur la résolution que vous avez déposée. Nous verrons quelles sont les expressions de majorité sur ce sujet-là et ce sera évidemment un signal important pour le gouvernement, compte tenu des circonstances. Je vous donne aussi rendez-vous lors du Comité de concertation qui se réunira la semaine prochaine et qui sera l'occasion de renforcer, de booster, de doper l'envergure que le gouvernement fédéral souhaite donner à cette ambition pour le climat et sur laquelle j'ai tenté de délivrer un certain nombre de messages.

 

Laatste punt, ik heb sommigen horen zeggen dat ons land in de cockpit moet zitten, met een sterke ambitie. Daarom steun ik het initiatief van de Waalse regering om ons land als kandidaat voor te stellen voor de COP26.

 

Ik stel voor dat men in een volgend Overlegcomité aan de deelstaten vraagt om die kandidatuur te steunen. Dat zou een krachtig signaal zijn dat het imago van België kan versterken.

 

03.37  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het is, ten eerste, van enorm groot belang dat wij ons op effectieve maatregelen kunnen fixeren.

 

Ik merk in het debat van de voorbije jaren dat het elke keer over doelstellingen en niet over maatregelen gaat.

 

Wij hebben in de bijzondere commissie Klimaat naar aanleiding daarvan de ontwerpers van de 2050 Pathways Calculator erbij gehaald om te bekijken welke zaken effectief naar voren moeten worden geschoven.

 

Ik moest toen al vaststellen dat de zaken die daar op het traject van de min 95 % naar voren werden geschoven, absoluut niet door de aanwezige leden werden gedragen. Iedereen moet de oefening maar eens doen en bekijken welke zaken er zoal inzitten, onder andere over comforttemperaturen, het gebruik van 40 % biomassa en dies meer.

 

Wij moeten ter zake stappen vooruitzetten.

 

Ten tweede, ik stel vast dat op Vlaams niveau, het Vlaams Parlement ondertussen zijn deel van een Klimaat- en Energieplan heeft afgewerkt. Het ligt daar klaar.

 

Ik heb dat nog niet voor het federale niveau gezien. Ik heb dat ook nog niet voor Brussel en Wallonië gezien.

 

Dat zijn zaken die op tafel moeten komen, zeker omdat wij in onze klimaatresolutie heel duidelijk hebben gevraagd dat de regering met het ontwerp van klimaatplan naar het Parlement zou komen en de parlementsleden erbij zou betrekken.

 

Wij zijn volgens mij nog altijd aan het wachten op wat effectief in het plan zal staan zodat wij het kunnen bespreken.

 

Mijnheer de eerste minister, ik ben er voorstander van dat u het ontwerp naar het Parlement brengt zodat wij het kunnen bespreken. Dat zal uiteraard na komende dinsdag 18 december 2018 zijn. Laat ons ons eerst fixeren op wat eerst moet gebeuren. U mag er in uw regeringsverklaring naar verwijzen.

 

Ik sta in mijn hoedanigheid van voorzitter van de bijzondere commissie er altijd voor open om u en mevrouw Marghem in de commissie te ontvangen, teneinde te horen welk concreet voorstel jullie hebben, om de doelstellingen te halen. Ik ben er heel benieuwd naar. Daarna kunnen wij daarop voortwerken, minder in het ijle en meer naar het concrete.

 

03.38  Daniel Senesael (PS): Monsieur le premier ministre, en fait, en guise de réplique, je reviendrai sur quatre points essentiels.

 

D'abord, nous vous demandons de stopper l'austérité et d'investir pour que les gens puissent prendre le train au lieu de perdre du temps dans les embouteillages. Nous avons assez souvent plaidé devant ce Parlement en faveur d'un investissement complémentaire pour le rail.

 

Nous vous demandons de mettre en oeuvre le Pacte énergétique pour sortir du nucléaire et aller vers un modèle qui serait, à terme, entièrement renouvelable.

 

Nous vous demandons surtout de mettre en oeuvre la résolution interparlementaire et de rejoindre les pays européens les plus ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs en ont parlé. Pendant que vous parliez, monsieur le premier ministre, à Katowice, 26 pays signaient une lettre de recommandation ambitieuse pour le climat. Deux des trois pays du Benelux ont signé cette lettre ce soir, voici quelques instants. Il s'agit des Pays-Bas et du Luxembourg. La Belgique n'a pas pu signer. Le fédéral était d'accord avec la Wallonie et Bruxelles, et la Flandre a bloqué.

 

Vous avez cité Jean-Luc Crucke. Voilà ce qu'il dit à Belga: "Le feu est dans la maison et la N-VA continue à jouer avec des allumettes." Il est important que nous essayions de parler d'une même voix. Quand j'entends M. Wollants dire que la Flandre a un plan pour le climat, je regrette que la N-VA n'ait pas permis en Flandre la signature de cette déclaration ambitieuse.

 

Enfin, monsieur le premier ministre, nous vous demandons de faire cesser cette déchirure sociale, car la défense de l'environnement doit aller de pair avec l'amélioration des conditions sociales de la population. Pour nous, il n'y aura pas de lutte contre le réchauffement climatique sans développement social positif pour les gens, et il n'y aura pas de bien-être social sur une planète morte.

 

Cette transition écologique, que nous appelons de nos vœux, sera solidaire ou ne sera pas. En effet, jamais les populations n'accepteront de fournir plus d'efforts si c'est pour subir plus d'injustice, d'inégalité et de précarité.

 

Monsieur le premier ministre, nous vous l'avons déjà dit, l'Histoire vous jugera sur vos actes, et non sur vos talents en conférence de presse.

 

03.39  Damien Thiéry (MR): Monsieur le premier ministre, je vous remercie de vos réponses.

 

Il est évident que les enjeux climatiques restent une préoccupation centrale.

 

Je suis très surpris de certains commentaires de M. Senesael. C'est très bien de critiquer la N-VA, mais comme vient de le dire le premier ministre, il me semble que c'est elle qui a soutenu votre motion pas plus tard qu'il y a deux heures. C'est quand même très surprenant. Vous dites que les masques tombent. Je constate, pour ma part, qu'ils tombent en effet … C'est très intéressant!

 

Cela dit, revenons au débat qui nous occupe.

 

(…): (…)

 

03.40  Damien Thiéry (MR): Vous savez, la vérité a ses droits. Il est parfois bon de la rappeler – certainement dans cette enceinte.

 

Cela dit, je tenais à signaler que, voici deux heures, à Katowice, la ministre Marghem a fait une déclaration allant dans le sens d'une ambition nettement supérieure à ce que j'ai entendu ici. Elle a dit: "Aux quatre coins du monde, l'ambition dont nous faisons preuve est actuellement insuffisante. Nous devons à nos populations, en revenant de Katowice, de reprendre le travail avec plus d'ardeur que jamais." À cet effet, dans le courant de la journée, la ministre fédérale Marghem et ses trois homologues régionaux – Céline Fremault, Joke Schauvliege et Jean-Luc Crucke – ont organisé une présentation. 

 

Ils ont fait référence aux propos du premier ministre, à savoir une Belgique unie qui prouve son ambition climatique et donne tout son sens à l'un des piliers du Dialogue de Talanoa. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur cette information car elle fait référence aux accords et au Dialogue de Talanoa. Vous vous rendrez compte qu'il y a une véritable ambition au sein de notre pays pour aller plus loin en la matière.

 

Monsieur le premier ministre, j'ai cru un instant que vous n'alliez pas relayer l'idée qui avait été lancée d'organiser la COP26 en Belgique. C'est évidemment un défi extrêmement important mais c'est aussi une image envoyée au monde quant aux ambitions de notre pays en termes de climat.

 

Il est clair que cela pourrait être fructueux dans la mesure où j'entends que la volonté existe de continuer le dialogue entre les Régions. Sur ce point, je rejoins M. Senesael qui dit qu'il faudra trouver un accord commun entre les Régions et le fédéral. Cela peut passer par l'intermédiaire d'une agence pour le climat qui permettra, pour autant que les contacts soient réguliers, d'avoir une position commune et défendre, dans l'intérêt de tous nos citoyens et nos enfants, l'avenir de notre pays et de notre planète.

 

03.41  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, je reste sur ma faim. Je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conviction orale mais ce, sans engagement. Vos propos sont dénués de chiffres. Or, nous nous trouvons dans le momentum. Le collègue Senesael a signalé l'absence de la Belgique parmi les pays ayant apposé leur signature pour rejoindre aujourd'hui la coalition des pays ambitieux. La Belgique n'y est pas!

 

Même dans votre réponse, vous n'avez pas positionné le gouvernement fédéral par rapport à cela.

 

03.42  Charles Michel, premier ministre: (…)

 

03.43  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Si même pour cela, vous dites que c'est parce que vous êtes prudent, vous vous trompez! Monsieur le premier ministre, vous vous trompez parce que le Parlement a déjà adopté une résolution sur ce volet-là et elle est très claire: elle veut que la Belgique aille bien au-delà des 40 %. Elle ne cite pas encore le chiffre de 55 % mais elle a été adoptée par l'ensemble des Parlements.

 

03.44  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, pour la qualité du débat et la coopération parlementaire, je tiens à préciser que, quand une résolution au Parlement dit qu'on doit aller au-delà de 40 %, cela ne veut pas dire que cette même résolution veut 55 %. On est d'accord.

 

Monsieur Nollet, ne me dites pas qu'il y a déjà un mandat donné par le Parlement au gouvernement belge pour aller à 55 %. Si vous dites cela, ce n'est pas vrai.

 

03.45  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, je dis deux choses. Je dis, d'une part, que le mandat était donné pour être dans les pays ambitieux, sans citer de chiffres. Ceci, vous ne l'avez pas dit à la tribune. Tant mieux si vous pouvez le compléter. Cela ne me pose aucun souci. Je ne cherche pas à voir des problèmes là où il n'y en a pas. Il y en a déjà assez ailleurs. Il suffit de m'interrompre et de dire que le gouvernement fédéral se positionne pour que la Belgique rejoigne les pays ambitieux. Mais je vois bien que vous ne m'interrompez plus à ce sujet.

 

D'autre part, pour ce qui est des 55 %, vous avez raison. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune. Sur ce volet, le chiffre précis ne figure pas encore dans la résolution. C'est la raison pour laquelle on a déposé une motion complémentaire. Par contre, dans la résolution adoptée par tous - je le rappelle également à M. Wollants -, les 95 % en 2050 se trouvent dans le texte.

 

Celui-là, monsieur le premier ministre, c'est un chiffre qu'on doit retrouver dans le PNEC, le Plan national énergie-climat, puisqu'il a déjà été adopté par une majorité au Parlement. Suivant la logique qui est la vôtre et que je peux comprendre …

 

03.46  Charles Michel, premier ministre: Simplement pour la qualité du débat, les 95 % se trouvent dans la résolution. Je ne les ai pas mentionnés. Vous avez raison. Ce que j'ai voulu dire et je le répète, c'est que quand une résolution dit plus que 40 %, ce n'est pas encore 55 %. Premier point.

 

Deuxième point. Je pensais mais, apparemment, je me suis trompé - cela arrive parfois - , avoir été clair en disant que nous soutenions effectivement les objectifs les plus ambitieux. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mon intervention. En ce qui concerne ces matières-là, vous le savez bien, il y a aujourd'hui un frein qui consiste dans la distribution des compétences qui amènent à l'obligation de devoir, en permanence, concerter et coordonner, ce qui complique la donne. J'apporte une piste de réponse par rapport à cela avec une agence interfédérale qui pourrait peut-être, demain, faire un travail plus permanent, plus efficace, plus optimal sur le sujet en question.

 

Il y a quand même un élément nouveau que j'apporte et j'espère que le Parlement soutiendra à une majorité cette piste-là. C'est de dire que, quand bien même nous disposerions, ce que je souhaite, dans les délais du 31 décembre, d'un accord au Comité de concertation demain sur notre PNEC, je pense qu'immédiatement, on devra se mettre au travail pour faire plus et pour faire mieux. Ce débat-là, on doit le mener aussi avec les entités fédérées. Nous ne pouvons pas, tout seuls au fédéral, imposer, même avec un soutien du Parlement fédéral si cela devait être le cas, 55, 60 ou 65 %. Ce débat, il faut l'avoir. Comme le dit M. Wollants, derrière les objectifs, il y a des mesures concrètes. Il est donc important de dire effectivement que nous sommes ambitieux et qu'il y a 50 ou 55 % mais on doit d'abord voir quelles sont les mesures concrètes et ce qu'elles représentent.

 

Je n'ai pas eu de réponse à ce sujet, mais j'entends certains, qui sont très ambitieux également, comme vous l'êtes et comme je le suis, dire que la TVA sur l'électricité doit être ramenée à 6 %. J'ai écouté attentivement ces dernières semaines et ces derniers mois, et j'ai été relire les déclarations que vous avez faites quand cette décision a été prise. Je crois savoir ce que vous pensez sur ce sujet. Cela ne correspond pas. Quand on parle de mesures, ce n'est pas superficiel, c'est très important et concret si l'on veut être un peu sérieux.

 

03.47  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, soyons positifs. Dans notre résolution figurent trois points. Le premier point porte sur la position du gouvernement fédéral sur la liste des pays qui s'engagent pour figurer parmi les ambitieux. Vous dites maintenant clairement que la position du gouvernement fédéral est que la Belgique rejoigne cette liste de pays ambitieux.

 

Le deuxième point chiffre les choses. Il comprend une partie sur les 55 %. Vous dites à ce sujet, et vous avez raison, qu'aucune majorité parlementaire ne s'est encore dégagée. Mais c'est pour cela que nous faisons une résolution. Elle est sur la table et on la votera, ou pas. Chacun devra se positionner. Mais la deuxième partie, qui porte sur les 95 %, est déjà adoptée. Vous nous dites que chiffre-là sera bien prévu dans le PNEC, puisqu'il a été adopté. L'avantage de la résolution est qu'elle a été adoptée par l'ensemble des Parlements et pas seulement par le Parlement fédéral. Je ne comprendrais pas que ce volet de -95 % ne soit pas suivi.

 

03.48  Charles Michel, premier ministre: Je vais être tout à fait précis par rapport à cela. Les 95 % sont adoptés par les Parlements, y compris par cette assemblée. Je veillerai, compte tenu de la situation politique, à relayer cet élément auprès du comité de concertation.

 

Vous avez bien compris qu'au sein du comité de concertation, le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de décision. Il faut respecter le processus.

 

03.49  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Ce qui m'importe, c'est de connaître la position que le gouvernement fédéral défendra. Vous avez été clair à propos des 95 %. Quant aux 55 %, nous avons un souci de calendrier, mais il y a une solution. En effet, le comité de concertation se tient le 19. Notre résolution est discutée ici, via l'interpellation, le mardi 18, et elle sera votée le 20. Mais vous n'envoyez le texte à l'Europe que le 21. C'est même pour le 31. Vous avez dit tout à l'heure que vous l'enverriez le 21. Cela peut être le 31. Vous avez donc le temps d'intégrer l'éventuel vote – je suis prudent – qui aura eu lieu ici, jeudi, après les interpellations, recommandant les 55 %, pour l'intégrer dans le plan. S'il est voté jeudi, vous pouvez l'intégrer.

 

03.50  Charles Michel, premier ministre: J'apprécie car nous allons vraiment au fond des choses. Chaque entité fédérée et fédérale détaille les mesures pour atteindre un objectif qui a été fixé.

 

Vous imaginez bien qu'on ne va pas, en trois jours, identifier les mesures qui vont correspondre à la hausse spectaculaire…

 

03.51  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): (…)

 

03.52  Charles Michel, premier ministre: C'est bien pour cela que j'indique que s'il y a, à un moment donné, au comité de concertation, une possibilité d'aller au-delà de l'engagement actuel de la Belgique, qui est traduit dans le PNEC, on devra immédiatement se remettre au travail, et peut-être se donner un délai de rigueur. Peut-être quelques semaines. Cela dépendra de la situation politique aussi. S'il y a des élections anticipées, avec la campagne électorale, ce sera plus difficile.

 

Telle est la seule méthode réaliste et possible si on veut être un tant soit peu cohérent. Vouloir un objectif plus ambitieux sans avoir de mesures ne me paraît pas être de la bonne gestion.

 

03.53  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Sauf que ce qui est demandé dans la résolution, ce n'est pas 55 % pour la Belgique. C'est défendre 55 % au niveau européen. C'est la différence.

 

03.54  Charles Michel, premier ministre: (…)

 

03.55  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Mais non.

 

Je vois que cela risque de déraper. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui puisqu'on en reparlera mardi. Si vous parlez d'hypocrisie en la matière, j'aimerais vous rappeler que tous les partenaires de votre gouvernement actuel ont adopté les 55 % au niveau du Parlement européen.

 

Si l'hypocrisie consiste à dire qu'on agit de la sorte au Parlement européen, mais que, lorsqu'il s'agit de le traduire en Belgique, on ne le fait pas, elle se situe chez vous - et pas chez nous. Si vous voulez aller plus loin, nous pouvons continuer en évoquant les positions qui sont adoptées au Parlement européen, mais qui ne sont pas appliquées - alors que l'excuse de la N-VA est tombée.

 

03.56  Charles Michel, premier ministre: Monsieur Nollet, si nous voulons coopérer, il faut rester calme.

 

Cela dit, je confirme mon point. Si l'on prend par hypothèse 55 % et que cela n'entraîne aucune conséquence sur notre PNEC, de sorte qu'il faudrait en rester là, je considère que ce n'est pas très sérieux. Je persiste et je signe. En revanche, si nous allons au-delà de l'objectif qui a été fixé, parce qu'une volonté politique, un message d'une majorité parlementaire sont exprimés, alors un mandat est délivré au gouvernement pour améliorer les choses.

 

La conséquence naturelle est que la Belgique doit également progresser. Si le monde entier doit faire mieux, cela concerne évidemment notre pays. J'estime que ma proposition est plus ambitieuse que celle de M. Nollet. En effet, selon moi, si nous élevons le niveau des objectifs à l'échelle interfédérale, nous devons aussi adapter les mesures dans les mois qui suivent. Nous ne pouvons pas simplement nous cantonner à la proclamation.

 

03.57  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je peux vous suivre sur l'idée que, si les 55 % doivent être adoptés ultérieurement au niveau européen – ce que la Belgique aurait l'intention de défendre –, il est évident que le PNEC de tous les pays devrait être modifié pour en tenir compte.

 

Mais, à ce stade, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement fédéral adopte cette position pour, ensuite, voir ce que l'Europe en fera. Si l'Europe l'adopte, alors nous l'introduirons au niveau belge.

 

Je termine avec deux points: un point à l'attention des collègues et un autre à votre attention. Nous avons déposé une interpellation qui sera traitée mardi et votée jeudi, qui porte sur le même sujet. J'invite les collègues qui ont des suggestions à introduire dans la recommandation qui sera déposée en fin d'interpellation, à venir voir mes chefs de groupe - MM. Calvo et Gilkinet. Après, ce sera trop tard. En effet, le texte de la résolution sera déposé.

 

Enfin, monsieur le premier ministre, vous avez fait référence à l'économie circulaire. Peut-être vous souviendrez-vous de mes débats avec la ministre Marghem au sujet de l'obsolescence programmée et en conclusion desquels nous étions parvenus à un accord. Mais, à nouveau, "la bonne du curé" – pour reprendre l'expression de tout à l'heure –, a dû nous dire qu'elle était désolée, mais que la N-VA étant contre, un accord n'était pas possible. Aujourd'hui, la N-VA n'est plus là et donc, il ne tient qu'à vous de prévoir aussi ce volet-là au menu de ce qui est faisable.

 

03.58  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de premier, ik dank u voor uw antwoord.

 

U zei "nous devons faire plus". Alleen al door dit te zeggen onderschrijft u het belang van het klimaatbeleid. U haalde een aantal concrete elementen aan zoals een taskforce, fiscale mogelijkheden en een nieuw federaal agentschap voor het klimaat. U verwees ook naar de circulaire economie, een element dat minister Marghem trouwens al heeft opgenomen in haar beleidsnota die al is goedgekeurd.

 

Wij kunnen dit alleen maar resoluut steunen. Laten wij samen gaan voor een ambitieus, positief doch realistisch klimaatbeleid.

 

03.59  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, het was een stevig debat. Dat bewijst vooral dat dit eigenlijk slechts het begin is. Er werden veel woorden gezegd, maar de daden zijn er nog niet.

 

Ik heb de collega van de N-VA gehoord. Het Vlaams klimaatplan waarnaar hij verwijst is onder de lat van de Vlaamse resolutie door gegaan. Zo eenvoudig is dat. Dat heeft alles te maken met hun tegenstand. Ik kan alle voorbeelden uit die resolutie opsommen, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitfaseren van de brandstofmotoren, maar ik hou vast aan wat de premier heeft beloofd, met name dat hij die bladzijde zal omslaan.

 

Dan ligt op zijn bureau inderdaad het nationaal klimaatplan. De vraag zal zijn of de coördinerende rol van het federaal Parlement er echt zal voor zorgen dat ook naar de regio's het signaal zal worden gestuurd dat, als wij onze ambities in woorden ook willen waarmaken in daden, ook zij een ander, veel ambitieuzer, klimaatplan zullen moeten voorleggen.

 

Ik herinner er u nogmaals aan dat volgens mij de oppositie er wel uit zal geraken. Het verdeel-en-heersspelletje dat de afgelopen vierenhalf jaar misschien binnen de regering de gemoederen heeft beheerst, is aan de kant van de oppositie, in ieder geval zonder de N-VA, niet aanwezig. Bij ons is er vooral bereidheid om de resolutie volgende week te steunen. Ik meen die steun van de collega's van de oppositie wel te zullen krijgen, maar de vraag is of wij die steun ook zullen krijgen van de regeringspartijen. Krijgen wij de steun van de regeringspartijen voor de drie concrete punten die in de resolutie staan? Op basis van uw uitspraken van daarnet en van vorige week, kunt u eigenlijk niet anders dan daar ja op zeggen. Als u daar ja op zegt, gaat u vervolgens onderhandelen met de regio's en zal minister Marghem een andere richting uitgaan.

 

Ik kan u wat oplossingen betreft ook geruststellen. Terwijl heel veel wordt gedebatteerd over de verschillen tussen de verschillende partijen, merk ik dat er een rapport is van Transport and Mobility om heel de transportsector te vergroenen. Dat is bijzonder interessant! U moet dat eens bekijken. Men heeft het daarin over ingeplande veroudering, om maar dat te noemen; de tekst ligt klaar. U hoeft dat gewoon maar goed te keuren. Op het vlak van innovatie en investeringen hebben wij in BE.invest samen met u bekeken wat mogelijk is. Als het gaat over ecofiscaliteit, kunt u de bladzijde van Johan Van Overtveldt omslaan, en de terughoudendheid en obstructie wegnemen om de Europese beslissingen na dieselgate in te voeren door te kiezen voor schone motoren. Er is dus heel veel mogelijk en u zult daarvoor in ons een partner vinden.

 

Laat een ding echter duidelijk zijn. Zonder doelstellingen, zonder traject, zonder concrete maatregelen zult u er niet geraken. Durf die doelstellingen goed te keuren, zodat wij samen een traject kunnen uittekenen en samen die maatregelen kunnen bespreken. Als u dat evenwel niet met de nodige samenhang wilt doen, zult u opnieuw eindigen in uw huidige situatie, bont en blauw en zonder enig resultaat.

 

03.60  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le premier ministre, je vous remercie.

 

Je voudrais à nouveau attirer votre attention sur le fait que la résolution interparlementaire est, me semble-t-il, une feuille de route à laquelle il faut essayer de coller le plus près possible par des mesures concrètes. Dans cette feuille de route figurent des mesures concrètes. Elles peuvent être mises en œuvre relativement rapidement.

 

Monsieur le premier ministre, le Plan national Énergie Climat est pour la fin de ce mois. Nous en attendons beaucoup. Le fédéral doit ajouter au travail qui a déjà été réalisé par les Régions. Comme ce Plan Énergie Climat comprend également l'énergie, je vous avais adressé quelques questions, mais elles reviendront, sur le CRM, la norme énergétique et la stratégie énergétique. Ces questions doivent être réglées le plus rapidement possible, parce que des échéances auxquelles le gouvernement s'était engagé doivent être respectées.

 

03.61  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, pour faire le lien avec le débat précédent, ce sont effectivement des sujets sur lesquels soit on ne peut plus décider et on est bloqué, soit il y a une capacité de trouver la formule de coopération entre un gouvernement et un Parlement.

 

De voorzitter: Merci, monsieur le premier ministre.

 

Ik sluit hierbij de vergadering af.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 13 december 2018 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 13 décembre 2018 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 21.54 uur.

La séance est levée à 21.54 heures.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.