...

Bulletin nr : B022 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0149 - Zittingsperiode : 51


Auteur Daan Schalck, SPASPI
Departement Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Aanvaarden van één voornaam volgens de Angelsaksische schrijfwijze op de Belgische identiteitskaart.
Datum indiening23/01/2004
Taal N
Publicatie vraag     B022 - Page : P3271
Publicatiedatum 01/03/2004, 20032004
Termijndatum01/03/2004

 
Vraag

In België geven vele ouders bij de geboorte van hun kind, dat kind een voornaam die eigenlijk uit twee delen bestaat. Veel gekende voorbeelden daarvan zijn Jean-Pierre, Jean-Jacques, Anne-Marie, enz. Meestal staat tussen beide delen van de naam een koppelteken. Ook in vele Angelsaksische landen wordt dergelijke voornaam gegeven. In tegenstelling met wat bij ons meestal gebruikelijk is, wordt dan tussen de twee delen van de voornaam geen koppelteken geplaatst. Wanneer ouders, na verloop van tijd, bij de burgerlijke stand een identiteitskaart voor hun kind aanvragen, wordt de voornaam echter niet in aanmerking genomen om op de identiteitskaart geplaatst te worden. Deze voornaam wordt immers beschouwd als twee voornamen omdat het koppelteken ontbreekt. Dit dwingt de ouders de vrij dure procedure van naamsverandering op te starten om een koppelteken tussen de twee delen van de voornaam te laten plaatsen. 1. Op basis van welke wetgeving wordt dergelijke naam met Angelsaksische schrijfwijze niet aanvaard als één voornaam? 2. Bent u van mening dat dergelijke weigering een inbreuk is op het recht van de ouders inzake naamkeuze?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B022 - Page : P3271
Publicatiedatum 01/03/2004, 20032004
Antwoord

1. Krachtens de artikelen 1 en 4 van het decreet van 6 fructidor jaar II (23 augustus 1794) mag geen burger een andere naam en voornamen voeren dan die welke in zijn akte van geboorte zijn vermeld en is het alle openbare ambtenaren uitdrukkelijk verboden de burgers in de akten anders aan te wijzen dan met de familienaam en de voornamen in de akte van geboorte vervat of enig andere naam of voornaam te vermelden in de uitgiften en uittreksels die zij afleveren. Tenzij op een rechtsgeldige wijze een andere voornaam werd bekomen dient de ambtenaar van de burgerlijke stand derhalve op de Belgische identiteitskaart de voornaam te vermelden zoals die voorkomt op de geboorteakte. Algemeen wordt door de doctrine aangenomen dat de twee delen van een samengestelde naam moeten gescheiden worden door een koppelteken (L. Stichelbaudt, «Manuel de l'état civil», 125; L. Halleut-Petit, Oranjeboek, Burgerlijke stand 2, 30). 2. De geboorteakte dient de voornamen te bevatten (cf. artikel 57, 3° van het Burgerlijk Wetboek). De voornamen worden dus bij de geboorte gegeven. Het is bijgevolg op dat ogenblik dat het keuzerecht door de ouders wordt uitgeoefend.

 
Eurovoc-descriptorenFAMILIERECHT