...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0043 - Zittingsperiode : 53


Auteur Leen Dierick, CD&V
Departement Minister van Pensioenen en Grote Steden
Sub-departement Pensioenen en Grote Steden
Titel Toegelaten arbeid. - Begrippen "beroepsinkomen" en "per kalenderjaar".
Datum indiening09/12/2010
Taal N

 
Vraag

Het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen maakt melding van een probleem in verband met de definitie van "beroepsinkomen". In artikel 64, § 2, A, 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, is het begrip "beroepsinkomen" namelijk niet duidelijk gedefinieerd. Het concept "beroepsinkomen" van een werknemer dekt een verschillende lading naar gelang het gaat om een interpretatie verwijzend naar het socialezekerheidsrecht, de berekening van het pensioen in de pensioenwetgeving der werknemers of het fiscaal recht en is derhalve niet eenduidig. Het College van de Ombudsmannen stelt verder vast dat het niet duidelijk is wat dient verstaan te worden onder de woorden "per kalenderjaar". Deze onduidelijkheid vindt men ook terug in de pensioenreglementering voor zelfstandigen (artikel 107, § 2, A, 1°, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioenen der zelfstandigen) en in deze van de openbare sector (artikel 4, 1°, van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen). 1. Welke initiatieven kan u nemen om duidelijk te definiëren wat inzake toegelaten arbeid verstaan moet worden onder "beroepsinkomen" en "per kalenderjaar"? 2. a) Overweegt u om rekening te houden met het argument dat de sommen, die een gepensioneerde naar aanleiding van zijn beroepsactiviteit in een bepaald kalenderjaar ontvangen heeft, voor de gepensioneerde het inkomen van dat jaar uitmaken? b) Indien geopteerd wordt voor de definitie van het begrip "loon" in de sociale zekerheid en de inkomsten die in aanmerking komen volgens de pensioenwetgeving voor de vaststelling van een pensioen in de regeling voor werknemers, zou het dubbel vakantiegeld immers bij de controle van de toegelaten jaargrenzen niet meer in aanmerking mogen genomen worden als "beroepsinkomen" wat de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) toelaat sneller (reeds vanaf januari van het jaar volgend op het jaar waarin de inkomsten werden ontvangen) de controle aan te vatten betreffende de al dan niet overschrijding van de wettelijk toegelaten grens. Wat is uw mening daarover?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B029
Publicatiedatum 16/05/2011, 20102011
Antwoord

Enerzijds wordt gevraagd om de huidige administratieve praktijk aan te passen wat het in aanmerking nemen van het vakantiegeld betreft en anderzijds wordt gevraagd een wijziging van de wetgeving door te voeren zodat bij de controle van een activiteit als werknemer wordt rekening gehouden met de bruto bezoldigingen die ook voor de pensioenberekening worden in aanmerking genomen. Wat het 'sociaal loon' betreft: De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) houdt bij de controle van de toegelaten activiteit rekening met de inkomsten die voorvloeien uit activiteiten die tijdens een bepaalde periode werden uitgeoefend en niet met de reëel ontvangen inkomsten tijdens die periode. De controle gebeurt per kalenderjaar, met uitzondering van het jaar waarin het pensioen ingaat. Wanneer het pensioen in de loop van het jaar ingaat, worden de jaargrenzen vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer 12 is en de teller gelijk aan het aantal maanden die door het recht op pensioen zijn gedekt. Voor de werkwijze bij een activiteit als zelfstandige wordt verwezen naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. Voor het bepalen van de bruto beroepsinkomsten werd en wordt echter steeds rekening gehouden met het fiscaal loon. Dit is gebaseerd op artikel 64, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 (artikel 64, § 1). Voor de toepassing van de artikelen 10 en 25 van het koninklijk besluit nr. 50 en 3 van de wet van 20 juli 1990 en (van artikel) 5 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 dient onder beroepsarbeid te worden verstaan iedere bezigheid die, naar gelang van het geval, een in artikel 23, § 1, 1°, 2° of 4°, of in artikel 228, § 2, 3° of 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992 beoogd inkomen kan opleveren, zelfs indien ze door een tussenpersoon wordt uitgeoefend, en iedere gelijkaardige bezigheid uitgeoefend in een vreemd land of in dienst van een internationale of supranationale organisatie. Er wordt dus geen rekening gehouden met het 'sociaal loon' waarop de pensioenberekening is gebaseerd. Voor de berekening van het pensioen worden de inkomsten waarop sociale bijdragen worden betaald, in aanmerking genomen, terwijl voor de berekening van het beroepsinkomen toegelaten activiteit rekening wordt gehouden met de inkomsten die door de belastingen worden weerhouden als bezoldigingen, hierin zitten ook inkomsten waarop geen sociale bijdragen wordt afgehouden, zoals het dubbel vakantiegeld. Ondertussen werd in een arrest van 4 december 2008 van het arbeidshof van Brussel gesteld dat rekening moet worden gehouden met het loon waarop het pensioen wordt berekend. Indien rekening wordt gehouden met het begrip loon zoals bepaald in de sociale zekerheid, wordt het dubbel vakantiegeld niet meer in aanmerking genomen als beroepsinkomen en kan de RVP de controle van het voorafgaande kalenderjaar iets vroeger starten. Ik wens het geacht lid er wel op te wijzen dat vanaf het jaar 2011 de RVP ook per kwartaal een controle uitvoert op het lopende jaar. Wanneer uit de loopbaangegevens blijkt dat er na verloop van een kwartaal al een overschrijding is van de jaargrens stelt de RVP een onderzoek in. De gepensioneerde die een beroepsactiviteit start in het eerste semester wordt ook per brief op de hoogte gebracht van de jaargrenzen, zodat hij zijn inkomsten nog kan beperken. Het in aanmerking nemen van het sociaal loon in plaats van het fiscaal loon vergt echter een wetgevend optreden en kan dus nu in een periode van lopende zaken niet worden gerealiseerd. In afwachting hiervan houdt de Rijksdienst alvast geen rekening meer met het dubbel vakantiegeld. Wat het vakantiegeld betreft: Vanaf 1 januari 2002 ( inkomsten 2001) heeft de RVP zijn werkwijze met betrekking tot het in aanmerking nemen van het vakantiegeld, moeten aanpassen aan de administratieve praktijk van de Pensioendienst van de openbare sector. Vóór 1 januari 2002 werd rekening gehouden met het vakantiegeld dat tijdens het controlejaar werd uitbetaald, behalve het jaar van de ingangsdatum van het pensioen (dan werd geen rekening gehouden met het vakantiegeld). Vanaf 1 januari 2002 werd rekening gehouden met het vakantiegeld dat betrekking heeft op de prestaties van het controlejaar en dat in principe het jaar nadien wordt uitbetaald. Dit had uiteraard gevolgen voor het tijdstip waarop de controle kan starten. Vele gepensioneerden hebben het ook moeilijk met deze praktijk. In een brief van 16 februari 2011 heb ik aan de administrateur-generaal van zowel de Rijksdienst voor Pensioenen als van de Pensioendienst voor de Overheidssector gevraagd om vanaf de controle van de inkomsten van het jaar 2010, rekening te houden met het vakantiegeld dat tijdens dat betreffende controlejaar werd uitbetaald. De heer Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen heeft me in een brief van 4 maart 2011 laten weten dat de Rijksdienst zich akkoord verklaard met deze interpretatie. Hij heeft contact opgenomen met de Pensioendienst voor de Overheidssector en een vergadering over dit thema werd voorzien op 18 maart 2011.

 
Eurovoc-descriptorenBEMIDDELAAR | OUDERDOMSVERZEKERING | LOON
Vrije trefwoordenPENSIOENEN