AGENDA PLENAIRE

Voorstel tot toevoeging aan de agenda

PLENAIRE VERGADERINGEN

DONDERDAG 08/11/2018

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en wetsvoorstellen
1. Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ten einde de werking van de Commissie voor vrijstelling te hervormen, nr. 3317/1. 54K3317
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre]
2. Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, ondertekend te Brussel op 6 december 2017, nrs 3285/1 tot 3. 54K3285
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw GwenaŽlle Grovonius]
3.
- Wetsontwerp houdende instemming met het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Volksrepubliek China, opgemaakt te Beijing op 31 oktober 2016, nrs 3312/1 tot 3.
54K3312
- Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Volksrepubliek China inzake de overbrenging van gevonniste personen, opgemaakt te Beijing op 31 oktober 2016, nrs 3313/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux]
4. Wetsvoorstel (de heren Francis Delpťrťe, Ahmed Laaouej, David Clarinval en Servais Verherstraeten, de dames Katja GabriŽls en Karin Temmerman, dhr. Gilles Vanden Burre en mevrouw Inez De Coninck) tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid, teneinde ook na de hertekening van de kieskringen in de provincies Henegouwen en Luxemburg de voortzetting te verzekeren van de beperking van de verkiezingsuitgaven, nrs 3342/1 tot 4. 54K3342
[aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Koenraad Degroote]
5. Wetsvoorstel (de heren Philippe Goffin en Gautier Calomne, mevrouw Carina Van Cauter, dhr. Egbert Lachaert, mevrouw Sonja Becq, dhr. Raf Terwingen en mevrouw Sarah Smeyers) tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat, nrs 3044/1 tot 7. 54K3044
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Zonder verslag]
Interpellatie (na de bespreking van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen)
Interpellatie van mevrouw Evita Willaert tot de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude over "de benoeming van de heer Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank van BelgiŽ" (nr. 286). I5400286
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
over de afgehandelde wetsontwerpen et wetsvoorstellen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Wetsvoorstel (de heren Gautier Calomne, BenoÓt Piedboeuf, Vincent Scourneau, David Clarinval en Olivier Chastel) tot wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen, teneinde op de online kansspel- en weddenschapsverrichtingen bij niet-vergunde operatoren een taks in te stellen, nr. 3338/1. 54K3338
2. Wetsvoorstel (de heren Gautier Calomne, BenoÓt Piedboeuf, Vincent Scourneau, David Clarinval en Olivier Chastel) tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde inzake inkomstenbelastingen opnieuw een gelijk speelveld tot stand te brengen tussen de in BelgiŽ gevestigde operatoren van online kansspelen en weddenschappen en de operatoren uit het buitenland, nr. 3339/1. 54K3339
3. Wetsvoorstel (de heer Dirk Janssens) houdende wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, nr. 3343/1. 54K3343
4. Wetsvoorstel (mevrouw Fabienne Winckel c.s.) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde in verband met de ziekteverzekering en de levensverzekering beperkingen op te leggen aangaande het gebruik van de gegevens die door met het internet verbonden apparaten worden verzameld, nr. 3345/1. 54K3345
5. Wetsvoorstel (de heer Roel Deseyn) wat de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van essentiŽle diensten betreft, nr. 3350/1. 54K3350