...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1339 - Zittingsperiode : 54


Auteur Gautier Calomne, MR
Departement Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
Sub-departement Middenstand, KMO's, Landbouw, Grote Steden
Titel Controles bij kaashandels.
Datum indiening27/11/2018
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum03/01/2019

 
Vraag

1. Hoeveel kaashandels (en soortgelijke handelszaken) heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in het eerste halfjaar van 2018 per Gewest gecontroleerd? 2. Hoeveel waarschuwingen werden er per Gewest en per categorie van meest voorkomende problemen gegeven? 3. Hoeveel boetes werden er per Gewest en per categorie van meest voorkomende problemen opgelegd wegens inbreuken op de wetgeving? 4. Wat was het totaalbedrag van die boetes, per Gewest en per categorie van meest voorkomende problemen? 5. Hoeveel kaashandels werden er per Gewest gesloten na de controleacties?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B177
Publicatiedatum 21/12/2018, 20182019
Antwoord

De databanken van het FAVV waarin de inspectieresultaten worden ingegeven laten niet toe de kaaswinkels te identificeren. De kaaswinkels worden gecategoriseerd als detailhandel met verwerking. Het FAVV voert inspecties uit op basis van een inspectiefrequentie die voor de distributiesector bij detailhandelszaken met verwerking, waaronder dus ook kaaswinkels vallen, is vastgelegd op één keer om de drie jaar. Onderstaande tabellen 1 en 2 geven de resultaten weer van de controles uitgevoerd bij detailhandelszaken met verwerking in 2018 (1e semester). Er moet op gewezen worden dat de resultaten voorlopige resultaten zijn. Het totaal aantal door het FAVV uitgevoerde inspecties met een checklist en het percentage gunstige inspecties is terug te vinden in tabel 1. De tabel is ingedeeld volgens jaar en gewest. Het aantal waarschuwingen en tijdelijke sluitingen die genomen werden bij het vaststellen van non-conformiteiten zijn eveneens in de tabel weergegeven. Het FAVV wijst mij erop dat de inspectiefrequentie in elke bakkerij, fastfood, kaasfabriek, viswinkel en traiteur één keer om de drie jaar is. Deze frequentie wordt bepaald op basis van een risicoanalyse. Bovendien is het jaarlijkse aantal controles gebaseerd op de naleving van de vooraf bepaalde inspectiefrequenties. Zo moeten, na afloop van een periode van drie jaar, alle betrokken operatoren gecontroleerd zijn. Het FAVV zegt mij dat deze elementen de kleine schommelingen kunnen verklaren in het aantal inspecties van jaar tot jaar. De non-conformiteiten worden ingedeeld volgens een oplopende weging (0, 1, 3, 10 en uitzonderlijk ook 10*), waarbij weging 10 en 10* gerelateerd zijn aan de zwaarste non-conformiteiten. De top 3 van zware non-conformiteiten voor detailhandelszaken met verwerking voor wat betreft de scope "infrastructuur, inrichting en hygiëne" per jaar en per gewest wordt gegeven in tabel 2. Tabel 1: het aantal inspecties en het percentage gunstige inspecties per gewest voor detailhandelszaken met verwerking in de periode 2018 (1e semester). Tabel 2: de top 3 van zware non-conformiteiten per gewest voor detailhandelszaken met verwerking in 2018 (1e semester) voor wat betreft de scope "infrastructuur, inrichting en hygiëne" (% vragen die niet conform waren). Het FAVV zegt mij bovendien dat de databanken voor het ingeven van de inspectieresultaten en deze voor administratieve boetes niet altijd gebruik maken van dezelfde sleutelwoorden. In onderstaande tabellen 3 en 4 worden het aantal voorstellen voor administratieve boetes en het hieraan gekoppelde bedrag per regio gegeven, specifiek voor ambulante kleinhandel - zuivel, kleinhandel zuivelproducten, zuivelbereiders en kaasbereiders. Het FAVV verduidelijkt me dat de inhoud van de processen-verbaal aanzienlijk kan variëren van geval tot geval, waardoor het gewaagd is om de bedragen per regio of zelfs per proces-verbaal te vergelijken. De bedragen van de administratieve boetes worden immers bepaald rekening houdend met criteria zoals het aantal inbreuken, antecedenten van de overtreder, ernst van de inbreuk, enz. Ik vestig de aandacht van het geachte lid op het feit dat de audits die op mijn initiatief werden uitgevoerd, zich met name hebben gebogen over het controlebeleid van het FAVV. De geschiktheid van de sancties en de maatregelen genomen door het Agentschap ten aanzien van de actoren uit de voedselketen kwam ook aan bod. Het stuurcomité zal moeten toezien op de implementatie van de aanbevelingen van de twee audits wat deze punten betreft. Tabel 3: aantal voorgestelde administratieve boetes per gewest (1e semester 2018). Tabel 4: totale bedragen voorgesteld per gewest (1e semester 2018).

 
Eurovoc-hoofddescriptorLANDBOUW EN VOEDING
Eurovoc-descriptorenLANDBOUW EN VOEDING | KAAS | KAASMAKERIJ | KEURINGSDIENST VAN WAREN | VOEDSELVEILIGHEID