AGENDA PLENAIRE

PLENAIRE VERGADERINGEN pdf

DONDERDAG 08/03/2018

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en voorstellen
1. Wetsontwerp tot wijziging het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie voor wat betreft de minimumovergangsuitkering, nr. 2917/1. 54K2917
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Benoît Friart]
2.
- Wetsvoorstel (de dames Valerie Van Peel, Nathalie Muylle en Els Van Hoof en de heren Vincent Van Quickenborne en Damien Thiéry) tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wat het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie betreft, nrs 2395/1 tot 7.
54K2395
- Voorstel van resolutie (mevrouw Catherine Fonck) waarin de wegwerking wordt gevraagd van de belemmeringen voor orgaandonaties door levende donoren, door te zorgen voor de vergoeding van alle ten laste van de donor komende medische kosten en te voorzien in een compensatie voor het inkomensverlies, nrs 49/1 en 2.
- Voorstel van resolutie (de heer Vincent Van Quickenborne, Imevrouw ne Somers, de heer Dirk Janssens en mevrouw Nele Lijnen) betreffende de sensibilisering tot orgaandonatie, nrs 1917/1 en 2.
- Wetsvoorstel (mevrouw Julie Fernandez Fernandez en de heren Willy Demeyer, Paul-Olivier Delannois en Daniel Senesael) tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde omtrent wegneming en transplantatie van organen en weefsel na het overlijden, de wilsuitdrukkingswijzen af te stemmen op de moderne technologieën, nrs 2445/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de dames Anne Dedry en Karin Jiroflée]
3.
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, nrs 2855/1 en 2.
54K2855
- Wetsvoorstel (de dames Leen Dierick, Veerle Heeren en Nahima Lanjri en de heer Franky Demon) tot wijziging van de wetgeving wat het gebruik van bewakingscamera's door politieambtenaren betreft, nr. 372/1.
- Wetsvoorstel (de dames Leen Dierick en Nahima Lanjri en de heer Franky Demon) tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, nr. 376/1.
- Wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz) tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, nrs 621/1 en 2.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Eric Thiébaut]
4. Wetsvoorstel (mevrouw Inez De Coninck, de heren David Clarinval, Servais Verherstraeten en Luk Van Biesen en mevrouw Karin Temmerman) tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft, nrs 2620/1 tot 5. 54K2620
[aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls]
5. Voorstel van resolutie (mevrouw Kattrin Jadin) aan de federale regering, ter bevordering van de Duitse taal, nrs 1939/1 en 2. 54K1939
[Rapporteur : de heer Koenraad Degroote]
6.
- Wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht, nrs 2753/1 tot 9.
54K2753
- Wetsvoorstel (de heren Stefaan Van Hecke en de heer Georges Gilkinet, mevrouw Meyrem Almaci, de heer Jean-Marc Nollet, mevrouw Muriel Gerkens en de heer Kristof Calvo) tot wijziging van de artikelen 216bis en 590 van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken, nr. 545/1.
- Wetsvoorstel (de heer Peter Vanvelthoven) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de inperking van de minnelijke schikking betreft, nr. 1054/1.
- Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter, de heer Patrick Dewael en mevrouw Sophie De Wit) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsplegingsvergoeding betreft, nr. 1434/1.
- Wetsvoorstel (de heren Stefaan Van Hecke en Marcel Cheron) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat betreft, nr. 2386/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Christian Brotcorne]
7.
- Wetsontwerp betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, nrs 2896/1 tot 3.
54K2896
- Wetsontwerp inzake bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State, nrs 2897/1 tot 3.
[aangelegenheden bedoeld in artikelen 74 en 78 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Gautier Calomne en Johan Klaps]
Inoverwegingneming (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
Wetsvoorstel (de heren Peter Vanvelthoven en Ahmed Laaouej) tot aanpassing van de algemene antimisbruikbepaling in navolging van de Europese anti-afwijkingsrichtlijn, nr. 2961/1. 54K2961
Naamstemmingen
over de afgehandelde wetsontwerpen en wetsvoorstellen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE