AGENDA PLENAIRE

PLENAIRE VERGADERINGEN pdf

DONDERDAG 29/03/2018

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en voorstellen
1. Wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, nr. 2718/1 tot 9. 54K2718
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron]
2.
- Voorstel van resolutie (mevrouw Sybille de Coster-Bauchau, de heer Stéphane Crusnière, mevrouw Els Van Hoof, de heren Georges Dallemagne en Benoit Hellings, de dames Annemie Turtelboom, Karin Temmerman en An Capoen en de heren Olivier Maingain en Peter Luykx) over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest, nrs 2952/1 tot 6.
54K2952
- Voorstel van resolutie (de heren Stéphane Crusnière, Georges Dallemagne, Benoît Hellings en Olivier Maingain en mevrouw Gwenaëlle Grovonius) over de gerichte segregatie ten aanzien van halfbloeden die afstammen van Belgische kolonialen en de dramatische gevolgen van die segregatie, onder meer gedwongen adopties, nrs 2450/1 en 2.
- Voorstel van resolutie (de dames Sybille de Coster- Bauchau, An Capoen, Els Van Hoof en Annemie Turtelboom en de heren Georges Dallemagne en Benoit Hellings) over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest, nrs 2636/1 tot 4.
[Rapporteur : de heer Richard Miller]
3.
- Wetsontwerp op de politie van de spoorwegen, nrs 2869/1 tot 7.
54K2869
- Wetsvoorstel (mevrouw Inez De Coninck en de heer Wouter Raskin) tot wijziging van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen wat betreft de administratieve geldboetes, nr. 1578/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Marcel Cheron]
4. Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht, nrs 2828/1 tot 6. 54K2828
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Michel de Lamotte en Wim Van der Donckt]
5.
- Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, nrs 2958/1 tot 5.
54K2958
- Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot waarborging van een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, nr. 116/1.
- Wetsvoorstel (mevrouw Muriel Gerkens en de heren Stefaan Van Hecke en Marcel Cheron) tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen, nr. 472/1.
- Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot waarborging van een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, nr. 928/1.
[GESPLITSTE TEKST - aangelegenheden bedoeld in artikel 74 en 78 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Nawal Ben Hamou en de heer Franky Demon]
6. Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, nr. 2957/1. 54K2957
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Koenraad Degroote]
7. Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013, nrs 2959/1 tot 3. 54K2959
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Zonder verslag]
8. Wetsvoorstel (de heren Christian Brotcorne en Benoît Dispa) tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nrs 201/1 tot 5. 54K0201
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Benoît Piedboeuf en mevrouw Veerle Wouters]
Geheime stemming over de naturalisaties, nrs 2978/1 en 2.
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :
- de heer Dirk Van der Maelen tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de studie van Lockheed Martin waaruit blijkt dat de F-16 gevechtsvliegtuigen langer kunnen worden ingezet" (nr. 253).
I5400253
- de heer Alain Top tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de studie van Lockheed Martin waaruit blijkt dat de F-16 gevechtsvliegtuigen langer kunnen worden ingezet" (nr. 254).
- mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de beslissing van de regering om de F-16's te vervangen" (nr. 255).
- de heer Georges Dallemagne tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "een studie van Lockheed Martin, waaruit zou blijken dat de levensduur van de Belgische F-16's met zes jaar zou kunnen worden verlengd" (nr. 256).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 20 maart 2018]
2. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over "de omwisseling van buitenlandse rijbewijzen voor een Belgisch rijbewijs" (nr. 251). I5400251
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 21 maart 2018]
3. over de afgehandelde wetsontwerpen en voorstellen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Wetsvoorstel (de dames Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter) tot wijziging van het wetboek van Strafvordering wat de snelrechtprocedure betreft, nr. 2999/1. 54K2999
2. Voorstel van resolutie (de dames Yoleen Van Camp, Renate Hufkens en Valerie Van Peel en de heer Jan Vercammen) betreffende diabetes, nr. 3004/1. 54K3004
3. Wetsvoorstel (mevrouw Goedele Uyttersprot) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de verplichte persoonlijke verschijning bij de verklaring van wettelijke samenwoning betreft, nr. 3008/1. 54K3008
4. Wetsvoorstel (mevrouw Karolien Grosemans, de heer Peter Buysrogge, de dames Rita Bellens en Renate Hufkens en de heer Peter Luykx) tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft, nr. 3009/1. 54K3009
5. Voorstel van resolutie (mevrouw Gwenaëlle Grovonius en de heren Stéphane Crusnière en Philippe Blanchart) over de mensenrechtensituatie in Colombia, nr. 3010/1. 54K3010
6. Voorstel van resolutie (mevrouw Kattrin Jadin c.s.) over de politieke en humanitaire situatie in Libië, nr. 3011/1. 54K3011
7. Voorstel van resolutie (de heer Peter Luykx) betreffende het gebruik van sociale media in digitale diplomatie, nr. 3012/1.