De Kamer online


Week van 9 tot 13 oktober 2017


KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERINGEN


Dinsdag 10 oktober 2017

Opening van de gewone zitting 2017-2018

Benoeming van het Vast Bureau

Verklaring van de regering
Motie van vertrouwen

Woensdag 11 oktober 2017 voormiddag

Bespreking van de verklaring van de regering

Woensdag 11 oktober 2017 namiddag

Hervatting van de bespreking van de verklaring van de regering

Donderdag 12 oktober 2017

Motie van vertrouwen ingediend door de eerste minister na de verklaring van de regering
  • De Kamer van volksvertegenwoordigers schonk haar vertrouwen aan de regering met 76 stemmen voor, 61 stemmen tegen en 1 onthouding (zie Integraal Verslag)

Moties over interpellaties
Andere agendapunten
Samenvatting van de debatten

COMMISSIES


Overzicht van de activiteiten van 9 tot 13 oktober 2017

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

  • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een belastingvermindering voor investeringen in de sociale en duurzame economie (advies van het Rekenhof van 5 oktober 2017)
  • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (advies van het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van 4 oktober 2017)

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

EP Joint Parliamentary Scrutiny Group
  • 9 tot 10 oktober 2017 : Kamerleden Koen Metsu en Eric Thiébaut namen deel aan de "EP Joint Parliamentary Scrutiny Group" (JPSC) on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), georganiseerd in het Europees Parlement.

Omzetting van Europese richtlijnen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

11 tot 12 oktober 2017 : Kamerleden Benoît Piedboeuf en Dirk Van der Maelen woonden de vergadering van het wereldwijds parlementair netwerk van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs bij.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Democratie in de Democratische Republiek Congo : de stem van mannen en vrouwen
  • 9 oktober 2017 : Debat over het thema « Democratie in de Democratische Republiek Congo (DRC) : de stem van mannen en vrouwen", georganiseerd door 11.11.11, het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) en de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO).
Het federale Parlement. Samenstelling, organisatie en werking
  • 9 oktober 2017 : Voorstelling van het boek "Het federale Parlement. Samenstelling, organisatie en werking" van de heer Marc Van der Hulst, griffier van de Kamer.
Wereldsvoedseldag
  • 11 oktober 2017 : Rondetafelgesprek georganiseerd door de Coalitie tegen de Honger n.a.v. Wereldvoedseldag.
Berlin Declaration
  • 12 oktober 2017 : Rondetafelgesprek over de « Berlin Declaration », over diabetes type 2 georganiseerd met ondersteuning van Kamerlid Yoleen Van Camp.

MINISTERRAAD

Vergadering van 13 oktober 2017