Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 14 februari 2019

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 14 février 2019

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.24 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Philippe Blanchart, Roel Deseyn, Maya Detiège (stemmingen/votes), Julie Fernandez Fernandez, Luc Gustin, Karine Lalieux, Sébastian Pirlot, gezondheids­redenen / raisons de santé;

Jean-Jacques Flahaux, familieaangelegenheden  / raisons familiales.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

François Bellot, met zending / en mission.

 

01 Verzending naar de commissie

01 Renvoi en commission

 

Ik heb een amendement ontvangen op het wetsvoorstel (de heren Benoit Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne et David Clarinval, mevrouw Sybille de Coster-Bauchau, de heer Emmanuel Burton, mevrouw Caroline Cassart-Mailleux, de heer Philippe Goffin, mevrouw Kattrin Jadin en de heer Olivier Chastel) tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de civiele bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen, nr. 3287/1.

J'ai reçu un amendement à la proposition de loi (MM. Benoit Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne et David Clarinval, Mme Sybille de Coster-Bauchau, M. Emmanuel Burton, Mme Caroline Cassart-Mailleux, M. Philippe Goffin, Mme Kattrin Jadin et M. Olivier Chastel) modifiant le code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'augmenter le montant de l'exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des services publics d'incendie et les agents volontaires de la protection civile, n° 3287/1.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 13 februari 2019, stel ik u voor dit amendement te verzenden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting (art. 93, nr. 1, van het Reglement).

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 13 février 2019, je vous propose de renvoyer cet amendement en commission des Finances et du Budget (art. 93, n° 1, du Règlement).

 

Het wetsvoorstel zal, na bespreking van het amendement in commissie, vandaag in plenaire zitting worden behandeld.

La discussion de la proposition de loi sera poursuivie en séance plénière, après examen de l'amendement en commission.

 

Je passe la parole au président de la commission des Finances.

 

01.01  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, er werd inderdaad een amendement ingediend door vier partijen. Wij komen bij elkaar om 15 uur in de zaal Brel.

 

Wij zullen daar het amendement behandelen en hopelijk goedkeuren. Ik meen dat het geen politiek probleem vormt, zelfs niet voor de heer Cheron van Ecolo.

 

Daarna komen wij daarmee opnieuw naar de plenaire vergadering.

 

De voorzitter:

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Vragen

Questions

 

02 Vraag van de heer Filip Dewinter aan de eerste minister over "het standpunt van de regering over de uitlatingen van de minister van Binnenlandse Zaken inzake kernenergie" (nr. P3416)

02 Question de M. Filip Dewinter au premier ministre sur "le point de vue du gouvernement sur les déclarations du ministre de l'Intérieur à propos de la sortie du nucléaire et de la construction de nouvelles centrales nucléaires" (n° P3416)

 

(Samenspraak op de banken)

 

De voorzitter: Collega's, mag ik uw aandacht voor de spreker vragen? Men kijkt mee. On nous voit. We luisteren naar elkaar.

 

02.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de eerste minister, graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om uw kersverse minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem, te feliciteren met zijn standpunt pro kernenergie, dat hij onlangs heeft verkondigd. Pieter De Crem heeft natuurlijk gelijk: wij moeten de kernuitstap, gepland in 2025 en neergeschreven in de wet op de kernuitstap, desnoods uitstellen en zelfs de bouw van nieuwe kerncentrales overwegen. Ik steun hem daar ten volle in.

 

Immers, op het moment wordt ongeveer de helft van onze energie geïmporteerd en onze energiefacturen stijgen alsmaar. Straks staan er op de agenda overigens nog vragen over het sociaal tarief, dat weer met 22 % zal stijgen. Er zal opnieuw geld van de overheid nodig zijn om daar iets aan te doen. Wij stellen ook vast dat windturbines en zonnepanelen vooral op subsidies werken in plaats van op wind- en zonne-energie. Een pleidooi voor kernenergie lijkt in die context vooral een pleidooi van het gezond verstand te zijn. Vandaag betogen klimaatspijbelaars trouwens opnieuw en een voorstel pro kernenergie lijkt mij dan ook een goede zaak, aangezien kernenergie klimaatneutraal is.

 

Indien wij in het verleden misschien wat minder naar de klimaatpsychopaten van Groen hadden geluisterd en wat meer hadden geïnvesteerd in de derde generatie kerncentrales, onder andere in thoriumtechnologie, dan stonden we nu wellicht veel verder, want dan konden wij nu op een goedkope manier in eigen energie voorzien en tevens het mogelijk klimaatprobleem efficiënt aanpakken. Sommigen denken nu eenmaal dat er een soort van wereldthermostaat bestaat en dat wij via de reductie van CO2-uitstoot zelf de temperatuur op aarde kunnen regelen, terwijl ik van mening ben, net zoals minister De Crem, dat wij ons moeten bezighouden met datgene waar wij wel vat op hebben. Dat is onder andere de demografie, de stijgende wereldbevolking. Twee miljard mensen erbij tegen 2050, dat leidt tot klimaatproblemen.

 

Er is ook nog het feit dat we wetenschappelijk onderzoek ook en zeker inzake kernenergie moeten durven aan te gaan en nieuwe technologieën, ook wat kernenergie betreft, in de praktijk moeten durven te brengen. Dat hebben we niet gedaan in dit land, met alle problemen van dien. Daarom had ik graag van u, mijnheer de eerste minister, vernomen wat uw reactie is op de voorstellen, de ideeën of aanbevelingen van minister De Crem, die mij als muziek in de oren klonken.

 

02.02 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ten eerste, een politieke meerderheid in het Parlement heeft tijdens deze legislatuur de wet inzake de kernuitstap in 2025 goedgekeurd. Dat is een beslissing van het Parlement.

 

Ten tweede, wij hebben er ook met de deelstaten aan gewerkt om met ons energiebeleid een perspectief te bieden voor de toekomst. Dat is ons doel met onze energiestrategie. Op federaal vlak hebben we heel veel initiatieven genomen waarmee wij aantonen dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld de investering in een windmolenpark in de Noordzee. Er zijn nog andere, concrete voorbeelden.

 

Wij hebben drie doelen. Het eerste doel bestaat uit bevoorradingszekerheid. Dat is een permanente uitdaging. Wij hebben de voorbije dagen en weken hard en met succes gewerkt, zodat we er zeker van zouden kunnen zijn dat we deze winter geen problemen ondervinden. Zoveel te beter. Ten tweede zijn wij er ons van bewust dat het gelet op het effect op de prijzen en de facturen, cruciaal is om een strategie te ontwikkelen met aandacht voor de effecten op de koopkracht van de mensen en voor de competitiviteit van de bedrijven. Ten derde is er ons internationaal engagement. Het is ons doel om die drie doelen tegelijkertijd te halen en dat is niet makkelijk noch evident.

 

Ik ben zeer duidelijk: deze regering in lopende zaken is niet van plan een aanpassing van de wetgeving in te dienen in het Parlement. We zijn wel van plan er alles aan te doen om een echte monitoring van de situatie te waarborgen. Het zal vooral de verantwoordelijkheid zijn van de verschillende regeringen, zowel de federale regering als de regeringen van de deelstaten, met verschillende stakeholders, om de situatie permanent te monitoren, opdat wij gegarandeerd de drie doelen verwezenlijken. Het antwoord en onze positie zijn duidelijk: de regering in lopende zaken is niet van plan een aanpassing aan de wetgeving voor te stellen.

 

02.03  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, ik betreur uw antwoord. De energieprijzen stijgen en de bevolking moet betalen, terwijl we bovendien steeds meer energie uit het buitenland moeten halen. Toch zijn we niet van plan om de wet op de kernuitstap desnoods aan te passen. Dat is jammer.

 

Mochten we in de voorbije jaren en onder de vorige regeringen geïnvesteerd hebben in nieuwe generaties kerncentrales, in het moderniseren en updaten van de bestaande kerncentrales, dan zouden we vandaag geen duizenden klimaatspijbelaars in de straten van onze hoofdstad moeten tolereren. We zouden hen dan op de plaats zien waar ze moeten zijn, namelijk op de schoolbanken in plaats van dat ze de politieke agenda van Groen volgen.

 

We zouden er dan vooral ook voor gezorgd hebben dat we in dit land over voldoende energie beschikken, wat nu niet het geval is. Zo hadden we er ook voor kunnen zorgen dat de burger als uiteindelijke betaler niet de dupe wordt van het onvermogen van de politiek om te kiezen voor kernenergie. We hebben dat te danken aan de groene fractie en al degenen die hen achternalopen. Zij hebben ons in het verleden bijna van criminaliteit beschuldigd, toen we durfden te kiezen voor kernenergie.

 

Daar betaalt vooral de bevolking vandaag een hoge prijs voor. Dat is bijzonder jammer. Kernenergie is niet het verleden maar wel de toekomst.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- M. Ahmed Laaouej au premier ministre sur "la grève du 13 février" (n° P3417)

- Mme Evita Willaert au premier ministre sur "la grève du 13 février" (n° P3418)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "la grève du 13 février" (n° P3419)

- M. Vincent Van Quickenborne au premier ministre sur "la grève du 13 février" (n° P3420)

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "la grève du 13 février" (n° P3421)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Ahmed Laaouej aan de eerste minister over "de staking van 13 februari" (nr. P3417)

- mevrouw Evita Willaert aan de eerste minister over "de staking van 13 februari" (nr. P3418)

- mevrouw Catherine Fonck aan de eerste minister over "de staking van 13 februari" (nr. P3419)

- de heer Vincent Van Quickenborne aan de eerste minister over "de staking van 13 februari" (nr. P3420)

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de staking van 13 februari" (nr. P3421)

 

03.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, chers collègues, la grève nationale d'hier indique – et c'est un euphémisme – un ras-le-bol dans le chef des travailleurs qui ne comprennent pas que le banc patronal ne leur propose que 0,8 % d'augmentation salariale alors que le front commun syndical – les trois grandes organisations représentatives des travailleurs – rappelle que les entreprises, et les plus grandes d'entre elles en particulier, reçoivent, chaque année, près de 13 milliards d'euros par an de subsides salariaux.

 

Pour le front commun syndical, si on considère ces 13 milliards d'euros de subsides salariaux, l'écart salarial est de 2,5 % en défaveur des travailleurs belges comparativement à nos trois pays voisins. Mais la FEB ne veut rien entendre et ne veut pas considérer qu'il faut, quand on négocie, mettre tout sur la table. Il est donc légitime pour les travailleurs de faire savoir qu'il est temps pour vous, en tant que médiateur, en tant que conciliateur, de prendre le taureau par les cornes et de rappeler à la FEB qu'elle a été plutôt bien servie ces cinq dernières années et qu'il est grand temps qu'elle partage, d'une autre manière, le gâteau de la richesse produite.

 

J'ajoute que nos travailleurs sont parmi les plus productifs à l'échelle mondiale, que, pour cette raison, ils montrent leurs qualités, ils montrent aussi qu'ils ont fait beaucoup d'efforts durant les années qui viennent de s'écouler. Il est donc légitime de les entendre. 

 

Monsieur le premier ministre, allez-vous effectivement entendre les travailleurs?

 

03.02  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, gisteren werd er in het hele land actie gevoerd. Die nationale stakingsdag werd eigenlijk twee jaar geleden besteld, toen er in dit Parlement een draak van een wet werd goedgekeurd, de aanpassingen aan de loonwet van 1996. Het was een hoogstandje van bricolage aan een wet die op dat moment bewees goed te werken.

 

Het doel van die spitstechnologie was ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk van de welvaart terugkeert naar de werknemers, die zich elke dag hard inzetten, maar van deze regering geen perspectief krijgen op een gezonde eindeloop­baan. 

 

Collega's, ik twijfel eraan of iedereen dit hier wel beseft, maar zo'n stakingsdag is meer dan alleen maar vervelend. Misschien moeten wij ook eens durven te luisteren naar de redenen waarom die mensen actievoeren. Misschien moet de regering eens durven te luisteren naar de grieven van de mensen die gisteren op straat kwamen.

 

Collega's, voor vijf op de 100 werkende Belgen betekent hun job geen weg uit de armoede. Op de 4,6 miljoen hardwerkende Belgen zijn er 230 000 mensen die op het einde van de maand moeite hebben om rond te komen. Dat zijn 230 000 jongeren, alleenstaande ouders en mensen met een laag loon.

 

Sommigen hier in het halfrond lijken te insinueren dat die mensen er maar een half, precair jobje moeten bijnemen. Wij passen voor die Amerikaanse toestanden. Het moet ook maar eens gedaan zijn met dat misprijzen ten opzichte van mensen die elke dag hun best doen, ondanks alles. Hier, in deze ivoren toren, is het gemakkelijk praten.

 

Mijnheer de premier, u bent de premier van alle Belgen, ook van de mensen die gisteren gestaakt hebben. Wat  is uw antwoord aan hen? Hoe zult u ervoor zorgen dat het sociaal overleg opnieuw op een deftige manier kan plaatshebben? Hoe zult u de mensen met een minimumloon weer wat meer ademruimte geven, zodat zij wel kunnen rondkomen en niet in armoede moeten leven, hoewel zij wel werken?

 

03.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, la grève d'hier a été largement suivie et elle confirme un malaise social réel que le mouvement des Gilets jaunes ou d'autres grèves avaient déjà exprimé. Cette grève est une piqûre de rappel car il y a des inégalités profondes en Belgique. Faut-il rappeler que 2,3 millions de Belges sont en situation de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale?

 

Cette grève s'inscrit aussi dans un contexte international de dérive de la répartition de la croissance des travailleurs vers les actionnaires. Cette dérive est moins importante chez nous que dans d'autres pays, notamment grâce à certains mécanismes au cœur desquels se trouve la concertation sociale.

 

Votre gouvernement a cru pouvoir apaiser ce malaise social avec un tax shift. On augmente les salaires et on le remplace par une série de taxes sur les citoyens. Vous n'avez en rien apaisé ce malaise social. Aujourd'hui, cette négociation d'accord interprofessionnel est bloquée. Il est pourtant impératif que la concertation sociale reprenne. C'est d'abord l'intérêt des travailleurs mais aussi celui des employeurs. C'est également l'intérêt de tous les Belges car, si vous n'arrivez pas à un accord avec les "gilets verts", les "gilets rouges", "les gilets bleus", c'est avec les Gilets jaunes que vous devrez négocier.

 

C'est la responsabilité de votre gouvernement, même minoritaire, même en affaires courantes, de mettre de l'huile dans les rouages et de tout mettre en œuvre pour dégager un accord substantiel de façon à ce qu'il puisse voir le jour. Monsieur le premier ministre, en avez-vous la volonté? Qu'allez-vous faire concrètement pour y parvenir? Envisagez-vous un assouplissement du cadre actuel pour faciliter un accord?

 

03.04  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega's, voor de vakbonden is de legislatuur begonnen zoals ze is geëindigd, namelijk met een staking.

 

Vijf jaar geleden, bij de start van de regering, werd er gestaakt en gisteren was het opnieuw van dat. Het is interessant om de slogans van toen te vergelijken met die van gisteren. Het lijkt er volgens die mensen op dat er de voorbije vijf jaar niets is gebeurd, maar dat ons land integendeel is verworden tot een sociaal kerkhof.

 

Wat een karikatuur, wat een defaitisme, wat een pessimisme. De feiten zijn anders. Er zijn de voorbije jaren 220 000 nieuwe jobs bijgekomen in ons land en de werkgelegenheidsgraad is in ons land voor de eerste keer boven de 70 % uit gestegen.

 

Ook gisteren waren er veel werkwilligen die dankzij het optreden van enkele moedige burgemeesters aan de slag zijn gegaan, nietwaar, mijnheer Dewael.

 

De realiteit is dat ons land de voorbije vijf jaar erop is vooruitgegaan, dat de koopkracht van de mensen zijn gestegen en het inkomen is gegroeid. Ook wij vinden dat als er winst wordt gemaakt, de mensen daarin moeten kunnen delen.

 

Vandaar dat wij met de regering het systeem van de winstpremie hebben opgezet, waarvan vandaag 50 000 werknemers kunnen genieten.

 

Als het gaat over de loononderhandelingen, dan gaat het ook over meer nettoloon. De vakbonden en de oppositie verengen die debatten tot 0,8 %, maar wat is de realiteit? De realiteit is dat de inkomens van werkende mensen de komende twee jaar tot 6 % zullen stijgen, dankzij de belastingverlaging, dankzij de indexering die in de wet vervat is en dankzij de loonmarge. Dat ontkennen is populisme, dat zijn leugens.

 

Mijnheer de eerste minister, wij vinden dat iedereen terug rond de tafel moet gaan zitten en dat er opnieuw moet worden gepraat, maar wel op een voorwaarde, met name dat niet wordt geraakt aan de loonwet die dankzij deze regering werd herzien. Dankzij die wet hebben wij de voorbije jaren zoveel jobs kunnen creëren. Die wet terugdraaien zal zonder ons zijn.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb twee vragen voor u. Hoe zult u ervoor zorgen dat de sociale partners terug rond de tafel gaan zitten en tot een akkoord komen? Kunt u ons garanderen dat aan die loonwet niet zal worden gemorreld?

 

03.05  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, wat een dag gisteren. Er was gisteren 900 miljoen euro verlies, volgens het groot patronaat. Zij hebben gisteren zo veel rijkdom verloren, mijnheer de minister. De patroons produceren blijkbaar de rijkdom in ons land, maar als de werknemers niet werken wordt er niets geproduceerd. Er wordt vaak gezegd dat kapitaal rijkdom creëert, maar niets daarvan. Op een dag als gisteren voelt men gewoon dat kapitaal helemaal geen rijkdom produceert. Het zijn de werknemers die de rijkdom produceren. Zij hebben gisteren gezegd: geef ons wat meer geld.

 

Vorig jaar was er 17 miljard euro winst voor de beursgenoteerde bedrijven en een dividenden­stroom van 12,5 miljard euro. Een deel van dat geld mag toch naar de lonen gaan.

 

Stop alstublieft met over die index te praten. Dat is geen verhoging van de koopkracht. Dat weet u toch. Waarvoor dient de index? Als de prijzen MET 4 % stijgen, is er een verhoging van de index van 4 %. Het gaat om een echte verhoging van de koopkracht.

 

Tel est le vrai débat que nous avons ici aujourd'hui. Je constate que les chiffres sont intéressants. La semaine dernière, on parlait de 0,8 %, et ce chiffre allait rester inchangé. Est alors arrivée l'Union des Classes Moyennes (UCM), et la pression a commencé à monter. On va encourager les travailleurs à continuer. L'UCM a évoqué un chiffre de 1,1 %. Le Bureau du Plan a ensuite souligné que, tous comptes faits, avec l'indexation, l'inflation serait peut-être un peu moins élevée … Je vois que les chiffres sont relatifs et qu'on utilise les chiffres qui nous arrangent les uns et les autres.

 

Je voudrais vraiment encourager les travailleurs à faire pression sur le premier ministre. Monsieur le premier ministre, il vous faut prendre position. Soit vous continuez à soutenir ceux qui s'en mettent plein les fouilles, parce que les bénéfices n'ont jamais été aussi élevés que ces dernières années, soit vous prenez position pour les travailleurs. Et prendre position pour les travailleurs signifie qu'il faut arrêter de faire en sorte que le politique se mêle de ce qui ne le regarde pas, à savoir la formation des salaires. Cet aspect doit être laissé aux travailleurs et aux patrons, qui doivent en discuter, par la lutte s'il le faut.

 

Une loi a été votée non seulement en 2017, mais aussi en 1996. J'appelle tous les collègues, y compris les collègues de la gauche, à voter en faveur de la suppression de cette loi de 1996. Le politique n'a pas à se mêler de cela, monsieur le premier ministre et monsieur le ministre de l'Emploi. Il s'agit là d'un point important. Pourquoi vous en mêlez-vous? Pourquoi laisser la loi de l'offre et la demande pour toutes les marchandises dans le capitalisme, mais pour ce qui concerne la défense …

 

Le président: Je vous prie de bien vouloir conclure, monsieur Hedebouw.

 

03.06  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): La question est très claire: le carcan des 0,8 % peut-il être levé, monsieur le premier ministre, et allez-vous permettre une vraie liberté de négociation des salaires, comme il se doit?

 

03.07  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, depuis le jour 1 de cet accord de gouvernement, il y a quatre ans et quelques mois, la priorité absolue a été de considérer que la cohésion sociale passait effectivement par des réformes structurelles pour plus d'emplois et d'investissements.

 

J'entends les leçons exprimées. Il y a aujourd'hui 220 000 emplois supplémentaires, une reprise des investissements, un recul du chômage et une hausse du taux d'activité comme cela ne s'était pas produit depuis extrêmement longtemps. Ce sont des résultats concrets.

 

Est-ce que pour autant tout va bien? Non, bien entendu! Et nous devons mettre tout en œuvre pour continuer à stimuler le développement économique, à renforcer la cohésion sociale et à saisir cette occasion qu'est le débat climatique pour voir de quelle manière l'on peut créer davantage encore de valeurs. C'est cela l'enjeu et la responsabilité.

 

Ten tweede, het interprofessioneel akkoord. Op dag één na de val van de regering hebben wij, als eerste initiatief, een vergadering georganiseerd met de sociale partners om, zelfs in lopende zaken, de waarborg te geven dat de welvaartsenveloppe ten bedrage van meer dan 300 miljoen euro in 2019 en meer dan 700 miljoen euro in 2020 beschikbaar is voor een verdeling onder de mensen die het het moeilijkst hebben.

 

Le fait que l'on ait pris cet engagement, avec le soutien du Parlement, pour permettre une négociation, nous avons constaté, en étant très mobilisés, avec les ministres concernés dont le ministre de l'Emploi, qu'en effet, les syndicats ont fait le choix de faire une grève. La liberté de faire grève est garantie; à mon avis, celle de travailler doit aussi l'être.

 

Constamment, tout au long des derniers jours et des dernières heures, nous encourageons les partenaires sociaux, patrons et syndicats, à se mettre autour de la table pour négocier. Je suis optimiste. J'ai bon espoir que le dialogue puisse reprendre prochainement afin que le bon sens puisse l'emporter.

 

En termes de salaires, la réforme de 1996 a effectivement contribué au soutien de l'activité économique en faisant reculer notre handicap salarial et a favorisé la création de 200 000 emplois. Celles et ceux qui veulent la démanteler posent en fait un acte contre l'emploi, contre le pouvoir d'achat par la création d'emplois, par la stimulation de l'activité économique.

 

Je voudrais enfin répéter que dans les prochains jours, j'en suis convaincu, les partenaires sociaux vont se remettre autour de la table. Á côté du débat sur la marge salariale, il doit aussi être possible d'envisager des solutions au regard du salaire brut et du salaire net. C'est aussi important pour le pouvoir d'achat des travailleurs. Des initiatives sont possibles dans le cadre de la concertation sociale, que ce soit par exemple en termes de chèques-repas, de mobilité, de participation au bénéfice des travailleurs. J'appelle encore une fois les partenaires sociaux à être responsables. Nous ferons tout ce qui est possible pour encourager cette négociation afin qu'elle garantisse de la paix sociale, du calme social, du développement économique, de la capacité d'investissement. C'est notre objectif. Il est loin des très nombreuses caricatures que j'ai entendues.

 

Je rappelle aussi que le tax shift, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont 40 euros supplémentaires depuis le 1er janvier; en quatre ans, un treizième jusqu'à un quatorzième mois supplémentaire pour les plus bas salaires.

 

03.08  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le premier ministre, je crois que vous ne comprenez pas la situation. Vous avez face à vous la FEB, le grand patronat, qui n'admet pas que, du fait de votre politique, il a reçu, au cours de ces cinq dernières années, plus de 18 milliards d'euros pris sur la masse salariale avec le saut d'index et par des réductions de financement de la sécurité sociale. 18 milliards pris directement ou indirectement dans la poche des travailleurs!  Quand on rappelle à ce grand patronat que, chaque année, il reçoit 13 milliards d'euros de subsides salariaux, la seule chose qu'il répond est que ce n'est pas du fait du gouvernement démissionnaire mais que c'est ce à quoi il a droit. Il oublie également que s'il crée de la richesse, c'est aussi et surtout grâce aux travailleurs.

 

Monsieur le premier ministre nous vous demandons de la justice salariale! Les travailleurs ont été suffisamment mis à contribution par votre politique d'austérité. Les grands patrons ont reçu suffisamment de cadeaux et de chèques en blanc. Aujourd'hui, il est temps de renvoyer la richesse produite et une part du gâteau vers les travailleurs!

 

Ceci écorche vos oreilles mais c'est la vérité! Vous avez choisi le camp du grand patronat, il est temps aujourd'hui de rappeler que les travailleurs aussi ont droit à un salaire juste!

 

03.09  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer de eerste minister, daar gaan wij weer. Er wordt over 220 000 jobs gesproken, maar u vergeet er wel bij te vertellen dat slechts 50 000 jobs daarvan aan het beleid van de regering-Michel I toe te schrijven zijn.

 

Mijnheer de eerste minister, heel wat studies hebben uitgewezen dat uw regering veel beter had kunnen doen. Met ons voorstel bijvoorbeeld had uw regering 75 000 extra jobs kunnen creëren. Niet alleen wij merken dat op.

 

Over de werkloosheidsuitkeringen kan ik alleen maar herhalen – en ik heb er hier al op gewezen - dat de uitgaven voor ziekte-uitkeringen nog nooit zo hoog waren. Nog nooit moesten zoveel mensen rondkomen van een leefloon en nog nooit moesten in dit land zoveel mensen bij de voedselbank aankloppen.

 

Mijnheer Van Quickenborne, voor de werknemers die voor een minimumloon moeten werken, is het reële inkomen de voorbije acht jaar wel achteruitgaan, met name met – 1,7 %. Wij bengelen op dat vlak samen met Griekenland en Duitsland helemaal achteraan in Europa. Dat is de realiteit. Die mensen komen op het einde van de maand niet toe, ook al werken zij.

 

Jobs, jobs, jobs, maar jobs alleen volstaan niet om mensen uit de armoede te halen. Zij hebben ook een deftig inkomen nodig. Ik stel dan ook voor om er eindelijk ernstig werk van te maken om het minimumloon in dit land op te trekken.

 

03.10  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse. Permettez-moi d'abord de vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui a créé des emplois. Ce sont les employeurs. Si vous n'aviez pas été là, ils les auraient aussi créés puisque quand on regarde les projections du Bureau du Plan de 2014, ce sont déjà les chiffres qu'il avait donnés. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait. Ne vous énervez pas, monsieur le premier ministre! On ne vous entend pas, votre micro n'est pas allumé.

 

Je ne dis pas que vous n'avez rien fait mais il y a des constats qui doivent être mis sur la table. Ce sont 2,3 millions de Belges qui vivent sous le seuil de pauvreté. Faut-il rappeler que l'objectif de la Belgique pour 2018 était de faire reculer cette pauvreté de 380 000 personnes? Les chiffres montrent pourtant qu'elle a augmenté de 100 000.

 

Je ne doute pas que les partenaires sociaux vont revenir autour de la table mais la grande question est de savoir ce que le gouvernement va faire de très concret. Pour sauver notre modèle de concertation sociale, il faut aussi permettre que chacune de ses composantes en tire profit. Si vous vous braquez sur la norme de 0,8 %, je constate quand même que les employeurs sont plus ouverts. Ainsi, l'Union des classes moyennes a clairement dit qu'elle ouvrait un espace de négociation de 1,1 %. Cela veut clairement dire aussi que cet espace est possible et reconnu aujourd'hui au moins par une organisation patronale.

 

Monsieur le premier ministre, mouillez votre maillot parce qu'aujourd'hui, c'est votre responsabilité et celle de votre gouvernement de finaliser un accord digne de ce nom!

 

03.11  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de eerste minister , ik dank u voor uw antwoord. Ik ben ook hoopvol gestemd dat er een akkoord uit de bus zal komen. Dat is ook nodig voor de sociale vrede in ons land en het perspectief op nog meer jobs.

 

Intussen, mijnheer de voorzitter, hoor ik een opbod aan de linkerzijde. De PS wordt zenuwachtig als de communisten beginnen te spreken. Als ik hoor wat men allemaal van plan is, dan lijkt het erop dat men alle hervormingen wil terugdraaien en terugkeren naar de tijd van toen.

 

Collega's, in de tijd van toen onder de heer Di Rupo was de loonmarge 0, met een totale loonstop. Dat gebeurde onder uw verantwoor­delijkheid!

 

Bovendien was er toen geen sprake van een belastingverlaging of een taxshift, mevrouw Temmerman. Het ging toen maar over een ding: belastingverhogingen. Dat was toen het motto.

 

Die tijd willen wij niet terug! (Applaus)

 

03.12  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de eerste minister, er zijn twee punten waarover u niets zegt. Die zijn blijkbaar taboe.

 

Een eerste punt zijn de winsten, maar u hebt er gewoon geen tegenargument voor. In 2017 boekten de beursgenoteerde bedrijven 17 miljard winst, maar dat is taboe, niemand zegt daar iets over. Het is de politieke reden waarom de lonen verder kunnen stijgen, maar u kunt daar niet op antwoorden.

 

Ten tweede, waarom moet de politiek tussenkomen? Al drie weken lang vraag ik het de liberalen, die altijd over vrijheid bezig zijn. Op één domein evenwel vraagt u dat de Staat autoritair tussenkomt en 0,8 % oplegt. Dat noemen de liberalen dan één kleine uitzondering. Wat is dat nu?

 

Vous êtes pour la liberté, les libéraux, mais alors allez-y! Il ne faut pas intervenir au niveau politique; permettez aux partenaires sociaux de négocier. Cela fait déjà trois semaines que personne ne défend un quelconque argument.

 

Monsieur le premier ministre, vous affirmez que vous avez créé 209 000 jobs. Si nous étions restés dans la moyenne européenne, nous en aurions créé 255 000. La question que tout le monde se pose est: qu'avez-vous entrepris pour abaisser la moyenne de 40 000 emplois? Vous y allez fort, les libéraux! Non, mais c'est vrai: nous nous situons sous la moyenne. Vous avez un peu de mal avec les chiffres… La campagne du MR ne va pas être marrante.

 

(Brouhaha)

 

Le président: Il faut conclure.

 

Veuillez laisser M. Hedebouw terminer.

 

03.13  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): J'ai senti hier une détermination de la base des travailleurs pour exiger une augmentation de 2 à 3 %. Messieurs les ministres, vous avez intérêt à écouter le peuple. Celui-ci ne va pas continuer à accepter que les riches deviennent de plus en plus riches dans notre pays, tandis que les travailleurs s'appauvrissent lors du partage de la tarte produite.

 

Dès lors, je vous demande de permettre aux négociations de dépasser le cadre des 2 ou 3 %.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- M. Olivier Maingain au premier ministre sur "les fonds libyens" (n° P3422)

- Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "les fonds libyens" (n° P3423)

- M. Dirk Van der Maelen au premier ministre sur "les fonds libyens" (n° P3424)

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "les fonds libyens" (n° P3436)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Olivier Maingain aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3422)

- mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3423)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3424)

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3436)

 

04.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, la saga du dégel des fonds libyens détenus par une banque en Belgique continue à prendre des dimensions particulières. Cela constitue une violation du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, un groupe d'experts a adressé au secrétaire général des Nations Unies un compte rendu particulièrement détaillé et cinglant des violations du droit international.

 

Il y a quelques heures, nous avons encore appris que, même en Libye, le parquet général avait décidé de faire arrêter deux protagonistes - l'ancien président et l'actuel président de l'institution bénéficiaire de la libération des fonds libyens, la Libyan Investment Authority -, soit les personnes sous la présidence desquelles s'est faite la libération des fonds au bénéfice de ce fonds d'investissement.

 

Monsieur le premier ministre, je crois que votre gouvernement ne peut plus se contenter de dire que c'est une affaire qui ne nous regarde pas, qui est gérée uniquement par l'Administration générale de la Trésorerie, qui ne relève que du banal traitement administratif d'un dossier de cette espèce. Tout cela sonne faux!

 

Monsieur le premier ministre, je ne vous pose qu'une seule question. Si vous considérez que, dans cette affaire, la gravité des faits rapportés, et notamment la condamnation par le groupe d'experts du Conseil de sécurité, justifie que des enquêtes soient diligentées, outre le travail assumé par la justice, vous devriez inviter le ministère des Finances à saisir la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), conformément à la loi. Lorsqu'il y a des soupçons de blanchiment d'argent, éventuellement à des fins terroristes, il y a une obligation de dénoncer les faits à l'autorité de contrôle qu'est la CTIF.

 

D'ailleurs, le rapport des Nations Unies met en évidence ce risque de blanchiment, de malversations et d'un détournement de fonds. Vous n'avez plus l'embarras du choix. Monsieur le premier ministre, je vous demande un engagement clair: le ministère des Finances va-t-il enfin saisir la CTIF de ce très grave dossier?

 

04.02  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, ik meen dat het standpunt van onze fractie inzake prins Laurent wel duidelijk is. Hij is een gewone burger en verdient dan ook geen dotatie maar als gewone burger heeft hij ook de rechten van een gewone burger. Dat betekent dat wanneer hij een uitvoerbaar arrest heeft, hij dat ook moet kunnen doen uitvoeren. Zo werkt dat in een democratie. Of zo zou dat tenminste moeten werken.

 

Zijn aanklacht over die Libische gelden vinden wij dan ook heel terecht. Er heeft iemand ergens op een knopje geduwd om die bevroren intrestgelden vrij te geven. De vraag is alleen: wie heeft op dat knopje gedrukt? Huidig minister De Croo weet van niets. Die kent het dossier nog niet. Die is pas minister. Ex-minister Van Overtveldt weet van niets, want hij is geen minister meer. Minister Geens weet van niets, want hij is nu minister van Justitie. Ex-minister Vanackere weet van niets, want hij is voorzitter van de Nationale Bank. En dan is er minister Reynders, die à la Reynders doodleuk zegt: I'm from Barcelona, I know nothing.

 

Kortom, mijnheer de eerste minister, sinds 2001 is meer dan 2 miljard aan intrestgelden die bevroren moesten zijn gewoon verdwenen. De vraag is: wie heeft op dat knopje gedrukt?

 

Of was het de Schatkist? Heeft die op eigen houtje gehandeld? Want dat werd vanochtend door minister van Financiën De Croo gesuggereerd. Of niet? Ook de heer Monbaliu was niet heel duidelijk.

 

Ik kom tot de vragen.

 

Ten eerste, schep daar nu eens duidelijkheid over.

 

Ten tweede, waar is dat geld naartoe? Als wij prins Laurent mogen geloven, is het naar Libische milities gevloeid. Er is blijkbaar ook geld naar een aantal bedrijven gevloeid. Komt dat van die interesten? In ieder geval ging er geen geld naar de vzw van de prins.

 

Mijnheer de eerste minister, het wordt hoog tijd dat u hier duidelijkheid over verschaft. Wie is verantwoordelijk? Of leven wij in een wereld waar niemand nog politiek verantwoordelijk is? Deze keer krijg ik graag wel een antwoord van u.

 

04.03  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, premier, collega's, in 2011 besliste de VN Veiligheidsraad om alle kapitalen van het Kadhafi-regime te blokkeren. Men was immers bang dat die kapitalen in verkeerde handen zouden vallen.

 

In 2018 valt er beenhard rapport van de VN op tafel. De conclusie is duidelijk: België heeft de VN-veiligheidsresolutie overtreden door intresten op die kapitalen vrij te geven.

 

Premier, met een paar collega's hebben wij gedaan wat in een parlementaire democratie hoort te gebeuren. Het Parlement moet vragen stellen aan de regering en wij hebben vragen gesteld.

 

Collega Laaouej, weten wij vandaag wie deze beslissing heeft genomen? Neen premier, dat weten wij vandaag nog niet.

 

Ik richt mij tot de voorzitter van de commissie voor de Financiën. Collega Van Rompuy, weten wij hoeveel honderden miljoenen of misschien miljarden België hebben verlaten? Neen premier, dat weten wij vandaag nog altijd niet.

 

Ik richt mij tot collega Dedecker. Weten wij, collega Dedecker, bij wie dit geld is terechtgekomen? Neen collega's, wij weten dat niet.

 

Ik richt mij tot collega Dallemagne. Weten wij waarvoor dat geld werd gebruikt? Neen collega's, anderhalf jaar parlementair werk later en wij staan vandaag nog altijd op het startpunt.

 

Premier, ik richt mij tot u. Ik zou willen dat u uw ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken het abc van een parlementaire controle duidelijk maakt. Als een parlement vragen stelt dan moet het antwoorden krijgen.

 

Ik vraag u, premier, om aan uw ministers opdracht te geven om alle documenten met betrekking tot het beheer van die Libische tegoeden onder Belgische controle, te bezorgen aan de Kamer. Wij zullen dan met de Kamer ons werk doen.

 

Ik dring er op aan dat wij vóór de ontbinding van dit Parlement met alle bevoegde ministers hierover in dialoog kunnen treden. Een volgend parlement zal misschien een onderzoeks­commissie oprichten, maar wij hebben nog vijf weken om onze verdomde plicht te doen als parlementariër. Ik reken erop, premier, dat u nog niet alle parlementaire reflexen verloren heeft en uw ministers en hun administraties, opdraagt om met het Parlement samen te werken in dit dossier.

 

04.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, la RTBF et la VRT, en collaboration, ont fait hier un travail de reconstruction remarquable dans ce dossier, tant du côté francophone, sur Questions à la Une, que du côté néerlandophone, sur Panorama.

 

En 2011, il a été décidé par la Belgique, en contradiction avec une résolution des Nations Unies, et en contradiction avec un règlement européen, d'autoriser la libération d'intérêts de milliards libyens gelés dans des banques installées en Belgique. Je ne suis pas fier d'être belge quand j'entends des choses aussi graves, et quand je lis le rapport de l'ONU. Celui-ci dit clairement que la Belgique n'a pas respecté la résolution. L'ONU s'inquiète surtout de l'utilisation de cet argent, dans un contexte de préparation d'actions terroristes.

 

Monsieur le premier ministre, cela fait presque deux ans qu'en tant que parlementaire, avec d'autres collègues, j'interroge le ministre des Finances, j'interroge le ministre Affaires étrangères, j'interroge des diplomates et des représentants de la Trésorerie, sans recevoir de réponse à des questions fondamentales. Qui a autorisé le dégel de ces fonds? Qui a agi en coulisses pour le favoriser? Pourquoi existe-t-il un traitement différencié entre certaines entreprises, auxquelles la Libye devait de l'argent, et une certaine ASBL, celle du prince Laurent? Surtout, chez qui ont abouti ces centaines de millions d'euros? À quoi a servi cet argent?

 

En tant que premier ministre, je vous demande d'aider ce Parlement à faire son travail et de mettre tout votre poids dans la balance pour que vos ministres nous répondent enfin. C'est notre responsabilité aujourd'hui. La Belgique est pointée du doigt sur le plan international. Nous sommes les seuls à avoir agi de la sorte et nous ne devons pas en être fiers.

 

04.05  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion, il y a deux semaines, d'intervenir sur ce sujet. J'ai effectivement pris connaissance de plusieurs reportages, hier, à la télévision. À ce stade, je peux confirmer les messages que j'ai donnés à l'époque.

 

Il va de soi que le gouvernement, comme chaque fois, entend bien coopérer avec le Parlement et répondre aux questions qui lui sont posées. Je ne manque jamais, chaque jeudi après-midi, de répondre aux différentes questions. Je vous prends à témoin.

 

Des travaux ont eu lieu en commission des Finances et peuvent bien entendu s'y poursuivre. S'il apparaît que des questions donnent lieu à des interprétations, à des insatisfactions, parfois même à des contradictions, comme hier, il relève de la responsabilité et de la liberté du Parlement d'en tirer les conséquences et d'organiser ses travaux.

Je ne parle pas de contradictions dans le chef d'un ministre. Ce n'est pas là que des contradictions sont apparues hier dans les messages donnés. Je répète que le gouvernement coopère totalement avec le Parlement pour permettre à chacun de comprendre les différents développements.

 

Le point de départ du raisonnement est, je le rappelle, le prince Laurent et une ASBL dont il a la charge ou la responsabilité qui concluent un contrat avec les autorités libyennes.

 

Deuxième acte: la décision de justice qui condamne, non pas l'État belge, mais les autorités libyennes à honorer un contrat.

 

Troisièmement, en commission, il y a eu des débats avec le précédent ministre des Finances dans le cadre de cette question du dégel - gel et dégel - des avoirs en lien avec une résolution des Nations Unies. Je note quelles sont les appréciations à cet égard.

 

Sur la base de mes informations, le débat a porté sur les opinions, non pas uniquement de fonctionnaires belges, mais de groupes d'experts européens qui ont participé à l'interprétation des résolutions des Nations Unies en question. C'est le message donné en commission. L'on peut considérer que la réponse n'est pas satisfaisante mais on ne peut dire qu'il n'y a pas eu de réponse sur le sujet.

 

Mijnheer Maingain, dit is een situatie waarin volgens mijn informatie een aantal gerechtelijke onderzoeken of gerechtelijke procedures lopen. De scheiding der machten in ons land bepaalt dat in het geval van betwisting bij een gerechtelijke procedure niet de regering maar de magistraat moet optreden. Dat geldt voor elke burger in dit land.

 

Je prends ainsi connaissance que, s'agissant de la décision et de l'orientation qui auraient été prises par les services du département des Finances, des recours administratifs au Conseil d'État auraient été introduits par l'intéressé - et ils sont toujours pendants. Par conséquent, je suppose que personne ici n'a demandé au premier ministre d'interférer dans des procédures pendantes sur le plan judiciaire ou administratif.

 

Encore une fois, je tiens à affirmer que nous sommes totalement disposés à partager les informations en notre possession. Chaque jeudi, je mets un point d'honneur à communiquer des informations au Parlement, sur la base des questions qui me sont posées. Il va de soi que, si des commissions se réunissent à nouveau à ce sujet, les différents ministres concernés et moi-même veillerons à continuer à partager les informations avec vous.

 

Cela peut prêter à sourire. Ce n'est pas la première fois que nous débattons de la séparation des pouvoirs. Nous veillerons à la respecter. Ni le premier ministre ni le gouvernement ne sont juge d'instruction ou magistrat au Conseil d'État.

 

04.06  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le premier ministre, la séparation des pouvoirs ne vous autorise pas à vous moquer du Parlement.

 

De même, elle ne vous autorise pas à vous soustraire aux obligations de la loi. Aujourd'hui, des informations ont été réunies dans un rapport d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas à l'honneur de la Belgique, et en particulier de ceux qui ont été amenés à prendre la décision de libérer les fonds libyens. De plus, des faits nouveaux démontrent chaque jour que le risque que ces montants libérés aient servi au financement du terrorisme ou, en tout cas, à des opérations de malversation et de blanchiment se confirme.

 

Vous avez donc l'obligation de saisir la CTIF, la Cellule de traitement des informations financières. C'est la question que je vous ai posée. En n'y répondant pas et en ne donnant pas l'impulsion nécessaire pour qu'un organe indépendant investi de pouvoirs d'investigation en vertu de la loi puisse remplir ses obligations légales, vous êtes tout simplement en train de vous rendre complice de ceux qui refusent que la vérité éclate!

 

04.07  Charles Michel, premier ministre: Enfin, c'est inacceptable!

 

04.08  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik kan u niet bedanken voor een antwoord.

 

Mijnheer Van der Maelen, u vroeg antwoorden. Wij hebben ze niet gekregen. Dat zijn wij ondertussen echter al gewoon.

 

Mijnheer de eerste minister, het argument van de scheiding der machten hanteert u altijd op het moment waarop het u goed uitkomt. In de andere gevallen is ze natuurlijk niet van toepassing. Het Parlement heeft echter het recht een antwoord te krijgen. Blijkbaar hoeft dat echter niet meer.

 

Mijnheer de eerste minister, u ziet gewoon de ernst van de situatie niet in. U ziet het gewoonweg niet. Wij hebben nul vat op financiële stromen die hier in België naar het buitenland vloeien en waarvoor wij zelf verantwoordelijk zijn. Wij weten van toeten noch blazen. Ik begrijp dat niet.

 

Wij overtreden alle VN-sancties tegen Libië. Dat is geen enkel probleem.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt verklaard dat u aan de juiste kant van de geschiedenis wil staan. In dat geval doet u dat in deze zaak ook maar. Schep eens duidelijkheid en klaarheid in de zaak. Wil u misschien de kwestie in de doofpot stoppen en ervoor zorgen dat alle ministers, op die paar ministers na die hier nog kunnen zijn en nog kunnen worden ondervraagd, ook plots nergens meer van weten?

 

04.09  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, beweren dat de huidige regering de voorbije maanden voluit met het Parlement heeft samengewerkt, is heel zwaar overdreven.

 

Ik zal u zeggen wat het huidige Parlement van de administratie van Financiën heeft gekregen. Dat zijn vijf papiertjes. Op sommige van die documenten en mails is duidelijk te zien dat is weggeknipt wanneer en aan wie ze zijn verstuurd alsook wie in CC stond.

 

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat via de Relex-werkgroepen in het dossier een centrale rol in de besluitvorming speelt, hebben wij vandaag één mailtje, dat wij dan nog van de Schatkist hebben gekregen.

 

Dat noemt u samenwerking met het Parlement.

 

Mijnheer de eerste minister, ik herhaal dat wij alle documentatie over de Libische tegoeden en de besluitvorming daarover tussen 2011 en 2017 hier in de Kamer willen hebben.

 

Mijnheer de eerste minister, ik weet niet of u het zich realiseert. Ik weet niet wat met die middelen is gebeurd. Wat ik wel weet, is dat er zeker niets goeds mee is gebeurd. Mochten met het geld scholen, ziekenhuizen of wegen zijn aangelegd, dan hadden wij dat al lang geweten. Dat binnen uw regering een omerta over het dossier is afgeroepen, betekent dat iets verborgen moet blijven.

 

Een Parlement dat zichzelf respecteert, eist in een dergelijk belangwekkend dossier van de regering alle klaarheid en duidelijkheid. Dat begint met ons de documenten te geven en zal eindigen met een ondervraging van de bevoegde ministers.

 

04.10  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, je pense vraiment que vous sous-estimez la gravité de ce dossier. La Belgique, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est le seul État au monde à ne pas avoir respecté la décision collective de gel des avoirs libyens, et c'est très grave.

 

Lorsque vous dites que le gouvernement a entièrement collaboré avec le Parlement afin de mettre au clair ce dossier, vous vous trompez. Vous devez en outre exiger de l'actuel ministre des Affaires étrangères qu'il vienne répondre correctement aux parlementaires lorsqu'ils ont des questions à lui adresser sur les actes qu'il a posés à l'époque pour permettre le dégel des fonds en question.

 

Vous dites qu'il s'agit d'un problème de séparation des pouvoirs. Elle a bon dos, la séparation des pouvoirs! Il s'agit ici d'un problème de responsabilité politique. Comme le dit le rapport des experts des Nations Unies, on ne sait pas à quoi a servi cet argent. Le reportage diffusé hier soir a évoqué un montant de 600 millions d'euros qui seraient arrivés en de mauvaises mains en Libye. À quoi a servi cette somme? La Belgique a-t-elle été complice de préparation de faits terroristes? Telle est la question qui se pose aujourd'hui.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Patrick Dewael aan de eerste minister over "de oproep van academici voor een herziening van de Grondwet" (nr. P3425)

05 Question de M. Patrick Dewael au premier ministre sur "l'appel de professeurs à une révision de la Constitution" (n° P3425)

 

05.01  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, wij naderen het einde van de legislatuur en dan rijst de vraag of er een grondwetsherziening in de volgende legislatuur komt.

 

Onze Grondwet was, toen ze werd afgekondigd in 1831, een van de liberaalste ter wereld. Er staat een aantal fundamentele principes in, zoals de gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging, die vandaag onder druk staan van mensen die in ons land zijn komen wonen en de eigen religie boven de wet en de Grondwet plaatsen. Die principes staan ook onder druk in de Europese Unie, omdat men daar in landen zoals Polen en Hongarije soms de voeten aan veegt. De minister van Buitenlandse Zaken heeft trouwens al bij herhaling in de Kamer betoogd dat het noodzakelijk was en is om daar in Europese context tegen op te treden.

 

Wat zullen wij doen om de eigen Grondwet en de principes en grondwaarden erin beter te beschermen? Mijn fractie wil geen debat voeren over een grondwetsherziening, zoals dat in het verleden altijd is gebeurd, namelijk vanuit het standpunt dat we nog maar eens de Staat moeten hervormen en spreken over instellingen en structuren. Neen, wij moeten wel de Grondwet op een aantal punten herzien en ze begiftigen met een soort preambule of inleidende tekst om duidelijk te maken in welke samenleving wij hier leven. Kunnen wij het dus hebben over rechten en vrijheden, kunnen wij het hebben over onze grondwaarden? Mijn fractie heeft alleszins een aantal artikelen opgelijst die zij voor herziening vatbaar wil verklaren.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb een heel concrete vraag. Uw regering is in lopende zaken. In normale omstandigheden komt de regering met een verklaring in verband met een reeks artikelen naar het Parlement, dat zij vervolgens vraagt om zich daarbij aan te sluiten. Zult u dat dit keer nog doen? Er zijn darvoor precedenten.

 

Mijnheer de voorzitter, u hebt gezegd dat er op dit moment eigenlijk geen marge is in het Parlement om over te gaan tot een grondwetsherzienings­verklaring en geen ambitie vaststelt. Mijn voorstel is om de zaken om te keren: als de regering niet met een lijst komt, is het natuurlijk de vrijheid van de commissie voor de Herziening van de Grondwet van de Kamer en de plenaire vergadering en vervolgens de Senaat om een lijst vast te leggen waarbij de regering zich zou kunnen aansluiten. Ik denk, mijnheer de voorzitter, dat het geen goede zaak zou zijn om naar een constitutionele status quo te gaan, terwijl er effectief werk op de plank ligt, om de redenen die ik heb uiteengezet.

 

Mijnheer de eerste minister, zult u met een lijst komen? A contrario, als u niet met een lijst komt, leid ik daaruit af dat het Parlement de vrijheid heeft om die lijst vast te leggen. Dat zal mijn fractie alleszins inspireren om het debat daarover in de commissie voor de Herziening van de Grondwet te initiëren.

 

05.02 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, collega's, ten eerste, artikel 195 van de Grondwet beschrijft de procedure voor een herziening van de Grondwet. Die procedure bestaat erin dat er een verklaring met een lijst moet komen. Volgens mijn informatie is het de gangbare praktijk dat een regering in lopende zaken niet in staat is om een langere lijst in vergelijking met de huidige lijst vast te leggen. Op dat principe werd alleen in 2010 een uitzondering gemaakt. Bij mijn weten was dat de enige uitzondering op dat principe.

 

Ten tweede, voor een wijziging van de Grondwet zijn drie lijsten noodzakelijk, een van de Kamer, een van de Senaat – wat wel een detail is, maar toch ook van tel is – en een van de regering. Vooralsnog hebben wij in de Ministerraad geen discussie over een eventuele lijst of een eventuele verklaring tot herziening van de Grondwet opgestart.

 

Met een regering in lopende zaken hebben de Kamer en de Senaat uiteraard de vrijheid om een dergelijke lijst op te stellen. Dat is een politieke mogelijkheid. Het betekent niet noodzakelijk dat de regering in lopende zaken de lijst van de Kamer of de Senaat verplicht is te volgen. In mijn ogen is de Grondwet op dat vlak duidelijk. Er dient een minimaal akkoord te zijn over een gemengde lijst van artikelen, Kamer, Senaat en regering.

 

Iedereen kent mijn persoonlijke mening wat de toekomst van ons land betreft. In een debat over de herziening van de Grondwet kunnen niet alleen institutionele, maar ook meer gemeenschappelijke aspecten aan de orde komen. Kortom, sommige artikelen bieden de mogelijkheid om het debat te openen over zowel institutionele aspecten als over de rechten van de mensen.

 

Ik besef dat u samen met andere collega's de voorbije maanden in de Kamer hard hebt gewerkt aan eventuele initiatieven ter zake. Wat daarmee gebeurt, ligt in handen van het Parlement. Hoe dan ook zal de regering in lopende zaken haar positie ter zake moeten bepalen.

 

05.03  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, ik begrijp uw antwoord. Het is voorzichtig. Ik hoef u niet te schetsen hoeveel werk in de commissie voor de Herziening van de Grondwet werd verzet en gediscussieerd over de noodzaak van een preambule en het herschrijven, het verfijnen opnieuw van de fundamentele grondrechten. Ik noem ze nog eens: het recht op zelfbeschikking, scheiding van Kerk en Staat, vrijheid van vereniging, gelijkheid van man en vrouw, grondwaarden, die zo stellen wij vast vandaag in veel landen in verdrukking komen. Het is ook niet de vraag van onze fractie om een groot debat over de zoveelste fase van de staatshervorming te voeren en om te praten over de instellingen en de structuren. Het is onze vraag om het te hebben over de rechten en vrijheden van de mensen.

 

Mijnheer de eerste minister, ik begrijp uw voorzichtigheid, maar als er in Kamer en Senaat een consensus is om op die basis een aantal Grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren, kan ik mij niet voorstellen dat de regering in lopende zaken, die normaal het initiatief moet nemen tot het debat, geen akte zou nemen van die parlementaire consensus en op die basis haar akkoord zou geven om de Grondwetsherziening mogelijk te maken.

 

Dat is waar ik het Parlement nu en de komende weken toe uitnodig. Ik hoop dat de regering daarin een faire partner zal zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- M. Jean-Marc Delizée au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la hausse du tarif social pour l'électricité" (n° P3427)

- M. Michel de Lamotte au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la hausse du tarif social pour l'électricité" (n° P3428)

- M. Marco Van Hees au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la hausse du tarif social pour l'électricité" (n° P3429)

- Mme Leen Dierick au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la hausse du tarif social pour l'électricité" (n° P3430)

- Mme Karin Jiroflée au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la hausse du tarif social pour l'électricité" (n° P3431)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Marc Delizée aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de stijging van het sociaal tarief voor elektriciteit" (nr. P3427)

- de heer Michel de Lamotte aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de stijging van het sociaal tarief voor elektriciteit" (nr. P3428)

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de stijging van het sociaal tarief voor elektriciteit" (nr. P3429)

- mevrouw Leen Dierick aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de stijging van het sociaal tarief voor elektriciteit" (nr. P3430)

- mevrouw Karin Jiroflée aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de stijging van het sociaal tarief voor elektriciteit" (nr. P3431)

 

Le président: Monsieur Laaouej, je vous donne la parole pour intervenir sur l'ordre des travaux.

 

06.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, pour être clair, la question est adressée à la fois au premier ministre et au ministre de l'Économie. J'imagine donc qu'ils répondront ensemble.

 

Le président: Non.

 

06.02  Ahmed Laaouej (PS): C'est pourtant repris dans le tableau. C'est à l'ordre du jour.

 

06.03  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, peut-être y a-t-il eu une erreur de communication entre mon cabinet et vos services.

 

Le président:  Apparemment

 

06.04  Charles Michel, premier ministre: Je le regrette.

 

Cela dit, nous avions compris – mais tel n'est pas le message qui vous est parvenu – que Kris Peeters et moi répondrions en duo à la question relative à la grève interprofessionnelle, mais il n'en a pas été ainsi. Nous étions pourtant près à répondre tous les deux.

 

Nous avions également compris que nous répondrions en duo aux présentes questions. En effet, il y a un volet relatif au prix de l'électricité et aux impacts de la hausse des factures et un volet relatif au tarif social qui concerne plus directement les compétences de Kris Peeters. Nous sommes prêts à répondre en duo, si cela peut agréer le Parlement.

 

Le président: Dans ce cas, nous entendrons la réponse du ministre Peeters et, ensuite, celle du premier ministre.

 

06.05  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, ma question vous est adressée, monsieur le premier ministre. En effet, le 8 octobre dernier, lors de votre discours sur l'état de l'Union, vous aviez fait une promesse très claire à l'ensemble de nos concitoyens. En effet, vous aviez clairement déclaré que ce serait ENGIE Electrabel qui paierait pour la hausse du prix de l'électricité causée par les pannes, arrêts, fermetures dans les centrales nucléaires. Et vous aviez promis que les ménages seraient épargnés.

 

Mais qu'apprenons-nous, aujourd'hui? Que depuis le 1er février le tarif social pour l'électricité, qui concerne les ménages les plus vulnérables, a augmenté de 22 %. Il faut savoir que 450 000 ménages sont concernés par ce dispositif et que ces 450 000 ménages qui connaissent le plus de difficultés vont voir leur tarif social augmenté de  125 euros par an. Cela suppose que ces familles devront faire davantage de sacrifices et qu'elles seront confrontées à davantage de difficultés pour boucler les fins de mois.

 

Il va de soi que, pour les socialistes, cette augmentation de facture est insupportable.

 

Le bilan de votre promesse, c'est que d'un côté, ENGIE Electrabel n'a pas payé le moindre euro, et que de l'autre côté, 450 000 ménages sont poussés encore davantage dans la précarité. Le Parti Socialiste propose des solutions concrètes: d'une part, cette opération symbolique que constitue la baisse de la TVA sur les factures d'électricité de 21 à 6 % et, d'autre part, le gel des prix des factures d'électricité, comme cela a été fait en 2012 dans un contexte similaire.

 

Ma question au premier ministre, au vice-premier ministre et au gouvernement est simple. Êtes-vous prêts, oui ou non, à prendre ces deux mesures prioritaires (baisse de la TVA et gel des factures) pour sauvegarder le pouvoir d'achat des ménages? J'ai envie de vous dire: pour une fois, faites une fleur à nos concitoyens!

 

06.06  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, messieurs les ministres, selon la CREG, le tarif social devrait, à mécanisme inchangé, augmenter de 22 % pour l'électricité et de 29 % pour le gaz naturel au premier semestre 2019. Avouons que la situation est importante et que les pourcentages d'augmentation sont plus que sérieux! La situation est en effet dramatique si elle devait se confirmer pour les bénéficiaires de ces tarifs qui sont déjà très précarisés et pour les CPAS qui craignent une explosion des impayés. Première partie.

 

Deuxième partie, monsieur  le premier ministre, en ce qui concerne le prix de l'énergie et l'augmentation de celui-ci à la suite des indisponibilités des centrales nucléaires d'ENGIE Electrabel, au mois d'octobre 2018, vous aviez évoqué dans votre discours ici en séance mais aussi en réponse à des questions: "La gestion du parc nucléaire par Electrabel a manqué de la plus élémentaire prévoyance." Vous disiez aussi: "La hausse des prix liée à l'indisponibilité anormale du parc nucléaire devra être facturée à ENGIE Electrabel."

 

Monsieur  le premier ministre, une première hausse des prix de l'énergie en octobre-novembre, une deuxième, potentielle puisqu'on apprend que cela pourrait éventuellement être modifié. Même dans une entité fédérée, on nous a fait des annonces relevant de vos compétences. C'est un peu surprenant.

 

Confirmez-vous, monsieur le premier ministre et monsieur le ministre de l'Économie, que les tarifs sociaux de l'énergie seront bien gelés? Le cas échéant, pour combien de temps? 

 

Combien de temps? Effectivement, parce que les personnes précarisées vivent dans le court terme et ont cette crainte de l'augmentation dans le long terme. Il me semble qu'il est illusoire de penser que la hausse des prix sera limitée à une période aussi courte.

 

Avez-vous, monsieur le premier ministre, déjà évalué le coût de ce gel? À combien se chiffre-t-il? Comment une partie de ce coût sera-t-elle financée? Quel est l'état des négociations avec l'opérateur historique concernant la prise en charge de ce surcoût du prix de l'énergie suite à l'indisponibilité des centrales aux mois d'octobre-novembre 2018?

 

06.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, en octobre 2018, nous voyions déjà les prix de l'électricité grimper à cause de l'indisponibilité des centrales nucléaires. Vous aviez, ici même, déclaré: "J'entends bien – c'est le message intransigeant que j'ai personnellement adressé hier à Electrabel et à ENGIE – que leur responsabilité devra être assumée pour la sécurité de l'approvisionnement mais aussi pour l'impact en termes de hausse anormale des prix qui est liée à cette indisponibilité du parc nucléaire". Vous ajoutiez: "J'y reviendrai!"

 

Monsieur le premier ministre, je n'ai rien entendu depuis. Du coup, je vous remets ceci et vous pourrez le coller au-dessus de votre lavabo comme cela vous y penserez tous les jours – normalement.

 

Par contre, monsieur le premier ministre, ce que j'entends, c'est la hausse du prix du tarif social, une hausse de 22 % qui suit celle que tous les ménages ont subie de plus de 25 % en moyenne. C'est bien l'électricité même qui augmente et non pas les frais de distribution ou de transport. Ce que l'on peut observer, c'est que sur cette période de référence, cela augmente fortement en Belgique mais pas en France ni en Allemagne ni aux Pays-Bas.

 

Donc, contrairement aux salaires où l'on invoque les autres pays pour bloquer les salaires, quand il s'agit de bloquer les prix, là on ne regarde pas ce qui se passe dans les autres pays. Cette situation spécifique à la Belgique prouve bien que c'est bien l'indisponibilité des centrales nucléaires qui a provoqué une augmentation des prix. À qui est la faute? À Electrabel et à ENGIE bien sûr mais aussi à celle de ce gouvernement qui a prolongé le nucléaire au profit d'Electrabel.

 

Par ailleurs, il faut préciser que les citoyens et les ménages ont reçu deux gifles de la part de votre gouvernement, monsieur le premier ministre.

 

La première, c'était la TVA à 21 % sur l'électricité. La deuxième, c'est une augmentation de 22 % du tarif social pour l'électricité.

 

Monsieur le premier ministre, je vous rappelle que c'était aussi une de vos promesses: "Baisse de la TVA sur l'électricité de 21 à 6 %, promesse tenue!" Je vous le donne aussi. Ainsi, vous pourrez le placer au-dessus de votre lavabo pour y penser tous les jours.

 

Monsieur le premier ministre, quand ferez-vous payer Electrabel, comme vous l'aviez promis en octobre? Quel sera le montant? La TVA sur l'énergie baissera-t-elle finalement à 6 %? Enfin, question subsidiaire, la TVA à 6 % sur l'électricité figure-t-elle au programme du MR pour les prochaines élections?

 

06.08  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de premier, mijnheer de vicepremier, heel wat mensen hebben het helaas moeilijk om hun energiefactuur te betalen. Gelukkig beschikken we in België wel over een uniek systeem, waarin mensen en gezinnen met een laag inkomen of mensen die zich in gevoelige situaties bevinden, ondersteund of beschermd worden via het sociale tarief.

 

Het sociale tarief is aanmerkelijk lager dan het huidige commerciële tarief, maar wij hebben vorige week helaas vastgesteld dat het sociale tarief met maar liefst 22 % is toegenomen. Mijnheer de minister, zodra u dat nieuws had gehoord, hebt u samen met minister Marghem een initiatief genomen om in overleg te gaan met de CREG. U hebt toen de CREG de opdracht gegeven om tegen vandaag te onderzoeken of de forse stijging van het sociale tarief teruggedraaid kan worden.

 

Mijnheer de minister, is het rapport van de CREG al binnen en kan het sociale tarief effectief teruggedraaid worden? Zo ja, hoe kunnen wij dat het best doen? Wij weten allemaal dat zo'n terugdraaiing een financiële impact heeft. Hebt u al zicht op die financiële impact? Hoe kunnen wij die dragen?

 

Mijnheer de minister, in de toekomst moeten wij vermijden dat dergelijke forse stijgingen zich nog kunnen voordoen. Hebt u suggesties of zijn er mogelijkheden om de berekening van het sociale tarief te hervormen?

 

06.09  Karin Jiroflée (sp.a): Heren ministers, een op de vijf gezinnen leeft in energiearmoede. Ruim 100 000 gezinnen hebben een afbetalingsplan nodig om hun energierekening te kunnen betalen. De energiefactuur van een Vlaams gezin steeg sinds 2015 met ruim 300 euro, door de stijging van de btw tot 21 %.

 

Door het dreigend stroomtekort dreigde de factuur in het begin van deze winter nog eens met 100 euro te stijgen. Mijnheer de premier, u zei toen dat u een schadevergoeding van Electrabel zou eisen, maar sindsdien hebben wij daar niets meer van gehoord. Als klap op de vuurpijl, collega's, stijgt het sociale tarief nu met 22 %. Eerst gaf deze regering 1 miljard cadeau aan Electrabel en nu zullen de meest kwetsbare gezinnen 22 % meer betalen. Dat is onaanvaardbaar, onrechtvaardig en schandalig.

 

Mijnheer de minister, u bent ook minister voor Armoedebestrijding. U zegt altijd het sociale gelaat van de regering te zijn. Dit moet u toch geweldig tegen de borst stoten! Dit is schandalig en beneden alles. De regering kan perfect de automatische stijging van het sociaal tarief blokkeren. U, minister Peeters, ging daar trouwens tegen vandaag een advies van de CREG over krijgen. Mijn vragen zijn nu: wat staat er in dat advies? Maar vooral, zult u die absurde, schandalige prijsstijging voor de meest kwetsbaren onder ons, blokkeren?

 

06.10 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ik zal het luik sociale tarieven voor mijn rekening nemen. Daarna zal de eerste minister de andere vragen beantwoorden.

 

Het is juist dat de stijging van de sociale tarieven met 22 % en zelfs 28 % - het gaat om elektriciteit en gas – nog nooit zo hoog is geweest en betrekking heeft op de meest kwetsbare groep in onze samenleving. U weet dat wij een gas- en elektriciteitswet hebben waarin die sociale tarieven zijn opgenomen en dat er ministeriële besluiten zijn van 30 maart 2007 die aan de CREG de bevoegdheid geven om die te berekenen. In de praktijk is dat een automatisme waardoor de sociale tarieven worden berekend op basis van de formules die in het ministeriële besluit zijn opgenomen.

 

Wij hebben het nagevraagd: de stijging is nog nooit zo hoog geweest als nu. Samen met minister Marghem heb ik maandag de CREG gevorderd om tekst en uitleg te geven en na te gaan wat we kunnen doen om een antwoord te bieden op deze hoge stijging.

 

Wij hebben de CREG twee concrete vragen gesteld. Ten eerste, wat is de financiële impact van de bevriezing van het sociale tarief, dus de verhoging waarin werd voorzien en die normaal van 1 februari van toepassing is? Wat is de mogelijkheid om dat te bevriezen, dus niet te laten gebeuren?

 

Een tweede vraag was of die bevriezing retroactief kan ingaan vanaf 1 februari.

 

Wij hebben samen een ministerieel besluit opgesteld, waarin wij ingaan op de duidelijke vraag naar een bevriezing van de verhoging van de sociale tarieven.

 

Vandaag moet het advies van de CREG binnen zijn. Ik heb bericht gekregen dat het advies deze namiddag is binnengekomen.

 

Er moet nog een akkoord komen van de minister van Begroting over de budgettaire impact van die bevriezing. Het is onze bedoeling om dit zo snel mogelijk op de Ministerraad te brengen en het dan met de collega's te bespreken. Ik zal er alles aan doen om een antwoord te bieden aan deze te hoge stijging.

 

Zoals collega Dierick heeft onderstreept, is dit de eerste keer dat wij met zo'n piek worden geconfronteerd. Wij moeten de CREG de tijd geven om, zoals wij hebben gevraagd, ervoor te zorgen dat in de toekomst wordt voorkomen dat mensen die het al moeilijk hebben met zo'n sterke stijging worden geconfronteerd. In de komende weken en maanden moet een nieuw systeem en een nieuw ministerieel besluit worden uitgewerkt dat ervoor zal zorgen dat dit niet meer kan gebeuren en dat die stijging desgevallend wordt afgetopt.

 

Er werd ook gevraagd om na te denken over de berekeningswijze en om daarvoor een nieuwe aanpak te formuleren, maar dat zal nog wat tijd vergen. Het belangrijkste is dat wij meteen actie hebben ondernomen om een antwoord te kunnen bieden aan die te hoge stijging.

 

06.11  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, en effet, nous avons été confrontés, il y a quelques mois, à des informations selon lesquelles des centrales nucléaires seraient indisponibles. Cela a provoqué d'abord une grande préoccupation concernant la sécurité d'approvisionnement. Une task force a été mise en place et des initiatives ont été multipliées pour faire en sorte que cette sécurité soit assurée tout au long de l'hiver. C'était une priorité absolue. Vous avez justement repris les propos que j'ai tenus au nom du gouvernement à cette tribune. Je persiste et je signe: c'est bien Engie Electrabel qui doit assumer les conséquences de l'indisponibilité anormale de plusieurs centrales nucléaires.

 

Le gouvernement a immédiatement chargé des juristes de travailler sur des hypothèses pour fonder, avec une argumentation juridique, cette réclamation auprès d'Engie Electrabel. On a aussi demandé à la CREG d'établir un rapport pour pouvoir objectiver quelle est la part de la hausse, également sa durée liée à cette capacité anormale de production. Un premier rapport a été reçu par la CREG et nous en attendons prochainement un autre, important, puisqu'il devrait, avec le recul sur l'ensemble de l'hiver, identifier l'impact précis en termes de hausse des tarifs.

 

Je vous confirme l'intention de ce gouvernement en affaires courantes de poursuivre le travail dès lors que nous aurons reçu ce rapport complémentaire de la CREG, pour faire en sorte que l'engagement pris alors que nous n'étions pas en affaires courantes puisse être mobilisé. Á ce moment-là, j'espère pouvoir compter sur le soutien du Parlement.

 

06.12  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le premier ministre et monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie pour vos réponses. Les paroles s'envolent mais les écrits restent. Vous confirmez votre promesse de faire en sorte que Engie Electrabel paie l'augmentation des prix suite aux fermetures, pannes et autres dans les centrales nucléaires. Selon mon information, la cause principale des hausses est bien celle-là.

 

Vous nous annoncez, mais tout cela est à confirmer, que vous étudiez la rétroactivité. Pour le moment, rien n'est concret dans les réponses que nous entendons. Nous verrons dans les temps à venir. Mais bien entendu, la hausse va s'appliquer à l'ensemble des consommateurs. Que l'on prenne en compte la question du tarif social est une chose, et j'espère que cela sera fait.

 

Il faut savoir que votre promesse était que parmi tous les consommateurs, en ce compris des gens qui n'ont pas des revenus très élevés, la classe moyenne, aucun ne doive subir les hausses de prix dues à des pannes ou à des fermetures de centrales nucléaires. Nous restons un peu sur notre faim. Nous verrons, mais il ne reste plus beaucoup de temps pour concrétiser cela. Jusqu'à aujourd'hui, Engie Electrabel n'a pas encore contribué au financement de ces hausses de prix.

 

Je pense que la question du pouvoir d'achat est au cœur du message qui s'exprime dans la rue avec les mouvements de citoyens, les gilets jaunes et autres. Ils nous demandent de travailler sur la question du pouvoir d'achat. Nous réitérons notre demande que la TVA sur l'électricité soit ramenée à 6 % au lieu de 21 %. Ce serait, dans les temps prochains, un signal très fort pour le pouvoir d'achat des citoyens.

 

06.13  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour la confirmation de votre engagement exprimé ici à l'automne dernier. Je voudrais cependant souligner que, quoi qu'il arrive, les entreprises et les ménages ont tout de même préfinancé cette augmentation de l'énergie et qu'ils ont été, en quelque sorte, les banquiers d'Engie Electrabel pour ce montant. J'entends bien que votre engagement soit respecté et je veillerai à ce qu'il le soit.

 

Monsieur le ministre de l'Emploi et de l'Économie, j'entends effectivement que vous faites tout pour prendre un arrêté afin de geler, si possible, le tarif social. J'espère que votre engagement est réel, car vous dites que vous allez tout faire, mais il faut effectivement que ce soit le cas. Je tiens à vous rappeler que la situation des plus démunis est perpétuelle et ne prend pas fin à quelques mois des élections. J'entends dès lors que vous mettiez rapidement en place un autre mécanisme ainsi que des mesures à long terme.

 

06.14  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, que vaut un engagement de votre part? En octobre, il y a quatre mois, vous nous promettiez de faire payer Engie Electrabel. Vous demandiez un rapport à la CREG. Quand vous avez reçu ce rapport, vous lui en avez demandé un deuxième. Après le deuxième, en demanderez-vous un troisième? Quand en disposerons-nous? Après la dissolution des Chambres ou après les élections de mai?

 

Nous vous demandons un peu de sérieux quand vous prenez des engagements, monsieur le premier ministre. En réalité, avant 2014 et l'arrivée de votre gouvernement, un ménage belge payait sa facture d'électricité en moyenne 46 euros de moins que dans les pays voisins. Aujourd'hui, un ménage belge paye 160 euros de plus que dans les pays voisins. Voilà la réalité, monsieur le premier ministre, et l'effet de votre politique!

 

Le PTB a fait circuler une pétition qui a recueilli 250 000 signatures en faveur de la baisse de la TVA de 21 à 6 % sur l'électricité. Voilà ce que les gens demandent et que vous n'entendez pas. Nous exigeons aussi l'imposition d'un prix maximum, comme cela existe dans d'autres pays.

 

06.15  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de eerste minister, mijnheer de vice-eersteminister, ik dank u voor uw antwoorden. Ik ben blij dat u heel duidelijk onderschrijft dat een dergelijke forse stijging absoluut onaanvaardbaar is voor de mensen die het al heel moeilijk hebben.

 

Na uw antwoorden ben ik toch hoopvol dat u op korte termijn maatregelen zult nemen om die stijging teniet te doen en dat u naar de toekomst kijkt. Het is de eerste keer dat er een dergelijke forse stijging is. Laat het duidelijk zijn, voor ons moet het ook de laatste keer zijn. Wij moeten echt wel kijken hoe wij het sociaal tarief opnieuw kunnen berekenen.

 

De betaalbaarheid van de energiefactuur blijft voor CD&V zeker en vast een aandachtspunt. Twee weken geleden hebben wij hier nog een wetsvoorstel goedgekeurd over de retroactiviteit van het sociaal tarief. Wij pleiten echter ook al heel lang voor de invoer van een energienorm voor gezinnen en bedrijven. Ook daar vragen wij aandacht voor.

 

Wij hopen alvast dat uw minister die bevoegd is voor Energie daar de nodige stappen voor zal ondernemen.

 

06.16  Karin Jiroflée (sp.a): Heren ministers, ik dank u voor uw antwoorden. Gisteren staakten duizenden mensen omdat zij kwaad zijn, omdat het water hen aan de lippen staat. Die 22 % betekent voor velen de druppel die de emmer doet overlopen.

 

Mijnheer de eerste minister, ik hoor van u een engagement. Ik hoop dat u het ook zult nakomen.

 

Mijnheer Peeters, ik hoor van u een voorzichtig ja, terwijl ik eigenlijk een volmondig ja had verwacht. Ik hoop dat u dat voorzichtig ja zult omzetten in een volmondig ja. De budgettaire impact mag een regering die 1 miljard veil heeft voor Electrabel toch niet tegenhouden?

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Jan Spooren au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "les règles européennes en matière de coordination de la sécurité sociale" (n° P3432)

07 Vraag van de heer Jan Spooren aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de Europese coördinatieregels inzake sociale zekerheid" (nr. P3432)

 

07.01  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de minister, vandaag de dag is het zo dat een werkzoekende buitenlander in België pas recht heeft op een werkloosheidsuitkering als hij hier in België drie maanden heeft gewerkt. In de regering-Michel was er een akkoord om die termijn nog op te trekken naar zes maanden.

 

Vorig jaar in de zomer heeft het Bulgaars voorzitterschap van de Europese Unie een voorstel op tafel gelegd om die drie maanden nog eens te verlagen naar een maand. U hebt zich daar als vertegenwoordiger van België volkomen terecht tegen verzet en die verordening niet goedgekeurd. Dat is jammer genoeg via een gekwalificeerde meerderheid wel goedgekeurd die nu ter discussie voorligt in het Europees Parlement. Bovendien ligt er nu ook nog een nieuwe tekst voor waarbij die termijn nog verder naar zelfs 1 dag zou worden verlaagd.

 

In november hebt u nog expliciet geantwoord op een vraag van mijn collega, de heer Van der Donckt, dat u zich met alle middelen zou verzetten tegen de verlaging van drie maanden naar een maand en dat u rekende op de steun van de bevoegde commissaris Marianne Thyssen.

 

Groot is dan ook onze verbazing toen we vernamen dat gisteren in het driepartijenoverleg van de Commissie, het Parlement en de Europese Raad de drie maanden naar een maand wordt verlaagd. Er is zelfs sprake dat men die Belgische werkloosheidsuitkeringen kan meenemen naar het buitenland, naar het land van oorsprong.

 

Dat is toch een reden tot ongerustheid want dat zet het basisprincipe van de sociale verzekering, de bijdrage, de uitkering van ons socialezekerheidsstelsel op de helling.

 

Mijnheer de minister, blijft u als vertegenwoordiger van België de voorwaarde van drie maanden werken als een minimum verdedigen? Hebt u ondertussen al steun gezocht bij buurlanden als Frankrijk, Nederland, Duitsland die ook die positie hebben?

 

Klopt het dat mevrouw Thyssen haar initieel voorstel van drie maanden werken heeft verlaten en dat ze momenteel het compromisvoorstel van een maand steunt?

 

Welke concrete acties plant u nog om deze onrustwekkende evolutie in het dossier een halt toe te roepen?

 

07.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Spooren, ik begrijp dat u zich wat ongerust maakt en ik hoop dat ik u kan geruststellen.

 

Wat betreft de coördinatie van de werkloosheidsregels loopt de triloog. Ik wil vooraf ook beklemtonen dat iedereen die toegang wil krijgen tot een werkloosheidsuitkering eenzelfde aantal arbeidsdagen moet bewijzen, binnen een bepaalde referteperiode.

 

U hebt er reeds naar verwezen dat tot 30 september 2016 het in België volstond om een dag te hebben gewerkt om buitenlandse tijdvakken te laten meetellen voor de berekening van het vereiste aantal arbeidsdagen. U weet dat sinds 1 oktober 2016 de buitenlandse tijdvakken enkel nog kunnen worden meegeteld indien er minstens drie maanden tewerkstelling is in België en de buitenlandse prestaties verricht werden in een verdragsland.

 

Ik wil nogmaals bevestigen dat ik het Belgische standpunt, namelijk minstens drie maanden tewerkstelling, blijf verdedigen. Ik blijf mij verzetten tegen een inkorting van die termijn. Ik wil niet dat werknemers uit andere EU-landen, die maar een dag hebben gewerkt in België, al kunnen genieten van een Belgische werkloosheidsuitkering en ik meen dat u dit kunt bijtreden.

 

Het principe dat men eerst moet bijdragen vooraleer men sociale rechten kan opnemen, is fundamenteel voor de stabiliteit van onze sociale zekerheid. De termijn van drie maanden, die wij nu hanteren, lijkt mij redelijk en billijk. Diezelfde termijn was trouwens opgenomen in het oorspronkelijke voorstel van de Europese commissaris, Marianne Thyssen.

 

Twee weken geleden was er over dit specifieke punt een DGE, een vergadering op Europees niveau, waarop alle Gewesten waren vertegenwoordigd. Mijn kabinet heeft op die vergadering dit standpunt nogmaals duidelijk bevestigd.

 

Wij doen dus wat wij kunnen. Ons standpunt is duidelijk. Wij zullen samen met een aantal andere landen, die dezelfde mening zijn toegedaan, dit standpunt verdedigen op Europees niveau.

 

07.03  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben blij dat wij hierover volledig op dezelfde golflengte zitten, maar het neemt mijn ongerustheid niet helemaal weg. Het is goed dat u vastberaden bent en dat u vanuit België dat standpunt blijft verdedigen. Ik hoop dat u dat ook kunt waarmaken en dat wij  daar genoeg partners voor vinden, want ik denk dat wij het erover eens zijn dat socialezekerheidstoerisme in de Europese Unie moet worden vermeden. Het vrij verkeer van werknemers is goed, maar het mag niet als consequentie hebben dat ons eigen socialezekerheidssysteem wordt ondergraven. Dat is niet het sociale Europa dat wij willen. Het ondergraaft niet alleen de financiering, maar – die signalen zult u ook wel opvangen – ook de maatschappelijke gedragenheid komt hierdoor in het gedrang.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Benoît Piedboeuf au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "la décision favorable à l'État belge dans le dossier de l'exonération des bénéfices excédentaires" (n° P3433)

08 Vraag van de heer Benoît Piedboeuf aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "de excess profit rulings waarvoor België in het gelijk wordt gesteld" (nr. P3433)

 

08.01  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, les excess profit rulings sont un régime fiscal qui permet, sous conditions d'investissement et de création d'emplois notamment, à des sociétés filiales de sociétés étrangères de payer l'impôt comme entité séparée. C'est un système qui permet d'attirer des entreprises, de stimuler l'économie et de créer de l'emploi.

 

Le 11 janvier 2016, la Commission européenne avait estimé que le système belge était une aide d'État, ce qui a entraîné un recours en annulation de la part du gouvernement, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un régime général mais d'un régime à deux niveaux avec une étude de chaque cas en particulier. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour de justice dit ceci: "La Cour de justice estime que la Commission a considéré à tort que le système belge relatif aux profits excédentaires de sociétés multinationales constitue un régime d'aide."

 

C'est évidemment un moment important car nous en avons entendu parler à tort et à travers pendant la législature, estimant que l'État encourageait les multinationales à ne pas payer d'impôts, alors qu'il s'agissait d'un système intelligent pour créer de l'emploi, créer de l'activité économique et développer des investissements.

 

Bien entendu, cet arrêt va entraîner des conséquences. Monsieur le ministre, quelles conséquences allons-vous tirer de cet arrêt? Quelles conséquences les sociétés vont-elles pouvoir tirer de cet arrêt? Quelles suites seront-elles apportées à ce dossier?

 

08.02  Alexander De Croo, ministre: Monsieur le président, monsieur Piedboeuf, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu ce matin un arrêt jugeant que les excess profit rulings (EPR) ne constituent pas un régime d'aide au sens de l'article 185, § 2 b. Ceux-ci ne sont dès lors pas qualifiés d'aide d'État illégale.

 

Dans cet arrêt, la Cour annule la décision de la Commission européenne selon laquelle la Belgique devrait récupérer l'avantage fiscal qui avait été attribué. Toutefois, pour l'instant, on ne sait pas si la Belgique restituera les montants récupérés. En effet, deux cas de figure sont encore possibles. Premièrement, la Commission européenne peut encore aller en appel. Nous le saurons dans deux mois. Si elle s'y refuse, il est clair que nous restituerons les montants. Deuxièmement, elle fait appel, et la décision est maintenue. En ce cas, la restitution aurait bien lieu.

 

Cet arrêt montre qu'il existe quand même une stabilité juridique sur le plan des règles fiscales que nous appliquons, en particulier dans un environnement international. De plus, je rappelle que les EPR remontent à 2004. Entre-temps, nous avons entrepris une réforme de l'ISOC, qui mise sur un tax shift et une diminution des taux faciaux. Nous nous situons donc dans une autre période. Toujours est-il qu'il me semble important que la Cour de justice européenne statue que la Belgique n'avait pas tort en prenant cette mesure, qui était alors bonne.

 

08.03  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Quand on lit l'arrêt, on constate en effet que la Commission est allée un peu vite en besogne en estimant qu'il s'agissait d'un régime général, alors qu'il s'agissait bien d'un régime ponctuel, puisqu'il consistait à vérifier, dossier par dossier, si des emplois étaient créés et des investissements réalisés.

 

Je me réjouis que la position du gouvernement, qui fut tellement décriée à gauche, fût légitime. Certes, il faut à présent attendre la suite de la procédure. En tout cas, il est rassurant que l'on puisse accorder sa confiance à des dispositifs mis en place qui procèdent d'un pacte avec des entreprises.

 

Nous savons qu'il arrive régulièrement que l'administration fiscale remette en cause les rulings. Une fois de plus, nous voyons qu'un ruling est un accord, un partenariat avec une entreprise et qu'il faut tenir ses engagements. Nous verrons la suite.

 

Je vous remercie, monsieur le ministre, de confirmer que le gouvernement travaille sans relâche à lutter contre la vraie fraude fiscale.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'indemnité proposée par l'État belge à 27 condamnés en échange de l'abandon d'un recours devant la CEDH" (n° P3434)

09 Vraag van de heer Philippe Goffin aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "het door de Belgische Staat aangeboden bedrag aan 27 veroordeelden in ruil voor het afzien van een procedure voor het EHRM" (nr. P3434)

 

09.01  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, ce matin dans la presse, on découvre une information étonnante à propos de laquelle il est important que nous obtenions des éclaircissements.

 

Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique, le 8 novembre dernier, dans l'affaire Boze, pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est lié au respect des droits de la défense. En l'occurrence, l'avocat n'aurait pas assisté son client pendant les auditions.

 

Il y aurait à ce stade 27 recours pendants devant la Cour européenne des droits de l'homme pour des raisons similaires: violation des droits de la défense, absence d'avocats lors de certaines auditions, on n'aurait pas dit aux personnes interrogées qu'elles avaient le droit de garder le silence ou de ne pas s'auto-condamner en tant que responsable. Ces personnes auraient reçu un courrier les invitant, contre 3 000 euros, à abandonner leur recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Forcément, ça pose question.

 

On est parfois bombardé d'informations qui ne sont pas tout à fait correctes. Celle-ci paraît surprenante. Est-ce correct? Qui est à l'origine de ce deal? Comment l'État en a-t-il été informé, si deal il y a eu? Qui va payer?

 

La problématique du respect du droit de la défense est remise en avant, suite à ces dispositions Salduz qui honorent notre pays, car les droits de la défense sont pour nous un élément essentiel des libertés.

 

09.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Goffin, soulignons d'abord qu'il s'agit d'une affaire ancienne. Elle concerne une problématique désormais résolue suite à l'entrée en vigueur de la loi Salduz. Il faut aussi nuancer les titres parus dans la presse. Vous l'aurez sans doute déjà fait.

 

L'initiative prise envers ces 27 condamnés ne vient pas de l'État mais de la pratique de la Cour. En effet, toute affaire a trois issues possibles. La première est le règlement à l'amiable, qui permet à la Cour de radier l'affaire du rôle si les parties s'accordent sur une réparation jugée conforme au respect des droits de l'homme.

 

Ce règlement n'exige pas de reconnaissance explicite de violations mais ne constitue pas non plus un obstacle à une éventuelle demande de réouverture de la procédure pénale. Ceci est important pour votre dernière question. La déclaration unilatérale est la deuxième méthode. Elle exige une reconnaissance des violations en plus de la réparation. Elle ne constitue pas non plus un obstacle à une éventuelle demande de réouverture de la procédure pénale. Troisièmement, l'échange d'observations entre parties aboutirait au même résultat si l'État devait se voir condamné, la Cour restant fidèle au montant proposé au stade de la procédure non contentieuse.

 

Dans les présentes affaires, le montant de 3 000 euros a été fixé par la Cour qui, compte tenu de sa jurisprudence claire en matière d'assistance par avocats dans la phase préalable au procès pénal, espère réduire les procédures et les débats a priori inutiles. Ce montant forfaitaire vise à réparer le dommage moral subi par le requérant, compte tenu de l'absence d'accès à un avocat à tous les stades de la procédure et sans toutefois préjuger de l'issue du procès si la procédure avait été respectée.

 

Dans les 27 affaires en question, la Belgique a, comme les requérants, jusqu'au 12 mars prochain pour communiquer sa position quant à un règlement amiable éventuel. L'État belge n'a, à ce stade, pas encore opté pour la défense ou le règlement non contentieux, mais a l'habitude, dans ce dernier cas, de payer.

 

09.03  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, il est bien de répondre clairement, parce que cela évite que des informations propices à jeter le trouble dans la population continuent à être diffusées. C'est l'application normale de procédures existantes. Dans le cadre de notre système judiciaire, il faut veiller à ce que les droits de la défense soient garantis à tout moment de la procédure.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de kostprijs van nieuwe gascentrales" (nr. P3435)

10 Question de M. Bert Wollants à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "le coût des nouvelles centrales au gaz" (n° P3435)

 

10.01  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, u werkt al een hele tijd aan een ondersteuningssysteem voor de 9 nieuwe gascentrales, die u wil laten bouwen om de kernuitstap te realiseren. De voorbije weken hoorden we meermaals dat dat 9 miljard euro zou kosten. In uw verhaal moet dat geld worden opgehoest door de belastingbetalers, de consumenten en de bedrijven.

 

U hebt intussen gereageerd. In een enkel interview hebt u ten eerste gezegd dat dat bedrag niet klopt, ten tweede dat het nog berekend moest worden en ten derde dat u wel al cijfers had gehoord maar dat u ze niet in de microfoon wou strooien. Mevrouw de minister, laten we eerlijk zijn, die drie zaken kunnen niet gelijktijdig kloppen. U moet weten waarover het gaat.

 

Gisteren verscheen er in de pers nog een interview met iemand van de CREG waarin opnieuw datzelfde bedrag naar voren kwam. Die zei dat de totale kostprijs van het ondersteunings­mechanisme voor de geplande gascentrales in sommige scenario's effectief oploopt tot 9 miljard euro.

 

Mevrouw de minister, we moeten weten hoe het zit. We spelen hier geen spelletje "De Drie Wijzen". De mensen thuis moeten niet beslissen welk van uw antwoorden juist is, dat moet u doen. Wij vragen u dus heel duidelijk en eenvoudig, zodat u daar concreet op kunt antwoorden, of u op de hoogte bent van berekeningen volgens dewelke voor de ondersteuning van het systeem 9 miljard euro nodig is. Of is dat niet het geval?

 

10.02 Minister Marie-Christine Marghem: Mijnheer Wollants, momenteel beschik ik over geen uitgebreide raming van de kostprijs van het CRM, tenzij die van PwC in hun studie van maart 2018. Op basis van het door het bedrijf ontwikkelde model bedraagt de geactualiseerde totale kostprijs van het CRM over 15 jaar 5,4 miljard euro, geen 9 miljard euro.

 

Dat komt neer op 3 044,9 miljoen per jaar.

 

In de studie licht PwC ook uitgebreid toe hoe het tot die kostprijs is gekomen en wat de verschillende gevoeligheden zijn. Zijn hypothese en methodologie werden ook voorgelegd aan het begeleidingscomité van de studie, opgericht door de FOD Economie en bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer de CREG en Elia.

 

La CREG a récemment aussi exprimé quelques chiffres et arguments dans le sens d'un coût possiblement supérieur à 344,9 millions d'euros par an. La CREG pense que le volume requis serait bien inférieur à celui sur lequel PwC base ses calculs, ce qui aurait pour conséquence d'abaisser encore ce coût et de le placer en dessous de 344 millions d'euros.

 

Ook Elia zou een eigen schatting gemaakt hebben. Elia komt uit op een kostprijs van dezelfde grootteorde als die van PwC. Elia heeft op een recent event trouwens laten verstaan dat de baten hoger zouden zijn dan de kosten, waardoor een goeduitgewerkt CRM in feite goedkoper zou uitvallen dan het huidige systeem van strategische reserves.

 

Je n'ai pas encore les détails des calculs jusqu'au dernier cent près et, ce, momentanément. Il est encore nécessaire de regarder dans quelle mesure cette nouvelle étude tient compte des modifications apportées au CRM dans le cadre de l'échange avec la Commission européenne.

 

En effet, l'étude de PwC n'en tient pas compte. Il y a donc différents chiffres qui circulent dans les médias et je n'y suis pour rien. Mais je tiens à souligner que l'étude de PwC pour le coût de 344,9 millions d'euros par an est la seule étude disponible à ce jour. En conséquence, une fourchette de 166 à 454 millions d'euros par an a été proposée dans cette étude. Vous devez savoir que lorsque les enchères seront lancées et lorsqu'en 2021 l'on connaîtra la qualité des offres faites dans le cadre de ces enchères ainsi que le prix de l'électricité - puisque ces enchères sont basées sur un coût et un soutien flexibles en fonction du prix de l'électricité -, nous aurons le prix exact. Mais pas d'exagération et pas n'importe quoi comme chiffres lancés par certains dans la presse!

 

10.03  Bert Wollants (N-VA): Dank u voor uw antwoord, mevrouw de minister, maar sta mij toe te zeggen dat ik niet geheel gerustgesteld ben. U vertelde hier een deel van het verhaal. U verwees naar de CREG om te zeggen dat de kostprijs zou dalen, maar u weet net zo goed als ik dat eind januari de CREG een aantal bedenkingen heeft geformuleerd naar aanleiding van het gesprek met Febeliec. De conclusie van de CREG was niet, zoals u zei, dat de kostprijs zal dalen, maar dat de kostprijs hoger zal moeten zijn dan PwC berekend heeft.

 

Mevrouw de minister, wij zullen goed onthouden wat u hier over de kostprijs zei. Ik ben ervan overtuigd dat wij in de komende weken en maanden verder zullen graven. Wij zijn bijzonder verontrust over de gigantisch hoge kostprijs, die op ons afkomt en die ten laste van onze burgers en bedrijven zal zijn.

 

Daarom zullen wij hier kort op de bal spelen. Wij zullen hiermee aan de slag gaan en uiteindelijk zal het juiste cijfer naar boven komen. Wij moeten weten wat er aan de hand is, want uiteindelijk betalen wij die kostprijs allemaal en daar waakt de N-VA over.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets et propositions de loi

 

11 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft (3275/1-12)

11 Projet de loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux (3275/1-12)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

11.01  Catherine Fonck, rapporteur: Je renvoie au rapport écrit, avec M. Vercammen.

 

11.02  André Frédéric (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, nos hôpitaux se trouvent aujourd'hui face à des défis de taille en raison des besoins croissants d'une population vieillissante, un aspect dont nous pouvons nous réjouir, mais aussi de l'évolution des technologies, qui sont de plus en plus coûteuses.

 

Malheureusement, et même si vous tentez de le contester par tous les moyens possibles, madame la ministre, la cause essentielle de ce phénomène est le sous-financement croissant du secteur hospitalier. Le constat ne vient pas de nous mais bien des hôpitaux, qui font état d'économies – ainsi qu'ils l'ont cité lors des auditions en commission – de 500 millions d'euros, somme que vous avez fait peser sur eux pendant cette législature.

 

Vous comprendrez dès lors aisément la fragilité financière de bon nombre de nos hôpitaux, fragilité une fois de plus confirmée par la dernière étude Maha. Certains responsables hospitaliers ont d'ailleurs commenté cette étude en ces termes: "Nous sommes pressés comme des citrons mais, à force de l'être, il n'y a plus rien qui sort."

 

Cette situation fragile a des conséquences directes non seulement sur le personnel hospitalier (infirmiers, médecins), qui se dit de plus en plus sous pression et dont même la santé est mise à mal, mais également sur la qualité des soins dispensés aux patients, qui parfois ne sont plus pris en charge dans certains hôpitaux en raison d'un manque de moyens.

 

Une telle situation est bien évidemment inconcevable. Il est de la responsabilité du politique (autrement dit la nôtre) de mettre un terme à cette évolution négative. Madame la ministre, soyons clairs: pour mon groupe, la nécessité de réformer le paysage et le financement hospitaliers est une certitude. La réflexion sur cette réforme d'envergure avait d'ailleurs déjà été entamée à l'époque par notre collègue Laurette Onkelinx.

 

Il s'agit en effet d'une réforme indispensable à la pérennité de notre système, à sa qualité, à son efficacité ainsi qu'à son accessibilité, et ce au bénéfice de tous les patients, mais aussi à la juste répartition des moyens disponibles entre les hôpitaux, entre les intervenants hospitaliers. Telle est notre vision de la future réforme. Toutefois, en ce qui concerne votre propre vision de l'avenir des soins de santé en institutions de soins, je suis désolé de vous dire que nous ne la connaissons toujours pas.

 

Se trouve-t-on dans le cadre d'une réforme budgétaire qui entraînera, à terme, une rationalisation du nombre d'hôpitaux et ce faisant, une diminution des emplois dans le secteur, une diminution de l'accessibilité aux soins et de la qualité de ces derniers? Ou bien se trouve-t-on dans le cadre d'une réforme qui se veut, comme nous l'entendons, avant tout qualitative en faveur des institutions de soins et in fine des patients?

 

Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse. Lors de votre présentation, vous avez affirmé que l'idée était "de faire mieux et davantage avec le même budget et qu'il faudrait donc s'attendre à la fermeture de certains services via une révision des seuils d'activité, par exemple." Cela donne un peu le ton quant à vos intentions.

 

Vous présentez cette réforme comme une réponse aux difficultés financières des hôpitaux, faisant bien sous-entendre que ladite réforme est censée être source d'économies. Vous vous méprenez, madame la ministre. En effet, cette réforme produira peut-être des économies d'échelle, mais à long terme et parfois même à très long terme. Car pour s'engager – et vous le savez – dans ces rapprochements, les hôpitaux ont, dans un premier temps, besoin d'investir; ils ont besoin de ressources. Et vous, au lieu de leur garantir un cadre budgétaire stable qu'ils appellent de tous leurs vœux – on a pu le constater lors des auditions –, vous faites des économies sur leur dos, comme ce fut encore le cas cette année d'ailleurs. Vous avez supprimé les primes de recyclage qui permettaient aux hôpitaux de réorganiser leurs services en préservant l'emploi.

 

Pour répondre au sous-financement structurel des hôpitaux, il aurait également fallu avancer davantage sur la réforme du financement hospitalier et envisager une réforme de la nomenclature, ce dont on est bien loin, vous en conviendrez.

 

J'en reviens, madame la ministre, au projet tel qui nous est soumis. Il s'agit d'un projet que nous estimons inabouti, lacunaire et manquant cruellement de vision.

 

Madame la ministre, ce que vous nous dites avec ce texte ou plutôt ce que vous dites aux hôpitaux, c'est qu'ils doivent se regrouper pour former un maximum de 25 réseaux sur l'ensemble de notre territoire pour le 1er janvier 2020, donc demain. Pour le reste – ai-je envie de dire –, ils devront se débrouiller.

 

Dois-je rappeler qu'à l'entame de nos discussions, vous n'aviez même pas d'accord quant à la répartition de ces 25 réseaux entre les différentes Régions? Cet accord nous a été présenté bien plus tard, accord qui fut intégré tel quel via un amendement au projet de loi alors que, selon informations qui nous ont été transmises, certains éléments sont toujours en discussion au sein des entités fédérées. Je pense notamment à la question des agréments dont nous avons eu l'occasion de parler en commission, comme le Conseil d'État.

 

Par ailleurs, je continue à me poser des questions sur les réseaux hospitaliers qui seront composés d'hôpitaux relevant de la compétence de plusieurs Communautés et qui devront tenir compte de normes d'agrément différentes, voire inconciliables.

 

Les interrogations à propos de ce texte ne se limitent pas à ces éléments. Loin de là! Elles portent sur un ensemble important d'éléments qui ne figurent pas dans le projet et qui, pourtant, pourraient avoir une influence considérable sur la constitution de ces réseaux. Le Conseil d'État lui-même estime: "La pleine portée de la réforme n'apparaîtra clairement que lors de l'adoption des arrêtés d'exécution." Il n'est donc pas possible d'avoir une vision claire ni de comprendre où l'on va pour les hôpitaux, pour les patients et pour les travailleurs du secteur.

 

Tout d'abord pour les hôpitaux, les premiers concernés, nous savons qu'il y aura des missions de soins locaux régionales qui devront être disponibles dans tous les réseaux mais pas forcément dans chaque hôpital. Les missions de soins supra-régionales ne seront, quant à elles, pas proposées dans tous les réseaux. De ces missions, nous ne savons rien aujourd'hui puisqu'elles ne sont absolument pas définies.

 

Nous savons par ailleurs qu'une nouvelle programmation doit voir le jour. Cela concerne par exemple les services de maternité ou encore les services d'urgence. Pourtant, aujourd'hui, nous ne savons absolument pas à quoi ressemblera cette nouvelle programmation.

 

Enfin, nous ne savons toujours pas ce qu'il adviendra des collaborations entre hôpitaux privés et publics. La pluralité de notre offre de soins doit pour autant être assurée. Le caractère public et laïc garantit en effet l'accessibilité des soins à chaque patient, indépendamment de ses revenus, et garantit la neutralité philosophique et éthique de l'institution de soins qui participe au service public.

 

Là aussi, des questions se posent toujours concernant la structure juridique, la gestion budgétaire et des ressources humaines au sein de ces réseaux mixtes. Comment dès lors, madame la ministre, sans ces éléments essentiels, sera-t-il possible de mener une réforme de qualité en permettant aux hôpitaux de se regrouper de manière optimale?

 

Je disais qu'il n'y a pas de vision globale pour les hôpitaux d'abord. Il en va de même pour les patients qui doivent toujours constituer le point central de nos préoccupations. Les patients qui sont très peu mentionnés dans ce projet de loi nous paraissent être au cœur de la réflexion. Nous n'avons ainsi aucune garantie en matière d'accessibilité géographique pour les patients. En effet, sans définition précise des missions de soins et de la future programmation, il est impossible de savoir si les hôpitaux se regrouperont de manière à assurer cette accessibilité aux patients.

 

Nous n'avons aucune garantie non plus en matière de liberté de choix pour les patients, le réseau allant être exclusivement compétent pour la politique d'adressage du réseau. Nous n'avons aucune garantie enfin en matière d'accessibilité financière puisque ce réseautage entraînera par exemple davantage de déplacements pour les patients et donc davantage de coûts dont on ne sait comment ils seront pris en charge.

 

Pas de vision claire pour les hôpitaux. Pas de vision claire pour les patients. Et pas de vision claire pour les travailleurs du secteur. 

 

Ne nous voilons pas la face! Cette réforme entraînera - vous ne l'avez jamais démenti - la fermeture de certains services. Certains travailleurs devront changer de lieu de travail ou de métier. Certains travailleurs devront peut-être également travailler sur plusieurs sites hospitaliers. Dans d'autres cas, en raison de l'accroissement de l'hospitalisation à domicile, ils passeront du secteur hospitalier au secteur ambulatoire. Les questions en matière de mobilité géographique, de mobilité professionnelle et de formation sont donc, à juste titre, très nombreuses. Et, pourtant, madame la ministre, vous ne leur donnez aucune réponse. Vous renvoyez la patate chaude à votre collègue, le ministre de l'Emploi, et vous avancez, alors que la moindre des choses serait de pouvoir leur fournir des réponses afin qu'ils puissent s'engager sereinement dans la réforme.

 

Il y a aussi toutes ces questions quant à l'unification, au sein d'un même réseau, des statuts de médecin, d'infirmier, de personnel en général, sachant que le système de rémunération peut être différent d'un hôpital à l'autre. Ces questions restent, elles aussi, sans réponse.

 

Madame la ministre, pour toutes les raisons que j'ai évoquées et comme nous l'avons fait en commission, mon groupe s'abstiendra aujourd'hui sur ce projet. Nous vous appelons à prendre les arrêtés royaux indispensables à l'exécution de ces lois le plus rapidement possible, pour permettre aux hôpitaux de faire de bons choix et pour garantir aux patients des soins accessibles et de qualité.

 

Cette réforme était attendue depuis longtemps. Annoncée en début de législature, vous nous avez enfin présenté un texte tout à fait inabouti, manquant clairement de concertation et de coordination avec les entités fédérées et qui engage les hôpitaux dans un jeu dont ils ne connaissent pas les règles. Si ce n'était qu'un jeu, nous pourrions l'accepter mais c'est l'avenir de nos institutions de soins, l'accessibilité et la qualité des soins pour nos citoyens qui sont précisément en jeu. Cela méritait donc une réforme de qualité que nous n'estimons pas avoir aujourd'hui. Je vous remercie.

 

11.03  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis concrétise un volet de l'accord de gouvernement de 2014 qui prévoyait d'importantes réformes en matière de paysage hospitalier. Dans le plan d'approche du 28 avril 2015, vous avez annoncé que "pour préparer le secteur hospitalier à l'avenir et pour le maintien à long terme de soins de qualité, accessibles et abordables, une collaboration clinique entre hôpitaux est maintenant indispensable. Cette collaboration n'est pas une fin en soi, mais c'est un levier pour parvenir à une offre hospitalière de meilleure qualité et plus rationnelle par l'optimisation des moyens engagés".

 

Nous y voilà. Le projet de loi constitue une étape importante de la mise en œuvre de cette réforme du paysage hospitalier. Les réseaux hospitaliers et cliniques locorégionaux seront le nouveau centre de gravité dans l'organisation de ce paysage. Le but est bien sûr d'inciter les hôpitaux à travailler ensemble, avec d'autres établissements de soins, de manière plus étroite et fréquente, afin de mieux coordonner les soins transmuraux  toujours en faveur des patients.

 

Tout le monde l'admet: on ne peut plus tout faire partout. Les auditions ont montré que les objectifs étaient partagés par tous. Les acteurs sont convaincus de la nécessité de réformer le paysage hospitalier. Vingt-cinq réseaux offriront ainsi aux patients des soins hospitaliers locorégionaux, à savoir ceux qui, pour diverses raisons - la prévalence, le coût, l'urgence -, doivent être accessibles à proximité de leur domicile.

 

Contrairement à ce que prétendent certains, la mise en place des réseaux n'impose ou n'incite à une quelconque fusion entre hôpitaux qui formeront un réseau. C'est un point important. Il est clair aussi dans le projet de loi que les hôpitaux individuels conserveront leur personnalité juridique, leur numéro d'agrément, leur responsabilité financière. Ce sont des éléments qui ont fait l'objet de discussions intensives en commission, mais nous en avons maintenant la certitude. Chaque hôpital pourra conserver son identité, sa politique et pourra même les renforcer en se spécialisant dans certaines missions locorégionales bien spécifiques. Ils seront juste obligés de faire partie d'un des réseaux.

 

Il n'est touché en rien au principe de liberté thérapeutique des médecins, ni à la liberté de choix du patient.

 

C'est évidemment un aspect fondamental, dont je n'ai pas encore entendu parler aujourd'hui. En définitive, il sera toujours loisible au patient de se faire soigner dans l'hôpital de son choix, pour autant, bien entendu, qu'il y retrouve la spécialité requise par sa pathologie.

 

Malgré tout, nous avions relevé deux ou trois écueils au cours des auditions en commission: la collaboration avec les entités fédérées, l'absence de programmation profonde et la structure juridique en tant que telle du réseau. Je me permettrai néanmoins d'écarter l'une de ces critiques. En effet, certains s'interrogeaient sur le fait que l'état actuel de la législation wallonne n'autorise pas expressément une coopération entre un pouvoir subordonné - commune, province, centre public d'aide sociale - et une personne morale de droit privé. À ce sujet, la ministre De Bue vient d'annoncer l'approbation d'un avant-projet de décret du gouvernement wallon pour sécuriser toute forme de rapprochement, dont notamment ceux que prévoit la politique fédérale de création des réseaux hospitaliers, en fixant un cadre clair aux institutions de soins à cette fin.

 

Par ailleurs, la Conférence interministérielle Santé est évidemment essentielle dans le contexte de développement des réseaux. La compétence des entités fédérées porte notamment sur l'agrément de réseaux et l'élaboration de normes minimales auxquelles ils devront répondre pour être agréés. Les différents niveaux de pouvoir sont encouragés à aller dans la même direction. Le protocole d'accord du 5 novembre en constitue, du reste, les prémices.

 

S'agissant à présent de la notion de "zone géographiquement continue", l'exposé des motifs en décrit fort à propos  les contours. Nous espérons aussi qu'une certaine souplesse pourra être de mise. Il appartient, bien entendu, aux entités fédérées d'opérationnaliser ce principe.

 

Nous apprécions également qu'aucune limite précise relative à la population n'ait été déterminée dans la loi. Cela rejoint le souhait exprimé par le secteur et, certainement, les patients.

 

In fine, et ce sera ma dernière remarque, la mise en réseau devra transcender les piliers idéologiques. Il s'agit d'un aspect fondamental, mais un changement de mentalité sera probablement nécessaire pour mener à bien ce projet extrêmement important. En tout cas, c'est un objectif que le Mouvement réformateur défend. Reste à voir comment le terrain va s'organiser. Il a exprimé une demande et fait preuve de bonne volonté. À présent, il va falloir mettre tout cela en musique. Pour ce faire, pas mal de compréhension sera nécessaire.

 

Monsieur le président, madame la ministre, le groupe MR apportera naturellement son soutien au projet de loi, car il jette les bases de la collaboration clinique indispensable au paysage hospitalier de demain et à des soins de qualité abordables et, surtout, accessibles à tous.

 

11.04  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, als ik zie wat ik op mijn blad heb geschreven, is dat eigenlijk een samenvatting van wat collega Thiéry zonet heeft gezegd. Ik zal het dus kort houden.

 

Ik denk dat wij hier vandaag een heel belangrijke eerste stap zetten. In 2014 hadden wij rond de ziekenhuizen inderdaad drie grote werven in het vooruitzicht.

 

Een zou gaan over de hervorming van het ziekenhuislandschap, wat wij vandaag doen. Een tweede zou gaan over de financiering van onze ziekenhuizen. Wij hebben daarin met de laagvariabele zorg ook een eerste belangrijke stap gezet. Een derde werf, maar dat is niet alleen onder uw beleid gebeurd, maar ook onder dat van uw voorganger, is de herijking van de nomenclatuur. Dat is altijd al moeilijk geweest. Ook uw voorgangers hebben daarin weinig vooruitgang kunnen boeken.

 

Wat hier vandaag voorligt, is een belangrijke stap. Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat wij vandaag een heel goede gezondheidszorg hebben. Wij scoren schitterend op het vlak van toegankelijkheid en betaalbaarheid, ook internationaal, maar ook op het vlak van kwaliteit moeten wij stappen zetten om die goede gezondheidszorg in de toekomst te kunnen behouden.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij te veel op te veel plaatsen doen, waardoor wij aan kwaliteit inboeten. Met wat wij hier vandaag doen, namelijk samenwerken, zetten wij niet alleen heel sterk in op die kwaliteit, maar ook op de financiële gezondheid van onze ziekenhuizen. Wij moeten optimaliseren, zowel op het vlak van expertise van medewerkers als op het vlak van apparatuur en infrastructuur.

 

Wat ook belangrijk is in het tot stand komen van die netwerken is dat iedereen dat op zijn eigen tempo kan doen. Men kan van een light naar een maximumversie gaan. Iedereen kan dit ook op zijn eigen manier doen. Wij weten dat wij vanaf 2020 naar maximum 25 netwerken gaan. Als ik aan Vlaamse zijde kijk, dan zie ik dat de meeste netwerken zich vandaag al hebben gevormd en al aan het bekijken zijn hoe zij kunnen samenwerken.

 

Men hoefde ook niet te wachten tot vandaag. Er konden al heel wat initiatieven worden genomen, zoals samenwerking op het vlak van klinische labo's. Wij zien dat er daarrond al heel wat positieve incentives zijn, maar op een bepaald moment is er een juridisch kader nodig om verder te kunnen gaan, om die samenwerking te kunnen verderzetten. Dat is wat hier vandaag ter tafel ligt.

 

Voor CD&V blijft het belangrijk dat de motor van die hervorming het individuele ziekenhuis blijft, zeker voor de basiszorgen die wij in de regio's aanbieden. Wij moeten binnen die netwerken bekijken hoe wij zullen samenwerken voor andere competenties en voor de meer gespecialiseerde zaken moeten wij ook buiten het netwerk bekijken hoe wij daar supraregionaal zullen samenwerken.

 

Ik steun de vraag van de beide collega's. Het zal de komende periode belangrijk zijn om duidelijkheid te krijgen in het kader van programmatie. Het gaat niet zozeer over die supraregionale opdrachten, maar vooral over de basisopdrachten.

 

Moeder en Kind is één van die opdrachten, Spoed is er een andere. Ik voel dat men vanuit het werkveld snel duidelijkheid wil omdat dit ook vrij essentieel is voor de manier waarop men in een netwerk wil samenwerken, zeker ook wat de verhouding tussen de individuele ziekenhuizen betreft.

 

Collega's, wij zetten hier een eerste stap. Wij hebben nu een goed jaar de tijd om verder te werken op het terrein. De Gemeenschappen zijn nu ook aan zet. D erkenning moet gebeuren. Ik kijk ook naar Vlaanderen, waar men vandaag al is gestart met het opmaken van een regionale, zorgstrategische planning. Belangrijk is ook dat de eerstelijnsactoren daarbij betrokken zijn. Wij staan vandaag voor een vrij revolutionaire hervorming van ons ziekenhuislandschap, waarin we vandaag een eerste, belangrijke stap zetten. Mijn fractie kan dit enkel maar steunen.

 

11.05  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, beste collega's, ziekenhuizen zitten aan hun financiële limiet. Ze kreunen onder besparingen en 40 % zit in de rode cijfers. Wat gedacht werd dat nooit zou gebeuren: twee Nederlandse ziekenhuizen zijn ondertussen failliet gegaan.

 

In België financieren wij nog altijd bedden, niet de gezondheid van mensen.

 

Er ligt hier nu een kaderwet rond netwerkvorming voor. Voor alle duidelijkheid: met de grote filosofie van samenwerken en netwerken zijn wij het eens. Ik wil trouwens zeggen dat ik vijftien jaar geleden in Antwerpen ben begonnen met ZNA, het eerste netwerk rond ziekenhuizen. We hebben toen acht ziekenhuizen in één netwerk gestoken. Ik kan ook zeggen dat we alles in die ziekenhuizen hebben aangepakt, alles: van de grootste systemen tot de kleinste items. Dat heeft acht jaar geduurd. Ik ben er mij absoluut van bewust dat dit geen gemakkelijk dossier is. Het verschil is dat er toen geen systeem was, geen wetgeving om dat te doen. Wij hebben toen bijzonder creatief moeten omgaan met de bestaande wetgeving en op de rand daarvan gaan zoeken wat kon en niet kon.

 

U moet mij er dus niet van overtuigen dat netwerkvorming de juiste finaliteit is, mevrouw de minister, maar die netwerkvorming is slechts een instrument om ervoor te zorgen dat iedereen in België ook in de toekomst betaalbare, kwalitatieve zorg kan krijgen in ziekenhuizen binnen een bepaalde perimeter. Daar moeten wij samen aan werken.

 

Mevrouw de minister, u mag er gerust de commissieverslaggeving op nakijken, maar toen u vijf jaar geleden begon, heb ik u dat ook gezegd. Ik had graag gewild dat wij nu veel verder zouden staan. Alleen de Portugezen staan nu nog achter ons. Op vijf jaar tijd had men veel kunnen doen, maar dan moest men gas gegeven hebben. Ik ben dus teleurgesteld in het resultaat. Er ligt te weinig op de plank.

 

Er is een kaderwet, maar die gaat pas volgend jaar in. Er moeten nog uitvoeringsbesluiten komen. Er komt waarschijnlijk een nieuwe regering. Zal die daarover opnieuw beginnen te discussiëren? Wanneer wordt de nieuwe wet een realiteit? Voor die uitvoerbaar is, zullen wij uiteindelijk acht jaar verder zijn, als alles goed gaat.

 

Ik vind het ook spijtig dat wij weinig te weten komen over de andere zorg zoals de ambulante zorg. Die moet eigenlijk ook aan de zorgregio's gekoppeld zijn. Ik zie niet goed in hoe die zal werken. U zult natuurlijk zeggen dat daarover nog onderhandeld moet worden, maar dat vraagt tijd. Eigenlijk had men op meerdere sporen tegelijk moeten werken, waarna die konden samen­komen.

 

Ik ben ook bekommerd over de samenwerking tussen de partners. Met twee is dat meestal al niet gemakkelijk, zoals in een huwelijk, laat staan met een aantal. Er zijn er altijd die meer macht hebben dan andere, om allerlei redenen. Zullen de kleintjes beschermd worden of zullen zij leeggeplukt worden en zal men de kersen van de taart halen en de kleintjes met de kruimels achterlaten? Dat wordt namelijk niet bepaald.

 

Om samen te werken en om nieuwe zaken te realiseren, mevrouw de minister, moet er vertrouwen zijn, maar er zijn ook centen nodig. Vanuit armoede samenwerken, is meestal niet zo gemakkelijk. Ik ken de sector zeer goed. De portemonnee is voor veel partners zeer prioritair.

 

Het was dus beter geweest indien men een soort zekerheid had kunnen geven aan alle partners die aan tafel zitten. De netwerking dient natuurlijk voor optimalisering, niet voor sanering. Sanering houdt in minder geld geven en besparen. Dit gaat over beter en anders werken met dezelfde middelen. Gaat de opbrengst van die optimalisering naar de patiënten, de ziekenhuizen of de artsen? Dat is eigenlijk niet duidelijk. Daar zit iedereen op te wachten en iedereen verdedigt zijn belangen daaromtrent, want het is nog altijd zo dat wij in prestatiegeneeskunde zitten – ik ben niet tegen prestaties, voor alle duidelijkheid – en hoe meer prestaties men levert, hoe meer centen men ontvangt, dus wij hebben te veel CT-scans, antibiotica, bedden enzovoort.

 

Een van de vragen is wat er zal gebeuren met de eventuele uitsparing die er is als men gaat samenwerken en men dus misschien minder middelen nodig heeft op verschillende niveaus en terreinen. Wordt dat afgepakt of krijgt men dat om iets te doen wat men prioritair of belangrijk vindt. Er moet dus toch ergens een stimulus zijn. Als  men samenwerkt en meer doet met minder middelen, dan moet men dat stukje dat men gewonnen heeft, ook krijgen. Als men dat niet doet, is er geen stimulus om samen te werken, tenzij men verliefd is.

 

Als men samenwerkt, heeft men ook nieuwe instrumenten nodig. Denk bijvoorbeeld aan een dossier dat moet worden doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Men heeft daarvoor goede verbindingen nodig, ICT, programmatie en communicatiemiddelen. Ziekenhuizen moeten ook veel meer aan audit en accreditatie doen. Zij moeten ook kwaliteitssystemen ontwikkelen en controleren. Daar is 18 percent van gefinancierd. Dat zal ook nodig zijn, want men creëert grotere entiteiten, wat meer controle betekent. Dat is het nadeel ervan.

 

Wij zien daar echter weinig van. Ik lees daar niets over. Nochtans zijn dat concrete hinderpalen om de samenwerking goed te laten verlopen.

 

De ondersteunende facilitaire diensten horen daar ook echter bij. Denk maar aan het klinisch labo en het intern vervoer. Als acht ziekenhuizen samenwerken en in drie daarvan kan men een bepaalde aandoening behandelen, dan moet men de patiënten vervoeren. Hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u dat financieren?

 

Ik denk ook aan de apotheekfunctie. Zit dat op het netwerkniveau? Hoe gaat u dat vergoeden? Hoe gaat u dat stimuleren?

 

Mevrouw de minister, de belangrijkste reden waarom sp.a zich zal onthouden is het verzwaard advies van de medische raad. Momenteel kan die medische raad een verzwaard advies voor vijf of zes issues eisen, als 75 % van de artsen dat vraagt. Dat zal in de toekomst voor 25 issues kunnen. Als er een verzwaard negatief advies is, dan zit de zaak zes maanden geblokkeerd.

 

U gaat dus samenwerken om ervoor te zorgen dat de artsen de ziekenhuizen op bijna alle issues kunnen blokkeren. Ik weet dat u een consensus moest zoeken maar, nu spreek ik echt uit de realiteit, daar hou ik mijn hart voor vast.

 

Mevrouw de minister, u had dit moeten aangrijpen om niet alleen de ziekenhuizen gezond te maken en de patiënten betaalbare zorg te garanderen maar vooral om meer handen aan het bed te krijgen.

 

Personeelskosten in een bedrijf brengen de hoogste kosten met zich mee. Als men een bedrijf moet saneren, is de verleiding zeer groot om daar te saneren. Als men dat combineert met een tekort aan verpleging, dat ligt het voor de hand dat er minder handen aan het bed zijn. Iedereen weet dat minder handen aan het bed minder resultaten betekent.

 

Mevrouw de minister, u geeft absolute vrijheid aan de sterksten en daarom is op de portemonnee letten onmogelijk. U had betere keuzes kunnen maken. Deze kaderwet is een gemiste kans. Too little too late.

 

11.06  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik zei het reeds in de commissie, het opzet van deze wet is zeer goed. Netwerken bevorderen de broodnodige samenwerking tussen ziekenhuizen. De collega's zeiden het daarnet reeds, dit is een belangrijke eerste stap. Dit is goed voor de patiënt, voor de kwaliteit van de zorg, voor de efficiëntie van de organisatie van de zorg, voor samenwerking tussen de verschillende types van ziekenhuizen en hopelijk ook voor de samenwerking tussen de ziekenhuizen en de extramurale zorgverleners.

 

Mijn bezorgdheid gaat uit naar de uitvoerbaarheid van de wet, wegens het gegeven dat er nog veel onduidelijkheden zijn en dat er nog veel uitvoeringsbesluiten moeten worden genomen. Denk maar aan het gevoel van grote rechtsonzekerheid over arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten wanneer ziekenhuizen in zo'n netwerk stappen, de detacheringproblematiek, de mengkroes van diverse statuten, de btw-doorrekening. Mevrouw de minister, u gaf reeds antwoorden in de commissie, maar ik wil toch nog eens uitdrukkelijk de bezorgdheid van de sector hieromtrent meegeven.

 

Ook is nog niet duidelijk geregeld wat de supraregionale opdrachten zullen zijn. Pas wanneer dit geregeld is, zullen de beoogde efficiëntiewinsten duidelijk worden. Een paar collega's gaven het reeds aan, die overkoepelende medische raad kan het een en ander blokkeren, de vergadertijd zal oplopen. De sector vindt zelf dat te veel macht geconcentreerd wordt. De mogelijkheid om de ombudsfunctie op netwerkniveau te organiseren, kan een inkrimping inhouden bij de minder goede leerlingen van de klas. De plaats van de eerste lijn, die mij zeer dierbaar is, is inderdaad ook niet duidelijk.

 

Collega's spraken ook over de ziekenhuis­financiering en het feit dat dit parallel had moeten verlopen, maar het blijft een eerste goede stap. Er is wel geen enkele stap gezet met betrekking tot de herijking van de nomenclatuur. Dat is evenwel een veel belangrijkere hefboom dan de netwerken, al zijn deze netwerken wel nodig.

 

Voor onze fractie is het dus een ja maar en dus zullen wij ons onthouden.

 

11.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je souhaite faire appel à l'article 5 du code de déontologie des membres de la Chambre des représentants. Je vous avoue que j'avais hésité lors de la commission et c'est après avoir consulté la commission de déontologie que j'y fais référence. Sur base de cet article, je stipule que je suis administrateur aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Je sais que d'autres collègues sont administrateurs dans des hôpitaux mais ils n'ont pas fait référence à cet article 5 du code de déontologie. Le président de la commission de déontologie m'a écrit pour que je fasse état de mon statut d'administrateur. Je précise que je siège à titre strictement bénévole et pas pour des raisons politiques.

 

Le président: Soyons clairs, s'il y a d'autres membres dans le même cas, je leur demande de le mentionner.

 

11.08  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik vermoed dat nog meer collega's bestuurder zijn in een algemeen ziekenhuis. Ikzelf ben bestuurder in het AZ Delta in Roeselare.

 

11.09  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, je ne suis pas membre de la commission mais je suis administrateur d'un hôpital général à Liège.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

11.10  Christoph D'Haese (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik maak eveneens deel uit van een raad van bestuur, namelijk van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Aalst.

 

De voorzitter: Mevrouw Smaers, mijnheer Vercamer, u vraagt het woord? Van het een komt het ander.

 

11.11  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, wij moeten ons blijkbaar melden. Ik ben bestuurder in het AZ Sint-Dimpna.

 

11.12  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik ben bestuurder in het AZ Oudenaarde.

 

11.13  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je me propose de vous fournir, même s'il m'était adressé à titre personnel, une copie du courrier signé par le président de la commission fédérale de déontologie. Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter à une autre occasion, par exemple en Conférence des Présidents.

 

Le président: Ceux qui veulent une copie peuvent en avoir une.

 

Je viens d'apprendre l'existence de cet avis. Nous allons examiner ce qu'il contient. Apparemment, la commission de déontologie s'est exprimée sur le fait d'être à la fois membre de la Chambre et administrateur d'un hôpital.

 

11.14  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, nous en discuterons en Conférence des Présidents mais ce qui se déroule ici n'a absolument aucun sens. Que l'on soit expert dans le domaine ou pas, nous sommes avant tout parlementaires et nous avons donc non seulement la possibilité mais surtout le devoir de discuter de tout ce qui est de nature fédérale à intéresser notre Parlement. Tout à l'heure, nous parlerons de justice. Je suis avocate et ce n'est pas pour cela que je dois faire une déclaration selon laquelle, en tant qu'avocate, mon intérêt peut aller dans un sens ou dans un autre. Nous sommes représentants du peuple, ni plus ni moins. C'est tout ce que je voulais dire mais on reverra le débat en Conférence des Présidents.

 

De voorzitter: Mevrouw Onkelinx, dat zullen wij in de Conferentie van voorzitters inderdaad nog nader bespreken. Wat hier nu gezegd wordt, is het eerste dat ik ervan hoor.

 

11.15  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je précise que je ne fais qu'appliquer et suivre l'avis de la commission fédérale de déontologie, sur la base du code de déontologie qui s'impose à l'ensemble des parlementaires de cet hémicycle. Je ne voulais pas en faire tout un pataquès, monsieur le président, je vous rassure, mais simplement suivre la règle.

 

Madame la ministre, si je devais résumer ce projet de loi en quelques mots, je dirais qu'il passe à côté de l'essentiel. En effet, j'ai le sentiment que votre projet est d'abord et avant tout basé sur une logique purement économique, et pas du tout sur une logique de santé publique qui partirait des besoins des patients. Pour en faire une réussite, il aurait fallu faire autrement. J'avais espéré que vous auriez mis en avant cinq grandes conditions qui ne sont pas réunies dans votre projet de loi.

 

La première est la logique des patients. S'il y a bien un enjeu dans une réforme du paysage hospitalier, c'est celui des nouveaux besoins dont la satisfaction doit être garantie. Qu'il s'agisse de l'allongement de la vie, du virage ambulatoire, de l'amont et de l'aval de l'hôpital, des soins transmuros, la logique doit d'abord être d'accompagner les patients. Nous devons aussi le faire avant et après l'hôpital, en sortant dès lors d'une logique purement hospitalière. Nous devons travailler avec une logique qui associe les patients, les différents soignants et les différentes institutions, depuis le domicile jusqu'à l'hôpital, en passant par d'autres types d'institutions, comme par exemple les maisons de repos et les maisons de repos et de soins.

 

Toujours dans le cadre de la logique des patients, nous devons garantir la liberté de choix du patient. Même si cela a été rajouté au niveau du projet de loi, rien ne permet encore clairement (du moins dans ce projet mais aussi sur le terrain) de garantir qu'il s'agira effectivement d'une réelle liberté de choix du patient.

 

Logique du patient encore: en termes d'accessibilité des soins, reconnaissons que la logique de multiples sites risque de compliquer la vie des patients, non seulement sur le plan de l'accessibilité géographique et de la cohérence des soins, mais également sur l'accessibilité financière. À partir du moment où l'organisation des soins fera en sorte, d'un site hospitalier à un autre, au sein même d'un réseau, que les patients doivent être transférés d'un site ou d'un hôpital à un autre, cela entraînera bien évidemment des frais non négligeables.

 

Ce point qui n'est absolument pas prévu dans votre projet de loi, pourrait effectivement ne pas poser de problèmes s'il s'agit d'un patient autonome, mais tous les patients ne sont pas autonomes. Rien qu'en termes de frais de transport ambulancier, la situation pourra susciter plusieurs questions qui, aujourd'hui, n'ont été ni abordées ni résolues.

 

En ce qui concerne l'évolution des soins, toujours dans la logique du patient, vous savez aujourd'hui que l'allongement de la vie nécessite également un repositionnement et une remise en question quant à la reconversion d'un certain type de services. On pourrait même, pourquoi pas, imaginer - à la suite de la fermeture de lits ou de sites que votre projet va d'office entraîner -, une reconversion des sites ou des services dans certains hôpitaux, par exemple sous la forme de services spécialisés, véritable structure intermédiaire entre l'hôpital et l'institution ou la prise en charge d'aval, qu'il s'agisse du domicile ou de la maison de repos.

 

Tout ce chaînon manquant sur l'aval et l'après hospitalier au sens actuel aurait véritablement pu et dû être développé, en articulation certainement avec les différents niveaux de pouvoir. Je regrette que cela n'ait pas été réalisé. La première logique, celle du patient, a donc, selon moi, été oubliée.

 

Le deuxième volet est celui de la qualité et de l'encadrement. À travers cette mise en réseaux, s'il y a bien un élément qu'il fallait absolument envisager et sur lequel il fallait obtenir des avancées, c'est l'encadrement infirmier au sein des hôpitaux. Je pourrais aussi parler des soins infirmiers à domicile mais ce n'est pas le projet qui nous occupe. Toutefois, pour ce qui est de l'encadrement des infirmiers, faut-il rappeler que la moyenne européenne est d'une infirmière pour huit patients contre une infirmière pour onze patients en Belgique?

 

Les équipes infirmières sont sous pression, encore plus compte tenu des courts séjours de plus en plus fréquents, des pathologies de plus en plus lourdes, des patients de plus en plus âgés; c'est d'autant plus important que l'on sait que le pronostic des patients et la qualité des soins sont en lien direct avec l'encadrement infirmier. Cet encadrement nettement moins bon en Belgique en termes quantitatifs par rapport à la moyenne européenne augmente dès lors le risque de décès et amoindrit la qualité des soins. Ce projet sur les réseaux aurait dû clairement aborder ce point fondamental.

 

Si j'en parle, c'est évidemment parce que je fais le lien avec la question du financement des hôpitaux. C'est le troisième volet que je voudrais évoquer. Cela va évidemment de pair avec le volet relatif aux équipes infirmières dont je viens de parler. Mes collègues ont déjà évoqué aujourd'hui le sous-financement reconnu et démontré. L'étude Maha, en l'occurrence, l'a de nouveau mis en lumière récemment. Ce n'est pas la première fois.

 

La situation s'aggrave car, sous cette législature, vous avez imposé des économies indirectes, à la fois par une augmentation de charges et de nouveaux besoins, par des augmentations barémiques du personnel qui n'étaient plus assurées, par une diminution de la norme de croissance et par son blocage structurel, et encore par le non-respect de l'objectif des normes de croissance que vous vous étiez vous-même assigné dans la déclaration gouvernementale, ce, non pas pour la dernière année mais pour les années qui ont précédé.

 

Une série de décisions politiques ne sont également que partiellement, voire pas du tout financées, outre l'application de directives européennes.

 

Je tiens à votre disposition une série d'exemples que je ne reprendrai pas ici. Je n'en citerai qu'un, à savoir celui relatif au nouveau système de soins à basse variabilité qui pose d'énormes problèmes sur le terrain. Mais il y a aussi la situation des nouveau-nés qui se retrouvent aux soins intensifs. Il est ici question des centres "n". Ces enfants qui sont intubés avec une prise en charge complexe, lourde, ne sont pas pris en considération puisqu'il y a uniquement une prise en considération via la maman. Pour les équipes de terrain concernées, il y a une mise à mal extrêmement sévère. C'est le résultat du choix que vous avez fait avec le nouveau financement des soins à basse variabilité. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Cela vient s'ajouter aux économies indirectes qui ont été appliquées au secteur hospitalier. Toutes ces économies ont un impact direct sur le patient, mais aussi sur les équipes et singulièrement sur les équipes d'infirmiers.

 

Pour votre projet de loi, vous vous êtes basée notamment sur une étude de KCE de 2017 qui prévoit une réduction de 1 063 lits d'ici 2025. Comme le disent les hôpitaux et les acteurs de terrain, les nouvelles économies entraîneront des fermetures de services ou même de sites hospitaliers.

 

L'urgence était surtout ailleurs. Réformer le système hospitalier, oui, mais en garantissant des financements suffisants, en proposant une vision claire de financement pluriannuel, en assurant aussi de la stabilité pour éviter des économies directes et indirectes qui sont imposées tous les trois mois, tous les six mois sans que le niveau hospitalier puisse avoir une vision claire sur le plan financier. Cela leur permettrait de véritablement travailler de manière sereine, mais surtout de travailler pour développer des projets d'avenir. En effet, il est important que l'on puisse continuer à travailler au sein de chaque hôpital sur de tels projets.

 

Autant de choses que vous n'avez pas faites et qu'il faudra évidemment profondément modifier sous la prochaine législature, en commençant, d'abord et avant tout, par un financement pluriannuel sur lequel les hôpitaux puissent véritablement se baser.

 

La quatrième grande condition que vous n'avez pas remplie et qui me pose problème, c'est la clarification des règles qui ne sont toujours pas connues par les équipes de soins et par les hôpitaux, notamment sur tout ce qui concerne les aspects locorégionaux et la programmation. Combien de lits pour un service de pédiatrie? Combien d'accouchements minimum par service? Vous ne répondez rien. Durant tous nos débats, vous nous avez renvoyés à de futurs arrêtés royaux et en même temps, vous dites aux hôpitaux: "Débrouillez-vous et dépêchez-vous! Je vous donnerai les chiffres plus tard." Il est quand même compliqué pour des hôpitaux de construire des réseaux avec certitude sans même savoir quelles seront les règles qu'on va leur imposer par après.

 

Ma logique, à titre personnel, a toujours été de faire du bottom-up et pas du top-down. Cela demande suffisamment de souplesse et surtout de la clarté. Votre projet de loi, à certains égards, est d'un flou artistique qui ne facilite en rien la mise en place et la concrétisation des accords et des réseaux sur le terrain. Tout le monde a négocié avec tout le monde dans le dos de tout le monde. Je crains que vous ne débouliez à un moment donné avec des règles. Je voudrais d'ailleurs que vous clarifiiez les choses aujourd'hui. Oui ou non, allez-vous sortir de nouveaux arrêtés royaux concernant de près ou de loin les réseaux hospitaliers avant la fin de cette législature? C'est un élément que vous devez nous transmettre de façon transparente et très claire aujourd'hui.

 

Le cinquième grand volet à côté duquel vous passez, c'est l'amélioration de la gouvernance des hôpitaux. De plus en plus, on a une vision qui reste trop pyramidale alors qu'il faudrait davantage d'horizontalité. Seuls les hôpitaux ne sont pas concernés. Force est de constater que quand les soignants sont étroitement associés à la gouvernance des hôpitaux, et comme ils le devraient dans la gouvernance des réseaux de demain, le dialogue est nettement plus positif entre médecins et gestionnaires et ce, dans les deux sens. Parmi les membres pouvant être associé au conseil d'administration des réseaux, il aurait fallu prévoir que, parmi les soignants, le directeur médical, les médecins de l'institution, un médecin généraliste soient obligatoirement associés ainsi qu'un représentant des soins infirmiers qui, pour sa part, permettrait d'améliorer la gestion des réseaux et un dialogue permanent avec les soignants.

 

L'objectif n'est pas de transformer le conseil d'administration en lieu de négociation, mais de faire en sorte que chacun assume un rôle d'administrateur plein et entier. Il est dommage que dans votre projet, ils ne soient que très peu associés. C'est largement insuffisant à mes yeux. Vous risquez de provoquer d'interminables parties de ping-pong entre les conseils d'administration et les conseils médicaux. Des tensions internes auraient pu être évitées.

 

J'ai déposé des amendements sur les différents enjeux que je viens d'exposer.

 

Ils portent à la fois sur le financement, l'encadrement infirmier, la clarification des règles et la modification de la composition des conseils d'administration des réseaux, c'est-à-dire la gouvernance. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, nous ne soutiendrons pas votre projet et nous nous abstiendrons.

 

Je voudrais, avant de terminer, évoquer un dernier sujet important pour la Région de Bruxelles-Capitale mais aussi parce que nous nous devons de respecter, en tant que législateur, les différents articles de la Constitution et de prévoir une législation respectant à la fois les règles de compétences mais également le principe d'égalité.

 

Vous avez introduit, dans les travaux de commission, un amendement qui reprend le protocole d'accord intervenu en conférence interministérielle sur la répartition du nombre de 25 réseaux hospitaliers cliniques et locorégionaux sur les entités compétentes pour l'agrément. Au sujet de la répartition de ces 25 réseaux hospitaliers, je suis totalement d'accord avec cette proposition de protocole.

 

Si j'aborde cela, ce n'est absolument pas pour la répartition des 25 réseaux - au maximum treize pour la Région flamande, au maximum huit pour la Région wallonne et au maximum quatre pour la Région de Bruxelles-capitale - mais qui peuvent inclure des hôpitaux en dehors de la Région. Sur ces quatre réseaux de Bruxelles-Capitale, trois peuvent être réalisés en lien avec les entités fédérées francophones et un avec la Communauté flamande.

 

Le Parlement a envoyé au Conseil d'État un amendement parce que plusieurs collègues et moi-même considérions que votre texte posait un double problème, confirmé par cette même instance. Pour quelle raison? Tout d'abord, si votre projet doit être interprété comme autorisant la Communauté flamande à agréer seule le réseau bruxellois flamand - dans l'hypothèse où il comprendrait un ou des hôpitaux relevant de la COCOM -, il méconnaît alors les règles de répartition des compétences. En effet, de facto, ce réseau devrait être agréé par la Communauté flamande, mais aussi par la COCOM.

 

Le deuxième problème posé par votre texte est le suivant. S'il doit être interprété comme interdisant aux hôpitaux bruxellois relevant de la COCOM d'appartenir au réseau bruxellois flamand, alors même qu'ils peuvent être inclus dans un réseau bruxellois comportant des hôpitaux wallons de la Communauté française, il méconnaît en ce cas le principe d'égalité.

 

Le Conseil d'État relève clairement ce double problème, reconnaissant par conséquent la pertinence de l'amendement que j'avais déposé. Celui-ci vise simplement - sans aucunement modifier l'accord relatif à la répartition des réseaux - à modifier votre texte pour qu'il respecte la Constitution et qu'un réseau constitué par la Communauté flamande, qui comprendrait un hôpital de la Région de Bruxelles-Capitale non universitaire et dépendant de la COCOM, soit logiquement - et c'est confirmé par le Conseil d'État - agréé par la Communauté flamande ainsi que par la COCOM.

 

Nous avons terminé la deuxième lecture en commission au mois de novembre. À ce moment, vous n'aviez pas connaissance de l'avis du Conseil d'État. Entre-temps, vous avez pu examiner cet avis. Je vous appelle donc à vous positionner sur base dudit avis

 

L'amendement que je propose est très simple et ne remet pas en question le protocole d'accord sur les différents aspects politiques et sur le nombre de réseaux à attribuer en fonction des différents niveaux de pouvoir. Madame la ministre, si cet amendement est adopté – et la Constitution dès lors respectée –, aucun recours contre votre loi ne pourra être couronné de succès. Je vous propose donc de sécuriser votre loi au plan juridique.

 

À l'inverse, si cet amendement est rejeté et si des recours contre votre loi sont introduits, ils auront 100 % de chances de succès. Si cet amendement est rejeté et qu'il n'y a pas de recours contre votre loi, toute tentative de création d'un réseau bruxellois flamand comprenant des hôpitaux relevant de la COCOM mais qui ne seraient pas agréés par elle serait nécessairement annulée par le Conseil d'État, suite à la demande d'une partie qui s'estimerait lésée.

 

J'ignore ce que vous avez fait puisque aucun membre de votre ancienne majorité n'est revenu sur l'avis du Conseil d'État.

 

J'ignore donc ce que vous allez faire avec cet amendement. Je vous appelle à choisir la voie de la solidité juridique de cette loi. Le Conseil d'État me donne pleinement raison et je suis donc rassurée même si mon amendement était rejeté, puisqu'il donne de votre texte la seule interprétation conforme à la Constitution.

 

Cependant, à votre place, je demanderais avec insistance que cet amendement soit adopté, parce qu'il vous mettra à l'abri des recours. Vous n'avez rien à perdre à l'adopter et tout à gagner. Il permettra de garantir la solidité et la sécurité juridique de ce volet concernant la Région de Bruxelles-Capitale. À l'inverse, vous avez tout à perdre en rejetant mon amendement ainsi que ceux qui, sur le terrain, connaîtraient une instabilité suite à des recours. Ces derniers, in fine, nuiraient à tout le processus de la constitution des réseaux. Finalement, les patients, singulièrement ceux de la Région de Bruxelles-Capitale, seraient aussi perdants.

 

Madame la ministre, chers collègues – puisque c'est vous qui allez voter –, je me permets donc d'insister. Soyez attentifs à ce que la Constitution soit respectée, mais surtout à ce que la réalité de la Région de Bruxelles-Capitale soit respectée, qu'il s'agisse des patients et des hôpitaux néerlandophones ou des patients et des hôpitaux francophones.

 

11.16  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, comme l'a mentionné ma collègue Anne Dedry, nous vous rejoignons sur la nécessité de ce projet de loi et sur l'objectif qu'il poursuit, à savoir intensifier la collaboration et le réseautage dans le milieu hospitalier. Nous avons néanmoins différentes remarques à formuler.

 

La première porte sur la modalité d'entrée en vigueur du texte. L'entrée en vigueur du texte a en effet été fixée au 1er janvier 2020, ce qui est un délai extrêmement court, car cela ne laisse que dix mois aux hôpitaux pour s'organiser et pour négocier l'organisation concrète entre eux des différents réseaux, l'organisation territoriale ainsi que le lien avec la première ligne. De notre côté, cela ne nous laisse que dix mois pour nous assurer que le travail a été bien fait et qu'il est satisfait aux besoins de la population en matière de soins de santé. Nous avons dès lors déposé un amendement visant à postposer l'entrée en vigueur du texte au 1er janvier 2021. Je vous invite à voter cet amendement, chers collègues.

 

Les remarques suivantes portent sur le fond. Beaucoup d'entre elles ont déjà été soulevées, et je tenais à m'attarder sur trois remarques en particulier.

 

Tout d'abord, je déplore fortement l'absence de lien et de prise en compte de la première ligne dans ce plan. Vient ensuite la question du financement des réseaux, qui n'est absolument pas prévue. À cet égard, nous soutiendrons l'amendement du Parti Socialiste, qui prévoit un arrêté royal relatif au financement du réseau.

 

Enfin, un sujet qui n'est absolument pas abordé dans ce texte est la question du remboursement des frais de déplacement par l'INAMI pour les patients qui devront aller plus loin pour se faire soigner. Dans le prolongement de ce point, n'est pas non plus abordée la question importante de la première ligne qui devra assurer le suivi du patient qui, se faisant soigner dans un hôpital situé plus loin de chez lui, devra bénéficier d'un accompagnement de proximité.

 

Après les questions de fond, j'en viens à la méthode. Comme d'habitue, madame la ministre, le secteur regrette amèrement le manque de concertation et d'écoute. C'est un grand classique. Je le souligne une fois encore.

 

Nous déplorons aussi le manque de lien avec les autres dossiers qui sont passés récemment en matière de santé comme la loi sur les modes de gouvernance qui a été adoptée récemment et dont on aurait pu évaluer les incidences et établir les aspects optimaux en lien avec le projet qui nous concerne aujourd'hui. C'est une fois de plus assez spécifique. Nous sommes dans une dynamique de cloisonnement où l'on isole les éléments, arguant qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Cela a encore été le cas, hier, en commission de la Santé sur le projet de loi sur la qualité des soins. Nous le regrettons. La politique des soins de santé ne se construit pas de manière cloisonnée, sans connexions entre les différents éléments.

 

Nous ne pouvons que déplorer une nouvelle fois l'absence d'une vision de politique de santé publique globale qui soit partagée avec les acteurs des soins de santé et avec les citoyens-patients.

 

11.17  Jan Vercammen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ook onze fractie zal wat hier voorligt, steunen, maar we willen er toch nog een kleine opmerking aan toevoegen, op vraag van onze collega's uit het Brusselse. Volgens het ontwerp zullen maximaal drie netwerken van de maximaal vier Brusselse netwerken behoren tot de erkennings­bevoegdheid van verschillende overheden. Ze zullen gezamenlijk erkend worden door meerdere overheden, namelijk het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschaps­commissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap.

 

De N-VA wil opmerken dat het taalregime anders is voor de ziekenhuizen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dan voor de ziekenhuizen erkend door het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap. De ziekenhuizen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeen­schaps­commissie dienen over zorgverlening in twee talen te beschikken, niet alleen in het Frans maar ook in het Nederlands. De ziekenhuizen erkend door het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap, zijn eentalig Frans.

 

Dat kan een impact hebben op de zorg die aangeboden wordt aan de Nederlandstalige inwoners van Brussel. Stel bijvoorbeeld dat een van de Iris-ziekenhuizen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, een dienst urologie aanbiedt. Die dienst is dan wettelijk gezien tweetalig. In het kader van het netwerk kan echter besloten worden dat die dienst urologie om rationaliseringsredenen in het netwerk gecentraliseerd wordt in een ziekenhuis dat eentalig Frans is. Het is duidelijk dat dat afbreuk zou doen aan het tweetalig karakter van de zorg in het Brusselse Gewest.

 

Zonder de kwestie op te blazen, willen we toch onderstrepen dat in het kader van de netwerken waaronder tweetalige ziekenhuizen onder toezicht van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps­commissie samenvallen met eentalig Franse ziekenhuizen, de erkenning van een dergelijk netwerk geen afbreuk mag doen aan de bestaande tweetalige zorgverlening die wordt aangeboden door het ziekenhuis dat erkend werd door de Gemeenschappelijke Gemeenschaps­commissie.

 

Dat is ook een wettelijk verbod, opgenomen in artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Dat artikel bepaalt immers dat ordonnanties, reglementen en administratieve handelingen geen afbreuk mogen doen aan het tweetalige karakter noch aan de bestaande garanties die personen van de Nederlandse en de Franse taalaanhorigheid genieten in de gemeenten van het Brusselse Gewest.

 

Dat artikel wordt heel ruim geïnterpreteerd en beoogt het geheel van de thans geldende bepalingen die een specifieke regeling instellen ten behoeve van de particulieren en in het algemeen alle bepalingen die de particulieren beschermen.

 

Bijgevolg kan een ordonnantie, een reglement of een administratieve handeling op geen enkele manier afwijken van de thans geldende regeling ten behoeve van de Nederlandstaligen in Brussel.

 

11.18 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, collega's, wij hebben in de commissie gedurende verscheidene weken in twee lezingen zeer lange besprekingen gehouden. Op het terrein wordt al lang gewacht op het ontwerp. Men is zich daar aan het organiseren. In Vlaanderen is men klaar met de netwerken, in Wallonië, waar men later van start is gegaat, gaat het nu ook met TGV-vaart vooruit.

 

Dames en heren, de voorgestelde hervorming is in het belang van de patiënt. Als wij onze ziekenhuizen blijven organiseren zoals vroeger, zal de kwaliteit van onze zorg onder druk komen te staan. De patiënt heeft het recht op de beste zorg.

 

In Denemarken heeft een gelijkaardige hervorming 20 jaar geduurd. Wij hebben een andere methode van organiseren. Wij moeten heel veel overleggen met alle betrokken structuren. Bovendien verloopt in ons overlegmodel dat overleg, gelet op onze ingewikkelde staatsstructuur, via de inter­ministeriële commissie. Daar is heel veel werk in gekropen.

 

Er is wel degelijk een visie in het ontwerp. Het gaat om het feit dat wij de ziekenhuizen anders moeten organiseren wat de gespecialiseerde zorg betreft, waar nu een concurrentiestrijd gaande is.

 

In de basiszorg wordt de keuze van de patiënt volledig gegarandeerd. Ook voor de meer gespecialiseerde zorg kan de vrije keuze van de patiënt altijd gegarandeerd worden.

 

Wij moeten inderdaad op een andere manier gaan werken en dat betekent, zoals mevrouw Muylle terecht opmerkte, dat samenwerking tussen ziekenhuizen zeer belangrijk is. We geven bovendien veel vrijheid; het mag, heb ik onderstreept, bottom-up groeien. Ik wil inderdaad niet de schoonmoeder van de netwerken zijn, die zich bottom-up moeten organiseren. Dat is nodig, want de noden verschillen. De heer Thiéry heeft het goed geschetst: rurale gebieden tellen nu eenmaal minder inwoners dan onze hoofdstad. Vandaar dat we ook het criterium aantal personen hebben geschrapt.

 

De werf betreffende de financiering van de ziekenhuizen is ver gevorderd. De regelgeving in verband met de laagvariabele zorg werd goedgekeurd en is sinds 1 januari van toepassing. Er wordt nog gewerkt aan de inkanteling van de medicatie en de regeling inzake transplantaten.

 

Ook aan de werf van de nomenclatuur, waarnaar verschillende sprekers verwezen, wordt hard getimmerd. Er is een wetenschappelijke equipe bezig met het uittekenen van een nieuw grondplan voor de nomenclatuur. Ik beaam trouwens de opmerking dat het de moeilijkste werf is van allemaal. Er wordt al jaren over gesproken. Ik heb de kwestie ooit met collega Vandeurzen, toen hij nog op uw plaats zat, mevrouw Muylle, aangekaart.

 

Wat de programmatie betreft, wij hebben werkgroepen inzake spoed, moeder en kind, geriatrie opgericht bij de interministeriële conferentie. Hun rapporten zijn klaar en opgeleverd. Met de Gemeenschappen werd daar hard aan gewerkt, maar daar kan pas aan worden voortgewerkt, zodra onderhavige wettekst is goedgekeurd.

 

Mevrouw De Coninck, u hebt in moeilijke omstandigheden destijds in Antwerpen een aantal fusies van ziekenhuizen uitgevoerd. Dat was niet gemakkelijk. Het duurde acht jaar, maar misschien was dat toen moeilijker, omdat er geen wetgeving voor bestond. Er is nood aan een basiswetgeving waarop men zich kan baseren.

 

Dit gaat over beter samenwerken om te komen tot een kwalitatief betere zorg voor de patiënt.

 

Er is veel gezegd over zogenaamde besparingen. Ik wil toch wijzen op de extra middelen voor de ziekenhuizen. Ik denk dan aan het IFIC, het EPD en de verminderde personeelsuitgaven door de taxshift. Er was een eenmalige besparing van 90 miljoen euro. Ik weet echt niet waar men die 500 miljoen euro haalt.

 

Waar gaan de opbrengsten van efficiëntiewinsten naartoe? Die kunnen bijvoorbeeld gaan naar een betere zorg door meer verplegende handen aan het bed van de patiënt.

 

Ik heb van in het begin gezegd dat dit geen besparingsplan is. De uitgaven voor de ziekenhuizen blijven stijgen, net als de globale uitgaven.

 

Over het consensusmodel heb ik hier twee klokken gehoord. Mevrouw Fonck heeft gezegd dat de artsen niet genoeg inspraak hebben en mevrouw De Coninck had het over te veel inspraak van de artsen. Laat ons zeggen dat wij in het consensusmodel een goed compromis à la belge hebben gevonden.

 

Ik merk dat hier heel wat mensen zijn die zetelen in raden van bestuur van ziekenhuizen. Zij kunnen op het terrein vaststellen dat het nodig is om artsen te betrekken in de governance van een ziekenhuis. Anderzijds is het ook zo dat de governance van een ziekenhuis niet alleen door artsen mag gebeuren.

 

Het is een complexe oefening geweest. Wij weten dat het Kenniscentrum veel ondersteunend materiaal heeft aangeleverd. Het gaat dan meer specifiek over een studie die mijn voorgangster, mevrouw Onkelinx, destijds heeft besteld. Ondertussen is er evenwel een staatshervorming doorgevoerd en daardoor zit de erkenning van de netwerken op het niveau van de deelstaten. Het wettelijk kader diende echter op dit niveau te worden geregeld waardoor samenwerking met de deelstaten noodzakelijk was.

 

Inzake de samenwerking met de eerste lijn werden, alleszins in Vlaanderen, de eerstelijnszones zodanig gemaakt dat zij zich in synergie met de netwerken kunnen ontwikkelen. Ik neem aan dat dit in de andere deelstaten ook zo zal gebeuren. De transmurale samenwerking in de eerstelijnszorg is beter voor de patiënt.

 

De patiënt behoudt altijd de keuzevrijheid. De patiënt kiest dus voor de zorg waar hij zich goed voelt. In dat verband, meer bepaald inzake de nabijheid van zorg, bestaat er een misverstand, dat ook al in de commissievergadering naar boven kwam. De meest nabije zorg betekent niet altijd de beste zorgkwaliteit. Voor sommige zaken, voor sommige ingrepen, moet men de moed hebben om door te verwijzen naar waar de expertise zich bevindt. Uit ondersteunende studies van het Kenniscentrum weten wij dat dit niet alleen de kwaliteit van het leven van de patiënt kan beïnvloeden, maar mogelijk zelfs het feit of de patiënt zijn of haar aandoening overleeft.

 

Er werd ook gevraagd of er diensten zullen worden gesloten. Welnu, in eerste instantie komt het de netwerken zelf toe om zich te reorganiseren. Indien er ook een rationalisering doorgevoerd wordt, waarbij bijvoorbeeld diensten verdwijnen die nu nauwelijks bezet zijn, dan zal dat ertoe leiden dat er meer verplegende handen voor de overige patiënten zijn. Met het behoud van de locaties kan daarvoor gezorgd worden.

 

Er werd gevraagd naar normen.

 

Madame Fonck, pour la pédiatrie, par exemple, vous savez que ce n'est pas possible. Vous êtes parlementaire depuis trop longtemps que pour ne pas le savoir mais je comprends votre petit jeu. Il faut d'abord voter la loi.

 

Zoals ik heb gezegd, hebben die werkgroepen binnen de Interministeriële Conferentie hun rapport opgeleverd.

 

Madame Schlitz, vous parlez d'un manque de concertation. D'autres me disent que j'ai fait trop de concertations!

 

Ook daar weer een misvatting.

 

Madame Fonck, j'en viens à l'avis du Conseil d'État.

 

De amendementen waarover een advies werd uitgebracht handelen allebei over artikel 6 van het reeds in de commissie aangenomen ontwerp van wet. Meer bepaald voegt het meerderheidsamendement nr. 12 een verdeling over erkennende overheden in wat het maximumaantal van 25 ziekenhuisnetwerken betreft dat reeds in artikel 6 was vastgelegd.

 

Dat amendement werd aangenomen in de commissie en het meerderheidsamendement is een nagenoeg letterlijke kopie van het protocolakkoord dat op 5 november binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid door negen ministers werd goedgekeurd.

 

Het betrokken protocolakkoord werd trouwens op 16 januari 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

L'amendement de Mme Fonck vise à permettre que le réseau bruxellois pour lequel les autorités flamandes font office d'autorité d'agrément puisse également être agréé par la Commission communautaire commune si ce réseau contient des hôpitaux bicommunautaires. Ce matin, j'ai lu dans Le Soir que le Conseil d'État aurait apparemment explicitement validé l'amendement de Mme Fonck. J'ai aussi lu l'avis du Conseil d'État. Je note que sur cet avis de 15 pages, le Conseil d'État n'a dédié que les cinq dernières lignes à l'amendement n° 16. Dans ces cinq lignes, cette validation n'est mentionnée nulle part, ni de manière explicite ni de manière implicite!

 

Na grondige analyse van het advies van de Raad van State stel ik vast dat de Raad van State opnieuw en uitdrukkelijk de bevoegdheid van de federale overheid bevestigt om een maximaal aantal netwerken te bepalen en de verdeling van dit aantal over de erkennende overheden in een federale wet te verankeren.

 

Dat is ook wat de Raad van State de eerste keer had gezegd. Het is goed dat er een protocolakkoord is, maar veranker dat in de wet omwille van de meer juridische zekerheid. Daarover kan er dus geen discussie meer bestaan.

 

Het is logisch dat de Raad van State niet over alle voorkennis beschikt om de nuances van het compromis dat binnen de IMC werd bereikt te vatten. De Raad heeft het dan ook raadzaam geacht om enkele vragen te stellen over de correcte draagwijdte van de tekst van het amendement nr. 12.

 

De Raad van State concludeert na de antwoorden op de vragen dat de enige mogelijke interpretatie van de tekst inhoudt dat het Brusselse netwerk dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend enkel ziekenhuizen kan bevatten die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behoren.

 

Ik heb die stelling dan ook verdedigd in de commissie. Dat is ook de vraag op het terrein. Het amendement verwoordt op dat punt de wensen van de betrokken ziekenhuizen en de betrokken deelstatelijke overheid.

 

Contrairement à ce que prétend Mme Fonck dans l'exposé de son amendement, il n'est pas vrai qu'il est possible de créer un réseau entre des hôpitaux flamands et des hôpitaux bicommunautaires qui ne soient agréés par la Communauté flamande. La répartition des compétences ne le permet tout simplement pas et cela a été confirmé par le Conseil d'État.

 

Le Conseil d'État interprète le texte de l'amendement n° 12 dans le sens que les hôpitaux bicommunautaires à Bruxelles sont obligés de former un réseau avec des hôpitaux francophones relevant des compétences de la Communauté française ou de la Région wallonne et qu'aucun réseau ne pourrait être composé uniquement d'hôpitaux bicommunautaires. Or le texte stipule clairement que les trois autres réseaux ne seront agréés que par différentes autorités "dans la mesure où les hôpitaux d'un réseau relèvent de la compétence d'agréments d'autorités différentes". Cette phrase implique que toutes les possibilités sont envisageables et cela vaut donc aussi pour un réseau composé uniquement d'hôpitaux bicommunautaires.

 

Quoi qu'il en soit, le protocole mentionne clairement que les entités fédérées concernées concluront des accords et qu'elles agiront de façon loyale en ce qui concerne la composition des trois autres réseaux bruxellois. Nous estimons donc que le Conseil d'État a mal interprété le texte existant.

 

Het laatste punt indachtig ben ik van mening dat de beste oplossing erin bestaat het in de commissie goedgekeurde amendement onverkort in de wet te laten. Dat amendement verwoordt letterlijk het akkoord dat met de deelstaten werd bereikt. Elke aanpassing zet die overeenkomst weer op de helling en getuigt bovendien niet van een goed samenwerkingsfederalisme.

 

Dank u voor het vele werk, collega's. Ik hoop dat wij nu eindelijk weer kunnen vooruitgaan met al het werk dat nog op de plank ligt.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3275/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3275/6)

 

Het wetsontwerp telt 41 artikelen.

Le projet de loi compte 41 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 5/1(n)

·         17 – Frédéric Daerden cs (3275/12)

Art. 6

·         16 – Catherine Fonck (3275/12)

·         18 – Frédéric Daerden cs (3275/12)

·         22 – Catherine Fonck (3275/12)

Art. 7

·         19 – Frédéric Daerden cs (3275/12)

Art. 8

·         23 – Catherine Fonck (3275/12)

Art. 10

·         20 – Frédéric Daerden cs (3275/12)

Art. 11

·         24 – Catherine Fonck (3275/12)

Art. 11/1(n)

·         25 – Catherine Fonck (3275/12)

Art. 15

·         26 – Catherine Fonck (3275/12)

Art. 17

·         27 – Catherine Fonck (3275/12)

Art. 27

·         28 – Catherine Fonck (3275/12)

Art. 41

·         21 – Sarah Schlitz cs (3275/12)

29 – Catherine Fonck cs (3275/12)

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 27 en 41.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 27 et 41.

Artikel per artikel aangenomen: 1 tot 5, 9, 12 tot 14, 16, 18 tot 26 en 28 tot 40.

Adoptés article par article: 1 à 5, 9, 12 à 14, 16, 18 à 26 et 28 à 40.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

12 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk (3428/1-4)

12 Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et d'autres dispositions légales en matière de volontariat (3428/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

12.01  Jean-Marc Delizée, rapporteur: Monsieur le président, en tant que rapporteur, je voudrais dire que le rapport est très bien écrit et que je n'ai rien à y ajouter.

 

Par contre, en tant que membre du PS, j'ai deux brèves considérations à formuler. Monsieur le président, puis-je profiter de l'occasion pour les exprimer ici?

 

Le président: Oui.

 

12.02  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, je vous remercie.

 

Je tiens tout d'abord à dire que cette loi de 2005 relative aux droits des volontaires prévoyait une évaluation après dix ans, ce qui fait qu'en 2015, en toute fin de législature, on adopte ce projet de loi. C'est très bien, même si le calendrier était un petit peu poussif. Mais on y est et, comme on le disait à Bruxelles: "Het was hoog tijd!"

 

Ensuite, il faut remercier les membres du Conseil supérieur des volontaires pour le travail réalisé qui a permis de faire cette évaluation et d'apporter le contenu du projet de loi. Ils ont fait un travail vraiment essentiel, tant en volume qu'en qualité. Je tenais à le signaler. Ce sont vraiment les porte-parole de l'ensemble des volontaires de ce pays. Finalement, leur rôle est de nous éclairer, nous, politiques, gouvernement et Parlement, sur les adaptations à adopter à cette législation, tant sur la loi de base que sur tout autre sujet qui concernerait les volontaires.

 

Madame la ministre, je pense que le Conseil supérieur des volontaires a parfaitement joué et rempli son rôle. Il nous a donné des indications précieuses qui aboutissent à l'examen du présent projet de loi.

 

Nous en avons discuté en commission. Sur certains points, nous avons eu quelques échanges, quelques amendements mais, dans l'ensemble, le contenu est tout à fait positif. Il actualise cette loi de base de 2005. Le projet fait consensus. Il a été adopté, monsieur le président, à l'unanimité.

 

12.03  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, vrijwilligerswerk ligt ons zeer na aan het hart, niet alleen omdat het voor de vrijwilliger zelf heel waardevol is, maar ook omdat het voor de samenleving een belangrijke bijdrage levert. Daarom wordt dat best ook zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd zodat iedereen die zich wil inzetten, dat ook vrijwillig kan doen. Daarom is er nood aan een duidelijk juridisch raamwerk dat rechtszekerheid biedt. De vrijwilligerswet van 2005 was een eerste aanzet om dat kader te creëren, maar na meer dan tien jaar was de wet aan herziening toe, zoals de heer Delizée terecht stelde.

 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft de wet ook volledig geëvalueerd en heeft een drietal werkpunten aangegeven: de wetgeving moest duidelijker worden, de praktijk en interpretaties door de verschillende bevoegde administraties moesten eenduidiger worden en er moesten aanvullende maatregelen worden genomen voor het financieren van studies en het sensibiliseren van burgers en organisaties. De Hoge Raad heeft daaromtrent  verschillende aanbevelingen gedaan om de wet te verbeteren, waarvoor dank uiteraard.

 

Het voorliggend wetsontwerp komt aan die aanbevelingen tegemoet. Er wordt beter benadrukt dat vrijwilligerswerk vrijwillig moet gebeuren en dat de enige vergoeding die ertegenover mag staan, een onkostenvergoeding is. Toch moeten ook alle reëel gemaakte kosten vergoed kunnen worden. Daarom is het goed dat wie als vrijwilliger zorgt voor het vervoer van personen, alle afgelegde kilometers ook vergoed kan krijgen. Ook het feit dat onkosten­vergoedingen niet meer vatbaar zijn voor inbeslagname, is positief.

 

Wij zijn dan ook zeer tevreden dat vandaag de herziening van de wet voorligt waardoor nog meer rechtszekerheid voor de vrijwilligers en de organisaties wordt ingebouwd. Wij zullen het ontwerp dan ook voluit steunen.

 

12.04  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, vrijwilligerswerk is heel waardevol in onze maatschappij. Voor velen maakt het echt een verschil: voor de vrijwilligers zelf, voor de mensen en/of het doel of de organisatie die er baat bij hebben en voor onze samenleving als geheel. Wij steunen dan ook elke maatregel die het vrijwilligerswerk aanmoedigt door onder meer het statuut van vrijwilligers te verduidelijken en hen verder te beschermen.

 

Het voorliggend wetsontwerp biedt meer rechtszekerheid, verduidelijkt de wet en biedt een betere bescherming en erkenning van de belangrijke rol van vrijwilligers in onze samenleving, maar wij onderschrijven ook de opmerkingen van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

 

De tekst had voor ons verder kunnen gaan, bijvoorbeeld wat de meldingsplicht bij de RVA voor werklozen betreft. Dat is op dit moment een nodeloos logge procedure terwijl vrijwilligerswerk net voor werklozen extra waardevol kan zijn. Het biedt hun immers de kans om competenties te ontwikkelen, hun eigenwaarde en zelfvertrouwen, indien nodig, op te krikken en netwerken uit te bouwen. Dat alles heeft een positief effect op het psychisch en fysiek welzijn en mogelijk ook op het herintreden op de arbeidsmarkt.

 

Hoewel de meldingsplicht voor ons, net zoals voor de Hoge Raad voor het Vrijwilligers, gewoon kon worden afgeschaft is het alvast een stap in de goede richting dat er een administratieve circulaire komt die de RVA aanspoort om soepeler met die meldingsplicht om te springen zodat werklozen geen nodeloze barrière meer ervaren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook al mocht het voor ons nog wat verder gaan, onder andere op dit vlak, toch beseffen we dat dit wetsontwerp een stap vooruit betekent en door het veld zelf erg wordt verwelkomd. Daarom zullen we dit wetsontwerp goedkeuren.

 

12.05  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je complète ce qu'a dit ma collègue Evita Willaert. Le principe du texte est un réel pas en avant pour les volontaires, leurs droits et leur travail, ce qui est important. Nous aurions pris d'autres dispositions. Je tenais également à le préciser, mais nous soutiendrons ce texte car il constitue un pas dans la bonne direction.

 

Je profite de cette intervention en plénière pour faire remonter des considérations de personnes du terrain, que nous avons consultées pour l'analyse de ce texte. Je voudrais donc rajouter deux éléments au débat que nous tenons en plénière.

 

Le premier tend à faire une distinction claire entre défraiement et jetons de présence, de manière à assurer la sécurité juridique aux volontaires pratiquant la gestion, et à prévenir une interprétation problématique par l'administration fiscale, tirée du silence de la loi.

 

Le deuxième élément sur lequel je souhaitais attirer l'attention est la sécurité juridique qui doit être de mise, par rapport à la responsabilité des volontaires pratiquant la gestion.

 

Nous souhaitions mentionner ici ces deux éléments, issus de nos contacts de terrain. Tout n'est pas parfait dans cette loi et c'est pourquoi je souhaitais insister sur ces deux points, mais elle va dans la bonne direction. Notre groupe soutiendra donc ce texte.

 

12.06  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, nous soutiendrons également ce texte. Ceci étant, je rappelle que le Conseil supérieur des volontaires a préconisé certaines choses qui n'ont pas été suivies. Ce texte est loin d'être parfait. La clarté est insuffisante selon plusieurs acteurs de terrain, notamment sur la sécurité juridique. C'est le cas en ce qui concerne l'administrateur volontaire. C'est le cas aussi des questions de responsabilité civile, et de la confusion possible entre défraiement et jetons de présence. C'est encore la même chose pour le volet de la déclaration préalable à l'ONEM, qui doit être faite par le demandeur d'emploi avant d'exercer une activité volontaire. Il aurait été possible de faciliter l'accès au volontariat. C'est même l'une des principales demandes du Conseil supérieur des volontaires. Ce projet n'en tient pas compte. C'est dommage pour ces différents aspects.

 

Nous voterons cependant le texte. Il sera malgré tout important de le faire encore évoluer dans le futur.

 

12.07 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik meen dat het nodig was om een grondige evaluatie te maken van deze wet. Ik dank de Hoge Raad voor Vrijwilligers die aan de slag is gegaan om de rechten van de vrijwilligers te verbeteren.

 

Ik heb ook in de commissie reeds gezegd dat de vrijwilligers met meer dan 1 miljoen zijn in ons land. Zij zijn eigenlijk de lijm in ons sociaal weefsel.

 

Samen met collega Delizée was ik in 2005 een van de indieners van de oorspronkelijke wet. Wij zijn de dino's van deze commissie. Ik ben zeer blij dat ook andere commissieleden op een positieve manier hebben meegewerkt.

 

Wat betreft de administratieve lasten hadden wij inderdaad nog verder kunnen gaan. Wij hebben ter zake evenwel geen akkoord kunnen bereiken.

 

Ik wou iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot een verbetering van het statuut van de vrijwilliger en het vinden van een oplossing voor de semi-agorale arbeid. Dit laatste is altijd een blinde vlek geweest in deze wetgeving.

 

Is dit nu de ideale wereld? Is dit alles wat wij kunnen doen? Nee, er blijft nog werk op de plank liggen, maar dat zal voor de volgende regering en de volgende minister zijn.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3428/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3428/4)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 11 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 11 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Wetsontwerp inzake elektronische uitwisseling van berichten via de eBox (3442/1-4)

- Wetsvoorstel tot oprichting van een elektronische brievenbus van ondernemingen (2281/1-5)

13 Projet de loi relatif à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox (3442/1-4)

- Proposition de loi créant une boîte aux lettres électronique d'entreprise (2281/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

 

Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Griet Smaers, Roel Deseyn, Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

13.01  Anne-Catherine Goffinet, rapporteur: Monsieur le président, je me réfère au rapport écrit.

 

13.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, je voudrais intervenir brièvement sans refaire le débat que nous avons eu en commission. J'aurais d'ailleurs pu intervenir au moment des votes. Je souhaite expliquer les raisons pour lesquelles mon groupe va s'abstenir sur ce projet lors du vote, en rappelant les éléments soulevés en commission et concernant des éléments relatifs à la protection de la vie privée. Ce sont des questions qui ont été évoquées et auxquelles, malheureusement, je n'ai pas pu avoir de réponses.

 

Ce projet est une bonne idée parce qu'il vise effectivement la simplification administrative mais avoir une bonne idée ne suffit pas, surtout quand il s'agit de faire circuler des millions d'informations personnelles. Il aurait fallu pour emporter le soutien de mon groupe que cette loi soit plus précise, notamment sur la question suivantes: quelles données personnelles vont-elles être échangées et par quelle autorité?

 

Il aurait fallu que nous ayons des réponses sur la manière dont le citoyen pourra demain donner un consentement spécifique alors qu'il doit donner ou retirer ce consentement en bloc pour tous les types de données et pour toutes les autorités. Ce ne sont évidemment pas des exigences personnelles. Cela me semble juste répondre au Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui a été si âprement négocié.

 

S'ajoute à cela, le fait que ce projet confirme deux tendances qui ont malheureusement été largement entamées par ce gouvernement: d'une part, le fait qu'on confie au privé la protection des données personnelles qui sont détenues par l'administration et, d'autre part, le fait qu'on déresponsabilise en conférant des pouvoirs extraordinaires à l'administration sans avoir de réel contrôle démocratique.

 

Telles sont les raisons pour lesquelles mon groupe s'abstiendra sur ce projet.

 

13.03  Philippe De Backer, ministre: Monsieur le président, le projet relatif à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox est réellement important pour le citoyen qui doit être certain que les données sont protégées de manière correcte.

 

Depuis le 25 mai de l'année dernière, nous avons travaillé sur base du Règlement général sur la protection des données. Tous les éléments de ce dernier ont été respectés. Les données sont protégées. Un consentement spécifique doit être donné par l'utilisateur avant que les données le concernant puissent être utilisées. Ce faisant, je pense pouvoir dire que l'on s'inscrit strictement dans le cadre du RGPD. Cet aspect est, selon moi, important. En effet, l'eBox ne peut fonctionner que si l'échange est sûr et que si on a la certitude que les donnés sont protégées, ce qui est le cas dans la mesure où le système respecte effectivement au maximum la protection des données relatives aux citoyens en évitant les fuites.

 

Il était très important pour moi de respecter la protection de la vie privée des personnes. C'est ce qui a été fait avec ce projet. Dorénavant, nous serons certains de disposer d'une base légale pour l'échange d'informations et les messages électroniques.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3442/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3442/4)

 

Het wetsontwerp telt 13 artikelen.

Le projet de loi compte 13 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 13 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 13 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

14 Wetsontwerp tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek (3447/1-3)

14 Projet de loi portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le Code pénal social (3447/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De voorzitter: Mevrouw Leen Dierick is rapporteur, waarvan ik aanneem dat zij naar het schriftelijk verslag verwijst.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3447/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3447/3)

 

Het wetsontwerp telt 9 artikelen.

Le projet de loi compte 9 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 9 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 9 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018  tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek (3478/1-3)

15 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 juin 2018 entre l'État fédéral, la Communauté  française et la Communauté flamande relatif à la protection culturelle du livre (3478/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De voorzitter: Mevrouw Karine Lalieux, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

15.01  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, je souligne l'importance de ce texte, qui sera adopté aujourd'hui, sans doute à l'unanimité. C'est un élément culturel important le jour de l'inauguration de la foire du livre.

 

De voorzitter:Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3478/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3478/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud (2261/1-6)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven inzake het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen (608/1-2)

16 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins (2261/1-6)

- Proposition de loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de la TVA relatif à la livraison de plantes et de fleurs (608/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

 

- 2261: Rita Gantois, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen, Nathalie Muylle, Carina Van Cauter, Jef Van den Bergh, David Clarinval, Leen Dierick, Sarah Smeyers

- 608: Nathalie Muylle, Roel Deseyn,Jef Van den Bergh, Leen Dierick.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De voorzitter: De rapporteur is de heer Deseyn, waarvan ik aanneem dat hij naar het schriftelijk verslag verwijst.

 

16.01  Rita Gantois (N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, op 28 januari jongstleden blokletterde de Belgische Federatie van Groenvoorzieners op haar Facebookpagina: wij laten het btw-dossier niet los. Een dag later stond er: het is ons gelukt. Verder stond er ook nog te lezen: dit is een historische doorbraak.

 

Die is inderdaad historisch. Immers, het dossier van de btw-anomalie, die al jaren als problematisch in de sector ervaren wordt, gaat ook al een hele tijd mee in de Kamer. Nochtans is die sector goed voor ongeveer 8 000 bedrijven, 9 000 medewerkers en een geschatte omzet van 1,5 miljard euro. Het is dus met overtuiging en met een groot gevoel van tevredenheid dat ik hier vandaag het woord mag nemen. Ook wij hebben het dossier niet losgelaten.

 

Waarover gaat het? Met het wetsvoorstel brengen wij het btw-tarief voor de verkoop van plantgoed door tuinaanleggers van 21 % naar 6 %. Ik geef graag enige duiding. Wanneer een tuinier plantgoed aankoopt in een tuincentrum, betaalt hij 6 % btw. Hij moet dan wel 21 % btw aanrekenen aan zijn klant, maar als die eigenaar van de tuin zelf zijn plantgoed koopt, betaalt hij 6 %. Het is niet moeilijk te bedenken welke deuren het systeem opende. In de praktijk zagen wij de klant het plantgoed zelf aankopen, dat hij liet ophalen en uitplanten door de tuinier. Logischerwijze ontwikkelde zich hier een zwart circuit naast het officiële. Het is immers moeilijk het planten van niet-officieel aangekocht plantgoed te factureren. Die uren werden dus in het zwart gepresteerd. Bedrijven die correct werkten, duwde men op die manier de markt uit.

 

Maatschappelijk heeft het wetsvoorstel ook een belangrijke functie. De sector biedt heel veel werk aan risicogroepen zoals jonge of laaggeschoolde werkkrachten. Tuinaanleggers die officieel werken, hebben in de praktijk meer aandacht voor veiligheidsnormen en gaan zorgvuldiger om met onder andere kilometervergoedingen en arbeidstijdverkorting. Het wetsvoorstel kan bovendien een positieve boost geven aan de vergroening van onze maatschappij.

 

Uiteraard heeft dat een kostprijs, maar het is onze oprechte overtuiging dat door de verlaging van het btw-tarief de sector en de Staatskas er op termijn beter van worden. Nu loopt de schatkist ongetwijfeld inkomsten mis: btw, RSZ-bijdragen, inkomstenbelastingen.

 

Met ons voorstel zetten wij een stap vooruit in de strijd tegen de fraude en in het verwitten van de sector.

 

Pogingen uit het verleden om de problemen recht te zetten, mislukten. Wel, vandaag zetten wij de scheefgegroeide situatie wel recht en komen wij tegemoet aan een aanslepende dringende vraag en bekommernis van de sector.

 

Ik ben heel blij daarover vandaag een tekst hier ter stemming te kunnen brengen. Ik wil iedereen bedanken die hieraan welwillend heeft meegewerkt, niet het minst gewezen minister Johan Van Overtveldt en zijn kabinet. Uiteraard wil ik ook alle collega's van de andere fracties bedanken. Het heeft tijd gekost, maar het draagvlak en de wil om het dossier samen tot een goed einde te brengen, groeide, met vandaag als eindpunt de goedkeuring van een tekst ter zake.

 

16.02  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, je souhaite simplement confirmer ce que ma collègue vient de dire. Lorsque mes collègues sont venus me trouver en m'expliquant qu'il s'agissait de corriger un problème de taux de TVA, comme j'ai été conseiller fiscal, j'ai tout de suite compris qu'il y avait en effet un problème. C'était une bonne idée de la solutionner. Aussi, avec mon collègue Clarinval, au nom du groupe MR, nous avons soutenu cette proposition qui permet de lutter contre des pratiques de distorsion de concurrence en alignant le taux de TVA des plantes, achetées en magasins ou mises en œuvre par un professionnel.

 

Il est vrai que cette correction a un coût mais il y aura sans doute un effet retour puisque cela permettra de lutter contre des pratiques qui ne sont pas officielles.

 

16.03  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, collega Gantois heeft goed het belang geschetst van het wetsvoorstel dat we nu bespreken en dat straks ter stemming voorligt.

 

Ik vraag nog even het woord, omdat ik ook even in naam van wijlen collega Paul Tant wil spreken, die in 1999 initiatiefnemer was om de btw-regeling voor de sierteelt op 6 % te brengen. Met die wet, in 1999, is eigenlijk de discriminatie ontstaan voor de tuinaanleg. Nu, twintig jaar later, zijn wij er uiteindelijk in geslaagd om die discriminatoire maatregel op te heffen.

 

Afgelopen weekend heb ik nog veel mensen uit de sector gesproken. In die sector zijn tegenwoordig meer dan zestienduizend mensen tewerkgesteld en ook meer dan zevenduizend laaggeschoolde arbeiders, onder andere in de sociale economie. De nu voorgestelde btw-verlaging biedt voor die arbeiders toekomstperspectief. Immers, zoals de collega al aanhaalde, de maatregel was zeer fraudegevoelig. Ook zagen wij steeds meer dat klanten hun planten zelf bij groothandelaars aankochten en dat de tuinaannemers enkel nog het werk mochten leveren. Met de maatregel waarover we vandaag stemmen, kunnen wij opnieuw een toekomst geven aan die mooie sector in Vlaanderen.

 

Wij mogen niet vergeten dat die sector ook zeer kwetsbaar is. Ik heb bedrijven ontmoet die tegenwoordig meer dan 50 % procent naar Engeland exporteren. Die bedrijven zitten dan ook met heel veel vraagtekens over de toekomst. Met deze maatregel denk ik daarom dat wij voor die sector een belangrijke stap vooruit zetten.

 

Mijn voorstel dateert van 2006. Ik wil dan ook de collega's bedanken die doorheen al die jaren mijn compagnons de route waren. In het bijzonder vernoem ik collega Van Biesen.

 

Ik ben dan ook blij dat er vandaag een zeer groot draagvlak is voor de goedkeuring van die maatregel.

 

16.04  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, de lijdensweg in het Parlement, die mevrouw Muylle mooi heeft geschetst en die in 1999 is begonnen – alle eer gaat daarbij inderdaad naar wijlen de heer Tant alsook de heer Denys, die samen het desbetreffende wetsvoorstel in 1999 hebben gedragen en uitgedragen en die hebben geprobeerd de Kamerleden te overtuigen –, heeft twintig jaar geduurd. Pas dan had men begrepen dat het hier niet gaat om een ideologische keuze van een grote visie op het vlak van de btw als dusdanig, maar wel om een fundamentele anomalie in de wetgeving.

 

Wanneer iemand op de markt een plantje koopt, betaalt hij of zij 6 % btw. Wanneer die man of vrouw aan iemand anders vraagt dat plantje in zijn of haar tuin te komen planten, moet hij of zij plotseling 21 % btw betalen.

 

Zeker in verstedelijkte en verouderde wijken, waar alle voortuintjes vroeger volstonden met mooie planten en kruiden, willen wij met dit voorstel een stapje in de goede richting zetten, zodat de tuinen, voortuintjes en volkstuinen, die wij hebben zien wegebben omdat ze te duur zijn geworden en omdat vele mensen te oud zijn geworden om ze zelf te kunnen onderhouden, terug in hun oude glorie kunnen worden hersteld. Zij kunnen nu een beroep doen op een professionele tuinman tegen dezelfde prijs dan wanneer zij de plantjes zelf zouden kopen.

 

Dat is de essentie van het verhaal. Het voorstel werkt een anomalie weg.

 

Ik wil daarom iedereen bedanken die gedurende de voorbije jaren daaraan heeft meegewerkt. Ik bedank in het bijzonder mevrouw Muylle, met wie wij in 2006 het voorstel hebben ingediend. Ik bedank ook mevrouw Gantois, die hier het voorstel daarna echt als prioritair wetsvoorstel heeft doorgedrukt.

 

Tijdens de bespreking in de Kamercommissie hebben wij heel wat steun gekregen van de Groenen, die plots merkten dat plantjes ook een deel van hun business waren. Alle gekheid op een stokje, zij hebben ons ten volle gesteund, ook tijdens het beslissingsproces.

 

Ik dank met andere woorden iedereen, omdat het nu gebeurt en omdat de anomalie wordt weggewerkt. Laten wij nu allemaal ons Vlaanderen, België, Brussel en Wallonië verschonen en mooier maken.

 

16.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous confirmons à l'Assemblée que nous avons soutenu et que nous continuerons à soutenir cette mesure parce qu'il s'agit d'un secteur à haut taux de main-d'œuvre et qu'il s'agit de reverdir nos contrées, d'y planter des arbres et des plantes, ce qui est essentiel pour la biodiversité.

 

Nous pouvons espérer un effet de lutte contre une forme de fraude à la TVA et un soutien à un secteur à haut taux de main d'œuvre. Certes, cela a un coût! On peut espérer un effet retour. Je note, pour le rapport, que les collègues en cette fin de législature, sont particulièrement généreux.

 

Nous devrons rester attentifs parce qu'en tant qu'écologistes, nous restons attentifs aux finances publiques. Je ne doute pas que M. Van Biesen et consorts seront attentifs avec nous à la justice fiscale et à la lutte efficace contre la fraude.

 

Je les remercie déjà de soutenir nos prochaines propositions en la matière. Longue vie au secteur concerné car il joue un rôle important pour embellir nos cadres de vie et capter du CO2 en plantant des arbres!

 

16.06  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, un débat sur la TVA est toujours l'occasion de se rappeler les principes qui président à la fixation des taux. Quand on remonte l'histoire de la sixième directive TVA qui organise le système commun de la TVA de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, on voit, dans les motivations de l'application d'un taux réduit de TVA, le critère de savoir s'il s'agit d'un bien, d'une prestation de services, d'un produit de première nécessité.

 

Parmi les critères, il y a celui de considérer le caractère de première nécessité d'un produit ou non, pas uniquement mais certainement. C'est la raison pour laquelle l'eau ou les aliments bénéficient d'un taux réduit de TVA au niveau européen.

 

La même sixième directive, qui a vu son évolution et qui est devenue une directive à part entière, prévoit la possibilité pour les États aussi d'appliquer un taux réduit de TVA sur l'électricité et précisément en raison de son caractère de première nécessité. C'est la raison pour laquelle, voulant être cohérent en rapport avec ce qui motivait la fixation d'un taux réduit de TVA, nous déposons un amendement qui propose au Parlement de ramener le taux de TVA de 21 à 6 % sur l'électricité.

 

Si nous demandons un taux de TVA sur l'électricité réduit à 6 %, c'est parce qu'il s'agit d'un produit de première nécessité. C'est la seule raison. Ce n'est pas un luxe que de s'éclairer, de même que ce n'en est pas un de se chauffer au gaz. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, certains considèrent qu'on peut appliquer un taux de TVA de 6 % sur les plantes et les fleurs ou, plus généralement, sur le jardinage - je peux le concevoir et en saisir les motivations -, tout en refusant de baisser la TVA sur l'électricité de 21 à 6 %.

 

J'y vois quelque chose qui n'est pas justifiable et pour lequel vous ne disposez pas d'arguments. La réduction de la TVA sur l'électricité s'impose pour des considérations de justice sociale. Les gens n'ont pas à payer un impôt de 21 % sur l'électricité, produit de première nécessité.

 

16.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je voudrais intervenir au sujet de deux volets. Je précise que c'est mon collègue Dispa qui est intervenu en commission à ce sujet.

 

Nous soutiendrons ce projet. C'est la Saint-Valentin. J'ignore si faire passer cette réduction de TVA sur les fleurs aujourd'hui est intentionnel. M. Van Rompuy me dit que c'est bien le cas. Voilà une belle histoire! Ce sont des hommes qui savent parler aux femmes.

 

Redevenons un peu plus sérieux. Autant nous sommes favorables à une baisse de la facture énergétique - en particulier pour les ménages qui en ont le plus besoin -, autant l'honnêteté nous commande de rappeler que la difficulté d'une réduction de la TVA à 6 %, telle que vous l'avez conçue dans votre proposition et dans votre amendement, est que cela entraîne un impact salarial. En effet, l'indexation s'en trouvera ralentie. Une telle option est donc problématique.

 

Nous sommes en faveur d'un mécanisme susceptible soit de réduire la TVA à 6 %, mais sans impact négatif sur les revenus - ainsi que vous l'avez élaboré -, soit d'alléger le poids de la facture énergétique.

 

Par ailleurs, nous voulons absolument le lier à tout ce qui a trait à l'isolation pour éviter un cercle vicieux consistant à consommer plus alors que l'objectif doit être de consommer moins et mieux.

 

Monsieur le président, je voudrais attirer l'attention de mes collègues. Voici un certain nombre d'années, nous avons déposé une proposition de loi visant à diminuer la TVA sur les lunettes et les lentilles. Les problèmes d'acuité visuelle constituent, en effet, un véritable handicap tant pour les enfants que pour les adultes avec à la fois des difficultés d'apprentissage, des difficultés pour conduire et des difficultés sur le plan professionnel. Les lunettes et les lentilles sont tout sauf un luxe. Elles sont indispensables pour voir et donc vivre au quotidien.

 

Je ne suis toujours pas parvenue à faire voter cette proposition de loi en commission de la Santé. Je profite donc de l'occasion pour amener ce dossier via un amendement qui vise à réduire la TVA sur les lunettes et les lentilles. C'est un enjeu important. J'ai d'ailleurs interrogé le ministre hier. Vous étiez présent, monsieur Van Rompuy. J'ai vu certains collègues de la majorité hocher de la tête en me disant que j'avais raison. Chers collègues, il ne reste dès lors plus qu'à passer à l'acte.

 

Je voudrais encore ajouter un détail non sans importance. La directive européenne permet pleinement l'adoption de cette proposition de loi. D'ailleurs, si on considère les États membres de l'Union européenne, nous sommes parmi les derniers pays à appliquer un taux de TVA aussi élevé sur les lunettes et les lentilles. Certains pays appliquent un taux de TVA de 4 % sur les dispositifs qui permettent de corriger les déficits d'acuité visuelle. Nous faisons partie des États membres de l'Union européenne où le coût des lentilles et des lunettes est l'un des plus élevé. Cette réduction de 15 % avec le passage de la TVA de 21 à 6 % est un enjeu majeur pour les patients. Porter des lunettes est pour certains indispensable. Que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus âgés, il s'agit véritablement d'un produit de première nécessité.

 

Chers collègues, je vous remercie, vous qui aurez l'audace, en cette période d'affaires courantes, de penser davantage aux intérêts des patients qu'aux ordres du gouvernement.

 

16.08  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil het even kort hebben over wat collega Laaouej heeft gezegd omtrent het amendement dat hij indient.

 

Mijnheer Laaouej, ik wil u in herinnering brengen dat wij dit amendement in de commissie voor de Financiën met een grote meerderheid hebben verworpen. Het is jammer dat hij het haakt aan dit wetsvoorstel, dat een wetsvoorstel is dat een anomalie wegwerkt en niet het voorwerp van een ideologische discussie is.

 

Mevrouw Fonck, het is jammer dat wij dit tot op heden niet hebben besproken in de commissie voor de Financiën. Dit wetsvoorstel kan misschien hangende zijn in de commissie voor de Volksgezondheid, maar wanneer het gaat over een verlaging van de btw op brillen en lenzen, dan is dat iets dat in principe in de commissie voor de Financiën moet worden besproken.

 

Mevrouw Fonck heeft die vraag gisteren gesteld in de commissie voor de Financiën. Ik ben ervan overtuigd dat in onze commissie de bereidheid bestaat om daarover van gedachten te wisselen, niet alleen over de verlaging van de btw, maar ook over de fiscale aftrekbaarheid van een bril, die toch een noodzakelijk instrument is.

 

Ik breng u even in herinnering dat de fiscus vandaag elke aankoop van een bril voor werknemers of zaakvoerders in principe verwerpt uit de boekhouding van elke zaakvoerder.

 

In normale omstandigheden kunnen werken met de mogelijkheden die men heeft, al dan niet met behulp van een bril of lenzen, is iets dat zeker het voorwerp kan uitmaken van een gesprek binnen de commissie voor de Financiën, en dan heb ik het niet alleen over de btw, maar ook over de fiscale aftrekbaarheid.

 

16.09  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, l'intervention de M. Van Biesen ne m'étonne pas. Il s'est exprimé en commission. Il ne comprend pas que l'électricité est un bien de première nécessité et que, pour cette raison de principe, il n'y a pas de raison que l'État prélève 21 % de taxes. Oui, monsieur Van Biesen, c'est la différence entre vous et nous. Nous pensons aux ménages qui ont du mal avec leurs factures d'électricité, à tous ceux qui bénéficient du tarif social, qui voient leur facture augmenter de 22 %, avec l'augmentation due notamment des problèmes d'approvisionne­ment. Bref, vous ne comprenez pas qu'il est nécessaire aujourd'hui de venir en aide aux ménages et de réduire leur facture d'énergie.

 

C'est une question de principe: l'électricité est un produit de première nécessité et il est hors de question de maintenir le taux de TVA à 21 %. Il faut le ramener à 6 %. Telle est notre position.

 

Quant à Mme Fonck, elle nous explique qu'elle craint une augmentation des salaires via l'indexation automatique. Or, ramener la TVA de 21 à 6 %, c'est exactement le contraire en réalité. Cela empêcherait une indexation automatique des salaires. Ça conduirait à une perte de salaire. Mme Fonck n'a-t-elle pas peur qu'on lui oppose son propre argument pour l'amendement qu'elle propose pour la réduction de la TVA sur les lunettes? Cela aussi peut conduire à une moindre inflation et donc à un retard de l'indexation automatique des salaires. Je soutiens votre amendement, mais je crains fort que d'autres ne vous l'opposent également.

 

Je vous enlève un argument immédiatement: les lunettes représentent 0,9 % des dépenses dans le panier de la ménagère; l'électricité, c'est 4 %. Mais s'agissant de l'inflation, on est parfois au-delà de la virgule. Ça peut se jouer à 0,9 %. L'argument que vous mobilisez contre l'électricité pourrait vous être opposé s'agissant de la baisse de la TVA sur les lunettes.

 

Je conclurai en disant que cet argument de l'indexation automatique est absurde. On le voit bien avec le Bureau du Plan qui vient d'annoncer un report de dépassement de l'indice pivot au mois de décembre 2019, avec un effet en février 2020. Cela prouve bien que l'augmentation de la TVA que vous avez décidée est sans effet déterminant sur l'évolution de l'inflation, du panier de la ménagère et, par conséquent, sur l'indexation automatique des salaires.

 

Votre argument est absurde pour une deuxième raison, à savoir que l'objectif d'une bonne politique publique et économique est de lutter contre l'inflation et d'éviter une augmentation du coût de la vie. En agissant sur le coût de la vie, vous permettez bien évidemment à ce mécanisme réparateur de l'indexation automatique de ne pas intervenir, parce que c'est un mécanisme réparateur et que le premier combat consiste à lutter contre la vie chère. Mais cela, visiblement, vous ne voulez pas l'entendre et vous vous arc-boutez sur un argument qui est complètement absurde.

 

16.10  Rita Gantois (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het amendement van mevrouw Fonck komt uit het voorstel van resolutie dat besproken en vervolgens weggestemd is in de commissie voor de Volksgezondheid. Wij van de N-VA hebben toen ons standpunt toegelicht en dat is intussen niet veranderd. Via de verplichte aanvullende ziekteverzekering voorzien de ziekenfondsen al in een terugbetaling voor brillen en lenzen van 40 à 50 euro per jaar. De mensen die bij de hulpkas zijn aangesloten, krijgen dat niet. Die groep geniet ondertussen echter wel van een lager jaarlijks lidgeld.

 

De N-VA zou liever zien dat dat niet via de verplichte aanvullende verzekering geregeld wordt. Een fiscale korting is voor ons echter niet de oplossing. Wij zouden liever de verplichte aanvullende verzekering schrappen en ze vervangen door een systeem waarbij de voordelen die nuttig en evidence-based zijn, worden terugbetaald door het RIZIV. Op die manier gelden alle voordelen voor iedereen, ook voor wie bij de hulpkas is aangesloten.

 

16.11  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, on n'achète pas des lunettes tous les jours. L'électricité, on en a besoin tous les jours.

 

On nous explique que la réduction de TVA sur les lunettes aura le même impact sur le recul de l'augmentation des salaires via l'indexation que la réduction de TVA sur l'électricité Je ne vous suis plus du tout. Corrigez votre texte et nous le soutiendrons. En absence de correction du texte, nous nous abstiendrons sur votre amendement.

 

En ce qui concerne les lunettes et les lentilles, mon texte est toujours en attente d'un vote en commission de la Santé. Il faut jouer sur les deux volets. Chez les adultes, par exemple, nous n'avons le soutien de l'assurance-maladie que quand il y a une perte d'acuité visuelle au-delà de 8,25. Autant dire qu'on ne voit rien! Il faut à la fois jouer sur le remboursement et sur la réduction de la TVA, comme l'ont fait quasiment tous les États membres de l'Union européenne. C'est comme si vous preniez un médicament ou si vous aviez un dispositif pour accompagner un handicap: les TVA sont à 6 %.

 

Monsieur Van Biesen, vous pourriez aujourd'hui faire d'une pierre deux coups. Avec des lunettes, vous pourriez mieux voir les fleurs! Plutôt que de la reporter, je vous suggère de voter aujourd'hui cette réduction de TVA sur les lunettes et les lentilles.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2261/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2261/6)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 2/1(n)

  • 1 – Catherine Fonck cs (2261/7)

Art 2/2(n)

  • 2 – Ahmed Laaouej cs (2261/7)

Art. 2/3(n)

  • 3 – Ahmed Laaouej cs (2261/7)

Art. 2/4(n)

  • 4 – Karin Jiroflée cs (2261/7)

*  *  *  *  *

 

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden: de stemming over de amendementen.

Réservé: le vote sur les amendements.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 3.

Adoptés article par article: les articles 1 à 3.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements réservés ainsi que sur l’ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Voorstel tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft (2628/1-10)

17 Proposition de révision de l'article 149 de la Constitution en ce qui concerne la publicité des jugements et des arrêts (2628/1-10)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

 

Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, David Clarinval, Sonja Becq, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Kristien Van Vaerenbergh, Laurette Onkelinx, Francis Delpérée.

 

Bespreking van het enig artikel

Discussion de l'article unique

 

Overeenkomstig artikel 85, vierde lid, van het Reglement wordt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking van het enig artikel genomen. (2628/10)

Conformément à l'article 85, alinéa 4, du Règlement, le texte adopté par la commission sert de base à la discussion de l'article unique. (2628/10)

 

De bespreking van het enig artikel is geopend.

La discussion de l'article unique est ouverte.

 

De voorzitter: De rapporteurs, de heer Van Biesen en de heer Flahaux, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

17.01  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, chers collègues, à l'heure où de nombreux chercheurs espèrent un "dépoussiérage" de la Constitution, nous y répondons aujourd'hui concrètement mais, bien entendu, partiellement par la modification de l'article 149 de la Constitution qui exige la publicité de la prononciation des jugements.

 

Monsieur Cheron le sait bien, cette publicité est évidemment fondamentale. Elle est d'ailleurs inscrite au cœur de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi est-ce fondamental? Pour assurer un procès équitable. Pour protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle des citoyens, mais également pour préserver la confiance des citoyens dans les cours et tribunaux. Ceci dit, il faut bien constater que cela prend parfois un temps fou. Il y a des jugements qui font des centaines, voire des milliers de pages.

 

Par ailleurs, il existe, dans le monde moderne, d'autres façons de préserver le droit essentiel à un procès équitable, à la publicité du jugement que simplement la prononciation en public. Voilà pourquoi, au nom du groupe PS, j'avais déposé une proposition de loi. Je suis vraiment très heureuse que tous les groupes démocratiques de ce Parlement aient voulu vraiment soutenir cette dynamique. Je tiens à les en remercier.

 

Cela étant dit, le Conseil d'État nous a dit: "C'est bien beau mais vous avez un petit problème avec la Constitution. Il faut la changer." Or tant la Cour européenne que la Cour de cassation avaient déjà dit que l'on pouvait introduire un peu plus de souplesse. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de "dépoussiérer" la Constitution. Il faut évidemment une publicité mais c'est le législateur qui doit, en quelque sorte, organiser cette publicité, sauf qu'en matière pénale, le dispositif doit toujours être prononcé en audience publique.

 

Comme vous le verrez, mais je ne vais pas en parler longtemps ici car la proposition de loi qui a été votée à l'unanimité en commission de la Justice sera promulguée la semaine prochaine ou dans quinze jours, nous avons pris le temps de marier les différents principes susceptibles d'intervenir.

 

Lors de son audition, Sébastien Van Drooghenbroeck a notamment souligné qu'il fallait prendre en compte le droit des justiciables, qui ont également envie de connaître et de comprendre la décision prise par un magistrat. Il y a l'intérêt public à pouvoir accéder aux décisions de justice, notamment parce que la jurisprudence constitue une source formelle du droit. Mais il faut aussi veiller à la protection de la vie privée impliquée par la décision de justice. La numérisation, notamment, dans le cadre de laquelle les prononcés disparaissent au profit de publications sur internet, pourrait donner lieu à quelques difficultés en raison de l'utilisation outrancière de cette méthode.

 

Nous avons tous uni nos efforts et travaillé de manière à pouvoir en même temps marier un principe d'efficacité de la justice, gagner du temps pour les audiences, mais aussi préserver le principe du procès équitable et de la nécessité, pour les justiciables, de comprendre ce qui leur arrive lorsqu'une décision de justice est prise.

 

Voilà en quelques mots le sens de cette modification de la Constitution. Nous avons peu de temps en cette fin de législature. Après le vote d'aujourd'hui, qui, je l'espère, ne posera pas de problème, le Sénat devra encore se prononcer. Nous sommes donc engagés dans une course contre la montre, mais j'espère vraiment qu'avec cette volonté commune de révision et de voir cette proposition de loi devenir une loi, nous aurons fait un pas supplémentaire et consensuel en faveur d'une meilleure administration de la justice, dans le respect du droit des justiciables.

 

17.02  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het compromis met betrekking tot onderhavig voorstel van Grondwetswijziging dat wij met diverse collega's hebben bereikt, waarvoor mijn dank, voorziet er in de laatste alinea wel nog in dat in strafzaken het beschikkend gedeelte wordt voorgelezen in openbare zitting. Mijn persoonlijke voorkeur ging ernaar uit om die laatste alinea niet in het Grondwetsartikel op te nemen. Ook zonder die bepaling is het perfect mogelijk om het beschikkend gedeelte van een vonnis of arrest in strafzaken voor te lezen. Uiteraard moeten vonnissen en arresten, wanneer die de publieke opinie beroeren of wanneer partijen erom verzoeken, worden voorgelezen, maar veeleer om reden van bekendmaking en vooral om de pedagogische waarde.

 

Ik vind het compromis toch eerbaar, omdat het verder reikt dan de codificatie van een bestaande praktijk. Vele rechters en raadsheren gaan soepel om met het vigerende Grondwetsartikel. Terecht, er zijn nu immers betere methodes om vonnissen en arresten kenbaar te maken. Ik vind het vooral een goed compromis, omdat het samen met het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering wat de bekendmaking van vonnissen en arresten betreft gelezen dient te worden, zoals collega Onkelinx zei. De wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, meer in het bijzonder van artikel 782bis, strekt er niet alleen toe dat het beschikkend gedeelte van een vonnis voorgelezen wordt, maar dat elektronische databanken van vonnissen en arresten, met respect voor de privacy van partijen door anonimisering toegankelijk worden.

 

Ook heel belangrijk is de onmiddellijke raadpleegbaarheid van vonnissen en arresten door partijen op de griffie. Hiermee wordt een goede praktijk die reeds bestaat bij het Grondwettelijk hof en bij de Raad van State, overgenomen door andere rechtbanken. Burgers hebben recht op onmiddellijke inzage in vonnissen en arresten die hen aanbelangen. De publieke opinie heeft om diverse redenen ook het recht om toegang te krijgen tot vonnissen en arresten op een geanonimiseerde manier, omdat het een enorm belangrijke bron van recht is.

 

Ik dank dan ook de collega's en hoop dat we, samen met de Senaat, de goedkeuring van het voorstel en het Grondwetsartikel nog vóór het einde van de legislatuur kunnen afronden.

 

17.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, de Grondwet wijzigen doen wij niet elke dag. Een grondwetswijziging hoeft ook niet alleen te gaan over staatshervorming. In onze Grondwet staan er gelukkig ook nog andere artikelen dan artikelen die te maken hebben met de staatsinrichting.

 

Er zijn ook artikelen die een update verdienen, zoals artikel 149. Dat is een oud artikel. Er werd al uitgelegd wat de bedoeling van de wijziging is. Wij hebben daaromtrent constructief gewerkt, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Ik bedank ook de collega's van de meerderheid en de oppositie voor de constructieve debatten die wij hebben gevoerd in de voorbereiding en tijdens de commissievergaderingen en die nog een vervolg zullen krijgen in de commissie voor de Justitie, want uiteraard zal nog een wet moeten worden goedgekeurd ter uitvoering van deze wijziging.

 

Concreet zal het dus niet langer verplicht zijn om een arrest integraal voor te lezen. Het beschikkend gedeelte zal volstaan. Dat betekent toch heel wat tijdswinst. Er zijn in het verleden rechtszaken geweest, bijvoorbeeld rond Lernout & Hauspie, met uitspraken van honderden of misschien zelfs duizenden pagina's, waarvoor drie dagen aan een stuk moest worden voorgelezen door drie magistraten van het hof van beroep of van de rechtbank van eerste aanleg. Dat is een enorm tijdverlies en dat kan op deze manier worden verholpen.

 

Wat echter belangrijk is, is dat er wordt nagedacht en dat er zorg wordt voor gedragen dat de uitspraak op een vlotte manier kan worden gecommuniceerd, niet alleen naar de betrokken partijen – dat is natuurlijk essentieel – maar ook naar het bredere publiek. Het is belangrijk dat wij hierbij ook op de trein van de informatisering springen, die hierbij kan helpen, maar wij moeten ook rekening houden met zaken als de privacy. Het zal verder worden uitgewerkt in een wetsvoorstel dat hopelijk over enkele weken ter stemming kan worden voorgelegd.

 

Het is een historisch moment dat dit grondwetsartikel kan worden gewijzigd. Ik herinner mij uit de tijd toen ik nog pleitte als advocaat dat, toen wij naar het Grondwettelijk Hof gingen, er een uitspraak was gedaan en wij de rechtszaal verlieten, de tekst van de uitspraak ter beschikking was op papier. Dat was nog niet de officiële versie, maar een niet-officiële, niet-gecorrigeerde versie, zodat de partijen onmiddellijk konden kennisnemen van de inhoud van de argumentatie van het arrest, want het Grondwettelijk Hof las ook enkel het beschikkend gedeelte voor.

 

Die manier van werken zullen wij moeten introduceren in de hoven en rechtbanken. Dan zal het zowel voor advocaten en rechtszoekenden als voor het brede publiek interessant en een groot voordeel zijn.

 

Wij zullen dan ook met heel veel overtuiging deze wijziging van de Grondwet steunen.

 

17.04  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le président, nous nous trouvons devant une proposition visant à modifier l'article 149 de la Constitution. Nous l'appuyons pour des raisons de modernité, de légalité et de citoyenneté. Je m'explique.

 

Pour ce qui concerne les raisons de modernité, l'article 149 de la Constitution (article 97 dans sa version initiale), répondait à une préoccupation, à savoir faire en sorte que les jugements soient prononcés et lus en audience publique. L'ensemble de la décision devait être communiqué de cette façon. C'est une obligation qui est quelque peu dépassée à l'heure actuelle. Il y a d'autres moyens d'information, d'autres moyens techniques pour assurer la publicité des arrêts et des jugements.

 

Pour ce qui concerne le motif de la légalité, la première version qui nous a été soumise disait que la publicité des arrêts et des jugements pouvait être assurée en vertu de la loi, ce qui laissait, en réalité, au pouvoir exécutif, une large marge d'appréciation, alors que nous étions dans une matière qui touchait aux droits et aux libertés, et notamment à la protection de la vie privée, comme nous l'ont dit les experts et le Conseil d'État. Ce sont des questions qui doivent – pas seulement peuvent mais doivent – être réglées par le législateur lui-même. Le texte a donc été amendé afin de prévoir une intervention par la loi. Les experts que nous avons entendus à ce sujet ont rejoint cette façon de raisonner.

 

Modernité, légalité et citoyenneté car si nous devons – l'expression a déjà été utilisée ici – assouplir les règles en la matière, il semblait qu'une exception importante devait être maintenue, à savoir que le prononcé, en audience publique, des décisions de justice prises en matières répressives devait être maintenu.

 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous adhérons au texte sur notre table. Je n'ai pas besoin de rappeler que le texte a été adopté à l'unanimité des membres présents en commission de la Justice

 

De voorzitter: De bespreking van het enig artikel is gesloten.

La discussion de l'article unique est close.

 

De stemming over het voorstel tot herziening wordt aangehouden.

Le vote sur la proposition de révision est réservé.

 

18 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de Civiele Bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen (3287/1-7)

18 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'augmenter le montant de l'exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des services publics d'incendie et les agents volontaires de la Protection civile (3287/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

 

Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Olivier Chastel.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Les rapporteurs, MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej, se réfèrent au rapport écrit.

 

18.01  Eric Van Rompuy, rapporteur: Ik breng mondeling verslag uit van de werkzaamheden in de commissie voor de Financiën, waar zopas een amendement op het voorstel besproken. Dat amendement nr. 3 strekt ertoe een foutief gewijzigde tekst, wat een probleem kon vormen, te corrigeren. De wijziging in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen om het fiscaal vrijgesteld bedrag voor vrijwilligers te verhogen, moet ook van toepassing blijven op degenen die in een flexi-jobovereenkomst werken. Die waren niet opgenomen in het oorspronkelijke, verkeerd geredigeerde amendement.

 

Ik meen dat de nieuwe tekst het probleem oplost. In de commissie is amendement nr. 3 goed­gekeurd met 8 stemmen voor en 1 onthouding. Het globale wetsvoorstel-Piedboeuf werd eenparig goedgekeurd.

 

18.02  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, chers collègues, comme le président de la commission l'a signalé, le texte a été voté à l'unanimité. Nous sommes évidemment tous soucieux du sort réservé aux pompiers, aux ambulanciers et aux agents de la protection civile. Pour la plupart, nous sommes tous des municipalistes ou d'anciens municipalistes et connaissons, dès lors, le rôle essentiel des volontaires dans les services de secours et d'incendie.

 

Comme nous avions constaté une petite distorsion dans la disposition relative aux flexi-jobs, qui prévoyait une exonération de 500 euros par mois, la proposition vise à adapter le statut des pompiers volontaires, agents de la protection civile et ambulanciers, afin qu'ils puissent bénéficier d'une exonération équivalant à 6 000 euros par an. La différence réside en ceci que, comme nous modifions le montant de base, celui-ci évoluera en fonction de l'indexation. Cette mesure répond à une double nécessité qui était, à la fois, de trouver des volontaires et d'en maintenir en activité, même quand ils ont atteint l'ancien plafond, qui se situait à environ 4 800 euros.

 

Cette proposition a été tout de suite adoptée par les collègues. Je les remercie tous de ce soutien.

 

18.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil de collega's bedanken omdat zij ons amendement, dat door collega Deseyn werd ingediend, hebben gesteund. Het betreft een probleem dat ik al sinds 2015 aankaart, namelijk het feit dat vrijwillige ambulanciers die bij een ambulancecentrum in de privésector of bij een ziekenhuis werken, anders werden benaderd dan degenen die bij de Civiele Bescherming of de brandweer werken, terwijl zij allemaal dezelfde opleiding hebben gekregen.

 

Ik ben blij dat die discriminatie nu is weggewerkt en dat de vergoeding is opgetrokken tot 6 000 euro. Op die manier vermijdt men dat de vrijwilligers halfweg het jaar afhaken, omdat zij aan hun limiet zitten.

 

Ik wil iedereen van harte bedanken, omdat die discriminatie eindelijk is weggewerkt, waarop ik al een hele tijd aandring.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3287/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3287/7)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft (2857/1-9)

19 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d'âge légal de la retraite (2857/1-9)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

 

Sonja Becq, Daphné Dumery, Vincent Van Quickenborne, Nahima Lanjri, Stéphanie Thoron.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De voorzitter: De heer Benoît Piedboeuf en de heer Luk Van Biesen, rapporteurs, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

19.01  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, dit voorstel, dat unaniem werd goedgekeurd in de commissievergadering, werkt een ongelijke behandeling weg. Wie vroeg begon te werken, wordt dankzij het nu voorliggend voorstel niet langer ongelijk behandeld bij het opnemen van het aanvullend pensioen.

 

In de huidige regeling moet iemand die op 65-jarige leeftijd zijn aanvullend pensioen opneemt, daarop 10 % belasting betalen, maar wanneer de betrokkene het aanvullend pensioen eerder opneemt, dan bedraagt de belasting 16,5 %, 18 % of 20 %, naargelang het moment van opname, ook al heeft de betrokkene op zijn 65ste jaar een loopbaan van minder dan 45 jaar. Wie vroeg begon te werken en een loopbaan van 45 jaar opbouwt vooraleer de leeftijd van 65 jaar te bereiken, wordt op die manier gesanctioneerd door een hogere fiscale belasting dan wie op zijn 65ste dat kapitaal opneemt.

 

Vroeger bestond dat probleem niet, maar in 2017 hebben wij de wetgeving aangepast, waardoor wie met wettelijk pensioen gaat, verplicht is om op dat moment ook het aanvullend pensioen op te nemen.

 

Ook wie een volledige loopbaan heeft bereikt vóór de leeftijd van 65 jaar, wordt met het nu voorliggend voorstel aan 10 % belast, en niet langer aan 16,5 %, 18 % of 20 % wanneer de betrokkene een aantal jaren voor zijn 65ste met pensioen gaat.

 

Ik wil dan ook alle collega's bedanken die dit voorstel mee gesteund en goedgekeurd hebben, evenals de minister, die er zijn medewerking aan heeft verleend.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2857/9)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2857/9)

 

Het wetsvoorstel telt 5 artikelen.

La proposition de loi compte 5 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2017 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren (3443/1-3)

20 Projet de loi visant à approuver le compte général de l'Administration générale pour l'année 2017 et des comptes d'exécution des budgets des Services de l'État à gestion séparée pour des années précédentes (3443/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

20.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, je suis sûr que les collègues aimeraient avoir un exposé exhaustif de ce compte rendu. Mais je sens qu'ils sont aussi impatients de voter tous les bons projets dont nous avons discuté aujourd'hui. Je renvoie donc au rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3443/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3443/3)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 11 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 11 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Agenda

21 Ordre du jour

 

De voorzitter: Collega's, normaliter moesten wij nu overgegaan tot de stemming met betrekking tot de benoeming van de plaatsvervangende leden en van de leden van het bureau van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen. In extremis, dit wil zeggen vanmiddag, zijn er kritische opmerkingen gemaakt over het stembiljet. Omdat ik fouten wil vermijden, ga ik deze stemming uitstellen naar volgende week. Intussen ga ik advies vragen aan de diensten, zodat wij zeker zijn. Volgende week zullen wij hierover dan stemmen.

 

22 Inoverwegingneming van voorstellen

22 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda vindt u een lijst van voorstellen waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 13 februari 2019, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de dames Stéphanie Thoron en Sybille de Coster-Bauchau) tot wijziging van de wet van 18 maart 2016 betreffende de Federale Pensioendienst, teneinde de FPD te machtigen subsidies te verlenen aan bepaalde federaties en organisaties die opkomen voor de oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden, nr. 3541/1;

- het wetsvoorstel (de dames Véronique Waterschoot en Evita Willaert cs) tot verbetering van het statuut van de kunstenaars, nr. 3543/1;

- het wetsvoorstel (de heer Jan Spooren) tot hervorming van de werkloosheidsreglementering, nr. 3544/1;

- het wetsvoorstel (de heer Stefaan Vercamer en mevrouw Nahima Lanjri cs) tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, nr. 3546/1.

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

- het wetsvoorstel (de heer Kristof Calvo c.s.) tot hervorming van het petitierecht, nr. 3542/1;

- het wetsvoorstel (de heer Franky Demon en mevrouw Veerle Heeren cs) tot wijziging van bepalingen betreffende de geïntegreerde politie, nr. 3547/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

- het wetsvoorstel (de heer Philippe Goffin cs) houdende diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken, nr. 3549/4.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel (de heer Dirk Janssens) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, nr. 3550/1.

Verzonden naar de commissie voor Handels- en Economisch Recht

- het voorstel (de heer André Frédéric cs) tot wijziging van de Deontologische code voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3552/1;

- het voorstel (mevrouw Monica De Coninck) tot wijziging van artikel 5 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat betreft de onverenigbaarheden van de Kamervoorzitter, nr. 3553/1.

Verzonden naar de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire werkzaamheden

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 13 février 2019, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (Mmes Stéphanie Thoron et Sybille de Coster-Bauchau) modifiant la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions en vue de permettre l’octroi par le Service fédéral des Pensions de subsides à certaines fédérations et œuvres qui agissent en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit, n° 3541/1;

- la proposition de loi (Mmes Véronique Waterschoot et Evita Willaert et consorts) améliorant le statut des artistes, n° 3543/1;

- la proposition de loi (M. Jan Spooren) visant à réformer la réglementation du chômage, n° 3544/1;

- la proposition de loi (M. Stefaan Vercamer et Mme Nahima Lanjri et consorts) modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, n° 3546/1.

Renvoi à la commission des Affaires sociales

- la proposition de loi (M. Kristof Calvo et consorts) réformant le droit de pétition, n° 3542/1;

- la proposition de loi (MM. Franky Demon et Mme Veerle Heeren et consorts) modifiant des dispositions relatives à la police intégrée, n° 3547/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

- la proposition de loi (M. Philippe Goffin et consorts) portant dispositions diverses en matière d’informatisation de justice et de modernisation du statut des juges consulaires, n° 3549/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi (M. Dirk Janssens) modifiant le Code des sociétés et des associations concernant les libéralités et les comptes annuels d’associations et de fondations, n° 3550/1.

Renvoi à la commission de Droit commercial et économique

- la proposition (M. André Frédéric et consorts) modifiant le Code de déontologie des membres de la Chambre des représentants, n° 3552/1;

- la proposition (Mme Monica De Coninck) de modification de l’article 5 du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne les incompatibilités pour le président de la Chambre, n° 3553/1.

Renvoi à la commission spéciale du Règlement et de la Réforme du travail parlementaire

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heer Dirk Janssens) houdende bepalingen betreffende terugbetaling pharmaceutische specialiteiten, nr. 3555/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (M. Dirk Janssens) portant des dispositions en matière du remboursement spécialités pharmaceutiques, n° 3555/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Demande d'urgence

Urgentieverzoek

 

22.01  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik vraag de urgente behandeling van het wetsvoorstel nr. 3555. Het wetsvoorstel is de omzetting van het wetsontwerp nr. 3535. Het is goed voor de patiënt en voor de schatkist, want het legt besparingen op aan de farmaceutische sector en het zal voor de patiënt de prijzen van de geneesmiddelen doen dalen. Deze maatregelen werden vorig jaar, tijdens het begrotingsconclaaf, door de regering in volheid van bevoegdheden beslist en ze werden goedgekeurd door de algemene raad bij het RIZIV.

 

Dit is echter dringend: er zijn namelijk belangrijke budgettaire gevolgen verbonden aan de wetswijzigingen die we hier voorstellen en met die wijzigingen werd rekening gehouden in de opmaak van de begroting. Om de rekening te doen kloppen, moeten we deze besparingen - die, ik herhaal het, de patiënten ten goede komen - zo snel mogelijk doorvoeren. Collega's, ik vraag dus in het belang van de patiënten en van de ziekteverzekering om de toepassing van artikel 51 van het Reglement op dit wetsvoorstel.

 

22.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, tout le monde a bien compris qu'il s'agit d'un projet de loi transformé en proposition de loi. J'ai appris à ne plus être naïve. Je répète donc ce que j'ai dit en Conférence des présidents. La ministre de la Santé doit être présente quand on examinera cette proposition/projet puisqu'il s'agit en fait d'un projet.

 

Je propose d'ailleurs que, s'il y a eu des avis (Conseil d'État, médico-mut, etc.), on nous transmette à l'avance les différents documents. Je vous remercie.

 

Le président: C'est ce qui a été convenu en Conférence des présidents avec l'accord du gouvernement.

 

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

Collega's, we stemmen eerst over een wetsvoorstel dat we vanmiddag niet hebben besproken, maar waarvan we vorige week een amendement hebben aangenomen. Daardoor moest de stemming over het geheel worden uitgesteld.

 

23 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1998 waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden, zoals geamendeerd (1723/9)

23 Ensemble de la proposition de loi modifiant la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national, telle qu'amendée (1723/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

119

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

119

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel zoals geamendeerd aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi telle qu'amendée. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

 

Mevrouw Smeyers en mevrouw Grosemans hebben voorgestemd.

Mme de Coster-Bauchau a voté pour.

 

24 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft (3275/1-12)

24 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux (3275/1-12)

 

Stemming over amendement nr. 17 van Frédéric Daerden cs tot invoeging van een artikel 5/1(n).(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 17 de Frédéric Daerden cs tendant à insérer un article 5/1(n).(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

19

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 16 van Catherine Fonck op artikel 6.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 16 de Catherine Fonck à l'article 6.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

28

Oui

Nee

58

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

M. Piedboeuf s'est abstenu.

Stemming over amendement nr. 18 van Frédéric Daerden cs op artikel 6.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 18 de Frédéric Daerden cs à l'article 6.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

48

Oui

Nee

72

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 22 van Catherine Fonck op artikel 6.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 22 de Catherine Fonck à l'article 6.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

37

Oui

Nee

73

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 19 van Frédéric Daerden cs op artikel 7.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 19 de Frédéric Daerden cs à l'article 7.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

42

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 7 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 7 est adopté.

 

M. Chastel a voté contre.

 

Stemming over amendement nr. 23 van Catherine Fonck op artikel 8.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 23 de Catherine Fonck à l'article 8.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

36

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 8 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 8 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 20 van Frédéric Daerden cs op artikel 10.(3275/2)

Vote sur l'amendement n° 20 de Frédéric Daerden cs à l'article 10.(3275/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

30

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 10 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 10 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 24 van Catherine Fonck op artikel 11.(3275/2)

Vote sur l'amendement n° 24 de Catherine Fonck à l'article 11.(3275/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

36

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 11 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 11 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 25 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 11/1(n). (3275/12)

Vote sur l'amendement n° 25 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 11/1(n). (3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

37

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 26 van Catherine Fonck op artikel 15.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 26 de Catherine Fonck à l'article 15.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

29

Oui

Nee

70

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 15 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 15 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 27 van Catherine Fonck op artikel 17.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 27 de Catherine Fonck à l'article 17.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

37

Oui

Nee

70

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 17 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 17 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 28 van Catherine Fonck op artikel 27.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 28 de Catherine Fonck à l'article 27.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

37

Oui

Nee

73

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 27 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 27 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 29 van Catherine Fonck op artikel 41.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 29 de Catherine Fonck à l'article 41.(3275/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 13)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 21 van Sarah Schlitz cs op artikel 41.(3275/12)

Vote sur l'amendement n° 21 de Sarah Schlitz cs à l'article 41.(3275/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

32

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 41 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 41 est adopté.

 

25 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft (3275/8)

25 Ensemble du projet de loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux (3275/8)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

71

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

52

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Neen)

Raison d'abstention? (Non)

 

26 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk (3428/4)

26 Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et d'autres dispositions légales en matière de volontariat (3428/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

123

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

27 Wetsontwerp inzake elektronische uitwisseling van berichten via de eBox (3442/13)

27 Projet de loi relatif à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox (3442/13)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

101

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

124

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

28 Wetsontwerp tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek (3447/3)

28 Projet de loi portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le Code pénal social (3447/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Mme de Coster-Bauchau a voté pour.

 

29 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek (3478/1)

29 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 juin 2018 entre l'État fédéral, la Communauté  française et la Communauté flamande relatif à la protection culturelle du livre (3478/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

120

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

120

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Mme Jadin a voté pour. Mevrouw Muylle heeft voorgestemd.

 

30 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud (2261/1-7)

30 Amendements et articles réservés de la proposition de loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins (2261/1-7)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Catherine Fonck cs tot invoeging van een artikel 2/1 (n).(2261/7)

Vote sur l'amendement n° 1 de Catherine Fonck cs tendant à insérer un article 2/1 (n).(2261/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

49

Oui

Nee

71

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Ahmed Laaouej cs tot invoeging van een artikel 2/2 (n).(2261/7)

Vote sur l'amendement n° 2 de Ahmed Laaouej cs tendant à insérer un article 2/2 (n).(2261/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

28

Oui

Nee

70

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

De heer De Wever heeft tegengestemd.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Ahmed Laaouej cs tot invoeging van een artikel 2/3 (n).(2261/7)

Vote sur l'amendement n° 3 de Ahmed Laaouej cs tendant à insérer un article 2/3 (n).(2261/7)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Karin Jiroflée tot invoeging van een artikel 2/4 (n).(2261/7)

Vote sur l'amendement n° 4 de Karin Jiroflée tendant à insérer un article 2/4 (n).(2261/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

48

Oui

Nee

68

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

119

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

De heer Beke heeft tegengestemd.

 

31 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud (2261/6)

31 Ensemble de la proposition de loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins (2261/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

93

Oui

Nee

6

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

32 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de Civiele Bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen (3287/7)

32 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'augmenter le montant de l'exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des services publics d'incendie et les agents volontaires de la Protection civile (3287/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

123

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Ella sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

 

33 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d'âge légal de la retraite (2857/9)

33 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft (2857/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

124

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

34 Projet de loi visant à approuver le compte général de l'Administration générale pour l'année 2017 et des comptes d'exécution des budgets des Services de l'État à gestion séparée pour des années précédentes (3443/3)

34 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2017 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren (3443/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

71

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

52

Abstentions

Totaal

123

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

35 Voorstel tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft (2628/10)

35 Proposition de révision de l'article 149 de la Constitution en ce qui concerne la publicité des jugements et des arrêts (2628/10)

 

Je vous rappelle que, conformément à l'article 195 de la Constitution, une proposition de révision de la Constitution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages et à condition que les deux tiers des membres soient présents.

Ik herinner eraan dat, overeenkomstig artikel 195 van de Grondwet, een voorstel tot herziening van de Grondwet maar kan worden aangenomen op voorwaarde dat twee derde van de leden aanwezig zijn en een meerderheid van twee derde van de leden het aanneemt.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

124

Total

 

Het quorum van de aanwezigen is bereikt. De tweederdemeerderheid is bereikt. Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot herziening van artikel 149 van de Grondwet aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden.

Le quorum des présences est atteint. La majorité des deux tiers est atteinte. En conséquence la Chambre adopte la proposition de révision de l'article 149 de la Constitution. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat.

 

36 Goedkeuring van de agenda

36 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 21 februari 2019.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 21 février 2019.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 21 februari 2019 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 21 février 2019 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.19 uur.

La séance est levée à 19.19 heures.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 270 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 270 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

119

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

019

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

 

Non        

093

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, Casier Youro, De Coninck Monica, Dewinter Filip, Gilkinet Georges, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pas Barbara, Top Alain, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

028

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Winckel Fabienne

 

 

Non        

058

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Capoen An, Ceysens Patricia, De Coninck Inez, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

035

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Foret Gilles, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Jadin Kattrin, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Miller Richard, Nollet Jean-Marc, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

048

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

072

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

037

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

073

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

042

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Non        

080

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Ceysens Patricia, Cheron Marcel, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

036

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

030

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

 

Non        

081

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, Casier Youro, De Coninck Monica, Dewinter Filip, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pas Barbara, Top Alain, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

036

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

037

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

029

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Winckel Fabienne

 

 

Non        

070

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cheron Marcel, De Coninck Monica, Dedry Anne, Dewinter Filip, Gilkinet Georges, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

037

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

070

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

016

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, Dewinter Filip, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

037

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

073

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

032

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

077

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Pas Barbara, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

071

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

052

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

123

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

101

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

122

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

120

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Miller Richard, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui         

049

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

071

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

028

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Casier Youro, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Wever Bart, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

070

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

048

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

068

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

093

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

006

Nee

 

Bonte Hans, Casier Youro, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Top Alain, Vanvelthoven Peter

 

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

123

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

124

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

071

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

052

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

124

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen