Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 31 januari 2019

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 31 janvier 2019

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.20 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Patrick Dewael, ambtsplicht / devoirs de mandat;

Roel Deseyn, Luc Gustin, Annick Lambrecht, Benoît Lutgen, Sébastian Pirlot, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Elio Di Rupo, Vincent Van Quickenborne, buitenslands / à l'étranger.

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, met zending (Boekarest) / en mission (Bucarest).

 

Collega's, ik wil vooraf laten weten dat ik in de loop van de dag heel wat meldingen heb gekregen van collega's die ziek zijn. Dat is heel uitzonderlijk. Dat gebeurt bijna nooit. Er zijn minstens 6 tot 7 collega's die zich hebben laten verontschuldigen wegens ziekte.

 

01 Rouwhulde – de heer Achille Diegenant

01 Éloge funèbre – M. Achille Diegenant

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Op 17 januari overleed in Tenerife Achille Diegenant, erelid van de Kamer. Hij was 82.

 

Na het behalen van de diploma’s van licentiaat in de lichamelijke opvoeding en gegradueerde in de kinesitherapie aan de Leuvense universiteit – waar hij later docent zou worden – begon Achille Diegenant zijn loopbaan als turnleraar en zelfstandig fysiotherapeut.

 

In diezelfde periode engageerde hij zich in de CVP, en werd hij in maart 1971 als kersvers gemeenteraadslid meteen ook burgemeester van Itterbeek.

 

Kort daarop, in november 1971, werd Achille Diegenant ook verkozen tot Kamerlid voor de CVP.

 

Verknocht als hij was aan zijn streek, had hij veel aandacht voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van het Pajottenland.

 

Als overtuigd Vlaming was Achille Diegenant ook zeer actief in de commissie voor de Herziening van de Grondwet. Hij was bijzonder begaan met de Nederlandstaligen in Brussel en in de Brusselse Rand, en ijverde voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Maar Achille Diegenant zal in de eerste plaats herinnerd worden om zijn onuitputtelijke inzet op het vlak van volksgezondheid, milieu en vooral sport. Vanuit zijn streven naar een volwaardig statuut voor beroepssporters, legde hij de basis van de wet van 1978 over de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

 

Après avoir siégé seize ans au sein de cette assemblée, il termina sa carrière politique nationale en qualité de sénateur provincial, de décembre 1987 à avril 1995.

 

C’est tout à la fin de ce mandat, le 6 avril 1995, que fut votée la loi Diegenant-Mahoux qui porte son nom. Ce fut le couronnement d’un engagement de longue date en faveur d’une véritable reconnaissance et d’une réglementation de la formation en kinésithérapie et de la profession de kinésithérapeute.

 

Après son retrait de la vie politique nationale, Achille Diegenant resta encore quelques années conseiller communal à Dilbeek, et jusqu’à ses derniers jours, il s’impliqua dans la section locale du CD&V.

 

Als fervent sporter was hij voorzitter van heel wat lokale sportverenigingen, en ook van nationale en internationale sportfederaties, die hij dikwijls zelf mee had opgericht.

 

Maar bovenal maakte hij in de herfst van zijn leven graag tijd voor zijn echtgenote, zijn zes kinderen en zijn zeventien kleinkinderen, die hij met raad en daad bijstond aan de rand van het sportveld en overal waar hij ook maar kon.

 

Dames en heren,

Geachte collega’s,

 

We verliezen met Achille Diegenant een gedreven politicus, die algemene achting en sympathie genoot in onze assemblee.

 

Namens de Kamer heb ik zijn echtgenote Marth en zijn familie onze oprechte deelneming betuigd.

 

01.01 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, samen met u brengt de regering hulde aan onze voormalige collega Achille Diegenant. Achille Diegenant was een bijzonder gepassioneerd en toegewijd politicus. Als sportliefhebber, zijn eerste passie, vocht Achille Diegenant gedurende zijn hele politieke carrière voor de erkenning en het statuut van zowel sporters als kinesitherapeuten, het beroep dat hij zelf had uitgeoefend, voordat hij in de politiek ging. Hij was zeer betrokken op lokaal niveau en zijn collega's waardeerden hem ten zeerste om zijn vastberadenheid, zijn professionaliteit en zijn vriendelijkheid.

 

Figure de proue du CD&V dans la section de Dilbeek, il fut aussi bourgmestre d'Itterbeek. Il siégea également en tant que chef de groupe au conseil communal de Dilbeek.

 

Achille Diegenant was ook een liefhebbende familieman, die graag tijd doorbracht met zijn 17 kleinkinderen.

 

Namens de regering betuig ik mijn diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren. Wij wensen hun veel moed toe bij deze moeilijke beproeving.

 

De voorzitter: Collega's, ik stel voor dat wij ter nagedachtenis van onze overleden collega enkele ogenblikken stilte in acht nemen.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

Mondelinge vragen

Questions orales

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3371)

- de heer Bert Wollants aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3372)

- mevrouw Karin Temmerman aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3373)

- de heer Damien Thiéry aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3374)

- de heer Damien Thiéry aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3374)

- de heer Damien Thiéry aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3374)

- de heer Dirk Janssens aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3375)

- mevrouw Meyrem Almaci aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3376)

- mevrouw Leen Dierick aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3377)

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3378)

- de heer Daniel Senesael aan de eerste minister over "de follow-up van de ontmoeting tussen de eerste minister en een delegatie van de Klimaatcoalitie" (nr. P3379)

02 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3371)

- M. Bert Wollants au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3372)

- Mme Karin Temmerman au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3373)

- M. Damien Thiéry au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3374)

- M. Damien Thiéry au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3374)

- M. Damien Thiéry au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3374)

- M. Dirk Janssens au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3375)

- Mme Meyrem Almaci au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3376)

- Mme Leen Dierick au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3377)

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3378)

- M. Daniel Senesael au premier ministre sur "les suites de la rencontre du premier ministre avec une délégation de la Coalition Climat" (n° P3379)

 

02.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, vous vous trompez! Vous vous trompez en affirmant que le problème que votre gouvernement rencontre avec le climat serait celui d'une communication déficiente à propos de vos actions. Votre problème ne concerne pas la communication mais bien la manque d'ambition, un problème de cohérence et de manque d'actions concrètes.

 

Vous devez et nous devons toutes et tous, dans cet hémicycle, prendre conscience de ce qui se passe, semaine après semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente: des dizaines de milliers de Belges, notamment des jeunes, aujourd'hui présents dans nos tribunes, sont dans la rue afin de vous dire à la fois leur inquiétude pour l'avenir et leur envie d'agir pour préserver cette planète et pour pouvoir bénéficier d'un avenir tel celui qu'ont connu les générations précédentes.

 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vos réponses, jusqu'à présent, n'ont pas été à la hauteur des attentes. On ne changera pas le bilan; néanmoins, il reste dix semaines pour agir.

 

Monsieur le premier ministre, je voudrais vous interroger:

- sur les engagements concrets que vous avez pris à l'égard des représentants de la coalition Climat;

- par rapport au rehaussement des ambitions du Plan national énergie-climat, comme la résolution que nous avons adoptée fin décembre le prévoit;

- par rapport aux lois nécessaires à la sortie du nucléaire et à la création d'un cadre qui permettra le développement des énergies renouvelables;

- par rapport à une loi Climat qui fixerait une trajectoire et des moyens pour relever ce défi extraordinaire;

- au sujet de nos propositions visant à diminuer le nombre de voitures sur les routes, à mieux soutenir les transports en commun, à engager les banques à désinvestir des secteurs fossiles.

 

Monsieur le premier ministre, le changement ne peut plus attendre. Vous devez et nous devons être à la hauteur de nos concitoyens en matière de climat.

 

02.02  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de eerste minister, het klimaat leeft bij heel wat mensen. Een aantal mensen is oprecht bezorgd. Het is dan ook een belangrijk thema, en daar moeten inderdaad dingen voor gebeuren.

 

Het is volgens mij niet toevallig dat de allereerste interparlementaire resolutie die wij in dit Parlement hebben goedgekeurd over het klimaat ging. Ik heb als commissievoorzitter heel graag mee aan de kar getrokken om die gerealiseerd en goedgekeurd te krijgen.

 

Er waren vragen en aanbevelingen, maar er moeten natuurlijk ook maatregelen zijn: beredeneerde, becijferde maatregelen die effectief op tafel liggen. Concrete maatregelen.

 

Wij hebben hier afgelopen zomer een wet aangenomen die een engagement uit 2015 bevestigt. Wij hebben ons niet alleen geëngageerd om ons bestaande beleid te bevestigen, maar ook om nieuwe maatregelen te nemen. Een heel pak maatregelen, want wij willen daarmee onze federale klimaatinspanningen met bijna 50 % doen toenemen.

De vraag is natuurlijk: op welke manier zijn wij dat nu aan het doen? Ik heb die vraag hier vorig jaar aan uw minister gesteld maar ik heb daar jammer genoeg geen antwoord op gekregen.

 

U hebt ondertussen de klimaatorganisaties ontvangen. Ik meen dat het belangrijk is dat dit gebeurt en ook dat wij daar meer over kunnen vernemen.

 

Concreet zijn mijn vragen de volgende, mijnheer de minister.

 

Ten eerste, er zou een lijst met nieuwe maatregelen zijn. Welke nieuwe maatregelen moeten wij nemen die effect moeten hebben voor 2020? Licht ons die eens toe? Wij willen graag de stand van zaken kennen.

 

Ten tweede, ik meen dat wij heel wat kunnen leren uit het gesprek met de klimaatorganisaties. Wij willen van u dus graag een verslag horen van wat daar is gezegd en wat u kunt rapporteren zodat het Parlement daarmee aan de slag kan.

 

02.03  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de eerste minister, voor de vierde donderdag op rij betogen jongeren in Brussel voor een beter klimaatbeleid. Hun engagement en hun strijdvaardigheid zijn echt hartverwarmend. Onze fractie heeft zich dan ook enorm gestoord aan de kritiek die gegeven werd op die jongeren. Enerzijds werd gezegd dat zij moesten nadenken welke zaken zij zelf konden doen, anderzijds werd gezegd dat zij alleen naar Brussel komen om te spijbelen en dat als zo'n klimaatmars in het weekend georganiseerd werd, die veel minder volk zou trekken.

 

Mijnheer de eerste minister, wij hebben dit weekend gezien dat er 75 000 mensen betoogden. Volgens Proximus zelfs nog veel meer.

 

Mijnheer De Roover, u vindt dat belachelijk, maar er zijn wel 75 000 mensen die betoogd hebben voor een ander, een beter, klimaatbeleid.

 

Mijnheer de premier, behalve sommigen misschien is iedereen in het halfrond het erover eens dat wij aan die roep niet kunnen voorbijgaan. Jong of oud, iedereen zegt dat er iets moet gebeuren voor het klimaat. Afgelopen week hebt u tijdens een toespraak voor diplomaten verklaard dat de regering al zeer veel doet voor het klimaat, maar dat daarover slecht gecommuniceerd wordt. Wij hebben al veel gedaan, maar misschien te weinig uitgelegd, zei u.

 

Mijnheer de premier, ik betreur die uitspraak, vooral omdat u op die manier aan de duizenden betogers zegt dat zij het eigenlijk niet begrepen hebben. U hebt al heel veel gedaan en u zou goed op weg zijn. Mijnheer de premier, vandaag zeggen 3 500 wetenschappers dat wij helemaal niet goed op weg zijn en dat er nog heel veel moet gebeuren.

 

Het Climate Action Network heeft een ranking opgemaakt met de landen die zeer goed, goed of redelijk goed op weg zijn. Daarnaast zijn er landen die onder de kwalificatie moderate, poor of very poor vallen. Ons land wordt bij de categorie "poor" geplaatst.

 

Ik zal niet ontkennen dat er al veel gebeurd is, mijnheer de premier, maar de mensen vragen meer. Mijn eerste vraag is dan ook wat er nog zal gebeuren in de korte periode, die u nog rest. Het is namelijk duidelijk dat wij een grote tand moeten bijsteken. U hebt de organisatoren van de mars ontmoet. Wat hebt u hun beloofd? Wat zal er in de toekomst nog gebeuren?

 

Persoonlijk feit

Fait personnel

 

02.04  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord voor een persoonlijk feit. Ik werd vernoemd alsof ik jongeren die engagement tonen, belachelijk zou maken. Ik neem aan dat mevrouw Temmerman iets minder ervaring heeft met het onderwijs dan ikzelf. Ik heb dertig jaar lesgegeven aan leerlingen in het TSO. In die dertig jaar ben ik een bijzonder grote voorstander geweest van maatschappelijk engagement van jongeren, laat dat onmiskenbaar duidelijk zijn, mevrouw Temmerman. Ik pik dan ook uw verwijt niet.

 

Ik maak jongerengagement absoluut niet belachelijk, maar tegelijkertijd, mevrouw Temmerman, weet ik wat de nefaste gevolgen zijn van spijbelgedrag. Het kan zijn dat u daar volledig afstand van neemt, het kan zijn dat u dat bagatelliseert, maar het is mijn beroepsernst als leerkracht die daar in opstand komt. Vandaar dat ik zeg dat dit aspect absoluut mee in rekening moet worden genomen. Dat is wel iets anders dan belachelijk maken.

 

02.05  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zal zeer kort zijn. Ik neem het verwijt van de heer De Roover niet dat ik geen contact zou hebben met jongeren. Mijnheer De Roover, u hebt zoveel ervaring in het onderwijs en ik zou die ervaring niet hebben. Ik kan u zeggen dat ik geen ervaring heb met het onderwijs, maar ik heb wel zeer veel ervaring met de vorming van jongeren die uit de onderwijsboot zijn gevallen, heel veel ervaring en waarschijnlijk veel meer dan u. Deze jongeren zeggen de dag van vandaag ook dat er verandering moet komen in het klimaatbeleid. Vooraleer u anderen verwijt dat ze niet op de hoogte zouden zijn, moet u zich eerst eens informeren.

 

02.06  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, je ne vais pas polémiquer et entrer dans des discussions comme celle qui vient d'avoir lieu. Une chose est certaine, aujourd'hui, pour la quatrième fois, un groupe de jeunes manifeste en faveur du changement pour le climat et demande au politique d'intervenir de manière plus importante et volontariste en faveur de mesures plus fortes. Très sincèrement, tout ce que nous pouvons dire à ce propos, c'est qu'ils ont raison.

 

Cela ne signifie pas pour autant que rien n'a été fait. C'est un message qu'il faut aussi véhiculer auprès de notre jeunesse. Nous avons voté à l'unanimité une résolution dont les ambitions ont été revues à la hausse suite au débat de la COP24, à la publication du rapport du GIEC et à la première manifestation citoyenne qui a rassemblé 75 000 personnes, manifestation à laquelle j'ai d'ailleurs participé.

 

Il faut aussi dire que cinq parcs éoliens offshore sont installés en mer du Nord et que trois supplémentaires seront opérationnels d'ici 2020. L'ensemble permettra de fournir de l'énergie à 50 % des ménages belges. D'ici 2030, la capacité éolienne offshore fournira l'équivalent en énergie de quatre centrales nucléaires. C'est également une avancée importante.

 

En outre, je rappelle l'accord du burden sharing qui a mis des années pour aboutir. Cette répartition de charge entre les Régions est désormais acquise.

 

N'oublions pas non plus que nous sommes le deuxième pays à avoir émis des obligations vertes pour 4 milliards et demi d'euros. Elles permettront d'aider la transition énergétique dans tous les domaines.

 

Monsieur le premier ministre, vous avez déclaré cette semaine vouloir agir plus, plus vite et plus fort. À cet effet, vous avez rencontré les représentants de la Coalition Climat qui rassemble environ 70 organisations environnementales. Quelles suites seront-elles données à cette rencontre? Celle-ci a-t-elle déjà permis de délimiter des pistes de travail?

 

02.07  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de premier, klimaat staat boven aan de agenda. Dat is een goede zaak. Burgers, bedrijven, de politiek, we weten allemaal al lang dat de aarde opwarmt en dat we voor een enorme uitdaging staan. Daar is de afgelopen jaren al naar gehandeld. Er is massaal geïnvesteerd in hernieuwbare energie en ingezet op energiebesparende maatregelen en duurzaamheid. Zeggen dat er niets gebeurt is dus niet juist.

 

Het is echter niet genoeg. We moeten meer ambitie tonen om onze doelstellingen te halen. De politiek moet daarin een voortrekkersrol spelen. We zullen dat echter niet alleen kunnen doen. We zullen moeten samenwerken en iedereen op sleeptouw nemen. De bedrijven moeten nog een tandje bijsteken en de kansen zien die energieomschakeling en duurzaamheid bieden. Klimaatwetenschappers en onze universiteiten denken mee over de oplossingen en systemen van morgen. We moeten de burgers stimuleren om mee te investeren in energiezuinige woningen, duurzame mobiliteitskeuzes en zonnedelen. We moeten de politici overtuigen om partijoverschrijdend engagementen aan te gaan.

 

We moeten ambitieus zijn en we geloven dat het kan, maar dan moeten we iedereen wel mee hebben. We passen voor een klimaatbeleid dat niet omkijkt naar mensen die het moeilijker hebben. We passen voor een klimaatbeleid dat enkel focust op verbieden, op almaar meer en hogere belastingen. We hebben nood aan een positief klimaatbeleid met maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn en een echte impact hebben. Er moet een businessmodel komen waarin bedrijven en burgers investeringen kunnen doen die goed zijn voor het klimaat en voor henzelf.

 

Mijn partij is al met een aantal goede voorstellen gekomen, denk maar aan de vergroening van het bedrijfswagenpark. We gaan ook voor een lager btw-tarief voor energiezuinige investeringen, ook voor sloop en heropbouw. Collega's, het vingerwijzen en de ja, maar mentaliteit mogen nu wel stoppen. Stop met mekkeren, we weten wat er moet gebeuren. We hebben als land alles in huis om deze uitdaging aan te kunnen. Wij reiken andere partijen de hand om hier versneld werk van te maken.

 

Mijnheer de premier, welke initiatieven zult u nog nemen zodat ons land de komende maanden bijkomende stappen vooruit kan zetten?

 

02.08  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, het is vandaag Gedichtendag. Ik wil u de aanhef van een gedicht van Remco Campert meegeven: "Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden". Daden, zoals die van Greta Thunberg, van Kyra en Anuna, die als gevolg hebben gehad dat vandaag het Ladeuzeplein volstond, dat voor de vierde week op rij meer dan 10 000 jongeren naar Brussel kwamen – 12 500 vandaag –, dat 15 000 jongeren bijeen zijn gekomen in Luik, daden die als gevolg hebben gehad dat u van meer dan 3 300 wetenschappers een brief hebt mogen ontvangen van de Scientists4Climate, dat er vanuit die jongeren een samenwerking is opgestart met de Vlaamse Bouwmeester en experten, en dat u eindelijk de Klimaatcoalitie hebt ontvangen. Na die ontvangst is nu de vraag wat er zal gebeuren.

 

Ik ben heel blij dat u het verzet, in de vorm van de bijeenkomst van heel veel hoopvolle mensen, hebt aanhoord. Ik ben heel blij dat u de hand reikt aan de vorige regering en de huidige ontslagnemende regering om samen te werken, want dat is ook de vraag die wij al een tijdje stellen. Ik ben heel blij dat u hen hebt gezegd dat u er iets aan wilt doen. De vraag is wat.

 

Er zal meer nodig zijn dan communicatie. Als u die ambitie meent, dan maakt u werk van een verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op vervuiling, dan maakt u werk van de ecofiscaliteit waar de groene partij al zolang vragende partij voor is, dan gaat u veel meer investeren in hernieuwbare energie en dan stopt u met het besparen op het openbaar vervoer, maar investeert u daar eindelijk in, zodat mensen stipt op hun werk kunnen geraken, ongeacht waar in het land zij vertrekken. Als u ingaat op de vraag om mensen te ontvangen, houdt dat meteen ook de belofte in van een antwoord met maatregelen. Als u ingaat op die vraag, dan vindt u in ons een partner om ons te verzetten tegen het defaitisme, tegen het cynisme en het naar beneden praten van oprechte engagementen van mensen die in hun dagelijks leven al elk verschil hebben gemaakt, terwijl de Vlaamse en federale regeringen hen in de steek lieten.

 

Als u dat verzet ondersteunt met concrete maatregelen dan zal de groene partij voor u de meest loyale partner zijn. De eerste vraag is natuurlijk wat u gaat doen tegen het cynisme van sommigen hier aanwezig.

 

02.09  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, collega's, indrukwekkend en hoopgevend, zo bekijk ik de verschillende klimaatmarsen die er al zijn geweest. 3 000, 12 000 en 32 000 spijbelende scholieren. Zondag 70 000 mensen op straat, waaronder vele gezinnen. Vandaag scharen nog maar eens 3 500 wetenschappers zich achter de jongeren en komen nog eens 25 000 studenten op straat in Luik en Brussel.

 

Dit toont aan, collega's, dat elke generatie wakker ligt van het klimaat. Allemaal pleiten zij maar voor een ding: meer doen voor het klimaat. Zoveel mensen, zoveel jonge mensen die bezield zijn door een thema. Dit momentum mogen wij absoluut niet kwijtspelen. Het is aan ons als politici om te luisteren, hen de hand te reiken en samen acties voor te stellen.

 

Wij moeten echter ook eerlijk zijn in dit debat. Wij zullen allemaal inspanningen moeten leveren, collega's. Wij zullen allemaal ons gedrag moeten aanpassen. Wij zullen ons anders moeten verplaatsen. Wij zullen anders moeten gaan wonen. Wij zullen anders moeten werken. Dit zal niet altijd makkelijk zijn. Wij moeten daarbij altijd een gedachte in ons hoofd houden: wij doen het voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

Het debat moet ook evolueren van holle slogans naar goed becijferde en onderbouwde voorstellen. Wij moeten ook durven zeggen dat sommige maatregelen geld zullen kosten. Wij doen dit niet zomaar om te cashen. Nee, wij doen dit om een change te krijgen in ons gedrag, om vervuilend gedrag te ontmoedigen.

 

Wij moeten in het debat ook redelijkheid durven brengen. De klimaatverandering kunnen wij niet alleen oplossen. De klimaatproblematiek stopt niet zomaar aan onze landsgrenzen. Het verdient bij voorkeur een internationale aanpak. Wij moeten ook redelijkheid in het debat durven brengen in de zin van iedereen erin meenemen. Er zijn mensen die wel willen een inspanning doen, maar dit niet kunnen. Wij willen die absoluut niet achterlaten.

 

Premier, er is al heel veel gebeurd. Wij moeten dit ook durven onderschrijven en nog meer onderstrepen. Zowel federaal, regionaal als lokaal zijn er al heel veel inspanningen geleverd. Als wij echter echt een sprong willen maken in ons klimaatbeleid dan moeten de burgers, de politiek en het middenveld de handen in elkaar slaan. Wij moeten ons daarin durven laten begeleiden en inspireren door de wetenschappers.

 

Vanuit CD&V pleiten wij daarom voor het maken van een klimaatpact waarin heel duidelijke doelstellingen staan voor elk Parlement en elke sector, en dit tegen eind 2019.

 

Mijnheer de eerste minister, de tijd dringt. Gisteren hebt u een goed initiatief genomen door de leden van de Klimaatcoalitie te ontvangen.

 

Graag had ik het volgende vernomen.

 

Welke concrete acties zal u op korte termijn nog ondernemen om aan de duizenden mensen op straat een antwoord te geven?

 

02.10  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, wie zal voor het redden van onze planeet opdraaien? Dat is de politieke vraag die ons vandaag wordt gesteld.

 

Qui va payer pour la nécessaire transition écologique de notre planète? Je vais être très clair: pour un parti comme le PTB, il n'est pas question que les travailleurs, les jeunes, les allocataires sociaux ou la classe moyenne paient pour cette nécessaire transition écologique. C'est une question très importante. Vous êtes obligé de mettre cette question à l'agenda sous la pression de la lutte.

 

Ik wil u eraan herinneren dat in de plannen van de regering niet veel stond over het milieu.

 

Dans votre déclaration gouvernementale, il n'y avait pas beaucoup sur l'écologie. Dans votre fameux Pacte d'investissement de 150 milliards d'euros, on ne parle pas beaucoup d'écologie. Mais maintenant il y a des dizaines de milliers de jeunes dans les rues! Vous n'avez pas vu venir cette lutte des jeunes et elle vous fait peur! L'écologie n'était pas une priorité mais la pression des jeunes vous oblige à en faire une priorité.

 

De vraag is wie dat gaat betalen. Er is geen sprake van dat de gewone man dat zal betalen. Een studie in Frankrijk toont duidelijk aan dat door wat Macron in Frankrijk heeft gedaan de rijksten 40 keer meer vervuilen dan de armsten.

 

Une étude française démontre clairement que les riches polluent quarante fois plus que les plus pauvres. La taxe carbone que M. Macron a introduite coûte quatre fois plus aux ménages aux revenus les plus faibles. Toute cette fiscalité va toucher essentiellement les plus faibles. Une résolution, votée par l'ensemble des partis – sauf le nôtre –, dit au point 24: "Il faudra œuvrer au niveau européen en faveur de l'instauration d'une contribution carbone".

 

Le vrai débat est de savoir si on fait payer les gens.

 

Monsieur le premier ministre, vu que tous ces rapports montrent que toute la taxation carbone va toucher essentiellement les revenus les plus faibles dans notre société, ne trouvez-vous pas qu'il est temps de prendre un engagement selon lequel on n'introduira pas de taxe carbone en Belgique et qu'il est temps de faire payer les multinationales?

 

Je rappelle que 300 multinationales en Belgique sont responsables de 40 % des émissions de CO2. C'est à elles de payer et pas aux petites gens!

 

02.11  Daniel Senesael (PS): Monsieur le premier ministre, voici quelques semaines, j'ai pu lire une banderole brandie par les manifestants et dont le slogan m'avait particulièrement interpellé: "Fin du monde, fin de mois: mêmes coupables, même combat!".

 

En effet, le réchauffement climatique et l'accroissement des inégalités découlent de causes communes. Je pense évidemment à la dérégulation, à la spéculation, à la fraude fiscale, à la surpuissance des multinationales ou encore à l'accumulation des richesses dans les mains de quelques-uns - ceux-là mêmes qui se rendent en jet privé à Davos, et dont la liste est longue et bien connue.

 

Sur tous ces sujets majeurs, on ne vous entend quasiment jamais, monsieur le premier ministre. Vous préférez consacrer votre temps à défendre le bilan - selon vous, excellent -, de Mme Marghem. Vous vous plaignez que les gens ne comprennent pas à quel point votre gouvernement se montre efficace dans la lutte pour le climat.

 

D'après moi, vous faites fausse route. Nos concitoyens sont, au contraire, très lucides quant à l'action de votre gouvernement. Et les chiffres prouvent que, depuis 2014, les émissions de gaz à effet de serre ont non seulement cessé de diminuer, mais - pire encore! - qu'elles sont en augmentation. Il est inutile de le nier. La seule réponse qu'attendent les manifestants est que vous preniez des initiatives concrètes pour réduire le nombre de voitures sur nos routes, engager des budgets en faveur d'une amélioration des transports en commun, isoler les bâtiments ou encore interdire les comportements les plus polluants.

 

Les manifestants pour le climat ne demandent plus d'effets d'annonce; ils veulent des actes tangibles. À quatre mois des élections, monsieur le premier ministre, que proposez-vous aux dizaines de milliers d'étudiants qui marchent aujourd'hui dans nos rues?

 

02.12  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, je pense que la première exigence de ce Parlement et du gouvernement à l'égard des 70 000 ou 75 000 jeunes qui marchaient, voici quelques jours, en faveur du climat, c'est la dignité du débat fondé sur des arguments et pas cette démagogie immonde qui appauvrit tout le monde, monsieur Hedebouw.

 

Pour ce qui me concerne, je vais m'en tenir aux éléments de fait.

 

Premier élément, je persiste et je signe: effectivement, un travail a été mené pas seulement par ce gouvernement, mais par les précédents et les Régions également, pour tenter de progresser.

 

Le message que j'ai donné doit être interprété dans son ensemble et pas de manière partielle pour manipuler l'information. Oui, nous devons expliquer ce qui est fait et nous devons faire plus encore.

 

Dans cette assemblée, au cours des mois de novembre et décembre, nous avons eu des débats. Il n'y avait pas beaucoup de monde, en soirée, pour y participer et parler d'arguments et de propositions extrêmement concrètes! Ceux qui font la leçon aujourd'hui n'étaient pas présents quand, en novembre et en décembre, nous étions à la tribune pour débattre des engagements sur le sujet.

 

Quelles décisions ont-elles été prises?

 

Een eerste belangrijk punt is de burden sharing, dat een mislukking uit het verleden was die is opgelost. Dat was een heel belangrijk en concreet punt.

 

Een tweede belangrijk punt is dat er bijna vijf miljard euro voor groene investeringen zijn. Wij zijn het tweede Europese land dat kiest voor green bonds. Ook dat is een heel concrete maatregel.

 

Le troisième point est relatif aux réglementations sur les biocarburants; celles-ci constituent un pas en avant, même si on devra probablement encore améliorer ces dispositifs réglementaires et légaux sur ces sujets.

 

Le quatrième point, c'est la sortie du nucléaire. Les débats ont été extrêmement difficiles. Chacun ne faisait pas preuve du même enthousiasme. Mais la loi qui prévoit la sortie du nucléaire en 2025 a été votée. Elle n'a pas été remise en cause. Cependant, nous devons effectivement travailler pour qu'elle puisse être réalisée en validant, notamment, le plus vite possible le mécanisme de rémunération des capacités. Telle est d'ailleurs notre intention.

 

Le Parlement fédéral a donné un signal très clair, au mois de décembre, avec une résolution qui affirme une ambition plus forte encore. Le gouvernement minoritaire a défendu ce point de vue, comme je m'y étais engagé à l'occasion du Comité de concertation du mois de janvier, et il a décidé de valider le Plan national Énergie-Climat qui comporte des mesures concrètes et chiffrées qui ont été communiquées à l'Europe. Il a également décidé de se mettre immédiatement au travail pour aller plus loin en identifiant et en chiffrant les mesures qui peuvent être prises pour progresser en la matière. Voilà quelques exemples qui viennent s'ajouter aux éoliennes offshore qui représentent un pas en avant pour l'ensemble du pays. Mais d'autres exemples pourraient encore être donnés.

 

Wat is er in mijn ogen belangrijk voor de toekomst? Ik heb een belangrijk gesprek gehad met vertegenwoordigers van de coalitie voor het klimaat. Dat was naar mijn mening een intens, nuttig en nodig gesprek, een bijzonder constructieve en positieve discussie.

 

J'ai entendu, autour de la table, avec ces sept jeunes représentants, beaucoup plus de sens des réalités et de la nuance qu'un certain nombre de propos tenus, il y a quelques instants ici. Quel est leur souhait? Il est de pouvoir examiner quelques premières propositions qui m'ont été remises mais, de l'aveu même de la Coalition Climat, qui ne sont pas encore assez précises dans les modalités. J'ai pris l'engagement de proposer au Conseil des ministres de soumettre rapidement, avec le concours d'instances indépendantes comme, par exemple, le Bureau du Plan, les différentes propositions opérationnelles.

 

Proclamer des slogans a son importance mais on doit aller plus loin et passer à l'acte II en direction d'un Green Deal en Belgique et en Europe, ce qui suppose des mesures extrêmement concrètes. Par exemple, on me dit qu'on doit supprimer les chaudières au mazout. Certes, c'est très efficace et utile pour le climat mais, selon les statistiques, cette situation concerne un tiers ou un quart de nos concitoyens. Comment mettre en œuvre cette mesure, de manière concrète et opérationnelle, pour éviter l'impact social sur les plus faibles revenus ou sur les classes moyennes qui souffrent en termes de pouvoir d'achat?

 

La question du financement est une question essentielle. Certains me disent de faire une loi et de créer une banque pour le climat. Ce n'est pas une loi ni une banque pour le climat qui fera tomber l'argent du ciel pour financer la transition énergétique! On doit donc voir de quelle manière opérationnelle, on peut, pour chacune des mesures, identifier les retombées sur le plan social et sur le plan du financement.

 

Wij zijn dus zeer duidelijk, de minderheidsregering heeft de zeer sterke ambitie om nog efficiënt en nuttig te zijn in de periode tussen vandaag en de volgende verkiezingen. Wij hebben een belangrijk signaal gegeven met het investeringspact. Volgens de heer Hedebouw hebben mobiliteit en energie niets met het klimaat te maken. Hij is een dromer. Mobiliteit en energie zijn rechtstreeks gelinkt met het klimaat.

 

Nous allons donc effectivement poursuivre ce travail. Je me réjouis que la Coalition Climat, que j'ai rencontrée ce matin, a donné des signaux plutôt positifs à l'issue de l'entretien et a souhaité donner suite à ma proposition que nous puissions nous revoir dans le courant du mois de février. Cela leur donnera l'occasion de travailler plus précisément encore sur des modalités de mesures concrètes.

 

Je forme vraiment le vœu qu'au sein de cette assemblée, nous fassions preuve de la même dignité que les 75 000 jeunes qui se sont mobilisés et qui attendent de nous davantage de responsabilités que quelques simplismes que j'ai entendus ici.

 

02.13  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, nous ne serons jamais suffisamment nombreux pour relever ce défi extraordinaire. Et je dois constater, en tout cas dans les discours, même s'il y a des nuances, une évolution dans la position des uns et des autres. Fin décembre, nous avons voté une résolution qui rehausse notre niveau d'ambition avec une majorité "climat" dans ce Parlement.

 

Ce que nous souhaitons en tant qu'écologistes, c'est que cette majorité "climat" puisse s'exprimer positivement par rapport à d'autres projets ou propositions d'ici à la mi-avril. Dans ce cadre, nous serons votre partenaire, voire à la pointe du combat avec des propositions concrètes.

 

Monsieur le premier ministre, cela ne nous empêchera pas de rester critiques. J'ai parlé de manque d'ambition. On l'a constaté tout au long de la législature et les choses changent. J'ai parlé de manque de cohérence. Il y a, y compris dans vos partis, des cyniques et des condescendants à l'égard du mouvement qui est en train de se développer.

 

Quand vous soutenez les voitures de société et quand vous définancez la SNCB, il y a un manque de cohérence. Je le regrette. Dans le futur, j'espère voir davantage d'actions concrète car décevoir celles et ceux qui sont dans la rue, simplement pour essayer de gagner un avenir, serait la plus grave des erreurs que nous pourrions commettre.

 

02.14  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat u het hebt over concrete, realistische maatregelen. Wat onze fractie betreft, moeten die ook becijferd zijn, zodat we verder kunnen. U weet dat we daar nogal wat belang aan hechten. Ik heb echter weinig concrete, realistische en becijferde maatregelen gehoord die u zult nemen of die u het Parlement aanbeveelt om te nemen. De voorbeelden die u geeft, zijn bijna allemaal bestaande maatregelen. U hebt verwezen naar het akkoord op burden sharing. Dit is de lijst met alle bestaande maatregelen, waar onder andere de biobrandstoffen en de offshore op staan. Nieuwe maatregelen heb ik van u jammer genoeg niet gehoord. Ik zal u de kopie laten, zodat u mij een volgende keer kunt zeggen welke nieuwe maatregelen er werden genomen.

 

Collega's, ik denk niet dat dit Parlement stil kan zitten. We moeten onze bijzondere commissie Klimaat aan het werk zetten! Ik hoor van iedereen dat er voorstellen komen om effectief aan de slag te gaan, om zaken voor te stellen die CO2 besparen. Ik stel voor dat we die commissie bijeenroepen, zodat elke partij haar voorstellen op tafel kan leggen, er berekeningen kunnen gebeuren en er maatregelen kunnen worden genomen. Wij moeten dit als Parlement naar ons toe trekken. Dat is mijn antwoord aan de andere parlementsleden. Sluit u aan bij dit verhaal, dan kunnen wij samen aan de slag.

 

02.15  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ik ben eigenlijk wel blij met uw antwoord. Het is alsof er een juk van uw schouders is genomen. U hebt wel enige ambitie getoond, we moeten alleen zien wat dit nu concreet wordt. Ik wil u vragen om de concrete voorstellen effectief ook hier in het Parlement te bespreken. Er is nu een minderheidsregering en ik denk dat u een breed draagvlak moet zoeken, dus bespreek dit hier in het Parlement.

 

Het charmeert mij bijzonder dat u daar eindelijk een sociale toets aan zult toevoegen. De N-VA heeft het voortdurend over becijfering, maar minstens even belangrijk is de sociale toets. Wie zal er het meest onder lijden wanneer wij vandaag beslissen dat er geen dieselwagens meer mogen rijden? Degenen die allang een dieselwagen hebben en die het geld niet hebben om een elektrische wagen te kopen.

 

Wij rekenen er dus op dat er een sociale toets wordt gehanteerd. Mijnheer de eerste minister, u zult hiervoor in ons zeker een partner vinden.

 

02.16  Damien Thiéry (MR): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse, essentiellement pour votre approche concrète, réaliste et pragmatique.

 

Finalement, quel était l'objet de la question? Répondre aux attentes des étudiants. Nous pouvons répondre aux étudiants qui manifestent dans les rues que nous sommes attentifs à l'avenir de notre planète, que nous voulons bouger et être ambitieux dans notre politique climatique.

 

J'aimerais pouvoir aussi dire que, bien entendu, les choses changent! J'ai entendu certains de mes collègues se contredire: monsieur Gilkinet, vous interrogez M. le premier ministre en lui reprochant de ne rien faire, et puis, dans votre réplique, vous confirmez avoir voté avec le gouvernement une résolution dont les ambitions sont à la hausse! Oui, les choses changent!

 

Je me réjouis de voir que nos "amis" du PTB s'intéressent enfin au climat. C'est un fait extrêmement important. Monsieur Hedebouw, j'espère que vous serez un peu plus constructif que ce que vous avez dit aujourd'hui, que vous ne resterez pas dans la critique. Admettez que nous avançons dans l'intérêt de notre planète, tout en étudiant l'impact socio-économique de nos avancées.

 

02.17  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord en voor de getoonde ambitie.

 

Er is inderdaad meer ambitie nodig en dat wil ik meteen ondertekenen. In 2050 zero emission. Misschien moeten wij dat maar eens doorrekenen.

 

De jongeren zitten hier te luisteren, de bedrijven staan te popelen en de wetenschappers worden al boos als ze ons bezig horen. Daarom wil ik wel samen werken aan wat wij hen de komende jaren, over oppositie en meerderheid heen, kunnen bieden.

 

Ik neem de uitgestoken hand met plezier aan. Wij moeten het samen, schouder aan schouder, aanpakken. Niet wat ons scheidt, mijnheer de eerste minister, collega's, wel wat ons bindt: de strijd voor een beter klimaat.

 

02.18  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik wil het ook graag hebben over cijfers. Niet die van N-VA, want wij hebben gezien tot wat het cijferwerk van minister Van Overtveldt heeft geleid, een miljardengat in de begroting. Er zitten behoorlijk wat gaten in het cijferwerk van N-VA.

 

Ik wil het wel hebben over de cijfers van de jongeren, die nu al week na week naar Brussel komen en die voor één treinticket naar hier meer moeten betalen dan voor een vliegtuigticket naar Carcassonne.

 

Daarover gaat het, over die verschuiving van fiscaliteit in ons land en in Europa. Ik geef een voorbeeld dat een en ander duidelijk maakt. Als uw dak lekt, collega Verherstraeten, dan wacht u niet tot het interieur drijfnat is en uw meubels verrot, maar dan herstelt u dat dak.

 

Datzelfde acute probleem hebben wij vandaag met de klimaatproblematiek. N-VA wil wachten tot het hele interieur om zeep is. Ik ben blij te zien dat de premier, samen met de andere partijen van de vorige meerderheid, die omslag eindelijk echt wil maken, ja zegt tegen investeren omdat niets doen meer kost, ja zegt tegen het corrigeren voor mensen met een kleine portemonnee of mensen zonder alternatief en ja zegt op die verschuiving.

 

Nu zal het erop aankomen niet alleen steun uit te spreken voor onze klimaatresolutie, waarvoor dank, want dat heeft de vorige meerderheid, met uitzondering van N-VA, echt gedaan en daarvoor was moed nodig, maar ook om de nodige beslissingen te nemen, om het cash for car op te doeken, om de volgende keer dat u naar een klimaattop gaat wel ambitieuze doelstellingen te stemmen in plaats van op de rem te staan in de regio's, wat in Katowice is gebeurd op het vlak van hernieuwbare energie en om op de volgende klimaattop niet de trofee voor fossiel te krijgen, maar wel de trofee voor meest ambitieuze land.

 

Dan zullen de jongeren op straat zien dat u de boodschap hebt begrepen.

 

Daarom herhaal ik wat ik daarnet al heb aangegeven. Daarvoor zullen wij uw partner zijn, met cijfers die kloppen voor mensen in onze samenleving, ongeacht op welke manier zij zich ook inzetten.

 

02.19  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Er is inderdaad al veel gebeurd. Wij moeten het momentum echt aangrijpen om nog meer stappen te kunnen zetten. De jongeren op de straat en de jongeren hier in het Parlement verwachten antwoorden van ons en acties.

 

Wij onderschrijven dan ook volledig de acties op korte termijn, die u hebt opgesomd. Wij moeten echter nog meer doen. Wij moeten ons nu ook al focussen op 2050. Wij moeten ons nu ook al voorbereiden. Daarmee mogen wij zeker niet langer wachten.

 

Het is net daarom dat wij voor een Klimaatpact pleiten, zijnde een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de federale overheid, waarbij een traject naar een klimaatneutraal land wordt uitgestippeld. Wij willen vaart achter dat pact zetten. Het moet klaar zijn tegen eind 2019.

 

Collega's, uiteraard hebben wij er geen enkel probleem mee dat de commissie zo snel mogelijk wordt samengeroepen. Laat ons alle voorstellen op tafel leggen.

 

Ik kijk echt uit naar die voorstellen. Ik heb van sommige partijen alleen nog maar holle slogans maar nog geen enkel concreet voorstel, laat staan een becijferd voorstel, gehoord.

 

Leg dus alles op tafel zodat wij kunnen toetsen of de voorstellen redelijk, betaalbaar, haalbaar en sociaal zijn.

 

Graag reiken wij ook de hand aan de wetenschappers. Laat hen ons inspireren. Wij hopen dat wij erop kunnen aandringen dat zij tegen eind juni 2019 adviezen geven zodat wij effectief aan de slag kunnen gaan.

 

Wij zijn er immers van overtuigd dat een gedegen klimaatbeleid enkel kan worden bereikt door samen te werken. Laat ons er dus samen werk van maken. Er is absoluut geen tijd meer te verliezen.

 

02.20  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, quelle réponse décevante! Ce n'est pas du tout à la hauteur de l'urgence! Nous avons douze ans devant nous pour réduire de 60 % nos émissions de CO2. Quelles sont les mesures sur la table?

 

Nous, le PTB, sommes venus avec de nombreuses mesures. Il faut les lire au MR. Nous avions une proposition pour la campagne communale: la gratuité du transport public. C'est une mesure concrète, qui répond à l'urgence. J'entends aujourd'hui que le cdH et le PS nous rejoignent à ce sujet. C'est une bonne nouvelle!

 

Alors, attendez! (…) C'est incroyable! On ne peut même pas parler.

 

Le président: Cela ne va pas. Écoutons M. Hedebouw.

 

02.21  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Vandaag heeft de NMBS beslist om de prijs van de Rail Pass van 77 naar 83 euros te verhogen. Dat is 8 % meer. Zijn dat de goede maatregelen die jullie willen nemen?

 

De PVDA heeft nog een maatregel voorgesteld. We moeten duidelijke normen hebben.

 

Il faut des normes contraignantes contre les multinationales. Ce marché du carbone que vous avez mis sur pied ne sert à rien du tout, sinon qu'à faire du business, encore du business, toujours du business. On vend des droits à polluer. Vous imaginez ce qu'on est en train de réaliser? Ils arrivent même à engranger de l'argent à partir des quotas de CO2. Des normes contraignantes s'imposent!

 

Une autre mesure doit être prise: il s'agit de créer une banque du climat, dans laquelle on va investir 5 milliards d'euros. Où ira-t-on les chercher? Je vais vous le dire: chez les plus riches. Il y a du pognon dans ce pays!

 

Oui, les multinationales doivent payer!

 

J'en arrive ainsi à la dernière mesure importante, à savoir la filière hydrogène. En effet, comme vous le savez, chers collègues, un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés a trait au stockage de l'énergie. Si on décidait de planifier notre économie, on pourrait investir dans cette filière. Il s'agit d'un aspect important. Mais si on continue à prendre des petites mesurettes, comme c'est maintenant le cas depuis dix ou quinze ans, on va se "planter". Il reste 400 gigatonnes de CO2 jusqu'en 2030, sachant que 40 tonnes sont consommées par an au niveau mondial. Il nous reste donc dix ans.

 

Les mesures proposées aujourd'hui nous mènent droit dans le mur. C'est le problème, chers collègues! Voilà la raison pour laquelle il faut des mesures radicales, comme celles que le PTB propose.

 

02.22  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il me semble que les étudiants vont devoir manifester de nombreux jeudis encore, si vous n'avez pas de nouvelles mesures à leur proposer. Nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes politiques qui sont contraires ou, en tout cas insuffisantes, vu l'urgence climatique et le risque de voir s'aggraver encore les inégalités.

 

Le PS propose que le Parlement et le gouvernement s'unissent et travaillent d'un commun accord pour prendre des mesures immédiates en faveur de la planète en commençant par mettre fin à la politique d'austérité qui attaque le rail. Il faut réinvestir dans les transports en commun et augmenter immédiatement le budget de la SNCB.

 

Vous pouvez aussi agir pour réduire le nombre de voitures de société en obligeant les employeurs à offrir systématiquement une alternative à ce genre véhicule. Notre groupe a proposé de modifier le projet de loi sur le budget Mobilité en ce sens, mais votre gouvernement a refusé notre proposition.

 

Enfin, vous pouvez lancer un plan d'investissement pour isoler les bâtiments publics et arrêter de gaspiller beaucoup d'énergie.

 

Monsieur le premier ministre, cessez de vous retrancher derrière le bilan bien maigre de Mme Marghem et agissez en faisant preuve d'inventivité et de créativité, comme vous le demandent les jeunes.

 

Le président: Avant de clôturer l'incident, je voudrais souligner qu'il y a des collègues qui pensent à introduire une question chaque vendredi alors qu'il y a une manifestation le jeudi, ce n'est pas le système.

 

Dat is een beetje misbruik van het systeem. Ik zeg niet dat het deze week het geval is. Mochten er leden zijn die dat systematisch zouden willen doen dan zullen wij dat niet toestaan. U zult daar alle begrip voor hebben.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Frédéric Daerden au premier ministre sur "le Forum de Davos et les résultats de la Belgique en matière économique et sociale" (n° P3380)

03 Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de eerste minister over "het Wereld Economisch Forum in Davos en het economische en sociale resultaat van België" (nr. P3380)

 

03.01  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, "Jobs, jobs, jobs!", pour vous citer.

 

Aujourd'hui, plus de 4 300 emplois sont menacés. Ce mois de janvier 2019 est le mois le plus noir pour l'emploi en Belgique depuis 2012. Le pire mois de janvier pour l'emploi depuis la fermeture de Ford Genk. L'avenir de plus de 4 300 travailleurs et de leurs familles est aujourd'hui suspendu à une décision de licenciement collectif. Et vous dites "Jobs, jobs, jobs!"

 

Vous n'avez pas su dire "Stop, stop, stop" à la succession des licenciements collectifs. Depuis 2015, en quatre ans, près de 30 000 travailleurs ont fait l'objet d'annonces de licenciements collectifs. Quel bilan, monsieur Michel!

 

On pourrait parler de la croissance qui est plus basse en Belgique que dans le reste de l'Europe ou de notre taux d'emploi qui est encore largement inférieur à la moyenne européenne. Votre mantra "Jobs, jobs, jobs!" a surtout servi à cacher les attaques contre le pouvoir d'achat et les cadeaux faramineux que vous offrez aux patrons.

 

À Davos, même là, des voix se sont élevées pour dénoncer la marche du monde économique d'aujourd'hui, pour réclamer qu'on paie des impôts justes, qu'on lutte contre l'évasion fiscale, qu'on redistribue la richesse, pour exiger qu'on parle de jobs dignes de ce nom, qu'on parle de taxer les grandes fortunes.

 

Il y a dix ans, déjà à Davos, le Forum économique mondial tentait de répondre à la question: "Que doit faire l'industrie pour empêcher une forte régression sociale?"

 

Monsieur le premier ministre, qu'avez-vous fait pendant quatre ans pour lutter contre les licenciements collectifs? Qu'avez-vous dit à ces chefs d'entreprise qui licencient des travailleurs pour garantir de plantureux dividendes?

 

03.02  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, chacun peut donc constater de quelle manière vous décidez de courir avec un petit vélo derrière le PTB, derrière ses outrances, derrière ses caricatures. C'est spectaculaire! Ce gouvernement, par les mesures qui ont été prises, a suscité la création de 220 000 emplois supplémentaires. Le tax shift est un treizième et même un quatorzième mois supplémentaire pour les personnes qui ont un bas salaire. Les pensions les plus basses n'ont jamais été augmentées en une législature autant qu'elles l'ont été sous ce gouvernement. Je ne recevrai pas de leçons de votre formation politique!

 

Monsieur le président, j'étais effectivement avec le ministre des Finances, avec le ministre de l'Économie, avec le Roi également il y a quelques jours à Davos. J'assume cette présence pour défendre les intérêts de nos citoyens, particulièrement ceux qui ont des revenus plus faibles, ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui et veulent en trouver un. Nous avons fait progresser les investissements de manière sensible: plus 7 %. Il n'y a jamais eu un nombre aussi élevé d'indépendants, de PME, de personnes qui ont créé leur propre emploi. Six pour cent supplémentaires.

 

Chaque fois qu'il y a une difficulté économique, c'est évidemment un drame pour des familles qui sont dans l'angoisse. C'est la raison pour laquelle chaque fois, nous sommes aux barricades avec le ministre de l'Emploi pour être en contact avec les entreprises, avec les représentants des syndicats, pour faire en sorte que des alternatives puissent être développées, ce qui a souvent été le cas. Ça a été le cas avec ING par exemple et cela devra être le cas pour Proximus également, pour veiller à ce que les emplois en pénurie aujourd'hui puissent être pourvus. En effet, là où il y a des personnes sans emploi, on doit les orienter vers des formations qui peuvent déboucher sur un emploi.

 

Ineos, monsieur le député, représente trois milliards d'euros en Belgique. La Belgique est à nouveau sur la carte des investisseurs. Alibaba, c'est très concret; cette grande entreprise avec un développement potentiel gigantesque a identifié quelques sites dans le monde pour son développement futur. C'est la Belgique, Liège en particulier, qui a été identifiée. Lufthansa, SN Airlines, cette décision que vous aviez prise dans le passé, s'est concrétisée. Nous avons veillé aux intérêts stratégiques pour le pays et pour l'emploi. Le nombre d'emplois est en croissance, il y a davantage de lignes aériennes. C'est fondamental. Chez Volvo, nous nous sommes battus pour des emplois. Audi Forest produit le véhicule électrique. À Charleroi, après le drame terrible de Caterpillar, des entreprises dopent les capacités de batteries électriques.

 

Il y a ceux qui se lamentent et qui mentent, et puis ceux qui travaillent pour l'emploi et nos concitoyens!

 

03.03  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le premier ministre, quelle arrogance et quelle absence de réponse concrète! À vous entendre, tout va bien. Vous êtes totalement déconnecté de la réalité! Comment osez-vous faire croire que tout va bien quand plus de 4 300 travailleurs sont menacés de licenciement rien que sur un mois, quand sur les trois dernières années, le taux de burn-out chez les travailleurs est passé de 10 à 17 % et quand un citoyen sur deux pense que son pouvoir d'achat a baissé en 2018. Comment osez-vous?

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "de reactie op de brief van prins Laurent" (nr. P3381)

- de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "de reactie op de brief van prins Laurent" (nr. P3382)

04 Questions jointes de

- Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "la réaction à la lettre du prince Laurent" (n° P3381)

- M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "la réaction à la lettre du prince Laurent" (n° P3382)

 

04.01  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, wij hebben een koninklijke familie met een missie. We hebben een groene koning die heel graag klimaatspijbelaar zou worden – dat heeft hij althans toegegeven in een speech, al dan niet door u goedgekeurd – en we hebben ook een prins die een groene ondernemer is.

 

Ik zal vandaag niemand de kroon van het hoofd stoten, maar ik heb wel heel wat vragen over die prinselijke brief.

 

Een arrest heeft de vzw van de prins een schadevergoeding toegekend van 50 miljoen euro; dat is definitief. Nu stelt de prins in zijn brief dat de gelden in de momenteel bevroren Libische fondsen aangewend of vrijgemaakt kunnen worden voor onbetaalde facturen, maar niet voor de uitbetaling van de schadevergoeding, die nochtans vastgesteld is bij arrest. Mijnheer de premier, als dat klopt, dan heeft u een royaal probleem.

 

In een tweede punt stelt de prins dat de diplomatieke diensten Belgische bedrijven geholpen hebben om hun Libische schuldvorderingen te innen. In november 2018 heeft uw collega Didier Reynders hier in de Kamer een antwoord gegeven in de hem kenmerkende stijl, tegelijk warm en koud blazend; dat zijn we gewoon. Minister Reynders bevestigde hier dat hij een aantal bedrijven geholpen heeft, maar in dat rijtje stond toen niet dat ook het wapenbedrijf FN Herstal geholpen zou zijn. Mijnheer de premier, is dat juist? Klopt het ook dat de prins voor zijn vzw geen hulp mag verwachten? In dat geval hebt u immers ook een probleem.

 

Mijnheer de premier, ik veronderstel dat u uw antwoord met de scheiding der machten zult beargumenteren, maar dat argument gaat in dit geval natuurlijk niet op. De rechterlijke macht heeft immers al geoordeeld. Het is wel degelijk de regering die de Libische fondsen bevroren houdt. De wijze waarop dat gebeurt, is een andere vraag, waaromtrent er best wat meer transparantie mag komen.

 

Mijnheer de premier, die vragen gingen over de inhoud, maar ik heb ook een vormelijke vraag. De prins stuurt u namelijk een brief en ons een kopie, waardoor de tekst ervan zeker openbaar wordt. Hij gebruikte briefpapier met het briefhoofd van het Paleis te Brussel en ondertekent met Laurent van België. Ik zou ondertekend hebben als gemandateerde van de vereffenaar, als ik resultaat wilde halen. Mijnheer de premier, overtreedt de prins met die handelingen de gedragsregels van 2013?

 

04.02  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, je ne suis pas l'avocat du prince Laurent. Il en a d'excellents et n'a pas besoin de moi. Mais vos échanges appellent quelques commentaires.

 

Sur la forme, il est surprenant de lire la leçon suivant laquelle personne ne serait au-dessus des lois. De la part d'un gouvernement pointé du doigt par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour avoir enfreint une de ses résolutions, c'est surprenant. La justice belge s'est d'ailleurs saisie de cette affaire pour faire la lumière sur ce qui constitue, d'après le Comité des sanctions du Conseil de sécurité, une infraction de la part de la Belgique en ce qui concerne le versement de dividendes et de revenus de fonds libyens gelés.

 

Quant au fond, que demande le prince Laurent? Il a dit que, bien qu'il l'ait d'abord nié, votre ministre des Affaires étrangères est intervenu pour six entreprises - dont deux d'armement - mais que, par contre, votre gouvernement refuse de prendre en considération la demande d'une ASBL investie dans la reforestation. C'est cette question qui est posée. Le gouvernement va-t-il intervenir auprès des autorités libyennes pour que ces indemnités dues au prince Laurent - la justice belge le reconnaît - lui soient versées?

 

Vous dites que vos services juridiques et la Commission européenne vous confirment que vous ne pouvez pas intervenir. J'aurais aimé disposer de cet avis juridique car, en l'occurrence, aucun avis n'a été rendu sur cette question jusqu'ici et ce serait donc le premier. Mais ce n'est pas la justice belge qu'il faut interroger. Elle a rendu son avis. Ce n'est pas non plus la Commission européenne, mais plutôt le Comité des sanctions des Nations Unies. C'est à lui qu'il faut adresser votre question. Pourquoi ne l'est-elle pas?

 

04.03  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, la presse a en effet publié une lettre adressée au gouvernement par le prince Laurent il y a quelques jours. Je peux vous donner des informations sur base des éléments dont je dispose.

 

Plusieurs parlementaires ont été associés de près aux travaux d'une commission, qui a été l'occasion d'échanger des points de vue. Comme cela se passe parfois au Parlement, à l'issue des débats, tous les parlementaires ne partageaient pas la même interprétation. Monsieur Dallemagne, votre interprétation n'est pas partagée par tous les membres de la Chambre qui étaient présents lors de ces débats en commission.

 

Er is een gerechtelijke beslissing. Dat is een eerste belangrijk punt. Er is wel een discussie over de uitvoering van die gerechtelijke beslissing. De betrokken administraties, Buitenlandse Zaken en Financiën, hebben hun juridische positie uitgedrukt. Prins Laurent en zijn raadgevers hebben de kans gehad om daarover een discussie te voeren en om meer informatie te krijgen over de juridische positie van de betrokken administraties.

 

Monsieur Dallemagne, je m'interroge: si le gouvernement avait été à l'encontre des opinions juridiques émises par l'administration sur ce sujet, je serais très curieux de voir quelle aurait été la nature du débat et des réactions. C'est un point que je veux mentionner.

 

Effectivement, j'ai considéré, et je n'ai pas changé d'avis, que la séparation des pouvoirs s'applique parfaitement et que la loi est exactement la même pour tout le monde. Ce n'est pas le premier ministre, ni le gouvernement, qui statue sur des cas individuels d'application de la loi. L'État de droit permet d'utiliser les différents leviers pour contester des décisions, y compris dans le cadre de l'exécution d'une décision.

 

S'agissant de la Commission, encore une fois, je suis prudent. Je ne peux parler que sur base des informations dont je dispose. Je crois comprendre qu'il y a eu des contacts, même probablement avec les conseillers du prince Laurent. Il semble que ceux-ci ont confirmé les interprétations de l'administration belge sur le sujet.

 

Telle est ma connaissance de la situation. Le gouvernement sera évidemment toujours disponible pour coopérer pleinement avec le Parlement pour poursuivre les discussions et les échanges sur des sujets de ce type. Par ailleurs, dès lors que des procédures judiciaires sont en cours, la séparation des pouvoirs doit être prise en considération par le gouvernement comme par le Parlement. Je vous remercie.

 

04.04  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, ik kan alleen maar vaststellen dat u zegt dat, welk advies u ook zou hebben gegeven of welk advies wij ook zouden hebben gevraagd, het toch een probleem zou zijn en dat prins Laurent er toch over zou komen mekkeren, om het zo te zeggen.

 

Wij moeten evenwel heel duidelijk zijn, mijnheer de eerste minister. Wij zitten op dit moment in een zeer dubbelzinnige situatie, en daar heeft de wetgever zelf voor gezorgd door de wet van 2013, die helemaal niet duidelijk is. Wij hebben daarin gezegd dat prins Laurent geld krijgt om – letterlijk – niets te doen. Er staat heel duidelijk in die wet dat het verboden is om een belastbaar inkomen te halen uit beroepswerkzaamheden. Ja, wat doet prins Laurent dan, à la belge? Hij zoekt een oplossing en werkt via vzw's, wat niet verboden is, maar het probleem is dat men dan constant in de problemen komt.

 

Iedereen weet dat prins Laurent nooit de troon zal bestijgen en dat hij dan ook geen 320 000 euro dotatie per jaar nodig heeft om daarop te wachten, op iets wat nooit zal komen. Dat is zoals wachten op Godot. Het is heel duidelijk: laat ons dat afschaffen. Zet de kroon nu eens op uw werk, mijnheer de eerste minister: keur ons voorstel goed en schaf die dotatie af.

 

04.05  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le premier ministre, je pense qu'il y a une grande confusion. La question n'est pas celle de la séparation des pouvoirs. La justice a rendu son avis. Le juge Claise a tenté de saisir les fonds. Il n'y est pas parvenu parce qu'Euroclear a un statut qui lui est propre. Ces fonds ne sont donc pas bloqués ni saisis.

 

On peut parfaitement interroger le Comité des sanctions des Nations Unies. Or vous n'avez pas répondu à cette question. C'est au Comité des sanctions des Nations Unies qu'il faut s'adresser. La justice belge a rendu son avis et son arrêt. Il n'y a pas de confusion des pouvoirs. Des démarches ont simplement eu lieu en faveur d'entreprises et pas en faveur d'une ASBL. C'est un fait. Il y a heureusement aussi eu cette initiative du prince Laurent qui a permis de révéler toute cette affaire et je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, il soit sanctionné pour avoir permis de faire la lumière sur cette affaire.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Mme Vanessa Matz au premier ministre sur "le rapport du Comité P sur les circonstances de la mort de Mawda" (n° P3383)

05 Vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de eerste minister over "het rapport van het Comité P over de omstandigheden van de dood van Mawda" (nr. P3383)

 

05.01  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le premier ministre, le 17 mai 2018, un événement tragique s'est produit. Il s'agit de la mort de la petite Mawda, causée par un tir de la police lors d'une course-poursuite.

 

Le 31 mai, à cette même tribune, en réponse à différentes interrogations parlementaires, vous avez répondu: "Ce n'est que lorsque nous serons parfaitement éclairés sur l'ensemble des éléments du dossier - dont je ne dispose pas encore à ce stade - qu'il sera possible pour le secrétaire d'État de prendre une décision. C'est bien lui qui la prendra. Nous veillerons à ce qu'il y ait une concertation au sein du gouvernement sur ce sujet sensible."

 

Aujourd'hui, grâce au rapport du Comité P, vous êtes en possession de toutes les informations pour statuer sur la situation de cette famille. Le Comité P a conclu que le tir visant des véhicules lors d'une poursuite est à déconseiller, dans la mesure où il ne répond pas aux principes d'opportunité, de proportionnalité et de subsidiarité. Par conséquent, l'usage des armes à feu pose question. De plus, il émet de nettes réserves quant au recours aux armes à feu pendant une poursuite. Il semble donc que l'opération ne se soit pas déroulée comme il se doit.

 

D'autre part, le Comité P énonce plusieurs recommandations en termes de formation et d'information des policiers habilités à intervenir dans de telles opérations.

 

Monsieur le premier ministre, pouvez-vous me dire si la concertation que vous annonciez le 31 mai a bien eu lieu au sein du gouvernement? Vous disposez en effet de tous les éléments qui sont nécessaires à son organisation. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre à l'égard de la famille de Mawda? Enfin, quelles suites entend-il donner aux recommandations du Comité P, qui avaient été émises par le passé - et même rappelées en 2017 -, mais dont l'ignorance semble être à l'origine du fait dramatique survenu en mai 2018?

 

05.02  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chère collègue, nous partageons tous l'émotion que vous avez exprimée sur les faits tragiques que constitue la perte d'un enfant pour des parents. Je me suis exprimé à cette tribune et je maintiens chacun des mots prononcés à l'époque.

 

Il y a cependant un point sur lequel, madame la députée, je me permets de corriger votre propos. Dans ma réponse, j'ai bien indiqué l'engagement que j'ai pris au nom du gouvernement et que j'ai d'ailleurs communiqué à la famille, et qui était de veiller à ce que l'État de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance des enquêtes puissent se déployer. J'ai également précisé que l'ensemble des éléments ne se réduit pas seulement à l'enquête du Comité P. Quand vous prenez ma déclaration complète à cette tribune, je parle et de l'enquête judiciaire et de l'enquête du Comité P. Cette dernière a été communiquée au Parlement, il y a quelques jours, car le Comité P dépend directement du Parlement.

 

Il y a par ailleurs une enquête judiciaire qui se poursuit. Mieux que cela, ce sont plusieurs enquêtes judiciaires qui sont menées puisqu'il y a trois points qui en font l'objet: la question de ce tir mortel et de cette tragédie, la question des entraves méchantes et des refus d'obtempérer dans le cas de la course poursuite - ce volet relève des autorités locales de Mons - et enfin, la partie concernant la suspicion de trafic d'êtres humains qui relève du parquet fédéral. Là aussi, je souhaite totalement respecter le principe de la séparation des pouvoirs.

 

Je peux quand même communiquer au Parlement que, s'agissant de l'enquête judiciaire, des procédures de demande d'extradition sont en cours puisqu'il semblerait qu'une personne suspectée ait été interpellée en dehors du sol belge. Nous sommes conséquents. Je pense que nous devons veiller à obtenir l'ensemble des éléments qui comporte un volet Comité P et un volet relatif aux diverses enquêtes judiciaires, dans le strict respect du principe de la séparation des pouvoirs.

 

Enfin, s'agissant des recommandations du Comité P, il y a eu des premiers débats au Parlement sur le sujet. Des opinions ont été exprimées. Il va de soi que le gouvernement et les ministres en charge ainsi que les hautes autorités en charge de la sécurité devront voir de quelle manière on peut déjà tenter de traduire les recommandations sur les trois points qui ont été identifiés dans le cadre des conclusions du Comité P et qui ont suscité - c'est bien normal - des débats parlementaires puisque le Comité P est rattaché au Parlement, comme chacun ici le sait.

 

Madame la députée, j'espère que cet éclairage vous permettra de compléter et de donner de la nuance à l'interprétation que vous aviez de cette situation.

 

05.03  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le premier ministre, je ne sais pas quoi vous répondre. D'abord, je n'ai fait aucune interprétation. J'ai dis que vous aviez des éléments en main et j'ai repris vos déclarations.

 

Je ne peux concevoir qu'à chaque fois que des éléments sont en votre possession, vous reculiez encore davantage sur la décision à prendre. À l'époque, il y avait déjà des demandes très fortes de régularisation de cette famille qui a souffert de la perte d'un enfant. Maintenant, vous dites que vous attendez les décisions judiciaires. Combien de temps allons-nous encore les laisser dans cette détresse, alors que des éléments semblent maintenant prouver qu'il y a eu à tout le moins un certain petit dysfonctionnement au niveau de la police? Je ne peux pas entendre cela. Je me demande pourquoi le gouvernement ne statue pas. Vous évoquiez l'ensemble des procédures. En l'occurrence, la procédure est très claire sur la manière dont les choses se sont passées. Monsieur le premier ministre, laisserez-vous cette famille encore longtemps dans la souffrance, alors qu'elle a déjà perdu un enfant, la laisserez-vous encore longtemps dans cette incertitude qui est totalement inacceptable?

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "les prépensions" (n° P3384)

06 Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "het SWT-stelsel" (nr. P3384)

 

06.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, bij het begin van deze legislatuur heeft de regering besloten dat er langer moest worden gewerkt. Als compensatie zou er echter voor werkbaar werk worden gezorgd en zou men het einde van de loopbaan vergemakkelijken. Alles wat langer werken betreft is ondertussen goedgekeurd in het Parlement maar van alles wat het einde van de loopbaan zou vergemakkelijken is er niets in huis gekomen. Dat kan toch niet.

 

Ik heb tientallen mails gekregen waarvan ik er een wil voorlezen. Suzy uit Limburg vraagt mij om haar verhaal hier te vertellen. Zij heeft 40 jaar gewerkt, 11 jaar als kapster, 9 jaar in de horeca en 20 jaar als poetsvrouw. Door de wet die er sinds 1 januari 2019 voor gezorgd heeft dat zij een carrière van 42 jaar moet hebben voor vervroegd pensioen mag zij niet meer vertrekken. Zij is na 40 jaar moe gewerkt in de horeca, als poetsvrouw en als kapster en toch moet ze doorwerken tot 65 jaar.

 

Mijnheer de minister, ik vind dat dit niet kan. Dat kan niet voor Suzy maar blijkbaar ook niet voor de 68 000 mensen die hun handtekening hebben gezet onder de petitie die ACV en ABVV u zijn komen brengen op uw kabinet. Zij zeggen dat dit zo niet meer kan. Het langer werken is goedgekeurd maar van de maatregelen voor het einde van de loopbaan komt er niets in huis.

 

Je ne peux accepter cela, monsieur le ministre. Il n'y a rien du tout sur les métiers lourds ou les fins de carrière. Mais travailler plus longtemps, c'est toujours là!

 

Monsieur le ministre, vous avez, dans votre tiroir, deux arrêtés royaux qui vont annuler définitivement toute possibilité de partir à 58 ans. Votre cabinet ne sait pas si on peut mettre en place ces deux arrêtés royaux en affaires courantes. J'ai envie de vous dire que cela n'a rien à voir avec les affaires courantes, c'est une question d'engagement. Êtes-vous d'accord de déchirer ces deux arrêtés royaux pour permettre aux travailleurs de partir en prépension à 58 ans parce qu'ils sont fatigués de travailler dans une des économies les plus productives au monde?

 

06.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer Hedebouw, het is, ten eerste, belangrijk te onderstrepen dat ik, aangaande het bericht van Suzy en de petitie die bij mij is afgeleverd, de nodige aandacht aan de eindeloopbaanproblematiek besteed en de bezorgdheid daarover deel. Mensen die lang hebben gewerkt en op het einde van hun carrière het vooruitzicht hebben nog een paar jaar verder te moeten werken, bevinden zich in een heel delicate positie.

 

Daarom hebben wij aan de sociale partners in het kader van de zware beroepen en de eindeloopbaanproblematiek duidelijk gevraagd er gezamenlijk uit te komen. Ik betreur dat zulks niet is gelukt. Dat is het eerste punt.

 

Het is onjuist dat u in het kader van werkbaar werk losjes over de wet wendbaar en werkbaar werk gaat en dat die wet geen elementen bevat die de bezorgdheid deelt. De wet reikt zelfs instrumenten aan.

 

Het is echter juist dat wij er nog niet zijn. Voor de zware beroepen en de eindeloopbaanproblematiek hebben wij nog niet de nodige maatregelen of bijkomende maatregelen getroffen.

 

Ten tweede, van de arbeidsdeal is deze week in de commissie voor de Financiën en de Begroting het fiscale onderdeel goedgekeurd. Het sociale deel moet nu aan de beurt komen. Er zijn ter zake ook twee koninklijke besluiten, waarnaar u verwijst, met name één over de SWT en één over de landingsbanen.

 

Ik ga ervan uit dat wij en cours de route de arbeidsdeal kunnen finaliseren.

 

Ten derde, heel belangrijk voor mij is het sociaal overleg.

 

De Groep van Tien is samengekomen. De vakbonden hebben op een bepaald moment gemeend de onderhandelingstafel te moeten verlaten, wat erg spijtig is. Er staat immers heel veel op het spel, niet alleen de welvaartsenveloppe maar ook een sociaal en interprofessioneel akkoord voor de komende twee jaar, met name voor 2019 en 2020. Zij hebben de onderhandelingstafel verlaten.

 

Ik kan u echter meegeven dat wij komende week dinsdag zowel de werkgevers als de syndicaten zullen zien, om te bekijken welke mogelijkheden er zijn, om toch tot een interprofessioneel akkoord te komen. Het is heel belangrijk dat wij de sociale partners de gelegenheid geven tot een dergelijk interprofessioneel akkoord over de loonnorm, de welvaartsenveloppe en een aantal andere elementen te komen.

 

Ter zake moeten wij met de nodige zorg en het nodige voortschrijdende inzicht de zaken aanpakken. Ik hoop echter dat u ook aan Suzy en anderen kan meegeven dat wij hun bezorgdheid delen en dat wij op dat vlak bijkomende stappen moeten zetten, maar ook dat wij de sociale partners alle kansen willen geven, om een en ander samen af te spreken.

 

06.03  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, het probleem voor Suzy en de 68 000 werknemers, die de petities van ABVV en ACV hebben getekend, is dat die maatregelen nu al van toepassing zijn. Sinds 1 januari moet Suzy langer werken. Zij heeft reeds 40 jaar gewerkt en toch moet zij blijven werken. Dat is het probleem.

 

De compensatie is er niet, maar toch moet zij blijven werken. Ik zou u willen dat hier een politieke beslissing wordt genomen. U moet die KB's in uw lade laten liggen omdat u ze gewoon niet nodig heeft. Dat is de reden waarom er zoveel wordt gemobiliseerd. Suzy is een voorbeeld, maar het is geen toeval dat zij een vrouw is. Drie kwart van de vrouwen heeft geen loopbaan van 42 jaar.

 

Het zijn de vrouwen die het echte slachtoffer zijn. Driekwart heeft dat niet. Dat is een van de redenen waarom er zo'n grote mobilisatie zal zijn op 8 maart, Vrouwendag, omdat zij zich afvragen waarom zij altijd het slachtoffer moeten zijn wanneer het gaat om pensioenen, lonen, discriminatie. Gedaan ermee.

 

Monsieur le ministre, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le 13 février, lors de la grève générale, il y aura beaucoup de monde – et vous le sentez, j'en suis sûr – parce que les gens disent: "Laissez-nous souffler en fin de carrière".

 

Monsieur le ministre, j'ai envie de dire: prenez votre courage à deux mains, déchirez ces deux arrêtés royaux, rendez aux gens le droit de souffler à 58 ans, parce qu'ils sont fatigués de travailler dans une des économies les plus productives au monde. Je vous le rappelle, en Belgique, il y a 18 ans de différence d'espérance de vie en bonne santé entre quelqu'un qui a un diplôme universitaire et quelqu'un qui n'en a pas.

 

18 jaar verschil in levensverwachting in goede gezondheid, dat is de realiteit in België!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "la pauvreté des familles monoparentales à la suite des règles en vigueur au SECAL" (n° P3385)

07 Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "de armoede bij eenoudergezinnen ingevolge de regeling van de DAVO" (nr. P3385)

 

07.01  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, un récit bouleversant ce matin dans la presse: celui de cette jeune femme, mère de trois enfants et victime de violence conjugale, forcée de quitter son domicile conjugal. La galère! Elle est hébergée en centre d'accueil avant de chercher un autre appartement. Cette jeune femme travaille à temps plein et gagne donc sa vie mais elle est seule et doit élever trois enfants. Elle paye un loyer de 1 000 euros par mois. Elle doit se chauffer ainsi que nourrir et habiller ses enfants. Elle doit, monsieur le ministre, vivre et tenter de nouer les deux bouts. Et son ex, qui doit verser 400 euros par mois pour la pension alimentaire des trois enfants, est aux abonnés absents car il ne la paye pas. Cette jeune femme qui travaille et gagne plus que 1 800 euros par mois ne peut pas demander au SECAL de lui avancer la pension que le père de ses enfants ne lui verse pas. Cette galère, c'est l'histoire de nombre de femmes qui ne s'en sortent plus. Vous savez que l'on peut très vite basculer dans la spirale de la pauvreté mais il est extrêmement difficile et usant de s'en extirper.

 

Monsieur le ministre, des associations – Vie féminine rejointe par la Ligue des familles – estiment qu'il est grand temps d'agir en supprimant ce plafond de revenus et que le SECAL soit enfin accessible à toutes les femmes. Pour ces associations, le plafond défini stigmatise les femmes qui doivent alors prouver qu'elles sont dans le besoin alors qu'elles ne font que chercher à faire appliquer les droits de leurs enfants.

 

Monsieur le ministre, j'en appelle à votre nouveau combat, celui présenté, il y a quelques mois dans votre livre Le siècle de la femme, votre combat pour un féminisme plus engagé. J'en appelle aussi aux propos de votre premier ministre qui, il y a quatre ans, disait vouloir accorder une attention toute particulière à la lutte contre la pauvreté des enfants. Que répondez-vous donc à ces femmes? êtes-vous prêt à octroyer enfin au SECAL tous les moyens nécessaires pour qu'il fonctionne de façon optimale, qu'il soit connu de tous et surtout pour qu'il devienne véritablement accessible à toutes les familles monoparentales?

 

07.02  Alexander De Croo, ministre: Madame Winckel, merci pour cette question. Je rejoins votre préoccupation quant à la vulnérabilité des familles monoparentales.

 

L'institut de recherche sur le travail et la société HIVA-KU Leuven mènent actuellement une étude pour le compte du Service des créances alimentaires. Selon les résultats préliminaires, dans 6 cas sur 10, le public cible du SECAL est constitué de familles monoparentales. La moitié des familles compte un enfant et dans trois quarts des cas, deux enfants sont concernés.

 

Des limites existent effectivement: 1 870 euros dans le cas d'un enfant, 1 940 euros dans le cas de deux enfants.

 

L'année dernière, le SECAL avait un budget total de 31 millions d'euros d'avances sur des pensions alimentaires à payer pour environ 18 000 enfants.

 

Je ne suis pas opposé au réexamen des limites actuelles. J'y suis même assez favorable. Mais il faut le faire de manière approfondie. L'étude en cours peut nous aider à bien comprendre où agir pour que des mamans, qui travaillent, ne se retrouvent pas dans une situation précaire. On doit aussi inclure un travail de modernisation en cas de recouvrement. Vous savez peut-être que, cet après-midi, dans cette Chambre, nous devons nous prononcer sur une proposition de loi visant à moderniser et améliorer l'efficacité de la récupération des montants auprès des débiteurs alimentaires. Un meilleur recouvrement peut donner plus de moyens au SECAL, ce qui ouvrira plus d'espace pour déterminer où augmenter les montants limites.

 

07.03  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Vous dites qu'une étude est en cours. Mais cela fait déjà pas mal de temps que mon groupe a déposé un texte sur le sujet.

 

Selon les associations, la meilleure chose à faire serait de supprimer ce plafond. Pour moi, l'idéal serait effectivement de supprimer ce dernier pour les personnes en difficulté. Il faut savoir que 40 % des familles monoparentales courent un risque accru de pauvreté. Et, malheureusement, ce chiffre n'a fait qu'augmenter durant ces dernières.

 

La politique d'austérité de votre gouvernement ainsi que les mesures que vous n'avez cessé de prendre sont directement responsables de la situation.

 

Monsieur le ministre, ne prenez pas des mesures timides. Si vous êtes convaincu de la nécessité d'avancer en la matière, vous aurez une majorité pour voter un texte.

 

Pour ce qui nous concerne, nous avons déjà déposé une proposition de loi. S'il vous plaît, avancez, avancez! Il est temps de prendre rapidement des mesures afin que le SECAL soit plus accessible, plus visible. Il faut des mesures concrètes, qui vont dans le bon sens pour les familles monoparentales.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Hans Bonte aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het personeelstekort bij de politie en de gevolgen voor het Kanaalplan" (nr. P3386)

08 Question de M. Hans Bonte au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la pénurie de policiers et les conséquences pour le plan Canal" (n° P3386)

 

08.01  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, iedereen herinnert zich ongetwijfeld het belang van het federale Kanaalplan. Dat was één van de politieke antwoorden op de ellende van de terroristische aanslagen. Het was ook een unanieme aanbeveling van dit Parlement naar aanleiding van de onderzoekscommissie. Maar vooral, mijnheer de minister, was het een bijzonder concreet engagement voor alle politiemedewerkers en Justitiemedewerkers – ik ben blij dat de minister van Justitie hier aanwezig is – en verder voor parketmedewerkers en inspectiediensten, om samen aan de slag te gaan.

 

Vorig jaar, op 26 september, hebben wij een zeer grondig evaluatieoverleg gehouden met de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en met alle genoemde actoren. Daaruit bleek dat er zeer hoopvolle resultaten geboekt werden in de strijd tegen de onderliggende criminaliteitsfactoren. Ook bleek dat er zeer veel engagement aanwezig is op het veld. Maar op dat moment hebben alle spelers ongeveer dezelfde boodschap gegeven: opgelet, het is vijf voor twaalf, want wij zien de versterking om dat allemaal mogelijk te maken wegsijpelen.

 

Mijnheer de minister, vandaag is het jammer genoeg zo ver gekomen dat van de versterking voor bijvoorbeeld de politiezone Vilvoorde-Machelen met 20 eenheden, er nog 2 overblijven, en over een paar weken nog 1. In Molenbeek was er een versterking met 50 eenheden, maar ook die verdampt.

 

Het erge is dat die eenheden niet vervangen worden. Met als gevolg - dat is het signaal dat ik van al die belangrijke actoren krijg - dat men de doelstellingen niet kan realiseren. Men is het engagement aan het verliezen.

 

Vandaar, mijnheer de minister, mijn vraag om duidelijkheid. Dit is een duidelijke politieke vraag, meen ik.

 

Ofwel laat men het Kanaalplan op Vlaams niveau doodbloeden, wel of niet met een plechtige begrafenis, ofwel zoeken wij samen met de lokale actoren, die daarvoor de bereidheid tonen, naar oplossingen om vooralsnog de capaciteit te brengen die absoluut noodzakelijk is om de doelstellingen van het Kanaalplan te realiseren.

 

08.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer Bonte, burgemeester van Vilvoorde, het Kanaalplan dateert van 2016 en bestaat uit twee delen, een lokaal deel en een federaal deel. Het plan is door mijn voorganger tot stand gebracht. Wanneer we het globale plan vanuit helikopterperspectief bekijken zien we geen grote tekorten.

 

Voor het lokale deel hebben de vier Brusselse politiezones die deelnemen aan het plan voor 100 % versterking gekregen. Daar zijn dus 120 van de 120 plaatsen ingevuld. Alleen voor de politiezone Vilvoorde-Machelen, waarvan u deel uitmaakt, rijzen daadwerkelijk problemen. Dat zal ik niet ontkennen. Het is mijn taak, onze gemeenschappelijke taak om dat probleem op te lossen.

 

Het klopt dat in uw politiezone momenteel 2 van de 20 toegewezen personen ook echt aan het werk zijn. Ik zal inspanningen doen om dit op te drijven. Vanaf 1 juni wordt dit versterkt met 3 voltijdse equivalanten.

 

Ik wil het hier toch ook hebben over de oorzaken, met name het feit dat het premiestelsel in Brussel en de tweetaligheidspremie niet op uw politiezone Vilvoorde-Machelen van toepassing zijn, waardoor de kandidaten van het Kanaalplan liever naar de Brusselse zone gaan. Dat is een eerste vaststelling.

 

Een tweede vaststelling is ook dat er de laatste jaren een groot personeelsverloop is bij de politiezone Vilvoorde-Machelen. Dat is niet alleen in uw zone het geval, dit gebeurt in meerdere zones.

 

Volgens de cijfers waarover u en ik beschikken is er de afgelopen twee jaar een verloop van 54 zogenaamde afgedeelde personen geweest. Daarna zijn zes politiemensen structureel overgegaan naar de politiezone Vilvoorde-Machelen.

 

Het federaal deel inbegrepen is de bezetting van het Kanaalplan thans 89 %, maar er is hoogdringendheid, dat geef ik grif toe om de uitvoering van het Kanaalplan in uw zone mogelijk te maken. Ik zal dat ook doen. Ik stel voor dat het formele overleg dat voor het eerst heeft plaatsgevonden op 26 september opnieuw zo vlug mogelijk te laten doorgaan, om dan samen met mijn diensten te bekijken hoe we het personeelsprobleem kunnen oplossen.

 

Die hoogdringendheid is volgens mij helemaal niet terug te brengen tot wat u net noemde een begrafenis eersteklas. Het is integendeel de bedoeling van mijzelf en de FOD Binnenlandse Zaken en de politiediensten om de engagementen na te komen.

 

Dat is mijn antwoord op uw vraag.

 

08.03  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord en voor uw heldere politieke keuze  om alles in te zetten ter nakoming van het engagement. Die boodschap hoor ik ook in het werkveld bij de politiemensen, die zeggen dat zij zeer snel moeten proberen om de schade te herstellen en opnieuw operationeel te worden. Zo dadelijk komen er mondelinge vragen aan bod over drugsplantages. Welnu, een volledige werking ligt momenteel stil ten gevolge van het wegtrekken van politieagenten.

 

Mijnheer de minister, ik neem dan ook zeer graag de handschoen op. Ik zal alles doen om de veiligheidspartners opnieuw rond de tafel te brengen en indien u dat wenst, zal ik u daarbij betrekken, zodat wij samen kunnen zoeken naar de beste oplossingen op korte termijn en hopelijk ook op een structurele manier. Alvast bedankt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de aanpak van drugslabs in de grensstreek" (nr. P3387)

- de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "de aanpak van drugslabs in de grensstreek" (nr. P3388)

09 Questions jointes de

- Mme Nele Lijnen au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la lutte contre les laboratoires de drogue dans la région frontalière" (n° P3387)

- M. Raf Terwingen au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la lutte contre les laboratoires de drogue dans la région frontalière" (n° P3388)

 

09.01  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, onze mooie gemeente Hechtel-Eksel werd deze week opgeschrikt door drie doden in een drugslabo. Dat is heftig en toch is de problematiek van drugslabo's in de grensstreek niet nieuw. Ik meen dat hierover al meermaals werd gedebatteerd.

 

Ook het massaal dumpen van gevaarlijk afval van drugslabo's is een probleem. In Limburg gebeurde het vorig jaar maar liefst 31 keer en 12 keer in de Kempen. Dat is een hoog getal. Het is ook bijzonder gevaarlijk voor mens en milieu. Bovendien zijn het de gemeentes die opdraaien voor het opruimen van dat gevaarlijk afval.

 

Politie en Justitie doen hun best, maar het is dweilen met de kraan open. Wij horen op het terrein dat er onvoldoende capaciteit is bij de politie. Bendes zijn altijd op zoek naar nieuwe locaties. Ook de aanmaak van synthetische drugs gebeurt aan beide kanten van de landsgrens.

 

Collega's, het kan zo niet langer. Wij moeten een tand bijsteken. Eerst en vooral moeten wij ervoor zorgen dat de lokale besturen sterker kunnen optreden. Op dat vlak is het wachten op het wetsontwerp bestuurlijke handhaving.

 

Tegelijkertijd moeten wij maximaal beslag proberen te leggen op de vermogens van criminelen. Bovenal, en dit is ontzettend belangrijk, moeten wij inzetten op een veel betere samenwerking tussen Nederland en België, tussen Justitie en politie aan beide kanten van de grens. Ik meen dat het ook noodzakelijk is om na te denken over de manier waarop wij de capaciteit kunnen verhogen.

 

Mijnheer de minister, ik had een soortgelijke vraag gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken, maar deze vraag aan u is net zo terecht. Op welke manier kunt u maatregelen nemen om een gemeenschappelijk opsporingsbeleid over de landsgrenzen heen te optimaliseren? Wat zult u ondernemen om de politionele en justitiële informatie uitwisseling verder uit te bouwen? Op welke manier zal er een intensifiëring komen van het overleg tussen de gerechtelijke autoriteiten? Tot slot, op welke manier zult u een antwoord bieden op het opruimen van dat gevaarlijk afval?

 

Alvast dank voor uw antwoord, mijnheer de minister.

 

09.02  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, er verschijnen bijna elke week wel ergens berichten in de media over drugslabo's en drugscriminaliteit in Limburg, maar ook in de Kempen.

 

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de grensligging van die streken. Zoals ook collega Lijnen heeft gezegd, hebben dergelijke feiten zich deze week opnieuw voorgedaan in de tweede mooiste gemeente van Limburg. Telkens opnieuw schudt ons dat wakker.

 

Wij staan hier om de zoveel weken met hetzelfde verhaal. Wij hebben er een paar weken geleden al op gewezen. Er zijn de verhoogde inspanningen vanuit Nederland, waar 100 miljoen euro werd uitgetrokken om bijkomend te investeren in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Voor Limburg betekent dit dat men 10 miljoen euro zal inzetten aan de grens met ons land.

 

Een paar maanden geleden hebben wij een vraag gesteld over de kosten van het opruimen van de drugslabo's die ten laste van de gemeentebesturen dreigden te vallen. Telkens opnieuw kloppen wij op die nagel. Het is, zoals collega Lijnen zegt, dweilen met de kraan open. Ik steun haar in deze oproep en ben blij dat zij mij in deze thematiek ook nu komt ondersteunen. Wat zullen wij doen? Hoe kunnen verderwerken?

 

Blijkbaar is het een kwestie van gebrek aan middelen. Dat zegt alleszins de Limburgse procureur, die naar middelen blijft vragen. Ook de Ravelse burgemeester Walter Luyten, die met dezelfde problematiek wordt geconfronteerd, meldt dat telkens opnieuw.

 

Tegelijkertijd blijkt de samenwerking met Nederland om te komen tot een gezamenlijke aanpak in de Euregio, maar ook voor waar Nederland en België aan elkaar grenzen, een complex gegeven te zijn. Er moet worden gekeken hoe wij dat beter kunnen aanpakken.

 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende concrete vragen. Er is net gesproken over het Kanaalplan en er wordt gesproken over het Stroomplan. Misschien is het stilaan tijd om een Maasplan op te stellen, waarbij een aantal concrete maatregelen zal worden voorzien in die regio.

 

Het is goed dat verschillende mensen, zoals collega Lijnen en andere burgemeesters, daarop hebben gewezen. Hoe zullen wij dat verder aanpakken? Welke middelen zijn er? Welke initiatieven kunnen worden ontwikkeld om de samenwerking met Nederland op dat vlak te intensifiëren?

 

09.03 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, geachte collega's, ik dank u voor deze vragen over de twee mooiste gemeenten van Limburg. Limburg is op het vlak van vervolging van allerlei vormen van criminaliteit een bijzonder efficiënte en geïntegreerd werkende provincie. De Kadernota Integrale Veiligheid heeft van cannabisbestrijding en de productie van synthetische drugs een prioriteit gemaakt. Ook op het vlak van cocaïne is de kadernota helder.

 

De politionele en justitiële diensten hebben hieraan de voorbije jaren hard gewerkt. Een recordaantal vervolgingen en vaststellingen is gebeurd: in 2016 werd in de haven van Antwerpen 30 ton cocaïne in beslag genomen, in 2017 42 ton en in 2018 meer dan 50 ton. Het aantal ontmantelde cannabisplantages in België blijft al vijf jaar stabiel op – u hoort het goed – 1 200 per jaar. De afzetmarkt verschuift: waar de Belgische cannabis voordien uit Nederland kwam, telen wij hem voortaan zelf. Het aantal ontmantelde labo's voor de productie van synthetische drugs schommelt tussen vijftien en twintig per jaar.

 

Persoonlijk vind ik de dumping van dat materiaal hoogst verontrustend. Wat de productie van synthetische drugs achterlaat aan vuil en gif, is niet te schatten. Het aantal dat wij op die manier hebben gevonden, is gestegen van 13 tot 40 afvalsites in 2018. Zulke drugsbendes ontberen elk moreel besef. Dat is duidelijk.

 

Momenteel bespreekt de commissie voor de Justitie een wetsontwerp dat het mogelijk maakt om de opruimingskosten als gerechtskosten ten laste te nemen van Justitie. Het gaat niet alleen over de grensregio, maar daar is het wel het ergst. De bevolkingsdichtheid, de nationale grenzen en de aanwezigheid van havens en luchthavens in die regio zijn daarvan oorzaken.

 

Ik heb hieromtrent al drie zaken gedaan. De kaders van het parket in Limburg zijn helemaal ingevuld, in Antwerpen zullen wij die volledige invulling heel binnenkort bereiken. Er is een Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum op gang gekomen in Antwerpen en Limburg. Dat is operationeel. Het Europees onderzoeksbevel laat ons toe om intenser samen te werken zonder langdurige rogatoire commissie met Nederland.

 

Geruime tijd al onderzoeken wij hoe wij nog beter bestuurlijk en gerechtelijk kunnen samenwerken. Ik verwees al naar het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum en het protocol tussen het parket en de bestuurlijke diensten in Antwerpen, maar wij gaan ook samenwerken met Nederland. Op 28 november was ik te gast in 's-Hertogenbosch, waar een Belgisch-Nederlandse studie over de illegale drugsmarkten werd voorgesteld.

 

Deze studie heeft de problematiek in kaart gebracht. Ik had nog niet gedacht aan de naam waarvan collega Terwingen spreekt en ik zag collega Verherstraeten al boos kijken toen er sprake was van een Maasplan. Het zal dus eerder "Kempen-Maas" worden. Voor wie niet uit Vlaanderen afkomstig is, de Kempen ligt ook in de provincie Antwerpen.

 

Dit plan zal tot doel hebben alle actoren aan beide zijden van de grens, dus het openbaar ministerie, de politiediensten, de gemeenten en de administratieve diensten, samen te brengen, zodat ieder binnen de eigen bevoegdheid op strategisch en operationeel niveau kan samenwerken. Door de beleids- en operationele actoren van beide landen samen te brengen, kunnen we snel de operationele samenwerking verbeteren. Dat blijkt uit de studie die in 's Hertogenbosch werd voorgesteld.

 

Dat Kempen-Maasplan of Maas-Kempenplan wordt actueel strategisch, operationeel en budgettair voorbereid in samenwerking met mijn collega van Binnenlandse Zaken. Het zal in de volgende weken gelanceerd worden.

 

09.04  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw zeer concreet antwoord.

 

Mijnheer Terwingen, mijnheer Verherstraeten, laten we dit geen Maasplan of Kempen-Maasplan noemen, maar wel "grensplan". In elk geval, what's in a name, het kind moet een naam hebben, maar de inhoud is veel belangrijker. Er moet nu een soort drugstaskforce worden opgericht waarmee de intensieve samenwerking tussen België en Nederland op poten wordt gezet. Er komt dus een concreet plan van aanpak.

 

Mijnheer de minister, ik vind het zeer heuglijk nieuws dat uw wetsontwerp ook in een mogelijkheid voorziet om de kosten voor het opruimen van het gedumpte gevaarlijk afval als gerechtskosten te zien. Dat zou voor heel wat gemeentebesturen een verlichting betekenen. Ik kijk uit naar het plan dat zal worden uitgewerkt.

 

09.05  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u zei het zelf, steeds vaker wordt cannabis in ons land gekweekt. Dat gebeurt vooral in de grensstreek, omdat de Nederlanders hun cannabisplantages verplaatsen naar de andere kant van de grens. Uw aangekondigde Kempen-Maasplan of Maas-Kempenplan – ik ga van die naam echt geen punt maken – bevat heel concrete maatregelen. Voor het gedumpte drugsafval voorzag u reeds in een oplossing.

 

Wij mogen ook niet vergeten dat de burgemeesters van de betrokken grensgemeentes willen meewerken. Ik denk dat ik voor mijn collega's spreek als ik zeg dat wij zeer geïnteresseerd zijn in die bestuurlijke handhaving en aanpak. U haalde reeds het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC) aan. Laten wij ook goed nadenken over het EURIEC. Dat Euregionaal Informatie- en Expertisecentrum is klaar om uitvoering te krijgen en is heel belangrijk om die bestuurlijke aanpak, samen met de gerechtelijke aanpak, verder gestalte te geven.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'enquête sur les tueurs du Brabant" (n° P3389)

10 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "het onderzoek naar de Bende van Nijvel" (nr. P3389)

 

10.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, la presse a relayé ce matin une nouvelle information dans le dossier des tueurs du Brabant. Un ex-enquêteur aurait été placé sous mandat d'arrêt ce jour, tout comme l'un de ses anciens collègues l'aurait été la semaine dernière. Ils seraient tous deux soupçonnés, lorsqu'ils étaient membres des services de police, d'avoir sciemment et volontairement retenu des informations dans le cadre de l'enquête et participé à une association de malfaiteurs.

 

Monsieur le ministre, vous suivez ce dossier de près. Les faits étaient effroyables au point de vue de la violence gratuite. Nous pensons en premier lieu aux victimes qui, tant d'années après, sont toujours dans l'incertitude. À cet égard, je salue votre initiative d'avoir créé, dans le cadre de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, le dommage dit "cold case" découlant de cette incertitude de longue durée quant à l'identité ou aux motifs des auteurs d'infractions.

 

Monsieur le ministre, vous mettez les moyens humains mais aussi juridiques pour tenter de résoudre ce dossier. Comme vous l'expliquiez en octobre 2017 au sein de la commission de la Justice, des appuis peuvent désormais être fournis par la police judiciaire fédérale mais aussi par les services d'enquête du Comité P pour analyser ces nouvelles pistes.

 

Rappelons aussi que c'est sous cette législature que le délai de prescription applicable à ces faits a été prolongé de dix années et que la loi sur les repentis est entrée en vigueur.

 

Monsieur le ministre, dans le respect du secret de l'instruction, pouvez-vous confirmer les informations publiées aujourd'hui dans la presse? Pouvez-vous nous donner davantage de précisions sur les faits reprochés à ces deux inculpés? Ces nouvelles inculpations sont-elles liées à l'augmentation de la capacité affectée à ce dossier? Estimez-vous que ces capacités sont aujourd'hui suffisantes pour analyser cette piste? Comptez-vous prochainement faire le point sur ce dossier en commission de la Justice?

 

10.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Calomne, vous savez à quel point la bonne fin de cette enquête sur les tueries du Brabant me tient à cœur et que nous avons tout fait pour reporter la prescription et pour mieux armer le parquet fédéral avec des enquêteurs pour avancer dans cette affaire.

 

Dans le cadre de l'enquête sur les tueurs du Brabant, le parquet fédéral a confirmé que le 24 et le 31 janvier, deux anciens membres des services de police ont été arrêtés par le juge d'instruction, sur suspicion d'association de malfaiteurs en vue de dissimuler des informations cruciales ou utiles pour l'exercice de l'action publique.

 

Les faits cités à charge portent sur la découverte faite à la suite de la seconde fouille du canal à la hauteur de Ronquières. Depuis des décennies, cette découverte soulève des questions, et il importe grandement de faire la lumière sur la genèse et le contexte de cette fouille. L'enquête à cet égard est en cours, avec l'augmentation déjà communiquée du déploiement policier et judiciaire. Les personnes concernées doivent encore comparaître devant la chambre du conseil et éventuellement devant la chambre des mises en accusation.

 

Je ne peux pas donner d'autres commentaires pour l'instant vu la sensibilité de l'enquête. Dans ces circonstances, je crois que toute communication supplémentaire pourrait gravement nuire à l'enquête.

 

10.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces différents éléments de réponse. Vous l'avez dit, on parle ici d'un dossier vieux de plusieurs décennies qui a marqué de très nombreuses générations de Belges. Et même si je n'avais pas deux ans au moment des premières attaques, je mesure aujourd'hui encore, comme vous, combien notre pays a été touché et meurtri par ces crimes et ces braquages sanglants.

 

Comme vous l'avez indiqué, nous devons poursuivre le travail pour tenter de faire toute la lumière sur ce passé peu glorieux. Nous avons là une responsabilité évidente envers les victimes et, plus généralement, envers les citoyens de notre pays qui attendent justice et réparation. Notre groupe restera mobilisé à vos côtés dans cette voie et nous resterons évidemment attentifs à l'évolution de ce dossier.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Questions jointes de

- Mme Véronique Caprasse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration, sur "l'attribution des numéros INAMI" (n° P3390)

- Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration, sur "l'attribution des numéros INAMI" (n° P3391)

11 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie over "de toekenning van RIZIV-nummers" (nr. P3390)

- mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie over "de toekenning van RIZIV-nummers" (nr. P3391)

 

11.01  Véronique Caprasse (DéFI): Madame la ministre, vous savez ce qu'est une obsession: une idée répétitive qu'aucun argument rationnel ne parvient à chasser. Ainsi en est-il de la saga des quotas INAMI. Cette fois, ce sont les examens d'entrée qui sont jugés "trop laxistes" pour les francophones, si bien qu'il faudrait imposer un filtre à la fin des études.

 

Où va-t-on, madame la ministre? "Laxistes", ces examens? Pourtant, 80 % des candidats échouent. Vous affirmez qu'on a dénombré trop de lauréats francophones en 2018. Pourtant, l'ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur) précise que 20 % de ces 1 042 lauréats sont de nationalité étrangère. Vous n'imaginez quand même pas que tous ces étudiants étrangers vont rester en Belgique pour exercer leur métier. De plus, nous savons que plusieurs d'entre eux - 10 % en 2017 - ne s'inscriront finalement pas en médecine, tandis que d'autres - environ 40 % - échoueront en fin d'année. Dès lors, ils ne seront pas aussi nombreux à la sortie qu'on veut bien le croire.

 

Par ailleurs, la pénurie de médecins, présente et à venir, a été maintes fois objectivement démontrée. Toutefois, les obsédés du numerus clausus, auxquels vous appartenez, madame la ministre, n'ont que faire de cadastres objectifs. Nous savons que cette obsession est d'ordre communautaire. Cette fois, un pas de plus a été franchi dans l'irrationnel, puisque vous avez menacé de ne plus attribuer de numéro INAMI aux francophones tant qu'un filtre n'aura pas été imposé. Prendre ainsi en otage les jeunes revient à exercer un chantage odieux et indigne d'une ministre au service de tous les Belges.

 

Madame la ministre, sur quelle base objective fondez-vous votre refus d'accorder des numéros INAMI aux francophones? Détenez-vous le pouvoir de prendre une mesure aussi radicale en siégeant dans un gouvernement en affaires courantes? Enfin, comment pouvez-vous affirmer que les francophones sont trop laxistes? Avez-vous seulement tenu compte des différences entre le Nord et le Sud, lequel accueille une majorité d'étudiants étrangers?

 

11.02  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, het is geen geheim dat ik voor het akkoord dat onder de voormalige regering werd gevormd, heel hard mee heb gevochten. We hadden daar een duidelijk doel mee: na twintig jaar wanbeleid rechtvaardigheid creëren voor de Vlaamse studenten en er eindelijk mee stoppen dat de Vlaamse belastingbetaler het gelag betaalt van het gevolg van het non-beleid en de onwil aan Franstalige kant. Maar ook, en dat wordt wel eens vergeten, vanuit een zeker respect en ongerustheid voor de huidige Franstalige studenten in opleiding, waarvan wij vonden dat zij niet het slachtoffer moesten zijn van het non-beleid van de PS. Dat was de reden voor het akkoord. Dat was een evenwichtig akkoord dat de hele situatie zou rechtzetten en ervoor zou zorgen dat het overtal ook werd afgebouwd.

 

Er was daarbij maar één taak voor bevoegd onderwijsminister Marcourt: doen wat Vlaanderen al twintig jaar doet, een ingangsexamen invoeren, niet de windowdressing waarvoor hij nu blijkt gekozen te hebben.

 

Ik ben nooit naïef geweest in dit dossier, maar heb wel de wil gehad om tot een oplossing te komen. Ik vond dat onze taak. Het was de eerste keer dat werd geprobeerd om dit te doen. Nu is het echter duidelijk, mevrouw de minister, we maken elkaar geen blaasjes wijs: er is blijvende onwil aan Franstalige kant. Het gaat zelfs verder. De heer Marcourt hoopt met het politieke cynisme waarmee hij nu de eigen studenten als een soort gijzelaars gebruikt druk uit te oefenen op de federale regering. Hij hoopt dat u geen voet bij stuk zult houden nu de N-VA u  niet meer achter uw veren zit, maar hij vergeet natuurlijk dat ik u achter de veren zal blijven zitten vanuit de oppositie. Met die hoop probeert hij de studenten te misbruiken in de strijd met u. In de pers hebt u duidelijk gezegd dat het nu ook voor u genoeg is.

 

Mevrouw de minister, wat betekent dat concreet? Wat zult u nu doen? Binnenkort moet u de nieuwe attesten uitvaardigen. Hoe zult u dit concreet aanpakken vanuit de regering?

 

Er is nog een meer belangrijke vraag, want u weet ook waar het kalf gebonden ligt: hebt u al een gesprek hierover gevoerd met premier Michel? Zit uw MR-partner op dezelfde lijn?

 

11.03  Maggie De Block, ministre: Madame Caprasse et madame Van Peel, je vous remercie pour vos questions.

 

Parce que les quotas ne sont pas respectés depuis plus d'une vingtaine d'années, ce sont près de 3 000 étudiants que l'on a formés en trop en Communauté française au cours de ces dernières années.

 

Madame Caprasse, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas assez de médecins. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de généralistes et que certaines spécialités sont en pénurie.

 

Om dat probleem op te lossen, hebben de deelstaten alles in handen. De subquota zijn een beslissing van de deelstaten.

 

Pour éviter de pénaliser les étudiants qui avaient déjà commencé la formation au moment de mon entrée en fonction, j'ai élaboré un compromis au sein du gouvernement en vue de la délivrance d'attestations additionnelles afin que tous les étudiants concernés puissent commencer leur stage de spécialisation, à la condition stricte que les deux Communautés mettent en place et maintiennent un filtre efficace au début des études de médecine et de dentisterie.

 

Dus werden de voorbije twee jaar, 2017 en 2018, inderdaad alle overtallige, nodige attesten aan de studenten afgeleverd, net omdat zij, zoals mevrouw Van Peel aangaf, door de situatie gegijzeld waren.

 

Wij hebben inderdaad hard gewerkt om een bijna onmogelijk compromis te vinden. Dat compromis is ook niet zomaar uit de lucht gevallen.

 

Au sein du gouvernement, il a été convenu de compenser 1 500 étudiants surnuméraires du côté francophone. Cela prendra environ quinze ans à partir de 2024.

 

Lundi passé, j'ai proposé un protocole d'accord en Conférence interministérielle contenant des accords sur les attestations de contingentement fédéral, la formule de déperdition au cours des études (c'est-à-dire ceux qui n'obtiennent pas leur diplôme) et des échanges de données.

 

De contingenteringsattesten zijn een uitvoering van de wet van 22 maart 2018. In de interministeriële conferentie bestaat geen discussie over de berekeningsmethode en de gegevensuitwisseling, die objectief gebeurt, zoals u ook vraagt.

 

La Région wallonne et la Communauté française refusent de signer ce protocole d'accord. Elles refusent donc d'assumer leurs responsabilités et leurs engagements envers les étudiants. Plus grave encore, le ministre Marcourt remet en cause les quotas fixés et la méthodologie de la Commission de planification qui a été installée par Mme Onkelinx. On ne veut tout simplement pas respecter les quotas.

 

Wat zal er nu gebeuren, mevrouw Van Peel? Daar hij niet goed weet hoe dat berekend wordt – dat kan voorvallen – hebben wij op 11 februari een speciale thematische interministeriële conferentie gepland, waar de voorzitter van de Planningscommissie persoonlijk alles zal komen uitleggen aan de bevoegde ministers, zoals wij dat ook hebben gedaan in de Kamercommissie. Zo komen volgende vragen aan bod. Wat is de berekeningsmethode? Hoe wordt er omgegaan met de quota en met de overtallen uit het verleden? Hoe houden wij rekening met het aantal studenten dat afhaakt of naar het buitenland gaat werken? Enzovoort.

 

Mijn doel is nog altijd een oplossing te vinden, niet alleen voor de korte termijn want die hebben wij, maar ook voor de lange termijn. Wij verwachten een duidelijk engagement van de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest dat men bereid is een akkoord na te komen.

 

Pacta sunt servanda. Een akkoord wordt nagekomen. Daar komt men niet op terug, en zeker niet op de kap van de studenten.

 

11.04  Véronique Caprasse (DéFI): Madame la ministre, c'est un dialogue de sourds. Vous ne tenez pas compte des réalités du terrain en Wallonie et à Bruxelles. On n'avancera pas dans ce dossier tant que vous gardez cette position.

 

Je suis étonnée que mes collègues du MR n'aient jamais pris en considération cette problématique de pénurie de médecins au Sud ou avec les problèmes des très nombreux étudiants étrangers. Je ne les entends jamais prendre position à ce sujet.

 

Hier, lors de la commission des Affaires sociales, alors que nous débattions à propos de la Direction générale des personnes handicapées, il a été dit que les médecins étaient si peu nombreux qu'il fallait songer à les remplacer par des infirmiers. Il y a aujourd'hui dans ce pays un gros problème lié à la médecine et à sa pratique.

 

11.05  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, (…) (Brouhaha)

 

Le président: Non, non. Monsieur Thiéry, il y a une différence d'opinions. Personne n'a été nommé. Personne!

 

11.06  Damien Thiéry (MR): (…)

 

Le président: Mais cela se passe chaque semaine. Non! (Brouhaha)

 

Merci, monsieur Thiéry. Monsieur Thiéry, je vous rappelle à l'ordre.

 

Ik geef het woord aan mevrouw Van Peel.

 

11.07  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben blij dat het dossier de gevoelens blijft beroeren, want dat is terecht.

 

Mevrouw de minister, als ik het juist heb, hebt u nog een tweetal maanden voor u het KB met de attesten zou moeten uitvaardigen. Dat is natuurlijk niet lang meer. Het is wel duidelijk dat de toegeving er niet meer komt en dat  Marcourt het akkoord niet zal volgen. Voor mij is dat duidelijk. Dat wil zeggen dat u die attesten nu niet kunt afleveren. Dat wil zeggen dat in de eerste plaats de Franstalige studenten er het grote slachtoffer van zullen zijn, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt in dat geval waar ze ligt, bij de PS-fractie. Zij zullen het aan de studenten mogen uitleggen.

 

Voor ons stopt het hier sowieso. Het is genoeg geweest. Wij zullen de Vlaamse belastingbetaler daarvoor niet langer laten betalen. Wij zullen het de Vlaamse student niet langer op de kap laten nemen. Het is gedaan. Na de verkiezingen wil ik over dit dossier nog eens verder praten. Wij hebben alle mogelijkheden de kans gegeven. Het enige wat hier nog ter discussie ligt, is de eigen keuze en de eigen verantwoordelijkheid. We spreken dan over de splitsing van de gezondheidszorg. Dat begrijpt u ook.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Filip Dewinter aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie over "de weigering van Marokko om een zware crimineel terug te nemen" (nr. P3392)

12 Question de M. Filip Dewinter à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration, sur "le refus du Maroc de reprendre un dangereux criminel" (n° P3392)

 

12.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, vorige week werd uit het gesloten centrum in Steenokkerzeel een illegale criminele Marokkaan vrijgelaten. Dat heeft heel wat deining veroorzaakt in de publieke opinie en dat ligt voor de hand, vermits het hier gaat over iemand die uiteindelijk 17 jaar in de cel heeft gezeten voor slagen en verwondingen, voor allerlei diefstallen en voor allerlei andere criminele feiten. Er loopt trouwens nog een procedure in beroep tegen deze man wegens verkrachting.

 

De man is illegaal in ons land aanwezig, want hij beschikt niet meer over geldige verblijfspapieren, en hij was dus opgesloten in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. U wilde hem repatriëren. Het vliegtuigticket was reeds geregeld. Normaliter moest hij op 22 januari richting Marokko vertrekken. De Marokkaanse overheid oordeelde echter dat de man het land niet binnen mag.

 

Dan komen wij bij de kritiek van de N-VA ter zake, van gewezen staatssecretaris Francken, die helaas vandaag niet aanwezig is. Hij sprak schande van dit feit, hij zei dat hij veel inspanningen gedaan heeft om een akkoord te sluiten met Marokko over de terugname van die illegale criminelen en dat u niets doet.

 

Ik wil uw verdediging niet opnemen, maar ik ken het memorandum of understanding dat afgesloten is op 22 april 2016 een beetje en ik weet dat daarin alleen gesproken wordt over identificatie en niet over de terugname. Dat fameuze akkoord is dus slechts een half akkoord en regelt niet de terugname maar alleen de identificatie. Maar ook daar loopt het fout.

 

En het loopt ook fout, mevrouw de minister, wanneer zo iemand gewoon de natuur ingestuurd wordt, met alle gevolgen van dien. Ik zou immers wel eens willen weten wat er gebeurd is met de betrokken man. Is hij opnieuw gearresteerd? Loopt er een procedure, want hij verblijft illegaal in ons land? Wat zijn de gevolgen van dit alles? Wat hebt u ondertussen gedaan? Hoe loopt dit af?

 

12.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Dewinter, nadat de Marokkaanse onderdaan in kwestie de opdracht kreeg het land te verlaten, werd gedurende acht maanden door de Dienst Vreemdelingenzaken gepoogd om een reisdocument te bekomen, wat inderdaad nodig is met het oog op verwijdering.

 

Gedurende die periode werd de persoon in kwestie opgesloten in Steenokkerzeel, met het oog op de verwijdering van het grondgebied.

 

Ik stel vast dat zowel mijn voorganger als ikzelf - mijn voorganger gedurende bijna zeven maanden en ik sinds begin september - heel wat inspanningen hebben geleverd om beweging te krijgen in dit dossier.

 

Zo heb ik ook met de ambassadeur en de viceconsuls van het koninkrijk Marokko een ontmoeting gehad op mijn kabinet en werden alle diplomatieke middelen uitgeput om over te gaan tot de verwijdering van deze persoon.

 

Het memorandum of understanding dat met Marokko werd gesloten is inderdaad geen garantie voor de afgifte van reisdocumenten en dus voor een terugkeer en gaat over andere zaken, zoals de uitwisseling van gegevens. Dit heeft ertoe geleid dat er geen laissez-passer werd afgeleverd door de Marokkaanse autoriteiten, wat ik betreur.

 

Tot de laatste dag dat het mogelijk was, hebben wij, van onze kant, de man opgesloten. Bij het verstrijken van de maximale termijn van 8 maanden werden mijn diensten bij wet gedwongen de persoon in kwestie in vrijheid te stellen. Naar aanleiding daarvan heeft de DVZ de politie- en inlichtingendiensten meteen op de hoogte gebracht. Intussen blijven de procedures voortlopen en blijven  wij inspanningen leveren om de nodige reisdocumenten afgeleverd te krijgen door de ambassade of het consulaat.

 

Intussen is het inderdaad mogelijk dat de betrokkene nog eens veroordeeld wordt door Justitie in een strafrechtelijke zaak waarin hij betrokken is maar beroep heeft aangetekend. Dat zou ervoor zorgen dat hij een aanvullende gevangenisstraf in ons land zou moeten uitzitten en pas nadien van het grondgebied kan worden verwijderd.

 

Ik wil erop wijzen dat, ondanks bestaande afspraken, het niet altijd mogelijk blijkt om over te gaan tot terugkeer. Dit houdt in dat er moet worden voortgewerkt aan internationale afspraken inzake asiel en terugkeer.

 

12.03  Filip Dewinter (VB): Mevrouw de minister, uw omstandige uitleg toont nogmaals aan hoe surrealistisch bepaalde dossiers soms in mekaar zitten. Het feit we er niet in slagen om een dergelijk zware crimineel, die 17 jaar in de cel heeft gezeten, te repatriëren, ondanks alle zogenaamde goed afgesproken akkoorden, toont aan hoe mank en fout ons systeem wel loopt. Vooral ook het feit dat zo iemand terug op vrije voeten kan komen, terwijl er nog een procedure wegens mogelijke verkrachting loopt, tart elke verbeelding.

 

Ik meen toch te mogen zeggen dat, mits enige juridische creativiteit, het mogelijk moet zijn om zo iemand, die uiteindelijk niet over geldige verblijfspapieren beschikt, achter slot en grendel te steken voor zolang dit nodig is. Iedere advocaat zal u vertellen dat, indien de parketten zouden willen, wij ook mensen zonder papieren, zeg maar illegalen die een crimineel feit plegen, achter de tralies kunnen laten belanden. Daarvoor moet bij Justitie wel de nodige bereidheid bestaan. Helaas is dit niet het geval.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

13 Agenda

13 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 30 januari 2019, stel ik u voor de bespreking van volgende punten te verdagen:

9. het wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nrs 3367/1 tot 4.

10. het wetsontwerp  tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting, nrs 3368/1 tot 3.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 30 janvier 2019, je vous propose de reporter la discussion des points suivants:

9. le projet de loi adoptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations, nos 3367/1 à 4.

10. le projet de loi  organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à l'assujettissement à l'impôt des sociétés, nos 3368/1 à 3.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 30 januari 2019, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven:

- het voorstel van resolutie (de heren Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings en Alain Top) over de toetreding van België tot het internationaal verbodsverdrag op kernwapens, nr. 2672/1.

De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen stelt voor dit voorstel te verwerpen.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 30 janvier 2019, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

- la proposition de résolution MM. Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings et Alain Top) relative à l'adhésion de la Belgique au traité international d'interdiction des armes nucléaires, n° 2672/1.

La commission des Relations extérieures propose de rejeter cette proposition.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d’observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

14 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit (2227/1-6)

14 Proposition de loi modifiant la loi-programme du 27 avril 2007 en ce qui concerne l'octroi du tarif social pour le gaz et l'électricité (2227/1-6)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Nahima Lanjri, Leen Dierick, Bert Wollants, Els Van Hoof, Nele lijnen, Sybille de Coster-Bauchau.

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Casier.

 

14.01  Youro Casier, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

Mag ik vragen dat, vooraleer de heer Delizée het woord neemt, degenen die tijdens de zitting nog willen tussenkomen op een aantal punten zich komen inschrijven.

 

Je demande aux membres qui veulent intervenir dans nos débats de venir s'inscrire auprès de moi.

 

14.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, tijdens de huidige koude winterdagen zetten wij thuis de verwarming meestal een graadje hoger. Dat doen jullie waarschijnlijk ook. Voor sommige mensen kan de energiefactuur daardoor echter hoog oplopen.

 

Gelukkig zijn er sociale correcties, ook voor de elektriciteit- en gasfactuur. Er is immers een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, dat wordt toegekend aan bijvoorbeeld mensen met een leefloon, mensen met een integratietegemoetkoming, dus gehandicapten, en mensen met een inkomensgarantie voor ouderen of tegemoetkoming hulp aan ouderen. Dat zijn maar enkele voorbeelden van mensen die vandaag een sociaal tarief voor gas en elektriciteit hebben.

 

Sommige mensen en doelgroepen krijgen echter niet waarop zij recht hebben. Wat loopt er immers mis en het gaat om iets wat de ombudsman al jaren aankaart. Bij de dienst Personen met een handicap kan het lang duren, soms maanden of een jaar, vooraleer mensen een antwoord krijgen op hun vraag voor een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming. Daardoor lopen zij ook hun sociaal tarief voor gas en elektriciteit mis. Als de beslissing een jaar op zich laat wachten, krijgen zij immers met een probleem te kampen.

 

Bijvoorbeeld, iemand heeft in januari 2018 een aanvraag ingediend om als persoon met een handicap te worden erkend en vraagt dus een integratietegemoetkoming. Hij of zij krijgt zijn of haar beslissing pas nu, in januari 2019, dan zal de betrokkene gelukkig wel zijn of haar uitkering met terugwerkende kracht krijgen. De korting, dus het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, geldt echter niet met terugwerkende kracht. Dat is immers niet in de wetgeving vastgelegd.

 

De ombudsman heeft het probleem al een paar keer aangekaart. Ik heb samen met mevrouw Leen Dierick een wetsvoorstel ingediend en leden van andere fracties hebben het wetsvoorstel mee ondertekend, teneinde met het probleem komaf te maken. Wij hebben in het wetsvoorstel ervoor gepleit de korting ook met terugwerkende kracht toe te kennen.

 

Immers, collega's, wanneer een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik een jaar lang moet wachten en een jaar lang te veel voor elektriciteit betaalt, lijdt dat gezin een verlies van ongeveer 280 euro per jaar, wat enorm veel is voor mensen met een handicap, die het al niet breed hebben.

 

Ik ben dan ook heel blij dat het wetsvoorstel dat ik heb ingediend brede steun heeft gekregen in de commissie. Het werd unaniem gesteund en goedgekeurd, zowel door de oppositie als door de meerderheid. Daarvoor wil ik u nogmaals bedanken. Het is echt een goede zaak dat mensen met een handicap, de zwaksten in onze samenleving, datgene krijgen waar ze recht op hebben.

 

14.03  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, dit belangrijke wetsvoorstel lost een probleem op dat al lang bestaat. Mevrouw Lanjri heeft het systeem en de uitdaging goed geschetst. Men moest er namelijk voor zorgen dat mindervaliden gemakkelijker en sneller datgene krijgen waar ze recht op hebben.

 

De federale ombudsman moest daar keer op keer melding van maken zonder dat er iets gebeurde. Het was dus niet meer dan logisch dat parlementsleden het heft in eigen handen namen. Daarvoor zitten we hier tenslotte. Ik ben dat ook fier dat onze voormalige collega Wouter Raskin samen met mevrouw Lanjri hard heeft meegewerkt aan het uitschrijven van dit voorstel.

 

Ik ben er zelfs nog fierder op dat we hiermee effectief tot resultaten komen. We hebben nogmaals een waarschuwing gekregen van de federale ombudsman, op een moment waarop het wetsvoorstel al was ingediend. Dat zorgde uiteraard kamerbreed voor een zekere urgentie en ik ben blij dat we snel en adequaat hebben kunnen reageren. Die mensen hebben er immers recht op om dat zo snel mogelijk te krijgen.

 

Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan hun bezorgdheid. Ze moeten datgene krijgen waar ze recht op hebben, daar gaat het over. Dat willen wij hen bieden en we zullen dit wetsvoorstel dan ook met overtuiging steunen.

 

14.04 Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, chers collègues, hier, s'est tenue une réunion commune des commissions des Affaires sociales et de l'Économie. À cette occasion, j'ai fait le constat que, depuis le début de cette année, le secteur du handicap était sous le feu de l'actualité dans notre pays. Indépendamment des circonstances, en soi, c'est une bonne chose.

 

Ainsi, déjà le 9 janvier dernier, nos deux commissions réunies entendaient le Collège des médiateurs fédéraux qui nous a fait part de deux recommandations pour le secteur des personnes handicapées. En outre, il a plaidé pour une administration orientée citoyens, orientation  qui doit être une priorité.

 

Cela nous amène, aujourd'hui, à débattre et – en tout cas, je l'espère – à approuver une proposition de loi qui doit, enfin, concrétiser la rétroactivité des décisions d'octroi en matière de tarif social de l'énergie pour les personnes handicapées. Je dis "enfin" car le parcours fut long, comme M. Wollants vient de le souligner. En effet, le problème ne date pas d'hier. Les médiateurs fédéraux avaient déjà émis des recommandations dans les années antérieures. Ces recommandations n'avaient pas trouvé écho dans le camp du gouvernement et de la majorité – je dois bien le constater.

 

Paradoxalement, il y a eu un vote unanime, le 15 janvier dernier. Il aura donc fallu attendre que l'on soit en affaires courantes, que le gouvernement soit "impuissanté" pour que le dossier connaisse une issue favorable. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir interpellé les ministres compétents.

 

Cela dit, aujourd'hui, nous nous réjouissons. Le groupe socialiste a voté cette proposition de loi avec conviction en commission tout comme il le fera en séance plénière. Incontestablement, le vote qui va intervenir est un pas en avant. Cela étant, j'attire l'attention des auteurs et de l'ensemble des collègues qui soutiennent cette proposition de loi sur le fait que la question de la rétroactivité a fait l'objet de résistances. Il y a eu des freins. Il y a eu de l'inertie. Et peut-être, y aura-t-il encore des obstacles au niveau de l'implémentation. Nous devrons donc rester vigilants.

 

Le vote de la loi est un premier pas, mais il faudra qu'elle entre effectivement en application.

 

Derrière la question du tarif social pour l'énergie se cache la question de l'automaticité de tous les droits sociaux, enjeu essentiel, notamment dans la lutte contre la pauvreté, pour l'accès de tous nos concitoyens à leurs droits. Si certains points ont été concrétisés, il reste beaucoup de travail dans ce domaine et, malheureusement, trop souvent beaucoup d'obstacles. Nous faisons aujourd'hui un pas.

 

Il y en a un autre à faire, puisque, dans les recommandations des médiateurs, il y avait aussi la question de la prise de décision pour les révisions médicales qui sont favorables au demandeur. J'espère que la proposition de loi de notre collègue, Mme Jiroflée, pourra être examinée par notre commission des Affaires sociales pour faire droit à une deuxième recommandation et à une demande du secteur qui, par ailleurs, est également tout à fait légitime.

 

Si je prends un peu de recul par rapport à la politique en faveur des personnes handicapées au cours de cette législature – nous en avons encore parlé longuement hier –, je citerai un récent avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées du 22 janvier 2019 qui énumère tous les dossiers non aboutis et toutes les demandes non rencontrées du secteur et des personnes handicapées elles-mêmes.

 

Je ne serai certainement pas exhaustif mais j'ai rappelé que la demande était la réforme de la loi de 1987 sur les allocations pour les personnes handicapées qui ne correspond plus aux réalités d'aujourd'hui. Le secteur insiste pour que cette réforme ait lieu sur la base des besoins et des attentes des personnes handicapées et non pas selon les appréciations de quelques experts.

 

Ensuite, la question des aidants proches n'a pas été résolue non plus au cours de cette législature. Le fond du sujet n'a même pas vraiment été abordé.

 

Il y a une troisième revendication majeure qui est le relèvement de l'allocation de remplacement de revenu au niveau du seuil de pauvreté, sans parler des moyens humains suffisants pour que la Direction générale Personnes handicapées puisse rendre les services à l'ensemble des demandeurs. On est en train de réembaucher, alors que les effectifs ont été réduits de 10 % au cours de la présente législature.

 

Chers collègues, en bref, au-delà du vote positif d'aujourd'hui, j'espère que les personnes handicapées resteront au centre de l'attention de toutes et de tous au cours des mois à venir et surtout lors de l'élaboration d'un nouvel accord de gouvernement. Peu a été fait. Tout reste à faire!

 

14.05  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Chers collègues, je ne serai pas très longue sur le sujet puisqu'on a déjà donné un certain nombre d'explications. Certains d'entre vous savent peut-être que les personnes handicapées ou reconnues comme telles ont droit à une allocation de la Direction générale des personnes handicapées, avec un effet rétroactif lorsqu'elle a été octroyée avec un certain retard. Vous savez aussi qu'il y a un délai d'attente et de traitement des dossiers qui peut prendre de nombreux mois dans certaines Régions du pays.

 

Lorsque ces personnes reçoivent leur allocation, il est tenu compte de l'effet rétroactif. Ce n'était pas le cas pour les clients protégés résidentiels en matière de gaz et d'électricité. Lorsque ceux-ci avaient droit à l'allocation, celle-ci ne prenait cours que le premier jour du trimestre au cours duquel l'administration avait décidé de leur accorder cette allocation. Cela signifie qu'il y avait quand même un grand nombre d'allocataires qui se voyaient privés de cette aide indispensable alors que nous savons que ce sont des ayants droit parfois très précarisés.

 

C'est donc pour répondre à cette situation dommageable que cette proposition de loi a été déposée. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Comme M. Delizée l'a dit, lors des deux auditions tant du médiateur que de l'ensemble de la Direction générale et des différentes personnes qui étaient présentes, hier, nous avons pu mesurer l'importance de régler la problématique de l'octroi de l'allocation avec rétroactivité.

 

Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de voir que les personnes qui sont parmi les plus fragiles de notre société vont avoir droit à cette allocation. Nous soutiendrons évidemment ce texte qui apporte une solution durable à ces personnes.

 

14.06  Youro Casier (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, wij zijn natuurlijk zeer erover verheugd en tevreden dat het voorliggende wetsvoorstel zeer vlug door de commissie werd behandeld. Wij gaven in de commissie reeds aan dat wij het voorstel steunden en wij zullen dat ook doen in de plenaire vergadering.

 

Nochtans vinden wij het wel jammer dat het zo lang heeft geduurd vooraleer het wetsvoorstel naar voren is gebracht, maar het is dan toch gebeurd dankzij de aanhoudende oproep van de Federale Ombudsman. Gelukkig werd hij gehoord, en misschien is het ook een gelukkig toeval dat de regering is gevallen, anders hadden wij hierover misschien nog een aantal jaar gedebatteerd. Het betreft de kwetsbaarste groep in onze samenleving. Voor die mensen telt iedere euro, zeker gezien het krappe budget, waarmee zij het moeten doen.

 

Tegelijk mogen wij niet blind zijn voor nog een aantal structurele problemen bij de overheidsdienst DG Personen met een handicap, zoals de lange wachttijd voor een toelage of een parkeerkaart. De dienstverlening is ook niet optimaal. Dat blijkt uit de contacten met de bevoegde diensten, die echt toegankelijker moeten worden. Wij zijn van oordeel dat de burger niet het slachtoffer mag worden en dringen dan ook aan op een snelle behandeling van ons wetsvoorstel 3352 door de commissie voor de Sociale Zaken over de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap met het oog op het vermijden van het onterecht verlies van rechten door personen met een handicap.

 

Zoals gezegd, zullen wij het voorliggend wetsvoorstel steunen, maar wij vragen met aandrang de behandeling van het aangehaalde wetsvoorstel.

 

14.07  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, je remercie Mme Lanjri pour son exposé et son texte.

 

J'attirerai votre attention sur deux éléments. Ce texte naît aujourd'hui d'une proposition, après six années de rappels constants du médiateur fédéral indiquant qu'il y a un souci. Le médiateur avait d'ailleurs déjà formulé des recommandations pour éviter que les droits des personnes handicapées ne soient bafoués - en tant que clients résidentiels protégés, ils bénéficient de l'application du tarif social énergie. J'aimerais que chacun soit attentif au fait que nous parlons en l'occurrence de personnes, de gens qui sont des situations qui leur accordent des droits et qu'ils n'en bénéficient pas. Avouez que cette situation est choquante!

 

L'allocation pour personne handicapée est affectée avec effet rétroactif. Aujourd'hui, il en adviendra de même pour le tarif social de l'électricité et du gaz. Non seulement, le médiateur fédéral tire la sonnette d'alarme en 2013, le gouvernement en est conscient, mais de 2014 à 2017, des parlementaires en commission interviennent aussi auprès de la ministre, laquelle répond vaille que vaille. Mais non, on ne le suit pas!

 

Aujourd'hui que fait-on, alors que deux arrêtés ministériels auraient suffi pour rendre des droits aux gens? Heureusement que nous sommes dans cette situation particulière pour pouvoir agir. Avouez que c'est choquant d'en être à ce niveau-ci et de devoir traiter les choses de cette manière-là alors que nous avions déjà dénoncé les carences.

 

Ce n'était pas une priorité ni une préoccupation de la ministre en charge de l'Énergie. Elle avait le lead sur ce dossier et elle ne l'a pas utilisé. Comme je vous le disais, il suffisait de modifier deux arrêtés ministériels pour changer la situation des personnes ayant des droits. Avouez, chers collègues, que c'est perturbant! Cela l'est d'autant plus que, dans le déroulement des actes, on se rend compte que les choses étaient très différentes d'une province à l'autre.

 

Je ne fais pas de différence entre le Sud ou le Nord car, quelle que soit la situation, les chiffres étaient différents. Nous n'avions pas l'effet rétroactif mais, en Belgique, des gens avaient certains droits à certains moments et d'autres à d'autres moments. Tout n'était pas rempli de la même manière.

 

Heureusement, par la proposition qui est déposée aujourd'hui, nous allons solutionner ce problème. Croyez bien que nous en sommes très contents. Nous pensons particulièrement aux personnes qui sont dans cette situation et qui doivent maintenant pousser un ouf de soulagement. Nous soutiendrons donc le texte qui nous est soumis aujourd'hui.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2227/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2227/6)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan".

 

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition de loi modifiant la loi-programme du 27 avril 2007 en ce qui concerne l'octroi du tarif social pour le gaz et l'électricité, et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge".

 

Het wetsvoorstel telt 6 artikelen.

La proposition de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van het Groothertogdom Luxemburg op het grondgebied van het Koninkrijk België, gedaan te Luxemburg op 4 juli 2016 (3372/1-3)

15 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 juillet 2016 (3372/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

15.01  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3372/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3372/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië betreffende de luchtdiensten, en zijn bijlage, gedaan te Canberra op 23 november 2012 (3396/1-3)

16 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif aux services aériens, et à son annexe, faits à Canberra le 23 novembre 2012 (3396/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, de heer Tim Vandenput, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

16.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, notre groupe s'opposera à la ratification de cet accord.

 

Il est prévu dans cet accord avec l'Australie, qui n'a aucune relation aérienne avec la Belgique aujourd'hui – mais qui veut en développer –, qu'aucune taxe sur le kérosène ne pourra être prélevée. On sait que les règles IATA prévoient que des taxes sur le kérosène ne sont pas possibles mais lors de la discussion en commission, notre collègue De Vriendt a attiré l'attention sur le fait que, dans un accord conclu entre la Belgique et le Qatar, il était explicitement prévu qu'une taxe pouvait être instaurée. Ce n'est pas le cas ici. Il faudra donc renégocier un accord, ce qui pourra prendre des mois voire des années.

 

À l'heure où les jeunes manifestent pour le climat, nous savons que la question de la taxe sur le kérosène est extrêmement pertinente pour l'avenir. Nous ne souhaitons donc pas être liés par un accord qui interdit explicitement toute forme de taxe sur le kérosène.

 

16.02  Dirk Van der Maelen (sp.a): Bij de stemming over onderhavig wetsontwerp zal onze fractie zich onthouden, omdat wij net als collega Dallemagne vastgesteld hebben dat het akkoord de mogelijkheid tot de heffing een kerosinetaks dichtmetselt. Wij hebben niet tegengestemd, omdat de onderhandelingen die resulteerden in het akkoord, afgesloten waren, vooraleer op Europees niveau de mogelijkheid werd geopend om voor intra-Europese vluchten in een kerosinetaks te voorzien.

 

Onze onthouding hebben wij ook aan de minister van Buitenlandse Zaken meegegeven. Onze onthouding moet worden begrepen als een signaal aan de minister van Buitenlandse Zaken. Als er in de toekomst nog luchtvaartakkoorden aan de Kamer worden voorgelegd, dan zal onze fractie tegen elk van die akkoorden stemmen, indien er niet in de mogelijkheid is voorzien om een kerosinetaks te heffen, zeker voor de korteafstandsvluchten binnen de Europese Unie.

 

16.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je tenais à signaler que, pour ce texte et le suivant, nous avons marqué notre accord. Toutefois, entendons-nous, il est clair que nous sommes les premiers à nous montrer favorables à un accord international – au minimum, à l'échelle européenne; idéalement, sur le plan mondial – imposant une taxe sur le kérosène, puisqu'il est explicitement interdit par des traités internationaux depuis 1948. Nous ferons donc tout pour que cette taxation entre en application.

 

16.04  Daniel Bacquelaine, ministre: Monsieur le président, je ne suis pas dupe: il est intéressant de surfer sur les vagues.

 

Le problème réside dans le fait que les lectures qui sont faites ne sont pas correctes. Premièrement, cet accord date de 2012. Deuxièmement, rien dans l'accord n'empêche la taxation sur le kérosène. Il s'agit donc d'une interprétation fallacieuse, ce que je regrette un peu.

 

16.05  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, visiblement, le ministre n'a pas lu l'accord. Ce dernier prévoit explicitement l'interdiction de toute taxe sur le kérosène. Cela figure à l'article 12.4 dudit accord.

 

Nous demandons que l'on applique pour cet accord ce que l'on a appliqué pour l'accord sur le Qatar. Il y est stipulé explicitement qu'en cas d'accord au sujet de la taxation du kérosène, ladite taxation pourra automatiquement être appliquée. Ici le problème réside dans le fait qu'il faudra renégocier. Et le ministre nous a déjà avertis que l'Australie était très coriace. À partir du moment où nous serons liés avec cet accord, il ne nous sera pas possible de nous délier. C'est cela qui est problématique.

 

16.06  Daniel Bacquelaine, ministre: Bien entendu, je suis favorable à l'instauration d'une telle taxation. Quand cela sera le cas, cela aura évidemment un impact sur l'ensemble des relations bilatérales et des accords.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3396/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3396/3)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018 (3403/1-3)

17 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Bénin relatif au transport aérien, faits à Cotonou le 9 janvier 2018 (3403/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mme Grovonius, rapporteur, fait référence à son rapport écrit.

 

17.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je voudrais simplement dire que ma remarque sur le projet précédent vaut évidemment également pour ce projet-ci. Je vous remercie.

 

17.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Il en est de même pour moi.

 

Le président: Et pour tout le monde!

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3403/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3403/3)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, en zijn bijlage, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018".

L’intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Bénin relatif au transport aérien, et à son annexe, faits à Cotonou le 9 janvier 2018".

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid, 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de internationale arbeidsconferentie tijdens haar 103de zitting (3404/1-3)

18 Projet de loi portant assentiment au Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930, adopté à Genève le 11 juin 2014 par la conférence internationale du travail à sa 103ème session (3404/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De verslaggevers zijn mevrouw Van Hoof en de heer Miller. Souhaitez-vous intervenir en tant que tel, monsieur Miller?

 

18.01  Richard Miller, rapporteur: Monsieur le président, je m'en réfère au rapport écrit mais compte intervenir en mon nom.

 

Le président: Vous avez la parole, monsieur Miller.

 

18.02  Richard Miller (MR): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, mon intervention sera assez brève mais elle doit être faite.

 

Il me semble important de souligner deux points à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Le premier porte sur le contenu du projet et l'autre concerne l'OIT de façon générale.

 

Tout d'abord sur le contenu, comme le ministre l'a rappelé en commission, les États qui ont ratifié le protocole doivent faire rapport tous les trois ans de l'état d'avancement de sa mise en œuvre. Notre arsenal législatif belge actuel répond déjà aux obligations imposées par le protocole. Nous pouvons légitimement nous en réjouir. Les États qui ne l'ont pas ratifié doivent, eux, répondre, chaque année, aux questions qui leur sont adressées par l'OIT.

 

Parmi ces questions figure celle de l'élaboration d'un plan d'action national. Comme l'a souligné en commission notre excellent collègue, Jean-Jaques Flahaux – il est intervenu et a fait la remarque –, nous pouvons donc espérer à terme une évolution positive globale, tout particulièrement en ce qui concerne la suppression effective du travail forcé. Nous nous en félicitons.

 

Le second point de ma brève intervention concerne l'importance de l'Organisation Internationale du Travail et de ce qu'elle réalise. En effet, je rappelle que l'OIT fête son centième anniversaire cette année, puisqu'elle a été créée à Genève en 1919 et est devenue depuis 1946 une agence spéciale de l'ONU. Comme vous le savez, cette organisation est issue des négociations de paix de Versailles car "une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, c'est-à-dire qu'elle est impossible sans un traitement décent des travailleurs". C'est une phrase qui nous interpelle tous car c'est ce propos qui a présidé à la mise en place de l'OIT.

 

Je vais également citer le président américain Roosevelt qui déclarait en 1941: "À l'époque, l'OIT était encore un rêve. Qui avait alors entendu parler de gouvernements qui se réuniraient pour renforcer les normes du travail sur le plan international? L'idée d'une concertation des personnes concernées – les travailleurs et les employeurs de différents pays – avec les gouvernements pour déterminer ces normes de travail était encore plus audacieuse."

 

À l'époque de la fin de la première guerre mondiale, l'OIT ne suscitait pas un grand enthousiasme parmi les employeurs. Certains estimaient cependant que le nouveau dispositif tripartite réunissant gouvernement, employeurs et travailleurs pourrait promouvoir une coopération utile avec les syndicats dans des situations où les deux parties avaient le sentiment que des tentatives interventionnistes – nous étions à l'époque de la Russie bolchévique – devaient être contenues. Tous les syndicats n'étaient pas non plus convaincus de l'utilité de l'OIT. Certains y voyaient une collaboration malvenue entre les classes.

 

Malgré cela, en cent ans, l'OIT a trouvé sa place, son rythme de croisière. Il a mis en œuvre un ensemble de normes internationales sur les différentes dimensions du travail et les différents volets sociaux regroupés en quatre groupes de conventions fondamentales. Des conventions sur la liberté d'association pour les travailleurs et les employeurs et sur le droit à la négociation; l'élimination de toute forme de travail forcé; l'élimination du travail des enfants; le quatrième groupe traite de la lutte contre toute forme de discrimination. Tous les membres de l'Union européenne ont ratifié toutes les conventions fondamentales. Je m'en félicite. La tâche suivante sera de mettre en œuvre ces conventions, de poursuivre la codification de nouveaux droits et de rendre universelle la pacification des relations de travail.

 

Il y a cent ans, l'OIT a été pionnière. Aujourd'hui, elle doit conserver cette dynamique afin de se saisir des nouvelles formes de travail, de carrière. Le monde du travail doit rester centré sur le travail humain. L'apprentissage tout au long de la vie, l'aide au travailleur dans la gestion des transitions au travail, l'égalité des genres, les travailleurs ruraux et informels, les investissements dans les soins et les infrastructures, les ajustements climatiques ainsi que la protection sociale au sens large. L'OIT doit également être un garant - et nous en avons souvent débattu avec Mme Grovonius en commission des relations extérieures - du bon fonctionnement syndical et social lorsque des accords internationaux commerciaux sont négociés et adoptés.

 

Nous pouvons être fiers qu'en Belgique, chaque gouvernement ait veillé à apporter sa contribution à cette œuvre. Je vous remercie de votre attention. Je pense que c'était un élément qui devait être rappelé, n'en déplaise à certains collègues du PS qui n'ont pas l'air d'apprécier.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3404/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3404/3)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de algemene conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar 103de zitting".

L’intitulé a été modifié par la commission en “projet de loi portant assentiment au Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930, adopté à Genève le 11 juin 2014 par la conférence générale de l’Organisation internationale du Travail lors de sa 103ème session".

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (3389/1-3)

19 Projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées (3389/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

19.01  Richard Miller, rapporteur: Monsieur le président, je me réfère à mon rapport écrit.

 

19.02  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, j'interviendrai de mon banc et je serai brève. Je veux profiter de l'occasion pour vous montrer une nouvelle fois le graphique de l'administration de la Défense, qui illustre à quel point le gouvernement MR-N-VA a mené une politique néfaste pour le personnel de la Défense. Je peux vous la fournir, monsieur Flahaux, si c'est trop loin.

 

Une image vaut mieux qu'un long discours. Nous y voyons clairement un écrasement, sous cette législature, du nombre de postulants attirés par une carrière militaire. Prolongation de sept années de la carrière militaire, recours à l'externalisation à tout-va et remise en cause permanente des acquis du statut du militaire sont évidemment des raisons de ce manque d'intérêt pour la carrière militaire ces dernières années.

 

Hélas, avec ce projet, rejeté unanimement par les quatre syndicats militaires, le nouveau ministre de la Défense s'inscrit dans les pas de ses prédécesseurs N-VA en matière de politique des ressources humaines – ou devrais-je plutôt dire dans une politique de destruction des vocations?

 

Ce projet prévoit d'augmenter la période de rendement de deux années des pilotes qui ont accompli une conversion sur un autre type d'aéronef que celui sur lequel ils ont été initialement formés, et ce afin de tenter de résoudre la problématique d'un départ important de pilotes attirés par de meilleures conditions de travail dans le civil – on peut le comprendre.

 

Selon nous, l'approche élaborée ici ne répond une nouvelle fois pas aux problèmes de fond. Plutôt que de mettre en place des freins pour endiguer l'hémorragie, la priorité doit être de mettre en place une approche volontariste des ressources humaines au sein de la Défense, en apportant des solutions structurelles et positives, comme une revalorisation ou des conditions militaires attractives, notamment en arrêtant de toujours remettre en cause les acquis légitimes du statut des militaires.

 

Vous l'aurez compris, mon groupe votera contre ce projet de loi.

 

19.03  Richard Miller (MR): Monsieur le président, madame Fernandez Fernandez, évidemment, j'aurai une autre lecture que la vôtre. À titre personnel, je suis content d'avoir été désigné en tant que rapporteur de ce projet de loi. C'est le premier du ministre Didier Reynders en tant que ministre de la Défense. Le rapport étant complet, je me suis référé à la version écrite.

 

Ceci étant dit, le MR juge positivement ce projet de loi qui vise à porter la période de rendement des pilotes ayant suivi une formation de conversion sur un autre type d'appareil que celui sur lequel ils ont été d'abord formés. Cette période passe de quatre à six ans. Cette prolongation est suffisante pour disposer d'un nombre suffisant de copilotes, de commandants de bord et d'instructeurs-pilotes pour des avions de transport et ceci, afin de garantir l'opérationnalité.

 

Par conséquent, le remboursement des frais pour la formation visée est également échelonné sur six ans.

Cette modification ne concerne pas les pilotes en poste aujourd'hui, comme l'indique l'article 4 du projet de loi.

 

Monsieur le ministre, l'opposition a souligné, à plusieurs reprises, les carences des ressources humaines dans la Défense nationale, dénonçant l'attrition, les difficultés du recrutement, etc. Il est exact que ces problèmes existent. Mais ils étaient à l'ordre du jour avant la mise en place du gouvernement Michel et de M. Vandeput. Les ministres précédents ont tenté d'apporter des solutions pour augmenter l'attrait de la carrière militaire, par la rémunération, le contenu de l'emploi, les perspectives d'avenir, la lisibilité des carrières, etc. Chers collègues, comme tous les observateurs, vous jugez vous-mêmes les résultats de ces mesures insuffisants. C'est donc un dossier difficile et important.

 

Mais c'est ce gouvernement Michel qui a pu, à travers le vote et la mise en œuvre complète de la loi de programmation militaire, augmenter incontestablement l'attractivité du département. C'est lui aussi qui, en stoppant la dégressivité du budget de la Défense, a démontré sa volonté d'investir dans le secteur de la sécurité.

 

Nous pouvons donc espérer que ces deux signaux forts donneront lieu à un accroissement du nombre de nouveaux arrivants. En tout cas, c'est notre espoir, notre souhait et notre volonté pour ce qui concerne le MR. C'est la raison pour laquelle nous voterons ce projet de loi. Je vous remercie.

 

19.04  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, j'aimerais dire que ce gouvernement-ci et le précédent annoncent des investissements pour le futur car la loi de programmation militaire prévoit que pas un euro ne sera dépensé sous cette législature. C'est toujours facile de dépenser l'argent des autres sans savoir qui seront ces autres!

 

19.05  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil collega Fernandez Fernandez er toch aan herinneren dat er bestellingen lopende zijn. Ik zal niet alle dossiers opsommen, maar ik meen mij te herinneren dat er een aantal tegenstanders was inzake een aantal investeringsdossiers, die al opgestart zijn. Niet alles wordt dus uitgesteld naar de volgende legislatuur.

 

Met onderhavig wetsontwerp, dat nog door minister Vandeput werd ondertekend, willen we de uitstroom bij Defensie tegengaan. Dat is niet onbelangrijk, want dat is een pijnpunt. Wat we hier doen, is noch meer noch minder dan de uitbreiding van de terugbetalingstermijn voor opleidingskosten van vier naar zes jaar. Dat is wat wordt voorgesteld.

 

Het verbaast mij dat er bij de PS en, naar ik vrees, ook bij de sp.a tegenstemmers zijn. Net de uitstroom willen we tegengaan, omdat we vaststellen dat heel wat piloten worden opgeleid door Defensie en vervolgens overstappen naar de commerciële sector. Het is verrassend vast te stellen dat u daar zo tegen bent.

 

19.06  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, je n'interviendrai plus qu'une fois. Simplement, je n'ai pas entendu les chiffres des engagements sous cette législature. Je le répète, ce sera sous la prochaine qu'ils auront lieu.

 

Par ailleurs, pour information, la proposition actuelle a été rejetée par les quatre syndicats militaires. C'est peut-être un signe que cette disposition ne correspond pas exactement aux attentes des militaires.

 

19.07  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, j'interviens pour indiquer que mon groupe s'oppose également à ce projet de loi.

 

La première raison est que j'ai demandé en commission à M. le ministre d'obtenir des chiffres relatifs à ce problème d'attrition. Or nous n'en avons reçu aucun. Autrement dit, on nous demande de voter un projet de loi pour résoudre un problème à propos duquel nous ne disposons d'aucune information objective. Rien ne nous a été indiqué quant au nombre de pilotes qui s'en vont, leurs difficultés, etc.

 

Ensuite, quand le Parlement doit se prononcer sur des mesures de contrainte supplémentaire imposées aux militaires, il a besoin de se référer au principe de proportionnalité et de savoir si les dispositions sont opportunes.

 

M. le ministre s'est référé à la vision stratégique. Or, si vous en lisez la description, vous constaterez que, nulle part, il n'y est fait mention de l'attrition de pilotes. C'est pourquoi je ne peux pas voter un texte qui exerce une contrainte supplémentaire sur ceux-ci, d'autant que, pour la compenser, aucune revalorisation n'est prévue. Quand j'ai interrogé le ministre à ce sujet, il m'a répondu qu'un simulateur de vol avait été acheté. Enfin, c'est quand même un peu cocasse! J'espère bien que nos pilotes sont formés au vol! Cela ne peut donc pas être considéré comme une mesure de revalorisation.

 

Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons pas approuver ce projet de loi.

 

19.08  Alain Top (sp.a): Collega's, ik zal aanvullen wat mevrouw Fernandez Fernandez zei. Ik stel vast dat een goede onderneming zorgt voor gemotiveerd personeel. Dat doet een onderneming om haar doelstelling te behalen. In de privésector is dat: efficiënt en doelmatig werken om winst te maken. In de overheidssector geldt net hetzelfde: met de schaarse middelen efficiënt en doelmatig werken. Dat doet men met gemotiveerd personeel en voldoende geschikt personeel.

 

Het personeel moet gemotiveerd zijn, onder andere door zijn verloning en zijn statuut, maar evengoed door goede uitdagingen in de functie, door toekomstperspectieven en door het respect van de chef, van de overste, van de werkgever.

 

Collega's, het is geweten dat Defensie een groot probleem heeft om voldoende geschikt personeel te vinden en om het te behouden. Afgaand op het voorstel dat nu voorligt, met het oog op het verlengen van de rendementsperiode van de piloten, heeft de regering dat duidelijk niet begrepen.

 

Als men de attractiviteit van de job als militair wil verhogen, moet men het globaal aanpakken. Men moet de volledige organisatie evalueren en bijsturen op verschillende vlakken. Op het vlak van verloning bijvoorbeeld, op het vlak van het statuut, op het vlak van ontwikkeling en doorstroming, op het vlak van arbeidsmiddelen, op het vlak van de organisatie, en op het vlak van respect voor de militairen.

 

Collega's, wat nu voorligt, is symptoombestrijding. Hier wordt nu de groep piloten aangepakt om ze minstens langer "verplicht" bij Defensie te houden, of om minstens de opleidingskosten te recupereren. De cijfers van de attritie werden ons, zoals de collega daarstraks al zei, in de commissie zelfs niet aangereikt. Wij weten zelfs niet of er een probleem is.

 

Wat is mogelijk het gevolg? Mogelijk komt er een verminderde instroom wanneer men de toetredingsvoorwaarden verhoogt, geen aandacht voor de waardering van de militairen, en mogelijk minder gemotiveerd personeel, omdat zij die toch weg willen mogelijk langer aanwezig zullen moeten blijven.

 

Conclusie: minder gemotiveerd personeel leidt tot minder efficiënt en doelmatig werken.

 

De eindconclusie bij dit wetsontwerp is dat de echt structurele problemen bij Defensie niet worden aangepakt. Om al deze redenen zal mijn fractie dit wetsontwerp niet goedkeuren. Ik had van de minister bij zijn eerste wetsontwerp eigenlijk meer verwacht.

 

19.09  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil toch even een aantal opmerkingen uit de commissie herhalen als reactie op de uitlatingen van de heer Top.

 

De heer Top had het over "een goede onderneming". Ik meen dat de minister met deze maatregel Defensie in lijn wil brengen met wat er in de privé gebeurt.

 

Als vliegtuigingenieur ben ik goed geplaatst om te weten hoe het er bijvoorbeeld bij luchtvaartmaatschappijen aan toegaat. De opleiding tot piloot wordt door die luchtvaartmaatschappijen bekostigd. De termijnen die piloten moeten vliegen voor die luchtvaartmaatschappijen bedragen 6, 7 à 8 jaar. In het Verre Oosten gaat het soms tot 10 jaar.

 

Met dit wetsontwerp brengen wij Defensie in lijn met wat er in de privé gebeurt.

 

De heer Top had het over schaarse middelen. Als een piloot beslist om Defensie te verlaten, is het toch ons goed recht, als goede onderneming en als bewaker van het belastinggeld, om een stuk te recupereren van wat de Belgische overheid heeft geïnvesteerd in die piloot? Dat is de essentie van een goede onderneming leiden met schaarse middelen.

 

Als ik dan hoor dat deze maatregel niet past in een groter geheel, meen ik dat dit volledig fout is, mijnheer Top. Dit is echt een goede maatregel om Defensie gelijk te schakelen met wat in de privé al lang gebeurt.

 

Over de waardering wil ik nog het volgende kwijt. Ik ken heel veel piloten binnen Defensie. De waardering die wij hen geven, is nieuwe toestellen aankopen. Ik heb het dan over de A400M of de nieuwe F-35's die eraan komen. Met deze toestellen kunnen de piloten zich competitief en veilig focussen op hun job.

 

Dat is waardering, mijnheer Top. Dat is hoe wij de ontwikkeling van Defensie zien. Wij vinden dit een heel goede maatregel en wij zullen die dan ook zeker steunen.

 

19.10  Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vandenput, ik denk dat u niet goed geluisterd hebt. Ik heb daarnet gezegd dat het een geheel van maatregelen moet zijn. De problemen bij Defensie bestaan reeds langer. Er is te weinig instroom en de attritie is te groot. En dat ligt onder andere aan de verloning, het statuut, de uitdagingen en de ondersteuning van de militairen op het werkveld.

 

Er is een geheel van maatregelen nodig. En nu komt er een wetsontwerp met één punt, namelijk de termijn verlengen voor de piloten. Mocht die verlenging voor de piloten als allerlaatste punt in een globaal plan kunnen worden voorgelegd aan de militairen en de vakbonden, dan zou het misschien aanvaard worden, omdat er een hele reeks randvoorwaarden aan gekoppeld is. Dat is hier niet het geval. Men heeft hier één maatregel uitgepikt en dat is, zoals ik in de commissie reeds zei, een soort van strafmaatregel. Hiermee gaat men piloten niet motiveren om langer te blijven bij Defensie. En het uiteindelijke resultaat is dat men niet-gemotiveerde piloten heeft.

 

19.11  Daniel Bacquelaine, ministre: Monsieur le président, il s'agit de pilotes d'avions de transport. Il s'agit d'augmenter la période de rendement des pilotes qui ont suivi une conversion aux frais de la Défense sur un autre type d'aéronef que celui pour lequel ils ont été formés. Il ne s'agit pas de prendre les pilotes en otage ni de les sanctionner.

 

Par analogie avec tous les militaires qui suivent une formation aux frais de la Défense, il y a une période de rendement qui est imposée, ce qui est normal. Il s'agit ici d'une conversion sur un autre type d'aéronef que celui pour lequel l'intéressé a été initialement formé. Cette conversion, ou formation complémentaire, est clairement liée à l'attractivité, contrairement à ce que j'ai entendu, puisque l'intéressé acquiert des qualifications complémentaires qu'il pourra valoriser ou faire valoriser plus tard.

 

Je pense que cette mesure est nécessaire, au-delà de l'attractivité, pour l'opérationnalité puisque les sociétés civiles recrutent des pilotes militaires à des conditions attractives, mais l'augmentation de la période de rendement de deux ans évite de mettre en péril le rapport entre le nombre de copilotes et le nombre de commandants de bord et d'instructeurs.

 

Je rappelle qu'actuellement, la période de rendement après conversion dure quatre ans. À l'issue de la conversion, il faut compter trois ans pour devenir commandant de bord. La période de rendement est dès lors de facto limitée à une année. Ensuite, devenir line trainer dure un an. Le pilote peut, à cet instant, agir commue instructeur pour quelques tâches simples et c'est une étape intermédiaire vers la qualification d'instructeur au sens entier du terme. Ensuite, devenir instructeur pilote dure encore un an. Si vous voulez faire tout cela en quatre ans, cela me paraît extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle un pilote qui a été copilote pendant trois ans doit pouvoir prester trois années supplémentaires en tant que commandant de bord. Ceci justifie un rendement total de six ans, nécessaire pour atteindre le rapport entre les copilotes et les commandants de bord.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3389/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3389/3)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen, alsmede de tabellen in bijlage.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article, ainsi que les tableaux annexés.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren (3413/1-3)

20 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'État fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques (3413/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

20.01  Marcel Cheron, rapporteur: Monsieur le président, vous me permettrez de résumer dans cette Chambre, le rapport de commission sur un important texte de loi qui vise à une ratification parlementaire de l'accord de coopération que la Commission de l'infrastructure, présidée par Mme Lalieux, a examiné le 16 janvier dernier.

 

Nous sommes donc dans le cadre d'une ratification d'un accord de coopération qui concrétise le fameux "milliard vertueux" qui va permettre de relancer et de terminer – on l'espère – les travaux du RER mais aussi de répondre aux priorités régionales en matière de transport ferroviaire.

 

Chers collègues, vous me permettrez de résumer les débats dynamiques et riches qui ont eu lieu dans votre commission. Le ministre Bellot a initié ce texte d'accord de coopération qu'il a négocié avec ses collègues de la Région flamande, M. Weyts, de la Région wallonne, M. Di Antonio et de la Région de Bruxelles-capitale, M. Smet. Cette négociation sur une politique aussi importante que celle de la mobilité fut un véritable tour de force du ministre.

 

Le précédent accord de coopération, vous l'avez rappelé dans la présentation, datait de 2001 et portait sur le RER. Il n'avait pas permis, puisque le plan pluriannuel se terminait en 2012, d'achever les travaux du RER. Cette Chambre avait alors constaté, sous cette législature, l'arrêt des travaux du RER. Cette même Chambre avait demandé un audit à la Cour des comptes. J'en reparlerai. Cet audit était très important et portait sur l'état d'avancement du RER. Il a également permis, au travers du nouvel accord de coopération, de changer un certain nombre de dispositifs.

 

Il est inutile de rappeler l'importance du RER et des priorités régionales en ce qui concerne le train. Cet accord de coopération permet de pérenniser le milliard d'emprunt de l'État fédéral que M. le ministre qualifie de "vertueux". On ose le croire.

 

Cet emprunt vertueux est un emprunt qui vise d'une part à relancer et à achever les travaux du RER et en particulier, les dernières lignes qui doivent être terminées (les lignes 124 et 161), et d'autre part, à donner suite à des demandes régionales en matière d'investissement du rail.

 

Je souligne ici le fait qu'en ce qui concerne le RER, l'accord de coopération permet de valider la décision wallonne d'utiliser le préfinancement de Gosselies et du reliquat de préfinancement de Louvain-la-Neuve pour les mettre à disposition des travaux du RER, mais permet également, en l'absence de contrat de gestion, à la SNCB et surtout à Infrabel de disposer de cet argent et de le mettre en œuvre avec la relance effective des travaux du RER.

 

Monsieur le ministre, vous avez conçu un texte d'accord de coopération qui se fonde sur de nouveaux dispositifs mis en place par la sixième réforme de l'État. Vous avez complété l'accord de coopération général que vous aviez négocié avec les Régions, ce qui est assez rare et difficile dans notre État fédéral, et vous avez fait en sorte qu'il puisse s'appliquer via des accords de coopération ou plutôt des accords d'exécution qui eux, ne seront pas ratifiés par les parlements. Il est ici question de modalités très complexes que je ne résumerai pas ici, monsieur Miller, car cela prendrait trop de temps, d'accords qui sont parfois bilatéraux, trilatéraux ou multilatéraux. On a ainsi parfois l'impression que l'on s'inscrit dans une politique internationale. Mais non, il s'agit bien de la Belgique, monsieur le ministre.

 

Vous avez donc négocié comme un diplomate avec les différentes Régions et vous avez fait en sorte que ces négociations se terminent juste avant Noël. Vous êtes parvenu à relancer la négociation avec Bruxelles-capitale qui n'avait pas encore signé l'accord de coopération, ce qui fut fait, finalement, au bénéfice de l'ensemble du projet RER.

 

Je dirai également que, dans le cadre des travaux menés, vous avez expliqué la modification de la clé 60/40, suite à la proposition de la Cour des comptes qui avait fait le constat qu'une application annuelle avait entraîné le retard dans les travaux.

 

L'application plus souple sur plusieurs années avec un processus de validation allait aussi permettre plus de souplesse. Enfin, vous avez aussi prévu dans l'Accord de coopération le fait qu'à partir de l'article 3, vous puissiez assurer le maintien de l'ensemble du réseau en particulier pour les lignes à faible densité de population sans qu'aucun kilomètre de ligne ferrée nécessaire au trafic ne soit supprimé. C'est un élément très important de l'Accord de coopération.

 

Ensuite, dans les différentes étapes que vous avez dû suivre pour faire adopter l'ensemble de l'accord de coopération, il faut citer le comité de concertation qui a adopté en première et en deuxième lecture cet Accord de coopération, le comité exécutif des ministres de la Mobilité (CEMM) qui s'est réuni plusieurs fois et qui a validé le conseil d'État; et enfin le comité de concertation qui a pu, en dernière analyse, adopter ce texte avant qu'il n'arrive devant ces commissions et la séance plénière du Parlement.

 

Dans la discussion générale, les différents groupes ont soutenu votre accord de coopération. Mme De Coninck a regretté l'absence de régionalisation du rail et a posé également un certain nombre de questions sur le cofinancement des Régions, sur la capacité de l'État fédéral en affaires courantes d'appliquer l'Accord de coopération. M. Laurent Devin s'est, au nom du groupe socialiste, félicité de la mise en œuvre du RER et de l'utilisation de ce milliard vertueux au profit de l'intégration du RER dans un processus général de mobilité. M. Jean-Jaques Flahaux, sur la même ligne que M. Devin (ce qui a peut-être contribué à cette unanimité de vues car vous étiez vraiment ce jour-là sur la même ligne), a insisté sur l'augmentation du nombre de voyageurs très important, plus de 3 % de parts supplémentaires. M. Van den Bergh a aussi posé un certain nombre de questions et a souligné en particulier l'intérêt de l'article 3 sur les zones rurales. Mme Ljinen pour l'Open Vld s'est également réjouie de la mise en œuvre du RER. Moi-même, au nom du groupe Ecolo-Groen, je vous ai posé un certain nombre de questions relatives à l'application dans la durée de cet accord de coopération.

 

Dans vos réponses, et c'est important pour les travaux parlementaires, vous avez, monsieur le ministre, pu éclaircir un certain nombre d'éléments: le fait que d'une part, les montants étaient d'ores et déjà disponibles, et les travaux ont dès lors pu reprendre. D'autre part, la responsabilité de l'emprunt revient à l'État fédéral et plus particulièrement, au fait que c'est bien à partir de l'État fédéral qu'il y aura mise à disposition de l'argent disponible.

 

Vous avez aussi réexpliqué la clé de répartition régionale évolutive, dont je parlais tout à l'heure, le maintien du réseau ferroviaire, les informations pendant la durée des travaux et la nécessité d'associer le comité de pilotage prévu dans l'accord de coopération. Tout cela devra aussi être suivi d'une nouvelle adaptation de l'accord de coopération sur l'étude en matière de mobilité, notamment multimodale, qui est un élément charnière.

 

Chers collègues, c'est donc sur base de l'ensemble de ces précisions, de ces discussions, et après ce riche débat, que votre commission, sous la présidence de Mme Lalieux, a adopté ce texte à l'unanimité – c'est assez rare.

 

Je voulais terminer par un petit apport gratuit du rapporteur, en citant Mark Twain: "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." Chers collègues, je vous invite à le faire tout à l'heure. Je vous remercie.

 

20.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le texte que nous nous apprêtons à voter et qui concerne l'achèvement du RER - que nous attendons depuis des années - aussi bien que celui des travaux sur les infrastructures ferroviaires stratégiques nous apparaît comme une bénédiction.

 

Pour rappel, dès 2009, la Cour des comptes avait souligné que les ministres successifs savaient que le RER souffrirait d'un manque de financement. C'est pour répondre à cet état de fait que le Conseil des ministres du 31 mars 2017 a décidé, sur votre proposition, des dispositions essentielles pour le rail, au travers de la mise à disposition d'un milliard d'euros courants en vue de parachever les projets d'infrastructure RER tels que prévus dans le présent accord et de construire d'autres infrastructures ferroviaires stratégiques. Le vote de ce texte permettra de les concrétiser et d'assurer une pérennité de cette volonté. J'en profite pour remercier Marcel Cheron pour son rapport à la fois complet et objectif.

 

Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il convient de souligner, par exemple, que l'application de la clef 60/40 sera calculée de manière pluriannuelle, empêchant ainsi à l'avenir un quelconque report potentiel …

 

20.03  Karine Lalieux (PS): (…)

 

20.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, je crois que ce sujet vous intéresse …

 

Je disais donc que, de la sorte, tout retard potentiel des travaux serait évité.

 

Il ressort des débats en commission de l'Infrastructure une volonté commune d'adhésion à ce projet. En effet, comme cela a été dit, l'unanimité a été atteinte. Cela démontre que votre initiative, monsieur le ministre, de relancer le Comité ministériel des ministres de la Mobilité démontre toute l'importance de la coordination, de la coopération et de la synchronisation entre ceux-ci. Si les discussions ne furent guère aisées - c'est le moins que l'on puisse dire -, vous avez rendu possible un accord essentiel pour aboutir à une mobilité et à un réseau ferroviaire plus efficients.

 

Les dotations attribuées pour cinq ans à la SNCB et Infrabel s'élèvent à 13,8 milliards d'euros, soit environ 2,8 milliards par an. En début de législature, le gouvernement avait demandé aux entreprises d'effectuer 1,2 milliard d'économies, étalées sur les cinq années de la législature.

 

Ces économies ont été réalisées alors que la productivité des entreprises était améliorée, sans nuire à l'offre bien au contraire: 72 trains supplémentaires dans et autour de Bruxelles ont été mis en place en décembre 2016. En plus, lors du plan de transport de décembre 2017, l'offre a encore été accrue de 5,1 %.

 

Monsieur le ministre, les décisions que vous avez prises se concrétisent par une augmentation du nombre de voyageurs de 3,6 % en 2017 et de 3,7 % en 2018; ces augmentations sont sans aucun précédent depuis quinze ans.

 

Par ailleurs, les premiers effets de modernisation du fonctionnement des entreprises SNCB et Infrabel s'illustrent dans les comptes d'exploitation des deux entreprises qui dégagent des marges bénéficiaires pour la toute première fois depuis leur scission. Vous avez demandé à ce que ces marges soient consacrées à de nouveaux services, au bénéfice des voyageurs.

 

Votre action marque un réel tournant dans la mobilité, avec une part croissante du transport ferroviaire. Les chiffres sont là. Je suis convaincu que le déblocage de ce milliard vertueux, ajouté aux 4,3 milliards d'investissements prévus sur la législature est une réponse à la hauteur des défis climatiques de mobilité et d'efficacité.

 

Pas plus tard qu'hier, une présidente de parti, s'exprimant sur une chaîne publique, indiquait que l'idéal serait un investissement d'un milliard par an pour la SNCB. Cet objectif est déjà dépassé. D'autant que Mme Dutordoir et M. Lallemand ont indiqué, il y a quinze jours, en commission, ne pas être en capacité de dépenser des montants plus élevés que ce qu'il leur a été accordé.

 

Notez qu'un élément essentiel est repris dans cet accord de coopération. Dans l'important article 3, "les parties s'engagent à assurer le maintien de l'ensemble du réseau, en particulier les zones à faible densité de population sans qu'aucun kilomètre de ligne ferrée nécessaire au trafic ne soit supprimé".

 

Je peux d'ailleurs dire qu'il y a aussi des projets pour près de 100 km.

 

Monsieur le ministre, vous donnez ainsi la garantie au monde rural qu'il fait pleinement l'objet de votre attention, au même titre que les grandes agglomérations.

 

Chers collègues, chère présidente de la commission, au terme de cet accord de coopération et grâce aux milliards vertueux, le réseau ferroviaire connaîtra une extension de nouvelles voies. Par ailleurs, je tiens à rappeler que, ces trois dernières années, le ministre a ouvert six nouvelles gares, sans en fermer aucune, démontrant une nouvelle fois que les informations évoquées par la même présidente de parti hier étaient erronées.

 

Chers collègues, cette décision traduit l'engagement du gouvernement fédéral de faire de la mobilité, et singulièrement de la mobilité ferroviaire, une de ses priorités. Ce gouvernement concrétise ainsi la volonté de nombreux citoyens d'organiser autrement notre mobilité, c'est-à-dire de manière plus durable et donc plus ferroviaire. Je me réjouis qu'ensemble, et avec la plus large majorité possible, nous puissions porter cet accord, en vous remerciant, monsieur le ministre, de la concrétisation de cette loi de coopération.

 

Pour terminer sur une note un peu plus légère, je voudrais paraphraser une chronique parue dans un grand quotidien ce matin. Il s'agit de La Libre Belgique. Une journaliste y présentait ce matin la mobilité comme étant le point noir du ressenti des Belges. Elle poursuivait en se demandant si cela signifie que François Bellot est le ministre du bonheur national. Chers collègues, ce projet est, sans nul doute, un début de réponse.

 

20.05  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, chers collègues, j'ai trouvé la synthèse du rapporteur et éminent collègue Marcel Cheron tout à fait complète. C'est pour cela que je ne vais rien ajouter sur le fond, sauf pour souligner l'importance de ce dossier.

 

Monsieur Flahaux, je vous garantis que je vous écoute depuis quatre ans. Quand on est présidente de commission, on ne peut pas se lever, on ne peut pas parler, pendant des heures et des heures. Ne vous inquiétez pas, je connais votre discours. Je suis toujours attentive à tous les discours de tous les parlementaires de ma commission.

 

Je vais rassurer tous les autres députés. Le RER ne concerne pas les régions rurales. Nous n'irons pas jusque-là, monsieur Flahaux. J'avais l'impression que c'était le chant du cygne de M. Bellot, mais j'imagine qu'il va encore rester quelques mois, jusqu'à la fin de ce gouvernement démissionnaire, et peut-être longtemps après. Nous ne connaissons pas l'avenir.

 

Comme le dirait Mandela, pour répondre à M. Cheron – c'est mon cher collègue M. Delizée qui me l'a soufflé: "Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que soit fait."

 

20.06  François Bellot, ministre: Monsieur le président, je voudrais peut-être apporter une précision à Mme Lalieux. L'accord de coopération ne concerne pas que le RER. Il porte sur tous les financements. L'article 3 évoque bien des zones rurales. Pourquoi l'avons-nous fait figurer là? J'ai proposé cela, et cela a été accepté par les Régions, parce qu'un accord de coopération a une force beaucoup plus importante que tout autre acte. Un contrat de gestion peut être revu par avenant l'année suivante. Pendant toute la durée d'exécution de l'accord de coopération, il sera impossible, en Belgique, de démanteler le moindre mètre de ligne ferroviaire exploitée.

 

Je vous rends attentifs aussi au fait qu'à la fin de l'accord de coopération, et dans le plan stratégique, il est prévu d'ajouter 100 kilomètres de nouvelles voies aux voies existantes. Je pense que depuis les années 80, avec les restructurations du rail que l'on connaît, c'est la première fois que seront ajoutés 100 kilomètres de voies au réseau existant.

 

Ceci aura lieu essentiellement autour de Bruxelles, mais pas seulement; dans le nord et le sud du pays également. Par exemple, la semaine prochaine, commencent des travaux tout au sud de la Belgique, à savoir à une distance la plus éloignée de Bruxelles. En outre, voici deux mois, ont débuté des travaux importants du côté de Hamont-Weert où il est aussi question de doubler les voies.

 

Voilà le sens de l'article qui a été inséré. Il sort peut-être du cadre de la conception RER, mais on a voulu donner des garanties quant à l'intégrité du réseau ferroviaire actuellement existant, garanties qui couperont définitivement les velléités de certains à vouloir réduire çà et là le réseau existant.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3413/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3413/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (3424/1-5)

- Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry back voor de land- en tuinbouwsector (606/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de landbouw- en de tuinbouwsector een carry back-systeem in te stellen, om aldus de beroepsverliezen in mindering te brengen (2038/1-2)

21 Projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (3424/1-5)

- Proposition de loi instaurant dans le Code des impôts sur les revenus 1992 un système de carry back pour le secteur agricole et horticole (606/1-2)

- Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à instaurer un système de carry back pour les pertes professionnelles au profit du secteur agricole et horticole (2038/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 606: Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Leen Dierick

- 2038: Caroline Cassart-Mailleux.

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs zijn de heer Deseyn en mevrouw Smaers. Ik neem aan dat zij verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

 

21.01  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, mon groupe se réjouit de deux volets dans ce projet.

 

Il y a d'abord l'intensification de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Une série de mesures sont prise et mettent en application une partie des recommandations de la commission Panama Papers.

 

Ensuite, il y a l'implémentation de ce carry back agricole. Ma collègue Caroline Cassart avait déposé une proposition et elle a été rejointe par d'autres députés. On sait que le secteur agricole est en difficulté et qu'il est soumis à toute une série d'aléas climatiques. L'avantage du carry back est qu'il permet de récupérer les pertes sur les exercices antérieurs et non plus ultérieurs, ce qui rend possible d'anticiper le remboursement éventuel d'impôts.

 

Ce projet de loi est vraiment très intéressant et nous le soutiendrons avec enthousiasme.

 

21.02  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil mij aansluiten bij wat Benoit Piedboeuf zegt. Het ontwerp is in eerste instantie een vertaling van een deel van ons werk in de bijzondere commissie Panama Papers. Die commissie heeft heel wat aanbevelingen geformuleerd, naar aanleiding waarvan er al verschillende resoluties werden goedgekeurd. Het voorliggende ontwerp maakt enkele aspecten van fraudebestrijding meer operationeel. Zo komen er enkele financiële bepalingen die verband houden met de ontwijking van fiscaliteit. Het resultaat is nog niet wat wij vanuit de commissie Panama Papers verhoopt hadden, maar het is wel al een stap vooruit.

 

In tweede instantie komt het ontwerp tegemoet aan een vraag die al jarenlang leeft in de land- en tuinbouwsector. Er wordt nu een carry-backsysteem ingesteld dat land- en tuinbouwers behoedt, bijvoorbeeld in jaren waarin weersomstandigheden tegenzitten, wanneer er zich problemen in verband met voedselveiligheid voordoen of als er verliezen optreden door grotere concurrentie vanuit derde landen. Door het wetsontwerp kan er op verlies geanticipeerd worden of kunnen de kosten gespreid worden over meerdere jaren, waarmee wij tegemoetkomen aan de vraag van die sector, die nu eenmaal afhankelijk is van verschillende omstandigheden. De wetsvoorstellen van mevrouw Muylle en de heer Van den Bergh uit onze fractie en mevrouw Cassart van de MR vonden hun vertaling in het ruimer wetsontwerp. Het verheugt ons dan ook zeer dat er daarover vandaag gestemd kan worden.

 

Nog ten gunste van de land- en tuinbouwsector heeft de commissie voor de Financiën eergisteren het voorstel goedgekeurd om de btw op planten te verlagen. In regeringskringen wordt dat voorstel niet overal even positief opgenomen. De verlaging van de btw voor planten betekent echter een stimulus voor de tuinbouwsector. De budgettaire implicaties liggen tussen 19 miljoen en 30 miljoen euro, maar ik ben ervan overtuigd dat die btw-verlaging de dynamiek in de sector zal bevorderen, waardoor die maatregel zichzelf voor een stuk zal terugverdienen.

 

In dezelfde zin denk ik dat het carry-backsysteem voor stabiliteit zal zorgen in de land- en tuinbouwsector, aangezien landbouwer en tuinbouwer een zeer onzeker beroep is geworden, overigens ook met weinig startende, jonge land- en tuinbouwers, net vanwege de vele risico's. Wij hebben nu een systeem ontwikkeld, zoals de heer Piedboeuf al zei, om eventuele verliezen te spreiden in de tijd.

 

21.03  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, laat mij beginnen met te zeggen dat onze fractie dit wetsontwerp zal steunen. Er staan een aantal, weliswaar zeer beperkte, maatregelen in het kader van de bestrijding van fiscale fraude in. Die zullen wij uiteraard steunen.

 

Ik wil vooral het woord nemen om mijn ontgoocheling uit te drukken. Wij hebben zonet de voorzitter van de commissie voor de Financiën, collega Van Rompuy, gehoord die terecht verwijst naar de commissie Panama Papers.

 

Wij hebben in die commissie bijna een jaar gewerkt aan conclusies en aanbevelingen. Die 132 aanbevelingen werden hier eind oktober 2017 goedgekeurd. Wij zijn vandaag vijftien maanden verder. Als wij dan zien waarmee de regering vandaag naar dit Parlement komt, is dat echt wel ontgoochelend.

 

Wij hebben hierover al eerdere discussies gehad tijdens het vragenuurtje op donderdagnamiddag in de plenaire vergadering. Het was toen wel met de voormalige minister van Financiën. Toen bleek dat in het voorontwerp van omzetting van de aanbevelingen van de Panamacommissie twee maatregelen waren geschrapt, die de commissie nochtans als aanbeveling had meegenomen. Het ging over de klokkenluidersregeling en de sanctie voor niet-medewerking bij fiscale controle.

 

Wat wij hier vandaag goedkeuren, zullen wij mee goedkeuren, maar het is bijzonder ontgoochelend dat wij na vijftien maanden niet verder geraken dan dit. Voor mij is dit het bewijs dat het deze regering niet echt gemeend is met de aanpak van de fiscale fraude, maar ook dat kan ik elke maand opnieuw herhalen. Het brengt helaas weinig zoden aan de dijk.

 

Een tweede zaak die ik wil aankaarten, is dat wij een vijftal amendementen op deze tekst hebben ingediend, amendementen die wij ook in de commissie hebben besproken. De reden waarom wij ze vandaag indienen, is omdat ik er een hoofdelijke stemming over wil hebben.

 

Ik wil duidelijk het standpunt kennen van elke volksvertegenwoordiger die zich uitspreekt over de vijf amendementen die wij indienen.

 

Het eerste amendement betreft de verlaging van het btw-tarief op de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers. We hebben dat deze week in de commissie besproken, maar het werd daar weggestemd. Ik dien het vandaag opnieuw in, zoals gezegd, zodat ook anderen in deze vergadering zich daar hoofdelijk over kunnen uitspreken. Het zal ons ongetwijfeld van nut zijn in de debatten voor de volgende verkiezingen te weten wie voor en tegen was.

 

Het tweede amendement betreft het cliquetsysteem in het kader van de diesel, de accijnsverhogingen, met andere woorden. Het amendement dat we indienen, schrapt de wettelijke basis van het cliquetsysteem op diesel. Dergelijke belasting is immers sterk regressief en treft vooral de laagste inkomens zeer zwaar.

 

Een derde amendement betreft de verlaging van het btw-tarief op een aantal medische hulpmiddelen als brilglazen en contactlenzen. Ik zal de cijfers vandaag niet herhalen, maar als we ze zien is het wel duidelijk dat een aantal mensen de kostprijs van brillen en contactlenzen vandaag niet kan betalen. Zij kunnen daar dus niet in voorzien voor hun kinderen. De verlaging van de btw van 21 % naar 6 % is hier wel op zijn plaats. We hebben deze week in de commissie voor de Financiën een verlaging van 21 % naar 6 % goedgekeurd voor tuinaannemers die plantgoed aankopen. Hier hebben we het over mensen die nood hebben aan brillen of contactlenzen en voor hen zouden we minstens hetzelfde moeten doen.

 

Het vierde element betreft de afschaffing van het diamantstelsel. Het Parlement heeft dat stelsel enige tijd geleden goedgekeurd. De officiële argumentatie van de meerderheid voor het diamantstelsel was dat de diamantairs eigenlijk te weinig belasting betaalden. Het diamantstelsel was bedoeld om de diamantairs meer belastingen te doen betalen, maar op basis van het boekjaar 2016 is ondertussen gebleken, zoals in de pers heeft gestaan, dat het vorig jaar door de meerderheid ingevoerde diamantstelsel voor 80 % van de betrokken ondernemingen een belastingvoordeel vormt. Geen belastingverhoging, maar een belastingvoordeel dus. Laten we consequent zijn met onszelf. Toen dachten we dat het zou gaan om meer belastingen voor de diamantsector, maar nu blijkt dat het omgekeerde het geval is. Het is dus hoog tijd om dat voor de diamantsector voordelige stelsel dringend af te schaffen en de sector te onderwerpen aan het belastingregime dat geldt voor elke Belg en voor ieder van ons.

 

Het laatste amendement dat wij hebben ingediend, betreft de taks op de effectenrekeningen.

 

Wij willen met het amendement tegemoetkomen aan een opmerking van de Raad van State over een ongerechtvaardigd onderscheid tussen aandelen op naam, gehouden in een aandelenregister en aandelen op naam, gehouden op een effectenrekening.

 

Dat onderscheid wensen wij met het amendement op te heffen. Wij wensen aldus met andere woorden een achterpoort te sluiten. Wanneer wij het over fiscale fraude hebben, moeten wij er immers voor zorgen dat de achterpoortjes die eventueel worden vastgesteld, worden gesloten.

 

Mijnheer de voorzitter, met die woorden rond ik mijn uiteenzetting af.

 

21.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous avons soutenu la très grande majorité des articles de ce texte, notamment le système d'exonération fiscale sur les aides exceptionnelles apportées aux agriculteurs dit carry back, les mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale issues de la commission Panama Papers, notamment la correction d'un premier texte qui avait été adopté par la majorité et que nous avions, à l'époque, tenté d'amender sur la mise en œuvre de la directive ATAD.

 

Par contre, nous nous sommes abstenus, lors du vote final, sur les articles 2 et 3 du texte qui n'ont pas trait à la lutte contre la fraude fiscale mais qui constituent un artifice budgétaire pour reporter des obligations liées à l'harmonisation des statuts ouvrier et employé qui est un vieil accord mais par rapport auquel les finances publiques devaient assumer un coût de 250 millions lissé sur cinq ans.

 

Je voudrais juste dire un mot en réaction au satisfecit prononcé par M. Piedboeuf quant au bilan de ce gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale. Comme je l'ai dit, il y a une série de dispositions intéressantes dans ce texte et à ce titre, nous les avons soutenues au moment du vote des articles. Cependant, il reste des recommandations intéressantes, monsieur le ministre, formulées par la commission Panama Papers et qui ne sont, à ce stade, toujours pas mises en œuvre. Je pense notamment au serment bancaire au sujet duquel une proposition de loi est actuellement en discussion en commission des Finances ou au système expérimental de soutien aux lanceurs d'alertes qui n'a pas été implémenté dans cette loi, alors que je pense que c'était l'intention initiale du gouvernement. Parmi les recommandations de la commission Panama Papers on trouve aussi des recommandations plus problématiques que nous ne voulons pas voir mises en œuvre parce qu'elles font l'inverse de la lutte contre la fraude fiscale. Elles ne figurent heureusement pas dans ce texte.

 

Monsieur le ministre, je voudrais vous rappeler quelques priorités en matière de lutte contre la fraude fiscale et la criminalité financière qui ne sont pas rencontrées aujourd'hui. 

 

D'une part, les moyens humains et réglementaires de lutte contre la fraude fiscale sont insuffisants et, notamment, eu égard aux services qui sont amenés à réagir et à traiter des dossiers toujours plus complexes. D'autre part, il me semble que le Service des Décisions Anticipées a un pouvoir démesuré sur la manière dont sont traités certains dossiers fiscaux. Il y a une contradiction entre les analyses réalisées par les agents de terrain et les autorisations parfois trop larges accordées par le Service des Décisions Anticipées avec une capacité de contrôle beaucoup trop faible sur ces décisions anticipées qui, parfois, peuvent avoir un impact négatif très important sur les finances publiques.

 

Selon moi, notre système fiscal, de façon générale, reste beaucoup trop laxiste sur certaines dimensions de contrôle. Les dernières études montrent que l'argent qui devrait revenir dans les caisses de l'État (si chacun assumait correctement ses obligations fiscales) mais qui ne revient pas représente chaque année une somme très importante se chiffrant en dizaines de milliards d'euros. Bien des efforts sont encore à réaliser. Cela restera, dans le futur, une priorité pour le groupe Ecolo-Groen dans le but de parvenir à davantage de justice fiscale dans notre pays.

 

21.05  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het wetsontwerp is al een belangrijke stap vooruit in het licht van meer maatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-Panama Papers.

 

Mijnheer Vanvelthoven, wij zijn er inderdaad nog niet. Ook wij willen nog volgende stappen zetten ter uitvoering van de aanbevelingen van de commissie. Wij steunen het wetsontwerp dus ten volle. U hebt vijf amendementen ingediend. De twee eerste amendementen hebben betrekking op de verlaging van de btw op elektriciteit en de schrapping van de wettelijke basis voor het cliquetsysteem. Die amendementen lijken mij niet echt gericht op de strijd tegen de fiscale fraude. Anderzijds hebben we vandaag een belangrijk klimaatdebat gehad. Welnu, die maatregelen bevorderen niet echt ecofiscaliteit.

 

Ik begrijp dat uw uitgangspunt de koopkracht is, maar u stelt geen verstandige maatregelen voor, als we willen opschuiven naar meer ecofiscaliteit. Enerzijds roept u om meer en betere klimaatmaatregelen maar anderzijds stelt u maatregelen voor die zogezegd fiscale fraude moeten tegengaan, terwijl ze daar niet op gericht zijn en evenmin bijdragen tot ecofiscaliteit.

 

21.06  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mevrouw Smaers, ik wil kort even reageren op uw bewering dat onze voorstellen in strijd zijn met wat in de klimaatmars ter sprake komt.

 

Ten eerste, de gele hesjes drukken ook een bepaald ongenoegen in de samenleving uit. Het gaat erover dat bepaalde mensen, ook in ons land, hun facturen niet meer kunnen betalen.

 

Ten tweede, wat de groene hesjes betreft, is het klaar en duidelijk ons standpunt dat groene maatregelen moeten worden genomen aan een hoger ritme dan de regering dat de afgelopen tijd heeft gedaan – daar zijn wij het over eens – maar dat dat niet alleen betaald mag worden door de middenklasse en de mensen die het moeilijk hebben.

 

Wanneer ik u hoor spreken, dan is het bijna alsof uw beslissing van vier, vijf jaar geleden om de btw van 6 naar 21 procent te verhogen een milieumaatregel was. Dat was een pure financiële maatregel om de begroting rond te krijgen. Daar ging het toen over, dus draai dat vandaag niet om. Milieumaatregelen zijn nodig, maar laten wij er alstublieft goed over nadenken, zodat zij geen nieuwe tweedeling in de maatschappij teweegbrengen tussen de sukkelaars en degenen die het kunnen betalen.

 

21.07  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, je me réjouis de la plupart des dispositions contenues dans ce texte. Il y a la mise en oeuvre de quelques recommandations de la commission Panama. Il faudra aller plus loin car le combat contre l'évasion fiscale ne sera jamais terminé. Il y a néanmoins des avancées et il faut s'en réjouir.

 

Je me réjouis surtout de la mesure concernant les secteurs agricole et horticole. Elle va incontestablement permettre d'apporter un ballon d'oxygène aux agriculteurs et horticulteurs lorsqu'ils sont pénalisés par des conditions météorologiques particulièrement défavorables.

 

Cela dit, il d'agit d'une loi fourre-tout qui contient également quelques dispositions moins satisfaisantes. J'épingle la transformation de la Monnaie royale de Belgique. On crée un fonds budgétaire qui achève cette transformation et je ne suis pas sûr que ce soit une décision heureuse. On aurait pu maintenir la Monnaie royale de Belgique ou revoir ses missions. Sur ce texte, nous nous abstiendrons.

 

Par ailleurs, je souligne que parmi les propositions d'amendements de M. Vanvelthoven, il y a beaucoup de choses positives que nous soutiendrons sans réserve, en particulier les mesures relatives aux comptes-titres ainsi que la proposition de réduction de la TVA sur certains équipements médicaux.

 

En ce qui concerne la réduction de la TVA sur l'électricité, nous sommes demandeurs. Dans le même temps, on ne peut faire fi d'un certain nombre de considérations qui doivent être intégrées dans la réflexion. S'agit-il réellement d'une mesure favorable pour les fins de mois? Oui, mais pas totalement, dans la mesure où les analyses permettent de démontrer que ce sont surtout les revenus les revenus les plus élevés qui vont en bénéficier et qu'il y aura un effet négatif sur le mécanisme d'indexation. Cela correspondrait en quelque sorte à un mini-saut d'index de sorte que ceux qui ont le plus besoin d'une réduction de la TVA sur ce bien de première nécessité n'en bénéficieront pas réellement.

 

Par ailleurs, la mesure est-elle totalement bénéfique pour le climat? On peut également s'interroger à ce sujet.

 

Selon moi, elle pourrait l'être si elle était accompagnée d'un plan ambitieux de réduction des consommations énergétiques, notamment d'un plan d'isolation des bâtiments. Ce volet devrait être complémentaire à une réduction de la TVA, mais cela ne peut pas être mis en place dans le cadre d'un amendement.

 

Il faudra donc nécessairement reprendre la discussion pour imaginer des mesures qui permettent à la fois de répondre aux difficultés en termes de pouvoir d'achat des plus démunis et d'atteindre l'objectif climatique avec notamment un plan de rénovation et d'isolation des bâtiments, comme mon collègue Michel de Lamotte le réclame depuis longtemps.

 

Cela sera sans doute reporté à la prochaine législature, d'autant plus – il faut être honnête – que la mesure de réduction de la TVA sur l'électricité qui est proposée n'est pas sans avoir un impact budgétaire. Ce dernier est estimé à 700 millions d'euros. C'est une décision qui est lourde. Je rappelle qu'on n'a pas de budget et qu'on est en douzièmes provisoires. Ce n'est sans doute pas le contexte le plus propice pour prendre une telle responsabilité. Il faudra donc organiser un nouveau débat sur le sujet.

 

21.08 Minister Alexander De Croo: De verschillende interventies hebben een goed overzicht gegeven van wat dit wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen bevat. Ik accentueer een aantal maatregelen in de strijd tegen de fraude.

 

Ik hoor bepaalde fracties zeggen: is dit alles wat voortgekomen is uit de werkzaamheden inzake de Panama Papers? Natuurlijk staat niet alles in dit wetsontwerp. Een aantal hoofdstukken ging over het strafproceswerk, een aantal zaken had te maken met organisatorische aspecten binnen de politie, het statuut en de aansprakelijkheid van fiscale dienstverleners, enzovoort. Ook is een aantal zaken via parlementaire initiatieven reeds opgenomen.

 

Ik wil er wel op wijzen dat het optrekken van de onderzoekstermijnen naar 10 jaar wanneer er gebruikgemaakt wordt van juridische constructies een zeer grote stap vooruit is.

 

Ook de ficheverplichting voor inkomsten verbonden aan een buitenlandse onderneming die een Belgische werknemer of bedrijfsleider ontvangt, is een maatregel die vanaf 2019 een belangrijke bron van fraude zal beperken.

 

D'autres ont aussi parlé du carry back, mesure que je soutiens pleinement. Pour l'activité agricole, l'impact climatique devient très imprévisible. Cette mesure aide nos entreprises et agriculteurs à mieux passer les caps difficiles.

 

Maar ik ben zeer tevreden dat wij dit toch nog kunnen goedkeuren hier in het Parlement, omdat het toch een aantal belangrijke bepalingen bevat.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3424/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3424/4)

 

Het wetsontwerp telt 110 artikelen.

Le projet de loi compte 110 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 31/1 (n)

  • 32 – Peter Vanvelthoven cs (3424/5)

Art. 60/1 (n)

  • 33 – Peter Vanvelthoven cs (3424/5)

Art. 60/2 (n)

  • 34 – Peter Vanvelthoven cs (3424/5)

Art. 60/3 (n)

  • 35 – Peter Vanvelthoven cs (3424/5)

Art. 60/4 (n)

  • 36 – Peter Vanvelthoven cs (3424/5)

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden: de stemming over de amendementen.

Réservé: le vote sur les amendements.

Artikel per artikel aangenomen: 1 tot 110

Adoptés article par article: 1 à 110

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

22 Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne  le traitement des bons et les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties (3408/1-4)

22 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen (3408/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur est M. Benoît Piedboeuf.

 

22.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3408/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3408/4)

 

Het wetsontwerp telt 16 artikelen.

Le projet de loi compte 16 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 16 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 16 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

23 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft (3411/1-3)

23 Projet de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire (3411/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

23.01  Georges Gilkinet, rapporteur: Monsieur le président, je vais faire un petit rapport et une intervention. Je suis le seul à être intervenu sur ce texte. Il nous a été présenté par le ministre des Finances. C'est un texte très important, puisqu'il organise une forme d'automatisation de la récupération des créances alimentaires, qui sont assimilées à des dettes fiscales et qui pourront donc être récupérées automatiquement, à terme, par le SPF Finances, et reversées aux débiteurs, qui sont le plus souvent des débitrices. C'est une mesure très positive pour améliorer le fonctionnement du Service des créances alimentaires au bénéfice de l'éducation des enfants.

 

Je suis le seul à m'être exprimé sur ce texte en marquant mon soutien et en insistant – et je vais le refaire ici, monsieur le ministre – sur les moyens à accorder à ce service du SPF Finances et à cette problématique en général. En effet, on constate qu'une série de bureaux décentralisés du SECAL ont été fermés et que le nombre de fonctionnaires du SPF Finances qui y travaillent a été diminué. Le rapport annuel prévu par la loi n'a pas été publié depuis très longtemps. Pendant une très longue période, la commission d'accompagnement du SECAL n'a pas été renouvelée; elle l'a été récemment.

 

J'espère que le vote de ce texte est le signal d'un réinvestissement de l'État fédéral dans ce service important. Je pense que le principe de l'automatisation de la récupération des créances est très positif. Il doit nous permettre, à terme, de relever les plafonds. Vous avez eu ce débat tout à l'heure avec notre collègue du PS, Mme Winckel. J'ai noté avec intérêt votre ouverture concernant cette question, monsieur le ministre. Elle a été traitée également cette semaine en commission. Deux propositions de loi sur le sujet ont été introduites par le PS et le cdH.

 

La commission a convenu de vous entendre dans les prochaines semaines sur les implications pratiques du relèvement ou de la suppression des plafonds. J'espère que nous pourrons aboutir dans les dix prochaines semaines, avec votre soutien, pour compléter le texte voté aujourd'hui. Ce serait très positif pour le droit des femmes et des enfants concernés par les créances alimentaires.

 

23.02  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, M. Gilkinet a insisté deux fois sur le fait qu'il était intervenu seul. Nous ne l'avons pas fait puisque nous avions proposé l'adoption du texte. Le SECAL a justement été créé pour pallier ce risque de pauvreté dû au non-paiement des créances alimentaires. En l'occurrence, il s'agit d'une amélioration pour le recouvrement des avances de fonds. Nous nous en réjouissons donc, bien entendu. Nous soutenons ce projet. Il n'était pas nécessaire d'intervenir sur le sujet en commission puisque nous défendions le projet en le déposant.

 

23.03  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, il va sans dire que mon groupe soutiendra également ce projet.

 

Je voudrais profiter de la présence de M. le ministre des Finances pour faire écho à la discussion que nous avons eue en commission hier après-midi. En effet, j'y ai eu l'occasion de défendre, au nom du cdH, une proposition de loi visant à relever les plafonds donnant accès aux services du SECAL.

 

Une première majoration de ces plafonds est intervenue en 2014 où ils sont passés de 1 400 euros à 1 800 euros. Notre proposition vise à relever progressivement ce plafond jusqu'à 2 500 euros. J'ai retenu de la discussion d'hier que cette initiative suscite de l'intérêt. L'intervention de Mme Winckel a confirmé, si besoin en était, la nécessité de venir en aide à ces familles monoparentales. Il s'agit souvent de femmes exposées à la précarité, voire à la pauvreté lorsqu'elles ne reçoivent pas les pensions alimentaires dues.

 

Un enfant sur six est victime de précarité. Il y a là une nécessité impérieuse.

 

Nous avons convenu, en commission de vous interroger, monsieur le ministre, pour récolter votre avis et celui du SECAL sur ce relèvement des plafonds. Quel impact pourrait avoir ce relèvement en termes de nombre de bénéficiaires? Je me permets d'insister auprès de vous pour que nous recevions vos avis dans les meilleurs délais afin que, rapidement, nous puissions revenir à cette question et répondre à travers cette mesure à ce problème de précarité et de pauvreté touchant les familles monoparentales. Je vous remercie de bien vouloir prêter attention à l'avis que M. le président de la commission des Finances ne manquera pas de vous transmettre.

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, er zijn eigenlijk alleen steunbetuigingen geweest, maar ik geef u het woord.

 

23.04 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, ik wil toch even duiden waarover het hier gaat. Dit wetsontwerp zorgt ervoor dat de uitvoerbare titels geautomatiseerd kunnen worden. Dat is een belangrijk aspect, want om de DAVO financieel sterker te maken en de verliezen te beperken is natuurlijk de recuperatie van de tegoeden een zeer belangrijk element.

 

Je me suis exprimé cet après-midi sur le relèvement des seuils. Une étude est en cours et il faut s'assurer qu'elle aide vraiment quand on prend des mesures. Le fait de pouvoir mettre en place cette modernisation et cette  automatisation est une condition importante pour pouvoir prendre des mesures additionnelles.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3408/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3408/4)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 11 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 11 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

24 Voorstel van resolutie over de toetreding van België tot het internationaal verbodsverdrag op kernwapens (2672/1-2)

24 Proposition de résolution relative à l'adhésion de la Belgique au traité international d'interdiction des armes nucléaires (2672/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Alain Top.

De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen stelt voor het voorstel van resolutie te verwerpen. (2672/2)

La commission des Relations extérieures propose de rejeter cette proposition de résolution. (2672/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over het voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indiener te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, l’auteur.

 

24.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, helaas heeft de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen begin november vorig jaar het voorstel van resolutie dat vandaag voorligt in de plenaire vergadering, verworpen. Ik zal de argumenten die ik in de commissie heb aangevoerd, niet herhalen. Ik heb alleszins gewacht tot vandaag, omdat ik wist dat voor eind januari de in de Verenigde Staten zeer gerespecteerde vereniging van atoomwetenschappers de dreiging van nucleaire wapens in de wereld evalueert met de zogenaamde Doomsday Clock. Welnu, vorige week heeft die vereniging van atoomwetenschappers de klok op twee voor twaalf gezet. Nooit eerder heeft de grote wijzer dichter gestaan bij 12 dan dit jaar. Ik zal niet alle argumenten aanhalen die de vereniging daarvoor heeft gebruikt; ik beperk mij tot drie ervan.

 

De vereniging van atoomwetenschappers heeft moeten vaststellen dat in 2018, helaas, andermaal alle kernwapenstaten samen 100 miljard dollar hebben uitgegeven aan de instandhouding van het kernwapenarsenaal. Dat is twee derde van alle uitgaven inzake ontwikkelingssamenwerking; elk jaar opnieuw 100 miljard dollar voor de instandhouding van de kernwapens!

 

Het tweede argument dat de wetenschappers aanvoeren, is dat de verschillende kernwapenstaten bezig zijn met zeer ingrijpende moderniseringsprogramma's voor hun kernwapens. Ik som ze niet allemaal op, maar eentje, wat ons land moet aangaan, namelijk de modernisering van de tactische kernwapens die in Kleine Brogel en Florennes liggen.

 

Ten derde verwijst de vereniging van atoomwetenschappers naar de aankondiging van president Trump op 2 februari om uit het verdrag van de middellangeafstandsraketten te stappen, waarmee de opzegperiode van zes maanden ingaat. Collega's, middellangeafstandsraketten zijn kruisraketten en daartegen werd in de jaren 80 de grootste betoging ooit in België georganiseerd.

 

Die drie redenen, zijnde de immens hoge sommen die eraan worden besteed, de zware moderniseringsprogramma's en de opzegging van het akkoord over de middellangeafstandsraketten, doen de vereniging van atoomwetenschappers in de Verenigde Staten besluiten om de klok op twee voor twaalf te zetten.

 

Vele landen hebben dat begrepen. In de commissie werd meewarig gedaan over het aantal staten dat het op 7 juli 2017 onderhandelde akkoord over een verbod op kernwapens ondertekende. Welnu, ruim een jaar nadat het verdrag over het verbod op kernwapens kan worden geratificeerd, is de stand van zaken dat 20 landen dat hebben gedaan, terwijl 70 landen het intussen hebben ondertekend. Nooit eerder kon een nucleair akkoord zo snel op een toenemend aantal aansluitende staten rekenen. Het Zwitsers parlement heeft begin januari besloten om zijn regering op te roepen om Zwitserland ook te laten aansluiten bij het verbod op kernwapens.

 

De resolutie die vandaag voorligt, waarvan ik hoop dat u tegen de verwerping stemt, voorziet in diezelfde oproep. In onze resolutie vragen wij aan de regering om dat verdrag mee te onderschrijven, in overleg en samenwerking met andere Europese lidstaten. Wij hoeven dat niet alleen te doen, maar het hoeft evenmin met alle NAVO-landen of met alle lidstaten van de Europese Unie. De oproep is er.

 

Collega's, sta me toe om de woorden van de premier te gebruiken. U hebt de mogelijkheid om te kiezen aan welke kant van de geschiedenis u gaat staan. Gaat u aan de kant staan van de nucleaire wapenwedloop die opgestart is en volop doorgaat, of kiest u de kant van de zeventig landen die besloten hebben dat het gedaan moet zijn met die nucleaire waanzin? Sluiten wij ons aan bij de landen die ijveren voor een verbod op kernwapens? Die keuze ligt zo dadelijk aan u voor.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

25 Inoverwegingneming van voorstellen

25 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda vindt u een lijst van voorstellen waarvoor de inoverwegingneming werd gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is -en met uitzondering van het voorstel nr. 3477/1 van mevrouw Els Van Hoof en de heer Raf Terwingen die hun verzoek tot inoverwegingneming uitstellen -, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet et à l'exception de la proposition n° 3477/1 de Mme Els Van Hoof et M. Raf Terwingen qui demandent le report de la demande de prise en considération de leur proposition, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 30 januari 2019, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heren Dirk Van der Maelen en Alain Top) tot wijziging van de Wapenwet met het oog op het verbieden van killerrobots, nr. 3494/1.

Verzonden naar de commissie voor de Landsverdediging

- het wetsvoorstel (de heer Georges Dallemagne) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de toekenning van humanitaire visa transparant te maken, nr. 3496/1;

- het wetsvoorstel (de heer Wouter De Vriendt en mevrouw Véronique Waterschoot) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het humanitair visum betreft, nr. 3497/1;

- het voorstel (de heer Georges Dallemagne) tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop en de omstandigheden waarin van 2015 tot 2018 humanitaire visa zijn toegekend, nr. 3500/1;

- het voorstel (de dames Julie Fernandez Fernandez en Nawal Ben Hamou en de heren Eric Thiébaut en Emir Kir) tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de procedures voor de toekenning van humanitaire visa, waarbij lessen moeten worden getrokken uit deze “visagate” teneinde te voorkomen dat enige vorm van oneigenlijk gebruik een smet werpt op de toekenning van humanitaire visa, nr. 3503/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

- het wetsvoorstel (de heren Roel Deseyn en Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de taxshelter uit te breiden tot de gamingindustrie, nr. 3501/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

- het voorstel van resolutie (de heer Olivier Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) over de stopzetting van de oproep tot kandidaatstelling voor een vierde operator op de Belgische telecommarkt, nr. 3502/1.

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven

 

Ik stel u ook voor het wetsvoorstel (de heer Damien Thiéry, mevrouw Els Van Hoof en de heer Dirk Janssens) houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis, nr. 3504/1, in overweging te nemen.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 30 janvier 2019, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (MM. Dirk Van der Maelen et Alain Top) modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes en vue d’interdire les robots tueurs, n° 3494/1.

Renvoi à la commission de la Défense nationale

- la proposition de loi (M. Georges Dallemagne) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers visant à instaurer la transparence dans l’attribution des visas humanitaires, n° 3496/1;

- la proposition de loi (M. Wouter De Vriendt et Mme Véronique Waterschoot) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne le visa humanitaire, n° 3497/1;

- la proposition (M. Georges Dallemagne) visant à instaurer une commission d’enquête chargée d’examiner la manière et les circonstances dans lesquelles ont été accordés des visas humanitaires de 2015 à 2018, n° 3500/1;

- la proposition (Mmes Julie Fernandez Fernandez et Nawal Ben Hamou et MM. Eric Thiébaut et Emir Kir) visant à instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les procédures d’octroi de visas humanitaires et de tirer les leçons du visagate en vue d’éviter que la délivrance de visas humanitaires ne soit entachée de toute forme de détournement, n° 3503/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

- la proposition de loi (MM. Roel Deseyn et Luk Van Biesen) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’étendre le tax shelter à l’industrie du jeu vidéo, n° 3501/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

- la proposition de résolution (M. Olivier Maingain et Mme Véronique Caprasse) visant à mettre fin au lancement d'un appel à candidatures pour un quatrième opérateur sur le marché des télécommunications belge, n° 3502/1.

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques

 

Je vous propose également de prendre en considération la proposition de loi (M. Damien Thiéry, Mme Els Van Hoof et M. Dirk Janssens) portant des dispositions diverses en matière de spécialités pharmaceutiques, garde des pharmaciens et des mesures prophylactiques en matière de poliomyélite, n° 3504/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la Société

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Demande d'urgence

Urgentieverzoek

 

25.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je souhaite demander l'urgence afin que soient prises en considération deux propositions de loi, de sorte qu'elles puissent être examinées rapidement.

 

La première, qui porte le n  3496.1, a trait à l'instauration de la transparence dans la délivrance des visas humanitaires. Nous avons pu constater, avec les informations relatives à la manière dont certains ont été accordés, qu'aucune transparence n'était apportée aux conditions d'octroi, aux modalités, aux critères et même aux personnes qui ont pu en bénéficier. Il importe donc de légiférer sans tarder en ce domaine.

 

Les auditions de l'Office des Étrangers, du CGRA et de Myria ont montré qu'aucune base légale n'existait pour garantir cette transparence. Nous aurions évidemment apprécié que l'ancien secrétaire d'État puisse l'assurer. Cela n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous soumettons une proposition pour que soit, à l'avenir, mis en place un mécanisme souple, mais aussi transparent, qui permette au Parlement de mieux connaître cette question et d'apprécier la manière dont le gouvernement agit.

 

Bref, je demande l'urgence pour que nous puissions légiférer rapidement.

 

Le président: Si je comprends bien, vous demandez l'urgence uniquement pour la proposition de loi mais aussi, parce que les deux vont ensemble …

 

25.02  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, nous demandons d'urgence une commission d'enquête car nous considérons qu'actuellement, les travaux qui ont démarré à la Chambre sont, certes, utiles mais loin d'être suffisants pour avoir toute la clarté sur la manière dont l'ancien secrétaire d'État a agi sur les filières, sur les trafics d'êtres humains et sur l'extorsion de fonds qui ont été exercés à l'égard de personnes vulnérables.

 

Nous voyons que les travaux traînent. Nous sommes à moins de huit semaines de travaux utiles de la Chambre. Nous demandons de ce fait que soit mise en place une commission d'enquête parlementaire afin que nous puissions vraiment faire la clarté sur ce qui s'est passé. Nous voulons entendre l'ancien secrétaire d'État. Aucune date n'a encore été agendée à cet effet. Nous voulons avoir accès à toute une série de pièces pour pouvoir se faire une idée précise des dysfonctionnements qui ont eu lieu dans l'octroi de visas humanitaires, de l'extorsion de fonds qui a eu lieu et des responsabilités de chacun.

 

Nous demandons la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Nous soulignons à l'égard des collègues parlementaires qui pourraient hésiter qu'il reste peu de temps pour agir de manière efficace. Si nous votons l'urgence, l'examen doit encore être fait en commission de l'Intérieur et cela doit ensuite être voté en plénière. Il est important de ne pas rater cette occasion d'avoir toute la lumière sur la manière dont ces visas humanitaires ont été octroyés.

 

25.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Collega's, wij hebben in de afgelopen dagen en weken veel gediscussieerd over de manier waarop humanitaire visa in ons land worden toegekend. De meeste fracties zijn ervan overtuigd dat het huidige systeem niet volstaat. Wij hebben immers gezien dat het de deur openzet voor misbruik en zelfs fraude.

 

Er is, hoop ik, afgaande op de reacties van de meeste fracties in de pers, een consensus dat er iets moet veranderen. Laten wij gebruikmaken van deze periode van lopende zaken, al hebben wij niet meer zoveel tijd, om het wetgevend proces ter zake aan te vatten, over de partijgrenzen heen en in alle openheid.

 

Toevallig heeft onze fractie een voorstel ingediend dat in overweging genomen wordt, net als cdH dat heeft gedaan. Dat kon evengoed door een andere fractie gebeurd zijn. Het is niet onze bedoeling ons voorstel als te nemen of te laten op tafel te leggen, wel het als vertrekbasis te nemen voor een grondige discussie om te komen tot meer transparantie, meer regelgeving, en dus ook een betere uitkomst inzake de toekenning van humanitaire visa.

 

Laten wij daarover discussiëren. Laten wij gebruikmaken van deze periode van lopende zaken om dat te doen. Meerderheid en oppositie. Wat de huidige meerderheid ook mag inhouden. Ik meen dat wij gewoon moeten samen zitten om dit systeem beter te maken.

 

Vandaar onze vraag voor een urgente behandeling zodat wij hier in het Parlement zeker nog voor de verkiezingen een stap kunnen ondernemen.

 

25.04  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je souhaite informer l'Assemblée que nous soutenons la demande d'urgence sur la commission d'enquête, dans la mesure où nous avons déposé un texte la semaine dernière. Nous nous réjouissons qu'il y ait une sorte de momentum politique où différents partis désirent faire toute la clarté sur les faits qui se sont déroulés. Les auditions nous permettent d'avancer. Au terme de celles-ci que nous souhaitons soutenues, s'il s'avère nécessaire de passer à un dispositif de commission d'enquête, nous y sommes prêts.

 

25.05  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, nous soutenons toutes ces propositions; c'est une évidence!

 

25.06  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, dans le même ordre d'idées, nous demandons l'urgence pour le texte n  3503/1 requérant une commission d'enquête. Au vu des auditions qui ont eu lieu mardi, nous pouvons être certains qu'une série de visas humanitaires ont été délivrés avec une certaine opacité, que par ailleurs l'agenda de ces auditions n'est pas encore défini du moins dans son volet politique. Il nous reste huit semaines et nous pensons que, pour pouvoir avoir un agenda et travailler de façon efficace, non seulement pour connaître la vérité mais aussi pour légiférer demain, il est nécessaire d'avoir un cadre très contraignant.

 

Cette commission d'enquête nous paraît être l'outil adéquat. Par ailleurs, elle pourra sans doute éviter que le personnage politique principal de ce qu'on appelle le visagate ne puisse aller se justifier dans des interviews à la sortie de la commission pendant que l'ensemble des autres collègues font leur travail parlementaire.

 

25.07  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, in zijn uiteenzetting en motivatie heeft de heer Dallemagne zaken gezegd die niet helemaal met de waarheid stroken. Hij zei dat er geen data zijn vastgelegd en dat de werkzaamheden niet vooruitgaan. Ik kan er alleen maar op wijzen dat wij twee weken geleden tijdens de regeling van de werkzaamheden afgesproken hebben wat wij zouden doen. Wij hebben toen ook de eerste data vastgelegd.

 

Vorige week, opnieuw tijdens de regeling van de werkzaamheden, hebben wij daar een aantal zaken aan toegevoegd omdat er bijkomende zaken gevraagd werden. Wij hebben ons daar niet tegen verzet, van geen kanten zelfs. De eerste vergadering, met de DVZ, het CGVS en Myria, heeft zo snel mogelijk plaatsgevonden. Dat was deze week. Volgende week staan verdere inhoudelijke besprekingen over het thema gepland. Over twee weken, op 12 en 13 februari, zal – zoals vooraf gezegd – het politieke gedeelte aan bod komen, met de minister en met de heer Francken.

 

Ik stel vast dat er toen ook gevraagd werd om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. Toen waren daar niet zo veel vragende partijen voor. Nu zijn het er wat meer. Toen was er geenszins een akkoord daarover. Ik stel vast dat de partijen die toen een opening hebben gemaakt dat nu ook doen. Ik stel ook vast dat er zaken gezegd worden die niet stroken met de waarheid of vrij onvolledig zijn.

 

De voorzitter: Collega's, wij hebben hier te maken met vragen om urgentie. Dit is geen debat ten gronde. Iedereen heeft kunnen zeggen wat hij te zeggen had, voor zover het de vraag om urgentie betrof.

 

25.08  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, mon collègue prétend que je ne dis pas la vérité. Il s'agit ici d'un fait personnel.

 

Je suis désolé de devoir répéter qu'aucune date n'a encore été fixée pour l'audition de l'ancien secrétaire d'État.

 

Le président: Monsieur Dallemagne, permettez-moi de vous faire remarquer que M. Vermeulen a fait mention de cette date.

 

25.09  Georges Dallemagne (cdH): Par ailleurs, je voudrais que nous puissions l'entendre dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire avec les pouvoirs de juge d'instruction que confère une telle commission. Je voudrais également qu'il témoigne sous serment. En effet, j'ai pu voir comment l'ancien secrétaire d'État prenait des libertés avec la vérité.

 

En résumé, je souhaiterais que nous puissions investiguer comme le permet une commission d'enquête parlementaire.

 

De voorzitter: Collega's, er zijn vier vragen om urgentie, die eigenlijk rond hetzelfde draaien. Nog een andere vraag, madame Caprasse?

 

25.10  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, j'ai une demande d'urgence pour une proposition de résolution que vous avez mentionnée tout à l'heure. Il s'agit de la proposition de résolution visant à mettre fin au lancement d'un appel à candidatures pour un quatrième opérateur sur le marché belge des télécommunications, dans le cadre de l'affaire Proximus. Nous estimons que c'est un réel point négatif par rapport à la situation socio-économique de l'entreprise.

 

Le plan de transformation de Proximus prévoit, sur une période de trois ans, la suppression de 1 900 emplois et 1 250 engagements en vue d'investir dans les services digitaux. Cela confirme les craintes d'importantes suppressions d'emplois liées à l'arrivée d'un quatrième opérateur de télécommunications telle que voulue par le gouvernement fédéral.

 

Constatant que cette arrivée s'accompagnera d'autres effets néfastes pour notre économie et notre environnement, la présente résolution vise à interrompre le projet de lancement d'un quatrième opérateur dans le secteur des télécommunications, pour le remplacer par une politique favorisant les investissements dans un secteur en pleine mutation et déjà suffisamment sous pression. Nous demandons l'urgence. Je vous remercie.

 

De voorzitter: Dat ging duidelijk over iets anders.

 

Wij hebben eerst vier urgentieverzoeken inzake de humanitaire visa, maar ik kan die niet tegelijk behandelen.

 

We zullen ons eerst uitspreken over het urgentieverzoek voor het wetsvoorstel nr. 3496 van de heer Dallemagne.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

Mag deze uitslag ook gelden voor het urgentieverzoek voor het wetsvoorstel nr. 3497 van de heer De Vriendt? (Ja)

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

Mag deze uitslag ook gelden voor het urgentieverzoek voor het voorstel nr. 3500 van de heer Dallemagne tot oprichting van een onderzoekscommissie? (Ja)

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

Mag deze uitslag ook gelden voor het urgentieverzoek voor het voorstel nr. 3503 van mevrouw Fernandez Fernandez tot oprichting van een onderzoekscommissie? (Ja)

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

Mme Caprasse a demandé l'urgence pour la proposition de résolution n° 3502.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

26 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (2227/6)

26 Proposition de loi modifiant la loi-programme du 27 avril 2007 en ce qui concerne l'octroi du tarif social pour le gaz et l'électricité, et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge (2227/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

De heer Koen Metsu heeft voorgestemd.

 

27 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van het Groothertogdom Luxemburg op het grondgebied van het Koninkrijk België, gedaan te Luxemburg op 4 juli 2016 (3372/1)

27 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 juillet 2016 (3372/1)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

111

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

28 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië betreffende de luchtdiensten, en zijn bijlage, gedaan te Canberra op 23 november 2012 (3396/3)

28 Projet de loi portant assentiment a l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif aux services aériens, et a son annexe, faits à Canberra le 23 novembre 2012 (3396/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

75

Oui

Nee

21

Non

Onthoudingen

34

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

29 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, en zijn bijlage, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018 (3403/3)

29 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Bénin relatif au transport aérien, et à son annexe, faits à Cotonou le 9 janvier 2018 (3403/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

75

Oui

Nee

20

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

30 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de algemene conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar 103de zitting (3404/3)

30 Projet de loi portant assentiment au Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930, adopté à Genève le 11 juin 2014 par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail lors de sa 103ème session (3404/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

31 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (3389/3)

31 Projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées (3389/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

77

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

32 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren (3413/1)

32 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'État fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques (3413/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

33 Aangehouden amendementen en artikelen van het Wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (3424/1-5)

33 Amendements et articles réservés du Projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (3424/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 32 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 31/1 (n).(3424/5)

Vote sur l'amendement n° 32 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 31/1 (n).(3424/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

53

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 33 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 60/1 (n).(3424/5)

Vote sur l'amendement n° 33 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 60/1 (n).(3424/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

34

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 34 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 60/2 (n).(3424/5)

Vote sur l'amendement n° 34 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 60/2 (n).(3424/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 35 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 60/3 (n).(3424/5)

Vote sur l'amendement n° 35 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 60/3 (n).(3424/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

53

Oui

Nee

73

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 36 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 60/4 (n).(3424/5)

Vote sur l'amendement n° 36 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 60/4 (n).(3424/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

51

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

34 Geheel van het wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (3424/4)

34 Ensemble du projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (3424/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

85

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

44

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

35 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen (3408/4)

35 Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons et les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties (3408/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

36 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft (3411/3)

36 Projet de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire (3411/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

37 Voorstel tot verwerping door de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van het voorstel van resolutie over de toetreding van België tot het internationaal verbodsverdrag op kernwapens (2672/2)

37 Proposition de rejet faite par la Commission des Relations extérieures de la proposition de résolution relative à l'adhésion de la Belgique au traité international d'interdiction des armes nucléaires (2672/2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

73

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

125

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 2672/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 2672/1 est donc rejetée.

 

38 Goedkeuring van de agenda

38 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 7 februari 2019.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 7 février 2019.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 7 februari 2019 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 7 février 2019 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.10 uur.

La séance est levée à 19.10 heures.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 268 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 268 annexe.

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

129

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

111

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

018

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

075

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

021

Nee

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Abstentions

034

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

075

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

020

Nee

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Abstentions

035

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

130

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

077

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

051

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

122

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

053

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

034

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

020

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

053

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

073

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui         

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

085

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

044

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Kir Emir, Lalieux Karine, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

126

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

073

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

052

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen