AGENDA PLENAIRE

PLENAIRE VERGADERINGEN pdf

DINSDAG 18/12/2018

om 14.15 uur Dossier

Interpellaties
1.
- Interpellatie van de heer Daniel Senesael tot de eerste minister over "de opvoering van de Belgische ambities om de klimaatontregeling tegen te gaan" (nr. 293).
I5400293
- Interpellatie van de heer Jean-Marc Nollet tot de eerste minister over "het door de federale regering aangehouden standpunt in verband met de ambities van ons land omtrent het klimaat" (nr. 300).
- Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de eerste minister over "het standpunt van België in verband met het klimaat, inzonderheid op de internationale conferentie van Katowice" (nr. 306).
2.
- Interpellatie van de heer Kristof Calvo tot de eerste minister over "politieke situatie en functioneren restregering" (nr. 301).
I5400301
- Interpellatie van de heer Filip Dewinter tot de eerste minister over "de politieke situatie en het functioneren van de geamputeerde regering" (nr. 302).
- Interpellatie van mevrouw Meryame Kitir tot de eerste minister over "de huidige politieke situatie" (nr. 303).
- Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de eerste minister over "de regeringscrisis en het aantreden van de regering-Michel II" (nr. 304).
- Interpellatie van de heer Ahmed Laaouej tot de eerste minister over "de regeringscrisis en de herschikking van de regering" (nr. 305).
- Interpellatie van de heer Raoul Hedebouw tot de eerste minister over "de legitimiteit van de huidige regering" (nr. 307).
- Interpellatie van de heer Hendrik Vuye tot de eerste minister over "de legitimiteit van de huidige regering" (nr. 308).
Wetsontwerpen en voorstellen
1.
- Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, nrs 3119/1 tot 15.
54K3119
- Wetsvoorstel (mevrouw Fabienne Winckel, de heer Paul-Olivier Delannois, de dames Karine Lalieux en Karin Temmerman, de heer Olivier Henry) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot instelling van een normen- en waardenkader voor coöperatieve vennootschappen, nrs 125/1 tot 4.
- Wetsvoorstel (mevrouw Meyrem Almaci, de heren Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet en Gilles Vanden Burre) betreffende de oprichting van een eigen rechtsvorm voor de vennootschappen met coöperatief en participatief beheer, nrs 1068/1 tot 4.
- Wetsvoorstel (de heren Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Marcel Cheron en Georges Gilkinet) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de aandeelhouders van de nv's en de bvba's dubbel stemrecht toe te kennen, nrs 2431/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Olivier Henry, de dames Leen Dierick, Meyrem Almaci en Patricia Ceysens]
2. Wetsontwerp houdende oprichting van het Brussels International Business Court, nrs 3072/1 tot 11. 54K3072
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh en de heer Christian Brotcorne]
3.
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft, nrs 3258/1 tot 4.
54K3258
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme, nrs 3259/1 tot 4.
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft, nrs 3260/1 tot 4.
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid, nrs 3261/1 tot 4.
[aangelegenheden bedoeld in artikelen 74 en 78 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx]
4. Voorstel van resolutie (de dames Griet Smaers, Nathalie Muylle, Leen Dierick en Nahima Lanjri, de heren Stefaan Vercamer en Egbert Lachaert) betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen, nrs 2298/1 en 2. 54K2298
[Rapporteurs : mevrouw Kattrin Jadin, de heer Benoît Friart en mevrouw Caroline Cassart-Mailleux]
5. Voorstel van resolutie (de heren Michel de Lamotte en Benoît Lutgen) over het toezicht op telefonische klantenwerving, nrs 2686/1 tot 3. 54K2686
[Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]
6. Wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, nrs 3395/1 tot 3. 54K3395
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Steven Vandeput]
7. Wetsontwerp houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing, nrs 3400/1 tot 3. 54K3400
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Griet Smaers en de heer Benoît Piedboeuf]
8. Wetsvoorstel (de heren Koenraad Degroote, Koen Metsu en Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, nrs 3391/1 tot 3. 54K3391
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls]
9. Wetsontwerp tot wijziging van de Spoorcodex, nrs 3371/1 tot 3. 54K3371
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : Anne-Catherine Goffinet]
10. Wetsvoorstel (de heren Paul-Olivier Delannois en Jean-Marc Delizée, mevrouw Fabienne Winckel, de heren Frédéric Daerden en Daniel Senesael) tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de sociale bijdragen van de zelfstandigen te verminderen en het voor die bijdragen geldende maximum af te schaffen, nrs 1564/1 tot 3. 54K1564
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de dames Leen Dierick en Griet Smaers]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur

WOENSDAG 19/12/2018

om 10.15 uur, om 14.15 uur en om 18.05 uur Dossier

Wetsontwerpen en voorstellen
Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van dinsdagavond.
Begrotingen
- Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs 3293/1 tot 5.
54K3293
- Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs 3294/1 tot 38.
- Algemene toelichting, nr. 3292/1.
- Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs. 3295/1 tot 24.
- Beleidsnota's, nrs 3296/1 tot 30.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Michel Corthouts, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen en Johan Klaps]
Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs 3366/1 tot 3. 54K3366
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf]
Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Electriciteit en het Gas (CREG) voor het jaar 2019, nr. 3426/1. 54K3426
[Rapporteur : de heer Benoît Friart]

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

DONDERDAG 20/12/2018

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, voorstellen en begrotingen
Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van woensdagavond.
Begrotingen en rekeningen van de Kamer en van de dotatiegerechtigde instellingen
1. Rekeningen 2017 en begroting 2019 van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de financiering van de politieke partijen, nr. 3419/1. 54K3419
[Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf]
2. Rekeningen 2017, begrotingsaanpassingen 2018 en begrotingsvoorstellen 2019 van de dotatiegerechtigde instellingen (Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast Comité van toezicht op de politiediensten, Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Federale Ombudsmannen, Gegevensbeschermingsautoriteit, Benoemingscommissies voor het notariaat, BIM-commissie, Controleorgaan op de politionele informatie, Federale Deontologische Commissie), nrs. 3418/1 tot 5. 54K3418
[Rapporteurs : de heren André Frédéric et Luk Van Biesen]
Gegevensbeschermingsautoriteit - Reglement van interne orde, nr. 3420/1.
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
Wetsvoorstel (mevrouw Sarah Smeyers) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de illegale binnenkomst en het illegaal verblijf, nr. 3398/1. 54K3398
Naamstemmingen
1. over eventuele moties ingediend tot besluit van interpellaties.
2. over de afgehandelde wetsontwerpen, voorstellen en begrotingen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE