Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 21 februari 2019

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 21 février 2019

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.23 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.23 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Philippe Blanchart, Luc Gustin, Sébastian Pirlot, Goedele Uyttersprot, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Anne-Catherine Goffinet, familieaangelegenheden / raisons familiales;

Rita Bellens, Michel Corthouts, Nahima Lanjri, OVSE / OSCE.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Kris Peeters, Didier Reynders, met zending / en mission.

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

Ik heb amendementen ontvangen op het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (3119/1).

J'ai reçu des amendements au projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (3119/1).

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 februari 2019, stel ik u voor deze amendementen te verzenden naar de commissie voor Handels- en Economisch Recht (art. 93, nr. 1, van het Reglement).

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 février 2019, je vous propose de renvoyer ces amendements en commission de Droit commercial et économique (art. 93, n° 1, du Règlement).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Bijgevolg en overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 februari 2019, stel ik u voor de bespreking van de punten 2 en 3 te verdagen.

Par conséquent et conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 20 février 2019, je vous propose de reporter la discussion des points 2 et 3.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 februari 2019, stel ik u voor volgend punt te verdagen naar de plenaire vergadering van 28 februari 2019:

Benoeming van de plaatsvervangende leden alsmede de leden van het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (3531/1).

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 février 2019, je vous propose de reporter le point suivant, à la séance plénière du 28 février 2019:

Nomination des membres suppléants ainsi que des membres du Bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire (3531/1).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Vragen

Questions

 

01.01  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, tot mijn teleurstelling – ook al is het niet onverwacht – zal mijn vraag over de kostprijs van negen nieuwe gascentrales die de regering wil laten bouwen, een vraag die ik had gericht tot de eerste minister, niet door hem worden beantwoord, maar werd ze doorgeschoven naar mevrouw Marghem.

 

Wij hebben daarover vorige week een heel duidelijke en precieze vraag gericht aan minister Marghem, met het verzoek om een duidelijk antwoord te verstrekken. Vandaag blijkt dat het antwoord helemaal niet zo precies was, integendeel. Wat er vandaag in de krant staat, geeft aan dat daarmee het een en ander mis was.

 

Dat is precies de reden waarom wij de eerste minister daarover willen ondervragen. Het heeft immers weinig zin om de minister opnieuw te ondervragen over iets waarop ze vorige week niet het juiste antwoord wilde geven.

 

Ik herhaal mijn verzoek om de vraag toe te wijzen aan de eerste minister, zodat wij het kunnen hebben over het standpunt van de regering. De show van mevrouw Marghem hebben wij immers vorige week al gehad.

 

De voorzitter: Mijnheer Wollants, ik vrees dat u mijn antwoord kent. Het antwoord is dat er na overleg is beslist om het antwoord te laten geven door mevrouw Marghem, die de hele regering verbindt tot het standpunt en die antwoordt namens de regering.

 

01.02  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik neem kennis van uw antwoord, maar ik lees daarin iets heel anders.

 

Ik lees daarin dat de eerste minister zich liefst niet in het dossier mengt. Ik lees daarin dat de eerste minister heel duidelijk zijn handen niet in het vuur wil steken voor mevrouw Marghem.

 

Ik neem daarvan akte en zal mijn bemerkingen over het geheel straks voor mevrouw Marghem formuleren, maar wees gerust, ze zullen aan de regering gericht zijn, met name aan de heer Michel.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip Dewinter aan de eerste minister over "de mogelijke terugkeer van Belgische IS-strijders" (nr. P3437)

- de heer Philippe Pivin aan de eerste minister over "de mogelijke terugkeer van Belgische IS-strijders" (nr. P3438)

- de heer Hendrik Vuye aan de eerste minister over "de mogelijke terugkeer van Belgische IS-strijders" (nr. P3439)

- mevrouw Carina Van Cauter aan de eerste minister over "de mogelijke terugkeer van Belgische IS-strijders" (nr. P3440)

- de heer Hans Bonte aan de eerste minister over "de mogelijke terugkeer van Belgische IS-strijders" (nr. P3441)

- mevrouw Nawal Ben Hamou aan de eerste minister over "de mogelijke terugkeer van Belgische IS-strijders" (nr. P3442)

02 Questions jointes de

- M. Filip Dewinter au premier ministre sur "le retour possible des djihadistes belges" (n° P3437)

- M. Philippe Pivin au premier ministre sur "le retour possible des djihadistes belges" (n° P3438)

- M. Hendrik Vuye au premier ministre sur "le retour possible des djihadistes belges" (n° P3439)

- Mme Carina Van Cauter au premier ministre sur "le retour possible des djihadistes belges" (n° P3440)

- M. Hans Bonte au premier ministre sur "le retour possible des djihadistes belges" (n° P3441)

- Mme Nawal Ben Hamou au premier ministre sur "le retour possible des djihadistes belges" (n° P3442)

 

02.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, er was een tweet van de Amerikaanse president Trump nodig vooraleer de Belgische regering doorhad dat er een toch wel gigantisch potentieel veiligheidsprobleem kon ontstaan bij de eventuele terugkeer van de fameuze Syriëstrijders.

 

Nadat wij jarenlang honderden van die IS-strijders vanuit België richting Syrië hebben laten vertrekken, is men nu eindelijk tot het inzicht gekomen dat het best is om hen daar te berechten. Maar, zegt deze regering, het moet wel een eerlijk proces zijn daar in Irak. Over Syrië wordt zedig gezwegen.

 

Veel is niet genoeg want deze regering gaat zich tevens verzetten tegen de toepassing van de doodstraf. Mijnheer de premier, laat ons duidelijk zijn, deze IS-terroristen verdienen ons naïef principieel verzet tegen de doodstraf niet. De Belgische IS-terroristen zullen in Irak en zeker in Syrië een rechtvaardiger straf krijgen dan ze hier bij ons ooit zouden kunnen krijgen.

 

De straf voor deze IS-beulen kan alleen maar de doodstraf bij wijze van ophanging of executie zijn. Dat ons land nu misbruik maakt, voor de zoveelste keer, van dat fameus Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om te pleiten voor zogenaamd humane straffen voor deze IS-moordenaars, is te gek voor woorden.

 

Oog om oog, tand om tand. Geen VN-tribunaal, geen fluwelenhandschoenrechtspraak en geen gedoe, mijnheer de premier, over mensenrechten voor deze massamoordenaars. Het recht op humane straffen hebben deze terroristen zelf verbeurd verklaard. Wie, mijnheer de premier, in ieder geval niet kan rekenen op humane straffen, op mededogen, op medeleven, laat staan op een eerlijk proces, zijn de slachtoffers van de IS-terroristen hier bij ons, in eigen land, in Europa, maar zeker ook in Syrië en Irak.

 

De doodstraf voor de IS-terroristen is de enig mogelijke, rechtvaardige straf voor deze monsters. De doodstraf kan de levens van vele burgers redden. Laten wij daarom de soevereine rechtsstaten, Irak en Syrië, hun rechtspraak en hun strafwetten respecteren, in plaats van opnieuw het morele geweten van de wereld te willen zijn en de Iraakse en Syrische regering met opgeheven vingertje de morele les te willen spellen.

 

02.02  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, la situation militaire en Irak et en Syrie évolue favorablement avec la fin du califat et la prise de contrôle des dernières poches tenues par les djihadistes. Dans la mesure où la Belgique a participé activement à toutes les opérations, il semble que nous ne pouvons que nous féliciter de cette issue.

 

Compte tenu de l'évolution militaire sur le terrain, le président des États-Unis s'est engagé à retirer, d'ici la fin du mois d'avril, ses troupes de Syrie. Dimanche, il a, par ailleurs, enjoint ses alliés à rapatrier leurs ressortissants, ceux qui avaient rejoint les rangs du groupe État islamique. C'est une prise de position qui s'ajoute à la demande formulée avec, je pense, de plus en plus d'insistance par les autorités kurdes syriennes qui estiment ne pas devoir assumer cette responsabilité.

 

Monsieur le premier ministre, dès lundi, vous avez indiqué quel était votre souhait quant au sort à réserver aux combattants étrangers et belges détenus en Syrie. Cette position a été avalisée ce matin par le Conseil national de sécurité qui a déclaré que "la préférence de la Belgique va vers une forme de justice internationale, en concertation avec d'autres pays confrontés à une situation similaire." La piste est donc celle de la détention des FTF dans les camps dans la région.

 

Monsieur le premier ministre, a-t-on connaissance des chiffres précis du nombre d'individus concernés par la problématique et, plus particulièrement, les individus belges ou bi-nationaux. Une forme de justice internationale est-elle susceptible de faire consensus au niveau européen? Une concertation européenne a-t-elle débuté et dans l'affirmative, selon quel calendrier?

 

02.03  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, er worden nogal wat praatjes verkocht over de Syriëstrijders. Sommigen zeggen dat wij hun de Belgische nationaliteit moeten afnemen, waardoor het ons probleem niet meer is, precies alsof er hier niet veel personen op het grondgebied rondlopen zonder Belgische nationaliteit en ook zonder papieren, dus zelfs illegaal. Het afnemen van de nationaliteit zal een Syriëstrijder echt niet beletten om naar hier terug te komen.

 

Een tweede praatje luidt dat wij de Syriëstrijders hier, in ons land, moeten berechten. Ik vraag mij daarbij af hoe er bewijs verzameld zal worden. Bij de eerste ondervraging zullen de Syriëstrijders allemaal verklaren dat zij in Syrië met een ziekenwagen hebben gereden of als verpleger in een ziekenhuis hebben gewerkt. Die onderzoeksopdracht wordt voor het parket onmogelijk. De Syriëstrijders hebben misdrijven gepleegd in Syrië en in Irak. De van toepassing zijnde strafwet is bijgevolg de strafwet van het land waar die misdrijven werden gepleegd. Het gaat om talrijke misdrijven: er werden mensen de keel overgesneden, mensen in brand gestoken, vrouwen gestenigd en homo's van de daken gegooid. De Syriërs en de Irakezen hebben het recht om die daders te berechten, net op dezelfde manier als wij het recht hebben om de daders te berechten die hier aanslagen plegen.

 

Nu ontdekt men plots dat er op deze planeet meerdere rechtsordes bestaan. Wie hier aanslagen pleegt, wordt berecht volgens de regels van de verlichtingsdemocratie. Nu ontdekt men dat in landen zonder verlichtingsdemocratie er andere regels gelden, en dat de doodstraf er nog bestaat. Die informatie is evenwel niet nieuw, dat bestaat al lang en dat wisten die Syriëstrijders ook. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is niet van toepassing in Syrië, noch in Irak, en die situatie bestaat niet sedert gisteren, dat is altijd al het geval geweest.

 

Mijn fractie pleit daarom heel duidelijk voor een internationaal rechtscollege waarbij de hoofdrol wordt toebedeeld aan Irak, aan Syrië en aan de Koerden. Dat rechtscollege moet ter plaatse zetelen, zodat aldaar bewijsmateriaal kan worden verzameld. Daar kunnen de Syriëstrijders berecht worden volgens de regels van die rechtsorde, die wij kunnen betreuren, maar die wij niet kunnen veranderen. Het zou volgens mij heel goed zijn mocht België in een dergelijk internationaal rechtscollege investeren, want dat zal ook onze veiligheid ten goede komen. Ik kijk uit naar uw standpunt daarover.

 

02.04  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik denk dat de burgers terecht bezorgd zijn over een potentiële terugkeer van Syriëstrijders, Syriëstrijders die onze samenleving de rug hebben toegekeerd en die in Syrië en Irak gruwelijke feiten hebben gepleegd. Onrechtstreeks zijn zij medeplichtig aan de aanslagen die zich in ons land hebben voltrokken.

 

Het spreekt voor zich dat zij moeten worden gestraft, dat zij best achter de tralies verdwijnen en liefst zo lang mogelijk. Dat staat als een paal boven water. Daar moeten wij alles aan doen.

 

Voor de strijders die Irak vandaag vasthoudt is het probleem misschien minder groot omdat zij daar ter plaatse hun proces zullen krijgen. Met de strijders die worden vastgehouden door de Koerden en die in Syrië verblijven, hebben wij mogelijkerwijze wel een probleem. De kans bestaat inderdaad dat zij in vrijheid worden gesteld en voor onze burgers opnieuw een risico kunnen vormen.

 

Daarom is mijn partij altijd voorstander geweest van een internationale samenwerking. Wij zijn nooit voorstander geweest van het actief terughalen van de Syriëstrijders. Ik denk dat in de regering daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt, mijnheer de eerste minister.

 

Het was dan ook met verbazing dat ik dit weekend heb vastgesteld dat bepaalde partijen van standpunt zijn veranderd. Gelukkig lijkt de rede vandaag te zijn teruggekeerd. Ik denk dat het inderdaad niet slim is om de Syriëstrijders naar ons land terug te halen. Waarom? Omdat het federaal parket zelf zegt dat er moeilijkheden zijn met de bewijsvoering. Als we geen misdrijven kunnen bewijzen, betekent dit dat zij vrijkomen en hier opnieuw een potentieel gevaar voor onze burgers zijn en dat kunnen wij niet dulden.

 

Daarom hebben wij gepleit voor internationale samenwerking, voor een internationaal tribunaal, bij voorkeur in de regio zelf. Ik heb de heer Vuye net hetzelfde horen zeggen en wij onderschrijven die piste. Wij hebben daarvoor gepleit. Ik ben blij dat daarover een consensus lijkt te ontstaan.

 

Collega's, ik doe daarom een oproep in dit Parlement. Aan degenen die beweren dat wij hebben geslapen, zeg ik: het tegendeel is waar. Vandaag bespreken wij in de commissie voor de Justitie een voorstel dat is ingediend door mevrouw De Wit, mevrouw Beck en de heer Goffin, waarin wij de samenwerking met internationale tribunalen willen versterken om het behoud van de bewijsvoering beter te kunnen garanderen. Dat is wat wij doen.

 

Mijnheer de eerste minister, zal ons land de oprichting van een internationaal tribunaal bepleiten? Hebt u dat in de Veiligheidsraad besloten?

 

02.05  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, op zondag verstuurt de president van de Verenigde Staten een tweet, die, zoals wij hem kennen, een dreiging bevat, namelijk dat als de internationale coalitiepartners hun verantwoordelijkheid niet nemen en niet meewerken aan een gecontroleerde terugkeer, de 800 buitenlandse strijders zullen worden vrijgelaten.

 

Diezelfde dag nog schiet een groot deel van de Wetstraat in een kramp en zijn allerlei verklaringen te horen. Wij horen de minister van Justitie opmerken dat het over vier strijders gaat. De volgende minister verklaart dan weer dat het over zes strijders gaat. De minister van Justitie geeft aan dat hij een draagvlak wil zoeken om ze gecontroleerd te laten terugkeren. Anderen willen dat niet en evolueren op een paar dagen tijd, zoals dat ook het geval was met de heer De Wever. Het standpunt was dat een gecontroleerde terugkeer voor bepaalde cases kan, maar nadien werd dat standpunt gecorrigeerd, waarbij het niet straf genoeg kan zijn.

 

Mijnheer de eerste minister, wat mij ten zeerste stoort, is dat wij een tweet van de president van de Verenigde Staten nodig hebben voor een probleem dat al langer op onze tafel ligt, al langer in onze samenleving leeft en al langer door onze veiligheidsdiensten is aangekaart, met name de vraag wat er met buitenlandse strijdkrachten of IS-strijders zal gebeuren op het moment waarop de IS wordt verslagen. Het is dus absoluut geen nieuw vraagstuk.

 

Het gekakel dat ik hoor, maakt mij dus erg ongerust. Ik stel mijn vraag dan ook vandaag, vooral om te proberen duidelijkheid te krijgen over de beleidslijn van de federale regering, in het belang van ons land maar ook in het belang van iedereen die een verantwoordelijkheid draagt op het vlak van het veiligheidsbeleid in ons land maar ook daarbuiten.

 

Mijnheer de eerste minister, ik zou bijvoorbeeld het volgende willen weten.

 

Ten eerste, gaat het nu over vier of over zes strijders? Gaat het misschien over de nog tientallen Belgen die effectief in die regio actief zijn? Dat zouden 60 of 70 personen zijn, naar ik hoor. Waarover gaat het?

 

Ten tweede, mijnheer de minister, ook intern moeten wij een tand bijsteken. U weet immers dat heel wat veroordeelde FTF'ers en Syriëstrijders morgen uit onze gevangenissen vrijkomen. U weet ook dat resoluties die wij met unanimiteit hebben goedgekeurd, in het huidige struisvogelbeleid echter geen uitvoering hebben gekregen.

 

Mijnheer de minister, ik heb het over de terbeschikkingstelling van mensen die vrijkomen. Ook op dat punt zou ik het regeringsstandpunt willen kennen.

 

Wil de regering effectief nog aan de realisatie van dat voorstel meewerken, teneinde ook onze binnenlandse veiligheid beter te organiseren?

 

02.06  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le premier ministre, les États-Unis ont demandé aux États de l'Union européenne de rapatrier quelque 800 combattants de l'État islamique actuellement détenus en Syrie. Depuis cette sortie médiatique faite par le président des États-Unis, nous avons eu droit à plusieurs prises de position.

 

Le ministre de la Justice a dit souhaiter une solution au niveau européen pour éviter de retrouver des djihadistes libérés, dans la nature et sans contrôle. L'ancien secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration s'est, lui, opposé à l'idée de faire revenir des combattants de Daech en Belgique pour les enfermer dans nos prisons et propose plutôt de retirer la nationalité belge à ces personnes. Le vice-premier ministre Open Vld a quant à lui plaidé pour une coopération internationale et la création d'une juridiction internationale pour juger les djihadistes européens en Irak.

 

Et vous, monsieur le premier ministre, vous avez plaidé pour que les djihadistes belges détenus en Syrie soient au maximum jugés dans la région de leurs méfaits, tout en ne rejetant pas la possibilité de créer une juridiction internationale.

 

Vu la diversité des déclarations des différents membres de votre ancienne majorité, pouvez-vous me dire quelle est la position du gouvernement démissionnaire dans ce dossier? La mise sur pied d'un tribunal international pour le jugement des combattants syriens semble une solution qui allie tant le respect de nos obligations internationales que la nécessité de mettre en place un tribunal exceptionnel à la hauteur de l'ampleur internationale des faits. La Belgique compte-t-elle s'engager dans cette voie? Quand et dans quel cadre le point sera-t-il abordé aux niveaux européen et international?

 

02.07 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, voor ons zijn er twee belangrijke principes. Het eerste belangrijke principe: we moeten alles doen voor de veiligheid van onze burgers. Dat moet een absolute prioriteit zijn. Daarom volgen wij, niet sinds zondag, met onze veiligheidsdiensten in de Veiligheidsraad wat wij moeten doen op nationaal en internationaal niveau voor onze veiligheid. Dat is het eerste principe. Het tweede: wij willen alles doen wat mogelijk is om hun terugkeer naar België te vermijden.

 

Ces deux principes sont très clairs. Nous voulons d'une part garantir la sécurité et, par ailleurs, mettre tout ce qui est possible en œuvre pour éviter au maximum qu'ils ne reviennent sur notre territoire.

 

Quel est donc l'état de la situation? Premier point. Depuis longtemps déjà, nous avons considéré - s'agissant des enfants de moins de dix ans et quand une demande avait été adressée – que le gouvernement pouvait accorder un soutien pour permettre leur retour. Les enfants de plus de dix ans feront l'objet d'une analyse au cas par cas, sur la base de laquelle des avis doivent être rendus par nos services de sécurité.

 

S'agissant des adultes, quelle est la situation sur la base des données rassemblées par nos forces de sécurité et dont nous disposons à ce stade? En Syrie sont identifiées un certain nombre de personnes présentant des liens avec la Belgique. Je reste prudent sur cette notion de "liens avec la Belgique". Il peut s'agir d'une nationalité, parfois d'une double nationalité, parfois d'un lien de résidence antérieur avec la Belgique. S'agissant de la Syrie, 10 hommes, 17 femmes et 31 enfants sont recensés. Voilà, monsieur Bonte, l'état des lieux à ce stade!

 

Wij zijn overeengekomen om een instructie te geven aan onze veiligheidsdiensten om een permanente screening mogelijk te maken, zodat zij hierover voortdurend de beste informatie hebben.

 

En ce qui concerne les décisions pour éviter une quelconque forme d'impunité face aux actes graves qui ont été commis, il y a trois possibilités. Premièrement, on peut prendre des décisions dans les pays où des crimes ont été commis. Deuxièmement, on peut prendre des décisions en Belgique, sur base d'un lien qui existerait avec la Belgique. Mais des contraintes ont été mentionnées à juste titre: il n'est pas simple, au départ de services judiciaires, de recueillir des informations et des éléments de preuve. Troisièmement, on peut travailler avec des partenaires européens et internationaux.

 

De derde optie is om met onze Europese en internationale partners te bekijken of het juridisch mogelijk is om iets te doen in het kader van de internationale samenwerking. Ook dat hebben we bekeken. We hebben intussen een eerste analyse gemaakt en we moeten dit nu verder bekijken met onze partners.

 

Wat zijn de mogelijkheden? Er zijn twee grote opties, waarvan de eerste een internationaal hof is.

 

La Cour internationale de Justice, c'est compliqué, parce que le statut du traité de Rome ne couvre peut-être pas le type d'actes criminels qui ont été posés. En particulier, il n'y a pas de définition commune de la notion de terrorisme au sein de la Cour internationale de Justice.

 

De tweede optie is een ad-hocverdrag met een aantal landen die de keuze maken hierbij een rol te spelen. Dat betekent dat men een procedure moet bepalen, die een kostprijs met zich brengt.

 

Qu'avons-nous fait ces derniers jours, en appui de ce qui avait été fait ces dernières semaines et ces derniers mois? Nous avons immédiatement pris des contacts avec nos pays voisins potentiellement concernés par cette situation. J'ai personnellement eu des contacts dès ce dimanche avec Theresa May pour m'assurer que la Grande-Bretagne travaillerait avec nous afin d'examiner les différentes possibilités. Idem avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Voilà un premier groupe de pays avec lesquels nous travaillons en priorité.

 

Par ailleurs, nous sommes aussi en contact avec les Américains pour vérifier précisément qu'aucun acte ne soit posé de manière précipitée, susceptible d'être dangereux pour la sécurité. En marge d'une visite à Bruxelles de la présidente du Congrès, Mme Pelosi, j'ai aussi eu l'occasion de la sensibiliser, même si elle n'est pas directement active au sein de l'administration Trump, comme chacun le sait. Nous sommes également en contact avec les autorités de l'administration Trump, puisque le ministre des Affaires étrangères est en ce moment même en route vers Washington. Ce sera un des points centraux à l'ordre du jour de ses travaux.

 

En conclusion, vous le voyez, le gouvernement en affaires courantes et le Conseil de sécurité, avec les services, sont alertes. La sécurité est une priorité absolue pour ce qui nous concerne. Nous avons les idées claires sur les principes que nous défendons et nous cherchons du soutien européen et international pour garantir la sécurité et faire tout ce qui est possible pour éviter un retour qui mettrait davantage encore en danger la sécurité.

 

Ik kom tot mijn laatste punt. Ik zal zondag en maandag de regering vertegenwoordigen in Sharm-el-Sheikh, voor een Europese top met de Arabische landen. Ik zal in de marge van die top zeker opnieuw van de gelegenheid gebruikmaken om op het hoogste niveau veel politieke gesprekken te voeren, met die ambitie en dat doel.

 

02.08  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de eerste minister, u hebt met het oog op het berechten van de Syriëstrijders gepraat met ongeveer iedereen, tot en met de Amerikanen en de Europese landen. Het enige land waarmee niet gepraat wordt, is het land waar de Syriëstrijders naartoe zijn getrokken en waar heel veel van hen nog steeds verblijven. Dat land heet Syrië. Met dat land hebt u geen betrekkingen. U hebt geen informatie. U hebt geen enkel idee van wat daar gebeurt.

 

Ik heb gisteren de moeite gedaan om met de ambassadeur van Syrië bij de Europese Unie het gesprek aan te gaan en te vragen hoe het zit in Syrië, wat u niet doet. Trump zal het daar niet oplossen. Dat zullen zij zelf doen. De ambassadeur liet weten dat zij niet van plan zijn – net zo min als de Irakezen, want ik heb gisteren ook de Iraakse ambassadeur gesproken – om zich ondergeschikt te maken aan een internationaal rechtscollege. De Irakezen zijn evenmin van plan om Syriëstrijders die zich nu op Syrisch grondgebied bevinden in Irak op te nemen. Dat geldt ook voor de Syriëstrijders in het stukje Koerdistan, hoewel Koerdistan niet bestaat. Dat is in feite Syrië, een soeverein en autonoom land.

 

Zij zijn van plan om hen te berechten en te onderwerpen aan de uitvoering van de doodstraf. De Iraakse ambassadeur zei mij: "Mijnheer Dewinter, alleen als ze dood en begraven zijn, zijn wij er zeker van dat die IS-terroristen niet opnieuw aanslagen zullen plegen en geen bedreiging meer zullen vormen voor ons land." De Iraakse ambassadeur had overschot van gelijk. In plaats van met Trump, Merkel, Macron en ik-weet-niet-wie te praten, praat misschien eens met de Irakezen en met Assad, die voor u de voorbije vijf jaar het vuile werk heeft gedaan en dat in de volgende weken misschien opnieuw zal doen, wanneer hij uw Belgische Syriëstrijders ter dood zal brengen.

 

02.09  Philippe Pivin (MR): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour les précisions que vous nous avez fournies.

 

Ces quatre dernières années, nos tribunaux ont prononcé près de 500 condamnations pour des faits de terrorisme. Á l'heure actuelle, environ 130 personnes sont détenues pour agissements terroristes dans les prisons belges. Plus grave, 62 sont libérables d'ici à la fin de cette année.

 

Monsieur le premier ministre, je sais – et vous l'avez rappelé – que votre préoccupation première, votre priorité, c'est la sécurité et la protection de nos concitoyens sur le territoire national. Je ne doute pas que ce critère dictera la solution la plus adaptée que vous adopterez. Je ne doute pas non plus que cette solution, à laquelle nous allons nous associer, sera partagée au niveau européen.

 

02.10  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, wij moeten inderdaad twee zaken nastreven: de bestraffing van gruwelijke misdrijven en de bescherming van onze eigen maatschappij.

 

Ik meen dat de beste manier daarvoor een echt internationaal rechtscollege is, daar in de streek, waarbij de Koerden, de Irakezen en de Syriërs betrokken worden. Het zijn die landen die de wreedheden hebben ondergaan. Zij hebben het recht ook voor de bestraffing te zorgen.

 

Dat daar niet de rechtsorde van een verlichtingsdemocratie is, weten wij al lang. Dat wisten die Syriëstrijders ook op het moment dat zij vertrokken.

 

Ik heb gelezen dat u zou lobbyen, samen met andere Europese landen, om de doodstraf daar niet te voltrekken. Ik meen dat niemand hier de doodstraf een plezant iets vindt. Maar besef dan wel heel goed dat u die Syriëstrijders eigenlijk een voorkeursbehandeling geeft die andere Belgen in het buitenland niet krijgen. Wanneer iemand in de Verenigde Staten een misdrijf pleegt, of wanneer iemand in Thailand betrapt wordt met grote hoeveelheden drugs, krijgt die ook de doodstraf.

 

De doodstraf bestaat niet alleen in Syrië en Irak. U moet niet zorgen voor een voorkeursbehandeling voor die Syriëstrijders. Dat kan de bedoeling niet zijn.

 

02.11  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, dank voor uw uitvoerig antwoord. Het is geruststellend vast te stellen dat er gezocht wordt naar internationale samenwerking. Ik meen dat dit de enige manier is om de strijd tegen terrorisme aan te gaan.

 

Nog een woord aan collega Dewinter. Zonder eerlijk proces straft men de verkeerden. Dat betekent dat de daders blijven lopen en dat zou nefast zijn voor de veiligheid in ons land.

 

Kortom, mijnheer de eerste minister, u krijgt wat onze fractie betreft alle steun.

 

02.12  Jan Penris (VB): (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Penris, u hebt niet het woord.

 

De heer Bonte heeft het woord.

 

02.13  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ook ik dank u voor uw antwoord.

 

(Tumult)

 

De voorzitter: Collega's, het woord is aan de heer Bonte.

 

02.14  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het is evident dat de sleutel van het antwoord bij internationale samenwerking ligt. Ik meen dat het niet te vroeg komt dat u met de Europese lidstaten, die gezien worden als belangrijke leveranciers van Syriëstrijders, gaat samenzitten.

 

Ik deel zelfs uw mening wanneer u zegt dat u er alles aan zult doen om mensen met dat gevaarlijk profiel niet terug naar ons land te brengen.

 

De vraag is natuurlijk welke garantie u heeft dat het niet spontaan gebeurt als we de tweet van de president moeten geloven, namelijk dat hij de poorten zal openzetten. Welke garantie heeft u dat, naast de eerste vier of zes waarover het eerst ging, van die andere groep geen mensen spontaan zullen terugkomen?

 

Wat de kinderen van minder dan tien jaar betreft, wil ik er toch op aandringen om daarin een actievere rol op te nemen om die groep begeleid te laten terugkeren. Ik denk dat dit niet alleen voor de kinderen, maar ook vanuit veiligheidsoverwegingen voor onze samenleving belangrijk is.

 

Collega's, ongeveer anderhalf jaar geleden werd onder voorzitterschap van collega Dewael met unanimiteit een hele reeks resoluties aangenomen, die belangrijk werden geacht voor ons veiligheidsbeleid. De heer Dewael nam samen met de heer Metsu de rol op zich om erover te waken dat die zaken in wetgeving zouden worden omgezet. Ik wil er nog eens op aandringen dat een unaniem goedgekeurd voorstel om mensen ter beschikking te laten blijven van de regering eenmaal men na een veroordeling voor terrorisme uit de gevangenis komt, snel wet wordt. Dit ligt voor in de commissie voor de Justitie en is klaar om goedgekeurd te worden. Laten we dit samen doen, dan zijn we een stap verder in de efficiënte organisatie van de opvolging van ex-Syriëstrijders in ons land. Die oproep wil ik in elk geval doen en ik vraag de steun van de regering hiervoor.

 

02.15  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le président, permettez-moi d'abord de vous dire que je suis vraiment indignée de ce que je viens d'entendre. Un député a insulté une collègue parce qu'elle défend d'autres idées et qu'elle a une autre façon de penser.

 

Nous nous trouvons ici dans la maison de la démocratie. Nous avons le droit d'exprimer un autre point de vue que le vôtre. Et heureusement! Insulter une femme de la sorte, c'est inacceptable! (Applaudissements)

 

Monsieur le premier ministre, je vous remercie de votre réponse. Quelle que soit la solution retenue, nous devons absolument éviter que ces personnes arrivent libres chez nous. Elles ont commis des atrocités et doivent être jugées pour leurs actes. C'est pourquoi nous estimons aussi qu'un tribunal international permettrait d'organiser un procès dans de bonnes conditions. Il serait ainsi démontré que la démocratie et l'État de droit peuvent l'emporter sur la barbarie et, surtout, qu'aucun crime ne doit rester impuni.

 

02.16  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, de microfoon van collega Penris was niet ingeschakeld, maar iedereen zegt mij dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een bijzonder onparlementair en onhoffelijk taalgebruik ten aanzien van collega Van Cauter. Ik sta erop dat u dat laat onderzoeken en dat u de gepaste maatregelen neemt. Er zijn andere plaatsen waar de heer Penris naartoe kan gaan, maar dat is een lid van de Kamer onwaardig. (Applaus)

 

De voorzitter: Mijnheer Dewael, ik heb ook aan de eerste minister gevraagd wat er is gebeurd, maar wij konden dat van op deze bank niet horen. Intussen heb ik via een aantal collega's gehoord wat er is gezegd.

 

Mijnheer Penris, dat hoort niet in de Kamer. U zou zich eigenlijk beter verontschuldigen. (Tumult)

 

Ik spreek tot de heer Penris, niet tot…

 

Mijnheer Penris, u hebt het woord.

 

02.17  Jan Penris (VB): Mijnheer de voorzitter, ik verontschuldig mij voor mijn taalgebruik, maar ik weet wat ik heb gezien in Syrië en ik weet wat collega Van Cauter niet heeft gezien in Syrië.

 

Ik ben een beetje over de schreef gegaan, een beetje veel misschien, en ik verontschuldig mij daarvoor, maar ik nodig mevrouw Van Cauter uit om eens mee te gaan naar Syrië om te zien wat wij hebben gezien: hoe kindjes hun beentjes verliezen, hoe kindjes hun hoofdje verliezen. Ik verontschuldig mij, mijnheer de voorzitter, en ik trek mijn woorden die ik tweemaal heb herhaald, volledig terug.

 

De voorzitter: Wij nemen akte van de verontschuldigingen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "les fonds lybiens" (n° P3443)

- M. Wouter De Vriendt au premier ministre sur "les fonds lybiens" (n° P3444)

- M. Dirk Van der Maelen au premier ministre sur "les fonds lybiens" (n° P3445)

- M. Paul-Olivier Delannois au premier ministre sur "les fonds lybiens" (n° P3446)

- M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "les fonds lybiens" (n° P3447)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3443)

- de heer Wouter De Vriendt aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3444)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3445)

- de heer Paul-Olivier Delannois aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3446)

- de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "de Libische fondsen" (nr. P3447)

 

03.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, la Belgique est le seul pays de l'Union européenne à avoir libéré des revenus de fonds libyens bloqués par l'ONU en 2011. Il ne s'agit pas de quelques piécettes mais d'un montant de un à deux milliards d'euros. Cette décision de la Belgique est à la fois illégale et désastreuse. On sait en effet que cet argent finance diverses milices libyennes qui seraient impliquées dans différents trafics. Depuis des mois, en commission des Finances, nous essayons de savoir qui a pris la décision politique de libérer ces fonds. Nous y avons vu se succéder des fonctionnaires et des diplomates qui ont éludé la question et qui se sont contredits, au point de parler aujourd'hui d'une "immaculée décision politique" dans ce dossier.

 

Vous-même, interpellé ici la semaine dernière, vous avez déclaré: "Je ne parle pas de contradictions dans le chef d'un ministre; ce n'est pas là que des contradictions sont apparues." Or, si, monsieur le premier ministre, c'est bien là que résident les contradictions. Le rôle du ministre Reynders est en cause. À l'époque des faits, fin 2011, il est passé des Finances aux Affaires étrangères. Il a donc pu jouer sur les deux tableaux. Il utilise ce changement de fonction pour dire que cela ne relève pas de sa compétence. Depuis des mois, il martèle qu'il ne sait rien et qu'il n'a rien fait. C'est faux! Nous le savions, puisque la presse de l'époque relatait les déclarations de M. Reynders.

 

Un nouvel élément accablant est apparu aujourd'hui.  Nous avons à présent connaissance d'un courrier qu'il a adressé le 1er août 2012 à son homologue libyen, dans lequel on constate qu'il a aidé des entreprises belges à récupérer 30 millions d'euros dus par des acteurs libyens. Cela fait donc des mois que M. Reynders nous ment. Il est visiblement le décideur politique au centre de ce dossier.

 

Je vous poserai d'abord la question lancinante que tout le monde se pose: M. Reynders a-t-il délibérément, pour procurer quelques millions d'euros à des entreprises belges, libéré quelques milliards d'euros en faveur des milices libyennes?

 

Monsieur le premier ministre, tout d'abord, allez-vous exiger que le ministre Reynders cesse de mentir? Allez-vous l'obliger à faire toute la lumière sur cette question?

 

Ensuite, allez-vous l'obliger à faire la lumière auprès des deux Charles Michel: le premier ministre et le président du MR?

 

Enfin, j'adresse une dernière question spécialement au président du MR: un ministre qui a menti est-il encore légitime en tant que tête de liste à Bruxelles?

 

03.02  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, de vrijgave van Libische fondsen, geld van Khadaffi dat wellicht deels terechtgekomen is bij Libische milities, een minister van ons land die de lippen stijf op elkaar houdt en wegloopt van de camera's, een topambtenaar die tegenstrijdige verklaringen aflegt, dat alles geeft geen fraai beeld van ons land.

 

De vraag van 1 miljoen is wat Didier Reynders wist. De brief uit 2012, die afgelopen week opdook, leverde alvast het sluitende bewijs voor een zaak, namelijk dat Didier Reynders een actieve rol speelde. In die brief vraagt hij zijn collega in Libië om informatie, zodat hij de vrijgave van de Libische fondsen zou kunnen faciliteren. Wonder boven wonder, luttele maanden na zijn brief stuurt de voormalige topman van de Schatkist een brief aan de bank in ons land waar het meeste Libische geld ligt, om te melden dat er eigenlijk geen reden meer is om de bevriezing van dat geld vol te houden.

 

Bovendien merken we in de brief ook een heel mooi staaltje van gemarchandeer. Er wordt de niet zo subtiele boodschap gegeven dat als de Libiërs de facturen van de Belgische bedrijven betalen, er zeker kan worden gepraat over de vrijgave van de Libische fondsen.

 

Mijnheer de premier, het Parlement moet klaarheid krijgen. De voormalige topman van de Schatkist heeft verklaard dat een dergelijke beslissing zoals het vrijgeven van het geld van Khadaffi niet kan zonder politieke rugdekking. Wie is dus politiek verantwoordelijk? Wat was de rol van Didier Reynders?

 

Het feit dat zijn brief van 1 augustus 2012 nu pas opduikt, bewijst dat men informatie probeert achter te houden. Premier, help ons. Help het Parlement in de vijf of zes weken tijd die we nog hebben, om klaarheid te brengen in het dossier. Zeg uw ministers die hier toen bij betrokken waren, dat ze met hun brieven en documenten naar de Kamer moeten komen, zodat wij de waarheid naar boven kunnen brengen.

 

Ik stel die vraag aan u niet alleen als eerste minister, maar ook als voorzitter van de MR. Ik wens u trouwens proficiat met dat extra mandaat in uw al drukke politieke bestaan.

 

Als ik het goed begrijp, bent u nu eigenlijk de baas van Didier Reynders. U hebt misschien wel veel werk met een van uw partijleden, maar aangezien u nu de baas bent van Didier Reynders, zou ik zeggen: los het probleem op.

 

03.03  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de eerste minister, maandenlang hebben collega's en ikzelf minister Reynders in de Kamer ondervraagd over de ontvriezing van de interesten. Elke keer luidde het antwoord van de minister: Me know nothing, I am from Foreign Affairs, wend u tot de minister van Financiën. De hete patat werd elke keer doorgestuurd naar de minister van Financiën. Gelukkig – ik ben er trots op – heb ik die brief van 1 augustus, dankzij de medewerking van de voorzitter van de commissie, boven kunnen spitten.

 

Die brief leert ons drie dingen. Ten eerste, Didier Reynders heeft zich in 2012 actief ingelaten met de ontvriezing van de interesten. Ik heb veel redenen om aan te nemen dat hij dat ook later herhaalde.

 

Ten tweede, zijn demarches misten hun effect niet. Het dossier van de ontvriezing zat vast, want sinds oktober 2011 wist de Schatkist dat men het geld vrij kon geven, maar er gebeurde niets. Kijk echter eens naar de timing: in augustus schrijft minister Reynders een brief, in september vraagt Euroclear de vrijmaking van de interesten en op 4 oktober geeft de Schatkist haar toestemming. Zijn bemoeienissen leverden dus resultaat op.

 

Ten derde, ook FN en CK Technology, twee wapenbedrijven, staan op dat lijstje. Dat had de minister echter nooit willen toegeven, ondanks uitdrukkelijke vragen daarover, onder meer van mij.

 

Ik heb twee vragen voor u, mijnheer de eerste minister. Het lijstje is niet volledig. Hier gaat het alleen om een eerste brief. Wij weten dat er andere brieven zijn en ik sluit niet uit dat er wijzigingen zijn aangebracht aan de lijst. Mijnheer de eerste minister, ik vraag u om aan uw minister van Buitenlandse Zaken de opdracht te geven om de commissie de recentste lijst te bezorgen. Ik vraag ook dat u hem de opdracht geeft om ons uit te leggen volgens welke criteria bedrijven op die lijst kwamen en waarom de vzw van prins Laurent geen steun heeft gekregen.

 

Tot slot, ik vraag u om de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken alle informatie, die bij de diensten van de Schatkist en de FOD Buitenlandse Zaken aanwezig is, aan de Kamer te laten bezorgen. Wij hebben dat al gevraagd en nu vraag ik daarbij uw steun, mijnheer de eerste minister, want het dossier heeft nog veel duistere hoekjes.

 

03.04  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, il y a quelques jours, nous recevions un courrier rédigé par M. Reynders en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, adressé en août 2012 – retenez bien cette date – à son homologue libyen. Dans cette lettre, le ministre des Affaires étrangères évoque les montants des avoirs libyens détenus en Belgique et envisage le dégel des fonds pour financer certains projets "humanitaires" et rembourser certaines entreprises belges. Or, on sait aujourd'hui, monsieur le premier ministre, que le dégel, même des intérêts, est considéré par l'ONU comme une violation de ses recommandations. La Belgique a été pointée du doigt par l'ONU dans un dossier de plus en plus opaque.

 

Monsieur le premier ministre, avez-vous eu un contact depuis la parution du contenu de cette lettre avec votre ministre des Affaires étrangères sur ce sujet? Sur quelle base juridique M. Reynders se basait-il pour évoquer le dégel des fonds avec son homologue libyen?

 

Je ne vous cache pas que le mystère s'épaissit. La commission des Finances voudrait y voir clair et très vite! On a, tout d'abord, des recommandations de l'ONU qui semblent claires: on ne dégèle pas les fonds libyens. On a, ensuite, une petite réunion du groupe RELEX au cours de laquelle un juriste affirme, oralement, qu'on peut dégeler les intérêts. Le représentant belge auprès de l'Union européenne écrit un mail informel dans lequel il relate l'intervention du juriste européen. De ce mail, le directeur de la Trésorerie en déduit que les feux sont verts et qu'on peut dégeler. Monsieur le premier ministre, on croit rêver!

 

Mais ce n'est pas tout! Ce même directeur vient en commission nous dire qu'il n'y a pas eu de contact avec une sphère politique quelle qu'elle soit et, juste après, il affirme le contraire dans une interview enregistrée.

 

Je ne vous cache pas qu'avec cette lettre, il est difficile, me semble-t-il, de dire qu'on a rien à voir avec ce dossier. Non seulement M. Reynders est en effet intéressé à la question, logique vu sa fonction, mais il a quand même défendu la position du dégel et ce, deux mois avant que la Trésorerie envoie son fameux courrier du 4 octobre 2012 permettant le dégel des intérêts. M. Reynders est-il devin?

 

Monsieur le premier ministre, vous avouerez que la chronologie des courriers ne plaide pas en faveur de M. Reynders, qui pourrait bien être le contact politique évoqué par le directeur de la Trésorerie. Il semble en tout cas bien impliqué alors que vous semblez dire que ce n'était pas le cas.

 

03.05  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est compliqué d'obtenir des informations sur ce scandale des fonds libyens.

 

Je rappelle qu'on est le seul pays au monde à avoir libéré des fonds à hauteur de deux milliards d'euros, et qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que sont devenus ces fonds. Ils ont peut-être servi à prolonger la guerre et le terrorisme en Libye.

 

Quoi qu'il en soit, cette lettre constitue un sacré rebondissement. En effet, comme d'autres collègues l'ont dit, c'est bien le ministre des Affaires étrangères qui, en août 2012, était à la manœuvre. On apprend, en parcourant cette lettre, qu'il a rencontré le gouverneur de la Banque de Libye en février de la même année. Il le rencontre pour discuter des questions financières.

 

Par ailleurs, cette lettre est antérieure à la clarification par la Trésorerie belge du fait que l'on pourrait éventuellement libérer les revenus de certains avoirs. Elle date du mois d'août alors que M. Monbaliu a envoyé sa lettre le 4 octobre 2012. Cela ne manque bien évidemment pas d'étonner.

 

On apprend, enfin, le montant total des fonds qui étaient disponibles en Belgique. En effet, jusqu'à présent, on nous disait qu'il était totalement illégal d'informer le Parlement. Il est question d'environ 14 milliards d'euros.

 

On dispose donc, aujourd'hui, de toute une série d'informations qui contredisent – je suis désolé de devoir le dire – les affirmations du ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui était à la manœuvre; c'est lui qui y reste. C'est lui qui proactivement – il écrit dans son courrier: "I would like to inform you" – informe les autorités libyennes du fait qu'il reste 14 milliards d'euros en Belgique et qu'elles pourraient en bénéficier si elles en faisaient la demande formelle. Il s'agit d'informations très lourdes de sens.

 

Monsieur le premier ministre, nous nous trouvons face à une situation très grave, à une affaire qui se révèle être  scandaleuse. Il serait donc normal qu'en tant que parlementaires nous puissions, enfin, être informés. Qui a pris cette responsabilité? Sur quelle base? Dans quel contexte? Quel était l'intérêt de la Belgique? Comment cela s'est-il passé? Que sont devenus ces fonds en Libye? Aujourd'hui, même le fonds souverain libyen, à savoir la LIA, ne sait pas ce qu'ils sont devenus et elle enquête pour savoir ce qu'il en est.

 

Monsieur le premier ministre, nous avons droit à la vérité sur cette affaire.

 

03.06  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion d'aborder ce sujet, puisque nous l'avons encore fait la semaine dernière en séance plénière.

 

Tout d'abord, des débats ont eu lieu à plusieurs reprises en commission des Finances. J'y ai noté que le dégel des fonds décidés par la Trésorerie se fondait sur une interprétation d'une résolution des Nations Unies. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ici, à ma connaissance, un pays européen tel que le Royaume-Uni a également appliqué cette interprétation. Cette résolution a été sujette à tant de lectures qu'elle a même été modifiée, afin d'éviter que ne plane le moindre doute quant au dégel des fonds. Ce sont les premiers éléments factuels, que je vous communique avec beaucoup de précaution pour veiller à la qualité de l'information objective.

 

Ensuite, j'en viens à un autre aspect extrêmement important. Comme je l'ai dit à maintes reprises, et parce que cela fait quatre ans que nous participons à des débats parfois intenses et animés, comme premier ministre, j'ai mis un point d'honneur à veiller à ce que le Parlement puisse avoir accès aux informations légitimes, pour que le travail parlementaire puisse être mené dans le respect de la séparation des pouvoirs.

 

Ten tweede, ik herhaal dat de scheiding der machten een belangrijk principe van onze democratie is. Welnu, er lopen een aantal procedures in verband met de kwestie: er is een administratieve procedure bij de Raad van State en er is een gerechtelijke procedure. We moeten respect tonen voor de scheiding der machten, iets waar ik als eerste minister ook over moet waken.

 

Ten derde, ik heb na ons debat in plenaire vergadering vorige week een duidelijk initiatief genomen: ik heb namelijk de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd om mij een volledig rapport met daarin de informatie over de verschillende contacten, initiatieven en beslissingen in verband met het dossier te bezorgen.

 

J'ai demandé au ministre des Finances et au ministre des Affaires étrangères de préparer avec leur administration un rapport qui pourra m'être transmis et que je veillerai à transmettre au Parlement.

 

Enfin, j'ai demandé formellement aux ministres concernés qu'ils veillent, lors des auditions prévues en commission des Finances, à coopérer pleinement avec le Parlement afin que ce dernier puisse disposer de l'ensemble des informations utiles à son travail.

 

03.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, vous ne répondez à rien sur le fond. Vous nous dites que le Parlement peut avoir accès aux informations mais, jusqu'ici, nous n'avons rien reçu. Ce que nous avons eu, nous l'avons eu par la bande.

 

Vous avez demandé un rapport aux deux ministres mais vous ne vous êtes pas engagé à transmettre ce rapport au Parlement. Dans le cas de Caterpillar, vous avez demandé un rapport qui n'a jamais été transmis au Parlement.

 

Nous sommes face à une situation problématique de conflit d'intérêts. Malheureusement, ce n'est pas le premier conflit d'intérêts au sein de ce gouvernement. On peut même dire que c'est le gouvernement des conflits d'intérêts. Le ministre Reynders est un spécialiste du genre! Il a commencé sa carrière ministérielle par un immense conflit d'intérêts en siégeant au centre de coordination de Carmeuse alors qu'en tant que ministre des Finances, il défendait les centres de coordination face à l'Europe. Ne parlons pas des conflits d'intérêts qui sont causés par la présence de sa chef de cabinet au conseil d'administration d'un des principaux holdings de la bourse de Bruxelles! Ne parlons pas du Kazakhgate, où tous les chemins mènent à Didier Reynders! Didier Reydners est certes un cas emblématique du conflit d'intérêts mais ce n'est pas un cas isolé. Didier Reynders est un spécialiste du conflit d'intérêts et c'est pour cela que le PTB a déposé des propositions de loi pour que les politiciens cessent de coucher avec le grand capital!

 

03.08  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, u hebt een aantal maatregelen aangekondigd, waarvoor ik u wil danken.

 

Ik wil u vragen om uw schouders hieronder te zetten. Het Parlement heeft niet veel tijd meer om hier de waarheid naar boven te brengen.

 

Het betreft een heel gênant dossier voor ons land. Op het moment dat wij lid van de Veiligheidsraad zijn geworden, zijn de VN vernietigend over de manier waarop wij de kwestie aanpakten. Volgens onze informatie is België het enige land welk op die manier tot de vrijgave van het geld van Kadhaffi besliste. Ergens heeft die maatregel politiek groen licht gekregen. Wij weten niet waar en hoe dan ook, in tegenstelling tot wat altijd werd volgehouden, heeft Didier Reynders volgens die brief daarin een heel actieve rol gespeeld. Dat doet natuurlijk de nodige vragen rijzen.

 

Ik hoop dat wij niet met een onderzoekscommissie hoeven te dreigen, opdat de waarheid hier naar boven zou komen. Het zou de evidentie zelve moeten zijn dat de betrokken ministers spontaan alle informatie op tafel zouden leggen.

 

Het zou evident moeten zijn dat wij in ons land aan eerlijke politiek doen, op een transparante manier. Het wordt tijd om komaf te maken met dat soort oude politieke cultuur en gekonkelfoes, waarbij onder andere dossiers worden achtergehouden en parlementsleden die niet volledig worden geïnformeerd.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt nog werk voor de boeg. Wij hebben niet veel tijd meer, dus ik hoop dat wij hiervan over de partijgrenzen heen werk kunnen maken.

 

03.09  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de premier, als het goed is, moet het ook gezegd worden. Ik dank u voor uw aanbod dat de rapporten die opgemaakt worden door de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, aan ons zullen worden bezorgd. Dat hebben wij ook gisteren in de commissie afgesproken. Ik vind dat een stap in de goede richting. De ervaring leert mij echter dat wij daarmee moeten oppassen.

 

Mijnheer de premier, ik verwacht geen nota van vier of vijf bladzijden met twee, drie of vier bijlagen. Neen, wij willen alle documenten met betrekking tot het beheer van de Libische goederen bij de Schatkist en bij Buitenlandse Zaken in de periode 2011-2017. Dat zal voor mij de finale toetssteen zijn.

 

Ik herhaal nog eens dat u, premier, en wij voor een belangrijk moment staan. De vraag is of wij te maken hebben met een regering die niet voluit samenwerkt met de Kamer, die probeert klaarheid te brengen en een antwoord te geven op de vraag of 2 miljard euro die België wederrechtelijk hebben verlaten, niet bij milities, mensenhandelaars of andere criminele organisaties terecht zijn gekomen. De regering is het aan zichzelf verplicht om een antwoord te geven op de vraag waar dat geld naartoe gegaan is.

 

03.10  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le premier ministre, mettez-vous simplement à notre place. Nous posons de nombreuses questions et recevons toujours la même réponse: "Circulez, il n'y a rien à voir." Systématiquement, en grattant un peu, nous découvrons quelque chose, pas nécessairement en commission. En commission, des personnes parlent, mais pas nécessairement pour tout dire. Nous apprenons alors par la presse toute une série de petites choses.

 

Vous avez utilisé des précautions oratoires. Je vais utiliser les mêmes. Vous avez dit que le Royaume-Uni avait fait la même chose que la Belgique. Je n'en suis pas certain, mais j'utilise les mêmes précautions oratoires.

 

M. Reynders a au moins reconnu une chose, c'est qu'il avait servi de boîte aux lettres. Je ne sais pas ce qui se trouvait dans la boîte aux lettres: des lettres ou des enveloppes. Certaines enveloppes ont en tout cas servi à différentes entreprises. Au moins une ASBL n'a pas profité de ces enveloppes, c'est celle du prince Laurent. Il me semble que la lutte contre la déforestation est aussi un projet humanitaire. Pourquoi n'en a-t-elle pas bénéficié?Je me pose certaines questions.

 

Vous dites qu'il s'agit d'un citoyen parmi d'autres. Je pense que nous n'agissons pas nécessairement de la même façon quand il s'agit du prince Laurent que pour un autre, mais ce n'est pas nécessairement à son avantage. Je voudrais que nous puissions lui faire justice, parce que sans lui, nous ne serions peut-être pas ici pour vous poser ces questions. Je vous remercie.

 

03.11  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le premier ministre, au moins on nous en dit sur cette affaire, au plus notre inquiétude grandit et notre curiosité s'aiguise. Je note que vous allez demander un rapport. J'espère que ce rapport pourra répondre à ces questions très graves que nous nous posons: pourquoi, qui, combien, et à quoi a servi cet argent? Dans un rapport récent, le Conseil de sécurité des Nations Unies nous dit que cet argent a pu servir au terrorisme et à la guerre. C'est évidemment une grande inquiétude.

 

Je vous demande aussi d'être précis et de vous informer mieux. Je vais vous faire parvenir le communiqué de presse de la Libyan Investment Authority qui dit que, en l'occurrence, seule la Belgique a libéré des fonds. La mention à la Grande-Bretagne est purement académique. Même si la Grande-Bretagne l'a envisagé, elle ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, aux dires de la Libyan Investment Authority elle-même, il n'y a que la Belgique qui a libéré ces fonds.

 

La deuxième chose, c'est que je pense qu'il est grand temps d'intervenir pour cette ASBL du prince Laurent. Une décision de justice lui est favorable. Cette décision de justice est claire, nette et définitive. Je pense que la Belgique, votre gouvernement et vous-même, vous vous honoreriez à faire en sorte que cette dette soit remboursée. Il est grand temps qu'elle le soit et que nous ayons, pour le reste, la clarté totale sur cette affaire.

 

03.12  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, sta me toe enkele opmerkingen te formuleren in verband met de commissie voor de Financiën, die hier zopas verschillende keren ter sprake kwam.

 

Ten eerste, de brief van minister Reynders, met de bijlage over firma's en bedragen, is er gekomen op initiatief van onze commissie. De heer Van der Maelen en de heer Dallemagne hadden mij verzocht om die brief op te vragen, wat ik als commissievoorzitter gedaan heb, en minister Reynders heeft die binnen de week toegestuurd. Dus wij hebben de informatie verkregen op vraag van de commissie en het Parlement heeft wel degelijk een rol gespeeld.

 

Een tweede belangrijk punt is dat wij op 15 maart in de commissie voor de Financiën een hoorzitting houden met de heer Monbaliu en ook met de huidige administrateur-generaal van de Thesaurie, de heer Alexandre De Geest. Wij hebben gevraagd, onder andere op verzoek van de heren Van der Maelen en Gilkinet, om de volledige correspondentie te kunnen inkijken van de FOD Financiën en Buitenlandse Zaken in verband met de Libische fondsen. De minister heeft in dat verband een rapport toegezegd. Op 15 maart zal de heer Alexandre De Geest die gegevens aan onze commissie voorleggen. Wij proberen dus maximale klaarheid tot stand te brengen.

 

Ten derde, wij hebben ook de raadsheren van prins Laurent, de heer De Bandt en de heer Wtterwulghe gevraagd om naar onze commissie te komen om de discussie omtrent prins Laurent en de Libische fondsen toe te lichten.

 

Ik denk dus dat wij als Parlement onze rol spelen. Tot nu toe heb ik nog niet ervaren dat de regering daaraan niet wil meewerken. Wij moeten echter wel de juiste vragen stellen. Het dossier is voor mij, net zoals voor vele collega's, nieuw en wij vorderen stap voor stap.

 

In de tweede helft van maart zullen wij ook de huidige en toenmalige regeringsleden horen, namelijk de heren Reynders, Vanackere, De Croo.

 

De voorzitter: En de heer Van Overtveldt.

 

03.13  Eric Van Rompuy (CD&V): Ook zullen wij opnieuw de heer Reynders horen. Wij nodigen hen allen uit naar onze commissie in de tweede helft van maart, op basis van het rapport dat wij zullen krijgen. Wij spelen dus onze rol. Ik aanvaard daarom niet dat de indruk van het tegendeel gewekt wordt. De regering geeft op het ogenblik ook de informatie die wij vragen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "het btw-tarief voor afbraak en heropbouw" (nr. P3448)

04 Question de Mme Griet Smaers au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "la TVA pour les travaux de démolition et de reconstruction" (n° P3448)

 

04.01  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, twee jaar geleden diende ik in deze Kamer een wetsvoorstel in voor toepassing van een verlaagd btw-tarief op de afbraak en herbouw van woningen. Er was toen nog een andere minister van Financiën. Ondertussen werd hierover advies bij de Raad van State ingewonnen. Dat dossier is dus klaar om te worden behandeld.

 

In mijn wetsvoorstel heb ik een antwoord gegeven op de opmerkingen van Europa over de bestaande regeling van een verlaagd btw-tarief van 6 % op afbraak en herbouw. Deze regeling is beperkt tot 32 steden en gemeenten en Europa stelt zich de vraag waarom dit enkel in die steden en gemeenten geldt. Bovendien vraagt men zich af waarom aan deze regeling geen sociale criteria verbonden zijn. Dit laatste is nodig om een verlaagd btw-tarief toe te passen. In mijn wetsvoorstel stel ik dan ook voor om het btw-tarief van 6 % in heel België toe te passen, maar dan wel beperkt tot gezinswoningen met een bepaalde maximale oppervlakte.

 

Mijnheer de minister, uit de cijfers blijkt dat zowat 1,7 miljoen woningen moeten worden aangepakt in het kader van de energie-efficiëntie. We moeten een versnelling doorvoeren om ons woningenpark aan te pakken in het kader van de klimaatdoelstellingen. Ons gebouwenpark is, zoals u weet, verantwoordelijk voor zowat 35 % van de CO2-uitstoot. Het versneld energie-efficiënt maken van die woningen is dan ook absoluut een goede maatregel voor het klimaat.

 

Daarnaast is het ook een goede maatregel om stadsvernieuwing te ondersteunen door steden en gemeenten wat zuurstof te geven om die stadsvernieuwing vorm te geven.

 

Tot slot blijkt uit een recente studie dat de btw-verlaging in die 32 steden en gemeenten positieve effecten heeft gehad, zonder evenwel te zorgen voor een stijging van de vastgoedprijzen. Uit die studie blijkt immers een effect op het aantal sloopvergunningen, maar geen verhoging van de vastgoedprijzen.

 

Mijnheer de minister, tijd voor actie! Ik heb begrepen dat uw partijvoorzitter mijn voorstel steunt. Zij heeft ook opgeroepen om deze maatregel door te voeren voor het klimaat.

 

Alles is klaar. Wat is uw standpunt als bevoegd minister van Financiën? Wat denkt u van het verlaagde btw-tarief voor heel België? Zal u parlementaire initiatieven steunen en niet wachten op een volgende regeringsvorming?

 

04.02 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Smaers, ik dank u voor uw vraag.

 

In ons land hebben wij inderdaad een behoorlijk verouderd woningenpark dat op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik absoluut niet efficiënt is.

 

Vandaag is er een verlaagd tarief voor renovaties. Er bestaat ook een maatregel in 32 steden en gemeenten voor sloop en heropbouw.

 

Ikzelf en mijn partij zijn absoluut voorstander van het treffen van maatregelen op het vlak van lastenverlaging, die ervoor zorgen dat het bestaande oude woningenpark zo snel mogelijk kan worden vernieuwd. Bovendien kan een en ander een belangrijke economische stimulans geven aan een sector waarin vandaag in ons land bijzonder veel technische expertise bestaat.

 

Die maatregelen moeten echter wel Europees worden afgetoetst. Er is een mogelijkheid om binnen een sociaal beleid van versterkte huisvesting een verlaging door te voeren. Dat moet worden afgetoetst.

 

Voor mij is de belangrijkste voorwaarde echter dat de maatregel enkel van toepassing zou zijn op het slopen en de heropbouw van woningen die daarna wel aan de juiste duurzaamheidvoorwaarden voldoen.

 

U geeft het voorstel van een sociale voorwaarde. Ik wil daaraan absoluut de voorwaarde koppelen dat bij een eventuele heropbouw de huizen op het gebied van duurzaamheid absoluut aan de top moeten kunnen staan.

 

Ik ben voorstander van dat beleid. Wij moeten echter natuurlijk ook de middelen hebben om het te kunnen voeren. Het betreft hier immers geen gratis maatregel. Ik ben absoluut geen voorstander van een verlaging van de belastingen ter zake, om dan ergens anders een verhoging te moeten doorvoeren.

 

Om bedoeld beleid te voeren, moeten wij middelen hebben. De juiste manier om die middelen te hebben, is bijvoorbeeld kijken naar wat Nederland doet. In Nederland is de activiteitsgraad heel wat hoger dan in ons land. Mochten wij op het niveau van Nederland zitten, dan zouden ongeveer 600 000 mensen meer aan de slag zijn. Met een arbeidsmarkt die zoals in Nederland is georganiseerd, zouden wij de middelen hebben om uw voorstel van beleid te kunnen voeren.

 

Ik ben absoluut een partner voor uw voorstel. Ik hoop dat u ook voor onze maatregelen een partner bent, met name om de participatiegraad in ons land te verhogen, teneinde de middelen te hebben om het beleid te kunnen voeren.

 

04.03  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Ik had de oproep van de afgelopen weken van uw voorzitter toch enigszins anders begrepen. Ze ging onmiddellijk akkoord met de maatregelen voor een verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw in heel het land. Ik wist niet dat daar nog bijkomende voorwaarden aan zouden worden verbonden.

 

Ik begrijp dat het zou gaan om duurzaamheid van de woning. Ik kan mij daarin perfect vinden. Ik denk dat het juist is dat als we het woningen- en gebouwenpark versneld willen vervangen dat natuurlijk in het kader van meer duurzaamheid moet zijn. Ik denk dat we elkaar daarin perfect vinden.

 

Ik vind alleen niet dat wij nog lang moeten wachten. Alles ligt er. We kennen de budgettaire impact. Ik denk niet dat we nog maanden of jaren moeten wachten op een volgende regering om dit goed te keuren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "het succes van de maatregel van de winstpremie" (nr. P3449)

05 Question de M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "le succès de la mesure de la prime bénéficiaire" (n° P3449)

 

05.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, onze economie en onze welvaart zijn gebaseerd op één fundamenteel gegeven: bedrijven moeten winst maken. Voor ons liberalen is winst voor ondernemingen geen vies woord, het is de essentie van onze economie.

 

Als men winst maakt, dan moeten daar drie dingen mee gebeuren. Ten eerste, een bedrijf moet een deel hiervan reserveren voor innoverende investeringen. Ten tweede, diegenen die het risico genomen hebben moeten om het kapitaal te verstrekken vergoed worden. Ten derde, het personeel dat meegewerkt heeft aan het realiseren van die winst moet worden vergoed.

 

Als liberalen zijn wij dan ook blij dat deze regering het systeem van de winstpremie heeft ingevoerd. Uit de eerste gegevens over deze maatregel blijkt dat meer dan 800 ondernemingen deze winstpremie hebben uitgekeerd aan ongeveer 5 000 werknemers. Zij kregen gemiddeld 744 euro. Dat is een eerste belangrijke stap.

 

Als wij een analyse maken, dan zien wij dat het niet de grote ondernemingen zijn die deze maatregel toepassen en eigenlijk ook niet de micro-ondernemingen. Het zijn voornamelijk onze kmo's die dat doen. Mijns inziens is deze maatregel onvoldoende gekend bij onze ondernemingen en is hij nog te weinig toegankelijk. Er zijn nog te veel administratieve en andere lasten om dit systeem meer ingang te kunnen laten vinden.

 

Mijnheer de minister, hebt u deze maatregel binnen de regering geëvalueerd? Op welke wijze wenst u deze maatregel beter toegankelijk te maken voor alle ondernemingen in ons economisch bestel?

 

Ziet u in deze maatregel ook een oplossing voor de bestaande blokkering in het gesprek tussen werkgevers en werknemers over de huidige kleine loonmarge? Hiermee zouden bedrijven die het goed doen en meer winst maken immers ook meer kunnen uitkeren aan hun personeel.

 

05.02 Minister Alexander De Croo: Mijnheer Van Biesen, ik dank u voor uw vraag. Uit de cijfers voor 2018 blijkt inderdaad dat die maatregel zeer belovend is: 738 bedrijven hebben ervan gebruikgemaakt. Meer dan 50 000 werknemers hebben ervan genoten, voor een totaal van 90 miljoen aan uitkeringen.

 

Het klopt dat vooral kmo's ervan gebruik hebben gemaakt. Deze maatregel staat in contrast met het vroegere Participatieplan, waarvan het succes eerder beperkt was. In 2017 hebben slechts 54 bedrijven er gebruik van gemaakt.

 

Een deel van het succes van de winstpremie ligt aan het feit dat het een zeer eenvoudige en fiscaal ook attractieve maatregel is. Er zijn weinig beperkingen opgelegd. De belangrijkste beperking in mijn ogen is dat de premie moet worden uitgekeerd aan alle werknemers binnen het bedrijf.

 

Voor mij is dat een essentiële voorwaarde. Als een bedrijf winst maakt, is dat niet enkel dankzij de directie, niet enkel dankzij de aandeelhouders, maar ook dankzij de werknemers. Als men dan een premie uitkeert, lijkt het mij logisch dat die premie aan iedereen wordt uitgekeerd.

 

Uit de bijkomende cijfers die wij hebben, blijkt dat deze maatregel een forse groei zal kennen in 2019, omdat vooral grote bedrijven vorig jaar nog niet de mogelijkheid hadden deze maatregel in te voegen in hun remuneratieplannen.

 

Zoals u zelf al aangaf, valt deze maatregel inderdaad buiten de loonnorm en vormt hij een mogelijkheid voor bedrijven die succesvol zijn en daar de middelen voor hebben om de werknemers een bijkomende loonsverhoging te geven zonder beperkt te worden door de loonnorm.

 

Ik meen dat deze maatregel een bijkomende oplossing kan zijn voor de moeilijke discussies die wij op dit ogenblik voeren. Hij komt absoluut niet ter vervanging van de bestaande loonsverhogingen die lineair worden toegepast, maar hij geeft de bedrijven wel meer flexibiliteit om diegenen die aan de basis staan van het succes van de ondernemingen, met name alle werknemers, mee te laten genieten van het succes van die bedrijven.

 

05.03  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. We zouden een extra inspanning moeten leveren voor wat ik het belangrijkste element acht: de toegankelijkheid van deze maatregel, het laten doordringen tot in de micro-ondernemingen. Niet alleen de grote ondernemingen, maar ook de ondernemingen met drie, vier of vijf personeelsleden zouden van dit systeem gebruik moeten kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat we dan op een andere manier de discussies zullen aangaan over de loonnorm in dit land. Wanneer bedrijven hun personeel laten meegenieten van de winst van de onderneming, zitten we pas echt in een sociaal-liberale economie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- M. Aldo Carcaci au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les incidents à Verviers" (n° P3450)

- M. Koenraad Degroote au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les incidents à Verviers" (n° P3451)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Aldo Carcaci aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de incidenten in Verviers" (nr. P3450)

- de heer Koenraad Degroote aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de incidenten in Verviers" (nr. P3451)

 

06.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le ministre, après les incidents de mardi soir à Verviers, je suis non seulement outré mais également gêné d'être belge et wallon en particulier. Faire obstacle, sans hésiter à utiliser des moyens délictueux comme des violences physiques, à la tenue d'une conférence d'un collègue, ex-secrétaire d'État de surcroît, élu d'un parti démocratique et qu'on le veuille ou non, le plus grand parti de ce pays, est totalement inqualifiable. Empêcher Theo Francken de donner une autre vision sur un sujet qui divise actuellement l'Europe entière est une atteinte profonde aux valeurs démocratiques, telles que la liberté d'expression ou la liberté de réunion.

 

Ces activistes de gauche, la FGTB et Greenpeace se sont sentis encouragés et confortés par la présence de la bourgmestre socialiste dont le rôle est de maintenir l'ordre public dans sa ville. C'est inacceptable et intolérable! Des mesures doivent être prises à son encontre. Il s'agit d'une faute grave pour la responsable de la police locale.

 

En Wallonie, le débat devient interdit. L'intolérance règne en maître. Les calicots et messages exposés font froid dans le dos. Nous ne sommes plus en démocratie. Tous ceux qui ne pensent pas comme cette gauche ne peuvent plus s'exprimer au point d'être victimes de menaces et de violences.

 

On cadenasse la liberté de parole que ce soit sur le climat où seul l'avis du GIEC est pris en considération ou sur l'immigration, où seuls les activistes de gauche ont le droit de s'exprimer. On exclut purement et simplement et sans ambages certains partis politiques des débats sur la chaîne publique, de manière que les Belges francophones ne se rendent pas compte de la supercherie dont certains usent et abusent.

 

La Wallonie vire au communisme. Cette gauche est occupée à mener la Belgique vers le confédéralisme dont elle a si peur, alors qu'elle n'a cessé d'appauvrir économiquement et socialement cette région. Le paysage est noir. Ce n'est certainement pas avec des pratiques syndicales analogues que nous allons attirer des investisseurs et redéployer notre région économiquement.

 

Monsieur le ministre, que comptez-vous prendre comme mesures pour retrouver la sérénité des débats en Wallonie? Quelles mesures comptez-vous prendre pour faire interdire ou dissoudre les groupuscules fascisants comme les antifas? Quelles mesures comptez-vous prendre face à l'attitude de la bourgmestre de Verviers, présidente de la zone de police de Vesdre, qui s'est retrouvée face à sa propre police, ce qui est une faute grave dans son chef?

 

06.02  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil u feliciteren met uw verjaardag; happy birthday to you!

 

We zijn hier echter niet gekomen om daarover te spreken. Mijnheer de minister, ik heb een vraag over de gebeurtenissen in Verviers, waarover ook collega Carcaci het woord heeft genomen. Dit is het jaar 2019. Het zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat wanneer een politicus uit het halfrond het woord in een ander landsgedeelte voert, hij kan reken op sereniteit en vrijuit zijn mening kan uiten, zelfs al zijn bepaalde mensen uit die omgeving het daar niet mee eens. Dat is democratie, waar iedereen in het halfrond altijd de mond vol van heeft.

 

Wat er dinsdagavond is gebeurd, tart werkelijk alle verbeelding. Dat er protest wordt geuit, daar kan ik mee leven. Als dat protest echter ontaardt in geweld, verstoring van de openbare orde en vandalisme, dan ontstaat er een probleem. Er ontstaat nog een groter probleem, wanneer de plaatselijke autoriteit, met name de burgemeester, dat gaat steunen. Een burgemeester moet in dergelijke gevallen zorgen voor orde en voor rust. Wat heeft men hier gedaan? Men heeft gezorgd voor geweld en voor chaos. Dat is niet de taak van een burgemeester.

 

Mijnheer de minister, ik verwacht dat u die gang van zaken hier publiek veroordeelt. Kunt u mij bovendien meedelen welke middelen u daartegen zult inzetten, ook al is artikel 82 van de nieuwe gemeentewet in Wallonië niet meer van toepassing? Zult u bijvoorbeeld inzake het aspect verstoring van de openbare orde een onderhoud hebben met de gouverneur van Luik – niet die van Oost-Vlaanderen, die kwestie kent u goed – om na te gaan welke maatregelen tegen de burgemeester kunnen worden genomen? Ik kijk uit naar uw reactie.

 

06.03 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, collega's, een evenwicht tussen het recht op betogen en het recht op vrije meningsuiting is in onze samenleving essentieel. Tegelijk veroordeel ik ten strengste elke vorm van geweld tijdens betogingen en manifestaties.

 

De burgemeester is in ons land de verantwoordelijke autoriteit voor de administratieve politie op het grondgebied van de stad of gemeente. De burgemeester heeft de plicht om de veiligheid in de gemeente te verzekeren. Hij of zij kan dus ook de nodige administratieve politiemaatregelen nemen om de ordehandhaving en openbare veiligheid op het grondgebied te waarborgen.

 

La bourgmestre de Verviers a participé à une manifestation contre la présentation d'un livre de M. Francken. Elle s'est retrouvée de ce fait face à face avec ses propres policiers. Il ressort de nos dernières informations que la préparation de l'événement se serait déroulée normalement, en ce sens que Mme la bourgmestre aurait donné ses instructions au chef de corps de la police locale. Cette information doit encore officiellement être confirmée et examinée. Le régime disciplinaire des bourgmestres relève de la compétence des Régions et du gouvernement wallon.

 

U merkte dat terecht op.

 

En tant que ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, je suis responsable des actions de la police. Indépendamment des enquêtes éventuelles de la Région wallonne, je demanderai immédiatement les enquêtes requises à l'Inspection générale de la police afin de confirmer, oui ou non, si des instructions préalables ont été données par la bourgmestre et de vérifier si ces instructions étaient suffisantes afin de gérer les évolutions sur le terrain en matière d'ordre public, ou si un remplacement temporaire a été prévu par une autorité déléguée par le bourgmestre.

 

Ik zal dan ook mijn volle verantwoordelijkheid nemen voor de aangelegenheden die tot mijn bevoegdheden als minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid behoren.

 

06.04  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Toutefois, j'aimerais citer les paroles de la bourgmestre: "Connards d'extrémistes!" Ce sont ses paroles. Nous parlons de liberté d'expression? Oui! De liberté de manifester, Oui! Ces paroles sont-elles dignes d'un ou d'une bourgmestre? Où allons-nous là? Monsieur le ministre, y en a marre d'être stigmatisé et toujours traité de facho ou d'extrême droite dès que vous ne partagez pas l'idée de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la liberté d'expression? La belle affaire! Seulement lorsque cela va dans le sens qu'il faut. Ce n'est pas permis lorsque cela va dans l'autre sens.

 

Tout le monde a ce mot à la bouche mais uniquement dans les cas où cela les arrange. C'est le règne de la pensée unique. Car, monsieur le ministre, qui a caillassé? Qui a cassé? Qui a fait preuve de violence? Qui sont les vrais extrémistes? Je vous pose la question.

 

06.05  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u dat u uw verantwoordelijkheid zult opnemen.

 

Ik reken erop dat u binnen uw bevoegdheden contacten zult leggen, onder andere met de gouverneur. Zoals het er nu naar uitziet, met het optreden van het Waals Gewest, zal dat eindigen in een reprimande, wat mij heel goedkoop lijkt.

 

Ik wil eindigen met een positieve noot. Tien jaar geleden was het niet mogelijk dat een staatssecretaris, in dit geval gewezen staatssecretaris Francken, zou worden uitgenodigd naar Verviers. Daar zaten 200 tot 250 mensen te wachten om een interessante avond mee te maken in een serene sfeer.

 

Tien jaar geleden was zoiets niet mogelijk. Het feit dat dat nu wel mogelijk wordt gemaakt, bewijst dat de geesten in dat landsgedeelte aan het rijpen zijn. Zoiets kan alleen maar bijdragen tot een goede oplossing voor het gehele land en voor alle landsgedeelten.

 

Ik hoop dan ook dat de gewezen en toekomstige staatssecretaris nog veel dergelijke uitnodigingen mag ontvangen. Ik wens hem goede moed, bon courage.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Damien Thiéry au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'intervention de la centrale 100 de Louvain à la suite de l'accident mortel de Rhode-Saint-Genèse" (n° P3452)

07 Vraag van de heer Damien Thiéry aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de interventie van de 100-centrale van Leuven na het dodelijke ongeval in Sint-Genesius-Rode " (nr. P3452)

 

07.01  Damien Thiéry (MR): Monsieur le ministre, je ne m'attarderai pas sur la polémique relative aux types de véhicules qui ont été impliqués dans l'accident. J'aimerais plutôt faire le point sur la gestion des secours.

 

Vous avez entendu, comme moi, qu'un responsable de la fonction publique avait accusé ouvertement le centre de Louvain de ne pas avoir transmis les informations suffisamment vite. Si j'en crois la presse, manifestement, les services de pompiers du Brabant wallon ont d'abord été contactés. Ensuite, ils ont appelé le centre rapproché de Delta, à Ixelles. C'est seulement une demi-heure après l'accident que celui de Chênaie, à Uccle, situé à cinq kilomètres de l'endroit, aurait été contacté. En clair, il aurait été possible de réagir plus rapidement sur les lieux mêmes de l'accident.

 

De plus, j'entends que le syndicat en question voudrait porter plainte contre vous-même, monsieur le ministre, ainsi que contre la ministre de la Santé. Par ailleurs, la secrétaire d'État bruxelloise en charge du SIAMU dit clairement: "Il ressort des éléments actuels que le principe de l'aide adéquate la plus rapide n'a pas été respecté" et ajoute qu'il s'agit de "faits qui rappellent malheureusement le même problème de gestion des secours auquel nous avons été confrontés le 22 mars 2016, lors des attentats terroristes".

 

Monsieur le ministre, les familles des victimes sont en droit de connaître la vérité, pour apaiser leurs esprits et s'assurer que le travail a bien été accompli dans les temps et qu'il était impossible de faire mieux. Dès lors, pourriez-vous nous informer précisément quant à la rapidité des secours? Le principe de l'aide adéquate la plus rapide a-t-il été respecté, comme cela doit être le cas? La situation est-elle similaire à ce que nous avons pu connaître au moment des attentats du 22 mars 2016? Selon vous, est-il possible d'encore améliorer le fonctionnement de ces centres d'appel?

 

07.02  Pieter De Crem, ministre: Cher collègue, tout d'abord, je tiens à exprimer mon soutien envers les familles des victimes de cet accident, qui m'a profondément perturbé. Les responsables des pompiers de Bruxelles, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), de la direction des centrales d'urgence 112 de Bruxelles et du Brabant flamand se sont rassemblés hier à ma demande pour analyser en détail le traitement de l'appel d'urgence de l'accident tragique. Toutes les parties ont conclu que le principe d'aide adéquate la plus rapide a été respecté par la centrale d'urgence 112 du Brabant flamand et que l'aide demandée via la centrale 112 de Bruxelles a bien été fournie.

 

Cela signifie que tous les services de secours, l'aide médicale, les pompiers et la police ont été alertés immédiatement après la réception des appels d'urgence et conformément au principe d'aide adéquate la plus rapide. Les moyens nécessaires ont été correctement dispatchés pour venir en aide aux victimes. Deux appels ont été passés à la centrale 112 du Brabant flamand.

 

La commune de Rhode-Saint-Genèse étant située dans le Brabant flamand, le centre de secours d'urgence du Brabant flamand était donc chargé de répondre aux appels concernant ce tragique accident. Il n'y a pas eu de problème dû à l'usage des langues. Un premier appel, arrivé à 01 h 07, faisait état d'un accident de voiture avec des blessés sans mentionner de personne coincée. Les équipes médicales et les équipes de police ont été immédiatement alertées après cet appel. Un deuxième appel est arrivé via la police à 01 h 17 pour demander une assistance afin de libérer des personnes coincées. Les pompiers de Bruxelles ont immédiatement été alertés, comme le prévoient d'ailleurs les directives dans un cas de personnes coincées.

 

En ce qui concerne le choix entre le poste de Braine-l'Alleud et celui de Chênaie, Braine-l'Alleud est plus rapide que Chênaie au niveau du temps, malgré la différence de distance par rapport à l'accident de 11 km contre 5 pour Chênaie.

 

Mais comme on le sait, les distances ne représentent pas toujours les temps réels pour arriver sur les lieux. Le SMUR Saint-Élizabeth n'était pas disponible. Celui d'Ixelles fut alors appelé.

 

En ce qui concerne les services d'incendie, celui de Chênaie était le plus rapide et celui de Hal, le service compétent sur le plan territorial. La procédure standard consiste à alerter le service pompier le plus rapide et à en informer les autorités compétentes.

 

07.03  Damien Thiéry (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour les réponses concernant l'aide adéquate qui, manifestement, en termes de rapidité a été respectée.

 

Il n'en demeure pas moins que dans nos communes limitrophes - je parle de Rhode-Saint-Genèse et des communes à facilités en règle générale -, même si la problématique linguistique n'est pas directement en cause, il n'en reste pas moins que l'approche limitrophe pose parfois problème à cause soit de la frontière linguistique, soit des frontières régionales.

 

Je pense qu'à tout le moins, il faudrait envisager qu'à l'avenir, dans toutes les interventions de pompiers, ce soit systématiquement le poste le plus proche - peu importe son appartenance régionale, voire communautaire - qui puisse intervenir et ce, dans l'intérêt des personnes directement concernées. Je suis régulièrement confronté à cette problématique dans ma commune à Linkebeek. Je remarque qu'elle est récurrente et je pense, monsieur le ministre, que si les choses ne sont pas encore tout à fait au point d'un point de vue pragmatique et si la loi ne permet pas ce changement, il faudra probablement l'adapter.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Catherine Fonck au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les déclarations du précédent ministre de l'Intérieur à propos de la situation à la police fédérale" (n° P3453)

08 Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de verklaringen van de vorige minister van Binnenlandse Zaken over de situatie bij de federale politie" (nr. P3453)

 

08.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, les ex-ministres de la N-VA ne cessent de se répandre dans la presse. C'est également le cas de l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Jambon. Ce lundi, sur Radio 1, il a déclaré que la capacité de la police fédérale avait été fortement renforcée grâce à lui. Pourtant, la réalité est tout autre. Ma collègue Mme Matz n'a pas cessé, sous cette législature, d'interpeller votre prédécesseur, d'être le porte-voix de la police lorsque celle-ci a tiré la sonnette d'alarme à de nombreuses reprises, pour dénoncer les économies budgétaires linéaires qui ont été réalisées à la police fédérale. La Cour des comptes a elle-même démontré en 2018 que les effectifs policiers avaient diminué depuis que M. Jambon était ministre de l'Intérieur.

 

Cette semaine la KUL a, par ailleurs, sorti un audit alarmant. Celui-ci montre le malaise grandissant de la police. Il montre également combien la charge psychosociale est élevée. S'il fallait retenir un seul chiffre, ce serait celui-ci: 58 policiers ont pensé au suicide en 2018, avec l'intention de passer à l'acte. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Il est particulièrement interpellant que, malgré tous ces constats, M. Jambon se glorifie autant.

 

Monsieur le ministre, puisque vous venez d'arriver, il est important de faire un état des lieux des forces actives de la police fédérale. Devant ces constats, allez-vous enfin accélérer les recrutements, garantir des forces suffisantes, tenir la promesse d'engager 1 600 membres du personnel dans cette fameuse direction "Sécurisation" afin de consacrer des forces de police à la sécurisation de différents bâtiments publics? Par ailleurs, les stress teams qui accompagnent les policiers confrontés à des problématiques psychologiques, de pressions et de violence, sont-elles aujourd'hui suffisantes?

 

08.02  Pieter De Crem, ministre: Chère collègue, la problématique du déficit de la police fédérale est une de mes priorités. Pour répondre à votre question, je soulignerai que le déficit a augmenté ces dernières années passant de 4,5 % en décembre 2014 à près de 16 % en 2018. Différentes explications peuvent en être données.

 

Plusieurs tâches et missions se sont rajoutées, notamment à la suite des attentats terroristes, et les effectifs ont été considérablement renforcés passant de 12 750 à 14 100. Cela étant, le nombre de policiers auprès de la police fédérale a diminué de 12 200 à 12 145.

 

La conséquence en est d'importants déficits principalement dans des services chargés de la police administrative mais aussi auprès de la police judiciaire fédérale. L'une des nouvelles directions créées est celle de la sécurisation DAB dans laquelle l'ancien corps de sécurité de la justice a également été intégré. D'ici le mois d'avril, 800 places seront occupées sur un cadre total de 1 600 membres du personnel. Il manque surtout des candidats néerlandophones.

 

L'augmentation exponentielle de la migration de transit nécessite également une capacité supplémentaire permanente et hypothèque une grande partie de la réserve fédérale et de la capacité spécialisée pour le maintien de l'ordre. Le service à la police locale en souffre aussi considérablement. Une éventuelle suppression progressive des militaires dans la rue aura un impact inévitable sur la capacité de la police fédérale. Je ne peux que peser les intérêts de tous les partenaires à cet égard.

 

Afin de faire face à ces importants déficits, je souhaite m'atteler à un refinancement structurel de la police fédérale. Le cadre du personnel devrait être comblé à 100 % et les moyens de fonctionnement et d'investissement de la police devraient être mis à un niveau fonctionnel.

 

Enfin, je tiens à accélérer la réforme des procédures de recrutement et de sélection afin de veiller à mettre rapidement les policiers (hommes et femmes) là où ils sont requis. Je tiendrai certainement compte de votre recommandation en matière de stress team qui mérite notre plus grande attention.

 

08.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse très claire. Force est de constater que, eu égard à ce qui nous a été communiqué ces dernières années, la réalité est tout autre. Les forces de la police fédérale sont aujourd'hui moins nombreuses qu'en début de législature. Si cela peut expliquer la réalité sur le terrain, que la police fédérale rappelle sans cesse, cela a aussi un impact sur la police locale.

 

L'ancien ministre Jambon ne cesse pourtant de se répandre dans les médias. C'est particulièrement indécent, d'abord vu la réalité des chiffres, comme vous venez de le rappeler, mais aussi vu la lourde tâche de la police fédérale au quotidien, qui n'a été en rien renforcée.

 

Je ne peux qu'appuyer les différentes mesures que vous venez d'annoncer, afin d'engager rapidement du personnel au niveau de la direction de sécurisation. En effet, cela libérera des forces vives de police dans leur activité principielle en matière de sécurité. J'espère également qu'en matière de recrutement, les annonces de ce jour seront suivies d'actes, avec les budgets nécessaires. Vous pouvez, en tout cas, compter sur nous pour vous le rappeler. Surtout, j'ose espérer que la police constatera rapidement des changements sur le terrain.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "de eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel" (nr. P3454)

09 Question de Mme Sonja Becq au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la première présidente de la cour d'appel de Bruxelles" (n° P3454)

 

09.01  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de minister, enkele dagen geleden werden we opgeschrikt door het feit dat de nieuwe eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel – een tweetalig hof van beroep waar de eerste voorzitter eigenlijk ook de korpschef is en de leiding heeft over een groep magistraten – niet alleen eentalig Franstalig is maar vooral ook geen kennis van het Nederlands heeft.

 

Dat is een keuze die niet door u, maar door de Hoge Raad voor de Justitie werd gemaakt. Vandaag mag men verwachten dat men voor een dergelijke functie, waarin men leiding geeft aan anderen, tenminste de tweede landstaal machtig is.

 

Het taalevenwicht zou hier in evenwicht worden gehouden omdat er bij het openbaar ministerie een Nederlandstalige magistraat zit. De zittende en de staande magistratuur houden elkaar zo in evenwicht.

 

Nochtans moet ik vaststellen dat de regeling op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg anders is. Daar is het wettelijk geregeld dat de eerste voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en de procureur des Konings een diploma in hun eigen taal hebben maar wel de andere landstaal grondig moet kennen.

 

Mijnheer de minister, men zou verwachten dat dezelfde regeling geldt voor het hof van beroep. Hoe is dit vandaag mogelijk? Bent u het ermee eens dat we deze regeling wettelijk moeten aanpassen, op dezelfde manier als bij de rechtbank van eerste aanleg?

 

09.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Becq, wij moeten in deze kwestie twee problemen onderscheiden.

 

Het is zo dat in Brussel een taalevenwicht bestaat tussen de eerste voorzitter van het hof van beroep en de procureur-generaal bij het hof van beroep. De procureur-generaal bij het hof van beroep vroeg een verlenging met nog vijf jaar, hij was reeds vijf jaar in dienst, en hij is Nederlandstalig. De eerste voorzitter heeft daarentegen diezelfde verlenging niet heeft gevraagd, hij wilde vervangen worden.

 

Daarom is er na uitvoerige consultatie door mijn administratie en de top van de regering beslist om een Franstalige vacature uit te schrijven, maar slechts voor vijf jaar. Dit wil zeggen dat de eerste voorzitter die nu is aangesteld, geen verlenging van haar mandaat zal kunnen vragen. Zij zal zich moeten terugtrekken op hetzelfde moment als de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel.

 

Eenzelfde taalevenwicht bestaat trouwens tussen de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel en de federale procureur, die Franstalig is. Hij zal binnen vijf jaar vervangen worden door een Nederlandstalige, terwijl de procureur-generaal van het hof van beroep te Brussel zal vervangen worden door een Franstalige.

 

Uw vraag is een andere, namelijk wat wij doen met de talenkennis van de persoon die benoemd wordt als eerste voorzitter bij het hof van beroep te Brussel. Zij is benoemd door de Franstalige benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. De voorwaarde die deze Hoge Raad voor de Justitie heeft gesteld voor de benoeming, is dat de eerste voorzitter zich zou bekwamen in de Nederlandse taal omdat zij deze bekwaamheid niet bezit. Het is een vergetelheid van de wetgever bij de hervorming van Brussel-Halle-Vilvoorde, want uiteindelijk lijkt het logisch dat die eerste voorzitter die ook bevoegd is voor het Nederlandse taalgebied, bestaande uit Leuven en Halle-Vilvoorde, ook de andere taal dan de taalrol waartoe hij of zij behoort, machtig is.

 

Wij hebben een heel ijverige commissie voor de Justitie en ik ben dus voluit bereid om met de commissie een meerderheid te zoeken voor een wijziging van de wetgeving op dit vlak. Anders is dit een prioriteit voor de volgende regering zodat dit niet nog eens zal gebeuren zoals nu. Laten wij echter proberen om dit alsnog recht te zetten, als het Parlement dat wilt.

 

09.03  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u spreekt over het taalevenwicht tussen het openbaar ministerie en de zittende magistratuur, maar u zei ook, en ik steun u daarin, dat er verwacht mag worden van die magistraat dat deze een grondige kennis heeft van de andere landstaal.

 

Wij zijn zeker bereid om dit, ofwel door middel van een wetsontwerp van u ofwel door middel van een wetsvoorstel, zo snel mogelijk te regelen. Dat kan ofwel nog deze legislatuur, ofwel zorgen wij ervoor dat het klaarligt voor de volgende legislatuur.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Bert Wollants aan de eerste minister over "het achterhouden van de kostprijs van de nieuwe gascentrales" (nr. P3455)

10 Question de M. Bert Wollants au premier ministre sur "la non-divulgation du coût des nouvelles centrales au gaz" (n° P3455)

 

10.01  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik zal mijn vraag dan toch maar nu stellen, aangezien de eerste minister ze daarstraks heeft geweigerd. Hij schoot met de glimlach de heer Reynders te hulp. Mevrouw Marghem, u had minder geluk.

 

Collega's, wij blijven ons heel zwaar zorgen maken over de kostprijs van de negen nieuwe gascentrales die de regering wil laten bouwen.

 

Mevrouw de minister, niet langer geleden dan vorige week heb ik hier gevraagd of u over berekeningen beschikte die aantoonden dat voor die gascentrales tot 9 miljard euro subsidies nodig waren. U hebt geantwoord dat daarvan geen sprake was en u vroeg mij hoe ik daarbij kwam. Er was niks van aan.

 

Wat zien wij nu? Wij zien een heel ander verhaal. Vandaag pakt De Tijd uit met een door de CREG vooropgesteld bedrag van 9 tot 14 miljard euro voor de gascentrales. Dat is dus een heel ander verhaal. Dat is 160 euro per gezin gedurende 15 jaar om op de kap van onze burgers en bedrijven CO2 uit te stoten. Om miljoenen ton CO2 de lucht in te sturen, zullen wij zwaar betalen.

 

Mevrouw de minister, collega's, hier heb ik de slides die op 28 januari 2019 aan u zijn bezorgd. Hier heb ik ze. Daarin staat heel duidelijk dat aan het project een gigantische kostprijs kleeft.

 

Mevrouw de minister, wat verklaarde u hier vorige week? Wat doet u ermee? U wil ze wegmoffelen, verstoppen, achterhouden. Op die manier kunnen wij natuurlijk niet doorgaan. U wist verdorie heel goed dat de cijfers bestonden. U wist ook heel goed waarop ik doelde, toen ik vorige week mijn vraag stelde.

 

Dat leidt natuurlijk tot een aantal vragen.

 

Ten eerste, hoe kunnen dergelijke zaken gebeuren?

 

Ten tweede, bent u effectief van plan om samen met de regering – ik kijk nu naar de leden van Open Vld en CD&V  – gedurende 15 jaar 160 euro per gezin aan te rekenen om ervoor te zorgen dat die CO2 kan worden uitgestoten? Is dat de bedoeling van uw beleid?

 

Meent u niet dat er meer aan de hand moet zijn en dat wij eens grondig moeten nadenken over wat er gebeurt?

 

Ten derde, ik heb nog een vraag die eigenlijk voor ons allemaal geldt. Hoe meent u in dat verhaal uw beleid geloofwaardig te kunnen verdedigen als het op deze manier moet gebeuren?

 

10.02  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le député, votre intervention me contrarie un peu, sur le fond et la forme. En effet, aujourd'hui, j'ai dû rectifier auprès de Belga l'information erronée qui était dans De Tijd en expliquant que le document sur lequel le journaliste se base est rédigé en toute liberté par un des membres de la CREG et que ce document ne fait pas foi au niveau de la CREG, n'ayant pas été validé par son comité de direction. J'ai d'ailleurs une lettre officielle du 13 février dernier qui en atteste et qui est signée par l'auteur de ce document.

 

Qu'a fait ce directeur de la CREG? Il a fait en sorte de calculer, au départ du travail de PwC, les montants non actualisés en ne reprenant que les montants nominaux, ce qui fait simplement passer la note de 350 millions à 600 millions. Ce n'est pas un travail sérieux, qui n'est pas validé par la CREG. Le gouvernement ne va certainement pas se baser sur un document qui n'est pas valide pour lancer sa politique.

 

En outre, nous avons tenu compte des remarques du Conseil d'État. Nous avons adapté le texte à ces remarques et, déjà aujourd'hui, sera pris en considération le texte de projet-cadre du CRM. Vous savez pertinemment que lorsque les enchères seront lancées, nous verrons d'ici quelques années quelles sont les offres qui seront faites et quels seront les prix de l'électricité sur les marchés. Or vous savez que ces prix changent et que depuis avril 2018, ils augmentent. Plus les prix vont augmenter au plan européen, moins le soutien sera important.

 

Personne n'est donc en mesure de dire aujourd'hui ce qu'il en sera exactement du soutien par le consommateur, à part l'évaluation très sérieuse validée en task force et par la CREG qui a été faite par PwC.

 

Je termine en disant que la lecture de l'article de M. André Jurres dans De Tijd vous sera certainement très profitable, puisqu'il explique très exactement et de manière indépendante ce que je suis en train de vous dire. Il recommande à tous de garder son sang-froid pour faire en sorte que notre politique s'oriente dans le bon sens afin de réussir la transformation énergétique de ce pays.

 

10.03  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, laten wij even ernstig zijn. Ik heb u vorige week gevraagd of u op de hoogte was van berekeningen. U hebt die gekregen op 28 januari en u hebt tegen mij gezegd dat die er niet waren. Die berekeningen waren er echter heel duidelijk wel. Ging het om een intern document van de CREG? Neen, het is naar u gestuurd en ook naar de FOD Economie en Elia, voor een officiële vergadering. Alle directeurs stonden ook in cc. Met die cijfers, op basis van die oefening, houdt men rekening.

 

U wil hier een spelletje spelen. De cijfers zouden niet officieel gevalideerd zijn. U wil er niet mee aan de slag gaan, maar het gaat wel om een bezorgdheid van uw regulator. Daarstraks hebt u in een reactie aan De Tijd het geheel afgedaan als een soort complottheorie of een politieke coup tegen uw plannen.

 

Ten eerste, wij hebben zo'n verhaaltje al eens gehoord.

 

Ten tweede, zou u niet aan de slag gaan met de cijfers en berekeningen die er zijn en de terechte vrees van heel wat burgers en bedrijven dat er 160 euro per gezin in uw factuur bij zal komen door de acties die u hier naar voren schuift, al was het maar om extra CO2 de lucht in te krijgen? Dat zullen wij absoluut niet zomaar laten gebeuren. Daarom staan wij hier om u vragen te stellen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Gilles Vanden Burre au premier ministre sur "les retards de paiement de l'administration fédérale qui concernent plusieurs départements" (n° P3456)

11 Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de eerste minister over "de betalingsachterstand bij verschillende overheidsdiensten" (nr. P3456)

 

11.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, l'État fédéral est un très mauvais payeur. Malheureusement, la situation ne fait qu'empirer. Nous avons reçu hier les derniers chiffres de Graydon. On peut y voir la situation depuis 2011 du pourcentage de factures de l'État fédéral payées avec plus d'un mois de retard. Le graphique que je vous montre parle de lui-même. On voit une évolution exponentielle du paiement des factures. Juste pour bien fixer le débat, la ligne rouge correspond au début du gouvernement Michel. On peut remarquer que l'évolution est exponentiellement négative et donc désastreuse.

 

Le dernier rapport de Graydon nous éclaire: un tiers des factures sont payées avec beaucoup de retard et 10 % ne sont pas du tout payées. C'est complètement inacceptable. Plus grave, madame la ministre, qui sont les dindons de cette très mauvaise farce? Ce sont nos PME et nos indépendants! Ce sont eux qui, quand les paiements n'arrivent pas, ont directement des problèmes de trésorerie menant malheureusement trop souvent à la faillite.

 

L'UNIZO qui représente les PME et les indépendants chiffre à dix milliards d'euros par an le coût pour notre économie de ces retards de paiements, soit 20 000 emplois! Ces 20 000 emplois sont menacés parce que l'État fédéral ne paie pas ses factures à temps. Sincèrement, c'est pour nous totalement incompréhensible.

 

Cette situation n'est pas acceptable mais des textes existent comme la loi de décembre 2013 et même une résolution votée dans ce Parlement en mai 2018 et émanant de votre majorité N-VA, MR et Open Vld qui demandait de réduire ces paiements. Comble de l'ironie, elle a été votée à l'unanimité et aujourd'hui, la situation s'est encore dégradée.

 

Madame la ministre, que comptez-vous faire pour remédier à cette situation intenable? Comptez-vous appliquer à la lettre la loi de 2013? Surtout, comptez-vous ancrer le principe du paiement dans les trente jours dans la loi, ce qui n'est actuellement pas le cas? Enfin, que pensez-vous d'un monitoring annuel, une évaluation, avec un débat à la Chambre sur cette situation qui, sincèrement, n'est plus tolérable?

 

11.02  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, monsieur le député, je vous remercie vivement pour votre question et vos jolis graphiques.

 

Si vous me le permettez, je vais baser ma réponse non pas sur une étude dont je ne connais pas le système de fonctionnement mais plutôt sur les statistiques FEDCOM.

 

Le constat est réel. Ce n'est pas pour rien que l'ancienne majorité a établi une résolution sur les paiements. Vous semblez découvrir le problème. Il existe depuis longtemps.

 

Je voudrais m'appuyer sur les statistiques FEDCOM car ce sont elles qui sont utilisées pour réaliser la comptabilité.

 

Trop de factures sont payées en retard. C'est une réalité. Quand on prend les chiffres globaux, cela correspond plus ou moins à l'étude que vous mentionnez avec, toutefois, quelques différences significatives. La première est que le total des montants dus représente 14 % du montant total. La deuxième, très importante, est que dans ce montant global de factures payées en retard, on prend en compte de la même manière les factures qui sont payées, par exemple, avec un jour de retard. Cela nuance les chiffres. Ce montant englobe aussi les factures qui ne sont pas payées en raison d'un litige en cours, ainsi que des problèmes d'encodage.

 

Contrairement à votre joli graphique – si vous m'aviez prévenue, j'aurais apporté le mien –, il y a une stabilité relative sur base annuelle. Ces dernières années, il n'y a pas d'augmentation.

 

En revanche, doit-on continuer de trouver acceptable qu'il y ait toujours des paiements tardifs, même s'ils sont moins nombreux que ce que vous prétendez? Évidemment, la réponse est non!

 

C'est pour cette raison que depuis 2018, nous avons implémenté, de manière généralisée, la facturation électronique, et que nous adoptons nos instructions avec le SPF BOSA relatives à la comptabilisation de ces factures pour être certains que le suivi, la gestion et le monitoring soient effectués le plus précisément possible. Nous organisons aussi des réunions assez fréquemment avec les différents départements pour identifier les problèmes qui se posent tant en termes de gestion d'encodage que de suivi.

 

Par ailleurs, quand vous avez déposé votre question, vous faisiez référence aux Finances et à la Justice. Il faut savoir que ces deux départements ne sont pas comparables car la Justice ne fait pas encore partie de FEDCOM. Vous savez peut-être aussi qu'en tant que ministre du Budget, j'ai énormément insisté pour que la Justice utilise ce programme FEDCOM afin d'assurer un suivi beaucoup plus précis des factures.

 

Nous avons commencé ce programme. Ce n'est pas fini, puisque nous devrons encore attendre trois ans pour que tout le département de la Justice soit intégré à FEDCOM. Ce dossier nécessite un processus à long terme.

 

(M. Vanden Burre tend un diagramme à Mme la ministre)

 

11.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous préviens que ce n'est pas un joli graphique, car il comporte des chiffres assez inquiétants. Cela dit, nous n'allons pas en débattre maintenant. J'ai recueilli les données fournies par le bureau Graydon, qui est un organisme indépendant, et par UNIZO.

 

En tout cas, il est sûr que ce taux est beaucoup trop élevé et que c'est donc inacceptable, comme vous l'avez dit vous-même. Nous ne découvrons pas la situation, puisque je vous ai déjà interrogée à ce sujet en commission au cours des trois dernières années. Je me référais à la résolution qui fut votée ici à l'unanimité, parce qu'il est quelque peu ironique que la majorité ait demandé de corriger un manquement imputable au gouvernement.

 

Plus concrètement, et pour me montrer constructif, je note que vous avez parlé des logiciels et de l'infrastructure. C'est important. Il me semble que nous pourrions recourir à des moyens légaux. Ainsi, imposer un délai de trente jours maximum pour les paiements me semble une piste, du reste recommandée par certains experts. De la sorte, nous assignons un objectif à atteindre. Discutons-en chaque année en commission. Il est en effet impensable que l'État n'endosse pas un rôle exemplaire dans les paiements. Quand les PME et les indépendants n'honorent pas leurs factures à temps, on leur tombe tout de suite dessus. C'est pourquoi il n'est pas tolérable que, lorsqu'ils doivent être payés, on les fasse attendre. 

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

12 Wetsontwerp tot wijziging, wat de mobiliteitsvergoeding betreft, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding (3382/1-7)

- Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (3381/1-8)

- Wetsvoorstel betreffende het mobiliteitsbudget (285/1-2)

- Wetsvoorstel tot instelling van een budget levenskwaliteit (1925/1-3)

- Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsbudget (3031/1-2)

12 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'allocation de mobilité, le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité (3382/1-7)

- Projet de loi concernant l'instauration d'un budget mobilité (3381/1-8)

- Proposition de loi relative au budget mobilité (285/1-2)

- Proposition de loi relative au budget qualité de vie (1925/1-3)

- Proposition de loi visant à introduire un budget mobilité (3031/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 285: Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Griet Smaers, Leen Dierick

- 1925: Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa

- 3031: Karine Lalieux, David Geerts.

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze wetsontwerpen en –voorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces projets et propositions de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Ik neem aan dat de heren Luk Van Biesen, Peter Dedecker, Benoît Piedboeuf, Georges Gilkinet en Stefaan Vercamer, rapporteurs, naar de schriftelijke verslagen verwijzen.

 

12.01  Peter Dedecker (N-VA): Wij bespreken hier twee pakketten wetteksten, die zeer breed gedragen worden in de Kamer. Dat lijkt mij ook zeer logisch, omdat ze de keuzevrijheid vergroten. De vakbonden kwamen vroeger op straat om, terecht, te protesteren tegen het feit dat werknemers uitbetaald werden in bonnetjes die ze dan mochten besteden in het winkeltje van de baas. Ze hebben zich daar steeds zeer sterk tegen verzet en een zware sociale strijd gevoerd.

 

Helaas dreigen we nu door de torenhoge, wurgende lasten op arbeid, die er onder hun bewind gekomen zijn, te eindigen met een nieuw systeem met minder keuzevrijheid. Alsmaar meer mensen van onze generatie die wat hoger in de hiërarchie opklimmen, krijgen een deel van hun loon in de vorm van een bedrijfswagen. Als ze later wat opslag krijgen, dan krijgen ze die grotendeels via een grotere nieuwe wagen, ook al hebben ze daar niet echt behoefte aan. Op die manier wordt hun keuzevrijheid beperkt. Ik hoef u evenmin de daarmee samenhangende ecologische ramp te beschrijven. De voorliggende ontwerpen zijn een stap in de goede richting, want ze vergroten de keuzevrijheid op dat vlak.

 

Verwacht ik hier een groot succes? Eigenlijk niet. Enig scepticisme is wel van pas, als men het mobiliteitsbudget onder de loep neemt. Immers, kiest men ervoor de auto in te ruilen voor een abonnement op het openbaar vervoer, dan wordt het saldo dat men cash ontvangt, nog steeds tegen 38,07 % belast. Dat is nog steeds te veel. Het grote voordeel van een bedrijfswagen schuilt juist in het feit dat men er ook al zijn privéverplaatsingen mee maakt. Het systeem is allesbehalve concurrentieel.

 

Hoe dan ook, hier wordt een stap in de goede richting gedaan, maar er zullen nog verdere stappen nodig zijn. Ik som er twee belangrijke op. De eerste is een verdere daling van de lasten op arbeid, zodat werknemers een grotere vrijheid genieten bij de keuze wat ze willen doen met hun loon. Dat is ook echt nodig, opdat het aanbod van de salariswagen niet langer noodzakelijk blijft, laat staan aantrekkelijk.

 

Ten tweede moeten wij de typisch Belgische fiscale koterij van lasten op arbeid met allerlei mogelijke ontsnappingsroutes, waar we er nu nog eentje bijbouwen, afbreken en vervangen door een mooie, simpele nieuwbouw die clean en efficiënt is. Het moet dan een soort keuzepakket worden voor zowel de werkgever als de werknemer, een beetje zoals het cafetariaplan, dat sommige werkgevers vandaag aanbieden. Het moet een fiscaal cafetariaplan worden met mogelijkheden voor ecologisch efficiëntere extralegale voordelen en voordelen om werk en gezin beter te combineren.

 

Dat zal ons veel verder vooruit kunnen brengen dan salariswagens.

 

12.02  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, nous sommes contents de voir enfin arriver ce projet sur la table de notre institution. C'est une étape importante en matière de mobilité douce, qui encourage le passage du véhicule de société vers des modes de transport alternatifs et durables. Cela ne peut qu'améliorer la mobilité, dont on sait qu'elle préoccupe beaucoup de travailleurs, notamment de ceux qui viennent travailler dans la capitale.

 

Je ne vais pas décrire le système mis en place. Je dirai seulement que celui-ci repose sur trois piliers. Le premier est l'utilisation toujours possible de la voiture de société, bien entendu respectueuse de l'environnement. Le deuxième pilier regroupe une série de modes transport alternatifs et durables et le troisième est l'utilisation du solde. Ce dernier est moins encouragé que le deuxième. J'y reviendrai.

 

Avec ce fonctionnement, le travailleur est complètement libre de choisir son mode de déplacement. Il peut parcourir son trajet en voiture de société, mais il peut aussi prendre sa voiture pour aller à la gare, prendre le train et, en descendant du train, prendre un vélo partagé ou une trottinette, puisque nous voyons ce moyen de transport apparaître actuellement.

 

Notre groupe salue particulièrement la multitude des modes de transport alternatifs et durables repris dans le deuxième pilier. Ce pilier est davantage encouragé. En effet, il fait l'objet d'une déduction fiscale, alors que le troisième pilier est passible d'une cotisation spéciale de sécurité sociale de 38,7 %.

 

Pour notre groupe, le point essentiel est évidemment la liberté de choix. Cette initiative complète l'allocation de mobilité en élargissant les possibilités. Ce budget encourage le verdissement du parc automobile belge et cela était attendu avec impatience tant par les parlementaires que par les travailleurs. Notre groupe considère qu'il s'agit d'un bon projet. Aussi est-ce avec enthousiasme que nous le soutiendrons.

 

12.03  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, nous soutenons le projet de budget mobilité, mais nous ne soutenons pas le projet ou la proposition concernant l'allocation de mobilité. Ce n'est pas une surprise.

 

S'agissant du projet mobilité, de fait, que de temps perdu! Nous vous avions dit d'emblée que le fameux système "cash for car" était un système bancal, qui ne fonctionnait pas. Les partenaires sociaux n'en voulaient pas. Nous vous l'avions dit. Vous ne nous aviez pas écoutés à l'époque.

 

Le fait est que, et il faut s'en réjouir, vous avez finalement considéré qu'il fallait écouter les partenaires sociaux. Vous avez dès lors opté pour le modèle qu'ils vous proposaient. Le budget mobilité va donc dans le bon sens. Nous soutiendrons ce texte. De fait, il donne un plus grand choix d'alternatives de mobilité. Il incite à poser des choix qui amélioreront la mobilité. C'est dès lors un pas supplémentaire dans la bonne direction, notamment dans le contexte que nous connaissons d'une prise de conscience partagée, généralisée, des enjeux environnementaux et climatiques.

 

D'ailleurs, nous n'avions pas attendu le gouvernement. Nous avions nous-même déposé une proposition de loi portant un budget de mobilité. Nous avons fait des émules. Il faut s'en réjouir.

 

Néanmoins, nous déposons trois amendements. Le premier amendement vise à fixer une limite, pour éviter des abus et la prise en compte de dépenses qui pourraient apparaître comme somptuaires. Nous proposons de fixer un plafond à 35 000 euros, ce qui nous semble être dans une moyenne permettant largement de recourir à des alternatives, notamment pour le remplacement de véhicules par des véhicules moins polluants. Il eût été judicieux de retenir cet amendement lors de nos travaux en commission. Cela n'a pas été le cas. Nous redéposons l'amendement en plénière.

 

Le deuxième amendement oblige l'employeur qui propose des voitures de société à, dans le même temps, proposer un budget mobilité; alors que votre texte offre un choix. Nous souhaitons qu'il y ait une automaticité. Dès qu'il y a voitures de société, il y a nécessairement l'obligation légale de proposer un budget mobilité. Vous ne nous avez pas suivis. Là aussi, nous redéposons un amendement.

 

Enfin, le troisième amendement oblige le détenteur de plusieurs voitures de société – cela existe, il y a des gens qui ont plusieurs voitures de société – à les remettre avant de pouvoir bénéficier d'un budget mobilité. En effet, l'objectif du budget mobilité est de promouvoir une autre mobilité. Il n'y a donc pas de sens à consentir un budget pour une autre mobilité en conservant une voiture de société. Il ne faudrait pas que nous nous retrouvions dans une situation où les gens prendraient un budget mobilité tout en conservant en même temps une voiture de société. Cela n'a aucun sens.

 

Nous savons que vous allez refuser ces amendements, vous, l'ancienne majorité, si je puis dire, mais dont nous voyons bien qu'elle perdure. Néanmoins, nous soutiendrons le projet qui nous est soumis aujourd'hui, parce qu'il est bien conçu, qu'il a été élaboré en concertation avec les partenaires sociaux et qu'il incitera effectivement les travailleurs à recourir à des moyens de transport alternatifs, moins polluants.

 

C'était sur les volets général et fiscal. Il y a aussi un volet social dans lequel nous avons identifié deux problèmes qui auraient pu être résolus. Le premier est un peu technique, mais nous pouvons le synthétiser. À un moment, donné, une partie du budget mobilité peut ne pas être utilisée. Dans ce cas, que fait-on? Comment traite-t-on cette somme reçue par le travailleur, mais qui n'est pas utilisée pour une alternative de mobilité?

 

Vous optez pour la solution de lui appliquer une cotisation spéciale de 38,07 % censée couvrir un taux moyen de précompte professionnel auquel s'ajoute une cotisation sociale personnelle. Néanmoins, vous excluez, tout en l'appliquant, qu'elle puisse financer le pécule de vacances du travailleur. Et c'est là que cela ne va pas! Soit l'on considère que le reliquat est un salaire à part entière et il doit alors concourir au financement de l'ensemble des volets de la sécurité sociale et ouvrir des droits sociaux complets de sécurité sociale, soit vous ouvrez un droit hybride et totalement nouveau qui ne correspond à rien de connu, en un mot, un droit tout fait bancal.

 

Rien ne justifie ce traitement plus qu'étrange que vous ne semblez pas prêt à vouloir régler! Nous déposons donc un amendement pour que cela soit réglé et pour que le reliquat de budget non utilisé soit considéré comme un salaire à part entière et, dès lors, ouvrir des droits sociaux à part entière. Ceci clôture mon intervention relative au budget mobilité. Je passe à l'allocation mobilité qui, selon la chronologie des travaux, interviendra avant en termes de vote.

 

En ce qui concerne l'allocation mobilité, nous sommes plus que critiques. Le système ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait pas en terme de succès: une poignée de personnes avaient recouru à ce système.

 

En même temps, le Conseil d'État avait identifié plusieurs problèmes de discrimination. C'est ainsi qu'on allait retrouver dans une même entreprise des gens qui allaient avoir droit à une allocation de mobilité, tandis que d'autres non. Au lieu de supprimer cette mesure pour vous concentrer sur le budget mobilité, vous avez préféré maintenir l'allocation de mobilité.

 

Que les choses soient claires! Plusieurs objectifs sont nourris d'une certaine idéologie en vue de transformer du salaire fiscalisé ou parafiscalisé, qui finance la sécurité sociale ainsi que les services publics – dont les gens profitent en général - et ouvre des droits sociaux, en rétribution défiscalisée et déparafiscalisée. Nous savons que c'est le grand objectif de certains: pouvoir donner à des travailleurs des montants qui se situent hors du salariat. J'invite celles et ceux qui considèrent que c'est une bonne idée à bien réfléchir, car il s'agit d'une pente glissante sur laquelle d'aucuns essaient de nous emmener.

 

Par ailleurs, il faut bien s'imaginer l'incongruité de ce qui est mis en place. En effet, l'allocation de mobilité ne va pas simplement être accordée à des gens qui disposent d'une voiture de société, mais à d'autres qui entrent dans une catégorie qui pourrait y avoir droit. C'est complètement aberrant.

 

C'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas ce texte. Nous pensons sincèrement qu'il eût fallu se concentrer sur le budget mobilité.

 

12.04  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het zal u niet verbazen dat ik vandaag bijzonder verheugd ben over de eindstemming over het voorliggende wetsontwerp met betrekking tot het mobiliteitsbudget. Het ontwerp werd uiteindelijk voorgelegd aan het Parlement door de ministers De Block, De Croo en Peeters, waarvoor dank. Het is evenwel gepast om ook de verdiensten van de vorige minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, in dezen te vermelden, aangezien hij het wetsontwerp mee heeft voorbereid.

 

Laat mij beginnen met een open deur in te trappen: vanuit mobiliteitsoogpunt is het duidelijk dat het huidige systeem van bedrijfswagens, zeker als het gaat om loutere salariswagens, niet past in het streven naar een duurzamere mobiliteit. Het simpelste antwoord is om daar dan mee te stoppen, maar zo eenvoudig is dat natuurlijk niet, tenminste als men geen loon van de betrokken werknemers wil afnemen. Het statuut van de bedrijfswagen maakt immers deel uit van een breder debat over de loonkosten, zoals ook collega Dedecker al heeft aangehaald. De bedrijfswagen is een van de elementen in de verloning van een belangrijk deel van de werknemers, hoofdzakelijk bedienden. Aan het statuut van de bedrijfswagens raken, betekent aanpassingen doen aan socialezekerheids-, fiscale, bedrijfseconomische en arbeidsrechtelijke afspraken. Net daarom is er nood aan een sterk, realistisch, maar ook aantrekkelijk alternatief voor de bedrijfswagen dat naast het huidige systeem kan bestaan.

 

Het voorliggende mobiliteitsbudget is ook een positief alternatief, dat niet voortkomt uit de stelling dat het ene vervoermiddel verderfelijk is en dat iedereen maar een ander vervoermiddel moet nemen. Het wordt gedreven door een flexibel concept waarin de werknemer niet langer vasthangt aan de bedrijfswagen als deel van zijn loon, maar waarin zijn mobiliteit ook op een andere manier kan worden ingevuld. Met het mobiliteitsbudget zal de werknemer voortaan een bewuste keuze kunnen maken en dat is belangrijk: dat een verplaatsing niet langer een automatisme is, maar iets waarvoor een bewuste keuze moet worden gemaakt. Dat was van in het begin het uitgangspunt toen wij over dit onderwerp begonnen na te denken.

 

De eerste gesprekken die ik erover had met medewerkers dateren al van zo'n twaalf jaar geleden. Vanuit de vaststelling dat bedrijfswagens een belangrijke rol spelen in onze mobiliteitsproblematiek, maar eveneens vanuit de vaststelling dat die wagens nu eenmaal deel uitmaken van het loonpakket, begonnen wij een zoektocht naar alternatieven.

 

Het mobiliteitsbudget bleef eerst een vaag idee, zonder onmiddellijk een concrete invulling voor ogen te hebben. Bij de uitwerking ervan botsten wij dikwijls op de complexiteit van de regelgeving, zeker vanuit mobiliteitsachtergrond. Door een mobiliteitsbril bekeken, was het niet altijd zo eenvoudig om de ondoorgrondelijke fiscale en parafiscale knopen in heel het systeem te ontwarren.

 

Tegen 2009 kregen wij stilaan een concept uitgewerkt. Toen ik dat concept evenwel presenteerde tijdens een toenmalige fractievergadering werd het idee al na een paar minuten naar de prullenbak verwezen door een – met alle respect – ervaren rot binnen onze partij. Tussen haakjes, die eravaren rot was niet de heer Van Rompuy voor alle duidelijkheid. De persoon in kwestie zei en ik citeer: "Je wilt toch niet de indruk geven dat je op enkele maanden vóór de Vlaamse verkiezingen aan de bedrijfswagens gaat prutsen?" Alsof ik helemaal gek was geworden, die indruk werd mij toen gegeven.

 

Wij hebben er vervolgens even de tijd voor genomen. Wij hebben het geweer van schouder veranderd en het idee van het mobiliteitsbudget via een bredere visienota ingang doen vinden. In de jaren nadien werden enkele belangrijke initiatieven genomen die ertoe hebben geleid dat dit wetsontwerp vandaag wordt besproken.

 

Ik verwijs bijvoorbeeld naar het proefproject dat in 2012 door de Vlaamse regering, onder impuls van de toenmalige minister van Mobiliteit Crevits, tot stand kwam. In verschillende bedrijven in Vlaams-Brabant werd toen een mobiliteitsbudget uitgetest. Daaruit bleek dat zowel werkgevers als werknemers bereid waren om hun mobiliteit in vraag te stellen, op voorwaarde dat het praktisch was, gemakkelijk te organiseren en interessant voor alle partijen.

 

Het autogebruik van de werknemers in de deelnemende bedrijven daalde snel tot 37 %, wat een vrij spectaculaire daling is. Ik moet er wel bij vertellen dat het ging om bedrijven in erg filegevoelige gebieden.

 

Gesteund door die resultaten en gevoed met die extra knowhow presenteerden mijn toenmalige collega uit het Vlaams Parlement Griet Smaers en ik vanuit onze federale fractie op een studiedag op 5 november 2013 ons eerste wetsvoorstel over het mobiliteitsbudget aan geïnteresseerden en experts. Dat leidde uiteindelijk tot het voorstel zoals wij het hebben ingediend in de Kamer, waardoor het mobiliteitsbudget zowel letterlijk als figuurlijk op de politieke agenda kwam.

 

Het heeft dus lang geduurd. Het heeft veel tijd gevraagd. Inmiddels is het mobiliteitsbudget al lang niet meer zo'n vernieuwend concept. In het sociaal overleg, en zeker in mobiliteitskringen, op mobiliteitsfora, is het intussen een ingeburgerd begrip geworden.

 

Gebukt onder de fileproblematiek zijn heel wat werkgevers en werknemers de jongste jaren creatief geworden om hun mobiliteit op ander manieren in te vullen. Steeds meer bedrijven hebben de afgelopen jaren al een soort van mobiliteitsbudget uitgewerkt voor hun werknemers. Ik denk aan toepassingen als Railease en fietsleasing, de multimodale betaalkaart XXImo, bedrijfswagens met een plooifiets in de koffer, Mobility as a Service. Dat zijn al lang geen loze begrippen meer. Het zijn stilaan onderhandelingsinstrumenten geworden in the war on talent, zeker voor de jonge generatie, zeker voor bedrijven in de meest filegevoelige gebieden, zeker voor werknemers die in een stedelijke omgeving wonen waar amper nog een parkeerplaats te vinden is of waar men 150 euro per maand moet betalen om dat stuk loon ergens te parkeren of in een garage te zetten.

 

Toch was er tot vandaag geen duidelijk juridisch, fiscaal en parafiscaal kader. Het vraagt heel wat creativiteit in de grijze zones van de bestaande regelgeving om een vorm van mobiliteitsbudget per bedrijf uit te werken.

 

Dat is iets wat vooral echt grote bedrijven voor elkaar kregen, zoals Proximus, dat heel goede resultaten heeft behaald met de invoering van het mobiliteitsbudget, maar ook heel wat andere bedrijven die ermee aan het experimenteren zijn gegaan.

 

De algemene principes van het wetsontwerp waarover wij straks mogen stemmen, zijn helder en onveranderd gebleven doorheen die twaalf jaar. Budgetneutraliteit was daarbij een uitgangspunt. Zowel voor de overheid, de werkgever als de werknemer is dat altijd het uitgangspunt geweest, geen extra financiële lasten voor de werkgever, geen financieel nadeel voor de werknemer en zoveel mogelijk budgetneutraal voor de overheid.

 

De werkgever beslist om het mobiliteitsbudget al dan niet aan te bieden binnen het bedrijf en het systeem moet voor iedereen werkbaar blijven. De werknemer die er recht op heeft, krijgt de keuze om er al dan niet in te stappen. Als hij dat doet, krijgt hij meer flexibiliteit om zijn mobiliteit à la carte samen te stellen, afhankelijk van de eigen noden.

 

Een combinatie van fiets, trein, bus, deelsystemen, enzovoort is perfect mogelijk. Multimodaliteit ten top, afhankelijk van de noden en verwachtingen op een bepaald moment. Wie binnen dat pakket ook een bedrijfswagen nodig heeft, kan dat blijven doen.

 

Bovendien is er in dit wetsontwerp ook aandacht voor de vergroening van het wagenpark. Als men binnen het budget toch een wagen wil behouden, kan dat, op voorwaarde dat de wagen aan bepaalde milieueisen voldoet.

 

Ook nabijheid werd meegenomen in het wetsontwerp. Wie dicht bij het werk gaat wonen, kan een deel van zijn huisvestingskosten inbrengen in het mobiliteitsbudget, waarbij dichtbij dan betekent dat het gaat om de voor iedereen haalbare fietsafstand van vijf kilometer.

 

Het restbedrag wordt een keer per jaar als loon uitbetaald aan de werknemer en de sociale bijdrage die daarop wordt betaald, zorgt ervoor dat daarmee sociale rechten worden opgebouwd.

 

Collega's, het klinkt misschien nog wat complex, ongewoon en ingewikkeld. Zal dit wel werken? Ik ben daarover behoorlijk optimistisch. Uiteraard zal er een overgangsperiode zijn. Lopende leasecontracten zullen niet zomaar worden opgezegd, maar zowel de bedrijfswereld als de mobiliteitssector zijn er klaar voor om dit wetsontwerp snel in de praktijk te brengen.

 

Talloze start-ups lanceren innovatieve ideeën die onze mobiliteit slimmer, beter en schoner zullen maken. Men kan via apps een deelstep terugvinden en ontgrendelen. Men kan treintickets via je telefoon betalen. Men kan een deelfiets aan het station reserveren voor die laatste kilometers. Is er een incident op de weg, rekent de app in realtime een alternatieve route uit. Verschillende bedrijven in binnen- en buitenland ontwikkelen zich binnen de nieuwe sector van Mobility as a Service. Daarmee wordt mobiliteit een dienst en niet langer een auto voor je deur. Via een abonnement kan men zijn mobiliteit à la carte gaan samenstellen, organiseren en betalen. MaaS-apps zijn als het ware de Netflix van de mobiliteit, waarmee men op eender welk moment het meest geschikte vervoermiddel zal kunnen kiezen.

 

Dit wetsontwerp zal voor een enorme boost zorgen voor deze nieuwe mobiliteitssector. We vernemen nu al dat MaaS-spelers uit heel Europa met heel veel belangstelling kijken naar het effect dat de invoering van het mobiliteitsbudget zal hebben op de toepassing van dergelijke multimodale mobiliteitsoplossingen. Het is uiteraard belangrijk dat we dat als overheid goed opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen.

 

Voor de effectieve invoering op zo groot mogelijke schaal is het uiteraard erg belangrijk dat het mobiliteitsbudget op een eenvoudige manier beheerd zal kunnen worden. Dat zal met die apps ook wel gebeuren. Het KB dat de eenvoudige toepassing daarvan in de praktijk moet brengen, ligt al klaar. Het ligt bij de Raad van State die zijn advies zal uitbrengen zo gauw het wettelijke kader, dus het wetsontwerp dat hier voorligt, door de Kamer wordt goedgekeurd.

 

De praktische modaliteiten waarmee bedrijven aan de slag zullen moeten, zullen kenbaar worden gemaakt op een handige website, zo belooft men ons. Als dat alles is afgewerkt, denk ik echt dat de overheid samen met innovatieve spelers een flexibel en duurzaam alternatief voor de bedrijfswagen zal bieden. Hiermee wordt het nog te veel voorkomende automatisme in onze mobiliteit doorbroken en zetten we een mooie stap naar een multimodale, duurzamere en gezondere mobiliteit in ons land.

 

Ik wil niet afronden zonder een aantal mensen te bedanken die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de wettelijke regeling. Het is altijd wat gevaarlijk om namen te noemen. Ik vermeldde al mevrouw Smaers, maar ik wil zeker ook specialisten Veerle en Koen, Kathelijne en Kenneth vermelden voor hun pionierswerk. Dank ook aan Kris Peeters die in de regering op cruciale momenten toch wel serieus op tafel heeft moeten slaan om door te gaan met dit ontwerp.

 

Ik dank ook de fractiemedewerkers en collega Egbert Lachaert voor de vele constructieve gesprekken die we over het onderwerp hebben gehad en om mee aan de kar te trekken en iedereen die verder nog aan het ontwerp heeft meegewerkt en die straks op het groene kopje zal drukken.

 

12.05  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, onze fractie is bijzonder blij om hier vandaag te staan met deze twee teksten. De ene gaat over de mobiliteitsvergoeding en de ander gaat over het mobiliteitsbudget.

 

De heer Van den Bergh en andere collega's hebben al de historiek van de totstandkoming van deze teksten goed geschetst.

 

Ere wie ere toekomt, het is de heer Van den Bergh die in de vorige legislatuur voor het eerst met een tekst over het mobiliteitsbudget is gekomen. Bij het begin van deze legislatuur is het uitwerken van een mobiliteitsbudget ook in het federaal regeerakkoord opgenomen.

 

Toen werd het een tijdje stil in dit dossier en dat had te maken met de angst die bij veel collega's bestond om aan het systeem van bedrijfswagens te beginnen morrelen. De heer Van den Bergh zei daarnet dat hij ook in zijn eigen fractie de discussie moest voeren over het net voor de verkiezingen beginnen met een debat over de bedrijfswagens. Dat debat heb ik ook in mijn fractie gehad. Het is niet evident. Wij weten allemaal dat we het systeem van de bedrijfswagens vandaag niet meer opnieuw zouden bedenken. Dat is ooit ontstaan door de hoge lasten op arbeid in ons land, die er nu eenmaal zijn.

 

Vandaag zit men met een situatie waarbij honderdduizenden werknemers in ons land dat als deel van hun loonpakket krijgen. Als men dat vandaag begint aan te vallen of wil wegnemen, zoals sommige partijen nogal gemakkelijk zeggen, dan moet men heel goed weten wat men doet. Dan breekt men echt in in het loon van de mensen en zorgt men ervoor dat zij van de ene maand op de andere minder nettoloon overhouden. Dat is niet alleen nefast voor het inkomen van die werknemers, maar ook van het hele gezin, dat beroep doet op die wagen. Dat is ook nefast voor bijvoorbeeld alleenstaande moeders die met hun werkgever hebben onderhandeld over die wagen, die ze nodig hebben om de kinderen naar de sportvereniging of naar school te brengen. Dat zomaar van de ene op de andere dag afnemen, zoals sommigen bepleiten, is niet wenselijk, niet realistisch en niet fair. Men breekt in in bestaande arbeidsovereenkomsten of afspraken.

 

Als wij hier iets mee doen, is het wel de mensen een positieve, alternatieve keuze bieden. Dat is de manier waarop wij altijd naar dit dossier hebben gekeken, samen met de collega's die daaraan hebben meegewerkt.

 

Het nefaste aan het verhaal van de bedrijfswagens was dat er geen enkel alternatief bestond dat parafiscaal en fiscaal even interessant was. Men moest bijna gek zijn om een wagen die de werkgever aanbiedt niet aan te nemen want er kon geen alternatief worden geboden waarbij men evenveel nettovoordeel ontvangt.

 

Met het invoeren van de mobiliteitsvergoeding, de zogenaamde cash for car, en nu met het mobiliteitsbudget bieden wij twee mooie alternatieven voor iedereen.

 

De mobiliteitsvergoeding is er eerst gekomen, maar wie al meteen wil spreken van de mislukking ervan, wil ik corrigeren. Er zat een redenering achter waarom men niet onmiddellijk de deur wagenwijd heeft opengezet voor een massaal gebruik van de mobiliteitsvergoeding.

 

Bij het invoeren van dat ontwerp bestond immers het risico dat als men een wagen door netto cash kan vervangen, werkgevers bij aanwerving het brutoloon zouden verminderen en netto geld zouden geven in plaats van een wagen, wat dan negatief zou zijn voor de staatsinkomsten en de RSZ-inkomsten.

 

Een grote pijler in het dossier was steeds onze bekommernis om te zorgen voor budgetneutrale maatregelen, niet alleen voor de werkgevers en werknemers, maar ook voor de overheid. Als wij de deur naar cash for car van in het begin te breed opengezet hadden, dan bestond het risico dat werkgevers en werknemers aan loonoptimalisatie gedaan zouden hebben. Wij zijn dus voorzichtig begonnen in het dossier. Vandaag zullen wij met het voorliggende ontwerp het systeem toch wat versoepelen, omdat wij merken dat ervan te weinig gebruikgemaakt wordt.

 

Tot nu toe moest men twaalf maanden met de wagen gereden hebben, alvorens men die kon omzetten. Dat was een antifraudemaatregel, een maatregel tegen de optimalisatietechniek. Nu volstaat het dat men in een werknemers- of functiecategorie terechtkomt waar men recht heeft op een wagen. Men hoeft dus niet meer eerst twaalf maanden met een wagen te rijden, alvorens die omgezet kan worden in een mobiliteitsvergoeding; het recht op cash for car gaat onmiddellijk in.

 

Op zich is dat een interessant systeem voor wie beslist dicht bij het werk te gaan wonen. De Bond Beter Leefmilieu toonde tijdens de hoorzittingen in het Parlement aan dat het systeem inderdaad interessant is voor wie dichter bij zijn werk gaat wonen, omdat men de wagen kan inruilen voor extra netto-inkomen. Dat is positief, want de ecologische voetafdruk van een niet-verplaatsing is nog altijd veel kleiner dan die van een verplaatsing met de trein. Daarom willen wij zeker dichter bij het werk wonen stimuleren.

 

Het mobiliteitsbudget, dat de werknemer daarbovenop krijgt, zal, mijns inziens, zijn effect niet missen, zeker gelet op de voorbereidingen van heel wat ondernemingen. Als grote ondernemingen met duizenden werknemers een mobiliteitsbudgetsysteem invoeren, dan heeft dat natuurlijk een heel groot multiplicatoreffect. Duizenden werknemers kunnen onmiddellijk in dat systeem stappen. Door de krapte op de arbeidsmarkt maken veel grote ondernemingen die verwikkeld zijn in een war for talent, werk van een eigen mobiliteitsbeleid, want werknemers staan nu eenmaal niet graag in de file met hun bedrijfswagen.

 

Deloitte, dat in Diegem gevestigd was, is nu met al zijn werknemers naar de tarmac van Zaventem verhuisd, dicht bij een treinstation, heeft een mobiliteitsbudget ingevoerd en kan dat nu, aan de hand van de voorgestelde wetgeving, fiscaal interessanter maken voor zijn werknemers.

 

Heel wat ondernemers zijn daarmee bezig. De tool van het mobiliteitsbudget, die wij hun met de voorgestelde teksten geven, zal een versterkend effect sorteren en ik verwacht daar net zoals de heer Van den Bergh heel veel van.

 

Velen hebben publiek vaak een tegenstelling willen maken tussen voorstanders van een mobiliteitsvergoeding en voorstanders van een mobiliteitsbudget. Ik kan u meegeven dat onze fractie en zeker ikzelf altijd voor allebei hebben gepleit, ook op regeringsniveau. Ik zie immers perfect de complementariteit van beide systemen. Voor een kleine kmo, die ertegen opziet om dat alles te beheren, zal cash for car misschien interessanter zijn. Voor een grotere onderneming die het allemaal zelf wil organiseren, zal het mobiliteitsbudget ongetwijfeld de meest interessante tool zijn.

 

De pijlers zijn bekendgemaakt. Bekijkt u even onze voorstellen die wij twee à drie jaar geleden hebben gedaan en waarmee wij het debat over het mobiliteitsbudget opnieuw hebben opgestart. Onze voorstellen zijn gestut door een aantal pijlers.

 

Een pijler is de cash-for-carregeling. Een tweede pijler is het mobiliteitsbudget. Beide systemen liggen hier nu voor.

 

De derde pijler is de vergroening van de bedrijfswagens, die ook in het advies van de sociale partners stond. Ik ben dan ook heel blij dat wij dat voorstel gisteren in de commissie voor de Sociale Zaken hebben kunnen toelichten. Wie weet, kunnen wij daarvan de komende weken ook nog werk maken. Ik hoop alvast dat de leden die het geluk zullen hebben hier opnieuw zitting te nemen, samen met ons voort zullen kunnen werken aan de realisatie van de derde pijler in het nieuwe regeerakkoord in de komende legislatuur.

 

Een vierde pijler in onze voorstellen wordt soms wat vergeten, hoewel het om een belangrijk punt gaat. Wij zouden op termijn inderdaad tot een systeem moeten komen waarbij alle koterijen zijn afgeschaft. Dat kan volgens mij op het vlak van de bedrijfswagen en het mobiliteitsbudget alleen maar, indien er voor iedereen een mobiliteitsbudget groeit.

 

Indien wij niet willen overgaan tot herverdeling van wie vandaag een auto heeft en wie vandaag die auto niet heeft, is dat de sociale partners in de loonakkoorden die zij sluiten, geleidelijk aan een mobiliteitsbudget voor iedereen laten groeien.

 

In heel veel paritaire comités zijn cao's over de woon-werkverplaatsing overeengekomen. Zij zouden de grondslag moeten vormen voor het laten groeien van een mobiliteitsbudget voor iedereen.

 

Als men bovendien het mobiliteitsbudget voor iedereen kan optrekken tot de waarde van een middenklassewagen, dan kan men dat compenseren met een loonlastenverlaging en dat zal er niet toe leiden dat de ene werknemer wint en de andere verliest, maar dat vormt dan voor iedereen een extra voordeel.

 

Dat is de enige manier om op een eerlijke manier en zonder mensen loon te laten verliezen op termijn komaf met de salariswagen te maken, ook al zal dat vele jaren in beslag nemen. Het enige alternatief is werknemers onteigenen, iets afnemen en ze dus loon te laten verliezen, maar daarvoor kiezen wij niet. Wij kiezen voor de positieve weg, die erin bestaat extra keuzevrijheid aan iedere werknemer te bieden om, samen met zijn werkgever, de wagen in te ruilen voor loon of voor een mobiliteitsbudget. Dat is de goede weg.

 

Wij zullen de twee ontwerpen straks met heel veel goesting goedkeuren.

 

12.06  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, de afgelopen jaren legden wij in het debat telkens de link tussen het aantal salariswagens en de files, het mobiliteitsaspect, enerzijds, en het klimaat, het klimatologisch aspect anderzijds, onderwerp dat vandaag actueler is dan ooit, ten bewijze de demonstraties van jongeren elke donderdag in de straten van Brussel. Daarnaast wezen wij ook steeds op de impact van de salariswagen op de overheidsfiscaliteit door de fiscale aftrekbaarheid ervan, goed voor 4,5 miljard euro per jaar.

 

Vorig jaar alleen al stonden wij 925 000 uur stil op de Vlaamse wegen. In 2017 was dat nog 913 000 uur. De economische kostprijs van die stilstand wordt geschat op 2 % van het bruto binnenlands product.

 

Dan is er nog het systeem van de bedrijfswagens – we spreken eigenlijk beter over salariswagens – waarbij wij jaarlijks een enorme stijging van het aantal nieuw ingeschreven bedrijfswagens opmerken. Als men dat allemaal naast mekaar zet, is het meer dan terecht dat er vandaag hier wordt gestemd over een knik in dat beleid. Het mobiliteitsbudget is een belangrijke stap voorwaarts om breder te kijken dan alleen de salariswagens.

 

Bij jonge werknemers, mensen tussen 20 en 29 jaar, ziet men enerzijds de tendens om dichter bij het werk te gaan wonen, maar anderzijds zijn zij het net die in het debat over loon die bedrijfswagen/salariswagen als een loonvoorwaarde naar voren schuiven. Dat is paradoxaal.

 

Voor de toekomst zou het systeem van salariswagens eigenlijk moeten worden afgeschaft. Er moet een vermindering komen van het aantal fiscale koterijen. Belangrijk is wel dat dit gebeurt zonder enig loonverlies. Ik begrijp dat dit niet van de ene dag op de andere kan. Men kan zo'n systeem niet zomaar invoeren, nog net vóór de verkiezingen. Zo'n systeem moet in verschillende stappen worden ingevoerd. De omslag echter zou wel moeten gebeuren.

 

Dan kom ik aan het aspect van de mobiliteitsvergoeding, de cash for cars. Wij hebben tijdens de bespreking gezegd dat het volgens ons een weinig succesvol systeem zou zijn. Vandaag zijn er ongeveer 320 mensen in dat systeem ingestapt. Voor ons was het logischer om vandaag te stemmen over de afschaffing ervan. Men spreekt over keuzevrijheid, maar ik denk dat het te moeilijk gaat worden voor een aantal bedrijven.

 

Met betrekking tot het mobiliteitsbudget zelf heb ik nog enkele opmerkingen, zaken waarvan ik betreur dat ze er niet in zijn opgenomen.

 

Zo is er het uitdovingsmechanisme. Dit werd naar voren geschoven tijdens de toelichtingen van onder andere de Bond Beter Leefmilieu. Moet er geen tijdskader komen voor de uitdoving van dit systeem?

 

Het had goed geweest om in deze tekst ook al in een evaluatie van de huidige wetgeving te voorzien. Dan kon men daar in de volgende legislatuur effectief verder over nadenken.

 

Ik kom dan bij een ander aspect. Als we moeten komen tot een modal shift, dan moeten we in een mobiliteitsbudget voorzien voor alle werknemers, niet alleen voor diegenen die momenteel een bedrijfswagen hebben. Dat impliceert natuurlijk een omslag van fiscale aftrekbaarheid naar bijvoorbeeld meer investeren in openbaar vervoer.

 

Wij zullen voor het mobiliteitsbudget stemmen maar we vinden dat de mobiliteitsvergoeding beter was afgeschaft. Daar zullen we dus tegen stemmen.

 

12.07  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, ce débat sur les voitures de société est essentiel pour plusieurs raisons:

- il est essentiel dans la recherche de davantage de justice fiscale. On constate en effet aujourd'hui que les détenteurs des plus grosses voitures de société sont aussi les plus hauts salaires;

- il est aussi essentiel dans le cadre du financement de l'État et de la sécurité sociale, puisque les voitures de société ont un coût énorme en termes de subsides publics - déductibilité à l'impôt des sociétés, non-fiscalisation de salaires, non-paiement de cotisations sociales sur l'avantage que représente la voiture de société;

- il est essentiel dans le contexte de la recherche d'une mobilité plus fluide. Notre pays est un des plus embouteillés en Europe. Les Belges passent des milliers d'heures dans les embouteillages, ce qui a des conséquences en matière économique qui se chiffrent en milliards d'euros chaque année, selon par exemple les évaluations de la FEB.

 

Il y a aussi le contexte de la lutte contre les maladies cardiovasculaires provoquées par les particules fines des diesels, particulièrement dans nos villes.

 

J'évoquerai enfin le contexte de la lutte pour la préservation de la planète, pour éviter que son réchauffement aille au-delà de 1,5 °C de par les émissions de CO2 qui sont aussi celles des voitures qui utilisent des carburants fossiles.

 

Soyons positifs! Aujourd'hui, avec la discussion relative à ce budget de mobilité, le tabou des voitures de société est enfin brisé. Mais nous ne sommes qu'au début d'un chemin qui devra être poursuivi dans le courant de la prochaine législature et peut-être des suivantes, sur la base, monsieur le ministre, d'une évaluation sérieuse et régulière des effets des législations que nous allons voter aujourd'hui.

 

Tout d'abord, l'objectif est de diminuer drastiquement le nombre de voitures en circulation dans notre pays et ailleurs et donc de diminuer aussi drastiquement le nombre de voitures de société en circulation, en les laissant uniquement aux travailleurs qui en ont besoin pour mener à bien leur mission professionnelle et remplir leur contrat de travail.

 

Un autre objectif est de proposer des alternatives diverses et complémentaires moins polluantes à ces voitures de société:

- des transports en commun plus confortables, plus réguliers avec une amplitude plus importante;

- des voitures partagées;

- des plans de mobilité au niveau des entreprises;

- l'usage du vélo électrique ou non et de tout autre moyen de mobilité;

- la création de cartes de mobilité qui sont d'ailleurs déjà mises à disposition des travailleurs

 

Monsieur Van den Bergh, monsieur Lachaert, vous l'avez dit, il existe un potentiel de développement d'une nouvelle économie de la mobilité qui peut créer de l'emploi, nous rendre à la fois plus mobiles et avoir un impact moindre sur notre environnement.

 

Ce sont des perspectives tout à fait enthousiasmantes.

 

Le troisième objectif est une révision encore plus fondamentale qu'aujourd'hui du système des voitures de société. C'est un objectif de diminution du coût du travail, tout en préservant le droit des travailleurs et le financement de la sécurité sociale, grâce à des mécanismes alternatifs à ceux qui sont aujourd'hui basés uniquement sur des cotisations sur le travail.

 

C'est l'objectif. Effectivement, aujourd'hui, un premier pas va être posé, après un départ manqué. Le projet "Cash for car" était, et est toujours, mal conçu, parce que non respectueux de la concertation sociale. Il est inefficace et c'est un échec: aujourd'hui, seulement quelques centaines de travailleurs ont abandonné leur voiture de société pour du cash. Il est aussi dangereux pour le financement futur de la sécurité sociale. Il mériterait simplement d'être rangé aux oubliettes plutôt que d'être artificiellement prolongé, voire d'être rendu plus dangereux par les modifications que vous proposez.

 

Nous estimons que c'est un véritable cheval de Troie du définancement de la sécurité sociale. Il crée des voies de défiscalisation qui ne répondent absolument pas à l'objectif d'une meilleure mobilité ou d'un impact moindre sur l'environnement. Il n'y a pas de sens à le laisser coexister avec l'autre texte, qui est le budget de mobilité. Monsieur le ministre, nous avons plaidé en commission pour l'abandon du "Cash for car", pour fermer cette parenthèse.

 

Au moment de l'analyse du texte dans sa première version, nous avions demandé l'audition des partenaires sociaux. Ils nous avaient expliqué qu'ils avaient une alternative meilleure que le "Cash for car", qui a été élaborée au sein du Conseil national du travail. Elle revient aujourd'hui sur la table; c'est ce budget de mobilité.

 

Pourquoi ne pas avoir la simplicité et le bon sens d'abandonner le "Cash for car" et de se concentrer sur le budget de mobilité qui, nous l'avons dit, est un bien meilleur texte? Lors de l'analyse du texte sur le "Cash for car", nous avions d'ailleurs déposé le texte du CNT sous la forme d'un amendement.

 

C'est un essai beaucoup plus convaincant, non seulement parce qu'il est issu de la concertation sociale, mais aussi parce qu'il envisage effectivement une forme de multimobilité, avec la possibilité pour les travailleurs d'une alternative à leur voiture de société, la possibilité de conserver une voiture de société, mais avec un impact moindre sur l'environnement. Cela engendre également des opportunités de développement pour des secteurs économiques de la mobilité.

 

Le texte est-il parfait pour autant? Nous ne le pensons pas. Il conserve certaines faiblesses par rapport auxquelles nous avons introduit des amendements. Tout d'abord, il n'est pas suffisamment ambitieux quant à l'impact en matière d'émissions de CO2 et de particules fines des voitures qui resteront en circulation demain. Il aurait fallu prévoir une diminution graduelle de cet impact. Les exceptions qui sont  proposées dans le texte par rapport à la possibilité d'achat de voitures de fin de série montrent que l'objectif premier n'est ni environnemental ni de santé publique.

 

Ensuite, le texte n'est pas ambitieux non plus par rapport à cette possibilité nouvelle qui est laissée de transformer cette allocation de mobilité en une allocation de logement dont on peut bénéficier si on habite à moins de cinq kilomètres de son lieu de travail. Il nous semblait que dix kilomètres constituaient une distance beaucoup plus intéressante. C'est évidemment un élément qui peut évoluer avec le temps, en fonction de l'évaluation qui sera faite du texte.

 

En outre, le texte est aussi problématique à nos yeux pour ce qui concerne le traitement fiscal du troisième pilier, c'est-à-dire la somme d'argent qui reste aux travailleurs après prise en compte de la voiture qu'ils conservent et des dépenses qu'ils réalisent en matière de mobilité. Pour nous, ce troisième pilier devrait être considéré simplement comme un salaire qui génère le paiement de cotisations sociales, d'impôts et de droits, le tout dans le cadre d'une réflexion globale sur le coût du travail.

 

Par ailleurs, le texte ne comporte pas assez de mesures anti-abus. Aujourd'hui, certains travailleurs bénéficient de deux voitures de société. Personnellement, j'ai essayé mais je ne suis jamais parvenu à conduire deux voitures en même temps. Dans l'avenir, ces travailleurs pourront bénéficier à la fois du budget mobilité et d'une voiture de société dans le cadre d'un autre contrat de travail. C'est difficilement compréhensible. Il aurait été intéressant de profiter de ce texte pour supprimer cette anomalie.

 

Enfin, ce texte est totalement insuffisant en ce qu'il ne permet pas à l'État fédéral d'évaluer par monitoring ce système des voitures de société qui coûte chaque année des milliards d'euros aux finances publiques et qui a les impacts que j'ai décrits.

 

Aujourd'hui, aucun ministre ne peut nous dire, même le ministre des Finances, combien de voitures de société sont en circulation, quel est leur type de motorisation, quel est leur impact en matière de CO2, quel est leur coût exact pour les finances publiques. Pour évaluer cet impact, nous devons nous baser sur les études réalisées par des bureaux privés. Nous avons proposé, via un amendement, que ce monitoring soit dorénavant assuré et que le SPF Finances publie chaque année un état des lieux qui nous permettrait, en tant que législateur, de poser les choix les plus sensés quant à l'impact budgétaire, fiscal et environnemental de ces voitures de société.

 

Nous avons redéposé ces amendements afin de corriger les défauts du texte. Nous les soumettons à vos suffrages dans le cadre de cette séance plénière. Si ce n'est pas aujourd'hui que nous parvenons à vous convaincre, ce sera demain qu'il faudra agir. Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à faire évoluer ce dossier.

 

Il nous semble que le système idéal serait d'offrir à chaque travailleur, quel que soit son statut ou son entreprise, le bénéfice d'une allocation de mobilité défiscalisée pour recourir à différents services de mobilité collective non polluants, y compris à l'aide d'entreprises tout à fait innovantes. La voiture de société ne serait proposée qu'aux travailleurs qui en ont besoin dans le cadre de l'exercice de leur mission professionnelle. Ce système serait à la fois plus juste, plus efficace en termes de mobilité, plus vert et plus à la hauteur des enjeux environnementaux que nous devons prendre à bras-le-corps. Nous reviendrons très certainement avec ce dossier dans les prochains mois.

 

12.08  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, je m'exprimerai sur les deux textes soumis à notre vote. Ils poursuivent le même objectif mais avec des degrés de réussite très différents. Leur concomitance permet pour les uns de voir la belle complémentarité entre les deux formules et pour les autres, dont je suis, de voir une forme d'incohérence. On a là un moteur à deux temps qui produit quelques ratés.

 

Parmi ces ratés, il y a le texte sur l'allocation de mobilité. Depuis le début, il apparaît foireux. Toutes les appréhensions à l'égard de cette formule ont été confirmées. Cette formule cash for car était vantée en son temps par le ministre Didier Reynders mais, dès le départ, des objections étaient émises par les partenaires sociaux, par le Conseil d'État, par l'opposition au sein des commissions qui ont examiné le texte. Tout cela n'a pas convaincu le gouvernement de changer de stratégie. Pourtant, à l'arrivée, on constate que le flop se confirme: 372 cas ont été identifiés. On est très loin des objectifs annoncés, qui étaient pourtant déjà extrêmement modestes.

 

Par contre, le budget mobilité peut être accueilli plus favorablement. Le groupe cdH le votera, à la différence de l'allocation de mobilité. Ce texte donne une plus large incitation à faire des choix de mobilité durable, bien plus que l'allocation de mobilité. Le groupe cdH avait déposé une proposition qui s'inspirait de cette philosophie. Elle portait sur un budget de qualité de vie, tant la mobilité est en lien avec l'organisation de la vie quotidienne. La philosophie était la même puisqu'il s'agissait d'ouvrir l'avantage fiscal lié aux voitures de société vers une palette de possibilités beaucoup plus large.

 

Enfin, comme l'a dit M. Piedboeuf tout à l'heure en entame de son intervention, on peut se demander pourquoi on a tant traîné et pourquoi on a perdu du temps à tenter de maintenir, contre vents et marées, la mesure intermédiaire. On peut aujourd'hui encore se poser la question. L'allocation de mobilité était un mauvais compromis. Aujourd'hui, elle doit être corrigée par un projet de loi conséquent. Pourquoi avoir imaginé cette formule alors que, d'emblée, les partenaires sociaux avaient annoncé leur volonté de mettre en œuvre un véritable budget mobilité et de travailler sur un texte digne de ce nom?

 

Le projet de loi sur le budget mobilité va dans le bon sens puisqu'il offre un système respectueux de la diversité des choix de chacun, système basé sur trois piliers: la voiture plus respectueuse de l'environnement, les dépenses pour des modes de transport alternatif ou le solde du budget en cash.

 

Il va dans le bon sens mais, à coup sûr, il ne clôt ni n'épuise le débat sur la mobilité, la pollution, la santé ou sur le type de bénéficiaire. En effet, le budget mobilité avec maintien total de l'avantage pour les voitures de société ne va probablement pas changer le nombre de voitures de société et n'aura d'impacts positifs sur la mobilité, les embouteillages et l'environnement que dans la mesure où le pilier 1 laissera de la marge, que les employés décideront d'allouer cette marge au pilier 2 plutôt qu'au pilier 3. Il faut donc espérer que les personnes concernées optent pour la combinaison de la voiture avec d'autres moyens de transport. On peut toutefois craindre objectivement que ce phénomène soit marginal.

 

Nous n'avons pas reçu d'analyse d'impact du gouvernement pour avaliser l'objectif en termes de mobilité et on peut craindre que le nombre de voitures de société continue à augmenter, comme c'est le cas actuellement. Pour rappel, en 2017, 292 734 nouvelles voitures de société ont été enregistrées. C'est une augmentation de plus de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Il y a donc une forme de dérive qu'il faut à tout prix corriger et le texte soumis à notre vote va peut-être y contribuer, mais certainement pas de manière structurelle et suffisamment significative.

 

Par ailleurs, les débats en commission ont fait apparaître un certain nombre de difficultés, à nos yeux insuffisamment résolues, relatives aux abus, à la lisibilité, à l'impact budgétaire.

 

Je souligne que la Fédération des Entreprises de Belgique recommande de fusionner les systèmes en place pour tendre vers un système unique plus simple et plus transparent. On devra donc nécessairement remettre l'ouvrage sur le métier. J'espère que, le moment venu, ce réexamen pourra s'appuyer sur une évaluation des mesures mises en place. C'est en tout cas ce que nous demandons. Nous sollicitons une évaluation stricte des deux mesures appliquées de façon à pouvoir en vérifier l'efficacité et apporter des correctifs en meilleure connaissance de cause.

 

En conclusion, le budget mobilité constitue un premier pas dans la bonne direction, celle de la diversification de l'avantage fiscal relatif aux voitures de société. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons ce texte. Mais je rappelle que notre vote sera négatif pour ce qui concerne le texte relatif à l'allocation de mobilité.

 

12.09  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi modifiant l'allocation de mobilité est aujourd'hui soumis au vote du Parlement. Il modifie certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité qui, rappelons-le, instaure la possibilité pour les travailleurs qui disposent d'une voiture de société de la restituer contre une allocation de mobilité. Le statut de cette somme d'argent sera aussi avantageux que celui de la voiture de société.

 

Il convient toutefois de rappeler que les avantages extra-salariaux accordés par l'État belge aux véhicules de société nuisent à l'environnement mais aussi à la santé des citoyens. En effet, l'impact des infrastructures sur les milieux naturels, l'aggravation du réchauffement climatique, ainsi que la pollution atmosphérique locale, génèrent des troubles de la santé importants pour l'ensemble de la population.

 

L'augmentation conjointe du nombre de véhicules en circulation et du nombre de kilomètres parcourus produit inévitablement une hausse de la consommation du carburant et in fine une hausse des émissions de CO2 et de particules fines particulièrement nuisibles pour la santé.

 

Selon les informations du Bureau fédéral du Plan, la mise à disposition d'une voiture de société implique un usage quasiment exclusif de la voiture comme moyen de transport pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail, ainsi qu'un recours plus fréquent à la voiture pour des déplacements à titre privé.

 

Selon les estimations, un détenteur d'une voiture de société parcourrait près de 6 000 kilomètres de plus qu'une autre personne ne disposant pas d'un véhicule de société. Cette augmentation du nombre de kilomètres parcourus contribue donc activement à la hausse constante de la congestion du trafic urbain, mais également à l'augmentation de la pollution atmosphérique.

 

Le régime fiscal avantageux des voitures de société constitue également une niche fiscale qu'il convient, selon notre groupe, de réformer et, à long terme, de supprimer. En effet, selon une étude de l'OCDE de septembre 2014 portant sur vingt-sept pays, la Belgique détient le record absolu des subventions annuelles moyennes allouées aux voitures de société. Ces subventions s'élèvent à près de 2 800 euros. Peu de modifications législatives significatives sont intervenues depuis. Je crains donc que ce montant soit sensiblement le même aujourd'hui.

 

Ces considérations ne sont toutefois pas nouvelles. Déjà en 2009, le Conseil supérieur des Finances raisonnait en ces termes: "Il faut aller progressivement vers la suppression des voitures de société, et aligner la taxation des avantages de toute nature sur celle des salaires, tant dans le chef de l'employeur que dans le chef du salarié." Plus de dix ans après ces recommandations, mon groupe constate avec regret que cet avantage extra-salarial n'a toujours pas été modifié.

 

Lorsque l'on apprend, au travers des chiffres de la FEBIAC, que la vente d'un véhicule sur deux en Belgique est un véhicule de société, il est plus qu'important de réagir.

 

L'objectif poursuivi par l'instauration d'une allocation mobilité de diminuer le nombre de véhicules sur le réseau routier est louable et ambitieux. Notre groupe le partage.

 

Il convient néanmoins de rappeler que la Belgique s'est engagée à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre avant 2030. Cette échéance est importante mais vous semblez toutefois en oublier une autre: la Belgique s'est engagée à réduire de 15 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, soit dans un peu moins d'un an. Selon un rapport de recommandation du Conseil de l'Union européenne concernant le programme de réforme et de stabilité de la Belgique, la Belgique ne devrait toutefois pas atteindre cet objectif si celle-ci ne s'attaque pas "à la congestion aux heures de pointe, en améliorant les services de transports publics, en optimisant la gestion du trafic, en supprimant les distorsions du marché et les incitations fiscales préjudiciables comme le traitement favorable réservé aux voitures de société". Le Conseil poursuit en indiquant – ce qui est assez préoccupant – que "malgré le fait que ce gouvernement entend modifier le système des voitures de société, les effets positifs de cette réforme sur l'environnement seront vraisemblablement limités".

 

Je souhaite également m'arrêter sur les conséquences budgétaires liées à l'usage des voitures de société. Avant tout, mon groupe rappelle que – et c'est assez paradoxal dans un pays qui subsidie autant l'usage d'une voiture – nous ne disposons d'aucune information claire et précise sur le nombre total de voitures de société en circulation en Belgique. Certains organismes avancent le chiffre de 670 000 véhicules et d'autres, près de 450 000. Il y a cependant un fait certain: la sous-estimation de cet avantage extra-salarial représente un manque à gagner annuel considérable pour l'État belge.

 

Selon les estimations du Bureau fédéral du Plan, le coût social annuel de ce régime fiscal avantageux dépasserait les 900 millions d'euros. À l'heure où apparemment et d'après les informations communiquées, le gouvernement MR/N-VA lègue un déficit de 7,7 milliards d'euros, il serait opportun (suggestion de notre groupe) de nous tourner vers une réforme en profondeur de cette niche fiscale.

 

Mon groupe rappelle qu'en ce qui concerne la diminution de la congestion du trafic sur le réseau routier, le Conseil d'État doute très fortement du fait que l'instauration d'une allocation mobilité soit "un moyen adéquat pour atteindre l'objectif poursuivi en matière de mobilité durable".

 

Cette considération n'est, du reste, pas isolée. En effet, elle est également partagée au sein même du SPF Mobilité, qui prévoit que seulement entre 3 et 9 % des ménages seraient prêts à échanger leur voiture de société contre une somme d'argent. On retrouve le même constat du côté du Conseil national du Travail (CNT) qui, dans son premier avis du 21 février 2018, précise que l'allocation mobilité en tant qu'instrument isolé ne suffira pas à lui seul à résoudre tous les problèmes de mobilité, mais qu'il convient de combiner plusieurs outils s'inscrivant dans une politique intégrée de mobilité durable. Le CNT se réfère ainsi au budget mobilité, qui est accueilli plus favorablement par les partenaires sociaux.

 

Dans son second avis du 25 septembre 2018, le Conseil national du Travail précise que ces deux nouvelles mesures – allocation mobilité et budget mobilité – doivent être neutres sur le plan budgétaire, afin de garantir l'équilibre de l'ONSS gestion globale.

 

L'instauration d'une allocation mobilité et, dans le même temps, d'un budget mobilité ne semble dès lors pas cohérente. Pour DéFI, il conviendra par conséquent de supprimer la première. En revanche, le second a le mérite d'être bien plus simple et, surtout, de mieux répondre à l'objectif de diminution de la congestion du trafic. S'agissant de l'allocation mobilité, le travailleur renonce totalement à son véhicule de société, en contrepartie d'une certaine somme. Le budget mobilité constitue, pour sa part, un bien meilleur instrument en ce qu'il permet aux travailleurs d'opter pour une voiture de société plus respectueuse de l'environnement et/ou moins chère, en la combinant prioritairement à d'autres modes de transport durable tels que le vélo, la voiture partagée et, aujourd'hui, la trottinette. Le choix laissé aux travailleurs permet donc d'envisager la mobilité autrement, de façon durable, multimodale, mais aussi et surtout plus respectueuse de l'environnement.

 

Enfin, selon une étude SD Worx, on ne dénombre pas tellement de navetteurs disposant d'une voiture de société et intéressés par une allocation mobilité: 46 % opteraient en effet pour la voiture comme mode de déplacement.

 

En d'autres termes, l'instauration d'une allocation mobilité aboutirait majoritairement au remplacement de l'usage d'un véhicule de société par celui d'un autre à titre privé. DéFI n'aperçoit pas dès lors comment cette allocation entend réduire le nombre de véhicules en circulation et, in fine, la congestion du trafic. 

 

Chers collègues, vous l'aurez compris, notre groupe ne soutiendra pas le projet de loi visant à instaurer une allocation mobilité, car nous craignons fortement qu'il ne conduise pas à diminuer sensiblement le nombre de voitures de société sur nos routes et qu'il ne manque, de ce fait, son premier objectif: à savoir, la réduction substantielle de la congestion du trafic. En revanche, pour les raisons exposées précédemment, notre groupe soutiendra le projet de loi visant à introduire un budget mobilité.

 

12.10 Minister Alexander De Croo: Eerst en vooral wil ik mijn dank uitspreken voor de ruime samenwerking bij de totstandkoming van de twee ontwerpen. Vele Parlementsleden hebben ervoor samengewerkt. Ook de sociale partners waren erbij betrokken. Ik dank ook de regering en zeker mijn voorganger, Johan van Overtveldt, die het overgrote deel van het werk gedragen heeft.

 

Vele zaken zijn hier reeds besproken. Ik meen dat de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget zich op twee zeer verschillende doelgroepen richten en dat het dus normaal is de twee naast elkaar blijven bestaan. Er is geen tegenstelling tussen die twee, zij zijn gewoon bedoeld voor twee verschillende doelgroepen.

 

Zoals men reeds aanhaalde, bieden zij een flexibiliteit in de verloning, waar men eindelijk mee om durft te gaan. In plaats van altijd op krampachtige manier met loon om te gaan, geeft men nu meer mogelijkheden wat de verloning betreft, mogelijkheden die volledig aansluiten bij de veelheid aan mogelijkheden inzake mobiliteit vandaag.

 

Op het gebied van mobiliteit vindt er onwaarschijnlijk veel innovatie plaats. Door de flexibiliteit, die wij nu creëren, geven wij een zeer belangrijke impuls op het gebied van mobiliteitsinnovatie. Ik meen dat dat een goede zaak is voor ons land en voor onze samenleving.

 

Ik wil nog even preciseren dat wijziging aan de mobiliteitsvergoeding er enkel toe strekt de toegang tot het systeem qua niveau gelijk te schakelen met die voor het mobiliteitsbudget.

 

Ik wil iedereen danken voor het vele werk aan de twee wetsontwerpen, die in mijn ogen zeer belangrijk zijn en die een zeer brede steun genieten in het Parlement.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 3382. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3382/7)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 3382. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3382/7)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding".

L’intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité".

 

Het wetsontwerp telt 12 artikelen.

Le projet de loi compte 12 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 12 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 12 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 3381. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3381/8)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 3381. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3381/8)

 

Het wetsontwerp telt 27 artikelen.

Le projet de loi compte 27 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 3

·         1 – Ahmed Laaouej cs (3381/9)

·         6 – Kristof Calvo cs (3381/9)

·         7 – Kristof Calvo cs (3381/9)

·         8 – Kristof Calvo cs (3381/9)

Art. 4

·         2 – Ahmed Laaouej cs (3381/9)

Art. 10

·         3 – Ahmed Laaouej cs (3381/9)

·         9 – Kristof Calvo cs (3381/9)

Art. 19

·         10 – Evita Willaert cs (3381/9)

Art. 21

·         11 – Evita Willaert cs (3381/9)

Art. 22

·         12 – Evita Willaert cs (3381/9)

Art. 23

·         4 – Ahmed Laaouej cs (3381/9)

Art. 23/1(n)

·         5 – Ahmed Laaouej cs (3381/9)

Hoofdstuk IV/1(n) - Chapitre IV/1(n)

·         13 – Kristof Calvo cs (3381/9)

Art. 25/1(n)

14 – Kristof Calvo cs (3381/9)

*  *  *  *  *

 

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 3, 4, 10, 19, 21, 22 en 23.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 3, 4, 10, 19, 21, 22 et 23.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 2, 5 tot 9, 11 tot 18, 20 en 24 tot 27.

Adoptés article par article: les articles 1, 2, 5 à 9, 11 à 18, 20 et 24 à 27.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde een contingentering in te voeren voor de artsen en tandartsen die hun opleiding aan een buitenlandse universiteit hebben gevolgd (3032/1-5)

13 Proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère (3032/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Catherine Fonck.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Nathalie Muylle, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

13.01  Catherine Fonck (cdH): Chers collègues, ce texte vise à limiter l'attribution des numéros INAMI pour les médecins et les dentistes formés à l'étranger. Avant d'en venir au fond du sujet, je voudrais rappeler ici l'intérêt de pouvoir étudier à l'étranger, en partie ou de manière plus globale, que ce soit dans l'Union européenne ou à une échelle plus internationale, pour les soignants particulièrement puisque c'est le sujet de cette proposition. J'en ai moi-même bénéficié.

 

Cet intérêt est majeur, mais il ne peut pas se transformer en une discrimination à rebours pour nos jeunes médecins et dentistes, ni en une mise à mal de l'avenir du système de nos soins de santé. Voilà des années que je me mobilise face à ce que je considère comme une absurdie totale, mais aussi une iniquité inacceptable. Il est à mes yeux totalement absurde de limiter le nombre de futurs médecins et dentistes belges alors que, dans le même temps, le nombre de médecins et de dentistes formés à l'étranger – en tout cas pour ce qui concerne l'Union européenne – n'est en rien limité.

 

Les exemples sont interpellants. Je n'en citerai que deux. En 2015, il y a eu plus de numéros INAMI attribués à des médecins et dentistes formés à l'étranger qu'à des médecins et dentistes formés dans les universités francophones. C'est interpellant, inéquitable, absurde. La Communauté française est concernée de manière plus importante, la situation y est plus problématique. Mais des exemples tout aussi parlants existent en Communauté flamande: en 2015, 35 % des dentistes ayant obtenu un numéro INAMI en Communauté flamande provenaient d'autres États de l'Union européenne. Pour la même année, en Communauté française, 51 % des dentistes ayant obtenu un numéro INAMI avaient été formés à l'étranger et plus particulièrement au sein de l'Union européenne.

 

On le voit, la porte est complètement ouverte aux médecins et dentistes européens avec une délivrance quasi automatique d'un numéro INAMI, alors même que nos médecins et dentistes belges sont contingentés. C'est donc bien une discrimination à rebours inacceptable. Cela n'a aucun sens de continuer à contingenter nos médecins et dentistes si on laisse la porte ouverte aux médecins et dentistes étrangers, plus particulièrement aux Européens.

 

La Commission de planification, que vous connaissez tous, a, elle-même, validé la nécessité de contingenter les médecins et dentistes formés à l'étranger ou alors, disait-elle, "le contingentement des Belges n'aurait plus aucun sens". Cela doit évidemment se faire dans le respect du droit européen. À cet égard, je voudrais simplement renvoyer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la Cour constitutionnelle. J'ai eu non seulement l'occasion de l'expliciter largement au niveau des développements de la proposition de loi et du texte mais également de l'exposer en commission.

 

Monsieur le président, je propose de ne pas reprendre ces différents éléments plus longuement ici, dans le cadre de notre discussion en plénière.

 

Les différents arguments développés dans le texte montrent et démontrent que nous ne portons pas atteinte au droit à la libre circulation. Il s'agit bien, je le répète, de limiter ce droit de manière proportionnée tout en poursuivant un objectif légitime de protection de santé publique et de préservation des politiques de santé à moyen et long termes.

 

Si je dis cela, chers collègues, c'est parce que l'afflux incontrôlé de médecins et de dentistes formés à l'étranger peut aggraver la pénurie de médecins et de dentistes belges. Rappelons ici que la Commission de planification tient compte du flux de ces médecins et dentistes étrangers. De ce fait, il y aura un impact sur les calculs réalisés par la Commission de planification qui doit déterminer les besoins en matière de santé publique. Plus le nombre de médecins et de dentistes formés à l'étranger augmente, plus la Commission de planification, en les intégrant, sera amenée à revoir à la baisse les numéros INAMI disponibles pour l'ensemble des médecins et dentistes belges diplômés. Ceci risque de provoquer ou de renforcer une pénurie au cas où ce personnel soignant retournerait dans son pays d'origine.

 

La décision que nous prenons aujourd'hui permettra de donner de l'oxygène et de libérer des numéros INAMI pour nos jeunes médecins et dentistes belges. C'est donc une étape indispensable. J'espère d'ailleurs que la ou le ministre en charge prendra rapidement les arrêtés royaux d'exécution. Je voudrais d'ailleurs remercier les différents collègues qui ont soutenu la proposition en commission. 

 

Pour terminer, vous me permettrez d'aborder la question des sous-quotas. En effet, ce dossier ne peut être uniquement examiné sous la loupe de cette proposition de loi. Il s'agit d'un enjeu bien plus large afin de garantir la couverture et l'avenir des soins de santé. À ce propos, on observe des pénuries pour certaines spécialités dans certaines régions ou communes. Ces pénuries, qu'elles concernent les médecins généralistes ou certains spécialités comme l'ophtalmologie ou la dermatologie pour lesquelles les délais d'attente sont particulièrement longs, demandent des réponses multiples, comme disposer d'un nombre suffisant de médecins et de dentistes formés ou travailler au niveau des sous-quotas, ce qui a été réalisé.

 

Plus encore, il faut que les universités - et à ce titre, le dernier chiffre en 2018 était d'ailleurs extrêmement positif - respectent les sous-quotas fixés pour ce qui concerne les médecins généralistes et qu'elles travaillent aussi sur l'attractivité des médecins généralistes et des spécialistes (gériatres, pédiatres, etc.) à travers la nomenclature, la promotion à l'installation mais également à travers toute l'organisation des gardes.

 

Je trouve également intéressant, chers collègues, pour sortir du jeu de ping-pong assez stérile et pour tenter de sortir par le haut des débats auxquels nous avons assisté ces dernières années, d'organiser un examen d'entrée commun, chacun dans sa langue bien sûr. Cela permettrait de ne plus s'accuser, souvent à tort, d'un examen laxiste. Reconnaissons-le! Il est vrai que le chiffre peut interpeller pour la rentrée en première année de bachelier de 2018 du côté francophone. En même temps, reconnaissons aussi de manière rationnelle que seuls 20 % des étudiants ont réussi cet examen d'entrée, ce qui correspond à un pourcentage similaire à celui de la Communauté flamande.

 

Enfin, vous ne m'en voudrez pas de soutenir nos jeunes étudiants en médecine et dentisterie qui seront diplômés en juin. Une conférence interministérielle a récemment abordé ce dossier. Une solution doit absolument être trouvée rapidement. Ces jeunes ne peuvent être les victimes des politiques ou des décisions politiques. C'est entre politiques qu'il faudra trouver des solutions et ce ne sont pas ces jeunes qui doivent en faire les frais.

 

J'espère que cette proposition sera concrétisée très prochainement à travers les arrêtés royaux d'exécution. Je vous remercie.

 

13.02  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, mijn fractie zal het voorliggende wetsvoorstel steunen omdat wij ook aan onze kant van de taalgrens te maken hebben met een grote instroom aan buitenlandse artsen. Het is dan ook logisch dat er bij de contingentering en de quota rekening wordt gehouden met die instroom.

 

Voor alle duidelijkheid wil ik er wel op wijzen dat dit vandaag ook reeds het geval is. De Planningscommissie houdt bij zijn berekening van het aantal immers al rekening met die instroom. Het is beter en logischer om op eenzelfde manier de instroom te gaan beperken zodat in de toekomst geen scheefgetrokken verhouding ontstaat.

 

Ik wil er wel aan toevoegen dat dit aan de andere kant van de taalgrens eigenlijk een enigszins cynische of zelfs hypocriete discussie is. Ik ben blij met dit wetsvoorstel en ik zal het ook steunen, maar het is toch wel grappig om te horen dat het vooral op Franstalige vraag wordt ingevoerd. Als grote reden wordt andermaal aangehaald dat de contingentering voor een enorm tekort zorgt. Ik weet niet hoe vaak ik dit nog moet tegenspreken, maar men kan moeilijk met tekorten kampen als gevolg van iets wat men nooit heeft opgevolgd.

 

Jullie hebben de contingentering nooit opgevolgd. Jullie hebben nooit een beperkt aantal uitstromers gehad. Jullie nooit het aantal RIZIV-nummers gevolgd. Als jullie vandaag problemen hebben in bepaalde deelspecialiteiten en bepaalde gebieden, is dat omdat jullie Franse Gemeenschapsregering nooit een beleid heeft gevoerd om ervoor te zorgen dat artsen ook naar die bepaalde gebieden gaan, zoals men in Vlaanderen wel heeft gedaan, en voor die bepaalde deelspecialiteiten kiezen, zoals men in Vlaanderen met succes heeft gedaan.

 

De eerste versie van het wetsvoorstel bevatte een artikel waarin werd bepaald dat de contingentering moest worden afgeschaft. Wij hebben dit artikel in de commissie gelukkig nog kunnen laten schrappen. Ik merk dat de PS dit nu opnieuw probeert in te voeren via een amendement. Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer ik dit vind getuigen van een arrogantie die echt buiten alle proporties is.

 

Jullie hebben twintig jaar geleden de contingentering helpen goedkeuren. Jullie hebben vervolgens gedurende twintig jaar alles gedaan om ervoor te zorgen dat Vlaanderen braaf zijn werk deed, terwijl jullie allerlei constructies lieten goedkeuren om ervoor te zorgen dat dit aan jullie kant niet hoefde te gebeuren. Jullie zitten nu met studenten in een enorme onzekerheid en zij zitten daar enkel en alleen omdat jullie jullie taak niet hebben gedaan. Jullie blijven daarvoor de verantwoordelijkheid schuiven naar het federale niveau en naar de mensen die wel hun job hebben gedaan.

 

Ik ben heel bij dat dit artikel is weggestemd in de commissie. We zullen met plezier uw amendement meteen nog eens wegstemmen. Als dat lukt, steunen wij dit voorstel.

 

Ik wil daar nog één ding aan toevoegen, dat zal worden uitgelegd door collega Yoleen Van Camp. Als we dan toch zullen kijken naar de voorwaarden die moeten gelden voor artsen om een attest te krijgen, denk ik dat de taalvoorwaarde er ook één is. Collega Van Camp werkt daar al jaren aan. Spijtig genoeg heeft zij een amendement in de WUG-wet zien sneuvelen. Dit is misschien een kans om dat te herstellen. Ik laat het aan haar over om dit verder uit te leggen.

 

De voorzitter: Dan geef ik gemakshalve over dat amendement nu het woord aan mevrouw Van Camp.

 

13.03  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het is bijzonder jammer en vrij onbegrijpelijk dat andere partijen hier niet in meegaan. We staan daarin echt alleen. Als men kijkt naar communicatie tussen mensen, is het al heel belangrijk om een zelfde taal te spreken. Dat geldt des te meer als we spreken over medische tussenkomsten. Als mensen in nood zijn, hebben ze niet altijd de mogelijkheid om een zorgverlener te kiezen. Wij hameren er dus al van bij het begin van de besprekingen over de vereisten voor de uitoefening van zorgberoepen op dat er taalkennis moet zijn. Wij hebben dit al meermaals aangeklaagd en we hebben zelf een handvat aangereikt aan de regering, waarvan wij toen deel uitmaakten, om dit in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen opgenomen te krijgen. Dat is niet gelukt, verschillende partijen hebben dit geblokkeerd.

 

Wij hebben nog geprobeerd een oplossing aan te reiken in de vorm van een eigen wetsvoorstel, dat niet werd aanvaard. Opnieuw hebben wij dit als amendement ingediend bij de bespreking van de WUG-wet, maar weer hebben wij moeten vaststellen dat andere partijen hierin niet willen meegaan. Zo zijn zij de V in hun naam absoluut niet waardig, want zij brengen mensen in gevaar. Het feit dat een patiënt die in een noodsituatie zit, geen vrije keuze heeft inzake de zorgverlener en niet zeker is dat de zorgverlener zijn taal spreekt, is op zich een gevaar voor de Volksgezondheid. Daarom leggen wij opnieuw het voorstel voor waarbij het spreken van de taal van het taalgebied waarin de zorgverlener zich vestigt, wordt ingeschreven.

 

Concreet, een zorgverlener die zich in Vlaanderen vestigt, moet bewijzen dat hij Nederlands spreekt alvorens hij aan de slag kan gaan. Hetzelfde geldt voor de landsdelen waar andere talen gesproken worden. In Wallonië moet een arts eerst aantonen dat hij de Franse taal machtig is vooraleer hij als zorgverlener verder kan.

 

13.04  André Frédéric (PS): Monsieur le président, j'interviendrai de mon banc car je serai bref. Nous nous sommes abstenus en commission et nous nous abstiendrons également en séance plénière.

 

Sans entrer dans les polémiques, j'entends les ritournelles habituelles à l'égard des francophones. Pour ce qui me concerne, je vais essayer de prendre un peu plus de hauteur dans ce débat qui est important et indiquer en quoi il l'est à nos yeux.

 

Je voudrais rappeler, monsieur le président, que plus de six communes sur dix en Wallonie et 33 quartiers à Bruxelles se trouvent actuellement en situation de pénurie de médecins généralistes. Sur les 253 communes wallonnes, seules 103 affichent, en effet, une densité suffisante de médecins traitants. Cette pénurie touche également certaines spécialités comme la médecine d'urgence, la gériatrie ou encore la psychiatrie, avec des conséquences directes pour les patients qui peinent à trouver un généraliste ou qui doivent attendre des délais anormalement longs pour obtenir un rendez-vous.

 

Toutes les études convergent pour dire que cette pénurie ne va faire que s'accentuer dans les années à venir. De nombreux médecins approchent de l'âge de la retraite et la plus grand part de la force de travail en médecine générale est fournie actuellement par des médecins qui entrent dans la tranche des 54-64 ans.

 

Pourtant, nous continuons à limiter l'accès à l'exercice de la médecine et de la dentisterie de manière tout à fait aberrante à nos yeux - je ne vous demande pas de partager notre point de vue. Pire que cela encore, depuis ces dernières années, la ministre de la Santé qui ne nous fait pas le plaisir de sa présence, appuyée par les partenaires de son ex-majorité, a rendu le système plus désastreux encore, faisant fi des besoins des patients, faisant fi de la qualité et de l'accessibilité de notre médecine.

 

Dois-je rappeler, chers collègues, que le Conseil d'État lui-même, concernant les modifications apportées au système de contingentement, parlait de "système incohérent, portant atteinte au droit à la protection de la santé et constituant un recul de l'offre médical dans telle ou telle communauté"?

 

Chers collègues, nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat. J'ai entendu notre excellent collègue, actuel président du Sénat, lui-même médecin, Jacques Brotchi, déclarer dernièrement - et je soutiens notre éminent collègue - qu'il était personnellement opposé au principe des quotas.

 

Madame Fonck, j'ai récemment entendu la ministre Mme Greoli, estimer pour sa part que "se cramponner à la répartition 60-40 entre étudiants néerlandophones et francophones, alors que la pénurie est bien plus forte en Wallonie qu'en Flandre et que les réalités sont très différentes entre le Nord et le Sud du pays, est une ineptie totale".

 

Enfin, la Fédération des étudiants francophones déclare que "c'est une bonne chose que beaucoup de jeunes veulent devenir médecins pour soigner leurs concitoyens, car cela répond à un besoin collectif; mais on les empêche de le faire et c'est profondément absurde".

 

C'est en effet une réalité absurde lorsqu'on voit que l'on doit faire appel à des médecins étrangers pour travailler dans nos hôpitaux, tout simplement parce que les besoins se font sentir et que la main-d'œuvre fait défaut. Comme vous l'indiquiez, ces médecins ayant obtenu leur diplôme à l'étranger ne sont pas concernés par le contingentement.

 

Si, pour mon groupe il est évidemment incompréhensible qu'un étudiant belge ne soit pas considéré de manière égale à un étudiant étranger en ce qui concerne les conditions d'accès à une spécialisation, il est selon nous essentiel de répondre à cette problématique de la pénurie de façon plus globale. C'est l'essence même de la motivation de notre abstention. Oui, ce texte supprime une discrimination que nous dénonçons également; mais non, à nos yeux, il n'apporte aucune solution au problème de pénurie qui nous préoccupe.

 

Monsieur le président, j'ai donc, avec mon groupe, redéposé deux amendements - nous venons d'y faire allusion. Le premier vise à permettre de garantir l'obtention d'un numéro INAMI à tous les étudiants actuellement en cours de formation en médecine ou dentisterie, au terme de leur formation, couronnée de réussite.

 

Depuis 2014, ce gouvernement exerce en effet un véritable chantage envers la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il lui a imposé la mise en place d'un filtre à l'entrée des études de médecine et de dentisterie, sous peine de ne pas octroyer de numéro INAMI aux étudiants actuellement en cours de formation. La Fédération a donc mis en place ce filtre. Aujourd'hui, la ministre de la Santé publique prévoit la mise en place d'un verrou supplémentaire au terme de la formation. Certains étudiants, bien qu'ayant réussi leur formation, n'auraient dès lors plus accès aux stages et ne recevraient pas leur numéro INAMI.

 

Pour mon groupe, il n'est plus tolérable que des centaines d'étudiants continuent à être pris en otage par le gouvernement fédéral qui les menace toujours de ne pas pouvoir exercer leur profession au terme de leurs études, faute de pouvoir disposer d'un numéro INAMI. S'il est vrai que des numéros INAMI excédentaires ont été délivrés par le passé, il s'avère que la pénurie est une réalité et que les quotas actuellement fixés seront insuffisants pour répondre aux besoins de santé de notre population, spécifiquement au Sud du pays.

 

Dans cette même logique, nous avons déposé un deuxième amendement, rejoignant par-là la proposition initiale de Mme Fonck, qu'elle a modifiée en dernière minute, ce qui lui a valu le soutien de la seule N-VA. Nous avons redéposé cet amendement par lequel nous proposons de supprimer purement et simplement le système contingentant l'accès à l'exercice de la médecine et de la dentisterie. Mon groupe espère que chacun pourra avoir une vision objective et non électoraliste de la situation, avec comme unique objectif la santé de nos concitoyens.

 

13.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, la vérité a ses droits. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que je me mobilise sur ce dossier. Ce n'est pas la première fois que je tente de le faire passer au vote. Monsieur Frédéric, le 14 mars 2018, vous aviez présenté le même amendement que j'avais présenté précédemment et qui prévoyait de supprimer l'exemption du contingentement pour les diplômés étrangers. Je ne vais pas rentrer dans le débat mais il me semblait important de rappeler les précédents.

 

13.06  André Frédéric (PS): Monsieur le président, je suis respectueux du travail de mes collègues. Je n'ai jamais dit que Mme Fonck n'avait jamais travaillé sur ce dossier. J'ai simplement dit qu'aujourd'hui, en 2019, c'est une fausse bonne idée et je viens de justifier le pourquoi.

 

Mme Fonck devrait peut-être se poser la question essentielle. Celle de savoir pourquoi en étant seule à soutenir ce texte au départ, elle a été rejointe uniquement et exclusivement par la N-VA. Si j'étais elle, je me poserais cette unique question!

 

13.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Frédéric, je voudrais revenir sur deux points, si vous me le permettez.

 

Premièrement, je constate que ce que vous trouviez intelligent en 2018 ne l'est soi-disant plus en 2019. Dont acte. Pour ce qui me concerne j'ai une constance sur des enjeux aussi importants que ceux-là.

 

Ce que vous présentez comme quelque chose de risible est le quotidien de nombreux jeunes et en sus, c'est une inacceptable discrimination à rebours. Sur ce point, la Commission de planification, qui n'est quand même pas une manchote et qui ne roule pas pour la N-VA – ni pour moi, je le précise, ni pour vous, je l'espère –, m'appuie pleinement puisqu'elle a émis un rapport où elle disait explicitement qu'il fallait absolument le faire.

 

Deuxièmement, en ce qui concerne la N-VA, j'en ai ras-le-bol des politiciens qui, sur ce dossier, ne font que s'invectiver depuis des années et se renvoient en permanence la balle de ping-pong, sans aucun résultat! Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse régler les problèmes les uns après les autres. J'ai présenté tout à l'heure oralement une série de propositions complémentaires pour avoir une approche d'ensemble. J'ose espérer que plutôt que de polémiquer, on pourra in fine faire avancer ce texte. C'est un premier pas; il en faut d'autres. Sur ces autres, ce n'est pas d'aujourd'hui non plus que je m'investis!

 

13.08  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, nous sommes tout à fait conscients du problème que pose l'afflux de médecins étrangers. Nous sommes, dans l'absolu, favorables à l'instauration d'un contingentement pour ceux-ci. Que les choses soient claires dès le départ! Par contre, il y a lieu de recadrer un certain nombre d'éléments. C'est ce que je tenterai de faire rapidement maintenant.

 

Le premier élément consiste à dire que la migration des professionnels de santé et, notamment des médecins, est un phénomène croissant à l'échelle mondiale et, particulièrement, en Europe depuis la reconnaissance de l'équivalence des diplômes mise en œuvre en 2007. Cette première remarque concernant l'augmentation du nombre de médecins étrangers ces dernières années est une conséquence de l'évolution positive des législations européennes: la reconnaissance des diplômes, la simplification des procédures, la libre circulation. Toute initiative que l'on prendra doit donc impérativement s'inscrire dans cette législation européenne. Il me semble que nous n'en avons pas suffisamment tenu compte durant le débat.

 

Le second élément, le fait que la mobilité des médecins étrangers se manifeste à plusieurs moments dans le parcours professionnel de santé complique la compréhension du phénomène. Vous le savez, la mobilité internationale autorise les étrangers à pénétrer le système de soins belge à trois moments: le premier, à l'entrée des études; le second, au moment de la spécialisation; le troisième, au moment de l'entrée sur le marché du travail, c'est-à-dire au moment de l'obtention de l'agrément. L'entrée aux études est de compétence de l'Enseignement et, dès lors, des Communautés tandis que les deux autres moments relèvent de la Santé publique et donc, du fédéral.

 

Au niveau des chiffres, madame Fonck, je vous ai lue. Nous avons eu une petite discussion à ce sujet en commission. En outre, vous avez dit et écrit qu'en 2015, il y avait eu plus de numéros INAMI attribués à des médecins et dentistes formés à l'étranger qu'à des médecins et dentistes formés dans les universités francophones. Vous avez parlé de 489 à l'étranger contre 473 dans les universités francophones.

 

Je vois que vous ne confirmez pas mes propos.

 

13.09  Catherine Fonck (cdH): (…)

 

13.10  Damien Thiéry (MR): Nous sommes donc bien d'accord: c'est ce que vous avez dit. Malheureusement, madame Fonck, ce chiffre n'est pas correct. J'ai évidemment consulté ceux qui ont été transmis par la commission de contingentement. En définitive, je puis vous indiquer que, pour la Communauté française, on parle bien de 473 numéros INAMI pour les médecins et les dentistes – c'est donc exact. En revanche, pour les non-Belges, il est question de 364, et non de 489, comme vous l'avez dit.

 

13.11  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Thiéry, je n'ai pas dit que les médecins étrangers s'installaient uniquement du côté francophone, mais que cela valait pour toute la Belgique. Donc, dans le tableau de la Commission de planification, vous devez additionner les chiffres ayant trait à la Communauté française et à la Communauté flamande. Vous arriverez alors à un total de 489. Vous me suivez, monsieur Thiéry?

 

13.12  Damien Thiéry (MR): Je vous suis très bien, d'autant plus que j'ai les chiffres de la Commission de planification sous les yeux. Vous avez évidemment votre interprétation. Pour ma part, je vais un petit peu plus loin dans le raisonnement. Vous avez pris les chiffres de 2015, mais il y a également ceux de 2016 et 2017.

 

13.13  Catherine Fonck (cdH): Et 2018.

 

13.14  Damien Thiéry (MR): D'accord, mais je voudrais simplement développer la réflexion suivante. Vous avez dit qu'en 2015, 51 % de dentistes étrangers avaient reçu leur numéro INAMI. Toutefois, vous avez oublié de rappeler les taux de 2016 et 2017. Les chiffres sont ici extrêmement importants. En 2015, nous avons en effet atteint un apogée quant au nombre de médecins et de dentistes étrangers qui ont reçu leur numéro. Or, si l'on se penche sur les deux années suivantes, on constate que, pour les médecins, on est descendu de 41 % à 35 % en 2016 et à 30 % en 2107. De plus, en 2011, pour les dentistes, le taux atteignait 45 % tandis que, pour les médecins, il était de 28 %. Bref, nous revenons plus ou moins à cette norme.

 

Il est important de bien comprendre que les chiffres que vous avez donnés en commission sont ceux de 2015, et qu'en 2016 et 2017, les chiffres ne correspondaient plus aux exemples que vous avez fournis pour étayer votre proposition de loi. Cela étant, le problème de l'afflux des médecins étrangers reste posé. Nous sommes bien d'accord.

 

Je voulais encore faire référence à un point qui ne doit pas nous laisser sans interrogation. Le texte ne fait pas de distinction entre le contingentement des médecins qui viennent de l'Union européenne et ceux qui viennent d'autres pays, même si, dans les chiffres que nous avons reçus de la commission de planification, cette différence est bien présente. Ce sont les médecins issus de l'Union européenne qui constituent le pourcentage le plus important. Quoi de plus juste vu la libre-circulation et l'équivalence des diplômes? Avec ma collègue Nathalie Muylle, nous examinerons la semaine prochaine, en Commission de la santé, un dispositif très concret de contingentement pour les médecins provenant de pays hors Union européenne.

 

Je rappelle également qu'il est inexact d'affirmer que l'attribution des numéros INAMI à des médecins formés à l'étranger diminuerait le nombre des numéros INAMI attribués à des médecins formés en Belgique. Cela doit être pris en compte dans ce calcul. L'afflux des médecins formés à l'étranger permet par contre de combler la pénurie dans certaines spécialisations malheureusement considérées comme moins attractives, telles que les médecins urgentistes et la gériatrie en milieu hospitalier.

 

Enfin, il faut relativiser l'affirmation selon laquelle les étudiants belges partiraient se former à l'étranger en espérant avoir un numéro INAMI à leur retour. J'ai fait la démonstration en commission que les médecins belges qui vont se former en Roumanie, et reviennent en Belgique par après, étaient au nombre de un en 2015 et de deux en 2016. Ces chiffres m'ont été transmis par le Parlement roumain.

 

Monsieur le président, voici les remarques que je souhaitais apporter au débat. Comme en commission, notre groupe s'abstiendra.

 

13.15  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Thiéry, j'ai ici un document de l'ambassade de Roumanie en Belgique, qui a été sollicitée par mon collègue Georges Dallemagne. En 2017, en première année, il y a 20 inscrits; en deuxième année, 12 inscrits; en troisième année, 6 inscrits; en quatrième année, 2 inscrits. Il ne s'agit donc pas seulement de un ou deux étudiants, comme vous le dites. Je peux vous donner une copie de ce document.

 

Par ailleurs, vous revenez sur les médecins et dentistes hors Union européenne. C'est effectivement un tout petit nombre mais il faut les traiter de la même manière. Il y a pour eux des règles beaucoup plus strictes en Belgique. Et compte tenu des nombres plus importants au niveau de l'Union européenne, c'est vraiment là qu'il faut corriger cette discrimination à rebours et également travailler pour les contingenter afin de pouvoir organiser les soins de santé en Belgique.

 

13.16  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, madame Fonck, je vous remercie pour ces précisions. Vous citez des chiffres de 2017. J'ai donné les chiffres de 2015 et de 2016 qui étaient en ma possession et qui émanent du Sénat roumain. Nous les comparerons. Vous oubliez également de dire que ce n'est pas parce que certains futurs médecins belges vont faire leurs études en Roumanie qu'ils ont l'intention de revenir pour avoir un numéro INAMI ici. Une bonne partie d'entre eux restera sur place. Il y a beaucoup d'échanges à de nombreux niveaux et certainement au niveau de la médecine.

 

13.17  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, het is niet de eerste keer dat we dit thema behandelen en het zal ook niet de laatste keer zijn. Ik ga even in op de uiteenzetting van collega Frédéric, want hij heeft mij bijna ontroerd. Als men zijn verhaal hoort, dan gaat het er steeds over dat de schuld bij iemand anders ligt.

 

Volgens collega Frédéric is het de schuld van iemand anders dat er jarenlang geen ingangsexamen is geweest in Franstalig België. Het is ook de schuld van iemand anders dat er vandaag zo veel overschotten zijn, voor hen tekorten maar voor de rest van het land overschotten. Het is tevens de schuld van iemand anders dat wanneer er wel een ingangsexamen is dat niet effectief is en er meer studenten toegelaten worden dan er RIZIV-nummers te verdelen zijn. Het is eveneens de schuld van iemand anders dat er vandaag geen goede spreiding is en dat er een tekort is aan huisartsen terwijl subquota vandaag onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappen vallen. Ook is het de schuld van iemand anders dat de federale medische planningsinstrumenten niet werken terwijl de PS de drie vorige legislaturen de minister van Volksgezondheid heeft geleverd die deze instrumenten geïnstalleerd heeft. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

 

Collega's van de PS, ik vind dat jullie een verpletterende verantwoordelijkheid hebben. Ik kijk nu even naar de collega's Fonck en Thiéry die hier steeds hun lijn hebben aangehouden en die op een veel genuanceerdere manier het debat hebben gevoerd. Ik heb niet de gewoonte om de verdediging van collega Fonck op te nemen maar nu zal ik dat wel doen. Als u zegt dat collega Fonck daar in het verleden nooit over gesproken heeft, dan moet ik u erop wijzen dat zij de laatste jaren niets anders gedaan heeft. Zij heeft in het debat over de cijfers steeds gesteld dat die voor haar genuanceerd zouden moeten worden omdat er op geen enkele manier rekening werd gehouden met buitenlandse artsen.

 

Ik denk dat wij ons daarin kunnen vinden, collega.

 

CD&V zal zich echter wel onthouden. Wij hebben begrip voor wat u zegt over de buitenlandse artsen. Wij vragen ons ook af of wij geen onderscheid moeten maken tussen artsen binnen en buiten de EU. De heer Thiéry zei al dat dit dinsdag opnieuw op de agenda komt. We zullen de discussie daar kunnen voeren.

 

Het voorstel in zijn oorspronkelijke vorm, met de mogelijkheid, wanneer wij dit niet zouden invoeren, tot de afschaffing van de volledige contingentering na twee jaar, zou voor ons niet doorgegaan zijn. Dit is uit de tekst gehaald, wat het voor ons wat beter en plausibeler maakt.

 

Mevrouw Fonck, onze onthouding steunen wij vandaag op onze sympathie voor wat u vandaag doet. De Franstalige collega's hebben een verpletterende verantwoordelijkheid in dit dossier die ze niet opnemen. Daarom zullen wij dit niet steunen. Ik weet dat het niet veel zin heeft om dit te blijven herhalen, maar we hopen dat er toch enig gezond verstand komt van de overkant hier, zodat we het gesprek toch met enige rede kunnen voeren.

 

13.18  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame Fonck, je tiens à vous remercier d'avoir mis à l'ordre du jour un sujet fondamental. On peut aujourd'hui remettre sur le tapis le problème des pénuries qui mettent en danger notre santé publique en Belgique. On a rappelé les chiffres: 144 communes wallonnes sont en pénurie. L'Observatoire de la Santé et du Social nous annonce une pénurie de 480 médecins généralistes d'ici dix ans si rien ne change.

 

Dans ce débat, on se rend compte que la pénurie serait encore plus forte si ces médecins étrangers ne venaient pas compléter les rangs. Ils sont aujourd'hui 12 % et ce chiffre ne fait qu'augmenter.

 

Je constate aussi que ce sujet fait les frais de guéguerres communautaires. Il a subi les échecs de majorités successives dans différents gouvernements. Ce sont évidemment les étudiants et les patients qui en pâtissent.

 

On pourrait dès lors être tenté de voter pour ce texte pour plusieurs raisons, par exemple pour mettre en lumière les vrais chiffres de la pénurie. Je suis heureuse d'entendre aujourd'hui que la N-VA reconnaît la pénurie de médecins en Belgique. C'est en tout cas ce que j'ai entendu. On se rejoint et c'est très bien.

 

13.19  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb een eenvoudige vraag voor mevrouw Schlitz. Wiens verantwoordelijkheid is die toeleiding naar de subspecialismen? Kunt u daarop een duidelijk antwoord geven?

 

13.20  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Je faisais allusion à la réponse de Mme …

 

13.21  Yoleen Van Camp (N-VA): Wiens verantwoordelijkheid is de toeleiding van de mensen naar de subspecialismen?

 

U kent het dossier gewoon niet! U staat daar maar uit uw nek te lullen. Ik stel u een eenvoudige vraag. Wiens bevoegdheid is het mensen naar de subspecialismen te leiden? (Samenspraak)

 

Le président: Madame Schlitz, vous faites votre discours comme vous le voulez.

 

13.22  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): C'est ce que je compte faire.

 

Le président: Il n'y a pas d'obligation de réponse.

 

13.23  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, on ne peut pas subir en permanence les provocations de la N-VA sur un dossier comme celui-là.

 

13.24  Yoleen Van Camp (N-VA): Antwoordt u dan eens. Weet u het antwoord? Wiens bevoegdheid is de toeleiding naar de subspecialismen?

 

13.25  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, nous ne sommes pas là pour entendre en permanence les provocations de la N-VA.

 

13.26  Yoleen Van Camp (N-VA): Ik begrijp niet wat hieraan provocerend is.

 

13.27  Ahmed Laaouej (PS): Nous comprenons que vous souteniez ce texte, cela rejoint votre idéologie et votre obsession anti-francophone.

 

13.28  Yoleen Van Camp (N-VA): Het is een heel simpele, inhoudelijke vraag. Wiens bevoegdheid is de toeleiding naar de subspecialismen?

 

13.29  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

De voorzitter: Ik zal het woord geven aan wie het vraagt.

 

13.30  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer Frédéric, weet u het misschien? Wiens bevoegdheid is de toeleiding naar de subspecialismen?

 

De voorzitter: Die vraag hebt u al gesteld. Wie vraagt het woord?

 

13.31 Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, l'oratrice n'a pas posé la question de savoir qui était responsable ou non de la pénurie. Elle a simplement posé la question de savoir si le projet aujourd'hui en discussion visait précisément à résoudre les problèmes ou plutôt à servir d'alibi à votre obsession anti-francophone. Voilà ce qu'elle a dit!

 

13.32  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, Mme  Schlitz, qui va reprendre la parole car elle a préparé son intervention et qu'elle connaît particulièrement bien le dossier, a appelé: premièrement, à ne pas communautariser un débat qui est un débat de santé publique, ce à quoi nous devons tous être attentifs; deuxièmement, à essayer de travailler sur des convergences en soulignant positivement que Mme Van Peel et donc la N-VA reconnaissaient l'existence de difficultés liées à la pénurie de médecins, et, comme c'est également le cas en Flandre, à l'engagement de médecins formés à l'étranger, sujet mis à l'ordre du jour par Mme Fonck.

 

Je propose simplement de permettre à Mme Schlitz de poursuivre son exposé.

 

13.33  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je disais donc que le débat qui nous occupe, aujourd'hui, peut permettre de mettre en lumière les chiffres de la pénurie que nous connaissons actuellement en Belgique. Cela peut aussi être l'occasion de mettre un terme à la fuite des cerveaux organisée en ce moment en Europe.

 

En fait, ce que nous connaissons chez nous a un impact sur les soins de santé dans d'autres pays, comme la Roumanie où des populations entières souffrent d'une grave pénurie de médecins, pénurie qui est à l'origine de graves problèmes de santé, voire de mortalité dans certaines zones reculées où il n'y a pas de médecin. Cela pourrait donc constituer un geste à l'égard de ces populations.

 

Il est ici également question d'un problème d'équité à l'égard de nos étudiants et de nos médecins qui connaissent une situation particulièrement difficile. En effet, avec le système tel qu'il est organisé, ils subissent une concurrence qui, en quelque sorte, n'est pas juste.

 

Cela pourrait aussi obliger l'Union européenne à retravailler le sujet, car on sait qu'une partie du dossier a une tonalité européenne. L'envie de voyager et de s'installer ailleurs est contrée par les systèmes de limitation d'accès à ces études, notamment en France, lesquels ont des impacts importants sur les pays limitrophes.

 

Nous considérons que les risques de ce texte pèsent trop lourd dans la balance que pour le mettre en œuvre. Il pourrait avoir pour conséquence une augmentation de la pénurie.

 

Ce sont les médecins étrangers qui remplissent des fonctions comme celles d'urgentistes et d'autres fonctions essentielles dans notre système de santé, car elles sont désertées par nos médecins. Si leur nombre continuait à diminuer, nous serions confrontés à un grave problème. Or, un médecin ne peut être formé qu'en huit à dix ans, voire plus. Je ne vois pas très bien comment on pourrait, par la formation, parvenir à compenser cette diminution de médecins étrangers, du moins à court terme.

 

Un autre élément nous gêne dans ce texte: il continue à étendre un système de quotas qui ne fait pas spécialement ses preuves en Europe. Nous pensons qu'il faut considérer le problème sous un autre angle: ne plus s'attaquer aux conséquences mais examiner les causes de la pénurie.

 

Enfin, nous avons une vision d'ouverture vis-à-vis des populations européennes et nous pensons qu'à travers ce texte, on se limite au territoire belge. Ce n'est pas ainsi que nous avons envie d'envisager la construction européenne.

 

Nous nous abstiendrons donc lors du vote de ce texte. D'une part, demander que le contingentement des médecins étrangers soit réglé par arrêté royal semble compliqué dans le sens où on constate l'absence de volonté dans le chef de la ministre d'avancer sur cette thématique. Nous estimons qu'un blocage pourrait survenir. D'autre part, au regard de la suppression de l'article 3 au travers des amendements, on risque de se retrouver dans une situation compliquée à cause d'un aggravement de la pénurie.

 

Je rappellerai une fois de plus que nous voulons que ce Parlement et ce gouvernement aient une vision politique globale de la Santé publique. Nous voulons objectiver la pénurie, organiser la planification territoriale ce, pour la santé publique et la santé de nos concitoyens.

 

13.34  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw Schlitz, ik ga u geen vragen meer stellen, ik ga u niet in verlegenheid brengen. Ik wil u echter toch nog het volgende zeggen.

 

Het voorstel van collega Fonck dat vandaag voorligt, waardoor er via de contingentering meer studenten in de planning komen en meer artsen op het terrein komen, zal de spreiding in de rurale gebieden niet oplossen en zal geen incentives geven om meer artsen te hebben in de Waalse rurale gebieden. Dat is immers geen federale bevoegdheid. Men moet eerst sleutelen aan de subquota voor de huisartsen en aan de incentives. Het gaat dan over Impulseo 1, Impulseo 2 en Impulseo 3, ingevoerd door collega Onkelinx en vandaag allemaal gemeenschapsbevoegdheid. De Gemeenschappen zijn bevoegd, Wallonië is bevoegd. Dit zal niets veranderen aan de situatie. Dat wilde ik toch even meegeven. Denk er eens goed over na.

 

13.35  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik heb daarnet met stijgende verbazing naar het betoog van collega Frédéric geluisterd. Ik zal de geschiedenis van het dossier niet herhalen, want er is al genoeg naar verwezen dat geen enkele afspraak aan Franstalige kant rond het organiseren van ingangsexamens enzovoort is nagekomen. Dat is al voldoende door de collega's geduid. Als men die jarenlange geschiedenis kent, dan zou ik in uw plaats, mijnheer Frédéric, op zijn minst met veel schroom durven spreken, en misschien zelfs helemaal niet, laat staan met een inhoud en een toon die ik vandaag hallucinant vond.

 

Het is niet mijn gewoonte om te herhalen wat reeds gezegd is. Ik wil mij dan ook aansluiten bij alles wat collega's Van Peel, Van Camp en Muylle ter zake al hebben gezegd: het voorstel is een stap in de goede richting en het is zeer goed dat de passage is geschrapt waarin stond dat bij niet-invoering de contingentering na twee jaar volledig zou worden afgeschaft. Dat was natuurlijk volkomen absurd en in dat geval hadden wij heel graag tegen gestemd. Wij zullen de amendementen van de PS in die zin dan ook met veel overtuiging wegstemmen.

 

Ik hoorde collega Van Camp echter een punt aanhalen dat niet klopt. Zij brak terecht een lans voor de taalkennis, maar zei dat zij daarin alleen staat. Dat is absoluut niet het geval, collega Van Camp. Alle voorstellen in die zin waar u naar hebt verwezen, hebben wij in het verleden altijd gesteund. Wij zijn ons zeer bewust van het belang van taal en van de communicatie tussen een patiënt en zijn geneesheer, want dat is van fundamenteel en vaak levensbelang. U bent dan ook niet de enige die alsnog een amendement heeft ingediend. Wij hadden al een amendement ter zake ingediend, omdat de taalkennis zo belangrijk is. Wij zullen uw amendement zeker steunen, ik reken ook op uw steun voor mijn amendement.

 

13.36  Véronique Caprasse (DéFI): Madame Fonck, on est très mal à l'aise vis-à-vis de votre proposition. Nous partageons vos constats et vos préoccupations, mais nous estimons que cette proposition a le mérite d'exister pour montrer à quel point la situation est absurde.

 

Pour DéFI, instaurer un contingentement de médecins et de dentistes formés dans une université étrangère n'est vraiment pas la bonne solution. Il est absurde en soi de maintenir un contingentement alors que l'existence des pénuries de médecins a été démontrée et que des sonnettes d'alarme ont été régulièrement tirées, tant par des experts que par les milieux concernés. Ce n'est pas en renforçant un mécanisme absurde par un quota supplémentaire portant sur les jeunes qui étudient à l'étranger que l'on va résoudre le problème des pénuries.

 

Nous savons aussi que de jeunes Belges vont étudier à l'étranger pour échapper à l'absurdité du contingentement. Des formations en français leur sont même proposées en Roumanie. Par ailleurs, nous sommes attachés au principe européen de la libre circulation. C'est un principe fondamental. Nous ne souhaitons pas restreindre ce droit, d'autant plus que nous pensons que cette démarche serait contraire à la législation européenne.

 

13.37  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik kan het niet laten. Zullen wij dat discours nu hier opnieuw houden?

 

Het dossier slaat alles, dat is België op zijn best. De Franstalige collega's blijven hier keer op keer zaken zeggen die de Vlamingen, over de partijgrenzen heen, met verstomming slaan.

 

Voor alle duidelijkheid, mevrouw Caprasse, u beweert nogmaals dat er een tekort is in Wallonië. Sinds de invoering van de contingentering is er een overschot van 1 500 artsen. Alleen krijgt u ze niet toebedeeld naar de juiste specialiteiten en naar de juiste gebieden, maar dat is omdat de Franse Gemeenschap niets onderneemt.

 

Ik hoor u nu zeggen dat de voorgestelde oplossing, die ik steun omdat ze in Vlaanderen nodig is, het probleem van al die arme studenten in Wallonië die ergens anders moesten gaan studeren, omdat zij door de contingentering niet allemaal konden afstuderen, zal oplossen.

 

U hebt in die twintig jaar nog nooit last gehad van de contingentering. U hebt laten afstuderen wie wou afstuderen. Er is nog nooit een rem geweest op het aantal artsen dat bij u is uitgestroomd en toch zit u met tekorten in bepaalde specialiteiten, omdat de Franse Gemeenschap haar werk niet doet.

 

Nog nooit hebt u gedaan wat wij in Vlaanderen al twintig jaar met heel veel succes doen. Stop ermee. Er is geen tekort. U doet gewoonweg uw job niet. Punt.

 

13.38  Véronique Caprasse (DéFI): Madame Van Peel, vous vous asseyez tout simplement sur la commission de planification. Vous ne respectez pas ce qu'il se passe en Belgique. C'est tout! Puis-je continuer, monsieur le président?

 

Madame Fonck, vous en êtes sans doute bien consciente, puisque dans votre version initiale, vous aviez prévu un article 3 stipulant que, si dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de votre loi, il n'était pas possible de la mettre en œuvre, le numerus clausus devait être abandonné. Je préférais cette première version, mais vu l'opposition des partis flamands, N-VA en tête, vous avez retiré cet article.

 

Il va de soi qu'étant donné cette position dans ce dossier, nous soutenons pleinement les amendements introduits par notre collègue M. André Frédéric, qui visent d'une part à supprimer le numerus clausus, et d'autre part à garantir l'obtention d'un numéro INAMI à tous les étudiants actuellement en cours de formation lorsqu'ils auront obtenu leur diplôme. C'est la chose la plus élémentaire aujourd'hui.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3032/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3032/4)

 

Het wetsvoorstel telt 2 artikelen.

La proposition de loi compte 2 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 2

·       4 – Barbara Pas (3032/5)

Art. 3(n)

·       2 – André Frédéric (3032/5)

·       5 – Yoleen Van Camp (3032/5)

Art. 4(n)

3 – André Frédéric (3032/5)

*  *  *  *  *

 

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikel 2.

Réservé: le vote sur les amendements et l’article 2.

 

Artikel per artikel aangenomen: artikel 1.

Adoptés article par article: l’article 1.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

14 Wetsvoorstel betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters (3230/1-5)

14 Proposition de loi relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif (3230/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Jan Vercammen, An Capoen, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Catherine Fonck, Nathalie Muylle, Ine Somers, Damien Thiéry, Anne Dedry, Sarah Schlitz.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, de heer Janssens en de heer Piedboeuf, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

14.01  Jan Vercammen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, bij het einde van mijn eerste en wellicht enige termijn als parlementariër gaat het wetsvoorstel nr. 3230 mij na aan het hart. Gelet op mijn achtergrond als cardioloog ben ik enigszins fier het wetsvoorstel ter stemming aan u te kunnen voorleggen. Het kan immers het begin betekenen van de verbetering van ons inzicht waarom jonge atleten om onduidelijke redenen het leven laten.

 

Met de regelmaat van een trage Zwitserse klok verschijnen zowel in onze kranten als op tv berichten over plotse onverwachte sterfgevallen bij jonge sporters. Het blijft een medisch raadsel waarom het hart van die ene atleet op dat bewuste ogenblik dienst weigert.

 

Een hart, beste collega's, bestaat uit 10 miljard hartspiercellen, die elke dag 100 000 keer in een synchroon patroon samenwerken en ons in leven houden. Niets lijkt vanzelfsprekender tot dat ene fatale moment.

 

Wij weten uit jarenlange observatie dat een goede fysieke conditie en regelmatig sporten onze gezondheid en onze levensverwachting bevorderen. Een plots overlijden van een bekende sporter, breed uitgesmeerd, tast die zekerheid aan en maakt vele mensen bang.

 

Wij kennen wel enkele onderliggende hartproblemen die het risico van een plotse dood verhogen. Wij stellen echter ook vast dat dragers van bekende problemen relatief zelden een hartstilstand ontwikkelen.

 

Hoe goed bedoeld ook, de screening van jonge sporters, een bevoegdheid van de Gemeenschappen in ons verdeelde landje, zoals zopas nog uitvoerig geïllustreerd werd, vertoont ernstige tekortkomingen. Wij hebben te veel vals positieve en te veel vals negatieve resultaten. In mensentaal, gescreende mensen kunnen alsnog doodvallen en mensen die bij een screening onterecht het etiket krijgen "ongeschikt voor sport", worden veroordeeld tot een leven in de zetel en tot een pathologische angst bij elke fysieke activiteit, angst voor iets wat wellicht nooit zal gebeuren.

 

Meten is weten, collega's. Inzichten in ons genetisch materiaal, in ons DNA zijn de jongste jaren exponentieel gegroeid. Ons land heeft maar een beperkte traditie in post-mortemonderzoek.

 

De meeste jonge atleten die plots overlijden, wacht een druk bijgewoonde begrafenis, bij wielrenners een halve zinspeling op prestatiebevorderende middelen en veel collaterale schade bij vrienden en familieleden en sportende leeftijdsgenoten. Veel van mijn oudere patiënten vinden opnieuw een reden om een gezonde levenstijl met voldoende sport weer even in de koelkast te zetten.

 

Het voorliggende wetsvoorstel wil hierin verandering brengen en spiegelt zich aan een ander, belangrijk maatschappelijk probleem van meer dan tien jaar geleden, wiegendood. Sinds in ons huis hier de wetgeving in 2003 werd veranderd, wordt wiegendood systematisch onderzocht. De bevoegde instanties vertelden mij afgelopen maand dat in meer dan 60 % van de gevallen nu een duidelijke doodsoorzaak kan worden aangewezen.

 

Het is mijn wens en die van de indieners dat het wetsvoorstel hetzelfde effect kan sorteren. Wanneer we onderzoeken, zullen we weten. Het kan bijgevolg ook de screening van jonge atleten verfijnen en leiden tot een meer gerichte preventie bij bepaalde silentieuze ziektetoestanden of de aanwezigheid van bepaalde genen of genetische varianten.

 

Ik kan de gevolgen van het wetsvoorstel niet inschatten, net zonmin als we het weer kunnen voorspellen voor de volgende week, maar mijn hoop als cardioloog is dat we een steen kunnen verleggen in de rivier, zodat ons inzicht groter wordt en we tot een zinvollere screening en preventie kunnen komen.

 

Ik wens uitdrukkelijk alle collega's uit diverse fracties te bedanken voor de hulp en de ondersteuning en de uitwerking van het voorstel. Ik dank de collega-artsen uit de verschillende universiteiten die zich willen engageren bij de uitvoeringsbesluiten. Bedankt ook voor de steun van het kabinet en de minister.

 

Als afscheidnemend parlementariër is het voor mij de start van een nieuw wetenschappelijk sterk verhaal met een maatschappelijk potentieel. In een land waar we voor het departement Volksgezondheid vorig jaar meer dan 200 miljoen euro extra moesten budgetteren voor de nieuwste antikankerbehandeling, is onderhavig wetsvoorstel, waarmee we hartstilstand bij jonge sportieve mensen kunnen voorkomen en dat begroot werd op minder dan 1 miljoen euro, eigenlijk een koopje.

 

Ik dank u voor uw steun.

 

14.02  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, je tiens à mon tour à remercier Jan Vercammen pour le travail qu'il a réalisé, surtout le travail préparatoire mais aussi toutes les sources qu'il a pu obtenir avec un certain nombre de collègues des universités.

 

On sait évidemment que la mort subite chez les jeunes sportifs est rare mais c'est un événement tragique. Le fait de rembourser le diagnostic et tous les coûts liés à ces décès est évidemment une avancée énorme. On sait que l'implication budgétaire n'est, elle, pas énorme. Ce n'est jamais que justice par rapport aux familles qui se posent toujours la question de savoir pourquoi ces décès tragiques et inopinés ont eu lieu sur les terrains de sport. Je crois que c'est une avancée dans le milieu sportif.

 

Dans ce cadre, on ne pouvait pas faire autrement. On aurait déjà dû le faire bien plus tôt. C'est la raison pour laquelle nous nous associons à ce travail remarquable. Je pense que toute la commission a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet en disant que tout cela était positif pour le milieu sportif.

 

14.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, quand nous en avons discuté ensemble pour la première fois, j'ai tout de suite été convaincue de la nécessité absolue d'avancer sur ce dossier car ces décès tragiques restent une énigme dans une majorité des cas. Beaucoup d'hypothèses peuvent être émises mais il n'y a pas de certitude.

 

L'enjeu n'est évidemment pas de répondre à tel ou tel décès survenu par le passé mais de véritablement travailler à la protection et tenter - ce ne sera pas si facile que cela - d'éviter à l'avenir ce type de décès inopinés de jeunes en pleine pratique sportive. Cette étape est importante.

 

Souvenez-vous, monsieur Vercammen, de ce rapport du KCE sur l'intérêt ou pas de faire un dépistage cardiaque systématique chez les jeunes qui ont une pratique sportive poussée. Les interrogations restent entières mais ces analyses, autopsies, évaluations scientifiques des données récoltées nous permettront peut-être aussi de trancher sur ce point, peut-être différemment par rapport aux pratiques qui se font aujourd'hui.

 

Pour terminer, il m'a semblé important - j'en avais parlé dès le début et vous aviez marqué votre accord -, que nous restions particulièrement attentifs au respect de la famille concernée par le décès inopiné d'un de ses proches durant un exercice physique intensif. Je remercie mon collègue. Nous soutiendrons ce texte que j'avais cosigné; c'est une belle initiative reposant sur des évidences scientifiques.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3230/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3230/5)

 

Het wetsvoorstel telt 9 artikelen.

La proposition de loi compte 9 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art.3

  • 8 – Jan Vercammen cs (3230/6)

Art 8

  • 9 – Jan Vercammen cs (3230/6)

*  *  *  *  *

 

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 3 en 8.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 3 en 8.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1-2, 4-7 en 9.

Adoptés article par article: les articles 1-2, 4-7 et 9.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Voorstel van resolutie over de uitbouw van een volwaardige psychosociale begeleiding van de Belgische militairen vóór, tijdens en na hun opdrachten (2902/1-5)

15 Proposition de résolution demandant la mise en place d'un véritable suivi psycho-social des militaires belges avant, pendant et après leurs missions (2902/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Jacques Chabot, Sébastien Pirlot, Julie Fernandez Fernandez.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85,4) (2902/5)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85,4) (2902/5)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De heer Hendrik Bogaert, rapporteur, en de heer Alain Top, rapporteur, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

15.01  Jacques Chabot (PS): Monsieur le président, chers collègues, je remercie mes collègues des différents groupes pour avoir soutenu ce texte en commission de la  Défense. Je remercie également nos deux rapporteurs, MM. Top et Bogaert.

 

Ce texte donne un mandat clair au gouvernement pour que celui-ci assure son suivi sans attendre. Je pense, en effet, que le sujet abordé ici, le bien-être de nos militaires dans le cadre des opérations, doit transcender tous les clivages politiques. La qualité du travail des militaires belges n'est plus à démontrer et est d'ailleurs fréquemment saluée par nos différents partenaires européens et internationaux. Les militaires belges sont amenés à être déployés sur des théâtres d'opérations variés tant par la nature de leurs missions que par le niveau de dangerosité et de complexité de celles-ci sur les plans humain, matériel ou environnemental.

 

Les missions de notre Défense en Afghanistan, en Irak ou au Mali en sont de bons exemples récents, comme nous avons pu le constater lors de visites auprès de nos militaires en mission sur le terrain, ainsi que durant nos travaux parlementaires en commission de la Défense ou en commission spéciale de suivi des opérations à l'étranger.

 

Après plusieurs mois de déploiement intensif, force est de constater que le retour à la vie ordinaire peut être brutal pour les femmes et les hommes qui composent nos forces armées. Ce constat a d'ailleurs été tiré récemment par plusieurs syndicats militaires qui ont apporté leur soutien à notre texte et en ont montré toute l'utilité.

 

Les témoignages poignants lors d'auditions devant notre commission ont également, hélas, justifié l'importance du débat que notre groupe a lancé sur la base de cette proposition.

 

Les traumatismes potentiels que nos militaires peuvent subir en étant confrontés à des expériences de guerre en opération requièrent une approche différenciée. En effet, ils peuvent se matérialiser en un repli sur soi, une dépression ou une incapacité à retourner à une vie normale.

 

Ces symptômes du stress post-traumatique sont difficiles à repérer chez les soldats qui reviennent du front et nécessitent, dès lors, un suivi spécialisé sur le long terme, au moyen d'une expertise qui doit être absolument présente au sein de notre Défense. La composante médicale et, en particulier, la pérennité de l'Hôpital royal militaire ont donc ici un rôle crucial à jouer, même si ce point ne figure plus en tant que tel dans les propositions amendées en commission – ce que je peux regretter -, je tenais à le rappeler.

 

Si les dispositifs actuels sont à saluer et semblent fonctionner lorsque les militaires en expriment la demande, j'estime qu'il revient à l'autorité politique de faire le point sur ceux-ci et de les améliorer, le cas échéant, dans le cadre d'une véritable vision à long terme et de manière beaucoup plus systématique, préventive et intégrée. J'y insiste: cela doit être le cas, même sans qu'aucune demande explicite soit formulée. À ce jour, force est de constater qu'une véritable préparation au retour semble faire défaut. L'absence d'un authentique mécanisme en ce domaine me paraît inquiétante à l'heure où le taux d'attrition, notamment chez les jeunes militaires, reste extrêmement élevé et préoccupant. Il s'agit là d'éléments faisant porter une lourde charge sur l'avenir de nos forces armées et leur pérennité.

 

De plus, la vision stratégique attribue aux missions de combat une fonction-clef de notre Défense. Cela implique de facto d'évaluer et d'adapter, notamment avec les syndicats militaires, les moyens mis à disposition de nos militaires tout au long de leur carrière et de leurs missions. Cette évaluation pourrait être menée sous la forme d'un échange de bonnes pratiques avec nos voisins dotés d'une expertise en cette matière, afin d'améliorer notre dispositif avant, pendant et après les opérations auxquelles nos militaires sont amenés à participer.

 

Nos homologues français ont ainsi mené des travaux très intéressants sur ce thème. Cette réévaluation pourrait également se faire, pourquoi pas, en collaboration avec d'autres services publics belges concernés par la problématique, comme l'indique la nouvelle demande n° 4 introduite par mes collègues.

 

Notre texte ouvre plusieurs pistes sans rien imposer pour autant, car c'est bien sur la base de ce travail en profondeur d'évaluation qu'il s'agira de prendre de véritables mesures. Nous espérons que le gouvernement lancera cette évaluation sans attendre, la Chambre lui en donnant le mandat clair.

 

Je profite une nouvelle fois de l'occasion pour attirer votre attention sur la demande n° 3 qui implique que désormais, en Commission spéciale du suivi des missions à l'étranger, notre ministre rapporte tous les six mois les éléments relevants en matière de suivi psychosocial fourni aux militaires belges dans le cadre des opérations auxquelles la Défense a pu prendre part.

 

Je conclurai en indiquant que les chiffres de l'attrition et les dernières enquêtes internes souvent catastrophiques menées parmi les militaires belges nous rappellent à quel point il est essentiel de prendre en compte le bien-être de ceux-ci et de l'améliorer tant en opérations que lorsqu'ils sont de retour dans leur vie familiale. La principale ressource d'une armée du futur, à même de remplir les missions qui lui sont confiées, ce sont les hommes et les femmes qui la composent. Ne l'oublions jamais! C'est pourquoi j'espère, à nouveau, pouvoir compter sur votre soutien à ce texte.

 

15.02  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, het thema welzijn en uiteraard de psychosociale begeleiding van militairen die lijden aan posttraumatisch stresssyndroom zijn voor onze fractie enorm belangrijk. Voormalig minister Vandeput heeft welzijn ook altijd vooropgesteld. Hij heeft daar heel wat stappen voorwaarts gezet, zeker op het vlak van preventie.

 

Een resolutie richten tot een regering in lopende zaken lijkt ons echter weinig zinvol te zijn. Men vraagt een regering iets te doen maar welke regering vraagt men dat? Wij zijn een constructieve fractie en wij hebben in de commissie dus gevraagd om die resolutie in een wetsvoorstel te gieten. U ging daar helaas echter niet op in.

 

Samengevat, wij vinden het thema enorm belangrijk maar uw resolutie zal wellicht alleen uw geweten sussen want u hebt immers een documentje gedropt. Ze zal helaas echter heel weinig opleveren. Onze fractie zal zich dan ook onthouden bij de stemming.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendenten ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones en de hulpverleningszones geldende bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten (2769/1-7)

16 Proposition de loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics applicables aux zones de police et aux zones de secours (2769/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Gilles Foret.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

16.01  Koenraad Degroote, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

16.02  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, chers collègues, je suis très heureuse que nous puissions avancer sur cette proposition, qui était demandée depuis longtemps par l'Union des Villes et Communes belges et appuyée par son association sœur, la Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten.

 

La proposition n'appelle pas de longs développements. Le texte initial de la proposition visait essentiellement à assouplir les conditions de délégation en matière de marchés publics pour les zones de police et les zones de secours. Le ministre M. Jambon avait en son temps réglé le problème pour les zones de secours par l'intermédiaire de la loi du 18 juillet 2018 portant dispositions diverses Intérieur.

 

Nous avons donc modifié la proposition de loi en conséquence. Pour plus de clarté, nous proposons que les règles de compétence des zones de police en matière de marchés publics figurent directement dans la loi sur la police intégrée. Pour plus de cohérence, nous apportons les mêmes modifications pour les zones de police que celles apportées aux zones de secours par la loi de 2018 susmentionnée.

 

Mutatis mutandis, il s'agit de la suppression de la condition de la gestion journalière pour la possibilité de délégation des compétences au collège pour les marchés financés par le budget ordinaire, et de l'extension des possibilités de délégation afin de permettre une gestion souple et efficace des marchés publics des zones de police.

 

Pour les zones de police comme pour les zones de secours, nous précisons également les compétences du collège par rapport à ce qui existe dans la nouvelle loi communale, et nous les adaptons aux situations dans lesquelles les compétences du conseil sont exercées par le collège, le chef de corps, le commandant de zone ou les autres membres du personnel.

 

Encore deux précisions importantes en ce qui concerne la délégation des compétences par le conseil: il s'agit d'une faculté, d'une option qui est offerte, mais pas d'une obligation.

 

Par transparence, je tiens à souligner que nous avons collaboré avec l'Union des Villes et Communes belges pour la rédaction de cette proposition de loi. Je vous remercie pour votre attention.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2769/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2769/7)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft (3009/1-2)

17 Proposition de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l'exercice d'activités et de mandats politiques par des militaires (3009/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Rita Bellens, Renate Hufkens, Peter Luykx.

 

De commissie voor de Landsverdediging stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (3009/2)

La commission de la Défense nationale propose de rejeter cette proposition de loi. (3009/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

 

17.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, wij leven in een democratie met rechten en vrijheden. Wij leven in een rechtsstaat waar alle inwoners, ongeacht hun rang of stand, burgers van dit land zijn, burgers met onvervreemdbare rechten.

 

Politieke rechten vormen een democratisch proces met zich kandidaat stellen, verkozen raken en ook effectief een mandaat opnemen. Een aantal burgers heeft deze rechten niet. Onbegrijpelijk!

 

Militairen hebben nog altijd geen toegang tot het volledige politieke bestel en dat kan niet de bedoeling zijn. Waarom zou een militair geen nationaal of Europees mandaat mogen uitoefenen, terwijl dit in onze buurlanden wel mag? Wie de rechten van militairen beperkt tot het lokale niveau geeft de indruk dat militairen slechts in beperkte mate geschikt zouden zijn voor de uitoefening van een politiek mandaat.

 

Collega's, wij vragen militairen om bommen onschadelijk te maken, ons te beveiligen tegen terreurdaden, de politie bij te staan, cipiers te vervangen bij stakingen, medische hulp te verlenen bij rampen, hulp te bieden aan de natie en derden, drenkelingen op te vissen uit de zee; maar dit basisrecht zouden wij hen onthouden? Een aanpassing van deze wet zal enkel een verrijking en een meerwaarde betekenen voor de politiek waar mensen met allerlei achtergronden te vinden moeten zijn.

 

Politieke rechten geven is een teken van respect. Onze fractie heeft het volle vertrouwen in de militair als mogelijk verkozene. Wij zijn in de eerste plaats allemaal burgers en burgers mogen wat onze fractie betreft op alle niveaus zetelen.

 

Collega's, dit wetsvoorstel werd weggestemd in de commissie voor de Landsverdediging. Vooral Open Vld heeft mij verrast.

 

Open Vld heeft dit voorstel steeds gesteund en was het voorstel in het verleden wel genegen. Het strookt ook niet met hun uitspraken en opinieteksten, die ik hieromtrent heb gelezen.

 

Collega's van Open Vld, misschien kan ik u niet overtuigen, maar ik wil mijn gouwgenoot, mevrouw Vautmans even citeren. Zij schreef een mooie opinietekst: "Militairen kunnen zich kandidaat stellen voor lokale of provinciale verkiezingen. Ikzelf was ambitieuzer" - ze bedoelt ambitieuzer dan Grosemans - "en had militairen graag volwaardige politieke rechten toegekend. Inderdaad, ik had ze toegang tot gewestelijke, gemeenschaps-, federale of Europese mandaten toegekend, tot het volledige politieke bestel. De politieke rechten voor militairen zijn tot het lokale niveau beperkt.

 

Waarom ondersteunde ons land dan eerder een aanbeveling van de Raad van Europa die de verkiezingsrechten van militairen erkent? Een gemiste kans dus, als je het mij vraagt. Waarom zou een Belgische militair geen nationaal of Europees mandaat mogen uitoefenen, terwijl een Nederlandse, Franse, Duitse of Deense militair dit wel mag? Militairen zijn toch voor meer goed dan enkel om met gevaar voor eigen leven voor onze veiligheid in te staan?"

 

Ze eindigt haar opinietekst met de vraag: "Zijn militairen geen burgers misschien?"

 

Intussen heb ik op Twitter gelezen dat wij misschien toch steun kunnen krijgen van Open Vld. Dat is zeer hoopvol. Ik richt mij dus daarom nu tot CD&V. Ik zie collega Beke zitten, burgemeester van de mooie stad Leopoldsburg, met zeer veel militairen. Ik zie mevrouw Heeren zitten, burgemeester van Sint-Truiden, waar Saffraanberg zich bevindt. En Kleine Brogel heeft ook een CD&V-burgemeester. Ik roep CD&V op om toch nog eens na te denken en om dit voorstel toch te steunen.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod voor politieambtenaren van de lokale politie om kandidaat te zijn voor een lokaal of provinciaal politiek mandaat buiten hun politiezone en tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft het politiek mandaat (1192/1-2)

18 Proposition de loi abrogeant l'interdiction pour les fonctionnaires de police de la police locale de se porter candidat à un mandat politique local ou provincial en dehors de leur zone de police et modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux en ce qui concerne le mandat politique (1192/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Koenraad Degroote, Brecht Vermeulen, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sabien Lahaye-Battheu.

 

De commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (1192/2)

La commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique propose de rejeter cette proposition de loi. (1192/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

 

Madame Nawal Ben Hamou, rapporteur, renvoie au rapport écrit.

 

18.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ik sluit mij grotendeels aan bij de woorden van onze eminente collega Karolien Grosemans. De Belgische Grondwet zegt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Vanuit dat perspectief werd dit voorstel ingediend. Het strekt ertoe ook de operationele politieleden toegang te geven tot lokale mandaten via de verkiezingen. De operationele politieleden hebben die toegang niet, daar waar hun collega's uit het CaLog die wel hebben.

 

Naast de Grondwet baseren wij ons ook op het internationaal verdrag voor burgerrechten en politieke rechten, meer bepaald op de artikelen 22 en 25 die in deze toegang voorzien. Op grond hiervan voorzien verschillende landen waaronder Nederland de mogelijkheid voor politiebeambten om zich kandidaat te stellen voor de lokale verkiezingen. Dat verdrag zegt wel dat er beperkingen mogen worden ingebouwd voor politiemensen. Wij hebben daar ook rekening mee gehouden in ons voorstel. Wij hebben de toegang beperkt aangezien men geen kandidaat mag zijn in de zone waar men operationeel politielid is. Die beperking voeren wij dus zelf spontaan in.

 

Ik heb in dat verband nog een randbemerking. Nu is het op een zijdelingse manier ook al mogelijk voor operationele politiemensen om kandidaat te zijn om verkozen te worden. Dan moet men echter gebruikmaken van een van de bestaande verlofstelsels. Men kan dus gedurende een zekere tijd zijn ambt niet meer opnemen. Dat is bijvoorbeeld in Antwerpen het geval voor iemand die daar nu schepen is.

 

Als zo iemand na een aantal jaar de heropname van het ambt vraagt en dus terugkeert, kan men dan nog stellen dat die totaal neutraal is? Die bedenking maakten sommigen in de commissie die tegen zijn. De neutraliteit van onze politiebeambten zou hierdoor in vraag gesteld kunnen worden.

 

Als men ziet hoeveel politiemensen lid zijn van een of andere politieke partij, hoeveel politiemensen op een of andere manier hun ideeën naar voren brengen op sociale media of via andere kanalen, moet men zich de vraag stellen: waar zijn de grenzen van de politieke neutraliteit? Ook die mensen hebben, net als militairen, zoals collega Grosemans zei, recht op hun opinie. Ook die mensen mag men de toegang tot deze ambten niet weigeren.

 

Ik had gehoopt dat bepaalde partijen, zeker sp.a en Groen, iets meer empathie zouden tonen voor dit voorstel. Open Vld heeft het mee ondertekend, waarvoor dank. Daar ziet men ook in dat het niet verder kan op deze manier.

 

Mocht men dit voorstel toch verwerpen, heb ik zeker geen rancune, maar wees er zeker van dat wij dan in de volgende legislatuur opnieuw met dit voorstel voor de dag zullen komen.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van het wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

19 Verkiezingen 2019 - Elektronische stemming met papieren bewijsstuk - Aanwijzing van de leden van het College van deskundigen

19 Élections 2019 - Vote électronique avec preuve papier - Désignation des membres du Collège d'experts

 

Op grond van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk moet de Kamer voor de verkiezingen van 26 mei 2019 drie effectieve en drie plaatsvervangende leden van het permanent College aanwijzen. Een van de effectieve leden moet een jurist zijn, de andere effectieve en plaatsvervangende leden moeten informatici zijn.

Sur la base de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et en vue des élections du 26 mai 2019, la Chambre doit désigner trois membres effectifs et trois membres suppléants du Collège permanent. Un des membres permanents doit être juriste, les autres membres effectifs et suppléants doivent être informaticiens.

 

De Kamer moet ook twee leden van het niet-permanent College aanwijzen. Ze moeten informatici zijn.

La Chambre doit également désigner deux membres du Collège non permanent. Ils doivent être informaticiens.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 februari 2019 stel ik u voor de volgende deskundigen aan te wijzen:

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 février 2019, je vous propose de désigner les experts suivants:

 

Permanent college:

Collège permanent:

 

Effectieve leden:

- de heer Bruno De Nys (N)

- de heer Jérome Dossogne (F)

- de heer Karel Van Geyt (N) (master in de rechten).

Membres effectifs:

- M. Bruno De Nys(N)

- M. Jérome Dossogne (F)

- M. Karel Van Geyt (N) (juriste).

 

Plaatsvervangende leden:

- mevrouw Sophie Jonckheere (N)

- de heer Jean-Marc Paul (F)

- de heer Erwin Vereecken (N).

Membres suppléants:

- Mme Sophie Jonckheere (N)

- M. Jean-Marc Paul (F)

- M. Erwin Vereecken (N).

 

Niet-permanent college:

- de heer Bruno Penne (N)

- de heer Pol Badoux (F).

Collège non permanent:

- M. Bruno Penne (N)

- M. Pol Badoux (F).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

20 Urgentieverzoeken vanwege de regering

20 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van volgende wetsontwerpen:

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt des projets de loi suivants:

 

- Wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, nr. 3554/1.

- Projet de loi relatif au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, n° 3554/1.

 

20.01  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, comme vous l'avez indiqué, cette demande d'urgence contient les différentes mesures d'urgence devant être mises en œuvre pour faire face aux conséquences du Brexit et relatives à l'Emploi, l'Économie, les Finances, l'Énergie, l'Asile et la Migration. Le projet devrait être examiné avant le 29 mars, date à laquelle le Royaume-Uni devrait sortir de l'Union européenne.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

- Wetsontwerp houdende aanpassing van de financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019, nr. 3556/1.

- Projet de loi portant portant ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019, n° 3556/1.

 

20.02  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, il s'agit effectivement du projet de loi portant ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 qui permet d'assurer, avec les trois douzièmes provisoires, la continuité de l'État. Il s'agit ici de faire face, pour le vendredi 15 mars au plus tard, au paiement de certaines pensions, à l'échéance d'une OLO le 28 mars prochain ou encore à assurer le paiement de contributions internationales obligatoires.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

21 Inoverwegingneming van voorstellen

21 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 februari 2019, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heer Benoît Piedboeuf cs) houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en inzake maatschappelijke integratie, nr. 3551/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

- het wetsvoorstel (mevrouw Sybille de Coster-Bauchau cs) tot wijziging van het Btw-Wetboek, teneinde geen btw te heffen op de niet-voedingsmiddelen die voor de meest behoeftigen worden geschonken, nr. 3559/1;

- het voorstel van resolutie (mevrouw Vanessa Matz) over de aanneming op Europees niveau van een Pact om investeringen in klimaataangelegenheden te financieren, nr. 3565/1;

- het wetsvoorstel (de dames Leen Dierick en Griet Smaers) tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, nr. 3568/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Griet Smaers) tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, nr. 3560/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

- het wetsvoorstel (de dames Leen Dierick en Griet Smaers) tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht inzake privékopie, nr. 3569/1;

- het wetsvoorstel (de dames Griet Smaers en Leen Dierick) houdende diverse bepalingen inzake Economie, nr. 3570/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Leen Dierick) houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van de factuur en tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, nr. 3571/1;

- het wetsvoorstel (de heren Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet) tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, nr. 3573/1;

- het wetsvoorstel (de heer Frank Wilrycx en mevrouw Leen Dierick) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, nr. 3581/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

- het wetsvoorstel (de heer Gautier Calomne cs) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken, nr. 3564/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux cs) tot instelling van kosteloos treinvervoer door de NMBS voor wie jonger is dan 26 jaar, nr. 3566/1.

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven

- het wetsvoorstel (de heer Wouter Beke cs) tot vergroening van de bedrijfswagens, nr. 3572/1;

- het wetsvoorstel (de dames Sonja Becq en Sybille de Coster-Bauchau en de heren David Clarinval en Vincent Van Quickenborne) houdende diverse bepalingen inzake pensioenen, nr. 3577/1;

- het wetsvoorstel (de heer David Clarinval, mevrouw Sybille de Coster-Bauchau, de heer Vincent Van Quickenborne en mevrouw Sonja Becq) met betrekking tot het halftijds pensioen, nr. 3578/1;

- het wetsvoorstel (de heer David Clarinval en mevrouw Sybille de Coster-Bauchau) tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, nr. 3580/1.

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

- het wetsvoorstel (mevrouw Kattrin Jadin en de heren Tim Vandenput en Vincent Van Peteghem) tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten, nr. 3574/1;

- het voorstel van resolutie (de heer Wouter De Vriendt en mevrouw Véronique Waterschoot) over het Belgische mandaat in de VN-Veiligheidsraad, nr. 3579/1.

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

- het wetsvoorstel (de heer Philippe Pivin cs) houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, nr. 3575/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 février 2019, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (M. Benoît Piedboeuf et consorts) portant dispositions diverses en matière d’agriculture, concernant certains fonds budgétaires et en matière d’intégration sociale, n° 3551/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

- la proposition de loi (Mme Sybille de Coster-Bauchau et consorts) modifiant le Code de la TVA, visant à rendre non-applicable la TVA en cas de dons de biens non alimentaires aux plus démunis, n° 3559/1;

- la proposition de résolution (Mme Vanessa Matz) visant à l’adoption d’un “Pacte finance-climat” au niveau européen, n° 3565/1;

- la proposition de loi (Mmes Leen Dierick et Griet Smaers) modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, n° 3568/1;

- la proposition de loi (Mme Griet Smaers) visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique, n° 3560/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

- la proposition de loi (Mmes Leen Dierick et Griet Smaers) modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée, n° 3569/1;

- la proposition de loi (Mmes Griet Smaers et Leen Dierick) portant dispositions diverses en matière d’Economie, n° 3570/1;

- la proposition de loi (Mme Leen Dierick) portant dispositions diverses relatives au paiement de la facture et modifiant la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, n° 3571/1;

- la proposition de loi (MM. Kristof Calvo et Jean-Marc Nollet) modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, n° 3573/1;

- la proposition de loi (M. Frank Wilrycx et Mme Leen Dierick) modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue d’introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, n° 3581/1.

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

- la proposition de loi (M. Gautier Calomne et consorts) modifiant le Code civil afin d’autoriser la célébration des mariages les dimanches et/ou jours fériés, n° 3564/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi (Mme Karine Lalieux et consorts) portant gratuité des transports de la SNCB pour les personnes âgées de moins de 26 ans, n° 3566/1.

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques

- la proposition de loi (M. Wouter Beke et consorts) concernant le verdissement des voitures de société, n° 3572/1;

- la proposition de loi (Mmes Sonja Becq et Sybille de Coster-Bauchau et MM. David Clarinval et Vincent Van Quickenborne) portant des dispositions diverses en matière de pension, n° 3577/1;

- la proposition de loi (M. David Clarinval, Mme Sybille de Coster-Bauchau, M. Vincent Van Quickenborne et Mme Sonja Becq) relative à la pension à mi-temps, n° 3578/1;

- la proposition de loi (M. David Clarinval et Mme Sybille de Coster-Bauchau) modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, n° 3580/1.

Renvoi à la commission des Affaires sociales

- la proposition de loi (Mme Kattrin Jadin et MM. Tim Vandenput et Vincent Van Peteghem) portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, n° 3574/1;

- la proposition de résolution (M. Wouter De Vriendt et Mme Véronique Waterschoot) relative au mandat de la Belgique au Conseil de sécurité des Nations unies, n° 3579/1.

Renvoi à la commission des Relations extérieures

- la proposition de loi (M. Philippe Pivin et consorts) portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, n° 3575/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (mevrouw Rita Bellens) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen teneinde te voorzien in een regelgevend kader voor gevolmachtigde onderschrijvers, nr. 3583/1;

- het wetsvoorstel (de heer Benoît Friart) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen, nr. 3584/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (Mme Rita Bellens) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances afin de prévoir un cadre réglementaire pour les souscripteurs mandatés, n° 3583/1;

- la proposition de loi (M. Benoît Friart) modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité portant la mise en place d’un mécanisme de rémunération de capacité, n° 3584/1.

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

21.01  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, je sollicite l'urgence pour la proposition n° 3551 parce qu'elle concerne essentiellement quatre matières.

 

L'une de ces matières a trait à la gestion comptable du fonds animal, l'autre aux mesures de soutien dans le secteur en matière de fipronil. Ces projets auraient dû être déposés avant le 31 décembre 2018, mais la section Législation du Conseil d'État a pris un peu plus de temps que prévu. Il est absolument nécessaire de donner une base légale à ces deux fonds.

 

En outre, il y a également la nécessaire et rapide mise en œuvre du RGPD au niveau de l'AFSCA ainsi qu'un règlement relatif au home Godtschalck qui doit pouvoir utiliser la comptabilité de l'État, et donc être allégé et considéré comme un service décentralisé.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

22 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding (3382/7) (nieuw opschrift)

22 Projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à l'allocation de mobilité (3382/7) (nouvel intitulé)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming nr. 1 wordt geannuleerd)

(Le vote n° 1 est annulé)

 

Collega's, er blijkt een fout te zijn gebeurd. Wij annuleren deze stemming en wij stemmen opnieuw.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

70

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

23 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (3381/1-9)

23 Amendements et articles réservés du projet de loi concernant l'instauration d'un budget mobilité (3381/1-9)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Ahmed Laaouej cs op artikel 3. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 1 de Ahmed Laaouej cs à l'article 3. (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

43

Oui

Nee

70

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Kristof Calvo cs op artikel 3. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 6 de Kristof Calvo cs à l'article 3. (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

51

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Kristof Calvo cs op artikel 3. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 7 de Kristof Calvo cs à l'article 3. (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

76

Oui

Nee

46

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Kristof Calvo cs op artikel 3. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 8 de Kristof Calvo cs à l'article 3. (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

43

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Ahmed Laaouej cs op artikel 4. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 2 de Ahmed Laaouej cs à l'article 4. (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

50

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

125

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Ahmed Laaouej cs op artikel 10. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 3 de Ahmed Laaouej cs à l'article 10. (3381/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Kristof Calvo cs op artikel 10. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 9 de Kristof Calvo cs à l'article 10. (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

51

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 10 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 10 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Evita Willaert cs op artikel 19. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 10 de Evita Willaert cs à l'article 19. (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

51

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 19 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 19 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Evita Willaert cs op artikel 21. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 11 de Evita Willaert cs à l'article 21. (3381/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 21 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 21 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 12 van Evita Willaert cs tot weglating van artikel 22. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 12 de Evita Willaert cs tendant à supprimer l'article 22. (3381/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 22 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 22 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Ahmed Laaouej cs op artikel 23. (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 4 de Ahmed Laaouej cs à l'article 23. (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

51

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 23 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 23 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Ahmed Laaouej cs tot invoeging van een artikel 23/1(n). (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 5 de Ahmed Laaouej cs tendant à insérer un article 23/1(n). (3381/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 13 van Kristof Calvo cs tot invoeging van een hoofdstuk IV/I(n). (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 13 de Kristof Calvo cs tendant à insérer un chapitre IV/I(n). (3381/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

56

Oui

Nee

71

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Kristof Calvo cs tot invoeging van een artikel 25/1(n). (3381/9)

Vote sur l'amendement n° 14 de Kristof Calvo cs tendant à insérer un article 25/1(n). (3381/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 11)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Wij kunnen niet stemmen over het wetsontwerp in zijn geheel, dat is reglementair bepaald. Wij zullen er volgende week over stemmen.

 

24 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde een contingentering in te voeren voor de artsen en tandartsen die hun opleiding aan een buitenlandse universiteit hebben gevolgd (3032/1-5)

24 Amendements et article réservés de la proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère (3032/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Barbara Pas op artikel 2. (3032/5)

Vote sur l'amendement n° 4 de Barbara Pas à l'article 2. (3032/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

5

Oui

Nee

123

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van André Frédéric tot invoeging van een artikel 3(n). (3032/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de André Frédéric tendant à insérer un article 3(n). (3032/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

30

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Yoleen Van Camp tot invoeging van een artikel 3(n). (3032/5)

Vote sur l'amendement n° 5 de Yoleen Van Camp tendant à insérer un article 3(n). (3032/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

30

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van André Frédéric tot invoeging van een artikel 4(n). (3032/5)

Vote sur l'amendement n° 3 de André Frédéric tendant à insérer un article 4(n). (3032/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

30

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

25 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde een contingentering in te voeren voor de artsen en tandartsen die hun opleiding aan een buitenlandse universiteit hebben gevolgd (3032/4)

25 Ensemble de la proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère (3032/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

36

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

90

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

26 Amendements et articles réservés de la proposition de loi relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif (3230/1-6)

26 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsvoorstel betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters (3230/1-6)

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Jan Vercammen cs à l'article 3. (3230/6)

Stemming over amendement nr. 8 van Jan Vercammen cs op artikel 3. (3230/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

126

Total

 

En conséquence, l'amendement est adopté.

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Jan Vercammen cs à l'article 8. (3230/6)

Stemming over amendement nr. 9 van Jan Vercammen cs op artikel 8. (3230/6)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 17)

 

En conséquence, l'amendement est adopté.

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

 

Mme Fernandez Fernandez et Mme Jadin ont voté pour.

 

Les amendements 8 et 9 sont adoptés.

 

Bijgevolg zullen wij over het voorstel zelf volgende week stemmen.

 

27 Voorstel van resolutie over de uitbouw van een volwaardige psychosociale begeleiding van de Belgische militairen vóór, tijdens en na hun opdrachten (2902/5)

27 Proposition de résolution demandant la mise en place d'un véritable suivi psycho-social des militaires belges avant, pendant et après leurs missions (2902/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

101

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

26

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

28 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones en de hulpverleningszones geldende bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten (2769/7)

28 Proposition de loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics applicables aux zones de police et aux zones de secours (2769/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

120

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

29 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Landsverdediging van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft (3009/1-2)

29 Proposition de rejet faite par la commission de la Défense nationale de la proposition de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l'exercice d'activités et de mandats politiques par des militaires (3009/1-2)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

60

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 3009/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de loi n° 3009/1 est donc rejetée.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

30 Voorstel tot verwerping door commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van het wetsvoorstel tot opheffing van het verbod voor politieambtenaren van de lokale politie om kandidaat te zijn voor een lokaal of provinciaal politiek mandaat buiten hun politiezone en tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft het politiek mandaat (1192/1-2)

30 Proposition de rejet faite par la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la proposition de loi abrogeant l'interdiction pour les fonctionnaires de police de la police locale de se porter candidat à un mandat politique local ou provincial en dehors de leur zone de police et modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux en ce qui concerne le mandat politique (1192/1-2)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Vote/stemming 21)

Ja

54

Oui

Nee

63

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg verwerpt de Kamer het voorstel tot verwerping.

En conséquence, la Chambre rejette la proposition de rejet.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Volgens het Reglement zijn er nu drie mogelijkheden. We kunnen onmiddellijk verder gaan met de behandeling van het voorstel; dat lijkt mij niet aangewezen. We kunnen het voorstel ook behandelen in een volgende plenaire vergadering. Echter, het meest aangewezen lijkt mij het voorstel terug naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken te sturen.

 

Kan de Kamer daarmee leven?

 

Il existe trois possibilités réglementaires. Soit, nous continuons avec cette proposition, maintenant, en séance plénière. Cela ne me paraît pas très sage. Soit, nous la traitons lors d'une séance plénière la semaine prochaine. Soit, nous la renvoyons à la commission. Je propose cette dernière solution.

 

Mijn voorstel is aangenomen? (Instemming)

 

31 Goedkeuring van de agenda

31 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 28 februari 2019.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 28 février 2019.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 28 februari 2019 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 28 février 2019 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.49 uur.

La séance est levée à 19.49 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 271 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 271 annexe.

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001 (annulé/geannuleerd)

 

 

Oui        

070

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

039

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Casier Youro, Chabot Jacques, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

018

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, Dewinter Filip, Gilkinet Georges, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

070

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

050

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

043

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

Non        

070

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui         

076

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, De Roover Peter, Detiège Maya, Devin Laurent, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jambon Jan, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van Camp Yoleen, Vanden Burre Gilles, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

046

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Burton Emmanuel, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Demon Franky, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Yüksel Veli

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

043

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

Non        

079

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

050

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

Non         

077

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui         

056

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Non        

071

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

005

Ja

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Non        

123

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

030

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

087

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Waterschoot Véronique

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

030

Ja

 

Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Luykx Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Penris Jan, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non        

096

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

030

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

087

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Gilkinet Georges, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Waterschoot Véronique

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

036

Ja

 

Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Buysrogge Peter, Capoen An, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Roover Peter, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Francken Theo, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Penris Jan, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

090

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lijnen Nele, Maingain Olivier, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

126

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

101

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dewinter Filip, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

026

Onthoudingen

 

Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Luykx Peter, Metsu Koen, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van Peel Valerie, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

120

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

060

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Coster-Bauchau Sybille, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van den Bergh Jef, Van Hoof Els, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Non        

057

Nee

 

Almaci Meyrem, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Cheron Marcel, De Coninck Inez, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Gabriëls Katja, Gilkinet Georges, Grosemans Karolien, Hedebouw Raoul, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Metsu Koen, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Schlitz Sarah, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Casier Youro, De Coninck Monica, Detiège Maya, Geerts David, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

054

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Heeren Veerle, Henry Olivier, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Smaers Griet, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Waterschoot Véronique, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Non        

063

Nee

 

Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Hedebouw Raoul, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Casier Youro, De Coninck Monica, Detiège Maya, Geerts David, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter