Info

info Type documenten

Parlementaire stukken van de Kamer

  De wetsontwerpen en voorstellen, de voorstellen van resolutie, de begrotingen, de voorstellen tot herziening van de Grondwet, de voorstellen tot wijziging van het Kamerreglement of tot oprichting van onderzoekscommissies, evenals de hierop betrekking hebbende amendementen, commissieverslagen en eventuele adviezen van de Raad van State worden als parlementair stuk rondgedeeld. Ook teksten die geen verband houden met voornoemde documenten kunnen als parlementair stuk worden gepubliceerd ( bijvoorbeeld verslagen van hoorzittingen of debatten gewijd aan specifieke thema's, verslagen van de Adviescomités voor de Europese Aangelegenheden en Maatschappelijke Emancipatie, voordrachten van kandidaten voor benoemingen).

  De basistekst van elk ontwerp en voorstel krijgt een volgnummer volgens datum van indiening (bv 53K1577/001 waarin het reeksnummer 001 aangeeft dat het om de basistekst gaat).

  De Kamerstukken zijn vanaf 1988 per zittingsperiode gegroepeerd. Vanaf die datum is er per basistekst een fiche beschikbaar waarin alle gegevens met betrekking tot de parlementaire behandeling zijn vermeld (o.m. datum van indiening, naam van de auteurs, data van bespreking in de Kamercommissie(s), benaming van de commissie(s), data van bespreking in plenum van Kamer en/of Senaat , datum van aanneming in Kamer en/of Senaat, datum van de wet en publicatie in het BS, trefwoorden, procedurele aspecten). Die fiche geeft ook een overzicht van alle bijhorende documenten (bv. amendementen, commissieverslagen, adviezen Raad van State). Via de wetgevingsfiche is er rechtstreekse toegang tot die documenten.

  Alle gegevens zijn opgenomen in de databank "Wetgevend bestand" (zie "Opzoeken in de databanken" in het rechter navigatieframe).

  Voor de periode 1832-1987 zijn de documenten per zittingsjaar gerangschikt. Voor die periode zijn enkel de documenten beschikbaar. De wetgevingsfiches zullen geleidelijk in de databank "Wetgevend bestand" geďntegreerd worden.
  In deze lijst krijgt u, naar keuze, een overzicht van de parlementaire stukken van de voorbije week, van de voorbije 2 weken of van de voorbije maand.

Plenaire vergaderingen

  Van alle plenaire vergaderingen worden woordelijke verslagen geredigeerd. Die worden "Integrale Verslagen" genoemd (tot juli 2000 werd de benaming "Handelingen" gebruikt).

  Het Integraal Verslag is beschikbaar uiterlijk twee uur na het einde van de vergadering. Dit gaat om een voorlopige versie die nog niet door de sprekers werd nagezien. De sprekers hebben een correctierecht maar de wijzigingen die ze eventueel aanbrengen mogen de zin of de strekking van hun tussenkomst niet aantasten. Na ongeveer twee weken wordt de definitieve versie van het Integraal Verslag gepubliceerd.

  Het Integraal Verslag wordt opgesteld in de taal van de spreker. In de definitieve versie wordt (sedert oktober 2000) naast de tussenkomst van de spreker het vertaald Beknopt Verslag vermeld.

  De Integrale Verslagen worden vanaf juli 1999 per zittingsperiode gegroepeerd. Voor de periode 1844-1999 zijn de Integrale Verslagen per zittingsjaar gerangschikt.
  Van alle plenaire vergaderingen wordt een Beknopt Verslag opgesteld. Dat verslag vormt een zeer korte samenvatting van de tussenkomsten. Het wordt opgesteld in de taal van de spreker en wordt vervolgens vertaald naar het Frans of het Nederlands.

  Het Beknopt Verslag is beschikbaar uiterlijk de dag na de vergadering.

  De Beknopte Verslagen zijn vanaf juli 1999 elektronisch beschikbaar. Ze zijn per zittingsperiode gegroepeerd.

Commissievergaderingen

  Een Integraal Verslag is een woordelijke weergave van een debat (tot juli 2000 werden dit "Handelingen" genoemd).

  Van de commissievergaderingen wordt in principe enkel een Integraal Verslag opgesteld in geval van behandeling van interpellaties en mondelinge vragen. Van de bespreking van wetsontwerpen en voorstellen wordt een syntheseverslag geredigeerd dat gepubliceerd wordt als parlementair Stuk (zie "Parlementaire Stukken van de Kamer").

  Het Integraal Verslag is beschikbaar uiterlijk twee uur na het einde van de vergadering. Dit gaat om een voorlopige versie die nog niet door de sprekers werd nagezien. De sprekers hebben een correctierecht maar de wijzigingen die ze eventueel aanbrengen mogen de zin of de strekking van hun tussenkomst niet aantasten. Na ongeveer één week wordt de definitieve versie van het Integraal Verslag gepubliceerd.

  Het Integraal Verslag wordt opgesteld in de taal van de spreker. In de definitieve versie wordt (sedert oktober 2000) naast de tussenkomst van de spreker het vertaald Beknopt Verslag vermeld.

  Interpellaties en mondelinge vragen in commissie bestaan sedert 1985. Deze integrale verslagen zijn elektronisch beschikbaar sedert juli 1999 en zijn gegroepeerd per zittingsperiode. Voor de integrale verslagen van 1985 tot 1999 kan u zich richten tot eb.remaked@feihcra.cod
  Een Beknopt Verslag is een zeer korte samenvatting van de tussenkomsten. Het wordt opgesteld in de taal van de spreker en wordt vervolgens vertaald naar het Frans of het Nederlands.

  In het Beknopt Verslag van de commissievergaderingen vindt men in principe enkel de interpellaties en mondelinge vragen terug. De bespreking van wetsontwerpen en voorstellen wordt samengevat in een commissieverslag dat als parlementair Stuk wordt gepubliceerd (zie "Parlementaire Stukken van de Kamer").

  Het Beknopt Verslag is beschikbaar uiterlijk de dag na de vergadering.

  De Beknopte Verslagen zijn vanaf juli 1999 elektronisch beschikbaar. Ze zijn per zittingsperiode gegroepeerd.

Controle

  De Kamerleden kunnen de ministers schriftelijke vragen voorleggen. Die vragen en antwoorden worden opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden.

  Die Bulletins zijn sedert einde 1991 elektronisch beschikbaar. Ze zijn per zittingsperiode gegroepeerd.

  Opzoekingen met betrekking tot schriftelijke vragen kunnen gebeuren via de documentaire gegevensbank "Vragen en Antwoorden. Hierin zijn de gegevens opgenomen sedert 1988 (zie "Opzoeken in de databanken" in het rechter navigatieframe).
  Volgens het Kamerreglement kunnen in twee gevallen moties worden ingediend:

  • na een regeringsverklaring of een regeringsmededeling waaraan de regering het vertrouwen koppelt kunnen de Kamerleden twee types van moties indienen: een constructieve motie van wantrouwen of een motie van wantrouwen. Een motie van vertrouwen kan worden ingediend door de regering.
   Deze moties worden gepubliceerd in het Integraal Verslag van de plenaire vergadering tijdens welke de verklaring of de mededeling werd gehouden;
  • na een interpellatie kunnen de Kamerleden vier types van moties indienen: een eenvoudige motie, een constructieve motie van wantrouwen, een motie van wantrouwen of een motie van aanbeveling. Een motie van vertouwen kan worden ingediend door de regering.
   Deze moties worden gepubliceerd in het Integraal Verslag van de plenum- of commissievergadering waarin de interpellatie werd behandeld. Sinds juli 1995 worden deze moties ook als apart document rondgedeeld. Tot 31 december 2004 zijn de moties beschikbaar in de reeks parlementaire stukken onder nummer 25. Vanaf 1 januari 2005 worden de moties in een aparte reeks "MOT" opgenomen.
  Alhoewel het reglement ter zake in geen bepaling voorziet komt in de praktijk nog een ander type van motie voor, namelijk de motie die tot besluit van de bespreking van een verslag van een onderzoekscommissie of een bijzondere commissie in plenum wordt ingediend. In die motie kan de Kamer zich volledig of gedeeltelijk akkoord verklaren met het verslag en de conclusies of aanbevelingen van de onderzoeks- of bijzondere commissie. Dergelijke moties worden gepubliceerd als parlementair stuk (dragen hetzelfde basisnummer als het voorstel tot oprichting van de betrokken commissie).
  Talrijke wetten leggen overheidsinstanties de verplichting op periodiek een verslag in te dienen bij de Kamer (jaarverslagen, werkings- of evaluatieverslagen, auditverslagen …).
  De databank "Verslagen ingediend ter uitvoering van een wet" geeft een overzicht van de aan de Kamer overgezonden verslagen (met precisering van de wettelijke bepaling die de verplichting oplegt ).