Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 13 december 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 13 décembre 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.21 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Didier Reynders.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Luc Gustin, Marco Van Hees, gezondheidsredenen / raisons de santé.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Charles Michel, Europese Top/Sommet européen;

Marie-Christine Marghem, COP 24 (Polen) / COP 24 (Pologne);

François Bellot, met zending / en mission.

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

De voorzitter:  Mevrouw Pas, u vraagt het woord over de agenda.

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik stel met u vast dat wij een nieuwe regering hebben, de baraque Michel, die het vertrouwen van dit Parlement niet heeft. Toen gisteren een grote meerderheid in de Kamer om de vertrouwensstemming vroeg, liet de premier weten dat hij dit niet van plan is. Nochtans is dat in het verleden altijd wel zo geweest.

 

Een regering die het vertrouwen van het Parlement niet heeft verkregen, kan hooguit functioneren als regering in lopende zaken. Ik begrijp dan niet dat men in dit Huis zomaar overgaat tot de orde van de dag en vragenuurtjes organiseert alsof de regering-baraque Michel een volwaardige regering is. Als dat de mentaliteit is, moet men volgend jaar zelfs geen verkiezingen organiseren, maar kan men na 26 mei gewoon zo voortdoen, dat is even democratisch als nu het geval is.

 

Mijnheer de voorzitter, u zult gemerkt hebben dat mijn fractie geen vragen heeft ingediend voor het vragenuurtje. Als democratische partij kunnen wij het niet over ons heen laten gaan dat er op deze manier wordt gewerkt. Wij zijn dan ook consequent om ons protest tegen deze ondemocratische gang van zaken te laten noteren. U mag vandaag symbolisch onze afwezigheid uit protest uit deze zitting noteren. Tot er dinsdag klaarheid komt en er een vertrouwensstemming is, kan men niet op een democratische manier werken. Het Vlaams Belang wenst aan dit ondemocratisch circus alleszins niet mee te doen.

 

De voorzitter: Mevrouw Pas, ik neem akte van uw uiteenzetting.

 

De heer De Roover heeft het woord.

 

01.02  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik stel vast dat de collega's van het Vlaams Belang mij gisteren goed beluisterd hebben en mijn goede voorbeeld volgen. Wij stellen namelijk ook geen vragen. Dat is natuurlijk onverminderd de vrijheid van de andere fracties om daaromtrent een houding in te nemen.

 

Voor alle duidelijkheid, wij willen niet dat de werking van het Parlement als zodanig wordt stopgezet. Integendeel, ik denk dat het Parlement harder moet werken dan ooit. Ik wil toch even meegeven dat het wellicht zal opvallen dat mijn fractie, zoals gisteren aangekondigd, niet nu, geen vragen indient, omdat wij de vragen normaal gesproken in de repliek kunnen aftoetsen aan de regeerverklaring. Wij kunnen vaststellen hoe consequent ministers hun regeringsverklaring volgen of niet. Dat is in dezen onmogelijk. Bij gebrek aan maatstaf hebben wij geen vragen ingediend.

 

De voorzitter: Ook van uw woorden neem ik akte, mijnheer De Roover.

 

La parole est à Mme. Fonck.

 

01.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je viens d'entendre les deux collègues. Je ne sais pas si c'est le Vlaams Belang qui suit la N-VA ou la N-VA qui suit le Vlaams Belang. Ceci étant, sur le fond, monsieur le président, il est vrai que la situation est éminemment particulière. Là-dessus, nous avons été très clairs et nous demandons que le gouvernement clarifie son programme et le menu de ce nouveau gouvernement. Nous ne voulons toutefois pas abandonner les citoyens. Nous continuons donc à poser des questions d'actualité ainsi que des questions en commission parce que nous voulons rester, d'abord et avant tout, les relais des gens et trouver des solutions aux problèmes qui se posent.

 

01.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous avons été clairs, hier. Une majorité s'est dégagée au sein de ce Parlement pour demander au premier ministre de venir ici, mardi, présenter une déclaration de gouvernement et demander la confiance. Cela reste et n'a pas changé.

 

En attendant, un gouvernement et des ministres, il y en a encore. Y compris quand on est en affaires courantes, le Parlement travaille et contrôle le gouvernement. Au niveau du groupe Ecolo-Groen, nous entendons bien, quel que soit le statut du gouvernement, continuer ce travail de contrôle de l'action gouvernementale et en l'occurrence, interroger deux ministres avec de nouvelles compétences et leur donner la chance d'exprimer ici devant ce Parlement leurs engagements en matière de lutte contre la pauvreté pour M. Peeters et en matière de gestion de l'accueil des réfugiés pour la nouvelle ministre en charge, Mme De Block. Nous sommes très curieux d'entendre leurs réponses et leurs engagements.

 

01.05  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, de fait, nous sommes dans l'attente d'une réaction du premier ministre et du gouvernement dans son ensemble, comme nous l'avons dit, pour venir clarifier à la fois leurs relations avec ceux qui ont été basculés ou qui se sont retirés d'eux-mêmes, la N-VA, et d'un autre côté, de savoir exactement les engagements que le premier ministre est prêt à prendre et ce faisant aussi, demander la confiance du Parlement.

 

Néanmoins, comme je le disais, nous n'allons pas laisser la crise gouvernementale contaminer le Parlement et se transformer en crise parlementaire. Bien sûr, ce serait mieux si le gouvernement clarifiait le plus vite possible la situation dans laquelle il se trouve pour nous dire vers où il va. Il n'en reste pas moins qu'il y a des urgences sociales. Il y a des besoins qui se font ressentir dans la population. Pour cette raison, nous avons mis à l'ordre du jour deux questions d'actualité.

 

L'une vise à connaître le positionnement du gouvernement quant aux actions prévues ce vendredi par de grandes organisations syndicales. Je rappelle qu'à côté de la démocratie représentative, il y a aussi la démocratie sociale, celle qui permet à la concertation sociale de trouver des solutions. L'autre est relative au manque de moyens criant de la justice et pour laquelle il y a aussi nécessité de recevoir des réponses de façon urgente.

 

C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu ces deux questions, ce qui n'enlève rien à la portée de la motion déposée par six partis de l'opposition démocratique et qui a permis de déboucher sur une majorité de parlementaires, hier soir. J'en ai rappelé le contenu et les objectifs.

 

01.06  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mevrouw Wouters en ik hebben gisteren voorgesteld om de behandeling van de wetsontwerpen op te schorten. Dat is een manier om de regering-Michel effectief te dwingen om het vertrouwen te vragen. Deze Kamer heeft dat voorstel verworpen.

 

Wat betreft de controle op de regering, dit is natuurlijk iets helemaal anders. Een regering, die het vertrouwen niet heeft en er zelfs geen vermoeden is dat die regering dat vertrouwen heeft, dient net meer te worden gecontroleerd door het Parlement dan een regering die wel het vertrouwen heeft gekregen. De reden hiervoor is dat een regering zonder vertrouwen geen democratische legitimiteit heeft.

 

Om die reden is de controle nu veel belangrijker dan wanneer de regering het vertrouwen heeft gekregen. Mijn fractie zal daarom altijd vragen stellen aan die regering.

 

01.07  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, er is inderdaad gevraagd om dinsdag een vertrouwensstemming te houden. Er zijn terecht heel veel vragen gesteld door de collega's. Alle collega's die zich vragen stellen – een regering in lopende zaken controleren, is immers iets helemaal anders dan een echte regering controleren – maar vandaag toch meedoen aan de werkzaamheden legitimeren de illegale regering-baraque Michel, die niet alleen geen vertrouwen heeft gekregen in het Parlement maar ook niet wordt gedragen door de bevolking.

 

Door hier te blijven zitten en mee te doen aan heel het circus legitimeert u die baraque-Michelregering. Wij wensen daar niet aan mee te doen.

 

De voorzitter: Mevrouw Pas, ik neem uiteraard akte van de verschillende verklaringen van de verschillende fracties. Ik kan alleen maar zeggen dat wij natuurlijk gehouden zijn om de afgesproken agenda af te werken.

 

Vragen

Questions

 

02 Vraag van mevrouw Evita Willaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "het optrekken van de sociale uitkeringen tot de armoedegrens" (nr. P3295)

02 Question de Mme Evita Willaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "le relèvement des allocations sociales au niveau du seuil de pauvreté" (n° P3295)

 

De voorzitter: Collega's, er is behoorlijk wat lawaai. Ik wil u vragen om enig respect op te brengen voor de vragen en de antwoorden.

 

02.01  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, het is bijna Kerstmis, een periode van warmte en verdraagzaamheid. Het is ook een periode van lekker eten en cadeautjes onder de kerstboom. Voor 16 % van onze landgenoten wordt het echter een kerstperiode in armoede. Zij weten niet of er op kerstavond een deftige maaltijd op tafel zal staan en of er voor de kinderen cadeautjes onder de kerstboom zullen liggen. Sinds 2014 is de armoede in ons land licht toegenomen. Bepaalde groepen delen echter harder in de klappen, meer bepaald werklozen, vrouwen, laag en gemiddeld opgeleiden, eenoudergezinnen en jongeren tussen 18 en 24 jaar.

 

Mijnheer de minister, u klopt zich op de borst met een historisch laag werkloosheidscijfer, maar nog nooit waren de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid hoger dan die voor werkloosheid. Nog nooit moesten er zo vele mensen rondkomen met een leefloon als tegenwoordig, een stijging met maar liefst 35 %. Nog nooit moesten er zo vele mensen aankloppen bij de voedselbanken, een stijging met 30 % op vijf jaar tijd.

 

Mijnheer de minister, welk cadeau wilt u aan uw landgenoten geven, in het bijzonder aan de meest kwetsbaren? Zult u de kans grijpen, nu u onder het juk van de N-VA vandaan bent, om eindelijk, eindelijk wat meer menselijkheid in de regering te brengen? U verklaarde dat u andere accenten wilde leggen, weliswaar binnen het kader van het bestuursakkoord. Welnu, in dat bestuursakkoord staat dat u de minimumuitkeringen geleidelijk aan zult optrekken tot aan de Europese armoedegrens. Vandaag heeft een alleenstaande nog altijd 229 euro te kort. De regering heeft de uitkeringen hier en daar met enkele procenten opgetrokken, maar wat koopt iemand in armoede daarvoor, als de kloof met de armoedegrens nagenoeg even groot blijft en als het leven ook alsmaar duurder wordt? 229 euro is veel geld. Armoede heeft niet slechts enkele procentjes hier en daar nodig, maar wel daadkracht.

 

De voorzitter: Mevrouw Willaert, kunt u tot uw vragen komen?

 

02.02  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, heeft de regering nog altijd de intentie om de uitkeringen op te trekken tot aan de armoedegrens, zoals uw partijgenoot Yves Leterme tien jaar geleden al beloofde, of zult u, met de uitvoering van de arbeidsdeal, nieuwe armen creëren door langdurig werklozen sneller in de armoede te storten?

 

02.03 Minister Kris Peeters: Mevrouw Willaert, mensen in armoede zijn vandaag een grote zorg, net zoals dat altijd al het geval was en dat ook morgen moet zijn.

 

Wij zitten sinds het debat gisteren tot het debat volgende dinsdag in een specifieke politieke situatie. Maar daar hebben mensen in armoede inderdaad geen boodschap aan. Hoe dan ook, graag haal ik even het regeerakkoord, waarvan sommigen hier willen dat wij conform die tekst handelen, erbij. Daarin leest u dat de socialezekerheidsminimumuitkering en de socialebijstandsuitkering geleidelijk tot het niveau van de Europese armoededrempel verhoogd zullen worden en dat daarbij prioriteit wordt gegeven aan personen met het hoogste armoederisico. Dat staat heel duidelijk in het regeerakkoord en daar houden wij ons ook aan.

 

Op korte termijn is het middel om dat te doen, de welvaartsenveloppe. Die hebben wij de voorbije jaren verhoogd. De welvaartsenveloppe voor 2015-2016 bedroeg 627 miljoen euro. Voor 2017-2018 bedroeg die 676 miljoen euro. Voorts hebben wij beslist tot de taxshift en hebben wij conform het Zomerakkoord 80 miljoen euro extra op jaarbasis uitgetrokken om de armoede te bestrijden.

 

U hebt cijfers aangehaald. Ik begrijp uw bekommering dat cijfers, cijfers blijven, terwijl mensen in armoede niet veel hebben aan die cijfers. Desalniettemin vraag ik u om de volgende cijfers mee te nemen. Het leefloon voor een gezin met kinderen is in deze legislatuur gestegen met 165 euro per maand. Dat is 13,2 %. Het minimumpensioen voor alleenstaanden steeg met 9,9 %.

 

Ik zeg niet dat dat voldoende is. Ik zeg niet dat wij met die stijging het dossier kunnen sluiten; integendeel. Het is dus – ik onderstreep dit – van groot belang dat de volgende welvaartsenveloppe van 100 % wordt toegekend. Voor 2019 is er voorzien in een bedrag van 354 miljoen euro en in een bedrag van 716 miljoen euro vanaf 2020.

 

Wij hebben aan de sociale partners zoals gebruikelijk advies gevraagd om dat geld te verdelen en om de nadruk te leggen op die groepen in armoede. Maar - en dit had u natuurlijk zien aankomen -, de regering kan dat niet, als de begroting niet wordt goedgekeurd en wij niet de mogelijkheid krijgen om daar binnenkort over te beslissen.

 

02.04  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik steun alle daadkrachtige maatregelen die de armoede effectief doen dalen. Let op mijn woorden effectief en daadkrachtig. Wij hebben trouwens een lijst van ideeën daarover, die ik u met plezier zal overhandigen.

 

Mijnheer de minister, uw regering beloofde vijf jaar geleden om de minimumuitkeringen op te trekken tot op het niveau van de Europese armoedegrens. Dat is belangrijk voor de mensen in armoede. Tien jaar geleden werd dat ook al door een van uw voorgangers beloofd. Dat die belofte ook in deze legislatuur niet nagekomen zal worden, is een reden om een regering te doen vallen. Steek dus uw nek uit, minister Peeters, nog een beetje meer. Ik ben er zeker van, nu de partij van de 1 % uit de regering gestapt is, dat er in ons halfrond een grote meerderheid is om u daarbij te steunen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "het aangekondigde banenverlies bij Philips Turnhout" (nr. P3296)

03 Question de Mme Griet Smaers au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la perte d'emplois annoncée chez Philips Turnhout" (n° P3296)

 

03.01  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, vanmorgen kondigde lampenfabrikant Philips Lighting in Turnhout een verlies van 158 jobs aan. (Rumoer in de zaal)

 

De voorzitter: Collega's, er is te veel lawaai in het halfrond. Het is voor de ministers die vragen moeten beantwoorden onmogelijk om de vraagstellers te verstaan. Ik verzoek u dan ook om stil te zijn en te luisteren naar de vraagstellers.

 

03.02  Griet Smaers (CD&V): Bedankt, mijnheer de voorzitter.

 

Zoals ik al zei, vanmorgen kondigde Philips Lighting in Turnhout een banenverlies aan en het zou gaan om 158 jobs. Dat is meer dan opgenomen in het geplande afbouwscenario dat het bedrijf al een aantal jaren volgt. Het bedrijf kampt met de tanende markt van de traditionele lampenproductie. Bijgevolg zullen er wellicht meer ontslagen werknemers zijn dan in het verleden werd gepland en dus meer dan de vooropgesteld afbouw van 5 %.

 

Het is voor de regio van groot belang dat deze werknemers zo snel mogelijk naar een andere job worden geleid, en dat er ook wordt toegezien op het zo snel mogelijk nuttig invullen van de leegkomende bedrijfshallen. Er is al een behoorlijk deel leeggekomen maar dat moet zo goed en efficiënt mogelijk worden ingevuld, afhankelijk van de regio en de tewerkstelling.

 

Via de Open Manufacturing Campus op site aldaar, tracht men nieuwe start-ups kansen te geven. Daarbij was de fiscale gunstregeling ter ondersteuning van de ontwrichte zones zeer welkom. U was in 2014, ingevolge het competitiviteitspact, een van de architecten van deze regeling. Sinds de inrichting van de ontwrichte zones Genk en Turnhout is er heel wat gebeurd op het vlak van de ondersteuning van nieuwe tewerkstelling in die regio's. Daarvoor werd onder meer in een bijkomende lastenverlagingsregeling voorzien voor die ontwrichte zones, waardoor elke nieuwe werknemer die start in een nieuwe bedrijfsvestiging of in een uitbreiding van vestiging in die zones, een bijkomende lastenverlaging kan genieten. Dat is een heel goede maatregel gebleken, want er zijn ondertussen al heel wat nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, zowel in Limburg als in de Turnhoutse Kempische regio. Wij blijven die regeling voluit ondersteunen.

 

Nu wil ik u echter vragen om, in uw hoedanigheid van minister van Werk, een aantal zaken na te gaan en te ondersteunen met betrekking tot dit bijkomende banenverlies.

 

Eerst en vooral wil ik vragen om in overleg te gaan met het bedrijf en te vragen of het klopt dat dit banenverlies inderdaad groter is dan de reeds aangekondigde herstructurering en om erop toe te zien dat de werknemers zo snel mogelijk naar een nieuwe job worden begeleid.

 

Voorts verzoek ik u om in overleg te gaan met uw Vlaamse collega, minister Muyters, om de Open Manufacturing Campus nog meer steun en ondersteuning te geven om alle kansen te bieden aan de oprichting van nieuwe start-ups.

 

Tot slot, kunt u nagaan of de regeling inzake de lastenverlaging voor ontwrichte zones in de toekomst zeker kan blijven bestaan voor die zones en of er misschien nog een versterking van de regeling mogelijk is?

 

03.03 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Smaers, naast de mensen die in armoede leven en die moeilijke weken tegemoet gaan, zullen ook de 158 personen die vandaag het bericht hebben gekregen van hun ontslag, moeilijke weken tegemoet gaan. Er werd aangekondigd dat 109 arbeidsplaatsen en 49 bediendenjobs zullen verdwijnen.

 

Wij hebben het hier al verschillende keren gehad over de wet-Renault. De eerste fase wordt nu opgestart, het overleg tussen de directie en de vakbonden. Laten wij hopen dat het aantal van 158 ontslagen zal zakken door het sociaal overleg dat nu wordt opgestart, en dat een aantal jobs kan worden gehandhaafd.

 

Bij de 50ste verjaardag van de cao-wet deze week heb ik van de gelegenheid gebruikgemaakt om de sociale partners expliciet op te roepen om de wet-Renault te wijzigen, te verbeteren en echt werk te maken van onze suggestie. Ik hoop dat zij dat de komende dagen en weken zullen doen, want ons geduld is ook ten einde als het gaat over de aanpassing van de wet-Renault.

 

U hebt gelijk dat Philips Turnhout in een steunzone valt, zoals er ook andere steunzones in Limburg en in andere regio's van dit land bestaan. U vraagt dat de steunzone Turnhout geldig blijft tot 2021 en nadien nog kan worden verlengd.

 

Door dat stelsel werden in Limburg 3 600 arbeidsplaatsen gecreëerd en in de steunzone Antwerpen 1 400 arbeidsplaatsen. Uw vraag om dat van zeer nabij op te volgen is evident, gezien het groot aantal mensen dat hier wordt geviseerd. Wij zullen samen met de collega's van de Vlaamse regering nagaan hoe snel en hoe praktisch een en ander kan verlopen.

 

Het is voor deze mensen spijtig genoeg een slecht bericht. Wij hopen zo snel mogelijk niet alleen het aantal te kunnen verminderen, maar er ook voor te zorgen dat betrokkenen de juiste begeleiding krijgen en zoveel mogelijk terug in het arbeidscircuit kunnen worden opgenomen.

 

03.04  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en ook omdat u de komende dagen en weken, in overleg met het bedrijf en de sociale partners, erop zult toezien dat zoveel mogelijk mensen ofwel kunnen aanblijven ofwel zo snel mogelijk naar een nieuwe job kunnen overstappen.

 

Ik doe nogmaals een oproep, niet alleen aan u maar ook aan de nieuwe minister van Financiën in de huidige regering — die dezelfde regering is — om de regeling voor ontwrichte zones verder mee te ondersteunen. Dat is wel degelijk een goede regeling. Een gerichte loonlastenverlaging in zones die dergelijke verlaging echt wel kunnen gebruiken, biedt immers perspectieven en toont ook resultaten.

 

Ik doe dus een blijvende oproep aan de regeringsleden die ter zake bevoegd zijn, om aan deze steunregelingen alle kansen te blijven geven.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de nationale actiedag van de vakbonden voor meer koopkracht, werkbare loopbanen en ruimte voor sociaal overleg" (nr. P3297)

04 Question de Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la journée d'action nationale des syndicats pour une hausse du pouvoir d'achat, des carrières faisables et une marge pour la concertation sociale" (n° P3297)

 

04.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, geef toe dat het een beetje bizar is: als antwoord op de vorige vragen citeert u uit het regeerakkoord, dat gesloten werd door vier partners, maar wij hebben allemaal kunnen vaststellen dat een partner uit de regering is gestapt en dat er nu een minderheidsregering is. Toch citeert u uit het regeerakkoord.

 

Gisteren hebben wij een lang debat gevoerd om aan de eerste minister duidelijkheid te vragen over wat de regering nu eigenlijk gaat doen. De collega's van het Vlaams Belang en de N-VA staken vandaag omdat daar geen duidelijkheid over is gekomen. Ik begrijp dat, want wij zijn ook vragende partij voor duidelijkheid over de situatie, maar wij gebruiken ons spreekrecht om duidelijkheid te vragen. Ik hoop dus dat u zo meteen in uw antwoord duidelijker zult zijn dan de eerste minister gisteren want de mensen op straat zitten ook niet stil.

 

De minderheidsregering heeft een persconferentie gegeven, waarop het klimaat als een van de thema's naar voren werd geschoven. U legde uit dat u het signaal van de 75 000 mensen die op straat zijn gekomen, niet kan negeren en het dossier dus zult aanpakken. Voor de sp.a is het echter nog altijd niet duidelijk wat u wel of niet zult doen.

 

Morgen zullen er ook duizenden mensen op straat komen, mijnheer de minister, om meer koopkracht te vragen. U hebt dat gelezen. Naar aanleiding van het IPA dat er op het einde van het jaar aankomt, vraagt men ruimte om de lonen te laten stijgen. Men vraagt ook dat de minimumlonen weer omhoog kunnen gaan tot 14 euro zodat de mensen de vele verhoogde facturen op het einde van de maand kunnen betalen en men vraagt naar landingsbanen zodat oudere werknemers de kans hebben op het einde van hun loopbaan aan een minder snel tempo te werken.

 

De eerste minister was gisteren niet duidelijk, maar kunt u vandaag zeggen wat de minderheidsregering gaat doen en, bovenal, in hoeverre kunnen wij ervan uitgaan dat u ook iets zult doen met het antwoord dat u geeft?

 

04.02 Minister Kris Peeters: Mevrouw Kitir, ik wil toch even repliceren op mevrouw Willaert die mij vroeg of ik het regeerakkoord uitvoer. Ik heb dat geciteerd – zij ook, trouwens – en heb gezegd dat wij het regeerakkoord uitvoeren wat de armoedeproblematiek betreft. Het is heel belangrijk dat de welvaartsenveloppe en de begroting worden goedgekeurd, zodoende dat wij dat geld kunnen besteden.

 

(…): (…)

 

04.03 Minister Kris Peeters: Wel, dan moet u dat maar mee steunen, want dat is heel belangrijk voor wie nu vraagt om steun te geven.

 

Ik heb hetzelfde antwoord gegeven en ik geef dat ook aan u.

 

Wij kunnen aantonen dat de koopkracht gestegen is. Het laatste rapport van Leuven geeft een stijging van 5,2 % te zien. We kunnen dus aantonen dat de koopkracht in België gestegen is. Dat wil ik nog eens onderstrepen.

 

Wij zijn echter ook niet doof voor de acties van de gele hesjes, we zijn ook niet doof voor wat er morgen mogelijks in de straten zal weerklinken. Wij zijn daar niet doof voor maar we willen onderstrepen dat men ook de feiten moet onderkennen. We hebben een taxshift doorgevoerd en het afgelopen jaar hadden we een welvaartsenveloppe. Ik hoop dat we die ook volgend jaar zullen hebben.

 

Verder willen wij het interprofessioneel overleg alle kansen geven. Dat is een duidelijke visie. De sociale partners hebben deze week laten weten dat ze het sociaal overleg willen opstarten. Ze willen bekijken of er een akkoord mogelijk is omtrent de loonnorm. Zoals de heer Dewael al zei, wanneer de sociale partners er niet uit raken wat die loonnorm betreft, dan zal deze regering een besluit nemen om de koopkracht ook in de toekomst te vrijwaren.

 

Ik hoop dus dat het antwoord duidelijk is. Als u ons de mogelijkheid geeft om daar verder werk van te maken zullen wij dat ook doen. Als de sociale partners het niet eens raken zal de koopkracht op de tafel van de Kern komen. Wij zullen daar dan een beslissing nemen in het voordeel van de mensen.

 

04.04  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, u probeert met vuur en passie uit te leggen wat u allemaal al gedaan hebt. U blijft het antwoord geven van de afgelopen vier jaar. Er zijn geen problemen en al die mensen die naar de voedselbanken moeten gaan omdat ze hun rekeningen niet betaald krijgen, dat klopt allemaal niet. Er is een studie die aantoont dat de koopkracht gestegen is en er zijn dus geen problemen.

 

U zegt dat wij het maar moeten goedkeuren als wij dit willen steunen. Daar gaat deze hele discussie echter net over. Wees duidelijk over wat u wil doen en kom naar het Parlement om daar steun voor te vragen. Als het de bedoeling is om de koopkracht te verhogen, het minimumloon op 14 euro/uur te brengen en de onderhandelingen van de sociale partners over de loonmarge alle ruimte te geven, kom dan naar het Parlement en vraag het vertrouwen.

 

U zult ons vertrouwen krijgen. Maar dat is hetgeen u niet durft. Er is een verschil tussen woorden en daden en de mensen zijn het beu dat iets verteld wordt, maar dat u niet het lef hebt om naar hier te komen om het vertrouwen te vragen.

 

Collega's van CD&V, ik weet dat het pijn doet, enerzijds, anderzijds. Kom naar het Parlement en vraag het vertrouwen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "het fiscale beleid van de nieuwe minister, de gelehesjesbeweging en de vraag naar eerlijke belastingen" (nr. P3298)

05 Question de Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "la politique fiscale du nouveau ministre, le mouvement des 'gilets jaunes' et la demande d'impôts équitables" (n° P3298)

 

05.01  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de vorige regering, de regering-Michel I, heeft heel wat fiscale maatregelen genomen, waaronder de taxshift. Dat kunnen we niet ontkennen. We hebben hier ook heel vaak zegebulletins voorbij zien gaan. Zopas nog verklaarde minister Peeters dat het beschikbaar inkomen is gestegen. Ik wil daarover duidelijk zijn: dat kan misschien voor een deel zo zijn, maar dat geldt niet voor iedereen. Heel veel mensen liggen er wakker van, omdat ze niet weten of ze het einde van de maand financieel zullen halen. Men vreest een gebrek aan koopkracht. En dan ziet men het fenomeen van de gele hesjes ontstaan, wat wij heel goed begrijpen.

 

Immers, het tankstation is verworden tot belastingkantoor en de energiefactuur werd een fiscaal aanslagbiljet. Men maakt de mensen blaasjes wijs, als men de stijging van onder andere de dieselprijs rechtvaardigt als een maatregel voor de volksgezondheid en het klimaat. Mensen geloven dat niet meer, want het gaat er alleen maar om het gat in de begroting te vullen. Collega's, ja, het klimaat is belangrijk. We moeten dat hier bespreken, maar moeten ons ook de vraag durven te stellen wie de rekening van het klimaatplan zal betalen. Bedrijven werpen onmiddellijk op dat zij die rekening toch niet hoeven te betalen, aangezien hun concurrentiekracht dan achteruitgaat. Maar wie moet dan de rekening betalen? Is dat de gewone man? Zijn dat de gele hesjes? Moeten wij daarvoor betalen?

 

Nog veel erger is dat de fiscale elite in België via postbussen en belastingparadijzen de belastingen ontwijkt. Dankzij journalisten konden wij de afgelopen jaren kennisnemen van allerhande leaks. Voor ons is het duidelijk: dat wie zijn postbus in een fiscaal paradijs heeft, daar dan ook maar moet gaan wonen. Of denken we maar aan het feit dat van het na het overlijden van Albert Frère achtergelaten fortuin van 6,6 miljard er bijna niets naar de schatkist stroomt. Moeten wij dan echt nog zijn kleinzoon belonen met een mandaat in de regentenraad van de Nationale Bank?

 

De voorzitter: En nu de vragen alstublieft.

 

05.02  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Ik vind dus de woede van de gele hesjes, die zulke praktijken niet eerlijk vinden, maar heel normaal. Mijn vraag aan u als nieuwe minister van Financiën luidt dus hoe u eerlijke belastingen ziet en hoe u die zult verwezenlijken.

 

05.03 Minister Alexander De Croo: Dank u voor uw vraag, mevrouw Wouters. Ik zie vandaag vooral twee gezichten. Enerzijds is er een groep mensen die met stenen gooien, ons openbaar leven platleggen en onze politie bedreigen. Daarvoor heb ik absoluut geen begrip. Anderzijds zie ik mensen die terechte vragen stellen. Zij komen meestal niet op straat, maar vragen zich af hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij eerlijk beloond worden en hoe onze welvaartsstaat gefinancierd kan worden. Dat zijn zeer terechte vragen, waarop wij alleen kunnen antwoorden, als wij de komende maanden op de juiste manier samenwerken.

 

De Ministerraad heeft daarom vorige week beslist om de accijnzen op diesel en benzine volgend jaar niet te verhogen. Het gaat om een budgettaire inspanning van 90 miljoen. Wij willen er ook voor zorgen dat wie werkt, beloond wordt. Wie om 5 uur 's morgens opstaat om te gaan werken, moet daar meer aan overhouden dan degenen die ervoor kiezen om dat niet te doen. In de begroting die in de commissie voor de Financiën en de Begroting van uw Parlement goedgekeurd werd, is bijvoorbeeld de derde fase van de taxshift opgenomen, die goed is voor een nieuwe koopkrachtinjectie van 1,5 miljard. Zo zal iemand met een minimumloon in 2019 1 700 euro netto meer overhouden dan in de vorige regeerperiode. Er komt een dertiende maand bij. Die maatregelen maken natuurlijk wel deel uit van de ontwerpbegroting.

 

Daarnaast besliste de Ministerraad nog over een hele reeks uitgetekende plannen waarmee de koopkracht van mensen verhoogd kan worden. Die plannen kunnen wij realiseren, als wij in het Parlement samenwerken. Ik denk onder meer aan de verlaging van de solidariteitsbijdrage op pensioenen, die voor 100 000 mensen een hoger pensioen kan opleveren.

 

Ook de uitvoering van de jobsdeal kan ervoor zorgen dat mensen meer koopkracht overhouden. Door het dichten van de pensioenval zal een hoger brutopensioen altijd zorgen voor een hogere koopkracht. Een lastenverlaging voor e-commerce is ook een van de zaken die in de Ministerraad gepasseerd zijn. Mijn collega Kris Peeters heeft ook gesproken over de welvaartsenvelop, waarmee hogere pensioenen en hogere uitkeringen kunnen worden betaald.

 

Laten wij dus ons gezond verstand gebruiken in het Parlement. Het zou doodjammer zijn, mochten alle genoemde maatregelen dode letter blijven. Het zou doodjammer zijn, mochten al die maatregelen voor meer koopkracht voor mensen die vooruit willen gaan een stille dood sterven in het Parlement. Laten wij dat alstublieft vermijden.

 

05.04  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Er moet mij echter iets van het hart.

 

U hebt het over mensen die de politie bedreigen en met stenen gooien. U mag echter niet alle gele hesjes over dezelfde kam scheren. Heel veel mensen zitten wel degelijk in nood. U had het over de financiering van de welvaart, waar mensen wakker van liggen. Dat klopt. Ik zou al die mensen wel niet op een hoop gooien. (Protest van de minister)

 

U hebt twee groepen genoemd: wie op straat komt en wie niet. Niet iedereen die op straat komt, mag zomaar bij de verkeerde kant gezet. Neem mij niet kwalijk; daarmee kan ik niet akkoord gaan.

 

U haalde ook de begroting aan. Het klopt dat in de begroting een aantal goede maatregelen zijn opgenomen. Ik moet echter ook concluderen dat een heel aantal maatregelen helemaal niet zijn. Daarover kan volgens mij opnieuw een deftig debat worden gevoerd.

 

Ik zie nog altijd een fiscale elite, die aan de belastingen kan ontsnappen. Daarnaast is er in België ook nog een fiscaal proletariaat, dat voor alles moet opdraaien.

 

In dat licht vraag ik aan u om eens na te denken over eerlijke belastingen, die wij nodig hebben. Uw partij behoort al twintig jaar tot de meerderheid en roept al twintig jaar dat de belastingen omlaag moeten. U kunt als minister van Open Vld die belastingverlaging nu eindelijk waarmaken. Doe dat dan!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation au Congo" (n° P3299)

06 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in de DRC" (nr. P3299)

 

06.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, la situation politique en Belgique tendrait presque à nous faire oublier que la situation au Congo dégénère. Il y a encore eu cette nuit à Kinshasa l'incendie de dépôts abritant des machines à voter. Le régime Kabila accuse sans aucune preuve, de manière tout à fait farfelue, le candidat de l'opposition d'être derrière cet incendie.

 

Plus fondamentalement, les quatre principes qui avaient été énoncés par la Haute représentante Federica Mogherini lorsqu'elle avait rencontré She Okitundu, le ministre des Affaires étrangères congolais le 22 novembre dernier - des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées - ne sont évidemment pas appliqués aujourd'hui. On sait que l'observation électorale européenne n'est pas tolérée. Les listes électorales posent toujours des inquiétudes très lourdes et il n'y a pas non plus d'apaisement. On le voit aujourd'hui avec les tirs à l'encontre de certains candidats, notamment Martin Fayulu.

 

On sait aussi que le régime de Kabila avait accepté ce processus électoral parce qu'il pensait que l'affaire était faite, que son candidat pourrait être élu facilement, parce qu'il avait truqué ce processus électoral mais, aujourd'hui, on voit que le candidat Martin Fayulu suscite un énorme enthousiasme. Les foules se déplacent sur son chemin. Il a visiblement un soutien populaire très important. Dès lors, le régime agit comme il l'a toujours fait: il tire, il tue, il blesse, il réprime, notamment ce candidat.

 

La question est de savoir ce que nous pouvons faire pour éviter encore plus de chaos, plus de violence, plus de répression. Je sais que vous n'êtes pas resté les bras ballants. Je sais qu'on a parfois critiqué la Belgique et sa diplomatie pour avoir été ferme au Congo. Mais le risque est grand que la situation dégénère davantage dans ce pays.

 

Monsieur le ministre des Affaires étrangères, quel est l'état actuel de vos discussions avec vos collègues européens sur la situation au Congo? Quel est l'état du soutien que nous pouvons apporter à la population congolaise, au processus électoral? Quelles sont les discussions qui peuvent avoir lieu au Conseil de sécurité sur la situation au Congo?

 

06.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, monsieur Dallemagne, comme vous le savez, je suis avec beaucoup d'attention le processus qui doit mener à des élections le 23 décembre. Cela fait plusieurs années. Elles auraient dû avoir lieu en 2016 et même les Accords de la Saint-Sylvestre n'ont pas pu être mis en œuvre pour des élections en 2017.

 

Je suis particulièrement préoccupé par le durcissement des conditions de campagne. Il y a eu des incidents sérieux lors du passage par Lubumbashi du candidat à la présidentielle de la coalition Lamuka; c'est un des principaux candidats d'opposition: Martin Fayulu. On a pu constater des tirs à balles réelles. Un mort est à déplorer. On constate aussi des entraves à la liberté de mouvement et de campagne dans toute une série de localités.

 

Vous demandez ce que l'on peut faire dans ce climat tendu. Je crois que la MONUSCO doit contribuer à faire la lumière sur les incidents tout en tentant de protéger la population et le processus électoral lui-même. C'est pourquoi, à l'instar de la représentante du Secrétaire général de l'ONU, Leila Zerrougui, j'ai appelé et appelle encore solennellement à respecter les droits de tous les candidats et de leurs militants et à respecter les obligations internationales relatives aux droits humains, dans le cadre de cette campagne. J'ai évidemment une pensée particulière pour les victimes, décédées ou blessées, présentes durant ce processus.

 

C'est la raison pour laquelle j'appelle au calme et je suis très heureux que de nombreux candidats aillent dans cette direction. Il faut espérer qu'une entente soit possible sur les modalités du processus électoral pour le 23 décembre. C'est d'abord entre Congolais qu'elle doit se faire. Si on veut que les élections se déroulent correctement, elles devront être reconnues par la population. Il faut que tous les acteurs aient les mêmes chances et que le scrutin soit transparent et crédible. C'est vrai qu'il y a de nombreux doutes mais vous aurez constaté que le principal candidat d'opposition mène campagne. Ce n'est donc pas à nous de décider s'il y a lieu de faire autrement. Ce sont les Congolais qui doivent en décider. On sait combien il y a de tensions sécuritaires, y compris dans l'Est congolais. Je ne souhaite pas qu'une instabilité supplémentaire se crée.

 

Nous suivons aussi la situation de très près sur place. J'ai appelé nos concitoyens à une vigilance accrue à l'approche du 23 décembre. Ils connaissent les règles de prudence à suivre. Mes services, aux Affaires étrangères comme à la Défense, vont à nouveau se réunir demain comme ils le font régulièrement, pour faire le point sur la situation. On doit aussi être vigilant sur ce qui peut se passer sur le territoire. L'essentiel serait que ces élections - il est vrai que ce n'est pas pour le moment la tendance -, se passent le plus correctement possible et puissent être reconnues comme telles par la population. Cela dépendra de ce qui va se passer dans les prochains jours, pas seulement à Kinshasa mais sur tout le territoire.

 

06.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je voudrais d'abord vous remercier de prendre les mesures qui s'imposent par rapport à la protection de nos concitoyens. C'est important. Je voudrais aussi partager votre inquiétude par rapport à l'évolution de la situation au Congo. Nous sommes loin de pouvoir espérer que, le 23 décembre, un candidat sera légitimement élu au Congo.

 

Je pense qu'il est important de rappeler aux autorités congolaises que toutes les personnes coupables de crimes contre l'humanité pourront être poursuivies en raison de ces crimes. Une série de sanctions sont aujourd'hui à l'œuvre au niveau de l'Union européenne. J'espère que nous continuerons dans cette voie. Je pense que les autorités congolaises doivent savoir qu'elles ne peuvent pas impunément tirer sur leur population, provoquer le chaos, générer encore plus de misère parmi les citoyens, sans que cela soit suivi d'effets.

 

Je voudrais rappeler ici les mots du Dr Mukwege, lorsqu'il a reçu son prix Nobel de la paix le 10 décembre dernier. Il a appelé à la mobilisation de la communauté internationale: "Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui décident de détourner le regard." J'espère que la communauté internationale ne détournera pas le regard. Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Raoul Hedebouw au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la répression contre les 'gilets jaunes'" (n° P3300)

07 Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de repressie van de 'gele hesjes'" (nr. P3300)

 

07.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous interroge au sujet de l'incroyable répression dont ont été victimes les gilets jaunes à Bruxelles.

 

Selon différents témoignages, sur les 1 000 personnes venues manifester dans la capitale, 520 ont été arrêtées administrativement. Pouvez-vous me confirmer ce taux de 52 % de manifestants embarqués par la police? On dépasse même les chiffres de l'incroyable répression en France! En effet, à Paris, on parle d'environ 1 082 arrestations sur 10 000 manifestants – soit 10 % d'embarquements autoritaires pratiqués par la police.

 

J'aimerais donc, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous interroger au sujet de ces témoignages. Sur place, j'ai entendu que les intéressés étaient "bon enfant", mais qu'ils ont été encerclés par la police avant d'être maintenus pendant deux ou trois heures à l'extérieur, afin de les énerver un petit peu. Du pepper spray a même été utilisé contre des manifestants qui n'avaient rien fait. On les a déplacés à Etterbeek dans une sorte de grande écurie de la police fédérale. Je vous demande de me le confirmer. De l'eau coulait. De plus, les toilettes faisaient défaut. Des personnes âgées ont été enfermées deux ou trois heures là-bas.

 

Dès lors, monsieur le ministre, ma question sera très claire: trouvez-vous ces agissements de la police normaux? J'ajoute qu'un communiqué de la Ligue des droits de l'homme…

 

(Brouhaha)

 

Monsieur le président, je voudrais pouvoir m'exprimer.

 

Le président: La parole est à M. Hedebouw.

 

07.02  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Chers collègues, je me permets de citer la Ligue des droits de l'homme, qui rappelle dans un communiqué que le droit de manifester est fondamental et qu'il ne faut pas que la procédure d'autorisation aboutisse à sa négation. Or ladite procédure mentionne l'obligation de disposer d'un steward pour cinquante manifestants. Quelle organisation peut le garantir dans notre pays? Avec un tel critère, plus personne ne peut manifester.  

 

Ensuite, la Ligue cite la Cour européenne des droits de l'homme: "Vu l'importance du droit de manifester, qui est lié à la liberté d'expression, les rassemblements pacifiques doivent être tolérés par les pouvoirs publics."

 

Enfin, la pratique des arrestations administratives préventives est illégale.

 

Le président: Monsieur Hedebouw, je vous demande de poser votre question!

 

07.03  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le ministre, trouvez-vous que les agissements de la police samedi passé à Bruxelles étaient corrects?

 

07.04  Pieter De Crem, ministre: Cher collègue, comme le premier ministre l'a indiqué, le droit de manifester, celui d'exprimer son opinion et son mécontentement sont garantis et doivent l'être totalement. Mais cela doit se faire dans le respect de l'État de droit et de manière pacifique.

 

Permettez-moi de rectifier la terminologie "répression" utilisée dans l'intitulé de votre question. Elle est excessive et ne correspond pas du tout à la réalité. Ces derniers temps, il y a eu différentes actions de protestation du mouvement qui se fait appeler "les gilets jaunes" dans différentes villes du pays, à Bruxelles, à Liège, à Genk et à Oostende. Comme vous le savez, la gestion des ces manifestations relève en premier ressort de la compétence des autorités locales, à savoir les bourgmestres. Il appartient donc à cette autorité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité de nos citoyens et le respect de l'ordre public. Concrètement, une analyse opérationnelle est systématiquement réalisée par la police locale, laquelle sollicite, si besoin en est, un appui à la police fédérale.

 

Au niveau de la police fédérale, les forces et moyens spéciaux de police et sont mis à disposition du responsable du service d'ordre qui en a fait la demande, par exemple dans les cas de Feluy et Bruxelles. Par ailleurs, la direction du Centre de Crise gouvernemental est informée en permanence du déroulement de ces événements et en assure le suivi si nécessaire.

 

Enfin, à ma connaissance, le mouvement des gilets jaunes n'a pas introduit, comme le veut la procédure, de demande d'autorisation de manifester auprès des autorités locales compétentes.

 

07.05  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le ministre, c'est vraiment incroyable. Vous dites que le mot "répression" est exagéré mais vous m'accorderez que 520 arrestations administratives sur 1 000 manifestants, c'est plus de 50 %!

 

Il n'est plus question de chercher les casseurs, on est dans la criminalisation de l'ensemble d'un mouvement. Vous me dites que c'est un bourgmestre socialiste qui l'a décidé. Ce n'est pas une excuse. Je regrette que quelqu'un de gauche l'ait décidé.

 

Je sais que cela dérange mais c'est comme ça.

 

Par ailleurs, vous dites ici que la demande d'autorisation n'a pas été introduite. La Ligue des droits de l'homme est très claire à ce sujet. Il ne faut pas criminaliser tout un mouvement parce que cela n'a pas été admis, tellement les critères d'introduction de demande sont stricts. Je me permets de vous citer la Ligue des droits de l'homme: "Comme a pu l'établir le tribunal de première instance de Bruxelles dans sa jurisprudence, on doit …"

 

(Brouhaha)

 

Chers collègues, puis-je citer la Ligue des droits de l'homme? On est nerveux ici! Monsieur le président, je ne peux même pas citer la Ligue des droits de l'homme.

 

Le président: Chers collègues, laissez parler M. Hedebouw!

 

07.06  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Je reprends: "On doit, en principe, sauf profil affirmé d'une dangerosité certaine, arrêter les gens pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont." C'est très important. C'est une jurisprudence très claire décidée par le tribunal de première instance de Bruxelles. En l'occurrence, on a arrêté les gens pour ce qu'ils étaient et non pas pour ce qu'ils faisaient. C'est tout à fait antidémocratique. Ce n'est pas ainsi que vous casserez le mouvement des gilets jaunes. Le mouvement va continuer, je vous le garantis, monsieur le ministre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Questions jointes de

- Mme Vanessa Matz au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les grèves de policiers" (n° P3301)

- M. Philippe Pivin au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les grèves de policiers" (n° P3302)

- Mme Sandrine De Crom au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les grèves de policiers" (n° P3303)

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de politiestakingen" (nr. P3301)

- de heer Philippe Pivin aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de politiestakingen" (nr. P3302)

- mevrouw Sandrine De Crom aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de politiestakingen" (nr. P3303)

 

08.01  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, pour commencer, je trouve que la situation que vivent les gilets jaunes et nos policiers demande autre chose que des slogans et des phrases jetées en l'air. Si le but des interventions est de diviser encore davantage et de faire des clans entre les policiers et les gilets jaunes, cela n'a vraiment aucun sens.

 

La situation que nous vivons en termes de sécurité est totalement inédite, monsieur le ministre. En effet, une grève de 48 heures a été déclenchée par les services de police. Cela n'est plus arrivé depuis plusieurs années.

 

(Le groupe N-VA présente des affiches)

(De N-VA-fractie toont affiches)

 

Le président: Excusez-moi, madame Matz, je vous interromps. La parole est à M. Laaouej.

 

08.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je vous demande de prendre attitude par rapport à ce que nous voyons. J'attends évidemment de vous la réaction la plus appropriée conformément à notre Règlement.

 

08.03  André Frédéric (PS): C'est interdit!

 

De voorzitter: In het Reglement staat dat dat inderdaad niet toegestaan is. Ik zou vragen dat de collega's de affiches weghalen.

 

08.04  Georges Dallemagne (cdH): (…)

 

De voorzitter: Collega's, nu hebben we mevrouw Matz toch oneer aangedaan.

 

Je propose que Mme Matz reprenne sa question depuis le début.

 

08.05  Vanessa Matz (cdH): Quand j'ai commencé mon intervention, monsieur le président, j'ai dit que je pensais que la situation que nous vivions était inédite à plusieurs égards, et qu'elle appelait plus de dignité et de respect pour les problèmes que nos concitoyens, tout comme les forces de sécurité, vivent. La démonstration qui vient d'être faite est, à mon avis, très parlante sur l'absence de considération qu'ont certains élus pour la population.

 

Quarante-huit heures de grève, c'est une situation inédite depuis plusieurs années. Nos services de police se sont mis en grève pour 48 heures, à Liège, Charleroi et Bruxelles. Ils sont à peu près partout en grève et celle-ci est suivie.

 

Ils tentent désespérément depuis des mois de se faire entendre sur leurs conditions de travail, les manques d'effectifs, la violence et les attaques ciblées dont ils font l'objet. Ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol que depuis des mois, ils sont contraints de porter les conséquences d'une politique d'un gouvernement qui leur impose une restriction budgétaire. Le manque d'effectifs des policiers est criant: il est de 4 000 unités. Si elles manquent aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a réduit de manière drastique les moyens budgétaires en 2015, notamment, qu'ils ne parviennent pas à rattraper.

 

Monsieur le ministre, je sais que vous les avez rencontrés, hier, lors d'une concertation. J'aimerais que vous soyez très clair par rapport aux objectifs que vous entendez conférer à la politique relative à la sécurité et à l'écoute que vous comptez leur octroyer.

 

Depuis des mois, on nous dit que cette situation sera réglée. Rien ne l'est! On sent vraiment maintenant un ras-le-bol de plus en plus perceptible puisque 48 heures de grève, ce n'est pas rien! En attendant, les missions de base des zones de police ne peuvent être assurées. Certaines missions essentielles sont venues se rajouter. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent et l'attentat qui s'est produit sur le marché de Noël à Strasbourg, des dispositions complémentaires seront-elles prises? Si oui, comment les prendrez-vous compte tenu des conditions de travail dans lesquelles les policiers évoluent?

 

08.06  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, nos policiers ont débuté ce matin une grève de 48 heures. Les premières 24 heures sont consacrées à des revendications en front commun syndical qui sont strictement policières. Parmi les motifs d'insatisfaction, on note la surcharge de travail, le manque d'effectifs, la violence croissante à leur encontre également. Ces inquiétudes, chers collègues, sont parfaitement légitimes.

 

Il était naturel que l'accord de gouvernement ait fait de la sécurité publique une priorité. Nos services de police et de sécurité sont en effet amenés à exercer des missions dans des circonstances difficiles et ce, indépendamment du contexte terroriste auquel nous sommes confrontés depuis 2014.

 

Si après le nouvel attentat terroriste islamique à Strasbourg, l'OCAM maintient le niveau de menace à 2, cela démontre qu'il faut rester vigilant pour la protection de nos concitoyens et de nos policiers. Ce contexte mais aussi l'obligation constante pour nos policiers de s'adapter aux nouvelles formes de délinquance et de criminalité alourdissent leur charge de travail.

 

Ce sont des inquiétudes légitimes, et nous les entendons. Nous les entendons et il serait faux de penser que le gouvernement fédéral n'est pas conscient des difficultés rencontrées sur le terrain. Au contraire, l'action du gouvernement, depuis le début de la législature, cherche à apporter des réponses, notamment en matière de recrutement. Ainsi, une jeune policière de 29 ans s'exprimait dans la presse, ce matin, en disant: "On a des difficultés, mais on sait que des efforts sont faits en matière de recrutement."

 

Faut-il continuer? C'est une évidence. Parmi vos premières initiatives, vous avez rencontré les syndicats – je tiens à vous en féliciter. 

 

Monsieur le ministre, quelles préoccupations ont-elles été débattues, ont-elles été mises sur la table lors de cette réunion que vous avez eue hier avec les syndicats? Quelles mesures concrètes ont-elles été envisagées ou seront-elles prises? Et, dans un autre ordre d'idée, à la lumière de ce qui s'est passé, il y a deux jours à Strasbourg, va-t-on prendre des mesures complémentaires en Belgique, pour soutenir les polices locales à l'occasion des évènements de fin d'année?

 

08.07  Sandrine De Crom (Open Vld): Mijnheer de minister, de beleefdheid gebiedt mij u eerst en vooral te feliciteren met uw aanstelling als minister van Binnenlandse Zaken in deze toch wel woelige periode.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, vandaag staken drie van de vier politievakbonden. Zij protesteren opnieuw vanwege verschillende zaken, zoals het personeelstekort, de werkdruk, de hervorming van de ziektedagen, de verhoging van de pensioenleeftijd, de geweldpleging tegen politieagenten.

 

Mijnheer de minister, u bent nieuw op het departement, ik ben ook nieuw in deze materie. Ik heb mij al wat proberen in te werken. De problemen dateren immers niet van gisteren. Wij weten dat er in vergelijking met de afgesproken norm 3 700 politieagenten te kort zijn op het terrein, wat neerkomt op een onderbemanning in drievierde van de politiezones.

 

Net daarom heeft de regering het kerntakenplan in het leven geroepen. Daarin staat wat een politieagent moet doen en welke zaken beter kunnen worden uitbesteed. Op die manier kan men hen ontlasten van kleinere taken, die eigenlijk niet tot hun corebusiness behoren, en kunnen zij zich toespitsen op het echte politiewerk. Dit levert op het terrein echter te weinig resultaten op. Bovendien lopen de aanwervingen en opleidingen stroef en te traag. Als ik goed geïnformeerd ben, was er vorig jaar een audit over de aanwervingprocedure. Misschien is daaruit iets nuttigs gekomen, dat in de toekomst voor een betere procedure kan zorgen.

 

Deze problemen zullen ten gronde moeten worden aangepakt om de werkdruk te verlagen en de tekorten weg te werken. U krijgt daarvoor al onze steun.

 

Mijnheer de minister, u hebt de bonden reeds ontvangen voor overleg. Wat zijn de resultaten van dit overleg?

 

Zult u een tandje bijsteken bij de uitrol van het kerntakenplan?

 

Denkt u nog aan andere maatregelen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de stakers?

 

De voorzitter: Collega De Crom, ik feliciteer u met uw maidenspeech. (Applaus)

 

08.08  Pieter De Crem, ministre: Mijnheer de voorzitter, chers collègues, monsieur Pivin, mevrouw De Crom, madame Matz, le préavis de grève déposé par les trois organisations syndicales représentatives porte donc plusieurs revendications, comme vous le savez tous et toutes. Certaines ne font pas l'objet d'une négociation au niveau de la police, comme par exemple la réforme des pensions, et toutes celles directement liées au préavis de grève actuel.

 

La première rencontre, mentionnée par tous les collègues, n'était pas une négociation syndicale formelle, mais bien une rencontre informelle. J'ai écouté les revendications. J'ai essayé de déjà donner quelques réponses. Et j'ai aussi parlé de plusieurs défis communs, entre la police elle-même et le personnel.

 

Finalement, nous nous sommes concentrés sur trois points très difficiles. Le premier concerne le personnel.

 

Ten eerste, het statuut van het personeel, de aanwerving van het personeel — die lang duurt —, het brengen van personeelsleden naar de zones waar er een tekort is en de eindeloopbaanproblematiek.

 

Deuxièmement, la problématique des frais supplémentaires, qui à ce jour ne sont pas remboursés par l'INAMI. Cette discussion a aussi été menée de manière claire et honnête. Je chercherai à trouver un moyen pour prendre en charge tous les frais qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie.

 

Troisièmement, nous y avons fait allusion, les agressions des agents de police, qu'elles soient verbales ou physiques.

 

De agressie die vele politieagenten ondervinden, stemt overeen met wat ook andere mensen in gezagsfuncties ervaren. Ook op dat vlak heb ik voorgesteld om te komen tot een gemeenschappelijk overleg en een aantal voorstellen.

 

Mijn voorganger heeft al een aantal zaken in gang gezet. Wat nog niet is afgerond, wil ik via een constructieve dialoog en binnen de bestaande middelen tot een goed einde brengen. Nogmaals, zo zal ik het nodige doen om het KB te realiseren tot terugbetaling van de medische kosten ingevolge zware gewelddaden tegen de politie. In dat verband zijn de laatste budgettaire stappen al gezet, ook op het vlak van de administratieve controle. De uitvoering van het sectoraal akkoord krijgt binnenkort concreet gestalte en de nodige middelen zullen worden vrijgemaakt.

 

En conclusion, j'ai bien compris que, pour les autres réformes statutaires annoncées, une réflexion fondamentale s'avère nécessaire afin de tenir compte des spécificités, comme M. Pivin l'a dit, du métier de policier.

 

Dans ce contexte et vu ma prise de fonction très récente comme ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, j'ai demandé aux syndicats de me laisser encore un peu de temps pour que je puisse élaborer ces dossiers. Je viendrai ensuite le plus vite possible avec des propositions concrètes qui, je l'espère, répondront aux questions et suggestions que j'ai reçues.

 

Ik ben ervan overtuigd dat wij naar aanleiding van het onderhoud van gisteren en samen met degenen die bij de politie verantwoordelijke functies uitoefenen, zullen kunnen tegemoetkomen aan een groot deel van de verzuchtingen.

 

08.09  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces réponses, principalement pour celle relative au remboursement des frais. Cette question est importante.

 

Je me rends compte que vous venez de prendre vos fonctions mais ces revendications existent depuis des mois; elles ont été soumises à votre gouvernement. On a l'impression qu'on patine, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, notamment en matière de recrutement. Quatre mille unités de police manquent dans notre pays. La police fédérale est tellement déficitaire qu'elle doit s'appuyer sur les polices locales. En tant que bourgmestre, je suis certaine que vous n'êtes pas insensible à ce problème. Les missions de base au niveau local ne peuvent plus être assurées de manière optimale.

 

Je vous demande plus qu'un sursaut sur le recrutement et les conditions de travail. Les policiers sont épuisés. Ils ne parviennent plus à prendre leurs jours de maladie ou leurs jours de congé. Il faut un geste très fort. Il faut que cela aille plus vite.

 

J'entends que vous prenez vos fonctions, je le répète, mais c'est la politique que votre gouvernement a menée depuis des mois qui a failli en cette matière. Et aujourd'hui, vous ne parvenez pas à répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.

 

Monsieur le ministre, acceptez de faire un réel effort sur le recrutement et les conditions de travail.

 

08.10  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour les précisions que vous nous avez apportées.

 

Vous avez pris vos fonctions dans des circonstances extrêmement particulières. Le programme de législature prévoit encore beaucoup de mesures qui doivent être concrétisées dans les prochains mois pour alléger le travail administratif des policiers, pour renforcer leur formation, pour améliorer les procédures de recrutement.

 

Au nom du groupe MR, je vous demande de poursuivre pied à pied l'action du gouvernement pour répondre aux inquiétudes et aux aspirations légitimes de nos policiers.

 

08.11  Sandrine De Crom (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik begrijp maar al te goed dat tijdens de resterende maanden slechts een beperkt aantal zaken kunnen worden gerealiseerd. Echter, precies omdat het over slechts enkele maanden gaat, dringen wij erop aan om zoveel mogelijk te halen uit de periode die u nog rest.

 

Het gemeenschappelijk overleg rond agressie, dat u als voorbeeld gaf, is heel belangrijk. Agressie kan immers absoluut niet door de beugel. Wij appreciëren het dan ook dat u daar een belangrijk accent legt. Waarvoor vriendelijk bedankt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de Mme Özlem Özen au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les moyens de la justice" (n° P3304)

09 Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "de middelen voor de justitie" (nr. P3304)

 

09.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, après les juges, les avocats, les greffiers et le personnel pénitentiaire, c'est au tour du ministère public d'exprimer son ras-le-bol devant une justice qui ne cesse de se détériorer.

 

Pour le dire simplement, cela fait quatre ans que nous dénonçons la situation de dépouillement de notre système judiciaire. Aujourd'hui, c'est d'une seule voix que les procureurs généraux, le procureur fédéral, les procureurs du Roi et l'auditorat du travail – réunis au palais de justice de Namur – vous rappellent l'état de délabrement des bâtiments judiciaires ainsi que les conditions de travail déplorables, voire l'incapacité pour le personnel de mener à bien son travail.

 

Pour répondre à cet énième appel, qui aurait pu être évité si vous aviez rendu ces questions prioritaires au cours des quatre dernières années, vous proposez des mesurettes, du ravalement de façade à court terme. Monsieur le ministre, un budget de 100 millions serait nécessaire pour remédier à la situation. Quel montant comptez-vous alors engager?

 

Vous avez également promis un état des lieux des bâtiments judiciaires délabrés. Vu que nous nous trouvons en fin de législature, et compte tenu de la situation politique, ne s'agit-il pas là d'un effet d'annonce?

 

En outre, vous avez indiqué que Tournai, Mons, Namur et – peut-être – Verviers seraient prioritaires à court terme. Qu'en est-il des autres palais où les plafonds se sont écroulés?

 

09.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Özen, comme vous ne l'ignorez pas, je viens de recevoir l'attribution de la Régie des Bâtiments, pour succéder à M. Jambon. C'était peut-être l'occasion d'organiser un état des lieux. Je m'en suis occupé ces derniers jours avec l'administration de la Régie.

 

L'effet d'annonce est quelque chose que l'on peut toujours me reprocher, mais généralement j'essaie de passer à l'acte – vous ne l'ignorez pas non plus. C'est pourquoi j'ai chargé mon administration d'élaborer un masterplan, en premier lieu, pour les palais de justice sis en Wallonie.

 

Ce matin, j'ai participé à une réunion avec la Régie et la Fondation Poelaert en vue de respecter un timing prévu jusqu'en 2030 pour le palais de justice de Bruxelles, chantier par chantier.

 

Pour ce qui concerne Namur, j'espère que nous allons pouvoir reprendre possession des lieux avant ou juste après Noël.

 

Vous savez que ce palais a été planifié en 2005 et qu'en raison de toutes sortes de permis et de problèmes avec l'Institut national des comptes, et de la coopération privé-public, on a eu des difficultés à mettre en œuvre ces plans, de sorte qu'on a oublié de rénover entre-temps le bâtiment. Je ne l'ignore pas. Je l'avoue. Je ne peux que l'avouer au nom du gouvernement et des gouvernements précédents, par ailleurs. On va donc reprendre possession des lieux juste avant ou après Noël et on va essayer de commencer les travaux après l'avis définitif de l'Institut national des comptes en 2019.

 

09.03  Özlem Özen (PS): Monsieur le ministre, on dirait que vous découvrez ce qui est décrié depuis plus de quatre ans. Cela fait quatre ans, monsieur le ministre, qu'on dénonce votre politique et la conséquence de votre politique d'austérité et de désinvestissement dans la justice en général. Le désinvestissement, monsieur le ministre, c'est vous!

 

Aujourd'hui, on ne vous demande pas de repeindre les murs ou de reboucher les trous. Ce n'est pas du rafistolage que l'on vous demande. On vous demande de dégager les moyens pour que la justice puisse fonctionner, les moyens pour que cette justice puisse – enfin – exister. Il faut préserver l'État de droit, monsieur le ministre. C'est votre responsabilité de sauvegarder un service public primordial pour le citoyen.

 

Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le rapport du 8 décembre de l'Union européenne sur la montée de l'antisémitisme en Europe" (n° P3305)

10 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "het op 8 december gepubliceerde EU-rapport over het oprukkende antisemitisme in Europa" (nr. P3305)

 

10.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, le vingtième siècle a connu beaucoup de maladies. La seule qui reste incurable est l'antisémitisme. C'était les paroles prononcées il y a quelques jours par le vice-président de la Commission européenne, M. Timmermans. En effet, il y a quelques jours, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a publié un rapport révélant que 85 % des Juifs européens ont le sentiment que l'antisémitisme a augmenté au cours de ces cinq dernières années. En Belgique, le pourcentage est encore pire puisqu'il s'agit de plus de 90 %. Bien plus, quatre Juifs sur dix en Europe envisagent de quitter l'Union européenne et cela représente 42 % en Belgique.

 

Ces chiffres sont extrêmement préoccupants. L'Agence invite donc les États membres à intensifier leurs efforts dans la lutte contre ce phénomène. Par ailleurs, il y a la montée actuellement, dans beaucoup de pays européens, des extrêmes droites et des populismes qui confortent évidemment ce sentiment.

 

Ainsi, en Hongrie, 42 % des Hongrois considèrent que les Juifs ont trop de pouvoir sur le plan économique, ce qui nous fait penser à certaines périodes de l'entre-deux-guerres. En Belgique, un parti qui est pourtant présent au Parlement avec trois députés, n'hésite pas, lors de ses congrès, à vendre de la littérature nostalgique.

 

Monsieur le ministre, concernant ce rapport, quelle est votre analyse? Plus concrètement, observez-vous une évolution de la situation au regard des statistiques en Belgique dont vous disposez? En ce qui concerne notre arsenal nous permettant de lutter contre l'antisémitisme, estimez-vous qu'il soit suffisant à ce jour? Concrètement, estimez-vous opportun de prendre de nouvelles mesures pour compléter celles déjà nombreuses prises en Belgique ces dernières années et quelles pourraient être ces dispositions? Enfin, estimez-vous que la tolérance zéro en la matière prônée dans notre pays soit une réalité dans les faits? Je vous remercie, monsieur le ministre.

 

10.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Flahaux, en effet, les chiffres que le rapport dont vous faites mention établit sont inquiétants, notamment dans la mesure où 90 % des personnes interrogées estimeraient que l'antisémitisme a augmenté ces cinq dernières années.

 

La législation belge est, selon moi, au point. Comme vous le savez, elle est très vaste et très répressive en matière d'infractions liées au racisme et à la discrimination. Ainsi, l'antisémitisme et le racisme constituent des circonstances aggravantes de la peine, en vertu de notre Code pénal. La loi pénale a été complétée dans ce sens par la loi du 10 mai 2007, mais elle a aussi créé le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (UNIA) afin d'assurer une surveillance permanente des signes de racisme.

 

Il faut aussi rappeler que toute incitation à commettre des actes de violence contre la communauté juive est punie par la loi antiracisme et peut également faire l'objet de taux de peine plus élevés pour infraction d'incitation au terrorisme.

 

En outre, il existe des décrets émanant des entités fédérées qui visent à lutter spécifiquement contre le racisme, la xénophobie et la discrimination. Avec cet arsenal, je crois pouvoir dire que notre pays est en conformité avec les directives européennes. Nous avons une circulaire COL 13/2013 du ministère public qui a trait à la politique de recherches et de poursuites en matière de discrimination et de délits de haine, qui sera évaluée début 2019. En outre, le 7 décembre dernier, nous avons adhéré à une déclaration du Conseil Intérieur et Justice de la Communauté européenne pour rejoindre l'International Holocaust Remembrance Alliance.

 

Nous entrons donc dans les conditions en termes de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mais il est vrai que les chiffres sont inquiétants. Je ne sais pas s'il s'agit de la seule maladie que nous avons héritée du 20ème siècle mais je conviens, en tout cas, qu'il s'agit bien d'une maladie.

 

10.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Comme vous, j'estime que la Belgique doit rester un pas où chaque communauté doit se sentir accueillie et protégée. Nous devons permettre à l'ensemble des minorités présentes sur notre territoire de s'épanouir.

 

Je sais que des efforts ont déjà été fournis pour y arriver, mais ce rapport démontre qu'il faut rester plus qu'attentif. Je me réjouis, d'ailleurs, que notre assemblée-sœur, le Sénat, ait reçu, ce lundi, UNIA et qu'une réunion de séance plénière consacrée à l'antisémitisme aura lieu demain.

 

Il est également important que dans les circonstances actuelles, le nouveau président du Sénat ait été un enfant caché pendant la dernière guerre. Cela montre que nous accordons toute l'importance nécessaire à ce sujet. En effet, je ne voudrais pas qu'un jour, la communauté juive doive, dans notre pays au drapeau noir jaune rouge, à nouveau arborer l'étoile jaune. Cela serait terriblement pitoyable.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Hans Bonte aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "de vrijlating van een haatprediker en de nood aan terbeschikkingstelling" (nr. P3306)

11 Question de M. Hans Bonte au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la libération d'un prédicateur de haine et la nécessité d'une mise à disposition" (n° P3306)

 

11.01  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de media maken vandaag gewag van de publicatie van onderzoekster Marion Van San die in opdracht van Itinera Institute vraagtekens plaatst bij de efficiëntie van de deradicaliseringprogramma's.

 

Het is voor ons inmiddels een publiek geheim dat de problematiek van radicalisme in de gevangenissen bijzondere aandacht verdient. Ik herinner mij dat zowel gevangenisdirecteurs, cipiers, welzijnswerkers, zelfs de deradicaliseringambtenaren zeer ongerust zijn over wat er gebeurt in de gevangenissen en de effecten wanneer de gevangenen vrijkomen.

 

U weet misschien beter dan wie ook dat de komende weken en maanden nogal wat mensen die zijn veroordeeld in het kader van de terrorismewetgeving aan het einde van hun straf zijn en vrijkomen.

 

Mijnheer de minister, wat dit betekent zien we vandaag in de regio Londerzeel, waar heel wat onrust heerst als gevolg van het vrijkomen van Jean-Louis Denis "le soumis" die werd veroordeeld omdat hij zeer actief vooral jongere kwetsbare mensen rekruteerde om naar Syrië te gaan.

 

Dat creëert heel wat onrust. Mijn collega-burgemeester mevrouw Sminate, voorzitter van de deradicaliseringcommissie in het Vlaams Parlement is daar allesbehalve gerust in. Zij moet dit nu lokaal gaan opvangen en laten opvolgen door de politiediensten.

 

Mijnheer de minister, wij hebben in dit Parlement in het verleden gedebatteerd over de terbeschikkingstelling van mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme. Ik denk dat dit voorbeeld opnieuw een belangrijk argument is om die terbeschikkingstelling te regelen.

 

We zitten in een bijzondere periode, met veel ruimte voor het Parlement. Hoe snel kunnen we deze wetgeving regelen zodat mensen die vrijkomen nadat ze hun straf inzake terrorisme hebben uitgezeten ook nog structureel kunnen worden opgevolgd door onze veiligheidsdiensten?

 

11.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Bonte, laat mij eerst zeggen dat de betrokken persoon niet in aanmerking kwam voor een terbeschikkingstelling omdat de feiten die hij begaan heeft zich daar niet toe leenden onder het bestaande Strafwetboek. Uiteraard kunnen wij iemand nooit retroactief ter beschikking stellen met een nieuwe maatregel. Daar zullen wij dan ook altijd rekening mee moeten houden, als wij een nieuw regime van terbeschikkingstelling invoeren. Wij kunnen dat niet toepassen op mensen die nu al in de gevangenis zitten en dat is een heel reëel probleem.

 

Voorts ben ik niet tegen het voorstel van de commissie-terrorisme om de terbeschikkingstelling uit te breiden naar misdrijven met lichtere straffen, zoals terrorisme. Dat kunnen wij doen in het kader van het nieuwe Strafwetboek, dat terugkomt van de Raad van State, maar wij kunnen ook, zoals u voorstelt, nadenken in het Parlement en de regering over een maatregel van bijzondere terbeschikkingstelling bij terreur, administratief of gerechtelijk. Dat zou een administratieve maatregel kunnen zijn, zoals in Duitsland en Frankrijk, of een gerechtelijke maatregel, zoals in Nederland. Persoonlijk ben ik altijd de administratieve piste toegedaan geweest omdat ik vind dat het strafrecht zijn einde vindt bij het einde van de straf.

 

U sprak over de nood aan opvolging van die mensen, maar het is natuurlijk niet zo dat de betrokkene, die, als ik mij niet vergis, van autochtone origine is, nu niet wordt opgevolgd. Hij heeft in de DeRadex-vleugel gezeten: men heeft geprobeerd hem te deradicaliseren. Wij weten allemaal dat het niet eenvoudig is iemand van geloof te doen veranderen. Daarom vermeld ik dat hij van autochtone origine is, wat een bewijs te meer is dat het niet gemakkelijk is.

 

U weet dat de Veiligheid van de Staat geïnformeerd is, dat het OCAD een nota heeft rondgestuurd, dat de lokale politie en de burgemeester verwittigd zijn en dat de LTF ( Local Task Force) hem zal opvolgen. Dit is een van de eerste gevallen waarin wij kunnen bewijzen dat de opvolging na het einde van de straf effectief is. Laat ons dat proberen, maar ik ben voluit bereid om het debat aan te gaan over de uitbreiding van de terbeschikkingstelling als een strafrechtelijke maatregel of over een administratieve maatregel na het einde van de straf.

 

11.03  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb een paar opmerkingen. Eerst en vooral zou de problematiek van het radicalisme in gevangenissen tot heel wat meer daadkracht moeten leiden wat betreft inspanningen, mogelijkheden en begeleiding in de gevangenissen zelf.

 

Ten tweede, ik weet niet of u hebt gelezen wat de betrokkene heeft gezegd op het moment dat hij de gevangenis van Ittre verliet, namelijk dat hij nog veel meer overtuigd geraakt is. Daar kwam het eigenlijk op neer. Na de lange opsomming die ik daarnet gaf over wie er allemaal getuige is dat er zich een probleem kan stellen in de gevangenissen en dat het zich ook stelt, zijn het nu ook de gedetineerden zelf die dat zeggen.

 

Mijnheer de minister, ik heb niet een vraag gesteld aan professor Geens, die effectief verwijst naar het Strafwetboek, die effectief verwijst naar de problematiek dat men niet retroactief zaken kan doen. Ik heb een vraag gesteld aan de politicus Geens, namelijk om dat Strafwetboek te regelen. Als het er is, moet het volgens u niet aangepast worden. Het is jammer dat de heer Dewael niet aanwezig is. Na een lang debat is er in dit Parlement een consensus bereikt om het Strafwetboek aan te passen om terbeschikkingstelling te regelen. Ik pleit dus niet voor een nieuw debat. Ik pleit gewoon voor een minister die zijn verantwoordelijkheid ook op dat vlak probeert te nemen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Dirk Janssens aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "de voortzetting van de dringende renovatie van de gerechtsgebouwen" (nr. P3307)

12 Question de M. Dirk Janssens au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la poursuite de la rénovation urgente des bâtiments judiciaires" (n° P3307)

 

De voorzitter: Mijnheer Janssens, uw vraag had eigenlijk moeten zijn toegevoegd aan die van mevrouw Özen. Mijn verontschuldigingen hiervoor, maar wij moeten vaak afgaan op een zin en daardoor werd hier een foutje gemaakt. U hebt alleszins het volle recht om uw vraag te stellen.

 

12.01  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wou zelf ook al in die zin beginnen, maar ik zal gewoon mijn vraag stellen.

 

Mijnheer de minister, begin deze week trok het College van procureurs-generaal opnieuw aan de alarmbel. Het stelde onomwonden dat de meeste gerechtsgebouwen verouderd zijn. Meer zelfs, volgens het college zijn sommige bouwvallig, ongezond en zelfs gevaarlijk. In uw repliek wees u er met uw bekende rustige vastheid op dat er inmiddels al heel wat is gedaan in de gevangenissen en interneringsinstellingen.

 

De slechte staat van de gebouwen van Justitie is een oud zeer. Het is ondertussen wel al zover gekomen dat een gerechtsgebouw inmiddels is gesloten wegens de deplorabele staat waarin het zich bevindt.

 

Het rapport van de Sociale Inspectie was niet mals en spreekt boekdelen. Er zijn gebreken in de elektrische installaties, er is waterinsijpeling en er is nergens een brandalarm. Bovendien is er munitie in het gebouw en kan er ontploffingsgevaar dreigen. Blijkbaar zijn er ook problemen met de stabiliteit van het gebouw.

 

Specifiek in verband met het gebouw in Namen verklaarde u dat u te maken had met een vicieuze cirkel. In 2005 werd een nieuwbouw gepland. Er werd toen beslist om het oude gebouw niet te renoveren vanwege het vooruitzicht op een nieuwbouw. Toen het plan in 2014 bijna klaar was, kon men echter niet beginnen, omdat er nieuwe normen waren. Ondertussen is het oude gebouw nog steeds niet gerenoveerd.

 

Mijnheer de minister, dat er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de toestand van de gevangenisinfrastructuur en de FPC's, is uiteraard een goede zaak. Dat neemt echter niet weg dat gebouwen waarin hoven, rechtbanken en parketten moeten huizen dringend onder handen moeten worden genomen. Mensen die daar werken, hebben allemaal recht op een veilige en gezonde werkomgeving, zonder te moeten vrezen dat het plafond op een dag letterlijk op hun hoofd valt.

 

Ik kom dan tot mijn concrete vragen.

 

Ten eerste, hoe erg is de huidige situatie? Hoe zult u die concreet aanpakken?

 

Ten tweede, welke projecten staan er al in de steigers, letterlijk en figuurlijk?

 

Ten derde, komt er nu eindelijk een nieuwbouw in Namen? Zo ja, wanneer? Of zal er toch worden overgegaan tot renovatie?

 

Ten vierde, hoeveel budget hebt u nodig om alle gerechtsgebouwen te moderniseren? Hoeveel budget werd daadwerkelijk vrijgemaakt?

 

12.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Janssens, mocht het enige probleem zijn dat wij meer budget moeten investeren, dan zou dat op korte termijn kunnen worden verholpen met een concrete maatregel. De regie heeft op het ogenblik een personeelsbestand van 730 op een kader van 1 000. Er zijn dus 270 personeelsleden te weinig.

 

Daarnaast worden heel wat projecten, zoals dat in Namen, ingehaald door nieuwe normen, omdat men veel te lang doet over de planning en het verkrijgen van bouw- en milieuvergunningen. Wij houden elkaar in ons land werkelijk in een wurggreep van administratieve reglementering. Op het moment waarop een bepaald project dan mogelijk wordt, zegt Eurostat, zoals bijvoorbeeld in Namen, dat DBFM-projecten voortaan nog slechts voor 15 jaar zullen mogen worden verhuurd. Bovendien moet men bewijzen dat men het gebouw, een justitiegebouw, voor andere doeleinden kan verkopen. Die normen zijn zeer recent en hebben dus geleid tot alweer een aanpassing van het project.

 

Om kort te gaan, ik meen dat de situatie in de Vlaamse hoofdsteden gemiddeld genomen leefbaar is. Men mag niet boos worden als ik dat zeg. Ik meen dat de situatie in een aantal Waalse hoofdsteden – ik noem Namen gemakshalve – ernstig is. We kunnen het gebouw in Namen opnieuw betrekken tegen het einde van dit jaar, maar het is een uitermate voorlopige situatie, waaraan zeer snel door het afwerken van de nieuwbouw zou moeten worden geremedieerd.

 

Als we beginnen te bouwen, zijn we razendsnel. De moeilijkheid is alleen dat het soms veel te lang duurt, voor we kunnen beginnen te bouwen.

 

12.03  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de minister, dank u wel voor uw antwoord. Nu u ook bevoegd bent voor de Regie der Gebouwen, zoals u zelf duidelijk stelt, kunt u misschien beter toezien op de vorderingen, zodat justitie eindelijk krijgt waar ze recht op heeft, namelijk moderne gebouwen met optimale werkomstandigheden voor het personeel en een veilige toegang voor de burger die een beroep wil doen op justitie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de Mme Véronique Waterschoot à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration, sur "la politique d'asile de la nouvelle ministre" (n° P3308)

13 Vraag van mevrouw Véronique Waterschoot aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie over "het asielbeleid van de nieuwe minister" (nr. P3308)

 

13.01  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, pour ma première question d'actualité devant ce Parlement, j'aimerais vous entretenir de votre nouveau portefeuille en matière d'asile et de migration. Car, en ces temps politiques quelque peu surréalistes, les troubles du gouvernement ont paradoxalement amené l'espoir que vous rameniez de l'humanité et le respect des droits de l'homme dans les politiques d'asile.

 

De quoi parle-t-on en en termes d'actualité? Quelques heures après avoir découvert que vous seriez notre nouvelle ministre à l'Asile et la Migration, vous avez annoncé vouloir rompre avec la politique de votre prédécesseur et, dans la foulée, annoncé votre intention de supprimer les quotas de demandes d'asile à l'Office des Étrangers. Mais qu'apprend-on deux jours plus tard? Il semblerait que vous ne supprimiez plus ces quotas, que vous les révisiez progressivement et, plus inquiétant à mes yeux, que vous ne souhaitiez pas mener une autre politique.

 

Madame la ministre, l'espoir risque fort de retomber et le flou est un peu général. Si ces derniers jours, le flou politique est un peu la règle du jeu, vous conviendrez qu'il ne s'agit pas d'en faire une habitude. Aussi, permettez-moi de vous poser quelques questions claires et directes.

 

Concrètement, qu'allez-vous faire pour réintroduire de l'humanité et de la sérénité dans ce département? Allez-vous arrêter d'enfermer des enfants? Allez-vous résorber l'arriéré des demandes d'asile d'ici la fin de semaine, comme le demande notamment l'Office des Étrangers? Allez-vous prendre vos responsabilités dans l'accueil des migrants du parc Maximilien? Allez-vous soutenir les mesures demandées par la plate-forme citoyenne?

 

Le président: Félicitations, chère collègue, pour votre maiden speech! (Applaudissements)

 

13.02  Maggie De Block, ministre: Madame Watershoot, je vous félicite pour votre prestation de serment dont le timing me semble assez intéressant. Merci d'avoir posé cette question car elle me permet d'éclaircir une fois de plus certaines choses.

 

En effet, je me sens rajeunie de sept ans car je suis à nouveau en charge de l'Asile et de la Migration.

 

Je n'ai jamais demandé à recevoir ces compétences mais j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Dans ce cadre, je ferai mon devoir, c'est-à-dire que je mettrai en œuvre l'accord du gouvernement conclu en 2014. Vous y trouverez la réponse à toutes vos questions. Je veillerai aussi à exécuter la loi de manière stricte car c'est la tâche d'un ministre. Vous savez tous que j'ai toujours mené une politique stricte mais juste et je compte bien continuer sur cette voie.

 

Ceci signifie que les personnes qui ont des droits doivent pouvoir les faire valoir mais celles qui sont face à un refus doivent rentrer. Au plus vite les demandes seront enregistrées, au plus vite on pourra déterminer qui a droit ou qui n'a pas droit à l'asile. Je ne cherche pas la polémique mais, tout comme vous, je constate que depuis un certain temps, un problème se pose dans l'accueil. Je veux pouvoir le résoudre au plus vite mais cela ne pourra pas se faire aujourd'hui ni demain. Ce n'est pas faisable en un clin d'œil.

 

Cette solution sera d'ailleurs composée de plusieurs éléments. Comme par le passé, je prendrai des mesures pour limiter l'afflux et pour lutter contre les abus. Mes administrations et moi-même sommes en train de travailler dur sur le terrain. Nous essayons de trouver rapidement des solutions structurelles. Entre-temps, je leur ai demandé de faire leur possible dans ces circonstances difficiles. Elles le font et je les en remercie.

 

Il s'agit d'une compétence difficile. Il faut trouver des solutions aux problèmes. Il faut être pragmatique, lutter contre les abus mais aussi prendre des mesures pour éviter des drames au Petit-Château. Je serai critiquée de toutes parts mais j'y suis habituée. Ce n'est pas la première fois que je me trouve ici et je m'y sens très bien.

 

13.03  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Madame la ministre, là où vous avez l'habitude, moi je ne l'ai pas. Peut-être est-ce de la naïveté? J'espérais des réponses précises à mes questions claires. Je vous ai demandé si vous alliez supprimer les quotas. Concernant l'enfermement des mineurs, je vous ai demandé si vous alliez mettre un terme à cette honte. Je vous ai interrogée sur vos intentions quant à l'accueil des migrants au parc Maximilien et quant aux mesures demandées par la plateforme citoyenne?

 

J'ai peut-être mal entendu, mais je n'ai rien entendu.

 

Pourtant, à mes yeux - et je pense que je ne suis pas seule -, il s'agit de mesures que vous pourriez prendre rapidement. Elles seraient fortes et montreraient une rupture avec votre prédécesseur.

 

J'ai bien entendu qu'il s'agissait pour vous d'appliquer l'accord de gouvernement de 2014. Cela donne un autre éclairage sur les débats, sur la nature du gouvernement que nous avons devant les yeux aujourd'hui.

 

Cela étant, forts du pacte onusien qui organise les migrations et que notre pays a adopté, en écho à l'action de milliers de citoyens engagés, solidaires, en écho aux actions de toutes les associations qui ont pallié la carence du gouvernement en matière d'accueil des migrants, nous attendons un changement réel et immédiat.

 

Je comprendrais mal, nous comprendrions mal, que vous poursuiviez une politique qui a mené, selon vos propres termes, à une situation inhumaine et chaotique. Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "la manifestation du 14 décembre 2018 contre la réforme des pensions" (n° P3309)

14 Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "de betoging van 14 december 2018 tegen de pensioenhervormingen" (nr. P3309)

 

14.01  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, je m'adresse à M. le ministre des Pensions d'un gouvernement ultra-minoritaire, sans légitimité tant qu'il n'aura pas reçu la confiance du Parlement. Nous n'avons pas attendu cette crise provoquée par Charles Michel, mais une fois de plus, je veux dénoncer le caractère illégitime des politiques sociales que vous avez menées. Aujourd'hui, nos policiers entament 48 heures de grève, et ils sont notamment inquiets pour leurs pensions. Demain, c'est l'ensemble du mouvement social qui sera dans la rue. La population ne veut pas être forcée à travailler jusque 67 ans. En 2015, vous nous avez dit: "Ne vous inquiétez pas. Il y aura des exceptions pour les métiers pénibles." Aujourd'hui, trois ans plus tard, on arrive à la fin de la législature, et peut-être à la toute fin, et il n'y a toujours rien. Avec un gouvernement ultra-minoritaire, le risque est grand que vous ne sachiez plus avancer sur rien.

 

Monsieur le ministre, qu'en est-il du dossier de la pénibilité? Maintenant que la N-VA n'est plus dans votre gouvernement, allez-vous enfin écouter les travailleurs? Allez-vous sortir de votre enveloppe fermée? Comment et dans quel délai allez-vous reconnaître la pénibilité du travail pour ces travailleurs? On ne sait jamais, allez-vous enfin revenir à une pension à 65 ans?

 

14.02  Daniel Bacquelaine, ministre: Cher collègue, si je suis bien informé, les actions syndicales prévues demain auront notamment pour thème le problème de la pénibilité, mais aussi le pouvoir d'achat des pensionnés. C'est important pour eux et pour la population en général.

 

En ce qui concerne l'échec des négociations liées à la pénibilité, je prends acte du fait que les syndicats manifestent contre le fait qu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec les employeurs sur les critères de pénibilité applicables au secteur privé. Ils manifestent donc contre leur propre échec, en quelque sorte.

 

En effet, le gouvernement avait confié aux partenaires sociaux la recherche d'un accord. C'est précisément parce que les discussions entre les partenaires sociaux ont été un échec que les conciliateurs proposent aujourd'hui la poursuite des discussions dans le cadre d'une concertation tripartite dans laquelle le gouvernement serait partie prenante.

 

Cette concertation peut donc débuter.

 

S'agissant de la question relative au pouvoir d'achat des pensionnés, je rappellerai que, contrairement à d'autres pays européens, nous n'avons pas, en Belgique, diminué le montant des pensions, bien au contraire. Je dis bien "contrairement à la plupart des pays européens".

 

Vous savez que le gouvernement vient de prendre la décision d'une cinquième augmentation des pensions minimums depuis le début de cette législature. Le montant des pensions minimums aura augmenté de130 euros par mois pour les salariés et de près de 200 euros par mois pour les indépendants.

 

Comme le relève le Comité d'étude sur le vieillissement dans son rapport du mois de juillet 2018, l'importance de ces revalorisations permet à tous les bénéficiaires d'une pension minimum d'isolé, en ce compris les indépendants, de bénéficier d'un revenu supérieur au seuil de pauvreté. Il en va de même pour les pensions moyennes qui ont augmenté, au cours de cette législature, de 90 euros par mois pour les salariés et de 120 euros par mois pour les travailleuses salariées.

 

Bien sûr le travail n'est pas achevé. Vous me donnez l'occasion d'en appeler à la responsabilité de chacun pour engranger de nouvelles avancées, notamment dans le domaine de la pénibilité avec une négociation tripartite, mais aussi pour le relèvement des seuils applicables en matière de cotisations de solidarité, d'augmentation de la pension minimum et d'utilisation de l'enveloppe Bien-être pour permettre, de nouveau, une augmentation du pouvoir d'achat des pensionnés. C'est le sens de l'action menée au sein de ce gouvernement en assumant le fait, il est vrai, qu'il faille travailler un peu plus longtemps pour garantir la soutenabilité sociale et financière de notre système de pension.

 

14.03  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le ministre, je serais tenté de dire, pour commencer: encore des réponses avec ironie contre les syndicats avec un manque total d'empathie pour les citoyens et déconnectées de la réalité des citoyens!

 

Vous affirmez que vous n'avez pas diminué les pensions. Mais vos mesures vont diminuer considérablement les futures pensions et, notamment, celles de la fonction publique! C'est une réalité.

 

Monsieur le ministre, si vous vous voulez la confiance, la nôtre ici au Parlement et celle de la population, revenez à la pension à 65 ans tel que cela était prévu dans votre programme d'ailleurs!

 

Monsieur le ministre, vu le contexte d'un mouvement social qui s'étend, vu le fait que vous n'avez plus la majorité parlementaire, vu le fait que la concertation est dans l'impasse – vous venez encore de le rappeler –, vous avez deux options: soit vous restez sourd aux critiques (comme c'est souvent le cas), soit vous vous montrez à l'écoute de la population et vous revenez à une réforme favorable pour le citoyen. Monsieur le ministre, faites le bon choix!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

Wetsontwerpen en -voorstel

Projets et proposition de loi

 

15 Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (3380/1-4)

15 Proposition de loi modifiant la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (3380/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Philippe Goffin, Sophie De Wit, Raf Terwingen, Carina Van Cauter, Laurette Onkelinx, Meryame Kitir, Stefaan Van Hecke, Christian Brotcorne, Gautier Calomne.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur, Mme Özlem Özen, renvoie au rapport écrit.

 

15.01  Philippe Goffin (MR): Monsieur le président, chers collègues, voici un exemple d'une proposition de loi qui a reçu le soutien de l'ensemble des groupes représentés en commission de la Justice. Ce texte n'est que la traduction d'une recommandation qui avait été formulée suite aux attentats.   

 

Ce texte donne une base légale pour prendre un arrêté royal permettant la revalorisation statutaire des fonctions d'assistance religieuse ou morale au sein des prisons.

 

Je remercie mes collègues d'avoir soutenu ce texte, qui fût amendé par M. Van Hecke.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3380/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3380/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden".

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus".

 

Het wetsvoorstel telt 2 artikelen.

La proposition de loi compte 2 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

Art. 2

  • 2 – Barbara Pas (3380/5)

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur l’amendement et l’article 2.

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 2.

Artikel per artikel aangenomen: artikel 1.

Adoptés article par article: l’article 1.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, betreffende de akte van een levenloos kind (3271/1-11)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen (243/1-6)

- Wetsvoorstel betreffende de levenloos geboren kinderen (506/1-4)

- Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat levenloos geboren kinderen betreft (801/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de aangifte van het doodgeboren kind betreft (957/1-2)

16 Projet de loi modifiant l’article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, concernant l’acte d’enfant sans vie (3271/1-11)

- Proposition de loi modifiant la réglementation concernant les enfants nés sans vie (243/1-6)

- Proposition de loi relative aux enfants nés sans vie (506/1-4)

- Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les enfants nés sans vie (801/1-2)

- Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la déclaration d'enfant né sans vie (957/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 243: Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten

- 506: Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne

- 801: Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège

- 957: Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Les rapporteurs, Mme Özlem Özen et M. Gilles Foret, renvoient au rapport écrit.

 

16.01  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de initiatieven en wetsvoorstellen inzake levenloos geboren kinderen gaan al verscheidene legislaturen mee. In 2014 werd dit thema voor het eerst opgenomen in het regeerakkoord van de vorige regering. Deze nieuwe wetgeving omtrent de naam en de registratie van het levenloos geboren kind stemt ons hoopvol, zeker na tientallen jaren vragen om humanisering ten aanzien van ouders die met een dergelijk verlies worden geconfronteerd.

 

Ook nu bleek het echter niet evident te zijn om tot een regeling te komen. Wij hielden al hoorzittingen bij het begin van de legislatuur, in 2014 en 2015 en afgelopen zomer bereikten wij eindelijk een compromis.

 

Het voorliggend ontwerp strekt ertoe de bestaande regelgeving die de verplichte registratie van 180 dagen zwangerschap omvat, te behouden maar biedt aan de ouders ook de mogelijkheid om het kind een familienaam te geven. En dat is nieuw. Bovendien wordt er ook een volledig nieuwe mogelijkheid gecreëerd, namelijk dat men vanaf 140 dagen zwangerschap het kind ook een voornaam kan geven. Dat is geen verplichting, maar wel een mogelijkheid.

 

Dat is een stap in de goede richting, maar net als in de commissie en via andere kanalen herhalen wij — wij hebben dat nooit onder stoelen banken gestoken — dat het voor ons verder had mogen gaan. Het is een goede zaak dat de bestaande regeling wordt uitgebreid, daar was allang vraag naar, maar dat de koppeling wordt gemaakt tussen de aangifte en de levensvatbaarheid is volgens ons niet correct. De grens van 140 dagen voelt dan ook arbitrair aan. Voor onze fractie is het niet de levensvatbaarheid die ter zake telt, maar wel het verdriet waaronder de ouders gebukt gaan. Het verlies van een doodgeboren kind helpen verwerken en de ondersteuning tijdens het rouwproces is voor ons de hoofdbekommernis. Kortom, de duur van de zwangerschap vinden wij ondergeschikt aan het verdriet van de ouders.

 

Het verdriet van de ouders begint niet op 180 dagen en ook niet op 140 dagen. Ouders kijken immers al lang vóór de zwangerschap uit naar het nieuw leven dat hun gezin zal vervolmaken.

 

Op dat moment is er dan ook niets erger dan het onverwacht afbreken van de zwangerschap of bevallen van een levenloos kind. Getroffen worden door een dergelijk verdriet, is onwezenlijk. Het verdriet om dat verlies zal voorgoed een plaats krijgen binnen dat gezin, binnen die familie.

 

Voor ons staat, zoals ik al zei, het rouwproces centraal. De ene ouder heeft mogelijk behoefte aan rouw, terwijl dat voor een andere ouder minder het geval zal zijn. Ouders die daar nood aan hebben, moeten wij maximaal ondersteunen; dat is onze taak. Daarin blijft de vrije keuze wel essentieel. De vrije keuze, vanaf 140 dagen, is dan ook opgenomen in de voorliggende tekst. Een rouwproces is een individueel proces en wij moeten het dan ook overlaten aan de mensen om daarin zelf een keuze te maken.

 

Positief is dat er in een overgangsperiode wordt voorzien om tegemoet te komen aan alle ouders die ooit met een dergelijk verlies te maken hebben gehad.

 

Wij zullen het wetsontwerp, zoals het nu voorligt, steunen. U hebt echter begrepen dat wij hopen dat de regelgeving in een latere fase nog uitgebreid kan worden. Wij hebben echter ons woord gegeven en mede gelet op het houden van een sereen debat, wensen wij vandaag alleszins geen roet in het eten te gooien.

 

Ik sluit graag af met een citaat van mevrouw Marleen Vertommen, die zich al jaar en dag inzet voor de vzw Met Lege Handen: "Een doodgeboren kind heeft geen leven, maar wel voor altijd een bestaan, dat gerespecteerd en geëerd kan worden door een officiële erkenning."

 

16.02 Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, chers collègues, tant de femmes et tant d'hommes ont connu cette souffrance: une grossesse qui s'interrompt brutalement, un espoir qui s'envole. Quand l'enfant est désiré, le choc est rude, difficile à affronter. On se sent vide, on se sent désemparé. Que faire? Que faire devant cette cruauté du destin?

 

La réponse est simple: on fait ce qu'on peut. Chacun et chacune à sa manière, avec ses armes, avec des aides familiales, amicales, mais aussi avec le concours extraordinaire de la plupart des équipes médicales - médecins, infirmiers, psychologues, assistants sociaux. Ces professionnels tendent la main, soutiennent la mère, accompagnent le couple dans le processus de deuil.

 

Pour les uns, ce sera des photos, des empreintes de pied ou de main, des souvenirs qui seront proposés. Ce sera le cimetière des étoiles. Pour d'autres, les traces ne font qu'accentuer le sentiment d'échec. Les parents ont besoin avant tout d'un soutien psychologique pour se relancer autrement.

 

Mais qui sommes-nous, ici, pour codifier cette douleur? Ce projet de loi organise la reconnaissance officielle d'un fœtus non viable et l'inscription de celui-ci dans un registre d'état civil. Un fœtus de quelques semaines va devenir enfant par la magie d'une loi. Mais que recherche-t-on réellement? Aider une famille endeuillée ou faire de l'idéologie régressive?

 

Ce projet n'arrive pas à n'importe quel moment. Il est couplé avec les décisions qui ont été prises sur la repénalisation de l'avortement. Le Conseil des femmes parle d'une "funeste trilogie". Février 2017: reconnaissance prénatale de l'enfant à naître par un parent non marié dès le début de la grossesse; 15 octobre 2018: maintien inadmissible des peines de prison pour une IVG de plus de douze semaines. On se rappellera à ce propos des déclarations du ministre M. Geens au journal La Libre Belgique: "Je suis heurté humainement par l'avortement." Tout est dit. Aujourd'hui, troisième acte: la reconnaissance possible d'un statut pour un fœtus non viable dès le 140e jour qui suit la conception. On crée la confusion entre la conception d'un embryon et la naissance d'un enfant.

 

Reconnaître un statut à un embryon, même de façon limitée, entre en conflit avec l'idée même de l'avortement, sans parler de la question de la recherche médicale. Fem & Law nous invite, comme le Conseil des femmes, comme le CAL, comme tant d'autres professionnels du terrain à éviter cette pente glissante sur laquelle s'est installé ce gouvernement. Elle nous invite à respecter le droit des femmes, notamment quand il s'agit de la vie anténatale.

 

Cerise sur le gâteau, non contents de codifier la douleur et de donner un statut à un fœtus non viable, vous prenez le risque de bousculer la paix des ménages. En effet, une déclaration d'enfant sans vie pourra être faite sans l'accord de la mère, celle qui souffre dans sa chair de ne pas pouvoir cette fois devenir mère. Un diktat du père ou du compagnon pourra s'imposer contre l'avis de la mère. Je dépose un amendement pour qu'à chaque fois au moins, il faille l'accord de la mère pour cette inscription. J'espère qu'à tout le moins, cet amendement, mesdames et messieurs, pourra faire son bout de chemin dans cet hémicycle, cet après-midi.

 

Mesdames et messieurs, le PS a proposé un autre chemin: celui de la santé publique et du soutien concret aux femmes, aux couples, aux professionnels. Actuellement, presque rien n'est mis en place pour permettre aux parents de bénéficier d'un tel accompagnement. Rien n'est prévu pour valoriser le travail des gynécologues-obstétriciens, des néonatologues, des sages-femmes, des psychologues, des assistants sociaux dans le cadre de cette prise en charge du deuil périnatal. Il s'agit d'un travail coûteux en temps et en personnel si l'accompagnement est effectué correctement.

 

Aujourd'hui, les consultations spécifiques menées dans ce cadre sont en effet assimilées aux consultations prénatales ou post-natales classiques lors d'une grossesse qui se déroule bien. La nomenclature fait ainsi l'impasse sur le temps et le personnel nécessaire pour répondre à ces situations spécifiques, pour tenter d'aider à digérer un tel drame, d'aider à redonner du sens à ces couples. Le personnel médical est ainsi contraint de dépasser le temps et les séances théoriquement prévues avec les familles pour se montrer tout simplement humain. À ce niveau-là, je le souligne, aucune avancée n'est proposée par le gouvernement. Nous avons déposé des propositions. Elles seront à nouveau examinées par la commission de la Santé publique de la Chambre. J'espère sincèrement que nous pourrons trouver des solutions d'aide et d'accompagnement à ces couples.

 

Mesdames et messieurs, vous allez voter un texte qui limite non seulement le droit des femmes de disposer de leur corps, mais qui va mettre aussi une pression folle sur les couples, même involontairement, même si ce n'est pas formellement obligatoire, en imposant une gestion de la douleur conforme à votre idéologie.

 

Dois-je l'inscrire à l'état civil? Quel parent suis-je? Quel parent aurai-je fait si je ne l'identifie pas civilement comme mon enfant? Quel prénom lui aurions-nous donné? Telles sont les questions que vont se poser les parents.

 

Je tiens à rappeler ici les propos de Mme Heenen-Wolff, psychanalyste à l'UCL et à l'ULB: "Le deuil d'un projet quand il est non vu, non formalisé est souvent plus facile, atténuant par cette non-matérialisation l'expérience de perte d'un enfant en route. L'obligation de gérer les suites de la fausse couche, comme l'invitation à choisir un prénom ne peuvent qu'accentuer le sentiment de défaite. Pourquoi obliger à nommer et inscrire un tel désastre? Que certaines personnes souhaitent en garder plus de traces que d'autres est une démarche légitime. Elle ne doit pas recouvrir toutes les autres manières de s'en sortir."

 

Tout est dit et je complèterai par le message tant de fois analysé en commission de Mme Anne-Cécile Noël, assistante sociale au CHU de Saint-Pierre. Elle dit: "Créer une norme engendre des effets psychologiques chez les parents. Comment ne pas faire émerger chez certains une grande culpabilité? Comment permettre aux équipes médicales de travailler en toute sécurité?". À ces questions essentielles, nulle réponse. Juste un entêtement.

 

Vous êtes tout simplement dans cette marche que je n'apprécie guère qui, de plus en plus, dans tant de pays d'Europe notamment, organise la régression du droit des femmes. Cela, le PS ne l'acceptera jamais!

 

16.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, j'ai essayé d'être très respectueuse et je n'ai donc pas interrompu Mme Onkelinx, mais je ne peux pas laisser passer ce que je viens d'entendre.

 

Je rejoins Mme Onkelinx sur tout le travail qui a été réalisé au niveau des équipes hospitalières. J'ai déjà interrogé à plusieurs reprises la ministre De Block sur le fait que ces équipes ne soient pas soutenues financièrement.

 

Madame Onkelinx, en revanche, je ne vous rejoins absolument pas du tout sur le reste de vos propos. Quand vous venez expliquer ici, quand vous tentez d'expliquer, qu'une faculté prévue dans la loi serait une soi-disant obligation, vous transformez complètement le projet de loi!

 

Par ailleurs, vous nous expliquez que, in fine, il s'agit d'une remise en question complète de l'interruption volontaire de grossesse, alors que cela n'a rien à voir. Vous nous expliquez le droit de déclarer une fausse couche à la commune sans l'accord de la femme qui a perdu sa grossesse. Excusez-moi, je trouve que, dans votre chef, la manière dont vous transformez le texte est véritablement inacceptable.

 

Madame Onkelinx, les mots ont un sens. Quand vous transformez à ce point les mots, sans nuances, que vous les simplifiez de manière tronquée et erronée, ce n'est pas acceptable, particulièrement dans le chef de politiques responsables. Vous savez aussi bien que moi que la règle de l'inscription à la commune après 180 jours est déjà d'application aujourd'hui. Nous avons simplement transposé la même règle pour les enfants nés sans vie entre quatre mois et demi et six mois de grossesse.

 

Vous nous expliquez ici qu'il y aura déclaration des fausses couches. Permettez-moi de vous dire que la manière avec laquelle vous le dites est particulièrement irrespectueuse pour les parents concernés. C'est une véritable gifle et, pour moi, c'est même une véritable intolérance! Si c'est une faculté, et il est évidemment important que cela le soit, cela permet à chacun de vivre son deuil de parent comme il l'entend. Cela respecte tout autant les parents qui ne veulent pas faire cette déclaration, et ceci est particulièrement important.

 

Mais cela permet surtout que ceux qui désirent que l'État reconnaisse cette naissance, et se voir eux-mêmes reconnus, non pas comme rien, mais comme parents, d'obtenir cette avancée qui participera à aider le processus de deuil. Si je partage certaines parties de vos propos, je trouve vraiment inacceptable la manière avec laquelle vous avez mené votre intervention, et je trouve que d'autres parties de vos propos sont particulièrement inacceptables.

 

16.04  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, pour préparer cette séance, j'ai pris la peine de relire de nombreux témoignages de professionnels, d'hommes et de femmes qui, au quotidien, accompagnent ces femmes dans leur douleur et leur souffrance. Je ne balaie pas, comme vous le faites, d'un revers de la main, ce qu'ils et elles nous disent, à savoir qu'un projet comme celui-ci risque d'augmenter leur souffrance et la difficulté de faire leur deuil.

 

Il ne suffit pas, monsieur Clarinval, de remuer la tête d'un côté à l'autre pour avoir raison. Lisez ce qui est dit! Lisez ce qui est dit!

 

À mon avis, monsieur Clarinval, vous n'avez pas lu. Je peux dire en tout cas que nous avons pris le temps d'écouter énormément de professionnels qui, eux, sont à côté des hommes et des femmes qui vivent cette douleur. La plupart d'entre eux ont demandé de ne pas poursuivre dans cette voie.

 

Madame Fonck, vous allez me dire que vous aviez une autre proposition dont nous n'avions pas voulu. Mais nous sommes allés vers vous et avons dit que puisque vous teniez absolument à avancer, en dépit de nos désaccords, nous étions disposés à faire des pas pour essayer, dans ce dossier si difficile, de trouver un consensus. Et nous avons demandé à ce que le fœtus non viable ne soit pas inscrit dans un acte d'état civil, en vertu de quoi il serait reconnu comme une personne. Nous avons proposé de l'inscrire dans un fichier ad hoc.

 

16.05  Catherine Fonck (cdH): (…)

 

16.06  Laurette Onkelinx (PS): Madame Fonck, calmez-vous! C'est peut-être parce que je connais aussi cette souffrance que d'autres parents ont connue. Cela vous suffit-il? Je peux peut-être en parler mieux que d'autres. Un peu de décence, d'accord?

 

Codifier cette douleur et ainsi l'augmenter, comme le disent les professionnels, c'est plus qu'une mauvaise idée, c'est une faute. Vouloir inscrire officiellement, dans un acte d'état civil, un fœtus non viable, vient heurter certains droits pour lesquels des femmes et des hommes se sont battus pendant des années, notamment le droit à l'avortement. Ce texte permettrait aussi cette inscription contre la volonté de la femme, sous prétexte que son compagnon ou mari le veut.

 

Un diktat d'un compagnon ou d'un mari contre la volonté des femmes! Vous trouvez cela normal, vous! Et donc oui, je me bats contre cela, madame Fonck. En effet, j'assume complètement la défense de ce dossier, comme je l'ai développé, en demandant avant tout qu'il soit considéré comme un dossier de santé publique et non pas une comme une codification, comme vous l'avez fait, avec des arrières-pensées.

 

16.07  Catherine Fonck (cdH): Codification! Rien que ce terme, dans votre chef, veut dire beaucoup de choses. Je constate, madame Onkelinx, que vous avez bloqué ce dossier au gouvernement durant dix années.

 

Il prévoyait ce que vous proposez aujourd'hui, à savoir un registre spécifique à la commune. Même cela, vous l'avez bloqué. Cela veut tout dire. Cela signifie que, de toute façon et peu importe le contenu, vous avez décidé, pour des raisons idéologiques, de ne pas permettre à certains parents qui le souhaitent et qui en ont besoin pour leur parcours de deuil, de faire cette déclaration. Peu importe le contenu du texte! Et cela fait dix ans que cela dure.

 

Par ailleurs, je m'étonne de votre raisonnement concernant l'inscription à la commune. Car jamais vous ne vous êtes inquiétée qu'après six mois de grossesse, il existait déjà cette inscription à la commune, via le même dispositif que celui prévu ici entre quatre mois et demi et six mois.

 

Ce 'deux poids deux mesures, cette manière avec laquelle, aujourd'hui, vous pointez cela du doigt est étonnante. Depuis dix ans, si vous aviez été moins bloquée sur ce dossier pour des raisons idéologiques, on aurait pu progresser bien plus vite. Sur le plan de l'inscription, à titre personnel, je trouvais que c'était à la femme de décider. J'étais d'ailleurs beaucoup plus féministe que vous car, avec vous, c'était d'office le couple. Dès lors, vous comprendrez que lorsque c'est le couple, la femme peut aussi, à l'intérieur du couple, être sous le diktat du compagnon ou de la compagne.

 

Personnellement, j'avais proposé la femme. J'entends que vous êtes moins féministe et j'en prends acte. Arrêtez de faire croire qu'une faculté est une obligation! Vous êtes juriste et vous le savez parfaitement bien. Mais pour ce qui est essentiel, à savoir les parents concernés qui le souhaitent, ce texte sera un élément supplémentaire dans leur processus de deuil.

 

Ce texte permet, par des dispositions transitoires, de reconnaître un enfant né sans vie, même si cela date de plusieurs années. Nombreux sont ceux qui le souhaitent et qui feront cette démarche

 

J'en termine en vous demandant un peu d'honnêteté intellectuelle. En effet, les avis qui ressortent de toutes les auditions réalisées parmi les experts de terrain et les professionnels de la santé, que je connais un peu, ne sont pas ceux que vous avez mis en avant comme étant soi-disant majoritaires.

 

16.08  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik sta altijd verwonderd te kijken hoe het discours gevoerd wordt wanneer het gaat over levenloos geboren kinderen.

 

Wij hebben vele ouders gezien die een kind verwachtten, daar allerlei gedachten rond weefden, en die dan geconfronteerd werden met het verlies van dat kind, dat voor hen geen foetus was maar hun baby. Zij spreken daar dan in die terminologie over.

 

Ik moet zeggen dat ik ongelooflijk verwonderd was, mevrouw Onkelinx, toen ik ten tijde van de hoorzitting door de RTBF geconfronteerd werd met een vraag waarbij ik nog niet had stilgestaan: wat zijn de consequenties voor abortus?

 

Dat is iets waar wij nooit op gefocust hebben toen wij het hadden over levenloos geboren kinderen. Ik wil dat even herhalen. Voor ons gaat het om twee totaal verschillende situaties. Ik heb moeten vaststellen dat dit voor een deel door de taalgrens anders is. Wij hebben dat in Vlaanderen nooit zo ervaren. Als ik er daar over spreek, kijken mensen mij heel verwonderd aan en zeggen dat geconfronteerd worden met een levenloos geboren kind toch iets helemaal anders is dan geconfronteerd worden met de vraag of men een abortus wenst of niet.

 

Kijk naar Nederland, mevrouw Onkelinx. Daar zijn ook abortussen, maar daar kan men levenloos geboren kinderen registreren vanaf het moment dat men dat wenst. Daar is geen discussie over. Daar is geen aanval of men voor of tegen abortus is.

 

Voor ons gaat het om twee totaal verschillende werelden die men niet met elkaar moet vermengen. Ik sta er elke keer van te kijken dat u het toch weer telkens wil vermelden. Eigenlijk betreur ik het enorm, omdat dat het debat uiteindelijk heel anders oriënteert dan hoe het bedoeld is, namelijk ervoor zorgen dat ouders die met dit verdriet geconfronteerd worden een andere mogelijkheid hebben, zijnde registratie, om de herinnering aan hun kind te kunnen behouden en het gevoel te hebben dat zij ook in hun verdriet erkend worden.

 

16.09  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer de minister, de regeling die vandaag ter stemming voorligt, is een regeling die er is gekomen na overleg met heel wat ervaringsdeskundigen, zowel uit de medische wereld als uit belangenverenigingen. Ook ouders zijn komen getuigen. Collega's, wij hebben de tijd genomen om goed naar eenieder van hen te luisteren.

 

Niet alleen mijn fractie heeft een voorstel ingediend. Wij hadden dat voorstel al sedert 2004. Het beoogt de bestaande regeling, die wij in ons burgerlijk recht sinds 1999 kennen, uit te breiden.

 

Het moet gezegd dat de hoorzittingen hebben gewezen op een aantal elementen en aandachtspunten waar men op het eerste zicht niet onmiddellijk bij stilstaat.

 

Wij weten allemaal dat zwangerschap, een kinderwens en de geboorte van een kind meestal de fijnste momenten in iemands leven zijn. Wij weten dat het af en toe fout kan lopen en dat mensen die dat overkomt, zoals mevrouw Onkelinx terecht heeft benadrukt, door familie, vrienden, de partner, de medische en de zorgsector worden omringd. Zij doen alles wat zij kunnen om die mensen bij te staan en hen met het verlies te leren omgaan.

 

Wij hebben ook gehoord dat een aantal van hen het verlies letterlijk een geschreven plaats wil geven. Dat kan geen verplichting zijn wanneer het kind niet levensvatbaar is. Naar ons oordeel moet het echter een mogelijkheid zijn voor een niet-levensvatbaar kind vanaf een aantal weken, waarbij wij van een kind in wording zouden kunnen spreken.

 

Wij hebben het echter goed begrepen en hebben goed geluisterd naar zij die bezorgd waren over de onbedoelde gevolgen.

 

Daarom wordt in de tekst heel expliciet geschreven dat een kind dat niet levensvatbaar en levend wordt geboren, geen rechtspersoonlijkheid kan hebben. Die bepaling wordt expliciet in de wet ingeschreven, teneinde te vermijden dat er onbedoelde gevolgen zijn – wij denken ter zake aan de abortusregeling – en een evolutie van de wetgeving onmogelijk wordt gemaakt.

 

Dat staat letterlijk in de tekst.

 

 

Wij hebben wel aandacht gehad voor en rekening willen houden met de ouders die een verlies vanaf een zwangerschap van 140 dagen of 20 weken een plaats willen geven door het kind te laten registreren, zonder verdere rechtsgevolgen dan dewelke in de wet zijn vermeld. Voor een levensvatbaar kind vanaf 180 dagen dat doodgeboren wordt, verandert er niets.

 

Om dat duidelijke onderscheid tussen beide situaties, namelijk of een doodgeboren kind al dan niet levensvatbaar was, nog eens te onderstrepen, zal in het ene geval alleen de voornaam en in het andere geval voornaam en familienaam kunnen worden geregistreerd. Het gaat met andere woorden in onderhavige regeling, die de bestaande uitbreidt, niet meer of niet minder over een mogelijkheid voor de ouders om het verlies van een niet-levensvatbaar niet-levend geboren kind te laten registreren. Die vraag leeft bij heel wat ouders. De registratie  is geen verplichting en heeft zeker niet tot gevolg dat ze rechtspersoonlijkheid zou toekennen aan het kindje in wording dat niet levensvatbaar is en niet levend wordt geboren.

 

Ik denk dat wij aandacht hebben gehad voor de onbedoelde gevolgen en anderzijds rekening willen houden met de wens van ouders om dat verdriet een plaats te geven. Dat is de reden waarom mijn fractie de regeling zal goedkeuren.

 

16.10  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, wij zullen het wetsontwerp steunen. Wij hadden trouwens zelf een voorstel in dezelfde zin ingediend. Overigens hebben ook wij nooit de koppeling gemaakt of willen maken met abortus. Voor ons gaat het om twee totaal verschillende situaties.

 

Ik wil even de nadruk leggen op drie punten in het wetsontwerp, die voor ons bijzonder belangrijk zijn.

 

Ten eerste juichen wij toe dat het wetsontwerp de ouders de keuze laat om het kind al dan niet in te schrijven. Iedereen heeft inderdaad nu eenmaal zijn manier van rouwen en mensen moeten totaal vrij zijn op welke manier zij rouwen.

 

Ten tweede vinden wij de duidelijke bepaling in het wetsontwerp dat een levenloos geborene op die manier geen rechtspersoonlijkheid krijgt, zeer belangrijk.

 

Ten derde steunen wij het amendement van collega Onkelinx, zodat wij nog beter kunnen garanderen dat er geen druk wordt uitgeoefend op de vrouw.

 

Kortom, wij vinden het ontwerp, zoals dat op de verschillende commissiebijeenkomsten werd aangepast, goed, want het komt tegemoet aan het wetsvoorstel dat wij zelf hadden ingediend. Wij zullen het dan ook steunen.

 

16.11  Sonja Becq (CD&V): Collega's, het is een bizar moment, maar wij vinden het toch belangrijk dat onderhavig ontwerp vandaag aan de orde is. De wens leeft al lange tijd bij een groot aantal ouders die geconfronteerd worden met het verlies van een levenloos geboren kind, om ook vanwege de overheid meer erkenning te krijgen voor het bestaan van dat kind.

 

Vandaag is er al de verplichting tot registratie bij de burgerlijke stand bij een zwangerschap van meer dan 180 dagen. Sinds 1999 kan ook een voornaam gegeven worden aan dat kind. Het is een vraag van vele ouders, ter ondersteuning van hun rouwproces, om het bestaan van hun kind te erkennen. Wij hebben met onze fractie heel veel contacten gehad met ouders van levenloos geboren kinderen. Ook lang voor deze legislatuur hadden wij al verschillende voorstellen om het recht om een kind te registreren, uit te breiden tot gevallen van een zwangerschap van minder dan 180 dagen. Die voorstellen liepen parallel met de wetenschappelijke inzichten. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie verlaagde de grens van de levensvatbaarheid van kinderen naar 140 dagen.

 

Beste collega's, bovendien stellen wij vast dat zowel in de Vlaamse en de Waalse decreten als in de Brusselse ordonnanties ingeschreven werd dat levenloos geboren kindjes begraven of gecremeerd kunnen worden, ook in geval van een zwangerschap korter dan 180 dagen. In Vlaanderen is er voor een begraving geen ondergrens vastgelegd, terwijl die in Wallonië en Brussel 15 weken bedraagt. Om die reden stelden wij oorspronkelijk met ons amendement voor om een registratie in overeenstemming met de regelgeving in de verschillende gewesten mogelijk te maken. Dat hadden wij graag op die manier in de definitieve tekst opgenomen. Wij zijn echter meegegaan in het compromis dat gevonden werd, waarbij wij toch wel aan meer ouders dan tegenwoordig de mogelijkheid van een erkenning via de registratie van een levenloos geboren kind bieden.

 

Ik hoor geregeld verwijzen naar le statut de l'embryon, maar het statuut van het embryo doet in het voorliggende wetsontwerp niet ter zake. Wel gaat het over de mogelijkheid voor ouders met een groot verdriet om hun levenloos geboren kind te registreren, indien die ouders dat belangrijk vinden, en niet te registreren als ze dat onbelangrijk vinden. Volgens mij creëert dat geen schuldgevoel ten opzichte van ouders die geen registratie wensen of die een registratie niet belangrijk vinden. Wij bieden gewoon een extra mogelijkheid aan de ouders die dat wel wensen. Ik vind het gewoon een erkenning en respect voor mensen die met een dergelijk verdriet geconfronteerd worden. Trouwens, in Nederland bestaat er reeds dergelijke regelgeving en daar werd geen misbaar gemaakt over de al dan niet interferentie met de abortusregelgeving, wat wij langs Vlaamse zijde evenmin doen.

 

Daarstraks hebben wij nog even gediscussieerd over al dan niet erkenning van de wens van de man of de vrouw. In de commissie hebben wij dat ook al besproken. Hoe moet de registratie verlopen? Welnu, wij hebben gewoon de regelgeving die al gold voor levenloos geboren kinderen bij een zwangerschap langer dan 180 dagen, overgenomen voor levenloos geboren kinderen bij een zwangerschap van minder dan 180 dagen. Wanneer partners gehuwd zijn of wanneer ouders een prenatale erkenning overeengekomen zijn, dan is ook de registratie mogelijk. Ik herinner me nog de opmerking van collega Van Hecke dat de vader in het gezin het kind evenveel verwacht als de moeder. Dat is volgens mij inderdaad ook belangrijk. Als er geen erkenning is of indien de partners ongehuwd zijn, dan kan de moeder inderdaad een veto uitspreken. In geval van een huwelijk of in geval van een prenatale erkenning, waarvoor overigens ook de toestemming van de moeder nodig is, moeten onzes inziens beide partners individueel de mogelijkheid hebben om tot registratie over te gaan.

 

Wat ik nog even wil aanstippen omdat ik het belangrijk vind, is dat er net als bij de vorige wetswijziging in een overgangsperiode van een jaar is voorzien. Bij een zwangerschap van meer dan 180 dagen zullen de ouders gedurende een jaar de mogelijkheid krijgen om een familienaam aan hun kind te geven. Bij een zwangerschap tussen 140 en 180 dagen zullen de ouders de mogelijkheid krijgen om een voornaam te geven aan het kind.

 

Wij vragen deze wetswijziging omwille van een registratie. En u hebt volkomen gelijk, mevrouw Onkelinx, als u zegt dat er meer nodig is voor de ouders dan alleen de mogelijkheid tot registratie. Net als u heb ik naar de hoorzittingen geluisterd. En ik heb veel bewondering voor de manier waarop het medisch personeel, artsen, verpleegkundigen en ook multidisciplinaire teams, met dergelijke situaties omgaat in de ziekenhuizen. Zij begeleiden de ouders opdat hun verdriet, dat niet zal verdwijnen, wel draaglijk wordt. En net als u heb ik aan minister De Block gevraagd om daarvoor in de nodige ondersteuning te voorzien. Er moet begeleiding komen, net als voor de ouders van jonge kindjes die overlijden. Dezelfde ondersteuning in hun verdriet moet worden voorzien voor de ouders die geconfronteerd worden met het verdriet na een levenloos geboren kind.

 

16.12  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega's, wij hebben in de commissie ruim de tijd genomen om de teksten te bespreken. Het was een lang proces met zeer uitvoerige hoorzittingen, twee of drie jaar geleden al. Wij hebben er diverse actoren gehoord, mensen uit de medische wereld, ouders en verenigingen die al jaren ijveren voor een verbetering van het statuut van het doodgeboren kind.

 

Het is natuurlijk een moeilijk en delicaat onderwerp. Drie jaar geleden lag er een groot aantal teksten voor die zowat alle richtingen uitgingen. In de diverse teksten verschilden de termijnen fel. Het risico bestond onder andere dat dit in de buurt van de abortustermijn zou komen. Na een heel lange discussie is de thans voorliggende tekst naar voren gekomen.

 

Een doodgeboren kind is een drama voor iedereen. Het is een drama voor de moeder maar ook voor de vader, voor de grootmoeder maar ook voor de grootvader, voor de broertjes en zusjes en de familieleden. Ik denk dat elke ouder het doodgeboren kind een plaats zal proberen te geven in zijn leven. Iedereen zal dat inderdaad doen op zijn of haar manier. Bij de een zal het absoluut noodzakelijk zijn dat er heel veel hulp is van familie en vrienden, van de partner, om die moeilijke periode te verwerken. Voor andere ouders zal er meer nodig zijn.

 

De vraag die al zo lang leeft in de maatschappij is de wens om het doodgeboren kind ook een naam te kunnen geven, om een erkenning te kunnen krijgen, niet alleen als het wordt geboren meer dan 180 dagen na de verwekking maar ook voor doodgeboren kinderen, vroeger dan 180 dagen en na 140 dagen.

 

Deze tekst is een stap vooruit. Wij hebben in de commissie gezegd dat wij er ons grotendeels kunnen mee akkoord verklaren omdat hij een aantal belangrijke principes inhoudt.

 

Ten eerste, de uitbreiding naar de periode tussen de 140 en de 179 dagen is een facultatieve mogelijkheid. Het is geen verplichting. De wet legt het niet op. Ouders kunnen kiezen. Zij hebben de vrijheid om de registratie te doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dit een vrije keuze is.

 

Ten tweede, het is ook heel duidelijk in de tekst dat het doodgeboren kind geen rechtspersoonlijkheid krijgt en dat er geen rechten verbonden zijn aan de erkenning, de registratie, het geven van een naam. Dat is ook essentieel.

 

Ten derde, er is de mogelijkheid om een familienaam te geven als het kind wordt geboren na 180 dagen en een voornaam wanneer het is geboren tussen 140 en 179 dagen na de verwekking. Het is voor veel ouders heel belangrijk dat bij een foto, of bij de afdruk van een hand of een voet, ook een naam kan staan.

 

De voorliggende tekst is vrij evenwichtig. Wij weten echter dat er nog discussiepunten zijn, dat er gevoeligheden bestaan over de vraag wie het initiatief kan nemen en wie de registratie kan vragen. Daarover hebben wij lang gediscussieerd — Men heeft daarnet naar mij verwezen — en het debat verliep soms een beetje moeilijk want er waren op dat moment bijna uitsluitend vrouwen aanwezig in de commissie voor de Justitie. Er was daar dus geen genderevenwicht.

 

En ik begrijp het belang dat aan die punten wordt gehecht. Bij de geboorte van een kind is meestal ook een vader aanwezig. Een vader die dat kind ook heeft gewenst. Wij moeten proberen de vader ook een plek te geven in dat proces.

 

Aan alle formules die men uittekent met betrekking tot wie wel of niet om een registratie kan vragen, zullen voor- en nadelen verbonden zijn maar ik meen dat de thans voorliggende tekst best aanvaardbaar is. Andere formules, waarbij de aanvraag gezamenlijk gebeurt, kunnen ook aanvaardbaar zijn, maar er is altijd wel ergens een situatie mogelijk waar er een probleem is en wij kunnen niet alle problematische situaties oplossen.

 

Deze tekst roept enkele ethische vragen op. Om die reden zullen ook de leden van onze fractie in eer en geweten erover stemmen.

 

16.13  Catherine Fonck (cdH): Messieurs les ministres, chers collègues, je vais évidemment raccourcir mon intervention. J'ai déjà répondu tout à l'heure à notre collègue Mme Onkelinx.

 

Il est vrai que ça fait dix ans que le cdH souhaite l'adoption d'un tel projet de loi. Dix ans que nous avons écrit les textes presque repris tels quels dans le projet actuel. Dix ans que par deux voire trois fois, en toute dernière minute, le projet a été bloqué pour des raisons sans fondement, soi-disant celui de vouloir porter atteinte à la loi sur l'avortement, alors que c'est à dix mille lieues de nos intentions dès le départ. Tout le monde le sait et je suis ravie que les uns et les autres l'aient répété ici de manière très claire. Dix ans que simplement nous voulons entendre la douleur des parents qui n'ont pas eu la chance de voir naître et grandir l'enfant qu'ils ont porté. Ce sont des parents qui ont eu ce projet d'enfantement et qui entre 4 mois et demi (140 jours) et six mois (179 jours) depuis la conception de l'enfant, ont vécu le drame d'un enfant né – parce que pour eux cet enfant est né – sans vie.

 

Cette douleur est vécue de manière très diverse par les couples, les parents. Certains veulent passer immédiatement à autre chose, reprendre leur vie, leur travail, relancer parfois une nouvelle grossesse et surtout en parler le moins possible. C'est leur manière de vivre le deuil et elle est profondément respectable, et respectée par ce projet. D'autres, par contre, ont besoin de vivre leur deuil d'une autre manière, de laisser des marques, des souvenirs, des traces matérielles comme des empreintes de pied, des photos, une sépulture, un prénom et peut-être un nom dans un registre, dans leur carnet de mariage, pour donner une place à l'enfant dans leur vie et dans la fratrie. On l'oublie souvent mais pour la fratrie, c'est parfois tout aussi important que pour les parents.

 

Il paraît important de donner à cet enfant la place qu'il a occupée et cette place doit être connue et reconnue. C'est à tout le moins ma conviction. Bien entendu, je le répète encore une fois, à chacun la totale liberté de choisir ce qui lui convient le mieux. À chacun la possibilité de vivre le deuil comme il l'entend. Je respecte profondément ce choix, quel qu'il soit.

 

En tout cas, je n'ai jamais voulu – de même que mon groupe – autre chose qu'offrir une possibilité et non imposer une obligation.

 

Comme plusieurs l'ont rappelé, depuis de nombreuses années, certains hôpitaux ont mis en place un accompagnement difficile, mais magnifique – j'ose le terme – des parents privés de leur enfant, au moyen de procédures de respect du deuil ainsi que de recueils de leurs souvenirs dans les dossiers médicaux – lesquels sont parfois encore consultés bien des années plus tard. La réaction à fleur de peau peut en effet parfois être suivie d'un souhait parental de pouvoir retrouver des traces pour progresser dans le travail de deuil.

 

La tâche des équipes médico-psychosociales des hôpitaux est quasiment bénévole. Je vous l'avais indiqué, monsieur le ministre, même si cet aspect ne figure pas dans vos compétences. Nous l'avons aussi dit et redit à la ministre De Block. C'est pourquoi j'ose espérer, chers collègues de la majo- ou minorité gouvernementale, que nous pourrons ensemble – par exemple, via des amendements au budget – enfin obtenir une réelle reconnaissance – pas seulement symbolique, mais aussi et surtout financière - du travail accompli par ces équipes hospitalières.

 

Comme vous le savez, ce projet de loi contient plusieurs dispositions transitoires, qui permettent que ne soient pas discriminés des parents n'ayant pu obtenir la reconnaissance de leur enfant né sans vie. De nouveau, aucune obligation n'est imposée; le choix leur appartiendra et il sera éminemment respectable, quel qu'il soit. Pour nous, il était fondamental que le projet de loi comporte de telles dispositions transitoires au bénéfice des parents.

 

Monsieur le ministre, vous savez combien ce texte nous tient à cœur. Il a fallu dix ans pour qu'il aboutisse: c'est un fameux parcours. Preuve est donc apportée que la mobilisation du Parlement peut déboucher sur des résultats, même s'il faut parfois longtemps. Nous sommes évidemment ravis qu'il atteigne l'étape finale et qu'il entre en vigueur dans les meilleurs délais.

 

16.14  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Monsieur le président, bien que l'objectif de ce texte visant à soutenir le deuil des couples confrontés à l'interruption d'une grossesse soit fort louable, je ne pourrai personnellement pas le soutenir tel qu'il nous est présenté. En effet, dans la mesure où il prévoit que le père marié ou ayant effectué une reconnaissance prénatale peut, sans l'accord de la mère, demander qu'un acte d'enfant sans vie soit dressé, il ne m'est pas possible de suivre la majorité.

 

Je me réjouis évidemment que de plus en plus de pères désirent s'impliquer dans la grossesse et dans la vie de leurs enfants. Nous avons d'ailleurs émis de nombreuses propositions dans ce sens. Je pense notamment à la proposition que nous avons déposée, il y a moins d'un mois, relative à la possibilité de rendre obligatoire le congé de paternité et de l'étendre à quinze jours. Mais cette proposition a été rejetée, comme d'autres d'ailleurs.

 

Personnellement, je ne peux accepter que cette représentation des faits soit imposée à la femme qui est la seule à avoir vécu physiquement l'interruption de grossesse. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi le vote de cette loi constituerait une victoire pour les couples ayant subi ce drame alors que, dans le même temps, cela ouvre la porte à des difficultés et à des atteintes aux droits d'autres femmes. En effet, on sait que les choses peuvent évoluer au sein d'un couple. Il est attesté que les violences conjugales augmentent ou apparaissent pendant la grossesse dans 40 % des cas. Elles sont d'ailleurs la cause d'une interruption volontaire de grossesse sur cinq. Les droits des femmes doivent être au cœur de la réflexion quand il s'agit de vie anténatale et j'ai le sentiment que cela n'a pas été le cas ici.

 

Assister les personnes confrontées à une brutale interruption de grossesse relève de l'aide à la santé physique et psychologique. Tous les experts auditionnés en juin 2015 ont d'ailleurs plaidé en faveur d'un remboursement des consultations psychologiques par l'INAMI et du coût relatif à l'accompagnement par les services compétents lorsque survient ce type de drame. Ont également été évoqués la formation des équipes, le fait de délivrer une information claire sur les possibilités d'inhumation et la difficulté d'accueillir les conceptions personnelles, philosophiques et religieuses des familles, etc.

 

Mais je remarque que dans ce texte, rien n'est prévu pour ce qui concerne ces différents aspects. Il en va de même dans les différentes notes de politique générale qui ont été examinées durant ces derniers mois. En revanche, on a avancé sur la question d'inscrire dans l'état civil l'acte d'enfant sans vie. Cela me pose problème.

 

Quand on observe le contexte dans lequel on s'inscrit, on peut constater que le projet de ce gouvernement n'est pas de placer le droit des femmes au centre, raison pour laquelle je ne peux soutenir le texte que nous examinons aujourd'hui.

 

Le texte de février 2017 concernant la reconnaissance prénatale anticipait déjà ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y avait en effet pas de limite pour la date de conception, ce qui peut déjà être considéré comme une attaque. Ensuite, la saga autour de la non-dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, alors qu'elle était souhaitée par l'ensemble de la société civile, est un véritable échec pour ce Parlement et pour le gouvernement.

 

Le fait de mettre de limitations systématiques au droit des femmes à disposer de leur corps, sans interférence de leur conjoint ou des autorités, me pousse à aller contre.

 

Pour conclure, je rappelle qu'il y a trois semaines, une marche pour le droit des femmes a rassemblé 5 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour réclamer de lutter contre les féminicides et les violences envers les femmes, pour réclamer une vraie dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. J'observe que cela ne fait absolument pas partie des projets du gouvernement. J'invite les parlementaires qui souhaitent avancer sur la question du droit des femmes à se pencher sur les vraies revendications des différents mouvements féministes et les revendications des femmes de notre pays.

 

16.15  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, j'ai suivi avec grande attention les débats relatifs à ce projet de loi qui vise à faciliter le deuil des parents confrontés à une fausse couche. Qui d'entre nous ne connaît pas une personne confrontée à pareille épreuve?

 

Le projet de loi poursuit une intention louable qui s'ajoute aux mesures déjà mises en place pour assurer un soutien moral aux parents ayant perdu leur enfant prématurément. Les villes et communes ne peuvent en effet prévoir dans les cimetières communaux un lieu pour l'inhumation ou la crémation d'enfants nés sans vie avec une plaquette nominative. En Région flamande, cette possibilité existe dès la conception, et en Régions bruxelloise et wallonne, dès quinze semaines de grossesse. Dans la pratique, on observe que ces parcelles d'étoiles de fœtus sont souvent délaissées après quelques mois, toujours est-il que ce besoin de soutien moral existe et qu'il doit être entendu.

 

Mon groupe n'était aucunement fermé à une législation visant à mieux accompagner les parents endeuillés. Mais nous ne sommes pas dupes non plus. Il nous a suffi de lire les propositions de loi qui ont suivi l'accord de gouvernement et qui fixaient des seuils de viabilité à la reconnaissance juridique des fœtus pour comprendre le lien de ce dossier avec la législation relative à l'avortement et, de manière plus générale, le statut que cette majorité entend confier au fœtus.

 

Les choses sont devenues encore plus évidentes lorsque les parties à l'origine de ces propositions n'ont eu de cesse de faire reporter le débat relatif à la dépénalisation de l'avortement en commission pour finalement voter une loi maintenant des sanctions pénales à l'encontre des femmes avortant au-delà du délai de 12 semaines: un deal politique indigne de la liberté parlementaire sur les questions éthiques et sur lequel nous devons à nouveau nous prononcer aujourd'hui.

 

À l'instar du débat relatif à la dépénalisation de l'avortement, justement, je regrette que l'avis des experts entendus en commission n'aient pas été pris en compte. Alors que les médecins et les praticiens qui prennent chaque jour en charge les parents confrontés à une fausse couche ont insisté sur l'inutilité, voire le caractère totalement contre-productif, d'une reconnaissance juridique de l'enfant sans vie, la majorité a fait son forcing se réfugiant derrière l'accord de gouvernement.

 

Vous me direz sans doute que le texte a évolué depuis son dépôt. Je note toutefois que la modification la plus substantielle, celle consistant à remplacer le congé de maternité par une incapacité de travail, a été réalisée à la demande du Conseil d'État quand bien même les experts l'avaient également réclamée, sans que vous n'ayez jugé utile d'y répondre. Pour le reste, le projet de loi contient encore beaucoup trop d'écueils.

 

Par rapport à la confusion sémantique de ce projet et ses dangers, parler d'un enfant à partir de 140 jours de conception, 20 semaines, est non conforme à la pratique médicale. Les experts n'ont eu de cesse de nous rappeler que les équipes de néonatologie ne réaniment jamais avant 22 semaines d'aménorrhée, le seuil de viabilité ne commençant qu'à 24 semaines, c'est-à-dire 168 jours. Au CHU Saint-Pierre, comme à l'UZ Gent, aucun bébé n'est pris en charge avant 24 semaines.

 

Contrairement à ce que la majorité affirme, le projet de loi ne respecte pas l'accord de gouvernement qui entendait légiférer sur les enfants mort-nés, ce qui suppose une naissance, et non sur les enfants issus d'une fausse couche sans naissance en tenant compte des évolutions de la néonatologie.

 

Mais plus fondamentalement encore, cette confusion sémantique est dangereuse en ce qu'elle remet en cause les IMG pratiquées au-delà de 20 semaines, à savoir les interruptions médicales de grossesse pratiquées lorsque la poursuite de la grossesse met gravement en péril la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection grave et incurable. Par ailleurs, elle remet en cause les recherches pratiquées sur les tissus fœtaux, sur les cellules souches embryonnaires. Elle remet en cause la liberté des médecins de réanimer ou non un fœtus qui serait dorénavant considéré comme un enfant. Elle sème la confusion entre les concepts d'embryon, de fœtus et d'enfant, confusion dont se nourrissent les opposants du droit à l'IVG pour considérer l'avortement comme un infanticide.

 

En commission, l'exemple d'autres pays européens a été avancé par la ministre pour affirmer qu'il était possible de légiférer en la matière sans remettre pour autant en cause l'IVG et que ces législations pouvaient "coexister harmonieusement".

 

Il est toutefois piquant de constater que la majorité a pris soin de taire l'exemple de la France, où la déclaration existe dès 15 semaines depuis la conception, mais où elle est volontaire, et ce quel que soit le seuil de gestation; où elle se fait dans les registres de décès lorsqu'il existe des registres spéciaux à chaque catégorie d'acte, et où aucun nom de famille ne peut être conféré.

 

La majorité n'a également bien évidemment pas cité l'exemple de la Hongrie, qui est pourtant le plus éloquent. Alors que l'IVG y a été dépénalisée en 1956, la reconnaissance constitutionnelle de la vie dès la conception en 2012 a eu pour effet de rendre impossibles les avortements, du moins ceux pratiqués en toute légalité et sécurité. En 2016, certaines aides ont ainsi été retirées à des cliniques pratiquant l'avortement.

 

J'ai donc peur, et c'est une peur que partage le Conseil des femmes francophones de Belgique, que le pas emprunté par votre projet de loi soit celui de trop dans la remise en cause du droit à l'avortement. Ce droit déjà attaqué par votre loi autorisant la reconnaissance prénatale de l'enfant par un parent non marié dès le début de la grossesse, ou encore celle maintenant des sanctions pénales à l'encontre des femmes avortant en dehors du délai légal, ainsi qu'à leur médecin.

 

Quelles garanties pouvez-vous nous donner aujourd'hui pour que cette loi ne soit pas celle qui hypothèquera les débats relatifs à la prolongation du délai légal de l'IVG et au délai de réflexion?

 

En ce qui concerne l'inscription de l'acte d'enfant sans vie dans les registres de l'état civil, l'enregistrement d'un enfant issu d'une fausse couche remet en cause la raison d'être de l'état civil, à savoir établir de manière authentique la preuve de l'état d'une personne dans la société. L'état des personnes est d'ordre public. L'on trompe dès lors l'opinion publique en affirmant le caractère facultatif de l'acte d'enfant sans vie pour la tranche entre 140 et 179 jours. Qu'on le veuille ou non, l'acte d'enfant sans vie sera bien un acte d'état civil.

 

Les choses sont d'autant plus claires que le projet entrera en vigueur le 31 mars prochain, en même temps que la loi de modernisation des registres de l'état civil, de sorte que l'acte d'enfant sans vie sera enregistré dans la banque d'actes de l'état civil. Dès cette date, il n'existera plus de registre spécifique. Je regrette donc que vous ayez refusé d'entamer toute réflexion relative à l'instauration d'un registre ad hoc en dehors des registres de l'état civil, et ce concomitamment à la discussion relative à la loi de modernisation des registres de l'état civil.

 

Plus fondamentalement encore, l'obligation d'établir cet acte dès 180 jours de conception nous paraît incompréhensible. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est expliqué que celui-ci vise à "répondre de manière adéquate aux besoins existants de parents d'un enfant sans vie, afin de donner à cet enfant une place dans leur vie et de les aider à faire leur deuil". Plus loin, l'exposé des motifs réfute déjà cet engagement en faisant une généralité bien malvenue selon laquelle l'inscription d'un enfant sans vie est perçue comme une étape importante dans le processus de deuil de la famille.

 

Les exposés des experts ont pourtant été clairs, à savoir que face aux profils et aux besoins extrêmement divers des parents, les obliger à déclarer un enfant perdu à 180 jours à la commune, les obliger à personnifier leur fœtus, à se projeter dans une vie familiale qu'ils n'auront jamais peut s'avérer extrêmement lourd et finalement totalement contre-productif en matière de deuil. Comment peut-on imaginer que les femmes qui ne souhaitent ni voir ni nommer ni inhumer leur fœtus ne se sentent pas violentées et bousculées par une loi qui leur dicterait comment vivre leur deuil? Comme pour l'IVG, votre gouvernement impose donc toute la conception morale de quelques-uns. Ici il s'agit de dire à tous ces couples qu'ils n'ont pas perdu leur petit haricot mais un enfant, une personne, avec toutes les conséquences psychologiques que cela implique!

 

Quant à l'attribution d'un nom de famille à partir de 180 jours, le ministre n'a eu de cesse de répéter en commission que l'attribution d'un nom de famille à l'enfant n'aurait pas d'effets juridiques, qu'il n'y aurait pas pour autant reconnaissance d'une personnalité juridique. Toujours est-il que ce principe est dérogé tant dans le libellé du projet ("sauf si la loi le permet") que dans la possibilité d'attribuer ce nom de famille. Il est faux de prétendre que l'enfant déclaré n'aura pas de personnalité juridique dès le moment où il aura les attributs fondamentaux de la personnalité juridique (nom, prénom) juridiquement reconnue par le biais de son nom de famille, sans compter que cette déclaration est faite auprès de l'officier de l'état civil.

 

Comme nous l'avons dit en commission, si le gouvernement s'engage à ne pas prévoir d'effets juridiques découlant de cet acte, qu'il enlève alors la phrase "sauf si la loi le permet" pour en rester au principe de l'absence de reconnaissance de la personnalité juridique et de ses effets.

 

Enfin, concernant le caractère facultatif de l'acte d'enfant sans vie à partir de 140 jours, comme nous l'avons dit, imposer un tel acte à 140 jours de conception est inacceptable!  À ce stade de la gestation, un fœtus n'est pas viable de sorte que le déclarer dans un acte administratif officiel n'a strictement aucun sens.

 

En reconnaissant un enfant mort-né à 140 jours de gestation, on falsifie la réalité en disant aux parents qu'ils ont perdu un enfant alors qu'il ne s'agit pas d'un enfant. Mais même en le laissant à la libre appréciation des parents dès 180 jours de gestation, cet acte demeure inacceptable.

 

Imaginez un couple confronté à une fasse couche. Imaginez qu'ils veulent oublier au plus vite cet épisode douloureux et passer à autre chose pour se reconstruire. C'est précisément à ce moment-là que le personnel soignant leur proposera d'enregistrer dans un acte de l'état civil leur bébé avec une identité et un prénom. De l'avis des experts, qu'il s'agisse d'Anne-Cécile Noël, assistante sociale au CHU Saint-Pierre, ou du Pr Yvon Englert, cette proposition risque d'entraîner une culpabilisation, voire une incitation dans le chef des parents.

 

Au-delà de cette culpabilisation, les parents se verraient confrontés une nouvelle fois, et uniquement parce que le législateur l'a décidé, à la vie familiale qu'ils avaient imaginée et qu'ils n'auront finalement pas. Comme l'a expliqué Julie Belhomme, chef de clinique adjoint du département de gynécologie obstétrique au CHU Saint-Pierre, le fait de donner la possibilité aux parents que l'état civil reconnaisse leur perte peut être une bonne chose pour certains mais pas pour tous. Le fait d'abaisser le seuil de 180 à 140 jours mettrait les praticiens dans une difficulté sérieuse par rapport à ce qu'il faudra dire aux personnes concernées. Comment annoncer à quelqu'un, d'une part, que l'enfant n'est pas viable et que la grossesse est interrompue pour raison médicale et, d'autre part, que l'enfant doit être déclaré à l'officier de l'état civil? La déclaration de naissance ne doit pouvoir se faire qu'à partir du seuil de viabilité.

 

Quant à la vision patriarcale de ce projet, le dernier écueil sur lequel je voudrais insister concerne l'article 4, paragraphe 2, celui-ci ne prévoyant l'autorisation de la mère pour l'établissement de l'acte d'enfant sans vie que lorsque le père ou la co-parente n'est pas marié(e) avec la mère et n'a pas reconnu l'enfant conçu. Pour tous les autres cas, c'est-à-dire ceux les plus fréquents, l'acte pourra être dressé même sans demande de la personne qui a vécu la grossesse et qui est, par conséquent, celle qui devrait avoir dans tous les cas son mot à dire quant au suivi de sa fausse couche, que celui-ci soit administratif ou psychologique.

 

Je m'étonne d'autant plus que les dispositions transitoires du projet de loi, à savoir celles applicables aux couples ayant vécu une fausse couche plusieurs mois, voire plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, prévoient que la demande doit être réalisée conjointement par les deux parents. Pourquoi ne pas avoir prévu une demande conjointe pour les couples aujourd'hui confrontés à une fausse couche et à défaut une demande de la femme?

 

Car contrairement à ce qu'avançait Ecolo-Groen en commission, accorder le pouvoir du dernier mot aux femmes ne constitue pas une violation de la Constitution. Passer outre l'avis de la femme constitue, au contraire, une atteinte aux droits des femmes, à leur intégrité et à notre Constitution. Ces différences de traitement me semblent donc difficilement tenables, tant du point de vue juridique que du point de vue moral. Comment outrepasser l'avis de la personne première concernée?

 

Si une femme est amenée à prendre une décision sans l'accord de son ou sa partenaire, ce n'est pas sans raison mais bien pour préserver son intégrité physique et psychique. Comment peut-on envisager de lui retirer cette liberté? Comme lors débat sur l'IVG, c'est à nouveau l'autonomie de décision, l'autodétermination de la femme qui est battue en brèche.

 

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, assister les personnes confrontées à une brutale interruption de grossesse ne relève pas d'une modification du Code civil, mais de mesures concrètes d'accompagnement physique et psychologique, d'un accueil d'urgence et spécialisé sur tout le territoire, d'un remboursement par l'INAMI des consultations de suivi psychologique, d'un meilleur soutien à la société civile et au personnel soignant; ce que le projet de loi ne prévoit absolument pas.

 

Ce sont pourtant ces pistes, respectueuses du droit de chacun et moins attentatoires à nos droits acquis, qu'il convenait d'explorer en commission de la Santé et non en commission de la Justice. Le projet prévoit des procédures administratives qui vont rendre les démarches suivant la fausse couche encore plus pénibles et plus coûteuses. Comme l'a très bien résumé Anne-Cécile Noël, du service social du CHU Saint-Pierre, si fournir automatiquement un acte à ces familles paraît généreux et compréhensif, cela reviendra, dans bien des cas, à aggraver la situation.

 

Au lieu de débattre dans la sérénité d'une question aussi fondamentale et légitime qu'est le meilleur accompagnement accordé au couple confronté à une fausse couche, vous vous êtes enfermés dans un agenda faisant fi des demandes des experts et de la population. Je tiens à rappeler que la pétition "Non à un statut de personne pour le fœtus" a récolté plus de 18 500 signatures. Comme dans le cadre du débat relatif à la fausse dépénalisation de l'IVG, qui a fait l'objet d'un sinistre marchandage, vous privilégiez l'exécution de votre deal politique à la recherche de solutions tenant réellement compte de la pratique médicale et des profils très divers de femmes et de couples que vous prétendez vouloir aider.

 

Je vous appelle donc à privilégier des pistes qui s'inscrivent dans une politique de santé globale et conforme à la réalité du terrain, à celle des couples, qui doivent demeurer libres de vivre leur deuil comme bon leur semble; des pistes qui soient respectueuses des droits des femmes, de la pratique et de la recherche médicale.

 

À défaut, nous ne pourrons pas soutenir le présent projet de loi.

 

16.16  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral mijn excuses voor de afwezigheid van de heer Van Hees. Hij is ziek en ik zal in zijn plaats het woord nemen.

 

Collega's, het voorliggende wetsontwerp wil de bestaande regeling voor de levenloos geboren kinderen uitbreiden. Nu is het al mogelijk levenloos geboren kinderen vanaf 180 dagen zwangerschap in te schrijven in het overlijdensregister.

 

De belangrijkste bepaling van dit wetsontwerp voert een akte van een levenloos geboren kind in en breidt de regeling uit naar foetussen vanaf 140 dagen, op verzoek van een van de ouders. Er kan een voornaam en een familienaam worden gegeven aan kinderen na 180 dagen.

 

Het vooropgestelde doel is het rouwproces van ouders te vergemakkelijken. Dat lijkt ons een zeer belangrijk en legitiem doel. De vraag is evenwel of dit wetsontwerp daarbij zal helpen en of dit vooropgestelde doel wel het eigenlijke doel. Er wordt immers niet voorzien in een betere medische, fysieke of psychische begeleiding in dit wetsontwerp.

 

Ons eerste probleem is dat een van de ouders, en dus niet alleen maar de moeder, deze akte kan aanvragen.

 

Comme le dit le Conseil des femmes francophones de Belgique: "L'autonomie de la femme est clairement entravée par ce texte qui prévoit la possibilité pour le compagnon ou mari de déclarer la fausse couche à la commune sans l'accord de la femme qui a perdu la grossesse." Pour nous, c'est tout à fait inacceptable, raison pour laquelle nous soutiendrons l'amendement de la collègue Onkelinx lors des votes.

 

Ook het invoeren van een nieuwe ondergrens van 140 dagen is voor ons problematisch. Men kan zich afvragen of dit zelfs nodig is, als het wetsontwerp toch zo onschuldig is als de minister beweert. Tenzij het natuurlijk de bedoeling is dat deze regel wel gevolgen zal hebben, indien niet juridisch, dan wel ethisch, indien niet met deze wet, dan misschien wel in de toekomst.

 

De minister en de partijen van de meerderheid hebben die ondergrens gerechtvaardigd door te verwijzen naar de zogezegd reële levensvatbaarheid. In de praktijk, zo werd bevestigd in de hoorzittingen, ligt die nog altijd op 24 weken. In het Belgisch recht wordt de grens van de levensvatbaarheid vastgesteld op 180 dagen. Het verleggen van deze grens kan gevolgen hebben voor artsen die weigeren een foetus in leven te houden tussen 140 en 180 dagen. Bovendien worden ook vandaag nog zwangerschappen na 20 weken beëindigd om dringende medische redenen. Ook dit kan in gevaar komen. Beste collega's, er is natuurlijk een globale context waarin dit ontwerp moet worden bekeken. Het is dan ook onze vrees dat deze wet moet dienen voor wat het CAL zegt.

 

Je me permets de citer le Centre d'action laïque: "Graver dans le marbre la reconnaissance d'une forme de personnification du fœtus".

 

In verschillende Europese landen, zoals Hongarije, heeft deze erkenning al op een slinkse wijze geleid tot het inperken van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en het recht op abortus. Fundamental Law stelt het als volgt voor.

 

Je cite: "La reconnaissance d'un statut, même limité, à l'embryon qui n'atteint pas le seuil de viabilité entrait en conflit avec l'idée même de l'avortement, qu'il soit choisi ou qu'il s'impose pour des raisons médicales. En poursuivant dans cette direction, il est à craindre que les débats sur la prolongation du délai légal d'IVG soient clairement hypothéqués par ce projet de loi soumis au vote ce jeudi au Parlement".

 

Beste collega's, wij geloven dus dat er betere mogelijkheden zijn om het reële lijden te verlichten van de mensen die een zwangerschap tegen hun wens in zien afgebroken worden. De PVDA zal dan ook tegen dit wetsontwerp stemmen.

 

De voorzitter: Ik geef de minister het woord.

 

16.17 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, ik zal bijzonder kort zijn. Laat mij zeggen dat ik verheugd ben dat we eindelijk het moeilijke thema van de erkenning van het levenloos geboren kind zonder juridische gevolgen hebben kunnen afronden. Dat beantwoordt aan de wens van heel veel vrouwen en mannen in dit land. Ik dank de parlementsleden van meerderheid en oppositie die dit ontwerp hebben gesteund en hoop dat het straks met een meerderheid kan worden goedgekeurd.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3271/10)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3271/10)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind".

L’intitulé a été modifié par la commission en “projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l’enfant sans vie".

 

Het wetsontwerp telt 7 artikelen.

Le projet de loi compte 7 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

 

Art. 4

  • 21 – Laurette Onkelinx cs (3271/11)

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 4.

Réservé: le vote sur l'amendement et l'article 4.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 3 en 5 tot 7.

Adoptés article par article: les articles 1 à 3 et 5 à 7.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2019 (3377/1-3)

17 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2019 (3377/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Bellens, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

17.01  Julie Fernandez Fernandez (PS): Chers collègues, j'interviendrai brièvement de mon banc. Je souhaitais dire quelques mots sur le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Nous soutiendrons évidemment ce projet technique, mais il est l'occasion de critiquer une nouvelle fois la politique de ressources humaines menée par ce gouvernement à la Défense.

 

Selon la presse, les effectifs de la Défense belge seraient déjà passés en dessous du seuil des 25 000 militaires prévus par la vision stratégique. Ceci est montré sur ce graphique de l'administration de la Défense, qui illustre à quel point ce gouvernement a mené une politique néfaste aussi au niveau du personnel de la Défense. Une image vaut mieux que de longs discours. Nous y voyons clairement un écrasement du nombre de postulants attirés par une carrière militaire sous cette législature. Aujourd'hui, vous vous en mordez déjà les doigts mais il est peut-être déjà trop tard, tant les atteintes au statut militaire ont été fortes durant ces dernières années.

 

J'aimerais rappeler que ce gouvernement avait drastiquement limité les engagements pour faire des économies mais aussi qu'aujourd'hui encore, tous les soldats sont engagés sous statut à durée déterminée. Il s'agit de deux mauvaises décisions dont l'armée mettra longtemps à se relever. En effet, la fonction régalienne qu'est la Défense doit compter sur la ressource essentielle et première: ces hommes et ces femmes qui la composent. Leur vision de la Défense est plus qu'écornée, comme l'illustre une enquête interne menée l'année dernière au sein du département.

 

Il est également évident que les décisions qui ont été prises sous ce gouvernement, de prolonger unilatéralement de sept années la carrière militaire, de recourir à l'externalisation à tout-va, et de remettre en permanence en cause les acquis du statut du militaire, ne sont pas étrangères à cette attrition historique au sein du département.

 

Les nouvelles coupes budgétaires ne le sont évidemment pas non plus. Cette loi, et surtout ce graphique, illustrent une nouvelle fois que les critiques de mon groupe étaient largement justifiées, et ce depuis le premier jour. J'en profite pour souhaiter bonne chance à M. Reynders s'il obtient la confiance mardi.

 

Le président: Il n'y a pas d'autre intervention et je ne crois pas que ceci nécessite une réaction.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3377/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3377/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de nationale Delcrederedienst en tot machtiging van de minister van Financiën en van de minister die de buitenlandse handelsbetrekkingen in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten en buitenlandse organismen toe te staan (3360/1-3)

18 Projet de loi modifiant la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le ministre des Finances et le ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des États ou à des organismes étrangers (3360/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Piedboeuf, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag. 

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Nee)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3360/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3360/3)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2014 (3373/1-3)

19 Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2014 (3373/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3373/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3373/3)

 

Het wetsontwerp telt 6 artikelen.

Le projet de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6, met de tabellen A en B in bijlage, worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6, ainsi que les tableaux A et B annexés, sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Geheime stemming over de naturalisaties

Scrutin sur les demandes de naturalisation

 

Aan de orde is de geheime stemming over de naturalisaties. (3397/1-2)

L’ordre du jour appelle le scrutin sur les naturalisations. (3397/1-2)

 

De leden worden verzocht het voorstel van naturalisatiewetten te deponeren in de stembus.

Les membres sont priés de déposer la proposition de lois de naturalisation dans l’urne.

 

Het voorstel van naturalisatiewetten mag niet ondertekend worden.

La proposition de lois de naturalisation ne peut pas être signée.

 

Wanneer een lid gekant is tegen de naturalisatie van een aanvrager schrapt hij de naam van de belanghebbende op de lijst die hem werd bezorgd.

Le membre qui n’entend pas accorder la naturalisation à un demandeur biffera le nom de l’intéressé sur la liste qui lui a été remise.

 

Twee leden moeten tot de stemopneming overgaan. Ik stel u voor onze jongste twee leden, mevrouw Yoleen Van Camp en de heer Kristof Calvo, als stemopnemer aan te duiden.

Deux membres doivent procéder au dépouillement du scrutin. Je vous propose de désigner les deux plus jeunes membres, Mme Yoleen Van Camp et M. Kristof Calvo, en qualité de scrutateur.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l’appel nominal.

 

Wij gaan de geheime stemming over de naturalisatieaanvragen sluiten.

Nous allons clore le scrutin pour les demandes de naturalisation.

 

Ik vraag de leden die zulks nog niet gedaan hebben hun stembiljet onmiddellijk in de bus te steken.

Je prie les membres qui n’ont pas encore déposé leur bulletin de le faire immédiatement.

 

De geheime stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

20 Inoverwegingneming van voorstellen

20 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is - en met uitzondering van het voorstel nr. 3398/1 van mevrouw Sarah Smeyers die haar verzoek tot inoverwegingneming uitstelt -, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet et à l'exception de la proposition n° 3398/1 de Mme Sarah Smeyers qui demande le report de la demande de prise en considération de sa proposition, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 11 december 2018, stel ik u ook voor het voorstel van resolutie (de heer Jean-Marc Nollet en mevrouw Meyrem Almaci cs) tot herpositionering van België in het klimaatdebat, nr. 3416/1, in overweging te nemen.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 11 décembre 2018, je vous propose également de prendre en considération la proposition de résolution (M. Jean-Marc Nollet, Mme Meyrem Almaci et consorts) visant à repositionner la Belgique dans le débat climatique, n° 3416/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

21 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (nieuw opschrift)  (3380/1-5)

21 Amendements et articles réservés de la proposition de loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (nouvel intitulé)  (3380/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Barbara Pas op artikel 2.(3380/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de Barbara Pas à l'article 2.(3380/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

2

Oui

Nee

123

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

125

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

21.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik was in de war wegens mijn extra opdracht, waar ik niet op voorbereid was, want ik wou daarnet bij de inoverwegingnemingen de urgentie vragen voor voorstel van resolutie nr. 3416. Ik heb mij ten dienste van de Kamer gesteld en die extra opdracht heeft het mij bijzonder moeilijk gemaakt.

 

De voorzitter: Het is te laat, maar het is toegestaan.

 

21.02  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Het is heel moeilijk om zowel de jongste als fractieleider te zijn. Echt waar.

 

(Tumult)

 

De voorzitter: Misschien moet u kiezen.

 

21.03  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil erop wijzen dat ik de jongste ben.

 

21.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Het is juffrouw Van Camp van harte gegund, maar eventjes serieus: door de omstandigheden heb ik daarnet vergeten de urgentie te vragen, waarvoor ik mij wil verontschuldigen, maar ik zou de Kamer echt wel de urgentie willen vragen voor de resolutie van collega's Nollet en Almaci over de klimaattop. Wij hebben gisteren daarover al een goede gedachtewisseling gehad. De tekst kan nog worden aangepast in de commissie, maar de timing is van die aard dat de urgentie op haar plaats is.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

22 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (nieuw opschrift)  (3380/4)

22 Ensemble de la proposition de loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (nouvel intitulé)  (3380/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme Schepmans et Mme Lalieux ont voté pour.

 

23 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind (nieuw opschrift)  (3271/1-11)

23 Amendement et article réservés du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l'enfant sans vie (nouvel intitulé)  (3271/1-11)

 

Stemming over amendement nr. 21 van Laurette Onkelinx cs op artikel 4.(3271/11)

Vote sur l'amendement n° 21 de Laurette Onkelinx cs à l'article 4.(3271/11)

 

23.01  Laurette Onkelinx (PS): On en a beaucoup parlé tout à l'heure mais je voudrais attirer l'attention sur l'importance de cet amendement qui permet d'éviter que l'on puisse imposer à une femme qui vient de connaître une interruption de grossesse d'inscrire malgré tout un fœtus non viable dans les registres de l'état civil. C'est vraiment pour permettre à la femme de gérer sa douleur comme elle le peut.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

33

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

M. Miller a voté contre.

 

24 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind (nieuw opschrift)  (3271/10)

24 Ensemble du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l'enfant sans vie (nouvel intitulé)  (3271/10)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

99

Oui

Nee

28

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2019 (3377/1)

25 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2019 (3377/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthoudingen? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

26 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de nationale Delcrederedienst en tot machtiging van de minister van Financiën en van de minister die de buitenlandse handelsbetrekkingen in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten en buitenlandse organismen toe te staan (3360/3)

26 Projet de loi modifiant la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n°42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le ministre des Finances et le ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des États ou à des organismes étrangers (3360/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

129

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

27 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2014 (3373/3)

27 Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2014 (3373/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthoudingen? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Chers collègues, il nous reste cinq votes nominatifs mais il faut attendre le résultat du scrutin secret. La séance est donc suspendue.

 

Maar blijft u in de zaal want ik hoop dat het resultaat binnenkort zal binnenkomen.

 

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 17.57 uur.

La séance est suspendue à 17.57 heures.

 

De vergadering wordt hervat om 18.00 uur.

La séance est reprise à 18.00 heures.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

Geheime stemming over de naturalisaties (voortzetting)

Scrutin sur les demandes de naturalisation (continuation)

 

Ziehier de uitslag van de geheime stemming over de naturalisaties. (3397/2)

Voici le résultat du scrutin sur les naturalisations. (3397/2)

 

Aantal stemmen

111

Nombre de votants

Geldige stemmen

111

Votes valables

Volstrekte meerderheid

56

Majorité absolue

 

Alle naturalisaties hebben de volstrekte meerderheid bekomen. Over het voorstel van naturalisatiewetten zal dadelijk worden gestemd.

Toutes les naturalisations ont obtenu la majorité absolue. Le vote sur la proposition de lois de naturalisation aura lieu dans un instant.

 

Het voorstel van de commissie voor de Naturalisaties omvat vier delen (A, B, C en D) die elk verscheidene aan te nemen artikelen tellen.

La proposition de la commission de Naturalisations est divisée en quatre parties (A, B, C et D) comportant chacune plusieurs articles à adopter.

 

Voorstel van naturalisatiewetten

Proposition de lois de naturalisation

 

28 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel A) (3397/2)

28 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge (partie A) (3397/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel A) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie A) aura lieu ultérieurement.

 

29 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel B) (3397/2)

29 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie B) (3397/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel B) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie B) aura lieu ultérieurement.

 

30 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (3397/2)

30 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (3397/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel C) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie C) aura lieu ultérieurement.

 

31 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel D) (3397/2)

31 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie D) (3397/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel D) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie D) aura lieu ultérieurement.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

Wij gaan over tot de stemming over het voorstel van naturalisatiewetten waarvan wij zojuist de artikelen hebben besproken.

Nous allons procéder au vote sur la proposition de lois de naturalisation dont nous venons d'examiner les articles.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

32 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel A) (3397/2)

32 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge (partie A) (3397/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

126

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel A) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie A). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

33 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel B) (3397/2)

33 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie B) (3397/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

127

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel B) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie B). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

34 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (3397/2)

34 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (3397/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

128

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel C) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie C). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

35 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel D) (3397/2)

35 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie D) (3397/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

128

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel D) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie D). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

36 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Naturalisaties van de dossiers die in haar verslag nr. 3397/1 op bladzijden 4 en 5 zijn opgenomen

36 Proposition de rejet faite par la commission des Naturalisations en ce qui concerne les dossiers repris dans son rapport n° 3397/1, aux pages 4 et 5

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet.

 

37 Goedkeuring van de agenda

37 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van volgende week.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour des séances de la semaine prochaine.

 

Geen bezwaar?

Pas d’observation?

 

Ne quittez pas l'hémicycle s'il vous plaît. Oui, monsieur Laaouej, vous avez la parole.

 

37.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je voudrais simplement m'assurer de ce que vous avez bien tenu compte de mon intervention d'hier en début de séance. Pourriez-vous me confirmer que les choses ont été rectifiées?

 

Le président: Je le confirme, tout a été rectifié.

 

Nous pouvons donc adopter l'ordre du jour de la semaine prochaine.

 

De agenda is goedgekeurd.

L'ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 18 décembre 2018 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 18 december 2018 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.05 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.05 uur.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 262 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 262 annexe.

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui         

002

Ja

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Non        

123

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

126

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

033

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Waterschoot Véronique

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

099

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

028

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Calvo Kristof, Cheron Marcel, Gilkinet Georges

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

130

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

129

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

117

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

126

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

131

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen