Wetgevend bestand

Document nr. 54K2704
Sleutel 029676
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
NL Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
Titel (kort)
FR ORGANISATION MARCHE DE L'ELECTRICITE ET TRANSPORT - PRODUITS GAZEUX
NL ORGANISATIE ELEKTRICITEITSMARKT EN VERVOER - GASACHTIGE PRODUCTEN
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2704/001-2017/2018-0
Document nr 54K2704001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2017/2018-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 11/10/2017
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 17/10/2017
Verzendingsdatum 11/10/2017
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 30/11/2017
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 21/11/2017
Datum ronddeling 21/11/2017
Type
NL KAFT
FR FARDE
Code 35
PDF
Link 54K2704002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL AFF. SANS RAPPORT / ZAAK ZONDER VERSLAG
Commentaar FR AFF. SANS RAPPORT / ZAAK ZONDER VERSLAG
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 21/11/2017
Datum ronddeling 21/11/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2704003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 30/11/2017
Datum ronddeling 04/12/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2704004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K2704001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/11/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 14/11/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 14/11/2017
Opmerking A L'UNANIMITE SANS RAPPORT/EENPARIG ZONDER VERSLAG
Verslag
kode rapport Z
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Incident
NL ZONDER VERSLAG
FR SANS RAPPORT
Datum 14/11/2017
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 19/10/2017
Opmerking ADOPTEE ASSIS ET LEVE/AANGENOMEN ZITTEN EN OPSTAAN
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 30/11/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 30/11/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 30/11/2017
Incident
Incident
NL STEMMING OVER URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 19/10/2017
Opmerking ADOPTEE PAR ASSIS ET LEVE/AANGENOMEN ZITTEN EN OPSTAAN
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z11
Datum 11/10/2017
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Opmerking
Tekst NL De Regering vraagt de spoedbehandeling overeenkomstig artikel 51 van het Reglement.
Tekst FR Le Gouvernement demande l'urgence en application de l'article 51 du Règlement.
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000755
FR ENERGIE ELECTRIQUE
NL ELEKTRISCHE ENERGIE
D ELEKTRISCHE ENERGIE
Eurovoc descriptoren
Code 0002666
FR PRIX DE L'ENERGIE
NL ENERGIEPRIJS
D ENERGIEPREIS
Eurovoc descriptoren
Code 0002727
FR PRODUCTION D'ENERGIE
NL ENERGIEPRODUCTIE
D ENERGIEERZEUGUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002727
FR PRODUCTION D'ENERGIE
NL ENERGIEPRODUCTIE
D ENERGIEERZEUGUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0029525
FR DISTRIBUTION DU GAZ
NL GASDISTRIBUTIE
D GASVERSORGUNG
Stemming Kamer 30/11/2017
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 28/12/2017
Datum wet 13/12/2017
Staatsblad nr. 311
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 11/10/2017